28.11.2019 г.

МИСТЕРИОЗНАТА РЕКА ЦУРТА И СТАРИТЕ БЪЛГАРИ ОБИТАВАЩИ ТРАКИЯ


С удивление се натъквам на един постоянен стремеж за омаловажаване на всяко свидетелство, че дедите ни са обитавали земите на юг от Дунава векове преди времето на княз Аспарух. Казионните учени отричат създадената по сведения на Св. Йероним карта, на която намиращата се на юг от Дунава област Мизия е наречена и България. Издателят на картата – Конрад Милер, смята, че тя е достоверна и е създадена през 388 година. За българите Милер изказва силни съмнения, без обаче да се обоснове защо не би трябвало да ги има на юг от Дунава толкова рано.

Немският изследовател явно следва една догма: българите са обявени за късни пришълци, следователно всеки исторически извор за по-ранно българско присъствие на Балканите, трябва да се обяви за недостоверен. Този метод в никакъв случай не може да се нарече научен. В науката е задължително да се следват само фактите, а не предубежденията както отдавна спомена д-р Ценов.

Щом дадено сведение, пряко или коствено, показва, че хора наречени българи са обитавали земите на юг от Дунава още през IV век, това сведение трябва да се провери, а не да се отхвърля само защото някой, някога си е решил, че дедите ни са късно дошли азиатци и няма как да са жители на земите на юг от Дунава и Балкана преди времето на княз Аспарух.

Що се касае до сведенията, които доказват ранно присъствие на българи в Тракия, такива има. В работата си “За управлението на Империята” Йоан Лидийски споменава нещо много интересно. Старият автор казва, че когато Константин Велики напуснал Рим (началото на IV век бел.моя), по императорско решение, онези сили, които пазели Истър се пръснали по Азия, а държавата изгубила за хазната си Мизия и Скития защото “варварите” правели набези без някой да им се противопостави – (J.Lyd.GIBI II, c.101).

Йоан Лидийски не споменава името на варварите, но благодарение на други летописци, ние разбираме, че се касае за българи. Анонимният автор на “Patria Constantinopolis” най-уверено твърди, че император Константин Велики (306-337 г.) докарал водопроводни тръби от България (GIBI Vc.322).  


Ако дедите ни населяват земите на юг от Дунава по времето на Константин Велики, то е пределно ясно и защо през 499 година, цяла римска (византийска) армия е унищожена от българите не в Черноморските степи или на север от Кавказ, а само на около 120 км от Константинопол – край река Цурта.

За това важно събитие разказва д-р Ганчо Ценов уповавайки се на работите на стари автори: “Комес Марцелин, който е илириец и съвременник на тези събития, отбелязва в своята хроника под година 499 следното: "Арист, военачалникът на илирийските войски, с петнадесетхилядна въоръжена войска и 250 коли, натоварени с нужното за бой снаряжение, тръгна против българите, които плячкосвали Тракия.  Боят се завърза при р. Цурта (Чорлу), където бяха унищожени повече от четири хиляди наши, било като бягаха, било като падаха от брега в реката” – Кроватова България, с.35.

Тук не става дума за случаен сблъсък на дошли да грабят империята малки български отряди и редовна римска войска. Дедите ни са били над 15 000 души, за да могат да победят  15 000 добре въоръжени легионери, елиминирайки напълно около една трета от тях. Това е пределно ясно на историците ни и навярно поради тази причина, тези от тях, които са били принудени да следват догмите, правят опити да локализират въпросната битка не в Южна Тракия, а на север от Балкана.

В работата си “Образуването на Българската Държава” Петър Петров пише следното:  “Още по-опустошителен характер имало нападението на прабългари над диоцеза Тракия през 499 г. Срещу тях се опълчил военачалникът на Илирик Арист с 15-хилядна войска и 520 коли. Сражението станало при р. Цурта, вероятно на север от Стара планина. [46] ” – с.103.

В бележката, в която трябва да се обясни къде точно се е състояла битката се казва следното: “46. Реката е наречена Tzorta у Йордан и Tzurta у Комес Марцелин, като е посочено, че била е „високи брегове”. Самото сражение е станало „в Тракия”, т.е. в диацеза Тракия, простиращ се чак до р. Дунав. При това положение най-вероятно е реката и полесражението да се търсят някъде на север от Стара планина.”


Всъщност няма причина река Цурта да се локализира на север от Стара Планина. Областта Тракия е на юг от Стара Планина, на север са провинциите Мизия и Скития.


Диоцез Тракия - Map of the Diocese of Thrace (Dioecesis Thraciae) ca. 400 AD, showing the subordinate provinces and the major cities.- изобр. Cplakidas - Base map found at en:Topographic map#Global 1-kilometer map, otherwise self-made. Data based on maps in atlases and the internet and on contemporary sources, primarily the Notitia Dignitatum. Note: The exact course of the provincial boundaries is very uncertain and in many cases only approximate.

Има и друга важна подробност засягаща местоположението на сблъсъка на българи и римляни. Още в края на XIX век -1893-1894 г., правейки проучвания на тракийските хидроними, Вилхелм Томашек идентифицира Йордановата Zurta с Čorlu-sû (Чорлу бел.моя) – Die Alten Thraker II, 2, c.99. Чорлу се намира не просто на юг от Стара Планина, а е само на около 100 км от Константинопол.

По-късно, през 1957 г., цитирайки своят колега Томашек, Димитър Дечев уточнява, че Цурта е река Чорлу: “Zurta, Tzurta, Bezeichnung des Čorlu-sû.” - с.498.

През 1977 г. Владимир Георгиев съобщава, че името на споменатата от Марцелин и Йордан река Tzur-ta, Zurta, Tzorta, е погрешно записано вместо *Tzur-la=Чорлу дере – Траките и техния език, с.96. Прочее, виждането за записване на Цурта вместо Цурла се споделя също от Дечев и Томашек.

За период от около 83 години, трима известни лингвисти свързват Марцелиновата Цурта с Чорлу дере, която е в Южна Тракия. Сега трябва да си зададем важния въпрос: Какво пречи на официалните теории, река Цурта да е в Южна Тракия, недалеч от Константинопол?

Всъщност проблемите са два и то доста сериозни. Първият се състои в това, че ако Цурта беше на север от Стара Планина, то от страна на официалните теории, присъствието на българи би било лесно обяснимо с временно, бързо нахлуване за плячка.

Ако обаче Цурта е близо до столицата на Римската Империя (Византия), то е несериозно да се твърди, че след събитията от средата на V век, няма да са взети мерки за укрепване на Дунавския лимес (северната римска граница на Балканите, бел.моя), а и проходите на Стара Планина. За незабелязано, бързо проникване на българска армия от 15 000 души през Дунава и Стара Планина изобщо не може да се говори, това е абсурд.

От друга страна, ако българите са стари поселници на Тракия, то победата им над римската войска е много лесно обяснима. Местните хора познават най-добре областта, в която живеят, а доброто познаване на терена е важен фактор за печелене на битка. За Арист и неговата армия знаем, че не са стационирани край Цурта, те идват там, за да спрат българите, които “плячкосвали Тракия”, следователно не познават терена и лесно могат да станат жертва на засада.

На пръв поглед е странно българите да плячкосват свои сънародници. Не трябва да забравяме обаче, че сведението идва от устата на римлянин, а римляните са окупатори в земите ни.

На римляните принадлежат богатствата на страната ни, римляните живеят в големи и богати домове, римляните експлоатират дедите ни и както неведнъж се е случвало – подтиснатите въстават и предприемат действия срещу чужденците, т.е. римляните обитаващи Тракия.

Вторият проблем е още по-сериозен. Той се състои в това, че името на река Цурта е българско, или казано с други думи – обяснимо е на български език. Названията на реките са вдъхновени най-вече от тяхната големина, цвят на водата, бързина, но има и други фактори. Името на Клокотница например идва от клокотя, клокотене-звукът, който издава течащата вода.

В БЕР, Т2, с.453, имената на няколко български хидронима Клокот, Клокотиш, Клокотица, Клокотница, Клокотник  и др. са обясенни със стблг. клокотати-вря, кипя, извирам, кокоча. По същият начин е изградено и името на описаната от Плиний Стари река Колапис. Преди да започне с описанието на земите на мизите, Плиний съобщава, че Колапис се влива в река Сава –Plin.III.148. Колапис може да се обясни със стблг. клопотъ-шум, тропот, грохот, блг. клопам-вдигам шум.

Не е трудно да се разбере, че по същия начин е изградено и името на река Цурта – от цуртя, цвъртя-издавам остър звук, църкам-изтичам на тънка струя. Чорлу дере не е голяма река, през лятото може да се е превръщала в малка, църкаща струя и това да е дало името ѝ.(1)*

Има и други доводи в полза на твърдението, че сблъскалите се с войската на Арист българи, са местно население, а не извършващи мълниеносен десант азиатци, които прекосяват с невиждана скорост пълноводните реки Дон, Днепър, Днестър, Дунав, минават незабелязани през старопланинските походи и оплячкосват Тракия.

Отново трябва да се спрем на работата на д-р Ценов, който цитирайки Йоан Зонара разказва, че император Анастасий (491-518 г.) изградил огромно защитно съоръжение – така наречената Дълга стена: от Черно Море до Селимврия на Мраморно море, против нахлуванията на мизите, или българите и скитите – Кроватова България, с. 45.Карта показваща локацията на Дългата Стена и намиращата се недалеч от нея тракийска крепост Цурулон, край която тече река Цурта - днешната Чорлу дере

Селимврия, явяваща се южен край на Дългата стена, носи днес името Силиври и се намира недалеч от Чорлу – старият Цурулум, край който тече река Цурта. Дългата стена е ефективно средство за отбрана на Константинопол от хора живеещи в близост, като например в Цурулум. Налудничаво е да се строи до столицата на империята стена за защита от хора, които през V век би трябвало да са доста далеч - на север от Кавказ и Черно Море.


Карта показваща разположението на Чорлу спрямо Истамбул-старият Константинопол

Много по-ефективно е да се позволи за някое племе да се засели край Дунава със задача да пази границата. Военни лагери край Дунав са най-добрата защита за империята, защото прекосяващите реката нашественици са уязвими. Ефикасно е също да се разположат военни части в старопланинските проходи, които са лесни за отбрана и всеки опитал се да ги премине, би дал огромни жертви.

Не за степни номади (иранци или тюрки без значение), а за защита от българите обитаващи Тракия през V век е строена Дългата стена. Същите тези българи са в армията на Виталиан, който през 513 година възстава против император Анастасий. При описанието на военните действия, Йоан Никиуски използва един много интересен израз – провинция България

And he also gave battle to Vitalian, and there was great slaughter on both sides. Cyril the general retired into the city named Odyssus, and stayed there while Vitalian withdrew into the province of Bulgaria. Jh.Nik.Chr. LXXXIX.75


За предвождащия българи Виталиан Теофан Изповедник твърди, че успял да погуби 65 000 души от императорската войска – (Theo.GIBI, T.III, 1960, c.233)

Това означава, че армията на Виталиан е била огромна и макар да не знаем точния брой на българите в нея, то те ще са били множество, иначе областта, в която те живеят не би носила името провинция България.

От една страна имаме картата на Йероним, според която през IV век, на юг от Дунава има географска област България. Това се потвърждава от анонимният автор на “Patria Constantinopolis”, който твърди, че император Константин Велики докарал водопроводни тръби от България (GIBI V, c.332). От друга страна, описвайки събития от началото на VI век, Йоан Никиуски също говори за България на юг от Дунава, но уточнява, че тя е провинция (на Римската Империя бел. моя).

Тези сведения са в пълна хармония с виждането на д-р Ценов, че състоялата се през V век битка между българи и римляни край река Цурта, не е сблъсък между нахлуващи да грабят номади и римляни, а между местно население, което търси правата си и воюва успешно срещу окупационните сили.

Да, имало е наши предци и на север от Дунава и Черно море, но тези територии са обитавани от стари балканци поне от времето на Неолита. Неотдавна излязоха и резултатите от генетични изследвания на древна ДНК принадлежаща на скелетни останки от времето на Триполската култура. А.О.Никитин, работещ за лабораторията на Алъндейл, САЩ стига до заключение, че създателите на Триполие са смесица от балканци и население от Средна Европа. Явно балканския елемент е по-силен защото Никитин говори за балкански предци 

“Спустя еще три года наши выводы о генетических корнях трипольцев получили подтверждение в результате сравнительного анализа филогенетических истоков неолитических предшественников трипольцев в Центральноевропейском — Балканском регионе. Трипольцы, так же, как и их балканские предки, несли в себе материнские генетические линии, характерные для всей земледельческой неолитической ойкумены, уходящие корнями на территорию Малой Азии, прародину европейского сельского хозяйства.


