21.03.2018 г.

ИСТИНСКИЯТ ЕЗИК НА СТАРИТЕ ГОТИ


Преди да попадна на работите на Ганчо Ценов и Георги Сотиров, считах готите за германи по произход. Разбира се чудех се защо представителите на този стар народ притежават по-скоро български имена като Видимир, Витимир, Остро, Caвa, Видигой, някои от които се ползват дори понастоящем.

За жалост, навремето не знаех важни подробности, които биха ми помогнали да разреша загадката. Едва в книгите на Ценов и Сотиров намерих данни, които до този момент никой не ми бе споменавал. Разбрах, че за летописците Йордан, Прокопий и др. готите са де факто гетите. Te ca хората, които Херодот нарича най-храбрите, но същевременно най-миролюбивите от всички траки, т.е. наши касае се за наши предци.

В последствие се запознах със засягащите готската (гетската) история творби на проф. Асен Чилингиров. Благодарение на тях узнах как е създадена фалшификацията позната като “Codex Argenteus” – Сребърния кодекс, която е трябвало да заблуди света, че става дума за евангелието създадено от владиката на готите (гетите) Вулфила.

Реално се касае не за ръкопис от IV век, а за работа създаденa през XVII век въз основа на лангобардски документи. Пак от проф. Асен Чилингиров научих, че истинското име на духовния водач на готите (гетите) не е Вулфила, а Урфил.

Узнах и за важната подробност, че по време на Античността, в Кападокия, която се явава родно място на Урфил, са живели хора, които са от същия произход както и изконното балканско население – нашите деди. Не на последно място, от работите на проф. Чилингиров получих потвърждение за това, че азбуката ползвана от Урфил (Вулфила) e глаголицата, която още през IV век Св. Йероним разпространява в Далмация (Западните Балкани).


Образец на "готска", реално лангобардска писменост. Надписи с такива букви няма на Балканите, а точно тук е изнамерена готската азбука

Тухла от времето на гота Теодорик Велики, вижда се добре, че буквите нямат нищо общо с тези от "Codex Argenteus"Brick with the emblem of Theodoric, found in the temple of Vesta, Rome. It reads "+REG(nante) D(omino) N(ostro) THEODE/RICO [b]O[n]O ROM(a)E", which translates as With our master Theodoric the Good reigning in Rome [this brick was made].Ценен и приноса на проф. Чилингиров по отношение на доизясняването на смисъла на готски имена като Валамир, Атила, Бериг, на а също и етнонима веси/беси. Toва е истинското име на веси-готите (Vesse Gothae), които някои неправилно и тенденциозно наричат вестготи.

Не по-малко важни са и сведенията представени от Юли Хаджи Димитрова в книгата ѝ “Gothi qui et Getae- Готи сиреч Гети. Дадени са непознати на българския читатели подобности за старата готска история, за това, че в миналото е поставян знак на равенство между готи и българи. В творбата на г-жа Хаджи Димитрова са дадени и изображения на лангобардските документи станали еталон на “готската” писменост от “Codex Argenteus”, представени са и хубави разяснения относно свидетелството на Валафрид Страбон за това, че готския език се говори в Добруджа даже и през Средновековието. След малко ще разберем колко важна подробност е това.

Има и друг автор, който се е задълбочил в проучване на истинската етническа принадлежност на готите. В книгата си “Траки/Готи/Славяни” Петър Георгиев, подобно на проф. Чилингиров и г-жа Хаджи Димитрова дава сведения за това, че по време на Античността готите са отъждествявани с гетите многократно и то от автори, които са познавали готите. Разгледана е и спомената от Йордан дума белагини, на която са обърнали внимание и другите автори.

По отношение на историческите извори поясняващи кои са старите готи, къде е прародината им и т.н. е излишно да се впускам в подробности. Ганчо Ценов, Асен Чилингиров, Юлия Хаджи Димитрова, Петър Георгиев, а и Георги Сотиров са изнесли предостатъчно информация. Моят принос в изясняване на това, какъв е бил езика на старите готи се състои в нещо друго.

Смятам, че след като са направени сериозни опити за се изкриви историята на гетите наречени още готи, и са хвърлени огромни средства за създаване на фалшификат, с който да се внуши, че речта на готите е германска, то трябва да се търсят доказателства, които не могат да бъдат подправени. Слава Богу, такива има и понеже навремето важността на тези доказателства не е осъзната от недобросъвестните индивиди, днес сме в състояние да намерим истината за езика на старите готи.

Какво е това, което не може да бъде подправено, а същевременно може да се използва за доказване на етническата принадлежност на определенагрупа хора? Ето и обяснението: Когато един народ населява дадена територия дълго време, той оставя голям брой следи в имената на реки, планини, селища, местности.

Дори задържалите се за сравнително кратко в Източна Европа печенеги, са наложили свои названия като: Тунгате, Кракнакате, Салмакате, Сакакате, Гиеукате и др. Турците окупират страната ни в продължение на половин хилядолетие и поради това, въпреки българизацията на много селищни имена, у нас все още се срещат турски топоними като Кърджали, Хасково, Карлово, Хисаря. Едва ли има село, в чиито покрайнини да не се срещат названия на местности съдържащи турски думи като: гьол, бунар, дере, баир, кайнак, балталък, асмалък, топрак, алма, йери, чешма.

Нека видим как стои въпроса с готите, наречени още гети. Знаем със сигурност, че те обитават Балканите от II до IX век. Максимин Тракиец е роден през II век, а за баща му се казва, че е гот, от друга страна, за употреба на готски език в Добруджа през IX век свидетелства Валафрид Страбон. Ако готите (гетите) на Урфил (Вулфила) говореха германски език, то за такъв дълъг период - 700 години, Балканите трябваше да са осеяни с пет-десет хиляди германски имена на реки, селища, местности.

Такива обаче няма изобщо. На наша територия, а и в Южна Румъния няма нито един топоним, или хидроним, (регистриран в периода II- IX век), който да съдържа някакви думи от “Codex Argenteus”- Сребърният кодекс. В такъв случай изводът е повече от ясен – хората, на чиито език е написан  набеденият за готска библия “Codex Argenteus, никога не са обитавали земите ни и нямат нищо общо с готите на Урфил (Вулфила). Напомням, че този ръкопис е късен фалшификат, а изполвания език не е готски, а лангобардски.

В  Codex Argenteus” намираме основните за топонимията думи: brunna-извор, flodus-река, rinno-течение, река, gawi-област, grundus-земя, hauhs-високо, thaurp-село, поле, haims-селище, място, bagms-дърво, stads-град, селище, hawi-сено, трева, wigs-път.

Тъй като лангобардите са германи, ние трябва да срещнем думи от “Codex Argenteus” в топонимите на германски народи като немци и холандци. Разгърнем ли картата на Западна Европа ще намерим нужните съотвествия.

Лангобардската дума brunna-извор се среща в името на немския град Heilbronn (чието значение е лечебен извор). В сравнението по-долу могат да се видят примери на това, в чии земи можем да намерим съотвествия на думи от лангобардския “Codex Argenteus”.

Flodus-река, течение - Fliet, Visvliet (Холандия).
Gawi-област, местност - Wardega, Minedsga (Холандия), Allgäu (Германия).
Grundus-земя - Grundsheim (Германия).
Haims-селище, място- Heidenheim (Германия).
Hauhs-висок, височина, връх-Hochdorf (Германия), Hoogdorp (Холандия).
Thaurps-Hochdorp (Холандия), Dusseldorf  (Германия).
Bagms-дърво-Baumgarten (Германия), Hochboom (Холандия).
Stads, staths-град, селище, място-Ingolstadt, Neustadt (Германия).
Hawi-трева, сено-Hooiberg (Холандия).
Wigs-път-Langeweg (Холандия).
Rinno- течение, река- Rijn (Холандия), Rhein (Германия).

Нито един от тези термини не присъства в старите балкански топоними. Този важен факт, не могат да се оспори изобщо и поради тази причина казионните учени, а и съмишлениците им от чужбина не представят никога важните подробности на своите читатели. Не са представени и доказателствата за това какъв е истинския език на старите готи, които според Прокопий и др. са гетите.

Както вече отбелязах, най-ценните доказателства за характера на речта на даден народ са древните топоними – названията на селища, реки, местности. Благодарение на стари автори като Клавдий Птолемей и Прокопий Цезарийски, ние получаваме сведения за балкански селищни имена от периода II-VI век. Точно това е времето, в което готите най-интензивно се намесват в делата на Римската Империя. 

Нека видим какви са названията за извор, река, поле, село и т.н. в речта на хората обитавали Балканите в периода II-VI век. Проучвайки старите документи намираме следните участващи в топоними и хидроними думи: бара, река, виса, сане, пале, друвета, струа, вемасте, стура, понт.

Бара се среща в Суробара, Субара, Тамонбари, Бесапара, Брентопара и т.н. като значението е малка рекичка, а най-добро съотвествие намираме в българската дума бара-рекичка. Предположения за това, че пара/бара отговарят на българската дума бара, са изказвани от лингвистите Вл.Георгиев и Леонид Гиндин.

Река се среща в споменатите от Прокопий Миларека и Речиос. Подобни названия намираме и в Крим, където също са живели готи, става дума за споменатото още в Античността название Тамурака, като елементът -рака отговаря на блг.диал. ряка-река.

Виса се среща в Патависа, Берзовис, които са в обитаваната от готи в древността територия на Румъния. У нас срещаме Висюе, Висоне, Вис дина, Висанте. Трябва да уточня, че акад. Вл.Георгиев дава обяснение на елемента -виса със стблг. вьсъ-село, селище.

