15.11.2017 г.

ДИНДУМОС - ДОМЪТ НА БОГОВЕТЕ


Хубаво е когато човек разполага с голямо количество литература. Така, благодарение на изобилието от данни могат да се направят сравнения, проверки и малко по малко се стига до истината. Една от първите ми важни придобивки бяха работите на Страбон. За мен най-ценна бе книга VII, в която е описана земята ни, наречена през Античността Тракия. В тази работа са представени също и интересни данни за историята на дедите ни, за техните градове и т.н.

Далечните ни предци обаче са обитвали и други региони, като например Мала Азия. Там са живели витините, халибите, меоните, бебриките, мариандините, сарапарите, фригите, а и мизите. За фригите и мизите Страбон обяснява, че са преселници от Европа (Балканите) [1] VIII.3.2. Твърдението си стария автор подкрепя с това, че посочва народностни, местни и речни названия, които се срещат както в Тракия, така и в Мала Азия, по-точно Троада:

Много са названията общи за траки и трояни, например има траки наречени скаи, има река Скай и Скайска стена, а в Троя са Скайските врати. Има траки ксанти, а в Троада тече река Ксант.  Има река Арисба вливаща се в Хебър (Марица), а има и град Арисба в Троада. Резос е река в Троада, а Резос е тракийски цар...”-  [2] Strab.XIII.1.21

За жалост Страбон е пропуснал най-интересния паралел. Става дума за разположените на Балканите Дин друме, Дино гетия и намиращите се в земите на фригите Диниа, Диндумос. Те са доста важни поради това, че съдържат името на древно божество на светлината почитано от предците ни.Касае се за Дин (който е известен и като Ден) от посветителските надписи от остров Самотраки [3] с.80. Подлагайки името на бог Дин на анализ, акад. Владимир Георгиев го свързва със стблг. дьнъ-ден [3] с.81. Това е напълно справедливо защото Дин не е кой да е, а бога на светлината. Самата българска дума ден идва от и.е. -*di-,*dey- светъл, бляскав [4] с.342.

ΔΙΝ TOΛE
ΔΕΝ TOΛE
Отново Владимир Георгиев тълкува Дин друме като (свещената гора) дъбрава на Зевс, като за частицата друме лингвистът предлага дръмъ-горичка и посочва паралела с българското селищно название Вълчедръм (вълча горичка) [5] с.31.

Както можем да се досетим, Дино гетия се намира в земите на северните траки - гетите. Същите тези гети, които по време на ранното Средновековие, някои стари автори наричат славени и определят като съюзници на Аспарух *(1).

Тази работа обаче е предимно за Диниа и Диндумoc във Фригия, в техните имена се крият важни подробности. Вече разбрахме, че частицата Дин е името на бога на светлината, но какво означава думoc?

Определени езиковеди излагат виждането, че думос е фригийска дума, която може да се преведе като религиозна общнина, като се правят сравнения с гр.θομός-тълпа, гот. dōms-мнение, присъда, рус. дума (народно събрание) [5] c.75. От друга страна Макс Фасмер смята рус. дума (народно събрание) за старогерманска заемка, отново за старогерманска заемка е определена и принадлежащата на нашето словесно богатство дума-слово, реч [4] с.446. *(2)

Аз лично смятам, че фригийската думос означава дом и отговаря съвсем точно на блг.диал. дум-дом, подслон, постройка. В доста региони у нас се казва – у дума, а не у дома, т.е. в къщи. В такъв случай, името на планината Диндумос притежава значение домът на бог Дин.

Планините са почитани от дедите ни, които са правели светилища на своите божества по високите места. Херодот свидетелства за това, че сатрите не са покорявани от никого поради своята войнственост, а и заради това, че обитават планини покрити с гори и сняг, като на най-високия връх е светилището на Дионис [6] Her.VII.111. Макробий пише за тракийски храм на божеството на слънцето, като уточнява, че постройката е на върха на възвишение носещо името Зилмисос [7] c.127 (бел.9).

Светоний описва посещението на Гай Октавий (бащата на бъдещият император Октавиан Август) в прорицалище на Дионис намиращо се в най-отдалечените (най-високите места) на Тракия  [8] Suet.94.5. Интересно светилище на Дионис има на връх Острец, Велинградско, недалеч е и светилището на връх Бабяк [9]. Да не забравяме и светилището на връх Драгойна.

Смятам, че е напълно естествено името на планината Диндумос да идва от името на бог Дин-денят, светлият и да бъде обяснено със стблг. дьнъ-ден, светлина, домъ-дом, дум-дом диал. форма. Казвам напълно естествено, но жалост, представените тук данни създават сериозни главоболия на определени учени.

Сродният на Диндумос тракийски топоним Дин друме е от древната балканска територия на фригите. Това показва, че още в старите си селища фригите са почитали бог Дин, а и култа към него трябва да е бил на голяма почит иначе дедите ни не биха кръстили цяла планина Диндумос - домът на бог Дин.

В Мала Азия се срещат и други места съдържащи думос/дума-дом. Като пример могат да се посочат Идума (от *Иди дума – дом на богинята Ида), Сидума (* от Сиу дума – дом на бог Сиу-светлият). Не трябва да забравяме и намиращото се недалеч от Милет Дидума (от Дин дума)

Подобни названия има разбира се и на други места населявани от дедите ни. Тъй както има Мизийски Олимп в Западна Мала Азия, така също има и Олимп в Европа, на изток от Тесалия -дом на Ахиловите мирмидони, които Малала определя като предци на българите. Докато в Мала Азия срещаме Диндумос, Идума, Сидума, Дидума, то в Тесалия срещаме планината Дидума. В същинска Тракия пък е Уско дама-град на одрисите.

Тези названия са важни защото ни дават основна дума от речта на далечните ни предци. Дaма, дума са древни варианти на дом, докато дама се е развила в домъ-домъ, то дум(а)-дом е останала почти непроменена в диалектите ни. Вариациите се дължат на това, че още в най-дълбока древност на наша територия са съществували много диалекти. 

По-интересно е това, че тракийската дама-дом е идентична на арийската dáma/дама-дом, а е близка до лат. domus-дом, гр. δῶμα-дом, а обяснение можем да намерим в българския език, не в латинския, или гръцкия.

Смятам, че по-древните форми на принадлежащите на речта на Орфей дума, дама са свързани с дъб, чиято най-древна форма е *дамба, думба. Дъбът е голямо дърво, чийто ствол достига значителна дебелина и хралупата може да послужи за подслон, дом, не само на диви животни, но и на хора.

Точно тази особеност е причината за възникването на думата дом. Логично е и би трябвало да бъде прието от лингвистите, но в случая това няма как да стане защото ще излезе, че латинската domus-дом, гръцката δῶμα-дом, староиндийската dama-дом, а и стгерм. *doma са заемки и то от речта на дедите ни.

Твърдението ми не е никак пресилено. След като ние сме приели латинската дума вила-обиталище, постройка, а и персийската чрез (турско посредничество) хан-страноприемница, гостилница, то защо да е невъзможно в далечното минало други народи да са получили думи от предците ни?

Все пак има достатъчно извори, в които се описват преселенията на дедите ни (наречени в древността траки и пеласги) в Индия, Апенините и т.н. За това, че предците ни са били старите господари на територията известна като Гърция също има данни. Какво неестествено има, ако се каже, че бивайки носители на по-висока култура древните българи са повлияли гърци, италийци, индийци?

Няма нищо неестествено разбира се, но пък ако се признае истината, старите теории ще се окажат грешни и доста хора получили титли поради защитаването на догмите, ще се окажат в неудобна ситуация. Никой не иска да губи престижа си и да бъде уличаван в поддръжка на неверни неща. И така, за да запазят авторитета си, някои игнорират важна информация, която показва реалния облик на предците ни, техните заслуги в оформянето на културата на други народи и т.н.

