23.12.2013 г.

ДРЕВНИЯТ ПРОИЗХОД НА ПРАЗНИКА КОЛЕДА


Един от най-големите ни празници е Коледата. Атмосферата по време на този празник е особена. Не само заради празничната трапеза настроението ни е приповдигнато. Има и нещо друго, сякаш всички ние инстинктивно усещаме, че се случва нещо важно. Нещо, което е много древно и се е появило в далечните, незапомнени времена.


                                                http://stzagora.net/wp-content/uploads/2011/12/Koledari-25-12-2011-5.jpg


Официално думата Коледа не е наша. Приписва й се латински произход, като се казва, че идва от латинското calendae първият ден на месеца. Не може да се оспори нито вековното римско присъствие в земите ни, нито пък трябва да се отричат латинските заемки в езика ни. Коледа обаче не е една от тях, в никакъв случай! Името на този празник е доста по-древно от Римската Империя!

Езиковедите не са обърнали внимание, че calendae е заемка в латинския. Там няма обяснение за нея защото думата е от пеласгийски произход. Това е установено преди повече от половин век от фламандския учен Алберт Йорис Ван Виндекенс - (A.J. Van Windekens, Le Pelasgique, Essai sur une langue indo-europeenne prehelinque, Publications Universitairs, Institut Orientaliste, Louvain, 1952, c. 143). 

Пеласгите са древен балкански народ делящ един произход с траките. Според Владимир Георгиев (цитиран от Калин Порожанов) тракийският/пелазгиският език е говорен на Балканите още по времето на Неолита - VII хилядолетие преди Христа (Общество и Държавност у Траките, с.43).

Някои може да зададе въпроса – Какво ще правят траки и пеласги при древните римляни и как така са ги повлияли? Всъщност няма нищо мистериозно. Който е чел "Естествена История" на Плиний знае, че старият автор определя не гърците, а пеласгите като разпространителите на азбуката в Лациум – "the alphabet has been in use from very ancient times. It was brought to Latium by the Pelasgi. "HN, VII. lvi-193. 

http://www.masseiana.org/pliny.htm#BOOK VII


Плутарх отива по-далеч разказвайки, че според древните легенди Рим е основан, не от кой да е, а от пеласгите. Те били силен и войнствен народ, който покорил много други. Когато тези стари балканци пристигнали на Апенинският полуостров, те основали свое селище, което назовали Rome -сила на оръжие (раменъ означава силен на старобългарски) - 
"Some say that the Pelasgians, after wandering over most of the habitable earth and subduing most of mankind, settled down on that site, and that from their strength in war they called their city Rome."

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Romulus*.html

Страбон разказва за идване на траки и венети в северните части на Апенините не дълго след края на Троянската война – "Maeandrius says that the Eneti first set forth from the country of the White Syrians and allied themselves with the Trojans, and that they sailed away from Troy with the Thracians and took up their abode round the recess of the Adrias."

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/12C*.html 


Пишейки за царете от троянски произход, Тит Ливий споменава владетели с тракийски именаАтис, Капус, Капетус - "Ascanius was succeeded by his son Silvius, who by some chance had been born in the forest. He became the father of Aeneas Silvius, who in his turn had a son, Latinus Silvius. He planted a number of colonies: the colonists were called Prisci Latini. The cognomen of Silvius was common to all the remaining kings of Alba, each of whom succeeded his father. Their names are Alba, Atys, Capys, Capetus." - Liv.I.3.


За жалост тези важни за историята ни данни са непознати на широката публика. Балканските колонисти са оставили много следи на Апенините. Голямо количество топоними там нямат никакво обяснение на латински, но за сметка на това не само притежават трако-пелазгийска етимология, но и имат успоредици в Тракия. Като пример могат да се посочат Адрия/Атрия, Брентесиум, Висентиум, Дола, Калатия, Калис, Каларна, Калетра, Перусия, Пирги, Полентия, Руселе, Салапия. А в названията на градовете Сентиум и Сатрикум срещаме даже имената на тракийските племена синти и сатри. Плиний разказва за присъствие на племе с име дарди (в Тракия живеят дарданите) на Апенините. Те обаче били избити още в древността – HN.III.xi -104.

Да видим обаче какво означава името Коледа? Днес има най-различни версии за произхода на този стар празник, а и за етимологията на името му. Някои краеведи смятат, че частицата Кол идва от коло, колело, а окончанието -еда било разновидност на санскр. анта-край, т.е. Коледа означавало край на колелото, край на годината. Верно е, че Коледа е в краят на декември, но този празник е олицетворение на началото на слънчевата година, символизира нарастването на слънчевата сила, следователно в значението - край на годината, няма логика.

