16.09.2018 г.

ЗАБРАНЕНИТЕ КНИГИ ПРОГОВАРЯТВсеки от нас изгражда вижданията си въз основа на информацията, която притежава. С колкото повече данни разполагаме, толкова по-пълни и по-верни са знанията ни. Веднъж приели нещо и изградили определена гледна точка, ние трудно можем да възприемем различното, независимо от това дали то е логично, или не. Това е причината, създателите на на официалните теории за произхода на българския народ, не само да посадят лъжи, но и да укрият огромно количество ценни сведения.

В случай, че още в началото на ХХ век, учените бяха дали достъп до всички исторически извори, а и бяха споменали, че съществуват книги на български изследователи имащи различни виждания от от общоприетите, то не само народът ни щеше да прозре истината и да изгради високо самочувствие, но и нямаше да се стигне до осакатяване на България с отнемането на изконни наши земи и провеждането на геноцид над стотици хиляди наши братя и сестри в Беломорието, Македония и т.н.  

Васил Златарски, а и съмишлениците му са знаели добре за откритията на Георги Раковски, според когото българите са обитавали Балканите от незапомени времена. Знаели са и за писанията на Отец Спиридон Габровски, Поп Йовчо от Трявна и др. според които известният с войните с Рим цар Декебал е властвал над предците ни, но набързо обявяват всичко свъзващо ни с далечното минало на Балканите като небивалици.

Иронията е, че самите казионни учени подпомагат съчиняването на небивалици като тази за тюрския произход на старите българи, лишеното от логика, но за жалост общоприето твърдение, че дедите ни са забравили езика си, че са обитавали юрти и са почитали божество с тюрско име Тангра. Днес знаем, че това са невярни неща, но навремето, лишени от алтернативна информация, обикновените хора са били принудени да вярват на “историците”.

Не зная дали някой е правил опит да събере и систематизира работите на всички родолюбиви изследователи, опитали се да се противопоставят на наложените с ориенталски фанатизъм лъжи за миналото и произхода ни. Във всеки случай става дума за много автори намерили истината, а не един-двама самотника търсещи внимание.

Наскоро, благодарение на г-н Петко Атанасов, с посредничеството на г-н Андрей Киряков, получих една интересна книга. Нейното заглавие е “Българският Църковен Въпрос”, написана е от д-р Иван Селимински. Бях силно впечатлен от ерудицията на този човек, който още през XIX век, въпреки оскъдната информация, с която разполага, стига до извода, че историята на българите започва на Балканите и то 1000 години преди Христа.

По ценното е това, че д-р Селимински правилно е изтълкувал писанията на римските (византийските) хронисти като приказка целяща да оправдае поведението на Византийската империя спрямо свободните народи. За старите българи д-р Селимински казва, че са местен народ и нападенията им не са за грабеж, а по политически причини.

Една година след излизането на “Българският Църковен Въпрос”, се появава друга подобна книга, която е написана от Архимандрит Кирил Рилски. Става дума за публикуваната през 1930 година творба “Българската Самостоятелна Църква в Илирия”. В тази работа с прости думи е казана една неудобна за определени хора истина:

“ Древнитѣ илирийски българи, които сѫ населявали старата класическа България в Македония, в Илирия, на Балканския полуостровъ, сѫ принадлежали къмъ древнитѣ трако-илирийски племена и са живели в Илирия от незапомнени доисторически времена, като язичници преди Христа, тѣ сѫ имали политическа самостоятелна държава в стара България, въ Македония, но сѫ били завладнѣи от римлянитѣ и сѫ станали свободни римски граждани, които сѫ се ползвали съ всичкитѣ  привилегии, като просвѣтен и културенъ народъ, на римски граждани.“  

Архимандрит Кирил Рилски казва и други интересни неща, които казионните учени за жалост избягват. Споменат е един изключително важен факт, а именно това, че първата християнска църква в Европа е била тази на дедите ни:

Когато е дошълъ Св. Апостол Павел на Балканския полуостровъ, заварилъ е древнитѣ илирийски българи, които населявали старата класическа България в Македония като свободни римски граждани и отъ тѣх е основалъ първата християнска църква в Европа.”  Авторите д-р Иван Селимински и Архимандрит Кирил Рилски са високо образовани хора, те знаят какво говорят, дават и логични обяснения, за разлика от казионните учени, които обаче разполагат с поддръжка от чужбина и възползвайки се от влиянието си, изолират изследователите представящи изобличаващи официалните теории данни.

Изолирани и поставени в сянка са и писанията на Никола Йонков Владикин. Той публикува една малка, но интересна работа: “История на Древните Траки”. Oще през 1911 година, този автор прави революционното откритие, че сред познатите на египтяните Морски народи са и траките дардани, тевкри и т.н. Писалият преди повече век Йонков-Владикин е разбрал неща, които някои наши учени едва в последните години плахо споменават...и този човек е низвергнат!

Всъщност Никола Йонков-Владикин прави и друго изключително важно откритие, което обяснява защо има прилика между българския и иранските езици. Според авторът “началото на вторичното тракийско, религиозно, езично, изобщо културно влияние в пределите на Персия и Туркестан, трябва да се отнесе към XV век пр. Христа.”

Доводите на прогресивния изледовател се подкрепят от писания на стари автори за деянията на Дионис в Индия и други места в Азия, подкрепа има и от страна на древните топоними в Индия, Иран и Тракия, но следващи покорно на обслужващите чужди политически интереси теории, казионните учени не дават глас на неудобните открития.


ТРАКИЯ по време на Античността- карта на Абрахам Ортелий, в областта Мизия е отбелязано  името българи

Две години след Никола Йонков Владикин, през 1913-та година, друг прогресивен българин Д.П.Даскалов, издава ценна книга. Този автор също не е случаен човек, той член на “Софийското Археологическо Дружество”. В работата си “Българитѣ потомци на царственитѣ скити и сармати” простично и ясно е казано:  И така, къмъ 10 августъ 660 г. българитѣ минаватъ стихийно Дунава, не въ силата на извѣстенъ договоръ съ византийците да пазятъ като съюзници дунавската граница на империята от нахлуването на други варвари, или пък са били принудени да сторятъ това вслѣдствие на нашествието и напора на хазаритѣ, а идатъ тѣ съ великата историческа задача, в качеството си на законни наслѣдници на Балканския полуостровъ: първо – да избавятъ и отнематъ родината на тракийскитѣ и македонскитѣ си събратя от господстващото гръко-римско малцинство...”

Ето, поредният интелигентен и непредубеден човек, който е осъзнал истината, но за жалост не е подкрепен от българските "учени" от своето време. Не е подкрепен и друг доказал любовта си към Отечеството наш сънародник. Става дума за участвалия в подготовката на Априлското въстание Данаил Юруков, който през 1929 година стига до заключението, че ние българите сме потомци на най-старото балканско население:

“Ако говорите съ кой и да е културенъ българинъ отъ Тракия или отъ Източна България, или съ българинъ отъ Македония, изведнъжъ ще забелѣжите акцента на неговото родно наречие. Но не е само това. Въ тритѣ провинции всѫде има подраздѣление на наречията и всѫде тѣ сѫ запазени и се съхраняватъ отъ родъ въ родъ. Дори и въ нѣкои градове се запазватъ особени звукови наречия, които никога не се повлияватъ или измѣнятъ отъ културата. Единъ Панагюрецъ или единъ Копривщенецъ, колкото и младъ да е излѣзълъ отъ града си, дето и да се е училъ, той все пакъ не губи родното си наречие.

Всичко това не е ли най-добриятъ паметникъ и най доброто доказателство за произхода на единъ човѣкъ или на единъ народъ? И ако и днесъ въ нѣкогашнитѣ Тракия, Македония и Дардания се говори единъ и сѫщи езикъ съ три различни наречия, споредъ както сѫ били раздѣлени политически и въ най-древнитѣ времена, това не е ли доказателство, че тамъ живѣе единъ и сѫщи народъ, и че тоя народъ е живѣлъ въ сѫщитѣ мѣста още отъ времето на Херодота?

Данаил Юруков е стигнал до правилно заключение, макар да няма титлите, подготовката и финансирането на Васил Златарски и  последователите му. Без увъртане, без лутане, без манипулации, родолюбецът доказва своите твърдения, които почиват на фактите и здравия разум.

Това, което е започнато от Отец Паисий, Спиридон Габровски, Поп Йовчо от Трявна, неизвестният автор на "Зографска История", а и Георги Раковски, бива усъвършенствано и допълнено от д-р Иван Селимински, Архимандрит Кирил Рилски, Никола Йонков-Владикин, Д.П. Даскалов и Данаил Юруков.  

He ca никак малко хората, които са се опитали да покажат, че ние българите сме потомци на местен народ. Всъщност има и други радетели на истината, освен горе споменатите. В никакъв случай не бива да забравяме обичащият Родината Цани Гинчев и неговата Тракийска теория. Този изследовател на миналото ни отказва да приеме, че народът наречен от Херодот траки е изчезнал в небитието:

“…аз не мога да се примиря с днешната шовинистическа история, която избърсва траките от земното кълбо… Това е противоречие на логиката! До Юстиниан (6 век) те са си съществували. Идеята за тяхното “изчезване” е детинство, лековерие и заблуждение, посеяно от нашите врагове, които са се мъчили, а и до днес се мъчат да ни унизят – точно така! – да ни унизят, да унищожат славянския мир, да го претопят за увеличение на своите гниещи нации, за дойна крава, за мекере, да се качат на гърба му и да го обюздят, та да го употребяват за своите прищевки…”

Според Цани Гинчев, народите от славянската езикова група са местни, не са идвали отникъде, а теориите за внезапната им поява не са нищо друго освен резултат от идеологията на враговете ни целящи да ни объркат, унизят и покорявайки ни, да заграбят нашите ресурси. Подобно виждане има и един чужденец - Вилхелм Обермюлер:

...Ония народи, които след края на т.н. Велико преселение на народите биват наричани “cлавяни, са всъщност нищо друго освен остатъците от народите, населявали преди това съответните земи и назовавани от гърци и римляни в дълги списъци траки, гети, мизи, даки, агатирзи и т.н. Въпреки това тия изворни документи се пренебрегват от нашите германисти и слависти или те бива осмивани, просто защото не се вмъкват в рамките на пангерманистката и панстлавистката тенденциозна история. Но за това и тези историци се виждат принудени, заедно с потока на Великото преселение на народите, да “изтрият” (да представят за “изчезнали”) всички стари народи от земята и след тях да направят така, че да се “появат” съвсем нови, да им се търсят прародини и разбира се като са вложили мъчителна работа без мисъл, не стигат до никакви резултати “ –B. Обермюлер, цитиран от Юлия Хаджи Димитрова, “Gothi, qui et Getae –Готи сиреч Гети”

Немският учен Йохан Густав Куно също не се бои да тръгне против течението и в своята работа за древните народи на Европа: “Кимерийците и библейския Гомер са същите хора, които в по-късни времена се наричат скити, сармати, славяни, венети (венди), или биват наричани така от други народи.”

Куно дава интересни тълкувания на реки от земите на траки и скити. Bargos бива обяснено с брѣгъ-бряг, за Syros е предложено сыръ-влага, на Syrgis е дадено значение строуга-струя, за етимологията на Tierna е дадено определението черна, а названието на Lykos е изтълкувано с лѫка-блато.