Пак този езиковед изтълкува споменатия от Прокопий топоним Сане със стблг. сѣно-сено, но дефинира селището не като тракийско, а като ново, славянско (1)*, като пренебрегва факта, че Прокопий пише и за друго селище Сане, което нарича древно. Ако за човек творящ през 530-540 година, определено населено място е древно, то със сигурност въпросното градче е от два-три века по-рано - 330-340 година.

Пале е тракийски топоним споменат в римски пътеводител – mutatio Palae. Тъй като езиковедите смятат, че най-древната форма на българската дума поле е *palje, то не е трудно да се види, че Palae и *palje са една и съща дума.

В древността, с името Понт е наричано не само Черно Море, но и река Струмешница. Цитирайки Вилхелм Томашек, Димитър Дечев предлага обяснение с penteine Pfad finden…-намирам път ..., това е правилно, но и двамата изследователи са пропуснаи стблг. пѫтъ-път, макар тя да е най-добрия кандидат.

Друг интересен топоним от земите на готите е Друвета. Вл.Георгиев го превежда с албан. drute-дървета, но разбира се най-подходяща е българската дума дървета.

Споменатият от Прокопий топоним Струa не е нищо друго освен чуждото предаване на българската дума струя.

Вемасте ce превежда от някои езиковеди като въ месте-на мястото мест.падеж.ед.ч., като разбира се българския характер на древния топоним кара професионалистите да изкажат твърдение, че се касае за ново, славянско название, само където не успяват да докажат въпросната ранна миграция защото и такава не е имало.

Стура се превежда с про-стор, страна. Задълбочилият се в тракийската ономастика Иван Дуриданов тълкува сродното на Стура название Капистурия със стблг.страна, про-стьрѣти.

Ето какъв е истинския език на старите готи, той не е нищо друго освен древна форма на българския и това може да се види ясно в сравненията по-долу.

готски/гетски-български

бара-бара-рекичка
виса-вьсъ-село, селище стблг.
друвета-дървета
масте-мѣсте- място мест.пад.ед.ч.
пале-полe, *palje- поле стблг.
понта-пѫтъ- път стблг.
река-рѣка-река стблг.
сане-сѣно-сено стблг.
струя-струiа-струя, течение стблг.
стура-страна, про-стьрѣти-страна, простирам стблг.

Въпреки че някои топоними са регистрирани преди повече от хилядолетие и половина, закодираните в тях думи са все още понятни за българите и в това няма нищо чудно защото ние сме потомци на хората дали древните названия. Наши предци са не само мизите, бесите, трибалите, но също и гетите станали известни и като готи.

Има още едно важно, но избягвано свидетелство за това – каква е била истинската реч на старите готи. Благодарение на Прокопий Цезарийски, ние знаем, че готите са носили по-старо име гети, но и, че те делят един произход със сарматите и вандалите. Едни от първите съвременни автори публикували списък с вандалски думи е Георги Сотиров. Ето и кратък списък на думи общи за старите готи и вандали:

български-вандалски/готски

баба-баба
бой-бой
брат-брат
вода-вуода
вълк-волк
вятър-вуйтер
дар-дар
дол-дол
дял-дил
гръм-гром
кобила-кобила
кост-кост
млад-млади
мога-могу
мой-муй
невеста-невуиеста
нов-нови
пет-пиет
поток-поток
птица-птах
пълен-плин
разум-розум
сестра-сестра
страх-страх
теле-теле
тъма-тма

Готските и вандалски думи са древни, много древни, но са разбираеми за всеки от нас и дори могат да бъдат възприети като принадлежащи на особен български диалект. Защо да се чудим тогава, че дори по времето на цар Борил (1207-1218), за сърбите, готи е синоним на българи. Подробности за това дава Юлия Хаджи Димитрова, цитирайки сръбски средновековни документи: “Jедан отметник от истого племена, Гота, звано и бугарског, по имени Стрез...“ – един отстъпник от същото готско племе, наречено и българско, на име Стрез.

За това, че на готи и българи се гледа като на едни и същи хора е споменал по-късно и Григорий Цамблак. Ценното свидетелство е отбелязано в работата на Юлия Хаджи Димитрова: “Еще же и ω ωнонь поль рѣкы Доунава живоущих готөь немалоу помощ съпризвавь, гредѣше пωдωбно мороу влъноущюу се...“ – Та събра и от онези готи, които живеят от другата страна на Дунава, не малко помощ и тръгна на война като развълнувано море.

Нека не забравяме и свидетелството на Отец Пасий: “Тъй писали за цар Уалент в неговите деяния: “Обезумя цар Уалент и пусна готите, преминаха Дунава и се заселиха в Тракия. После беше победен и изгорен от тях.” Тук е явно, че българите по онова време се наричали готи и конен народ... “.

Фактите са ясни, но за фалшификата Codex Argenteus”, а и за изкривяването на историята в чужда полза, са хвърлени огромно количество средства. Хората направили това са се постарали да защият добре инвестицията си. Понеже вече няколко века, от поколение на поколение се предава, че готите са германи, много учени са приели това виждане и не могат да се дистанцират лесно от него.

Ото Менхен-Хелфен е безспорно талантлив изследовател, но не е пощаден от влиянието на догмите. Подлагайки на анализ споменатата от Прокопий готска дума балан- кон с бяло лице, този учен смята, че балан принадлежи на германския език и изобщо не си е направил труда да провери, че балан е българска дума за животно със светъл цвят, като като коренът е прилагателното бал-бял.  Самата постройка на балан е като на други български думи като българан, великан, да не забравяме и лични имена като Батан, Вълкан, Драган, Гроздан.

Патрик Еймъри също е попаднал в плен на наложените отдавна внушения. Той е авторът на книгата “People and Identity in Ostrogothic Italy, 489-554” която несъмнено е ценна, но следвайки традицията, Емъри обявява името Буркент за германско. Западният изследовател знае, че Прокопий Цезарийски е определил Буркент като произлизащ от бесите, знае и за виждането на Димитър Дечев относно това, че името Буркент е тракийско, но си държи на своето, като при това не дава солидни аргументи, с които да обори казаното от Прокопий и Дечев.

Навярно поради същата причина- наложеното вярване, догма, че готите са германи, определени имена на исторически личности бяха преиначени от преводачите, така, че да заприличат поне малко на германски. Обяснимото с блг. диал. гнивя се-гневя се, име Гнивъ, бе представено като Книва. За Гайна обяснения не съм срещал, а това име, или по-точно прякор се обяснява със стчсл. гайна-череп, глава.

Не се предлагат и обяснения за името на готския цар Радагаст, най-вече поради това, че бащата на този благородник се казва Мечислав (Mecislaus), а това име просто няма как да се изтълкува с помоща на германски език. Mecislaus е сродно на друго готско име, по-точно Mecca-Меч, така се казва живелият през през II век готски баща на Максимин Тракиец.В поместения в немска хроника списък с древни царе на херули, вандали, готи и др. като баща на Радагаст е посочен Мечислав I
В един от най-старите преводи на Гетика, името на бащата на Максимин Тракиец е дадено като Mecca-Меч, споменато е и правилното име на веси-готите -Vesegothae

В “Historia Augusta” са казани доста интересни неща за Максимин Тракиец. Прокарва се виждането, че баща му e гот (т.е. гет), но и това, че прославения с едрия си ръст Максимин владее зле латинския и нагрубява император Септимий Север ползвайки тракийски език:

Maximinus the elder became famous in the reign of Alexander; but his service in the army began  under Severus. He was born in a village in Thrace bordering on the barbarians, indeed of a barbarian father and mother, the one, men say, being of the Goths, the other of the Alani… This youth, half barbarian and scarcely yet master of the Latin tongue, speaking almost pure Thracian, publicly besought the Emperor…” –H.A.1.5, 2.5


Ако готите бяха германи, то и Максимин щеше да говори германски език, но този огромен мъж не само носи прозвището Тракиец, знаем и друго - авторите описали живота му, уточняват, че Максимин говори тракийски.

Колкото до това, че майката на този човек е от алански произход, трябва да спомена свидетелството на познаващият добре и готите, и аланите Прокопий, който твърди, че аланите делят един произход с готите- Proc. B.G.III.III.1. На друго място този автор обяснява, че описаните от него готи са от същия произход както и сарматите, като всички те са познати като гетски народи-Proc. B.G.III.II.2-3.

За жалост тези ценни сведения биват пренебрегвани от повечето учени и, което е по-лошо – повечето изследователи усложняват положението поддържайки още една заблуда, а именно това, че аланите и сарматите са иранци. Ако човек не притежава свободен достъп до старите исторически извори, волю-неволю ще стане жертва на манипулациите на непочтените индивиди изкривяващи историята умишлено.

Накрая държа да отбележа нещо важно – макар създателите на фалшификата “Codex Argenteus” да са живели в Западна Европа, а и късното причисляване на готите към германските народи да е изгодно на немци, шведи и др., не е задължително недобросъвестните хора извършили хитри манипулации да са етнически германи. Да се открадне част от историята на един народ и да се подари на друг, може да е просто ход на индивиди стараещи се за предизвикат бъдещи конфликти, от които да извлекат полза. Поради това е разумно да не храним негативни чувства към германските народи, а заедно да се опитаме да намерим истината.

Тя разбира се първо трябва да се разясни в нашето общество. Нека се знае, че тези, които накараха Рим да трепери бяха наши деди, че не случайно във Вечния град се ражда израза Γετικόν ούδένгетска опасност. Нека се знае, че през VIII век, не кой да е, а дедите ни се сражаваха срещу арабските нашественици, които възнамеряваха да покорят цяла Европа.