Има и автори като К.Милчев, които търсят произход на името Коледа извън Балканите. Хипотезата за ориенталските корени на празника ни е несериозна, дори смехотворна. Пишейки за някаква предполагаема връзка между урартския бог Халди и Коледа, Кирил Милчев показва липса на елементарни знания по география. Това проличава ясно от следния пасаж – “ Основният култ в държавата Урарту/Боян е бил този към бог Халди. Дори Моисей в Петокнижието нарича тази страна "Ур Халдейски". От този регион бил роден Аврам, който изоставил баща си Тара и сестрите си Иска и Милка, и потеглил на юг към Ханаан.

Милчев отъждествява държавата Урарту и месопотамския град Ур. Това обаче са две напълно различни неща. Има дори деца с основно образование знаещи това. Линковете по-долу водят до изображения на карти на Урарту и Ур- град в Южна Месопотамия. А ТОВА Е КАРТА НА ДРЕВЕН ШУМЕР КЪДЕТО Е И ГРАД УР

Всеки може да се увери, че Урарту е на територията на днешна Армения, а Ур е в Южен Ирак. Урарту е планинска страна, там е Кавказ, езерото Ван, докато Ур се намира в равнина, по долното течение на река Ефрат. От шумерския Ур до държавата Урарту има около 600-700 километра, не е шега работа.

Милчев прави нелогични, дори абсурдни твърдения въз основа на неясна информация Арменският късно-античен историк Мовсес Каланкантуаци пише, че хуните почитат бог Куар. Кой е бог Куар? Той, заедно с Халди, е засвидетелствуван в урартския пантеон!!!”

Добре, но става дума за урартския пантеон, а не този на хуните, които някои отъждествяват със старите българи. Няма нито едно свидетелство, че хуните са имали култ към бог Халди. Ако прочетем по-натам няма да срещнем нито едно доказателство, нито едно свидетелство  свързващо народа на Атила с култа към урартското божество Халди. Това, че някаква група от хуни (чиято локализация Милчев не е благоволил да даде) имат култ към Куар, не доказва, че всички хуни почитат бог Халди.

Ето го и следващото лишено от всякаква логика твърдение на Кирил Mилчев – Следователно, след като култа към Куар /Сувар, Сурва/ идва по тази линия, е напълно допустимо да се предположи, че и Коледа е бог Халди...” Поне за мен това са пълни глупости. Изводите на Кирил Милчев са лишени от всякаква логика. На лице е само едно упорито усилие дедите ни да бъдат поставени край Кавказ, или в Месопотамия. Милчев не е обяснил  как така Халди се трансформира в старобългарското коленда- коледа. Няма примери българите да са записвали чуждото Х като К, а и в Халди няма носовка. Меко казано - наивно е да се сравнява името на древен бог със съвременна българска дума, а не с тази от по-стари писмени паметници.

Коледа, или както са казвали дедите ни – коленда, е древен празник, но той няма връзка с Урарту. Ето какво споделя проф. Венедиков: “В 680 г. на 7 ноември бил свикан в Цариград църковен събор. Тъй като той заседавал в двореца в залата с купол, известна под името Турлос, и самият събор бил наречен Турлански събор. Той имал за цел да премахне различията, които съществували в това време между християните, но между многобройните решения на събора има няколко, засягащи въпросите, които ни интересуват. Ще започнем с решението за празнуването на Календите, което се съдържа в канон 62. Той гласи:

„Бихме желали да отстраним напълно от обществото на вярващите така наречените Календи, назоваваните Воти, наричаните Брумали и правения на първия ден на месец март събор (панегирис в лат. превод конвент).   “
с.147.


Още по-ранно засвидетелстване на Календите се среща в житието на Свети Дазий. Там е засегнат периода 285—305 г. ( Венедиков, стр.150).

Ето какво казва за календите Венедиков: ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ СВЕДЕНИЯТА ЗА ТРАКИЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ. От направения преглед на тракийските празници се вижда, че е имало няколко празника на Дионис в Тракия, на два от които ние можем да намерим мястото със сигурност. Единият е на януарските Календи, т.е. на римската Нова година. Съвпаднал с нея, той се романизирал през римско време, както се вижда от името, което му дават и житието на св. Дазий, и канон 62 на Турланския събор. За тях той не е някакъв празник на Дионис, а на Календите, т.е. Новата година. Тъй като в България Календите се честват една седмица по-рано и той е бил пренесен една седмица понапред, на българската Нова година” c. – 159.


