28.11.2016 г.

ВИНАГИ КОГАТО И КЪДЕТО ИЗЧЕЗНАТ ТРАКИ, СЕ ПОЯВЯВАТ БЪЛГАРИ

Поддръжниците на официалните теории споменават за присъствието на дедите ни в различни региони. По данните на Мойсей Хоренски, българи има на север от Кавказ.  Теофан Изповедник и патриарх Никифор поставят владенията на дедите ни край полуостров Крим. Павел Дякон разказва за сблъсък на българи и лангобарди в Панония (Северна Унгария). За български землища на север от Черно море знаем от работата на Йордан.

Писалият доста по-късно Михаил Сирийски, поставя корените на предците ни край планината Имеон в Средна Азия. От друга страна, около седем века преди времето на Михаил Сирийски, Св. Йероним създава карта, на която областта Мизия (обширна територия на юг от Дунава) е наречена и България.

Тези сведения са интересни, но за жалост са непълни, липсват важни подробности. Най-важното е това, че без изключение,  в гореспоменатите региони са регистрирани различни тракийски народи, след които изневиделица се появават българи.

Ако се касаеше само за един регион, то обяснението би било сравнително лесно. Неведнъж се е случвало един народ да заеме мястото на друг, но пък няма прецедент за това – един и също народ да заеме всички региони, в които преди това е живял друг народ. Това е абсурдно, невъзможно е, просто няма как да стане.

Абсурдът може да се обясни сравнително лесно,  но за тази цел трябва да излезем от коловоза на официалните теории. Опрем ли се на факта, че в продължение на 1100 години българите биват отъждествявани с мизите – най-големия тракийски народ, имайки предвид, че във всички места, в които някога са живели траки, после живеят българи, единственото логично заключение е това, че българи е новото название на хората, които римляни и гърци са наричани траки.

Нека разгледаме подробностите, които поддръжниците на официалните теории предпочитат да оставят в сянка. Повечето от нас не са и чували за тракийско присъствие в Кавказ. Само шепа специалисти знаят, че на териториите на Армения и Грузия са живели траки и то още през Бронзовата епоха.

Още в дълбока древност, народът на Орфей е оказал силно влияние върху жителите на Урарту, а пък в асирийските надписи се  съобщава за разположеното в Южен Кавказ тракийско селище Иcпили брия. За тези неща пишат учените K.Джаукян, О.Карагезян, P.Ходинот.

През I век сл.Христа, Плиний Стари и Страбон съобщават за обитаващите Армения и околните региони тракийските племена халиби и сарапари. B последвалите епохи, никой автор не обелва и дума за това, че балканските преселници са избити до последния човек, или пък, че са прогонени. Къде изчезват тогава хората успели да повлияят няколко кавказки народа? Дали можем да говорим за изчезване, или просто по време на Ранното Средновековие, тези, които са наричани траки, вече носят името българи?

Потомците на Залмоксис и Орфей са колонизирали не само Казваз. На север от тази планина е така нареченото Боспорско Царство. След векове тази територия ще бъде наречена Стара Велика България. Там, по време на Античността са властвали благородници с имена като Спароток, Котис, Рескупорис, Берисад, Реметалк. По епиграфски паметници се срещат лични имена като Севт, Мокус, Дулос, Битюс, Садала, Мостис, Сурос. Във въпросната държава са почитани тракийски богове, а има и куполни гробници досущ като тези от нашите земи.

Както е в случая с Кавказ, за траките край Крим също липсват сведения, че са избити, покосени от страшни епидемии, или прогонени. Странното е, че никой учен не се вълнува от “изчезването” на тези хора. Тяхното многолюдие в региона е засвидетелствано не само от големия брой регистрирани лични имена, но и от значителното количество тракийски топоними. Такива са Панти-капа, Коркон-дама, Сибри-апа, Сал-оста, Таму-рака, Сур-ува. Елеменитте капа, дама, апа, оста, тама, сур се срещат в тракийските селищни названия Капи-стурия, Уску-дама, Залд-апа, Оста-фос, Тамаси-дава, Суро-бара.

Не само, че няма сведения за затриването на тракийското население в Крим и околностите му, но не съществуват и сигурни свидетелства за пристигане на българи във въпросния регион. За идване няма и как да се говори защото присъстващите в древните топоними елементи капа, дама, апа, оста, тама, сур, отговарят на българските думи копа, дом, вапа, устие, тъма, сур. Това означа, че хора говорещи древен вариант на българския език, са обитавали земите, които Теофан нарича Стара Велика България, около 1100 години преди времето на княз Аспарух.

Трябва да се добави и това, че територията между Боспорското Царство и делтата на Дунава също  е древна тракийска земя. Там не само са локализирани гети, беси, тирагети, костобоки и др. но дори и доминиращата материална култура е тракийска по произход.

В този регион, по време на Античността, населението укрепва селищата си със същите  ровове и валове, които са типични за защитните съоръжения от Североизточна България по време на Ранното Средновековие.

Къде изчезва това население, отново никой не е обяснил. Обикновено се казва, че в Северното Черноморие се настаняват “германски” готи, които обаче въпреки вековното си присъствие в региона, нито оставят германски топоними, нито керамиката им има прототип в Северна Европа, нито пък поне един автор от времето на Античността е определил готите като роднини на алемани, франки, свеви, квади, херуски и др. германски народи.

При друг опит да се оправдае изчезването на огромния брой траки от земите на север от Черно Море, се ползват хуните. В случая обаче, учените “забравят” да споменат, че хунската материална култура е като тази на местното население, т.е. не може да се говори, че новодошъл народ е изтласкал по-старото обитатели на региона. 

Това няма как да стане по простата причина, че така наречените хуни са същия народ, който Херодот нарича скити, а Стефан Византийски определя като сроден на траките народ. Като не се кажат тези неща обаче, могат да се правят дори и абсурдни твърдения.

На запад от черморските градове Олбия и Томи, край Карпатите също са живели траки.
Страбон е пределно ясен когато казва, че гетите  (познати и като даки) и мизите обитават земи както на юг, така и на север от Дунава. Верно е, че в началото на II век, император Траян нанася страшно поражение на тракийския цар Декебал, чиято държава се намира във въпросния регион, верно е, че много от северните траки са избити, много, но не всички.

Точно в този регион, около петдесет години след военната кампания на Траян, се заражда антиримско движение. Избухва въстание с невиждан до този момент обхват. Тракийските бунтовници помитат всички легионери по пътя си, преминават римския лимес, побеждават римските контингенти по пътя си и като стихия стигат чак до Термопилите в Гърция.


 User:Andrein - собственная работа


Подобно действие не може да се извърши от шепа хора. По това време Рим разполага с най-добре екипираната и най-добре организирана армия в Европа. Въпреки това, римските легиони са смазани и само липсата на средства за дълга война спира северните траки, иначе те биха прогонили напълно чуждите окупатори.

Въстанието е станало през 170 година, а от “Именника на българските владетели знаем”, че 515 преди времето на Аспарух, дедите ни са имали княжество на север от Дунава, т.е. някъде в периода – 135-185 година – точно периода на въстанието против римската власт.

Летописците на империята не дават подробни сведения за бунтовниците, не описват с подробности срамното поражение на войската си, а век по-късно събитието се повтаря и този път всички римски легионери и колонисти бягат панически от Западна Дакия, като след прекосяването на Дунава, те махат дъските от моста, от страх, че “варварите” ще дойдат и на юг от голямата река. През 271 година, император Аврелиан настанява прогонените колонисти в Тракия, а областта, в която те се заселват получава името Аврелианова Дакия, като за административен център бива избрана Сердика-София.

Тези сведения не се отричат нито от нашите, нито от чуждите историци, но пък те не си правят труда да обяснят – къде изчезват хората, които в през II и III век карат римската армия да трепери от ужас. През II век, според Именника, на север от река Дунав се намира княжеството на старите българи, в този регион обаче живеят само траки. В такъв случай не е ли редно старите българи да бъдат причислени към народа на Залмоксис и Орфей?

Да видим как стоят нещата с Панония, там където днес се простират Хърватско, Северозападна, Сърбия, Унгария, Босна. Никой не би оспорил, че по времето на княз Крум, Панония е била владение на българите, този наш владетел е роден там. Да не забравяме и това, че Йоан Зонара отъждествява Панония с България - Πανονία  ἡ  Βουλγαρία.

Това, което не ни се казва че, че Панония е била обитавана от траки. За името на древния панонски град Песион, който по-късно е известен като Пеща, езиковедът Димитър Дечев смята, че е тракийско, въпреки, че Вилхелм Томашек предпочита да   определи топонима за келтски. Освен Песион трябва да се добави и Волентум, чието название се обяснява с тракийската глоса волинт-бик, вол, която реално е по-стария вариант на стблг. волѧте-вол. Името на панонските градове Лугио и Карпис пък е сродно на тракийските топоними Лугос и Карпати. Техните имена се тълкуват с българските думи луг-поляна и карпа-скала. Дори по време на римското владичество, Панония е обитавана от траки, за това научаваме от работа на унгарския учен Петер Ковач.

Панонските траки обаче също изчезват, подобно на техните братя от Черноморските степи, Крим, Кавказ. И отново, като по някакво чудо, мястото им е заето от българите, които в първата половина на V век, разгромяват лангобардите на Албоин. Българите остават господари на Панония до края на Х век, когато унгарците идват и завземат земите им. На никой от учените поддържащи официалните теории не му идва наум, че панонските траки и панонските българи са едни и същи хора.

Такова е и положението с изчезването на траките от земите на юг от Дунава и трайното настаняване на “новия народ” – българи. Проф. Ганчо Ценов е един от малкото, които се осмеляват да кажат, че българи и траки са едни и същи хора, като траки е название, което е ползвано за дедите ни по време на Античността.

Как иначе да си обясним невижданото чудо – винаги там където е имало траки, се появават българи, като същевременно няма свидетелства за етническото прочистване на въпросните региони, няма данни за измирането на по-старото население.

Отново напомням – ако един народ бе заменил друг народ в определен регион, това може да се приеме за добре познато на историята явление. В нашия случай обаче не става дума за един, а за няколко региона – Тракия, Дакия, Панония, Черноморските степи, Крим, Кавказ.

