28.02.2021 г.

ГРЪЦКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ВЪЗХВАЛЯВАЩИ БЪЛГАРИТЕ

В по-стара своя работа, поради това, че търсех български топоними и хидроними от територията на Гърция, ползвах работи на Макс Фасмер и Иван Шишманов. Нашият учен дава твърде интересни неща. Той споменава за намиращото се на остров Тасос селище Булгаро, добавя името на намиращото се в Аркарнария езеро Булгария, а и локализираната в Етолия планина Булгара (Шишманов, с.26).

 

Това са все интересни факти, но книгата на Шишманов предлага и други подробности от голяма важност. Авторът съобщава за нещо, което е твърде слабо известно у нас. Става дума за изказаното възхищение от страна на гърците по отношение на смелостта на българите: “Че българите и въ по-ново време са били добре известни на критяните и то отъ много благоприятна страна, това се вижда впрочемъ и отъ народната имъ поезия, въ която се поменува за български левенти. Така напр. въ известния сборникъ ὉΝάννος“ (1750-1760), въ която изрично се говори, че Наносъ събралъ юнаци Българи и Албанци, само Моралии, хубавци, паликаретаЧе въобще българите се ценели между гърците като храбри юнаци, това се вижда между другото и отъ народните песни на гърците от Елада. Cp. Passow, Carmina pop. Graec. rec. стр.67, № LXXXL, Ὁ Νικοτσαράς (1804 до 1805), също и № LXXXLI (Шишманов, 1897, с. 29).

 

Песните, в които българите са възхвалявани от гърците са ценни за историята ни, но има и други подробности. Самото име Нанос е тракийско, т.е. древнобългарско. В работата си за тракийските езикови остатъци Димитър Дечев споменава Нано/Νανω, Нанас/Νανας (Detschew, 1957, c. 327), за жалост без да ги свърже с нашите Нано, Нана, а и сродните им Нено, Нена. Прочее, това не прави и Шишманов, но това не намалява ни най-малко неговия принос в случая.

 

Освен Шишманов и споменатият от него Арнолд Пасов (Passow), има и други автори, които са документирали гръцки народи песни споменаващи българи. Като пример може да се посочи Люси Гарнет, която събира голямо количество гръцки песни. В уводната част на работата си способната етнографка прави интересна забележка: “Sometimes, however, the name of an inland town or village is Greek, while the population is Bulgarian, as in the case of Neochori, some four miles from Salonica.“ – В някои случаи, името на намиращо се във вътрешността на страната селище е гръцко, но населението се състои от българи, както и в случая с Неохори, на около 4 мили от Солун (Garnett, 1885, c.26).

 

Гарнет дава текста на песента Българката и Яребицата (H Bουργαρα και η περδικα). Описана е трагедията на  младо, красиво българско момиче-жътварка, което съдбата не е пожалила и е оставила без съпруг (Garnett, 1885, c.153-154). 

От по-различно естество е песента Българката (Bουργαροπουλα). Там се пее за гръцко момче, което е работило дълго време в Истамбул, а изкараните пари е похарчило, за да спечели благоволението на красива българка. В поясненията към песента, авторката споменава за сравнение на българското момиче с познатата от древните предания тракийка Дорика, позната и като прочутата с красотата си тракийка Родопис (Garnett, 1885, c.153-154).

 

Българите не просто са стари поселници на територията на Гърция, но се отличават както със своята красота и храброст, така и с други качества, на които мнозина могат само да завиждат. Въпреки дълговековните вражди с южните ни съседи, нашите деди са умеели да покажат поведение на истински благородници участвайки активно в освободителното движение на гърците през XVIII и XIX в.

 

За това съобщава Стилян Чилингиров, който ползва сведения и на други автори: “ Най-достойно за отбелязване е, обаче, участието на българите въ борбите на гърците за освобождението имъ отъ турско робство, въ така наречената Завера…Гърците съвсемъ паднали духомъ и бегали, щомъ видятъ турци. Държали се, обаче, албанци и българи, наричани тогава „румелиоти“. Българинътъ бакалъ Гого съ сто души свои задържалъ прохода Ландакъ срещу 4.000 турци; той разбилъ турцитѣ при Арта и превзелъ Пету, станалъ легендаренъ герой съ юначеството си и за него казвали: „Гдето е Гого, тамъ е и победата“.