В друга своя книга Венедков отново свързва Коледа с древното езичество от земите ни : “ В Коледа са събрани едновременно няколко различни празника. Римската Нова година — Календите, попаднала в древна Тракия върху по-старите празници на Дионис, Персефона и Залмоксис, божества преди всичко на мъртвите и смъртта, но също и покровители на плодородието и изобилието.   


До известна степен Иван Венедиков е прав, но той е пропуснал най-важното, а именно това, че самата римска култура, а и език са повлияни от трако-пеласгите. Напълно е възможно този даровит изследовател на българското минало да е знаел за откритието на Ван Виндекенс. Възможно е и да е бил запознат със сведенията на старите автори за влиянието на дедите ни върху населението на Апенийнския полуостров, но под давлението на тоталитарната цензура да е бил принуден да премълчи пълната истина за произхода на името Коледа.

В далечното минало се е смятало, че на този ден слънцето се ражда и се разгаря с нова сила. Не случайно месец декември е носил името Коложег, т.е. разпалване, разжегване на слънцето, на което се е гледало като на огнено колело (коло). Другото име на Коледа у нас е Божич, то идва от думата Бог, отговаряща на тракийската Багос/Багайос и ведическата Бага, която има значението слънце. 

Нашите предци са считали слънцето за върховно божество. Софокъл казва, че слънцето е най-почитаното божество на конелюбивите траки (цит. Fol, Marazov, Thrace and Thracians, p.39). Коледа е древна дума за трако-пеласгийският празник на слънцето. То е било олицетворявано с огнено колело, което светва с нови пламъци на 25 декември.  

Старото българско име Коленда съдържа наставката енд, която е само вариант на тази от тракийски и пеласгийски думи като волинт, каминд. Поне до Средновековието тази умалителна наставка е била типична и за български думи като воленте, осленте, козленте, жребенте...

Не случайно Рождество Христово е на Коледа. Доброто винаги е отъждествявано със светлината, а Христос е най-голямото добро, което светът е видял. Нека не забравяме думите на Св. Йоан:

4. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците.
5. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.
6. Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иоан;
7. той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него.
8. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.
9. Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света.На Коледа не само слънцето се разпалва, но Бог ни дава възможност да пречистим своята душа и да поставим пламъка на любовта в сърцето си както подобава на благородни хора. Разгарящият се огън на слънцето унищожава тъмнината и студа, a нашите пречистени мисли и желания отнемат силата на злото. Нека по време на празниците да потърсим доброто в нас  и да почетем нашите деди, които бяха народ на светлината!

Весели празници на всички родолюбиви българи!
31 коментара:

 1. Весела Коледа, Спароток!
  Светлина по пътя ти и здраве на теб и твоето семейство!
  Поздрави,
  Кръстин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Кръстине!

   Весели и светли празници на тебе и семейството ти!!!

   Изтриване
 2. Искам от тези които твърдят че всичко у нас е "Гръцко" и "Римско" да покажат документ от преди 4-ти - 5-ти Век от Новата Ера, в който да пише думата "Гърци"! И КОЙ ви е КАЗАЛ, че думата "Елини" означава етническа принадлежност!? И още гръкофилите знаят ли че Партенона - гордоста на днешните Гърци е построен от Траките 200г преди т.нар. Африкански цигани - "Елини" да се заселят близо до Атина! Елините са считали всеки вид труд за НЕДОСТОЕН за тях - "синовете на Зевс"! Как си ги представяте да копаят руда и да изработват златни накити?Защо римляните наричат преселилите се от Африка племена "Граки" ? Защото са грачели и не са могли да произнасят правилно Тракийския език, който по това време е бил международен. В момента в който начело на Рим застава Грак Започва упадъка на Рим! В момента в който Граките - Елини превземат престола и църквата във Византия започва упадъка на Византия! Няма "Древно Гръцки" език! Има Елинизиран Трако-македонски диалект! Поздравявам Спароток за това което прави, защото за разлика от папагалите "историци" в СУ и Нов Бг той търси и намира Истинската Българска История! Дънов още преди 100г е казал : Българската История ИДЕ и никой не може да я спре! Весели Празници на всички !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип името елини не принадлежи на гърците. Все едно турците да се нарекат хети, или пък унгарците да твърдят, че са панонци.

   Ели, елини идва от сели - пеласгийско племе обитаващо Епир и по-точно Додона. Друг клон на селите обитава Южна Тракия. Тези хора са били пазители на светилището на Зевс и тяхното име е било престижно. След като дошлите от Африка гърци асимилират пеласгийските племена, по-късно гърците си присвояват и най-престижното пеласгиско племенно название - това на селите.

   Поради големите разлики в езиците, гърците са нарекли селите- хели, после хелени---елини.