В науката трябва да се следва логиката, а не желанията и вижданията на учени служещи на определени политически сили. Не бива да се игнорират важни данни и не бива да се прокарват внушения. За жалост това е направено. Пренебрегнат е факта, че така наречените “нашественици” от Ранното Средновековие имат абсолютно същите погребални обреди като тези на траките. Жертването на кон и куче в гроба на боец, доброволната саможертва на съпругата на починал благородник и т.н. не са особености на погребалните ритуали, които се налагат в земите ни след прословутата 681 година.

Част от тези обреди са описани преди около 2500 години от Херодот, а за други знаем от проучванията на археолозите. Пак благодарение на труда на определени археолози като Стамен Михайлов знаем, че старобългарската керамика има дълга традиция тук на Балканите и в никакъв случай не може да се говори за поява на нов вид съдове след 681 година.

Стамен Михайлов дава и друго важно севедение, а именно това, че свещения за старите българи знак IYI е познат на Балканите още от Каменната епоха. Може ли в такъв случай да се говори за донасяне на този символ от Азия през Късната Античност?

Автори като Луций Флор разказват за това, че траките правят чаша от черепа на враговете си, но на никой от учените поддържащи официалните теории, не му хрумна да свърже този особен обичай с действията на княз Крум, който прави от черепа на император Никифор ритуална чаша, с която черпи велможите си.

Повечето историци смятат, че вековното отъждествяване на българи с мизи е грешка, Геза Фехер с охота говори за българската прическа – бръснене на коса и оставяне на кика, но никой не е чувал за свидетелството на Плутарх, че мизите бръснат темето си и оставят косата да расте само в задната част на главата.

Има такива, които се опитват да прокарат внушението, че просото било донесено в земите ни от дошлите от Азия стари българи. Чудя се как да характеризирам това твърдение, като се има предвид, че просото е основна храна на определени тракийски племена и поради това те са наречени мелинофаги- ядящи просо.

До неотдавна се намираха и такива, които да твърдят, че строежите с квадри са въведени на юг от Дунава едва след 681 година. Реално, траките строят с квадри 1000 години по-рано, но какво са 1000 години за определени хора? За някой май е важно е да се създава объркване, да не може българинът да разбере, че земята, която обитава е свещено място, което хилядолетия наред е напоявано с кръвта на предците му.

Защо някои изследователи изпадат в паника, ако се каже, че траки и българи са имена на едни и същи хора, но в различни времена са употребявани различни названия? Трябва ли да се срамуваме, че сме потомци на героите възпети от Омир, че в нашите вени тече същата кръв каквато е текла във вените на Залмоксис и Орфей? Какво е лошото, да се знае, че от средите на дедите ни са произлезли най-големите военоначалници на Римската Империя, а също така и най-способните императори?

Да, дори след 681 година са се случили много неща, поради които можем да се гордеем, но трябва ли да загърбим по-старото наследство? Това, което е твое, трябва да го пазиш, а не да го покриваш с прах или да оставяш други да го присвоят. Дали сме достатъчно на света, повече от достатъчно, сега е време да си получим заслужената слава и признание.

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ - ВЕЧЕ ИМАМ СВОЙ КАНАЛ В ЮТЮБ, ДАВАМ ЛИНК КЪМ ИНТЕРЕСЕН КЛИП

 https://www.youtube.com/watch?v=IxyX7x-kxtI142 коментара:

 1. Отговори
  1. Да,благодаря,най после да чуем и голяма част от истината за предците ни.
   Стефка Зомер

   Изтриване
 2. Желязната логика побеждава! Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Когато всички факти бъдат представени, всеки разумен човек може да си направи сам изводите.

   Изтриване
 3. траки и българи са имена на едни и същи хора
  о7

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, доста са народите, за които има различни имена

   иранци = перси, артеи, кефени, хорсари

   гърци = данайци, елини

   немци = германци

   албанци = шкиптари

   чеченци = нохчи

   Изтриване
  2. Писна ми вече да чета глупостите на научните ни "капацитети", видите ли, как най - големия народ в Европа изчезнал безследно. Не обясняват как точно е изчезнал или ако го правят е толкова тъпо че направо крещи от пристрастност. Хайде бе. Изчезнали били. стопили се, погърчили се, латинизирали се а варварските народи изтрепали останалите. Че тези варварски народи явно са провели три пъти по-як, организиран и предварително кординиран геноцид от Хитлер, Полпот и Иди Амин взети заедно. Цезар, който дефакто провежда геноцид сред галите и избива над милион от тях, както самия заявява, не им попречва да извадят след това 300 000 войни да го блокират при Алезия и победят при Герговия. Наистина на някой капацитети трябва да им се връчи златен скункс, като смрадливи твари и да се изгонят от България.
   Владимир Иванов

   Изтриване
  3. До Анонимен28 ноември 2016 г., 22:06

   Най-масовият организиран геноцид е дело на Йосиф Висарионович Сталин! Самите руснаци говорят за това и признават за над 50/петдесет/ милиона погубени вкл. и безследно изчезналите по време на масовите чистки през годините на СССР- една от най-мракобесните империй, която все пак се срина. В България по доклад на МВР от 1953г. са "ликвидирани" над 300 хиляди "вражески елемента"! За страна с население под десет милиона това е трагична цифра-но ни има все още Слава Богу!
   Що се отнася до геноцид-а /ако го е имало/ през античноста и средновековието ако направим паралел едва ли цифрите и резултатите биха били същите, както по време на масовите организирани мракобесия от двайсти и деветнадесети век!
   А между другото нека спомена за нещо малко известно- в царска Русия през 19 век т.е. тази държава, която ние славим като наша "освободителка" или поне така ни налагат е имало... невероятно антисемитско законодателство и и принудително изселване на еврей, а и убийства и репресий над мирно еврейско население- неща характерни за повече от половин век по-късната Хитлериска Германия. Ако някой го интересува има документи.

   Константин Неделчев. https://www.facebook.com/profile.php?id=100023817183691

   Изтриване
  4. Когато фактите говорят и боговете мълчат

   Изтриване
 4. Много логично написана статия.Ето и още факти по темата... Херодот пише за траките, че са най многолюдният народ сред индийския..Ясно е , че няма как да са ''изчезнали'' /както пишеше в учебниците по време на соца./На кого е удобна тази теория?На гърците?Други факти.Гърция се освобождава от турско робство /както и Румъния/ 50 години преди нас,българите.И на тях помага Русия,минавайки с кораби през Гибралтарския провлак,за да ги освободят през Средиземно море...И днес екскурзоводите в Солун говорят за ''изчезнали траки'',които били малки племена в Родопите...Факт е още и симпатията между владетелите на Англия,Русия,Гърция ,които са женели децата си ,за утвърждаване на престол и влияние.Така се изяснява и поведението на Чърчъл по време на Първата световна война спрямо България и още доста наболели теми.Да ,печелили сме битки,нямаме и пленени знамена...но...Историята се пише от победителите...

  ОтговорИзтриване
 5. Прекрасна статия, Павел ! Истински поздравления ! Езикът и обредната система са червените нишки, които ни свързват с нашите предци. Несъмнено Траки и Българи са един и същи народ ! До скоро !

  ОтговорИзтриване
 6. “Поддръжниците на официалните теории споменават за присъствието на дедите ни в различни региони.”
  Тава е вярно, но с малката подробност, че дедите ни не са само траки. Включи към тях всички други за които съм ти писал и всичко ще е точно. Древни автори разграничават и говорят за тракийски и останали племена, а те за разлика от тебе са ги виждали и познавали.

  Нищо не казваш за келтите дето са живели с векове по нашите земи след като са изместили траките. Всички “тракийски съкровища” да не излязат келтско наследство, освен може би панагюрското, където е явна елинската школа?

  “в гореспоменатите региони са регистрирани различни тракийски народи, след които изневиделица се появават българи.”
  Тук по аналогия си задавам въпроса за македонците. След Александър и 1400 години изведнъж се пръква, по техните твърдения, друг “македонски” цар. Серафимов, да нямаш някой македонски клонинг? Или прави ще излязат македонците? Няма сведения да са избити – значи там са си открай време и наистина българите “татари” са ги заробили, а не траките.

  “в продължение на 1100 години българите биват отъждествявани с мизите”
  От кого? От византийците? Че те никога не признават българската държава и народа живеещ в гранците му за независим. Винаги са ги броели за римски поданици и че новият народ дошъл по тези земи ги е откъснал от империята и властта и. Това е бил начин да предявят претенции за “собственост” върху всички живеещи в новата държава, както и за нелигитимността и. Не признават българите като ги пишат свои бивши поданици сменили името си. Серафимов пък не признава съществуването на българите и ги пише “траки”. Серафимов, да не си потомък на някой фанариот?

  Серафимов, защо Боспорското царство е на земята на Боспор Кимерийски, както са го знаели от най-древни времена, и никога като Боспор Тракийски, ако там са живели само траки? Кимерийци ли са траките? Ако са такива нали знаеш, че като са дошли скитите по техните земи не е останал жив кимериец/тракиец според Херодот?

  Антиримското “въстание”, като го назоваваш, не беше ли готски набези, преди хуните да погнат и римляни, и готи?

  Българи, между другото, са се появили и на територията на Волжка България. И там ли са били траки?

  Костобоките е спорно дали са траки, а бесите живеят, както пише Страбон, южно от Хемус.

  И т.н, и т.н...

  “Да, дори след 681 година са се случили много неща, поради които можем да се гордеем, но трябва ли да загърбим по-старото наследство?” ДОРИ? Не “дори” Серафимов, а СЛЕД 681 година. Тогава започва империята на БЪЛГАРИТЕ! Не на “траките”! И е третата съществувала в Европа по това време, а царете и сами се се наричали царе на БЪЛГАРИТЕ!

