17.03.2014 г.

ПРЕМЪЛЧАНИТЕ ИСТИНИ


С помощта на топонимите и хидронимите ние сме в състояние да разберем кой народ кога и къде е живял. Всяка етническа група заселвайки се в дадена територия след време остава свои имена на селища, планини и т.н. По особеностите на названията ние можем с голяма сигурност да разберем докъде са се простирали владенията на дадени хора. Различните народи имат свои специфични думи за езеро, вода, река, блато, град, гора. Латинските lacus-езеро, aqua-вода, flumen-река, stagnum-блато, urbs-град, silva-гора, се различават значително от немските име съотвествия: See, Wasser, Fluss, Sumpf, Stadt, Wald.  

Ето и един ярък пример за това, как сведенията от топонимите могат да заместят летописите в търсенето ни на истината. На територията на България се срещат значително количество имена на местности и селища съдържащи думи като гьол, кара, топрак, бунар, хисар, дере, баир и др. Всички те  са дадени от турците. Топоними с подобни елементи няма да намерим на в земите ни по-рано от началото на ХV-ти век. Това е така понеже турците окупират страната ни в края на ХІV-ти век. До този период те не са имали възможност да стъпят за дълго време на Балканите. Даже да не разполагахме с хрониките описващи падането на Второто Българско Царство, ние сме в състояние да разберем кой е бил агресора, който е потопил земята ни в петвековна тъмнина.

 По същия начин сме в състояние да разберем, дали след прословутата 681 година някакви нови и чужди на Тракия народи са дошли на юг от Дунава. Идване на нашественик е лесно да се докаже с появата на нов тип названия на реки, градове и т.н. Според официалните теории, през VІI век дошли от припятските блата славяни се съюзяват с пристигналите от Средна Азия българи и за рекордно кратко време тези два “напълно различни по произход народа” създават такава силна държава, на която даже владетелите на Източната Римска Империя плащат данък.

Подобно твърдение само по себе си е глупаво и абсурдно. По време на Ранното Средновековие Римската Империя е все още богата и добре организирана. Тя разполага с професионална армия, която е изпитана в много битки, има опитни дипломати, знае как да привлече и съюзници. Несериозно е да се вярва, че някакви блатни обитатели обединнени с чужд конен народ ще се смесят толкова бързо, че да създадат стройна организация способна да се противопостави на моща на Рим. Не само разликите в езика на два чужди един на друг народа биха представлявали огромна пречка, но също така и различията в култура, религия, бит.


Все пак, нека да хвърлим поглед към топонимите и хидронимите на Тракия документирани през Античноста. Ако общоприетите теории са верни, то по Южните Балкани до VII век не би трябвало да се срещат изобщо названия на селища и реки обясними на български език. Най-често срещаните тракийски топоними съдържат частицата пара. Известни са около 42 (или 51) такива названия – Георгиев, Траките...с. 187. Като пример може да се посочат Базо пара, Беса пара, Венди пара, Муци пара. За пара лингвистите предлагат доста обяснения. Едни търсят връзка с гръцката дума ἐμπόριον- тържище (W.Tomaschek), други виждат прилика с πόρος- брод (Fick) – Георгиев, с. 187, трети смятат, че смисъла е дом изграден от мертеци, греди – Дуриданов, Езикът на тракие, с.79. Всички тези предположения са неиздържани…

Слава Богу, намират се и учени, които макар и плахо дават насока къде трябва да се търси смисъла на тракийската дума пара. Като потенциален кандидат за етимологията на пара, Владимир Георгиев предлага освен санскр. barburá-m-водагр. βόβορος-кал, блато, също и българската дума бара-рекичка. – Георгиев, с. 187. В действителност документирани са неколкокократно варианти на пара с начална бука б. Това са споменатата от Клавдий Птолемей Суро бара и записаните от Прокопий Цезарийски Тамон бари, Суа бара.

Езиковедите знаят много добре, че в древността гърците понякога са предавали тракийското б като п. Древният тракийски град Бистирос е предавян и като Пистирос. Имайки предвид това, не е трудно да разсъдим, че пара не е нищо друго освен чуждото предаване на бара-река, рекичка. Де факто няма прекъсване в употребата на тракийската дума пара/бара в топонимите оставени след VII век. Тя се използва често в речни имена – Барата, Барье, Барьето, Крива бара, Слана Бара. Среща се обаче и в селищни имена – Барово, Баругата, Барица, Баровица, Барешани, Барище – БЕР, с.32. Суха Бара, Горна Бара, Селска Бара, Търнова Бара, Барето Трите Бари, Шопска Бара  – Й.Н.Иванов.

В тракийското речно име Напарис/Набарис срещаме особеност, която е характерна за българския език. Напарис/Набарис не е нищо друго освен гръцкото представяне на На бари-на барата, на рекичката - местен падеж.

Посочените по-горе Базо пара, Беса пара, Венди пара, Муци пара също имат обяснение на български. Базо отговаря на българската диалектна дума баз-бъз, Базо пара, или по-точно Базо бара означава река, покрай която расте бъз. Елементът Венди е тракийското божесвено име Ведис в дателен падеж, т.е на Вендис. Самото име Вендис притежава вариант Вензис, а значение може да се даде със стблг. вензати-връзвам, свързвам. Вендис е богинята на брака, тази, която свързва мъжа и жената в свещен съюз. Частицата муци от древния тракийски топоним Муци пара може да се обясни с българската дума мъка, чието множествено число е мъки, в диал. форма муци. Думата мъка притежава по-старо значение притискам, натискам, изстисквам. Муци пара/Муци Бара е получила името си навярно понеже рекичката край селището е била малка и тясна...

