9.02.2017 г.

ИМА ЛИ ТРАКИЙСКИ СУБСТРАТ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК?


Лингвистите наричат субстрат останките от езика на население, чиято територия е завладяна от друг народ. Победителят, въпреки своята доминантна позиция заема определени думи от речта на покорените хора. По този начин, част от словесното богатство на по-стария народ се запазва в лексиката на пришълците.

Преди дедите на гърците да дойдат от Африка, територията на страната позната като Гърция, е обитавана от траки и пеласги. Това е казано пределно ясно от старите автори Херодот-II.56  и Страбон-VII.7.1, а се потвърждава и от определени негръцки думи в речника на южните ни съседи: βαλιος-бял, βολινθος-вол, див бик и др. Преди англо-саксите да завладеят Британските острови, там са живели хора говорещи келтски езици. Това е причината в английския да има думи като:  slogan, whiskey, bard, cromlech, paw, druid, clan, loch, banshee.

Официално, ние българите сме обявени за нашественици на Балканите. Повечето учени гледат на нас като на смесица съставена от дошлите от Азия стари българи, появилите се от нищото милиони славяни, а и малка част романизирани, или гърцизирани траки, за които се казва, че са местен народ. Те би трябвало да оставят свои, нямащи смисъл на български думи в речта ни, така както келти, етруски, иберийци, са оставили непонятни думи в езиците  на своите покорители.

Въпреки огромната важност на темата, за тракийския субстрат са писали малко хора. Акад. Вл. Георгиев признава, че това е твърде занемарена и твърде слабо проучена област, като прави доста добър опит да запълни пропуските на своите колеги. За това си дело, този наш учен заслужава похвала, работата му действително е доста интересна. Други думи принадлежащи на тракийския субстрат са представени в “Български Етимологически Речник.”

Като заети от езика на Орфей са обявени думите: заек, катерица, катеря се, газя, гъна, гудя, гуждам, карпа, копиле, мургав, рофея, кацна, кацам, къцам, рид, рипам, хрипна, цибър, цибрее, цибрина, евър-инат човек. Към принадлежащи на тракийския субстрат са определени и старобългарските залтаринъ, малдичие, палтъ, балтины.

Вярно е, че някои от тези думи принадлежат на диалектите, но донякъде вина за това имат определени учени. Думата карпа например присъства и в книжовния език, среща се в работите на Иван Вазов (както споменава Вл.Георгиев), но поради някаква причина, тя бива игнорирана и избутвана на заден план. От друга страна, думи като заек, катерица, газя и т.н. не само имат обяснение на български език, но и се радват на широка употреба.

Така наречения  тракийски субстрат обхваща и значителна част от топонимите у нас. Владимир Георгиев, Иван Дуриданов, Веселин Бешевлиев и др. смятат, че определени географски имена са от тракийски произход. Касае се за : Сердика (София), Пулпудева (Пловдив), Несебър, Бероя (Стара Загора), Дръстър (Силистра), Граово, Баткун, Бобошево, Тъмраш, Басара, Лесура, Мусина, Бураново, Коркина, Долистово, Емине, Хем (Стара Планина), Пирин, Родопи.


За тракийски по произход са обявени също речните имена Арда, Вит, Тимок, Нишава, Росица, Марица, Ибър, Тунджа, Струма, Стряма, Резовска, Цибър, Места, Янтра, Етър, Искър, Ерма, Панега, Велека.

По отношение на списъка, който е представен по-горе, аз нямам никакви възражения. Съгласен съм, че имената на градовете и реките, са доста древни. Притеснен съм обаче от нещо друго. За нови, нямащи нищо общо с речта на Орфей са обявени географските имена: Загора, Стоб, Стара река, Белa, Суха бара, Средна Гора, Иловица.

Официално, те принадлежат на нов език, който е започнал да се налага на в земите на юг от Дунава едва след прословутата 681-ва година. На теория, тези нови названия не би трябвало да се срещат по време на Античността, но фактите показват нещо различно и съм удивен как никой специалист не е видял това в миналото. Още по-удивен съм от липсата на желание днес, когато няма страх от цензура и репресии.

Нека обърнем внимание на няколко топонима, които ако се вярва на официалните теории, не би трябвало да съществуват. Селище с име Ζάγωρα/Загора е споменато през II век в работите на Ариан от Никомедия. Със сигурност, названието е възникнало по-рано, но дори и датировката II век създава главоболия на специалистите. За да не обясняват невижданото чудо, те просто го покриват с мълчание. Като няма дискусия, няма неудобни въпроси, няма ли неудобни въпроси, няма и проблем.

Ζάγωρα/Загора не е единствената грижа на хората поддържащи официалните теории. Стоб е име на българско селище, което обаче съвпада напълно с названието на пеонския град Στόβοι/Стоби, регистрирано преди около 2050 години.Със сигурност Στόβοι/Стоби е възникнало доста по-рано защото е свързано от Тит Ливий със събития от началото на II век пр. Христа - Liv.40.21.

Тук положението е по-сериозно понеже съществуват исторически извори съдържащи неудобни на повечето учени сведения. Става дума за отъждествяването на българи с пеони от Йоан Цеца и Йоан Зонара. Дали ще е случайно, че българите са наречени пеони и същевременно пеонско име на селище е идентично на българско име на селище? Дали ще е случайно това, че според изследванията на д-р Попов, повечето от нас спадат към антропологичния тип, към който са принадлежали пеоните – част от тракийската общност?

Стара река звучи модерно, но σταρ/стар, a и ρεκα/река са думи принадлежащи на тракийската ономастика. Първата е епитет на божество: Σταρ-ασκενός/Стар-аскенос, а втората е топоним Μιλλαρεκα/Мила река - Proc.Aed.Iv.iv. Какво излиза сега, древната дума стар е идентична на българската стар, древната дума река е идентична на българската дума река.

Нека продължим с други названия, които на теория не би трябвало да съществуват. Значението на името на българското село Бела се обяснява с прилагателното бела-бяла. Да обаче, преди около 1555 години, Прокопий Цезарийски е споменал тракийската крепост Βελλα/Бела -Proc.Aed.Iv.iv. Със сигурност укрепеното място е съществувало поне от 450 г, ако не и по-рано.

В Северна България има две села с име Крива Бара. В Южна България се срещат местни названия като Барица, Барище, Барето, Шопска бара, Жабешка бара. Виждаме, че елементът бара се среща изключително често в топонимията на България, като значението е рекичка, тинеста река. Проблемът на поддържащите официалните теории, се състови в това, че селища с елемент бара са регистрирани в земите ни по време на Античността, т.е. доста преди идването на Аспарух.

Ярък пример е намиращата се в Дакия Ζουρόβαρα/Суробара, спомената от Клавдий Птолемей през II век -Ptol.III.8. Друго подобно селище е намиращата се на юг от Дунава Σούβαρας/Субара (суха бара) * -Proc.Aed.Iv.iv. Всъщност, в повечето случаи, βαρα е представяно като παρα/пара от гърците, а това е най-често срещаният елемент в селищни имена в Тракия. За него, Вл.Георгиев изказа предположение, че отговаря на българската дума бара, но съпротивата на останалите лингвисти попречи на важното откритие да придобие популярност.

