2.11.2022 г.

ОБИДНО ИМЕ ЛИ Е НАЗВАНИЕТО ТРАКИ И КОЛКО ДРЕВНО Е ТО?

Всеки човек има правото на лично виждане. Дали то се харесва на всички, или е отричано от мнозиството, е без значение. Ние градим идеалите си въз основа на възпитанието, получаваме от родителите си. Важна роля играе също бразованието дадено ни в училища и университети, но от голямо значение са също книгите, които четем, а и хората, с които общуваме. 

Понеже различните индивиди израстват в различна среда и оформят възгледите си в различна среда, напълно естествено е, че няма как всички да мислим еднакво. Няма как всички ние да притежаваме една и съща информация, а и един и същ критерий, позволяващ ни да преценим кое е истина и кое измислица.

Опитвам се да проявявам разбиране към гледището на своите събеседници, но пък не се стеснявам да кажа какво мисля, по простата причина, че съм проверил добре информацията, въз основа на която съм изградил своите виждания. В някои случаи съм съгласен с думите на определени хора, но в други случаи съм принуден да отправя критика. Тя разбира се винаги е аргументирана, старая се да обясня колкото може по-подробно защо отричам данните, които други хора смятат за свещена истина.

Ако опонентите ми са културни хора, готови да проверят щателно информацията, която представям, често стигаме до консенсус. Това разбира се невинаги се получава, защото и не всеки може лесно да се откаже от старите си виждания. Обмяна на информация и идеи обаче трябва да има, иначе няма как да достигнем истината.

От доста време във виртуалното пространство се вихри твърдението, че траки е обидно име, което гърците ползват за дедите ни. По принцип няма нищо странно в това един народ да създаде обидно име за друг народ. Сънародниците ни от Македония наричат гърците етиопски цигани, някои назовават француците жабари, а нашите роми (цигани) ползват за българите името даси (роби). 

Такива неща са неприятни, но и неизбежни. Черненото на противника, или дори различния по произход е много стар феномен. Дали обаче това важи за името траки е друг въпрос. Едно е някой да твърди нещо понеже някой му е казал нещо, а съвсем друго е твърдението да е основано на реалност и да има доказателства за това.

В гръцките исторически извори и разбира се първо при Омир името траки присъства в различни форми: Θρᾶξ, Θράῒξ, Θρῆξ, Θρῆῒξ, Θρῆξ. Названието тракийка, тракийска жена също е известно под много варианти: Θρᾶσσα, Θράῒσσα, Θρᾶττα, Θρῆσσα, Θρήῒσσα

Големият брой варианти са една от индикациите, че не се касае за гръцка дума, а за народностно име, което дедите на южните си съседи са се опитали да предадат по не особено успешен начин.

Прочее, нито един лингвист не е успял да докаже, че името траки означава нещо на гръцки. Това означава, че просто няма как то да е измислено от гърците

Нито Хялмар Фриск, нито Роберт Беекес, или друг техен колега е намерил обяснение за народностното име траки с помощта на гръцкия език. Друга важна подробност е това, че в едно от най-почитаните светилища на Елада и по-точно това в Делфи, (според Откупщиков) жреците са траки, както личи от името им Θρακίδαι (Diod., XVI, 24, 3).

 

                                                                                                                                                                     ТРАКИЯ (карта на Г.Дройзен)


Първоначално името траки е било уважавано и престижно, да не забравяме, че Омир говори с възхищение за тракийския цар Резос. Това са фактите, а дали те се харесват на някого или не е друг въпрос.

След като установихме, че народностното име траки не е дадено от гърците и не е обидно по характер, нека видим какво може да е значението му, а и кога е споменато за първи път.

Езиковедът Паул Кречмер смята, че траки идва от форма *Tραύσικες, на тази форма *Trausikes се спират също Алберт Карноа и Димитър Дечев (Carnoy, 1957, c. 200, Detschew, 1957, c. 205). Кирил Влахов, цит. от Стефан Йорданов, търси древна форма *Δρᾶσικες, чието значение е “дръзки, храбри, или нещо подобно” (Йорданов цит. Влахов, 2000, с. 20). Предложеното от проф. Влахов име *Δρᾶσικες показва връзка с населявалите някога Беломорието Δερσαῖοι.