Що се касае до Суро Бара, за това име Владимир Георгиев изказва мнение, че елементът Суро отговаря на старобългарската дума суръ- сив, или пък Суро Бара е всъщност Щура Бара, правейки сравнение с хидронима Луда река – Въпроси на Българската Етимология, с.100.. От друга страна прокопиевата Тамон бари може да се преведе като Тъмни бари.

Уверявяме се, че тракийският елемент пара/бара нито е чужд за българския език, нито пък някога е изчезвал. Топоними и хидроними с думата бара се срещат в изобилие до ден днешен във всички краища на България, а това изключва възможността да се касае за субстрат, т.е. заемка.

                                                                                      http://www.kroraina.com/vg/vg_map1.jpg

Нека приемем за момент, че българската етимология на пара/бара е само една случайност. Да приемем за момент и това, че тълкуването на български език на Зуро, Тамон, Базо, Муци, Венди бара е просто някакакъв необясним феномен. Ако разгледаме още древни тракийски топоними и хидроними, ние ще разберем със сигурност що за народ е обитавал страната на Залмоксис и Орфей.

Описвайки Мизия, която Свети Йероним нарича два века по-рано България, Прокопий дава интересни селищни имена. Едно от тях е разположената на Дунава тракийска крепост с име Βόδας/Вода. Древното название дори не се нуждае от превод. Фактът, че Βόδας/Вода е  на брега на голяма река обяснава как е възникнало името. От този топоним ние разбираме, че тракийската дума за вода не се различава от българската. Това само по себе си е един важен факт защото идентични са само думите на хора от един и същ произход. Има много общи елементи в лексиката на латински и гръцки, но латинската дума aqua-вода е доста по-различна от гръцката ὕδορ-вода...

В същата област Мизия наречена провинция България от Йоан Никиуски е и град Όδησσός/Одесос. Селището е споменато още през VI преди Христа. За неговото име Кирил Влахов изказва мнението си, че по-древната форма е била Fοδᾱ (Вода). Навярно подбудени от тоталитарната цензура, някои наши лингвисти се противопоставиха яростно на виждането на Влахов. Все пак през 70-те години на ХХ век все още се вярваше, че траките са се изпарили мистериозно, а тяхното място е било заето от дошли от Припят блатни обитатели и обитаващи юрти азиатски номади. Методът на Кирил Влахов бе обявен за ненаучен, бе добавено и това, че една етимология на местно име не може да докара праславяните на юг от река Дунав 10-11 века по-рано. (Вл.Георгиев коментиращ К.Влахов, Траките…с.25-25, бел. 1).

Дали от незнание, или от страх от репресии езиковедите ни не обърнаха внимание на важния факт, че в земите край Вода и Одесос живеят както мизи, така и гети. За тези същите гети египетския летописец Теофилакт Симоката твърди, че са получили ново име славяни. Не става дума за едно бегло споменаване, а за разяснения в няколко книги. Гетите обитават Северна Тракия от незапомнени времена. Известни са със своя миролюбив нрав, но и със своята невероятна храброст. След римското нашествие в Тракия голяма част от гетите се оттегля на север от Дунава, там където римляните не смеят да стъпнат. От тази област гетите нападат Римската Империя векове наред и й създават много проблеми. Това е причината за неистовата омраза към тях, а и за лъжите по техен адрес.

Да се върнем обаче на топонимите Вода и Одесос. Те са сродни на едно друго название на селище от Южна Тракия. Става дума за Едеса, или по-точно Ведеса - старото име на град Воден. И двете названия притежават обяснение на български език. Значението на съществителното вода е нещо, което се движипоток, река, море. Думата вода е свързана с глагола водя, имащ диал.форма вóда, а също така е с ведà- диал-форма на водя. Тук трябва да отбележим, че βεδυ/веду е фригиската дума за вода. Както виждаме тя дава обяснение за Ведеса-Воден, уверяваме се, че и етимологията на веду е българска, свързана е с понятие за движение.

Дедите ни траките са имали и друга дума за вода, по-точно за неподвижна, или бавно течаща вода. Те са засвидетелствани в речното име Упанис/ Ύπανις, а също и в топонимите Упиос/ Ύπιος, Бурдопа/Βούρδοπες, Акси-опа/Άξιοπα. Частицата upa (опа, aпa) бива сравнена от Владимир Георгиев с лит. ùpé-вода и др. –Въпроси на българската етимология, с.107. Връзката с литовската ùpé е безспорна, но е направен пропуск, не е спомената изобщо старобългарската дума вапа-езеро, локва. Нейната диалектна форма е уапа, тя съотвества прекрасно на древната тракийска упа-вода. Както вече бе обяснено, в древността началното В в имената на топонимите и етнонимите често е пропускато. По този начин вапа би била докуменитрана като апа, или упа.

Към споменатите от Георгиев тракийски топоними и хидроними може да се добави и Залд-апа. Този древно тракийско име се обяснява със стблг. златъ-златен (с древна форма залта) и вапа-езеро, локва, вода. Важно е да се знае и това, че подобно на пара/бара местните имена с елемент упа/вапа не са изчезнали след 681 година. Срещаме ги днес в българските топоними Вапа, Вапата, Горна Вапа, Долна Вапа, Въпа, Въпите, Вопите, Вопката, които са разпространени не само в Южна, но и в Северна България.

