23.11.2022 г.

ЗНАКЪТ НА ДУЛО IYI ПРИ ТРАКИТЕ – СЕНЗАЦИЯ ОТ ЗЕМИТЕ НА ЗЛАТНА ФРИГИЯ

В края на XIX в., през 1878 г., по време на пътуванията си из страната ни, Феликс Каниц е силно впечатлен от руините край село Абоба (Плиска). Приятелят на България и българите смята, че се касае за останки на голямо римско укрепление. Малко по-късно, през 1884 г. Константин Иречек посещава мястото и също изказва мнение, че тук се е намирала древна римска крепост, в която се установяват ранносредновековните българи.

 

Това, че Абоба (Плиска) е укрепен град от времето когато римляните са властвали в Тракия, се споделя също от Богдан Филов и Веселин Бешевлиев. След време обаче тези наши учени рязко променят виждането си. Дали това е станало под натиск от чужбина, под влияние на български колеги, или пък или пък действията са от доброволен характер няма как да разберем, но за нашата тема това е без значение. 

 

Реално нас ни интересува нещо друго – присъствието на знака IYI по стените и керамиката на Плиска и други локации. През 1899 г. са организирани археологически разкопки и цял екип от чужди учени започва да разкрива материалната култура на ранносредновековните българи. Приносът на Шкорпил, Еллих, Лепор, Успенский, Айналов, Панченко и др. е безспорно голям – реално са положени основите на българската археология.

 

Едно от най-важните открития в Абоба (Плиска) са старобългарските руни, като разбира се между тях е и особеният символ IYI. Той е каталогизиран и заедно с другите намерени руни е публикуван в издание на ИРАИК Х през 1905 г. Това е първият, но разбира се не и последния доклад засягащ разкопките на древното селище, което удивява със своите монументални строежи.

 

Цяла плеяда археолози се заема с проучванията на ценния за историята ни обект. Що се касае за настоящата тема, най-важни са материалите предоставени от археолога Стамен Михайлов. Той дава информация, която други изследователи премълчават, а се касае за ценни данни, които буквално променят историята.

 

Михайлов представя сведения за разпространението и древността на особения символ IYI. Той се среща по крепостни стени и керемиди от Плиска, Преслав, Силистра, Равна, Бяла и др. Присъства също върху съдове, амулети, пръстени, скали, статуи, оброчни хлябове, използван е дори за хералдически знак. Явно се касае за символ, който е от огромно значение за старите българи.

 

Най-важното от труда на Михайлов е това, че се споменават откритията на Тодорович и Церманович, които намират срещащият се по стените на Плиска знак IYI по керамика, която е на около 7000 г. – тази на културата Винча. Михайлов споменава и работата на Бенсън, който изследвайки древната керамика на о-в Кипър, също намира и описва знака IYI.

 

Тази отдалечена от страната ни локация не бива да ни учудва изобщо. Използвайки данни от трудове на антрополозите Чарлз и Боев, руският учен Юрий Откупщиков споменава в своя работа, че населението на западна Мала Азия (дом на траките фриги, витини, бебрики, а и мизите наречени по-късно българи) e като това на о-в Кипър, и това население е дошло от региона на Македония и Тесалия (където присъствието на траките пиери, пеони, едони, теврки и мизи е добре засвидетелствано). А опирайки се на изследванията на Мария Гимбутас Откупщиков съобщава за две преселения от североизточните Балкани в посока юг – Анатолия (Мала Азия), като става дума за периода 2300 — 2200 г. и около 1230 —1180 г.  

 

В доклада на Стамен Михайлов е добавено е и, че древният български символ IYI се среща и на антична плоча от Пергамон. За тази плоча обаче се казва, че произхода ѝ е от маслинената гора край Атина. Трябва да се отбележи, че тракийското присъствие в Атина е от времената преди Троянската Война. Благодарение на Страбон е добре известно, че не просто Атина, но дори цяла Атика някога е принадлежала на траките (Strab.VII.3.1).

 

До този момент става ясно, че виждането на учени като Бешевлиев, Ваклинов, Овчаров и др., относно произхода на старобългарските руни и в частност особения символ IYI е напълно погрешно. Въпросните изследователи смятат, че старобългарската писменост има връзка с тюрските руни, но те са манифестирани едва след VI в. Култът към самото божество Тангра няма никаква връзка с присъстващият по стените на Плиска знак. От друга страна свещеният за дедите ни символ IYI се среща на Балканите преди около 7000 г., среща се и по времето на Бронзовата епоха (Кипър), а и Античността (Атина).

 

Има и още една важна локация, в която знакът IYI е манифестиран по време на Античността. Става дума за Мала Азия, която в далечното минало е обитавана от различни групи траки. Там живеят витините, мариандините, медо-витините, халибите, мосинойките, бебриките, бюснеите, фригите, а и мизите, които по време на Средновековието Димитър Хоматиан отъждествява с българите.

 

Само година след излизането на доклада на ИРАИК Х (1905 г.), т.е. през 1906 г. излиза доклад на немски учени, които изследват паметниците на траките фриги. Заглавието на труда е „Neue Untersuchungen im Gebiet der Phrygischen Felsenfassaden“ – Нови изследвания от областта на Фригийските скални фасади.

 

                            Фасада на фригийско светилище от ранната Желязна епоха (по Перо)

Става дума за спиращи дъха монументи, които са изсечени по скалите от територията на някогашното Фригийско Царство. Броят на паметниците е голям, някои от тях притежават надписи, графити, които са изключително интересни. 


                                                                    Образец на древното фригийско изкуство (по Рамзи)


                                                                                          Фригийски скален монумент (по Рамзи)


                                                                                 Фасада на фригийски скален монумент (по Рамзи)


Включените в работата на Е. Бранденбургер локации не са никак малко: Гердек кая, Демирли кале, Кюмбет, Арслан кая, Язили кая и др. С голяма прецизност немският учен споменава кой знак къде е намерен, като при това прави доста добра сравнителна таблица.

 

               Таблица на срещащите се по фригийските скални паметници знаци (по Бранденбург), знак № 2 от първия ред (A), а и знакът ат четвърти ред (D), обозначен с № 8, са идентични на старобългарския символ IYI

 

От важност за нас са локациите Гердек кая, в близост до града на цар Мидас (A), а и Язили кая, под меандърния мотив при гроба на Мидас” (D). И на двете места се среща свещеният за старите българи символ IYI. В таблицата представена в труда на немския учен можем да видим и други старобългарски руни, някои се срещат и по откритата от Станчо Ваклинов розета от Плиска. Става дума за знаците с регистрация A 1, B 1, F 7, G 11, известна прилика показват и знаците D 4, G 3, G 13.

 

Разбира се Е. Бранденбургер не споменава за смайващата прилика между знаците от фригийските монументи и старобългарските руни. Той просто няма как да знае за направените година по-рано открития в Абоба (Плиска). Самият интерес на немския изследовател е друг – той проучва миналото на траките, а в този период от време – 1906 г. властва виждането, че Аспаруховите българи са народ, чиято прародина е в Средна Азия. Никой не би търсил нещо общо между народи, които официално нямат нищо общо.

 

                                                                        Знаци от Абоба-Плиска (по ИРАИК Х)

Е. Бранденбургер посочва също и хората, изследвали особените знаци от фригийските паметници, а и виждането на тези хора за древността на знаците. Споменати са Перо, Месершмид, Янсен, Финк, Андре и др. Публикуваният в Монхен преди повече от век труд е безспорно важен, но за жалост е останал невидим за нашите учени, а е имал потенциал да промени историята ни.

 

Невидими са останали и работите на турските изследователи Шахин и Айчатлар, които също представят изключително ценна информация, засягаща нашата история. В ИРАИК Х са обнародвани старобългарски надписи, като при това е разисквана, срещащата се по тях титла KANAC. Следващ виждането на Йосиф Маркварт, Фьодор Успенский сравнява KANAC с тюрко-монголската титла кан, хан.

 

През 1905 г. това не учудва никого, защото тогава в научните среди се налага твърдението, че старата родина на българите е в Азия. По-късно на няколко поколения българи се втълпява, че държавата ни е била ханство, владетелите ни са носили титлата хан. Учените поддържащи официалните виждания не се трогват от думите на д-р Ганчо Ценов, който обяснява, че KANAC е само предаването с гръцки букви на титлата княз, кънѧзъ.