Интересни са и тълкуванията на лични и племенни имена: Lipoxais-лѣпъ, Rathagosos-Радогост, Sobadacos-свобода, Katiari-котора-война, т.е. бойци, Limigantes-лемеж,т.е. орачи, земеделци. Изводите на Йохан Густав Куно са логични, но пречат на силните на деня и работите на този буден и съвестен човек потъват в хранилищата на немските библиотеки, а у нас книгите на този буден човек са напълно непознати на широката публика.

Друг обречен на забвение прогресивен автор е Ганчо Ценов. До 1998-ма година не бях чувал изобщо нищо за него. Мои приятели завършили история в София и Велико Търново също не бяха запознати с творбите на посветилия се на България учен.

Неговите открития са неимоверно ценни за Родината, но за жалост остават недопуснати в официалната ни историография. Запознавайки се с книгите на Ценов, с удивление разбрах, че има доказателства за това, че бивайки потомци на най-старото балканско население, ние сме и първите християни на Европа. Пак благодарение на този защитник на истината, разбрах, че библията на Вулфила е създадена за нашите деди, а не за някакви германци, от които няма никакви следи.ТРАЯНОВА КОЛОНА - изображение на гетите, набедени за германи

Най-големият принос на великия българин обаче бе това, че простичко и точно бе обяснил една мистерия. Става дума за почти мигновеното консолидиране на Дунавска България и превръщането ѝ в сериозен съперник на Римската Империя (Византия).

Като цяло, нашите историци твърдят, че през VI-VII век, от земите край Припятските блата в Украйна, са дошли старите славяни, опустошили са част земите на юг от Дунава и са асимилирали, или избили местното население. По-късно, в края на VII век, славяните били покорени от дошлите от Азия прабългари, които макар да били носители на висока култура, взели че забравили езика си и приели този на примитивните славяни.

Тази невероятна глупост бе преподавана на няколко поколения студенти и успя да се задържи само с фанатично натрапване и преследване на всеки осмелил се да изкаже критика. Невъзможно е три различни народа, имащи различни езици, различна култура и различна религия, да се обединят бързо, та това е направо чудо!

Ако разгледаме внимателно теорията на Ценов, ще разберем как се е случило чудото. Според този учен, старите българи не са азиатци, а местно население, потомци на древните балкански народи ( като най-многобройният елемент е представен от мизите). За дунавските славяни (само за дунавските славяни, а не за тристата милиона представители на слав. езикова група), Ценов представи ясни доказателства, че са потомци на гетите, т.е. не може да се говори за чужд народ.ТРАЯНОВА КОЛОНА изображения на гети, които по време на Средновековието са наречени Σθλοβηνοι, Σθλαβηνοι, Sclavos, Σκλαβηνοι
 
http://static.newworldencyclopedia.org/2/28/Comati_dacians_romanian_goverment_picture.jpg
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Dacia

Така всичко изведнъж става логично и лесно за разбиране. В края на VII век, се обединяват три групи на един и същ народ, който в далечното минало е носил името траки. Не е трудно да се осъзнае, че през 680-681-ва година, княз Аспарух побеждава Римската Империя (Византия) защото е подпомогнат не само от гетите наречени славени, но и от сродното местно население. 

До този момент, това местно тракийско население е давало най-добрите войници на Римската Империя (Византия), но желаейки свобода, се присъединява към своите независими братя от земите на север от Дунава.

Тезата на Ценов е логична, тя обяснява защо няма следи от тюрски, или ирански субстрат в старобългарския, т.е. старите българи никога не са губили езика си, нито културата си. Българската реч не е нищо друго освен развита форма на езика говорен от Орфей, Залмоксис, а и героите прославили се със своята смелост в Троянската война.

Ако Ценов бе подкрепен от своите колеги и всички заедно се бяха заели да задълбочат проучванията си, неминуемо щеше да се стигне до заключението, че хората наричани в древността траки не са били изолиран народ, а са имали свои роднини, които са обитавали Западните Балкани, Средна и Източна Европа.

Ето за това българският показва близост с хърватски, словенски, а и украински. Докато хървати и словени са потомци на тракийските роднини - илирите, наричани още венети, то украинците са наследници на скито-сарматите.

Самото название славяни, или както е правилно славени се налага като колективно име доста бавно. През късната Античност то важи само за гетите, после бива прието от адриатическите венети – предци на словени и словаци. Векове по-късно бива употребено за населението на Полша, след XVII век започва да се употребява и за руснаците.

Имайки предвид обхвата на старите землища на траките, а и тяхната роля в разпространяването на знания и култура, можем да кажем, че дедите ни се явават кръстниците, а дори и учителите на славянската езикова общност, която днес е представена от 300 000 000 души.

За жалост, когато са писани историите на европейските народи, тази истина не отърва нито на интересите на германската историческа школа, нито на учените от Руската Империя. Немските и австрийските историци определят народите от славянската езикова група като неспособни да се управляват сами, т.е. трябва да са винаги под германска власт. Славните гети, познати и като готи биват наречени германи и са използвани за повдигане на самочувствието на германските народи.

За историците от Руската Империя  е важно да се приеме, че името славяни е възникнало на север от Балканите и от там е започнало разпространяването на хората от славянската езикова общност. Това е и причината през XVII век да се появи легендата, че библейския Мосхос – праотецът на славяните, е дал името на река Москва. Така се търси легитимиране на желанието на императорите на Русия да се представят като покровители на хората от славянската езикова група.

Това са основните причини за изкривяването на българската история. Поради факта, че когато другите народи се писали историята си –XVII-XIX век, и най-безсрамно са крали от нашата, ние сме били подложени на геноцид , не е имало кой да потърси сметка на крадците. А дори и да сме били свободни, петте века кланета (XIV-XIX век ) така са разредили някога големия и силен български народ, че нямаме възможност да окажем политически натиск и да поискаме своето. Като добавим и сервилното поведение на нашите учени от началото и средата на ХХ век, става ясно защо светът си е изградил такава невярна представа за нас.

Времената се менят обаче. Макар понастоящем също да бъдат разпространявани лъжи за произхода ни, вече изобличаването е по-лесно. Днес имаме достъп до много документи, можем да почерпим данни от игнорирани в миналото работи на съвестни историци, археолози и езиковеди. Също така сме в състояние да систематизираме намереното и да го разпространим не само сред сънародниците си, но и сред другите народи.

Нека се знае, че сме потомци на учителите на Европа, нека се знае, че дедите ни създадоха човеколюбиви доктрини дълги векове преди други хора да направят това. Нека се знае, че сме кръстници и наставници на общност от 300 000 000 души. Нека се знае, че сме дали много на света и, ако не извинение, то ни са ни дължими  признателност и благодарност.

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ: ИМАМ КАНАЛ В ЮТЮБ И ТАМ СЕ ОПИТВАМ ДА ПУСКАМ РЕДОВНО ИНТЕРЕСНИ КЛИПОВЕ. ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ!

https://www.youtube.com/watch?v=NwErmFtQvtM&t=1021sИзползвана литература:

 1.Д-р И.Селимински, Българският Цъковен Въпрос, Булга Медия, 2018;
2.Архимандрит Кирил Рилски, БЪЛГАРСКАТА САМОСТОЯТЕЛНА ЦЪРКВА В ИЛИРИЯ, Булга Медия, София, 2012;
3.Д. Юруковъ, Размишления върху произхода на българитѣ, Изд. Георги Д. Юруковъ - Ул. Бѣлчевъ, № 28, София 1926;
4.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
5.Ю.Хаджи Димитрова, Gothi, qui et Getae -Готи сиреч Гети, Перпериком, София, 2012;
6.Д.П.Даскаловъ, Българитѣ потомци на царственитѣ скити и сармати, най-ново изслѣдване по историко-археологически паметници, София, 1913, (фототипно издание);
7.Н.Йонков-Владикин, История на Древните Траки от новокаменния период до цар Борис, Хелиопол, 2010;
8.J.G.Cuno, Vorschungen im Gebiete der Altem Vӧlkerkunde, Erster Teil, Die Skythen, Ed. Eggers, Gebr.Borntraeger, Berlin, MDCCCLXXI;
9. Тракийската Теория на Цани Гинчев http://www.otizvora.com/2009/01/352


151 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, което смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Павле, защо не забраниш в блога ти да публикуват анонимци? Да, виждам че много лесно ги караш да изпаднат в истерия и да почнат да те хулят пред доказателства и факти с които направо ги замаяваш и в изблик на глупост и ярост нямат друг избор освен да замълчат.... А трудовете ти стават все по добри и по добри. Сполай.

   Изтриване
  2. Г-н Дичев, от доста време друг човек одобравя коментарите в блога, аз просто нямам почти никакво свободно време. Има и друго - някои анонимни противници не са лоши, а заблудени хора и е добре да им се даде възможност за дискусия. Вече на няколко пъти такива противници се превърнаха в приятели. Не се случва често, но всеки път като се случи е една малка победа.

   Изтриване
  3. Да, подбудите да го правиш са наистина благородни. Спасяването и на една душа е по голям подвиг отколкото сам човек да се спаси. А, хората които са готови да приемат истината, въпреки че цял живот са робували на лъжи, наистина заслужават такова усилие. Та нали и аз съм от тях. Благодаря.

   Изтриване
  4. До Константин Дичев2 август 2020 г., 7:08

   Благодаря Ви и аз за оценката на труда ми!

   Изтриване
  5. благодарности ,Бог си звае работата

   Изтриване
  6. Много внимание обръщате на анонимниците .Винаги ще има такива...Дерзайте , от такива като вас има нужда държавицата ни .Успех !!!

   Изтриване
  7. Рано или късно всичко излиза наяве, вече идва виделов ден.

   Изтриване
  8. Бих искал да Ви похваля за огромните усилията, които полагате да изчистите теориите обслужващи други интереси в историята ни! Китайски българисти поддържат подобни виждания за древната история на българите тъй като сме имали продължител досег с тях. Според тях официалнитеории са погрешни тъй като се ползват основно византийски източници, според тях силно преувеличени и невярни. Тяхно твъдение е, че Аспарух се завръща в мизия търсейки старите селища на българите и именно "мадарския конник" е бил този нишан. Разбира се това се разминава с виждането ни за паметника, приемайки, че е създаден около 7в. Но все пак китайските знания биха могли да са ви в помощ за вашите търсения!

   Изтриване
 2. Поздравления за тази публикация. Но има правила в писането на научни статии, които трябва да научите. В интернет има страници където е написано как се пише научен труд. Така ще бъдете по убедителен.

  ОтговорИзтриване
 3. Благодаря Ви!Колкото до писането в научен стил, то едва ли ще помогне. За обикновените хора материала ще стане трудно разбираем, а и проблемът е, че тези, които държат на такъв стил, са точно хората, които имат интерес да потулят истината.

  Аз съм обикновен човек и предпочитам да остана в лагера на обикновените хора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бог да Ви дава здраве и живот и да Ви пази!!! Вие ме карате да се гордея, че съм българин!!!

   Изтриване
 4. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Виждам, че знаете и разбирате много. Представете моля Ви, една ваша работа, от която мога да взема пример.

   Изтриване
  2. По въпроса с езика следва да сме по-предпазливи.Мъчничко ще изведем воинските титли и държавните длъжности в Българската държава през старобългарския писмено засвидетелстван език,а изместването на падежите с предлози започва през XII век,ако не бъркам.Единственото,което ми изглежда правдоподобно за обяснение,е наличието на двуезичност при Аспаруховите българи,но да не разводняваме темата.
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  3. По въпроса с езика наистина трябва да се внимава. Нидерландският е безпадежен, а немския падежен, въпреки това и двата езика са германски. Преходът към аналитичност само показва развитие, нищо повече.