Тези важни подробности не са споменати от учените ни. Те пропускат да споменат, и това, че освен бара-рекичка е позната и друга тракийска дума за река.Тя се среща в регистрираните от Прокопий Μιλλλά ρεκα -Proc. Aed. IV.iv.3 и Ρεχιος -Proc. Aed.IV.iii-27. От работата на този летописец разбираме, че тракийската дума за река е неразличима от българската. Някой обаче да е известил това на българските читатели, някой да е обяснил какво е значението на това съвпадение”? Не разбира се, защото след това ще се появи въпроса – как стои въпроса с другите основни термини от топонимията и хидронимията?

Благодарение на Амиан Марцелин ние разбираме, че тракийската дума за блато е балта. Свидетелство за това намираме в регистрираното в Античността име Дибалтум/Dibaltum –A.M. XXXI, 8, 9. Доста по-рано Плиний Стари дава интересната подробност, че Дибалтум е в блатисто място - Plin.IV.xi-45. Днес ние все още имаме топоними като Балтата и Долна Балта, да не забравяме и важната подробност, че блато на стблг. е балтина, явно обаче е имало и диалектна дума балта.

От работата на Плиний Стари научаваме за тракийското племе морисени. Старият автор ги локализира по бреговете на Понта/Черно Море – “ et circa Ponti litora Moriseni…” -Plin. IV.xi-41. Морисени означава моряци, или живеещи край морето. Става ясно, че тракийската дума за море е море, т.е. неразличима е от българската.

Редно е да си зададем въпроса – възможно ли е изобщо всички тракийски думи за водни басейни да съвпадат съвсем случайно с българските? Не е ли абсурдно траките да се определят за различни от българите, а същевременно тракийските думи да са неразличими от българските ?

Не само тракийските хидроними са обясними на български език.В творбата на Прокопий ние срещаме още доста важни за нас названия на населени места. Това са Γάβραιον/Габраион, Βαζινος/Базин, Δαβάνυς/Дабан, Βέρζανα/ Берзана, Βορβρεγα/Борбрега. Благодарение на тези древни имена научаваме какви са тракийските названия за някои дървета Γάβρ-габър, Βαζ-бъз, Δαβ-дъб, Βέρζα-бреза, Βορ-бор.

От друга страна тракийските топоними намират своето продължение в българските селищни имена Габрово, Базеник, Дъбене, Брезово, Борово. Отново не може да говорим за изчезване на един тип топоними и за поява на други, които са от съвсем различен характер. Да не забравяме и това, че названията за различни видове вървета спадат към основния речников запас, а той е изключително консервативен. Фактът, че тракийските думи са и български е доказателство, че след 681 година няма въвеждане на нов език в Тракия.

Когато англо-саксите нахлуват в Британия те изтласкват голяма част от коренните обитатели, а други асимилират. Някои келтски топоними са приети, но след време се налагат нови. Нашествениците не приемат думи от основния речников запас на келтското население. Английските (староанглйските) думи за бор, бреза, бъз, габър и дъб са – firh(wudu), beorc, еldra, hornbeam, ac, а тези на уелсците са ffynidwydd, bedw, ysgaw, oestrwydd, derw. За нашествениците келтските названия за дървета са странни и непонятни, за това и не се използват при въвеждане на нови топоними.

Видяхме обаче, че в Тракия положението е съвсем различно. У нас думи от основния речников запас на народа на Орфей се използват не само след 681 година, но са силно вплетени и в словестното богатство на днешните българи. В такъв случай, да се твърди, че през VII век има сериозна промяна на населението в земите на юг от Дунава е меко казано глупаво.

Eдинствената съществена промяна през VII век се състои в това, че от страната ни са изгонени окупиращите я римски легиони. Изгонени са и колонистите, които са живели на гърба на тракийските селяни. Промяната е и политическа – нашата земя е свободна, дедите ни вече не са принудени да учат латински и гръцки, ако желаят да направят кариера в административния апарат. Старите традиции процъфтяващи и запазени на север от Дунава се възраждат отново с нова сила в освободените земи.

Ето, не се искат много обяснения, не са нужни сложни термини и никому непонятни дефиниции. Истината е проста, но не оттърва на определена група хора и поради това е премълчана. Така нареченият съюз между славяни и българи е фактически обединение на тракийските племенни групи гети и мизи. В три книги египетския летописец Теофилакт Симоката обяснява, че славяни е новото име на гетите, а за Димитри Хоматиан няма съмнение, че българите от негово време са старите мизи – народ обитавал както Мала Азия край Троада, така и земите на север и юг от Дунава.

Тези важни подробности обаче бяха премълчано от учените ни. Те не ни уведомиха и за това, че етнонимите гети и славяни са арийски по произход, като значението е едно и също. Гети е сродно на арийския глагол гаяте-възпявам, прославям с песен, а славяни е почти идентично на арийското славана-славене, прослава. Славяни не е нищо друго освен новото име на гетите, които според Херодот са най-миролюбивия, но същевременно и най-храбрия тракийски народ. Описаният от Прокойпи Цезарийски славянски погребален обред е идентичен на този, който Херодот приписва на траките. Жертването на съпругата при смърт на мъжа й е типични и за арийците...но и това е премълчано.

Дълго време обществеността бе заблуждавана, че така наречения черковнославянски език е бил общ за всички народи наречени днес славянски. Истината е, че това, което учените наричат черковнославянски, или старочерковнославянски е старобългарски.
Никой уважаващ себе си лингвист няма да отрече това.


