23.10.2014 г.

“СТРАННИТЕ” ТРАКИЙСКИ ИМЕНАЛичните имена са важен източник на информация. До голяма степен от тях може да се разбере етническата принадлежност на даден човек. Макар хората са са се смесвали и в древността, пазенето на традициите е било доста по-силно отколкото днес. Херодот разказва за това, че дори и на царете не е прощавано, ако приемат облекло и обичаи от чужденци. Такова прегрешение се е наказвало със смърт. Това обаче помага да бъде запазена дълго време изконната култура.

Благодарение на работите на различни летописци, а и на епиграфските паметници ние разполагаме с доста от най-древните имена на дедите ни. В много случаи те звучат странно и за повечето от нас е трудно да приемат, че Реметалк, Рескупорис, Котела, Аматок и др. принадлежат на наши предци. Това е напълно нормално. Както преди време бе обяснено от В.Бешевлиев, определени антропономи са били запазени само за благородническата прослойка.

С идването си на Балканите  римляните елиминират голяма част от нашата аристокрация, а друга част се романизира до известна степен. Това е причината за "изчезването" на доста от имената на предците ни. Тази липса на благороднически имена някои изследователи ползват като аргумент, че траките са изчезнали, а хората дошли с Аспарух са съвсем различен народ.

Всъщност не е важно дали един антропоним се използва и днес, важно е дали той има обяснение на български или не. През последните двадесет години се народиха сума Джонита, Джимита, Рикардовци. Макар да са носени от хора с българска кръв, имената Джон, Джим, Рикардо и т.н. нямат обяснение на български.

Съвсем различно стои въпроса с древните тракийски имена. Те може и да се излезли от употреба, но етимологията им е българска. Да обърнем внимание на Рескупорис. То е употребявано както от одрисите, така и от благородническата прослойка на Боспорското Царство, чиято територия съвпада със земите на Стара Велика България.

Рескупорис е двусъставно, първата частица – Реску се обяснява със стблг. рискати-тичам, бягам. Вторият елемент – порис е всъщност чуждото предаване на борис, което пък се обяснява със стблг. борити сѧ – боря се. Рескупорис притежава значение тичащ към битката, тичащ към борбата. Дедите ни са били известни със своята смелост и войнственост. Често на децата са се давали имена със смисъл боец, побеждаващ, силен.

Подобно на Рескупорис, странно и небългарско звучи и Реметалк, с варианти Рометалк, Румиталк. То също е двусъставно, както и голям брой от днешните ни имена. Първата част Роме, Руме, Раме се обяснява със стблг. раменъ-силен. Частицата -талк се обяснява със стблг. тлъкование-обяснение, говорене, тълкуване. Значението на Реметалк е да говори със силен глас, да умее да командва.

Името на цар Котела също е лесно за обяснение на български език. Още повече, че то е просъщесвувало дори и до XVII под формата Котил (Й.Заимов, Български Именник, 1994, с.126). Котела е сродно на Котис, а и на епитета на богинята майка Котито. Коренът кот може да се изтълкува с котя се-раждам, друга сродна дума е котило-новородени.

Аматок също е теофорно име, също е свързано с едно от названията на богинята-майка. Тя е позната и като Ама, Ма, като значението е майка. До ден днешен в диалектите край Асеновград ма се употребява като дума за майка. Първата частица от Аматок е епитет на древната тракийска богиня, а втората частица –ток означава потомък, син, произлязъл от. Обяснение получаваме със стблг. токъ-течение, а също и с думата потекло-потомък.

С подобна постройка е и Скитоток. То е изписано на златен пръстен намерен в могила до село Дуванлий, Пловдивска област. Скитоток означава скитски потомък. Скитите са определени като тракийски народ от Стефан Византийски, а за името им Страбон казва, че то е еквивалентно на номади. Проф. Ценов бе първия български учен, който обърна внимание на това, че скити означава скитащи и се обяснява със стблг. скытати сѧ. 

