30.01.2017 г.

ПЕТ НЕУДОБНИ ФАКТА ЗА ПРОИЗХОДА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИМЕТО БЪЛГАРИ

Повечето учени смятат, че произходът на името българи трябва да се търси в Азия. В древността, част от дедите ни наистина са се заселили далеч на изток, но това не дава право на никого да дефинира прародината ни край Алтай, или пък край Памир.

Потомците на англосаксите са се разпространили из Америка, Австралия, Нова Зеландия, Британия, владели са и Индия дълго време, но всеки образован човек знае, че мястото, в което англосаксите са се оформили като народ се намира в земите на Северна Германия и Южна Дания. Всички останали територии са просто колонии на англосаксите и техните потомци.

Името на нашия народ бива свързано с Тракия, Приазовието, Британия, Гърция а и Индия. Нека разгледаме подробностите и да разберем как точно стоят нещата, къде най-рано са споменати хора, чието название е станало основа за етнонима българи.

В далечното минало, на юг от Хималаите е живял народ, влезъл в историята под името баргава/бргу. Индийците считат баргава/бргу за полубогове и казват за тях, че са бойци-колесничари, че са донесли огъня, свързвани са и с брамините. 

Последното е много интересно защото неотдавна проведено генетично проучване показа, че брамините се различават ярко от дравидското население на Индия. За разлика от говорещите тамилски език, телугу и т.н., брамините са носители на маркерите J2, G2, E, R1a.

Това означава, че предците на арийците брамини са дошли от най-вероятно от Балканите защото тази комбинация от маркери е езкотична, чужда за населението на Средна Азия. Понеже около 56% - 60% от хората у нас са носители на маркерите J2, G2, E, R1a, то нашите деди се явават най-добрия кандидат за спътниците на тракиския бог по време на похода му за далечната Азия.

Излиза, че историите за идването на Дионис в Индия не са плод на фантазия, а предаване на реални събития – де факто появата на арийците на юг от Хималаите. Явно ненапразно Луций Ариан твърди, че Дионис е създал индийската цивилизация. 

Фрагмент от работата на Ст. Византийски, в която е указано, че Ария е по-старото име на Тракия

Ако към тези факти добавим и това, че Ария е най-старото име на Тракия, то нещата си идват на мястото и става ясно кой е мистериозния народ баргава. Това са наследниците на хората, които тракийския бог (всъщност обожествен цар) оставя в земите на юг от Хималаите.Не е никак трудно да се разбере кои са тези стари балканци, които в незапомнени времена идват в Индия и създават ранната култура на страната, но разкриването на самоличността на въпросните преселници показва, че официалната историография е просто сбор от угодни на чужденци измислици. Това поражда и нежеланието да се говори по този въпрос.

Данни обаче има, те са откъслечни, но съберем ли ги в едно, ще се получи нещо интересно. Макс Мюлер свързва името на народа баргава, познати и като бргу, с название на хора споменати от Омир – това са участвалите в Троянската война флегии

Според Мюлер, флегии е гръцкото представяне на  бргу, баргава: “Few scholars would deny that Phlegyеs is the correct representative of Bhrgu in Greek”. Ясно е, че гърците са предали звука Bh като Ph, а това означава, че правилното име на флегиите е блегии, или бльгии. Става дума за едни и същи хора, чието название е предадено по различен начин от различни хора – индийците и гърците.

Това не е просто спекулация, не е волно предположение, има предания, в които се разказва, че представители на народа флегии (бльгии) придружават Дионис в похода му до Индия.  Става дума за царя на флегиите (бльгии) Форба, който със сигурност не е тръгнал сам, а е взел със себе си най-добрите си бойци.

Както споменава Мюлер, флегии (бльгии) и баргава/бргу имат едно и също значение. Баргава идва от барга (भर्ग), а тази дума притежава смисъл сияние, блясък. Флегии идва от φλέγω-горя, сродна е и φλεγῠρος-горящ, пламтящ. Виждаме, че немския филолог в никакъв случай не е преувеличил сравнявайки баргава с флегиите (бльгии), наистина се касае за едни и същи хора.

Освен това, според изследователя Робърт Бък, флегиите спадат към тракийската общност, следователно и баргава са траки – тези траки, които Дионис довежда в Индия. Те са хората, благодарение на които типичната за за нас българите комбинация се среща при брамините - потомците на арийците.

Древните балканци, които колонизират Северна Индия, са оставили следи и на друго място. Това е Приазовието, там където Теофан и Никифор локалират Стара Велика България. Лингвистите Олег Трубачов, Александър Шапошников и др. свързват планинското название Болгатур с арийската дума балга/барга, чието значение е блясък: “Ороним, ск. Балготур, Болгатур (Гурз.) (Крым. КУГК 1985, 84). Скорее всего, результат адаптации аборигенного названия *balga-tū виноязычной среде по типу Махульдур и Чалтура. Предп. из индоар.*balga-‘блеск’, ср. др.-инд. bhárga, bhálga”.

Олег Трубачов смята, че в дълбока древност арийците са обитавали Черноморските степи. Това несъмнено е така, но към владенията на гордите бойци-колесничари трябва да се добави и Тракия. Реално, нашата земя и територията на Украйна са били дом на хора от един и същ произход поне от шесто хилядолетие пр. Христа. Доказателство за това са сходната керамика, идолна пластика, типове жилища, погребения, а и обичаи като изгарянето на старото селище преди да бъде основано ново.

Тракия е и мястото, от което народ наречен болги потегля за Британия където ще стане известен под името Fir Bholg (fir означава буквално мъже, народ). Това сведение е било добре известно в миналото, споменато е навремето в енциклопедия “Британика”: “The Thracian party become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs”- (Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299).

Свързването на създалите първите закони на Ирландия болги с Тракия е само по себе си интересен факт, но има още нещо, което е от голяма важност. По-горе бе посочено, че баргава и флегии (бльгии) означава едно и също – светли, сияйни. Думата болг от своя страна е обяснима с древния корен болг-светлина, сияние

Александър Макбейн представя  връзката с лат. fulgeo-светя, сияя и др.: “ boillsg -gleam; *bolg-s-cio-; Latin fulgeo, shine, English effulgent, Lithuanian blizgù, glance, shine, English blink, Indo-European  bhleg, *fulgeo.

Лат. fulgeo пък е сродна на φλέγω-горя, латв.balgans-светъл, санскр. bhárga, bhálga-сияние, а и на българските думи бял, благ. За благ се знае добре, че нейното ранно значение е светъл, лъчезарен– БЕР, с.52-53.

Нека обобщим казаното до тук:

1.В Индия е живял народ с име баргава/бргу, чието име означава светли, сияйни.

2.Омир локализира в земите на Гърция народа флегии (бльгии), които Робърт Бък определя за траки, а Макс Мюлер твърди за името им, че то е гръцкото предаване на баргава/бргу.

3.Виждането на Мюлер се потвърждава от легендите за Форба – царят на флегии (бльгии) и придружител на Дионис по време на похода му към Индия.

4.Името на българите няма как да се е появило в Приазовието през ранното Средновековие, или късната Античност. Топонимът с елемент болг е възникнал на п-в Крим още от времето на Бронзовата епоха, когато мястото е било дом на арийците.

5.Народ, чието име съдържа елемент болг е обитавал Тракия в дълбока древност и от това място част от болгите, наречени от ирландците Fir Bholg идват на Британските острови.

Тъй както генетичното проучване на индийските брамини показва, че част от предците им са дошли от Балканите, така благодарение на друго генетично проучване стана ясно, че част от дедите на ирландците са дошли от Източна Европа. 

Явно народът Fir Bholg не е измислен от ирландските монаси записали старите предания, иначе няма как да си обясним присъствието на гени типични за балканските народи сред населението на Ирландия. Няма как да си обясним и големия брой археологически находки намерени на Британските острови, но имащи прототип в Тракия.

Хората наричани баргава, флегии (бльгии), Fir Bholg (болги), имат едни и същи корени, една и съща прародина – Балканите. В различни периоди от време, старите балканци, чиито наследници сме ние, са колонизирали различни области на Европа, а и Средна Азия, така както след векове ще направят римляните и англосаксите.

Представените тук данни показват, че отъждествяването на старите българи с най-старото цивилизовано баланско население познато в историята като траки, не е грешка както смятат нашите учени.  Докато траки е название ползвано от римляни и гърци, то болги, бльгии, бльгари, блъгари, болгари, българи, са варианти на самоназванието на предците ни, или по-точно на част от тях – най-вероятно представители а групата на мизите, явяващи се най-многолюдната група от древните балкански народи.

Древното име на предците ни има значение светли, сияйни и може да се сравни с латв. balgans-светъл, сткелт. bolgscio-сияние, блясък, лат. fulgor-светкавица, гр.φλέγω-горя, φλεγῠρος-горящ, пламтящ, санскр. bhalga/bharga-сияние, да не забравяме и нашата благ, чийто най-древен смисъл е светъл, лъчезарен.


Всъщност това се знае отдавна, но поради политически причини, поради това, че езиковедите са били заблудени от историците, Макс Фасмер не е могъл да каже цялата истина, а само част от нея - “Если бы можно было предположить для слав. *bolgъ знач. «прекрасный, лучезарный», то мы могли бы допустить родство с лат. fulgor, flagrō «горю, пылаю, накаляюсь», которое сопоставляется с др.-инд. bhárgas «лучезарный блеск», bhŕ̥gavas мн. «полубожества — воплощения молнии», греч. φλέγω «горю»…”

Ако в днешните по-необременени времена Фасмер разполагаше с всички данни, той несъмнено би заключил, че арийските баргава, споменатите от Омир Φλεγύες (бльгии), Fir Bholg, са названия на хора от един и същ произход, като названията притежават значение светли, сияйни и се явават древни варианти  на етнонима българи.

Дано скоро да дойде времето когато учените ни ще успеят да се освободят от завладелите съзнанието им догми и въз основа на новите данни ще съобщят, че сме потомци на най-древния цивилизован народ, на хората, които са повлияли гърци, римляни, келти, индийци и не на последно място своите съседи и роднини.