Търсете истината, не вярвайте на никого, не вярвайте и на мен, а проверявайте! Всичко, което съм представил може да се провери, направете го! Не ставайте пленници на клишета и догми, не ставайте пленници на лъжите на новите мошеници. Бъдете верни на родолюбци като Ганчо Ценов, прочете работите му подробно и вникнете в тях. Истината ще отвори очите ви и ще ви помогне да разберете не само много събития от миналото, но и от настоящето. За да избере човек правилния път, той трябва да е наясно с това, което се случва, трябва да е буден и да вярва най-вече на себе си и собствените си сили!

Пояснения:

* Днес под знаменателя славяни се слагат около 300 000 000 души. Това обаче не означава, че дедите на словени, словаци, руснаци и др. са гетите, които Т. Симоката нарича славяни. В далечното минало предците на словени, словаци, руснаци и т.н. са носили имената венети, венди, виниди. Словения и Словакия са носили имената Венетия, Виндиш Марк, Марка Винедорум. Финландците все още се наричат Русия от с името Веная, а  на руснаците казват венелайнен. За съжаление твърде малко хора знаят за тези важни подробности.

Гетите- славяни са най-силните от всички свои родственици и са причинили най-много проблеми на Римската Империя, ставайки най-известни. Понеже техния език е родствен на венетския, то след време венетите биват също наречени славяни и езика им славянски. Родственост и идентичност обаче са две коренно различни неща, това трябва да се осъзнае добре!

По същия начин се поражда и названието германи. Корнелий Тацит обяснява, че по начало името германи е важало само за едно племе. Чак след време всички други хора говорещи близки езици получават името германи. Днес дори шведите се считат за германи в езиково и културно отношение. Това обаче не означава, че Гай Юлий Цезар се е сражавал със викинги (дедите на шведите).

Обърнете внимание на факта, че родолюбците Ганчо Ценов, Георги Сотиров, Цани Гинчев и др. определят нас българите като стар тракийски народ, но и като потомци на старите славяни. Ето един цитат от работата на Ценов БЪЛГАРИТЕ СА ПО-СТАРИ ПОСЕЛНИЦИ НА МАКЕДОНИЯ ОТ СЛАВЯНИТЕ” – “Понеже показахме, че българите са по-стари поселници на Македония, Тракия и Мизия от славяните, то от това не трябва да се разбира, че българите не са славяни.  Българите и славяните са един и същ народ, но различно наричан .-с. 18. 

http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

Това разбира се не е единсвеното място, на което проф. Ценов обяснява, че старите славяни делят една кръв със старите българи. В същата работа, на друго място се казва следното - ...отношението между българи и славяни е отношение на сродни народи, а не отношение на диви азиатци и мирни европейци…..   Славяните, значи, пазили българската държава от чужди народи и следователно не са били покорен и пасивен, а активен народ в държавата. Понеже се оставят само славяните да пазят България, а за българите не се казва нищо, то е явно, че тези два народа се идентизират  с.8 

http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

Ценов е уверен в думите си, а логиката му е желязна, той оборва отдавна наложени заблуди, но малко хора са отделили от времето си да прочетат и осмислят текста – ...че българите насилвали славяните, се взима като доказателство от привържениците на чуждия произход на българите, че българите не са славяни. Като че ли славяни не могат да насилват славяни. Заблуда се прави и като се идентизира славянското племе “словените” със славянската раса, когато всъщност словените са само едно от племената на славянската раса, към която са спадали още българи, агазири ...Като се казва, че българи налитали на словени, трябва да се разбира, че е имало вражда между славянските племена, а не че българите не са славяни. “  c. 23. 

В друга своя книга проф. Ценов отново обяснява на читателите си -  Българи, славяни и анти са били един народ в три имена....Работата обаче съвсем не стои тъй, че името славяни е първичното име на славянската раса, от което най-сетне са се разделили имената на другите славянски племена. Името славяни е частично име. До сего са съществували и други славянски имена, като българи, анти, венети, акацири и пр. То се явава след името българи и наместо името българи  Праотечеството и Праезикът на Българите, Хелиопол, София, 2005, с. 178.
89 коментара:

 1. Tezite na Cenov sa jelezni no dneshnite vodeshti istorici otrichat trudovetemu. Kakva e prchinata?
  Te mejdu drugoto otrichat i modernata nauka v oblastta na DNK prouchvaniata, koito sporet men potvarjdavat trudovete na G. Cenov.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Само че "те" не са никои за да отричат гентиката
   Генетиката е обективна наука, там няма тълкувания и това ги прави несигурни и притеснени
   Но нищо не разбират от генетика и не им е работа да отричат
   Повечето от тях не знаят история, знаят "мненията" на няколко "аворитета" за историята
   Ценов правилно го забеляза още в 1910г - те не искат изотчници, искат тълкувания и съчинения

   Изтриване
  2. Трудно е за някои хорица да признаят, че са градили титли с лъжи и то не какви да е лъжи, а такива, които са били пагубни за нас българите. Как да очакваме обективност, а и съвестно държание от страна на такива хора. Те, ако са имали срам и свян, до сега сто пъти да са поискали прошка от българския народ.

   Изтриване
 2. Благодарим ви за интересната статия с толкова важна информация! Наистина наименованията на топонимите и хидронимите са неоспорим факт в полза на тракийския ни произход. Интересно е и значението на наименованията гети и славяни. Започвам да се съмнявам, че освен всичко останало, и многобройните езикови реформи са правени с цел да се отдалечим от стария си език, от корените си, за да ги забравим, да се противопоставят и престанат да се разбират жителите на градовете, приемащи с лека ръка реформите, и жителите на селата като по-консервативни и по-дълго пазещи старите традиции, да престанем да разбираме и четем народното творчество, писано и предавано устно на старобългарски и да вярваме след това на измислиците за тюркския, монголския и иранския си произход, и каквото друго решат да ни втълпят кроячите на историята. А и Благовестието и църковните православни служби и молитви звучат съвсем по друг начин, четени на т. нар. черковнославянски старобългарски - съвсем топло и сърдечно, в дух на любов и истина, някак си смекчават сърцата - напълно в християнски дух. Може би това е друга причина за реформирането на езика ни. Като кулминацията беше болната идея за смяна на кирилицата с латиница!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате право, старобългарския език е много мелодичен, той е изпълнен с невероятна хармония! В думите има сила, думите лекуват, думите вдигат настроението. Тези, които са провели безобразните реформи на езика ни са знаели добре какво вършат осакатявайки речта ни.