Истината няма как да бъде спряна, най-вече днес когато достъпа до информация не е ограничен както бе в миналото. Въпреки съпротивата от определени кръгове, въпреки клеветите и опитите да бъдат дискредитирани тези, които се осмеляват да кажат, че сме потомци на най-стария цивилизован народ, всичко ще си дойде на мястото. Въпрос на време е когато децата ни ще знаят, че са наследници на прометеевци, на носители на знания и човеколюбиви доктрини, на вярата в доброто. Ще знаят обаче и това, че старата слава не е украшение, а задължение, пример, който трябва да се следва.
Използвана литература и пояснения:


1.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, 1995;
2.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, Books 13-14, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, 1929;
3.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
4.Български Етимологически Речник, съст. Вл.Георгиев, Ив.Гълъбов, Й.Заимов, Ст. Илчев, Т 1, А-З, Фототипно издание, БАН, Институт за Български Език, Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, София, 2007;
5.Вл.Георгиев, Тракийският Език, БАН, София, 1957;
6. Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
7.Ch. K. Barth, Hertha und über die Religion der Weltmutter im alten Teutschland, Verlag der Jos. Wolfsschen Buchchandlung, Augsburg, 1828;
9. D.Bayrakov, СВЕТИЛИЩЕ НА ДИОНИС НА ВРЪХ ОСТРЕЦ, ВЕЛИНГРАД*(1) Днес много се спекулира с името славени поради политическата му натовареност. Нас обаче не ни интересува какво значение е дадено на етнонима славени в ново време, а какво е било значението в древността, това е важното, това е същественото. Още навремето Ганчо Ценов обясни, че славени не е било колективно име на дедите на всички народи от славянската езикова група, а е другото име на гетите, като с течение на времето се е наложило над всички народи говорещи сродни езици.

Първоначално името славени важи само за гетите, най-ранното писмено споменаване на слави, славени е на надпис от Дакия - II век. След това, пак в същия регион славените са локализирани от Псевдоцезарий през IV век. През VII-VIII век името славени се налага над западните венети – деди на словените. През IX век славени се използва и за хората обитаващи Полша, доста по-късно то е прието от руснаците, които са потомци на източните венети.

За жалост никой от отричащите съществуването на народ славени не споменава тези неща и по този начин се заблуждават читателите. Още по-срамно е това, че новите “патриоти” обявяват всеки говорещ за славени за предател, а с това слагат на бесилото велики българи като Ганчо Ценов, Кирил Рилски, Д.П. Даскалов, Цани Гинчев, Георги Сотиров. Тези хора обясняват, че ние българите сме местен народ и, че славени е било име на тракийски народ.

Помислете обаче, редно ли е новоизлюпили се “изследователи” на историята ни да чернят имената на тези, които са посветили живота си да доказват, че ние сме потомци на стари балканци? Редно ли е да се политизира още повече името славени? Не печелим ли само ние, ако се признае, че това име е принадлежало на част от дедите ни познати като гети и, че благодарение на тях е наложено над общност от 300 000 000 души?

Ако някой мрази руснаците, нека си ги мрази, но не е редно да се изкривява истината за името на историческия народ славени. Това, че днес руснаците са най-големия народ от славянската езикова група, не означава, че названието славени е дошло от тях. Напротив, тези хора са потомци на венетите – северни съседи и роднини на гетите. Това е причината дори и днес финландците да казват на Русия Веная, а на руснаците венелайнен- венетски народ.


*(2) Честно казано, не разбирам доводите на лингвистите – как така с лека ръка обявават дума за германска заемка, а забравят за лат. damo-осъждам, не одобрявам, damnatio-осъждане. Има и друго, определени езиковеди свързват ст.герм.*doma-осъждам със санскр. dhaman-дом, закон, състояние ( J.De Vries, Etymologisch Woordenboek, waar komen onze worden vandaan, AulaBoeken, Utrecht, Spektrum 1967, c.62-63)

Явно основата е дом, тук обаче в смисъл – място, в което се събираме, да са обсъдим нещо. Същата семантика притежава и думата соба-стая, подслон. Тя отговаря точно на арийската sabha-събрание, зала, общество, съдебна стая. Принадлежащата на нашето словестно богаство дума-слово, реч, няма как да е заемка, напротив, нейните корени са много древни. Дума е свързана с дум-дом диал. форма, като първоначалното значение е подслон, сграда, по-късно е дадено значение реч, слово, защото в дома (в дума диал.) се обсъждат неща, вземат се важни решения.137 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
 2. ирена янчева15 ноември 2017 г., 17:12

  Сърдечно благодаря за новата статия, Павел ! Научих много неизвестни до сега факти и тълкувания свързани с нашата културна история от сърцето на Фригия! Поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Фригите са важни за нашата история, жалко е само, че у нас се знае малко за историята и културата на тези наши предци. Никой не прави връзката между края на Фригийското Царство и възхода на Гърция.

   Изтриване
 3. Мнението на Спароток от значение ли е, че да му се обръща внимание? Според него от Дин, стана на ден, после го свързва с у дума, а не у дома, накрая заключението от цялото писане стана една уйдурма ала Г. Ценов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Евала ти правим бе човек най-после някой който не е от платените клакьорета на спорчо дето само го хвалят ама не им стига пипето да видят ,че говори глупости на търкалета. А бе нали ако думос означаваше дом учените щяха да го кажат това нещо ,нямаше да чакат някакъв шеметляга да се прави на разбиращ и да мъти главата на народа , с цел да изкара някоя друга газо-рубла от портмонето на другаря Путин ,ха-ха-ха

   Изтриване
  2. Как ви се занимава с глупости бе хора, как не ви омръзна да плюете, съскате, клеветите? Какъв Путин, какви руснаци видяхте тука?

   Изтриване
  3. И аз се чудя на способността на някои хора да свържат всичко с Путин...направо съм изумен от тази им способност :)

   Изтриване
  4. Аз се чудя дали Павел е ходил на всичките места, които изброява или се прави на интересен. На връх Драгойна няма светилище на траките а праисторическо селище. Античното е на 3 км от съвременното село до гробищния парк. Ама тоя шемет, от къде да знае тези подробности.

   Изтриване
 4. ПО ТВОЯТА ЛОГИКА СПАРКО ДЖЕНДЕМА Е ТРАКИСКО ИМЕ НЪЛ ТЪЙ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не, джендем е еврейска дума, която е проникнала в езика ни чрез турско посредничество. Джендем идва от стевр. geben Hinom - БЕР, Т1, с.235.

   Изтриване
  2. А според има връзка със зиндан, зандан, което значи подземие, тъмница. Тогава затворите са били тъмници, мрачни дупки, в които са хвърляли пленници, затворници. Напомня ми за дн. зид, здание. Или пък зинало дъно. Кой знае... Не, че е нещо важно. А между другото, знаеш ли какво значи Ускудама? Това вече е доста интересно, това място е от изключителна важност за България.

   Изтриване
  3. За частицата Уско Вл. Георгиев предлага *wedisk-вода, воден, но Томашек е на друго мнение, той предлага рус. узкий-стръмен, която пък е сродна на стблг. ѫзъкъ-тесен.

   Мисля, че смисъла на Уско дама е укрепено място, обградено място, обграден дом.

   Изтриване
  4. УСКУДАМА. Знае се, че в древността се е писало както от ляво на дясно, така и от дясно на ляво. Така че прочетено на обратно се получава амаду – ксу. Тъй като е безспорно, че древните ни предци са носители на култура по света, то тогава „амаду” го откриваме в испанския като ОБИЧАН.
   Още по-интересна е частицата „ксу” , на тюркски „ак су” означава БЯЛА ВОДА, на казахски „ақ су”, на азерски „ağ Su”. „Аксу” също е и търговска марка за минерална/трапезна вода. В резултат се получава нещо като „обичан-вода” или по-разбираемото ВОДОЛЮБЕН, което напълно съответствува на географското разположение на гр. Одрин.

   Изтриване
  5. Драги господине, Ускудама е спомената от Руфус Фестус през 4 век. Тогава се е писало само от ляво надясно. От дясно наляво пишат финикийци, евреи, арамеи, араби, но никой от тези хора не е споменавал Ускудама, а и посоката на писане винаги съвпада с посоката на четене.

   Изтриване
  6. Драги г-н Серафимов, това какво и как е писъл Руфус Фестус през 4 век няма как да узнаем.
   Да, четенето е едно и също, но е възможно при преписване на име/дума което се ЧЕТЕ ясно, от дясно на ляво, писар да го ПРЕПИШЕ по-късно от ляво на дясно, поради окултни съображения, незнание на посоката, или прикриване на факти.

   Изтриване
  7. Да приемем, че преписвача е имал причина да запише името от дясно налява. До 16 век книгите са се преписвали на ръка и, ако един преписвач е записал умишлено дадено име погрешно, то това не може да повлияе другите преписвачи, или пък паметта на стотици хиляди хора живещи в близост до Диндумос.

   Изтриване
  8. .......спирам да се опитвам да налея нещо във ведро без дъно....