През 712-та година, веси-готите обитаващи Испания и предвождани от своя владетел Родерик, се биха храбро, забавиха арабите, погубиха много от тях, но но поради предателство на определени жители на Испания, изгубиха войната и бяха подложени на безмилостно клане. Във всеки случай, веси-готите дадоха време на франския владетел Карел Мартел да мобилизира хората си, да събере достатъчно войска и да победи арабите в битката при Поатие през 732 година.

Слава Богу, край Константинорол, княз Тервел и бойците му успяха да отблъснат азиатските агресори напиращи да завладеят Балканите и да продължат в посока запад. Без геройството и саможертвата на нашите деди обитаващи Иберийския полуостров, а и без решителните действия на армията на княз Тервел, краят на Европа, а и на европейските народи щеше да настъпи в средата на VIII век. Испанци, французи, немци и др. щяха да са евтина стока по пазарите на Ориента, а гении като Леонардо Да Винчи, Рафаело, Микеланджело, Ботичели, Ел Греко, Веласкес, Дюрер и т.н. никога нямаше да се появат. (2)*

Както всички българи, така също цяла Европа трябва да разбере кои са истинските ѝ спасители, на кого дължи безкрайна благодарност и признателност, и то вечна признателност защото свободата ѝ бе откупена с голяма цена – кръвта на дедите ни.
Използвана литература:

1.А.Чилингиров, Готи и Гети, Изследвания I, Ziezi ex quo Vulgares, София, 2005
2.А.Чилингиров, Готи и Гети в Историческите Извори, Булга Медия, София, 2017
3.Ю.Хаджи Димитрова, “Gothi qui et Getae” - “Готи сиреч Гети”, Перпериком, София, 2012;
4.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
5.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
6.Вл.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, БАН, София, 1960;
7.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
8. D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
9.П.Георгиев, Траки, готи, славяни http://www.otizvora.com/2010/07/2079
10.Г.Сотиров, Убийството на Юстиниановата самоличност http://www.ivanstamenov.com/files/gs-justinian.pdf


(1)*Иронията е, че славяни, или по-точно славени е алтернативното име на гетите, а те в никакъв случай не са нов народ. Освен това е невъзможно голям, нов народ да се засели в пределите на Римската Империя и същевременно нито един летописец да не отбележи това.

(2)*По време на арабската окупация, голям брой испанци са продадени като роби по пазарите на Ориента. Ибн Хурдазабих пише за докарване на робини от Андалусия – област на Испания. Ибн Факих също споменава робини от Андалусия. Разбира се на арабските  пазари са продавани също пленени лангобарди, франки, поданици на Византийската Империя и др., но най-големия прилив на роби е бил от страните, окупирани от арабите.


105 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към умерен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия се регистрират и коментират с истинското си име. Ако някой смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уморих се да чета едни и същи глупотевини събрани от интернет. Г-н Серафимов само толкова ли можете? Едни и същи неща лансирате като само подменяте заглавието. Кой от всичките цитирани български "капацитети" е действащ специалист историк?

   Изтриване
  2. Има ли в България историк, когото можем да наречем капацитет по готския въпрос? Не съм забелязал такова нещо, по мои сведения никой не е обяснил пълната липса на германски топоними и хидроними, а и пълната липса на епиграфски паметници с букви като тези използвани в Сребърния Кодекс.

   Ще се радвам, ако се окаже, че не съм прав. Разчитам на вас или да ми посочите работа на специалист развил въпросните теми, или пък Вие да предложите солидни аргументи.

   Благодаря предварително!

   Изтриване
  3. Няма как да знаете кои са специалистите по конкретен въпрос и епоха, след като не докосвате книгите, които "цитирате" т.е. не сте чели никога, следователно не сте правили проучване. Истината е такава, но не ви е удобна, нали? Вие по какво сте специалист и по каква епоха ако не е тайна, или не са укрили от вас вашите преподаватели?

   Изтриване
  4. Здравейте,
   Кога такива като Анонимен 21 март 2018 г., 18:33 ч., е разбрал, че г-н Серафимов е публикувал нещо ново, кога го е прочел и го е осмислил, кога е проверил написаното и за половин час от излизането на материала в блога, има вече готов коментар! Такива "тролчета" с готови коментари само "внасят шум в системата" с цел да пречат на хората да обменят мисли по повдигнатите в публикацията въпроси.

   С тази публикация, в която използва нови факти и нови обяснения на чужди публикации, Sparotok разширява и допълва свои предишни публикации. Така се затвърждава хипотеза и постепенно тя става теория, която постепенно в научните и обществени среди започва да се признава.

   Благодаря, Ви г-н Серафимов за упорития труд за нови и нови доказателства на тракийския произход на българите! Искам да допълня, че съвременните българи за повече от 2000 години, намирайки се на този кръстопът, не може да не сме претопили и части от други народи. Обаче за разлика от повечето народи в Европа имаме доста чист и ясно изразен геном, показващ балкански и средиземноморски произход. Други важни белези, които трудно се променят, са фолклора и езика. През последните 50-70 години тези белези започват да избледняват под натиска на интернационализма и глобализацията, както и на английския език чрез новите технологии. Само хора като г-н Серафимов могат да ни поддържат националното съзнание и да повдигат гордостта ни, че сме с местен произход и сме дали много за извисяване на европейската и световна култура, което ще ни дава сили да караме политиците ни да отстояват днес мястото ни не на опашката.

   Успех, гн Серафимов и поздрави на всички,
   АКК

   Изтриване
  5. В случай, че ми трябва само кратък пасаж, относно даден въпрос, не е нужно да се запознавам с цялата книга, а само с въпроса, който ме интересува.

   Не е и нужно да закупувам книгата в случай, че мой приятел я притежава и може да ми даде нужната информация - например потвърждение за наличие на определен виж жилища в Плиска.

   Като цяло, в така наречената "научна литература" у нас, ценната информация е много малко. Следвайки покорно тенденцията поставена от чужденци, повечето ни специалисти загърбват важни неща, а това прави работите им посредствени. Разбира се дори и в посредствена работа може да има ценни фрагменти.

   Изтриване
  6. До Andon Karavelov22 март 2018 г., 14:42 ч.

   Благодаря Ви г-н Каравелов! Мнозина са се опитали да ни претопят, но не са успели. Днешните гробокопачи също няма да успеят.

   Поздрави!

   Изтриване
  7. Анонимен6 май 2018 г., 12:38

   Много интересно твърдение изразявате г-н Серафимов за т.нар. научна литература. Като ви чета използваните източници, ами те всички са от тази наука. Много противоречиво е в цялост писанието ви. Отричане научните доводи, но в същото време се позовавате изцяло на тях.

   Изтриване
  8. Точно кои доводи отричам? :)

   Има учени и "учени", същото важи и за литературата създадена от тези хора. Ганчо Ценов е истински историк, докато Васил Златарски е основоположник на невярно и вредно за България учение.

   Атанас Милчев е съвестен и прогресивен археолог, който с голяма прецизност подлага на анализ находките от Плиска и типа на архитертурата и, докато има негови колеги, които не само хабят хартията, но и удължават живота на старите заблуди.

   Изтриване
  9. От много години Българската история е ставала жертва на геополитически интереси от страна на западна Европа и бившото политическо ръководство на СССР,Турция,Гърция,Сърбия и тн.Радваме факта че има будни българи ентусиасти учени които търсят намират и публикуват достоверна информация.След провеждането на на най голямото генетично проучване в света със участието на учени от цял свят бе доказано че българи=македонци част от гърците румънците сърби хървати босненци черногорци са със най висок процент тракийски гени славянски гени и средиземноморски гени съвпадащи със тези на италиянци корсиканци испанци и португалци и нямащи нищо общо със германи сакси келти гали брити,част от унгарците също са носители на тези гени тоест пропагандата бе разбита на пух и прах,Естествено по времето на Римската империя и Византия е имало преселения и преди това по времето на Александър Велики(искам да вметна че армията на Алескандър не ебила само от гръски войници около 60℅ са били траки даки славяни и малък процент наемници келти)точно какво се случило след разпадането на Македонската империя за завръщането на част от траките и разселването на останалите ощеедно преселение. Случката се разиграва във чужбина преди няколко години един турски гражданин със основно образование ми подтметна всички балкански народи са турци,на следващият ден разпечатах на английски от официалният сайт публикуваните данни и му ги връчих след седмица срещам въпросният индивид не смее да ме погедне във очите и ми смоталеви добър ден и избега подобен случай със познат грък във Германия интелигентен тип жена му е преподавател по Византийска история във немски университет немски професор историк по темата произхода на гърците е тука швабата удря голямата греда отговора е зашеметяващ плюс копия от гръцкият исторически архив швабата чете клепа и недуумява след няколко дена естествено се извинява най учтиво.Когато се говори за история обективноста често изсипва през пръстите като пясък.Спароток пожелавам ти здраве щастие и още много интересни публикации

   Изтриване
  10. Димитър Стоилов.Относно Александър Велики , не мисля че трябва въобще да говорим за "гърци". Названието гърци идва доста по-късно от латински и е по скоро презрително наименование от страна на ромеите. Но не можем да говорим и за елини във войската на Александър. В най-древните писания войската е описани като брой 5500 воини сериозна войска за онова време от които 3000 траки, 1500 македони и 1000 тесалийци. Никъде не съм прочел да е имало елини. Единствения грък при Александър е неговия учител, който го похвалил че научил много бързо елински и дори можел да пише на този език, което недвусмислено показва че родния език на Александър не е елински (гръцки).