Средна Гора е название на планина в Централна България. Както можем да очакваме, прилагателното среден, средна, а и съществителното гора се срещат в тракийската ономастика от времето на Античността. Пример може да се даде със Στρέδην/СреденProc.Aed.IV.iv, a и Γαρήσκος/Гареск- Strab.VII, fr.21, fr.36, Garresci/Гарески-Plin.IV. x.35, да не забравяме личното име Gorius/Гориус, което де факто е чуждото представяне на българското име Горо.

Най-големия контраст обаче е между българските местни названия Иловица, Иловицата и древния Ἴλιος/Илиос, познат още като Троя. Името на този град е споменато за първи път преди около 3600 години в хетски документи. Тълкуване на древното название езиковедите предлагат със стблг. илъ-глина, кал. Разбира се има староиндийска дума ila-земя, кал, а също и гръцка ιλῡς-кал, тиня, но не индийците, или гърците, а старите българи са отъждествявани с пеоните, които според Херодот са колонисти от Троя-Илиос: ἐκ Τροίης ἄποικοι -Her. V.13. Да не забравяме и това, че както гърците, така и индийците са силно повлияни от дедите ни познати в древността под името траки.

Могат да се изброят още много названия на древни селища имащи смисъл на български език и това се знае добре от специалистите. Въпреки това те говорят за тракийски субстрат, а и определят езика на Орфей като нямащ нищо общо с българския.

Какъв е този субстрат, какъв е този чужд език, който на практика е трудно различим от нашия? Субстрат няма няма изобщо, а евтиното извинение, че както тракийския, така и българския били индоевропейски езици и от това идвали приликите, вече се изтърка, само наивници могат да се вържат.

Трудно ми е да разбера аргументите на хората, които са определили  думи определени като принадлежащи на тракийския субстрат, като заемки. Това, че цибър, рид, кацна и т.н. не са познати на поляци, руснаци, словени и др. не може да се използва като “доказателство”, че думите не са наши. Всеки народ, а и всяка реч си има свое индивидуално развитие, което зависи от местните условия, а те във всеки регион са различни. Освен това, както антропологични, така и генетични изследвания показват, че повечето от нас са потомци на древно балканско население. В такъв случай излиза, че сме “заели” думите от себе си, или по-точно от дедите си. 


Защо речта на Орфей няма такива силни прилики със съседния гръцки, или с немския, уелския? Нали и те са индоевропейски езици? Колкото и да сравняваме, българския ще си остане най-близък до езика на Залмоксис, Спартак и др. по простата причина, че се касае за един и същ език. Отклоненията могат да се обяснят лесно с развитието, което претърпява всяка реч.   

Питам се – защо изследователите на миналото ни са пренебрегнали толкова много неща, които са свидетелствали за местните ни корени, за това, че речта на Орфей е жива и днес. Нека видим с какво са разполагали професионалистите:  

1.От IV до XV век, в различни историески извори, българите биват наричани мизи, т.е. отъждествявани са с най-големия тракийски народ. От друга страна нито един автор от късната Античност и ранното Средновековие не е отъждествил старите българи с тюрките, няма и намекване за роднинство с персите.

2. За тюрко-алтайски произход на българите не може да се говори, това стана пределно ясно от антропологичните изследвания от 1938 година. Последвалите повторни иследвания от 1959 година не само потвърдиха старите, но и добавиха нов, важен детайл – повечето българи принадлежат на понтийския тип, т.е. повечето от нас са потомци на древно балканско население. Необяснимо е нежеланието на учените ни да използват важната информация представена от д-р Методи Попов и неговите колеги. Спорадично се представят определени данни, но най-същественото – това, че още през 1938 година е установечо, че нямаме нищо общо с тюрко-алтайските народи, не се споменава изобщо.

3.В началото на 70-те години на ХХ век излезе важен труд на проф. Евгений Теодоров, който проучва българския фолклор и стига до зюклечинието, че ние българите имаме правото да се наречем  “преки наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството (тази на траките).“ 

4.Иваничка Георгиева, Иван Венедиков, Михаил Арнаудов, Евгений Теодоров, Павел Стефанов, Димитър Попов, Ангел Сараднлиев, Борис Илиев и др. откриха следи от култовете към Хероса, Дионис, Залмоксис, Беннида, Земела, Резос, Орфей и др. в българските обреди и предания. За сметка на това, при нас няма следи от култ към Тагра, Ахура Мазда и др. почитани в Средна Азия божества.

5.През 80-те години на ХХ век, проф. Николай Колев също представи ценни данни за характера и произхода на българския бит и култура. Според нашия учен, като  тракийско наследство могат да се възприемат следните елементи от традиционната материална и духовна култура на българите:

*        I, II и IV тип рала за обработка на земята,
*        вършитбата с диканя,
*        култивирането на лозята и направата на вино,
*        трансхуматното (подвижно) животновъдство,
*        носенето на опинци и ямурлук от пастирите,
*        грънчарското колело;
*        черти от образа на св. Георги са заимствувани от тракийския херос;
*        сходството на самодивите с тракийските нимфи,
*        русалските празници водят началото си от гръцко-тракийския и римския празник на розите (rosalia);
*       кукерските игри водят началото си от Дионисиевите празници;
*        нестинарството също е извеждано от някои автори като тракийско наследство.
*        За такова наследство се смятат и летният празник на Еньовден,
*        жертвоприношението при строеж на нов мост или къща,
*       жертвоприношението при продължаване живота на възрастен човек, означавано като «помана», и т. н.”


7. Археологът Стамен Михайлов  доказа убедително, че старобългарската чернолъскавакерамика не е донесена от Азия, а има дълга традиция тук на Балканите, но важното откритие бе игнорирано. Заметено под килима бе и друго важно откиритие на Михайлов, а именно това, че свещения за старите българи знак IYI е познат най-рано на Балканите- времето на Неолита и Халколита.

8. Това, че траките са обитавали земите ни по време на Неолита и Халколита бе установено от антропологично проучване извършено от Петър Боев и Славчо Чолаков. Този ценне труд обаче не се радва на популярност, вероятно поради това, че ако се комбинира с изследването на д-р Методи Попов, ще излезе, че от гледна точка на антропологията, повечето от нас са наследници на най-древното цивилизовано население на Балканите, а и света. След като няма замяна на населението, как да има замяна на езика? Как така народът на Орфей запази езика си през повето от 600 години римска окупация, а с получаването на свободата си го забрави? Как дошлите от Азия нашественици не оставиха нито един топоним от тюрски, или ирански произход?

9.Освен историци, етнолози и антрополози, се намират и езиковеди, които да представят на българския читател частица от истината.Става дума за това, че в тракийския език се наблюдават  абсолютно същите  диалектни особености както и в българския. Както отбеляза акад. Владимир Георгиев, колебанието между а (я) от една страна и е (ие) от друга е засвидетелствано не само в античността (в езика на траките), но и в съвременния български език. 

Владимир Георгиев подчерта също, че в късния тракийски, гласни без ударение често се редуцират както в източнобългарските диалекти: зилен-зелен (Διντιπορις-Δεντουπορις). Това няма как да е случайност. Един нашественик може да наследи определени думи от коренното население, но няма как да наследи диалектна особеност, невъзможно е.