   Изтриване
 5. Здравейте, искам да ви попитам за едно особенно място, което попада в ареала на предците ни, а именно гюбекли тепе, предполагам, че се чели за този обект. Последните данни, който четох е че е посветен на смъртта, но по колоните му са изобразени животни. Бихте ли могли да предполагате, предвид знанията ви за религията на предците ни, за предназначението на този храм? Ангелов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Ангелов, Гьобекли тепе е интересно място и проучванията там все още продължават. Смятам, че поне част от обитателите са били наши предци, но тук говорим за времето когато народа ни е започнал да се оформя. Що се касае до религията на обитателите на Гьобекли тепе, по този въпрос не мога да кажа нищо съществено.

   Изтриване
  2. Благодаря ви за отговора, успех с каузата ви.

   Изтриване
 6. Благодаря Ви за статията,вашите матеряли винаги ми повдигат духа! Удоволствие е да ги прочете човек...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за подкрепата! Радвам се, че съм успял да създам нещо стойностно!

   Изтриване
 7. Той спарко какъв е, кой го е опълномощил да дава отговори, които само хора имащи подходящо образование могат да дадат???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много резонен въпрос задавате уважаеми, но дали спарко ще намери смелост да даде отговор? Вапроса е риторичен, аз отговор от финансирания с газо-рубли не очаквам.

   Изтриване
  2. Хайде стига с това образование де! То в нашата социалистическа реалност да не би образованието да има стойност? Ми кой не е професор вече? Онзи ден гледам и др.Тадъръков и той професор станал? По какво? По усвояване на средства може би? Аман от "професори" като онзи с 80-те процента. Та на тях ли да вярваме или на фактите? Г-н Серафимов се опитва с факти да ни обяснява. Моля дайте насреща от същото. Стига сте плюли анонимно. Поне напишете нещо, псевдоним или фалшиво име като вас самите или нещо такова тогава изразявайте мнение. Иначе много партизанско става. Айде със здраве! И успех на г-н Серафимов!
   Христослав
   Българин по род и Тракиец по произход!

   Изтриване
  3. Така е, ако човек дикутира като анонимен, ако не представи аргументи за своето собствено виждане, то значи не е уверен в себе си и правдивостта на това, което защитава.

   Изтриване
 8. Както винаги - в десетката!!!
  И както обикновено - еничарите налазиха сред първите. Какво безсилие, каква злоба.
  Бъди здрав и продуктивен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тези хорица наистина направо дебнат. От друга страна, щом кучетата са разлаяни, то тези, които ги хранят са притеснени от излизането на истината. Това е хубава новина.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Безспорно е така, ала има и друго положително - коментарите им са като вицове и създават настроение и колорит.

   Изтриване
  3. Какво да се прави, свят голям, хора всякакви...

   Изтриване

 9. Както винаги в десетката!!!
  И както обикновено - еничарите налазиха, невежи, безсилни и злобни.
  Бъди здрав и продуктивен.


  ОтговорИзтриване
 10. Но вие искате да ни убедите, че траките са българи? Ще благоволите ли да разясните значението на Арисба? Имам предвид смисъла на български език, или някой от славянската езикова група ако не ви затруднява.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако не се лъжа Леонид Гиндин предложи тълкуване на -исба-кон. С това аз съм съгласен, исба, исва е диалектна дума за кон, която е сродна на аспиос, еспис-кон. Трите вариации - аспиос, еспис, исба, дават обяснение за вариациите Аспарух, Еспор, Испор, Исбул.

   Изтриване
  2. Аз ако не се лъжа, Спаро ми селектира предходния коментар, но и тук няма отговор с негова гледна точка, отново е "ако не се лъжа ......ПРЕДЛОЖИ ТЪЛКУВАНЕ" т.е. няма доказателство за нищо, само се правим на интересни изследователи за пред публиката.

   Изтриване
  3. Този, който твърди, че знае нещо със 100% сигурност не е най-умния, а най-самоуверения. Човек прави заключенията си въз основа на информацията, която притежава. Появи ли се нова, непозната до този момент информация, която предлага съществени подробности, то всеки е длъжен да се съобрази с нея. Ето поради това не може да съществува нещо като стопроцентова сигурност.

   Изтриване
  4. Браво Павле, започнал си да проумяваш нещата, това, че ако излязат нови материали може да се надгражда или да се преобръщат стари тези. Обаче с твоето хвърляне на боб, какво ще преобърнеш идея нямам. Разбрах от твоите думи, че всъщност и ти не знаеш дали сме траки, но пък твърдо лансираш това отдавна отхвърлено виждане. Седни и почети малко съвременна литература, че справката ти е застинала в началото на ХХ в.

   Изтриване
  5. Здравейте,

   Тук е мястото да подкрепя г-н Серафимов с цитираното от мен към миналия пост изказване на Карл Сейган, предполагам, че знаете кой е:
   „Една от основните свещени заповеди на науката гласи: „Не се доверявай на твърденията на авторитетите.“ (Разбира се, учените, които са примати и следователно са включени в йерархии на доминиране, невинаги следват тази повеля.) Много от тези твърдения са се оказали болезнено погрешни. Подобно на всички останали, авторитетите също трябва да докажат своите заключения. Тази независимост на науката и проявяваното понякога нежелание да приеме конвенционалната мъдрост я правят опасна за доктрини, които не са толкова самокритични или имат претенции за абсолютна сигурност.“

   Най-малко в историята и особено по-старата, може да се твърди нещо със "стопроцентова сигурност". Всички писмени извори са субективни - писани са от човек, а той неминуемо има своите пристрастия. Често те са приписвани по-късно от времето на събитията и или са съкращавани, или са украсявани. Така истината се формира след сравняване на много източници и чрез логически построени изводи. Ето защо истината не може да 100% вярна. Същото, което прави сега Павел, са правили и "авторитетите". Това, че някои от техните "истини" сега се оборват от други изследователи, учени и любители, е че сега се появяват нови (или скрити) или такива, на които някога не е обърнато внимание. Тъй като следващите поколения са цитирали "авторитетите", техните хипотези (предположения, тълкувания), са станали "теории".

   Радвам се, че има такива хора, които предлагат ново тълкуване и то добре обосновано, като г-н Павел Серафимов. Ако някой не съгласен, не да ги оплюва, а да ги обори с факти или друга логическа постройка.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  6. Първата жена на Приам е Арисба или Арисбе >Аризба> Харизба>Харизва ( харизвам не е турцизъм,подарявам значи безвъзмездно),тоест Подарена,Дарена ... А истинското име на Приам е Подарк,странно,нали?
   Е,да, ама само,който мисли,че траките са говорили български език от хилядолетия насам може да си го преведе :-)
   Во время правления Лаомедонта Троя была взята Гераклом, после чего в городе воцарился Подарк, ставший зваться Приамом. Первой женой Приама была Арисба, родившая ему Эсака. Согласно Овидию, Эсак воспылал любовью к нимфе Гесперии, которая умерла от укуса гадюки.

   Изтриване
 11. Павка,

  Преди много години старият дядо на мой съученик от село Свежен казвал „отивам в дама“, което значело „отивам у дома“.
  Всеки знае, че за западноевропейска катедрала се употребява думата „дом“.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А в нашия край дам се казва на животинския обор.

   Изтриване
  2. Същата дума се ползва и в Пловдивско, като употребата е по-честа от тази на думата обор.

   Изтриване
  3. Изобщо не се съмнявам, че в нашите диалекти са съхранени голям брой древни думи.

   Изтриване
  4. В северозападна България диалектно пък казват : Той бил дом,отивам си дом и т.н ( Той бил в къщи,отивам си в къщи) - без предлога В

   Изтриване
 12. Поздравления Павка! Докато четях статията и подсъзнанието ми изхвърли една разрязана на две диня (дин'а), която изплува като кърваво-червения диск на изгряващо или залязващо слънце. После потърсих етимологията на думата диня и... не намерих смислено обяснение. Може би... Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Толкова приказки за една грешно прочетена дума!? Подчертаната на картата с червен цвят дума Dindymus се чете Диндимус, тъй като -i-, както и -y- (гласна, наричана ипсилон или игрек, т.е. гръцко и ) са фонетично абсолютно идентични. Даже и за неспециалист, ако направи сравнение с няколко от останалите топоними в картата, лесно може да се убеди в грешния прочит на разглежданата и обяснявана дума. /Примери:Mysia, Ancyra, Bithynia, Abydus/. Така че -- в псевдонаучната статия е налице незнание или съзнатално подвеждане на наивните непрофесионални читатели.