Излезе, че в нашите вени тече кръвта на народ, който побеждава персийския цар Дарий и кара египетския фараон Псамитех да падне на колене и да моли за милост. Уви, тази информация остана непозната на българския читател.


Друго странно тракийско име е Авлукент, Αυλουκενθης. Значението е чедо на Авлу/Вълу. Частицата κενθης/кент е само древен вариант на стблг. дума чендо-чедо. Тя произлиза от наченти, заченти-започвам, зачевам, слагам начало, от своя страна свързани с корена кан/кенначало, срещащ се и в стблг. *кань, конь-начало.

Подобно на Авлукент е Авлукрам, Αόλούκραμις. То се обяснява като храненик, отгледан от Авлу/Вълу. Частицата κραμις се обяснява със стблг. кръма-храна, ядене, кръмити-храня, отхранвам, кръмлиа-храна, гуляй, кръмитель-хранител, този, който отглежда, отхранва, възпитава.

Берисад/Βερισάδης – името е сродно на Βεριμαρος,  което от своя страна се явява древен вариант на Беримир. Частицата Βερι се тълкува с блг. бера-събирам, обединявам. Втората част – σάδης бива сравнена от Д.Дечев с авест. šata- “обрадованщастлив. В такъв случай Берисад би имало значение събиращ щастие. Възможна е обаче и връзка със стблг. садъ-градина, лозе. Траките са ревностни почитатели на богът на виното Дионис, а лозата е изобразявана често по тракийските монети.  

Родос, Ротос, Ρόθος е поредното странно тракийско име. B.Томашек търси връзка със санскр. ratha-Streitwagen-бойна колесница с.228. Санскр. ratha притежава и друго значение, а именно война, бой, битка. Ясно съотвествие е стблг. рать- битка, сражение, война. Ротос, Родос обаче може да се свърже със санскр. retas-потомство, род, тя от своя страна е еквивалент на стблг. родъ-род, произход. Трябва да се отбележи съществуването на българските имена Род, Родан, Роде, Родко, Родо, Родьо и др.

Самул/Σάμυλοςзначението е сам, един, или пък висок. Страбон предава, че σαμοι означава височини на тракийски.

Соя/Σοία – обяснява се с българската дума сойка-вид птица.  Подобни български имена са Сокол, Орлин, Гълъб.

Стериса/SterissaТомашек представя тълкуване der altliche –  stareca, sterica, armen. sterdž-sterilis, т.е. Стериса действително може да се обясни с думата старец. Името е пожелателно – да стане стар, да живее много години. Сходни български имена са Старил, Старчо, Старко, Старче, те също са образувани от прилагателното стар – Имената на Българите, с.138.

Както се уверяваме древните тракийски имена не са никак странни. Те просто са стари, много стари и това е причина да ни звучат странно. Котис, Бото, Бузо и др. са документирани преди около 3300 години в по плочици от Кносос, Пилос и др. С течение на времето се променя много. Чужди окупации, приемането на нови религии, културни контакти и т.н. оказват силно влияние върху именната ни система.

Тук е мястото да се спомене нещо забележително. Въпреки гоненията на чуждото духовество и на религиозните фанатици ние сме запазили удивително голям брой лични имена, които са вдъхновени от названията на древни тракийски богове.

Тези, които са останали са: Сава, Богой, Водю, Венда, Ярей, Балей, Държил, Деньо, Бистрьо,  Златан, Млад, Витьо, Яздул, Крапо, Чернин, Басарина, Магут, Млад, Перко, Сура, Тита, Тоте, Турман.

Те идват от тракийските названия на богове: Сабазий, Багайос, Ведю, Вендис, Арей, Балей, Дарзала, Ден, Бистирас, Залден, Млад, Витю, Аздул, Карпей, Кернен, Басарей, Магутис, Молодас, Перкос, Сура, Титис, Тотис, Турма.

