6.11.2017 г.

ЗНАЧЕНИЕ НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА ДУМА САРАКТ


Благодарение на средновековните надписи от земите ни, ние можем да се запознаем с особените думи от речта на нашите деди. Като пример може да се посочи паметника от Преслав. Там намираме термините купе, тулсхи, а и личното име Зитко. До неотдавна тълкувания на термините и имената се правеха само с помощта на тюрски и ирански език. За жалост, без причина  речта на Залмоксис и Орфей бе пренебрегвана.

Казвам – без причина, защото в продължение на 1100 години, в различни исторически извори се прави отъждествяване на българи с мизи – огромен местен народ, чиято изключителна храброст е впечатлила Омир. Това обаче не интересува изобщо хората поддържащи тезите за азиатския произход на дедите ни и поради това важни неща биват пропуснати.


Зитко, или както е в надписа от Преслав ZITKO, отговаря на тракийското ZITTAS, като и двете са древни варианти на българските Жит, Житко, идващи от жить-живот.  Умалителната наставка КО срещаме както в съвременните Денко, Величко, Стоилко, така и в древното регистрирано във Фригия име Boρισκος (Бориско) [1] c.51 (бел.51). Думите купе и тулсхи означават шлем (кух, издълбан предмет) и колчан. Както можем да предположим, те присъстват в речника на древните балканци. Taм те се срещат под формите κῠπελλον [2] * и θύλαξ [3] c.91

Друга особена, а и доста популярна днес дума е саракт, или както ще видим след малко – сарак. Тя се среща в надписа от Маламирово (Хамбарлий). Следващ вярванията си и макар склонен да приеме и ирански етнически смесици у старите българи, Веселин Бешевлиев смята речта на предците ни за тюрска. Нашият изследовател представя заключенията на други учени относно смисъла на сарак(т), а именно това, че тя е сродна на общотюрската jaraq weapon, armour"– оръжие, броняarmed unit, armored unit, armed forces-войска, военно подраздаление [4] с. 189-190.Стефан Младенов също предлага тюрска етимология, но притежаваща различно значение, а именно: тюркския корен sar- „обхващам", „обикалям", „обграждам", като значението е - държава. С това виждане украинският учен Емелян Прицак се съгласи. Ориенталистът Анри Грегоар предложи четене χαράκτου вместо σαρακτου, приемайки, “че се касае за особена (метапластична) форма на родителен падеж от χάραξ” [4] 191. Самият Бешевлиев е склонен да приеме, че смисъла на сарак(т) е войска, а не държавна територия... [4] с.192

Неделчо Неделчев от друга страна, търси обяснение на сарак(т) в иранските езици. Този изследовател смята, че: “Самото име  “саракт“ води произхода си от персийската дума сäр, мн.ч. “сäран”-“глава” на правителство на велика държава, “вожд”, “глави”, “вождове”, и понятието “сäра”- “от земята до небето”, “цял свят”, “вселена”...[5] 7.

И други изследователи предлагат иранска етимология на саракт, но никой не държи сметка с няколко важни подробности. От гледна точна на антропологията, старите българи са твърде различни от представителите на тюрко-алтайците, доста различни са и от представителите на памиро-ферганската раса. За сметка на това, според най-големите антропологични изследвания до този момент, повечето от нас принадлежат понтийския тип [6] с. 260. Т.е. на същия тип, към който спадат и мнозинството от хората наречени от гърците с името траки.

По отношение на етническата принадлежност на дедите ни, най-много са изворите определящи ги като потомци на тракийския народ мизи. Държа да напомня за това, че свидетелствата се явяват в продължение на 1100 години. Не трябва да забравяме и факта, че на територията на ранносредновековна България няма топоними и хидроними с убедителна тюркска, или иранска етимология.

Предлаганите от определени автори паралели Мадра (Индия)-Мадара (България) и Варну (Индия)-Варна (България) са несериозни, а и в този случай, навярно неумишлено са пропуснати паралелите с тракийските селищни имена Модра [7] XII.3.7 и Вариана [8] IV.6.31. Не трябва да забравяме и това, че в Северна Европа, там където за иранско влияние не може да се говори, има хидроним Warna, а също и топоним Varna.

Знаейки тези неща, би трябвало да потърсим обяснение за думата сарак(т) не в речта на средноазиатските народи, а в тракийската ономастика. Там срещаме имената Саракос, Сарка, Саркус [9] c. 422, 424, а и глосата сарпос-витинска дума за дом, дървена къща, [10] c. 97. Смятам, че сарпос е имала по-древна форма *саркос. Към този списък може да се добави и трако-троянското име Асарак (бащата на Капус) [11] c.94.

Приликите между сарак(т) и Саракос, Сарка, саркос са явни, но като че ли точно поради това, определени учени изкaзват своите съмнения относно тракийския произход на Саракос, Макс Фасмер счита името за иранско [9] c. 424. Съмнения има и по отношение на сарпос (*саркос) Вилхелм Томашек не счита думата за тракийска [9] c.425.

Да започнем първо с Томашек, вярно е, че думата сарпос (*саркос) е обявена за витинска, а витините обитават Мала Азия. Има обаче няколко подробности: Херодот е съвсем ясен твърдейки, че старите обиталища на витините са били край река Стрюмон (Струма) [12] VII.75. За тракийския произход на витините, а и за принадлежността им към мизите се изказва положително Страбон [7] XII.3.3. В по-късни времена, същите тези мизи са наречени българи [13] c.166.

Фасмер определя името Саракос за иранско навярно заради корена сар, присъстващ в авестийската дума сара/шара-глава. Защо ли обаче световно известния лингвист пропуска лувийската шара-връх, отгоре, а и хетските сарa-над, отгоре, сарази-върховен, най-горен? Живелият по времето на цар Радагаст гетски (готски) предводител Сарус също ли е иранец?

Защо са пропуснати тракийските имена Асарак, Сарка, Сараток, Саратос, Сарбалос, Сарагис, Сарпедон? Освен това, на епиграфския паметник проучен от Фасмер е дадено пълното име на Саракос – Саракос Дада. А пък Дада от своя страна е обявено за тракийско [9] c.110, но въпреки ерудицията си, Фасмер пропуска всички тези неща.

Питам се обаче - дали изобщо можем да говорим за пропуск и грешка, или се касае за упорито следване на отдавна поставената тенденция - да се прави всичко възможно народът на Орфей да бъде обявен за изчезнал, а корените на българите да бъдат поставени колкото може по-далеч от Балканите? Как иначе да си обясним пропуските на известни с ерудицията си учени?

Нека подложим думата сарак(т) на анализ и да видим какво е значението ѝ. Веселин Бешевлиев предлага следния превод на надписa Маламирово (Хамбарлий):

„ . . . . . . направих моя брат, а стратегът Лъв да бъде негов подчинен. От Бероя до . . . Дултроини е пръв ичиргу боилът Тук за дясната страна, а стратезите Вардан и Яни (= Йоан) негови подчинени. За лявата страна на моята войска (сарак(т): за Анхиало, Дебелт, Созопол, Ранули, е главатар боилът капхан Иратаис, а Кордил и Григора нему подчинени стратези.” [14] c. 36-37.

Бешевлиев добавя и следното: “Нашият надпис е важен и в друго едно отношение. Войската е наречена с българската дума „сарактон”. Тя е образувана, както вече казахме, от тюркската дума за въоръжение jaraq c гръцкото окончание -ton според гръцко-латинската дума за войска fossa-ton...” [14] c.41.

Относно образуването на думата съм съгласен с Бешевлиев. Към оригиналната дума сарак е добавено окончанието – тон. Има и логика да приемем поне на този момент, че значението на сарак е войска (хора пазещи дадена област), но не мога да се съглася, че обяснение дава тюркската jarak-въоръжение.

Сарак е по-скоро сродна на стблг. *сарак/сракъ-дреха, облекло, покривало, нещо, което пази.  Други сродни думи са литовската лит. šаr̃kаs-дреха, кафтан, староскандинавската serkr-дреха, а и ведическата şarman/шарман-подслон, укритие, сигурност.

Понеже ранното значение на *сарак/сракъ е това, което пази, това, което покрива (тялото) e логично да приемем, че споменатата в Хамбарлийския надпис дума сарак притежава значение това, което се пази, охранявана област.