Когато се започнали разпритѣ между пелопонезкото гръцко правителство и оцепническото на Кляфтитѣ, положението било спасено отъ непобедимата българска дружина на хаджи Христо“ (Възходъ на българското народно съзнание презъ XIX вѣкъ, Заветъ, г. XV, бр. 646 отъ 15 юний 1937 г.). Освенъ изброените по-горе българи, ръководители на гръцкото въстание, требва да посочимъ  и следните: Наумъ отъ Воденъ, хаджи Михалъ ' отъ Копривщица, хаджи Стефо, хаджи Петъръ, хаджи Христо Петровъ Вулгаросъ, д-ръ Ив. Селимински отъ Сливенъ, Никола Пиколо отъ Търново. Отъ техъ неколцина достигатъ и до високи за времето си военни чинове. Хаджи Христо отъ Пловдивъ става капитанъ, хаджи Христо отъ с. Ниси, Острово — генералъ, а Марко Божаръ (Бочаръ, Боцарисъ) — легендаренъ началникъ на кавалерията, Гарибалди на гръцката революция, както го величаятъ самите гърци” (Чилингиров, 1941, с.79-80).  

           

Разказвайки за гръцкото освободително движение, цитирайки Мишев и Киселинчев, Чилингиров предава и други интересни неща, от които става ясно какъв е наистина духът на българите – благородни, трезви, смели хора, умеещи да сплотят и организират враждуващите помежду си гърци:

 

Единствената препирня, която ги разделяше, бе претенцията на неколцина измежду техъ да бѫдатъ повишени въ генерали, което другите имъ отричаха. Вече се готвеха да се нападнатъ. Изведнажъ посредъ двата враждебни лагера излезоха двама български воеводи, хаджи Христо*) съ българската кавалерия и хаджи Стефчо съ българската пехота и държаха приблизително този езикъ на безумците, които щѣха да се изколятъ: „Ние минахме планини и долини; ние и нашите другари дойдохме да се сражаваме до васъ за кръста и за гръцкия народъ. Не ви искахме никаква награда за това. Ала, ако сега искате да признаете намъ никакво право за своята благодарность, молимъ, като едничка награда за услугите, които, вярваме, сме принесли, да ни застреляте всички, преди да се изколите, защото не можемъ да преживѣемъ срама да присжт- ствуваме при вашите вжтрешни ежби и то въ върховния моментъ на войната за освобождението на вашата родина“.

Гръцкиятъ историкъ Спиридонъ Трикуписъ, отъ когото е взетъ този цитатъ, добавя: „Благодарение на енергичната намеса на тия две благородни души, благодарение именно на тѣхъ, началниците на двата лагера, опомнени, се помириха, за да отблъснатъ още веднажъ опасностьта, която застрашаваше плодовете на толкова пролята кръвь“ (Д. Мишевъ, България въ миналото, стр. 199-200, сжщо, Л. Киселинчевъ, въ Зора, бр. 5276 отъ януарий 1937 г.)

Геройството на българите не остава незабелязано в Западна Европа. Стилян Чилингиров цитира Асен Боев за следното изказване: “…Виенския историкъ проф. Хайекъ: „Днешниятъ гръцки народъ и днешната гръцка държава - казва той  дължатъ много на българскитѣ мишци и на българския духъ, ако и да не съ благодарни тѣ за това.“ (Асенъ Боевъ, Обзоръ, бр. 39, стр. 7).

 

Благородният български дух обяснява до голяма степен постъпките на дедите ни обитавали някога територията на Гърция. Има обаче и друго, на което за жалост е обръщано твърде малко внимание. Хората наричани българи не са нашественици в Гърция, а се явяват потомци на нейното най-старо население. Това население е определено от Херодот, Тукидид, Плиний и Страбон като траки и пеласги.