Докато този момент дойде, ние не трябва да спираме с търсенето си на истината, с проверките и настояването новата информация да бъде взета под внимание. Не трябва да спираме и със стремежа си към самоусъвършенстване. За да имаме правото да се наречем българи, т.е. светли, сияйни, ние трябва да бъдем такива в действителност.
Използвана литература и пояснения:

1.F.M.Müller, Contrubutions to the Science of Mythology, Vol.II, Longmans, Green & Co, London, 1897; W.J.Wilkins, Hindu Mithology, Vedic and Puranic Texts, W.Tacker & Co Ltd, London, 1882;
2.R.J.Buck, A History of Boeotia, The University of Alberta Press, Alberta, 1979;
W.Ridgeway, The Origin of Thragedy with special reference to the Greek Tragedians, Cambridge University Press, Cambridge, 2015;
3.Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, London, 1833;
4.Lucius Flavius Arrianus, Alexander de Grote, transl. S. Mooj-Valk, Ambo/Amsterdam, 2001;
5.О.Н. Трубачев, Indoarica в Северном Причерноморье, Изд.Наука, Москва, 1999;
6.Presence of three different paternal lineages among North Indians: A study of 560 Y chromosomes, Zhongming Zhao, Faisal Khan, Minal Borkar, Rene Herrera, and Suraksha Agrawal  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2755252/
8.Языковые древности Северного Причерноморья

9.Mcbain’s Dictionary:

boillsg -gleam; *bolg-s-cio-; Latin fulgeo, shine, English effulgent, Lithuanian blizgù, glance, shine, English blink, Indo-European bhleg, *fulgeo.


10.Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера:

“Если бы можно было предположить для слав. *bolgъ знач. «прекрасный, лучезарный», то мы могли бы допустить родство с лат. fulgor, flagrō «горю, пылаю, накаляюсь», которое сопоставляется с др.-инд. bhárgas «лучезарный блеск», bhŕ̥gavas мн. «полубожества — воплощения молнии», греч. φλέγω «горю»…”

143 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здрасти, Павле и браво за статията! Мога да кажа, че според мен ти е една от най-силните досега. Ще я копирам навсякъде!

   Жоро

   Изтриване
  2. Понякога не е нужно да се говори дълго, накратко могат да се кажат доста важни неща.

   Това, че баргава, флегиите, фир болг, могат да бъдат свързани с Балканите, а имената им притежават едно и също значение - сияйни, светли, просто няма как да е случайност.

   Да не забравяме е тракийската дума блегурос, тя е епитет на боговете Зевс и Арес, а това ме кара да мисля, че се касае за етнически епитет, т.е. блегурос означава бльгарски :)

   Изтриване
  3. Здравей, Павел! България- бол- много, голямо, велико ГАРА- спирка, гара, страна, земя Ара, ар, ария - хора, народ. Това е значението!

   Изтриване
 2. Натаманена ми се вижда работата

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма нищо лошо в това човек да прояви съмнение относно твърдение на друг човек. Точно за това писах, че проверки трябва да се извършват.

   Нека разгледаме фактите:

   1. Bhargava/bhrgu са народ, който е споменат в индийските предания.

   2. Макс Мюлер твърди, че Φλεγύες - флегии е гръцкото предаване на bhrgava/bhrgu.

   3. Както Φλεγύες, така също bhrgava/bhrgu са названия свързани с понятие за светлина, сияние.

   - φλέγω -горя, сияя
   - bharga/bhalga - сияние

   4. За народа Fir Bholg е казано, че идва от Тракия, а Александър Макбейн смята, че *bolg-s-cio има значение -сияние.

   5. Елементът -болг, присъстващ в арийското название Болгатур, Крим, бива обяснен с арийската дума bharga/bhalga-сияние.

   Не смятате ли, че ca прекалено много съвпаденията, за да се касае за случайност, или както казвате - натаманена работа?

   Изтриване
  2. Най-вероятно огъня е открит от Болгите. Затова и значението е сияние, светлина.

   Изтриване
  3. Най-вероятно болгите са открили огъня и от там идва и значението за сияние, светлина.

   Изтриване
 3. Благодарение на проф. Лозанов (психолог):

  "Внушението е в основата на живота ни, то ни формира като личности чрез възпитанието в семейството, влиянието на приятелите, образованието, личния пример на родители, учители и уважавани от нас хора. Голямо внушаващо влияние имат и медиите, киното и другите форми на изкуство, както и природата. По пътя на внушението се формират нашите ценности, светоглед, начин на живот и в по-голямата си част този процес е напълно неосъзнат!

  Внушението е имало водеща роля и в миналото: "Парижкият парламент с декрет от 1624 г., четвърт век след смъртта на Джордано Бруно, заплашва с изгнание ония, които публично защитават мнения противни на Аристотел; а Сорбоната обяви в 1629 г., че който противоречи на Аристотел, противоречи на църквата;"

  "Разказва се за ония времена следния анекдот: Тогавашен учен видял на слънцето петна и съобщил това си откритие на един достоен служител на църквата. "Сине - казал му служителя, - аз съм чел много пъти Аристотеля, та мога да те уверя, че в книгите му няма нищо подобно. Иди си с миром и вярвай, че петната, които си видял, съществуват в твоите очи, а не на слънцето.""

  Догмата е най-силното средство за внушение, това обяснява защо все още има хора, на които не им изглежда нагласена историята с "безследно" изчезналите траки (най-големият народ след индийския, според Страбон), претопени в "морето" от славяни, забравили своя език, бит и култура, което НЕ е описано в нито един исторически извор!

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, колкото по-чудовищна и мащабна е една измама, толкова по-лесно е тя да се наложи, просто се иска хора с авторитет да повтарят едно и също нещо, а посмелите да не се съгласят, да бъдат осмивани и преследвани.

   В един определен момент обаче, номера не минава, няма как целия народ да бъде лъган през цялото време :)

   Изтриване
  2. Адмирации, Павле! Очаквам в бъдеще статия за Етруските, основополложници на културата на Римляните, потомците на които и до днес не познават езикът им. Догаждат, че писмеността им била гръцка, а произходът им неуточнен.

   Изтриване
  3. Адмирации, Павле!

   Изтриване
  4. Вече съм писал за етруските - МИСТЕРИЯТА НА ДРЕВНИТЕ ЕТРУСКИ http://sparotok.blogspot.nl/2015/04/blog-post_15.html

   Изтриване
  5. Тук са и словото е тук един ден ще излезе всичко на явве.
   Много скоро

   Изтриване
 4. Уважаеми господин Серафимов, пишете за флегии, споменати от Омир като участници в Троянската война. Има въпрос който открито не е поставян от историци и археолози, съществувала ли е изобщо Троя и имало ли е някога Троянска война? Троянската война е описана в поемата на Омир, Илиада. Предполага се, че поемата е написана от Омир въз основа на устна поетична традиция, която била предавана в продължение на много столетия от поколение на поколение. Изследванията на палеолингвистиката от последните десетилетия показват, че при посочените от Омир 871 топонима не се касае за съчинени от него и несъществуващи действително градове, нито до имена на градове съществували преди хиляда или две хиляди години и запазени в историческата памет на безброй поколения народни певци. Това са имена на градове съществували в неговата епоха, чиито останки са стигнали и до наши дни, или които са ни известни и от редица други съвременни исторически извори. Илиадата е произведение на художествената литература, а не е исторически трактат. В Троянската война не се касае за никаква поредица от исторически събития, запазени в историческата памет на народа. А в литературните произведения няма исторически сведения за минали епохи. Едно сравнение на резултатите от археологическите изследвания на Троя показва общи черти с така наречената Сънтана де Муреш-Черняховска култура. При двата случая археолозите си поставят за задача да нагодят и съгласуват резултатите от своите изследвания с определени, поставени предварително цели, нямащи нищо общо с науката както и с истината. Вие пишете "Древното име на предците ни има значение светли, сияйни ...", но това би трябвало да е нещо от външният им облик, те да са били светли и сияйни. Самият Вие сте писали, че външния облик на предците ни е представен чрез рисунките в разкритите могили в България. Но там не са изобразени светли и сияйни хора. Днешния външен облик на българското население едва ли е светъл, напротив, преобладаващо тъмен. На нито един от славянските езици бълг (болг, бльг)не означава светъл или сияен, блестящ. Но "бол" на всеки славянски език означава едно и също нещо. Все още арийската Хиперборея не е открита. Та в този смисъл, намирали ли сте някъде писмени данни, защо тези хора са наречени светли, сияйни и как са изглеждали, как са ги видели тези, които са описали външният им вид. Защо се е променил облика им през вековете. Търсим истината за народа си, поне това което е останало от него, а то е малко.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гърците придобиват писменост през 8 влпр.Хр. просто няма как по-рано те да документират имена на селища. Името Илиос обаче е документирано от хетите като Уилуша, не съм сигурен дали се касае за 17, или 14 в.пр. Хр.

   Имената на Пилос и Тива се срещат в микенски документи от 14 в.пр.Хр. Ерюмант, Кносос, Крит, Коринт също са споменати в микенски документи, които са създадени векове преди времето на Омир.

   Държа да отбележа, че микенците не са гърци, а траки. Агамемнон и Менелай са потомци на Атрей, който пък е наследник на фригиеца Пелопс.

   Защо дедите ни са наричали себе си сияйни не мога да отговоря със сигурност, просто няма как да го направя. Определението сияйни може да е възникнало по редица причини

   - поради култ към слънцето и огъня.
   - поради това, че аристокрацията е била окичена със злато.
   - поради това, че са се различавали по цвят на коса и кожа с друго, принадлежащо на Ориента население, което обаче се е заселило на Балканите.

   Относно значението на болг като сияние, ами проверете как стои въпроса с думите благо, бял. В етимологичния речник са дадени достатъчно данни. Прочее, в обясненията към статията е дадено и виждането на Макс Фасмер.