По-голямата част от дедите ни обитаващи земите на север от Дунава и Черно море са успели за запазят своята независимост. От II до VII век, тези наши предци правят опити за освободят от властта на римляните братята си обитаващи териториите на юг от Дунава. Същевременно, старите балканци намиращи се под римска власт, не са стоели със скръстени ръце, а когато са можели са се борили за свобода. Въстанието на предвождащият българи Виталиан е доказателство за това.

Винаги трябва да се прави разлика между диаспора и родна земя. Прародината на старите сакси е Северна Германия. Сакси има и в Британия, че дори и в Трансилвания, но присъствието на сакси в Британия и Трансилвания не ни дава право да кажем, че това са най-старите земи на саксите.

По същия начин е неправилно въз основа на български поселения извън Балканите да се прави заключение, че старите българи са дошли от Средна Азия, Кавказ, или друго място. Още по време на древността, стари балканци са се заселили както Кавказ, така и земите край Бактрия и Индия. Сведенията на Плиний, Страбон, а и автори от ново време като разказващият за траки в Кавказ Киркор Джаукян, дават пределно ясни данни за това.

Жалко е само, че тези данни не се използват адекватно от хората заели се с изучаване на старата ни история. Всъщност ценните данни не се използват изобщо, все едно не съществуват. Това меко казано е безотговорно, изключително безотговорно.

Точно във века на информацията, да се премълчават сведения е неразумно. Рано или късно данните излизат на бял свят и тогава българския читател разбира, че дълго време е бил заблуждаван и ощетяван. Наистина недоумявам на какво се надяват историците, които се опитват да внушат, че корените на народа ни са в Средна Азия, че сме се оформили като етнос в Кавказ и тем подобни глупости.

Би ли повярвал някой англичанин, че прародината му е Индия или Китай, понеже в Индия и Хонконг са живели англичани? He разбира се, подобно твърдение би било прието с насмешка. Причината за това е наличността на достатъчно информация за миналото на англичаните, а и фактът, че никой враг не е горил ангийската книжнина и не е правил опити да манипулира историята на тези хора.

До неотдавна, информацията за миналото ни беше в ръцете на шепа индивиди, които поддържаха създадените от чужденци теории. Днес положението е различно, днес всеки буден човек може да достигне както до стари исторически извори, така също и важни работи на археолози, етнолози, антрополози. След това, нещата опират до интелигентност, а ние я имаме по природа. Ако притежаваме достатъчно информация – разбираме кое е истина и кое измама. А знаейки истината ще опознаем силата и потенциала си. После вече пътят напред е отворен.

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ - ВЕЧЕ ИМАМ КАНАЛ В ЮТЮБ, ОПИТВАМ СЕ РЕДОВНО ДА ПУСКАМ ИНТЕРЕСНИ ВИДЕА. ПРИЛАГАМ ЛИНК КЪМ ЕДНО ОТ ТЯХ, ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ!

Използвана литература и пояснения:


1.Г.Ценов, Кроватова България  и покръстването на българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
2.Петър Петров, Образуване на българската държава, Изд. Наука и изкуство,  София, 1981;
3.Български Етимологически Речник, Т.2, И-КРЕПЯ, В.И.Георгиев, Й.Заимов, Ст.Илчев, М.Чалъков, Й.Иванов, Д.Михайлова, В.Атанасов, У.Дукова, М.Рачева, Т.Тодоров, участ. в обс. Р.Бернар, Г.Риков, Е.Машалова, Л.Димитрова, БАН, София, 1979;
4.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977;
5.ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ-FONTES GRAECI HISTORIAE BULGARICAE, Tом III, cъст. и ред. Иван Дуйчев, Геновева Цанкова-Петкова, Василка Тъпкова-Заимова, Любомир Йончев, Петър Тивчев, БАН, София, 1960;
6.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, herausgegeben von D.Detschew in Sofia, Östereichischen Akademie der Wissenschaften, Schriften der Balkankommission, in Kommission bei Rudolf M. Rohrer, Wien, 1957;
7.W.Tomaschek, Die Alten Thraker, Eine ethnologische Unterzuchung, Verlag der Östereichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1980;
8.K.Miller, Mappae mundi - Die älteste Weltkarten, Stuttgart, Jos.Rotscheverlagshandlung, 1898;
9.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;

 (1)* Томашек търси значението на името на Цурта с арменската дума džur-вода. Подобно е и виждането на Георгиев, той предлага арм. ǰur-вода.Тук обаче се касе за случайна прилика, все пак, келтската, уелска дума dwr също означава вода, но на келтски обяснение няма. Dwr  идва от по-старо dubro-яма с вода – дума отговаряща на нашата дума дебра-дълбоко място.

Извори от интернет:

John, Bishop of Nikiu: Chronicle. London (1916).  English Translation, THE CHRONICLE
OF JOHN, BISHOP OF NIKIU (посл.вид. 28-11-2019) http://www.tertullian.org/fathers/nikiu2_chronicle.htm
А. Г. Никитин (Аллендейл, США), Генетические корни трипольцев: что мы узнали после восьми лет исследований (посл.вид. 28-11-2019) https://www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/STM_DWL_TMBg_Flb79aXgo8nE.aspx
GIBI, T.V, 1964 (посл.вид. 28-11-2019) http://macedonia.kroraina.com/gibi/5/gal/5_322.html
GIBI, T.III, 1960 (посл.вид. 28-11-2019)
Петър Петров, Образуване на българската държава, Изд. Наука и изкуство,  София, 1981(посл.вид. 28-11-2019)  http://www.promacedonia.org/pp2/pp_1_2_1.htm#46.125 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. https://radostinalassa.blog.bg/politika/2018/02/03/nashata-istinska-istoriia-predi-200-250-godini-vsichki-hora-.1591798
   и друг е написал подобно нещо-река Цуртасегашна Чорта се намирала ан 70км от Истанбул

   Изтриване
 2. Но гн Серафимов, щом историците смятат, че река Цурта е на север от Хемус, значи наистина е така. Вие пишете есета, които са интересни, но са есета на блогър, не са научна работа и нямат научна стойност. Диоцезът Тракия не е с точно определени граници и колегата Петров има пълното основание да постави локализация в Северна България. Там са и хората на Виталиан, n'est-ce pas :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз мисля, че Спароток е прав защото е посочил трима лингвисти, които отъждествяват Цурта с Чорлу дере в Европейска Турция.

   Изтриване
  2. Стоянчо, ама Цурта е река, а пък Чорлу е град бе...

   Изтриване
  3. А сега иди и прочети какво е писано в статията, там се казва, че има река Чорлу дере, която тече в покрайнините на град Чорлу, а точно тази река лингвистите са идентифицирали с Цурта (няма да добавям 'бе..."дано не се обидиш :)).

   Изтриване
  4. До Анонимен 28 ноември 2019 г., 17:51

   Да, Виталиан е роден в Залдапа, а това е селище в Мизия. Какво пречи населението на Тракия да говори същия език както и населението на Мизия? Taка е и днес, ние не можем да разграничим жителите на Добруджа и жителите на Странджанско като хора от разичен произход защото обитават различни области.

   Изтриване
  5. Стоянчо, според специалистите река Цурта е локализирана в днешно Монтанско, а не в туркия град Чорлу. Не вярвай на любителчето Спарто, все пак той има интерес есетата му да се лансират като истина, само че не са.

   Изтриване
  6. До Анонимен29 ноември 2019 г., 10:38

   От кои специалисти и как е доказано, че Цурта е в Монтанско? Да не би доказателството да е от характера на - щом казвам, значи е така ? :)

   Изтриване
  7. В монтанско не е ли Цибър?!

   Изтриване
  8. Най- много харесвам израза “.. какво пречи…”
   Нищо, разбира се не пречи всеки да разказва, прихваната информация и да я развие като литературно произведение!
   Но истината в науката История не е интерпретативно съчинение! Тук трябва подбиране на факти, артефакти, трудове от признати историци в подкрепа на твърдитието! Безброй часове работа, без “ копи пейст”, кашони с записки на тавана! Историците затова се делят на тесни специалности: тракологиа,средновековие,български земи под османска власт….
   Трудно, невъзможно е са имаш пълните, правилни познания за историята на народите по българските земи тори до Тракийците?!

   Чета от години публикации на този блог, защото обикновените хора ги пръскат къде ли не в мрежата! Написани са увлекателно НО
   Моля автора да започва всичките си писанини с- НЕ СА НАУЧНО ДОКАЗАНИ ТВЪРДЕНИЯ!
   Благодаря за разбирането!

   Изтриване
  9. Има и реки които са изчезнали Например сухата река която даже е била плавателна

   Изтриване
 3. Безспорно „Цурта“ има обяснение на български: „тая чешма ЦУРИ едва-едва“, „хайде, мама, иди да се ИЗЧУРКАШ“. Въпреки слепотата на недоучените ни „учени“!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е слепота, май е следване на интерес, личен интерес. Диплома се взема, ако не изобличаваш преподавателя си, но кажеш ли му открито, че той лансира неверни и вредни за България теории, то ще дойде край на кариерата. Оформеният в миналото порочен цикъл е жив и днес.

   Изтриване
  2. Имам подозрения дори, че "цурта" също е изкривен гръцки вариант на "чурка" (в смисъл тече слабо). Всеки който е чувал грък как говори български е наясно. "Сисето цупено, лампата пуси, пуси..." Вероятно даже чак и по време на турското нашествие, в някаква степен, все още някои от местните жители са ползвали и първоначалното наименование, а от там следва и Чорлу дере.

   Изтриване
  3. И аз имам предположение и то е, че Цурта е гръцката транскрипция на Шуртя, тека/лея се в изобилие! И няма нищо общо с Чорлу! Авторските права са запазени, да няма х-м после! :)
   Провинция Тракия, както видимо е в Централна България, а войските са се движели от Илирик (Македони, Сърбия), има стрыммни брегове....значи няма да е Чорлу, трябва да е някоя пълноводна и буйна река край София, някой Искърски приток, може би...

   Изтриване
 4. На мен ми хареса това, за другите не ме е еня.
  Владо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Владо, всеки преценя за себе си. Нека хората четат, проверяват и правят сами изводи относно това - кое е вярно и кое не е.

   Изтриване
  2. Г-н Владо и Серафимов, и на Златарски му е ХАРЕСВАЛО каквото е твърдял! Не го обвинявам, само ви напомням, че с харесване явно не става, идва врем, когато на някой няма да му харесва вече и ще си го направи по свой вкус, ако се сещате какво имам предвид!

   Изтриване
 5. Нещата са ясни, но само за тези, които обичат България. На другите им се иска да сме дощляци, които са се домъкнали от любимата им Азия. Интереса клати феса, нъ'л тъй :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, всички съвременни нации признават, че са съставени от мигранти. Само в България се използва сръбската дума дошляци, за да се доказва световното изключение, че само българите са местни балканци. При положение, че е доказано генетично, че съвременните българи са 100% мигранти от Бронза, та до сега.Генетична връзка със старото неолитно население на Балканите състоящо се от смес 85% дошли от Анадола фермери и 15% заварени европейски ловци събирачи не е доказана.

   Изтриване
  2. До анархо28 ноември 2019 г., 20:04

   Типичнита за българското население хаплогрупи I2, R1b/L*23, J2, G2, E-V13, а и голяма част от R1a, са наследени от население, което е обитавало Балканите преди 13 000-9000 години.

   Бронзовата епоха започва преди 5500 години. Това са фактите, надявам се да можете да смятате.

   Изтриване
  3. И отново да повторим, каквото твърдите по-горе, не е истина! Дайте публикациите за изследвани проби, които твърдят, всичко това - че видиш ли между 13000 и 9000 г пр.н.е не 1 или 2, а цели 6 (!!!) хаплогрупи се появяват на Балканите по нашите земи, НИТО ЕДНА не се е появила на Балканите!!! И не Ви пречи да твърдите, че населението, т.е. траките, нямат смесен характер!!! Та кои са били носителите на тези групи, каква култура, език и цвят на очите са имали?! Не спирайте с "разсъжденията", дайте воля на фантазията! Коя група е била в доминиращо положени, през цялото време ли са били равнопоставени %-но? Коя е била българополагащата - дошлите от Близкия Изток или от Степите?