 

Имайки предвид, че типичните за нас хаплогрупи I2, E-V13, J3, R1b L*23, G2, а и голяма част от R1a са наследени от най-старото цивилизовано балканско население, ние спокойно можем да се обявим за потомци на властвалите в Тесалия, Атика, Пелопонес, Крит и др. места траки и пеласгитези, които в старите предания са наречени първородните на земята.

 

Ето защо българите жители на остров Крит, Пелопонес и т.н. са се борили срещу Османското потисничество. Те са защитавали не колония, а своя родна земя, която принадлежи на дедите им още от времената преди Потопа. Предците ни обитавали територията на Гърция са осъзнавали също, че голяма част от техните говорещи гръцки съседи са реално техни братя и сестри, чието самосъзнание е промито в различни епохи.

 

Йоан Малала не е преувеличил, когато нарича българите от своето време потомци на мирмидоните водени от Ахил Пелеев. Точно в обитаваната от хората на Ахил Тесалия се срещат най-много топоними и хидроними носещи името на народа ни: Βουλγάρα Βουλγάρινη, Vulgar(is). Точно в Тесалия е манифестирано едно от най-ранните изображения на свещения за старите българи знак IYI.

 

                       Неолитна керамика от Тесалия, по Wace, Thompson.

 

Имайки предвид всички тези неща – как да не кажем, че действително заслужаваме да бъдем наречени първородните на земята на древните герои?

 

 

 

Използвана литература:

 

Шишманов, И. СЛАВЯНСКИ СЕЛИЩА ВЪ КРИТЪ И НА ДРУГИТЕ ГРЪЦКИ ОСТРОВИ, Придворна Печатница, 1897.

Чилингировъ С. Какво е дал българинътъ на другитѣ народи, Изд. Добромиръ Чилингировъ, 1941.

Detschew D., Die Thrakischen Sprachreste, Östereichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Schriften der Balkankommision, Linguistische Abteilung, herausgegeben von Dimiter Detschew in Sofia, in Kommission bei Rudolf M.Rohrer, Wien, 1957.

Garnett, L.M.J., Greek Folk-Songs from the Turkish provinces of Greece, ed. J.S.S.Glennie, Eliot Stock, London 1885.

Wace A.J.B., Thompson M.S., Prehistoric Thessaly, Cambridge University Press, Cambridge, 1912.

32 коментара:

 1. Умолявам кометиращите да се придържат към културен тон. Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Но Павеле, това са безвъзврано отминали времена и да се вторачваш в тях няма смисъл, няма и логика, само едно залъгване ти остава и туй то. С най-добри чувства! С.Б.Т.

   Изтриване
  2. До Анонимен 1 март 2021 г., 7:18 ч.

   За един има логика, за друг не. Понякога, за да се види нещо е достатъчно човек само да отвори очите си.

   Изтриване
 2. Интересно, пак в използваните източници са казионисти, които са фалшифицирали историята.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен28 февруари 2021 г., 17:42 ч., вие сте от хората, за които един господин Никола, който взе участие в дискусиите от предишния постинг, нарече "полу-умници" :) Давам точен цитат - Що се отнася до самите хора с "образование" , бих казал че тези хора ,противно на собственото им виждане за самите себе си, много от тях реално са хора със средно ниво на интелигентност. Проф. Едуард Дътън нарича тези хора полуумници, като ги определя като хора които са достатъчно умни да разберат дадена теза , но неспособни да я подложат на критичен анализ. Съответно тези хора лесно взимат висше образование, понеже разбират информацията и са способни да я рецитират обратно на изпитващия, но реално нямат способността да я анализират и да стигнат до извод сами за себе си дали тя е вярна. Съответно се лежи главно на общо приетото мнение, което се защитата в крайна сметка не с доводи а с "ти имаш ли като моята диплома?", "виж колко много книги съм изчел." и тн. :)

   Изтриване

  2. Анонимен28 февруари 2021 г., 17:42 ч., Вие да не сте Даниел Йонков от Ямбол, все едно него слушам, или приятелчето му Жорко :) Ей, хора, измислете нещо по-орининално, че станахте за смях с тази ваша изтъркана плоча :)
   Станимир

   Изтриване
  3. Станимире, това могат хората - това правят. Те точно поради това са селектирани: ограничеността си.