За тях акад. Иван Дуриданов, опирайки се на данни на различни езиковеди търси връзка със стпрус. dyrsos gyntos “смели, дръзки мъже” допълвайки, че вариацията а-е в Δάρσιοι-Δερσαῖοι, е явление, което е познато в литовския език (Duridanov, 1969, c.72). Всъщност това явление е познато и в българския и един от най-специфичните белези на речта ни, но видният лингвист не е забелязал това.

 


Това не са всички данни за значението на името траки, а всеки обективен изследовател е длъжен да се съобрази с цялата налична информация, без значение дали тя оборва негови по-стари твърдения или не. В т. I на “Тайните на тракийския език” споменах, че в микенски документи от Бронзовата епоха се среща особеното географско название ТЕРЕКЕВИЯ, или по-точно ta-ra-ke-wi-ja/ te-re-ke-wi-ja= Threke, Threike, Thrake = Тракия (Порожанов, 1998, с.20). Най-ранното разчитане е направено от италианската лингвистка Луйджия Ахилея Стела (Stella, 1965, с.211 – 212).

Съществуват още данни, с които сме длъжни да се съобразим. В работата си “Gothi, qui et Getae - Готи сиреч Гети” Юлия Хаджи Димитрова представа изключително интересни неща. Тази авторка пише за непознат у нас исторически извор, според който през 520 г. скандинавецът Старкатър тръгва срещу (съседните народи бел.авт.) земби, пруси, семигали и траки: “…et contra Sembos, Prussos, et contra Semigalos et Thracias” (P. Olaus цит. Хаджи Димитрова, 2017, с.169).

Юлия Хаджи Димитрова обяснява добре какво правят траки при прусите и други балтийски народи – толкова далеч на север. За тази цел авторката цитира литовският учен Йонас Басанавициус: “От днес няма съмнение, че прадедите на литовците едно време са живели в Тракия и, че траките, гетите, даките, са се изселили оттук в областите край балтийските морски брегове и, че техните наследници живеят в Източна Прусия, Литва и Латвия, за яд на всички съседи и ако Господ иска, ще продължават да живеят тук и за в бъдеще” (Басанавициус цит. Хаджи Димитрова, 2017, с.250).

Още по-ценно сведение е това представящо народностното име траки манифестирано в множество селища от територията на Литва: Trakai, Trakiné, Trakenai, Trakiniai, Trakinikai, Trakiškiai, Trakiškemai, Traksédai, Beržatrakiai ”(Басанавициус цит. Хаджи Димитрова, 2017, с.165). Това означава, че старите балканци, явяващи се наши предци, са били сравнително голяма група в Прибалтика. 

Ето защо акад. Иван Дуриданов намира такива силни прилики между латвийски, литовски и тракийски. Тези паралели разбира се, се срещат и в българския език, но са останали невидими за учените ни.

Държейки сметка с документираното име Тракия в микенски документи от Бронзовата епоха, т.е. от преди 3400 г., а и големият брой топоними от Балтийския регион, които са свързани с името траки, ние трябва да приемем, че траки и Тракия са стари и изконни форми.

Какво обаче е значението? Този въпрос ни вълнува и е нужно да се даде подробен и ясен отговор. За мнозина читатели няма да е изненада, че древното название притежава смисъл на български език. Също така, за немалко читатели няма да е изненада, че въпреки ерудицията и безспорния си талант, нашите учени не са успели да осъзнаят, че древния етноним траки притежава българска етимология.

Подлагайки на анализ тракийски лични имена съдържащи елементи -τερκος, τορκος и опирайки се на сведения на езиковедите Шулце и Кречмер, акад. Димитър Дечев представя сравнения на  -τερκος, τορκος със санскр. tará-h - побеждаващ, хет. tarḫ-силен, могъщ, побеждаващ, етр. tarxi и др., но без да прави връзка с названието на далечните ни предци (Detschew, 1957, c.513).