   Изтриване
  2. Много хубаво го казахте - лекува и създава правилна здравословна за душата настройка/светоглед. Наистина има голяма духовна сила в старобългарския - като че ли думите се превръщат в битие. Това е един жив език, който сближава хората и подхранва човещината в тях.

   Изтриване
  3. Никак не е случайно, че българските народни песни омагьосват чужденците...Музите омаяли хората в древността са били тракийските жени.

   Изтриване
 3. Много силна статия! Данните от наименованията, езиците и писменността дават много силни аргументи. Не искам да ви притискам, но само да напомня, че чакаме и обещания анализ на финикийската азбука.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм забравил, просто ми се стори, че интересът към тази тема е слаб и поради това не продължих. Сега виждам, че съм се излъгал и ще взема мерки :)

   Изтриване
  2. Благодаря!

   Изтриване
 4. Су'а бара.
  На мен само това ми стига. Няма друг народ да се изрази толкова образно

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, защо не, Суа бара означава суха бара- рекичка, която пресъхва през лятото. На наша територия е и Суха Река - приток на Дунава.

   http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2)

   Изтриване
 5. Адриан Лазаров: Когато преди години един сбъркан екскурзовод ни обясняваше как в древната Хераклея се разпространило християнството преди Христос, помислих, че момчето се е объркало, но след като тази масова психоза и лудост около Вардара взима огромни размери, се оказа, че там сбърканите вече не са малко за незабележимата на световната карта миниатюрна държавичка, родееща се само с Потьомкиновите села.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И аз съм попадал на такива екскурзоводи...някои даже си вярват :)

   Изтриване
 6. Привет, Павеле!

  Действително, даваш пореден повод за размисъл...
  Много тежко се получи, след изкуственото раздалечаване на понятията славяни и българи, които ни представяха едва ли не като белия и черния цвят, който се сляли в едно. Сега трябва да се обяснява че българи и славяни (а също и траки) не са толкова различни понятия... и са били най-малкото сродни народи.
  Какво се получава. Идва тук Аспарух (княз) с неговите българи и нарича земята, в която се заселва първоначално Онгъл... Е Онгъл е чисто старославянска дума, изписана с голяма носовка - он, която днес произнасяме като звука Ъ. Монж - мъж, конща - къща, онгъл - ъгъл... Мястото, където се заселват "прабългарите" наречено Плиска (Плюска) - отново славянско понятие, означаващо блато, мочурлива местност... Прабългарите наричали светилищата си Капища - още една славянска дума... Капищата между впрочем се запазват много дълго в Русия, чак до късното средновековие християнската църква се бори със старите езически капища...
  Е, какво стана - тия прабългари живи славяни... Ебаси...!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди около сто години проф. Ганчо Ценов нарече Аспарух...славянин, но кой да чете, пък и имаше ли какво да се чете.

   Никой не знаеше, че римските легионери са търсели да се сдобият със славянски копия.
   Никой не знаеше, че славянска конница е служила на военоначалника Велизарий.
   Никой не знаеше за думите на славянския княз Добрита, който казва, че славяните са свикнали да владеят чужда земя.
   Никой не знаеше, че славяните не са руси, а са били с кестенява коса, това е днешното значение на ξανθισοι.
   Никой не знаече, че славяние са били много по-едри и по-силни от римляни и гърци, за които големият славянски щит е бил тежък.
   Никой не знаеше, че славянски армии са пазили източната граница на Римската Империя.
   Никой не знаеше, че славяни са били телохранители на испанските халифи.
   Никой не знаеше, че за арабите думата славянин е била символ на опасност.
   Никой не знаеше, че славяните ползват тракийската титла рез, Симоката е пределно ясен по този въпрос.

   След като тези неща бяха укрити от нас, а мошеници като Фехер и Косина успяха да разпространят лъжи, то как да очакваме обикновения човек да се добере до истината. Как да разберат хората, че славяни и гети са едни и същи хора, как да стане ясно, че мизите нарчени българи са от един и същ произход както е гетите наречени славяни.

   Ако се обяснят тези неща всичко си идва на мястото. Става ясно защо няма екзотичен субстрат в старобългарския, защо няма енклави на азиатски прабългари, защо културата ни не само е хомогенна, но и древна.

   Кой обаче имаше сметка от истината - само българите и никой друг!

   Изтриване
 7. Ами то и по родопския край на малката река й викаме бара, айде да ходиме на барата = айде да ходим на реката!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз поразпитах и се оказа, че бара е позната и в Пловдивска област под варианта баруга- тинеста река. Общо взето думата я има във всеки край на България, а най-хубавото е, че се използва до ден днешен.

   Изтриване
  2. Само да вметна нещо, което може би е част от темата. Навремето познавах човек, чиято фамилия е "Газибаров" - така се и изписва. Разбира се, някои се подхилкваха, преиначавайки "а" в "ъ" и разбирате накъде бият! Всъщност момчето обясняваше фамилията си точно с "човек, който гази (ходи, върви през) бара (малка рекичка)". Така, че думата "бара" съществува не само като понятие за описание на рекичка, а дори и в имената на хората.