   Като видиш нашият приятел, поздрави го от мен :)

   Изтриване
 3. Хм, завърна се, а ние мислехме, че си изоставил борбата си, но не било това. Да чакаме ли готини новини скоро ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 28 февруари 2021 г., 17:47 ч.

   Беше ми натоварено, завършвах Том 2 на Тайните на тракийския език, а тази работа е повече от два пъти по-голяма от предишната. Дано излезе скоро!

   Изтриване
 4. Благодаря за новия материал, Павел! Отдавна гърците използват своите прийоми и маниери, за да отслабят българите като ги научат на взаимно противопоставяне! Но усилията ти почват да дават плод и благодарение на хора като теб, това няма да се случи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Ангел 28 февруари 2021 г., 17:54 ч.

   Гърците наистина умеят да манипулират, но колкото и рафинирани да са манипулациите, силата им не може да трае вечно.

   Изтриване
 5. Не си ми разказвал за тесалийското си откритие а то е голяма работа! Пусни инфо за, книгата на Уейс и Томпсън, нека да е ясно откъде е взето изображението.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Димитър 28 февруари 2021 г., 18:32 ч.много странно, щом не ви е разказвал за тесалийското откритие вие как разбрахте, че е голяма работа?

   Изтриване

  2. Анонимен1 март 2021 г., 16:15 ч., Това, че IYI се среща по съдове от времето на неолита в Тесалия, за мен е голяма работа. За кой нормален и родолюбив българин това не е нещо от огромна важност ?

   Изтриване
  3. Димитър 1 март 2021 г., 18:01 ч. аз съм нормален и родолюбив българин и въобще това за мен не е от значение, защото през неолита на балканите не е имало траки и българи.

   Изтриване
  4. Анонимен2 март 2021 г., 13:28 ч., ако не знаете нещо - запълнете празнотите в познанията си, вместо да отправяте необосновани твърдения. Това са факти, които Павел е публикувал многокрактно:
   “ Като обобщение може да се каже, че въз основа на данните на антропологията, като цяло, траките се явават местно население, чиито корени трябва да се търсят в Каменната епоха. “ – “Zusamenfassed ist zu zagen das die Thraker nach anthropologischen Hinweisen Hаuptsächtlich eine einheimlische Bevölkerung darstellen, deren Wurzeln im Neolithicum Stecken.” - P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, zu ehren W.Tomascheks, 2-6 Juni 1980, Wien, Bd.1, Swjat, Sofia, 1984, z. 316.

   Този цитат показва, че аз съм прав, а вие не. Тракийският етногенезис започва през Неолита и това е установено чрез антропологични изследвания на древен костен материал.Това пък е заключението на проф. д-р Методи Попов и неговите колеги, след извършването на широкомащабни антропологични проучвания над съвременните българи:
   “Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип” М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959, с. 260.
   Дотук добре, но понтийския тип засяга предимно брюнетите. За мое щастие и ваше нещастие има още неудобни резултати от проучванията проведени под ръкоодството на проф.д-р Попов: “…ние считаме, че светлият северен антропологичен тип в антропологичния състав на българския народ произхожда както от славяните (3)*, така и от завареното тук от тях тракийско население.” М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959 c.261.
   На славяните се приписва хаплогрупата R1a, която при сорбите в Полша и при украинците достига до концентрация 60-70%. Да, но при нас българите вариантът на R1a е много древен, поне 42-43% от носителите притежават варианта, който е на над 12 000 години.
   Останалите ни хаплогрупи също са с голяма древност. Следващият цитат е от автореферата на д-р Сена Карачанак: "Резултатите показват че, най-честите Y-хромозомни хаплогрупи при българите са I-M423 (20.2%) и E-V13 (18.1%), следвани от хаплогрупа R-M17 (17.5%), от която 42.9% принадлежат към Хг R-M458. Хаплогрупа R-L23* се среща при 5.2% от българите, обхващайки почти половината от положителните по M269 Y-хромозоми. Следващи по честота са хаплогрупи I-M253 (4.3%), J-M241 (3.8%) и J-M530 (2.4%). Останалата част от филогенетично крайните хаплогрупи се срещат с честота по-ниска от 0.2%."