   Изтриване
  4. Всъщност съществуват научни публикации, според които изместването на падежите е започнало много по-рано (6 - 9 век). Не съм експерт по темата и не мога да преценя доколко това помага на дискусията тук.

   "When, why and how the Bulgarian became an analytic language? An article to the demystification of the Slavistik",
   https://www.researchgate.net/publication/298545826_When_why_and_how_did_Bulgarian_become_an_analytical_language_A_contribution_to_the_demystification_of_the_Slavonic

   Изтриване
  5. Здравейте. Интересуваме думата славяни или славени кога се появява, и какво означава.... Благидаея

   Изтриване
  6. До Гого 12 януари 2021 г., 1:15 ч.

   Глагол славити, словѫ е съществувал в тракийския език, засвидетелстван е в личното име Дисловиас, което е преведено като славещ Бога, Богослав, от проф. Бонфанте. Акад. Георгиев тълкува Дисловиас със славлѭ, като трябва да се добави, че се касае за име на тракийски майстор, който е живял по времето на Александър Велики.

   По-късно, в надпис от 2 в. е регистрирано лично име Славит, което е на етническа основа - подобно на Пеон, Миз, Одрис.

   През 4 в. Кесарий Назианзин пише за славени, които нарича и данувиани, т.е. дунавци.

   През 6 в. Прокопий и Йордан пишат за нападенията на славените в земите на юг от Дунава.
   Разказващ също за тези събития египтянинът Теофилакт Симоката изказва твърдението, че славените от негово време са носили името гети в древността. Действително земите на славените съвпадат с тези на гетите, съвпадат и погребалните обреди, керамиката, вънщния вид.

   Славените от земите край Дунава са действително потомци на старите гети, а поради това, че езика на гетите е сроден на този на техните северни съседи венетите, то и венетите получават новото име на гетите, т.е. славени.

   Потомци на венетите са поляците, руснаците, словените, чехите и т.н.

   Изтриване
 5. Имам само една забележка ! Не е д-р Иван Селемирски, Селемински !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И още една забележка: д-р Иван Селимински е живял сто години преди архимандрит Кирил Рилски

   Изтриване
 6. На пръв поглед е убедително, НО можете ли да докажете твърденията си? В някои кръгове се говори, че сте агент на Кремъл и на Скопие, за да опровергаете това, Вие трябва да дадете прозрачност. К.П.М

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Как да опровергаеш нещо, което граничи с безумие, та то се самоопровергава :)

   Каква сметка имат хората от Кремъл ако се разбере, че името славени по право принадлежи на българите, че се разпространява от Балканите на север, а не обратно?

   За Скопие не намирам нужно да отговаям :)

   Изтриване
  2. Но ти си агент на Скопие! Не го ли знаеш? Ти защитаваш интереса на Българите в Скопие. За това шабеците, които разделиха нацията ни бълват срещу тебе.
   Българин от Македония

   Изтриване
  3. Добре владеете официалния български език, поздравления!

   Изтриване
 7. Aми то излиза, че свестните писатели са били повече от мошениците тюркофили, но ония като са имали подкрепата на Сакскобурггота, са потулили истината. Сега разбирам защо Германия и Англия са ни натрапили за цар свой човек като Троянски кон, да разлага държавата отвътре, да не позволи излаза на България на три морета. Сполай ти, че отвори очите за неща, за които много съм се чудил, но не съм намирал отговор.


  Симеон Ганев, с уважение

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истинското име на Уиндзорите в Англия е Сакс-Кобург и гота. Техният род доминира Германия, Австро-Унгарската Империя, а и царска Русия.

   Изтриване
  2. Гърците се наричат ДАНайци, защото са от еврейското даново коляно дошло от Африка."Не вярвайте на данайците, когато ви носят подаръци.", коварството е характерно за този род... Спартанците също са от еврейския род, не случайно им се носи славата на жестоки хора...

   Изтриване
  3. Гърците се наричат ДАНайци, защото са от еврейското даново коляно дошло от Африка."Не вярвайте на данайците, когато ви носят подаръци.", коварството е характерно за този род... Спартанците също са от еврейския род, не случайно им се носи славата на жестоки хора...

   Изтриване
 8. Можете ли да ми отговорите на един въпрос, а той е: Защо гетите си сменят името? Гърците си остават гърци, иранците си остават иранци, а гетите се превръщат на славяни. Не намирам логиката и ми е много интересно да разбера защо едни си променят името, а други не

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно гърците и иранците притежават много имена. За иранците важат следните:
   -артеи
   -кефени
   -перси
   -хорсари

   Гърците са наричани още данайци, те самите си присвояват името елини, но след като са покорени от римляните, започват да се назовават ромеи, а елин се превръща в презрително име. През 19 век, гърците отново прегръщат името елини...а един Господ знае какво е било името им докато още са били в Африка.

   Гети и славени имат едно и също значение. На древния арийски, гаяте означава прославям с песен, а пък сравана, славана означава славене.

   Изтриване
  2. Като малък, на село, съм чувал възрастните хора да наричат гърците презрително 'циганите на Европа'.
   Преди около 2 години, един черногорски колега, след като стана на въпрос за тях, ми заяви че 'все още' в Черна Гора говорели за тях с презрение и подигравателно като за 'циганите на Европа'.

   Изтриване
  3. В Македония на гърците им викат етиопски цигани. сигурно това имате предвид, или не?

   Изтриване
  4. До Hristo Kemanadjiev16 септември 2018 г., 19:00 ч.

   Гърците са умели в интригите, а и имат свои хора навсякъде. Ако вършат престъпления, представят се като жертви...

   Изтриване
  5. Чувал съм и знам за израза 'етиопски цигани' - наясно съм и със семитския паралел между гърци (данайци) и етиопци.
   Но имах предвид точно че ставаше въпрос за 'европейски цигани' - въпреки че минаха доста десетилетия от тогава и нещата се забравят полека-лека.

   Изтриване
  6. До ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK, 16 септември 2018 г., 22:44 ч.

   Ами съвсем като евреите са и в това си отношение - коренът си е корен!
   А то съвсем не е за чудене още от време оно та до наши дни - не една и две сентенции го показват ясно.

   Като написах за сентенциите, характеризиращи гърците, да споделя/припомня и нещо според мен интересно:
   Популярна е сентенцията: 'Когато фактите говорят, и боговете мълчат!'
   А пълният й смисъл бил, че понеже още от древно време гърчеещите се се стараят да се държат арогантно и надменно, изживявайки се за 'богове' над всички останали, не са се оставяли да бъдат надприказвани или оборени. Та тази сентенция всъщност била адресирана подигравка именно към тях със следния подтекст:
   'Когато фактите говорят, и гърците млъкват!', защото няма как да го усукват повече и да се 'извъртат'. :)

   Изтриване
  7. Един приятел казваше - Когато гъркът не може да те победи с думи, ще те засегне с ингриги, или отрова...

   Не всички гърци са такива разбира се, това важи най-вече за управляващата прослойка. Обикновените хора са различни, а и как да не са, след като са наши братя, чиито деди са били принудени да се погърчат.

   Изтриване
  8. Ако някой се опита да ви обвини в тенденциозна преднамереност, заявявам, че няма да е прав. Живея сред други, но само един съсед се обявява за грък. Притежава абсолютно качествата, каквито описвате!

   Изтриване
  9. Г-н Анонимен17 септември 2018 г., 12:06 ч.,

   някъде из коментарите под някоя статия тук,един коментиращ(или г-н Серафимов) спомена за западен автор който прави нещо като топ 10 на народите на балканите.Като критерия мисля ,че беше за положителни качества. Та коментиращия сподели,че макар автора да признава огромна любов към гръцката земя,също признава ,че гърците са на дъното на този списък.А българите бяхме някъде в топ 3. Та характера на гърците спрямо чужденци е познат на всеки които си има работа с тях. Въпреки всичко западняците се препъват един в друг да се възхищават на гърците като основоположници на Европа.На модерния и цивилизован свят. Като удобно пропускат и истинските "нововъведения" които гърците вкарват в Европа.

   Изтриване
 9. Господин Серафимов, как ще обясните синхрона между Тенгрианската митология и Българския Народен календар ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За първи път чувам за Тенгрианска митология. Тъй като дедите ни не са тюрки, нито пък има поне един средновековен автор, който да спомене за бог Тенгри, Тангра при старите българи, то единственото заключение е, че хората говорещи за Тенгрианство просто си съчиняват на воля.

   Изтриване
  2. А бе има един фанатик Спас Мавров, значи той е тенгриянец и така се вживява, че ще ти падне шапката, майстор ти казвам, ненадминат е 😁

   Изтриване
  3. Не го зная, нямам и намерение да се запознавам с въпросния господин. Всеки има право на лично мнение, но това не включва сеенето на заблуди.

   Изтриване
 10. “И така, къмъ 10 августъ 660 г. българитѣ минаватъ стихийно Дунава, не въ силата на извѣстенъ договоръ съ византийците да пазятъ като съюзници дунавската граница на империята от нахлуването на други варвари, или пък са били принудени да сторятъ това вслѣдствие на нашествието и напора на хазаритѣ, а идатъ тѣ съ великата историческа задача, в качеството си на законни наслѣдници на Балканския полуостровъ: първо – да избавятъ и отнематъ родината на тракийскитѣ и македонскитѣ си събратя от господстващото гръко-римско малцинство...” .....Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нека благодарим на родолюбивите българи, които преиздадоха неудобните за враговете на Родината книги!

   Изтриване
  2. Тези книги си бяха известни и преди това.

   Изтриване
  3. Прекрасно! Защо в такъв случай, изводите на авторите не присъстват нито в учебниците по история, нито в работите на казионните историци?

   Това, че определена литература е известна на малка група хора, не е равностойно на всеобща популярност. Да знаеш нещо важно, но да си затвориш очите и, което е по-страшно да се направиш, че не съществува, това драги анонимни граници с престъпно деяние, поне от морална гледна точка.

   Изтриване
 11. Говори се че не допускате мнението на хора ,които ви изобличават ,но аз реших да опитам да дам малко критика и се надявам да ми одобрите коментара. Все говорите за траките ,но не знаете че според изследването на наша генетичка ние нямаме нищо общо с траките. Моля за коментар по темата!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вярно е, че не допускам определени коментари, намирам това за напълно нормално. Поставил съм ясно и съвсем смислено условие - този, който желае дискусия, да се регистрира.

   Има и друга причина за недопускане на коментари - ако става дума за некултурни изрази, обиди, клевети и т.н.

   Що се касае до генетичното проучване, мисля, че имате предвид работата на д-р Нешева. В тази работа е представено проучване само на митохондриална ДНК и то не от всички региони на България. Проучванията на Y ДНК показаха, че значителна част от българите са наследници на местно население.

   Прочетете това:

   (i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period;

   (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming;

   (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea.

   https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779

   Изтриване
  2. Относно генетечните иследвания, аз останах с впечатлението, че траките са били близки до пра Българите, но не били едни и същи, като ставаше въпрос за проби на траки от 3то хилядолетие преди христа и проби на Българи от 7ми век май, ако не бъркам.

   Изтриване
  3. В проучването се казва, че приликата между траки и стари българи се състои в това, че делят общи групи. Разликата се състои в това, че при траките отпреди 5000 години няма хаплогрупи, които се срещат при старите българи.