  Хората са казали, че колкото повече лъжеш, толкова повече се оплиташ.
  За какво се бориш, Серафимов? Кой ти финансира “проучванията” и “научните разработки”?
  Чудно ли ти е защо никой не те взема насериозно освен профаните?
  Но пък иначе си е забавно четиво. :)

  Българин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, мисля да отговоря само с един цитат."Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. "

   Изтриване
  2. "От кого? От византийците? Че те никога не признават българската държава и народа живеещ в гранците му за независим. Винаги са ги броели за римски поданици и че новият народ дошъл по тези земи ги е откъснал от империята и властта и. Това е бил начин да предявят претенции за “собственост” върху всички живеещи в новата държава, както и за нелигитимността и. Не признават българите като ги пишат свои бивши поданици сменили името си. "


   А такааа, ИРИ значи никога не била признала Българите. Наздраве господине, и аз ще си сипя! Това явно сте го прочели в някой негръцки извор, защото сам отричате тяхната правдоподобност.
   Дали не се опитвате да кажете че така наречените "гръцки" извори не заслужават доверие или може би не заслужават доверие в часта си, която твърди че мизите са българи а всичко останало, което налива вода във "вашата мелница" и спомага теориите ви си заслужава? Интересна теза имате за гръцките извори, щото ако те не заслужават доверие то и цялата ни история трябва из основи да се прекрои. Интересно каква е вашата история на България? Бихте ли я презентирали вкратце? Понеже вие сте ерудит с огромни исторически познания, обхващащи всичко от алфа до омега, бихте ли благоизволили да я разкажете на профанизирания български народ?

   "Българи, между другото, са се появили и на територията на Волжка България. И там ли са били траки?"
   Изключението потвръждава правилото! Това че българи се появяват на места където били траки изключва ли възможноста, българи да се появят и там, където не е имало траки? Странна логика имате за човек, претендиращ че не е лют профан!

   "Нищо не казваш за келтите дето са живели с векове по нашите земи след като са изместили траките. Всички “тракийски съкровища” да не излязат келтско наследство, освен може би панагюрското, където е явна елинската школа?"
   Колко "векове" живеят келтите по нашите земи господин ерудит? "изместили траките" Всички ли траки изместват тези келти? Турците живяха 500 години по нашите земи. Промениха ли бита, вярата, нравите и обичаите на българите?

   Имам един последен въпрос към вас господин ерудит! Мислите ли че всеки, който не споделя вашите възгледи за българската история е профан?

   Без уважение: Владимир Иванов

   П.П. Впрочем, смятам че вие сте един напълно реализиран профан, под средното ниво!

   Изтриване
  3. Не срами името българин и не се пиши Българин. Да не си член на Българския хелзингски комитет или на Отровено общество и Америка за България? Какви са тези простотии за "нелегитимност", граничещи с истериите на хомосексуалистите от "Еврейския съюз". ИРИ не признавала България и България не признавала ИРИ. Какво толкова сложно. А название "траки" няма за нито един народ. Това са еврейски, сиреч гръцки измислици, за различните от тях. От евреи какво може да се очаква, както и от теб чифутино. Само дразнене без обосновка. И уточни, кои са тези "келти" и през кои векове са живели по нашите земи. Също както едни научни профани писаха за "готите-дойчовци", че тези примитиви ни създали културата и държавността, но с финансиране на научната разработка от Норвегия, защо? Също, че и в Крим имало готи-дойчовци. Стига с еврейските простотии.

   Изтриване
  4. До Ivaylo Atanasov29 ноември 2016 г., 10:10

   Този цитат, или по-точно този фрагмент от цитата, често бива пропускан в редица издания...иначе няма цензура...хм...

   Изтриване
  5. Към господина с държание на разплакана госпожица "Без уважение: Владимир Иванов"
   имам 3 въпроса към вас: кои са гърците кога е създадена държавата им и Византийската империя гръцка империя ли е? Отговорете си на тези въпроси сам и тогава ми говорете за гръцки източници.Не смятам повече да ви отговарям.
   Извинявам се на господин Серафимов.

   Изтриване
  6. Към господина с държание на неудовлетворен мустакат пубертет, Ivaylo Atanasov, аз одавна си отговорих на тези въпроси. Четете внимателно поста ми!Ако се вгледате добре в него ще видите че думичката "гръцки" е в кавички. Това мисля че отговаря предоволно на въпросите ви! Не смятам повече да ви отговарям и искренно се извинявам на г-н Серафимов за отклонението от темата.
   Владимир Иванов

   Изтриване
  7. Вcеки пpoфеcиoнaлен иcтopик знaе мнoгo дoбpе знaчениетo нa думaтa “aмaлгaмa”, нo никoгa нямa дopи и дa му xpумне, че мoже дa пocтaвя плoмби. Знае какво е "мозък", но никога няма да помисли да се прави на мозъчен хирург и да оперира пациенти. Или пък - дa пpедлaгa pешения нa теopеми, пoнеже, видите ли, знaел щo е “aлгебpa”, “геoметpия”, "цифра" и “чиcлo”…

   Зa paзликa oт някoи, кoитo, миcлейки cи, че кaтo ca зaпoзнaти cъc знaчениетo и cмиcълa нa термина “иcтopия”, биxa мoгли пpocтo ей тaкa, cякaш между дpугoтo, дa cе зaнимaвaт c нея и дa пpетендиpaт дopи, че “пpaвят научен пpинoc” c тoвa cвoе “уcилие”.

   Изтриване
  8. Съвсем точна характеристика на някои учени от БАН :)

   Изтриване
 7. Браво, Павеле! Пореден умозаключителен, логичен, кратък и достъпно представен анализ... белким иМ просветне веки...
  Стъпка по стъпка, капка по капка и ... ще се получи, споко!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На някои отдавна е просветнало, но просто не им отърва за говорят за истината.

   Изтриване
 8. Поздравления за страхотната статия!
  Въпросът, на който все още не съм успял да намеря отговор, е кога, как и защо сред траките започва да се появява името българи. Според Именника е възможно да е някъде около въстанието през II век. Но остава как и защо.
  Дали е свързано със самото въстание и държавата, която се образува след него, дали с разпространението на християнството, дали нещо друго? Как и защо Мизи, Гети и други племена стават българи?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Скоро ще излезе дълга публикация относно произхода и възрастта на името българи. Сега мога да Ви кажа само, че древен вариант на народностното ни име е съществувал още преди Троянската война и, че това е било название на войнствено тракийско племе.

   Нормално е гетите също да приемат името българи, по-същия начин саксите в Британия също приемат името англи и държавата получава името Англия, а не Англо-Саксония.

   Налага се или най-престижното име, или това, което принадлежи на по-влиятелната група.

   Изтриване
  2. Ако Вие докажете, че името българи произлиза от местно племе, а не от булх, балх, бълхи и др. членестоноги, много хора ще трябва да си изгорят дипломите и да кандидатстват наново.

   Изтриване
  3. Точно за това тези хорица са тръгнали в отчаяна контраатака, те разбират, че излезе ли истината, ще загубят всичко.

   Изтриване
  4. Здравейте,аз не съм историк,не съм запозната с всичко по литературата,но скоро посетих пещера Магурата.Там от екскурзовода който ни развеждаше из пещерата ни обясни че много често са ни лъгали за историята ни,много са я изопачавали,но истината е там че ние сме обитавали тези земи преди поне 40000 години,или поне на толкова определят рисунките там,а не на 15000 както се е смятало до сега.Самите рисунки не са правени от невежи праисторически личности,а от съвсем разумни хора,нашите деди.Тогава екскурзовода обясни и произхода на нашето име:българи означава потомци на боговете,не знам дали сме били траки,но определено този човек ни обясни доста неща и най-вече обясни и нашия обичай сурвакарството което се извършва със сурвачките,самата дума сурва идва от нашите деди и означавала зараждане на нов живот,нова година.Естествено това няма да се признае от научните среди точно защото не угажда на някои определени кръгове,но истината е там че българите(траки,мизи и други)са люлката на цивилизацията.
   Също така може да се обърне внимание и на най-новите открития в България,където са открити плочи с надписи от времена преди началото на шумерската и акадската цивилизации,което означава че от тук е тръгнала и тяхната писменност,както и разцвет.Може би и мен ще ме наречете профан,не ми пука,така или иначе аз се гордея че съм Българка и съм родена в Родопите,което означава че в моите вени сто процента тече орфеевата кръв.

   Изтриване
  5. Магурата е уникално място, жалко е, че не са извършени подробни, адекватни проучвания навремето.

   Изтриване
 9. Как е звучало името "българи". Както го изговаря днес едно генетично изменено население със звука "ъ" или по друг начин? Например за названието на "ръка" в България има няколко изговора. Ръка, ръкъ, рука? И много други примери. Все още стоят турски названия за върхове, градове и планински местности. Така наречените "помаци" не се смятат за българи и семитския ислям се вихри безнаказано в България. От няколко години България се пълни с същества от Близкия Изток и Африка. И ние, гордите наследници на траките ги гледаме като овце, слушайки приспивните глупости на Еврейския съюз и по-точно на една еврейска държава, каквато е Федерална Република Германия. Най-бедната страна в Европа с доходи по-ниски отколкото в някои страни от Африка. И това наследниците на "гордите" траки! Дори държавността си дължим на външни фактори. Освен думи са нужни и дела. Нужно е да се знае от къде идваме, но още по-належащо е да живеем достойно днес и да създадем основа за просперитет на наследниците ни. Колкото и на някои "господа" да не им се иска, България претърпя национална катастрофа без война! Промени се етническия състав на населението. И никакви мерки от страна както на управляващите така и на българския народ. Макар и по друг повод думите на Славейков ще се окажат правилни, "не народ, а мърша".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думите на Петко Славейков не бива да се вадят от контекста. Ако не разбираш нещо, не го употребявай.

   Прочее, Пенчо Славейков казва следното -

   Един народ расте

   сам с идеалите си, с задачите, що взема

   на свойте плещи, и с тях се той възйема

   до подвизи, зарад каквито вчера сам

   не се е смятал за кадърен. Ето вам

   и пример: с векове народа ни мърцина

   живя в душевен мрак, и ражда се и гина

   со скотовете скот. Кое го възроди?

   Кое заспала мощ в юначните гърди

   събуди? В подвизи кое го днеска води?

   Водачът всемогъщ за мъртвите народи —

   светият идеал!