10. На акад. Георгиев дължим още една важна подробност. Уважаваният в цял свят лингвист съобщава, че понеже праславянски и тракийски дако-мизийски са били доста близко сродни помежду си, то много думи от тракийската лексика са били идентични, или много подобни на славянските.” – “Въпроси на Българската Етимология”, с.45.

Виждате ли каква планина от информация е игнорирана? Hормално ли е това? Kой научен метод позволява да се пренебрегват съществени данни и същевременно да се коват теории основани на желания и предположения?

Въз основа на представените тук данни може да се каже, че за тракийски субстрат в българския език не може да се говори по простата причина, че тракийски и български са названия на една и съща реч, но в различни епохи. Приликата на българския с хърватския, словенския и т.н. се дължи на това, че хората наричани от гърците траки са роднини на илирите, познати и като венети и яваващи се предци на хървати, словени, поляци, чехи и т.н.

Роднинството на траки и илири/венети се доказва от огромния брой паралели в топонимите (като разбира се това не се казва на широката публика). Разполагаме и със свидетелството на Апиан, който твърди, че европейските мизи (наречени още българи), а и обитателите на Илирия – панонци, рети и др. са роднини и се различават един от друг както различните групи гърци:

These peoples, and also the Pannonians, the Rhærtians, the Noricans, the Mysians of Europe, and the other neighboring tribes who inhabited the right bank of the Danube, the Romans distinguished from one another just as the various Greek peoples are distinguished from each other, and they call each by its own name, but they consider the whole of Illyria as embraced under a common designation.” – App. Bell.Ill. III.6

Да са ви известни тези важни сведения? Не, нали? Вместо да се популяризират важните данни, бяха съчинени съшити с бели конци теории, които се наложиха само поради това, че бяха повтаряни с фанатизъм, а оборващата ги информация бе укривана. Да не забравяме и демонизирането на тези осмелили се да оспорят догмите, а и поставянето на забрани за цитиране на неудобните научни работи.

Ако навремето цялата информация бе представена на широката публика, нашето битие днес щеше да е доста различно. Несъмнено чуждите учени нямаше да приемат веднага виждането, че ние българите сме наследници на народа наричан с името траки, но никой не може да се бори с фактите.

Волю-неволю, с течение на времето, истината щеше да бъде призната, а с това и заслугите на дедите ни в оформянето на културата на Европа. Общественото мнение не би позволило на чуждите политици да се гаврят с нас, да ни хвърлят от криза в криза, а три милиона българи не биха били прогонени от Родината.

На разкаяние от страна на поддържалите догмите не се надявам, извинение няма да дойде никога. Това всъщност не е беда защото новата, истинската история на България трябва да бъде написана от нови хора. За наша радост има достатъчно будни студенти и учители, които се дръзват да оспорят остарелите теории. Тези смели млади хора обаче не биха са справили сами, нужна е всенародна подрепа защото тези, които със зъби и нокти защитават старите теории вече са си подготвили заместници.

Борбата ще е дълга, а как ще завърши зависи от участието на всички нас. Пробуди ли се народа, осъзнае ли кое е в негова полза, нищо не може да се изпречи на пътя му. Това сме го доказвали много пъти, можем да го докажем още веднъж. Можем да върнем престижа на България, можем да върнем самочувствието на младото поколение, а с това ще е гарантирана и готовността на децата ни да останат в Родината и да работят за нея.Използвана литература и пояснения:

1.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
2.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
3.Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, 1971;
4.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
5.И.Венедиков, Медното гумно на прабългарите, Митове на българската земя,
Издателство към Частен колеж „Тракия”, II.  прераб. изд., Стара Загора 1995;
6.И.Венедиков, Златният стожер на прабългарите, Издателство Наука и изкуство, София 1987;
7.Е.Тeодоров, Древнотракийско наследство в българския фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972;
8.Вл.Георгиев, Въпроси на Българската Етимология, БАН, София, 1958;
9.Вл.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, БАН, София, 1960;
10.Н.Колев, Българска Етнография, Изд.Наука и Изкуство, София, 1987;
11.К.Иречек, История на българите с поправки и добавки от самия автор, ред. проф. П.Хр. Петров, Издателство Наука и изкуство, 1978;
12.М.Арнаудов, Очерци по Българския Фоклор, Изд. Български Писател, София, 1969;
13.М.Арнаудов, Очерци по Българския Фолклор, Изд. Марин Дринов, София, 1996;
14.И.Георгиева, Българска Митология, Изд. Наука и Изкуство, София, 1993;
15.Е.Теодоров, Древнотракийско Наследство в Българския Фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972;
16.Д.Попов, Тракийска Религия, Изд. Изток-Запад, София, 2014;
17.Д.Попов, Приказна Древна Тракия, Изд. Изток-Запад, София, 2012;
18.Д.Попов, Тракийска Религия, Лик, София, 2010;
19.Г.Михайлов, Траките, Нов Български Университет, София, 2015;
20.Б.Илиев, Тракийската Богиня Семела в съзнанието на българите днес, Хелис IV, Археологически Институт с Музей – БАН,  Изд. Марин Дринов, София, 2005;
21.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
22.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;
23. В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, Археологически Институт, Епиграфска поредица 8, БАН, София, 1965;
24.Ст. Михайлов, Относно произхода на ранносредновековната чернолъскава керамика в България, Археология, кн. 4, 1961;
25.Ст. Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28), Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1987;
26. К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
27. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
28. N.Kolev, Spuren aus der Kultur der Thraker in dem Tradizionellen Ackerbau und der Viehzucht der Bulgaren, Bulgarisches Forshungsinstitut in Österreich Verein “Freunde Des Hauses Witgenstein”, Institut für Thrakologie an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, Staatlischer Verlag Swjat, Sofia, 1984;
29. P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Driter Internationaler Thrakologischer Kongress, 2-6 Juni, Wien, Bd.I, Swjat, Sofia, 1984;
30.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
31. Appian. The Foreign Wars. Horace White. New York. THE MACMILLAN COMPANY. 1899;
32.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
33. A.J. Van Windekens, Le Pelasgique, Essai sur une langue indo-europeenne prehellenique, Publications Universitaires, Louvain, 1952;
34. W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood, Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row, John Murray, Albemarle Street, London, 1854;
35. Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
36. АРХИМ. ДОЦ. Д-Р ПАВЕЛ СТЕФАНОВ Един култ на 2000 години, 13/12/2010


 *Тълкувнето на Σούβαρας/Субара -суха бара,  бе направено най-рано от акад. Вл.Георгиев, който смята, че названието не е тракийско, а славянско, но признава, че регистрираните от Прокопий топиними Σούβαρας/Субара, а и Вода, Листе, Дебре, са съществували 50-100 години по-рано, т.е. някъде около 450 година. Присъствието на огромен брой топоними обясними на славянски език, акад. Георгиев отдава на  заселванe на славяноезично население на юг от Дунава по време на късната Античност. Проблемът в обяснението на Георгиев е в това, че такава масова миграция не е регистрирана от нито един летописец от късната Античност - 450г. Подобно нещо е нереално, невъзможно, все пак, ако някой е описал важните събития с подробности, това са римляните.