   По отношение на митохондриалната ДНК ние отново сме определени като едни от най-старите поселници: Подобно на почти всички европейски и близкоизточни популации, най-срещаната мтДНК хаплогрупа при българите е H (41.9%). Сред нейните подразделения най-честа е H1 (8.5%), за която се предполага, че е участвала в повторното заселване на Европа след последния ледников период (~22-19 kya) и след застудяването през младия дриас (~11.5 kya) [Roostalu et al., 2007]

   Изтриване
  5. Митак, губиш си времето с господина, неговата цел не е дискусия, а откъсване от дискусията...

   Изтриване
 6. Ми аз не виждам нищо подобно даже на IYI, още по-малко основание да се интерпретира, като някакъв надпис, наименование или отъждествяване с каквато и да е власт или божество! А вие?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. То оставаше точно ти, който клепа и черни всичко българско, и стойностно да види истината, щеше да е чудо невиждано, ако беше станало :)

   Изтриване
 7. Много ви благодарим за това, което правите г-н Серафимов, ние ви четем редовно в USA, тук вие имате много фенове, а те ще се радват да ви видят един ден наживо и да ви стиснат ръката.
  Стефан Денев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Стефан Денев

   Бях планирал идване до САЩ, но "пандемията" провали плановете ми...

   Изтриване
 8. Обикновено по такъв начин изглеждат искрените мнения на обикновените хора, които не са повлияни от политически и произлизащите от тях националистически настроения, независимо от етноси и народности. В повечето случаи такива писмени сведения са цензурирани или унищожавани и не са много онези, които оцеляват по дълго. Това се получава защото основните направления на писаната история се задават първо от политици, а после се толерират само "историци" които успяват най добре да възпроизведат политическите насоки.
  По този начин са "изчезнали" траките, а и до днес продължават тенденциите да се минимизира влиянието на българите, преките им наследници на Балканите. Още в XIX век е заложено, в Райхщадското споразумение и Будапещенската конвенция, На Балканите да няма голяма славянска държава. Тогава това е било насочено най вече срещу Сърбия, защото тя е съществувала като автономия в Османска турция, а България на практика не е била самостоятелна и не е изглеждала като евентуална заплаха. В последствие нещата придобиват друг вид и затова се орязват голяма част от българските територии, като се предават на съседи. Оказва се, че българския етнос е значително по многоброен и вероятността да се обединят в голяма държава е по реална. Затова границите на отделните държави се определят на политически, а не на етнически принцип. Как ли би изглеждала Гърция след Руско-турската война (1877 – 1878) и ВСВ ако на населението беше дадено право на самоопределение? Просто гърците в Гърция биха били абсолютно малцинство. Да не говорим пък, че български излаз на Егейско море противоречи на Лондонското споразумение от 18/30 май 1878 г. В определени моменти същото се е отнасяло и за всички останали съседи. Сърбия, Румъния, а да не говорим за цялата територия на Тракия и Македония (включително гръцка и албанска), където болшинството са се самоопределяли като българи. Вероятно същото политическо решение ще последва и в днешната РСМ, където в момента македонците са съвсем малко над милион, в двумилионната държава, а какво става ако по голямата част от тях се самоопределят като българи? Затова е трудна борбата за коригиране на фалшивите моменти в историята, но е особено важна защото иначе нещата биха продължили да се влошават. Проблема е, че освен нашата, трябва да се пренапише цялата история на Балканите, че даже и на света, а това не е никак изгодно за водещите политически сили.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Затова е настъпило точното време освен за коригиране на фалшивите моменти в историята и за връщане на нашите територии към България. Ако сега не го направим друг такъв случай едва ли ще имаме. Днес освен войска нямаме и способни политици. Но това трябва да решим в хода на събитията.