   Изтриване
  2. Г-н Великов, произхода на думата дина още не е изяснен, аз лично смятам, че трябва да се свърже с доути-надувам, издуваам, защото динята е кръгла, издута. Смятам, че диня е било название за плод с кръгла форма, а думата ден, както и името на бог Ден, трябва да се свържат с понятие за светлина, сияние.

   Поздрави!

   Изтриване
 13. В много текстове Ра се нарича и дневно слънце, тоест когато бог Слънце си седи у дома е Ден/Дин ...Може това да е тайното му име, дето според египетската митология Изида с измамни средста го е накарала да и признае и получила голяма мощ,но никога не го е споделила с другите,затова боговете му казват просто Ра :-)
  лк

  ОтговорИзтриване
 14. Толкова приказки за една грешно прочетена дума!? Подчертаната на картата с червен цвят дума Dindymus се чете Диндимус, тъй като -i-, както и -y- (гласна, наричана ипсилон или игрек, т.е. гръцко и ) са фонетично абсолютно идентични. Даже и за неспециалист, ако направи сравнение с няколко от останалите топоними в картата, лесно може да се убеди в грешния прочит на разглежданата и обяснявана дума. /Примери:Mysia, Ancyra, Bithynia, Abydus/. Така че -- в псевдонаучната статия е налице незнание или съзнатално подвеждане на наивните непрофесионални читатели.

  ОтговорИзтриване
 15. Толкова приказки за една грешно прочетена дума!? Подчертаната на картата с червен цвят дума Dindymus се чете Диндимус, тъй като -i-, както и -y- (гласна, наричана ипсилон или игрек, т.е. гръцко и ) са фонетично абсолютно идентични. Даже и за неспециалист, ако направи сравнение с няколко от останалите топоними в картата, лесно може да се убеди в грешния прочит на разглежданата и обяснявана дума. /Примери:Mysia, Ancyra, Bithynia, Abydus/. Така че -- в псевдонаучната статия е налице незнание или съзнатално подвеждане на наивните непрофесионални читатели.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги господине, как се чете нещо днес и как се е произнасяло в древността, са две различни неща.

   "Прочие, елините са приемали, че гетите са траки. А гетите са обитавали от двете страни на Истър, както и МЮЗИТЕ, които също са траки и са еднакви с народа, който днес се нарича МИЗИ."

   "...Защото много по-достоверно е хората да са се наричали МЮЗИ първоначално, а по-късно името им да се е променило в това, което е сега."

   https://antichniavtori.wordpress.com/2008/11/13/sgk7c3/

   "Амюдон у Омир по-късно е бил наречен Абюдон, но е бил унищожен; и близо до Амюдон има извор, наречен Айа, който излива съвсем чиста вода в Аксий"

   "пролив, широк седем стадия, който е между Абюдос и Сест"

   https://antichniavtori.wordpress.com/2008/11/13/sgk7c7f/   Изтриване
  2. По повод коментара на Павел:

   Винаги ми се е струвало неестествено произношението на името на Кроватовия род – „ДУло“. В нашия край е богато разпространено името „ДИло“. В Унгария – фамилното име „ДЮла“. Действително, кой може да бъде сигурен как е било преди близо 2000 години?!

   Изтриване
 16. Моята баба си ползваше тази дума и съм я чувала, но смисъла на "дам" беше друг. Може би изменен с времето - използваха я за мястото, където се съхранява зърно, друга храна, може и за животни..., но определено за постройка и то близо до къщата! Тракийският език още не е изчезнал:), някак си ни идва "отвътре" да го ползваме, нали:)))

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. След като носим гените на народа на Орфей, то защо и да не говорим развита форма на езика на Орфей?

   Изтриване
 17. Интересно обследване на стари думи. В такъв случай, траките са шумерските нефилим-наблюдатели, дошли от небето и останали на планетата Земя. Шумерските думи ДИН.ГИР и Е.ДИН имат връзка със светлина, сияние. Данните, че траките са високи, стройни светли хора дават някакво основание да се счита, че именно те са наследниците на нефилимите от планетата Нибиру.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Напълно е възможно култа към Дингир да е въведен в Шумер от гутеите, които според мен са клон на гетите. Част от тези гети се установяват и на север от Персия където стават известни под името месагети, масагети. Тези хора, а и други наши предци повлияват средноазиатските народи тюрки и монголци, и по този начин култа към Дин се появава и в Средна Азия.

   Изтриване
  2. Дингир е една от многото форми на думата Тангра. Моля, като става дума за Тангра, да не се споменават никакви монголци. Когато Тенгрианството е занесено там, тези хора не са знаели що е това баня. Та като стана дума за Шумер, р. Тигър е наречена Тангра в българските летописи. Ако не бяхме толкова предубедени щяхме да срещнем частиците дин, тен, тан из цяла Евразия, вкл. Полинезия и Америка и все с подобно значение - Небе, Небеса, Бог. Някой сеща ли се за думата "дингил" - значи ос на каруца или преносно - дълъг и слаб човек. Снощи "случайно" ми попадна споменаване на тази дума в Öзден адет. Свещеният смисъл на думата е небесната ос, свързваща земята със Северната звезда, около която се върти цялото небе. Та е възможно реката Тигър-Дингир да е именувана в този смисъл - оста на държавата Шумер, но това е само предположение, разбира се. Прав си, че шумерите са преселници от Северното Черноморие. След доста време техните потомци се връщат обратно - това са чувашите. Част от тях пък отиват в Алтай. Изобщо, много е размесено всичко, но за да научи човек истинската история, първо трябва да почне сам от най-древните сведения като напълно игнорира съвременните историци. Чак като изчете всичко древно, тогава да прибегне до тях... и да се позабавлява. Тук не визирам теб, а надутите титуловани пуяци.

   Изтриване
  3. Не Дин(гир) e вариант на Тангра, а Тангра, или по-скоро Тенгри е тюрското и монголски предаване на Дин(гир).

   Не ми е известно споменаване на река Тигър като Тангра.

   Не съм казал, че шумерите са преселници от Северното Черноморие, а че гутеите са причината за поява на култа към Дин(гир) в Шумер.

   Изтриване
  4. Здравейте,

   Предположенията на Анонимен 16 ноември 2017 г., 13:18 и Анонимен 16 ноември 2017 г., 19:39 ми припомнят следното:
   Преди доста години (около 50), когато бях в гимназията и започвах да се интересувам повече от история, прочетох в списание хипотеза на група западни учени, че шумерите са от старото балканско население. Сега не мога да си спомня източника, защото не само, че беше много отдавна, но и още не бях „узрял“ и не отдавах голямо значение на написаното, още повече, че не се поддържаше в учебниците. Но понеже беше нещо, което даваше значимост на нашите предци, съм запомнил най-същественото. Най-старото балканско население поради прекрасните климатични условия се е разраствало бързо и се е разселвало в околните земи. В началото на 6-то хилядолетие пр. Хр. е започнало да заема тучните пасища северно от тогавашното Черно море. През първата половина, до средата на 5-то хил. пр. Хр., по неизвестни причини големи маси от това население сравнително бързо се е преместило по източния бряг на морето, покрай Кавказките планини, та чак до южния край на Анатолийското плато. Първите по-големи селища на същото население се появяват по горните течения на реките Ефрат и Тигър във втората половина на 4-то хилядолетие и по-късно се преместват все пó на юг. Асирийците ги наричат по-късно шумери.

   Сега, когато стана известно за черноморския „потоп“ през 5-то хил. пр. Хр., мисля, че този факт е в подкрепа на тази хипотеза.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  5. Ама тая хипотеза няма нищо общо с тезата на Павел Серафимов! (майтап бе другарю)

   Изтриване
  6. До Анонимен 18 ноември 2017 г., 19:46

   Напротив! Г-н Серафимов подкрепя хипотезата, че българите са основно наследници на траките. А екзонимът "траки" е даден по-късно от през античността (около VII-VI век пр. Хр.) от елините за народностна група на балканите, съставена от множество самостоятелни племена с различна политическа структура, но с общи антропологични белези, еднакъв език (различни наречия) и обща религия (общ пантеон), легенди и др. Този народ от своя страна е пълен наследник на по-древното балканско население като се е оформил след 3-то хил. пр. Хр. до началото на 1-во хил. пр. Хр., когато е заварено и е продължило да съществува в елинския период след X в. пр. Хр.