   Изтриване
  2. Според мен най-правилно е да погледнем нашите стари извори за собственото си име, а не чуждите. В "За буквите" е написано - Бориса, къназа Блъгарьска
   https://bogeo.net/2014/08/28/o_pismenex/
   В. Янков

   Изтриване
  3. Може да дължим освобождението си от османска власт на друга държава, възстановяването на държавата България тук и точно с това име го дължим на нашите славни деди възрожденците и борците за църковна независимост.
   Защото без тяхното дело тук сега можеше да е я Гърция, я Румъния, я Сърбия.
   Както го дължим и на непримиримостта на целия български народ. Въстанията и бунтовете не са спирали през всичките 500 години. Не са успели нито да ни потурчат, нито да ни погърчат.
   Възпитаването на достойнство не става с изказвания от сорта "не народ, а мърша". Става с примери от близкото ни и по-далечно минало. Става и с личен пример на лидерите на нацията.

   Изтриване
  4. Господин Серафимов, не е нужно да се превръщате в ментор. Пишете " Ако не разбираш нещо, не го употребявай."? Не разбирам в какво ме упреквате? Написах, че Славейков пише стихотворението си по друг повод, по отношение на едно събрание в Константинопол- Истамбул. Не е нужно, човек да е голям капацитет в много области, за да прозре нищетата в която се намира България. Това, че предците ни са имали високи достижения не прави днешният ни ден по-уютен. И в този случай видимо ние, наследниците на траките сме изгубили тяхната дързост. Радваме се на "топли" думи и гладуваме и мръзнем но сме "горди членове на Еврейския съюз". Смешно!

   Изтриване
  5. Към Анонимен29 ноември 2016 г., 13:03. Кой е този автор Черноризец Храбър? Написал е О писменахь, т.е., За буквите, така ли? А не е ли копирал от произведенията на Храбън Мавър, написан като Мавър-черен, черноризец и Храбън става храбър. Та погледнете студиите на Храбън Мавър.

   Изтриване
  6. абанус Маурус, т.н. Рабан Мавър, Hrabanus Maurus (780 – 856 г.), познат от всички курсове по история на философията и христоматиите. В един свой трактат “За изобретяването на езиците”,23 датиран от 856 г., Рабан пише, че след еврейската, гръцката и латинската азбука била изнамерена от философа и космографа Етикус, родом скит от благородно потекло, азбука, която достопочтеният презвитер Йероним непрестанно разпространявал в свой вариант чак до родината на самия Рабан, понеже възжелал да увеличи известността на тия букви с мощта на своята ученост и трудолюбие. И Рабан изобразил буквите в своя трактат. Забележителното е, че те, общо взето, твърде приличат на по-късните хърватски глаголически букви, на глаголицата, и този факт се признава от всички автори.24 Изводът е, че Храбанус (Храбан, Рабан) приема като вярно цитираното от нас сведение в текста на труда на Етикус за неговата народност, времепоявата на творбата му и по-късната намеса на Йероним в нея. Храбанус е достатъчно голям учен, за да не се заблуждава, още повече той е използвал в прочутото си съчинение De Universo (За универсума) редица части от труда на Етикус.25 Изобщо Храбан приема, а не отхвърля, че Етикус е писател от ІV век от благороден скитски произход. Нещо повече – той е изобретател на прототипа на по-късната азбука на славяните – глаголицата.

   Така ние идваме до въпроса за Етикус като създател на праглаголицата. За Храбан е несъмнено, че азбуката на Етикус е тъкмо “скитска”, а това значи славянска в началото на V век, когато вероятно Йероним я разпространил и поради това е останала във всички славянски области на запад от Скития чак до заселените с германци райони, от които е произхождал Храбан. Ние даваме копие на праглаголическите букви на Етикус, но не според по-късната им версия, представена в трактата на Храбан, а по обнародвания от Вутке лайпцигски препис.

   Фактът, че по сведение на преводача Йероним и след това на Храбан, Етикус Истер е изнамерил глаголически букви и след това разпространеното предание особено сред хърватите, че творец на глаголицата им е Йероним, се приема от учените, оспорващи автентичността на Етикус.26 Никой досега не е оспорил сходството между азбуката на Етикус и по-късната глаголица, напротив – всички го потвърждават. На това основание такъв задълбочен изследвач като Пертц още миналия век обявява Етикус категорично за славянин.27 http://www.otizvora.com/2009/01/358/2

   Изтриване
  7. От друга страна, употреба на азбуката на Етикус откриваме най-изненадващо на места в Европа, намиращи се тъкмо според сведението на Храбан право на запад от долното течение на Дунав по посока на германските райони. Така ние сме намерили цял свод на едно от помещенията на много стара черква близо до гр. Инсбрук, изписан със съвсем подобни на Етикусовите глаголически букви. Такъв факт потвърждава свидетелството на Храбан, че изобретената на изток азбука на Етикус се е разпространила с посредничеството на Йероним чак до германските предели. Нещо повече – в контекста си Храбан явно допуска, че философско-космографското съчинение на Етикус е било написано на роден славянски език със същата тази азбука, а далматинският латинец Йероним го е превел на латински.

   http://www.otizvora.com/2009/01/358/2

   Изтриване
  8. Към Анонимен29 ноември 2016 г., 16:23
   Не е копиране на произведението на Храбан Мавър, тъй като никой в средновековието не си слага името под заглавието на произведението.
   "О писменах" вероятно е опровержение на произведението на Мавър. Писано е през X век, когато сме минали под шапката на Константинополската Патриаршия и може би е направено по тяхно изискване, защото според Патриаршията буквите на българите не са измислени от Етикус, а от братята Кирил и Методий под вещото ръководство на императора на ИРИ и Константинополския Патриарх. Т.е. късаме с миналото и получаваме вярата и словото, на което да четем светото писание от тях.
   Има статия на Асен Чилингиров по въпроса, включена в книгата му за готите.

   Изтриване
  9. Пардон, изследването за "О писменех" не е на Асен Чилингиров, а е на Божидар Пейчев, но е публикувано в книгата "Готи и гети" на първия, откъдето съм го и прочел.

   Изтриване
  10. Анонимен 29 ноември 2016 г., 9:36 - Как е звучало името "българи"
   Получи се доста интересна ситуация - човека зададе въпрос - Как е звучало името "българи", а научи много неща за Черноризец Храбър, а отговор на въпроса няма. Съжалявам че в коментара си
   "Анонимен 29 ноември 2016 г., 13:03" се опитах да му отговоря. И тъй като не вярвам че ще се върнем към първоначалния въпрос, ще се опитам да доразводня темата.
   Г-н Серафимов, статията която сте копирали е меко казано манипулативна, поне за мен. В нея се коментира някой си Йероним, преводач, преводач и пак преводач и само на едно място се споменава "достопочтеният презвитер Йероним". А кой е този Йероним??????
   https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8
   И като се има в предвид кой е този Йероним и времето по което е живял, както че Етикус Иструс и Урфила " https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0 " практически са съвременници може ли да се смята че те са един и същ човек? Все пак и двамата са писали азбуки, и за двамата се предполага че са живяли в района на Истрос/Иструм, както и че двамата са били " енциклопедисти" за своето време. Още повече че произведението " Космография - Етикус Истрос" би трябвало да се преведе като: Всичкознание - обичаи, традиции в района на Истрос. Да не забравяме все пак и района в който Йероним разпространява азбуката на Етикус. Все пак той съвпада с разпространението на азбуката на Урфила / тук се позовавам на линка използван от вас/ http://www.otizvora.com/2009/01/358/2
   В допълнение, с интерес очаквам статията Ви за " че древен вариант на народностното ни име е съществувал още преди Троянската война". Ако е същото за което се досещам, време е някой вече да повдигне този въпрос по-задълбочено.
   В. Янков

   Изтриване
  11. Не мога да чета мисли г-н Янков, нямам представа какво очаквате.

   Изтриване
  12. Г-н Янков, човекът не е задал само този въпрос, а е направил коментар от десетина реда. В следствие на този коментар се получи дискусията.

   Изтриване
  13. Уважаеми господин Doychin Doychev, това, че пишете простотии, нищо не значи. Нищо не казвате, което да е неизвестно или да дадете нов източник. И когато примитива няма какво да каже започва да пише глупости като "Може да дължим освобождението си от османска власт на друга държава, възстановяването на държавата България тук и точно с това име го дължим на нашите славни деди възрожденците и борците за църковна независимост.
   Защото без тяхното дело тук сега можеше да е я Гърция, я Румъния, я Сърбия." Вие, господин Doychev, смятате ли, че тогавашният Еврейски съюз в лицето на Великобритания, Австро-Унгария и Германия е имал някакво намерение за създаване на българска държава. Та именно тези евреи са подкрепяли геноцида над българите от страна на семитите от Османската империя. Семитите поддържат семити. И никакви възрожденци или попове не биха могли да променят нищо. Дори и днес, православни сме, но не точно. Черковният ни календар е различен от този на православните държави. Защо ли? И нямат ли тук намеса същите еврейски "западни" държави? Не виждате ли, че етническите българи изчезват в геометрична прогресия, но за сметка на това в геометрична прогресия се увеличава броя на цигани и турци, към които включвам и така наречените "помаци". Не виждате ли заплахата от промяна на генетиката от страна на навлеците-бандити от Афганистан, Арабския свят и Африка. Да, ще си говорим топли думи за величието на предците, а поколението изродено. И пишете името си на кирилица.

   Изтриване
  14. Анонимний, съжалявам, но не мога да ви отговоря, понеже стигнах само до обидните квалификации, които се опитвате да използвате по мой адрес. Опитайте да си напишете не-простотиите без тях.

   Изтриване
 10. Благодаря, Павел, още веднъж ! Имаме право с какво да се гордеем, имаме дълг да защитим паметта на нашите предци, имаме основание да пазим нашата българска идентичност ! Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, ние имаме с какво да се гордеем, но трябва и да пазим своето ревностно!