   Изтриване
 2. Според Вас, какви народи са влизали в състава на Вестготското кралство в Испания между 5 и 8 век?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Основното население в този период е представено от местни хора - потомци на старите иберийци и лузитани. Други етнически елементи са веси-готите, вандалите, а също германските племена силинги и свеви. В големите градове е имало и евреи - потомци на евреите населявали страната по време на римското господство.

   Изтриване
  2. Прощавайте, съвсем забравих римските колонисти, а и аланите. В случая с аланите е интересно това, че те са набедени за иранци, но при генетичното проучване на на испанците, не са открити примеси от Средна Азия. Странно е и друго - германските примеси са почти нищожни, но пък име примеси на източноевропейци.

   Изтриване
  3. Благодаря Ви!

   Изтриване
 3. Прекрасно!
  Бъди благословен.

  ОтговорИзтриване
 4. "Да се открадне част от историята на един народ и да се подари на друг, може да е просто ход на индивиди стараещи се за предизвикат бъдещи конфликти, от които да извлекат полза."
  Просто ми се иска да напиша,"гениално,като прозрение!" Старите са го видели и са написали "Разделяй и владей!" Така и до ден днешен. Кой се бие днес в Донецк? Руснаци с/у украинци? Не, друг е срещу едните и другите,но го прави по този начин,като разделя два братски народа и ги кара да се мразят.Ще му спестя името,заради теб. Същото се вижда и при ВСВ. Дано народите прогледат.Поздрави от приятел, Ник!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей стари приятелю! Така е, повечето конфликти не са естествени, при повечето конфликти, организаторът е този, който има финансова изгода. Проследи пътя на парите и ще намериш стъпките на злото...

   Изтриване
 5. Даниел Захариев21 март 2018 г., 19:17

  Благодаря за статията!
  Имам питане относно произхода на думата slave в английския език - има ли тя нещо общо със споменатите славени (славяни, гети)?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам цяла тема по този въпрос:

   Разбира се най-опороченият и най-обърканият етноним, от който са изведени нем. Sklave, англ. slave-роб е славянин. На малко хора е известно, че това значение е възникнало доста късно, наложило се е през XIII век в езиците на англичаните и немците.

   Отново на твърде малко хора е известно, че названията Sclavi, Sclavos, Σκλαβηνοι, Σθλαβηνοι, нямат никакъв смисъл на латински и гръцки, а и самите думи са напълно непознати на автори като Ливий, Цезар, Светоний, Страбон, Апиан, Херодот, Тукидид, Павзаний, Ариан и т.н.

   Изконните латински думи за роб са: famulus, verna, servus, puer. Старогръцките думи за роб са: δοῦλος, παῖς, ἀνδράποδον, θεράπων, ἀτμήν, ἑρκίτης. В речника на старите германи намираме þræl-слуга, роб ст.англ., ст.норв., dregil-слуга, роб ст.вис.нем., kniucht-слуга, роб ст.фриг., knecht-слуга, роб нид., Knecht-слуга, роб нем.

   Тези данни показват, че поначало Sclavi, Stlavi, Stlaveni, Sclavos, Σκλαβηνοι, Σθλαβηνοι, Σθλοβηνοι e название на народ, което в последствие умишлено е изкривено и опорочено, а прецедент за точно такъв случай има и то на Балканите.

   В старогръцкия намираме думата θρᾷσσα, чието значение е робиня, слугиня, но θρᾷσσα има по-старо значение тракийка, тракийска жена. По същия начин Σκλαβηνοι, Σθλαβηνοι първоначално е било име на народ, което в последствие умишлено е очернено и опорочено. Южните ни съседи пишат склавени и стлавени, а на славени по простата причина, че в старогръцкия няма звукова комбинация СЛ, тя е странна и налага вмъкване на съгласна К, или Т. Това е причината името на Преслав да бъде предавано като Пερεσθλαβα.

   За жалост нито нашите, нито чуждите учени са дали достатъчно данни, от които да стане ясно кои са старите славени, кога се е появило за първи път името им и какво означава. Днес то бива свързано предимно с руснаците понеже те са най-големия народ от славянската езикова група. Първоначало обаче етнонимът е важал за други хора.

   Най-ранно споменаване на Sclaietis има през II век на латински епиграфски паметник от Дакия – земята на северните траки. Надписът е с регистрация C.I.L. III C VI и въпреки, че е публикуван от Ханс Крае през 1923 година, у нас по този въпрос не съм срещал никаква информация, все едно надписа изобщо не съществува.

   В същия регион, в който е споменато името Sclaietis, през IV век Псевдоцезарий локализира народа славени, които нарича и данувиани-дунавци, т.е. хора обитаващи долното течение на Дунава – владенията на гетите. Учените пренебрегват това важно свидетелство защото според официалните теории, славените ще да са били далеч на север по това време.

   Пренебрегнато и обявено за грешно е и твърдението на египтянина Теофилакт Симоката за това, че хората наречени славени са били познати под името гети в по-старо време: “Sclavos sive Getas: hoc enim nomine antiquitus appellati sunt” - Cлавeни, или гети, понеже с това име се наричали в старо време.

   Ясно е, че когато пише за Getae equites-гетски конници, Комес Марцелин има предвид славенските конници прегазили римската войска в Западните Балкани, но и на това важно сведение не се отдава значение.

   Причината за странното поведение е това, че за повечето наши, а и чужди учени, старите славени са нашественици от север – обитатели на Припятските блата в Украйна. За повечето наши, а и чужди учени е кощунство да се каже, че названието славени първоначално е важало за северните траки – гетите и чак след дълги векове се е наложило и над други хора живеещи на север, изток и запад от тях.

   http://sparotok.blogspot.nl/2018/02/blog-post_15.html

   Изтриване
 6. ирена янчева21 март 2018 г., 19:43

  Много ценна статия, Павел ! Благодаря много за новите лингвистични изследвания, направени от теб ! Впечатлена съм, че се откриват и общи названия за роднини при сравненията между български-вандалски/готски-гетски.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има даже вандалски руни, като тези, които се срещат по стените на Плиска. Жалко е, че нашите специалисти не са писали по този въпрос, темата е интересна, а и важна.

   Изтриване
 7. ирена янчева21 март 2018 г., 20:36

  Не съм срещала информация за вандалски руни от Плиска, намирала съм само публикувани изображения от стените на Плиска. Ще се радвам, ако в бъдеще имаш възможност да пишеш по тази непозната тема !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не става дума за вандалски руни в Плиска, а за руни, които вандалите употребяват, но се срещат и в Плиска.

   Изтриване
 8. parvo izvini me 4e niamam bg klaviatura y me se nalaga da ti pisha na latiniza,iskam nai iskrenoda te pozdravia y pa ti dam oste edna sarde4na ,moralna podkrepa ,hora kato teb praviat takiva kato men ,ot 22 godini napusnali BG (ot 17 nesam si idval,nadiavam se tova liato da gonapravia)da mileem y da se gordeem s istoriata y proishoda si.
  Pozdravi i prodalzavai taka

  ОтговорИзтриване
 9. parvo izvini me 4e niamam bg klaviatura y me se nalaga da ti pisha na latiniza,iskam nai iskrenoda te pozdravia y pa ti dam oste edna sarde4na ,moralna podkrepa ,hora kato teb praviat takiva kato men ,ot 22 godini napusnali BG (ot 17 nesam si idval,nadiavam se tova liato da gonapravia)da mileem y da se gordeem s istoriata y proishoda si.
  Pozdravi i prodalzavai taka

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за подкрепата! Радвам се, че с работите си съм постигнал нещо добро - българинът да си получи заслужената гордост и самочувствие!

   Поздрави!

   Изтриване
 10. 10 думи в един език винаги може да са чуждици. Известно е, че в древността често хора от едно племе са вземали имена, характерни за друго (мода, династични бракове, ...), така че това също не е доказателство.

  Отдавна е отхвърлена тезата, че готи е етническо понятие - в момента се смята, че са военно-племенно обединение воденo от "готска аристокрация" - германци, фини,слави, анти, херули, алани, сармати и др (вероятно и даки).
  Освен това пътят на готите, който е много добре проследен с археологически находки от Скандинавия до Балканите, трае над 300 години, през което време те не само увличат, но и се смесват с тези племена, не идват с един автобус да се очаква някаква еднородност (и общ език). В този смисъл "малките готи" на Улфила, които са останали тук, спокойно може да са били примерно 80% даки, и затова да са говорили "български".
  И ако се погледнат имената на боговете им, или надписите, оставени от тях, или погребалните им обичаи нещата изобщо не изглеждат толкова категорични.
  Откъде примерно идва името на бога им Fairguneis, или надписа Gutan(e) Iowi Hailag?
  Затова не трябва да се обобщава така мощно, а всяко племе да се разглежда поотделно.
  По-вярната теза може да е "с готите са се върнали част от старите гето-даки".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Къде е документирано името на готския бог Fairguneis? Fairguni е дума от Сребърния Кодекс, а значението и е планина, връх.

   Не ми е известно някой да е отвърял тезата, че готи е етноним. Ще може ли някаква препратка към литература, в която са представени доказателства?

   Не ми е известно някой да е доказал по археологически път идване на народ от Скандинавия. Точно обратното е вярно може да се прочете в Die eisenzeitliche Verbindungen zwischen Schweden und Sudosteuropa. Авторът е Ulf Erik Hagberg, работата му е представена преди 48 години в Скокхолм, а излиза отпечатана през 1972.