 

През 1938 и 1959 г. излизат резултатите на проведени у нас мащабни антропологични изследвания, които доказват убедително, че ние сме твърде различни от народите на Средна Азия. Доказано е и това, че повечето от нас са наследници на древното тракийско население, но неудобната информация или изобщо не се споменава, или се ползват само части от нея, като се прикрива най-същественото.

 

През 1978 г. излиза труда на турския учен С. Шахин, в който се споменават тракийски лични имена от региона на Пруса. Едно от най-интересните имена е KANAC, защото то е идентично на старобългарската титла KANAC. Преди около 10 години турската изследователка П. Айчатлар публикува работа, в която споменава откритото от своя колега Шахин лично име KANAC, но нямам сведения това да е предизвикало реакция в нашите научни среди.

 

Нашите специалисти навярно биха определили присъствието на свещения за дедите ни знак IYI по фригийските монументи като необясним феномен, или пък случайност. А реално няма нищо за чудене. Нужно е само да се приеме, че ние българите сме потомци на древен балкански народ, части от който са обитавали не само Тракия, но също така Гърция, Егейския регион, а и Мала Азия. Така всички мистерии изчезват и нещата си идват на мястото.

Така става ясно защо ранносредновековните българи оказват необикновено голяма почит на срещащия се на Балканите преди 7000 г. знак IYI. Да, приемствеността е наистина смайваща, но пък и характера на българския народ е смайващ, и заслужава възхищение.

Ние сме запазили езика си и културата си, въпреки няколко чужди окупации: римската от I – VII в., византийската от XI – XII в., османската от XIV – XIX в.

 

Да, чуждото господство е дълго, но не ни е пречупило, защото е дълга и традицията на изграждане на нашата култура. Тя започва още във времето на Неолита и Халколита, продължава по време на Бронзовата и Желязна епоха, става необичайно силна по времето на Античността. Съвсем нормално е нещо, което е изграждано в продължение на няколко хиляди години да оцелее няколко века въпреки чуждото потисничество.

 

Тази закалка ще ни помогне да преодолеем и днешната духовна криза, която е обхванала не само България и Европа, но дори целия свят. Ние можем да оцелеем само, ако запазим своята идентичност, своите традиции, своите идеали. Да обичаш своето не е грях, а уважение към предците, към тези, благодарение на които ние съществуваме. Да обичаш своето не означава да мразиш чуждото, а просто да избереш това, което подхожда най-добре на вътрешния ти свят.  

 


Използвана литература и пояснения:

 

1.С.Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28), Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1987.

2.В. Бешевлиев, Първобългарите - История, Бит и Култура, Фондация Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008.

3.Д.Овчаров, Прабългарската Религия - Произход и Същност, Гуторанов и Син, София, 2001.

4. Ст.Ваклинов, Формиране на старобългарската култура VI – XI век, Българско  Историческо Дружество, Изд. Наука и изкуство, София 1977.

5. Извѣстiя Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ, Томъ Х, Материалы для Болгарскихъ Древностей, АБОБА-ПЛИСКА, Държавна Печатница, София, 1905.

6. Ю.Откупщиков, Догречейский субстрат, У истоков европейской цивилизации, Изд. Ленинградкого Университета, Ленинград, 1988.

7.E. Brandenburger, Neue Untersuchungen im Gebiet der Phrygischen Felsenfassaden, Aus den Abhandlung der K. Bayer, Akademie der Siss, III.Kl. XXIII.Bd. Abt., Verlag der K.B. Akademie der Wissenschaften in Kommission des G. Franz’schen Verlags (J.Roth), München, 1906.

 

Извори от интернет:

 

120 ГОДИНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В ПЛИСКА (посл. вид.23-11-2022)

https://xn----7sbb3acmfmvip.bg/120-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8/

 

Карел Шкорпил (посл. вид.23-11-2022)

http://bazileus.eu/lichnosti/izsledovatelite/217-karel-shkorpil.html

 

Pinar Özlem-Aytaçlar, An Onomastic Survey of the Indigenous Population of North-western Asia Minor (посл. вид.23-11-2022)

http://www.academia.edu/1078735/An_Onomastic_Survey_of_the_Indigenous_Population_of_North-western_Asia_Minor

 

Справедливостта изисква да се спомене, че преди време, в интервю за Списание 8, археологът Александър Чохаджиев спомена за присъствието на знака IYI по халколитната керамика от Хотница. Това безспорно е важно откритие, което обаче не мотивира учените ни да преразгледат произхода на Аспаруховите българи, разбира се в контекста и на други сведения от областите на генетиката, ономастиката и т.н.

 

60 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон и да проявяват разбиране към инакомислещите, благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
 2. Съчинения спаротокови слаботокови, без научни данни това е пасквил за овчарска публика. Не си учен, не си завършил археология, нямаш никаква подготовка, но умееш да омайваш стадото, а то блее и се радва на лъжите ти.Истината я пише в учебниците по история другарю, спароток :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. до господин анонимен: дипломите ви като продукт от слаботокови училища по зубрене на непроверени и подвеждащи учебни матрЯли затъпяваши БЪЛГАРСКИЯТ народ хубаво да намачкати и на пирончи в селската тоалетна да качити след изджвърквани да се не режи дупиту ви, извинявайте господин Серафимов това е максимум културен тон който мога да постна след слаботоковото изказване на анонимния глупак

   Изтриване
  2. Абе мишкар,като имаш нещо против дай опровергаващи доказателства,а не само да обиждаш. Ама то толкова ти е акъла ,кво да те чакаме. Като плюеш ,внимавай за насрещен вятър щото резултата ще е ,че освен наакан си и наплют

   Изтриване
  3. Ще има вой в групата на Вики от Бараково, нали го знаеш, че е момче на Фол ;)

   Изтриване
  4. Ами какво да ви кажа, First literacy23 ноември 2022 г., 17:40 ч., не е тайна, че Серафимов няма историческо образование, той го признава това и не е твърдял никога, че е историк. Но го бива иначе момчето и то много, диплома и да няма - акъл поне има :) В.Д.Д.

   Изтриване
  5. Уважаеми, Анонимен23 ноември 2022 г., 18:18 ч., проф. Фол няма син Вики, това е някаква тъпа измислица.Ако искате да помагате на Серафимов, не пускайте лъжи под неговите постове а само точна, вярна информация. В.Д.Д.

   Изтриване
  6. Анонимен23 ноември 2022 г., 21:20 ч. моят отговор е насочен към Анонимен23 ноември 2022 г., 16:51 ч., аз зная че господин Серафимов не е историк но бие много и историци и археолози на куп, коментара ми има съвсем друг смисъл...

   Изтриване
  7. До First literacy 24 ноември 2022 г., 2:52 ч.
   Благодаря Ви за подкрепата и за хубавия коментар!!!

   Изтриване
  8. Г-н В.Д.Д., аз не казвам, че г-жа Фол има син Вики, няма такова нещо, за един неин питомец става дума, за Виктор Стефанов от село Бараково, до Благоевград.Тоя е направил специална група във Фейсбук, за да черни Спароток и, за да се присмива на хора като него, сигурно, за да се подмаже на Фол. Там са все едни мамини синчета, некадърни, но устати. Ей тук той е правил снимки https://ilindenpres.bg/pogled/152-krugla-masa-budeshe-za-naukite-za-drevnostta-v-blagoevgrad/

   Изтриване
  9. Как така "без научни данни", като горе са дадени САМО научни данни? И за каква точно "истина" пише в "учебниците по история"?! Ти си някой умоболен психопат и някой с шутове трябва да те изпидира за лечение в клиника! :))

   Изтриване
  10. Много добра публикация, зрънцето на съмнението е посято в много подрастващи. Мисията ви със сигурност ще повлияе на бъдещите поколения, за да могат те да съхранят и разберат истинската българска култура.

   Изтриване
 3. Поздравления за труда :)

  ОтговорИзтриване
 4. Павел, какво е значението според теб на този знак

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 23 ноември 2022 г., 18:34 ч.

   Смятам, че значението е сила, мощ, власт. Възможно е IYI да е стилизирано представяне на фигурата на господаря на животните - мъж фланкиран от две животни, които държи в подчинение.