   Изтриване
  2. Археолозите са установили, че минойската цивилизация, която предхожда микенската, се развила и процъфтявала на остров Крит и околните острови през бронзовата епоха, но внезапно загинала в средата на второто хилядолетие преди новата ера. На остров Крит са открити теракотни таблички с две приличащи си но различни писмености с названия Линеар А и Линеар В. По отношение на Линеар В има статия на професор Георги Сотиров написана през 1968 година. Линеар А все още не е разчетен. На острова е открита и трета, също толкова озадачаваща писменост. Тя е нанесена върху двете страни на теракотен диск, известен като Фестоски. Бил е открит през 1908 година сред развалините на двореца във Фестос, на южния бряг на острова. Археологическия контекст на находката я отнася към същия период като Линеар А, около 1700-1500 година преди новата ера. Надписът се състои от знаци-рисунки (пиктограми),които не са нанесени с помощта на "писалка" върху мократа глина, както са правели писарите. Вместо това създателят на диска от Фестос е използвал преносими печати-метод, който се смята за открит от Йохан Гутенберг 3200 години по-късно. Използвани са 45 печата за 242 знака върху двете страни на диска. Всички учени са единодушни, че дискът е бил донесен на остров Крит от другаде. Но от къде и от кого? На какъв език е написан? Има два характерни знака. Единият е глава имаща украса от пера или "кика"-плитка, а другият е пиктограма на кораб. Подобни изображения на войни с украса от пера има в Египет върху стените на храма Мединет-Хабу, където фараонът Рамзес III описва бойни сцени с морски нашественици. Египтяните ги наричали "морски народи" и понякога използват името пелешт-название, което на практика е идентично с библейското флишти или филистимци, прекосили Средиземно море с кораби за да се заселят по бреговете на Ханаан. Корабите на нашествениците от египетското изображение се различават от египетските и фактически са идентични със знака на кораба от диска. Докато прародината на тези народи остава спорна, представянето им върху Фестоския диск и египетските изображения от XIII век преди новата ера говори, че те са кръстосвали Средиземно море през второто хилядолетие преди новата ера. Ако микенците не са гърци, а траки, то е ясно кои са били тези "морски народи". Възниква въпросът, възможно ли е пиктографските надписи от Фестоския диск да са писменост на морските народи.

   Изтриване
  3. И понеже Вие пишете за роденият в Русия, Петербург, лингвист със семитски произход, някои го наричат германски, Макс Фасмер то ще напиша и още нещо. Изображение на войни със същите пернати глави има в ...Чичен-Ица, полуостров Юкатан, Мексико. Стенописите изобразяват сражение между войни мая и нашественици с глави, украсени с пера. Според книгата "Попул Вух" и в легендите и преданията на маите се говори за нашественик или заселник на име Вотан. Той бил вожд на народ от страната Кан. Можем да направим предположението за канас (княз) Водан. Смело, нали и безотговорно. А ако е истина! Но има и още нещо! През 1987 година съветският учен, не лингвист, а геолог, Генадий Станиславович Гриневич предлага разчитене на Фестоския диск, обявен единогласно от официалната наука за неразгадаем. През 1993-1994 години издава двутомен труд върху писмеността, която той нарича "праславянска", а по-късно "руска". Понеже Гриневич не крие методите и системата, според които той разчита надписите, други изследователи се възползват от същата система и същите методи, за да разчетат по такъв начин още много други надписи и да докажат с това, че тази система функционира. Разчетеният текст от двете страни на Фестоския диск има смисъл и звучене на български език, може да се намери в интернет пространството.
   И ако за благ се знае, че е светъл, лъчезарен, какво би означавало благодаря? Благовещение, благоденствие и други подобни. Египетската дума пелешт, може би означава палещ, горящ, светъл, огнен. Съответно Палестина, изгорялата страна, изпепелената земя. Следва въпросът, кой и защо е запалил и изгорил Палестина, за което има и до днес геоложки свидетелства. Може би пелешт са влезли в битка с Адад-Яхве, синът на Енки, от Шумер. Станаха много догадки. Някой може и да продължи.

   Изтриване
  4. Не мисля, че надпис може да се разчете с помоща на някаква система или формула. Първо трябва да се знае със сигурност кой е създал надписа. После е редно да се установи какво се знае за езика на тези хора. Чак тогава и то при условие, че има прилични данни, може да се премине към опит за разчитане.

   Изтриване
  5. Уважаеми господин Серафимов, нямам мнение по въпроса за предпоставките, как може да се разчете древен надпис с неизвестни букви. Моята професия е много далече от тематиката. Но данните които съм написал могат да се видят в интернет. Дори ще продължа още малко по отношение начина на разчитане на древни текстове за което данни също намерих в ...интернет. Без конкретика, те са следните. През 1975 година в испанското село Боторита са открити две бронзови плочи с надписи, които през следващите десетилетия са били обект на изследвания и дискусии, без де е постигнато до сега съгласие относно произхода и датировката им-освен, че са написани на непознат за изследователите келтски език и че вероятно са изготвени преди средата на първото хилядолетие. Живеещият в Испания български изследовател Борислав Борисов е публикувал през 2007 година своето разчитане на този текст, като е използвал и съответно допълнил схемата на Гриневич. Статията е публикувана през 2007 година в електронното издателство LiterNet на български език, http://liternet.bg/publish20/b_borisov/2000_g.htm, а също и в книгата De Bozman, Римската военна теза за българското име, София, 2008. Ето резултата от разчитането на страна В
   - ЛИ ТЯ МъСТ ИЪМА ОУЖ ЖЪ ЛъЖаТи НаМ
   - ПИШеМ ЛЪШИ ДеЛА Шъ ОУЖ Въ ХуЛи НаМ
   и така нататък. Поне няма данни в научните среди, че методът е неправилен. А разчетеният текст говори за себе си. Има нещо познато, нали.

   Изтриване
  6. Проучил съм отдавна работата на Борисов и мога да Ви уверя, че освен името Боторита,там няма нищо друго, което да отговаря на истината.

   Винаги, когато се зароди някакво движение както например днешния стремеж на група хора да се докаже местния произход на българския народ, се намират хора, които се опитват да яхнат вълната. Не само Борислав Борисов е такъв, има още индивиди, които забуждават лековерния български читател, че са разчели нещо.

   Повярвайте ми, не пет, а двадесет и пет години са нужни за да се изучи добре старата история, а и старите писмености, старите езици. Нито г-н Борисов, нито другите самозванци са си направили труда да учат, те просто се възползват най-нагло от неосведомеността на своите читатели.

   Келтоиберийските руни от Боторита и др. места са разчетени още през 20-те години на миналия век благодарение на двуезични надписи. Да се укрива това от читателя и да се казва, че е направено свое разчитане е меко казано непочтено.

   Ако Борисов наистина бе разчел руническите надписи от Ибериския полуостров, той щеше да установи, че там са документирани тракийски имена като Ава, Баба, Сура, Сурос, Котизо. В случай, че Борисов бе в състояние да чете руните, той щеше да установи и това, че в Испания е документиран етноним Болгенс, Болгондизи.

   Не се доверявайте лесно, проверявайте защото много станаха тези, които яхнаха вълната и заблуждават българския читател.

   Това е причината аз често да казвам, че не желая сляпо доверие, държа моите работи да бъдат проверявани и при съмнение да се отправя критика.

   Изтриване
  7. Вероятно сте прав, нищо не мога да кажа. Но в такъв случай е подведен и професор Асен Чилингиров, който коментира работата на Борисов.

   Изтриване
  8. Дори и гений може да бъде подведен. По стечение на обстоятелствата аз съм изучавал особеностите на келтоиберийските руни и мога да чета древните надписи, но тези, които не са запознати с тази особена писменост, нямат друг избор освен да се доверят на даден автор.

   Изтриване
  9. Винаги съм се чудила за Троя, коя е, каква е, къде е била, съществувала ли е наистина.

   Дали Троя не е всъщност Ария? Тоест България в древността? Каква история сме загубили, след Троянската война, ако въобще се е случвала?

   Моля да бъде извинена от тези, които не смятат, че България е била Троя, или сме имали нещо свързано с нея, и мислят, че запитването ми има нещо общо с българската история.

   Срещали ли сте някакви трудове, които предполагат това или го отричат, господин Серафимов? Би ми било безкрайно интересно да открия повече за тази теория, и като цяло за Троя.

   Благодарности!

   Изтриване
  10. Мисля, че е редно да се говори не за Троянска война, а за Троянски войни. Това са борби за завладяване и контролиране на протоците - Босфор и Дарданели. Който контролира тези протоци, контролира движението на корабите от Средиземно към Черно Море, а с това и търговията.

   Троя е на територията на съвременна Турция, няма как да е на друго място понеже освен името на града на цар Приам, са споменати още доста топоними и хидроними, които позволяват сравнитено точно локализация.

   От друга страна, основателите на селището са наши предци. В дълбока древност, Западна Мала Азия и Балканите са били обитавани от едни и същи хора - нашите предци.

   Изтриване
 5. Всъщност българите са белгари.Бели хора.Ари /арийци/-ора хора! и днес между нас има хора,бели,като скандинавци,имах такъв братовчед,светла му памет,аз не съм,по тъмничък съм.Но вътрешно и да ме разсечеш,ще струи бяло! Та,оставам с мнението си,че от тук са всички бели народи-белг арите! Навсякъде в западните езици,освен нашите букви,има маса български думи,преиначени разбира се.Старата именна система на германците си е откровено българска,макар руснаците да се опитват да присвояват.ТО СИ Е ТЯХНО,НО ПРЕЗ НАС.Бавария не е ли съставка на баал-галям,бял,светъл човек или хора-ари? Шлосер,ер-не е ли ар т.е.хор,човек.Арите и ората...Колко ер има в немският,в българския е ар.Овчар,зидар,книжар..човек на ...ШлоссЕР,буххалтЕР,БЕКер,ШрифтщеллЕр и пр.Човек на метала,прм.,човек на счетоводството,човек на писането /писател/...Аз съм до тук.Наттък по-учените и по-знаещите,но ходим по злато,а го търсим покрай или другаде! Ник

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името на Бавария идва от етнонима Baiovarii.