   Изтриване
  2. Можете да си поръчате споменатата от мен работа - Studia Gotica : Die eisenzeitlichen Verbindungen zwischen Schweden und Südosteuropa: Vorträge beim Gotensymposion im Statens historiska museum, Stockholm 1970 av Ulf Erik Hagberg, HÄFTAD, Svenska, 1972

   https://www.adlibris.com/se/bok/studia-gotica-die-eisenzeitlichen-verbindungen-zwischen-schweden-und-sudosteuropa-vortrage-beim-gotensymposion-im-statens-historiska-museum-stockholm--9789171920171

   Изтриване
  3. С благодарност прочетох страхотната ти статия, Павка! И ми е чудно защо първият появил се критикар просто не престане да те чете след като толкова „си му омръзнал“. Но не се отказват, лицемерите! Ето го и този – носи вода от девет дерета само и само ако може някак си да поизкриви истината. И разбира се игнорира тотално Димитри Хоматиян.
   Точно така сме учили в училище – остготи и вестготи, а на тези съзнателно изкривени понятия съответстват ОСТРОГОТИ И ВЕСИГОТИ. Предполагам, че първите водят името си от братята Брус, Тотила и ОСТРОИЛО. Последните двама се спускат с голяма войска от север през Панония, като Тотила навлиза в Италия, а Остроило в Далмация. Ако имаш друго становище за остроготите, моля те да го изложиш.
   Който не уважава историята, губи настоящето! Както казваш, много кръв са пролели дедите ни и при Цариград и в Испания, за да защитят Европа от чужди народи. А днес европейските политици, изпълнявайки чужди поръчки насила вкарват тези народи в Европа и само „лоши хора“ като Виктор Орбан се опитват да се противопоставят на това безумие!

   Изтриване
  4. Цитирам:"
   А. С.
   До скоро се смяташе, че изкуството, а и обичаите на викингите са възникнали в Скандинавия. Обаче с повявата на все повече проучвания, става ясно, че гордите северни народи са повлияни от други хора. Изследователи като Lotte Hedeager и D.K. Faux са склонни да дадат тази роля на хуните. Друг учен, а именно Геза Фехер, представя в една от своите работи доста паралели между старобългарски (хунски) и скандинавски орнаменти, бижута..Това са интересни неща, но не означават нищо. Търговия между различни народи е съществувала още в зората на човечеството. Когато обаче се наблюдава поява на нови обекти в дадена територия, и тази поява на нови предмети е комбинирана с поява на нови обичаи и обреди, тогава вече можем да говорим за съжителство на два различни народа и за влияние на едния върху другия...Носиите на викингите са удивително различни, но още по-удивителен е костюма на благородниците. Той прилича много на този на старите българи. Късата куртка, украсена с петлици, високите ботуши, обшитата с кожа шапка – всичко това е типично за дрехите на дедите ни. А този тип дрехи се среща на Балканите още през първото хилядолетие преди Христа – факт, който бива премълчаван, или пък е неизвестен на специалистите...Разбира се относно приликата между викингското и старобългарското облекло може да се възрази, че се касае за търговия, т.е. за внесени от чужбина дрехи. Това разбира се е възможно, както платове, така и готови ризи, наметала и т.н. са били обект на търговия...но не и погребенията. В древността всеки народ си е имал свои обреди, на които е държал. През Средновековието обаче, в земите на Скандинавия се появява нов погребален ритуал. Благородника е поставян в гроба заедно с коня си. Това е ритуал типичен за траките и разбира се за старите българи.
   Друг ритуал, който е типичен за траки и викинги е жертването на съпругата на починалия благородник. В Тракия този суров обичай е описан от Херодот още през V-ти век преди Христа, а в Скандинавия се появава около 1300 години по-късно. Това показва мтого добре каква е посоката на разпространение. Викингите са повлияни от дедите ни и то така сериозно, че са приели балкански погребални традиции. Разбира се няма културно влияние без да има и езиково. В датския намираме доста интересни думи от областта на скотовъдство и занаяти.Освен думите намираме и интересни топоними в Скандинавия. Плиний Стари пише за Мори Маруса, което според него означава мъртво море, море на смърта.
   Г. Сотиров тълкува Мори Маруса като морето на мраза (студа). В това има логика понеже се касае за студеното Балтийско море. Плиний съобщава и за Тастрис, това е древното име на полуостров Скаген (Дания). Полуострова е тесен и завършва с остър нос. Тастрис се обяснява лесно със ст.блг. тѣснъ (тяснъ)–тесен.
   Жалко е, че нашите учени не са обърнали внимание на паралелите между скандинавските погребални обреди, дрехи и думи показващи връзка с културата е езика на дедите ни. Северняците обаче май знаят истината, май не случайно датчаните се интересуват живо от тракийските могили...В Дания също си имат могили, десетки хиляди са. А за някои обекти намерени в тях се казва, че са внесени от юг, къде обаче е тоя мистериозен юг не се посочва."
   Край на цитата!
   Взето е оттук:https://debati.bg/10-unikalni-fakta-za-vikingite-koito-sas-sigurnost-ne-znaete/

   Изтриване
  5. Страхотно!
   Благодаря за статията.Имате ли повечко информация по „Веда словена” ,ако не здраве :)

   Изтриване
  6. Всяка тема изисква много време за проучване. Веда словена е интересен материал, но там са нужни усилия на няколко човека.

   Изтриване
  7. До Branimir Aslanski22 март 2018 г., 0:17 ч.

   Пратеното от вас е реално моя работа от 17.05.2012 година. Някой е решил, че може да открадне материала ми и да го представи като свой.

   ВИКИНГИ И БЪЛГАРИ
   До скоро се смяташе, че изкуството, а и обичаите на викингите са възникнали в Скандинавия. Обаче с повявата на все повече проучвания, става ясно, че гордите северни народи са повлияни от други хора. Изследователи като Lotte Hedeager и D.K. Faux са склонни да дадат тази роля на хуните (които са потомци на старите кимерии- народ обитавал Добруджа и Черноморските степи в Античността)... Друг учен, а именно Геза Фехер, представя в една от своите работи доста паралели между старобългарски (хунски) и скандинавски орнаменти, бижута... Това са интересни неща, но не означават нищо. Търговия между различни народи е съществувала още в зората на човечеството. Когато обаче се наблюдава поява на нови обекти в дадена територия, и тази поява на нови предмети е комбинирана с поява на нови обичаи и обреди, тогава вече можем да говорим за съжителство на два различни народа и за влияние на едния върху другия...

   http://sparotok.blog.bg/politika/2012/05/17/vikingi-i-bylgari.955535

   Изтриване
  8. До Анонимен22 март 2018 г., 0:17 ч.

   И аз им се чудя на критикарите, на които хем им е омръзнало да ме четат, хем постоянно висят в блога ми. Когато аз попадна на страница, в която се разпространяват глупости, изобщо не си правя труда да влизам отново, камо ли да я посещавам редовно.

   Мрънкането на анонимните критикари е всъщност жалък опит да разколебаят поне някои от читателите ми и да ги накарат да не идват повече в моя блог. Тези хорица подценяват интелигентността на българския народ, ние сме умни хора, нужна ни е само база за сравнение, а аз я давам. Нека сънародниците да четат, проверяват, сравняват и да си правят изводите сами.

   Изтриване
  9. Спароток напротив, никой не Ви критикува, просто се показва истината за вашите писания. Дори се насърчават хората да ви ги четат и да се забавляват, и сравняват. Българите са умни, да, но вие не особено, нали? Усърдно сте се устремил към псевдонауката, факт, то и няма как след като сам признавате, че не сте специалист. Впрочем бихте ли споделили по нещо дали сте специалист въобще? Преди време бяхте писали, че сте охрана, реставратор и т.н , и срамна работа нямало.

   Изтриване
  10. Така е, срамна работа няма, срамно е човек, чиято заплата идва от данъците на българския данъкоплатец, да се кланя и поддържа вредни за България теории. Всеки разумен човек разполагащ с достатъчно информация е разбрал, че е бил лъган за тюрските корени на старите българи, че е бил лъган за Тангра, че е бил лъган за юртите и т.н.

   С излизането на генетичните проучвания, тези, които са търсили упорито информация разбраха, че са лъгани и за иранските корени на старите българи, че тази "нова" теория е заместител на старата порочна теория.

   Тези, които могат да мислят логично разбират, че са лъгани и за възрастта на Плиска, че авторите публикували доста книги на тема разкопките на Плиска не са били съвсем обективни, а действията на определени научни работници могат дори да се определят като престъпни.

   Поне според мен, укриването и унищожаването на археологически находки си е престъпно деяните. Вие какво мислите по въпроса?

   Изтриване
  11. Лично аз мисля, че науката си се развива и вашите внушения и манипулации за конспирация са на изчерпване, защото нямате аргументи да оборите науката на която се позовавате за тежест на вашите фантастични писания. Все още са в развитие всички хипотези за произхода и никой освен вашият кръжок не злоупотребява с тях. А Плиска какво общо може да има с произхода на българите? Ето виждате ли как сам се компроментирате, защото нямате основни познания като неспециалист, въпреки че си умирате от кеф да се представяте като такъв за пред спонсорите. Дори на скоро видях някъде във FB, че сте признали, че не сте докосвали книга, която незнайно как сте цитирал за Плиска сякаш ставаше въпрос. А още по фрапантно беше, че не сте знаел, че един автор е познат в науката с две имена, но така е, когато не сте изучавал поне част от науката или историята на проучванията в България. Дано имате доблестта да допуснете коментарът ми, че да не си запазя мнението, че разобличаващите ви коментари ги цензурирате.

   Изтриване
  12. Анонимни господине, името на Плиска е българско и точно това е проблема на казионните учени защото те знаят, че най-достоверният извор за полагането на основите на града е летописът, в който се твърди, че Плиска е построена по времето на Константин Велики.