   Изтриване
  4. До Анонимен 28 ноември 2019 г., 20:45

   Чудя Ви се на ума - как можете да правите твърдения по даден въпрос и същевременно да не знаете абсолютно нищо по този въпрос. В научна публикация от 2013-та година е дадено обяснение за особеностите на няколко хаплогрупи типични за българите:

   (i) За R-L23* се смята, че принадлежи на хора населили земите ни след Ледниковия период (т.е. преди около 13 000 г. бел.моя).
   (ii) За E-V13 се смята, че принадлежи на хора обитавали земите ни през Мезолита (т.е. преди 12 000 години бел. моя), като след това представителите на тази група се заселват и на други места, и този процес върви паралелно на разпространяването на организираното земеделие.
   (iii) За J-M241 се предполага, че е от времето на Неолита (т.е. преди около 9000-8000 г. бел моя) отразява разселването в западна посока на ранните земеделци, тръгнали от най-ранните си местообиталища край Черно море.

   (i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period;
   (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming;
   (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea;

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590186/

   “Заслужава да се отбележи, че както бе вече предложено, хаплогрупа R1a-M17 може да сигнализира различни събития – от времето на края на Ледниковата епоха (от преди 13 000 години бел.моя), до по-скорошните разселвания на славяните.” – “…it is worth mentioning that, as previously suggested [48]–[50], haplogroup R1a-M17 could be a signal of various events ranging from early post-LGM expansions to more recent Slavic demography.“
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590186/
   В дисертацията на д-р Янкова-Карачанак намираме още повече подробности за “източната” хаплогрупа R1a-M17: “Следователно древната възраст на Хг RM458 в Източна България (12.4 ± 5 kya) и Кавказ (10.1 ± 3 kya) трябва да се интерпретира внимателно, поради това, че оценката на възрастта се повишава вследствие редица демографски епизоди.”

   По интересно е следното, при около половината от носителите на R-M17 се наблюдава европейският вариант : “Трета по честота е широко разпространената евразийска хаплогрупа R-M17, която е установена при 17.5% от българите, като 42.9% от тях принадлежат към типичната за Европа Хг R-M458.”
   http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/S_Karachanak_Yankova-avtoreferat-%20geni%20na%20balgarite.pdf

   На с.31 от дисертацията на д-р Карачанак, в табл.10, възрастна на “източната” хаплогрупа Хг R-M458 у нас варира между 12 400 години и 4100 години. За другите 57, 1% представители на R-M17 не е казано, че са потомци на население дошло през късната Античност и ранното Средновековие от Афганистан, Иран, или Пакистан.


   Що се касе до степите, те още от времето на Неолита са обитавани от стари балканци, за които се смята, че са основоположници на Триполската култура в Украйна:

   “Спустя еще три года наши выводы о генетических корнях трипольцев получили подтверждение в результате сравнительного анализа филогенетических истоков неолитических предшественников трипольцев в Центральноевропейском — Балканском регионе. Трипольцы, так же, как и их балканские предки, несли в себе материнские генетические линии, характерные для всей земледельческой неолитической ойкумены, уходящие корнями на территорию Малой Азии, прародину европейского сельского хозяйства.”

   https://www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/STM_DWL_TMBg_Flb79aXgo8nE.aspx

   Изтриване
 6. Реакция за Анонимен28 ноември 2019 г., 18:31эСтоянчо, ама Цурта е река, а пък Чорлу е град бе...

  Струва ми се, че не осъзнавате как се излагате с това "бе", но какво да се прави, явно е въпрос на интелект и възпитание. Авторът на този блог е помолил учтиво хората, които започват дискусия да се регистрират и да коментират с истинското си име, но Вие не можете да намерите смелост да направите нещо изискващо елементарна култура - да кажете кой сте. Загубихте драги господине, шах и мат с един ход.

  ОтговорИзтриване
 7. Ама не трябва ли да се провери това название Чорлу от кое време е, ако е от ромейско хубаво, а турците са го доукрасили с дере за рекичката. Ако е от турско време, то е загубена работа да се търси произхода на митичната за сега река Цурта от името на рекичка Чорлу дере.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До анархо 28 ноември 2019 г., 19:59

   Не четете ли? Проверено е още през 1893-1894 година:)

   Изтриване
  2. До glowclipze28 ноември 2019 г., 19:55

   Млади приятелю, губиш си времето с хора, които нямат нито обща култура, нито познават почтеността.

   Изтриване
 8. Отново ли, г-н Серафимов, хаванали сте се за едно изречение и съзнателно сте пренебрегнали предговора и текста под линия! А Параграф 2 - Константин възстановява Плиска, Преслав, Дръстър, Констанца от скититте, след като ги покорил?! Кои скити, г-н Серафимов и поддръжници, нали сте много ерудирани?!
  Какви тръби е докарал от българия?! От мездра ли ги е докарал или Видин?! Това да не е бил т.нар. български поток?!!
  Вие също не си задавате и не можете да отговорите на елементарни въпроси, а имате претенции да решавате и да натрапвате решение за големи въпроси!
  Как ще докара вода от България, ако българите не са подчинени или техни най-верни съюзници?! Елементарно нали? Иначе във реме на война разрушаването на акведуктите в българската част ще е много лесно за нас?! Нали! Ама така е, фантазиите водят до лъжи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 28 ноември 2019 г., 20:03

   До лъжи водят само фантазиите на казионните учени, които премълчават факти и преиначават ценни сведения. Константин Велики наистина води битки с населението на провинция Скития, но след това следва примирение. Константин Велики неслучайно построява мост на река Дунав - точно на брега на провинция Скития. Така хората от тази област ще могат да търгуват безпрепятствено със своите роднини отвъд Дунава.

   Точно добрите отношения на Константин Велики с неговите роднини са причината не само, за построяването на моста, но и за полагането на основите на Плиска и Преслав.

   Добрите отношения на Константин Велики и траките на юг от Дунава са намерили отражение и във българския фолклор - изключително силната почит към Св. Константин и Елена, без чиято икона нестинарите не влизат в огъня.

   Изтриване
  2. до анонимен - ти си откровен ТРОЛЛ. Нищо лично.

   Изтриване
  3. С какви аргументи доказвате, че точно при Константин Велики са положени основите на Плиска и Преслав г-н Серафимов?

   Изтриване
  4. До Анонимен29 ноември 2019 г., 10:44

   Аргументите са следните:

   1.Авторът, който споменава за строежите на Плиска и Преслав по времето на Константин Велики съобщава и за точаната сума, която императора отпуска - 600 златни кентинария.

   2.Посочени са и имената на служителите на Константин Велики и по-точно - Салустий и Урбикий.

   3.Името Плиска отговаря на името на тракийския хидроним Плистос, сродно е и на споменатия през късната Античност Плистон.

   4.Прокопий Цезарийски споменава за тракийска крепост Плисенум.

   5.През 4-ти век,традиция на строеж с едри квадри съществува в провинция Скития - там където е Плиска.

   6.Розовият хоросан, опус микстум, хипокостът (или ако искате хипокАУста), петоъгълните кули и т.н. са типични за строежите от късната Античност.

   7.Край южната порта на Плиска е намерен масивен релеф на Тракийския Конник. Поради това, че по релефа няма хоросан, археологът Атанас Милчев заключава, че не се касае за сполия, но не посмява за спекулира относно функцията на монументалното изображение на Хероса при портата на Плиска.

   8.Земното укрепление на Плиска – вал и ров, не е нововъведение от Средновековието, а се явава типично защитно съоръжение на северните траки и то от времето предхождащо идването на римляните.

   9.Сред строителните материали на Плиска има тухли с надпис Дулес/DULES, като Ст. Михайлов заключава, че това е име на тракийски собственик на тухларна от близкия регион. Самото име Дулес е само вариант на старобългарското родово име Дуло. Намерени са и други антични материали, които макар и малко на брой, показват, че по време на Античността, на мястото на Плиска е имало селище.

   10.На първия старобългарски епиграфски паметник, на който е споменато името Плиска, селището е наречено κάνπον (канпон). Веселин Бешевлиев обяснява, че κάνπον (канпон) идва от латинското campus, като значението в случая е военен лагер - „лагер", „стан",castra. Дали пък дедите ни не са знаели, че строежът е започнат още по време на римската окупация на земите ни? Защо иначе е било нужно, а и възможно да употребят в надписа такъв архаичен термин като κάνπον?

   11.Простолюдието обитаващо Плиска е живяло в землянки и полуземлянки, а точно землянката и полуземлянката са типичното жилище за тракийското население обитаващо земи между Стара Планина и Дунава.

   12.Сред строителните материали на Плиска има тухли с надпис Дулес/DULES, като Ст. Михайлов заключава, че това е име на тракийски собственик на тухларна от близкия регион. Самото име Дулес е само вариант на старобългарското родово име Дуло. Намерени са и други антични материали, които макар и малко на брой, показват, че по време на Античността, на мястото на Плиска е имало селище.

   Изтриване
  5. Xa-xa-xa, много ти се кефя Павле, направо умирвам от кеф като натриеш носа на тарикатите. Те идат като тигри, но бягат като офци, да ги видим тоя трол дали ще се върне пак :)

   Изтриване
  6. До Делко 29 ноември 2019 г., 19:21

   Едва ли ще дойде анонимния господин. Когато фактите говорят и троловете трябва да мълчат :)

   Изтриване
  7. Но г-н Серафимов латинското Дулес е съкращение,а не лично име. Вие по каква методика "развръзвате" това съкращение?

   Изтриване
  8. цитат: " ...латинското Дулес е съкращение,а не лично име..."
   Това сам ли го измислихте или някой Ви помогна?

   Изтриване
  9. До Анонимен1 декември 2019 г., 18:56

   Мислех да не отговарям на Анонимен30 ноември 2019 г., 0:16....Най-трудно се отговаря на безумно глупав въпрос? И аз като Вас мисля, че някой трябва да е помагал :)

   Изтриване
  10. "И аз като Вас мисля, че някой трябва да е помагал :)"
   Хммм, това което сега пиша не държа непременно да бъде публикувано, но ако намирате предишната ми мисъл за полезна, можете да я ползвате винаги когато пожелаете. Не съм я "патентовал"! Ако Вие не го правите, аз със сигурност ще го повторя и в бъдеще, защото има наистина моменти, в които някои провокации се повтарят многократно и трябва да бъдат ограничавани. Поне доколкото е възможно.

   Изтриване
 9. За това, че с спестяват факти поради не знание или поради неразбиране и липса на анализи, т.е. обяснения от подготвени ерудирани учени, съм напълно съгласен с Вас и Ви подкрепям в популяризирането им!
  От друга страна, г-н Серафимов, говорите каквото Си искате! - В текста Параграф 2 пише - Константин е Възстановил (!!), не Положил основите на Плиска и Преслав!!!
  А за Константин и Елена - наистина съм изненадан, че не Ви е ясно - това е символика не от "братска" благодарност, а за това че е бил готов да влезе в огъня за Христовата вяра! В българската православна църква са обявени за Царе Равноапостоли, защото са направили всичко за вярата - Константин я налага, а майка му Елена е намерила Кръста!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен28 ноември 2019 г., 21:32

   Какво пречи строежите на Плиска и Преслав да са започнати по времето на Константин Велики, да са пострадали от определени бойни действия по негово време и пак по негово време селищата да са възстановени.

   Използвам случая да Ви представя един много интересен цитат:

   “Все пакъ не е изключена възможностьта Плиска да е била нѣкаква малка станция на римския пѫть или, както сѫ предполагали Борманъ и Иречекъ, [2] римски лагеръ, който отъ Испериха е билъ преустроенъ въ столиченъ градъ.” - В. Бешевлиевъ, Плиска въ географски карти отъ 17 в. и 18 в. Македонски Прегледъ, Година XII, книга 3, София, 1940;

   Изтриване
 10. Защо е трябвало точно "..Арист, военачалникът на илирийските войски, с петнадесетхилядна въоръжена войска и 250 коли, натоварени с нужното за бой снаряжение и т.н.." да се придвижва почти до Константинопол за битка с българите ? Не е ли имал императорът под ръка по-наблизо военни сили,например военачалникът на Тракия и т.н.?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. до Анонимен28 ноември 2019 г., 22:56

   Според казионните учени преди времето на император Зенон, на юг от Дунава няма българи. Те ще да са били някъде край Фанагория или из Черноморските степи, Панония и т.н.

   Логично е значи да се повикат хора от земи, които са на повече от 1200 км. от сърцето на Тракия, но е нелогично да се повика римска войска от съседната Илирия - около 200-250 км?