Това е напълно в хармония с принадлежащата на речта на Орфей *саркос-дом, място, което пази, убежище, подслон. Древните лични имена Асарак, Саркус, Сарка и т.н. притежават смисъл пазен, закрилян, закриляна. Със същата семантика е и името Кроват (Кубрат), то се обяснява със стблг. кровъ-дом, убежище, закрила, покровителство.

Ето как стоят нещата - оказва се, че няма нищо странно и сложно. Думата саракт е всъщност сарак и смисъла ѝ не трябва да се търси в речта на тюрки и иранци, а в езика на Орфей, език, който никога не е изчезвал, макар да са правени много опити да бъде унищожен народа, който го говори – нашият народ.

Ако българските учените се бяха уповавали на многобройните свидетелства за местния произход на предците ни и бяха изследвали тракийската ономастика и археология, то отдавна  щеше да се знае, че не само сарак е дума позната на Залмоксис и Орфей, но и, че имената Дуло, Вокил, Ерми, Крум, Винех, Кормесий, Кубер и др. са използвани на Балканите дълги векове преди римляните да стъпят в нашите земи.

Широката публика щеше да знае, че името на Аспарух е сродно на един от епитетите на Тракийския конник, по-точно Ут-Аспиос. Щеше да се знае, че названието на Плиска не ново, а е сродно на познатото още в Античността Плистос, че Прокопий Цезарийски пише за тракийска крепост Плистум, че монументална статуя на Тракийския Конник е украсявала портите на старата ни столица [15] c.39-40

Никой нямаше да се чуди защо тракийските селищни названия Вода, Вир, Бога, Дебре, Листе, Илиос, Сане, Суа бара и др. се обясняват с българските думи вода, вир, бог, дебри, листи, илъ-кал, сѣно-сено, суха, бара-рекичка. Никой нямаше да връзва каруцата пред коня и да се чуди как да обяснява лишени от всякаква логика неща.

Един народ не се унищожава само с огън и меч. Перото е по-силно от меча защото замъглява съзнанието на хората, защото умело съчинените и упорито разпространявани лъжи замъгляват съзнанието, правят от братя противници и улесняват делото на враговете. Не е трудно да се разберат мотивите на чужденците, не е трудно да се прозрат интересите им, но как да си обясним участието на българи в унищожаването на историята ни и подпомагането на заличаването ни?

Всеки може да сгреши, всеки може да залитне и после да изпита срам от грешката си.
Нормално е също да се опитаме да останем верни на колеги и приятели, за които знаем, че поддържат неверни неща, но винаги има граница. Едно е личния живот, друго е съдбата на цял народ. В един определен момент трябва да вземем решение, да изберем това, което е полезно за нас и малка група хора около нас, или това, което е полезно на всички сънародници.

Над девет хиляди години ние обитаваме една и съща земя, която е пазена с кръв и подвизи, земя, която помни раждането на цивилизацията, появата на писмеността, раждането на първата човеколюбива доктрина. Това трябва да се знае и помни, дължим го не само на дедите си извършили безброй жертви, за да ни има нас, дължим го и на идните поколения. Дано тези, от които зависи преразглеждането на българската история успеят да проумеят това навреме.Използвана литература и пояснения:

1.W.G.Arkwright, Lycian and Phrygian names, The Journal of Hellenic Studies, Voll. XXXVIII, (1918), The Society for the Promotion of the Hellenic Studies, MACMILLAN AND CO., Ltd, St.Martin.s Street, London, MDCCCXVIII;
2.Думите κῠπελλον  и θύλαξ са трако-пеласгийски, за тях в гръцкия няма смисъл. Ранното значение на κῠπελλον е кух съд, копаня, обяснение дава блг. диал. купаня-копаня, съд, идваща от блг. диал. купая-копая, издълбавам. Относно θύλαξ-торба, кош, лингвистът Ван Виндекенс е убеден, че става дума за пеласгийска заемка. Нека не забравяме, че колчанът – тоулъ на старобългарски, не е нищо друго освен, торба, кош за стрели.
3. A.J. Van Windekens, Le Pelasgique, Essai sur une langue indo-europeenne prehellenique, Publications Universitaires, Louvain, 1952;
4.В.Бешевлиев, Първобългарски Надписи, София, Второ преработено и допълнено издание, БАН, София, 1992;
5.Н.Неделчев, Ранната Българска Държавност – Тюрска или Индоевропейска?
6.М.ПоповАнтропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;
7.Strabo, Geography, 10-12, transl.H.L.Jones, The Loeb Classical Library, Harvard University Press, London, 2000;
8.Procopius, Buildings, transl. H.B.Dewing, The Loeb Classical Library, Harvard University Press, London, 2002;
9. D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
10.Živka Velkova, The Thracian Glosses, Adolf M.Hakkert Publ. Amsterdam, 1986;
11.J.Lemriere, Lempriere’s Classical Dictionary, Bracken Books, London, 1994;
12.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
13.Ю. Хаджи Димитрова, “Gothi qui et Getae” “Готи сиреч Гети”, Перпериком, София, 2012;
14.В.Бешевлиев, Прабългарски епиграфски паметници, Изд.ОФ, София, 1981;
15.А.Милчев, Разкопки и проучвания на южната порта в Плиска (1963-1970), Плиска-Преслав, Укрепителните съоръжения на Плиска и Преслав, том 4, БАН, София, 1985;


*5 - H.Неделчев, Ранната Българска Държавност – Тюрска или Индоевропейска? -12-07-2010;  http://nedelchev.org/?tag=саракт


129 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. здравейте, много интересна статия, много добре написана. преди няколко дни се получаваха някакви трърдения че турците и гърците имат припокриващ гененом, това ще бъде много интересна статия.

   Павел, исках да те попитам, 2 въпроса, които винаги съм си задавал. Ако българите (траките) наистина са били една от най древните цивилизации, използвали ли са парични средства и са търгували - за монети съм чел и виждал, чел съм твои статии в които споменаваш за агрикултурата - но имали някакъде запис, документ, рисунка където се вижда ще има размяна нещо за нещо. Това би могло да докаже ще наистина българите са били цивилизация която не само е търгувала но и е записвала тези неща. Ще чакам твоето мнение по въпроса.

   Изтриване
  2. здравейте, много интересна статия, много добре написана. преди няколко дни се получаваха някакви трърдения че турците и гърците имат припокриващ гененом, това ще бъде много интересна статия.

   Павел, исках да те попитам, 2 въпроса, които винаги съм си задавал. Ако българите (траките) наистина са били една от най древните цивилизации, използвали ли са парични средства и са търгували - за монети съм чел и виждал, чел съм твои статии в които споменаваш за агрикултурата - но имали някакъде запис, документ, рисунка където се вижда ще има размяна нещо за нещо. Това би могло да докаже ще наистина българите са били цивилизация която не само е търгувала но и е записвала тези неща. Ще чакам твоето мнение по въпроса.

   Изтриване
  3. здравейте, много интересна статия, много добре написана. преди няколко дни се получаваха някакви трърдения че турците и гърците имат припокриващ гененом, това ще бъде много интересна статия.

   Павел, исках да те попитам, 2 въпроса, които винаги съм си задавал. Ако българите (траките) наистина са били една от най древните цивилизации, използвали ли са парични средства и са търгували - за монети съм чел и виждал, чел съм твои статии в които споменаваш за агрикултурата - но имали някакъде запис, документ, рисунка където се вижда ще има размяна нещо за нещо. Това би могло да докаже ще наистина българите са били цивилизация която не само е търгувала но и е записвала тези неща. Ще чакам твоето мнение по въпроса.

   Изтриване
  4. По принцип, за най-ранни монети може да се говори на Балканите. Касае се за особени златни орнаменти, които са разпространени най-много у нас, но се срещат също по териториите на Гърция, Турция, Сърбия, Румъния, Украйна, Унгария.

   Дали някой записва сделката си не доказва, че въпросния индивид принадлежи на високо развита цивилизация, а само това, че има случай на голямо недоверие.

   Изтриване
  5. Извинявайте, че предишният ми въпрос е публикуван 3 пъти.
   Докато сте правили изследвания, случвало ли ви се е да се натъкнете на запис, или пък рисунка на сделка, примерно 2 крави за 1 един кон, или пък парична сделка, или някъде където някои описва примерно че има X бройка от животни, били то крави, коне и тн. на Балканите

   Изтриване
 2. ирена янчева6 ноември 2017 г., 16:44

  Здравей, Павел ! Искрени благодарности за интригуващата статия, предоставяща анализи на неизвестни факти или слабо работени до сега тематични въпроси. Едно кратко запитване: възможно ли е да свържем тълкуванието на думата " сарпос (*саркос) " с наименованието на синкретичното божество - военен бог С е р а п и с , почитан в Източно-средиземноморския регион ( особено по времето на династията на Птолемеите, както и след Христа ); кое е първичното - дума-понятие или лично име ? Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не виждам причина да се свързва Серапис с витинската дума сарпос-дом, съща. Честно казано, зная твърде малко за култа към Серапис, но доколкото си спомням Птолемей търси някакво божество, което да е общо за елини и египтяни.