   Всъщност няма как да е иначе, няма как за 4000-5000 години да не настъпи промяна защото етногенезисът е бавен и дълъг процес.

   Изтриване
  4. В изследването няма ДНК материал на траки, а на ямници. Това ви е за да спрете да спекулирате с нещо, от което не разбирате.

   Изтриване
  5. Не съществува изледване, което да твърди че "нямаме нищо общо с траките". Който твърди такова нещо или е неграмотен или лъже

   Изтриване
  6. За какви спекулации имате предвид, в предаването мисия история не говориха за ямници, а за проби взети 3 000 години преди христа и такива от 7ми век, за какви спекулации става въпрос, казваха че първите са на траки вторите на пра Българи, за какви ямници имате предвид споделете.

   Изтриване
  7. За напълно оформен тракийски етнос можем да говорим през IV-VI век. Има достатъчно некрополи от периода IV-VI, но от тях не са взети проби, вместо това на генетиците са предоставени кости от преди 5000 години. Като се има предвид този огромен период от време, как да няма известна отдалеченост :)

   Изтриване
  8. Лично изследователката д-р Нешева заяви че отбелязаната отдалеченост се отдава само на големия времеви период. Което съвпада с всички други изследвания, според които сме наследници на местното население без никакво съмнение

   Изтриване
  9. Г-н Серафимов доста трябва да почетете още. Няма тракийски етнос, та това означава, че няма начин да се оформи такъв. Другото е, че след като няма оформен тракийски етнос, каквото и да се вземе от некрополите 4-6 в. няма как да стане тракийски генетичен материал. Следователно, няма и вариант да покаже, не известна, а никаква отдалеченост. Четете, само с налагане на цензура не ставате по убедителен. Успех!

   Изтриване
  10. Един мой приятел казваше - Най-лесно се говорят глупости когато си анонимен :) Как да няма тракийски етнос?

   През в.пр. Христа Херодот пише Θρηίκων δὲ ἔθνος. Как се превежда според вас Θρηίκων δὲ ἔθνος?

   Може вие да се от потомците на тези, които са организирали няколко геноцида над моя народ, може да ви се иска да ни няма, но ето - все още сме и ще ни има.

   Изтриване
  11. Възможности има много, но те няма да се решат с емоционалните ви предположения, които внушавате Спароток. Тракийски племена са засвидетелствани, но единен народ тракийски няма. Дори самото население не се е самонаричало траки.

   Изтриване
 12. Когато фактите говорят и боговете мълчат -казва една древна поговорка.
  Поздрави за блестящата статия пълна с факти и доказателства!
  С удоволствие посещавам блога Ви от години, защото се борите за истината и защото и аз мисля като Вас по отношение на тракйиския поизход на днешните българи. Много ми харесва, че сте използвали и църковни источници. Трябва да се гордеем с българските духовници, които гладни и бити и измъчвани и убивани по отоманските зандани са успяли да запазят пламъчето на българския дух и православната християнската вяра. Слава на българина устоял през робството на перси, ромеи, византийци, отоманци и други народи от по-нова история!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Спомням си как по времето на тоталитаризма, дори и комунисти признаваха, че българщината е запазена благодарение на Българската Православна Църква.

   Изтриване
 13. За тези, които, впечатлени от публикацичята, се заинтересуват от книгите на Ганчо Ценов, Кирил Рилски, Георги Раковски, Иеросхимонах Спиридон Габровски, Якоб Фалмерайер, Марин Дринов, Даниил Юруков и много други, може да намери и изтегли съвсем свободно тук: https://cloud.mail.ru/public/71rC/KhrpUwMu4 Тази колекция е на мое лично пространство и не трябва регистрация. Приятно четене!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прекрасна сбирка от ценни книги! Благодаря Ви от името на всички!!!

   Изтриване
  2. Тези, които нямаме дар слово или време да пишем, се стараем поне да събираме. Ще се радвам книгите да бъдат от полза на много хора и да ги обогатяват така, както обогатяват мен.

   Изтриване
  3. Със съгурност книгите ще са от помощ на мнозина. Благодаря още веднъж!!!

   Изтриване
  4. Към госп. Пламен Кочев- Едно голямо благодаря! Тези текстове и книги са една истинска съкровищница!

   Изтриване
  5. Невероятно, Благодаря от сърце за споделянето на това невероятно богатство!

   Изтриване
  6. Ами, разпространявайте. Да си е струвало да събирам, макар да знам, че си струва.

   Изтриване
  7. Току що пробвах линка,но страницата вече я няма

   Изтриване
  8. До Георги Анчев2 август 2020 г., 8:01

   Нормално, все пак линкът на г-н Пламен Коев е даден преди почти две години - 16 септември 2018 г.

   Изтриване
 14. Тъй като целта на блога е да повдигне духа на българите, ще си позволя подобен коментар.
  Имам роднина в Северозападна България, на когото веднъж казах, че прилича на Путин. Той прие това за шега, но преди малко реших да проверя произхода на руския лидер. Оказа се, че действително пра-пра-дядото на Путин се е спасил от Чипровските кланета като е избягал в Русия.
  Сега, като го питали за произхода му, отговарял: „Та има ли чист руснак? Ако вземеш да го изтриеш, отдолу се показва татарин(политическо название на българите в Русия). И то не бил само той от известните хора в руската история.
  Преди няколко месеца руският патриарх Кирил като гостува ни каза, че Русия дължи на България религията си и езика си, а нашите простаци взеха че го нахокаха. Аз самият съм антикомунист, но като българин се гордея с личността на Путин. Пука ми, че някой може да се скандализира от това изявление – нали сме си орел, рак и щука...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че по-скоро можем да се гордеем с дейността на Киприян Българин в Русия:

   "Цялата втора половина от живота на Киприан преминала в дълги странствалия. Живял около десет години в Света гора и многократно пребивавал в Студийския манастир в Константинопол. От 1375 до 1390 г. бил киевски и литовски митрополит, а после от 1390 до 1406 г. - московски и „всеруски“ митрополит. Чрез своята книжовна дейност, разгърната най-вече по време на пребиваването му в Русия, Киприан Цамблак бил най-бележитият проводник на онова, което се нарича „второто южнославянско влияние“ в Русия през XIV-XV в. [131]; влияние, което не се различава от въздействието на тази славянско-византийска цивилизация, която се била обособила на Балканския полуостров през XIV в."

   http://macedonia.kroraina.com/idip1/idip1_5.htm

   "Особо нужно подчеркнуть роль святителя Киприана Болгарина в объединении Русской Православной Церкви. Впервые митрополит Киприан посетил русскую землю в 1373 году как специальный посланец патриарха Филофея. Он расследовал отношение митрополита Алексия к западноевропейским церквам в связи с жалобами литовского князя Ольгерда, который требовал "другого митрополита для Киева, Смоленска, Твери, Малой Руси, Новосила, Нижнего Новгорода".

   Задача Киприана сводилась к тому, чтобы "помирить князей между собой и с митрополитом". Он справился с этим поручением Вселенской патриархии блестяще. Действия Киприана воспрепятствовали расширению Римско-католический Церкви на восток и привели к ограничению ее влияния в западных русских землях. Это было оценено и о Киприане заговорили, как о кандидате на место митрополита Киевского и Московского. Западнорусские князья направили в Константинополь посланцев, заявивших, что, если для них не будет назначен отдельный митрополит, они перейдут в лоно католицизма: "мы делаем последнюю попытку и если не добьемся своей цели, то будем готовы перейти к другой церкви, которая давно отступила от правильных догм и стала чужой для православной христианской церкви".

   http://www.pravoslavie.ru/put/060926143057.htm

   Изтриване
  2. А следващия коментар го скри. Нямаше обиди нито неистини, а приятелско противопоставяне. Признавам ролята на православната църква, но все пак тя доказуемо нарушава на места Новия Завет, което по същество е присъщо на секта. Както ти изобличаваш половинчати истини, би трябвало да признаваш това право и на другите. Разбирам, че е трудно да реагираш адекватно на материя, която не е твой приоритет.

   Изтриване
  3. Болгария-дело тонкое...
   -Вот карта болгарских земель,Йосиф Висарионович...
   -Знаю,и еще есть,если вернем им все,нам ничего не останется.
   Може разговорът да не е протекъл дума по дума така,но е вярно :)
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 15. Никога не си представял доказателства за това че иранците са наричани артеи, кефени и хорсари, малко ми прилича на изсмукано от пръстите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето цитат: "Now these were called by the Hellenes in ancient time Kephenes; by themselves however and by their neighbours they were called Artaians: but when Perseus, the son of Danae and Zeus, came to Kepheus the son of Belos and took to wife his daughter Andromeda, there was born to them a son to whom he gave the name Perses, and this son he left behind there, for it chanced that Kepheus had no male offspring: after him therefore this race was named." - Her.VII.61.

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh7060.htm

   "and the Scythians themselves give the name of Chorsari to the Persians" - Plin.VI.XIX

   https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.186619/2015.186619.Pliny---Natural-History-Vol-ii_djvu.txt

   Сега вече знаете, че твърденията ми не са изсмукани от пръстите.

   Изтриване
  2. Много ти се кефя когато натриеш носовете на троловете 😃 От тях пък как се не намери един мъжкар, който да каже - Серафимов, извинявай, оказва се, че си прав. Ама и аз съм тръгнал да търся нормално поведение у тролове и тролици, мани, мани 😀

   Изтриване
  3. Господин Серафимов, знам от гърци, че гърците много мразят иранците (персите), заради някакъв сериозен военен конфликт от древността, където явно са им били натрити хубавичко вирнатите им още от тогава носленца.
   Имате ли информация за такива подобни чувства?

   Изтриване
  4. Честно казано не, не зная за такова нещо. Един мой приятел имаше теория, че персите по-скоро са искали да елиминират тракийския елемент от Гърция и, че победите при Маратон и Платея принадлежат на тракийското население обитаващо Гърция.

   Изтриване
 16. Това е една от най-несериозните ви и объркани стати. Ако бяхте чели внимателно, когато сте писали, едвали щяхте да поставите илири и кимерийци на една страница. Също щяхте да разберете, че от самото си начало, археологията ни приема българите за скито-сармати, и колкото и да си 'приличат', според вас, с траки и други балканци, не са едно и също. Интересно ми е да прочета мнението ви за информацията от Прокопий и защо не го виждам сред вашите източници, поне в частта за славяните, които, той доста категорично разграничава от готите, които пък вие смятате за гети, и което значи, че готи не са гети, или гети не са славяни.
  Очаквам по-добри статии с исторически данни и разяснения като това - 'При Анастаси цри начяшя блгре поемати земя сия прйешедше оу Бъдьiнйе и прйежде поъшъ Охридскъя земя и посем сиъ земя'!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е лошо да попрочетете д-р Ганчо Ценов, г-не!

   Изтриване
  2. Даже още по рано, за времето на император Валент (4 век), пише отец Паисий:
   "От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история.
   В това време царувал в Цариград цар Уалент. Ония българи имали намерение и съгласие да търсят добра и плодородна земя, дигнали се от оная земя и река много народ и дошли в Маджарската и Влашката земя. Пратили при цар Уалент, молили се да ги пусне през Дунав да се населят покрай Дунава и Тракия. Българите обикнали тая земя, обещали на цар Уалент да бъдат покорни на гърците и римляните и да им помагат във война.
   По това време гърците не знаели, че българите се наричат българи, но ги наричали готи и хуни. Те наричали готи всички народи, които произхождали от север, както днес ги наричат татари. Назовавали много народи с това име. По-късно във времето на цар Теодосий разбрали и ги наричали болгари и воргари, защото гърците нямат буквата "б", но пишат "в" вместо "б" и казват воргари, а не болгари. Така българите намерили добра и изобилна земя и се заселили."
   Пайсий Хилендарски „История славяноболгарска” 1762 г.