Сродни на санскр. tará-h побеждаващ, хет. tarḫ - силен, могъщ, побеждаващ, са българските  трокам блъскам, теркам отмествам, избутвам. Други сродни думи са рус. торк удар, укр., торка́ти бия, удрям, латв. treksne удар, ирл. treas силен, стангл. đrасu насилие, натиск, стнорв. Þrekr-сила.

Съобразявайки се със сведенията за войнствения характер на дедите ни, значението на траки като биещи, удрящи, бойци, побеждаващи е напълно логично. Тяхното име е сродно на названието на хето-лувитския бог гръмовержец Таркун-удрящият, биещият. За това как култа към това божество се появява в Мала Азия  е обяснено подробно в Неразказаната История на траките”.

На този момент разбрахме най-важното – какво е значението на името траки, колко древно е то, а това само по себе си е добро постижение.

 

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ - ВЕЧЕ ИМАМ СВОЙ КАНАЛ В ЮТЮБ, ДАВАМ ЛИНК КЪМ ИНТЕРЕСЕН КЛИП.

 https://www.youtube.com/watch?v=UOl-Qvdk0m8

 


 

Използвана литература:

 

Дуриданов И., Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976.

Йорданов Ст., Тракийският воин, Faber, Велико Търново, 2000.

Порожанов К., Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998.

Откупщиков Ю., Догречейский субстрат, У истоков европейской цивилизации, Изд. Ленинградкого Университета, Ленинград, 1988.

Хаджи Димитрова Ю., Gothi, qui et Getae “Готи, сиреч Гети”, Второ допълнено издание, печат в Швейцария, Берн, 2017.

Carnoy A., Dictionnaire Étymologique de la Mythologie Gréco-Romaine, Editions Universitetas Lovain, Paris, 1957.

Detschew D., Die Thrakischen Sprachreste, Östereichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Schriften der Balkankommision, Linguistische Abteilung, herausgegeben von Dimiter Detschew in Sofia, in Kommission bei Rudolf M.Rohrer, Wien, 1957.

Stella, L.A., La civita Micenea nei documenti conterporanei (IV), Roma, 1965 (цит. от I.von Bredow, Ethnonyme und Geographische Bezeichnngen der Thraker bei Homer, c.144, Thracians and Mycenaeans, Preceedings of the Fourth International Congress of Thracology, Rotterdam, 24-26 September 1984, ed. J.G.P.Best and N.De Vries, E.J.Brill, Leiden, 1989).

 

 

52 коментара:

 1. Много добра статия отново. Започнах да размишлявам по темата и открих прилика според мен с "драки", "драча се", а защо не и с дракон. Може би също името на даките идва от "драки"?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Slavy CHC2 ноември 2022 г., 18:08 ч.

   За името даки има няколго виждания. Едното е, че идва от *dag/deg - вид меч, а според другото виждане, даки означава вълци и е сродно на фригийската дума даос-вълк.

   Към всяка версия има възражения. Някои смятат, че *dag/deg/daca - вид меч идва от самото име на даките и означава дакийско оръжие
   dagger (n.)
   "edged or pointed weapon for thrusting, shorter than a sword," late 14c. (mid-14c. in Anglo-Latin), apparently related to Old French dague "dagger," from Old Provençal or Italian daga, which are of uncertain origin; perhaps from Celtic, perhaps from Vulgar Latin *daca "Dacian knife," from the Roman province (see Dacian). The ending is possibly the faintly pejorative -ard suffix.

   Изтриване
  2. Брат, Омир НЕ Я "гръцки" (елински) източник , той НЕ Е грък/елин и НЕ Е писал нищо на "гръцки/елински"!- Антони Вал

   Изтриване
  3. И, връзка с "Таркан"- старата, българска титра.

   Изтриване
  4. Дракула от Дакия

   Изтриване
 2. Много интересно! Сигурно ви е коствало месеци да ги намерите тези факти.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Emma N.2 ноември 2022 г., 18:43 ч.
   Да, събирането на информация е дълъг процес, понякога трае години.

   Изтриване
 3. Добре де, фактите може да са точни, но ние не сме ли българи? Траките са един от компонентите на българския етнос, другите два са на славяните и прабългарите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  2. До Анонимен2 ноември 2022 г., 19:22 ч.