   Изтриване
  2. А Серапис дали има същия произход като Сер-афим-ов? Един е коренът нъл тъй ,а Павеле ?

   Изтриване
 3. A zashto ne si oboril Nedeltchew be sparooo?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Неделчев предлага иранската дума сара-глава, точно това аз оборвам представяйки данни за тракийски имена със същия корен, и то имена, които нашите и чуждите специалисти упорито избягват.

   Не е нужно да използвам името на проф. Неделчев, ако представя контрааргументи, които показват, че виждането му не е добре обосновано.

   Изтриване
  2. Аз пък виждам, че всъщност Спаро нищо не оборва. Както обикновено преповтаря старите си номера с налучкване и сравняване на вариантите от изследователите, но в крайна сметка човечето си ни определя като мизи и траки, на някакъв виртуален Орфей.

   Изтриване
  3. Когато не достигат аргументите Павле, нещата се оставят в домоментното състояние. Не е задължително да си съчиняваме и измисляме нова история.

   Изтриване
  4. Защото не може, Спаро няма толкова капацитет. Все пак Неделчев е професор по стара история, а Павел си остава обикновен дърводелец с огромни претенции.

   Изтриване
  5. Проф. Неделчев е способен човек, това няма да тръгна да отричам, но въпреки това няма и да се въздържа от критика. Да се търси иранска етимология на старобългарски думи просто няма основание. Да се следват тенденции, недоказани твърдения, не е научен метод.

   Изтриване
  6. Вие учен ли сте, че да имате представа от подобен подход, Павел??? Няма да ми отговорите, наясно съм със ситуацията по този въпрос, но все се надявам веднъж да вземете отношение по него. Благодаря предварително.

   Изтриване
  7. Анонимни господине, човекът, който има правото да се назове учен трябва да разполага не само със солидни знания, но и е длъжен да се съобразява с всички налични данни по даден въпрос.

   Що се касае до произхода на българския народ, има две мащабни антропологични изследвания - от 1938 г. и от 1959 г. Можете ли да ми обясните защо българските учени бягат като дявол от тамян от тази важна информация? Дали причината за това няма да са основните извони на антрополозите, а именно това, че ние нямаме нищо общо с народите на Средна Азия и това, че повечето от нас са от понтийския тип?

   Факт е, че няма ирански субстрат в старобългарския език. Набедената за иранизъм дума бог си е наша, това е признато от Стефан Младенов, а да не забравяме също тракийския топоним Богас (от късната Античност) и тракийския теоним Багайос.

   Набедените за иранци скити са наречени тракийски народ от Стефан Византийски, но и тази информация не се използва. Не се говори и за това, че скитския пантеон няма нищо общо с този на персите, а и за това, че Арес и Папайос са общи богове за траки и скити, за приликата в имената на тракийския Сурегет-слънцето и скитския Гетосур-слънцето, няма да се впускам в подробности.

   Пак повтарям - учен е този, който разполага със солидни знания и използва всичката налична информация, а не само данните, които са изгодни на дедена теза, удобна на определени влиятелни кръгове.

   Изтриване
  8. Пак сте в грешка г-н Серафимов! Учен е този човек, който освен солидни знания трябваи да е приет в научната общност. Вие приет ли сте в нея? Ако не сте, значи нямате капацитет. Участвали ли сте в научен форум? Ако не сте, значи нямате капацитет и смелост да се изправите пред хората от тази общност. За посочените антропологични изследвания от средата на ХХ в. не се тръби, поради началната фаза в натрупването на база данни, т.е. няма с какво да се сравняват пробите. Факт е, както са ви обърнали внимание в групата Ви Спароток, че си съчинявате. Вашата информация е много спорна и може да се тълкува като спекулативно убеждаване, умишлено внушаване, манипулиране, промиване на мозъци или дезинформация. Излишно е да ви напомням точно какво се вижда в текста Ви и посочения източник, но нямам избор за да не бъда голословна ще го посоча и тук, тъй като вашият читател много точно Ви е засякал в крачка. Вие твърдите, че "Широката публика щеше да знае, ...че монументална статуя на Тракийския Конник е украсявала портите на старата ни столица [15] c.39-40....Използвана литература: 15. А.Милчев, Разкопки и проучвания на южната порта в Плиска (1963-1970), Плиска-Преслав, Укрепителните съоръжения на Плиска и Преслав, том 4, БАН, София, 1985" А всъщност становището на археолога Ат. Милчев на посочените от вас страници е: "За сега не може да се реши въпросът, как са били употребени двете релефни плочи и дали те по някакъв начин са били свързани с крепостните порти на Плиска".

   Изтриване
  9. За Папайос и Сургет Серафимов, разлика между статуя и релефна плоча няма. Карай, да върви бизнесът, че трябват кинти за тревопушене.

   Изтриване
  10. Здравейте,

   В книгата си „Свят, населен с демони – науката като свещ в мрака“ известният учен Карл Сейган в първа глава на стр.59 казва следното, което напълно съответства за по-голямата част от старата история на света и по-специално за нашата историческа наука за периода преди V – III векове пр. Хр. (текстът е дълъг и ще го предам на части и дано да бъде публикуван):
   „Псевдонауката се различава от грешащата наука. Науката се храни от грешките, като ги отстранява една по една. През цялото време се появяват неверни заключения, но те са формулирани без категоричност. Хипотезите се изграждат по такъв начин, че да остане отворена възможността да бъдат опровергани. Експериментите и наблюденията служат за проверка на няколко алтернативни хипотези. Науката непрекъснато търси и се стреми към все по-пълно вникване в нещата. Разбира се, когато една научна хипотеза бъде опровергана, това обижда собственическите чувства на нейния създател. И все пак тези опровержения са признати от всички като основен елемент на научните начинания.
   Псевдонауката е пълната противоположност. Често хипотезите са формулирани така, че да останат недосегаеми за какъвто и да било експеримент, който евентуално би могъл да ги опровергае. Следователно те поначало не могат да бъдат отхвърлени. Занимаващите се с това хора са винаги нащрек и в защитна позиция."

   И по-нататък:

   „Има много неща, които науката все още не разбира, много загадки, които тепърва трябва да бъдат решени. … Учените може и да отхвърлят мистичните откровения, за които няма други доказателства, освен нечии твърдения, но едва ли някой от тях вярва, че разполага с пълното познание за природата.
   Науката далеч не е съвършеният инструмент на познанието. Просто е най-добрият, с който разполагаме. …
   Научният начин на мислене е едновременно и творчески, и дисциплиниран. Това е много важно за неговия успех. Науката ни подканя да изложим фактите, дори когато те не отговарят на превзетите ни убеждения. Тя ни съветва да вземем предвид и алтернативните хипотези и да проверим коя най-добре съответства на фактите. Налага ни едно деликатно равновесие между абсолютна отвореност към нови идеи – независимо от това колко са еретични – и най-строга скептична проверка на всичко – нови идеи или установени истини. Този вид мислене е и много важен инструмент за всяка демокрация в епоха на промени."

   Продължава!

   Изтриване
  11. До Анонимен8 ноември 2017 г., 8:54

   Нещо Ви плаши анонимни господине (госпожо?), такова е впечатлението ми.

   Нека разгледаме фактите - Милчев упоменава, че релефа на Тракийския Конник не е сполия, споменава и за фрагменти от друга монументална статуя, пак от терена на Плиска, това е същественото. А за това, че А. Милчев не е посмял да отиде по-далеч, ами я вижте годината на публикацията...

   Коментара Ви за антропологичните изследвания е крайно несериозен. За какви проби говорите? Касае се за краниметрични и серологични изследвания, ако нямате доверие на методите на д-р Попов, посочете какво точно е сгрешил човека.