                                                                                                                                                                http://myfhology.info/gods/greece-gods/dionis.jpg


                                                                                    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Ares_Ludovisi_Altemps_Inv8602_n3.jpg
http://www.sabazius.com/uploads/7/4/8/8/7488884/_1330205074.jpg

Да го е споменавал някой историк това? Да е казал някой, че въпреки зверските преследвания, ние пазим над двадесет названия на тракийски богове в именната ни система

За сметка на това някои хорица с охота преразказват измислицата, че народът на Орфей е бил само едно незначително романизирано малцинство когато на юг от Дунава е дошъл тюркът/иранецът Аспарух.

Как едно малцинство, което е забравило езика и културата си ще повлияе по-силните нашественици? Такива неща са невъзможни, подобно твърдение противоречи на здравия разум. Етнолози като Е.Теодоров и Н.Колев стигат до заключението, че в по-голямата си част народният ни фолклор, а също така и земеделските ни сечива, пастирски атрибути и т.н. са тракийски по произход.

Изследванията на генетиците също потвърдиха, че ние българите сме пълноправни наследници на Залмоксис и Орфей. Да не забравяме и това, че в продължение на 1000 години в различни извори се среща отъждествяване на траки и българи. 

След като език, култура, бит и гени показват, че ние сме потомци на най-древния цивилизован народ, то какво ще кажат авторитетите няма значение.

Отмина времето на забраняване на неудобни автори. Отмина времето на укриване на важна литература. Днес всеки може да търси, сравнява и проверява. Ледът под краката на лъжците се пропуква и не след дълго бездната на срама и безчестието ще ги погълне. За нас настъпват нови и по-добри времена. Чалгата не успя да поквари младото поколение, нито пък действията на недобросъвестни политици успяха да опразнят България от българи.

Да загубихме много, омърсиха ни много, поболиха ни, изтерзаха ни, но ето, въпреки всичко живи сме, а и борбени. Медиите може да мълчат за деянията на добрите хора, а и за търсещите се справедливост, но истината винаги си намира път. Броят на виждащите и пробудените расте, а с него и шанса ни за по-добър живот. България е жива!
31 коментара:

 1. Много съжалявам, не мога да се съглася с вас господине колкотои и да ми сте симпатичен. Това са ваши езикови несериозни играчки, определено в тази област сте много зле а дори думата "Тракия" е на побългарен гръцки език. В древноста има само думата "Θράκη" на гръцки език а това важи за всичките имена които споменавате и са просто побългарени и нищо повече!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Правите опит за критика, или е нещо друго :)

   Изтриване
  2. Г-н Анонимен (с коментар от 23 октомври 2014 г., 21:21), в коя древност по-точно (кой век) срещате думата Θράκη и в кои източници? А не мислите ли че много имена са погърчени в гръцките източници и в съвременна Гърция и при това доста се разминават с истинското си звучене поради ограничеността на звукове в гръцкия език? За сравнение, в съвременния български език има 30 букви, а в съвременния гръцки - 24, с колкото се е пишело и в древния му вариант.

   Изтриване
 2. Поздравления, Павли! Истината винаги излиза наяве! :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е Марги, истината си излиза, колкото и да я крият мошениците :)

   Изтриване
 3. Никакъв опит за критика не правя господине защото дори на елементарна критика не подлежи конкретния постинг които е просто найвен и предизвиква само подигравка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди да решите да се подигравате, пооправете си правописа, за да не ставате сам за смях :)

   Иначе да приемете, отречете, или даже да се присмеете на написаното от мен си е Ваше право.