   Да, българи сме, но това не означава, че не сме потомци на хората, които влизат в историята под името траки.
   Името българи е древно и се е появило на Балканите, като значението е светли, сияйни. Възможно е това да е първоначално название на благородническата прослойка при мизите и след време да е прието от цялото население.

   Изтриване
  3. За траките браво, но както казвате "възможно е", следователно "възможно е и да не е", и понеже нямаме никакви преки и неоспорими факти за едната или другата страна на въпроса, спекулациите взимат връх, а обективизма изчезва. Не се сърдете, но смятам, че вие злоупотребявайте със спекулациите траки=българи не по-малко от останалите хипотези. А колкото до Блъгарина по-горе, би било добре да научи най-накрая ролята на ъ и ь в старобългарския език, иначе аз лично нямам никакви предпочитания, с какво име и некомпетенции ще се излага!

   Изтриване
  4. И още, според мен поставяте каруцата пред коня с всеки опит да тълкувате тракийски през български! Както показват и изследванията ви хората са направили връзка с литовски, която е в пъти по-очевидна отколкото с български, но и в двата случая аз смятам, че става въп6за заемки и субстрати по същия начин, както и с латинската и гръцка лексика в нашия език.

   Изтриване
  5. До Анонимен2 ноември 2022 г., 23:17 ч.

   Вие казвате: "Както показват и изследванията ви хората са направили връзка с литовски, която е в пъти по-очевидна отколкото с български..."

   Сериозно ли говорите?

   Хидр. Камандрос бива тълкуван от професионалистите със стблг. камы, а не с лит. akmuo - камък.
   Хидр. Пеней бива тълкуван от професоналистите със пѣна – пяна, а не с лит. spáinė - ивица пяна.
   Теон. Стар-аскено бива тълкуван от професионалистите със стбълг. старъ, а не с лит. stóras - пълен, дебел.
   Теон. Сабадий бива тълкуван от професионалистите със стблг. свободь - свободен, а не със стпрус. subs - свой.

   Изтриване
 4. Думите "трокам – /блъскам/, теркам – /отмествам, избутвам/" не са ми познати и не знам дали все още се употребяват в някакъв диалект, но мисля, че са добро попадение според значението. Сещам се за съвсем съвременни думи, със подобно знчение, които доста интензивно се ползват и днес и едва ли има някой да не ги е чувал. Става въпрос за "тракане" /чукане, шум от удари/, "тряскам" /гледа като тряснат (ударен)/, а може би също и "тръскам" /изтърсвам, изтупвам/
  Колкото до Даки не мисля, че е производно от траки, а по скоро от тракийското племе Даи, част от които от територията на Родопите и днешна северна Гърция са се разселили отвъд Дунав. Население с име Даки, Власи, Куцовласи, за които има мнение, че са от един произход, се среща и в по късни времена в южната част на Балканите.
  А дали траките са един от компонентите на българите, както твърдят казионните историци, или точно обратното днес вече е много спорно. Спорно е и изобщо понятието "прабългари". Или са българи, или не са! Това си е трик от чужденци, който има за цел да раздели и заличи паметта на народа, като разграничи едните българи от другите и по този начин да се загуби наследствеността. А точно тя сплотява и прави величието на един народ. Никъде не се говори за прагерманци, прафранцузи, праруснаци и т. н.
  " Историята е биографията на нацията; паметта, която създава и поддържа народния дух, "...история има, и става народ..." - обявява Паисий. Затова тези, които искат да посегнат на народа, посягат на неговата история." ( Христо Маджаров - "Големият заговор срещу българите")


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Великов2 ноември 2022 г., 20:28 ч.

   Терминът прабългари е въведен от Йохан Тунман, после щафетата е поета от нашите историци.

   Изтриване
 5. Пра българи не вярвам да е имало... защото моят пра дядо и моята прабаба не са от племе а са биле българи..пра би трябвало да означава древни или стари.. няма пра българско племе...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен2 ноември 2022 г., 20:29 ч.
   Навремето историците са разполагали с ограничена информация, а и подобно на днешната ситуация - историците са били зависими от политиците.

   Изтриване
 6. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  2. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  3. До БлъгАрин 3 ноември 2022 г., 8:53 ч.