   Изтриване
  12. Г-н Серафимов вашето впечатление не е аргумент за доказателство и потвърждение на подобна хипотеза, тъй като избегнах те тънко въпросите, дали сте учен в определена историческа сфера и дали имате доклади по исторически теми на такъм форум, отговорът е красноречив дори, и да го избягвате умело. Относно, че не правите разлика между монументална статуя и фрагменти от релефна плоча показва, че дори изобщо никога не сте имали допир и отношения с историческата наука в детайли, а само на любителско ниво, което не е фатално. Да имате смелост да коментирате или критикувате заключителните становища на специалист работил на терен цял живот, поне малко от малко трябва да имате понятие а не само интерес и мерак да сте значима личност с вашите посредствени впечатления. Антропологичните изследвания са коментирани на форум и публикувани в специализираната литература, така че там надграждането предстои.

   Изтриване
  13. Имаше една подобна "критика" в списание "8" от една професорка.
   Логиката е потресаваща - нямаш доклади, значи не ти важат аргументите.
   Имаше и един подобен виц, в който милиционер обясява на колега какво е логика - "Ти имаш ли аквариум? - Не. - Е, значи си ..."

   Изтриване
  14. Направо си е страшно даже, не се коментират новите факти, а се акцентува върху качествата на този, който изнася новите факти.

   Изтриване
 4. Павел е прав ! Вижте надписа от 4-та и 5-та снимка :

  http://balkan1.blog.bg/history/2013/02/02/dom-svetilishte-smilovene-koprivshtica.1048948

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Продължение от Анонимен 8 ноември 2017 г, 18:52

   "Една от причините за успеха на науката се крие в това, че в самото й сърце има вграден механизъм за коригиране на грешките. Може би някой ще изтълкува това мое твърдение като твърде широко, но аз смятам, че правим наука всеки път когато критикуваме самите себе си и проверяваме идеите си спрямо околния свят. Обратното – когато сме самодоволни и безкритични към себе си, когато не правим разлика между очаквания и факти, тогава рискуваме да се плъзнем към псевдонаука и суеверие.
   Всеки път когато една научна статия представя някакво късче информация, то е придружено от скала за отчитане на възможната грешка – едно безмълвно, но настоятелно напомняне, че няма пълно и съвършено познание. Това е един вид корекция, показваща доколко вярваме на това, което си мислим, че знаем. Ако степента на възможната грешка е ниска, то точността на нашите емпирични знания е голяма. Колкото по-голяма е възможната грешка, толкова повече се увеличава и несигурността в нашето знание. Като изключим чистата математика, няма нищо, което да знаем със сигурност (макар че много неща със сигурност са неверни).
   Освен това учените са много внимателни, когато характеризират степента на достоверност на своите опити да разберат света – като се тръгне от предположения и хипотези, които носят в себе си голяма доза колебание, и се стигне чак до природните закони, които са намерили многократно и систематично потвърждение при много проучвания върху механизмите на света. ...
   Хората може и да мечтаят за абсолютна сигурност; те могат да се стремят към нея; може да се преструват – подобно на последователите на някои религии – че са я постигнали. Но историята на науката – далеч най-успешната претенция за познание, достъпна за хората – ни учи, че най-доброто, на което можем да се надяваме, е непрекъснато да подобряваме своето разбиране за света, да се учим от грешките си. Това е един асимптотичен подход към вселената, който обаче съдържа в себе си условието, че абсолютната сигурност винаги ще ни убягва.
   Винаги ще сме в плен на грешките. Най-доброто, на което всяко следващо поколение може да се надява, е да намали с малко стойността на грешката и да увеличи базата данни, към която се отнася тази грешка. Скалата на грешката е всепроникваща, видима оценка за достоверността на нашето познание. ...
   Една от основните свещени заповеди на науката гласи: „Не се доверявай на твърденията на авторитетите.“ (Разбира се, учените, които са примати и следователно са включени в йерархии на доминиране, невинаги следват тази повеля.) Много от тези твърдения са се оказали болезнено погрешни. Подобно на всички останали, авторитетите също трябва да докажат своите заключения. Тази независимост на науката и проявяваното понякога нежелание да приеме конвенционалната мъдрост я правят опасна за доктрини, които не са толкова самокритични или имат претенции за абсолютна сигурност.
   Тъй като науката ни води към разбирането на света такъв, какъвто е – а не какъвто ни се иска да бъде, – в редица случаи нейните открития няма да бъдат непосредствено разбрани и приети. Може да се наложи да направим малко усилие и да преструктурираме своя светоглед. ... Нашата самоувереност се руши.“

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  2. Здравейте отново,

   Извинявам се на всички, които четете публикациите в блога на Sparotok и коментирате написаното както от него, така и от коментиращите, че поради дългият текст, който бях цитирал по-горе, може да не сте обърнали внимание на на-важното, което се отнася особено за тези, които обвиняват Павел, че не цитира авторитетните учени. А ето какво един голям учен Карл Сейган, е написал за своето съсловие:
   „Една от основните свещени заповеди на науката гласи: „Не се доверявай на твърденията на авторитетите.“ (Разбира се, учените, които са примати и следователно са включени в йерархии на доминиране, невинаги следват тази повеля.) Много от тези твърдения са се оказали болезнено погрешни. Подобно на всички останали, авторитетите също трябва да докажат своите заключения. Тази независимост на науката и проявяваното понякога нежелание да приеме конвенционалната мъдрост я правят опасна за доктрини, които не са толкова самокритични или имат претенции за абсолютна сигурност.“
   Освен това, в хуманитарните науки кариера се прави на база потвърждаване на написаното от „авторитетите” в съответната област. И ти може да станеш „авторитет”, ако успееш да напаснеш, макар и с доста напъни, някой нов факт към „теорията” на „авторитета”. Никой в тези науки не се е превърнал веднага в авторитет, когато е лансирал нова хипотеза, оборваща създаденото до момента от някой „авторитет”, въпреки че тя по-добре свързва в едно новите и старите факти и знания.
   Едва след време някой „необорим авторитет” може да си позволи да каже: „Това, което казваме е само хипотеза, засега добре описваща знанията ни, но тя може малко да се видоизмени като по този начин описва по-добре нещата, включвайки и „нови” факти”. А тези „нови” идеи и факти той е взаимствал от някой, който по-рано е бил отхвърлен и оплют, но вече позабравен. Така се развиват хуманитарните науки...

   Обръщам внимание на всички, които се заяждат с г-н Павел Серафимов, че не е учен. Да, той не е учен в смисъл, че няма необходимото образование, че не е публикувал статии на исторически форуми, но нали знаете, че там материалите се преглеждат от комисии от „авторитетни учени“ и не се допускат такива, които не са подкрепени от някой „учен“. Как тогава г-н Серафимов да участва?! Освен това той няма претенции да е „корифей“, а само предлага подходяща хипотеза за непубликуваните и често скрити факти или такива, които са частично обяснени с „утвърдените теории“.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 5. Само се оправдаваш бе Павеле и нищо не доказваш нито оборваш ,ама искаш да ти вярваме. Хайде сега да покажеш ,че Неделчев не е прав ,а ти си тоя който казва истината.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма как проф. Неделчев да е прав по простата причина, че никой не е представял доказателства за иранския език на старите българи. Никой не е предстаял доказателства, че повечето от нас са от памиро-ферганската раса, нито пък някое генетично проучване показва, че делим един произход с пащуни, талишци и др. Да не забравяме и това, че в старобългарския няма ирански субстрат.

   Изтриване
  2. Ти анонимни, що се резилиш само. Тъй си неспособен, даже Българския език не научил си още, а тръгнал ми да поучава другите ...
   Обзалагам се, че си хрантутник един.

   Изтриване
  3. Павле а кой е казал, че римските пенсионирани легионери, заселени по нашите земи особено в северна България са от памиро-фергански тип. Има и от Галия, Армения и т.н.

   Изтриване
  4. Ветераните най-често са се завръщали в земите си. За това, че тракийските ветерани са се връщали по родните си земи има доказателства. От друга страна, навярно знаеш за забраната за брак между римляни и варвари, в случая траки.

   Че въпреки всичко, у нас е имало заселени гали, италийци, арменци, не се и съмнявам, но не се и съмнявам в това, че броя им е бил незначителен в сравнение с броя на хората спадащи към местното население.

   Изтриване
  5. Тук не съм съгласен. ХI Клавдиев легион от Рациария го местят в Дуросторум след Траяновите войни с даките, едва ли императорът е изкукуригал, че да го напълни този легион с други траки.След този период империята започва да размества военните формирования по периферните провинции като опит за предотвратяване на брожения с местен характер, което пък води до кризата след управлението на Комод. Разразила се масово в първата половина на III в.