   Изтриване
  2. Това нищо не ми казва, Павка!Пък доста написах.Сам, немски изследовател пише,че БАВАРЦИТЕ СА БЪЛГАРИ! зА иТАЛИЯ ДА НЕ ГОВОРИМ! кАКВО ПОВЕЧЕ? Имам чувството,че се страхувате от собствените си знания и открития!Недейте! На прав път сте и СВЕТЪТ ВИ Е ДЛЪЖЕН! НА ВАС,ЧРЕЗ НАС,БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!НИК.

   Изтриване
  3. Баварците не са българи. Казвам това не защото зная, че баварците избиват около 8000 Алцекови българи, а защото познавам Бавария и хората и.

   Какво сега, ако някакъв каже, че патагонците са българи, веднага ли трябва да приемем и това "откритие"?

   Изтриване
 6. Обръщението Ваше сиятелство не се отнася за блондинки

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, същото важи и за Ваше Светлейшество, Ваша Светлост.

   Изтриване
 7. Браво Павка!

  Лично за мене тази твоя кратка, но съдържателна статия е най-убедителна за произхода на народностното ни име. Кучетата разбира се са на поста си и веднага са готови да донесат от девет дерета вода само и само да посеят съмнение в душите на колебливите. Толкова са прозрачни и жалки!...
  Не мисля, че прилагателното „сияйни“ е външна характеристика – то толкова приляга на „полубогове“ в очите на други народи.
  Не би ли могло „благ“ да се е видоизменило в „блеск“-блясък? Струва ми се, че съм чувал „блескавица“ в смисъл на „светкавица“.
  Вероятно от „Балготур“ и „Болгатур“ произлиза и познатото „Богатир“?
  Възможно ли е да допуснем, че царят на „флегиите“ – Форба би могъл да бъде наречен и Борба, като цар на „блегиите“?
  Връщане назад няма. Когато говорят фактите и „боговете“ от БАН са безмълвни!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За мен няма съмнение, че правилното име на Форба е Борба, тъй както правилното име на флегиите е бльгии. Предаванено на древното б като ф от страна на гърците обяснява и "появата" на народа фриги, чието изконно име е бриги.

   Точно какво е породило определението сияйни можем само да предполагаме на този момент, но друго е важно - това, че знаем значението на народностното си име.

   Изтриване
 8. Автохтонна теория за произхода на българите https://www.youtube.com/watch?v=K3-QbymePz8

  Ще се окаже вярно, значи...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма го това видео в ю тюб на написания адрес!

   Изтриване
 9. В Енциклопедия Британика за траките се казва, че са червенокоси, червенобради. Може би това също има връзка със значението на болг, бълг..., наричани в Азия и Европа. И ако приемем тези данни за истина ще си зададем въпроса "Защо българите в днешно време не изглеждаме така?" Моето лично разсъждение е, че вероятно сме се изменили през годините, поради това, че земите ни много пъти са били завладявани от други народи - перси, римляни, османци, та ако щете и германци. Няма как да не са спомогнали.
  Лично мнение

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Фреските от тракийските гробници са най-добрия свидетел за това как са изглеждали дедите ни. Доминантен е типа на хората с кестенява коса, следват тези с черна, руса, рижа.

   Вярно е, че има свидетелства, че траките са рижи и синеоки, но явно се касае само за едно племе, чийто външен вид е направил силно впечатление на старите гърци, които са принадлежали на северноафриканското население.

   Изтриване
 10. Здавейте г-н Серафимов.Преди около година попаднах на статия но някакъв унгарски историк който, в нея твърди че, ние българите не си знаем историята. Че, ние сме най старата цивилизация на света. Дори китайската стена е построена заради нашите пра-деди.Също че, първите египетски фараони са били пак нашите пра-деди. Египедската писменност е съвпадала стракииската на 88-92%.
  Били са открити още 3 конника като Мадарския, но с няколко хиляди години по скорошни. Нашия е най-стар. Той твърди че, всичко това го е имало описано в много стари китайски пергаменти в някакви манастири и е запазено до днес. Търсих линка към тази публикация но не го открих. Ще продължа да го търся.
  С уважение: П.Първанов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вярно е, че не познаваме добре историята си, но другите твърдения ги намирам за пресилени. Египетската писменост е доста по-различна от писмеността ползвана от предците ни. Старите балканци преселили се в Азия несъмнено са оказали влияние на китайците, в китайския език има индоевропейски думи, това не може да се оспори.

   Конници като Мадарския наистина има открити и то на наша територия.

   Изтриване
  2. Има конници открити у нас, но са 7 на брой, докато в М.Азия са регистрирани 63. Това показва, че движението на разселване е от М. Азия към Балканите, а не както се опитвате да внушите, Спароток.

   Изтриване
 11. Открих го на:http://sosnovini.bg/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-681%D0%B3-%D0%B4%D0%BE-2137%D0%B3-%D0%BF%D1%80-%D1%85%D1%80-23816.html
  Под заглавието: Историята която крият от нас.

  ОтговорИзтриване
 12. След като прочетох статията за флегиите в списание "8", все ми се върти в главата думата "Φλέγρα".
  Оказа се, че това е старото име на полуостров Касандра на Халкидики. В гръцката митология го дават като родно място на Гигантите, които били "гадно, безбожно племе" и били победени от олимпийските богове. Името вероятно идва от вулканичния характер на мястото. Супервулканът Флегрейски полета до Неапол пък според митовете и според Страбон е последното убежище на гигантите, след като Херкулес ги бил бил при ... Фанагория. :)
  Много се чудя дали името на флегиите няма някаква връзка с тази история.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз също съм го мислил това, но тук май се касае само за съвпадение. Херодот съобщава, че другото име на Флегра е Палена, а това буквално е превод на български - палена, опожарена, изгорена земя. Прочее, връзката на топонима Палена и причастието палена, бе открита за първи път от Георги Сотиров.

   Изтриване
  2. След като прочетох пък статията за "Огигия" на Г.Сотиров, подозрението ми още повече се засили, тъй като авторът смята, че Гигантите са предците на траките. Така де, какви може да са предците на едни варвари, освен някакви изроди? :) И как няма да са им такива косите, като дедите им излизат от огъня?
   В тази връзка ми бяха съмненията за името. Но може наистина да е просто съвпадение.

   Изтриване
  3. Нищо не трябва да се отхвърля докато не се провери обстойно няколко пъти.

   Изтриване
 13. Името „българи” се среща за пръв път в Анонимния хронограф от 354 г. Тук те са представени като потомци на Ноевия син Сим, т.е. включени са в числото на народите, живеещи в Азия. През IV в. прабългарските племена вече обитавали областите на север от Кавказ, т. е. прикаспийскнте и приазовските степи. Към това време се отнасят и две сведения на арменския хронист Мойсей Хоренски (V в.).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това, че името българи, в случая Vulgares се споменава едва през IV в. е просто лично мнение, нищо повече. Според ирландските предания, народът болги е напуснал Тракия по времето на Кир Велики -559—530 г.пр.Христа. Генетиката показва, че част от предците на ирландците са дошли от Източна Европа, също така, в Ирландия са намерени артефакти типични за Тракия, а това означава, че хрониките, в които се описва идването на болгите от Тракия, са достоверни документи.

   Изтриване
  2. Не е вярно че в Хрнографа българите са представени като азиатци. А Моисей Хоренски е доказано компроментиран източник
   Тоест няма надежно сведение че българите някога са били източно от сегашното си положение

   Изтриване
  3. Най-вероятно някой е редактирал хронографа. Зиези е праотец на българи, и е обявен за произлизащ от Шем, но за такива са обявени също лидийците и арменците, а те със сигурност не са семити. Кога и защо някой е въвел невярната информация, едва ли някога ще разберем.

   Изтриване
  4. Важното е че няма надежно сведение българи да са живели на изток от Балканите.
   Нито едно такова няма
   Всички сигурни сведения са за Панония, Илирия, Мизия и Италия

   Изтриване
  5. Тук са корените ни, но нашата земя е рай е за нея ламтят други хора. Те са поръчали измамите изпълнили историята ни.

   Изтриване
 14. Моите уважения към Павел Серафимов за този сайт и написаното от него! Също и към участващите в диалога с него.
  Попаднах на книги като: "Тракийското писмо Декодирано" на д-р Стефан Гайд и "Тракийските хроники" на д-р Стефан Гайд и акад. Цветан Гайдарски. Моето мнение за траките/прабългарите е, че определението за тях "светъл", "сияен" се отнася за духовното им излъчване, освен че са почитатели на слънцето.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според Софокъл, върховния бог на траките е слънцето, а пък археологическите проучвания показват, че дедите ни са имали и култ към огъня. Разбира се всичко това не означава, че вярата в слънцето и огъня е причината дедите ни да се нарекат българи-светли, сияйни. Действително може да се касае за качества на духа, нека не забравяме, че свещениците при траките носят името ктисти, т.е. чисти, светли.

   Изтриване
  2. Думичката свещеник и свещ?