   Изтриване
 11. Ха-ха... Голям цирк! Апострофираш Павел – отговаря нещо от агитката вместо него, но не точно на въпроса и коментара. Стара партийна тактика за избягване от отговор, Серафимов! Все съм се чудил колко народ заработвате с пропаганда във вашата тайфа. Може да сте много, а може и регистрациите ви да са доста повече от плювачите. Нещо като поредния антибългарски комитет сте.
  Имаше тук един твой съименник Павлос дето изплака, че го режеш с коментарите. Не беше ли той дето ти писа нещо от сорта: “Защо бе, братко тракиецо? Ние(гърците) и вие траките сме едно. Заедно са ни клали дивите булгари!” Верно те беше преценил, гръцки братко.
  Между другото правил ли си проучване къде регионално вирее тракедонизмът в България? Защо ми се струва, че е все от вашия тараф - северно от Гърция и южно от Хемус, по към центъра на този район? Там май сте доста гърчавите? Да не се дължи на някакво генетично обременяване, но не точно тракийско?

  “Сега мога да Ви кажа само, че древен вариант на народностното ни име е съществувал още преди Троянската война и, че това е било название на войнствено тракийско племе.”
  Поредно велико "историческо" разкритие. Пак ще пада смях! :))

  Българин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смей се, но не забравяй, че най-добре се смее този, който се смее последен ориенталецо :)

   Изтриване
  2. Абе "Българин", ти определено не заслужаваш това име, еби си майката продажник, затвори си устата и млъкни!

   Изтриване
 12. Поздравления! Забелязвам ,че в темите, в които не могат да се разпъват локуми и да се говорят празни приказки, "опозицията" липсва :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. То да беше опозиция, в смисъл да се води спор чрез обосновани твърдения, щеше да е полезно.
   Ама това са някакви плямпала, които нищо смислено не казват, а само дразнят. Тролове някакви си.

   Изтриване
  2. Каментарът ви ще се покаже, след като бъде одобрен! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!

   Изтриване
  3. Коментарът ви ще се покаже, след като бъде одобрен.Ето затова няма критики!!!!! Ха-а-а-а--а-а-а-а-а!

   Изтриване
  4. Това коментар ли е? На мен лично ми прилича на злобеене на трол. Тролът се страхува да коментира със своето истинско име, стреми се да разводни темата и да дразни останалите. Обикновено хора изявяващи се като тролове нямат личен живот, нямат приятели...остава им само злобата.

   Изтриване
  5. До Doychin Doychev30 ноември 2016 г., 15:06

   Така е г-н Дойчев, да опонират могат малко хора, повечето само или отричат сляпо, или злобеят.

   Изтриване
  6. Появиха се те, но само злобеят, нищо по същество не казват.

   Изтриване
 13. Ето една карта на римската империя. Вижда се състоянието на империята около Христа.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Augusto_30aC_-_6dC_55%25CS_jpg.JPG

  Как да са изчезнали като от тази карта виждаме че траките са само клиенти на Римската империя към това време. След Новата ера започва присъединяването и към Римската империя. Явно след зараждането на Християнството в Ерусалим и римляните се обръщат на Север.

  Вижте господа опоненти,искате да ни спрете да търсим ли?Многократно ви молихме като
  се противопоставяте на автора или на коментарите тук да дадете изворите си,които опровергават написаното.
  Като начало тук имаме цитата че някои знаят европейските мизи за българи и тракийско племе,
  За елините всички на север са траки.
  Ще търсим думата и в диалектите си, и в говорите и при думите на съседите си.А вижте на картата кои са.
  А ви показах тая карта да видите къде е според римляните Тракия.Е ,покрива ли се Мизия с Тракия?
  Не зная дали има начин другите да ни знаят за българи пък ние да не се знаем като такива.

  Ако е вярно и това съобщение за надписа, значи траките са писали на елински.Що траки имизийци да не знаят елински и какъв е тоя елински в първи век.
  Ми той Христос е знаел елински и го е научил от роднини в Египет.
  Много ми е интересна тая дума "еукомене" или нещо такова.
  Някои казват че Исус се е родил 7 =ма година преди НЕ , на 21-ви август. Била издадена заповед за преброяване на населението и в заповедта пишело да се преброят "оукумене" .Превеждат го като в света.
  Та в целия свят се е състояло преброяването
  Това ми звучи на български около мене.
  Та требе да се разнищи добре елинския език,който го наричат старогръцки.
  Да не се окаже че сме си били писали а тия ни казват че сме безписмени.Ми той Андрей Първозвани не е могъл да пише . Йоан пише проповедите по разказите му. Даже не на езика на елита , а на народен език. За Исус не зная.До сега прочетох че е знаел елински и някакво наречие на юдейски,/ може би иврит/ от Назарет.. , даже не на иврит.Иврит са говорели в Ерусалим свещениците.
  Кои са елините, какъв им е езика, и що не кажат от къде са си взели буквите?
  Много интересно всичките елински писачи изобщо не говорят от къде са им буквите.

  Така че ние ще си продължаваме да си задавам е въпроси и да търсим.
  А опонентите щом смятат че вече са си намерили отговор, да не ни го натрапват.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никога не са отричали че са ги вземали от финикийците.

   Изтриване
 14. Предричам,че това войнствено тракийско племе от преди Троянската война може да бъдат гетите (неправилно наречени готи по политическа поръчка),защото те са считали за свои предци тракийския цар на Мизия Телеф, син на Херкулес и Залмоксис е бил техен учител, цар, жрец и бог и т.н .А понеже Ганчо Ценов доказва, че готите са наследници на гетите и че заедно с тях "българите се споменават не само преди славяните, но и преди хуните в Илирия и Тракия и т.н ... и това е загадъчното тракийско(българско) племе ? Сръбския крал Стефан Първовенчани, който пише в биографията на баща си крал Стефан Неман: "Един отстъпник от същото племе готи, наричано и българско, на име Стрез, се отцепи на запад от моята държава (Сърбия)",ама това е чак в 1200+ година ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името гети не е споменато в Илиада, не е споменато и в индийските предания, макар да има обяснение с вед. санскр. гаяте-прославям с песен.

   Изтриване
  2. Моля Ви да имате още малко търпение, на 8 декември ще дам информация за кои хора става дума.

   Изтриване
  3. Добре,не предрекох:-),но докато чакаме следващият пост, как бихте коментирали това: Теофраст,който се смята за баща на ботаниката казвал .че траките наричали лозата библина,а виното библия.От там вероятно римското Ин вино веритас,или в Библията е истината ?Не е ли доста странно това ( да допуснем че Теофраст казва истината) ?

   Изтриване
  4. И още един въпрос,ако не възразявате извън темата...Трибали името не би ли се превело като 3Божие, Света Троица,да речем:Хадес,Посейдон,Зевс? АЛ не е ли дума със значение за Бог? Бог Ал не е ли Бог Слънце?Според Хигинс канааните почитали Бога Слънце като Бог Ал ...Благодаря

   Изтриване
  5. Трибали си е тракийско племенно название, защо да се намесва семитска дума?

   Три означава три, тройно, а бали отговаря на стблг. болии-по-голям, по-силен. Трибали означава тройно силни, извънредно силни.

   Библина e място в Тракия, там се е правело вино с особено приятен вкус, навярно това е дало името библия - тракийско вино от Библина.

   Изтриване
 15. Названието на този народ срещаме още в първия труд, посветен на историята ни, История славянобългарска от Паисий Хилендарски, но със съвсем различно обяснение от това, което намираме в научните трудове и справочници: „българите по онова време именували готи и конен народ и досега пребивават покрай Дунав и Тракия, а по онова време именували ги готи...“ Това сведение съвременните български историци считат за ненаучно и несериозно. Колко ненаучо е то в сравнение с „научните“ сведения в германските, но също руските, шведските и датските „научни“ и „научнопо-пулярни“ трудове, включително и съответните версии на уикипедия, би могъл да определи всеки читател, стига да има за сравнение оригиналните неподправени исторически извори. А тези извори по правило не се цитират и дори съществуванието им се премълчава, като вместо тях се сочат или подправени, фалшифицирани в точния смисъл на думата сведения, които включват на първо място извличането на етнонима „готи“ от „гутони“ или „готони“. При това този етноним се отнася за племена, населявали крайния европейски север и нямащи нищо общо с народа, за който още първият наш историк определя, че населявал „земите покрай Дунав и Тракия“. Противно на историческите извори, където този народ от първите му споменавания се разделя на „визиготи“, респ. „мизиготи“ и „остроготи“, немските историци превеждат и досега тези названия на „понятен“ за читателите им език като „вестготи“ и „остготи“, т.е. „западни“ и „източни“ готи, въпреки че това определение противоречи и на местоположението им в тяхната родина.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип, в Сребърния кодекс дори липсва "готската" дума за запад. Някои немски учени признават, че названието визиготи няма нищо общо с West-запад, добавят и това, че визиготите са били известни и само като Vessi, а кои са тези веси, беси, не е трудно да се досети човек.

   Изтриване
 16. Това беше по Асен Чилингиров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За хора, които се интересуват и са осведомени по въпроса отдавна е ясно, че официалната версия за готите е една чиста манипулация! Освен мнението на Асен Чилингиров съществува и книгата на Юлия Хаджидимитрова „Готите, това са гетите“.

   Изтриване
  2. Да, тези двама автори са дали планини от алтернативна информация, но уви, поддръжниците на общоприетите теории се правят, че нищо ново не се е появило.