   Изтриване
  6. Къде са стационирани траките участващи в римските легиони е едно, а къде са се установявали след военната си служба е нещо съвсем друго.

   Ако имаш свидетелства от областите на антропологията и генетиката, за това, че значителна част от нас са потомци на арменци, или гали, представи ги, ще ми е интересно да се запозная с тези данни.

   Изтриване
  7. По първото изречение си личи изключителната некомпетентност на г-н Серафимов. Вие Павел, последно в коя от всичките исторически области сте специалист, че трудно Ви усещам? А за второто си личи, че не сте вникнали надълбоко в изследванията на Боев и Чолаков ако сте ги чели въобще, и само ги посочвате за подплатяване та хипотезите си. Успех.

   Изтриване
  8. Анонимни господине, Вие явно считате себе си за учен, но в такъв случай би трябвало да осъзнаете, че прийома ad hominem не пасва на човек на науката.

   Един учен би бил конкретен, би посочил ясно и точно какво точно не съм разбрал от изследванията на Петър Боев и Славчо Чолаков.

   Прочее, дори руските учени приемат факта, че траките като цяло са автохтонно население: “Над изучением фракийского языка успешно работают современные лингвисты (В. Георгиев, В. Бешевлиев, К. Влахов, М. Будимир, И. Руссу, А. Карнуа, Л. А. Гиндин и др.), во многом опирающиеся на работы своих предшественников (В. Томашска, Д. Дечева и др.). По распространенному в настоящее время мнению, фракийский язык (или несколько родственных фракийских языков) следует считать самостоятельным языком (или языками), относящимся к индоевропейским языкам восточной группы satom. Большинство исследователей приходит к выводу о родственной связи фракийского языка с языком древнейших обитателей Балканского полуострова — пеласгов (В. Георгиев, А. Карлуа, Л. А. Гиндин)27.

   Таким образом, можно отметить, что среди исследователей этногенеза фракийцев (как археологов, так и лингвистов) приобретает все больший вес теория местного, автохтонного характера древнего фракийского субстрата на Балканах.”

   http://oldevrasia.ru/library/T-D--Zlatkovskaya_Vozniknovenie-gosudarstva-u-frakiytsev-VII-V-vv--do-n-e-/2

   Изтриване
  9. Това са само избраните от вас удобни както винаги имена, които не са цялата руска историческа общност.Явно в стремежа си да изкарате населението на Балканите тракийско(само и единствено) ви замъглява преценката и скъсява мирогледа на хронологическите и фактологически събития в Евразия.

   Изтриване
  10. Добре, така да бъде, нека съм човек с ограничен мироглед, но все пак Вие не представяте никакви свои аргументи и продължавате с ad hominem...това говори лошо за Вас.

   Ако аз съм ограничен човечец, който пише глупости, то какво правите Вие - човекът на науката тук при мен? Аз често срещам глупости из различни блогове, но не си губя времето да коментирам и споря. Глупоста прозира бързо, тези, които са нейни носители не са заплаха за никого. От друга страна, този, който казва истината е неудобен.

   Изтриване
  11. Не съм човек на науката. Аргументите мога да ги изброявам до утре, но ще изтъкна само няколко на прима виста. Науката с нейните кадри си е направила труда да обходи Балканския полуостров и да фиксира броя на могилите на 50 000. Вие твърдите във вашите публикации, че това е бройката им само в България, което НЕ Е истина. Дори не разграничавате типологията им на некрополни, селищни, хероони, наблюдателни и т.н. за вас лайка всички са от квадри, което НЕ Е истина. Второ твърдите, че 1100 г. българите били отъждествявани с мизите (които не са най-многолюдното племе), но не допускате, че това е на географски принцип, което НЕ Е обективно за едни изследовател. В тази ви публикация не правите разлика между монументална статия (според вас) и фрагменти от релефни каменни плочи. На всичкото отгоре Ат. Милчев прави опит да датира чрез метода на сравняване и поставя направата в 3 в., което отново не се връзва с вашата версия за строежа на Плиска и Преслав през 4в. Явно, че са привнесени от друго място за да са в средновековните пластове. Твърдите, че Буда имал тракийски корени, но нямате аргументи за това. Същото е и с началните египетски фараонски династии, които били поставени от куцото Коле от Катуница. Ако с подобни материали искате да се гордеят българите, явно не сте от този народ, не живеете сред него и не познавате душевността му. "Глупоста прозира бързо, тези, които са нейни носители не са заплаха за никого. От друга страна, този, който казва истината е неудобен".

   Изтриване
  12. Можете да си беснеете, плюете и обиждате колкото искате, но истината не можете да промените :)

   Изтриване
 6. Сарак е по-скоро сродна на стблг. *сарак/сракъ-дреха, облекло, покривало, нещо, което пази.
  От кое словосъчетание се възставновява сарак? Щото нали това значи *. Кормесий е гръцки запис, изговор. Би трябвало да се изписва *Кормес. По-късно се появява Кормисош, може и с -уш. С -уш примери бол. И<е има ли смисъл да се обяснява? Тоест приемственост в имената, като се доразвиват с нови наставки. По-здрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добре, де сега 16 точки в библиографията ли трябва да ровим? Защо поне не подксажеш в коя точка се намира сведението за тази дума *сарак, пък ази ше си я извадим с контекста? Интересно ми е как се обяснява загубата на консонат с средата и поява на гласна. Аре, гласната е ясна, ама консонатите за камънте, темелите на думите. Те не се появяват и изпадат как да е.

   Изтриване
  2. Като чуя: Ape...и ми става ясно, че не трябва да си губя времето.

   Изтриване
  3. Аз пък се чудя как дори действащи генерали са влезли в сектата на Павел. Явно тревните маси имат чудни свойства. А Спаро там е във вихъра си.

   Изтриване
 7. Купе може и да идва от "куп", "купчина", както шлем е сходно с "хълм".

  ОтговорИзтриване
 8. Каква е логиката на пограничен камък да се споменава думата войска?
  Много по-логично е това, което предлага Павел. Тук имаме описание на гранични области и на управителите им.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно, а и Бешевлиев навярно се е досетил, но сракъ не е тюркска дума и за него е било по-удачно да не я използва.

   Изтриване
 9. Привет Павле ; Еце ЖИТКУ може да стане, аку кам нещу ЧУВАРСТУ сипваме водица,а и рабутиците ше ни са видет еце длеги, кату САРАЦИ !

  ЖИТКО - РЯДКО - ( Най често за разредено млеко и др. което значение няма нищо общо с руска или друга дума, освен тракийското такова !

  САРАК - Окастрено младо дръвче,около 2-4 м. ( Сараците най често са се ползвали за огради,покриви,колове и др.Затова и в последствие тютюневите низи ги наричат ,, сараци'', понеже са с такъв размер) А в контекста; САРА е редица а САРЪ- жъпто ( туркски )които значения също нямат общо с тракийската дума САРАК, освен съвпадението.
  А между впрочем, първото име на жилището-покрив-колиба е ДАМ -ФЛЕВ -ХИЖЕ, Найменование дадено пак от тракийско племе, преди 10 000 г. !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чуварсту - в македонския диалект е "цврст, цврсто" - на книжовен български означава "твърд".

   Изтриване
  2. Благодаря ти за информацията! За мен е ценна вариацията жиТко-жиДко, заради преминаването на Д в Т. Кирил Влахов намира доста такива вариации в родопските говори и смята, че се касае за тракийски езиков субстрат.

   Изтриване
  3. Преминовонето на Д в Т се получава само в края на думите или ако след Д следва беззвучна съгласна, този процес се нарича асимилация. Няма засвидетелствани случаи на обеззвучаване на звучни гласни без да се касае за асимилация.

   Изтриване
  4. Каква е причината за вариациите Дапърва-Тепърва, Буздра-Пуздра, Дъкам-Тикам, Блюш-Плюш, асимилация ли е...?

   Изтриване
  5. Къде мога да ги видя тези примери? Дапърва може и да значи по скоро "да първо".

   Изтриване
  6. Думата дапърва-тепърва е обяснена в Български Етимологически Речник, Т1, с.319.

   Изтриване
  7. Павле, намерих нещо интересно по темата: http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-13461.htm тук сравняват "тепърва" с полското "dopiero", където "д" би дошло от "до", смисъла ми е, може "дапърва" да се касае за аналогична дума на "тепърва", но различна... Както ние имаме "защо", но също и "пощо". Другите думи къде ги има?