   Изтриване
 15. павка аз до колкото знам думата благ има две значения за човек казват благ човек това означава че е добър а като ядеш баба казваше да ти е благо да ти е сладко

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С течение на времето думите променят първоначалното си значение

   бо́лого «благо», нар. «хорошо», местн. н. Болого́е, нар. бо́лозе «хорошо» (из *болозѣ); цслав. заимств.: благо́й, бла́го; ср. укр. бо́лого, ст.-слав. благъ, болг. благо́ «еда, запретная во время поста», сербохорв. блȃг «благой, хороший», блȃго «имущество; деньги; домашний скот», словен. blȃg «благородный», blagȏ «имущество; скот», чеш. blahý «блаженный», blaho, blaze «хорошо», польск. bɫogi «блаженный, приятный», н.-луж. bɫožki «блаженный» Вероятно, родственно авест. bǝrǝǰayeiti «призывает, поклоняется», bǝrǝχδa- «желанный, дорогой, ценный», bǝrǝg- ж. «религиозный обычай, обряд», др.-инд. bŕ̥haspátiḥ «господин молитвы»; см. Фик 1, 94; Бернекер 1, 69. Затронутая наряду с этим Бернекером (там же) связь арийских слов с берегу́ (Мерингер, IF 18, 262) менее вероятна. Следует отказаться ввиду фонетических трудностей также от сопоставления бо́лого и большо́й, ст.-слав. болии; см. Вайян, RES 9, 7. Если бы можно было предположить для слав. *bolgъ знач. «прекрасный, лучезарный», то мы могли бы допустить родство с лат. fulgor, flagrō «горю, пылаю, накаляюсь», которое сопоставляется с др.-инд. bhárgas «лучезарный блеск», bhŕ̥gavas мн. «полубожества — воплощения молнии», греч. φλέγω «горю» https://vasmer.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE

   Изтриване
 16. ирена янчева31 януари 2017 г. в 9:43

  Здравей, Павел ! Интригуваща статия, обемна библиография - положил си много труд - поздравления ! Въз основа на споделените от теб база данни от сферата на езикознанието, възможно ли е да се предположат специфични езикови закони / начини на образуване и преобразуване, които са били заложени като тенденции на развитие в дълбока древност, а в нашата съвременност те вече не се срещат: напр. еволюцията на " bharga " от " bhalga " , при която консонантата " л " изчезва и бива заменена с " р " или произхода на " баргава " от " блегии ". Бихме ли могли да погледнем процесите в детайли и от гледна точка на езикознанието, не само като миграции на общността. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, може да е спекулативно, но искам да добавя това, че замяна на Р с Л има във ведически санскрит, наблюдава се и в микенския, документите с Линеар Б доказват това. Микенците не са в никакъв случай гърци, все пак Атридите Агамемнон и Менелай водят произхода си от фригиеца Пелопс. Това обяснява защо в исторически времена, фригите ползват микенските титли ванакт, лавагета, а и защо най-ранното документирано име на ванакт-цар в Пилос е...Одрис :)

   Изтриване
  2. Как ли се набутах в твоя блог, г-н Серафимов.Чета коментарите вече два часа, дано не ми искаш пари за авторско право, но защитата му позволява критика:Въртите се като дервиши около прът, и как не можете да видите, че правите тъждествени думи с различни корени. Като казваш Пелопс, не виждаш ли ,че има същия корен с Палена, с Пилос, т.е. корена е П-Л, останалото е наставки, може да има и представки. Какво общо могат да имат тези три думи напр. с Флегра, корен Ф/П-Л-Г-Р= консонантите образуват корена на думата--от един корен се формират много асоциации, т.е. много думи, гласните звуци са въпрос на етнически произговор!

   Изтриване
 17. Скъпи наш Павле!

  И по коментарите виждам, че огънят, който запали, бързо се разгаря. Честито на теб и на всички българи!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дано наистина огъня се разгаря, че старите играчи разиграват нови игри, за да ни заблуждават, а се намериха и разни спекуланти, които покваряват движението на тези, които добросъвестно търсят истината.

   Изтриване
 18. В една от книгите си Блаватска споменава народ древен от който са произлезли езиците, същото така изказва хипотезата че днешните българи са потомци на този древен народ.Най-точният календар е на прабългарите това не го казваме ние а ЮНЕСКО това не е шовинизъм, а заключение.Също така има мнение на учени, че за да има такава точност са необходими 70 000 г. наблюдения ами тогава възниква въпроса дали сме толкова древен народ или сме получили тези познания от някоя по развита цивилизация.Някои искат да се намерят факти за тази история, но знаем ли къде да ги търсим.Намериха ли липсващото звено за теорията на Дарвин....май още го търсят.Търсим сведения за историята си не там където трябва.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми се иска да Ви разочаровам, но това с твърдението за Юнеско и календара ни е лъжа. Някой е пуснал тази измислица, за да сее заблуди.

   Странното е, че друго, което е истинско, добре документирано и проверено, не се популяризира. Става дума за това, че действително на наша територия е намерен най-древния календар в историята на човечеството. Всъщост става дума за няколко календара, един от които е 800 годиин по-стар от египетския, но ето - за това, което е сериозно и съществено изобщо не се говори.

   Изтриване
  2. Абсолютно става така, както предполагаш: тъй като статуквото е безсилно да те обори, ще се опитват да се инфилтрират в блога уж като единомислещи, но ще пробутват „невинно“ отклоняващи от основното ти виждане фалшиви теории с цел всичко да се размие в една неуправляема каша. Но тия масурски табиети да ги прилагат другиму – ние няма да се дадем!

   Изтриване
  3. В никакъв случай не бива да се даваме! Именно тарикатите и паразитите са тези, които провялят всяко добро дело, такива трябва да бъдат покрити с позор, това им се полага.

   Изтриване
 19. Това с името на Бавария е спекула според мен, защото те се наричат Bayern. Виж, прусаците май са наши хора. Същата спекула е и с имената на Български на Унгария и Щвейцария, защото окончавали на АРИЯ. Ама я да видим как се наричат те самите. ;-)
  Жоро от ФБ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прусите действиелно са наши роднини, но не и баварците. В далечното минало те може да са асимилирали келти и балканци, но това не ги прави българи. По същия начин, понеже турците асимилират келти (галати)и българи, не може да се каже, че турците са българи.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Старите пруси са траки - бежанци от Бруса, Мала Азия, преселили се в Балтика под натиска на римляните. През Средновековието са били подложени на геноцид от кръстоносци от Западна Европа. Славели са се като превъзходни войни. И днес в Германия има поговорка: „Die Preussen sind schuldig!“, в смисъл „За всичко, виновни са прусите!“

   Изтриване
  3. Възможно е прусите да са бежанци от региона на Пруса, Мала Азия, възможно е дори да са тази група мизи, за която Хоматиан твърди, че през IV век пр. Христа са прогонени на север, до Северния Океан от войската на Александър Велики. Може именно тези хора да има предвид Паисий говорейки за скандинавляните - част от общността на българите?

   Изтриване
 20. Благодаря, Павле, за споделените сведения относно замяната на консонантите " р " с " л ". Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 21. Обръщам внимание на следното:
  “Bryges or Briges (Greek: Βρύγοι or Βρίγες) is the historical name given to a people of the ancient Balkans. They are generally considered to have been related to the Phrygians, who during classical antiquity lived in western Anatolia. Both names, Bryges and Phrygians, are assumed to be variants of the same root. Based on archaeological evidence, some scholars such as Nicholas Hammond and Eugene N. Borza argue that the Bryges/Phrygians were members of the Lausitz culture that migrated into the southern Balkans during the Late Bronze Age “. Проф. Г.Ценов пръв посочи свръзката: българи/блъгари/бугари/бриги
  Към приведеното трябва да се добави, че до днес на аромънски (влашки) език името българи/български се записва и произнася: ВРЪГАР/ВРЪГАРЕЩ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная какви са аргументите на Хамонд и Борза, но ми се струва, че по-скоро обратното е вярно - може да се говори за миграция от Балканите към територията на Лужишката култура.

   Изтриване
  2. БуРГария - https://roa-rup.wikipedia.org/wiki/Vurgaria

   Изтриване
 22. От години чета Спароток, още преди появата на ФБ-ка, и без да му правя "четки" за мене той запълва едно пространство, което все повече трябва да се изпълва и разширява с хора, които са поставили Истината на пиедестал, особено тази, която е свързана с нашата идентичност, с ИСТИНСКАТА история за произхода на българите и възникването на българската държава. Същата Истината се намира след началото и почти в самия край за разбулването на всички мистерии и митове, които външни на народа ни врагове и техните слуги сред него са наложили и продължават да поддържат пред света. Всичко това се постига със съществуването на документи и източници, които попаднали в ръцете на добронамерени и логически разсъждаващи специалисти, ще въведат ред, справедливост и възродят ИСТИНАТА на Истините. Допълнителните изследвания в други науки само потвърждава това. Поздравления за труда и упоритоста на Павел Серафимов. Евгений Тенев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви г-н Тенев! Истината за народа ни би излязла отдавна, ако не пречеше на други хора, но за жалост истината за нашето величие върви ръка за ръка с истината за манипулациите, кражбите и дори чудовищните престъпления на представители на други народи. Докато въпросните народи притежават добре платено и добре организирано лоби, ще се води битка.

   Поздрави!

   Изтриване
 23. Г-н Серафимов,благодаря Ви първо за предупреждението ,което публикувате за БЪЛГАРСКИЯ календар.Това за което се обръщам към Вас е Лакърското пришествие на балканите.В случаи,че можете да внесете яснота ,то дори и да не е сега,да кажете нещо по въпроса,тъи като е много трудно да намеря нещо,което си е разбираемо.....К.Тодев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Тодев, за първи път чувам за "Лакърското пришествие", не мога да дам коментар относно нещо, което не познавам.

   Изтриване
 24. Малко извън темата но си мисля за Йеросхимонах Спиридон и Илирик ( ? Илириг,или както и да му е било името) наречен от него първия български крал в 986 пр. Хр...Илирик ми напомня за Илион другото име на Троя, а и за Троянската война,бизка по време 1120 пр.Хр. Дали пък Илирик не е историческа личност,водач на трооянци преселили се в Мизия от двете страни на Дунав и тази част на Балканите след разрушаване на Троада и по името на петия му наследник Болг около 670 пр хр да да са започнали да се наричат местните племена болгари?Има ли исторически данни за преселжане на троянци по тези земи около 1000 години пр.Хр или след разгрома На Троя? .."Болг беше брат Бремов и завоюва Тракия, Македония, Далмация, /стигнa/ даже до Бяло море и Рим. И той бе подобен на своя баща - голям мъчител: заповяда на народа да се нарича на неговото име болгаре, и от това време иллирийците се наричат болгари.." Може би просто е обединил някак сродните племена в региона,е насислтвено, и не в държава или нещо като съюз и т.н? Всичко ли е художествена измислица или митология за тези първи според Спиридон и др владетели? Казваме сега .че българите са траки, а не трябжа ли да казваме просто,че траките са българи?