   Ето това е истината, но тя е неудобна на елиноцентристите...

   Весели празници!

   Изтриване
  2. Г-п Серафимов, мисля че правите грешка ако смятате днешните Гърци за Африкански народ. Ние Българите сме почти идентични с Гърците от генетична гледна точка. Африканските пришълци не са асимилирали местното население. Моето мнение е че точно обратното е станало. Разгледайте следните връзки:

   1. http://3.bp.blogspot.com/-fc2W-6tR-HA/Urigqts3hwI/AAAAAAAAJbg/hqZiV1TOGgc/s1600/europe.png
   2. https://genographic.nationalgeographic.com/overview-of-regions-and-closest-populations/reference-populations/

   Най голямата разлика е че 4.5% от тяхното население е от Африкански произход по бащина страна, до като при нас числото е само 1.5%:

   1. http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

   Изтриване
  3. Никога не съм наричал днешните гърци африкански народ. Твърдя само, че пришълци дошли от Африка се асимилирали по-старото пелазгийско население. Тази асимилация е довела до поява на европеидни черти сред новообразувания народ.

   През Късната Античност и Ранното Средновековие Гърция е залята от северни тракийски племена, които историците наричат славяни. Заселването на тези хора е било толкова масово, че Порфирогенет възкликва - Пославянчи се цялата страна и стана варварска. Прочее, за това свидетелстват хилядите топоними и хидроними от цялата територия на Гърция.

   След няколко века гърците успяват стъпка по-стъпка да подчинят и асимилират и тези стари европейци. С това европеидните черти на гърците се засилват.

   Ето защо има прилики днес между българи и гърци. Наблюдават се дори прилики в носия, музика, обичаи. Донорите обаче сме ние.

   Изтриване
  4. А, сега разбрах. Благодаря ви за разяснението.

   Изтриване
 3. "Страбон разказва за идване на траки и венети в северните части на Апенините не дълго след края на Троянската война – Strab.XII.ii.25. "

  В северна Италия, има регион Венетия както е известно, а Венецианската Република винаги е била независима държава, името се е запазило................ винаги съм мислел, че Венетите са тракийско племе, или най-малкото са сродни на траките, а тук Страбон ги разграничава. Какво ти е мнението по въпроса ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам, че венетите са сроден на траките народ, но отделил се от тях в дълбока древност. В Тракия има племе наречено вени, но дали това са остатъци от венетите, или пък приликата с името е случайна не зная.

   По принцип материалната култура от Желязната Епоха на Стара Венетия е идентична на тракийската. Венетските топоними показват прилики с тракийските, но все пак смятам, че венетите са си отделен народ.

   Изтриване
 4. Аз съм чувал думата коледа като КолАда, а Колад си е наш човек - Колада е някаква падежна форма на Колад, колкото и да се стремят да ни убедят НЕНАучените, че в българския език няма падежи.
  Например името СТОЯН - Мама СоянУ думаше, СтоянЕ сине СтоянЕ.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3060713603357&set=a.1690217541812.138593.1428943303&type=3&theater

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Българският език е аналитичен, но древната му форма е имала падежи и то не един, а седем падежа. Някои като именителния се ползват често, останки от дателен и др. намираме в родопските диалекти.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Старите падежни форми в българския език са се запазили отлично в Чипровския диалект. Той е просто невероятен - звучи като музика за ухото!

   Изтриване
  3. Чипровският диалект наистина е прекрасен! https://www.youtube.com/watch?v=ZfBIWDzKx88

   Изтриване
  4. Торлашкият диалект е много интересен. Торлаците са запазили не само стари форми от българския език, но и много обичаи.
   https://www.youtube.com/watch?v=sN5Bt33n6o8

   Изтриване
 5. В нашият край все още има места където се казва Колада. Може би сте чували за Еркеч-община Поморие, там обичаите и езикът за запазени в автентична форма.
  Погледнете линка как се празнува Коледа https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150655537729008.483854.296521654007&type=1

  Моля обърнете внимание на коментарите под публикацията, младите продължават да си общуват на този диалект. Докато се пази езикът ни България ще съществува, ако това е форма на тракийски диалект то това потвърждава произходът ни.
  Дано е от полза на г-н Серафимов за делото което е започнал.

  Амин дружина

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви много за интересните снимки, а и коментарите към тях! Диалектите са богатството на един народ и трябва да се пазят. Хората трябва да се гордеят със своето местно наречие, а не да се срамуват от него. Диалектът не е нищо друго освен по-малко популярна разновидност на официалния език, като често крие в себе си древни думи.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - "КОЛЕДАРИ" http://chitanka.info/text/6632-koledari

   Изтриване
 6. Кан Колад е имал двама сина- Болг и Брем. Болг се е родил на 24 срещу 25 декември.