   Изтриване
  3. До Анонимен 17 септември 2018 г., 15:17 ч.

   Драги господине, за анонимен имате огромни претенции и изисквания. Мисля, че малко скромност, а и представяне на факти, които да подкрепят твърденията Ви, няма да навреди.

   Твърдите, че "от самото си начало, археологията ни приема българите за скито-сармати". Защо обаче не посочите автор на археологическо проучване от XIX век?

   Вярно е, че Прокопий говори за славени и за готи, но нима Ксенофонт не пише за одриси и тини, като добавя, че одрисите са дали много жертви в конфликтите си с тините. Това да не би да означава, че тините не са траки?

   Не зная какво можете да очаквата от цитат от Манасиевата хроника??? По принцип има сведения за българи на юг от Дунава по времето на предхождащия Анастасий император Зенон 476 - 491 г. Още по рано, някъде към 390 година, Св. Йероним прави карта, на която отбелязва Mesia hec et Vulgaria.

   Изтриване
 17. Отново комплименти г-н Спараток! Благодаря!

  ОтговорИзтриване
 18. "Понеже вси историци казуват за Великаго Юстиниана, да е родом болгарин и се е звал по болгарскии Управд, а отец негов Исток и сестра негова Беглица, затова желал да овековечи отечество свое. Той болгарский цар во време свое владал е всички восток и запад; той е бил и весма благочестив и е предал всичко сокровище да ся правят божествени храмови и направили ся 365 най-великолепни церкви на тогавашно негово време, между които е третий степен Охридская церков болгарская (Юстиниана прима)."
  „Цариградски вестник” 1859 г.
  Йордан Хаджиконстантинов – Джинот

  ОтговорИзтриване
 19. И още един цитат от Георги Раковски. Ще се окаже, че на практика всички наши възрожденци, преди Освобождението на България, са имали представа, по един или друг начин, за нашия така наречен местен, автохтонен произход. И после започва сериозната кампания на казионната наука, срещу това патриархално, провинциално и ненаучно заблуждение... :)
  "… Ние щем доказа, че кръщението Преславского двора никакво чудо не е действувало, защото по тях времена чудесата бяха се веке свършили и че то кръщение е било одавно йоще приготовено: че Кирил и Методий не са били гърци, но чисти българи, и македонците българи, бивши отпреди Христа йоще по тях места, приемнали са хритиянството по-напред от гърците и кръстивши се йощ от времени посланика Павла, тии са съставили първата Христова черкова в Европа после Ерусалимская. Че бог и святий дух не са избрали гърците и техний язик да просветят мира тии и на него язик; че повечето обряди във восточната черква са се увели от българската стара вяра преди християнството, коя е била основана почти на същите начала и проч."
  … щото никакво съмнение не остава, че българите са били йоще преди Христа в днешните си жилища."
  Г. Раковски - "Ключ болгарскаго языка" 1865 г.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Направо е кошмарно - действително е водена война срещу истината и то съвсем съзнателно!

   Изтриване
  2. Раковски направо си е "забранен" автор. Един от най-видните ни борци за освобождение и може би един от най-малко издаваните автори. Аз не мога да намеря неговите произведения на съвременен български език. То и на стария български се разбира, но младежта няма да го погледне, ако е в оригиналния вид. Срамота!

   Изтриване
  3. Раковски казва много неудобни истини, прекалено много за чуждопоклонниците представящи се за елит на България.

   Изтриване
 20. Очаквам от Анонимен 17 септември 2018 г., 15:17 ч. етимологичен анализ на жреческата титла БОИЛ КОЛОБЪР,а после си помислете по-хубаво кое е яйце и кое кокошка.Като стигнете до корена на думите по дългия им път през Азия,ще погледнете с по-избистрен взор на историята на света и откъде започва всичко.Чудесно е да знаеш кой кога какво е писал,но още по -хубаво е да събереш две и две.
  С най-добри чувства, Добрев-обикновен българин

  ОтговорИзтриване
 21. Доста интересна статия.
  Искам да ви поздравя,че сте отделили време да добавите и чуждите автори които са на същото мнение,макар и не особено директно(навярно с леко недоволство от откритията им).
  Понеже всячески сме свидетели на държави и народи които твърдят това или онова,и цялата информация която представят като доказателства е изцяло плод на хора от тези държави.Така човек лесно може да ги набеди в предубеденост. Но ето ,че и чужденците(онези които не се страхуват да разбият догмите,когато са неверни) са на вашето мнение.За мен това беше най-важната част от статията.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Куно и Обермюлер не са единствените чужденци, които казват истината, но е много трудно да се намерят работите им. Даже и от реномирани библиотеки, книгите на неудобни автори са иззети и няма как да се ползват.

   Изтриване
  2. Здравейте,
   Когато учих история - през 60-те години, ни внушаваха, че Раковски пишел наивни и неверни творби за нашата история и език, че уж ние сме развили и пренесли културата по света. По този начин той се опитвал да повиши самосъзнанието и самочувствието на народа.

   Добро попадение, г-н Серафимов.
   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  3. Аргументите на Раковски са много по-приемливи отколкото тези на учените опитващи се да поставят корените на народа ни в Азия.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Ако бяхте чели Раковски изобщо, щяхте да разберете откъде идват Българите и кога, според него. Ако сте го чели вече, явно сте забравили, прочетете го пак, по-бавно и внимателно. Защото горното ви изказване, е голямо недоразумение!

   Изтриване
 22. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Стоев, на земята действително има място за всички, но не всички мислят така и това е причината за много проблеми. Има народи, които непрекъснато ламтят за чуждото и не се спират пред нищо, за да постигнат целта си.

   Изтриване
  2. Точно там е проблема с модерния западен свят.Идеята ,че на земята има място за всички.А проблема е ,че ресурсите на земята са ограничени.Дори онези които са възобновяеми,като храната например.Дори и те все пак не са винаги(по всяко време) безкрайни. И от там и проблема ,че всяко нещо на тази земя се бори със зъби и нокти за ресурси за да продължи съществуването си.

   Всяко същество което приеме за свой основен принцип ,че има достатъчно за всички,то ранно или късно ще престане да съществува,понеже няма да има онази силна мотивация да се бори и защитава за ресурсите си.Тази чисто животинска истина се пренася и в човешкия свят.

   Та тази идеология,че на Земята има място за всички,води до единствено до липсата на място за онзи които я изповядва.И в крайна сметка печелившия е онзи които смята,че Земята е ограничена с ресурсите си,и поради тази причина трябва да се бори за тези ресурси. Тъжна и трагична истина,но...от друга страна в пълна хармония с природата и вселената.

   Хилядолетия нашите деди са се борили за земите на които днес стоим,именно с идеята,че тези богати земи са, и трябва да са техни,за да продължат да съществуват те и техните поколения.Днес ние,четейки статии като горната,приемаме тази борба и за наша.Но,не приемаме идеологията която те са изповядвали,която им е давала онази свръх човешка сила и мотивация да бранят своето.Все едно да искаме да построим къща но да не използваме идеите,че къщата трябва да има покрив, прозорец, врата, легло и тн.Просто защото тези идеи не са политически коректни в модерния свят,или просто защото са идеи от древни времена.А сега нали сме 21-ви век.

   Иначе хубави думи но приложими само когато говорим за един народ в една територия(макар,че пак не винаги е така).

   Изтриване
  3. Уважавани Г-н Невенов,

   Нямам никакво основание да Ви правя комплименти, по-скоро правя комплимент на себе си, че не за пръв път, нашите мнения по въпроса не се различават. Малко преди Вас бях изпратил коментар от такъв характер, който досега не е публикуван. Какво да се прави, не само президентите обичат да стискат моркова и знаейки, че така и така е редно да го дадат, все пак да се правят на президенти и да го дадат, когато те решат това.
   Какво да се прави – славата ощетява цената на хората...
   Ваш: Орфей

   Изтриване
  4. Г-н Орфей,

   лично на мен многократно не са ми били пускани коментари.Така ,че не мисля ,че става дума за някаква целенасочена цензура.По скоро,ако добрия културен тон е спазен...дори и да е доста разтеглено това понятие, то навярно става дума за неволна грешка или от системата или от г-н Серафимов.Реално ние тук виждаме само одобрените от него коментари.Не бих искал да знам,честно казано, онези коментари които не са одобрени онези злобните и пълни с ругатни коментари които 100% са насочени именно само той да ги чете, та навярно много от нашите падат неволно под киловете на мишката. Ще кажете "Е да ама на мен не ми е за пръв път" , тогава отново ще ви припомня ,че и аз не веднъж неволно съм бил "цензуриран".

   И макар да сме на едно и също мнение в повечето случаи,тук явно доста се различаваме,понеже когато коментарът ми бъде цензуриран не пускам специален такъв в който хленча че това е станало.
   Все пак...очаква се от нас ,че сме трезво мислещи мъже и жени а не малки дечица.В крайна сметка блогът е на г-н Серафимов,който мисли ,че има нещо важно за казване и ,че е цензуриран да направи свой такъв,където да предостави информацията.

   Изтриване
 23. Все пак, въпреки конспирацията,в името на истината, напишете кои са създателите на официалните теории за произхода на българския народ. Кои са тези, които през вековете така са орязали българския народ, свил се до днешната действителност. Кой и защо им е позволил да го направят. Позволението дали е поради глупостта и недалновидността на представителите на този народ. Сравнявайки с днешната действителност, в древността това се е случвало дори по леко.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В България тези дивотии ги вкарва Марин Дринов - професор в Русия, създава БАН, първият просветен министър по време на руското управление, докарва тук Иречек, който написва дивотиите в първата официална История на България. После нещата се поемат от Златарски и т.н. до ден днешен всичко е под контрол. Е, почти.