   Изтриване
  2. До Анонимен 2 март 2021 г., 12:47 ч.

   Имате право, истинската ни история е удобна само за нас, други нямат сметка и правят всичко възможно да укрият неудобните неща.

   Изтриване
 9. Благодаря, г-н Серафимов, за поредния хубав материал и за Вашата упорита защита на автохтонната теория за произхода на българите!
  Тук искам да споделя, колкото се може по-кратко, моето мнение по най-спорния въпрос в коментарите в този блог, а именно за етническия произход и националната идентичност на съвременните българи. Това са термини с различно съдържание, но много от четящите в този блог не правят тази разлика и разсъждават върху народността от съвременна гледна точка и то на население на еднонационална държава, каквато е нашата.
  Понеже това е сложна и доста дълга тема, ще я разделя на две части.
  I.
  Понятието националност се появява в края на XVIII в. и по-често се използва от началото на XIX в., когато започват да се появяват еднонационалните или многонационалните държави, когато те приемат да се наричат по името на най-големия етнос на тяхна територия. По това време тези държави започват да отправят претенции към (най-често) съседите си за заемане на територии с население с етническа принадлежност към една от своите нации. Затова през XX в. в международните отношения се налага понятието националност като основно за всяка държава. В многонационалните държави е ясно по презумпция, че всички нации в състава й са с равни права. В еднонационалните държави е по-сложно – там една нация е основна, а останалите са национални малцинства. Но като национални малцинства се определят тези националности, които съществуват като националности в други държави. Обаче етнос, който няма държава със съответната националност, произхождаща от този етнос, не може да се обяви за национално малцинство, а само за малцинствен етнос и то, ако има претенции за това. По тази причина болшинството от населението на дадена държава е с национално самосъзнание от основната (или друга) националност, а при запитване заявява своя етнически произход.
  Народностното (етническо) самосъзнание на отделния човек е въпрос на личен избор, т.е. как той се чувства, как се възприема на фона на останалите индивиди в страната. Наприемер, ако запитате Дилма Русев (бивш президент на Бразилия) каква е по националност, тя ще ви отговори, че е бразилка, а каква е по етнос – също ще ви каже, че е бразилка, защото тя е второ поколение на емигранти, а етногенезиса на бразилците е основно от смесването на много емигрантски етноси. Но ако я запитате защо името й е такова по-особено, тя ще ви заяви, че произходът й е от българи емигранти. И ако тя си направи ДНК тест, ще се окаже, че тя е с хаплогрупи, близки по съотношение на съвременните българи. Същото може да се наблюдава и сред потомците на българи в Банат, Бесарабия и на др. места.