   Изтриване
  2. Това е прабългарския знак на Ин - Ян

   Изтриване
  3. Хм, ами кое е ИН и кое е ЯН ?

   Изтриване
  4. Според мен единствен и категоричен отговор кой, кога и защо е избрал конкретно този символ едва ли някога може има. По тази причина хипотезите ще са мнго, а вероятно и доста лични предположения. Всеки би могъл да разсъждава по различните предложени версии и сам да избере някои от тези, които според него биха били най вероятни. Аз лично имам предположение, че това може да символизитра дървото на живота, което присъства в почти всички религии и най вече тази на древните траки. Изображения на това дърво има много и по различен начин, но на две плочки от Гьобекли тепе в Мала Азия са датирани засега най старите негови изображения.
   https://tepetelegrams.files.wordpress.com/2017/08/12_plaquettes.jpg?w=238&h=268
   Става въпрос за двете плочки на долния ред. На лявата в средата е дървото на живота защитавано от въздушни и земни духове, датирано е от преди 9 – 12000 години, а символите на защита са от ляво змия и от дясно птица. На дясната е пак символа на дървото, но от двете страни са две змии, смятани в древността за свещени животни, а целия образ още повече се доближава до нашия символ. От друга страна защо е избрана точно тая форма и дали това е първоначална основа или е взаиимствано отнякъде. В древността символи или божества често са пресъздавани от аналози на изображения или явления срещани директно в природата. Основен бог е слънцето с неговата светлина и топлина, без които живота е невъзможен, но би трябвало да има и явления от нощното небе, които нощно време също са се набивали на очи и са впечатлявали древните жители. Такива са луната и различните комбинации от звезди или така наречените съзвездия, за които знаем, че различни култури също са обожествявали. Например Орион в египетската култура и различните му интерпретации на земята, като подредбата на пирамидите в Гиза. Този Орион сме свикнали в днешно време да възприемаме като фигура по този начин:
   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS71hDWxCIMIKBQL5RIt134gSNWfmQhRa-jWg&usqp=CAU
   Някои обаче смятат, че в древни времена хората може и да са ги свързвали така:
   https://2.bp.blogspot.com/-tud6QVZ01ME/VOCKw7TdmqI/AAAAAAAABtc/t1EMyHXoMSA/s1600/3.jpg
   В такъв случай символът IYI не би бил нищо по различно от едно от най ярко изпъкващите съзвездия на северното полукълбо Орион, което и други са почитали като божествено, а и най вероятно са го взаимствали от други предшественици.

   Изтриване
  5. "Хм, ами кое е ИН и кое е ЯН ?" Стилизирано изображение на мъжките полови органи, които са външни, а като го обърнеш наобратно под 180 градуса изглежда като стилизирано изображение на женски такива, които са вътрешни. Просто и гениално, ако е това или гениално просто, както искате.

   Изтриване
  6. Здравейте, Христо, благодаря за обяснението, което дадохте, има логика, но аз не съм се замислял за тази възможност. Мирослав

   Изтриване
 5. Коментарът на хейтъра от 23 ноември 2022 г., 16:51 ч. е напълно в стила на едно некадърно студентче от СУ, който се изживява с разни никове, един път е Тамерлан Кан, друг път е Заберган Кагана, а друг път е Алекс Мир. Не е много наред с главата момчето, не му се сърдете гн. Серафимов, той не е виновен.
  С уважение!
  Станчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 23 ноември 2022 г., 18:59 ч.
   Възможно е, човекът, за когото говорите се обади и във Фейсбук с подобен коментар.

   Изтриване
 6. Добре написано, но не е пълно. Чела съм повече информация за знака Дуло. Това е символа на българските царски родове. Като символ и рисунка прилича на молекулата на имуноглобулина. Чеченският ръководител Рамзан Кадыров твърди, че чечнците също са от рода Дуло. Царските родове в миналото са се женили само помежду си. Всички царе на България до падането ни под Османско (арабско) робство са били от рода Дуло. Това може да се докаже генетично. Мощите на цар Борис Първи, Св. Иван Рилски - син на Симеон Велики и прочие се намират в Рилския манастир. Има мощи на други наши царе станали светци в други манастири. Мощите на Св. Олга Киевска - дъщеря на Симеон Велики и сестра на Св. Ив. Рилски са в Киев. Има генетичен материал, но някой трябва да се захване на работа да го докаже. Наследници на рода Дуло и на царския род на цар Иван Срацимир има и в момента в България. Те се знаят само помежду си кои са.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Мария 23 ноември 2022 г., 21:57 ч.
   По принцип сме доста отдалечени от чеченците по отношение на генетичен облик, но разбира се това е сравнение с цялото население. Определени индивиди в Чечня може да са действително потомци на балканци зселили се в Кавказ.

   Изтриване
 7. АМИ ТО ЗНАКЪТ МОЖЕ ДА Е ТРАКИЙСКИ И ДА Е ВЪЗПРИЕТ ОТ ПРАБЪЛГАРИТЕ БЕЗ ТЕ ДА СА РОДНИНИ НА ТРАКИТЕ, НЯМА ДА Е ЗЛЕ ДА ПОМИСЛИТЕ ПО ТОЗИ ВЪПРОС И ДА ПУБЛИКУВАТЕ РАЗСЪЖДЕНИЯТА СИ.
  ДОБРОЖЕЛАТЕЛ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В древността хората са държали на своето и са го съхранявали за поколенията идващи.
   Традициите са били свещени и днес е така и много хора ги пазят, въпреки евро-атлантическата пропаганда и ежедневно промиване на мозъка. И това са факти а не патриотични блянове. Извини ме, но въпросът ти лъха на лекомислие преливащо в лековерност.
   Ако старите българи са били тюрки те щяха да донесат свойте тюркси символи нямаше да вземат чужди и нищо не значещи за тях други такива.

   Изтриване
  2. Няма такова животно като траки (гръко екзоним)! Имало е мизи, наричани също блъгари. Имало е пеони, наричани също блъгари. Имало е маса-гети - хуни (мизи и гети), наричани също блъгари. Имало е мир-мид-они, наричани също блъгари. И още 200 нам сродни братски племена, оТроки (деца) на ората от Дунавската цивилизация. Точно там на същия този Дунав и място 166 години след Христа, е имало БЛЪГАРЬСКО КЪНАЖЕСТВО, цели 515 години до заветната 681 година за признание от ромеите, като последен е бил Куртъ, сиреч Куръ (петел), засвидетелстван от гръците като Кровъ (покрив - крило), казано поКРОВител, кокораки от гръцки (петел), или от блъгарьски - наКокорен заКрилник.. Такова животно ПРА в блъгарьските древни ръкописи също няма. Там пише за ОТЦИ БЛЪГАРИ без ПРА.

   Блъгарите също са познати от гръците като ДзвездоЧьтеници (звездо-четци), познати още като влъхВи (влъШебници), което произлиза от влък - вльк (в днешно време вълк), за което свидетелства Баян Мага, син на цар Симеон, превръщал се въ влък. Може би, основоположник на Богомилите. Седем века преди него същата роля е изпълнявал свети Христофръ с влъча глава, обезглавен в земята на влъците - вLukka, сиреч (в)Ликия. Преди него, същата роля са изпълнявали трите влъхВи - дзвездочетци, явили се при раждането на Исус Христос - Богоявление. 3-те царе ВЛАдетели.

   По-рано, лъвът е бил жертвеник, за което свидетелства - Геросъ върху кон съ влък (куче) до него, пронизващ лъв с копие.

   Преди това, оТроките (децата) на Дунавската цивилизация, след смъртта се прераждали в могилите си, като принасяли в жертва кон и влък (куче). Същия влък (Анубис), е съпровождал мъртвите души в отвъдния свят в Египет, които мъртви се пренасяли в пояса на Орион, сиреч Озар и Изис, или РАло и РАличка.

   Преди дунавлии да докарат дошляците гипти на Балканите, те не са знаели, какво е това война, живяли са мирно, а почитаното животно тогава е било - бикът (бог), волът (дꙗВолът), съреч ГОведото (Господ) - Ꙋ. Който непосредствено се намира срещу Орион - РАло, Оран. За това свидетелства - Зевс (Зен, Ꙃен, Ден), белия бик яхнат от Европа. Неговия син Дионис (Севадий, Загрей, Ꙗкхос, Бакхус), също е изобразяван като бик, последователите менади също. Та до ден днешен познати и като кукери.