   Изтриване
  8. Другите думи могат да се намерят в други томове на Български Етимологически Речник. А що се касае до тепърва, тя е сродна и на тохар. tápärk - now.

   https://tied.verbix.com/project/glossary/toch.html

   Изтриване
  9. "Терърва" би била сродна с тохарската дума единствено ако и тя значи "то прьво" (както е в стб.). В противен случай не бихме могли да говорим за родство.

   Изтриване
  10. "Цвръсто" в смисъл на "твърдо" още се употребява в ежедневния говор в Свилеградско/Любимчанско и други части на Хасковско. "Соа ляпь - цвръст" ["този хляб е твърд"].

   Изтриване
 10. ::: ВЪЛЪВ ::::
  Сарак — гъсто нанизани листа тютюн "ПОД СУШилня" (място което се ПАЗИ : ПОДСЛОН : УКРИВА : ОХРАНЯВАНА ОБЛАСТ ) ?!?!? По пътя на логиката

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За това значение на думата сарак не знаех.

   Изтриване
  2. По-точно сарък, дълга върлина....два саръка тютюн...

   Изтриване
  3. Сарък има старо значение връх, горна част.

   Изтриване
 11. Павле, виж това - сигурно го знаеш.

  https://www.nytimes.com/2017/11/06/science/greece-griffin-warrior-archaeology-homer.html

  скит

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интересно е, но просто няма как микенците да са гърци. Страбон казва от ясно по-ясно - "Пелопс доведе своите хора от Фригия и даде името на Пелопонеc."

   Софокъл не се колебае да каже, че предците на Атрей - бащата на Менелай и Агамемнон, са варвари, т.е. не са гърци.

   Не са само историческите извори, които доказват, че микенците не са гърци. Самите названия Микена, Атина, Тиринт и др. нямат смисъл на гръцки. Това е принато дори от елинофили като Джон Чадуик.

   Изтриване
 12. Проблема при тълкуване на старите древни езици е, че у нас/и в Европа и Света/ не се знае от кой език кои други произлизат и какъв процент от думите си остават същите?! Да не говорим за многобройните диалекти!В Кои територии, по кое време кои езици са били използвани и кой от тях е бил приет за т.нар. Международен Търговски език?! В случая думата "Саракт" означава "моя кръв" ! Войните от изброените селища "са моя кръв"! Това което се забравя от всички у нас е, че Раковски /владеещ 6 езика от които 3 Древни/, НЕ случайно прави връзка между Санскрит и Стария Болгарски език! "Сарач" означава човек който шие от кожа дрехи и др...! Той свързва отделните парчета кожи в 1 цяло! Кръвта има същата функция, тя подхранва и свързва всички органи и части на тялото! Що се отнася до Аспарух, това означава - Божествена идея въплатена в тяло ! "Аспарите" са описани като "красиви Небесни Танцйори"! Нито едно тълкуване от късните т.нар. Тюрко - Ирански "езици" не може да даде истината за смисъла на старите Болгарски думи и имена, защото те вече са видоизменени и променени и като смисъл и като звук!Но самия фект, че все повече хора търсят истината за Болгарския род може само да ни радва!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На какъв език саракт означава "моя кръв"? Rakta е една от думите за кръв на санскрит, a sa притежава значение - с, със, този, тази, това.

   Изтриване
 13. Мисля че има съвременна дума саракт (sarakt) в латвийския език. Все пак, това са териториите на траките балти. А какво означава трябва да се види в съответната литература. Не литовски, а латвийски език. Все пак това са държави населени изключително с евреи, изтласкали по някакъв начин траките. Но може някои архаични думи да са останали. Естония е с тюркско население, каквато е и Финландия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако латвийците бяха евреи, то сред латвийците щяха да се срещат в голяма честота хаплогрупите J1 и J2, но реалността показва нещо съвсем различно:

   R1a is the primary Y-DNA (paternal) haplogroup among Latvian men, with 40 percent carrying it. R1a arrived in eastern Europe when the Indo-Europeans migrated to the Ukrainian-Russian steppe.

   R1a is also the most frequent haplogroup found in Lithuanian men. 38 percent of Latvian men belong to Y-DNA haplogroup N1c1.

   The common European haplogroup R1b was discovered in 12 percent of Latvian men.

   Rounding out the list of Latvian Y-DNA haplogroups are I1 (6%), I2a (1%), I2b (1%), J2 (0.5%), E1b1b (0.5%), Q (0.5%), and T (0.5%).

   Изтриване
  2. Господин Серафимов, в случая нямах намерение да изяснявам "парадоксите на историята и генетиката" на балтийските народи. Попитах, според Вас може ли съвременното значение на латвийската дума sarakt, да послужи за уточняване на смисъла на древната българска дума саракт, разбира се в зависимост от контекста на повествованието.

   Изтриване
  3. Ще би било по-лесно да се разберем, ако се изразявате по-ясно, а и се аргументирате по-точно, т.е. хубаво би било да представите нещо по-различно от лично мнение.

   Изтриване
  4. А вие какво аргументирано представихте, освен че в статията сте хвърляли боб за налучкване и сте споменали някое друго има от науката за авторите, и имитиране на дейност, че вършите нещо съществено? Някой в блога разбрали в крайна сметка значението на думата Саракт?

   Изтриване
 14. Крайно време е така наречените български учЕни да ни дадът един смислен превод на този текст без да ходят до Китай и Монголия,а да се огледат по-щателно в старите ни диалекти и близки до нашия езици.Например в Украйна и сега се изпозва във войската думата черговии роти,тоест дежурен по рота,на чергуванні - на дежурство, на охрана а това много напомня черговил/чергобил от текста на артефакта.Титлата Ичергу боил звучли ли ви на български,защото на мен хич даже.А чергуб(в)ил се доближава много повече.А строгин купЕ не звучи ли на български като здрава,твърда сиреч метална ризница а не плъстена? Казват,че от стара народна песен запазена по Източна Стара планина се цитира купЕ като ризница. Изобщо не е трудно да се разчете надписът, ако не искаш обаче да го изкараш тюркски или китайски и т.н Ясно е,че кметът (жупан) на дадено населено място има отряд за охрана,дежурства или опълченци (не-голям според мунициите)с изброени оръжия и е посочено самият той какво притежава на склад така да се каже.Житко(ой) чергубила може да означава и охранниците(стражите) на Житко - дали е име на човек или на малка крепост, а защо не охрана на житен склад..всичко може да бъде, но моля българските учени:Поработете здраво,дайте най-после достойни преводи на надписите на достойните ни български мъже, а те са били истински Мъже а да ги кичите с титили като Туртун пиле жупан,мезе ичергюбоил и подобни е подигравка. ЛК
  ПС. за думата тулсхи от текста може да погледнете към диалектното туля се, крия се, скривам се,потулям се

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, има логига чъргубил да се свърже с укр. черговий-дежурен, изпълняващ наряд. Специалистите обаче са се погрижили да потулят нещата, черговий е обявена за тюрска заемка в украинския, нищо че показва връзка с литовската kergiù - прикрепям, прикачвам, т.е. назначавам.

   Изтриване
  2. Сьдє лєжитъ Мостичь чрьгѹбыліа бывыи прі Сѵмєонѣ цр҃и и прі Пєтрѣ цр҃и ос(м)иѭ жє дєсѧть лѣтъ сы оставивъ чрьгѹбыльство і вьсє імѣниѥ быстъ чрьноризьць ї въ томь сьврьши жизнь своѭ.
   Надгробната плоча на Мостич с надпис на старобългарски език 9-10в
   Е след като ясно е написано чрьгѹбыліа и чрьгѹбыльство на кирилица,защо навсякъде е цитиран като Ичиргу̀ боѝла???

   Изтриване
  3. Нямам представа какво е подтикнало специалистите да прекроят чрьгобыла на ичиргу боила...В надписите на гръцки език, протетично И може да се очаква, всеки лингвист би държал сметка с тази особеност.

   Изтриване
  4. А Павел в качеството си на какъв ще държи сметка, за каквото и да било? На Учен, будител, или държавен чиновник в образованието и науката?