   Изтриване
  2. Не,не..друго имах предвид.Римска войска в Тракия не е ли имало та викат от Илирия? Да не би военачалникът на Тракия да не е бил достатъчно "благонадежден" така да се каже, дали неговите войници(може би предимно тракийци) не са "приветствали"действията на българите, да речем ?

   Изтриване
  3. До Анонимен29 ноември 2019 г., 18:31

   Може би имате право, не е изключено даже самата тракийска армия да е вдигнала бунта и да е започнала действия срещу римските окупатори.

   Изтриване
 11. Още с прочита на заглавието си по мислих, че в коментара си мога да включа и цитат на Йоан Никиуски, в който се говори за провинция България в ИРИ още в началото на VI век, но той присъства в темата. Загадката е каква е тази провинция България след като тук не трябва да има и "кьорав българин"? Българите са на хилядци километри на север и ще пристигнат тук след повече от 150 години. И все пак има нещо което бих могъл да добавя. Това е, че ако се погледне по детайлно в продължението на описанието, може да се локализира и къде точно се намира тази провинция. Описва се как Виталиан се оттегля в провинция България, а после чрез подкуп убива (забележете) "римския генерал Кирил" и превзема града Одесос (днешна Варна), където той се е опитал да намери укритие.
  "And he also gave battle to Vitalian, and there was great slaughter on both sides. Cyril the general retired into the city named Odyssus, and stayed there while Vitalian withdrew into the province of Bulgaria. And he gave large sums of money to the guards who kept the gates of Odyssus, and then, marching by night, he put Cyril the general to death and captured the city. "

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен29 ноември 2019 г., 0:06

   Историците знаят много добре за споменатата от Йоан Никиуски провинция България, но това не пасва на догмите и информацията бива обявена за...заблуда.

   Поради същата причина, картата на Св. Йероним е обявена за късна, нищо, че абсолютно всички топоними и етноними по нея са от времето на Античността и нито един от 12-ти век.

   Историците ни знаят прекрасно, че в Именника е казано ясно - 515 години преди княз Аспарух дедите ни са имали княжество от другата страна на Дунава. Да оставим настрана, че думите княз и княжество са трън в очите на историците ни, те предпочитат кан и канство. Освен това се опитват да маргинализират сведенията и да отклонят вниманието от факта, че 515 г. преди Аспарух, на север от Дунава живеят само траки.

   Изтриване
  2. "Историците знаят много добре за споменатата от Йоан Никиуски провинция България, но това не пасва на догмите и информацията бива обявена за...заблуда."
   Това е известно, но парадокса е, че Йоан Никуиски не е някой късен автор, а е съвременник на Аспарух. Живял е по същото време и е описвал даже събития които са се случвали по тези места и тогава. А точно тогава България все още е била в процес на създаване. Нелепо е да си представи човек, как се е "заблудил" до такава степен. С други думи, няпълно се изяснява кой кого и защо се опитва да заблуди.

   Изтриване
  3. До Анонимен30 ноември 2019 г., 16:28
   Как по времето на Аспарух България ще е била в процес на създаване? С кого тогава води война ИРИ през 680 и с кого подписва мирен договор?

   Изтриване
  4. До Дойчин Дойчев 1 декември 2019 г., 9:30

   Именно! Константин Апамейски говори за война с България, т.е. става дума за държава, а не за някакви нахлули в империята варвари.

   Изтриване
  5. Като си прочетох коментара виждам, че съм се изразил малко неясно, за което съжалявам. Точно това имах предвид и аз, че е абсурдно твърдението българите да пристигат едва с Аспарух и на момента на Балканите се утвърждава обширна територия с наименование България. Тези неща не стават от днес за утре, а това е дълъг процес. Освен това самия владика Йоан от град Никиу - Сирия, ни е съобщил, че 150 години по рано е имало римска провинция България точно на това място.

   Изтриване
  6. Йоан Никиуски няма ли предвид Стара Велика България на Кубрат,която не е била римска провинция ?

   Изтриване
  7. до: Анонимен 1 декември 2019 г., 22:32
   Ако поне малко повече бяхте чели преди да пишете, щяхте да сте наясно, че Odyssus не се намира в "Стара Велика България на Кубрат,която не е била римска провинция", а е днешна Варна. За да твърдиш нещо, първо трябва да научиш (прочетеш) кое е вярното, а после да изказваш мнение.

   Изтриване
 12. Здрасти Павка.
  Чета те вече много години. Тъй може да продължаваш да си пишеш и да четем, и да си пишеш... докато умрем.
  За туй ще ти предложа:
  1. Изработи кратък (А4) лист с опорни точки, които искаме да бъдат променени в учебниците.
  2. Ще излезем на протести срещу министерството на образованието и БАН, 6 месеца след публикуването.
  Гарантирам ти, че всичките върти опашки изведнъж ще се окаже, че мислят като теб.
  То и сега на практика опонентите ти са анонимни :)
  Тъй че, Да действаме!
  Много хора сме и ще въстанем за справедливост!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До bobbi_mk29 ноември 2019 г., 0:16

   Хубаво предложение, но не мисля, че истината е достигнала до достатъчно хора, които да могат да окажат обществен натиск. Тези, които разпространяват лъжи не са много, но имат влиняие в медиите и в политиката.

   Изтриване
  2. Павле, кажи тогава какво да правиме, не може да се чака още дълго време, не мислиш ли? Никой не те кара да ни пращаш на барикадите, само дай акъл как да действаме.

   Изтриване
  3. До Делко29 ноември 2019 г., 19:18

   Какво да правим ли - нужно е да се разпространява алтернативната информация. Колкото повече хора знаят - толкова по-добре. Фейсбук дава възможност за спонсориране на статии, които определени хора смятат за интересни. За сравнително скромна сума, една статия може да достигне до 30 000 души...и така...

   Изтриване
 13. Здравейте г-н Серафимов. Тази пролет се разходих до крепостта Цари Малиград край с.Белчин. В нея открих една легенда за Гала Плацидия и това как е поела поход от Константинопол към Рим за да освободи синът си от пленничество. Интересното в случаят е , че като родина на Гала Плацидия е определена Пулхерия. Когато видях това веднага си казах: Ето още едно свидетелство за това , че името България се е появило много преди прословутата 681г. В предвид факта , че това е официален(казионен) музей съм абсолютно сигурен , че въпросната легенда е представена от изкривен гръцки източник , който е представил името България като Пулхерия. Това се среща в много гръцки думи да се сменя Б с П и Г с Х или К. Действието от легендата всъщност е реалност , което е нормално поради факта , че легендите и митовете винаги се пишат по реални събития , а вече последвалото им украсяване до известна степен ги зикривява и хиперболизира. Събитието се се случва най-вероятно през 5в. предвид факта , че Гала Плацидия е родена през 388г. След откритието ми веднага снимах таблото в музеят , но преди малко се сетих да потърся нещо за нея в интернет и я открих в статия. Ето и цялата легенда , а след това и линк към нея : Според легендата Гала Плацидия тръгнала от Константинопол за Рим, за да освободи сина си от пленничество в Равена. Преди да тръгне на път тя се видяла с брат си Хонорий, който бил на смъртен одър. Братският завет бил: „Ще вървите много дни, ще минете през Августа Траяна и Филипопол, преди да стигнете Сердика, се отбийте на юг. В подножието на четирите планини, край река Палакария, наречена на нашата родина Пулхерия, ще намерите едно райско място с чудотворна вода. Отдъхнете си, потопете се в лековитите извори, напълнете всичките си амфори с тази чудодейна вода. Ще бъдете здрави и силни и начинанието ви ще успее”, завършил братът Хонорий. Така и станало, армията на Гала Плацидия завзела Равена, освободила малолетния си син Валентиан и го провъзгласила за император. https://woman.bg/puteshestviya/legendata-za-gala-platsidiya-i-s-belchin.36531.html Искам да ви попитам какво можете да кажете по този въпрос , защото аз съм сигурен , че въпросната родина Пулхерия е просто гърцизиран вариант на България(Булгерия).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Unknown29 ноември 2019 г., 1:35

   Пулхерия е реална личност, има дори монети с лика ѝ. http://www.wildwinds.com/coins/ric/pulcheria/i.html

   Иначе латинската дума pulcher-красив е много интересна, смятам, че тя е сродна на fulgor-блясък, сияние, сткелт. bolgscio-блясък и разбира се нашето народностно име българи.

   Държа да наблегна, че въпреки връзката на pulcher, pulcer, fulgor c благ, българи, Пулхерия няма нищо общо с народа ни, освен ако не смятаме бракът ѝ с тракиеца Маркиан.

   Изтриване
  2. Само , че в легендата ясно се казва , че името е на родината, а не на единична личност. И именно на тази родина е кръстена реката Палакария. А и на балканите където открай време живеят българи няма практика водни басейни да бъдат кръщавани на личности. Обикновено имената на реки описват техните отличителни черти , както вие сте посочил в горната статия. Да има изключения например р.Ерма , но не мисля , че Палакария е кръстена просто на личност с име Пулхерия. Все пак , колкото и да бъде изкривена поради хиперболизация и древност дадена легенда,то тя не губи своите герои и смисъл. Не мисля , че някой би изменил легендата в такъв вид , че дадена човешка личност да бъде наречена име на родина. Може да се появят някакви свръхчовешки способности или качества , но героят си остава герой, а родината - родина. Точно поради това исках да ви попитам дали сте слонни да направите задълбочено проучване дали има други сведения , за целият род на Гала Плацидия, защото е ясно , че преди 7в. е имало само римляни и българи(траки) на власт в римската империя. Да не говорим , че първите 18 императора на римската империя по балканските земи са българи(траки). За Гала Плацидия е ясно, че е родена в Солун , а брат й Хонорий доколкото си спомням е от Константинопол. Щом за тях тези територии са назовани като родина с името Пулхерия , то не трябва веднага да се отхърля възможността това да е България, а самите български(тракийски) управници да са използвали личностното наименование на родината си под чужда власт. Не случайно данайците(гърците) мразят и оплюват Константин Велики, Юстиниан Велики и др етнически българи(траки) , които напълно подпомагат роднините си , като първият им построява 4 града, а вторият, катоегорично игнорира всякаква римска и данайска култура , като използва неговият роден език- българският(тракийският). Мисля , че ще е добре да се задълбочите в едно изследване по този въпрос , защото могат да излезнат нови неуспорими доказателство за много по-старата проява на името България от прословутата 681г.

   Изтриване
  3. за Unknown29 ноември 2019 г., 16:42
   Само , че в легендата ясно се казва , че името е на родината, а не на единична личност. И именно на тази родина е кръстена реката Палакария. А и на балканите където открай време живеят българи няма практика водни басейни да бъдат кръщавани на личности

   Има такава практика, как да няма!
   Здравкова чешма.
   Река Веселина.
   Река Луда Яна.
   Река Луда Мара.
   Река Мартинка.
   Асеновска река.
   Батова река.
   Давидковска река.
   Нейковско дере.

   Изтриване
  4. Река Палакария си кротува между Витоша и Рила, в Самоковско където винаги си е била :-) ,приток е на Искъра. Но се произнася с ударение на последното И ..ПалакарИа

   Изтриване
  5. До Unknown29 ноември 2019 г., 16:42

   Хубаво да се направи изследване, но това отнема много време и средства. На този момент няма как да си позволя отклонение от работата, с която съм се заел.

   Изтриване
  6. Ако обърнете внимание на името Ралакариа гръцките хронисти не могат да изричат Б а от там следва да се пише Балкария така че моя извод е България винаги си е била на мястото и ако обърнете внимание след потопа предишествениците ни се преселват по Анадола Навлизат до Тибет след това през централна Азия отново се връщат към пра родината си откъдето и да минават остават белези имали са свои календар своя писменост силна държавна администрация артефакти те са пред очите но на някои не им изнася този факт ако обърнете внимание за съвета на хан Кубрат повелята му да се върнат синовете му в бащините земи за да въстановят влиянието си на балканския полуостров и отново да наложат влиянието си не напразно синовете на хана се завръщат встарите си земии следваики пътя на братята и местата където се преселват за да може със останалите местнина балканския полуостров да възвърнат не само земите окупирани от ромеите така че е колкото и да крият фактите те са наяве казано е когато сключват мирния договор Българите по право и наследство си завръщат в бащините земи

   Изтриване
 14. Ето нещо интересно:
  https://www.actualno.com/books/zagadkata-na-dunavskata-civilizacija-izleze-na-bylgarski-news_1410628.html.
  Ще игнорирате ли и тази книга г-да анонимни. Евдокия

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Евдокия

   Книгата на Хаарман е прекрасна, имам я вече 7 години...и постоянно откривам интересни неща :)

   Изтриване
 15. Саме да уточним: тази публикация има ли нещо общо с една публикация в списание Авитохол?