   След това бъкът и кравата стават свещенно животно в Индия при похода на Дионис, а върховно божество заема - Брахма, сиреч Бромий - Дионис. В Египет, той приема образа на Изис - крава, също и на Апис, въплътил душата на Озар (Озирис) - бял бик.

   Та Дионис и Зевс се зараждат по време на потопът, тоест са по-древни от Индия и Египет. Това се отнася и за Вавилонския бик - Ꙋ. Това си е живо ГОведо (Господ Знае), с две хасти ιι - ита, сиреч - ιꙊι, или ιΥι - иꙊи, виꙊи, биꙊи, представено ни от гръците в кирилицата като О с И (О и Y), а всъщност в глаголицата Ук се е изписвал така Ⱁ и Ⰻ - Ⱆ.

   Лъвът е докаран от Египет, на много по-късен етап от време. Той е пронизан от Героса, който е в състояние да се превъплъщава като влък, владетел - водител към отвъдния свят в посока Бога (Бик), съзвездието - Орион и Бик.

   Кой разбрал за Ара, Ора, волът (бик) от Ария - разбрал, така е било и в Египет, не много разбрано от местните, но белите рижи фараони от Балканите са знаели точно каква традиция предават.

   Мисля, че всичко се отнася за онова ЧЕРВЕНО СЛЪНЦЕ, окото на съзвездието Бик.

   Нашето слънце е АРА - настоящето, докато другото е отвъдния свят, поне аз така го разбирам. Несъмнено оТроки и египяни владетели, са свързани с чрьнъ влькъ и чрьмъно око, път към Орион - Рало, наново преродени като владетели.

   Лъвът мисля, че е наложен на по-късен етап в блъгарьския бит и култура.

   Поне до 3-то хилядолетие преди новата ера, на Балканите не е имало войни, завист и сребролюбие.

   Изтриване
  3. Е, то много неща могат, стига въображение да има човек, но как ще обясните факта, че там където хилядолетия е имало траки, изведнъж се появяват българи? Как многобройните траки се изпаряват, а никой съвременник на събитията не ни съобщава за изчезване или рязко намаление на местното население? Нямаме и сведения, че българите се различават по нещо от старите местни жители. Траките на север от Дунава и тези в областите Мизия, Тракия и Македония постепенно, поради общ език и култура, се обединяват под името българи. Както германците са били десетки племена с различни имена и постепенно стават само германци, така и голяма част от тракийските племена на Балканите стават българи, няма нищо чудно в тази работа и даже си е много логично. Това което не е логично, е да кажеш, че милиони траки изчезнали, пък дошли милиони славяни, нищо че предполагаемите земи откъдето идват, по това време не са имали възможността да поддържат такъв брой хора, а после пък дошли няколко десетки хиляди българи от някъде и подчинили славяните, които пък толкова харесали чужденците, че вместо да ги изтрепят им се подчинили и почнали да се наричат и гордеят с тяхното име, ето това е нелогично. По същата нелогика готите бяха обявени за германци, въпреки товаче готът Йорданес изрично пише за народа си, че са всъщост траките гети и не са германци.

   Изтриване
  4. Ами не станаха ли твърде много нещата, който случайно сме възприели от траките: свещените символи, целият фолклор-всички традиции, обичаи, празници, език, писменост, култура както и основни генетични белези, всичко е тоооооооолкова случайно😄😄😄

   Изтриване
  5. Здравейте, Анонимен28 ноември 2022 г., 10:54 ч., Вие го казвате много добре, че ние сме възприели от траките: свещените символи, целият фолклор-всички традиции, обичаи, празници, език, писменост, култура както и основни генетични белези. Да беше едно - да кажеш случайност е, да бяха две неща - да кажеш голяма случайност е, но то е всичко. Само където нашите китапчии не искат да видят истината и това е от мързел, защото, за да им продължи алъш-вериша с учебници, ръководства, лекции, те трябва да пренапишат старите си трудове. Пък може и да ги е страх, че народа ще ги засипе с развалени домати за това, че са лъгали толкова време.

   Изтриване
  6. По интересното е, че бриги (фриги) носят името биги - виги - фиги (божествени), а тази бука Ւ въ фригийския се е четяла γ - Г. Божествени, сиреч ГОсПОДари (горе - долу, ари) като ГЕти. Отроките ари са били господари нам себе си, племената им са носили господарски, владетелски (влък - ВЛАча), мъжествени (маза - мажа), ПАН (пастирски), божествени (биги) имена. Палица - пеласи (жезъл). Тирс - тирсени (жезъл). Троя - торя (оБогаТяващи - тВорящи). Кара - карийци. Ликийци - вЛьки (Владетели), АкиВои (як - вой), Ук и Як - сродни.

   Нима се опитва някой да ни втълпи, че тази бука V е тази Y, която в словосъчетание от тази О и тази V, е станала тази - У (Y)?

   Някой, ако е разглеждал каменните княз Исперихови плочи, трябва да знае, че двете странични хасти (ита) - ιι, достигат доста по-надолу от буката Y, като са разположени до разклоненията така ιΥι.

   Отделно БЛЪГ може да има също значение ВЛЪК - владетел АР, БЛАГ - БОЖЕСТВЕН, БЛГ - БАГРЕЩ, БЛИК - оБЛИващ, БЛЯсък, които са взаимносвързани. Със сигурност БЛЪГ-АРЬ е ГОСПОД(АР), сам на себе си - непокорен.

   Стига ни само сведението на вавилонците, че тази бука Ꙋ изобразява господаря бик (бог), теле - таврос (оТец), вол (дꙗ-вол), ГОведо (господ знае). Тя непосредствено се намира на някои надписи с ιΥι - Ꙋ. Тя също е изписана на пръстените на КурТи -
   Квроват, която може да видите ето тук, до ιYι по каменните плочи!

   https://postimg.cc/5j0d0Rkp

   Несъмнено тази бука е обърната звезда, сиреч глава на бик - Ꙋ, упомената също от вавилонците за съзвездието бик, таврос, торо - телец.

   Докато в Блъгария могилите са десетки хиляди сочещи към съзвездията, то в Египет са само 138 на брой. Да не забравяме, че блъгарите са саизвестни като дзвездо-четци, а не както им се иска на някои звездо-броячи. Също влъхВи - влъшебници владетели, способни да се превръщат въ влък, но и не само. Да не забравяме и двата мизийски владетеля Телеф и Телец, първият родоначалник на една славна военна мощ за поколения напред. В допълнение, Блегий (Флегий), е изобразяван като дꙗ-вол, син на Арис, охи Ꙗрес, омерзени от гръците.

   мАрс, богът на плодородието, реколтата, добитъка и границите, както и закрилник на добитъка, полетата, границите и фермерите.

   Траки никога не е имало, а Ари познати по-късно като блъгАри, оТроки (отрокъ - дете), на ората поставили началото на най-древната цивилизация, с хиляди могили сочещи към съзвездията, непокорни господари, които никога не са заробвали разумни същества. По-голяма гордост оттова - няма. Славни отроки на гети, мизи, пеони, МИРмидони, кимерийци - скити - амазони, хуни - масагети.

   Точно затова ни мразят другите и искат да унищожат - непокорните господари, не забравящи език и традиции, поробвани с векове.

   Благодарение на император фригиец, ние възвръщаме писмеността си, отделени от вечните ни заробващи врагове.

   Изтриване
  7. И не се стряскайте от дꙗ-вол (на гръцки - дяВолос)! Представката дя (Гдя) всички знаете какво означава диа-лек-тно? Къде (дя - гдя) волът! Или дя (дии) вол - даващ вол. От вол произлиза и ВОЛЯ (волинт - желание). Още по-интересно е, че там, където са живяли маса-гетите предимно, са ги предхождали аМазОНи-те, сиреч мазаОНите - мизите (мъжествените - жени). Деца на Арис, който пък син Блегий (Флегий) е в списъка на убитите долиони мизи. Да не говорим за ПентеЗилея, Пѧти (пЕНти, пАНти, пЕти, пАти) - опъвам, разтягам от староблъгарьски. Сиреч Разтягаща се Зеленина - Жила-ва (Силея - сила), Разтягаща Сила - ПѧтиСилея.