   Има логика да се приеме, че действително тогава са започнали строежите на първата българска столица защото по времето на Константин Велики Римската Империя е богата държава и може спокойно да отпусне средствата нужни за издигането, доукрепването на Плиска, Преслав, Дуросторум, Констанция.

   В периода 7-9 век, нито младата държава България е богата, нито Рим, т.е. Византия има средства за такива мащабни градежи.

   Нещата са ясни, но както с огорчение споменава един съвестен археолог, като цяло българските учени нагаждат фактите така, че да паснат на виждането, че Плиска е започната през ранното Средновековие. И това е най-малкото зло защото има дори публикации в сп. Архелогия, в които се говори за съзнателно унищожаване и съзнателно укриване на артефакти, които са неудобни.

   Това си е престъпно деяние и един ден хората участвали в това срамно, антибългарско деяние, а и останалите знаещи, но мълчащи угодно, ще бъдат подведени под отговорност. То се знае кои са участвали в разкопките на Плиска, нали?

   Изтриване
  13. Г-н Серафимов дано вашият източник е по-ранен от VIII в., защото в противен случай е ненадежден, както и цялото ви творчество.Това, какво на вас и на мен като неспециалисти ни се струва логично не е от никакво значение за науката. За периода 7-9 в. каква е била ситуацията със сигурност не знаем достатъчно за да си правим генерални заключения. За вас нещата може и да са ясни, защото е много по-лесно и удобно да се приписват определени пасажи от дадено списание или книга, отколкото да докосвате първоизточника. Видно при вас до момента не ви се е удавало да го сторите. Илюстрациите, които ползвате са от интернет, дори не сте си направили труд да търсите в първични публикации, схеми, предмети или друг вид паметници. Никой нищо не е укривал и вие много добре знаете, че освен голи внушения, това не може да го докажете. Много по недостойно и антибългарско е да фалшифицирате досегашните резултати от научните изследвания и да ги представяте за "истинската история", и то при положение, че не сте специалист и никога не сте участвал в теренни обхождания. За докладване на ваши разработки в научни конференции също не сме запознати. Поздрави!

   Изтриване
  14. Анонимни господине/госпожо, след като и Вие сте неспециалист, то няма как да определите дали творчеството ми е надежно, или не :)

   Не мога да се съглася, че никой нищо не е укривал. Все пак археолози споделят в научни списания за срамна дейност на свои колеги, по-точно унищожаване и укриване на определени артефакти.

   Потапянето на уникалния тракийски град Севтополис под водите на язовир Копринка не е действие на науката, а само повторение на деянията на болшевиките, които систематично унищожават скитската материална култура в Черноморските степи.

   Като стана дума за криене, нека не забравяме, че текста на уникалната златна книга от НИМ, бе показан на публиката 15 години след излизането на първите съобщения в медиите.

   Изтриване
  15. Анонимен4 май 2018 г., 10:07

   Спароток вашето любителско мнение няма никакво значение и тежест. Щом за вас елинистическия архитектурен стил на Севтополис със спойката от кал е уникален град (ако въобще тези размери могат да се определят за град), то нямате база за диалог или диспут със специалисти. Интернет познанията ви са минимални липсва ви подготовка, което прикривате с цензуриране или блокиране с неприемащите ценовата теория.

   Изтриване
  16. Анонимни годподине, темата е за религията, а на за архитектурата. Дори и по отношение на архитектурата даже гърците са заемали. В 'The Mycenaean World' p.1, Джон Чадуик признава, имената Атина, Микена, Тиринт и др. не са гръцки. Това означава, че не са издигнати от гърци.

   Нито емплектона, нито квадрите, или тухлите са измислени от гърците, за куполните гробници да не говорим.

   Когато фригите имат огромни дворци украсени с мозайка и фрески, гърците са още в Тъмния си период.

   Това че гърците успяват да се инфилтрират в богатата южна тракийска периферия, не ги прави създатели на културата и архитектурата в този регион.

   По същия начин, арабите нахлули и заселили се в Египет нямат правото да се наричат наследници на египетската цивилизация.

   Изтриване
  17. Анонимен5 май 2018 г., 11:12

   Драги г-н Серафимов личи си, че и по архитектурните въпроси сте гола-вода. Знаете ли какво е емплектон въобще? Запознат ли сте с обнародваните материали на Д. Димитров за Севтополис, че раздавате квалификации и мнение с оскъдните си компетенции? Цялостното ви творчество не може да се свърже с българите колкото и ма изсмуквате от пръстите си фантазии, и емоции. Ще очакваме с интерес доклада ви в УАСГ следващата седмица, че повече едва ли ще ви дадат трибуна да се изявява групата ви там.

   Изтриване
  18. Да, зная какво емплектон, буквалното значение е пълнеж. Такъв пълнеж, най-често с натрошени, дребни камъни и хоросан, е правен между двете лица на стена, градена с квадри и т.н.

   След като дадох отговор, ще отговорите ли и вие драги ми анонимни - дали съм прав за това, че нито квадрите, нито тухлите са гръцко откритие???

   Прав ли съм за това, че през VIII век преди Христа гърците само могат да мечтаят за архитектурата на фригите?

   Изтриване
  19. Емплектона според вас Спароток е задължително да е от квадри така ли за разбираме? Архитектурни елементи има от както има човечество с умения и мисъл да твори. Нали не се опитвате да внушите, че траките са сътворили и мегалитната култура или съоръжението в Гьобекли тепе примерно?

   Изтриване
  20. Обяснил съм го пределно ясно, а кой какво разбира си е негов проблем :)

   Изтриване
 11. Аз ползвам твоето IP бе Павеле, ха-ха-ха-ха:) Нали те наблюдаваме отблизо да не вземеш да станеш фашага и сме ти го казвали де, барем няколко пъти ;) Сега по същество батка, едно малко неудобно въпросче което гласи : как българи и гори ще са едни хора като българите гонят готите от Балкана и за тая битка се каза : чудеха се един на друг как българин смее да се изправи пред гот и гот пред българин? Нещо не се връзва с твой те писаници бе приятел, значи омотал си се като петле в калчища ха-ха-ха:)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какво му е чудното? По време на Пелопонеските войни, гърци се бият срещу гърци, по-точно - спартанци срещу атиняни. Рим също познава гражданските войни и ако не се лъжа, в тези войни загиват повече хора отколкото във войните срещу Ханибал. Да не забравяме и Гражданската война в САЩ, тогава загиват около 500 000 американци, убити от други американци.

   Братоубийствени конфликти винаги е имало, в Библията е документиран един от първите - убийството на Авел от брат му Кайн, та нищо ново под слънцето.

   Изтриване
  2. Г-н Анонимен,ако последното е цитат,то тогава защо въобще се чудете и маете.От подтекста ясно си личи ,че описващия случката се чуди как два народа,които той явно вижда като от едно семейство,са велзнали в конфликт.
   Или не сте забравили да предоставили цялата "уличаваща" информация,или си вкарахте автогол

   Изтриване
  3. Разбира се бе, Павле! Колко пъти си коментирал война между готите и хуните. А преди това си ни научил колко любимо занимание на тракийските народи е било да воюват помежду си. Нали на горните само имената са им различни, но и едните и другите са потомци на траките. Но за малкото мозъче на критикара тази логика е непонятна, ха-ха-ха!

   Изтриване
  4. До Nikola Nevenov22 март 2018 г., 14:17 ч.

   Г-н Невенов, анонимният е млад човек, който ми е почти съсед. Много пъти съм канил него и приятелите му да ми дойдат на гости и да поговорим, но те се страхуват. За това причина няма, аз нито коля, нито застрелвам, но ето - те не желаят да ме посетят и да проведат беседа с мен. Знаят си своето...

   Изтриване
  5. На тях им плащат да критикуват без да слушат. Ако дойдат при Вас, те ням доказателства, с които да Ви оборят, а тогава трябва да се съгласят с казаното от Вас. Тогава няма да има за какво да им плащат.

   Поздрави.

   Изтриване
  6. Въпросните момчета наистина не са богати и със сигурност им трябват пари, но да продадеш интереса на народ си, да да имаш по-лесен живот не е поведение на българин.

   Изтриване
  7. Събрали се едни еврейчета да пишат българска история и си гледат кесийките.

   Изтриване
  8. Хаде да уточним няколко неща, като например - точно ка какъв ме смятате:

   А- семит?
   Б- филосемит?
   В- антисемит?

   Като отправяте клевети, поне го правете от различни компютри, или от различни населени места...може пък да се вържа някой път :)

   Един подходящ поздрав : https://www.youtube.com/watch?v=uSTOcyevIOE

   Изтриване
 12. Браво.Трябва хората вече да разберат, че историята която битува в учебниците няма нищо общо с истината.
  Има нужда от обикновени хора да го кажат, не може да се вярва на актуалните историци. Адмирации на Павел Серафимов.

  ОтговорИзтриване
 13. ирена янчева22 март 2018 г., 12:36

  Благодаря много, Павел, за уточнението на произхода и употребата на руните от Плиска !

  ОтговорИзтриване
 14. Проследяване пътя и контактите на готите според археологическите култури: Щукин М.Б. Готский путь (Готы, Рим и Черняховская культура)
  Fairguneis е цитиран тук: https://books.google.bg/books?id=xsQxcJvaLjAC (самата книга е малко остаряла вече)

  Готи е било името на племето, откъдето са царските родове, но докато стигнат до тук е станало нарицателно за цялата племенна група (както става с хуните), която се е движила под тяхно управлениие (като всяко племе си е имало отделно име, някои отделен език, обичаи и т.н.) - така че няма нищо чудно някои думи да имат "славянски" корен - просто защото съответното племе е било такова. На база на това да се правят генерализации от типа готите са гети, е смешно.