  ОтговорИзтриване
 25. Какво липсва на нашите казионни историци

  Наскоро излезе в пресата интервю с президента Румен Радев, взето от балкански журналист. На въпроса: „Едни казват, че Вие сте руски агент, други – западен. Кое е вярното?“, президентът отговаря:
  „За това, че съм агент – вярно е! Аз съм БЪЛГАРСКИ агент!“

  ОтговорИзтриване
 26. Здравейте,г-н Серафимов, от години следя с интерес вашите публикации и много често за мен те са коректив за други публикации на тема българска история. Поздравления за подхода да проверявате информацията си по няколко различни пътя, преди да представите тезата си. Поздравления.
  В коментарите бяха споменати Омир, траките, Троя... В момента чета книгата на Марио Пицути "Забранените археологически открития". Там интересуващите се от тази тема могат да видят и други теории, подкрепени с научни факти,и напълно противоречащи на официално приетото досега.
  И една молба към вас - в една ваша публикация преди години бяхте посочили като илюстрация мозайка на Орфей с лирата, заобиколен от животни.Дрехата му е в бяло-зелено-червено. Пиша материал за тези цветове в българската история, но не мога да посоча източника на тази мозайка. Къде е открита тя?
  Надявам се да ми отговорите тук. Не мога да намеря никакъв знак за контакт с вас.
  Продължавайте с делото си.
  Снежана Живкова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за добрите думи!

   Може би имате предвид тази мозайка?

   Stunning 2200-Year-Old Mosaics Discovered in Ancient Greek City - http://twistedsifter.com/2014/11/2200-year-old-mosaics-discovered-in-ancient-greek-city/


   http://www.thehistoryblog.com/archives/26121

   Turkey hopeful US will return Orpheus Mosaic
   Read more at https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2012/11/turkey-hopeful-us-will-return-orpheus.html#UKMOfvVdZEBRoEe2.99


   Zeugma Mosaic Museum: Gaziantep, Turkey

   http://themadtraveler.com/photo-galleries/zeugma-mosaic-museum-gaziantep-turkey/

   Изтриване
  2. В статията за Орфей (http://sparotok.blogspot.com/2013/03/blog-post.html) е дадена мозайка от музея в Палермо. Примерно тази снимка е от Уикипедия:
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/DSC00355_-_Orfeo_%28epoca_romana%29_-_Foto_G._Dall%27Orto.jpg

   Изтриване
 27. И Божо Димитров твърдеше че бил Български агент , ама мирише на етиопски чифут !ЗКПЧ Радев , засега показва че е възможен бивш комунист- настоящ патриот ! Народната ни мъдрост обаче е :
  "- Бивш комунист и бивш нег.. ,няма !"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Винаги има изключения, но за жалост са твърде редки.

   Изтриване
  2. За Божидар Димитров мисля, че сте прав, но имам принципа да съдя за хората по делата им, а не от случайно изпаднали препоръки!

   Изтриване
 28. ===Имената на Пилос и Тива==
  Като споменахте Пилос се сетих за рекламата - името Пилос - вкусът на български млечни продукти.
  Каква е тая дума , има ли връзка с мляко?

  Пиле казваме на малките на кокошките, пиле казваме на всяко фъркато , казваме и "от пиле мляко'

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пиле не е българско име, Пилос, или както е в Линеар Б PURO има връзка с блг. на-пор, на-пирам.

   Изтриване
  2. Странно – PURICA днес казват на пуйката.

   Изтриване
 29. Странни мисли, породени от препрочитането на „Баскервилското куче“

  Драги Павле,

  Нямам съмнителната чест да познавам Англия. Това не ми пречи да ценя гореспоменатия роман, който препрочитам вече като ограмотен участник в „Спароток блог“.
  В Глава VI „Баскервил Хол“ ми направи впечатление следното:
  Имението се намира в графство ДЕВОН-ШИР(???)
  Тухлените сгради тук изчезват, а се появяват изградени от гранит
  Местните жители, които се възхищават от графството си, очевидно притежават кръгъл КЕЛТСКИ череп
  Те са „ентусиазирани със склонност към силни чувства“ и създават увереността,
  „че биха споделили храбро всички опасности“.
  Моля те да коментираш имам ли основание да бъда впечатлен от изложеното от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Девоншир е хибридно име, първата част Dyfneint идва от келт. Dumnoni - название на племе, което е познато и като Fir Domnann и е от същия произход както и дошлите от Тракия Fir Bholg.

   Частицата -шир е германска, значението е област - scir.

   Изтриване
 30. На колко и кои места са се заселили старите българи в сегашнoто UK и Ирландия, кога и защо?

  ОтговорИзтриване
 31. Благодаря за прекрасната статия SPAROTOK!
  Колкото и претенциозно да звучи, у нас българите наистина има едно специфично благородно излъчване, което ни отличава от другите. Установил съм го когато съм бил в чужбина и от далече съм разпознавл моя сънародник.
  Така че сме си сияайни, това е положението!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, на някои може да не им харесва, но факта си е факт.

   Изтриване
  2. Абсолютно прави сте, братя мои българи, но с това не доказваме ли написаното в Посланието на Яков 4:6:
   „Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат“?
   Така се получава с всички народи, които са „забравили“ от Кого са придобили това сияние...

   Изтриване
 32. Здравей Павел,
  Страхотна статия. Благодаря ти, че не се отказваш от това начинание. Ето нещо интересно на което попаднах преди време. Предполагам си запознат с него, но е добре и останалите читатели да се запознаят.
  "Hinc iter aggressi per fines Vulgariorum, quos vocitant Thracas..." Това е цитат от The Historia Vie Hierosolimitane of Gilo of Paris, ето и линк към самия цитат -https://goo.gl/bnO0gw. Днес потърсих какво е значението на баенето, но няма много информация. Ще се радвам ако споделиш ако си попадал от къде траките са лекували с думи.
  Благодаря!
  Поздрави
  Милен Александров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Писанията на Фулко са ми познати и то в няколко варианта, като един от тях е здраво редактиран. Навремето тези хорица от цензурата не са и предполагали, че един ден българите ще имат достъп не само до редактирани, но и до некомпрометирани извори.

   Поздрави!

   Изтриване
 33. Най-опасно е самовнушението. Обсебен сте от манията как да докажете недоказуемото.
  1. Чували ли сте за Аспарух и българите?
  2. Не знаете ли за Кубрат и Стара Велика България в днешните земи на Украйна?
  3. Не сте ли чували за градовете Булгар Балк и Балк в Северен Кавказ и все още съществуващата там държава със същото име БАЛКАРИЯ?
  4. А държавата БАЛК(х)АРА и столицата БАЛК в подножието на Памир?
  Не е ли това в обратен ред пътят на българите от Балк в Афганистан до Дунавска България, запечатан в историята с тези имена.
  Вместо тези ясни следи за изследване вие хвърляте време и сили в някакви мъглявини:
  1. баргава/бргу
  2. Флегии (бльгии – ваша интерпретация)
  3. Царят на флегии и придружител на Дионис по време на похода му към Индия. (Дионис не е ли бог в гръцката митология, как може един бог да се разселва някъде).
  4. Fir Bholg в Ирландия.
  5. И накрая фамозното – „Докато траки е название ползвано от римляни и гърци, то болги, (бльгии, бльгари, блъгари, болгари, българи - съчинени ат вас), са варианти на самоназванието на предците ни, или по-точно на част от тях – най-вероятно представители на групата на мизите, явяващи се най-многолюдната група от древните балкански народи.”

  (Бльгии, бльгари, блъгари, болгари, българи - съчинени от вас в любимото ми занимание, което и аз го мога (МУХА, СУХА, СУЛА, СЛА, СЛО, СЛОН)
  МИЗИТЕ са тракийско, а не българско племе. Не са най-многобройното, а чак на 4 място по многобройност тракийско племе след ОДРИСИТЕ, ДАКИТЕ, ГЕТИТЕ, без да смятаме най-многобройното тракийско племе, което гърците са нарекли ИЛИРИ.
  Траките НЕ СА Българи. Те са основа на днешната българска нация, но ние все пак се самонаричаме Българи, защото придошлите българи са били по-организирани от автохтонните тракийски и славянски племена, които са оглавили и над които са наложили името си. Нашата история е сложна и затова лесни обяснения като вашето няма!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За самовнушението не зная, но фантазиите и лъжите са опасни:

   1. Няма държава с име Балхара, това е фантазия на спекуланти.

   2. Името на кавказката Балкария няма нищо общо с названието на народа ни. Балкария означава страна с много сняг, на карачево-балкарски думата бол означава много, а къар означава сняг.

   За другото няма да коментирам, но ако си го написал със сериозни намерения, то и аз съвсем сериозно ти препоръчвам да търсиш помощ от специалист...

   Изтриване
  2. Когато свършим с аргументите, започваме с обидите и то на ТИ :)

   Изтриване
  3. Няма никакви обиди, бях искрен. Ако някой напише, че най-многобройното тракийско племе е наречено от гърците с името илири, ще отсъдя, че никога не се е занимавал с история. Илирите са съседи и роднини на траките, но не са траки. По същия начин германците са роднини на датчаните, но това не ни дава право да наречем дедите на германците викинги.

   Следния цитат е направо умопомрачителен: "Траките НЕ СА Българи. Те са основа на днешната българска нация.. "....

   Тук вече работата е сериозна и в случай, че мислиш това, което си написал, горко им на хората край теб.

   Изтриване
  4. ей, скрития, я бегай от тука, аптал!!!

   Изтриване
 34. Господин Серафимов, дали така наречената "Волжка България", съществувала между X и XIII векове има нещо общо с траките и в частност с българите или това е държава на тюрки, просто съвпадение на имената в зависимост от изговора, България, Булгария или Болгария.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично смятам, че само аристокрацията на Волжка България е била от етнически българи, останалите поданици са били хазари, тюрки, угро-фини.