   Изтриване
  2. защо все разни неграмотници правят "найвен" опит за опониране на Павел. Все разни 'активисти' от македонистки или фанариотски форуми с познания, колкото на бабите от пазара

   Изтриване
  3. Бабите от пазара могат да ви кажат много....:) даже повече от някой професори

   Изтриване
 4. А, бе, бай анонимен, ние какво сме виновни, че гърчолята нямат 9-10 букви, които ние имаме? И изобщо аз съм на мнение, че трябва да се направи сериозна ревизия на всички стари летописи, всички древни и антични автори, защото има доста пропуски от съвременните учени по всички въпроси. Специално старогръцките и по-късно византийските автори, трябва да им се отдели специално внимание, защото те винаги са имали по-особено отношение към нас. Като пример ще приведа, че дори до началото на 20-ти век, са смятали българите в Македония за нашественици в собствените им земи. По-голяма гавра с истината няма позната в човешката история. Няма по-голямо престъпление от това да промениш народностното самосъзнание на 700-800 хил. души. Аз лично познавам няколко души от Егейска Македония, по-специално ще спомена г-жа Амалия, родом от с.Косинец, Костурско, беше около 80 годишна, когато се запознах с нея в Атина. Та тя ми разказваше за побоищата на гръцките учители над българчетата, които не знаели гръцки. Говорехме на български, въпреки, че тя имаше македонско самосъзнание. Баща и беше закупил апартамент във Варна 20-те години на 20-ти век, веднага след Гръко - турската война, в която насила е бил мобилизиран, и тя не можеше да ми отговори на въпроса, защо е купил апартамент в България, а не в Сърбия или Гърция. Та, бай анонимен, запомнете едно нещо от мен - никога, ама никога не приемайте информация от гръцки или сръбски автори за чиста монета, защото България няма по-големи врагове от гръцката и сръбската историография и политика. Това, което Сърбия и Гърция направиха на България за 100 години, турците не успяха за 500.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много добре казано от г-н Анонимен (пробългарски настроен). И във връзка с това препоръчвам на интересуващите се да намерят биографичната книга за поп Търпо Поповски, Кръстникът на ВМРО. Материалите за тази книга са издирени, събрани, оформени и издадени от Христофор Дзавелла. В момента не ми е под ръка и не мога да дам основните библиографски данни, но ще го направя при първа възможност.

   Изтриване
 5. Извинявам се, че не публикувах името си под коментара, който направих по повод критиката на анонимния господин или госпожа. Не е коректно да критикувам някого, а самия аз да остана анонимен. Особено когато се касае за българо-гръцките отношения.Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, анонимността не е голям проблем, проблем е липсата на обективност и култура, които анонимния господин демонстрира.

   Изтриване
 6. Здравейте, г-н Серафимов! Любомир Лозанов е отново на телефона!

  Искам да ви попитам какво знаете за тракийската вяра, монотеизъм ли са изповядвали те? Бихте ли ми препоръчали литература, която да се занимава сериозно с този въпрос за вярата на траките от най-древни времена и за това какво наистина представлява орфизма? И дали наистина орфизма не е проявление на християнството преди Спасителя? Който е чел Стария Завет, знае, че това е една история за опита(неуспешен) на малка група хора да убеди своя народ да изостави езическите божества и да приеме един-единствен Бог. Вярата в тоя Бог е изведена още от Ной, но Ной не е евреин, защото ако беше, то поради Зиези и българите би трябвало за евреи да се считат, което би било абсурдно. Дали тази общочовешка и общонародна вяра от времето на Ной, баща на всички народи, няма общо с тракийските вярвания? Откъде са сходствата между Орфей, Дионис и Господ Исус Христос?
  Малкото литература, която намерих по този въпрос, ми се струва несериозна - написана от хора "екстрасенси", сектанти проповедници, които трупат пари и последователи от писанията си. Какво е вашето мнение по въпроса, изучавали ли сте го? Бихте ли ми препоръчали сериозна литература, която да се занимава с този въпрос, по възможност, неелинска, тъй като елините в лицето на старите автори пишат безумия за тракийския орфизъм?
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Лозанов! Извинявам се, но просто нямам нужното време да Ви дам отговор на този въпрос. Давам Ви линкове към специализирана литература. Не всичко е на български, дано това да не е проблем

   Бих препоръчал една работа на Димитър Попов, Тракийска Религия. Неотдавна излезе второ, преработено издание.