  ОтговорИзтриване
 16. Павка здравей! Най-напред да те поздравя за неуморимостта ти в работата за защита на българската кауза и борбата ти срещу - ще го кажа направо - враговете на българщината, на самите нас и на нашата история!!! Усещам наистина и малко нещо умора в тебе - дано да се лъжа - на вярвам, че това е временно състояние и ще премине! Все пак ти си млад и много енергичен човек и освен това това, на което си се отдал е нещо като дело на живота ти и ти няма да се откажеш никога!!! За съжаление не мога да кажа същото за себе си - вече съм на 77 години, осакатен от тежка артроза, а и нищо чудно и да ме е хванало и прогресивното изкуфяване, което не е нещо рядко при старчоците. Сега да ти кажа и защо пиша тоя постинг - непрекъснато ме мъчи това, че не можем да отворим очите на повечето българи, особено младите, от една страна и от друга - че имаме прекалено много противници сред самите българи и то младите, които трябва най-много да милеят за българщината и за историята ни!!! Ето сега препрочитам, както вече ти писах тук, книгата на големия българин Димитър Съсълов, създателят на сдружението с идеална цел "Българска орда" и човек страшно запален по ранната българска история - "Пътят на България". В тази си книга, писана 1936 г. Димитър Съсълов въз основа на преведени от западноевропейски учени древнокитайски летописи възстановява част от историята ни от времето, когато сме били единствените хора обитаващи огромначаст от континента Азия, преди там да се появяват представителите на монголоидната раса, както и след тяхната поява и сблъсъците между двата човешки вида - нашият и монголоидният - които завършват с така наречената популационна ретракция или завръщане в прародината, в нашия случай Балканския полуостров, вече във времето след края на последния ледников период на Земята, последния Потоп и новата ера в развитието на планетата ни. Въпреки че в твърденията и заключенията на Д. Съсълов има много неточности, дължащи се на недостатъчното познаване на цялата материя свързана с тази част от историята ни, мене ме подтиска и дразни пълната липса на интерес от страна на нашите учени-историци към този извънредно интересен и важен период от историята на българите, пълното му пренебрежение от тяхна страна!!! С изключение на един-единствен историк - покойният вече проф. Георги Бакалов, автор на предговора на второто издание на книгата през 1999 г., декан по това време на факултета по история на СУ "Св. Климент Охридски". Дали не трябва да направим един събор, един конгрес на любителите на древната ни история, на истинската ни история, на който събор/конгрес да се обсъдят и разискват най-ключовите и спорни въпроси?!? Дано намериш сили и време да обмислиш тази идея и да намериш и други съмишленици и да се осъществи един ден?!? Аз ще помагам с каквото мога, но не мога да поема такава отговорност - просто няма да имам сили...
  Желая ти здраве, бодрост и сили да продължиш да работиш за тази най-велика и достойна кауза в живота на един българин!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Владимир Помаков29 ноември 2019 г., 21:15

   Приятелю, аз казах преди малко и на един друг читател на блога ми - нужно е разпространение на алтернативната информация. Българинът е умен човек - ако има достатъчно данни, може сам да си направи изводите. Та нали точно за това, толкова много ценни данни бяха укривани дълго време.

   Реално ние притежаваме всичко, което ни е нужно, просто е нужно популяризиране. След като голяма група хора е запозната с укриваните в миналото сведения, вече ще има възможност за обществен натиск, за организиране на дискусии и за преразглеждане на фалшифицираната ни история.

   Изтриване
 17. До Софроний Врачански29 ноември 2019 г., 19:42

  Едва ли, не съм давал нищо за публикуване там.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. AFF! Здравейте,включвам се защото има едно просто обяснение за появата на думата България в тракийските земи! България произлиза от латинското Vulga-Vulgaris,Общност!И се използва за първи път от Римляните,които губят тази Общност-Vulgaria от Константин!Римската империя се разделя на две,а до тогава териториите администрирани от Рим на Балканския полуостров са разделени на Македония,Горна и Долна Мизия,Дакия и Тракия!При разделянето на империята,Дакия остава под Римски контрол,а останалите части са наречени Общи-Вулгария!След падането на Македонското и Одриското тракийски царства, България-Македония и Мизите винаги са били част от Римската империя,каквато е и Византия!Когато идва Аспарух,самият той произхожда от Тракийското Боспорско Царство владяло Кримския полуостров и околностите!Той не е завоевател,а част от тракийската цивилизация на Изток! България е римско наименование на балканските тракийски племена,а не отделно племе носещо името българи!

   Изтриване
  2. до: Анонимен 29 ноември 2019 г., 22:55
   Струва ми се, че начина Ви на рзасъждение не е достатъчно надежден. Приемате за вярно нещо, което не е достатъчно сигурно и разсъждавайки върху него правите грешни изводи.
   https://larsbrownworth.com/blog/2011/12/01/who-invented-the-themes/

   Изтриване
  3. Е-е, много сте интересен, господине! Приписвате появата на етническото ни име на империята, която ни е поробила и то при положение, че го изговарят и пишат без чисто Българското "Б" и "Ъ", поради особеностите нa езика им.
   Писано е по темата за народностното ни име и че то е доста по-старо от появата на Римската империя, но тук г-н Серафимов е способен да бъде по-конкретен и с цитати. Независимо от това, че формата малко се е променяла с времето "Б" си е било налице във всичките му форми /"бльгиите от Фокида, болгите от Тракия, болгенс от Иберия и БЛКР от Киликия"/, освен в случаите когато е документирано от такива, които го изопачават според особеностите на техния си език.

   Изтриване
  4. До Анонимен29 ноември 2019 г., 22:55 AFF!

   Разсъжденията Ви са несериозни. Не знаете ли какво означава gens Bulgarorum?

   Йордан локализира владенията на българите на север от Черно Море, а там римляните нямат власт и няма как да дадат име на народа живеещ във въпросната област.

   Дори и на юг от Дунава, един от най-ранните епиграфски паметници съдържащи името ни, показва вариацията BOLGAR, а не VULGAROS.

   Изтриване
 18. https://www.youtube.com/watch?v=ll2RNgMe5dE

  Този д-р не ви ли прилича на нашата представа за славени - сложаци-чехи-немци?
  Библията на Вулфила= Вълчето с кирилски букви. 5 века преди Кирил и Методий??
  Н е ли това прослувутото нашествие на славените ?
  Християнизирали се траки , готи , ... иии станали българи???
  Кои са тогава тия славяни???

  А пък от любопитство погледнах Великолепния век на Турция пък там колко въпроси имам.
  Тази музика на каква ви прилича ,това погребение на какво ви прилича?
  Мустафа предводителят на еничарите убит от баща си го носят в ковчег?
  https://www.youtube.com/watch?v=WBBRdwH9Zpw
  А пък в Осман който погледнах през пръсти тая вечер , си присвояват знака на българите , някакви кръстове носят.
  А сега де.

  Закъсняваме да кажем истината за историята си и къде е живял народа ни .

  ОтговорИзтриване
 19. Павле, чета коментарите аз и ми прави впечатление, че всеки път като споменеш нещо за Константин Велики и Плиска, винаги се намира някой джигит готов да скочи и да ти каже, че не си прав. Много безсънни нощи си причинил на някои хора и ще ти търсят карез, иначе нямаше да следят постоянно блога, и да се изказват неподготвени. Но ме радва това, че ти бързо и ефикасно ги поставяш на място - когато фактите говорят, шебеците трябва да мълчат :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Трифон Георгиев 30 ноември 2019 г., 13:55

   Да, има разсърдени хорица, явно им развалям алъш-вериша ;)

   Изтриване
 20. Здравейте единомишленици.
  Спорд мене за постигане на единство с останалите български историци, които твърдят, че България е образувана 681 година от тази страна на Дунава е необходимо само едно действие. Да се даде определение на думата БЪЛГАРИН. Това е което обърква историците от време оно.
  Защото факт е, че тракийски и фригийски племена живеем от незапомнени времена по Балканите.
  Факт е, че така наречени българи се сражават още през 4 век с Теодосии Велики в Тракия и както горе се споменава в статията има много други войни, които се водят от българите в Тракия по това време. Но в същото време и други българи действат с хуните из централна Европа. Просто има две български държави от много години и това обърква историците да пищат неточности всякакви.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вава нещо бъркате! Българите воюват срещу Теодорих, но са привлечени като съюзници от император Зенон в края на 5 в.

   Изтриване
  2. До Вава30 ноември 2019 г., 18:47

   Действително фактът, че има българи на юг и на север от Дунава, действа объркващо на някои хора. Другият проблем е родството с хуните, поради близките езици българите са наречени и хуни. Не са много трудни нещата за разбиране, но човек трябва да е непредубеден.

   Изтриване
 21. До: Анонимен30 ноември 2019 г., 19:34
  Това "привлечени, поканени, помолени" ми изглежда много странно. За военни действия никой не разчита на слабо познати или случайни съюзници и още по малко ако трябва да изпълняват основната защита, а не само някаква си логистика или друг вид помощ. Всичко, в онези времена, а и сега, се основава на договори и отговорности, поети от двете страни. Несериозно е да се твърди, че българите се намират на Приднестровието, а Зенон е изпаднал в такава безизходица, че се наложило да транспортира войски от там до Сирмиум (днешна Сремска Митровица в Сърбия), за да защитават града. В същото време не само на Балканите, а и в Мала Азия има достатъчно голямо присъствие на българи.
  Освен това и самата ИРИ е много спорно точно каква е. Няма нито един гръцки император, но за сметка на това голяма част от императорите и самото население са българи. Като добавим и малоазиатските Българии описани в "История на Караманската династия", май съвсем ще им объркаме края.
  http://chronologia.org/bl/blgary_antichna_svjat/02_trojanska_vojna.html
  Ако изкачащия прозорец Ви дразни, още най горе в ляво има линк за сваляне, но може да стане след като затворите прозореца. Иначе ще се налага да го затваряте от време на време защото блокира скрола.


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. AFF!Съвременната История на Европа започва с Троянската война 1300г.пр.н.е! Това е война между траки,а не между гърци!Еней бяга на Апенините и негови преки наследници са Юлиите и Цезар!Значи Патрициите и Императорите са троянски произход!Произхода на Византийската империя също е тракийска чрез Константин!Император Лъв / Тракиец доказва,че по това време не е имало Славяни,а те са измислени през 16-ти век! Македоните също произлизат от Херкулес,което доказва,че са тракийци с отделно царство,каквито са и Боспорското и Одриското!Когато Рим завладява Балканите,Боспорското Царство продължава да съществува и пряко подчинено Административно на Рим!Византия не е наричала така себе си,а Ромеи-източни римляни!Извод,след като всички царства и империи произлизат и са преки наследници на Троя означава,че траките не са били никога роби а владетели!Битките на Византия и България са между две тракийски царски фракции,а не на ромеи срещу българи!Вулфила или Орфила е Тракия превел Библията за горите,които по това време нахлуват на Балканите!Вул е съкратено от Вулга-общ на латински,а Фила е племе от гръцки!Орфила пък е събирателно от Орфей и фила!

   Изтриване
  2. AFF!Йордан доказва,че българите са траки,като ги нарича Булгари или Вулгари,както са наречени така 200години по-рано от Римската империя загубените области Македония,Мизия и Тракия!Боспорското Царство създадено преди 500г.пр.н.е от Тракийци е на Северното Черноморие и Крим-Таврида чак до Волга!Когато са прогонени през 6-7век към Балканите те са част от Ромейската империя-Византия!Българите от Велика България са тракийци,защото са наследници на Боспорското Царство!Истината е в Словото,а корена на всичко свързано с България и българите е латинската дума Vulga,която означава Общ или Множество!От тази дума произлиза и съвременната Вълк-Вълчицата отгледала Ромул и Рем.Ние българите сме част от Рим и Ром-ейската империи включително и тези дошли от Северното Черноморие!

   Изтриване
  3. До AFF!Съвременната История на Европа започва с Троянската война 1300г.пр.н.е!

   Съвременната история няма как да започва с Троянската война. Думата съвремие е пределно ясна, тя обозначава времето, в което живеем, а то е доста отдалечено от времето на Троянската война.