   Валентин Петков

   Изтриване
  3. Даже и думата газя е от тракийски произход. Интересното е, че се е запазила в името на намиращата се в Палестина Газа. Името не е арабско, а трако-пеласгийско, най-вероятно селището е възникнало през второто хилядолетие преди Христа.

   Изтриване
 8. Здравейте, направи ми впечатление, че има прилика между иранската ваири-вода и такийската бара-река, а също между иранската ап-вода и тракийската упа-вода, дали това е случайност, как мислите?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приликите между ирански и тракийски не свършват само с ваири-бара, ап-упа. Други примери могат да се посочат с иранската зан-жена и трак. занус-роден, също така прилика има между иранската зем-земя и тракийската земла-земя, иранската аспа-кон и тракийската аспа, еспа-кон.

   Приликите са толкова много, че в миналото даже се е смятало, че тракийския е ирански език. Истината е по-различна, траките са истинските арийци, най-древното име на Тракия е Ария. Тръгвайки от Балканите тракийски племена се отправят за Средна Азия като там покорявят доста местни народи и им налагат своя език и култура.

   Изтриване
 9. Поздрави за хубавата статия! Много ми допада това, че пишете на ясен и разбираем за всеки език, де да правеха всички историци така, нямаше да сме на тоя хал.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Професионалните историци малко или много са принудени да се придържат към определена терминология, а и към определени тези. Аз не съм обременен от тези неща и поради това преставеното от мен е на ясен език.

   Изтриване
 10. Ниkога не съм си мислил, че всичко е толкова просто, няма алабаланици, няма космогонии-мосмогонии ала Фол, няма хинтерланди, няма циркумпонтийски щуротии, ами евала бе пич, ти можеш да обясняваш като професионалист, който е на служба на Родината.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Често съм казвал, че, ако някой не обяснява дадена история кратко, точно и ясно, той или не си разбира от работата, или няма желание да каже истината.

   Изтриване
  2. Да, така е, тези, които не искат да кажат истината, а по-точно да я скрият, говорят много без да казват нищо, увъртат, предполагат, гадаят, оплюват и иронизират казващите истината, само факти не излагат. И обикновено техните писания звучат скучно, неразбираемо, далечно, студено, отчуждено.

   Изтриване
  3. Има и едно друго изказване - истината никога не е сложна, сложен е пътя тя да се укрие :)

   Много съм се смял на писанията на Кирил Милчев. В напъните си да сложи корените на българите край Кавказ този човек смеси Ур Халдейски от земите на Ирак с Урарту от Армения, докара намиращата се край Аралско море Хорезмия до Дунава, лъжеше, че Сурва било божество донесено от Аспарух ...изобщо дивотии на квадрат :)

   Изтриване
  4. Весело е, наистина! Защо ли в народното ни творчество не са се запазили скъпи спомени от онези далечни "родни" земи... ? Защо са възпявани само България и нейната чудно красива природа? Защо предците ни с такава любов, преданост и лъвска храброст са защитавали и отстоявали с живота си всяка педя българска земя? Не е лесно наистина да се скалъпят всички измислици - все нещо ще им убегне...

   Изтриване
  5. Фолклора ни има местни корени. Легендата за Кубрат и синовете му е базирана на басня на фригиеца Езоп, който е живял около 1300 години преди Кубрат.

   Легендата за изкореняването на лозите от княз Крум е базирата на едно предание за дакийския цар Буребиста - живял около хилядолетие по-рано от Крум.

   В песните ни се говори за галатите, а те са дошли на Балканите преди около 2300 години.

   Тези важни неща се пропускат от повечето учени.

   Изтриване
 11. Май стана някаква засечка с коментарите, дано се появят скоро.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма засечка, просто не съм в състояние да одобрявам коментарите на момента. Наложил съм модерация поради действията на няколко човечета, чийто език е груб и обиден.

   Изтриване
 12. Мисля , че и на румънски апа е вода.

  ОтговорИзтриване
 13. Г-н Серафимов , всичко е много точно ,но все пак има и нещо което е леко объркано и може да доведе до лоша интерпретация.

  Става дума за Едеса, или по-точно Ведеса - старото име на град Воден. И двете названия притежават обяснение на български език. Значението на съществителното вода е нещо, което се движи – поток, река, море. Думата вода е свързана с глагола водя, имащ диал.форма вóда, а също така е с ведà- диал-форма на водя. Тук трябва да отбележим, че βεδυ/веду е фригиската дума за вода. Както виждаме тя дава обяснение за Ведеса-Воден, уверяваме се, че и етимологията на веду е българска, свързана е с понятие за движение.
  Българско име на града е Воден и се намира географска област Македония ,на около 90 км леко на северозапад от Солун . Едеса или по-точно Edessa е името което гърците дават на града след окупацията му и присъединяването му към Гърция.
  Вероятно наистина името на града идва от вода все пак в града има водопад и е с доста извори около самия град .
  Между другото може да си направите една екскурзия по исконните български територии и да се убедите сам.
  Моля ,не го приемайте като заяждане ! Чест и почитание за труда ви в името България !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не се притеснявайте, не приемам забележката Ви като заяждане. Опитвам се обаче да боравя с факти...Названието Воден не е от древността, тогава е било Ведеса, а гърците са го документирали като Едеса.

   Ведеса-Едеса няма смисъл на гръцки, на територията на този град са живели хора от групата на фригите, а фригийската дума за вода е веду, тя се обяснява с бълг. диал. веда-водя, т.е. придавам движение.