   Продължавайте още да си вярвате, че некви си (траки) били наследени от блъгарите. Макар според Йероним Блажени (БЕНИТО от латински), да пише ясно - Мизия, също и Вулгария.

   Ако нямахме буки, какво дират тия древни буки по пръстените на нашите князе, предхождали блъгарската казионна писменост? А те със сигурност нямат нищо общо с гръците - фъфлещи данайки.

   Как може да сте толкова наивни бе - ора? Да вярвате на някакви продажници с купени данайски титли?

   Изтриване
 8. Поздравления Павел, прекрасно изложен текст, кратък и подходящ за по-лесно възприемане от широката публика! Благодарим за просвещението, защото ако не сте Вие да споделяте тази ПРИКРИТА и ПОТУЛВАНА информация, никога нямаше и да я чуем... Смятам, че фалшиви "професионалисти", като Тодор Чобанов, които са писали за този знак, са пропускали умишлено цялата информация относно сведенията за наличието му тук, съответно хора като Чобанов, които са под протекцията на ГЕРБ, в една нормална държава, щяха да бъдат осъдени за злоупотреба с доверието на българските граждани или поне ще му бъде отнето правото да продължава да злоупотребява с власт и протекции!

  Тук искам да се обърна към всички анонимни, настървени студенти, преподаватели и всякакви от сектантските ви среди - всяка една подигравка срещу Павел Серафимов, всяко неприемане на очевидно прикритата от колегите ви информация, не само ще трупа грях към предците на всички българи, но и ще си получите заслуженото рано или късно! Помнете ми думата! Всичко се връща и няма ненаказани лъжи, измами, кражби, нагаждачества, родови и национални предателства! Рано или късно, ще усетите ефекта от действията си! Амин!

  ОтговорИзтриване
 9. Браво за публикацията! Очакваме още много подобни! Здраве и сили г-н Серафимов!

  ОтговорИзтриване
 10. Здравейте,
  Ново проучване за връзката между езика и гените:
  https://arkeonews.net/a-new-study-says-genes-and-languages-arent-always-together/
  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
 11. Преди малко завърши предаването „История.Бг“ по БНТ. Чифутката Валерия Фол с мазната усмивка и нейните колеги се опитаха да дадат неопровержима насока в мисленето на присъстващите сладки дечица, които още от училищната „скамейка“ се интересуват от историята на траките. Какво беше постановено?!
  Няма доказателства от генетичен анализ, че траките и българите имат нещо общо. Траките не са имали писменост и само при нужда са ползвали „гръцката“??? Никакво упоменаване на линеар А и линеар Б. Понятието „пеласги“ тотално отсъстваше и беше заменено с „гърци“ и „елини“. Нищо, че етиопските цигани идват много по-късно на Балканите от дискутираните исторически периоди. Не беше пропуснато обаче идването на славянски множества от север...
  Ако нещо съм пропуснал, можете да проверите в записа на предаването. И после се чудим защо образованието и политиката ни се разкапват. Много просто – има си определени екземпляри, които да се грижат за това!

  ОтговорИзтриване
 12. Георги Кушеков29 ноември 2022 г. в 9:54

  Да, Фол каза, че нямаме нищо общо с траките, дори и най-малкото, а другата жена каза, че Библия Бесика никога не е съществувала-било е мит.

  ОтговорИзтриване
 13. Взичко добре, но
  1 повечето от нас или вас не значи всички, а това значи, че българите са управлявали и продължават да управляват над траките
  2 наличието на знака IYI в стари веремена и широкото му разпространение сред българите и популяризирането му през средновековието от времето на Първата Българска Империя само доказва, че има приобщаване и заимстване на елементите, останали като наследство от траките, а не, че има върховенството или разцвет на тракийската култура
  3 Ганчо е сгрешил, че канас е княз, по-логично и съвсем естествено е обратното като се има предвид вашите настойчиви твърдения, че траките са славяни и са измислили буквите, щото двете думи са изписани по различни закони и езикови норми и в случая на княз е напълно необяснима на който и да е славянски език
  4 да прав сте днешните българи са наследници на стсри обичаи и тракийска кръв, никой не го отрича, мо това по никакъв начин не доказва, че древните българи са били също траки, нали

  ОтговорИзтриване
 14. Взичко добре, но
  1 повечето от нас или вас не значи всички, а това значи, че българите са управлявали и продължават да управляват над траките
  2 наличието на знака IYI в стари веремена и широкото му разпространение сред българите и популяризирането му през средновековието от времето на Първата Българска Империя само доказва, че има приобщаване и заимстване на елементите, останали като наследство от траките, а не, че има върховенството или разцвет на тракийската култура
  3 Ганчо е сгрешил, че канас е княз, по-логично и съвсем естествено е обратното като се има предвид вашите настойчиви твърдения, че траките са славяни и са измислили буквите, щото двете думи са изписани по различни закони и езикови норми и в случая на княз е напълно необяснима на който и да е славянски език
  4 да прав сте днешните българи са наследници на стсри обичаи и тракийска кръв, никой не го отрича, мо това по никакъв начин не доказва, че древните българи са били също траки, нали

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Do Анонимен30 ноември 2022 г., 13:34 ч.

   Подкрепете твърденията си с факти или престанете да хабите интернета; той не е създаден за такива като вас.

   Относно канас/княз и сега има сума съществуващи варианти на думи, които ви опровергават.
   Да вземем за пример обикновената дума "ден".
   На сръбски е "дан" и "данас". Успоредиците са очевадни: дан-данас-днес и кан-канас-кнез.

   Сигурно ще се заядете че не може да се смесват примери от български и сръбски но за ваше съжаление даже и казионните корифеи на които сигурно се кланяте не отричат това.

   Поздрави,
   Ивайло

   Изтриване
  2. Анонимен30 ноември 2022 г., 13:34 ч., ей Богу, такива безмислени неща не бях чел от много време, чак свят ми се зави. Как хора ще са наследници на обичаи, хора могат да са наследници само на хора, но при вас може и да е различно, а дали сте изобщо българин не се питам ама хич :)

   Изтриване
  3. Ивайло, прав се, но онзи горният анонимко само отвлича вниманието от темата и се надява с логореята си да заблуди хората, ама йок, няма да му се получи защото феновете на Спароток са будни българи :)

   Изтриване
  4. Ивайло, приятно ми е, Георги Славеев съм. Относно вашите "очевидни" успоредици дан-данас-днес и кан-канас-кнез - единственото очевидно е, че не виждате разликите, а те са очеизваждащи! Дан=ден, има замяна на гласна, данас=днес има замяна на гласна и изпускане на гласна (редукция на "български"); кан на сръбски не значи нищо, б български би било редно да е кен от успоредиците ви, а канас преминало в княз е вярно, но все още няма смисъл на сръбски и руски. И забележете, че правилата за изписване на канас и княз са различни, има озвучаване и съкращаване, нещо, което не се случва без да има причина, а такава е само външно влияни - дали от латинизация, франкизация, русиизация или тЮркозация е без значение.
   Относно възмущението на Анонимения, би било редно да обясни, откъде е наследил практиката да си коли прасето за Коледа, да празнува Коледа, да иДйе и пиЙе обилно на Нова година и най-вече значението на думата наследявам във неговия скромен речник.
   До втория Анонимен, който с коментар спами злостно темата, вероятно защото нищо не знае за историята ни и сляпо вярва на съученика си, написал статията - за ваше улеснение предоставих кратък отговор с точки, да си ги запишете и научите, не се трудете да мислите над нещо, което не ви се отдава, иначе не бихте пропуснал факта, че руснаците са наречени мирмидонци, което по вашите критерии е неоспоримо доказателство, че те са българи! Както и факта, че мирмидонците никога и никъде на са отъждествявани с траки, особено в античността, и да не забравите да прочетете Илиада!