   http://www.book.store.bg/p116497/trakijska-religia-dimityr-popov.html

   Ето ги и линковете, в които можете да намерите всичките известни имена на тракийски божества. Най-ценни са първите четири линка, но и другите предлагат интересни неща.

   http://eprints.nbu.bg/823/1/1995_Thracian_and_Dacian_Names_-_summarised_and_reconsidered.pdf


   http://eprints.nbu.bg/805/1/ID_Thrakisch-Dakische_Studien_1969.pdf


   http://www.promacedonia.org/pdf/georgiev_trakijskijat_ezik_1957.pdf


   http://eprints.nbu.bg/803/1/ID_-_Thracian_Language_-_BG.pdf


   http://www.bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it/documenti/generale/1_DIMITROV.pdf

   http://www.academia.edu/7825867/Balcanica_XLIV


   http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/dha_0755-7256_1994_num_20_2_2182


   http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-5102_1991_num_103_1_1706


   https://www.scribd.com/doc/208692524/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-1977-%D0%92-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2

   Изтриване
  2. Уважаеми Г-н Лозанов,
   Колкото до това, дали българите произхождат от някой си Зиези, може само да се гадае.
   Интересно е да се замислим, дали ПЕЛАСГИТЕ не произлизат от пра пра правнука на НОЙ и същевременно пра пра прадядо на АВРАМ – ПАЛЕК (PHALEK) !

   За траките съм чел, че са вярвали в задгробния живот и често преждевременно са изпращали на оня свят някого измежду тях самите, за да измоли директно от боговете разрешаването на даден проблем. Това са извършвали като са хвърляли някого върху заровени в земята копия с острието нагоре и ако „пратеникът“ е попаднел върху остриетата и е умирал, считали са го достоен за осъществяването на тази важна мисия.
   Кривославен

   Изтриване
  3. Уважаеми кривославен, така е, може само да се гадае. Както виждате, това е само предположение от моя страна. Но е безспорно, следвайки библейската генеалогия, че Ной не е евреин, и съответно народите, които произлизат от него, не са еврейски. Просто периода, в който Ной е живял, не е съществувало национално или дори етническо самоопределение. Зададох този въпрос на Спароток, тъй като ми направиха впечатление "компетентните" изказвания на хора с български имена, но с предполагаем небългарски произход, че евреите са първият народ в света, обединени като народ от тяхната "богоизбраност", сиреч от техния монотеизъм. Тези изказвания аз оспорвам и поддържам православното гледище, че Старият завет не се ограничава само с еврейския въпрос.
   Що се отнася до траките, да, и аз съм го чел, но не помня при кой автор беше. Едва ли е нужно да казвам, че ако авторът е гръцки, то ние трябва да намерим поне още няколко такива автора, които потвърждават казаното от първия. Историографията не винаги е обективна, често служи на политическите цели, а траките, безспорно, са незаслужено пренебрегвани. Едно е да знаеш, че произлизаш от развита цивилизация, а друго е да виждаш в своите предци свирепи и прости диваци.
   Поздрави от Любомир Лозанов!

   Изтриване
  4. Анонимен (Любомир Лозанов) - Каякво искате да кажете, че в "периода, който ной е живял, не е съществувало национално и дори етническо самоопределение."? Ами че първото нещо, което прави автоматично една човешка общност е да се обособи със своя идентичност, изразена с етноним или каквото и да е там! Друго - "богоизбароността" на евреите не е проява на монотеизъм, а на тежък мегаломански комплекс! Помислете наистина - колко луд трябва да е един човек, за да твърди и дори да превърне това твърдение в религия, че "бог" е създал само него на тоя свят?!?!