   Не зная за какви кентум глоси говорите, глосите, които съм разглеждал са от език спадащ към групата сатем: asa, sipoax, sopitis, sipoites....

   Изтриване
  4. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  5. До БлъгАрин 3 ноември 2022 г., 22:15 ч.

   Нямам представа какво искате да кажете с "кентум глоса", наистина нямам, но и аз самият няма как да зная всичко. Предлагам Ви да създадете свой блог, в който да представяте своите открития.

   Изтриване
 7. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До БлъгАрин 2 ноември 2022 г., 23:32 ч.
   Арии и Българи имат сходно значение: арки, светли, сияйни, а Българи наистина е свързано с благ, защото най-древния смисъл на благ е светъл.

   Изтриване
  2. до БлъгАрин
   Истината се ражда в дискусия, така че Павле, не се дразни, а помагай. Най-малкото защото си далече напред и с езиците, и с информацията.
   Та, БлъгАрино, повдигаш въпроси, които ме вълнуват и мен самия. Аз, обаче, съм взел/допуснал други опорни точки и чета "на срички" малко по-различно. Орион - "Оре - Он". Съзвездието и без друго по народному се нарича "Орач". Ора - наше самоназвание. Вие какви сте? Ние сме (създадени) "от Ра" т.е. "божи ора"! Само дето религиозност ще се появи при много по-сложни обществени отношения, след хияди години. За момента "Ра" е слънце, топлина, онова което дава живот и кара растенията (жито, плодове) да растат. Езиковата конструкция "ора" (глагол) - "ора" (хора) според мен е показателна за самоопределението и възприятието. С траки-фраки, положението според мен е следното - злоумишлено преиначаване. В т.н. "гръцка азбука", крадена и префасонирана предимно като "шрифт" (графичното изображение) и добавени гласни, си има отделни букви за "т" и "ф", така че тази "тета" е чисто и просто задраскано "О". Думата е "ораки", което също е "погърчено". Римяните казват "трячи". Значи - почистваме и се получава "орачи". Орачи бувално преведено на латински е "ари"/"аратори". За да сме толкова прочути орачи явно имаме нещо, което те нямат. Така е, имаме ВОЛ - опитомен, впрегнат в рало (ора - орало). И какво става като мисловно-словесна конструкция: вол + ора(ари) = волари, което от завист, че нямат вол гърчолята, както ги наричаш, ще го претаковат на "вулгари" и ще го претоварят с отрицателен смисъл. Както си мисля, хиляди (поне 5) години всичко ще се върти около "орането". Грънците ще се украсяват със схеми за оране и засяване. Песните ще са запомняне на принципи на успешно земеделие и вола ще се слави обилно. Ето и лицето Ор(п)фей - ора и пея. Тази буквичка "ф" е дълбоко чужда на нашия език! Всички думи започващи с "ф" се оказват, според речника, чуждици. Оракул - орак/ч и "ул" (уложено, прибрано, урожай) - предсказател за бъдещата реколта, а не дали ще се ожениш за царската дъщеря. То пък, по българските приказки, царската дъщеря все за орач я женят! ))) "Траките" нямали писменост, казват някои. Но колко чудно, съществува стил на писане на "свещен текст" наречен, от същите някои, "бустрофадон". Означава, буквално, "като волска оран". Ти да видиш! Това го разбрах докато се зверех в "Златната Орфическа Книга". Уж познати буквите, тук-там разчиташ и то на български... заподозрях, че от музея нарочно я снимат откъм гърба на страницата за да излезе текста в "негатив", обърнат. И фотошопът не помогна съвсем. Накрая се стигна до обяснението за "бу-строфадон". Точка. Гърците не пишат така... Никой не пише така! За Обществото на Орачите/Ариите/ Воловете и Туровете мога да говоря с дни, че и повече. От 8000г.пр.н.е та до наши дни без прекъване. Показвам и картинки! Защото съм специалист по "картинки". История не е само "писаната"! А от картинките предимно "волове" ме гледат...мхм.
   Колкото до "благи", ами - не. Според мене става дума за блага, благини в см. притежание, имане. За "слано и благо" се пее не случайно.
   "Българи" според мене е от другаде, от друго, по-ново време. Гледайте, там, в книгите, до кога ще ни пишат "вулгари" и кога "обръщат резбата" на B/Vlgari, май там е отговора на гатанката.