Отговорът на загадката е лесен – езикът на траките принадлежи на така наречената славянска езикова група. Това, че хора говорещи сродни езици обитават бреговете на Балтийско море, река Висла и река Москва, не означава, че дедите ни са дошли от тези региони.  

Обяснението е лесно, но за осъществяването на амбициите на няколко империи, всички древни народи на изток от Висла и между Балтийско и Бяло море бяха обявени за изчезнали, като същевременно се лансира лъжата за някаква славянска прародина в Припятските блата. Невъзможно е родствените един на друг илири/венети, скити/сармати и траки да се изпарят като сняг в летен ден и на мястото на тази многомилионна общнст да се появи от нищото друга многомилионна общост.
68 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Серафимов,
   бих ви помолил да добавите във вашия сайт с още една точка- Генетичните тестове- като допълнително доказателство за местния балкански произход на българите. Като използван източник, цитирайте втората ми книга озаглавена: "Българите, основоположници на европейската цивилизация" с подзаглавие "Генетична генеалогия и популационна генетика на българите".
   Благодария ви предварително- Евгени Делев
   Управител на Българския генетиччен проект към американската лаборатория Family Tree DNA
   www.familytreedna.com/public/bulgariandna

   Изтриване
 2. За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  Нека уважаваме писмеността си!

  ОтговорИзтриване
 3. ирена янчева9 февруари 2017 г., 18:37

  Здравей, Павел ! Твърде обстойна статия, впечатляваща библиография ! Подкрепям добре изложената и защитена теза - Тракийски субстрат няма, защото имаме постепенна еволюция на езика на местното балканско население, както писмен, така и говорим. Като забележителен резултат от нея бихме могли да посочим Глаголицата и създадената Старобългарска литература. Много общности са изгубили своя роден говорим и писмен език вследствие на тежки нашествия, военни конфликти, дълго-временна окупация, но нашият етнос е съумял да съхрани своето родно езиково наследство -процес, който разкрива невероятна устойчивост. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Именно жилавостта и способността на българина да оцелява ми дава надежда, че ще преживеем и злото на това време. Чужденците, с помоща на чуждопоклонниците у нас са замъглили съзнанието на много сънародници, но истината си пробива път и нищо не може да я спре :)

   Изтриване
  2. Един човек който казва истината може да предизвика революция !

   Изтриване
  3. Истината действително притежава потенциал да предизвика революция.

   Изтриване
  4. Какви впечатления и заключения от едни хипотетични предположения, според емоционалната потребност. Още толкова библиография да се сложи, пак ще е безпредметно, тъй като няма цитиране на точни страници. Само с общи заглавия НЕ става.Как един читател, ще се ориентира, че не лъжете, и иска да провери за достоверност поднесената информация от автора? Всичко това остава голямо съмнение за истинността на трудът. Поздрави

   Изтриване
 4. Поздравления за статията, г-н Серфимов. Споделям тезата Ви, с едно допълнение: миграция има, но тя е на тракийски племена, които никога не са забравяли откъде са тръгнали (от нашите земи, от Балканския полуостров) и някои от тях са се завръщали, а други са оставали в други земи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дедите ни са се преселвали неведнъж вследствия на засушавания и др. прблеми причинени от климатични промени. Дунавът е прекосяван често, а дори и Босфора, предците ни са се заселили дори в Кавказ. Това показва, че така наречените идвания от земите на север от Дунава и Приазовието не са идвания на чужденци, а завръщане на хора, чиято прародина са Балканите.

   Изтриване
  2. Как например любителите обясняват дребната подробност на очевидното замиране на живота по нашите земи през средната бронзова епоха?

   Изтриване
 5. А бееее фантазиор залупен, ти няма ли да спреш да обиждаш учените, които оправят имиджа на България!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истината не може да се нарече обида, ако някой е гузен, това си е негов проблем.

   Прочее, скоро спирам, около три месеца няма да публикувам. Кажи на приятелите си та да се успокоят :)

   Изтриване
  2. Ето, Павка, само като обърнеш внимание на употребения тук „файтонджийски“ речник можеш да разбереш от какво съсловие се въдят твоите критикари! Но какво да правиш, братле, въпреки, че не са токова „сияйни“ и те имат български паспорт...

   Изтриване
  3. Точно това е проблема, тези се правят на българи и така, по два начина ни тровят - един път с нападките си и втори път защото създават фалшива представа за българина.

   Изтриване
  4. Анонимка, тия твойте учени не оправят имиджа на Българиа, а "оправят" България по този начин! Фантазьор се пише, както съм го написал! Айде бегай обратно в Азия ,да думкаш ориз докато ти се опнат очичките,та поне да заприличаш на местните! :)

   Изтриване
  5. Абе, Цъцаров захлупен, ти БългариЯ не знаеш как се пише, тръгнал акъл да раздава. Идиот.

   Изтриване
 6. Атанас Лазаров9 февруари 2017 г., 20:51

  "Да,но не!"както казваше отрезвяващо П.Бочаров.Става пределно ясно,че дъртите Катили в българската историография,няма да се променят!!!Те ще си останат така,обърнати назад,с поглед,вперен в сенките от Миналото!Проблемът е,че доста млади учени и специалисти,жадни за кариера,почести и власт,упорито следват стъпките на възрастните си, именити колеги и началници!!!Искам да споделя тук омерзението си,от състоялата се вчера "дискусия"във Фейсбук,под пост на Андрей Иванов,за опитите за сърбизация на Балканския п-в,с участието на младия учен Тодор Чобанов,който при това изпълнава обществено-политически,управленски функции в столична община!!!Въпреки протестите на нас-лаиците,от висотата на своето положение,Чобанов нагло лансира "тезата"за пра-български миграционни вълни от Кавказ и то многократни "дохождания",около 7 век,които били оказали решаващо "въздействие"върху езиковата,културната и етнообразуващата среда на Балканите!!!Т.е.за промени в професионалните среди,изобщо не може да се говори!!!Предлагат ни се и ни се налагат,старите балалайки,за славяни,прабългари и умирающи траки,"разликата"е в това,че тез цивилизатори-прабългарите,този път пристигат от Кавказките върхове и чукари,а не от Каракорум!!!Само че тез "разлики" и революционни "промени",мен лично,нито ме устройват,нито ме успокояват!!!Време е,специалистите,някак си да бъдат притиснати и принудени,да служат на Българската,а не на чуждестранни науки и доктрини!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нали и аз това казвам - извинения за заблудите няма да има, а заместниците май са по-напористи от учителите си.

   Да се говори за прародина в Кавказ е толкова налудничаво колкото да се постави прародината на англо-саксите в Австралия. Едно е регион колонизиран от определена група хора, друго е прародината.

   Изтриване
  2. Благодарение на научните интелектуалци, днес ги има тези въпроси. Ако не беше тяхното натрупване на изследванията, днес Серафимов нямаше да има кого да оплюва и цитира, въпреки, че няма капацитета на учен. С преписване и преразказване на каквото е удобно "истини" не се пишат, но това е друга тема. Върви ли продажбата на "Истинската история"Серафимов?