   Изтриване
  4. А от къде според теб започва "съвременната" ни История???:):):)От Аспарух или от Фердинанд???:):):)Защото никой британец днес не знае,че носи Тракийски произход от Брут и гледат на нас българите,като на някакви прости и необразовани спрямо тях!А кои са те без Нашия тракиец Брут?Никои,защото от него тръгва Историята им до днес!Незнанието им за нас ги прави надменни и агресивни спрямо бащите си от днешна България!

   Изтриване
  5. До Анонимен1 декември 2019 г., 13:35

   Откъде започва съвременната история ли? Самата дума показва - съвремие, нашето време. Не зная за друго значение на думата съвремие.

   съвремие
   Направо към навигациятаНаправо към търсенето
   Значение на думата съвремие

   съвременността, само ед., ж. Всичко, което става сега; сегашното време.

   https://bg.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5

   Изтриване
 22. До Анонимен30 ноември 2019 г., 21:49
  ==Това "привлечени, поканени, помолени" ми изглежда много странно. За военни действия никой не разчита на слабо познати или случайни съюзници и още по малко ако трябва да изпълняват основната защита...==
  И на мен ми е много интересно ?
  Знаем ли нещо по подробно за историята от Новата ера до Константин?? Даже не от Новата ера а и преди от 3-4 век преди Новата ера,както и казва Чудомир. Сичкото грънци по музеите ни все от тогава.
  Попаднаха ми някакви списъци на военноначалници в Цариград по това време.Цели династии.Тоя син на оня внук на оня --едни и същи хора.
  Има мисля един император дакиец и ни го представят като завоевание на Западната Римска империя на Дакия и се разширявала над Черно море . Айде бе да не е била Цариградската Империя??
  Много ми е интересно защо не го направиха император на Рим а на Цариград?
  Мисля че царете в Цариград са се борили срещу императорите в Рим?Какво покорение на Дакия като ромляните във Влахия до 19-ти век са писали на славенски език??Това поримчване е станало със смяната на езика им през 19-ти век
  Как Константин става император?? Това са така наречените военни императори , нали? С какво се е отличил??
  Константин е от НИШ а там са преселените дардани,нали,от някои карти се вижда?Срещу кого се бие в НИШ??Горе долу по времето на Константин Атила стига до Рим нали??Какво опустушаване от хуните?Просто минава от тук и наема войници от готите които са вече отдавна тук и продължава и затрива Рим.
  Какво гонение на християните има като майката на Константин Елена се сеща за Божи гроб, а Константин говори на собствения си език?Значи християнството е стигнало вече до НИШ? И така леко дарданите от Ниш са го възприели за свое?
  Кога Рим става християнски?Константин бил гонител на християните , променил учението през 4-ти век,айде бе,как така?
  Следвайки тази логика си мисля че още от 3-ти век преди новата ера Източната империя е на племената на Балканския полуостров даже и на даките отвъд Дунав. . А от 1-ви до 3-ти век Рим иска да си я върне и за това са походите на Цариградските императори на северозапад.Какво нахлуване на азиатски племена като те са си били тук а Рим иска да ги завладее? Какво завладяване на Тракия като това си е била Тракийска империя??Къде има боеве на територията на днешна България??
  Същата логика и за Великолепния век на Сюлейман, нали?Войската му от еничари?
  Чакай бе какъв великолепен султан си ти?
  Никаква дума как е минал през Тракия а цял живот се бори за Будапеща? А стига,как,с кораби е отишъл чак до устието на Дунава и от там до Буда и Пеща??
  Хванаха ме нервите да прелиствам 150-тина серии през 30 минути за да разбера че убил Първородния си син който бил предводител,забележете на зеленооките и синеоки еничери, които са били на юг от Цариград.
  Трябва да се отделят Цариградската империя от Римската империя и тогава нещата ще си дойдат на място.
  Нещо много,ама много грешно има в историята, която учихме в последните 50-те години на 20-ти век.
  Попадна ми една книга от нета в която Атила го пишат султан .Всички за запдняците били султани, ханове на Изток.
  Крайно наложително е учените ни да се вземат в ръце и да публикуват прикриваните, забутаните по мазета и тавани документи от историята и да оправят учебниците.
  Щото никой не ни е виновен като ни крадат историята .Вчера го правеше Гърция с измислената елинска история.Ще ни извадят очите изобразените славени по мраморните склуптори. Сега го прави Турция.И там трябва да се разровим по мазета и тавани.

  ОтговорИзтриване
 23. ==Приятелю, аз казах преди малко и на един друг читател на блога ми - нужно е разпространение на алтернативната информация. Българинът е умен човек - ако има достатъчно данни, може сам да си направи изводите. Та нали точно за това, толкова много ценни данни бяха укривани дълго време.==

  Напълно правилно .
  Обаче хич не ми харесва думата алтернативна.Това е подвеждащо.
  Аз я разбирам като другата , а историята не е едната или другата а са двете заедно, всички документи. .
  Въз основа на всички документи трябва да се правят логическите заключения за едни или други процеси в развитието на обществото ни.
  Защо в Турция до основаването и са забранени разкопките? За да не видят еничарите че живеещите там са същите като техните домове ли??
  Защото тия хора които са създали българската народност са "писали на камък" и ще им е трудно да го заличат , както книгите ли?
  Всички които намират нови документи да не спорят за незначителни неща а да се съюзят и после ще си изглаждат несъответствията. Да се съюзят и да да поискат да се изменят несъответстващи теории.
  Да има място за всички теории , така ще се роди истинската история.
  И това трябва да стане бързо , много бързо.
  Няма време за губене.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Рорик1 декември 2019 г., 14:15

   Как да не са провеждани разкопки в Турция преди основаването на модерната държава Турция? Какво прави Шлиман при Хисарлък, не разкопава ли Троя?

   Относно термина алтернативна информация - нима има по-подходящ? Алтернативно е това, което е различно от официалното.

   Изтриване
 24. то цяла турция са живяли българи арменци и кюрди 0т 1000 години преди христа

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Unknown1 декември 2019 г., 16:00

   Да, всъщност присъствието на дедите ни в Мала Азия е много по-древно от 1000 г.пр. Христа.

   Изтриване
  2. AFF!В световната история и летописи няма племе,което да се назовава българи!До появата на Кубрат,който опитва да обедини различни племена с името България , Българи не е имало като племе или държава!Самия Кубрат носи Римско-Ромейска титла Патриций,която означава от рода на Бащите основали Рим!Това е така,защото Кубрат е наследник на Боспорското Царство с последен тракийски цар Раскупосрис V 343г. който е с римско име Тибериус Юлиус!Пак повтарям,че България е Римско наименование на Общи тракийски провинции и е използвано от Кубрат за да се обозначи като Тракиец,а не като българин което не обозначава племе а Общност!Самите римляни много добре са знаели общия си произход с траките и са извели всичките си царе и императори от Еней,това ни казва и Овидий в Метаморфози!Самото име О-види-й има смисъл само на съвременен български!Българи няма в Историята,има племенни обединения и области с това име ,като неразделна част от Римската империя!

   Изтриване
  3. Защо при научните изследвания на ДНК няма прабългарски ген?Защото така наречените прабългари на Кубрат са наследници на 1000годишното Боспорско Тракийско царство и са изтласкани към Балканите и Италия!Тези "завоеватели" са боспорски тракийци и доказателство за това е и името на Аспарух,кръстен на Боспорския цар Аспург или Аспар-хук както е наричан в древни арменски документи!За това няма и следа в ДНК от "прабългарите"!Прабългари в превод от латински е пра-тракийска общност населявала Северната и Североизточната част на Черно море,а също и Азовско море!Най-вероятно от тях се е разпространил и тракийския език на север и северозапад към балти и анти,авари,които днес са лъжливо и неточно обозначени,като "славянски" езици!А българския език се води "южнославянски",което е пълен абсурд и не кореспондира с историческите,лингвистични и ДНК-данни!Тези фалшиви идеологии за славяните са дело на руснаци в съучастие с Кеймбридж!От Тракийския език произлизат всички днешни езици наречени фалшиво "славянски"!

   Изтриване
  4. До Анонимен 3. декември 10:01

   Господине, казали сте го кратко и неопровержимо! Типичен начин, за да се изяви една истина!

   Изтриване
  5. AFF!Древно Гръцката Митология не е гръцка,а Тракийска!Посейдон е баща на Евмолпей(Пловдив-Евмолпия),сина му е Музей(Мойсей),който е баща на Орфей хвърлен в река Еврос(Марица) и на нея са кръстени евреите от Моисей!Това е писано от Диоген Лаерций!Всяко Име свързано с Пей и Сей издава Тракийски и Троянски произход!Хората,героите и богоизбраните на които в Древността името им завършва на Ай,Ей и Ий са тракийци!Името на Питагор е Пита-Горей или Гореща Пита символизираща Слънцето чрез Питката,Хляба!От Траките и територията на днешна България произлизат Квасения хляб и мляко,което в древни времена е безценен начин за запазване на храна!А основния проблем при Войни е била храната!Предимството на тракийците е квасения хляб и мляко,което им е позволявало да правят продължителни преходи без да губят силата си!За да мутират дадени бактерии Термопили и Булгарикус само в определен регион-България е необходим голям период от време,а на никое друго място по света няма подобна мутация освен Тук!

   Изтриване
 25. арх.Георги Петров

  До : Анонимен 2 декември 2019 г., 11:17
  ....
  "...AFF!В световната история и летописи няма племе,което да се назовава българи!До появата на Кубрат,който опитва да обедини различни племена с името България , Българи не е имало като племе или държава!..."

  Нямало...!?

  Случайно ли е ,че сме споменати в Библията в списъка на първите народи от човечеството.
  ... Или вероятно считате това за фалшификация ?

  Никой не може да отрече ,че Световното писание съдържа много древна информация , включително и от предисторически времена !

  Споменаването на Българите като народ от зората на човечеството е достатъчно условие за историческа давност ...

  Друг е въпросът ,защо няма такива артефакти или исторически източници !?

  Защото древната българска култура и история е крадена, изкривявана, поругавана, заличавана , унищожавана от най -дълбока древност !

  Последователно, планирано ,целенасочено !

  Та това дори сега ,в този момент, се прави пред нашите очи ,а и пред целия свят !

  По какъв начин да оценим
  случващото се вече повече от 100 години с нашите братя и сестри от Македония ,Беломорска Тракия , Западните покрайнини ...!?

  Прекрасна земя ,отгледала и отхранила десетки поколения Българи , след преброяванията там, изведнъж да се окаже без нито един българин !?
  Същото е и в Гърция ...!?

  В Беломорска Тракия няма българи ! Нито един !
  Някакви славяноелини...!?

  Явен геноцид,не само физически ,но и духовен !
  Престъпление срещу човечеството !

  Е, трябва ли да продължаваме да узконяваме с мълчанието си това престъпление срещу българщината !

  Горко ни като народ

  ОтговорИзтриване
 26. арх.Георги Петров

  До : Анонимен 2 декември 2019 г., 11:17
  ....
  "...AFF!В световната история и летописи няма племе,което да се назовава българи!До появата на Кубрат,който опитва да обедини различни племена с името България , Българи не е имало като племе или държава!..."

  Нямало...!?

  А никой не отрича ,а и всички древни историци подчертават ,че древната история на Европа ( старото име на Балканите) е пряко свързана с народа ,наречен Пеласги ( Пелгари) !
  Достатъчно е да споменем Зевс Пеласгийски на Омир !

  Предлагам отново всички ние да се съгласим с позицията на
  Великия Българин - Георги Раковски:

  "Това племе познато в елинската стара повестност под общото и обширно народно име пеласги, не е друго освен българи, изкривено от гръцките описатели на поради недостатката на езика им.
  (Че гръцките описатели много странни речи писани с "б" са писали с "п" върху това можеме наведе много примери. Отечеството Александра Македонскаго, кое се е съхранило и до днес в правото си наименование Бела или Белица, тии са го писали в старост Пелла а днес Мпелитса. Тъй и множество други.)" 

  "Българска старина", месец юлие 1-и Букурещ 1865 г.

  http://www.pamettanabulgarite.com/page/4155162:Page:377979

  Колко ясно и точно го е казал ,че : "... Пеласги, не е друго освен българи, изкривено от гръцките описатели ..! "

  Има признати езиковеди с авторитет ,които също са подкрепили това категорично...!

  И пак да повторя,че Великият Георги Раковски е имал пряк достъп до архиви,библиотеки и е държал в собствените си ръце книги и ръкописи ,за което всеки само може да мечтае ...!
  Като вероятността да са оцелели до днес може би клони към нула !?