  ОтговорИзтриване
 10. II.
  За мен ние, съвременните българи, сме наследници на древното балканско население с обобщаващо име, възприето и в научните среди – „траки“. Реално генетичните изследвания показват етногенезиса на отделната личност, а след обобщаване – и на етногенезиса на даден етнос.
  Например, всеки от българския етнос, ако се изследва ще бъде с набор от хаплогрупи по-близо или по-далеч от обобщения модел на набор от хаплогрупи. Тук не говоря за българи по националност, защото за такива освен от българския етнос, се определят и доста цигани след началото на 80-те години на м.в., както и доста арменци (част, от които не знаят арменски) и много евреи, някои от които са на наша територия повече от 1000 години и доста са се смесели с българския етнос, но на всички тях наборът от хаплогрупи ще бъде доста по-отдалечен от този на българския етнос.
  Да разгледаме нашия етногенезис. Действително ние българите сме наследници на най-древното балканско население, тъй като имаме варианти на хаплогрупи на повече от 12000 години. Поради това, че тук на Балканите през 8-о, 7-о и най-вече в началото на 6-о хил. пр. н. е. е имало много добри климатични и природни условия, това население е започнало да усяда, да се занимава с първично земеделие, да опитомява някои животни и това му е дало възможност да се изхранва добре. Връзките му с населението от Мала Азия е създало по-голям ареал за обмен на език и знания за света, да развива някаква религия. Така към 6-о хил. пр. н. е. това население се е оказало на по-високо стъпало на културно развитие. Поради добрата задоволеност това население живее в мир и липса на военни конфликти въпреки демографския бум. Но екстензивното развитие на икономиката му, го кара да търси нови територии. Започва миграция на север (основно), на запад и доста на изток. Завладяването на срещаните по новите земи племена, които са малки по численост поради недоимък, става основно чрез подаръци и обучение как да обработват земята и да отглеждат животни. В историческата памет, отразена в митовете и легендите на съседните народи, този период е бил „златната епоха на човечеството“, когато „боговете“, чрез своите пратеници, са ги учили на земеделие и животновъдство.
  Втората масова емиграция на балканското население е около средата на 6-о хил. пр. н. е., когато глобалното затопляне е довело до ново повишаване на нивото на океаните и в съчетание със земетресения, е довело до т.н. Черноморска катастрофа (Черноморския потоп). (следва продължение)

  ОтговорИзтриване
 11. (продължение)
  В науката има понятие „достатъчна плътностна населението“. Това е минималният брой на населението, който може при наличните средства за производство да осигури изхранване, безопасност на племето и производство на др. блага. Под тази плътност населението намалява и губи културното си ниво, т.е. подивява. Намаляването на населението на Балканите след големите емиграции и продължително лоши климатични условия (затопляне и засушаване) през следващите повече от 1500 години довежда до голям регрес на на селението на Балканския полуостров. Тук-там са се запазили по-дълго малки острови от старото население със своята висока култура (напр. около Варна, североизточна България и на др. места). При опразнениите територии след подобряване на климата започва навлизане на Балканите на племена от всички страни, както и връщащи се, но с вече частично променени геноми, бивши балкански племена. Те вече говорят и на частично промен език всяко от тях. Едва от началото на 3-о хил. пр. н. е. на балканите започва консолидация на населението и нов културен подем – най-вероятно така се създават много племенни групи и племена като пелазгите. Малко по-късно с прииждане на нови племена се създават известните две основни родствени групи племена, известни в древността под имената „илири“ и „траки“.
  И отново до началото на 1-то хил. пр. н. е. има интензивно движение на оформящи се племена и племенни групи от и към Балканите. Едва след това се наблюдава условно стабилизиране на населението на Балканите и създаване на първите големи държавни обединения (Одриското царство). Появяват се и първите етнически имена на сродни народи, които все още не са устойчиво осъзнати от населението.
  Едва след създаване на македонската империя на Филип и Александър, започва по-голямо движение на хора вътре в нея. Същото се наблюдава и в следващата империя – Римската. До късното средновековие населението се е деляло основно по граждански и религиозен признак и по-слабо – по етнически. Нямало е голяма разлика дали си трак или елин, защото ти си ромей, т.е. римлянин, а по-късно – християнин. Затова населението лесно се е смесвало. Обаче идването на племена в началото на средновековието оттатък Дунава са били главно бивши балкански народи, като някои балкански племена, вече наричащи се славени, не са повлияли на генома на местното население. Чак когато се появават племена, наречени българи, (не става въпрос за уногури и тем подобни) и след налагане на държава България, населението се осъзнава като такъв етнос благодарение на религиозната му обособеност спрямо другите християни, а в последствие и чрез борбата с Ромейската империя (ИРИ) за оцеляването на държавата България. Доста по-късно тук са идвали и дори оставали и други племена от небалкански произход (дори тюрки), но поради малката им численост и поради ясно осъзнатата българска етническа принадлежност на местното население, влиянието на тези племена върху етногенезиса на българите е малък.
  За мен засега е неясен отговорът на въпроса откъде идва името „българи“. Поне засега не е засвидетелствано такова име на племе. Според историческите извори, племената, образували Стара Велика България, са разни гури и др.п. Докато не се изясни еднозначно какво означава „българ“ („блгр“), няма да може да се отговори. Много е интересно как местното население през V – VI в. бързо и устойчиво приема това име (за по-малко от век), докато наименованието ромеи се налага след почти 3-4 века.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Андон