   През 7 век северни тракийски племена се заселват в Македония при своите роднини. На северният диалект обаче вода не е веду, а вода, това е породило името на Воден.

   Изтриване
 14. Спарадок, много си прав за казионните ни историци. Гледах ги по БНТ на 17 март 2014 в дискусионното студио "История.бг" : Хан Аспарух – създателят на Първата българска държава и не знам да се смея ли или да се ядосвам. Цитирам по памет "ИМА ЕДИН ЛЮБИТЕЛ, ГАНЧО ЦЕНОВ, КОЙТО Е ПИСАЛ НЯКАКВИ КНИЖКИ".

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. https://www.youtube.com/watch?v=8qRDISDOAS0&feature=youtube_gdata_player

   Изтриване
  2. Аспарух е обединителят на една древна балканска държава, която нито гърци, нито римляни са успели да унищожат въпреки фанатичните им опити.

   Изтриване
  3. SPARATOK, гледайте по-гония клип от youtube.com след 19:40 за да добиете представа за казионните ни историци и тяхното отношение към проф. д-р Ганчо Ценов.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  4. Във връзка с филма: Тези наши академични историци (поне някои от тях), наистина са труден случай - може би, г-н Серафимов, трябва да им обясните как титлата канас е била преведена като кан/хан; да им изпратите вашите изследвания - от четене на "исторически" извори, писани от автори на митове и легенди, едва ли им остава време да потърсят и намерят сериозни изследвания; може би трябва да поживеят няколко десетилетия извън територията на България (в Гърция най-вече), за да разберат дали и доколко могат да се доверяват на византийските източници, от които черпят така доверчиво много сведения за изследванията си; някой трябва да им помогне да разберат, че би трябвало да ги наведат на някаква мисъл резултатите от ДНК изследванията на съвременните народи и на тракийските скелети - все пак генетиката е положителна точна наука, и резултатите й не могат да излъжат както източниците на официалната историография; специалистът по генетика, който взе участие в разговора, като учен и човек на положителните науки, при които логиката, изследванията и фактите играят 100%-ово роля, би могъл също да им помогне да превъзмогнат фанатичната си зависимост от "каквото казва византийската историография" - тази сляпа вяра в нейните директиви като че ли е взела размерите на някаква болест, прилича на вярата в светлото комунистическо (до '89) / демократично-капиталистическо (след '89) бъдеще. Дано се излекуват по-скоро, че започват да стават досадни, а и скоро студентите им ще ги вземат на майтап.

   Изтриване
  5. Уважение към "учения" Златарски и пренебрежение към "любителя" д-р Г. Ценов - "едно си знае баба, едно си бае"; или "покажи ми приятелите си, за да ти кажа какъв си". Малко да поробуват на гърци и европейци извън територията на България, ще им се оправи светогледът и ще разберат откъде изгрява слънцето и кой кой е. Тогава ще могат да отворят разума си и за желязната логика на генетиката, да отворят очите си и за останалите факти. И въобще - ще започнат да мислят по-критично. Или може би историците трябва да минават и курс по логика, и който не успее да го вземе успешно, да бъде лишаван от диплома на историк. Иначе ще продължават да клонят към "научно"фантастичния си "реализъм" и да служат на чужди интереси. Реформа в образованието и висшите учебни заведения е необходима.

   Изтриване
  6. Аз също се удивявам на логиката на учените ни, а и на увереността им, че никой не трябва да се съмнява в техните думи...Тези хора все още не са разбрали, че сме в 21 век.

   Изтриване
  7. Колкото до клипа...не издържах да го гледам до края...такова поведение е срамно за учени...

   Изтриване
  8. И аз издържах много трудно, но две неща ме крепяха - позицията на генетика, който въпреки че също се задушаваше в тази анти-логическа и далеч от здравия разум фантасмагорична риторика, направи всичко което е по силите му да вразуми неискащите да прогледат; и желанието ми да чуя въпросите и коментарите на младите хора - но за тях остана твърде малко време и имаше най-вече един силен въпрос, на който обаче последваха същите общи и лишени от смисъл приказки от епохата на комсомолските организации.

   Изтриване
  9. Младите хора се пробуждат, още малко и вече няма как да бъдат избягвани неудобните въпроси.

   Изтриване
  10. Здравей,

   Стигнах до 15-та мин. и "леко" се пообърках - според тях това не били гробове, щото нямало "човешки кости"?! Те явно за кремиране не са чували...

   Та... според теб има ли гробове или не, това е въпросът.

   Поздрави!

   Изтриване
  11. Разбира се, че господата са чували за трупоизгарянето, разбира се, че знаят за древните корени на този обред по нашите земи - пето хилядолетие преди Христа. Това за жалост никак не пречи на определени учени да кажат, че трупоизгарянето, или кремацията ако искате е тюркски обичай.

   Изтриване
 15. От доста време Ви следя блог-а , но толкова силен и убедителен текст според мен не сте имал до сега. Поздравления! Трудът Ви става все по - издържан, по-добре се аргументирате, подбора на думи е доста добър.... въобще много, много добре написано всичко!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всъщност това, което публикувам е само чернова. По-подробен и по-издържан тест ще представя в книгите си. Една вече излезе, дано даде Господ да бъдат отпечатани и другите!

   Изтриване
 16. Спароток, ти трябваше да присъстваш на предаването по БНТ за Аспарух и основаването на България.Що глупости се изрекоха там не ти е работа, а бе луди хора ти казвам, твоите неща са ясни, ония пичове щяха да изядат професор Гълъбов от яд понеже човека каза, че не сме азиатци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Как няма да нападат проф.Гълъбов, той казва една неудобна истина. Шапка му свалям на този човек за смелоста и дойстойнството!