   Изтриване
 7. Здравей Павле, много добро попадение на тема !!! Спделям, че облеклото , обичаите и имената са много силни маркери за етническо определение. Радва ме фактът, че антропонимите имат етимология на български език и че някои имена на тракийски богове преминават за употреба към личната именна система, съхранена и до днес ! Впечатли ме разкритите от теб древни тракийски имена, документирани преди 3 300 години ! Поздравявам те за познанията, които показваш по гръцки и старобългарски и лингвистика като цяло - отново високо ниво ! Напълно подкрепям твоята сентенция " Въпреки всички сме живи и борбени. " Най - сърдечни приятелски поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, работата на Артър Еванс Скрипта Миноа е публикувана преди повече от 100 години, но явно никой от нашите учени не се е наел да я изследва обстойно. Ако това бе направено, още в началото на ХХ век щяха да бъдат пресечени срамните манипулации с произхода на народа ни. Щеше да се знае, че имена като Вокил, Дуло, Ерми, Крум, а също и Руси, Дайко са се ползвали на Балканите преди повече от 3500 години.

   Поздрави!

   Изтриване
 8. Стериса, а също и името на одриския цар Терес имат съвременен аналог - хубавото българско име Щерьо, Щерю!

  ОтговорИзтриване
 9. Балеѝ - ( с.Балеѝ ) - Видинска община ! Поздрав :)

  ОтговорИзтриване
 10. Ти хвърли цялата официална история, а и лингвистика в тоалетната чиния и пусна водата. Ще кажа само, че на територията на Старата Велика България са живели скити, които са ирански племена. По времето на Кубрат остатък от тях са сърматите и аланите. Това което правите, обаче ,може да хване декиш в една наша западна съседка, в която много ще се зарадват освен войни на Александър и прави египтяни да са и траки.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма начин скитите да са иранци, това, че на някого неистово му се иска да са такива е друг въпрос.

   1. Няма свидетелство на стари автори, че скитите са роднини на персите, но за сметка на това Стефан Византийски определя скитите като тракийски народ. Дион Касий пък разглежда даките като част от скитите. Страбон определя саките като източни скити, но доста по-рано страбонови сънародници са нарекли саките траки.


   2. Няма свидетелство на стари автори, че скитите имат една религия с персите. За сметка на това Херодот съобщава за култ към Папайос и Арес при скитите. Папас и Арес са тракийски богове, това е добре известно дори на студентите. Богът на слънцето при скитите носи името Гетосур, а траките го наричат Сурогет.

   3.Археологията не дава основание да се смята, че скити и перси са роднини, за сметка на това скитските надгробни могили, жертването на коне и хора има паралел с тракийската погребална традиция.

   4. От скитските глоси само ойор-мъж показва прилика със стперс. вир, но галската уйро-мъж е по-близка. Скитската глоса мес-месец отговаря на стперс. маха-месец. Скитската глоса тем-тъма е доста различна от стперс. акшаена-тъмен. Скитската глоса бити-бия е доста по-различна от стперс. тадаяте-бия.


   Четете повече анонимни господине, не се доверявайте сляпо на авторитети, те също са хора и правят грешки, а понякога даже не става дума за грешки, а за създаване на заблуди.

   Изтриване
 11. Здравей Павле ! Прегледах отново статията, намирам че си избрал да носиш едно прекрасно име от нашите тракийски благороднически династии с твърде древен произход и неговата етимология е с ясен български характер ( ти сам доказваш това ): Спароток - " - ток " - потомък, син, произлязъл от / течение, потомък, потекло ( старобългарски ); аз винаги го свързвам с името Спартак. И така аз намирам в теб една пълнокръвна, истинска, жизнена и борбена личност, чийто силен дух не може лесно да бъде победен. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 12. Ирена, Спартак, или Spartacus е само латинизирания вариант Sparotoc. Вл. Георгиев направи тълкуване с латински и гръцки думи, като смяташе, че значението на името е - прославен с копието си. Това е доста спекулативно защото няма засвидетелствана тракийска дума спарта-копие, а и тълкуването с български думи си има логика.

  ОтговорИзтриване
 13. Здравей Павле ! Благодаря за отговора ! Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 14. Здравейте г-н Серафимов, мислите ли че има връзка между тракийското Раскупорис и българското Развигор?

  Поздрави
  Николай

  ОтговорИзтриване