   Едно название, което е обяснимо на родния език се възприема много по-лесно, отколкото название дадено от чужденци.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. До Андон,

   Доста точно описание си дал и разсъждения по темата също. За името българи отговорът не е особено героичен, затова се отбягва понякога умишлено. Идва от латински, от времето на Римската империя и се отнася първоначално за земите на Мизия, Северна България.

   Изтриване
 12. Много приказки, много субективни интерпретации и откровени измислици. Но в края за българите сте прав, интересно е как местното население го е приело, уви трябват документи за това.
  И онеже нямаме, може да се огледаме и да видим как е станало например във Франция, Русия, Сърбия, Унгария, Турция - надявам се знаете, че всички тези са в резултат на управляващо малцинство, а не мнозинство? И тук ключовата дума е управляващ!
  По-горе също има един постинг на Димитър от 2 март, който също толкова много се е объркал и е писал, писал, ама без да знае и разбира какво казва - като цитати от казионни учени с противоречащи си твърдения! Надявам се, че ще обвини тях за объркването, а не себе си!

  ОтговорИзтриване
 13. Г-н Славеев,

  Когато критикуваш, трябва да бъде конкретно. Когато напишете кое е конкретна измислица, ще посоча източника, а що се отнася до интерпретациите, в историческата наука всички факти са "субективни интерпретации". Когато те са обхванати от подходяща теория и се приемат от по-голямата част от занимаващите се с история, те стават научно обосновани. В историята всички постулати са интерпретации на "авторитети". Ето защо след време, появата на нови факти или нова интерпретация на съществуващите, старите постулати отпадат и се налагат нови.

  Що се отнася до вашето изявление, че имената на Ф, Р, С, У, Т са в резултат на управляващото малцинство, ако имате предвид, че се е наложило името на малцинството, е откровена измислица. Ако обаче имате предвид, че името е определено от управляващите - да прав сте, защото по онова време не се е практикувало допитване до народа, защото референдумите се налагат доста по-късно. Най-често имената на малки държавни образувания - графства, херцогства - са приемали името на феодала. По-големите държави, често дълго време за тях са използвани различни имена в писмени документи, в международните отношения, в търговски документи, а и сред местни и съседни народи. С течение на времето едно от тези имена се е наложило, но най-често сюзерена (краля, императора) е определял името. Например Турция е неофициалното име на империята, а официалното, което е прието още в XII век, е Османски султанат, а по-късно - европейските държави й дават името Отоманска империя, което се е използвало и в търговските взаимоотношения. Едва след възстановяването на част от империята след 1919 г. след преврата на Ататюрк, той с новата конституция налага името Турска република.

  Ето защо не хвърляйте общи приказки, смятайки, че ще оборите някого. Забелязал съм, че по същия начин често се опитвате да оборите и г-н Серафимов, но не би!

  ОтговорИзтриване
 14. " Андон4 март 2021 г., 17:02 ч.
  Г-н Славеев,
  Когато критикуваш, трябва да бъде конкретно... "

  Съжалявам за офтопика, но не знам дали си заслужава такова обстойно обяснение на човек, който не показва наличие на мисъл а само и единствено на една цел. Да противоречи на всичко и на всеки, без изобщо да обосновава твърденията си. Ако изобщо някой реши да му отговаря, за него е достатъчен отговор от типа на този, който му е даден от " Анонимен 1 март 2021 г., 19:53 ч.". Да уточня, че посочения отговор не е мой въпреки, че също е анонимен. Аз отдавна съм прекратил отговорите към него защото не мисля, че заслужава такива.

  ОтговорИзтриване