   Изтриване
  5. Един хубав ден всички ще държим сметка на всички тези,който скриха истинската ни история - било то учени или държавни служители, а Павел правилно ни насочва към неща за размисъл.Истинската работа обаче ще остане за бъдещите учени,разбира се въпрос на време

   Изтриване
  6. Всеки член на демократично и свободно общество притежава свободата да критикува това, което смята за нередно. Ако някой се страхува от критиката на будния, то съществува възможност страхуващият се да има гузна съвест.

   Изтриване
 15. Браво, Павле! Ти се завърна и животът в блога отново закипя. Дори и зложелателите дават обилни доказателства, че с нетърпение са те очаквали!
  Действително „сарак“ е нещо, което обвива, обгръща. Пример: саркофаг(сар-ковчег), или името „Саркози“, което един мой еврейски приятел произнасяше „Шаркози“ – фамилно име на евреин, облечен в кафтан.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че саркофаг има друго значение, частицата сарко-σάρξ се превежда като месо, плът.

   Изтриване
 16. Здравейте,
  saroka-protection - това е лидийска дума означаваща защита, сароктон може да е форма означаваща защитник. Знаем, че езикът на мизите е лидо-фригийски, а самите лиди са ранни меони или пеони, живеещи и на Балканите и в Азия минор в съседство с мизи и бриги-фриги.
  от друга страна последния цар на Асирия носи името САРАК.
  С троянският Асарак пък се свързва тракийската и византийска крепост Асара.
  САРпедон е името на тракийски принц брат на царя на Енос, който бива убит от Херакъл според митовете. В една стара карта по южното ни Черноморие от отбелязано името САРпедонски скали.
  Аз нямам проблем с древноиранското САР, което си е форма на нашето ЦАР, тъй като трак. племе медите са една от основополагащата група на Персийската империя. Има също податки за мизийско и фригийско присъствие по горното течение на Тигър и Ефрат в древността, което няма как да е случайно.
  Стримоните стават витини или битини след като биват изтласквани от мизи и тевкри в посока тракийския Босфор. Епоним за името им обаче е Битинос, за който някои смятат, че е син на Одрюс, царя на одрисите. Битинос заедно с Тинос биват осиновени (вероятно след смъртта на баща им) от тракийския цар на Салмидесос сидонецът Финей, брат на Кадъм. поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, лидийския език наистина дава добри кандидати за тълкуването на сарак, не само сарока, но и сарати-пазител.

   Изтриване
  2. Има в Мала Скития(Добруджа) цар СИРИАК, сякъл монети с името си и изображение на диоскурите. Това също може да е любопитно сравнение.

   Изтриване
  3. Да, Сариак е доста интересно име, но се води иранско...като разбира се не е иранско.

   Изтриване
  4. Как така се води, ама разбира се не е иранско? Обосновете се ако обичате.

   Изтриване
  5. Не е нужно да се обосновавам, а да уточня. Длъжен да се обоснове е Фердинанд Юсти, с.288 -

   https://ia800203.us.archive.org/1/items/IranischesNamenbuch/Iranisches_namenbuch.pdf

   Изтриване
  6. Да разбирам ли, че всъщност нищо не изследвате а само противопоставяте различните тези и мнения на действителните проучватели? Благодаря.

   Изтриване
  7. Така, така, Павле! Всекиму според заслуженото! Независимо, че се прикрива зад културно поведение и откровено желание да научи нещо ново!

   Изтриване
  8. Някои наистина водят подривната си дейност доста умело и субтилно...

   Изтриване
  9. Целокупният инвентар на соросоидите в България влиза вече в действие, не само файтонджийският!

   Изтриване
  10. Не зная кой плаща, но действително доста са активни тези, които пускат коментари с обиди, обвинения, заплахи. В 99% такива коментари аз не допускам, та представете си какво е реалното количество...

   Изтриване
  11. Допуска негативни коментари колективът Спароток, само срещу заплащане. Дори се надява историци и археолози да му се отчитат финансово за да не им изкривява доверената на Спаро информация. Иначе няма отърване от измишльотините му.

   Изтриване
  12. Фантазиите и измишльотините не пречат на никого, пречи истината, която показва грешки и недостойно поведение на определени хора. Те разбира се се гневят когато са разобличени, а ти анонимни господине ми се виждаш и разгневен и изплашен :)

   Изтриване
  13. Финей не е брат, а баща на Кадмо. Агенор или Антенор е баща на Финей (Фениус),т.е. дядо на Кадмо. Сидон не е в Мала Азия а е едно от имената на Тракия (Ариа, Перке, Злакия...). Гробът на Телефаса, майката на Кадмо, не в някаква малоазийска "Финикия", а е в Тракия. Кадмо предава писменоста (16 букви) на неграмотните протоелини в Бойотия.

   Изтриване
 17. От надписът на Лемноската стела > СЕРОНАИ на Моринеа , владетел, управител или просто ..сар/цар

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, както титлата от Лемноската стела, така и пеласгийската, филистимската титла серен, са от един и същ произход, като са съпоставими на използваната от акадците титла шар-цар, владетел.

   Изтриване
 18. здравейте, много интересна статия, много добре написана. преди няколко дни се получаваха някакви трърдения че турците и гърците имат припокриващ гененом, това ще бъде много интересна статия.

  Павел, исках да те попитам, 2 въпроса, които винаги съм си задавал. Ако българите (траките) наистина са били една от най древните цивилизации, използвали ли са парични средства и са търгували - за монети съм чел и виждал, чел съм твои статии в които споменаваш за агрикултурата - но имали някакъде запис, документ, рисунка където се вижда ще има размяна нещо за нещо. Това би могло да докаже ще наистина българите са били цивилизация която не само е търгувала но и е записвала тези неща. Ще чакам твоето мнение по въпроса.

  ОтговорИзтриване
 19. А някой чувал ли е думата "сарач"? Това е първото нещо, което ми дойде наум , докато четях статията. Не знам дали е българска, но днес ние я използваме за назоваване на един много стар (да не кажа направо древен) занаят, който е на път да изчезне. Става дума за хората, които изработват неща от животинска кожа и то в нашият случай по-конкретно кожени изделия за коне, магарета и впрягове - моят мъж си поръчва углавници, палдъми, юзди, но майстора може да ти изработи каквото си поискаш от кожа и метални елементи (не кове метал, просто го ползва с кожата). Та мисля, че най-общо "сарач" е човек, който изработва неща от животинска кожа - те се шият на ръка! Дали, ако това е българска дума е със същият корен?
  И още един въпрос конкретно къ

  ОтговорИзтриване
 20. Моля, за препоръка за книга История на средновековна България - кои автори са поне малко достоверни, за да си купя?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Що се касае до средновековната българска история, поне за мен, най-добрите автори са Пламен Павлов, Петър Ангелов, Димитър Ангелов. Каквото и да вземете от тези хора, няма да сгрешите.

   Изтриване
 21. Защо ми се струва,че всияки се доближават до истината за значението на сарак(т) но не съвсем :-) Саракт се доближава по значение до държава,царство но май става въпрос (на модерен език казано) за правителство на държавата.Канът назначава щефовете заставаши от лявата и дясната му страна на трона и отговарячщи за определени части на царството.Вероятно е имало значение кой е дясна ръка, кой от ляво, предполагам дясната страна е с повече привилегии :-) може би ..С 2 думи си го превеждам надписът така: Назначаван брат ми за кмет на столицата и му давам 1 стратег да му върши работата, на лявостоящия министър в правитеството ми ..тези и тези земи , на десния ми министър- онези там земи с персонал да им помага :-) Сарак(т) е правителство (съвет,ръководен орган на канството ,както да го наречем,администрация на царството) Както на хинди: sarakar e и state но и government (eng) И правилно Бешевлиев се е отказал от царство за саракт,но е бил наблизо да познае :-) В никакъв случай саракт не е войска,няма логика в текста
  лк

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Правителството е в столицата. А този камък е на границата с Византия. Камъкът е сложен след превземането на Дебелт, Несебър и Версиникия. Това са нови завладени земи и Крум слага гранични стели, за да си очертае владенията, както и кои ще са им управителите. След смъртта му, Омортаг сключва мирен договор с Византия и границата е фиксирана с построяването на Еркесията, която е 30-40 км на север от мястото на този камък.

   Изтриване
  2. Имате право, надявам се да ми позволите малка поправка. Смятам, че ново освободени земи е по-правилно от нови завладени земи. Все пак Балканите са си наши, натрапниците идват от Ориента и Африка.