  Това е едно интересно четиво за търсещите скритата истина (отнася се за Русия, но е приложимо и за България):
  http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=2500
  http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=2482

  "Изучение традиционных народов показывает, что там в основе идентичности лежали прежде всего социальные, а не культурные или языковые факторы. Поэтому ставшие популярными и поддержанные немалым числом ученых расхожие представления о, скажем, скифах, аланах, гуннах, древних тюрках, славянах и пр. как об отдельных «этносах» вряд ли соответствуют реальности. Все это были конгломераты племен, включавшие самые разные компоненты, и их члены вряд ли ощущали свою общность, даже если говорили на одном языке."

  А хората коментират, не само за да посочат къде виждат грешка или неточност на автора, но и за да помогнат на останалите читатели да си съставят балансирано мнение. Защото 99% ще прочетат безкритично, 1% ще провери.
  А на български език достоверна информация на практика няма.

  А това е научен поглед върху "Спаротокството": http://www.philology.ru/linguistics1/serio-12.htm

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В книгата на Волфрам не са представени абсолютно никакви доказателства за съществуване на готски бог Fairguneis. Употребен е израза might have been called - може би е бил наречен.

   Работата на Щукин се опитах да я прочета, но не успях, много талаш, малко информация.

   И какво излиза - няма доказателства за това, че готи не е етноним, това е просто нечие мнение, нищо повече.

   Изтриване
  2. А какви доказателства има, че готи е етноним на ВСИЧКИ "готски народи", минали през балканите (и плячкосали ги здраво) ? И колко от всички известни готски думи и имена могат да се считат за "български" (регистрирани преди това на балканите)? Една теория трябва да обяснява всички факти, не да си избира удобните а другите да обявява за плява.

   Ето още два факта за размисъл - един сериозен, и един не:
   - битките на готите са основа на множество немски и скандинавски саги (Еди,Нибелунги и т.н.), дори на най-старата им открита поема https://en.wikipedia.org/wiki/Hildebrandslied
   - (поне) остроготите не са носели на пиене, виж от какво е умрял последният им законен цар

   Изтриване
  3. Според Прокопий, готи, вандали и сармати, алани са хора от един произход. Старият автор уточнява, че в по-древни времена тези племена са наричани гетски, но не бърка готи с вандали, нито сармати с алани, това са си отделни етноними.

   Изтриване
  4. Ако сведението на автора Прокопий е вярно, то означава, че гетите също са иранци, а не тракийци. Факт, че в тяхна територия скитските шестима владетели установяват регулярно монетосечене. Разбирам и напъните на тези неудобни факти за г-н Серафимов и теорията му, както, и че няма друг изход освен да се опита да изкара всички тези владетели и подвластните им поселения траки за да му пастне на теорията. Едно е да имате емоционално желание, съвсем друго е да го докажете.

   Изтриване
  5. Всъщност скитите са набедени за иранци с напъване. Няма нито един стар автор, който да спомене за родство между скити и перси. За сметка на това Стефан Византийски казва без увъртане - Скитите са тракийски народ.

   Малко по-рано Касий Дион твърди, че северните траки-даките, са клон на скитите.

   Самите скити почитат тракийските богове Арес, Папайос, Гетосур. Специално в Крим са почитани също Дитагоя, Сабазий, Дионис, Хероса. От друга страна няма нито едно свидетелство, че скитите почитат персийски божества, или пък, че персите практикуват някой от скитските култове.

   Куполните гробници от Крим са като тези на траките, а персите не познават изобщо това погребално съоръжение.

   За скитската ономастика да не говорим, Хезихий споменава, че скитското име за месечината е Месплен, иранският еквивалент е маха пурна.

   Херодот пише, че името на скитската бойна секира е сагарис, а пък иранската дума за бойна секира е табрак.

   Плиний твърди, че при скити, траки и илири има жени, които бият с очи и са назовани Битии. Иранската дума за бия е тадаяте.

   Това са фактите, другото е желания, нищо повече :)

   Изтриване
  6. Овидий, сам живял десетки години сред гети и скити, казва че сктити и гети говорят ОБЩ език. На същия език Овидий пише на одриския цар. Иранци са само бръмбарите в главите на недомаслени дървени философи

   Изтриване
  7. Общия език не е задължително да е тракийски нали? Херодот пише, че и обичаите на гетите за по различни от тракийските. Видно имаме и дългосрочно скитско монетосечене в земите на гетите, което показва, че гетите и скитите не са траки.

   Изтриване
  8. Херодот казва и, че траките почитат само пет бога, но се оказва, че не е така. Практиката на жертването на съпругата, която Херодот засвидетелства при южните траки, е засвидетелствана от Стефан Византийски при гетите.

   Изтриване
 15. ирена янчева22 март 2018 г., 17:53

  Здравейте ! В отговор на запитването от 22 март за повече информация във връзка с книгата "Веда Словена", от анонимен читател, бих искала да предложа следната нова монография: Пламен Бочков "Веда Словена 140 години по-късно", С., 2015 г.

  ОтговорИзтриване
 16. Г-н Серафимов какво мислите за баварци и българи, според професор Фрицлерт те имат общ произход. Има ли връзка според вас между старото име на Сапарева Баня- Германея и името на държавата ''Германия". Имаме и река Джерман и местност ЩутГрад в Родопите. Може ли смело да кажем , че предците ни са дали името на държавата Германия?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Баварците нямат нищо общо с нас, може би дедите им са асимилирали някои наши предци обитаващи Южна Германия, но за общо произход не виждам как може да се говори. Понякога определени иследователи правят неиздържани твърдения, преди време англичаните са обявени за скити, а немците за семити...което разбира се не отговаря на истината.

   Хората, които ние наричаме немци, германци, разпознават себе си като дойчерс, а страната си наричат Дойчланд. Самото име германи е дадено от римляните, Страбон твърди, че германи означавало истински, т.е. незасегнати от чуждо влияние.

   Тракийската дума герме, а и Германея са свързани със санскр. гарма-жега, грати-грея, горя. С Германеа е свързан е нашия обичай Герман, той няма нищо общо с името германи.

   Изтриване
  2. Санскрит е от индо-иранската група езици, славянския и германския - от индо-европейската, т.е. ако имат общи корени, те идват от пра-индоевропейския език, и ако има такива "съвпадения", това просто доказва тезата за общия произход на тези езици. Затова и не е чудно, че в Скандинавия има думи, приличащи на българските - колкото по-назад, толкова по-близо са били езиците, а не че българите са ходили там.

   Изтриване
  3. Хубаво е човек да мисли и да проверява преди да каже нещо сериозно. Шведския и българския може да са индоевропейски езици, но с помощта на шведски не може да се обясни Mori marusa. На шведски думите море, мраз, мъртъв са: sjö, hav, frysa, köld, död.

   Изтриване
  4. Честно да ви призная г-н Серафимов няколко пъти си направих труда да ви проверявам сведенията в източниците, които прилагате под публикациите си. Никак не можахте да ме убедите, че с подобни подминавания или умишлени фалшификации ще ме спечелите като почитател. Имате доста в какво да се развивате. Видно да сте популярен блогър не е достатъчно и за посредствените ви исторически, лингвистични, генетични и др. познания.

   Изтриване
  5. Аз не пиша, за да печеля почитатели, пиша, за да споделя какво съм открил. Това, което вие правите не е критика, а хитър опит да очерните името ми.

   Един съвестен критик винаги е конкретен, винаги посочва ясно и точно с какво не е съгласен и най-вече защо. Вие не казвате нищо конкретно, не оспорвате конкретно твърдение, не посочвате защо то не е вярно, не показвате как трябва да се изтълкува това, което смятате, че не е вярно.

   Прощавайте, но това е държание на интернет трол. Ще обясня защо мисля така:

   1. Тролът не се регистрира под истинско име, а често и коментира като анонимен.

   2. Тролът не показва истинското си лице.

   3. Тролът не критикува по същество.

   4. Тролът се опитва да наложи свои, разбира се неверни твърдения.

   5. Тролът има за цел да очерни човека, който той не може да застигне по качества.

   Надявам се да се бъркам за вас, но докато не се регистрирате, докато не посочите конкретно какво от казаното от мен е невярно и защо, оставате си трол, нищо повече.

   Надявам се да изкарвате достатъчно пари с дейността си, все пак гузната съвест трябва да се успокои с нещо :)

   Изтриване
 17. Уважаеми господин Серафимов, направи ми впечатление тълкуването на топонима "Сане" от акад. Вл.Георгиев като сено. И до днес в Знеполския край, Трънско думата "сане" има значение на шейна. Такива големи шейни са се ползвали в този край и през 60 години на миналия век дори и лятно време. Терена е планински, стръмен и колесно превозно средство е невъзможно да се използва по стръмния терен. Тези "сане" са теглени от двойка волове, силни животни които преодоляват по голямото съпротивление от триенето на плазовете на шейната през лятото.

  ОтговорИзтриване
 18. Пишете "Накрая държа да отбележа нещо важно – макар създателите на фалшификата “Codex Argenteus” да са живели в Западна Европа, а и късното причисляване на готите към германските народи да е изгодно на немци, шведи и др., не е задължително недобросъвестните хора извършили хитри манипулации да са етнически германи. Да се открадне част от историята на един народ и да се подари на друг, може да е просто ход на индивиди стараещи се за предизвикат бъдещи конфликти, от които да извлекат полза. Поради това е разумно да не храним негативни чувства към германските народи, а заедно да се опитаме да намерим истината."
  Но етническият състав на страните населявани днес от "германските народи" не е "германски", а еврейски и хазарски. Така, че сте абсолютно прав за "недобросъвестните хора извършили хитри манипулации". Те са променили и генетиката на тази част от Европа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не бързайте с изводите, злото има много имена и форми...