   Изтриване
  5. Георги Славеев, не зная защо си си измислил такъв ник, но е глупав и никой няма да ти се върже на уйдурмите. Павел пише открито, хората го знаят кой е, а страхливите мишоци никой не ги бръсне за *...* :) Публикувай и ти нещо във Фейсбука, покажи си лицето, и докажи, че си този, който твърдиш, че си :)
   Станимир

   Изтриване
  6. Господин Славейчо, тъй като сте чел явно само научно-фантастичната приказка на Омир, преработвана стотици пъти въ времето, бихте ли обяснили тогава Еак, Пелей и Акалеу какви са? Отдавна е доказано, че мир-мид-оните не са гърци, то какви са тогава - аборигени ли? Също така се споменава, че са днешните блъгАри, не от един автор. Та, какво рече за мирмидоните? Защо не сте прочел походът на АРгонавтите (АР - AR-ghyve), сред които са и Пелей (баща на Акалеу), Еркулес (Ἡρακ-λεῖδαι), ЯЗон, приятели на долионите мизи? На китайски ли са си говорили?

   Според митология-та, цар Кизик на долионите мизи, радостно приема приятелите си тесалийци у дома, на остров Х, Язон, Еркулес, Пелей и още 57 или 47 на брой с кораба Аргос дошъл от арийски Лемнос (Лумна), по името на този, който го е изградил. И едните и другите са наричани пеласги. Бог Пан (пастир), по заръка на богиня Кибела обръща кораба на аргонавтите в бурята, изпратен преди това РАдостно от долионите аВЕри, обратно на мизийския остров (?) - (може би, Кила или Хриса - майката на Блегий - Флегий) в провлака ПроПонтъ (пѫтъ - понтъ, пропантие), объркват се, и се бият с приятелите си долиони мизийци, мислейки, че се бият с врагове. Туй, защото цар Кизик бил убил единия лъв на Кибела! Чудното е, че тия аргонавти им правят на следващия ден погребение и ги оплакват 3 дни тържествено. Случка преди Троянската война! По онези времена такова нЯщо като гръчо е нямало. Мирмидоните са спрягани за ахейци, познати още като АкиВои (АхиФои - Ἀχαιϝοί). Мирмидоните са абсолютно тесалийци, родствени на долиони мизи и бойо-тои (беоти), сиреч ари (тракийци). Мирмидоните (АкиВои) също са населявали Анатолия и царството Арзава, в което е било и Ахиява (АкаИава), в частност кАрия и Милет (споменават се жени от Милет (mira-tija), около 14 века преди Христа. Точно там в Анатолия се откриват топонимите Мир и Мид, допълнено с арското ОН (той).

   Абе Славейчо, защо не четеш, а дрънкаш глупости на килограм?

   Друго! Коле-ДА, произлиза от арската думичка Коло (колело), оттам и колона (кръгла), а такива са всички антични колони - заоблени (кръгли), щото са търкаляни до местоположението си. Туй ще рече, че колело или кръг, е свързано с обиколката на Земята около Слънцето за 365 дни, или 7 лъчева звезда с 52 седмици, плюс денят Сурва (Сура). Сурнала се (обиколила) Земята за 365 дни в годината - Слънчо (Сура). Оттам и сурвачката с окръжност на нея. И тъй, сура, сура до година - за амина! Разбира се, че един път в годината ще ядат прасе (месо), все пак са били чисти, пазели са телетата за оранта през пролетта. А не като данайците да махат нон стоп телешко. Кокошките пък давали яйчица, а козичките мляко. Те тъй, прасчо, ще да е жертвата. Явно затова ги наричали варвари, май май?

   Точно по това време се появяват и 3-те влъхВи - дзвездочетци, владетели царе, четейки по звездите и Месечинката. А дори майката на Исуса Христа носи балканското име Дева Мари-я. Туй богоявление е било на 6-и или 7-ми януари, свързано с арския празник Сурва. Дали е съвпадение, едва ли някога ще разберем. Ясно е, че евреите и клонът им Дана (Данаус), яко са крадяли, каквото им попадне. Дори има стара поговорка за тях, че като седнат на една маса, започва Световното първенство по: лъже-мажене. Едните и другите си празнуват ПАСХА, бият се, кой първи ще запили огъня, и лъжат света, че... видиш ли, без тях Земята щяла да спре да се върти. И така до ден днешен! А арите им пречат, щото ги знаят, що за мошеници са.

   Отделно! Били ни показал тюркска писменост, която "те алтайците" - в наши дни, използват с гордост в славната им бит и култура?

   И да не ни покажеш само ОРхонската писменост (сиреч АРАмейска), крали масово от линеАрите!

   Иначе си пляскат на кирилица (блъгарица) и латиница и лъжат - видиш ли, как БалКан (Бол'е К Ан, голямо начало ТЯ - планината), било на тюркски език.

   За мирмидоните си пише ясно - блъгари, които пък, едните и другите са наричани и скити. Пък скитите са си ари.

   Обори летописците, ако можеш! Успех! 😉

   Изтриване
 15. До Анонимен30 ноември 2022 г., 13:34 ч.
  Не се опитвам да оспорвам твърденията Ви, както Вие правите с твърденията на другите, но каква е причината поради която някой би приел Вашите за вярни, а на останалите за грешни? Не посочвате никакъв източник или аргумент, който да подкрепя твърденията Ви или причината предизвикала подобно мнение, както това прави Павел Серафимов. Всеки може да дава воля на фантазията си и да се опитва да промени представата на останалите според собственото си мнение, но то не струва и пукнат грош, без да има нужната смислена логика и аргументация. Досътатъчно дълго бяхме подложени на насилствено възприемане на чужди мнения, обслужваши чужди интереси, които не подлежаха на обсъждане или коментиране.
  Със здраве!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Документите са на масата и са всеизвестни, интерпретацията обаче е според желанията, особено в този блог, където желанията са закон! Няма хипотеза, няма теория, няма доказателства, само пожелания, не разбиране и най-лошото - избирателно четене и пълно игнориране на факти данни които не подкрепят желанията! Сега всезнаещите ще обяснят връзката ма Индианците Пеони с Траките Пеони, надявам се по същия начин, както са обяснили или приемат връзката на массагетите с гетите, т.е. само словестно сходство! И ако никой не е забелязал, а то е защото не знаят оРата или щото така им се иска, българите са се отъждествили със славяните само по отношение на език и то след 9в, преди това единствените данни за тях са като за скити, по простата причина, пе както знаем да владеели отвъд Дунав 515г! Колко нашир и длъж, не се казва! Следователно може да да били и ескимоси! Който не разбира, че траките да малагама от севрни дошляци и заварени малоазийски дошляци, е фантазьор и спекулант! Който не разбира, че българският език е латинизиран в пъти повече отколкото гърцизиран, което не може да се обясни с римското владичество, при условие, че траките обитават и ползват гръцки език във всекидневието си векове наред даже и през римския период, значи не разбира за какво иде реч! Българите не познават тракийските култура и обичаи и няма възраждане на такива с идването на бългатите, а остатъчни елементи вероятно от някакъе вид самоуправляние на местните общности, християнизацията настъпва масово под управлението на българите, само защото тракийската култура в цялост приема безсмъртието на душата вероятно повлияло християнството, но за българите това е изцяло нов свят според източниците, и те копират големите, не местните!

   Изтриване
  2. Анонимен1 декември 2022 г., 11:56 ч., вие нас за балъци ли ни имате? Павел го следя от 2009 год. и проверявам това, което той пише и изнася открито, явно, не страхливо като вас. Щом някой си крие идентичността, значи съвестта му не е чиста и си е баш спекулант, ама на дребно, шабец някакъв сигурно :)

   Изтриване
  3. Здравей Нечисти Скритоидентичен, май и ти копираш "лошото" вместо да даваш пример! Името ми е всеизвестно тук, но е забранено за помисляне даже, камоли за изписване, питай твоят възхвален г-н Серафимов, защо се страхува от истината и пренебрегва факти и защо цензурира хората с имена, а допуска възхаляващи химни, като твоя!

   Изтриване
  4. Ало, Анонимен1 декември 2022 г., 20:20 ч., Павел не се страхува от анонимни мишоци, но производителите не безконтролна логорея са досадни и пречат на читателите. Да не бъдат допускани празнословията и хитринките им е въпрос на хигиена, не на страх :)

   Изтриване
  5. Анонимен1 декември 2022 г., 20:20 ч.