   Изтриване
  3. Аз съм благодарен на интелектуалците Ганчо Ценов, Никола Йонков-Владикин, Георги Сотиров, Евгений Теодоров, Иваничка Георгиева, Асен Чилингиров, Юлия Хаджи Димитрова, Петър Георгиев, Александър Мошев, Андрей Киряков.

   А иначе има и други, реално способни хора, но предпочели да тръгнат по коловоза направен от чужденци.

   Изтриване
 7. Преди десетки години имах връзка с група български историци, спомням си едно име – Ботушаров, които тайно протестираха, че българската история е яко манипулирана. Искаха и книга да издадат, което по онова време беше невъзможно. Право да си кажа, не намирам голяма разлика със сегашното време. Вярно, че сега можеш по-свободно да говориш, но бетонните глави остават непоклатими, а техните „Файтонджийски“ маши – неуморими!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Днес действително имаме повече свобода, но медиите и образователната система са недостъпни за родолюбци. Трудно е да се бориш с някой, който може да те надвика по няколко начина. Трудно не означава невъзможно :)

   Изтриване
 8. Нека плюят, само това могат .Вечноста е наша убеден съм.Поклон за целия труд

  ОтговорИзтриване
 9. Павле, тъжно ми е, че както съобщаваш, три месеца ще трябва да се лишим от твоето присъствие в блога. Дано бъде за добро, но бъди осторожен къде ходиш и с кого се събираш понеже си трън в очите на мнозина властоимащи!
  Бог да те води и да те пази!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тъкмо ще си отдъхнем от конспирациите на Павката. Що за идиот би представил литература, само монографии, който не е прочел. Дори няма цитирани точните страници, но е направено с умисъл за да не могат да го заковат, което буди дълбоки съмнения за достоверността на материала.Но за лаиците всичко е мед и масло и могат само да аплодират без да мислят.

   Изтриване
  2. Пожелавам ти приятен отдих, но ти давам и съвет - ако писанията ми те притесняват, просто не ги чети :)

   Колкото до нивото на специалистите, ето едно подходящо четиво:

   Надписи в крепост в България - на 1700 или на 20 години?
   Дърворезбар рисува на камък и обърка археолози от Търговище
   Борислав
   Кръстев
   Репортаж на bTV от 2013 г предизвика бурни реакции в социалните мрежи днес, след като историк установи, че негов приятел дърворезбар е изсякъл "уникални знаци", които според археолозите са дело на готите преди 1700 години.

   В репортажът, който можете да гледате тук, проф. Ангел Конаклиев показва и интерпретира пред камера мистични знаци-рисунки, или петроглифи, открити въру каменна стена в крепост до с. Богомолско, Североизточна България.

   Според него те са от времето на готите, живяли преди 1700 години по тези места, и показват преминаване от езичество към ранно християнство, защото се появяват кръстове и храмове.

   Той е археолог към Регионалния исторически музей в Търговище. Казва още, че хората в селището явно са били със "завиден интелект, мъдри".

   Четири години по-късно обаче - а именно днес - точността на рисунките бе поставена въпрос от музиканта и историк Калин Йорданов, който твърди, че негов приятел е авторът им:

   "Ето така, приятели, се прави история и археология в България. Ето така се раждат митовете и легендите. Преди двайсетина години тези петроглифи ги изсече в скалите край с. Богомолско собственоръчно моят приятел и колега Veselin Mitev от Исихия/Isihia и Kayno Yesno Slonce (б.ред. музикални групи). И аз лично си спомням времето, когато той го направи. Сега неговото скално изкуство е вече история на 1700 години и културна ценност, която се свързва и датира с присъствието на готите по нашите земи и техните религиозни вярвания, които отразяват прехода от езичество към християнство и може да се види в музеите по история. Поздравления, Веско, вече си създател на нова цивилизация! А археолозите от РИМ Търговище могат да си скъсат дипломите и да вървят да търсят древните умни хора и мъдреци някъде другаде," пише той във Фейсбук.

   https://clubz.bg/node/50246


   Изтриване
  3. до Анонимен9 февруари 2017 г., 23:13

   Няма как, просто ми е много натоварено и няма как да комбинирам работа и писане. Освен това, аз съм дал предостатъчно материали, както в този, така и в другия си блог.

   През май месец, ако е рекъл Господ, ще започна да публикувам нови неща.

   Изтриване
  4. До Анонимен 10 февруари 2017 г., 10:08

   Благодаря на г-н Серафимов, че не е дал точната страница и ред в съответната литература. За всеки от нас, ако е достатъчно грамотен и иска да има свое мнение, а не да приеме наготово написаното, е хубаво да прочете посочената литература. Аз от този блок се запознах с трудовете на д-р Ганчо Ценов и на проф. Чилингиров. Прочетох ги и леко коригирах своето виждане за старата ни история, което доста по-рано бях формирал на база прочетеното и видяното по музеи. Сега ми е по-лесно да възприемам критично написаното от г-н Серафимов. В научната литература е прието само, когато се цитира точно, текстът да се поставя в кавички и да се посочва страница от литературата на края на публикацията. Когато се прави извод или се представя принос, се посочва само автора на твърдението и може и номера на литературата от списъка след публикацията. Но за да знаете това, трябва да сте достатъчно грамотен, а езикът ви издава липса на това.

   Още веднъж Ви благодаря, г-н Серафимов, че посочвайки литературата след вашата публикация ни предоставяте възможност да се запознаем с написаното и от други по въпроса и да прочетем "между редовете" дори какво са искали да ни кажат.

   Г-н Серафимов, желая Ви здраве и късмет, за да приключите успешно това, което сте планирани! Ще Ви чакам да се появите отново.
   АКК

   Изтриване
  5. Много интересно, как ги прочете тези трудове на Ганчо Ценов, след като не са издавани на български?

   Изтриване
 10. Стефан Цанев в книгата си за историята на българите написа, че други народи възприемат като историческа истина и най-малкото съмнение, а ние и най-големите истини ги поставяме под съмнение. Доказателствата са многобройни и ще ни извадят очите, а ние ходим да търсим някакви други псевдо-доказателства от на майната си.
  Историците ни атакуват с липса на специализирано образование и непрофесионализъм. Хайде холан, всички можем да четем и да мислим, да отсеем истината от съшитите с бели конци глупости.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, не се изисква специално образование, за да видиш, че определени твърдения на професионалистите не отговарят на истината.

   Изтриване
 11. На неуките им пречели обстоятелствата

  ОтговорИзтриване
 12. Имате ли някаква информация за топонима Аида.?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нявярно имате предвид ᾍδης, или както е по-популярно - Хадес. Става дума за подземното царство на олимпийския бог Хадес, в този случай се касае не за реално, а за митично название.

   Изтриване
 13. В гр.Троян .старите хора знаят река Осъм и като река Аземус. Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 14. DarkBulgarianSubject

  Здравейте, аз съм администратор на Форума за българска ДНК генеалогия.