   Изтриване
  2. Не бива да се настройваме нито срещу М. Дринов, нито срещу В. Златарски, К. Иречек или някой друг. Всичко е развитие на науката, до доказване на противното. Ето едно кратко обобщение върху въпроса за произхода на българите в съвременната историография, която започва почти преди два века и половина - http://andorey.blog.bg/history/2018/01/28/prabylgarite-tiurki-ili-slaviani.1590731

   Изтриване
  3. Господин Дойчев, и Вие пишете за "обичайните заподозрени", Русия и евентуално Дойчланда. Бях написал за несъстоятелността на твърденията в тази статия, но не бяха публикувани, да собственика на блога е в правото си. Но нещата не започват с Русия или Германия, а са от хилядолетия. Едно си баба знае, едно си бае. Че кой друг да ни е виновен освен Русия!
   Дори се стигна до политизирано твърдение, че княз Светослав Игоревич-Киевски е украинец и названието Киевска Русия е направилно, названието било Украйна! Браво USA, салюти Украiна.
   И кой друг, ако не Златарски да е виновен за това!
   Значи руският княз трябва да се замени с украинския, така излиза според твърденията в блога.
   Но ето и по стари източници.Историята на събитията относно походите на Светослав се предава най вече от Историята на Лъв Дякон, но отделни сведения се намират и в други византииски хроники...:
   Ето и извадка от "история" на Лъв Дякон:
   Патриций Калокир, изпратен при тавроскитите по царска воля, пристигнал в Скития. Той се сприятелил с предводителя на таврите, подкупил го с подаръци, очаровал го с примамливи обещания (цялото скитско племе е извънредно алчно и податливо на обещания за подаръци и подкупи) и го склонил да потегли с голяма войска срещу мизите. Калокир му предложил, като победи мизите, да завоюва страната им и да я притежава като свое собствено владение, но [Светослав] да му помогне срещу ромеите, за да получи (върховната власт в ромейската държава).
   При това обещал да му даде от царската хазна големи и неизброими съкровища. Като чул тези думи, Светослав (така го наричали таврите) не бил в състояние да удържи порива си. Обзет от надежди за богатство, той мечтаел да завладее страната на мизите При това като човек пламенен и смел, силен и решителен той привлякъл цялата младеж на таврите за този поход. И тъй той събрал войска от шестдесет хиляди храбри войници, без наемниците, и тръгнал срещу мизите заедно с патриций Калокир, с когото се сближили чрез приятелство като с роден брат. Щом преплувал Истър и вече се готвел да слезе на брега, мизите разбрали какво става, събрали войска от около тридесет хиляди души и се опълчили срещу него. Обаче таврите стремително се спуснали от лодките и с издадени напред щитове и с извадени мечове започнали от всички страни да избиват мизите. А мизите, като не могли да понесат дори и първия напор, се обърнали в бягство и безславно се затворили в Доростол (яка мизийска крепост). Казват, че в това (време вождът на мизите Петър, боголюбив и досточтим мъж, опечален от неочакваното бягство, получил апоплектичен удар и като преживял още малко време след това, напуснал този свят. Но това нещо се случило в Мизия по-късно.”
   Лъв Дякон не пише никъде за българи, руси или украинци.
   Значи основен виновник за падането на България под властта на Византия е Украйна, съгласно това което се казва за Светослав.

   Изтриване
  4. Не съм много съгласен. Какво развитие може да бъде дадена хипотеза да се отхвърля априори и то при положение, че свидетелствата в нейна подкрепа са толкова много?
   И как да не се настройваме, когато народът ни е разделен, а половината ни земи са подарени на чужди държави, а фалшивата историография определено има заслуги за това.

   Изтриване
  5. До Анонимен19 септември 2018 г., 14:35 ч.

   Анонимни господине, ако Ви беше грижа за справедливостта и точността, Вие нямаше да криете името и лицето си. Каква е причината за тази гузност? От обикновените хора няма от какво да се страхувате, а тези, които могат да Ви сторят нещо, знаят кой сте, колко пари имате в банката и какви сайтове посещавате, още първия ден, в койте сте влязъл в интернет.

   Какво от това, че Лъв Дякон не пише за руси и украинци. Гай Юлий Цезар не дава нито веднъж думата Deutschers, но въпреки това, потомците на германите, за които пише Цезар наричат себе си Deutschers. Или може би се лъжа?

   Изтриване
 24. Софийското 138-мо СУ "Гагарин", където самият Гагарин посади борче, след "демокрацията" някакви идиоти преименуваха училището на "Проф. Васил Златарски". ЗАЩО??!! Защото школата на Златарски дава фира, издиша като спукан ..... Училището го преименуваха ЗА ДА СЕ ЗАКРЕПИ ПОЛОЖЕНИЕТО С ФАЛШИВАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ НА ЗЛАТАРСКИ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Положението може да се закрепи само временно, лъжите си заминават, но тези, които ги поддържаха с ориенталски фанатизъм остават. Те ще продължават да пречат на пробуждането на националната гордост всячески...

   Изтриване
 25. Скъпи радетелю за малката истина,

  Радвам се от сърце на успеха ти! Вярвам ти и не виждам какво още имаш да доказваш. Остава по-трудното – как това да се наложи.
  Скоро ти ми помогна да обърна внимание на едно място в Книгата, което може да те заинтересува. В „Битие“ 10:5 пише, че ние чрез траките произлизаме от внуците на Яфет(морските народи). Оттам ли се е взело името на софийското село Под-Гомер?
  В „Матей“ 24:4,5 Исус казва: „Пазете се да не ви заблуди някой; защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: Аз съм Помазаникът, и ще заблудят мнозина“. Както виждаш, ще се опитат да манипулират и голямата Истина. В Книгата „Евреи“ 9:27 пише: „И както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд...“. В „Новото учение“ обаче, в предавания като „Илюзията пререждане“, „Небесните пристанища“ и др., широко се пропагандира теорията, че човешките души многократно се прераждат в други човеци, адът, ако изобщо го имало не бил такъв страшен и тъмните сили съвсем се игнорират. Разни писатели чрез „регресия“ били достигнали до тези „истини“. Но от предаването „Книгата на Енох“ ясно беше казано, че такива „регресивни“ опитности се получават само от контакт със зли духове, което е мерзост пред Бога и носи съответните последствия.
  Позволих си да споделя с теб тези мисли с надеждата, че ще ти бъдат от полза.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има писмо, изпратено от хазарския хаган Йосиф (между 954-961 г. по М. И. Артамонов) до видния сановник в Кордовския халифат, испанския евреин Хасдай Ибн-Шафрут. Последният моли хагана да му съобщи сведения за хаганата и специално да отговори на въпроса как евреите са попаднали в неговите владения. Същото питане Ибн-Шафрут отправил по-рано и до хазарските евреи в Константинопол, за което свидетелствува открит от С. Шехтер (1912 г.) фрагмент в Кембриджската библиотека. В отговора си Йосиф използува еврейските генеалогични таблици, надстроени над библейските генеалогии и заявява, че хазарите са потомци на седмия син на Тогарма, а като девети син споменава Булгар, от който водели началото си българите [Виж Cassel P., Der chazarischen Konigsbrief,Berlin,1877,S.71 -Togarmae: Ugri, Dursu, Avari, Hunni, Basilii, Tarniach, Chazari, Zagora, Bulgari, Sabiri]. Съгласно "Таблицата на народите" (Бит. 10). Яфет е трети син на Ной, а Тогарма трети син на Яфет.
   Светото Писание поставя синовете на Сим(семитите) на изток в Предна Азия; потомците на Хам(хамитите) на юг в Африка; а със синовете на Яфет(яфетитите) населява "северните предели" и на запад Европа.
   Значи хазари и българи са роднини.

   Изтриване
  2. От това, което съм чел преди повече от 20години, си спомням, че хазарите и българите наистина са роднини и говорят общ език, а популацията на хазари и българи е била еднаква. Когато започват гоненията на евреите в ИРИ и Персия, голяма част от тях намират убежище в хазарските земи. Географското положение на Хазария, на пътя на коприната е голямо предимство и еврейските търговци забогатяват бързо, след което евреите извършват преврат с помощта на наемна мюсулманска армия. Тогава започва и някаква юдеизация на част от хазарската и българската военно-племенна аристокрация, която остава да служи на еврейската власт. Нищо ненормално. Интереса клати феса. Чел съм/може би Л.Гумилев/, че мюсулманите са постави условието, да не воюват с други мюсулмани и това е една от причините Волжска България да приеме исляма, с което спират и братоубийствените войни с Хазария.

   Изтриване
  3. От първия син на Яфет – Гомер най-големият е Ашкеназ(вероятно ашкеназките евреи, които идват от Азия). От четвъртия на Яфет – Яван(Иван?, чийто втори син е Тарсис, на френски Тракия е Трас) произлизат морските народи. Това пише в Библията.

   Изтриване
  4. Библията не е история, Старият Завет може да послужи за индикация, но не и за исторически източник.

   Изтриване
  5. В оригинала на това писмо, имената на тези синове са написани само със съгласни букви. Така че четенето на блгр като болгар или балгар или нещо подобно, не е докрай сигурно. А ако е така, то тогава със сигурност става въпрос за Волжките болгари, които са тюрки. Дунавските и северночерноморските българи нямат нищо общо с тюрките, каквито са хазарите, савирите, аварите, хуните и т.н.

   Изтриване
 26. Господин Серафимов, не разбирам защо трябва да публикувам снимка с имена. Не се смятам за някакъв фактор който би могъл да промени нещо, така, че със име или без име статуквото няма да променя. От никого не се страхувам, а както и Вие пишете "....а тези, които могат да Ви сторят нещо, знаят кой сте, колко пари имате в банката и какви сайтове посещавате, още първия ден, в койте сте влязъл в интернет." Тези които знаят всичко са държавни институции, така, че и Вие няма от какво да се безпокоите.
  Не разбирам за какво е примера с дойчер. Да жителите на тази част от Европа наричат себе си дойчер, но други ги наричат алемани, германи и други названия. Но жителите на Австрия, Швейцария и Холандия също се наричат дойчер и говорят дойч. Наричаме ли ги германи?
  Не зная дали се лъжете, но има, да ги наречем алтернативни историци, които доказват, че "потомците на германите" са евреи, както и самите германи.
  "От хазарската история започват всички тайни, всички подводни течения на днешното "глобалистично" безумие" - А. Байгушев "Хазарские страсти".
  Същото е и с протобългарите. Във Вашата публикация от 6.01.2014 г.,- "НЕИЗВЕСТНИТЕ ТРАКИЙСКИ ЗЛАТНИ МАСКИ" пишете за Боспорското царство и за царя му Аспург. Също виждате връзка между Аспург и Аспарух. Но в надписи посветени на Аспург се казва, че той покорява скитите и таврите, които трябва да са негови роднини! Боспорското царство е унищожено от хуните, към които се причисляват и протобългарите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Анонимен20 септември 2018 г., 15:05 ч.

   така е,някой алтернативни историци говорят и доказват че дори и Японците били евреи.
   Когато чуваме или четем подобни твърдения,е редно да погледнем и какви са реалните доказателства за това твърдение.
   Ако германите бяха еврейи,то защо преди близо век същите тези германи се опълчиха срещу евреите и тяхното отровно влияние над европа и Германия в частност.А след това,и особено днес,омразата на тези евреи е изцяло насочена към германския народ.Днес германците не могат и да вдигнат и глава без някой евреин да сочи с пръст и да казва "нацист!нацист!" ,и да настоява този човек да бъде линчуван,едва ли не.
   Интернет бъка с всякакви интересни,вълнуващи и честно казано тъпи идеи за алтернативна история и алтернативна версия на нашия свят.Моят литмус тест е дали има рационалност(причинно следствени основания) в дадена теза или алтернативна история.Ако има,значи може би е вярна,ако няма я оставям в графа "интересно но може би невярно".
   Съветвам ви да правите същото.

   Изтриване
  2. Протобългарите са самите боспорианци, и нямат нищо общо с хуните.