  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това предание ми е известно от Летопис и Родословие на поп Йовчо от Трявна. Доколко то съдържа истина е трудно да се каже, Колад е живял през 8 век преди Христа, а историческите личности Болгиос и Брен през 4-3 век преди Христа.

   Be'lgius
   Βόλγιος, or BO'LGIUS, the leader of that division of the Gaulish army which invaded Macedonia and Illyria in B. C. 280. He defeated the Macedonians in a great battle, in which Ptolemy Ceraunus, who had then the supreme power in Macedonia, was killed; but the Gauls did not follow up their victory, and the rest of Greece was spared for a time. (Paus. 10.19.4; Just. 24.5.) http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text;jsessionid=67B9663C9F88354148340D3555C09247?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0104%3Aalphabetic+letter%3DB%3Aentry+group%3D5%3Aentry%3Dbelgius-bio-1

   Изтриване
 7. Весела Коледа на всички Българи! Нека България пребъде во веки веков!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. България ще пребъдне, в това съм напълно сигурен!!!

   Изтриване
 8. Весела Коледа, здраве и щастие за всички българи!
  https://www.youtube.com/watch?v=dJ-QhwRAb38

  ОтговорИзтриване
 9. Павлушката! Усмивката!

  ОтговорИзтриване
 10. Винаги съм вярвал,че Коледа при нас е древна!
  Благодаря и прекрасна статия!

  ОтговорИзтриване
 11. Що за комплекси да се изкарваме повече, отколкото сме, отколкото сме били, и неизвестно какво ще бъдем след няколко само поколения. Коледата (Коляда) и коледуването са известни в Русия и всички славянски земи, католически, униатски и православни, тогава какви протобългарски и какви ли не пеласгийско-тракийски корени търсим на сюрмашкия си кашкавал (ряпата)? Може ли да се набъркват всички известни неща за миналото, наше и чуждо, да се свързват думи само по звучене и по желание и да се налагат изводи и съждения, които интересуват само малък кръг и брой хора, както и лица, които с такива писания си изкарват хляба. Четете из целия Нет и във Викито на всякакви европейски езици за Коледата, коледуването, календите и календара, за славянските богове Сварог, Дажабог, Ярило и сами преценете какво и най-вече колко общо има това с хановете (кановете), оногундурите и уйгурите, Волга и Кама, Златната Орда, раноислямизираните "великобулгари", басурманите и агарянците. Не че нямаме общо, нали всички сме братовчеди, всички победители са вземали жените и дъщерите на победените, а пленниците често са били използвани за разплод от жените на загиналите победители. Следвоенните Германии, СССР, Япония, а може и други държави са пример как се смесваме. Да оставим евреите, търговците, моряците, шпионите и дипломатите, туристите, преместените лица, бежанците и мигрантите, робите, роботърговците и робовладелците - всички хора, живеещи в движение, са се плодели според божиите наредби и затова "чистите" народи или са изгинали, или малко са изродени, поне на физиономии. Има ги и на юг, и на север в Европа села и области с видимо женили се помежду си хора. В края на краищата две неща се правят без да се говори много - бой, воюване, и деца - с любов или без любов. Затова, прегърнете се милиони, парни, парни всей земли, дети разных народов, алон'з анфан на всички Родини, пейтриъти от Индия и Нигерия, опитайте се да работите тихо и мирно, гледайте си децата добре и регулирайте бъдещето им. А ние, българите, да гледаме да оставим поколение тук, а не да търсим корените си в далечното минало. Има шарени (по гени и по цвят) частично българи, които са по-добри и полезни за България от "чистите" наследници на Тангра и Пагане.
  А нещата за календара и коледата не са само от Нета и Викито. Учили сме го още по сталиново-червенковско време в началното у-ще, учили са го и родителите ми през балканските и Европейската войни, прието е в Европа и по света. Новите проучвания заслужават внимание само ако повечето специалисти в световен мащаб възприемат новите резултати. Тогава и ще се учи в прогимназията.


  Сею, вею, посеваю,
  С Новым годом поздравляю!
  На Новый год, на ново счастье
  Уродись пшеничка,
  Горох, чечевичка!
  На поле - копнами,
  На столе - пирогами!
  С Новым годом,
  С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

  ОтговорИзтриване
 12. Бягаи си в Русия Сталинист не разбираш от Българска история само Павел Серафимов и други учени патриоти ще покажат Българската История на Яве!!!

  ОтговорИзтриване