   Изтриване
 17. Древнотракийски писмен документ върху колона на Античния театър буквално пише нова страница в историята на Пловдив, откритието е от световно значение за науката!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето коментарът на проф. Асен Чилингиров по този случай:
   Имам няколко забележки във връзка с новооткрития надпис от Античния театър в Пловдив.
   Първо. Този надпис не променя историята на Пловдив, а само възгледите на археолозите и историците за тази история, която е непроменена не само през последните 65 години, откакто и аз се занимавам с проучвания на някои теми от тази история, но и за петте хилядолетия, в които тя е протекла – и е протекла много по-различно, отколкото въпросните изследователи предполагат и твърдят в съчиненията си до ден днешен. Без да се съобразяват нито с писмените исторически извори, нито с резултатите от археологическите изследвания.
   Второ. Данните, които получаваме от новонамерения надпис – макар и да ги знаем само от едно интервю – не само не отговарят на коментарите от изследователите и журналистите, но противоречат по много точки значително на тези коментари, а преди всичко на установените в българската историография възгледи за историята на старото население на нашите земи, неговата материална и духовна култура и политическата му история, така както тези данни се предават от болшинството български историци – и сега, както преди сто и повече години. В този смисъл не мога да не обърна внимание на няколко думи, употребени при превода на непознатия за мене оригинален текст но във връзка с останалия текст показват несъответствие спрямо истнината. Така от титлата на Тит Флавий Котис, архонт (т.е княз, както тази титла е прието да се превежда на български език), не виждаме, че той е бил градоначалник или кмет, както беше съобщено в първите сведения на медиите. На преводача, който е един от най-известните български класически филолози и историци, не може да не е известно, че историята не познава друг случай, където кметът на някой град да притежава високата в римската империя и във Византия титла „архонт”. Само за пример ще посоча, че много години вождът на едно племе в днешна Украйна се бори със всички мирни и военни средства да получи това звание от византийския император. И не го получава. От друга страна именно от този надпис научаваме, че „градоначалникът” или „кмет” на Филипопол е съсредоточавал в ръцете си всичката върховна изпълнителна, законодателна и съдебна власт в цялата провинция – и то заедно с поста си на върховен свещенослужител. Никъде в надписа не срещаме думата жрец, която предполага езически култ, нито се споменава, че той е пълномощник на някой неизвестен върховен жрец или че става дума за римските свещени култове. И също никъде не се споменава, че е пълномощник на някой висш владетел или император, което при подобни възхвали в античността и в съвремието е нещо обикновено, като при подобни надписи се споменава на първо място върховният властелин – независимо от това дали този върховен властелин е бил Траян или Сталин. Такова съсредоточаване на всички власти в ръцете на един човек не е имало никога в римската империя – имало го е само при сатрапите от дреността, но и при тракийските царе-свещенослужители. А само това променя основно натрапваните от историците възгледи за положението на Древна Тракия и нейното население спрямо римската империя и нейната централна власт. Останалите ми забележки, засягащи преди всичко името и личността на Тит Флавий Котис, както и неговия произход, са предмет на друга моя публикация, която излиза от рамките на обсъждане в интернет.
   Д-р Асен Чилинтиров, Берлин

   Изтриване
  2. Както винаги, проф. Чилингиров е забележително прецизен и дава детайлни обяснения. Бог да го благослови!

   Изтриване
  3. Не е ясно каква "нова страница в историята на Пловдив" пише на тази колона! След като и професор-доктор Асен Чилингиров не е виждал оригиналният текст! Виждаме сдържания му коментар. Но тук отново се говори за епохата на "Рим". Много по-интересни са предшестващите епохи. А данни за тях няма!

   Изтриване
  4. Рим до средата на първи век няма монумемтални постройки. По времето на Нерон изгарят 17 квартала-дървени :)
   Истанбулския хиподрум е 2 пъти по-малък от нашият. И тук възниква въпроса: Е ли е Пловдивския хиподрум "Римски стадион", или Рим е строен по пловдивски модел.
   Привет
   Бриг.

   Изтриване
  5. По принцип у нас се строи с квадри и с тухли още преди римляните да стъпят тук, а и векове преди римляните да усвоят тези техники. Този въпрос е важен, но у нас никой не се осмелява да развие темата.

   Изтриване
  6. Избройте строителните техники да видим дали сте прав?

   Изтриване
 18. Имам усещането, да не кажа убеждението, че предстои да се направи по-конкретна връзка между названията "българи" и "пелазги", смятано като предтракийско население или като част или едно от тракийските племена. Някои автори са на мнение, за което съм чел преди доста години и, което не е далече от логиката, че поради липсата на звука "б" в гръцкия език при транскибирането и може би най-вече на други намерения като се мине през "беларги", "пеларги", "белазги" и нялои други вариации е стигнало до "пелазги". И сега те произнасят вместо българи вулгари. Все пак имат думата знаещите, специалистите, но не тези, които са с титли от време оно, обслужващи чужди интереси. Няма начин от някое все още недостъпно хранилище да не излезе някой, потвърждаващ това документ или артефакт. А за Спароток, той е един от малкото неказионни автори, които ще имат смелостта на база дейността си да поискат подходящи дискусии по някои митове и промяна на възгледите и познанията за българската история, която е в основата на европейската и световната история. От мене има поздравления за всичко това, което прави, даже и без да го изразявам нарочно заради конкретна публикация. Пожелавам му успехи и самочувствие, които ще бъдат оценени подобаващо! Евгений Тенев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гн Тенев, траки и пеласги са де факто едни и същи хора, но са обитавали различни територии. Пеласгите са живели предимно в земите на юг от Тесалия.

   Пеларги е просто калка, гръцкото предаване на пеласгийското племенно име лелеги-щъркели. Пеларгос означава щъркел, а Страбон е обяснил защо гърците наричат по-старото население с това име - поради това, че пеласгите скитат, явно са се занимавали с трансхуманно животновъдство.

   Интересното в случая е това, че думата лелег, лелек-щъркел все още се ползва в българските диалекти.

   Изтриване
 19. Една от грешките е че не е Лъв Дякон, а е Павел Дякон.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
 20. Но вече е късно и статията е копирана в нета и няма как подобна грешка да се поправи и хората ще са заблудени, че Лъв Дякон е писал за българите и лонгобардите.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Erare humanum est :)

   Ако следите редовно блога ми, значи знаете, че аз призовавам хората да не ми вярват сляпо, а да проверяват. Всеки прави грешки - един от умора, друг поради недостатъчна подготовка, като и в двата случая е простимо. Не е простимо обаче това да се замитат факти под килима и няколко поколения българи да бъдат принуждавани да изучават неверни неща.

   Изтриване
  2. Лансираната теория за траките също се изучава както в средните така и във висшите учебни заведения. Къде е проблемът Спароток и с какво образование сте, че преценихте дали изучаваните неща са неверни? Може да ме цензурирате както обикновено, когато ви задавам неудобни въпроси. Няма да е изненада за вас стана практика.

   Изтриване
  3. Коя теория за траките се изучава в средните така и във висшите учебни заведения :)

   Да разбирам ли, че виждането на Никола Йонков-Владикин, Кирил Рилски Ганчо Ценов, Георги Сотиров се изучава в средните така и във висшите учебни заведения?

   Eдно е да се споменат траки като хора обитавали Балканите, съвсем друго е да се признае, че въпросните траки са наши предци. В някой учебник това да е споменато?

   Изтриване
  4. Щом задавате тези въпроси значи вие самият не сте посещавали образователната система скоро. Въпросните автори са от преди 100 г., а науката продължава да се развива. Не може да стои в застой от 19 в. и началото на 20 в. Споменават се и други народи, които са обитавали Балканите, както преди, така и след траките. За идеята до колко са наши предци е писано във всяка научна история и енциклопедия, че българите се смесват и със завареното местно население. Това е действителността, наука и учебници се пишат и налагат с аргументи, а не с желания и голословни творения. Хубав ден!

   Изтриване
  5. Българската историческа наука е останала в XIX век. Тогава се вярваше, че дедите ни идват от Азия, тогава се вярваше, че са забравили езика си, тогава никой не оспорваше мантрата, че старите славени са пришълци от север.

   Реално, напредък във виждането на повечето наши историци няма. Няма и развитие при археолозите, нещата се нагаждат и тълкуват така, че да паснат на старите вярвания.

   Колкото до аргументите - от 1938 година историците разполагат с антропологичното проучване на Методи Попов, доказващо убедително, че всички елементи на българския етнос спадат към европейските раси, но уви, от тези важни сведения, учените ни бягаха като дявол от тамян.

   През 1959 година излязоха резултатите на повторно, мащабно антропологично проучване, което отново потвърди липсата на тюрски етнически елемент, а бе пояснено и това, че повечето от българите спадат към понтийския тип, те. потомци са на местно население. Един виден историк използва второто заключение на антрополозите и призна значителното тракийско участие в оформянето на българската народност, но и дума не отвори за това, че няма как старите българи да са били тюрки, след като сред нас няма и следа от белезите типични за тюркските народи.

   Я ми кажете сега - що за аргумент е това да премълчиш информация, която не отърва на твърденията ти?

   Сега историците ни се опитват да лавират - старите българи биват изкарвани иранци. Има ли обаче доказателства за това? Не само няма, но поне от 2013 година, тези забавящи истината индивиди би трябвало да знаят, че при нас няма етнически примеси от Средна Азия и Северна Евразия. За да не съм голословен, ето:

   "Доказано е, че българският Y-хромозомен генофонд е почти изцяло представен от западноевразийски хаплогрупи. Генетичните приноси от Централна Азия (Хг C-M217), Северна Евразия (Хг N-M231) и Югозападна Азия (производни на Хг Q-M242, Хг LM61 и Хг R-M124) са незначителни (общо 1.5%)"

   http://nt-cmb.medun.acad.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1015/1/S_Karachanak_Yankova-dis.pdf

   Eто това са аргументи и доказателства, вашето си е просто мрънкане, нищо повече.

   Изтриване
 21. На характеристиката "войнствено тракийско племе, споменато в "Илиада"" отговарят мирмидоните, още повече, че стари автори пишат за тях, че са българи. Пеони, мизи - всички стават българи в един момент. Въпросът обаче е и в името - откъде идва "българи". Чакаме следващата статия. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всъщност няма да е статия в блога, а анонс за публикация в научно-популярно списание. В анонса разбира се ще дам известни сведения, а по-късно ще представя материала тук в блога, но на части, твърде голям е и точно поради тази причина избрах първо да се публикува в списание.

   Изтриване
  2. Прочее, мистериозния народ, от чието название произлиза името българи, е обитавал земи в съседство на мирмидоните :)

   Изтриване
  3. Мирмидоните или Мирмидонците (на гръцки: Μυρμιδόνες) са митично ахейско племе от остров Егина. Според някои митове те произлези от Мирмидон, син на Зевс и Евримедуза. Според друг мит след като островът бил обезлюден от страшна чума, Зевс, по молба на Еак, превърнал мравките в страната в човешки същества и затова новият народ започнал да се нарича мирмидонци (от гр. μύρμηξ, „мравки“). По време на Троянската война мирмидонците се сражават под водачеството на Ахил.