   Изтриване
  3. Господин Невенов, не алтернативни историци, а едно ДНК изследване в Германия, в момента не мога да напиша сайта на който да го видите, казва, че германските жени са повече германци отколкото германските мъже. Оказва се, че почти 80% от мъжете в Германия имат еврейска Y хромозома. Карл Маркс и Фридрих Енгелс са евреи, Йохан Волфганг Гьоте е евреин, Хитлер е евреин от рода Ротшилд, цялото ЦК на третия райх се състои от етнически евреи, дори и днес канцлер на Германия е полската еврейка Ангела Меркел. Пишете "Ако германите бяха еврейи,то защо преди близо век същите тези германи се опълчиха срещу евреите и тяхното отровно влияние над европа и Германия в частност." Не зная на каква възраст сте, но във висшите учебни заведения на България по времето на социализма се изучаваше политикономия. Та там имеше един принцип, постулиран от Карл Маркс за "единство и борба но противоположностите", който обяснява Вашата реплика. Но да не навлизаме в сферата на философията.
   Благодаря Ви за великодушния съвет! Сигурно си мислите, че "тъпите идеи на алтернативната история" ги чета като комикси или гледам като анимационни филми. Но никак не мога да приема протобългарите за славяни или респективно траки. Но например господин Серафимов твърди, че и хазарите са траки.

   Изтриване
  4. г-н Анонимен21 септември 2018 г., 15:24 ч.

   Моят съвет бе,да не четете алтернативната история не като комикси,а като библия. Тоест опитвайте се да влагате малко или много рационална мисъл и известна доза скептицизъм.Казвам ви го от личен опит.Не отдавна водих много спорове с този или онзи заради някои идеи в сферата на алтернативната история.И в крайна сметка,доводите ми винаги стигаха до това ,че "еди си кой автор го е казал,и той е алтернативен историк,следователно е вярно". Иначе цитирате една частица от това което бях казал а то е ,че има честно казано направо малоумни и налудничави идеи в тази сфера. Ако се възприемате за поне малко.

   За основната част на коментара ви,просто бих казал,че папагалствате едни и същи лъжи.Като смесвате малко истина с много лъжа.Причини за тази моя позиция има много, но както казвам и преди,тук не е мястото да се разискват такива теми.Отново ви казвам,мислете.Понеже ако го правихте,щяхте да разберете колко взаимно изключващи са всъщност твърденията ви.А и в крайна сметка не предлагат никакви контра точки на това което казах.А просто празни приказки за туй и онуй.

   За генетичното изследване докато не предоставите линк и не се запозная с него не мога да приема каквото и да е от казаното от вас за "истина". Но дори и тогава бих бил скептичен,поради причини които отново...не им е мястото тук.

   Изтриване
 27. Ах,казвате значи Боспорското царство е унищожено от хуните, към които се причисляват и протобългарите, а хуните–протобългарите многократно разоряват Мизия,тоест Mesia hec & Vulgaria още от IV век , значи протобългарите трепат българите ,така ли ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. През 1877 година, българи и руснаци преминават Дунава и нападат Мизия, като при това убиват немалко хора. Тук е тънкостта обаче - българи ли са избивали българските доброволци и руските войници, или са водили битки с окупаторите на странат ни???

   Могат да се посочат още много примери, но и един пример е достатъчен за разумен и непредубеден човек.

   Изтриване
 28. Понеже името българи се появява в Европа за пръв път свързано с името на гепидите в Панония,къде може да се прочете повече за тях от старите летописци ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името българи се споменава най-рано от Омир под формата Φλεγύες. Според проф. Макс Мюлер, Φλεγύες съотвества на санскр. bhrgu. Аз продължавам списъка с латв.balgans-светъл, сткелт. bolgscio-сияние, блясък, лат. fulgor-светкавица, гр.φλέγω-горя, φλεγῠρος-горящ, пламтящ, да не забравяме и нашата благ, чийто най-древен смисъл е светъл, лъчезарен.

   Изтриване
  2. До Анонимен20 септември 2018 г., 15:05 ч.

   Хазарите са Йордановите акацири и Херодотовите агатирзи. Агатирзи означава - ловци на кози, същото означава и името хазари, което е известно и като козари.

   Бивайки тракийски народ, хазарите говоят език близък до нашия, но поне от 5-ти век пр. Христа са наши съперници. Каква е причината за това не зная, но първият покорил агатирците-акацири е Атила и то не лесно. На какво се дължи противопоставянето между българи и агатирзи-акацири-хазари, не зная. По принцип, съперничество между сродни народи има навсякъде.

   Изтриване
  3. До Анонимен20 септември 2018 г., 20:24 ч.

   Дори да вярваме само на изворите, на които се опират казионните учени, пак има по-ранно споменаване на българите в Панония. Това прави Павел Дякон в своята Лангобардска История: "There they made Agelmund their king. He led them over a river, defended by Amazons. After passing it, the Langobards, when they came to the lands beyond, sojourned there for some time. Meanwhile, since they suspected nothing hostile, confidence prepared for them a disaster of no mean sort. At night, when all were resting, relaxed by negligence, the Vulgares, rushing upon them, slew many, wounded more, and so raged through their camp that they killed Agelmund..."

   http://www.kroraina.com/bulgar/mh_langobards_vulgares.html

   Агелмуд е царствал някъде през 420-440 година, но по-важното е друго - Павел Дякон не говори за българите като за нов народ в Панония. Именно за тези панонски българи се говори в Манасиевата хроника, там се казва, че по времето на Анастасий, т.е. някъде към 491 година българите започнали да завземат земите си, като навлезли откъм Видин, т.е. откъм Панония.

   Изтриване
  4. На фарси "хазар" означава хиляда, римското название на императора е "кесар", а също думата се употребява и в турския език като угнетяване.
   Съществуват три теории за произхода на хазарите: първата ги смята за предци на уйгурите, втората смята че са хунското племе акацири, а според третата хазарите са потомци на савирите и огурите.
   Къде се споменава

   Изтриване
  5. Г-н Серафимов започвате сам да си противоречите за "автохтонните тракобългари". Посочените от вас извори насочват местообитанията на българите на север от Истъра, значи не са траки.

   Изтриване
  6. Точно на север от Дунава и Черно Море са земите на най-силните траки - тези, които Рим не успява да покори. Става дума за карпо-даките, познати и само като карпи, бесите от Северните Карпати, костобоките, гетите, тирегетите, мизите, а и мизо-гетите познати още като масагети.

   Изтриване
  7. За ваше огромно съжаление г-н Серафимов, изворите не подкрепят вашите емоционални предчувствия, но вие все пак не сте историк, затова и грешите.

   Изтриване
  8. Даките са тракийски племена това е факт. Има го дори в западната историография.

   Аз обаче имам въпрос към г-н Серафимов. Попаднах на една Ваша статия или поне аз мисля, че е Ваша - тя е сравнително стара, от 2009 година.

   http://sparotok.blog.bg/politika/2009/11/17/bog-odin-i-hunite.437856

   Та въпроса ми е - дали все още стоите зад думите си, понеже доста явно в статията си казвате, че кимерийци и кимбри са едно и също нещо?

   Впрочем от тогава насам, поне тук, не сте споменавал почти нищо за "асите", които се явяват един вид трако-кимери и които са може би най-пряката връзка със Стара Велика България и с нас съвременните българи съответно.

   Изтриване
 29. В 551 г. Йордан пише в своята Хроника Getica, че след смъртта на Атила (453 г.), съюзните на хуните народи се разбунтуват. През 454 г. гепидите отказват да са васали на хуните и в една битка с тях убиват най-големия син на Атила, Еллак. Без да губят време въстаналите гепиди се свързват с римския император Маркиан и получават правото да се заселят в областта Дакия като римски федерати. Това предизвиква мощни размествания в центъра на дотогавашното хунско племенно обединение. В края на същата година остроготите (остготите), живеещи в Панония, също отхвърлят зависимостта си към хуните и се признават за федерати на Маркиан.
  По-малките синове на Атила - Денгизих (Денгиз, Ченгиз ?) и Ернак, организират наказателно нападение над готите в Панония, но в битката с тях са разбити. Започва масово изселване на хунско население от Панония на изток и юг, документирано от хронистите Йордан (ок 551 г.) и Прокопий. Част от хуните, под ръководството на Денгиз се заселва в района между р. Прут и река Днепър, която на техния хунски език наричат Вар. В 469 г. Денгиз организира неуспешен грабителски поход на юг от Дунав без подкрепата на брат си Ернак и е убит. Ирник с народа си в 465 г. вече е в района на Приазовието. Друга част от хуните, водени от Емнетзур и Ултиндзур (пети и шести син на Атила), в периода 457-458 г. преминава Дунава и е заселена от нововъзцареният византийски император Лъв в района между дн. български градове Лом и Плевен като византийски федерати. Тези хунски федерати защищават дунавската граница на империята и са наречени от Йордан „фосатизи”, от римската дума за „военен лагер”. Йордан съобщава и за по-сетнешно заселване на хуни (след 527 г.) по времето на Юстиниан I, наречени „сакромонтизи”. Вероятно от тях идва името на река Вардар. Според „Арменската география” от VII в. на Анани Ширакаци, река Кубан, където се настаняват Ернаковите хуни, също е наричана Вардар. По същото време, в 463 г. обединените оногури, савири и сарагури разбиват хуните на Ернах в Приазовието и ги избиват до крак (Теофилакт Симоката). Според легендата след тази битка един осакатен хунски княз се добрал до леговището на „свещенната за монголи и тюрки вълчица” за да дадат началото на тюркското племе.
  Йордан пише, че когато „хуните се уплашили от готското оръжие”, Денгиз имал под своя власт само най-верните си племена ултиндзури (основа ултин, аудан!), ангискири, битугури и бардори (вероято "вардари", племе от долината на река Вар - Днепър или река Вардар - Кубан). Малко по-късно битугурите (вероятно будини - видини, удини, ути, утигури, забележете иранския суфикс „гури” = „род, племе” !) също се отделят от хунския съюз.
  Огромният проблем на „теорията за хунски произход” на прабългарите е, че науката все още не е успяла да каже нищо определено за езика на хуните. В сериозната наука се смятат за установени само десетина лични имена на хуни, племенни названия и няколко хунски титли и термини, две от които – шанюй ((сhanyu - титлата на хунския владетел) и Шенли (названието на върховния хунски бог), са най-вероятно с китайски произход. В този смисъл е много трудно за един сериозен учен да твърди, че езикът на прабългарите (за когото се знае твърде малко) съвпада с езика на хуните (който е практически неизвестен).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е смислен коментар браво, може би до някаква степен упонира на господин Серафимов, но дава конкретна и точна информация, като се цитира и автора.

   Изтриване
  2. Само да попитам, ако смятате, че хуните и другите гури са говорили някъкъв тюрски език и ирански, как си обяснявате пълното изчезване на тези езици в сегашно време от териториите които са обитавали, как си обяснявате славянската асимилация на територията на днешна Украйна, за България знаем уж, макар да ми е много странно, българското племе да приеме езика на славяните, но да ги накарат да носят тяхното име като племена, накратко Украйна, България, славянска асимилация.
   Божидар Димитров кажа в неговото предаване, че няма славяни, било измислено от руски учени, та на кое племе езика говорим, и коква е историята на това племе, от каде идва?

   Изтриване
  3. Също така за иранското звучене на гури, а гари с какво звучене е и нещо различно ли е от гури.