   Изтриване
 35. Роднините винаги имат общ корен или общи прародители. Дедите на германците не са викинги, но дедите на викингите са германци. Как ще се наричат е въпрос на приета терминология.
  Ако вие сте се занимавал сериозно с история, ще знаете, че гърците са по-късни пришълци на Балканите и когато са дошли всички тракийски племена вече са били разселени по целите Балкани. Вероятно е имало вече известни разлики в езика и бита на траките от Западните Балкани и тези от същинска Тракия, затова гърците са ги възприемали като друго, макар и близко племе.
  Освен да се чете, добре е и да се разсъждава, защото не всичко, което е написано от гръцките хронисти трябва да се приема като святата истина (включително названието „илири”). „Траките са наши врагове” - това е написал живелият през V в. пр.Хр. Ксенофон. Знаем, че никой не обича враговете си, а да очернят враговете си си е традиция при древните гръцки хронисти. Това пък дава основание на някои изявени български историци и днес да казват, че траките са били диви и прости овчари и козари!?!...
  "Траките НЕ СА Българи. Те са основа на днешната българска нация.. "....
  Вероятно не сте ме разбрал, затова ще направя малка корекция в текста:
  Траките НЕ СА Българи. Те (траките) са основа на днешната българска нация, но ние все пак се самонаричаме Българи, защото придошлите българи са били по-организирани от автохтонните тракийски и славянски племена, които са оглавили и над които са наложили името си. Нашата история е сложна и затова лесни обяснения няма!  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Къде са доказателствата за придошлите българи ? Около 17% от нас са носители на генетичния маркер R1a1, който често бива свързан с народите на изтока, но до ден днешен не съм срещнал твърдение на генетик, че варианта на R1a1 при нас българите е идентичен на този на пащуни, иранци и т.н.

   За сметка на това балканския вариант на R1a1 е идентичен на този на населението на о-в Крит:

   The most outstanding differences were observed in haplogroups J2 and R1, with the predominance of haplogroup R lineages in the Lasithi Plateau and of haplogroup J lineages in the more accessible regions of the island. Y-STR-based analyses demonstrated the close affinity that R1a1 chromosomes from the Lasithi Plateau shared with those from the Balkans, but not with those from lowland eastern Crete.

   http://www.nature.com/ejhg/journal/v15/n4/full/5201769a.html

   Илирите са роднини на траките и то близки роднини, това е упоменато съвсем ясно от Апиан, но илирите имат както своя територия, така и своя история.

   Траките са роднини и на скитите, но самите скити са огромна общност състояща се от много групи, като всяка има своя територия и история.

   Изтриване
 36. Трудно ще докажете, че няма Аспарух и дунавски българи, няма Стара Велика България, няма и днешна БАЛКАРИЯ в Северен Кавказ, макар и с друго население. Вие трябва да го докажете, а не някой друг, защото това е днешното схващане на българските историци за предишните локации на българите и вие трябва да ги убедите, че не те, а вие сте прав.
  Генетиката е много млада наука и все още е трудно да се каже коя хаплогрупа на кой точно народ отговаря. Най-точни са кръвните изследвания, но те са твърде малко за сметка на слюнчените.
  Българите не са пащуни, иранци или индийци. Това, че може би идват от Балк в Северен Афганистан не значи, че са генетично близки с тези племена и народи. Не значи също, че там точно е прародината на българите. Аз приемам виждането на някои западни специалисти, че Балканите са люлката на индоевропейската цивилизация, а не е Шумер, Вавилон или Египет.
  Траките са дотолкова роднини на скитите, колкото и циганите на нас българите. Просто са обитавали едни и същи територии.  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никога не съм се опитвал да докажа, че няма Аспарух и дунавски българи, или пък съм отричал някога Стара Велика България.

   Населението на Балкария няма нищо общо с нас нито като език, нито като култура, нито пък от гледна точна на генетиката сме близки с тези хора.

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, благодаря Ви за статията и труда! Тъй като тепърва започвам да чета по тази тема и ми е страшно интересно, моля някой да ми даде светлина за времето около създаването на Българската държава през 681г ( явно и това е спорно)? Не е ли била първата българска държава Мизия (тракийска територия, населена от мизи и готи и др., обособена за автономна от Константин) ? И титлата хан, кан, княз-у-биги (КАNА СYBIГI) "Княз от Бога" и т.н. Много ми е мътно това откъде идва и защо, всички източници сочат към тюркски племена и Азия. Може би истината е както винаги по средата, не знам. Ако имате статия по този въпрос ще се радвам да я прочета. Благодаря и извинявайте , че измествам темата.

   Изтриване
  3. Здравейте, мога да Ви предложа следните работи, които навярно ще дадат отговор на въпросите Ви:

   ВАЖНИ ПОДРОБНОСТИ ЗА ТИТЛАТА КАНАС http://sparotok.blogspot.com/2013/06/blog-post_23.html

   КАК АСПАРУХ ПОБЕДИ РИМСКАТА ИМПЕРИЯ? http://sparotok.blogspot.com/2013/08/blog-post_26.html

   Изтриване
 37. В крайна сметка с името "Българ" има много повече история и настояще, отколкото с траки..... То, сега и македонците са нация... Тук на балканите винаги е било България.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Траки е термин, който трябва да бъде заменен с друг, който е по-точен, а именно - древни българи. Няма защо да се прави разлика между най-древното население на Балканите и нас, защото ние сме потомци на тези хора, които са познати с различни имена в различни епохи.

   Изтриване
  2. Разликите са доста повече от различните имена. Най-голяма отлика се наблюдава в погребалните практики, градоустройство, отоплителни съоръжения, керамика и т.н.

   Изтриване
  3. До Анонимен9 март 2017 г., 22:03:
   Нима очаквате културното ниво на траките (древните българи) да се запази като константа, тоест да бъде в застой?
   Да не би ние в съзнателния ни живот, който е кратък миг в човешката история да сме в културен застой? Градоустройството през 1917 същото ли е като през 2017, още ли се отопляваме на дърва и въглища?

   Изтриване
  4. До четящия. Не знам какво и от къде четете с Павел, но никъде в епиграфски паметник за момента няма отъждествяване на траки с българи. Така че по-полека с внушенията и манипулациите. За горните 100 г. разликата е минимална и то на геополитическо ниво, но не и на битово. Естествено, че се отопляват българите на дърва и въглища алтернативното отопление с климатици е поради недостиг на предните две суровини а не на рентабилност от икономически съображения.

   Изтриване
  5. До Анонимен13 март 2017 г., 13:48 ч.
   В кой епиграфски паметник има отъждествяване на българи с тюрки, иранци, балхарци, персийци, кавказци и т.н. Я по-полека с изказванията! Такива идиотски разсъждения не са за дискутиране. Внушенията и манипулациите ги създавате само вие.

   Изтриване
 38. Едно лаишко мнение - Балкански полуостров - български полуостров...

  ОтговорИзтриване
 39. Е не. Това да градиш исторически теории на базата на някакви прилики в думите на отдавна изчезнали езици е много несериозно. То е все едно аз да почна тука да философствам че смол, т.е. малък на английски, идва от смола. Не може така.

  ОтговорИзтриване
 40. И за РазМисъл:
  О-Мир Или-Ада , звучи като война и мир , Мир или Война ...
  Мене-Лай , куче примерно ..
  Ага-мен-мон , Ага е по голям брат ..
  Бриз-Ида , полъх на морски вятър идва ..
  ТРОЯНЦИТЕ не са гърци пише в книгата..
  Елена , това хубаво име е чисто българско.Преведете животното Елен на който си искате език..
  в онези години хората се се кръщавали на животни , морски полъх , сутрешна роса , цветя , слънчев лъч и тн.
  това произвидение е един шифър който е предоставен деликатно да го разпросранят самите гърци преселници от африка.
  Ако успеете да разшифровате Омир и Илиада с езотерични познания които са достъпни за съвремения генетичен тракиец ще откриете хубави отговори..
  И преведете думата За-Кон на който си пожелаете език и потърсете отговор защо десетки държави използват тази българска дума?
  Примерно За Кон на руски е Для ЛОШад , май е било доста ЛОШО да откраднеш кон на българин.
  Също е Полша , Сърбия , Хърватска , словаки , Словени , чехи и други които са нямали ред и закон без който да има и държава.. Няма ли Закон няма Държава!
  От Всичките Тракийски, Арийски или Ариански племена първи българите са с закон и държава.
  Ария на английски се произнася Ерия и се подразбира зона място и тн.
  в Индия Ария подразбират Ариец , човек от Ария.
  Първото обособано като име е Ария после назовано Тракия и тн.
  Бълг-Ария , Унг-Ария , Швейц-Ария , Бав-Ария ,
  Бале-Ария (острови в средиземно море със столица Палма де Майорка,използват гайда , има село Гайда, Бале е Добре)

  Самара , Само арийци е град на река Волга от Болга-р или Българи.
  В Палестина и в момента има град Самара, в библията има самаряни ..

  Испания преди известна като Иб-ерия Иб-Ария , на Барселона в момента местните селяни и викат ВАРНА.
  Планината Пирин-неи е Новия Пирин , като Троя-Н новия Троя скрит от Стара-та Планина.
  През Римската империя се прави нов град от преселени на име Тратраноа известен в момента като Тарагона..
  И така се преселиха траки и в Америка , Австралия и други континенти ..

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен25 септември 2017 г., 3:29 Оооо, фантазията води до полуда, и такива недоразумения които си посочил. Насочи енергията си в нещо полезно за обществото.