   Изтриване
 22. Dear Mr.Serafimov, congratulations for a very interesting blog.
  It contains a lot of very perspective ideas. In this context could you please comment the Getic toponym Piroboridava? -dava is well known, as per your suggestion -bori- means "struggle", but what could mean Piro-?
  Thanks

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. The element Piro could be explained with Blg. na-pir-am - to storm, to push forwards, and it is perhaps related to Gr. πείρω- to stab, to perforate, to push forwars.

   Изтриване
  2. I see, it is from the same range with the Russian на-пор, пер-еть - to push forward. By the way, Vasmer's etymological dictionary of the Russian language gives to "переть" a cognate with the Avestan "pǝrǝtu" - ford, wade, passing. From the other hand the same "pǝrǝtu" is listed as one of the possible roots of "Prut" (river). Taking into account the fact that the named Piroboridava was located on the left bank of Prut river, it seems that we are one the right track.

   Изтриване
  3. I agree with the proposal that the mane Pyretus/Prut can be explained with переть, на-пир-ам.

   Изтриване
 23. Българин означава богоугоден или богоизбран тракиец.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според мен, българин означава светъл, сияен. Сродни думи са стирл.bolgscio-светъл, лит.balgans-бял, светъл, lat.fulgor-светлина, flogoo-светя.

   Изтриване
 24. Как бихте нарекли хора, които строят и живеят в бели градове ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Египтяните имат бели градове, хетите имат бели градове, с бели стени са укрепленията и постройките на гърци и римляни.

   В някои случаи както при мосинойките, етническото име е повлияно от постройките, които народа обитава. Съдейки по името обаче, мосинойки-обитатели на кули, а и амаксобии-живеещи в каруци, са екзоними, т.е. названия дадени и използвани от чужденци.

   Изтриване
 25. Как Дионис, Орфей и Константин станаха моя история, толкова красива ? Със същия успех стиховете на Вазов са ваши стихове, а вашите статии са и мои.
  Надявам се разбирате защо не съм склонен да върна своето себе си по назад от сегашното настояще. Което е незавидно за жалост.
  Знание истина история отказвам да притежавам - за мен непознати или познати те са общочовешки. Всяка ревнива претенция за наследие върху чужда история ще дразни и създава неприятели. Да се търсят и намират открития друго е.
  Ще търся и аз. Заедно с вас. Но искам да търся свободен от истини стари за себе си.
  Ще ви помогна така - да предположим, че това що търсите тука на книга още стои някъде скрито в земята. И ако проверите под себе си своето предположение - ще се очудите колко сте прави. Тогава остава въпроса - кого чакаме ? Не забравяйте за крадеца.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. След като се отказвате и отричате знанията и истината, то не виждам как можем да общуваме. Не мога да Ви разбера, но все пак Ви желая успех в живота.

   Изтриване
  2. Не ми харесва само притежаването им, нека бъдат общочовешки.
   Има ли място в историята, което да бъде за всички ни общо - място от напреде признато и пазено като такова, без всеки да тегли към себе си. Какво би ни попречило да покажем в блясък още една част, опазена в земите що обитаваме днес - не мили не драги по тая точно причина, че се незнайно богати. А може би знайно за някой си ? И кому той е известен ?
   Има ли място такова ? Предстои ми четене дълго на блога за да се запозная с историците наши пишещи стари истории ... Думите 'искам' и 'притежавам' от историята махнете и виждам да й потръгне. Ако греша сега в самото начало - извинете ме. Успех ви желая на всички, дори и на себе си в тази задача не лека, която започнах.

   Изтриване
  3. Историята нека признаем за общочовешка и така да изложим нейните тайни що сме узнали по волята на Всемира. А откритията нека бъдат поименни според заслугите и труда и таланта на техния автор. Комуто приляга, съгласен съм, да се гордее с успехите лично. Иначе за история пак ще се скараме, както тогава за бонбоните детски. И ще потъва "Радецки" все в реката на времето.
   Този начин намирам.

   Постъпките и поуките и историята на Дионис и Орфей техни нека останат.
   Ние да имаме наши постъпки от наши поуки от ясна история що сме открили с усилията и труда си.

   Изтриване
  4. Ще дам откровен отговор - намирам коментарите ви за безмислени и далеч от темата, която засягам. Създайте свой блог и се изживявайте за какъвто намерите за добре. Нямам намерение да губя времето си с надвикване.

   Желая Ви успех в общуването с хора, които имат мислене сходно на вашето!

   Изтриване
  5. Поради дърветата човека не можеше да види гората, враната му говореше, но той не я слушаше и гледаше все в дървесата.
   Където изчезвали траки се появявали винаги българи. Траките откъде се явиха, дали не от там дето други се скриха ? Тъй стигаме до идеята за обща история, на теория.

   Изтриване
 26. Станало е като сега. Европа върви към федерализация. Искат да няма българи, гърци, германци и пр. нации, а европейци. След няколко години българите ще изчезнем и ще се преродим като европейци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Персите са искали да ни направят перси, но не се е получило, не се отдало също на римляни и османлии да ни претопят. Ако негодниците не са успели за повече от 1300 години, дали ще успеят за няколко десетки...?

   Изтриване
  2. Минавайки през територията на "великите "траките, персите преминават безпрепятствено и без окозана съпротива. Разбиват ги скитите на Томира.

   Изтриване
  3. Човече, чети Херодот по-внимателно, както бригите избиват много перси, така и апсинтите:

   "Thus fared the fleet; and meanwhile Mardonios and the land-army while encamping in Macedonia were attacked in the night by the Brygian Thracians, and many of them were slain by the Brygians and Mardonios himself was wounded." - VI.45

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh6040.htm

   "Now Oiobazos, as he was escaping into Thrace, was caught by the Apsinthian Thracians and sacrificed to their native god Pleistoros with their rites, and the rest who were with him they slaughtered in another manner." - IX.119

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh9110.htm

   Прочее, спасителят на Елада Темистокъл е от тракийски произход :)

   Abrotonŏn was but a Thracian woman,
   But for the weal of Greece
   She was the mother of the great Themistocles. - Ath.XIII.576

   http://www.attalus.org/old/athenaeus13b.html

   Силата на персите не е в мъжеството им, а в това, че използват други народи, т.е. печелят с чужда кръв, но дори и това не им помага когато Александър Велики смачква империята на Дарий. Траките играят основа роля в главните сблъсъци:

   Ето как Кристофър Уебър описва действията на дедите ни в битката при Гавгамела- “ Дивата и необуздана тракийска конница и пехота помогнаха да бъде спряна атаката на превъзхождащата ги многократно персийска конница...” - “ The Thracians, 700BC-AD46, Chr. Webber, p.11.

   Пак траките са тези, които спират колесниците на Дарий - Arr.3.13.5.

   Ариан обяснява и каква е разликата между траки и перси:

   “Траки, пеони, илири и агриани – най-мъжественните и храбри народи на Европа, бяха изправени през най-женствените и изнежени народи на Азия (персите)” -Arr. 2.7.5

   Пак казвам - чети по-внимателно и чети повече разбира се :)

   Изтриване
  4. С четене само не става Спароток, требе си и анализ, синтез и т.н. Как си представяш 40 хил. войска на Александър да смаже 250 000 перси, ако сатрапите не са направили бойкот на Дарий? Стига си ни преписвал подвизи на други народи, както и да приравняваш траки с българи.

   Изтриване
 27. Какво мислите за така наречената "Римска теза" за произхода на българите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам така наречената римска теза за крайно несериозна. Ето тук съм изложил аргументите си: РИМСКАТА ТЕЗА, ИЛИ ГАВРАТА С ИМЕТО НА БЪЛГАРИТЕ http://sparotok.blogspot.nl/2015/02/blog-post_4.html

   Изтриване
 28. Жените войни на сарматите така наречените Амазонки са почитали Валкириите и своята Стара родина Балхара. Може ли да се търси връзка между това и скандинавските саги където се говори за Валкириите, Валхала/Балхала/Балхара. Техния върховен бог е Один(Един, Единствен, Първи -превод според мен ).Жените им в сагите също някой от тях са войни. Тоест ели е възможно общото между Траки и викинги, техни езикови сходства и названия и общ произход и връзка.

  ОтговорИзтриване
 29. Жените войни на сарматите така наречените амазонките са почитали валкириите и своята Стара родина Балхара. Може ли да се търси връзка между това и скандинавските саги където се говори за валкириите, Вилхала (и техния върховен бог Один(един, единствен). Тоест ели е възможно общото между Траки и викинги, езикови сходства и названия и Балхара с древните българи

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Държава с името Балхара съществува само във фантазията на определени хора. Посочете поне едно свидетелството на един стар автор за страна с име Балхара и аз ще Ви бъда безкрайно благодарен, ще почерпя даже.

   Изтриване
  2. Аз също ще почерпя ако покажете поне един извор за съществувала държава ( не географска област) с име Тракия, етнос самоназоваващ се траки, и сведения за наличие на тракийски гробища. Успех.

   Изтриване
  3. Няма държава Немция, няма хора, които се самоназовават немци, но това не означава, че немците не съществуват. Такова е и положението с името траки, то е екзоним, използвано е от гърци и римляни.

   Изтриване
 30. А някога траки (прабългари) преселявали ли са се в Централна Азия и онази област Бактрия? Или никога не са стъпвали там и по-далеч от Кавказ не са преминавали?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За траките сарапари живеещи в съседство с бактрийците пише Плиний Стари. Същия автор локализира на запад от Индия племената кикони, едони, туни, тези названия съответстват на имената на траките кикони, едони, тюни.

   Страбон споменава траките халиби в Армения, там разполага и друг клон на траките сарапари. Арменския учен Киркор Джаукян смята, че освен халибите и сарапарите, Кавказ е бил обитаван и от траките скаи и трери.