   Древното балканско население през 5-4-то хил. пр. Хр. поради демографския бум до този момент, породен от по-добрите условия на живот с прекрасен климат, развиващо се земеделие и скотовъдство, занаяти, след настъпилите промени в климата, "Черноморския потоп" и вероятно и други причини, е започнало да се разселва във всички посоки - на запад, север, изток и юг. От края на 3-то хил. пр. Хр. започва връщане на отделни групи от това население на балканите. Останалото на балканите чувствително намаляло население е забавило своето културно развитие и дори е било в регрес. Затова има "дупка" в културното развитие на балканите по нашите земи, доказано в изоставените златни и сребърни находища, липса или много малко археологически артефакти от края на 4-то и през цялото 3-то хил. пр. Хр., като по-късните изделия са с по-ниско качество. От втората половина на 2-ро хил. пр. Хр. до края на хилядолетието отново почти изведнъж започват да се появяват качествени и повече артефакти. При приобщаване на връщащите се групи от балканското население, поради запазване и развитие на езика на различно ниво във всяка от тях, приобщили в себе си частично от населението, до което са стигнали и с което са се смесели повече или по-малко и са заимствали частично от неговата култура, се оформят вече известните ни племена с отделни диалекти на общия им език.

   Моето лично мнение е, че висшата прослойка на това древно балканско население се е самонаричало българи. Не мога да го докажа, както прави това г-н Серафимов. Но, доколкото разбирам, и той е на подобно становище. Явно името българи е било сакрално за това население, че през античността то се появява тук и там в отделни моменти. Именно затова някои от западните скитски племена и връщащите се пò от изток, заедно с други народи древни балканци, се обединяват под сакралното име "българи" и създават "Велика България".

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 18. ирена янчева16 ноември 2017 г., 13:21

  Здравей, Павел ! Интересна е връзката, която можем да направим с данните, които цитираш от древния летописец Страбон за наличие на тракийско племе Ксанти и хидроним Ксанти (река в област Троада, Анатолия)- в съзвучие с тези факти откриваме името на стария български град Ксанти в Беломорска Тракия ! Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според Хялмар Фриск думата ксантос-рус, светъл, червеникъв, кафяв, е с неизяснен смисъл. Това е така защото тя не е гръцка, смятам, че ксантос идва от *şwyant-os - светъл, но поради това, че звуковата комбинация ȘW е трудно произносима от гърците, те са я префасонирали на ксантос.

   Изтриване
  2. Тезео Амброзио пише, че "кси" е "Ш". Аз добавям, че може да е и "Ж". В такъв случай, КСАНТИ е ЖЪНТИ или ЖЪТИ = ЖЪЛТО ("жълто като зряло ЖИТО).

   Изтриване
  3. Най-вероятно да е Ж и да идва от жито и жълто
   Ето какво казва Раковски:
   "Нашите старци и баби в България, кога разкопаят человечески стари кости, казват: тейзи са от старите житове, коя реч е равна в значението си с арии, българи, сейки, жети или по-право жити"
   лк

   Изтриване
 19. ирена янчева16 ноември 2017 г., 18:50

  Благодаря много !!!

  ОтговорИзтриване
 20. Павле, а бе я кажи какво си сторил ти на Георги Тодоров че тоя не може да спи заради тебе, нещо си го бъзикал ли, за присмех ли си го направил? Значи още малко и ще получи инфаркт, пяната му излиза от устата :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Павел не иска да си признае пред българите, че драсканиците му са лъжа, и само Тодоров го изобличава.

   Изтриване
  2. Кой е този Георги Тодоров, написал ли е някога нещо, публикувал ли е нещо, или е от тези, които търсят внимание...?

   Изтриване
  3. Не го знам кой е, не съм му адвокат, дори не знам дали е написал нещо, но всичките цитати от източниците, които е посочил са в разрез с написаното в статиите на Павел. Всеки да си прави изводите.

   Изтриване
 21. Аз се поинтересувах, с какво ви е заинтригувал Г. Тодоров, ами мога да споделя, че точно така се прави, уловил е издънката на Павел в няколко материала и го е заковал напълно закономерно с точните цитати от източника, който е дал Павел в литературата. Така, истината лъсва и естествено, че за Павел и репутацията му е неприемливо, но....такъв е живота. Както е казал мъдрият български народ "На лъжата краката са къси".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сетих се за кого става дума...момчето с претенциите :)

   Изтриване
  2. Вонящата простотия на българските родоотстъпници търси нови тактики за „изобличение“ на Павел. Уж участват няколко невинни личности, които започват да се убеждават едни-други в несъстоятелността на Павловата теза. Жалки мизерни душици...

   Изтриване
  3. Те наистина точно това правят - опитват се да се убедят един друг, че са прави...и дано и някой друг да се върже на старите измислици.

   Удивен съм как хорица, които не смеят да вземат ясна позиция относно произхода на старите българи, имат увереността да твърдят, че някой друг не е прав...

   Изтриване
  4. Целта на Павел е успешна, да събуди интереса в историците в преразглеждането на обстоятелствата. Макар, че е поизлъгал почти във всяка негова разработка. идва и време да си носи последствията за тази му дейност. Това естествено ще му струва унищожаване на безличния авторитет и изобличаването на всичките му неполезни за българското общество лъжи. Той това го знае и именно поради тази причина не публикува всичките критични коментари тук, но това е временна мярка, която ще пробуди вълна от създаване на групи в социалните мрежи в противовес на недоказаните му, и отдавна отхвърлени хипотези. Браво Серафимов, да видим дали ще повлечеш към краха си и спонсорите си.

   Изтриване
  5. Един бивш милиционер искаше да създава Отечествен Фронт срещу мен, потърси го за помощ :)

   Изтриване
  6. Към Анонимен18 ноември 2017 г., 13:16
   Много завист много чудо..и неполезни за българското общество лъжи..ах,вие да не сте за полезните лъжи? Ханчо Аспарухчо със 100-те понита и монголска морда и т.н от бащина монголия ?
   Иначе звучите точно като в стихчето:
   Срещнали се на полянка,
   прабългарин и славянка.
   Цуни гуни,вади тури-
   народили чукундури.
   Хем ебливи,хем крадливи-
   най-вече,завистливи.

   Радой Ралин

   Изтриване
  7. Павле ти милиционерът го остави той има интерес от Отечествен фронт, защото сте конкурентни блогове на историческа тематика и имате икономически дивиденти от цялата дейност. Въпросът за ИСТИНАТА остава на заден план за вас, така че не се правете и двамата на света бода ненапита. Хората не са чак толкова глупави за колкото ги мислите вие селските тарикатчета у пловдивско. Като ви се проследят пледоариите и на двамата от 2009 г. насам и лъсвате като тикви.

   Изтриване
  8. Жорко, ако не ти стигат парите, хвани се на някаква мъжка работа. Запретни ръкави, бъди от полза на икономиката вместо да се правиш на критик.

   Изтриване
  9. Павеле хич не се връзвай на шуменеца Гошо Мекото, дааа, така е известен, сещай се за що иде реч и защо се прави на мъж във виртуала на живо е хептен мекичък :)

   Изтриване
  10. Това момче изобщо не ме притеснява. Той не е създал нищо, а като гледам няма и да създаде. Да се прави на критик може всеки, но малцина са тези, които са в състояние да създадат стойностна работа.

   Изтриване
  11. Спароток вашите неща за стойностни работи ли ги имате? Ако е така наистина имате проблем с главата младеж.
   проф. Д. И.

   Изтриване
  12. Може и така да е, то ще си каже с времето...А за диагнозата трябва ли да благодаря?

   Изтриване
 22. Здравейте, SPAROTOK! Аз чета днешните Български Будители с голям интерес и жажда за истината! По повод статията ВИ, бих искал да Ви изпратя един материал. Моля, дайте някакъв e-mail адрес или кажете друг начин, по който бихте могли да го получите.
  Благодаря Ви за труда!
  А.Георгиев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Георгиев, имам профил във фейсбук, там можете да ми пратите информацията на лични съобщения.

   Изтриване
 23. Здравейте господин Серафимов,
  според мен обяснението на думата Dyndimos е много по-просто. Dindyme се казва майката на богинята Кибела, жена на фриго-лидийския цар Меон. Според моите изчисления става дума за около 1500-1400г. преди Христа. Според преданията именно в тази планина е изоставена богинята Кибела(като пеленаче) от Меон, т.к. той искал момче вместо момиче. Впоследствие Кибела получава прозвището Dindyme, а планината започва да се нарича "Mountain Mother" планината майка, където Кибела била спасена и отгледана от пантери (а по-късно от жените на овчарите). Планината също така има два високи върха, между които според вярванията е погребан любимия на Кибела - Атис и където ежегодно се организирали празненства в чест на двамата.
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че представяте версията на Диодор Сицилийски, но това си е само легенда. Нямам сведения във Фригия да е съществувало лично име Диндима, нито историческите извори, нито епиграфските паметници представят такова име.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Спаро и ти си вече легенда, ама в псевдонауката, никой не те взема на сериозно. Ще започнат да ти излизат "кирливите ризи" от стария блог, който си опитвал да изтриеш, но не си успял. Но пък успя да разбуниш духовете и да се говори твоето има в пространството, нищо че няма да се запомни с добро.