   Изтриване
  3. Разбирам за повода и мястото на надписът,изразих се образно. Имах предвид следното.Приказките почват така обикновено(на руски ще е по-лесно да се обясни) Жили были в одном царстве государстве царь и царица...и т.н или царств0 + государство.Хем царство е страна,хем е государство..А не всички страни са государства- там има на исконна,суверенна територия форма ма организация,управленив,принуждение,съдебна сиситема и тн,държава- в случая господарят(собственик,владелец) Крум узаконява зовите си владения.. Сарак/т би могло да значи и държава(государство) и царство/страна едновременно Господар идва от господ(не е изяснен произхода на думата доколкото знам) Сюбиги не е ли титла - господар? Вие лично какво мислите за значението на сарак,г-н Doychev?

   Изтриване
  4. В български народни приказки често се използва обръщението Царю господарю.. Например: Кан ювиги Омортаг може титлата да се преведе на съвременен бг > Цар Господар Омортаг :-) Това е шега за релакс ,че много се е напекло тука положението с тъпи заплахи и дишане в тила и подобни глупости.

   Изтриване
  5. Възстановени територии,на свещенните деди, заграбени от нашественици от далеч :-).Затова Крум ги е бил здраво та още го мразят съседите :-)

   Изтриване
  6. Смятам, че Павел е прав за значението на думата сарак - охранявана област. Спечелени са територии с битка, но властта там не е установена още, тъй като няма мирен договор. Затова тази област се поставя под охрана, Крум я разделя на две или три и слага хора да отговарят за отделните части - брат си, чъргу боила Тук и кавхана Иратаис.

   Изтриване
  7. Да, текстът дава указания как стоят нещата, но проблема (за някои хорица е), че сарак не е нито тюрска, нито иранска дума, а принадлежи към речта на древнобалканските народи.

   Изтриване
 22. Имайки предвид участието на печенеги, узи и кумани в формирането на българския етнос, може обсъжданите думи да са от езика на тези степни народи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Надписът от Маламирово (Хамбарлий) е от началото на IX век, а печенегите и узите се установяват доста по-късно на наша територия, същото важи и за куманите.

   Изтриване
  2. Има доста свидетелства, че печенегите сме ги ползвали многократно като наемници и преди да се установят по нашите земи.

   Изтриване
 23. Кажи Спарко какво ще правиш като свършат мангизите с които плащаш на клакьоретата да те хвалят и защитават?Нали не си забравил, че те наблюдаваме от близо и ти дишаме във врата:)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз се чудех какво е това течение, че ми става хладно на врата, а то каква била работата...:)

   Изтриване
  2. Като му свършат „мангизите“ ние бързо ще му съберем нови, како вече преди време заявихме това. А като му дишате във врата поемайте по дълбоко въздух, за да осетите по-добре миризмата, която ви се полага и излиза малко по-низко от кръста.

   Изтриване
 24. Отново интересна статия,напълно е възможно началната форма на войска да е била със смисъл,тези които пазят.Или да е свързано със дрехите.Все пак отличителния белез на един войник е неговата броня.И навярно може нарицателно да се е използвало думата "облечените" или "защитените".

  Иначе за типично вашия край на статията.Напълно е възможно една част от учените и историците ни,да отричат подобни теории,от страх да не станат български шовинисти.Понеже ако наистина нашата история, е такава каквато я представяте,то това е неизбежен факт.А и, в днешния модерен свят,има безброй примери как хора съвсем съзнателно остават други човешки същества да страдат ,само и само да не ги нарекат с някаква думичка.Пример за това е събитията в Английския град Ротхердам.

  Но колкото и да се пените,тези хора реално не ги вълнува съдбата на народа.В свят в който индивидуалиста е издигнат в божество,дреме му на някой си историк ,че бълва лъжи и неистини.Нали има награди на стената,те са доказателството за истинския успех,а не какво и колко е направил за собствената си кръв.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че няма причина от страх от обвинения в шовинизъм ако се каже истината. А и да е недоволен някой, какво от това, ние трябва да гледаме собствения си интерес, а не да треперим да не разсърдим другите. Дано учените си успеят да разберат това.

   Изтриване
  2. Вижте непременно интервюто на Бойко Василев с президента в последната „Панорама“! Там Румен Радев съвсем ясно определя, че не интелектуалецът с дипломите и титлите се счита за „народен будител“, а точно такива хора като нашия Павел Серафимов!

   Изтриване
 25. Има една интересна дума от речника на гуцулите от Западните Карпати - Сардак.На мен лично ми прилича на Сарак,но не знам дали е така.Срещнах я изучавайки фолклорните им костюми. Сардак е дреха от дебело сукно с дълги рукави и много украсителни елементи.Мъжката носия е риза,отгоре кожен елек-кептар(с вълната отвътре)също колоритен, а най-отгоре е сардакът- който действително предпазва всичко под него :-) .Има 4 хипотези за произхода на името на гуцулите,Макс Фасмер обяснява името им с готското guta -гот,има славянска,румънска,осетинска хипотеза и т.н.Самите украинци казват,че езикът им се доближава повече до български,хърватски,сръбски.Напр.На Николай казват Коцьо,дєдьо за тате,вуйко за вуйчо,бердо (бердє) за отвесен склон,правят овче бяло сирене като нашето точно - будз (буц) е една бучка от него.Известни са с техните бартки - малък топор/брадва с доста дълга дръжка,сега овчарски атрибут, но е бил някога и бойно оръжие. Такова са имали българите доколкото знам.
  Забавно звучи на езикът им следното:Я так ся вчора напив :-) ( я так вчера напился- руски,я так учора напився- на укр),защото както на български слагат възвратната частица- ся пред глагола,на укр и руски е след него. Унесох се, исках да погледнете на думата САРДАК(покриваща отгоре дреха) дали има връзка със САРАК (при вас за охранявана зона)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не познавам речта на гуцулите, но съм сигурен, че името им означава готи, гети. Те са и май най-близките ни роднини, при тях се срещат EV13 и J2, които са изключително редки на север и изток от гуцулите.

   Ако сардак действително означава дреха, то тя е от един и същ произход както и сарак - нещо, което пази, нещо, което се пази.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Няма съмнение, че гуцулите са наши хора. Като „сардак“ е и нашето „чардак“–оградена тераса, запазена от дъжда. На „Коцьо“ съответства типичното наше „Коцо“(Врачанско). На „бердо“ – нашето „бърдо“.

   Изтриване
  3. Свързвайки думата "чардак" е позната и като "сачак"(поне аз така я използвам и така я зная ) в смисъл навес и също нещо за запазване от дъжда.По друг начин казано е хоризонтална издатина на нивото на покрива или малко под него.

   Изтриване
  4. Официално чардак е иранска дума -čārtāk, която е навлязла в езика ни с турско посредничество.

   Изтриване
 26. Предлаганите от определени автори паралели Мадра (Индия)-Мадара (България) и Варну (Индия)-Варна (България) са несериозни, а и в този случай, навярно неумишлено са пропуснати паралелите с тракийските селищни имена Модра [7] XII.3.7 и Вариана [8] IV.6.31. Не трябва да забравяме и това, че в Северна Европа, там където за иранско влияние не може да се говори, има хидроним Warna, а също и топоним Varna.
  Според мен тези факти не противоречат на тезата ви/ всъщност на историческата истина/. Напротив те я потвърждават. Тези съвпадения са напълно обясними с разселването на Арйаните на Юг .Този процес е дълъг и има няколко миграционни лъча- Северна Европа, Тракия, Персия, Индия. Неслучайно при брамините в Северна Индия, макар и смесили се през вековете с чандала/Дравидите и семитите/ Арийските антропологични белези са се запазили. Същото важи и за част от Иранците - често се срещат хора със светли очи и т.н. . Няма никакво иранско влияние- просто старата Персийска и Тракийска култура имат един източник. Става въпрос за процес продължил хилядолетия-съответно на базата на една култура са се обособили в течение на времето различни субкултури, но с единен източник.
  Нека започнем от там, че историята на цивилизацията е много, много по- древна - Потъналия и открит НАСКОРО град Двар/а/ка според въглеродния анализ, колкото и несъвършен да е той е на близо 30 000 години. Това Е САМО ЕДИН ОТ МНОГОТО ФАКТИ, които противоречат на скалъпената официална история!!

  ОтговорИзтриване
 27. срюквам - викам, свиквам - родопска дума

  ОтговорИзтриване
 28. Любопитен факт... Коментарите са по-интересни и по-информативни от статията.

  ОтговорИзтриване