   Изобщо не беше нужно да уточнявате кой сте, защото стила е разпознаваем между всички коментиращи тук и въпреки, че се криете под анонимни коментари. Добре знаем как се представяхте с различни никове, а в последно време като Георги Славеев, а дали това е истинското Ви име изобщо не ме вълнува. Коментарите са изключително постни, с "изсмукани от пръстите" твърдения за които винаги коментирате от първо лице, все едно сте съвременник или свидетел на събития от преди хиляди години. Е, няма как да звучат сериозно ако не са подкрепени с читави аргументи и дори сам го знаете, но не преставате да се опитвате да прокарвате измислени и неподкрепени с нищо твърдения. Съмнявам се дали тук някой Ви обръща сериозно внимание, защото коментиращите са настроени за търсене на истината, а не за интриги, каквито се опитвате да провокирате. За разлика от Вас всеки, който се опитва да оспорва или изказва различно мнение от това на автора не разчита на анонимен коментар, а се представя по подходящ начин. Иначе, с прикритие под анонимен коментар, опонирането няма никаква стойност. Предполагах, че за толкова време на участие трябваше да го проумеете, но явно не това е целта.

   Изтриване
  6. Какви по-читави аргументи? Аз не си измислям, нито скривам информация, а се опитвам обективно да я интерпретирам, не пожелателно, като става в това пространство! Кажете къде мирмидонците са отъждествени по безспорен начин с траки? Защо да вярваме на Стефан Византийски, на Павел Дякон, но не и на Михаил Ателиат (за него май не сте чувал никога), който нарича так звестните руси, мирмидонци? Нали орфей е измислил буквите и други траки са допълнили гръцката азбука, как не са измислили звук З в княз а го пишат със С по гръцки? Защо няма екзотичните за тряките я,щ,ъ и специални знаци за тях? Молея да обърнете внимание, че българите сами казват, че поемат тази и долната Охридска земя, а не че се врат! Също и че християнските символи идват отвън и са наложени частично със сила в България от Борис, та в тази връзка защо знакът IYI не би могъл да бъде възприет от местното население за нуждите на властта, особено ако, а това е много, ама много вероятно, да е имало множество династични бракове и самоуправление? Траките в египет, ако наистина са били такива, за което никой тук няма никакви, освен измислени и пожелателни аргументи, да не би да са занесли всичко от тракия, къде е свещенният символ там, защи не е в центъра на всяко слънчево изображение? Не, напротив, възприемат местните символи иначе няма как да получат признание! Така е, когато не можете да обирите аргументите се занимавате с личността! Аз не се представям с друго име освен с Георги Славеев, г-н Анонимен!

   Изтриване
  7. Анонимния би трявало да е запознат с Тео-кан-ите в Мексико изградили първите гиганти стъпаловидни пирамиди на субконтинента Америка! А те са предхождали маите, наследени от аз-тека-лите (ацтеки). Същите тео-кани са оставили знанията за пирамидите, изчезвайки безследно, или градежите са забравени (от незнание) на местните. Тук идва фактът, че първите морски народи са дунавлии, наричани също отРоки (от светлина начало), от, Ро/Ра - светлина, Къ/Ка - начало (КАЛ - КАмък), кРай. РоКъ - време (светлина начало).

   Да не си мисли господин анонимен, че Америко и Колумб са откриватели на субконтинента Америка? Да каже тогава за слъчевите часовници, странни артефакти под пирамидите с бели ора, и кой научи индианците да строят с КАмък, обработвайки вулканично стъкло, използвани за оръдия на войната?

   Ето тук пак идват мизите с божество A-pa-i-ti-jo (Хефест), майсторът ковач на остров Лумна (Лемнос - вулканичен), много преди да се зароди Дионис. Същите мизи познати като първите мореплаватели. Тук Ефор свидетелства, че мизите долиони са и пеласги. Та тия мизи носят името мѫжи, сиреч... мъжи - мажи, мъ/ма - мен, жи - живот (жена). А буката Ж в староблъгарьския е взаимнозаменяема съ ζ, от която произлиза гръцкката Σ. Княζе - Княже. ζар - Жар и т.н.

   Оттук разбираме, че аМазОНи идва от Маζα - Мажа (Мъжа), или Мъж ОН (Той). Мъжествените жени без гърди, мязаЩи на мъже - маζα (Ἀ-μαζ-ών). Тук сведение ни дава Vergilius Maro, който споменава, че мизийските жени се били редом до мъжете си - славно, досущ като амазоните. Друго сведение доказва, сарматите са наследници на амазоните, но те също са познати като маса-гети (мъжествени господари).

   Та тия същите ора са първите мореплаватели, стигнали не само до земите на Япония, Китай, Индия, Етиопия, Англия, но и по-нататък. Научили първобитните индианци да строят с КАмък, да прочитат слънцето и звездите, да прявят салове, да яздят коне, да орат, но също така, ги научили на задгробния живот. След Тео-каните, цивилизацията им замира, а след тях се появяват маите, които строят вече по-умерено като египтяните (в по-малки размери). Точно по онези американски земи са открити скелети на едри и високи ора, от по 2 метра, до 2 м. и 20 см. спрягани пак за атланти, които разбира се са... древните ари от земите на Аря и Перки.

   Господинчото явно не е чувал и за Ку-кул-кан (kuːkʊlˈkɑːn)? Та да го пита човек, какво дирят тия древни индоевропейски имена на субконтинентална Америка. Точно там е Атлантическия океан, име от земите на Данубе, а най-голямата им река и джунгла носят името на мизите - аМазОН-ка (Амазония), дадена от испански завоевател през 16-и век. И точно там при аз-тека-лите (ацтеки), много по-късно, откриваме знаци от първата Данубе протописменост, Ар А и Б, но също и от глаголицата. Едва ли аз-текалите са по-древни от арите - блъгАри!

   Кой не чете, още си мисли, че Колумб е откривател на топлата вода и сиренето. Как казват чиканосите - РАЗ-СА УЕЙ, познати и други като МС-13, МАРЕ (МОРЪ) САЛВАДОР, уж използващи индиаски диалект на ацтеките, но с блкански привкус.

   Мир вам и весели празници!

   Изтриване
  8. А бе, г-н Славеев, от няколко години Ви се чудя на ума, но още съм в неведение какво точно искате. Вие знаете ли това изобщо? Оставам с впечатлението, че избивате някакви комплекси, но какво точно Ви е сторил Спароток си нямам понятие. Сигурно е казал или направил нещо, иначе нямаше да предизвика такова злобно преследване от ваша страна.
   Темата на това есе е за присъствието на знака IYI на две места по фригийските паметници от епохата на Античността. Ако имате допълнителна и актуална информация можете да я споделите с нас и собственика на блога, ако нямате - трайте си! Т.В. Цветанов

   Изтриване
  9. Онзи, който Вие наричате неуважително Спаротик, не ми е направил нищо и аз нямам нищо лично срещу него. Но г-н Серафимов, според мен, се опитва да изгради бързо нова фалшива история на българите, което аз не намирам за правилно и си позволявам да изкажа мнение, а вие да го прочетете, когато то е одобрено. Ако знаете само колко не сте прочели, вероятно и самият г-н Серафимов заради цензурата, но сполай. Който иска, намира начин, оглежда се и се запознава с детайлите в цялост преди да изкаже мнение, което иска да бъде прието. Който не иска, вярва сляпо на гурута и модни тенденции. Ако вие и останалите сте обективни, този блог и българска история щяха наистина да изглеждат по друг начин и да българщината да излезе на преден план в световното пространство, но вие не сте обективни, правите същите умозаключения по начин, както и преди век други хора - чрез пренебрегване на данни и запълване на липсваща информация с измислици и натрапване - като българите са били траките пеони, но не стигате до край обявявайки индианците пеони за получили името си в знак на гостоприемност към траки, които като най-могъщ морски народ ги е посетил векове преди египтяни и викинги! Или това ви идва в повече?!
   Знакът IYI първо е неясно лакво означава - дървото на живота или молитвен жест или самото светило-бог. Също е неясно откъде е дошло, самото му засвидетелстване в един или друг надпис е само факт, а не причина, по същия начин, по който днес се ползва христовият кръст! Вие трябва да разберете, че такова нещо като траки сред траките няма, и Херодот ви го е обяснил много добре, но вие не четете и ме мислите, а чакате информация наготово! Династичните бракове и приемане на местни обичаи и практики е основен способ за обсебване на власт и контрол, както и на разпространение на идеи и новооткрития, с което вие не сте запознати.
   Успех в умотворенето, и благодарете на админите в блога, че има критика, срещу която можете да упражнявате безмислените си злобни речи!