   Поздрави за всички и най-вече за Павел, за неговите Волско упорство и желязна Воля в Просвщението на "българи-юнаци"!

   Изтриване
  3. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  4. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  5. Здравейте. Както вече казах, "сричаме" думите с разлики. Предпоставили сме различна основа. Да започнеме с "РА". Ра е по-скоро топлина отколкото светлина. Светло е било и през ледената епоха, но за оРА-ло не е ставало и дума. Пещ-е-ра е по-скоро топло отколкото светло място. Написах ви отговор и го изтрих. Не е мястото за тази дискусия в блога на Павел. Дайте, моля, имейл или ваш блог, за да изпратя останалата част от съобщението, ако желаете.

   Изтриване
  6. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  7. До БлъгАрин 9 ноември 2022 г., 1:30 ч.

   Здравейте, Макар да изпитвам известни затруднения и някои позиции от коментарите Ви остват почти неразбирами за мен, чета Ви и се опитвам да осъзная изложеното. В този коментар провокирахте размислите ми с думичката " цър-квите ". Замислих се, че първата сричка в много езици е различни вариации на нашата "цър" В руски цер (церква), в немски кир (Kirche), в английски чър (Church) и т. н. Не знам със сигурност точния ѝ произход, но определено корена е един и най вероятно произхода е много древен.
   Споделял съм и преди мнение, че титлата на нашите владетели "цар" е възможно да е най древната владетелска титла, макар най разпространената хипотеза да е, че вероятно произлиза от латинското "цезар". От друга страна английския средновековен изследовател на митологията Jacob Bryant ни информира за използване в дълбока древност подобнобен термин със значение подобно на днешното "Бог" или като белег за висока чест на някого. Днес ние наричаме църквите " Божи храм", а в древността божествата са били повече и в зависимост на кое божество е храма, пред името на божеството се е поставяло "Цар-(ХХХХ)"

   " ZAR and SAR
   Sar is a rock and made use of to signify a promontory As temples were particularly erected upon such places these eminences were often denominated Sar-On from the Deity to whom the temples were sacred The term Sar was oftentimes used as a mark of high honour. "
   цитата е на стр. 90 тук:
   https://books.google.bg/books?id=AjoGAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:"A+New+System:+Or,+An+Analysis+of+Antient+Mythology"&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

   Така ако титлата "Цар" има нещо общо със сричката "цър" от думата църква, това според мен още вднъж би потвърдило древността на тилата на българските владетели, която вероятно е била запазена в някои от разклоненията на българските племена, които по късно отново са се събрали в Дунавска България и така на тази титла е даден втори шанс. "Цезар" е по вероятно да е производна от нея ако е вярно, че Римската империя е създадена от бежанци от Троя.

   Изтриване
  8. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  9. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
 8. изключително леко си служите с материала и прекрасно го пресъздавате - увлекателно и за хора, които не са специалисти, а това е важно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До савка2 ноември 2022 г., 23:40 ч.

   Да Ви призная - доста трудно е да се пише на достъпен език, но труда си струва.

   Изтриване
 9. Коментарите на БлъгАрин са по стойностни от статията. Поздравления.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен3 ноември 2022 г., 10:02 ч.

   Хубаво :) Всеки има право на лично мнение :)

   Изтриване
 10. Имам по-друг въпрос :
  Защо говорим за Бронзовата епоха, т.е. от преди 3400 г., не е ли по точно да се каже лето 3150 от сътворението на света!
  По онова време така са броели годините!
  Нали не мислите че прабългарският календар е от вчера?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 3 ноември 2022 г., 12:17 ч.

   В така наречения прабългарски календар няма нулева година. Ние дори не разполагаме с този календар, а само с няколко бегли споменавания и това е всичко.

   В нашите земи е намерен най-древният точен календар, този от Слатино, но въпреки, че той е нещо материално, въпреки, че анализа на г-н Дерменджиев е перфектен, за този уникален календар, предшестващ египетския с около 700 години никой не говори.