  Нямало исторически извори!
  Видна е голямата колебливост , именно поради оскъдните достигнали до нас артефакти ...!
  Разбира се ,че са оскъдни !
  Крадците на история и духовност векове наред прочистват !
  Точно това е същността на планираното изтриване на историческата памет !

  Най -големият проблем е ,че веднъж изкривен линеал винаги възпроизвежда криви линии ...!

  Как да намерим правия път ?

  Скромното ми мнение е,че на държавно ниво Република България трябва да изработи , да защити и да следва Национална Доктрина на базата на широко гражданско и политическо съгласие .

  Цялата позитивна енергия , капацитет и постижения на всички участници в тази многогодишна полемика определено създава сериозни количествени натрупвания.
  А те задължително ще доведат до качествени изменения в положителна посока !

  В основата на тази национална доктрина трябва да залегне Възстановяването на Историческата истина за Българите и България ,като основа за вътрешната и външна политика!

  Крайно време е !

  ОтговорИзтриване
 27. До: Анонимен 3 декември 2019 г., 22:05
  арх.Георги Петров
  Надявам се, че няма да възразите ако допълня нещо към коментара Ви.
  Отнася се до "... народа ,наречен Пеласги ( Пелгари) !" Когато за пръв път се сблъсках с твърдението, че от пелазги се извежда етнонима бъългари, останах малко озадачен. Какви всъщност са тези пелазги (пелгари)? Защо се наричат така и от кога? Имали ли са друго название? В мрежата има достатъчно примери как от пелазги се трансформира в българи, но защо българи трябва да произлиза от пелазги. Отговора получих когато за пръв път срещнах обратното преобразуване, от българи на пелазги. това се среща сравнително по рядко в нета, но аз мисля, че е много по съществено. Разбира се, че е толкова близко до ума, но улисан в новостите, човек не винаги отделя време за анализ на детайлите. Всичките ни източници за названието са само писмени и то от чужди източници. Според мен названието българи е по древно отколкото пелазги. Просто то е видоизменено с пристигането на гърците преди 3500 - 4000 години, заради дефекта в говора им, по късно е възприето от римляните и донякъде реабилитирано до пеларги. Дори предполагам, че същите тези пелазги (пеларги) помежду си са продължили да се наричат българи. Не случайно Кроватова България е наречена точно "България", а не по някакъв друг начин. Там където българското е съхранено, хората са знаели много добре кои са и от къде са. Това е и причината, след като ИРИ започва да запада, да правят не един опит да се завърнат по земите си. Просто няма друг вариант за да се запази названието през вековете. Доказателства за това намираме на трите континента около Средиземно море, но пак от чужди писмени източници и с изкривено звучене. Много детайлизиран анализ и не само за това, има тук:
  http://www.ivanstamenov.com/files/tabov-sb.pdf
  За голямо съжаление, собствените ни източници в голяма степен са унищожени, а тези които все още по чудо са останали, се намират в чужди архиви и за много от тях не подозират дори и местните архивари. Г. С. Раковски също описва как един от въпросите на княз Калоян към папа Инокентий III е бил: "- Какво да правим със старите книги, които имаме?" Отговора е бил: "-Веднага да бъдат изгорени!"
  Колкото до този, към когото отправяте отговора си, едва ли си заслужава усилията. Той непрекъснато ни разказва каво е сънувал предната вечер, а често и сънищата му си противоречат. Така е когато се чете хаотично в нета и не се отдава никакво значение до колко е надежден източника, а всичко се приема за вярно. После амбицията му е да прави опити да оборва всяко чуждо мнение. Даже когато не му е отделено внимание си прави самооценка: (Анонимен3 декември 2019 г., 19:43 До Анонимен 3. декември 10:01 Господине, казали сте го кратко и неопровержимо! Типичен начин, за да се изяви една истина!)

  ОтговорИзтриване
 28. Уважаеми архитект Петров,

  Безспорно коментарите Ви са вдъхновяващи!
  Моля да посочите къде в Библията са упоменати българите.
  Второ – как можем да постигнем единство, при положение, че за един гол сме в състояние да си строшим главите един на друг?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. арх.Г. Петров
   До :
   Анонимен 4 декември 2019 г., 15:54

   Здравейте,

   Благодаря Ви за точната оценка на коментара ми .

   Надявам се Вие ,както и читателите на този чудесен блог сте разбрали ,че в моя коментар понятието Българи е абсолютно обобщаващо и събирателно ...!

   Древен, непобедим народ , носещ и раздаващ познанието
   за света на всички , докоснали се до тях !
   Много народи ,много езици .....- много имена !

   Българи < > Хети < > Пелгари < > Пеласги < > Скити < > Траки = Гети = Беси = Трибали =.... = Одриси = Мизи = Пеони= Мирмидонци = Фриги = Бриги=
   ....и т.н. и т.н. !!!

   Вижте в Швейцария = Сюис = Хелвеция = Свицера = Свицерланд живеят швейцарци и се чувстват един народ !!!!
   Понастоящем !
   При все че говорят три отделни езика !

   Не трябва да се страхуваме да доказваме отново и отново ,че ние Българите сме
   народът , който Херодот нарича най -многобройният народ след индийците !
   А пък индийски учени признават, че 300 млн. Българи живеят в Индия !?

   Относно това какво имах предвид за Библията и Българите, в своя публикация г-н Павел Серафимов от 2016 г. е пределно ясен:
   "...
   .За скитите ( българите)-бел. моя Г.П.) Стефан Чурешки споделя, че те не просто са споменати в Библията, но и са разпознати от античните митографи като пазители на света от злото, което иска да го погуби.

   В библейските земи, скитите се заселват в град Ниса, който е свещен за поклониците на Дионис. Вярвало се е, че древния бог е основал селището и го е нарекъл по името на своята дойка Ниса. По-късно мястото става известно като Скитополис, познато е още като Бет Шан. Предполага се, че скитите са се заселили там по време на Античността. Възможно е това да е станало след похода им стигнал чак до Египет – VII век преди Христа.

   Еврейският летописец Флавий Йосиф смята, че скитите са споменатите в Стария Завет потомци на Магог – “Magog founded those that from him were named Magogites, but who are by the Greeks called Scythians.” – Fl.J. I.122. Летописецът Йордан също знае за това, че скитите произлизат от Магог -Jord. Get. 28.
   ... "
   Източник :
   http://sparotok.blogspot.com/2016/11/blog-post_16.html?m=1

   Изтриване
  2. Уважаеми колега,

   Много благодаря за отговора, но не мога да го приема за конкретен. Самият аз допускам, че наши прадеди са живели в Палестина под името „Филистимци“, от които е Голиат, а въжможно – и Далила.
   Предположението на еврейския летописец, че скитите са потомци на Магог, богът на парите, намирам за доста обидно, още повече, че звездата на Магог е днешният символ на еврейската държава.

   Изтриване
  3. До Анонимен5 декември 2019 г., 14:38

   Бъркате Афетовия син Магог с демона на парите - мамона.

   Няма такова нещо като звезда на Магог. Навярно имате предвид звездата на Давид?

   Изтриване
 29. Напълно сте прав! Обаче откъде да дойдат тези артефакти? Когато се попадне на нещо важно,голямо - отива под води на язовир, под булдозери прокарващи магистрала,в ръце на иманяри и т.н ,а за това каква вина имат гърците?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен4 декември 2019 г., 16:24

   Гръцките фанариоти изгарят по-голямата част от книжнината ни, а с това и писаната ни история. Без писана история сме като без корени и желанието да сме част от нещо голямо тласка немалка част в ръцете на гърците, които охотно ползват отстъпниците за своите хищнически намерения.

   Изтриване
 30. Господин арх. Г. Петров, за скитите не се знае почти нищо, но Вие ги наричате българи! Скитите са живели на огромна територия от Дунав до Алтай, Монголия. Как се определят генетично, също е много разнообразно. Имам предвид разкритите могили на Алтай, Украйна, Южна Русия и Северен Кавказ. Но от друга страна интересно е, че в степите между Дунав и Каспийско море се създава държавата Хазария! Тя контролира и "пътя на коприната". Също там живеят и половците-кумани. Въпреки, че внукът на Владимир-Расате и правнук на Борис-Михаил, княз Светослав Киевски унищожава държавата Хазария, хазарите и до днес са участници в световната политика, вече като граждани на държавата Израел. И не случайно, княз Светослав бива убит подло от куманите при праговете на Днестър. Нищо ново под слънцето. Къде е България.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. цитат: "... за скитите не се знае почти нищо..."
   Това, че Вие не знаете нищо, не оизначава, че никой нищо не знае. От друга страна, историческите събития не се доказват с фантазии, а с факти. Ако не разполагате с такива, не е сериозно да твърдите каквото и да било.

   Изтриване
  2. арх.Г. Петров

   До :

   Анонимен5 декември 2019 г., 20:27

   Здравейте,

   Дали отново трябва да публикувам цялата ми теза наново, само за Вас ...!?

   В случая коментирате
   малка извадка,направена от мен , от публикация на домакина на този блог и въпросът Ви касае него, но поне я прочетете изцяло
   :
   16.11.2016 Г.
   БИБЛЕЙСКИ НАРОД ЛИ СА БЪЛГАРИТЕ ?
   ...!?

   Даже и в този вид, извадката излъчва 100 % правдивост !?

   Да не би да има купища исторически факти ,точно за скитите ...!?

   Сам казвате ,че няма ?
   Тогава ?

   Тази дребнавост за извадката,за израза, за цитата, за стила и т.н. , която демонстрирате, по мое лично наблюдение ,винаги е показател за липса на обобщаващо и комплексно мислене .
   За неспособност за обобщаване и филтриране на наличните познания !
   Без коментар !

   Кой не би искал да получи на тепсия готова ,опакована и прошнурована историческа истина ...
   Да си я сложи като ловеен трофей на стената и да и се любува ..!

   Прочетете поне и тази извадка от посочената в коментара ми публикация на Спароток, с което се изяснява тезата :

   ".....По времето на Херодот, най-известните и най-влиятелни палеобалкански народи са траките,пеласгите  и скитите.
   Обикновено учените определят тези хора като принадлежащи на различни етноси. Това виждане обаче не е базирано на факти, а на желанията на представителите на чужди исторически школи.

   Разбира се има и изследователи, които не се страхуват да кажат, че траки и пеласги са една общност, че може да се говори за трако-пеласгийски език. От друга страна разполагаме с изобилно количество исторически извори, в които се прави отъждествяване на траки със скити.

   Без никакво увъртане, Стефан Византийски нарича скитите тракийски народ. Дион Касий определя северните траки (даките) като клон на скитите. За Страбон саките са мигрирали от Източна Европа в Азия скити, а по-рано сънародници на този автор наричат саките траки. Пак Страбон определя сарматите като част скитите, Прокопий от друга страна предава виждането на по-старите летописци, че сарматите принадлежат на семейството на гетите. Към траките наречени гети, Йордан  причислява масагетите, които Херодот е определил като скити.
   Тези сведения са безценни, те са изключително важни за нашата история, но често биват премълчавани, сякаш изобщо не съществуват, а към тях може да се добави още едно свидетелство на Страбон засягащо кавконите. Старият автор определя тези хора като траки, но споделя и това, че други летописци виждат в кавконите ту скити, ту пеласги. Реално погледнато, всички твърдения са верни като се има предвид, че скити, траки и пеласги имат общи корени.
   ..."

   Без коментар !

   Поздраввам домакина на блога - Спароток и всички негови съмишленици с големия празник - Никулден !

   Изтриване
  3. арх.Г. Петров
   До :
   Анонимен5 декември 2019 г., 20:27
   Здравейте,
   В случая коментирате
   малка извадка,направена от мен , от публикация на домакина на този блог и въпросът Ви касае него, но поне я прочетете изцяло
   :
   16.11.2016 Г.
   БИБЛЕЙСКИ НАРОД ЛИ СА БЪЛГАРИТЕ ?
   ...!?

   Даже и в този вид, извадката излъчва 100 % правдивост !?
   Да не би да има купища исторически факти ,точно за скитите ...!?
   Сам казвате ,че няма ?
   Тогава ?

   Тази дребнавост за извадката,за израза, за цитата, за стила и т.н. , която демонстрирате, по мое лично наблюдение ,винаги е показател за липса на обобщаващо и комплексно мислене и
   за неспособност за обобщаване и филтриране на наличните познания !