   Изтриване
  10. Дърво е баба ти (от персийски - татко ти), който малко те е налаг с палицата (пръчката)!

   Знакът ιYι e иГи, сиреч от брИГИте (фрИГИ) допълнено с буката Б, от Багайос (Вагайос), което до ден днешен използваме за бОГЪ (ОГЪ-Нъ). БиК, сиреч Ак, Як, Ук, познат и като Вол (Воля - Болий). То да беше засвиделствано само в една блъгарьска титла - ΚΑΝΑΣΥ Β-ΙΓΙ (КЪНАζЪ БИГИ - начало Аз и Бога, АзБука), иде-яла, ама не е. Бег, Ага (еничари блъгари), Болярин, Велмож, ВойВода, ЦАр, БагаИН, БОил, бАГАтур, ГосподАр, Владетел. Оттам иде и риЦАР, АрТур, Год (Господ - гот - гет) и т.н.

   Все пак на розетата от Плиска на първия лъч имаме буките - Ⱍ (Ч) и Ⰻ (И), а на предпоследния Y (Г) и ᐸ (О - Ѡ - ω), сиреч ГО - ГОспод.

   В анатолийските езици това е било буката Г (Y), а тази е била в нашата азбука У (Ⱆ), Ⱁ (ᐸ - Ο) с Ⰻ (И - Z). Тоест Я (Ꙗ - R) и Ук (Ⱆ) са по-късни гласни от словосъчетание. За Ари говорещи носово, не са им трябвали толкова гласни, отколкото на данайците - фъфляци.

   Точно фригиец е завел Кирил и Методий на мизийски Олимп да редактират азбуката на арите (библия Бесика - Ꙗкхос - БꙖкхус), а в Анатолия те са пишели в двете посоки векове наред. Такъв е надписа на стелата от Лемнос с IZAIZ (ZIAZI) спряган за расенски (етруски и фригийски), сиреч смесицата на мизийския от лидийски и фригийски.

   Много ви се щя данайски дървета с лъжливи клончета от митове и легенди. За арите, КАлта, КАмъка и жАРта са били всичко. Знаели са добре, че времето трудно ще ги победи, а в ден днешен окриваме азбуката им на над 8000 години, благодарение на калта, камъка и жарта. Господ-арИ (Ги), линеАри Азъ и Биги (АзБука) на времето - РОкъ (светлина върху калта), сиреч камъка. Протописменост, първия засвидетелстван индоевропейски език.

   Изтриване
 16. Такова нЯщо - траки (оТракос, оТракОН), което не може да се обясни до ден днешен от данайците - няма! Единствената обяснима дума от страоблъгарьския речник е оТрокъ, оТроки, оТроци, оТрочи (деца - дете), е от нашия език (славянски). Сиреч, първите славяни засвидетелствани от летописците са Гето-Склаваните, Гето-сТлаваните. Тук се вижда вмъкването на букичка за изговор на данайската реч. Следващите Славани, Славени (славѧни) са БЛЪГАРИТЕ, засвидетелствани на най-древните славански каменни плочи, сиреч - блъгарьските. Де-факто, гетите славаните са блъгарите. Те са също и маса (мизи), засвителствани в карта с Мизия, също и Вулгария. Или познати още като маса-гет, гето-миз. Освен Мизия също и Вулгария, няколко десетилетия преди това от анонимен ромейски летописец, за родоначалник е зададен Зиези, което пък Зиази отктиваме 6 века преди Христа на остров Лумна (Лемно-с). А той е 1000 процента мизийски. Чиито богове са пренесени от мизийски Олюпа (Олимп) в съседство на островите. Знакът на ГОСПОДАРИТЕ ιYι, се е предавал с хилядолетия. За чий им е на някакви дошляци (от земите на белите мечки) да разнасят дамга, която не познават? Освен това, мизи-гети, само и единствено египетски фараони (цараОни) - белички и рижи, 3000 години преди Христа, и блъгари след това, са си бръснели челото и темето, като си правили изкуствена деформация на малкото всевиждащо мозъче. Същите са носили и татуси. Освен това са били и влъхви (влъшебници), познати още като: Дзвездо-четци. Да не говорим за култа към млекото, наричани още чисти. Пили млеко също, направо от кобилите си. Сиреч, тия хора са ценили добитъка си.

  ΚΑΝΑΣΥ-ΒΙΓΙ е предаване на блъгарьската титла - Кънѧζъ Биги, най правилно - Кънѧꙃъ Биги, което руско предаване Княз - пак не е много правилно предаване на Къ-нь (начало), азъ ( Аз) - Начало Аз.

  Анонимко, отвори този староблъгарьски речник, не ни развивай теории за относителността!

  За последното си прав, блъгарите са наследили всичко от предците си, наричани - мизи, пеони, мир-мид-они, трако-кимерийци (скити), живяли в земите на европейските мизи и гети също, били се рамо до рамо с трерите от (Сердика) срещу лидийците, без да им разрушават градовете, или завземат. Деца на аМаз-ОНите - маза (мизи). Блъгарите са наричани също Хуни (маса-гети), най-вече от царските такива. Имали са кънѧжество 515 години на Черноморски Дунав от 166-а година, засвидетелствани в древен ръкопис. Де са изчезвали оТроки (оТракос) са се появявали блъгари, тъй като са едни и същи ОРА. Те тей същата работа съ блъгари и славѧни, с главно божество Перко (Перун), носещ името на древна Ария (Αρꙗ) - Перки (Περκη). Оттам и И-Перпе-Раки-ОН, сиреч И-Перки-Раки-ОН.

  Айде сега, били ни обяснил как тъй върховното божество на славѧните е от земите на Аря (Αρꙗ) и Перки, познат като Перкос - Еркос, познат още като Ерос или Херос, Герос, красящия свети Гьорги, Георги - горящ конник - славанските земи?

  Ама изобщо не ни трябва Ганчо, за да свържем 2 и 2! Имаме куп древни ръкописи и древен речник, от които разбираме, че истината е коренно (корениѥ) различна, оттова, което ни представят алтайско-памирските мошеници.

  По-интересното е, че след дълги години на съществуване, думичката оТроки, се е запазила в жаргона ни като - оТракАН, сродна на гречешкото оТракОН - οΘρακ-ον.

  ОтговорИзтриване
 17. Здравейте, много интересна дискусия се заформя, аз не съм специалист по никакъв начин, но по принцип това което най-много ни свързва със северните "славяни" е езикът инай често се използва като доказателство за нашите връзки с тях и за нашия общ произход.Много интерсен е факта че за да се разпространи един език на голяма територия обикновено е нужна някакъв вид обща цивилизация или религия иначе езиците се раздалечават и прерстват в диалекти и нови езици.А славянските езици според лингвистите са произлезли от протославянски език преди около 1000 години общо взето са доста близки и сравнително скоро са се обособили в отделни езици. Та хипотезата която ми хрумна е че славяните не идват от север а с основаването и разрастването на Първата Българска държава се разпространява и езика на север както по късно се разпространява и религията и азбуката .И така без да имаме генетична близост със северните славяни покрай Българската цивилизация и Православната религия по късно северните славяни проговарят на славянски език.
  Това ми хрумна сега докато четох статията и не претендирам за оригиналност може да е известен факт .
  Поздрави,
  Георги

  ОтговорИзтриване
 18. За любознателните една книга относно що за език в бил фригийския и проблемите около него, в контраст на каквато и да е близост с български. Ако фригийският е представител на тракийското семейство, то тогава идва въпросът за близостта на тракийски и гръцки, която изглежда да е в пъти по-голяма отколкото с български или друг славянски език.
  https://www.google.com/url?q=https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/650834/BOC_PhD_THESIS.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiO-L-6hoH8AhVTgFwKHX1kAuwQFnoECAYQAg&usg=AOvVaw1Vqcvaws9X2vaLcfAMlvYO

  ОтговорИзтриване