   Изтриване
 11. В руския език също има дума "драка" - сбиване, бой.

  ОтговорИзтриване
 12. Спароток, изключително е полезно и ценно твоето дело! Именно затова искам да те насоча и към търсенето на другия наш елемент, освен тракийския. Човешката реч е най-големият информационен код и най-вярно показва нещата. Граматиката на езика ни показва, че сме траки и законът, по който се развиват езиците - от синтетизъм
  към аналитизъм. Като влияние оказва аналитичният над синтетичния език

  Именно този закон показва, че
  някой е тласнал езика на траките, тоест българите, към аналитизъм. Кой е той? Ние българите сме с най-развит аналитизъм от индоевропейските народи. При това положение сме най-древните индоевропейци и сме в основата на индоевропейците. Само при това положение може да се каже, че славяните са траки. Ние сме в много голяма степен уникален народ. Не трябва да има умешване с други народи. Затова е важно изцяло да се изясни произхода ни и да се види кой е другия елемент освен траките. Прочети труда на Иван Желязков "Българският език и произходът на българите 3-то издание
  Точно това издание трябва да прочетеш в "астрохороскопе
  инфо Обърни внимание на коментарите, които прави авторът след работата си. Ще чакам да ми отговориш.  .

  ОтговорИзтриване
 13. Спароток, изключително е полезно и ценно твоето дело! Именно затова искам да те насоча и към търсенето на другия наш елемент, освен тракийския. Човешката реч е най-големият информационен код и най-вярно показва нещата. Граматиката на езика ни показва, че сме траки и законът, по който се развиват езиците - от синтетизъм
  към аналитизъм. Като влияние оказва аналитичният над синтетичния език

  Именно този закон показва, че
  някой е тласнал езика на траките, тоест българите, към аналитизъм. Кой е той? Ние българите сме с най-развит аналитизъм от индоевропейските народи. При това положение сме най-древните индоевропейци и сме в основата на индоевропейците. Само при това положение може да се каже, че славяните са траки. Ние сме в много голяма степен уникален народ. Не трябва да има умешване с други народи. Затова е важно изцяло да се изясни произхода ни и да се види кой е другия елемент освен траките. Прочети труда на Иван Желязков "Българският език и произходът на българите 3-то издание
  Точно това издание трябва да прочетеш в "астрохороскопе
  инфо Обърни внимание на коментарите, които прави авторът след работата си. Ще чакам да ми отговориш.  .

  ОтговорИзтриване
 14. НА ВНИМАНИЕТО НА БлъгАрин9 ноември 2022 г., 1:30 ч.

  Ти оцвъка целият блог на Павел със сричко-съчиненията си бе човеко! Малко срам нямаш ли? Аз не знам Павел как те търпи, но си мисля, че скоро ще те отсвири, защото ти не допринасяш с нищо положително, спамът ти е досаден и отблъсква хората.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вярно, че идва малко множко понякога, но чак пък да отблъсква и да не допринася с нищо положително. Разбирам го човека, пали се! На мен лично коментарите му са ми интересни, със сигурност си личи, че има познания, а дали някой от нас ще се съгласи или не с неговите виждания е друг въпрос. Не съм съгласен, че не допринася с нищо положително, предпочитам един негов коментар "сричко-съчинение", пред десет коментара, който хвърлят само по едно "Браво!" на статията. Нека не забравяме и, че често, когато тук се появи някой "учен" с нула научна аргументация, но пък с един милион дипломи по история, БлъгАрин е един от тези, който му подпалват под задника. Съветвам го, както му е казвал и г-н Серафимов, да си направи собствен блог, където да изписва идеите и теориите си цялостно, а тук да пише по-леко и да не се отклонява много от темата на съответната статия.