  Днес, неделя в 17:00 в ресторант Фемили, ще се проведе среща между генетици и историци.

  http://biznes-bulgaria.com/firma/38050-restorant-femili-sofiya

  Евгени Делев ще представи новата си книга:

  https://www.olx.bg/ad/balgarite-osnovopolozhnitsi-na-evropeyskata-tsivilizatsiya-genetichna-g-ID6yyVr.html

  Може да дойдете и доведете всеки заинтересован.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Подозирам че ще има хъм -мън "българите са европейци... от Кавказ...или от Иран" и пак мън мън

   Изтриване
  2. Нека видим какви са доводите на автора и тогава да съдим.

   Изтриване
  3. Автора е автохтонист и си имаше своите доводи. Но добре че никой от вас май не се е хванал да дойде, понеже се оказа че заведението не бачка и бяхме отсреща в Дивака. Сложихме бележка, но като нищо може да я е духнал вятъра след 5 минути.

   Поне се запознах със Зиези, който и двамата достатъчно предполагам сме чели навремето.

   Ако все пак си навит, имаме среща и утре, понеделник в Папа Джо от 19:00

   http://sofia.zavedenia.com/77/PAPA.DJO/

   Изтриване
 15. Абе Спаро, доста ги заблуждаваш хората че българите са траки... Още отдавна съм те чел и ми прави впечатление че доста изопачаваш историята. Ти в един друг блог твърдеше че "визиготи" и "остготи" не значели "западни" и "източни" готи... Сега какво да видя? Римския историк Павел Дякон точно това твърди! http://promacedonia.org/libi/1/gal/1_408.html Защо трябва да лъжеш хората?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. То и Павзаний твърди, че Микена идвало от mukos-гъба, но днес никой сериозен учен няма да се опре на сведението на Павзаний :)

   Два века преди Павел Дякон, Йордан пише Vessegothae, в същия период Прокопий пише Οὐισίγοτθοι, а Кирил от Скитополис - Οὐισσιγότθοι :)

   Ако някъде в текста от Сребърния кодекс намериш готска дума WEST, обади се да те почерпя :)

   Изтриване
  2. Леле какво съвпадение! Нали знаеш че "ост" и "вест" са германските думи за "изток" и "запад"? Я как така Павел Дякон му хрумнало да каже някаква "лъжа" и улучил точно на германските думи с точното значени, как ще ми обясниш това? Изобщо чувал ли си за готските имена като Фритигерн и Атанарих http://promacedonia.org/gibi/1/gal/1_043.html Те да не би да са български? Поне на мен ми звучат напълно германски!

   Изтриване
  3. Павел Дякон е лагдобард, а лангобардите са германи.

   Колкото до Фритигерн и Атанарих, какво ще кажеш за келткото име Вортигерн и пеласгийското Анана?

   Тези готски имена да не би да се германски: Видимир,Аримир, Витимир, Теодомир, Бериг, Гнива, Остро, Витица, Мика.

   Да не забравиш да дадеш потвърждение в кой речник на готския език има спомената дума west :)

   Да не забравиш да споменеш и кой стар автор е нарекъл готите роднини на франки, алемани, свеви :)

   Изтриване
  4. Йорданес казва същото за остготи и везготи: http://promacedonia.org/libi/1/gal/1_338.html
   Признавам че има и славянски имена сред готите, това е нещо доказано, но все пак Фритигерн и Атанарих ми звучат прекалено германски, това за мен е доста показателно. Какво стана с хуните? Ти също ги смяташ и тях за българи? Как така всички историци така добре описват враждата между хуни и готи? Дексип дори описва варварските нападения на готите срещу траките, (Дексип нарича готите "скити", но нали ти е известно че римляните и гърците яко объркват племенните имена?) http://promacedonia.org/gibi/1/gal/1_011.html нали уж те самите бяха траки?

   Изтриване
  5. Съветвам те да потърсиш етимологичния речник на Van Dale, там е указано съвсем ясно, че reich, rijk, ric, ca заемки в германските езици.

   Ата-баща присъства само в езика, който е документиран в Сребърния Кодекс, друг германски език няма тази дума, а по критериите на наши и чужди лингвисти, това е доказателство, че думата не е германска. Прочее, латинската и гръцка ата-баща са признати за пеласгийски заемки.

   Ако става дума само за звучене, то Фритигерн е по-скоро келтско, ако имаме предвид келтското име Вортигерн и думата тигерно-цар, владетел. Най-вероятно името на Вортигерн е било Вер-тигерно - върховен цар, вер, верса е галска дума за връх. Самите гали пък са повлияни от траките, Хиполит твърди, че религията на галските друиди е базирана на учението на Залмоксис, който лично е дал инструкции на друидите.

   Що се отнася до хуните и готите, не си ли чел Йордан, според когото хуните произлизат от готите?

   XXIV (121) But after a short space of time, as Orosius relates, the race of the Huns, fiercer than ferocity itself, flamed forth against the Goths. We learn from old traditions that their origin was as follows: Filimer, king of the Goths, son of Gadaric the Great, who was the fifth in succession to hold the rule of the Getae after their departure from the island of Scandza,--and who, as we have said, entered the land of Scythia with his tribe,--found among his people certain witches, whom he called in his native tongue Haliurunnae. Suspecting these women, he expelled them from the midst of his race and compelled them to wander in solitary exile afar from his army. (122) There the unclean spirits, who beheld them as they wandered through the wilderness, bestowed their embraces upon them and begat this savage race, which dwelt at first in the swamps,--a stunted, foul and puny tribe, scarcely human, and having no language save one which bore but slight resemblance to human speech. Such was the descent of the Huns who came to the country of the Goths.

   http://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html

   Йордан счита масагетите за клон на гетите - Jord. Get. 61, писалия в същия период Прокопий твърди, че хуните от неговото време са били известни като масагети в древността - Proc.III.xi.9. Не е ли това още едно потвърждение, че хуни и гети са роднини? Това че воюват помежду си, не означава, че са от различен произход, едни от най-сериозните конфликти са братоубийствените войни.

   Изтриване
  6. Какво сте ги захапали тези имена? Ако съдим само по тях, човек с име Павел Серафимов по-скоро грък ли е или по-скоро евреин?

   Причината да искам да се срещна с теб, е за да ти обясня на живо колко куц всъщност си с генетиката и какви глупости пишеш, без да го осъзнаваш. По този начин подвеждаш не само себе си, но и всички които те четат, независимо дали са съгласни с теб. Това с което си решил да се захващаш в следващите месици е много хубаво и знам че ако ти дам библиография от материали на тема ДНК генеалогия, няма да имаш физическото фреме да изчетеш и половината, а оттам ще изчезне и желанието. За това най-оптимално е да се видим на живо и да ти обясня всичко което желаеш в сбит вид, а разбира се можеш да задаваш колкото си искаш въпроси и във форума ни.

   След като съм се регистрирал тук през Google акаута си, би трябвало да ми знаеш пощата, ако не, казваш и ти я давам, понеже там интерфейса е много по-удобен за общуване, отколкото коментарите в блоговете.

   Ето отново адреса на Форума:

   http://dnagenealogy-bg.org/mybb/index.php

   Изтриване
  7. Това обръщение към кого е г-н Стоименов?