   Изтриване
  3. Както виждаш аз не се страхувам да излеза с името си, зная, че истината е на моя страна. Ти от друга страна се криеш страхливо...защо ли?

   Грешки правя, признавам, че правя, но не мисля, че това е причина за се срамувам. Трябва да се срамуват тези, които упорито, дълги години са разпространявали неверни неща.

   Изтриване
  4. Естествено, че се страхуваш Спаро, дори си голям бъзльо. Защо все още не си излязъл в открит дебат срещу хората на науката дето разпространявали неверните неща? Като гледам доста съмнително, коментарите в блога ти са приоритетно хвалебствени, май никак не ти е удобно да публикуваш и критичните, които те уличават в невярна информация. Защо ли? А уж твърдиш, че не се страхуваш да излезеш с името си. То те е шубе да публикуваш критиките срещу твоите материали, а какво остава да имаш топки да се изправиш срещу научните работници. Спаро на три планети и три галактики.

   Изтриване
  5. Кои хора на науката, себе си ли имаш предвид :) Кой учен е изявил желание за открит дебат?

   Изтриване
  6. Вие анонимни господа защо се явявате тук като адвокати на научните работници? Г-н Серафимов е блогер и споделя личните си виждания на историческа тема.Защо трябва да се явява на дебати с когото и да е? На тези дето не се харесват мненията му може да се препоръча да си направят също блогове ( с истинските си имена) и да го критикуват.Аз на негово място изобщо не бих публикувал коментари на анонимници, то не са и коментари а просто плящене, едва ли научните работници са ви молили за това, а явно някой случайни личности с подобни блогове или самите им собственици.За нас не е интересно изобщо какво плюете, ние сме тук заради самият Павел,чийто статии и мнения ни интригуват. Станете конкурентни,дайте нещо смислено за разсъждение по вашите лични блогове, а така само дрън дрън не става. Има грешки на растеж, има нарочни грешки - вторите не се толерират.Аз бих препоръчал на Павел изобщо да не пуска коментарите ви ,за да не се разводнява блогът- но това сие негова лична работа. Препоръчвам му да си напраи един акаунт в Google AdSense и сложи реклами ,за да си монетизира блога - което е нормално за всеки блогер, а не само да чете плюене на анонимници и си губи времето да трие спам.
   лк

   Изтриване
  7. Имате право относно това, че негативни коментари е по-добре да не се допускат, но понякога е трудно да се прецени дали някой е просто заблуден, или завиждащ, търсещ повод за заяждане.

   От друга страна, с поведението си опонентите ми показват своето ниво, а и липсата на аргументи.

   Изтриване
  8. Г-н Серафимов, по-скоро е обратно. С не допускането на критиката вие съвсем затвърждавате съмнителните нагласи в тезите си. Прекалено хубаво го описвате всичко за да е истина, което буди недоверие. Това подтиква читателите ви сами да инициират да са ви коректив и да ви проверяват аргументите ви, които и без това са много рехави и посочени избирателно. Знам, че писането не е лесно, но трябва да се носят и негативите от него в търсене на истината.

   Изтриване
  9. Критика се допуска, избягвам коментари с некултурно съдържание. Надявам се да не ги считате за форма на критика...

   Изтриване
  10. Вие пак си ги избягвайте, не ги коментирайте, но защо не ги допускате, това е същината на въпросът? Аз като любител как бих преценил за себе си истината като сте укрили (недопустнали) другата гледна точка и оставяте само вашата? Това още повече ме кара да се съмнявам във вашите тези и отново опирам до справочниците на казионните историци. Опасявам се с вашите към момента, извинявам се за израза "куци" аргументи, да не подменим една довчерашна лъжа, с другата, съвременната лансирана от вас.

   Изтриване
  11. Мисля, че пределно ясно се изразих - не допускам коментари с некултурно съдържание. Някои, макар и остри ги оставям, но граница трябва да има.

   Ако се съмнявате в казаното от мен, това може само да ме радва, стига сам да започнете свое търсене. Рано или късно ще стигнете до истината.

   Изтриване
  12. До момента след проучванията на вашите сведения, сравнени с източниците, никак не са във ваша подкрепа г-н Серафимов. Умеете да подминавате важните неща, с което се променя целият смисъл на същината от използвания източник. Не проумявам, защо го правите?

   Изтриване
  13. Аз пък проумявам какво правите - опит да ме дискредитирате. Ако критиката Ви беше искрена, щяхте да сте по-конкретен, а не сте изобщо. Когато някой твърди, че нещо е невярно, той е длъжен да обясни точно защо, а и да предложи свои факти. Вие не го правите...

   Изтриване
  14. Считам, че много добре разбирате, точно какво имам в предвид. Няма как да се замерваме тук с източници, като вие най-добре знаете от всеки конкретен, какво сте спестили, изкривили или "заличили". Има мъдри поговорки българския народ като: на лъжата краката са къси, пази боже сляпо да прогледни и все в този ред на мисли. Точно затова и хипотезата на Г. Ценов има отлив, и буди присмех сред читателите ви. Няма нужда някой да ви дискредитира, просто делата ви го правят.

   Изтриване
  15. Присмех буди този, който се пъчи, изказва неподрепено с нищо мнение и същевременно се опитва да очерни опонента си. Не подценявайте интелекта на читателите ми :)

   Изтриване
 24. ирена янчева18 ноември 2017 г., 13:56

  Здравейте,
  Миля, че старото предание за " богиня Кибела - планината - Кибела и нейният любим Атис - ежегодно се организират празненства в чест на двамата ", отвежда към древни митове, религиозно-обредни практики и вярвания, които са свързани с доктрината за Великата богиня майка - самозачеването с нейния син бога Слънце - и последвалото явяване на сина на Сина - царят-жрец, който се обожествява. Фигурата на царя е рожба на свещен брак между Великата богиня и Върховния бог/Слънцето, заедно с което и най-истинското въплъщение на баща си в реалния живот. Той е обожествен и безсмъртен. ( Виж: Димитър Попов, " Тракийска религия ", С., 2014); Свещената планина - Космическа планина е родствена като символ в митологията с Дървото на живота, Оста на земята, разглеждана едновременно като ос и център, олицетворение на космическите сили на живота.
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 25. Интересна статия,края беше много интересен - за славяните.Аз самия не веднъж съм изказвал недоволство от концепцията за това ,че всички в източна европа сме "славяни".Но от друга страна...макар и заблуждаващо,не е ли точно това истината.В източна европа не сме ли предимно траки.Или поне голяма част от кръвта ни да е тази на траките.Ако славените тоест славяните са били траки,то теоретично няма лъжа в това твърдение.
  Иначе както винаги вашите противници не пестят време да ви "оборват".Като с лека ръка отхвърлят вашите предложения.Което е нещо много интересно.При тях както и при други хора които всячески не желаят дори и да предположат че тяхното тълкуване или разбиране на нещо ,може би е грешно.Те,както казах, с лека ръка отхвърлят дадена теза с аргумента "е къде е казано това,къде е написано,кой го е казал" и тн. . А те самите представят малко или абсолютно никакви доказателства за отхвърлянето на предлаганата от вас теза,или за защита на тяхната.А по-горе някой дори изказа тезата ,че това били "демоде" едва ли не,виждания от началото на XIX-ти век.Въпросът ми към тях е....ако една истина е открита преди 100-200-300 години,и в последствие се забрави или умишлено ,знанието за нея се премахне,това прави ли я не истина?Това ,че някой закони на физиката са открити преди повече от 200 години,означава ли ,че днес те не са истина,поради простата причина ,че са "демоде".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Невенов,

   Съвсем очебийно е, че преобладаващите противници на Г-н Серафимов са примитивни типове, които нищо свястно не могат да противопоставят освен обиди и заплахи.
   Преди време се появи някой и друг „професор“, но много бързо слезе от сцената, понеже не успя по същество да обори тезата на Павел!