   Изтриване
 15. Здравей,

  Пуснаха ми следната анимация за деца за траките:
  https://www.youtube.com/watch?v=w5kiUgtP00g
  Инфо под видето:
  "Древногръцкият историк Херодот, наричан още в древността „бащата на историята“, е написал: Тракийският народ след индийския е най-голям от всички народи. Ако той се управляваше от един господар и беше единодушен, той би бил, по мое мнение, непобедим и много по-силен от всички народи… Траките носят много имена, всяко племе според страната си; но всички те имат приблизително еднакви обичаи във всяко отношение… (Херодот, Истории. V. 3). Филмът представлява адаптиран разказ за тракийския бит и култура, за безценните съкровища от злато и сребро, за обожествените царе и техните гробници, за мистичните религиозни вярвания, за легендарните воини и забуления в тайнственост език. Филмът е създаден от Отдел "Експозиции" на НАИМ-БАН в контекста на програма „Образование с наука II“, осъществена съгласно споразумение между Министерството на образованието и науката /МОН/ и Българската академия на науките /БАН/. "

  Имали тракийски език, но нямали собствена писменост, обаче не можело да разчетем техни надписи, писани на тракийски език...

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
 16. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 17. Изключително интересни са материалите Ви! Попаднах на тях преди три месеца и първите няколко седмици ги осмислях и си отговарях на въпроси още от ученическите години. За съжаление се убедих, че за историци, неисторици, българи и чужденци ще е много трудно да приемат такова пренаписване на историята, макар и да нямат контрааргументи. Но от друга страна, щом холивудските продукции могат да убедят света във възвишените идеали на кръстоносците, какво остава за самата истина за траките 
  Попаднах на документалната поредица Ancient Apocalypse, която в епизод 5 показва Гьобекли тепе – високоразвита за времето си архитектурна структура в Турция от преди 11600 години, открита през 1994 г. Водещият Греъм Ханкок обобщава, че построилите това място са представители на високоразвита цивилизация, която вероятно е разпространила земеделието в околните земи, но според него е изгубена цивилизация, преживяла природен катаклизъм. Никъде не се споменават траки (не биха се и вързали с апокалиптичната тема на поредицата), но се чудя дали не са били точно такива? Какво е мнението Ви за това археологическо откритие?

  ОтговорИзтриване
 18. Интересни факти и материали, благодаря за споделянето! Бих искал да добавя и друго:
  - Българите сме автохтонен народ и сме наследници на древните Траки.
  - Траките произлизат от един от седемдесетте внуци на Ной – Тирас. Това са седемдесетте основни народа на света. Еврейският историк Йосиф Флавий дори твърди, че изначално името на траките е „тираси“, което впоследствие гърците променят на „траки“.
  - Нашият сънародник Орфей създава специално музикално звучене, което после се възприема на запад и е основата на григорианското пеене.
  - Синът на бедни тракийски родители бил много ученолюбив и успял да отиде да учи в Атина. Превъзходните му философски качества били оценени много и така този ученолюбив тракиец създава теорията на демокрацията. Името му е Демокрит.
  - Има няколко римски и византийски императори и папи от Тракийски произход. Най-известният от тях е Константин Велики.
  - Спартак повежда на-голямото въстание срещу Римската империя.
  - Двама ученолюбиви младежи от тракийското племе Славуни, намиращо се край Солун, създават азбука която се превръща в азбука разпространена в половината свят – Кирил и Методи. Освен познатите ни славянски народи /името им е от Славуните/ още и Монголия, Казахстан и други азиатски народи са я използвали. Както и Хърватия и Чехия и Полша.

  ОтговорИзтриване
 19. Нашите предци никога не са се наричали траки . За това е по добре да ги наричаме стари ( те ) българи. Така мисля. Благодаря предварително.

  ОтговорИзтриване
 20. Интересно е да се мисли и за подобните - "драко"
  Трънлив храст драка - закача и не пуска, тръни като кукички.
  Драко (гр. змия) - зъби като рибарска кука.
  Драка - битка, борба, земя на войници, земя в която все някой с някого воюва... която има добри войници, което е логично, заради високото технологично ниво на траките...

  ОтговорИзтриване
 21. Трокам и теркам са интересни български думи, но по-близката и използвана и в настоящето в българския език дима ми се струва че е “трескам”.

  ОтговорИзтриване
 22. По интересно ми е откъде идват имената на многобройните тракийски племена... Историците ли са ги кръстили или има източници? Например кробизи, едони, тини т. н.

  ОтговорИзтриване