   Оставам впечатление, че сте завършил молекулярна биология и доста добър в специалността си. Бихте ли представил някакви свои разработки?

   Изтриване
  8. Ще ти дам аз един г-н Стоименов. Името ми е чисто българско:

   http://sanovnik.bg/i-11291-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD

   Не съм завършил молекулярна биология, както ти предполагам не си завършил история или лингвистика. Което никак не ми пречи да съм изчел предостатъчно литература на тема генетика и да съм в час с всички най-нови изследвания по темата. За това пак ти повтарям, пишеш пълни глупости и доли само с бърз преглед на Уикипедия можеш да се убедиш в това. Нито имаме общо с ирландците, нито с индийците, а групите които си изредил ги има и при циганите, без това да ги прави близки наши роднини. Специално за "арийската" рупа R1a, подгрупата на индийците и въобще на хората от Азия е Z93 и е отдалечена от европейските на хиляди години. В Европа тя се среща в големи количества само при тюрки (карачай-балкарци, башкири, ногайци и т.н.), монголи (кримски, полски и литовски татари), някои групи цигани и при левитите на ашкеназките евреи. Пи нас в извадката на Карачанак имаме точно 6 човека от 806, което прави малко под 0,75% и най вероятно е привнесена от куманите. При всички тюрки от кипчакската група, Z93 се среща в големи количества, като в някои случаи като при киргизите е при над 50% от мъжете. Само при казахите група С е повече от R1a-Z93, но и при тях не е малко. За сравнение при осетинците, които са единствените ИЕ в Северен Кавказ, R1a-Z93 е под 1% като при нас, а при съседите им карачай-балкарци е около 30%. Ирландицте са над 90% от западните клони на R1b, каквито при нас има доста малко, а от най-типичната им подгрупа при нас въобще нямаме. Така че да се каже просто така повърхностно "ние имаме такива и такива хаплогрупи", пез да се вземат под внимание по дългоките подгрупи, много често води до много грешни заключения. В Централна Африка има племена, които са почти изцяло R1b, при монголоидните хазари от днешен Афганистан, както и при башкирите, също имаме доста R1b ... обаче африканския подклон е V88, а азиатския е M73, като и двата се срещат в Европа в нищожни количества и вероятно са внесени от маврите (V88) от юг и от тюрки и монголи (M73) от Азия. При нас от извадката на Карачанак имаме всичко на всичко 0,2% M73.

   Разгледай ни форума и ще видиш какви "разработки" имам, ника ми там е DarkBulgarianSubject.

   И успех в това, което си се захванал. Ще се радвам да постигнеш успехи, просто вземи прочети малко на тема генетика, за да не пишеш глупости с които подлъгваш себе си и читателите. :)

   Изтриване
  9. Кое е глупост и кое не е глупост, е въпрос на гледна точка.Теб те съветвам да четеш по-внимателно и да не приписваш на други хора неща, които те не са казвали, но на тебе ти се струва така :)

   Vade in pace :)

   Изтриване
  10. Какво приписвам без да си го казал? Ето какво си написал само преди няколко дена в статията си от 30.01:

   "Последното е много интересно защото неотдавна проведено генетично проучване показа, че брамините се различават ярко от дравидското население на Индия. За разлика от говорещите тамилски език, телугу и т.н., брамините са носители на маркерите J2, G2, E, R1a.

   Това означава, че предците на арийците брамини са дошли от най-вероятно от Балканите защото тази комбинация от маркери е езкотична за населението на Средна Азия. Понеже около 56% - 60% от хората у нас са носители на маркерите J2, G2, E, R1a, то нашите деди се явават най-добрия кандидат за спътниците на тракиския бог по време на похода му за далечната Азия."

   "Тъй както генетичното проучване на индийските брамини показва, че част от предците им са дошли от Балканите, така благодарение на друго генетично проучване стана ясно, че част от дедите на ирландците са дошли от Източна Европа."

   Хайде сега кажи кое е това генетично изследване за брамините и кое е за балканския произход на ирландците. Дори не давай линкове ако искаш, а само им дай заглавията. Щом твърдиш че има такива и те доказвад, дай да ги видим тези доказателства, иначе е бош-лаф. Аз мога да дам откъде линк към изследвания и публиказции за всяко едно от твърденията в предишния ми пост, просто не ми се занимаваше, а и без това стана много дълго. Ако искаш ще дам, само кажи. Ако желаеш мога да хвана всяко твое изказване на тема генетика примерно за последната година и отделно за всяко да обясня защо не е вяено. За неща на тема история, археология илингвистика даваш библиография и всеки може да провери. За генетиката не даваш примери, а написаното е встил "жълта преса" или "една жена ми каза на пазара". Сори, но така изглежда от страни. Земи се стегни, че така наливаш вода във воденицата на противниците на автохтонното ни минало. И като толкова наблягаш на генетиката, земи се тествай и дай положителен пример на останалите. Когато аз се тествах навремето, в ДНК Проекта нямаше и 200 човека, май бяха към 160-180. Сега минахме 600 и ще продължават да растат. Ето я страницата:

   https://www.familytreedna.com/public/bulgariandna/default.aspx?section=yresults

   А оттук всеки може да си поръча тест, без нито да ме уведомява мен или който и да е за това, нито после на резултата да публикува името си.

   https://www.familytreedna.com/

   Правете го за себе си. Не е много честно всеки да коментира генетиката и какво тя доказва, без да се е тествал. Такак както някой да коментира политиката и партиите, без да е гласувал.

   Изтриване
  11. Втора част, че не ми даде да го пусна на веднъж, можело само до 4000 знака: :)

   Аз или който и да е от моят форум ще помогне с каквото може на всеки, който желае да се тества или поне иска каквато и да е информация и нито ще искаме за това пари, нито ще се оплакваме за загубено време. Всеки от нас е платил от собствения си джоб за тестванията, а някои спонсорират и свои роднини. А всеки от моите съфорумници е автохтонист и дори някои да приемат наличието на някакви "славяни" и някакви монголоидни тюрки, пак приемат, че по-голямата част от произхода ни е местен поне от Късния Бронз насам.

   Уважавам те и не се заяждам просто ей така. Четат те много хора и като ги подвеждаш с невярна информация не правиш добра услуга на каузата. За това моля теб и всеки друг от четящите да взетете да прочетете поне малко по темата преди да пишете. Ето примерно един сайт с абсолютно всички резултати на тестове на стари кости от Палеолита до сега, с линкове към всяка една публикация, като сайта се ъпдейства едва ли не веднага след излизането на всяко ново изследване:

   http://www.ancestraljourneys.org/ancientdna.shtml

   Достатъчно ми е, че иначе добри професионалисти в медицинската генетика като Ангел Гълъбов и проф. Кременски, говорят и пишат абсолютни глупости и демонстрират неосведоменост на тема популационна генетика и ДНК генеалогия. Не бъдете като тях. Преди няколко години и аз хабер си нямах от цялата тази работа, никой не е роден научен. Но оттогава съм изчел сума ти литература и изследвания и сме ги коментирали с други интересуващи се. Обикновено всичко е със свободен достъп и дори и да има такива за които искат пари, резултатите почти винаги са свободни. Отделно има форуми и блогове, от където всеки може да научи за най-новите туку-що излезли изследвания и публикации.