   Кой не би искал да получи на тепсия готова ,опакована и прошнурована историческа истина!
   Да си я сложи като ловеен трофей на стената и да и се любува!

   Прочетете поне тази извадка от посочената в коментара ми публикация на Спароток, с което се изяснява тезата му :

   ".....По времето на Херодот, най-известните и най-влиятелни палеобалкански народи са траките,пеласгите  и скитите.
   Обикновено учените определят тези хора като принадлежащи на различни етноси. Това виждане обаче не е базирано на факти, а на желанията на представителите на чужди исторически школи.

   Разбира се има и изследователи, които не се страхуват да кажат, че траки и пеласги са една общност, че може да се говори за трако-пеласгийски език. От друга страна разполагаме с изобилно количество исторически извори, в които се прави отъждествяване на траки със скити.

   Без никакво увъртане, Стефан Византийски нарича скитите тракийски народ. Дион Касий определя северните траки (даките) като клон на скитите. За Страбон саките са мигрирали от Източна Европа в Азия скити, а по-рано сънародници на този автор наричат саките траки. Пак Страбон определя сарматите като част скитите, Прокопий от друга страна предава виждането на по-старите летописци, че сарматите принадлежат на семейството на гетите. Към траките наречени гети, Йордан  причислява масагетите, които Херодот е определил като скити.
   Тези сведения са безценни, те са изключително важни за нашата история, но често биват премълчавани, сякаш изобщо не съществуват, а към тях може да се добави още едно свидетелство на Страбон засягащо кавконите. Старият автор определя тези хора като траки, но споделя и това, че други летописци виждат в кавконите ту скити, ту пеласги. Реално погледнато, всички твърдения са верни като се има предвид, че скити, траки и пеласги имат общи корени.
   ..."

   Без коментар !

   Поздраввам домакина на блога - Спароток и всички негови съмишленици с големия празник - Никулден !

   Изтриване
  4. Съжалявам ако се е получило някакво недоразумение, но аз (Анонимен 5 декември 2019 г., 20:27) ползвам цитат от коментара на "Анонимен 5 декември 2019 г., 14:17" кйто, поне аз оставам с впечетление, че не е Ваш, а е отправен към Вас. Нямам забележки към коментарите с Ваш подпис, а точно обратно, но ако точно този е също от Вас, имам извсестни резерви към съдържанието му и съм го отразил. Коментарите които Вие пишете са много добре издържани и аргументирани, докато този има само някакви необосновани твърдения без да се посочва проверяем аргумент.

   Изтриване
  5. Уважаеми архитект Петров,

   Ако построите една неугледна отблъскваща сграда, може и да Ви се удаде да смажете критиците си с „липса на обобщаващо и комплексно мислене, и неспособност за обобщаване и филтриране на наличните познания“, но тук това не хваща декиш. НИКЪДЕ В БИБЛИЯТА НЕ Е УПОМЕНАТО ИМЕТО БЪЛГАРИ. Не се опитвайте да прехвърлите топката на Г-н Серафимов или на Стефан Чурешки. Особено маниерът на първия не е да прави свободни съчинения, а да дава доказателства. Как приемате следното: „Странното в случая е това, че докато цитиращият Омир и Есхил Страбон определя скитите като наследници на най-праведните абии и хипемолги, то Йордан ги причислява към народите измамени от сатаната и решени да му служат“. Имате ли задръжки и Вие самият да се причислите към тях?

   Изтриване
  6. Арх.Г. Петров :
   До :
   Анонимен 6 декември 2019 г., 17:33

   Благодаря Ви!Искрено Ваш!

   Трябваше да насочите коментара Ви до Вашия адресат ,чрез времевата локация...
   :)
   Без нея реших,че е насочена към мен !

   Между другото това недоразумение точно показа ясно ширещата се колебливост да бъдат наричани нещата с истинските имена !
   А защо скитите да не са българи ,след като има взаимно препокриване с други исторически обекти -траки ,пелгари ,гети като общото между тях задължително е ... Българското !
   Не наричам скитите българи,защото обичам хазарт : тук има - тук няма !
   Историята според мен е постоянна математика със съставяне и решаване на уравнения с много неизвестни...
   За което има правила !
   :)

   Извинявам се на читателите и на уважаемия домакин на блога - г-н Павел Серафимов, за повторното публикуване .Не беше умишлено!
   След първото постване не получих индикация за изпратено съобщение ,поради което повторих действието !

   Наздраве !
   Сполайте !

   Изтриване
  7. До Анонимен 6 декември 2019 г., 19:18
   Не знам дали съм прав, но в Билблията има много неща описани без да бъдат назовани конкретни имена. Даже не е еднозначно мнението на различни тълкуватели дали споменатите имена са автентични или символични. Затова не е прието Библията да се чете като документ или исторически роман, а написаното се тълкува. Дали ще бъде тълкувано правилно е от голямо значение доколко тълкуващия е запознат с правилните данни за описано събитие и неговите участници. Достигналите до нас сведения за стари събития могат да бъдат много неточни или умишлено изопачени. Точно по тази причина има множество тълкувания, които са приети за най вероятни и съответно правилни, но приети не означава категорично доказани. Вероятността поради незнание или прието за основа грешно твърдение, може да доведе до неверни заключения. Също както, в днешно време, е объркана приетата за официална и нашата история. Така, че има или няма споменати българи в Библията е много спорен, да не казвам недоказуем, въпрос. Зависи от начина на тълкуване, а не от думите и имената, които са употребени.

   Изтриване
 31. Явно админът към „Спароток блог“ е възпрепятстван да си върши работата.

  ОтговорИзтриване
 32. Хазарите и българите живеещи в Хазария не са евреи. Евреите идват на власт в Хазария, след военен преврат с помощта на мюсюлмански наемници.Затова трябва да се прави разлика между периодите преди и след еврейския преврат. Светослав не е убит от куманите, а от печенезите, подкупени от ромеите. Константинопол с право се страхуваш от евентуален съюз между България и Киевска Рус.Светослав е имал право на претенции върху българския престол, като наследник на княз Борис.Политиката на ромеите по сходни причини е същата и към българина Арпад, водещ подчинените му седем маджарски племена.Първо го подкрепят срещу Симеон, после правят обратното. Разделяй и владей.С Румъния и Македония се случи същото.Българите са раздробявани многократно.

  ОтговорИзтриване
 33. Куманите помагат много на Иван Асен 2 при победата над Теодор Комнин при Клокотница

  ОтговорИзтриване
 34. Това е един чудесен блог! Първо, стреми се да разкрие истината за българската история. Второ, вярва, че само с премахването на манипулираната история на Българи, страната ще заеме достойното си място.(?)
  Академик Дмитрий Лихачов казва, че Българип е била държавата на духа. Но на кой дух, духове има много? Сега целият свят е подчинен на Мамона – бога на парите. Това ли е бил духът на българите?
  Пророчеството казва, че България трябва да се върне към духа на истината, в момента тя се стреми към духа на цифровизацията, който е духът на злото. Както казва Дамян Попхристов в последното интервю на Стойчо Керев – точно сега е настъпил моментът за това. И ако не се случи, никакви други рецепти не са в състояние да оправят нещата. Защото духът на доброто е дух ревнив и не дава благословение на тия, които са отсъпили от него.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен6 декември 2019 г., 12:35

   Вие казвате -Защото духът на доброто е дух ревнив и не дава благословение на тия, които са отсъпили от него.

   В Евангелието на Матея срещаме това: 21. Тогава Петър се приближи до Него и рече: Господи, колко пъти да прощавам на брата си, кога съгрешава против мене? До седем пъти ли?
   22. Иисус му отговаря: не ти казвам до седем, а до седемдесет пъти по седем.

   Ако обикновен човек следващ думите на Христа би простил седемдесет пъти по седем, то защо духът на доброто да не може да прости веднъж?

   Изтриване
  2. „Любезни“ Павле,

   Духът на любовта МОЖЕ да прости и то не само веднаж, както прощава на всички нас.
   Но колко ще бъде трудно да се отречем от натрапения ни материализъм и атеизъм и да се върнем към ВЕЧНИТЕ ЦЕННОСТИ. От такава помощ има нужда българинът, останалото ще си дойде от само себе си.

   Изтриване
  3. До Анонимен 6 декември 2019 г., 19:35

   Да се завърнеш при себе си, при изконните си идеали и ценности е нещо необходимо, спор няма. Не виждам обаче необходимост да се вменява на хората страх от "ревността на доброто".

   Кой се е родил светец? Нима Петър - скалата, на която Христос искаше да построи своята църква не се отрече три пъти от Христа когато бе изправен пред изпитание? Попречи ли това на Петър да стане скала на Христовата църква?

   Изтриване
  4. Павка, не разбираш ли за какво става дума, та непрекъснато ми говориш за грях?
   Първо, и ти като жена ми даваш пример, че Петър „се бил отрекъл“ от Исус. Не намирам израза за правилен. Петър никога не е преставал да обича учителя си и би дал живота си, за да го защити. Затова и отива сред враговете Му макар и отчаян от случилото се. В това си състояние той разбира, че не може да Му помогне, ако признае съпричастността си, а може и да се е уплашил по човешки, че самият той ще стане ненужна жертва. В последствие Исус не случайно три пъти иска от него да потвърди любовта си, за да заличи случилото се.
   Изразът „Бог е ревнив“ не съм го измислил аз, а съществува в Библията. Можеш ли да си представиш, че Той ще погледне благосклонно на нуждите на хора, които не искат и да знаят за Него, камо ли пък да му принасят жертви на почит и хваление с благодарност. Колкото и тези хора да са велики и да имат страхотна история!
   Последното не трябва да се разбира в смисъл, че не се възхищавам от попрището, което си поел!

   Изтриване
 35. Приятели, чуйте непременно този коментар, дори няколко пъти, за да разберете къде сме сега и къде трябва да бъдем!

  https://www.bnt.bg/bg/a/novoto-poznanie-11219

  ОтговорИзтриване
 36. До арх.Г. Петров

  Благодаря за поздравленията! Честит празник и на Вас!

  ОтговорИзтриване
 37. Полезно занимание през уикенда

  Тук често говорим за реални врагове на България като срамежливо не ги споменаваме. Може да има някой, който да ни упрекне в неоснователна врагомания. За такива би било от полза да прослушат днешното интервю на Ангел Джамбазки при Георги Любенов(БНТ 1), където те са назовани по име. Всъщност имената са маши в ръцете на световната конспирация, която цели разложението и пълното подчинение на човечеството.

  http://news.bnt.bg/bg/a/angel-dzhambazki-za-blgariya-nyama-po-tsenno-ot-tova-makedoniya-da-bde-chast-ot-es

  Има ли все още някой, който да ни припише „езикът на омразата“?

  ОтговорИзтриване
 38. Хлопам - от там идва и хлопки , а не клопки. И според мен името е Шуртя - тоест : тече на малка струя. Чуждите народи трудно изговарят някои наши звуци и нагласят думите

  ОтговорИзтриване
 39. Дракула е българин въпреки, че сега Влашко е в Румъния
  Дори и "Дракула" (Иоан Влад) е бил българин. Тогава е нямало други млади нации отделили се от нас. Вижте превода на едно негово писмо:
  „Йоан Влад воевода и гид, пише го вами. приятелем г вами пръгаре у Брашовъ. Тужи ви просия а кто мои добрий приятелие. Ути ни даде бъ и наруд христиански убзе град. Що беше погано въ рукам. Ту ради що е била направа бъ не, а уна изгорела вся. та га съга изнова правимо. Того ради ви просим да ни поможете с лъкови. и стрелами. и пушками. и да ни дасте салонитро да учинимо прахн. да поставимо оу град. ути е пакост и вам и нам и все християнум. И па що би ретъ слуга г вами Драгомир да га веруете ути ся речи г вами. И бъ ви велите.“
  + Йоан Влад воевода
  + Приятелие г вами пръгарем у Брашова
  Съвременно това би звучало така:
  „Йоан Влад воевода от господ, господар. Пише до вас граждани от Брашов. Тази молба е към моите добри приятели, защото Бог ни помогна народа християнски да превземе града, който бе в ръцете на поганците. Това което е било застроено в града е изцяло изгоряло, та сега го съграждаме отново. За това ви молим, да ни помогнете с лъкове и стрели и пушки и да ни дадете силитра да направим барут да възстановим (дигнем) града, защото е пакост за вас и за нас. И като ставa дума, слугата ми пратен до вас, Драгомир да му вярвате, като ви говори.“
  http://draki.free.bg/images/demo/first/drakula.png

  ОтговорИзтриване