   За тракийски поход в Индия са писали над 10 стари автора, а факта, че при индийските брамини се срещат нетипичните за Индия генетични маркери J2, G2, E, показва, че действително хора от Балкански произход са колонизирали Индия и са останали в историята като арийци. Прочее, Ария е най-старото име на Тракия.

   Изтриване
 31. дин Проф Ганчо Ценов/за мен и много мои познати БЪЛГАРИ е безспорен евторитет по въпроса/.Разбира се цитира -1-авари помогнали на кан Крум ,,случаино''ДА СПРАВИ с Византия и пак ,,случаино ''е от ,,аварски'' произход но е от род Дуло.2-лангобарди/алан акбари ,алани. елини. днешни ломбарди това е севрна Италия те ,,случаино нали'' пропускат Алцек и му дават земя в Южна Италия?.3/Вандали/Венети,венди/ наследници на ИЛИРИ от които са днешните -руси,словени,чехи,словаци,сърби, и т.н. ,славяни''4/ХУНИ-Атила 5-ти век създава западноевропеиските държави и е 1-вия в списъка на БГ кановете/князете/.5/ готи-,,И тогава бг наричали ги хуни''-Паисии и Иордан е категоричен,и в днешните сръбски ученици българите са ГОТИ.6/ ХАЗАРИ-бели евеи,севрокавказки българи агатирзи6/славяни 7/ българи.Херодот е безпристрастен и цитира ,че БГ СЪЩЕСТВУВА от 16 ти век като държава.Скития е когато династията е от род Дуло като ВСИЧКИ останали пак от род ДУЛО ХУНСКА ИМПЕРИЯ Т Н.,ХАЗАРСКА,АВРСКА И

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кан не хан - ами естествено, че е от аварски произход след като дори майката на Кубрат е аварска принцеса.

   Изтриване
 32. А кога,и от къде са се пръкнали тези/помаци/ бе АНОНИМНИИ умнико?Прикачи ги /по прзумция/, поне,към кои древен народ?И,защото са мохамедани???Те/помаците/ ??? Нали не са българи???А какви са,тогава,демагогецо,ГОРАНИТЕ,сега живеещи в Косово?И,в частност,в Албания???Мног лесно отритваш етноси от българските им корени,като че сме повече от китаиците.Защото,явно,са те обидили/по някакъв начин/ помаците.Онези,които имаТЕ наглоста,да тъпчите,и да са ви виновни за всичко.Такива отрепки,мислещи като тебе,няма да е далеч времето,когато ще пратят БЪЛГАРИЯ ,някъде в Индия,или в небитието. С омраза и мерзост,и неъважение;Лично засегнат...

  ОтговорИзтриване
 33. Цитат от Явор Шопов: "Несъмнено сегашните учебници по българска история за училищата са остарели и имат нужда от сериозни корекции и дори пренаписване на старата българска история (преди VII век). Обаче това трябва да стане чрез Министерството на Образованието и науката (МОН), а не чрез художествена самодейност. Макар, че на сайта на издателството това произведение е наречено помагало в цитираната от мен реклама е преставено като учебник и дори като "Учебникът за малки и големи представящ историята ни каквато Е". От тук е ясно, че авторът или издателството имат претенции, че това е единствено верният учебник по българска история. Обаче още от пръв поглед има много смущаващи фактори: 1. Книгата има само един автор- Павел Серафимов. В наше време всеки български историк е специалист само по определен исторически период. На практика няма историк, който да е специалист по всички периоди на българската история. Затова всички учебници се пишат от колектив от автори. 2. В колектива от автори трябва да има поне един със педагогическо образование и стаж- авторът няма такива 3. Поне един от авторите трябва да има научни или педагогически публикации от областта на учебника- авторът няма такива. 4. Авторът Павел Серафимов е популярен блогър с огромни претенции за единствено верен източник на сведения за българската история, като нарича своите писания "Истинската българска история". Обаче научните рецензии на неговите писания от специалисти по история и тракология са изключително крайно негативни: Дори проф. Светлана Янакиева от Института по балканистика с Център по Тракология на БАН ги класифицира като ПСЕВДОНАУКА (т.е. лъженаука) в нейната рецензия на статия на Павел Серафимов в сп.8, бр 12 (96) от дек. 2016, стр. 40-42, като посочва, че писанията на Серафимов изобилстват с множество неверни и неаргументирани твърдения. Въз основа на това и на мои лични наблюдения смятам, че не е редно, който и да е било да взема това произведение за достоверен източник на информация, камо ли да се учи от него."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е почтено да се разпространяват лъжи - "4. Авторът Павел Серафимов е популярен блогър с огромни претенции за единствено верен източник на сведения за българската история..."

   Всеки има право на лично мнение, а аз обяснявам точно и ясно защо смятам определени общоприети неща за лъжа.

   Изтриване
  2. Това с рецензията е много любопитно, вече ще внимавам много, като чета материали от този автор. Все ми се струваше, че е нередовен и чудно, от къде е толкова информиран, след като дори не е специалист-историк. А то било много лесно. Хрумва ми да се изкарам марсианка, и започвам да наслагвам определени абзаци от различни книги и статии, и хоп готово, вече знам, че съм наследничка на анунаките.

   Изтриване
  3. Серафимов, много ясно, че всеки има право на мнение и ти си длъжен да се съобразиш и с негативните за твоята дейност. Много усилено ги селектираш, като даваш предимство само на положителните, а останалите не излизат на бял свят. Това което е посочил под № 4 доц. Шопов, защо да е лъжа? Излез на публичен дебат и опровергай досегашните догми, ако ти стиска и се имаш за многознайко. В очакване сме....дано доживеем подобно събитие с твое участие, но дотогава си обикновен фантазьор. Успех.

   Изтриване
 34. Фриги, азиатски мизи? Айде да е почти винаги...
  А скитите и сарматите са ираноговорящи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Коя от скитските глоси е иранска?

   Плиний твръди, че при скитите има жени, които бият с очи и са наречени Битии. На ирански бия е тадаяте.

   Хезихий обяснява, че скитите наричат месечината Месплен, т.е. месец пълен. На ирански, пълна месечина е маха пурна.

   Хердот пише, че името на скитската бойна секира е сагарис. На ирански бойна секира е табрак.

   Страбон смята, че скити и номади са тъждествени названия, а скити се обяснява не с иранска, а със старобългарска дума - скытати-скитам.

   Скитите почитат богът на войната Арес, богът баща Папай, слънцето Гетосюр, като Арес и Папай са почитани и от траките, които наричат бога на слънцето с име подобно на скитското - Сюрегет. Тези божества са напълно непознати на персите, а от друга страна скитите не познават Ахура Мазда, Арияман и т.н.

   Изтриване
 35. Г-н Серафимов,
  имам следното питане. Ако Севт е тракийски цар, а Симеон български цар, защо българските владетели преди Симеон се ханосват и каносват? Не би ли трябвало и те да са царе? Аз примерно съм срещал на няколко места Крум титулован като цар. Също така, в уики за 'цар' пише, че произлизало от цесар, славянското?!?! произношение на Цезар. Но Цезар е живял няколко века след тракийския цар Севт. Откъде произлиза титлата цар при траките?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Владетелите ни са ханосват и каносват, това правят учените ни. Те налагат вярването, че ранносредновековните ни владетели са носили титла хан, кан. Такова нещо няма, хан, а и варианта кан, са наложени защото навремето, под давление на чужденци е наложено невярното твърдение за азиатския произход на старите българи.

   През IX и X век, след налагането на кирилицата като официална азбука, титлата на владетелите ни документирана като княз, кнез. Няма нито веднъж споменаване на хан, кан, ханство, или канство.

   По времето на Севт, владетелите са носили титла василевс. Тя не е гръцка, а наша, ето какво пишат прогресивните учени по този въпрос - BASILEUS, qui aurait le sense se -homme noblesse, eclaire, ou poissant, serrait d'origine THRACO-PHRYGIEN (A.J.Van Windekens, Le Pelasgique, Universite de Louvain, Louvain, 1952, p. 76).

   Официално цар идва от цесар, но не всичко, което е официално е вярно. Пеласгите имат титла серен, на Лемноската стела срещаме серониаит-той властва. Сродните на пеласгите лидийци ползват титлата серли-владетел, мисля, че тя е сродна на арийската дума сира-глава, а и нашата дума шар.

   Изтриване
  2. В късната книжнина на кирилица е ясно, че има княз, все пак са преписи. Къде може да се прочете титлата княз на метал или камък?

   Изтриване
  3. Дали може да се търси връзка между сюзерен и серен ?

   Изтриване
  4. До Анонимен23 септември 2023 г. в 11:26 ч.
   Сюзерен е френска дума, тя се появява доста по-късно от серен-принц.

   Изтриване
 36. Благодаря ви за бързия и точен отговор!
  Още един въпрос,ако позволите: траките били ли са мореплаватели?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, ето тук можете да намерите информация ТРАКИТЕ – ПЪРВИТЕ ГОСПОДАРИ НА МОРЕТАТА

   http://sparotok.blogspot.com/2015/12/blog-post.html

   Изтриване
 37. все едно сега да твърдим, че цигани са изчзнали и отнякъде са се появили роми... гърци, руснаци и сърби по всякакъв начин се опитва да скрият истината за траките и българите, защото цялата им история става жалка и плагиатска.

  ОтговорИзтриване
 38. Чудесна статия, Павел! Единственото нещо, което ме стъжнява - колко години вече пишеш и разпространяваш истината за нас, за нашата история, за постиженията ни като цивилизатори и пр. и пр. - и официално никакъв отзвук, никаква реакция!!!! БАН дреме, прави се на улава, сякаш тези неща, които вече десетилетия разкриваш и публикуваш въобще не я засягат!?! Отчайващо! Подтискащо!!!

  ОтговорИзтриване
 39. Истината рано или късно изплува...

  ОтговорИзтриване
 40. Прекрасна публикация! БРАВО! Поздрави от Банско 🗻🏞 Bansko Biz

  ОтговорИзтриване
 41. Моля, ви продължавайте да откривате историята чрез дрвените текстове и думи. Прав сте за 99% от темите, по които пишете. Малко са хората, които се ровят до такива подробности и източници. Продължавайте смело.

  ОтговорИзтриване