   Изтриване
 26. До всички тролове, хейтъри и всякакви люде, които обиждат, плюят и сипят клевети по всички и всеки, който защитава нови идеи!!! Преди години в медийното пространство се разпространи идеята,че в България нямало турско робство, а имало присъствие. След това се лансира идеята, че Баташкото клане нямало нищо общо с Априлското въстание, а било борба между две махали!!! И накрая през 2010 год. се появи цяла книга от "български" колектив (пиша български в кавички, защото за мен тези хора не са българи) в която надълго и на широко се разпространяваше идеята, че готите са германци и като такива ние трябва да ги приемем като четвърти основополагащ фактор в "основаването" на Бългаската държава. Къде бяхте тогава вие господа и дами казиони учени и как защитихте българската теза (моля дайте линк). Когато обаче някой си направи блог и започне да разглежда теми от които лъсват вашите лъжи, вие се чуствате пряко засегнати и длъжни под прикритието на анонимността да сипете злъч и отрова срещу автора. Имайте предвид, тези хора стават все повече и ще дойде моментът, когато ще трябва да наемете извънщатни сътрудници за да пишат по всички блогове. Истината не е археологически предмет да се скрие или да се изнесе в чужбина. Рано или късно тя излиза наяве.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Браво!!! Но бъдете сигурен, че до „извънщатни сътрудници“ няма да се стигне, защото тогава дори и парите на Сорос няма да стигнат, за да им се плащат заплатите.

   Изтриване
 27. Здравейте,
  да Диодор Сицилийски споменава, че жената на цар Меон и майка на Кибела се нарича Диндима.Diod. Sic. lib. III. c. 58. p. 134.
  планината Диндимос или Диндумос е свързана с богинята Кибела, която е и фригийска богиня - това подтвърждават и ранните римски поети като Овидий и Quintus Horatius Flaccus. Освен това Аполоний Родоски в своята "Аргонавтика" разказва за планината или върха Диндумос на полустров Кизик, където аргонавтите построяват храм на именно на богинята Кибела като разкаяниe за убийството на Кизик (цар на Долионите).
  Освен това Кибела е известна и с прозвището Dindymēnē, самата планина Dindymon според Robinson Ellis носи името и "майката на боговете", което е също име на Кибела.
  Освен това тази планина се свързва не само с Кибела, но и с Атис, докато връзката със самотракийските надписи и бог Ден ми се струва доста неясна.
  Относно етимологията на името мисля,че ДИН-ДУМОС фригийската дума се изписва ΔΟΥΜΕ и има варианти в линеар Б: da-mo ‘village, community’, гръцки: δούμος ‘religious association’ Прото индоевропейски: *da-mo- ‘division’. синоним на ΔΟΥΜΕ е ΑΠΕΛΑΝ, което е със значение лично име, общност и бог Аполон.На дорийски гръцки вариантът е απέλλα ‘assembly’
  поздрави!  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кибела има много епитети, а Страбон е пределно ясен, че Диндимене идва от името на планината - There is also a mountain situated above the city, Dindymum, after which the country Dindymenê was named, just as Cybelê was named after Cybela.

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/12E*.html

   Apollonius Rhodius, Argonautica 1. 1076 ff (trans. Rieu) (Greek epic C3rd B.C.) :
   "[The Argonauts celebrate the orgies of the Meter Theon on Mt Didymnos near Kyzikos in Mysia :] Standing in the woods, there was an ancient vine with a massive trunk withered to the roots. They cut this down to make a sacred image of the Mountain Goddess; and when Argos had skilfully shaped it, they set it up on a rocky eminence under the shelter some tall oaks, the highest trees that grow, and made an altar of small stones near by. Then, crowned with oak-leaved, they began the sacrificial rites, invoking the Meter Dindymene (Mother of Mt Dindymos), most worshipful, who dwells in Phrygia; and with her, Titias and Kyllenos. For these two are singled out as dispensers of doom and assessors to the Meter Idaia (Mother of Mt Ida) .

   http://www.theoi.com/Cult/KybeleCult.html

   Изтриване
 28. Здравейте,
  да продължим мисълта на Страбон :град Диндимене от планината Диндимене, а планината Диндимене от прякорът на Кибела- Диндименида (или дъщерята на Диндимена).

  Нито Страбон, нито Аполоний Родоски в случая свързват името й изрично с някакъв самотракийски бог Дин! Етимологичното обяснение е наистина достоверно, но дали е достатъчно?
  Макар и самотракийските мистерии и тези в култа на Кибела да са тясно свързани, не виждам някаква връзка с бог Дин.
  Според митологията, Дардан е първият, който въвежда култът към богинята Кибела в северозападните части на Азия минор. А планината Ида е била наречена на синът му Идай и храмът (на Кибела?) , който той основава в подножието на планината. Знаем, че преди да се засели в земите на Тевкър, Дардан идва именно от Самотраки, а преди това от Аркадия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е нужно Страбон, или който и да е друг да споменава бог Дин, или да свързва името му с планината Диндумос. Фригите са обитавали Мала Азия поне 1300 години преди времето на Страбон, а това е огромен период от време, съмнявам се дали самите фриги от времето на Страбон са помнили какво е дало името на планината.

   Изтриване
  2. Дин не се ли доближава наи-много до името на бог Тин,главното етруско божество? Но вероято всички древни са смятатли,че боговете живет на планините,самите планини са обожестявани.Според легендата нали Хем(Хемус- Аемон,Маторие гори) и Родопа били брат и сестра – деца на морски бог(защо не и те богове),нали Зеринтия е в пещера в планина,която и днес се казва Зеринтия и т .н.А тракийските могили не са ли миниатюрни планини по същност?Можеше да са под ниво на земята,но те са като малки хълмове.
   Може би името на всяка планина(особенно най-големите да са на определен бог)???
   За името Диндима,Диндиме
   Имало е град античен Диме (Димис) в Беломорската ни Тракия сега Фере (или Трапезица).Гвидо го посочва в География,Сведения за градове в Тракия,но това е писано чак в 12век на база по-стари автори.

   Изтриване
  3. В етруския няма буква Д, смятам, че нейната функция е изпълнавяна от Т и по този начин Тин може да се прочете и Дин.

   Планината Олимп е свещена за Зевс, планината Меру е свещена за Дионис, да не забравяме планините с име Ида, в Троада и на остров Крит.

   Изтриване
  4. "В етруския няма буква Д, смятам, че нейната функция е изпълнавяна от Т и по този начин Тин може да се прочете и Дин."

   Да считаме ли, че г-н Серафимов вече е разчел и неразчетената до момента етруска писменост?

   Изтриване
  5. Няма да е зле да си опресните знанията, етруската писменост е разчетена отдавна, много отдавна. Направена е дори характеристика на етрусккия език :)

   Изтриване
  6. ALFABETO ETRUSCO http://proel.org/index.php?pagina=alfabetos/etrusco

   Etruscan http://www.ancientscripts.com/etruscan.html

   Etruscan alphabet https://www.omniglot.com/writing/etruscan.htm

   The Etruscan Language: An Introduction, Revised Editon

   https://books.google.nl/books?id=VWGN6e5Rzf8C&pg=PA42&lpg=PA42&dq=etruscan+bonfante&source=bl&ots=OfU_JLpdJq&sig=0IonfwVpYf-BF4JXFShTiEI8tbo&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi_w-nWvebXAhWSpKQKHVrbD3UQ6AEIUDAK#v=onepage&q=etruscan%20bonfante&f=false

   Изтриване
 29. ирена янчева20 ноември 2017 г., 19:30

  Здравейте, г-н Диданов,

  В тази насока може да погледнете следната монография: Димитър Попов, " Тракийска религия ", С., 2014 г.

  ОтговорИзтриване
 30. Много е лесно така бе Серафимов, значи удряш цензура на неудобните хора и се правиш на света вода ненапита, но знай че ние те наблюдаваме от близо и следи е всяка твоя стъпка. Казах !!!!!!!!!!!!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако последвате съвета даден по-горе от един коментиращ и създадете свой блог, в който да ме критикувате, аз няма да съм в състояние да наложа цензура :)

   От какво ви е страх, нали смятате, че истината е на ваша страна...или не сте съвсем сигурни :)

   Изтриване
  2. А цялата истина ли е на твоя страна, Павка?!

   Руският Патриарх Кирил е дал изявление, че световни катастрофи, които ще унищожат сегашната цивилизация предстоят в най-скоро време и че белезите за това могат да се видят с просто око.

   Какво направи ти самият, за да подготвиш твоя любим народ за едно такова развитие???

   Изтриване
  3. Руският патриарх не е пророк, човечеството винаги се е сблъсквало с кризи и бедствия, те няма да се свършат никога.