   Изтриване
 30. Г-н Серафимов, наскоро започнах да чета статиите ви и коментарите към тях. От всичко това, смятам, че вие първо трябва да изясните за себе си какво точно подкрепяте. Ако твърдите българи=славяни=траки на Балканите, се опълчвате дори и на онези, които цитирате във ваша подкрепа. Похвално е, че предоставяте множество цитати, но те не винаги, в повечето случаи даже, са непълни или не се предоставят цитати от автори, които не са ви угодни явно, като Прокопий, който има явна ибтайна исрория и заменя хуни с българи. От Марцилин въвбвойната на Констанций с квади и сармати, щяхте вероятно да разберете, защо българите са в Анонимния Хронограф от 354г. От по-внимателното четене на Д.П.Даскалов, щяхте да разберете, че българската и археология и наука от началото си е възприемали българите за завоеватели на балканите, т.е. не са местен народ! Вярно е, че се правят паралели и връзки на културно ниво, между културите на Балканите и тези в Черноморските степи, но гърчеенето и тракеенето на дадено населвние не е основание за идентичост с носителите на чуждата култура, още повече, че културата винаги е имала много по-обширни граници от която и да е племена/държавна общност и е средство за влияние! Ако бяхте по-обективен, щяхте да дадете пълния цитат на Д.П.Даскалов, а не само т.1 която ви изнася,'..да избавят и отнемат родината на тракийските и македонските си събратя от господстващото гръко-римско малцинство, т.2 да пробудят и спасят поддалите се на елинизиране техни едноплеменници – множеството славяни, които с част от българите отдавна съставяли обширната византийска провинция, предимно като мирни, покорни и работливи земеделци и скотовъдци, обаче съвсем не били сговорни помежду си и клонили вече да изгубят и рода си, и името си, и да станат ромеи, както македонците и тракийците. т.3 да смажат главата на новата незаконна завоевателка на Балканския полуостров – Византия, и т.4 най-важното, в качеството си на царствени представители на славяните, да основат самостойна българска държава на Балканите, каквато от памтивека имали събратята им – траките, македонците и мизите, и каквато едновременно имали самите българи в южна Русия.', т.е. българите=царските скити, които са от славянската общност и еднакви или сходни с траките, но не всички славяни и траки са българи и българите не са местно на Балканите население! Ако вие и вашите поддръжници бяхте чели по-внимателно, щяхте да знаете, че Раковски казва, че българите са родоначалници на траките, а не обратното! Индийци-Арии (българи)- 1 преселение на Балканите от Пеласги=Белги=Българи , 2 Саки-българи, 3. Кимерийци-българи (700 ВС), но мищо не казва за хуни и българи след 6 АD.
  На вашите читатели ще препоръчам да проверяват всяко ваше изречение, щото вие и вашите поддръжници явно не сте обективни в предаването и интерпретирането на информация.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н аноннимен, цитирайки по-задълбочено авторът, аз не виждам противоречие.През всички точки авторът е повече от ясен, Българи,траки и македонци са един и същ народ. Разделени единствено от георграфия. Поради тази чисто географска разлика,вие твърдите ,че г-н Серафимов си противоречи. Реално погледнато обаче,ако вие имате син или дъщеря, които с техните съпруг или съпруга заминат за Америка и живеят там.Там им се раждат деца,то когато тези деца се завърнат в България означава ли че те не са българи или ваши внуци.А ако разширим времето и кажем ,че тези внуци,взимайки от своя страна пак бългаи или българки за партньори,и съответно раждайки дечица...то тези деца идвайки в България,означава ли че те не са българи или че не са ви пра-внучета?Надявам се сам разбирате глупостта на твърдението си.Още повече г-н Серафимов многократно е излагал ясно тезата си,за идването на "българите" на балканите,което не е в никакво противоречие с цитата който предлагате.

   Казвате ,че отскоро четете работите в блога,бих ви съветвал,когато го прочетете целия,тогава да критикувате тезата. В крайна сметка трябва да я знаете в нейната цялост,преди да го правите нали?Иначе тогава вие не сте обективен.

   Изтриване
  2. Една каша от размити общи обвинения, тук клъвнал малко, там малко, което създава впечатление за хаотичност. Славяните се представят за народност, българите за завоеватели – "Deja vu!". Ако с такъв тип започнеш публично да диспутираш, така ще обърка главите на слушателите с факти без всякаква връзка помежду си, че ще останат само голи приказки без съдържание.
   Явно примитивните атаки на файтонджиите се сменят с този специфичен похват за водене на спор, който не можеш дори да обориш поради размазаната му същност.

   Изтриване
 31. Уважаеми Господин Серафимов,

  Имам честта да Ви поздравя най-сърдечно по случай 110-годишнината от обявяването независимостта на България!
  Вие сте един от наследниците на ония героични българи, които дадоха всичко за освобождението на Родината и обявяването на нейната независимост. Вярвам, че Вашето родолюбиво дело ще остане в историята като всеотдаен принос за истинската летопис на майка България!
  Бог да Ви благослови и да овенчае мисията Ви с победа!

  ОтговорИзтриване
 32. Е. Димитров8 май 2019 г. в 8:40

  Момчета, мъже, които и да сте, независимо от явните и скритите си имена, с труда и споровете си се мъчите да оплевите една голяма нива обрасла с изключително много бурени, като почнеш от тревата та до дърветата. Не се нападайте взаимно, а се опитайте да създадете нещо общо в интерес на народа ни, чисто, неподправено и доказано. Имате толкова много факти, а както разбирам събирате и още. Подайте си ръце и творете заедно. Сам по себе си народът ни не е виновен за нищо, но му трябват факлоносци, които да осветяват пътя му и да не върви като сляп в световната история. Има една мисъл /не си спомням на кого беше/, която гласи:"Разприте между племената не се пораждат от човешката природа, а от замисъла на управниците им!" Колко хубаво би било да постигнете взаимно разбирателство и да се изправите като стена срещу всеки дръзнал да опорочи историята и народа ни. Удивен съм от дискусията която водите и прави впечатление ,/за мен, като страничен читател, че тонът на г-н Серафимов е най-спокоен /без да обиждам останалите участници/, затова си мисля че заедно бихте постигнали много. С уважение към всички Вас уважаеми участници в този диспут.

  ОтговорИзтриване
 33. Здравейте на всички! Аз не съм историк, но искам да споделя с вас моите въпроси. Явно Господин Серафимов обосновава всички свои публикации и аз не намирам никакви противоречия в неговите твърдения. Това, което ме предизвика да се включа в дискусията са 3-4 подхвърляния - за Арийския език, Тенгрианството, Старозаветните синове, и извадката от Никола Йонков-Владикин - за "вторичното тракийско, религиозно, езично, изобщо културно влияние в пределите на Персия и Туркестан, трябва да се отнесе към XV век пр. Христа".
  Четейки около 10-тина исторически блога като този и 6-7 групи във фейсбук за древната наша история, това което ме смущава е липсата на синтез и яснота за някаква макар и груба хронология, обобщаваща всички тези народностни наименования, които според Източниците може да се отъждествяват с Българската народност. За да се ориентирам, много бих искала ако можете да ми помогнете - има ли отговори на следните въпроси –
  1. Каква е връзката между Арийския език и Тракийския език?
  2. Каква е връзката между Тракийската митология и митологията на всички тези народи с които се свързва името Болгар-Българ – какво знаем за митологията (а по-късно вярата и религията) на Скити, Хуни, Хазари?
  3. Каква е връзката на Траките със Скитите, Хуните, Хазарите а дори и Сарматите, Кимерийци, Алани и други...?
  4. Кои са най-добрите Източници на информация за Боспорското царство, където вероятно може да се търси отговора на предишния въпрос?
  5. Защо има толкова много Български топоними в Азия и Европа и през кой език те влизат във Ведическия, Арабски, Персийски, Ирански .... и други? Такива са - Варна, Мадар, Бал(кан) и много други.
  6. Защо през XV в прне се отнася това вторично тракийско влияние, ако нажето автохтонно население е на повече от 6000 години?
  7. Защо нашите историци които са се посветили на тази най-древна история не се интересуват от митология? Археологията е многократно инспирирана от митологията, което би ни помогнало да намерим информация за липсващите звена във веригата на нашето познание - особено Джагфар Тарих - https://tangrabg.files.wordpress.com/2010/12/djagfarbg.pdf , Веда Словена - https://tangrabg.files.wordpress.com/2010/12/veda_slovena.pdf , и Сказание за Чулман - https://tangrabg.files.wordpress.com/2010/12/chulmanbg.pdf (нямам идея дали превода е достатъчно добър и непреднамерен). Приемам че историческата наука категорично се разграничава от езотеризма (и Тенгризма), но без един интердисциплинарен подход, който позволява на археолози, етнолози, културолози и други – да се включат в този дебат – мисля че ще е трудно да се намери консенсус.
  Съжалявам че още не мога да си купя книгата на Спароток – за да се запозная с така наречения Тракийски Език (не мога да намеря от къде мога да си я купя по електронен път), но ако вече има някакво предложение за Тракийския и Фригийския език и писменост, това може да се превърне в едно начало за разглеждане на пиктографските паметници на Скити, Сармати, и всички останали ... Тогава може би тези имена – като Атила, Дуло, или Алпите от Сказание за Чулман например – ще намерят някакво историческо потвърждение в пиктографски паметници, които непрекъснато извират от нови археологически разкопкил
  Може ли да се направи едно хронологично обобщение на основата на изнесените стари и нови електронни източници как в историчен план “братските” Тракийски племена са пребивавали и са преминавали извън територията на Балканите – кога ги срещаме в Мала Азия и в Украйна, и през коя народност биха могли да продължат пътя си с опитомения кон и колесница – през Азия и обратно към родните земи? В митологията се говори за 2 клона на древните българи, за 4 езика - съжалявам че не мога в момента да посоча източника, тъй като е от презентация – да ги наречем “подхвърлени идеи”.
  Предварително благодаря за отговорите на въпросите, които можете да споделител

  ОтговорИзтриване
 34. до Unknown13 януари 2021 г., 3:52 ч.

  Мисля,че тези работи ще дадат отговор на някои от въпросите Ви:

  АРИЙСКИТЕ ИМЕНА НА ТРАКИЙСКИТЕ ПЛЕМЕНА http://sparotok.blogspot.com/2018/07/blog-post.html

  ТРАКО-АРИЙСКИ ЕЗИКОВИ УСПОРЕДИЦИ http://sparotok.blogspot.com/2019/01/blog-post_17.html

  ТРАКИ, БЪЛГАРИ, АРИЙЦИ http://sparotok.blogspot.com/2014/10/blog-post.html

  МАДАРА – ИМЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАД И ПЛАНИНА НА ОСТРОВ КРИТ http://sparotok.blogspot.com/2018/12/blog-post_16.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. много благодаря за отговора - ще проуча информацията
   ЕТ

   Изтриване
 35. Дедо е от Битоля, прадядо е от Буковина, сега Украйна, е питам се Аз, на какъв език да сборувам, ворбеск?

  ОтговорИзтриване
 36. Иван:във библиотеката на Вазов има интересни книги ,за родове,за български архиолози по времето на Златарски,които са писали за книги на жената историк в ИРИ,за родове,запазени и до днес,съхранили тетрадки които не ще видят бял свят,в София също има места които могат да ти напълнят окото,стига да имаш един живот време за четене,държавата съхранява всичко,бройки са тези които могат,да се докоснат до информацията,но благодарение на упоритостта на човеците,откровението за това,да споделиш,труда им,времето.Постоянството е път за всеки.Българската кръв е съществувала и ще продължи,даже и тези които ги е срам,ще проплачат,за родното,но за съжаление народа спи зимен сън,а други тръсят лесен начин за живот.Когато човек не знае нищо за себе си,за дядо си,баба си,какъв живот са живяли,той губи земята под себе си.

  ОтговорИзтриване
 37. Защо думата SPRAVOTOK е във вашето име? Липсва думи в българския език или букви в азбуката? И трябвате да заемете от латински?

  ОтговорИзтриване