   Изтриване
 41. С развитието на генетиката всяка година се публикуват нови изследвания, с които не само се определя по-точно произхода на популацията (време и място), но и пътя (и посоката) на движение.
  За всяка Y-група вече са идентифицирани десетки подгрупи, които много по-точно определят региона на разпространение: https://isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpR.html

  За България: https://www.familytreedna.com/groups/bulgariandna/about/results

  За Индия вече със сигурност се знае, че са я населили племена от черноморско-каспийските степи носещи R1a-Z93, която е подгрупа на R1a-M417. Това се е случило преди 5000-4000 год. По това време на Балканите още е доминирало неолитното население с групи I,J и Е.
  T.e. няма абсолютно никакъв начин балканци да са първите арийци в Индия.

  http://eurogenes.blogspot.bg/2017/06/ancient-herders-from-pontic-caspian.html

  ОтговорИзтриване
 42. За определена част от повдигнатите въпроси бих предложил разглеждането на този материал http://tres1.blog.bg/history/2018/04/18/tainiia-kod-na-ezika-vatan-sirius-i-bylgarite-silata-na-dumi.1604524

  ОтговорИзтриване
 43. Относно траките и връзките им с Египет ето още един повод за размисъл http://tres1.blog.bg/history/2018/04/14/mistichnata-vryzka-na-dreven-egipet-i-trakite-tainata-za-ist.1603797

  ОтговорИзтриване
 44. Ето да видите възвишението БоЛГатур до град Горзуф/ Гурзуф (гор/ гур - гора/ планина?) в окупирания за втори път от москалите Крим - https://youtu.be/w3HRr70z9qY Бях там преди десетина години с един приятел францизн, нощувахме е градчето, където през ноща ни нападнаха в хотелската стая в опит да ни ограбят...

  ОтговорИзтриване
 45. бога ра та бога ра ин бог ария

  ОтговорИзтриване
 46. Ваня Александрова19 декември 2018 г. в 1:34

  Поздравления, Павел,
  Сега се зачетох по тези теми и Ви благодаря.
  Поздравления!
  Продължавайте да поддържате буден българския дух!
  Благодаря Ви, още веднъж!

  ОтговорИзтриване
 47. Здравейте и благодаря за труда и усилията, които влагате в проучванията си и това, което пишете. Написаното тук няма срок на валидност и колкото повече хора го прочетат, толкова по-добре.
  Във врезка с тебата бик искал да попитам дали наименованието Балкан(и) има някакъв общ корен с Бал-Бол-България. Вероятно въпросът звучи глуповато, но ми е любопитно ... :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично смятам, че Балкан притежава значение голям, масивен.

   Изтриване
 48. Браво! Страхотна статия! Продалжавайте с още такива защото българте имаме нужда от това!
  БЛАГОДАРЯ!!!

  ОтговорИзтриване
 49. ПЕТЪР ДЪНОВ - УЧИТЕЛЯ:…Българин значи човек на Духа!
  …Под българин разбирам човек, който търси Учителя си, намира Го и учи. От гледището на Божествената филология това е значението на думата българин!
  …Кой човек е българин? Който носи в себе си следните четири качества: Честност, Справедливост, Разумност и Доброта!
  …Значи българин е всеки човек, който търси и намира своя велик Учител, за да приложи неговото учение и да покаже на своя народ и на своя ближен как трябва да се живее. – „Българин ли съм?” Ако ме разбираш, българин си; ако не ме разбираш, не си българин. Желая ви да се върнете по домовете си с думата българин и да намерите своя велик Учител.
  Из книгата: „ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРИЯ“ (част първа до 1926г.)
  (тематични извадки из цялостното Слово)

  ОтговорИзтриване
 50. Кой човек е Българин?

  по Учителя Беинса Дуно

  (Дефиниция)

  …Българин значи човек на Духа!
  …Под българин разбирам човек, който търси Учителя си, намира Го и учи. От гледището на Божествената филология това е значението на думата българин!
  …Кой човек е българин? Който носи в себе си следните четири качества: Честност, Справедливост, Разумност и Доброта!
  …Значи българин е всеки човек, който търси и намира своя велик Учител, за да приложи неговото учение и да покаже на своя народ и на своя ближен как трябва да се живее. – „Българин ли съм?” Ако ме разбираш, българин си; ако не ме разбираш, не си българин. Желая ви да се върнете по домовете си с думата българин и да намерите своя велик Учител.
  Из книгата: „ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРИЯ“ (част първа до 1926г.)
  (тематични извадки из цялостното Слово)

  ОтговорИзтриване
 51. Болгиите са открили огъня. По точно на при нас идва Прометей и ни дава огъня, познанието. Когато Прометей е прикован за планината Кавказ всеки ден орел пратен от Зевс му изяжда дроба.... Ганчо Ценов многократно доказа че планината Кавказ е Рило-Родопския масев, пък по това време Кавказ не е бил известен. Описанието на гонената от стършел превърната преди това в юница от Хера любима на Зевс, ясно описва пътя и покрай Рила, срещата и с прикования прометей, който и казва къде да мине за да се спаси. Това е Киверийския проток до Овнешката глава, който заради това се нарича вобски проток, или Бос Пор. Това ясно показва къде е бил прикован Прометей и на кого е дал познанието....

  ОтговорИзтриване
 52. Ако все пак ние БЪЛГАРИТЕ осъзнаем, че сме духовния народ (избрания народ) то тогава никой не може да ни спре, колкото и да манипулират историята ни.
  С НАМИ БОГ!

  ОтговорИзтриване
 53. Здравейте! Скоро четох ето тази книга - https://bulgarcheta.com/product/proizhodat-na-imeto-balgari-i-varhovnite-im-bogove/ и сега попаднах на този блог. Тотално се обърках за името българи и какво означава. Авторът в нея излага над 40 идеи за произходът и значението на думата българи. В ума ми те се свеждат до две - бял/сияен или пазители на бога? Опитвам се да си представя някак си, дали не може да е и двете неща, т.е. ако сме пазители на върховния бог и от там произлиза името ни, в последствие БАЛ/БЯЛ (сияен) да се възприема като синоним на върховен, но на още по-късен етап да се е запазило само значението "бял" ??? Едва ли съм открила топлата вода, просто моля за някакво пояснение в тази насока! Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-жо Кирилова!

   Аз също не мога да разбера какво иска да каже г-н Чорбаджийски. Намирам методите му за странни, за мен те са напълно непонятни, а и неадекванти, но това е моя, субективна оценка, държа да подчертая това съвсем ясно.

   По принцип не са нужни над 40 идеи за произходът и значението на думата българи. Много хора са спекулирали на воля без да се съобразяват с важни факти.

   Когато се търси значението на дадено име на народ, задължително изследователите трябва да се съобразят със следните неща:

   Какъв е доминантния антропологичен тип на въпросните хора?
   Каква информация дават определени исторически извори за произхода на въпросните хора, има ли извори, чиито данни са в синхрон с данните от антропологията?
   Какви са езовите белези или езиковите останки принадлежащи на въпросния народ?
   Каква информация дава материалната култура на въпросния народ, какво знаем за обредите и обичаите?

   Ето и пример защо трябва да се направи тази проверка:
   1.По различни изображения от средновековни документи старите българи са изобразени като европеиди - индивиди с по-светла кожа от гърците, а и с по-светла коса - кестенява, рижа, руса, като има и индивиди с черна коса.
   2. Описанията от историческите извори определят старите българи като едри и красиви хора, а това е в синхрон с изображенията от средновековните миниатюри и стенописи.
   3.Доминантният тип на при българите е понтийския - този на древното балканско население наричано траки от римляни и гърци.
   4.Знаем и, че старите българи са почитали слънцето, луната и звездите, принасяли са в жертва и кучета. Същите неща са типични и за траките - представителите на древното балканско население.
   5.В различни исторически извори, старите българи са отъждествявяни с мизи, пеони, мирмидони, даки, а дори и одриси - все представители на древвите балканци.
   6.Знаем, че IYI - свещеният символ на старите българи най-рано присъства на Балканите, а същото важи и за прототипите на руните на старите българи.

   Тези подробности ни карат да търсим знаение на името българи в палеобалканската ономастика.

   Изтриване
 54. Благодаря за изчерпателния отговор! Само искам да поясня, малко неправилно съм се изразила в горния коментар - г-н Румен Чорбаджийски не "излага" 40 негови хипотези, просто открива много различни, които споменава в книгата. От неговите обяснения се стига до извода, че значението на името българи е ПАЗИТЕЛИ НА БОГА. Не ми е много логично, тъй като той използва английският език (или негов подобен). Но безспорно ме убеди в почитането на Бога-бик. И съм склонна да вярвам и че "Y" от символа на българите е схематично изобразяване на бик с рога... Но да не сменям темата...
  Благодаря още веднъж за отделеното време!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, Анонимен,
   Допуснали сте грешка! Думата за говедо е "cattle". Bul(g)Ari = Вол(г)Ора/чи т.е. "ора/орящи с вол", за разлика от орящите с впрегнати роби.Следователно, който има волове е "волен" човек защото му е оставало време да изкове Златните Волове, намерени в гроб №43 от Варненския халколитен некропол. Това се е случило некъде 4800 години преди Христа и 1000 години преди конкуренцията от Азия и Египет. А който няма волове съответно е "неволен" и ще вика Неволята...
   P.S. "Говедарите", за които стана дума, можете да ги намерите в КАТАлуния/Испания. Те вместо да се сетят да орат, измислили "корида"-та... е така са нещата според мен и старата ми баба ;)
   Ваш : О_Сандо

   Изтриване
 55. Здравейте НелиКирилова,
  BULL-gari = говедари, пазители на бога бик, това ли пише Чорбаджийски:) Ама, че BULL не е българска дума, какво му пука на човека :)

  ОтговорИзтриване
 56. Още - етруски,баски,каталунци,скоти,ирландци също,да.. Франки- фраки- траки.. пропускам някои със сигурност..
  За мен (не желая да се аргументирам,но го пиша,ако някой припознае нещо в думите и му е полезно)
  Два рода са ,но с един прародител
  Траки и Българи са като двете деца,сестра и брат,плод на едно дърво,една кръв,ала не са едно и също..
  Траки - светли,червеникави коси,къдри,расти,зелени очи,много бяла кожа и висок ръст с едри ,но леки кости
  Българи - тъмни очи и прави коси в кафявата гама, дребни,грацилни,с фини и изяжни кости,но много,много плътни.

  Интересна ми е връзката БалКан - ВълКан..

  ОтговорИзтриване