   Аз правя каквото ми е по силите, въпросът е защо други, които се наричат българи пречат...

   Изтриване
  4. Руският Патриарх не е пророк, но пророчествата са му добре познати и поради този факт мнението му не е без значение. Никъде няма пророчество, че „кризите и бедствията“ ще траят вечно! Жалко е, че народът ни е много малко запознат с тези истини!

   Изтриване
  5. Това за руския патриарх си го чел сигурно тук : https://offnews.bg/sviat/ruskiat-patriarh-sreshtu-kulturata-idva-kraiat-na-sveta-669686.html
   Той има предвид главно ситуацията в Русия и затова казва, че всички хора, които обичат Русия трябва да се обединят.Едва ли говори за чужденците дето обичат Русия, а за самите руснаци.Прав е , защото първо трябва да си локален патриот а след това глобален.Аз обичам България на първо място а ти?

   Изтриване
  6. Така е, редно е Родината да се постави на първо място и чак след това симпатиите към други народи.

   Изтриване
  7. До Анонимен, 21.11. 20:49

   Господине, проследих линка, който сте дали. Информацията я имам от другаде, но и тук съм абсолютно съгласен с това, което Патриархът казва за „модерната“ култура.
   Колкото до патриотизма, който според вас с Г-н Серафимов трябва да заема първо място в нашите ограничени материалистични мозъци, искам да ви припомня, че по време на последното Царство България девизът беше доста по-различен, но затова пък България се нареждаше на шесто място по икономическо развитие в цяла Европа!

   Изтриване
 31. Уважаеми господин Серафимов, пишете "Отново Владимир Георгиев тълкува Дин друме като (свещената гора) дъбрава на Зевс, като за частицата друме лингвистът предлага дръмъ-горичка и посочва паралела с българското селищно название Вълчедръм (вълча горичка) [5] с.31." Може би академик Владимир Георгиев е предположил, че така пасва на контекста или примера с Вълчедръм! Първо, не из цяла България това животно се нарича вълк, в Западна България е вук. Но селището не е Вучи, както би звучало на западно наречие! Ерудираният академик Георгиев не може да не е знаел значението на думата друм. Друм значи удобен широк път. В една българска народна песен от Македония се пее "по друм одам, за друм питам, кой друм води за Кичево". На немски език "волфганг" означава "вълча пътека", така и паралел с Вълчедръм е Вълчапътека. Може би предположението за дин е спорно, но за друме е ясно. Дин друме би могло да се тълкува като светлите пътища. Ако искате и свещените пътища, но това ще ни прати в някои сури на корана, където частицата дин означава свещен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Официално друм не е българска дума, а има и друго, съществувал е друг подобен на Дин Друме топоним, това е Зин Друме, възстановен по епитета Зиндруменос. Зин е май варианта за името на Зевс използван от Омир, това ме кара да мисля, че действително Дин и Зин са варианти на едно и също име.

   Изтриване
  2. Вълчедръм е по-ново име,ето как е било преди :
   Указ № 546/обн. 15.09.1964 г. – признава с. Вълчедръма (Вълчедърма) за с.гр.т. Вълчедръма;
   Указ № 960/обн. 04.01.1966 г. – осъвременява името на с.гр.т. Вълчедръма на с.гр.т. Вълчедръм;
   Дръма,Дърма и Дръм едно и също значение ли имат?

   Изтриване
  3. Да, думите дръм, дръма, дърма, дръмкаш имат едно и също значение - горичка, дребен храсталак, храст... Проверето в Български Етимологически Речник, Т.1, 2007, с.436.

   Изтриване
 32. Айде бе спаро кога ще пуснеш нещо ново ,че ми втръсна да ги чета шашавите коментари ,на тебе не ти и втръсна?гледам те отблизо ,знаеш :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Утре ще пусна материал АХИЛ, АХЕЙЦИТЕ И БЪЛГАРИТЕ. А за теб се надявам да не си този, които ми блокира принтера. Нося на шеги, но и си връщам тъпкано, та умната :)

   Изтриване
  2. Най-после смислен и съдържателен коментар от анонимен 22.11. 22:59. Само дето е пропуснал да напомни и че „диша във врата“ на Павел“.

   Изтриване
  3. Живее близо до мен господина, има студентски жилища на 20 метра от дома ми, явно разбира от техника защото се бъзика с принтера ми, а прави опити и да хакне компютъра ми. Само не мога да му се начудя на ума -защо се прави на интересен след като знае, че не проблем да му отида на гости...или да помоля приятелите си от полицията да направят това :)

   Изтриване
 33. Павка, прояви разбиране! Беден студент. Има нужда от паричките на господин Сорос...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да е жив и здрав и дано да проумее, че най-скъпото нещо на този свят са...парите дадени от чужденец.

   Изтриване
 34. Етнонимите вен / вин /ван, ванд / винд / венд и рос / рус са синоними, затова с тях са наричани едни и същи хора. Само че тези имена са носени от български клонове, а не от днешните руси като цяло(макар сред тях да има и немалко потомци на българите). Специално Ванд / Вунд / Бунд изрично е записано като име на български клон от Кавказ. То е имало и форми вананд / нандор, внндр / нндр, както също са наричани тези българи в много извори. Тези български названия присъстват и на запад, а не само при Кавказ, както е известно. И макар вероятно да е имало склави в тези земи, това име не е тяхно. Но тази тема е твърде обширна за обсъждане тук. За съжаление, подобно на голяма част от българската история, присъствието на българите на север и запад в Европа, силно е изопачено от заинтересовани страни като германци и "славяни", които без основание са си заплюли огромни части от тези територии, тълкувайки изворите в свой интерес и премълчавайки неудобните им сведения. Неслучайно българското присъствие на север и запад силно се неглижира в историята и от историците ни - както по соц. време, така и до днес. И именно споменатите заинтересовани страни най-силно поддържат фалшивата теза за български тюркски или подобен далечен източен и ниско културен номадски произход. За да могат едните да се освободят от културно съперничество, а другите да си присвоят българската култура, макар и признавайки германското предимство. Такава схема имплицитно предполага предаване на култура и съответно думи и понятия от културните немци към изостаналите склави (за част от последните са смятани и днешните българи, "удавени" уж някога в "славянското море"). Още една врътка е прескачането и премълчаването на българските съответствия при изследванията, където се споменават всякакви "славянски" паралели и само в краен случай - българските (а и те често са обявявани за "южнославянски"). Обаче, след като по една случайност реших да потърся повече по въпроса и изхождайки от изворите (които съвсем не са малко), стигам до доста по-различни от официално приетите изводи, относно населението на тези земи и присъствието на българите в тях. Днес маса български думи се приписват на германците, макар пътят на предаване да е обратен - от българи към германци и склави. Интересно защо съвсем малко немски историци и езиковеди споменават, че има голям брой думи от старите немски наречия, които са неразбираеми за днешните немци (и "славяни"), но са напълно разбираеми за старите и днешните българи? Докато напротив - "немските заемки" в българския, си имат много по-добра или най-малкото равностойна с немската българска етимология и контекст. Що се отнася до словене / славене, то безспорно това е българско (възможно и тракийско) название. Но то е твърде различно от склави / склавени, както са наричани някога хората, наричащи се днес "славяни", и които са били силно повлияни културно и езиково от българите, а не обратното. И дори да се приеме някакво родство на българите с тях, то не бива да се замазва и пропуска посоката на влияние. Така, както и досега "славяните" не пропускат да споменават мнимото си влияние върху българите. Време е да се каже истината такава, каквато е според изворите, независимо на кого му харесва и на кого - не.

  ОтговорИзтриване
 35. Винаги трябва да се подхожда с огромно внимание, когато се търсят етимологични обяснения за корените на определени думи. Горното не е много убедително за мен, но това е мое мнение. Ще се спра обаче на етимологията на ДУМА, която е свързана с няква "готска" домс. Малко е смешно, като почнат да се правят етимологични заключения въз основа на измислени езици като "готския", който с готи има малко общо. С германи може и да има, всъщност не може, а има, но пък не виждам никва логика да я заемаме от тях, още повече, че си имаме глаголи от сорта на ВЪРАЗУМѢВАТИ, ДОУМѢВАТИ ,ПРѢУМѢВАТИ, доумѣти (вразумявам, доумявам, думам (казвам, мисля), преумявам преумица и пр.) Лично за мен обяснението с отглаголно съществително дума от думам, нещо, което е до ума ти, дощло до ума ти, ми се струва най-логично като съждение.

  ОтговорИзтриване