   Изтриване
  2. Господин Серафимов е прав, че „недобросъвестни хора са извършили хитри манипулации“, а не че “етническият състав на страните населявани днес от германски народи не е германски, а еврейски и хазарски“. Ако беше така, тези страни нямаше в момента да го тъпчат насила с африканци и азиатци!!!

   Изтриване
  3. Господине Анонимен23 март 2018 г., 18:55 ч., казвате "Ако беше така, тези страни нямаше в момента да го тъпчат насила с африканци и азиатци!!!". Но това не е прецедент, финикийците семити доставят с корабите си африканските етиопци в Аркадия. Това са предците на нашите съседи гърците. Областта Септимания в Франция е била еврейско княжество. Там са били и готите. Княз Тервел разбива арабите при Константинопол, но впоследствие семитите османци завладяват цяла Източна Европа. През 60 години на миналия век страните от Западна Европа са принудени от САЩ да приемат граждани на Турция. Вижте например Великобритания и Франция които имат почти 80% население с африкански и азиатски произход. По времето на Рим, независимо дали като империя или република също в Европа навлизат азиатци и африканци.

   Изтриване
 19. Господин Серафимов,какво мислите за професор Стамен Стаменов и неговата теория?Благодаря ,за отговора!

  ОтговорИзтриване
 20. Известно ли ви е на вас това че един български професор, който е с голям престиж в Скандинавия, е анализирал готския топоним Kyreka до Каспичан и го е обяснил с шведската дума kyrke?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин анонимен,

   Господин Серафимов все пак не е нова българска енциклопедия, за да може да коментира всякакви глупости! Може би Вашият именит „български професор с голям престиж в Скандинавия“ дължи този факт именно на анализи, които се харесват на скандинавците. Баба ми, родом от Чирпан, в който е имало доста турци, наричаше лопатата, която служеше при помитане „КЮРЕК“. Предполагам, че думата е турска. Не бихме ли могли на това основание тогава да заключим, че готите са били турци?

   Изтриване
  2. До Анонимен25 март 2018 г., 18:31 ч

   Имате право, край Каспичан е местността Кирека и най-вероятно тя е свързана с турската дума кюрек, кирек-кирка. Тъй като името Кирека не е регистрирано нито по време на Античността, нито по време на ранното Средновековие, то е безотговорно и ненаучно топонимът да се свързва с някакъв германски език.

   Този похват на представяне на нови топоними като древни не е нов. Преди доста време, един наш езиковед, знаещ, че името Плиска е българско, а същевременно твъдрящ, че старите българи са тюрки, лансира твърдението, че Абоба е по-старото име на Плиска. Това е безумие защото докато Плиска е спомената на Чаталарския надпис през 815-830 година, то Абоба се споменава в турски архиви от 15-16 век...около 650 години по-късно.

   Изтриване
  3. Павле мой, ти си наистина българският Шерлок Холмс! Той също не е завършил Кралската полицейска академия в Лондон, но нейните възпитаници са като пионки пред него. Никаква манипулация не може да убегне от природната ти надареност и обширните ти познания в областите, обслужващи изторическата наука!

   Изтриване
  4. Шерлок Холмс е фиктивен герой, а аз съм реална личност, все още :)

   Иначе, прославилия се с писанията си Артър Конан Дойл е с образование на лекар, а не на писател, но си е имал дарба човека.

   Изтриване
  5. Кирки имате в главата само вие г-н Серафимов. В м. Кирека над Каспичан има манастирски комплекс от късната античност и по всяка вероятност е носел името на св. Кирик и Юлита. Ако не знаете кой е св. Кирик е друг въпрос. Това с кирката показва колко сте вещ в историческото познание, но все пак вие сте само любител отправил взор към бъдещи спонсори, не към истината, нали?

   Изтриване
 21. Не е само Kyreka защото проф. Ив.Дуриданов отдавна е доказал, че Осогово е готско, или всъщност хибридно, трако-готско име, което съдържа част. gawi-country. Коментар ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първо, името Осогово не е споменато нито в Античността, нито през Средновековието. Елементът -гово няма нищо общо с някакво хипотетично готско гави-област защото точно по същия начин са образувани типично български селищни имена като Войнягово, Чернигово, Брацигово. Те са сравнително нови и нямат нищо общо с историята на германските народи.

   Осогово най-вероятно идва от осога, осока-вид трева.

   Изтриване
 22. Ata turska li e ili gotska duma?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ата не е нито турска, нито лангобардска дума. Казвам лангобардска защото Сребърния кодекс е на лангобардски език. Дали лангобардите са заели ата-баща директно от дедите ни, или с латинско посредничество не зная. В самия латински език, думата ата е пеласгийска заемка според Ван Виндекенс.

   Колкото до тюрките, при тях също думата ата е заемка, най-вероятно от езика на скитите. Атий е име на скитски цар, който е живял по времето на Филип Македонски.

   Изтриване
 23. Можем ли да намерим достатъчно необработени с Фотошоп сканинги на Сребърната. Особено ще се радвам на "черно-бялата ера", както при Лемноския казус.
  Аз лично се убеждавам, че "Сребърната" е палимпсест, като установената с радиокарбон възраст на козята (на кодекса) кожа не може да касае времето на окончателния и познат до ден днешен изпис връз носителя:
  http://evangelicaltextualcriticism.blogspot.bg/2011/09/codex-argenteus-silver-bible-unesco.html , https://www.pinterest.com/pin/317363104968381543/ , https://www.pinterest.com/pin/317363104968381546/ .
  http://svenskhistoria.se/silverbibeln-har-digitaliserats/
  ( http://svenskhistoria.se/bilder/Silverbibeln-sida-032.jpg )
  https://www.akg-images.de/archive/-2UMDHUHPXLEW.html

  За съжаление не мога да намеря статията, в която се твърди експертизно, че иде реч за палимпсест, при това убедителен именно поради държеливата на почти всякаква интервенция кожа на носителя - каеството на който би следвало да е приоритет на всеки един палимпцестор-майстор.

  Не мога да намеря вече затритата, премахната, преместена или скрита база данни с автентични сканинги на "Сребърната" в сайта на Упсалския университет http://www.ub.uu.se/arv/codex/faksimiledition/contents.html, но подозирам, че реновираната ще носи "кристалната лъскавост" на "сканираната страничка на кодекса в Уики. Всеки може да сравни горните "оттечки" в интернет" с перфектно напудрената едно-страничка в Уики. Нищо общо, освен ако мощно и "на тъмно" не е играл "светлия Шоп":

  С поздра, Стефани Соколова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стефани, до Сребърния Кодекс имат достъп само шепа хора. На простосмъртни не се разрешава ни докосване, ни опит за проучване на текста, материала и т.н.

   Мисля обаче, че няма нужда, поне за нашата история няма нужда да се подлага Кодекса на още една експертиза. Такава вече реално има - това са топонимите и хидронимите споменати от Клавдий Птолемей, Приск Панийски, Прокопий Цезарийски. Сред тези топоними няма такива, които да съдържат думи от Кодекса, а това означава, че хората, на чийто език е написано евангелието не са живели на наша територия.

   Поздрави!

   Изтриване
 24. Г-н Серафимов,какво бихте казали за следните имена завършващи на -дин,като: Варадин,Вукадин,Вълкодин,Миладин,Стоядин и др. Какъв е произходът им (ако ви се е налагало да ги анализирате )?
  Благодаря

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По този въпрос не мога да Ви кажа много. Има една интересна подробност, срещат се подобни имена, като при тях окончанието не е -дин, а тин. Става дума за Драготин, Галитин, Дивотин и др.

   Ако разгледаме Драготин, то може да се изведе от Драгота, като е добавена наставка -ин. Миладин е просто вариант на Милотин, което идва от Милота.

   Такива имена се срещат предимно при балканските славянски народи.

   Изтриване
  2. окончанието din на армънски (влашки) значи от/ на (принадлежност) като нашето -ов или на английски of

   Изтриване
 25. Балан е разпространено родово име в Молдова и Украйна (старата Рус/ия/)!!!

  ОтговорИзтриване
 26. С анонимни хора не се спори. Дали е едно и също лице или са група гора? Лесно дават "квалификации", защото е/са безименни. Как да приема на сериозно човек, който се срамува от името си? Или се страхува да излезе с него, да застане с името си зад това, което пише? Такива хора аз считам за недостойни да разговарям с тях. Подличко, анонимно за да дразнят. Може да са турци, може да са евреи, може да са цигани или каквито и да е. Те мразят България и не искат ние да се гордеем с произхода си. Сега аз - Сергей Зайранов казвам: - "Анонимен, подлец и мерзавец" са едно и също. Не спори с анонимни, защото е все едно да хвърлиш камък в рядко лайно - ще се опръскаш!"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Самият факт, че някой се крие, показва, че съвестта му не е чиста. А пък злобата на анонимните показва липсата им на аргументи.

   Изтриване
 27. Очевадна става истината, че още след Освобождението, точно недобросьвестни бьл.историци започват да наричат траките като германи и славяни, но не и траки. Така например Златарски му се видяло че гетите наричани готи, а в последствие склавиний му звучало като славяни. Без да се съобрази, че склави от латински значи роби, а не име на славянско племе...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма латинска дума sclavus-роб, такова значение е дадено около хилядолетие по-късно от появата на етноним. Нито Ливий, нито Тацит, Салуст, Марцелин, или който да било автор не познава такава дума.

   Вземете един старолатински речник и проверете как стоят нещата, най-хубаво е да се убедите сам.

   Изтриване