   Ако искаш да помегнеш на автохтонизма, вземи убеди някой от траколозите да тестват стари кости от нашите земи по мъжка линия. В момента мислят да тестват по женска и нищо няма да докажат, така както тестваните досега "траки" и "прабългари" само по женска линия нищо не доказаха. Другият екип, за който и ти реши да помогнеш финансово, търсят под вола теле в Памир и Хиндокуш и даже Ангел Гълъбов се изказа по телевизията как е абсурдно да се мисли за каквато и да е връзка между траки и "прабългари" и че са ги били изнудвали да "изкарат" съвременните българи да са наследници на траките. Така че както виждаш в случая направи мечешка услуга.

   Един от най-известните генетици - Волганг Хаак - в момента тества стари кости от Юнаците и е предложил за 20 000 евро да направи цели 100 теста, при това и за мъжки хаплогрупи. Това е смешна сума и реално цената е поне десет пъти повече, той на практика не иска пари за самото изследване и за извършения труд, а само да си покрием консумативите. Така че ако имаш някаква връзка с Валерия Фол, която е един от организаторите за тестове на траки, или с който и да е траколог, можеш да им споменеш. В момента имат пари и ако искат не само траки, а и "прабългари" и двамата ни царе могат да тестват. Ти си решаваш де.

   Изтриване
 16. Лично на мене най - ми е чудно по въпроса с готите, всички тия техни нашествия, походи и набези из Балканите от 2-3 век сл. Хр. Тези уж германски племена, провеждат опустошителните си набези и опустошения от територията на днешна Румъния, през няколко години разпъват полуострова на кръст, стигат и разоряват п-в Крим, шетат свободно из териториите на днешна Молдова и Украйна и НИКЪДЕ НЕ СРЕЩАТ Т.НАР. ПРАБЪЛГАРИ?????
  В Именника на българските князе е указано, че българите живеят оттатък Дунав, поне от 165 г. сл.Хр.
  Изводите са или, че готи и българи са едно и също, и готите не са германци, или че българите са едва забележимо племенце, което не е било кой знае какъв фактор по това време, нещо в което аз съм убеден, че не е вярно.
  Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ами прочети "Готи и Гети" на Асен Чилингитров и много неща ще ти се изяснят. :)

   http://www.otizvora.com/2010/08/2108

   Изтриване
 17. Прочетете книгата "Gothi, qui et Getae - Готи, сиреч Гети"
  www.gothi-getae.com

  ОтговорИзтриване
 18. Истината истанява но не се къса!
  Поздравления за трудът и наздраве!

  ОтговорИзтриване
 19. Стоимене, не виждам какво спориш толкова разпалено. Досега няма ДНК изследване, което да противоречи на автохтонната теория

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. 1. Авторите на всички последни български ДНК изследвания не крият симпатиите си към "иранистите" ни, разбирай Памир, Балхара и т.н. А съвсем на скоро в едно интервю, Ангел Гълъбов направио си каза че е абсурдно "прабългарите" да имат нещо общо с траките. И по написаните от тях изводи в изследванията и в интервютата, тези наши автори извеждат генезиса от Централна Азия, а относно траките са съгласни за някакви остатъци, асимилирани от славяните. Така че имаме Памир+Припят, което е почти същото като Алтай+Припят и директно отрича първично автохтонния произход.

   2. Резултатите от изследванията, които ужким отричат връзка с Азия, всъщност наливат вода в мелницата на поддръжниците на теорията за монголоидните тюрко-българи. Това може да се види навсякъде по форуми и блогове. Аргументът им е, че видите ли почти нямаме азиатски гени, следователно това доказва как Аспарух е докарал от азия много малко тюрки, които почти не са оказали влияние на местните, били те в болшинството си траки или славяни. Ето като пример тази страница, която лице с ника jingiby е обърнал едва ли не на собствен блог:

   https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5

   3. Самите наши aвтохтонисти не разбират от материята и като пишат или цитират по темата, това са или неверни неща, или глупости. Така подвеждат четящите ги и се получава игра на развален телефон - авторите не са чели достатъчно (по темата) и/или не са разбрали за какво точно става дума, оттам изводите и цитатите им не са верни, а за четящите ги "обикновени хора" е наистина малко вероятно самите те да да се хеанат да прочертат оригиналните генетични изследвания и т.н. научни публикации. Така че остават на юнашко доверие с казаното и написаното от тези, които за тях са авторитети.

   4. Реални доказателства за автохтонния произход на болшинството днешни българи могат да се получат само ако се тестват по мъжка линия (Y-хромозомата) кости от ПБЦ, на траки и по-ранни от Неолит/Енеолит и Бронз. Всички тези само по женска линия (митохондриална ДНК) нищо особено не са доказали и не могат. Инициативата на нтраколозите да тестват траки е добра, но и те ще тестват само по женска линия и съответно нищо няма да докажат. Веднага техните противници ще заключат, как тюрко-българите и припятските славяни са вземали местни тракийски, гръци и какви ли не жени

   Изтриване
  2. След като само ти разбираш, вземи и направи свой блог като обясниш нещата така, че всеки да може да разбере.

   Да се натрапваш при други хора и да твърдиш, че те пишат глупости си е направо просташко държание...

   Изтриване
  3. Стоимене, нямаш грам понятие за какво говориш, мойто момче. Гледай си там каквто работиш и не се навирай да пишеш тонове глупости.
   От генетичните изследвания лаици като теб трябва да четат само изводите.

   А изводите са, че българите са генетични наследници на траките.
   Ако искаш, ще ти дам линковете към тези изследвания, че да спреш да плещиш глупости

   Изтриване
 20. Готите са българи, защото Йордан и Страни ги идентифицират като такива. Различни имена за един народ. Аналогични ситуации има по цял свят

  ОтговорИзтриване
 21. В основата на етнонима БЛЪГАРИ (неправилно произнасяно: Българи)
  е понятието БЛАГО.

  БЛАГО = GOTT (Island) = GUT (German) = BO (Katalan, Galicia) = MIRË (Albanski) =
  = BRA (Swed.) = HEA (Estonia) = MATH (Scot.)

  1. БЛАГО - БЛЪГАРИ
  2. GOTT / GUT – ГОТИ
  3. BO – БОГАРИ
  4. MIRË – МИРМИДОНИ
  5. BRA – БРЪГАРИ
  6. HEA – ХУНИ
  7. MATH - савроМАТИ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо българи да е неправилно? Всеки език претърпява промени, които засягат дори народностното име.

   Изтриване
 22. Нещо в страни от темата, но кой според теб е:
  https://bg.m.wikipedia.org/wiki/Стотзас

  ОтговорИзтриване
 23. Привет,Павел.Би ми било полезно,дали името на р.Стърна,кореспондира по някакъв начин с твоята статия.Благодаря.

  ОтговорИзтриване
 24. Ако не се лъжа, стърна означава стръмна част на речно корито. В случай, че реката се намира в планинса местност, то Стърна е доста подходящо име.

  По принцип, това което учените наричат тракийски език, не е нищо друго освен древната форма на нашата реч.

  ОтговорИзтриване