   Изтриване
  2. А дали г-н Серафимов щеше да бъде допуснат на една такава дискусия с учените ни историци, предавана по телевизията...? Аз се чудя дори как поканиха и проф. Гълъбов. Това все пак е някакъв лъч надежда! За всеки случай заслужава си да им отправите покана за публична дискусия, г-н Серафимов!

   Изтриване
  3. Дори и да отправя покана те няма да се съгласят. Едно е да ги обори учен, друго е да ги обори любител...такъв срам не се преживява.

   Изтриване
  4. Имам контакт с водещия на предаването и мисля, че би проявил интерес към тезата на Павел.

   Изтриване
  5. Прав сте! А за да им станете колега, ще трябва да наизустявате уроците такива, каквито ви ги преподават, да преписвате византийските източници и да пишете същите щуротии като тях...

   Изтриване
  6. Точно поради тази причина се отказах от следването си. Това си бе загуба на време, не не изучаваше и все още не се изучава история, а само мнения на ограничени личности.

   Изтриване
 17. Хареса ми много тази ваша статия г-н Серафимов, добре се се представил за пореден път. Смущава ме само това, че тракийските термини ДИЗА, ВИЗА, БРИЯ ги няма в днешната топонимия, а и за някаква българска етимология не се сещам. Нещо да кажете по въпроса?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е трудно да се отговори на този въпрос, но обясненията са доста. Поради това ще се огранича само с тракийската дума виза, или по-точно вис, виса. Тя се среща на север от Дунава в топонимите Берзо-вис и Патовиса. На юг от Дунава я намираме в селищните названия Висанте, Визия, Визон, Визюе, Висмафа.

   Тракийската дума вис, виса бива сравнена от Вл.Георгиев със стблг. вьсъ-село, селище, населено място. Поради развитието на езика думата вьсъ е излязла от употреба още преди няколко века. Ето за това днес няма точен съвременен паралел на тракийската дума вис, виса.

   От речника ни е изпаднала не само вьсъ, но също врьтъ-двор, прондъ-стена, полтъ-ограда. Това е нещо напълно нормално и присъщо на всеки език.

   Дори днес да не употребяваме дума вис, виса, тя си има българска етимология.

   Изтриване
 18. Нещо като реакция към видеото от по-горните публикации. Абе дайте да се съберем всички посещаващи този блог (привърженици и противници) и да се предложим за генетично изследване на пр.Гълъбов. Все не сме единни, ами да си направим един рекорд за масово изследване на гена на нацията :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз съм "за", пък ако ще и да си платя за изследването.

   Привет - Кърджали

   Изтриване
  2. Сега изследванията са по-евтини, мисля, че за около 150 евро на човек е възможно да се направи генетичен профил. Преди около 5 години аз платих почти 400 канадски долара.

   Изтриване
 19. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Неделчев, само не разбирам какво общо има коментара Ви с темата представена от мен...

   Изтриване
  2. проф. Божидар Димитров : "...безумията на Ганчо Ценов от първите десетилетия на миналия век, според когото българите си живеят на Балканите от праисторически времена, преминавайки от едно качество в друго и съответно променяйки и името на народа. Днес се казваме траки, утре готи, после българи и т.н."
   Това е общото със статията-Ганчо ценов. И съответно мнението и мисленето на може би най-изтъкнатия български историк днес-последните дни си съвсем ясно можем да забележим как разсъждават тези хора и от къде черпят идейте , с които заблуждават всички!

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов, защо не обясните на проф. Божидар Димитров защо се е получило така с многото наименования на българите? Явно се затруднява да разбере. Може би да му препоръчате да прочете Географията на Страбон - макар и географ, той дава много ценни сведения за траките и населяваните от тях земи, както и за това как някои негови съвременници от края на старата и началото на новата ера са се опитвали да прекрояват историята, като са обвинявали предишните летописци от по-старо време, че не са знаели кой народ кои земи населява? А може би и да го информирате как нашата книжнина е била периодично унищожавана и крадена, а истината - премълчавана и преиначавана. Или да го изпратите да си направи разходка до Ватикана - може би там ще му обяснят всичко това с доказателствен материал.

   Изтриване
  4. Не мисля, че аз съм човекът, който трябва да обяснява нещо на г-н Димитров. Той е изворовед и би следвало да познава старите летописи много по-добре от мен.

   Оставам с впечатлението, че той се е оставил да бъде подведен от хората, които успяха да заблудят мнозина, че стария български език е...ирански. Едно е да познаваш изворите, друго е да познаваш и старите езици...

   Изтриване
  5. По принцип историците освен писмени извори май друго много много не зачитат. Това е проблем на много науки - те са раздробени на много части, вместо да се гледат и изследват нещата глобално. А и докато не се изолира и освободи науката от политиката и капитала, не може да се очаква тя да работи за истината. Само ако случайно някъде тези две сили са загубили контрол и науката е попаднала в ръцете на будни и съвестни хора с чест, достойнство и чувство за дълг, които са готови по-скоро да пожертват благата си и да рискуват титлите и почестите в името на истината.

   Изтриване
  6. Точно историческите извори определят българите като траки. Отъждествяване на стари българи с мизи и пеони правят Д.Хоматиан, Й.Геометър, Л. Дякон, М.Гавала, Й. Кантакузин, М. Аталиат, Н.Хониат, Л. Халкондил, Й. Зонара, Й. Цеца и др.

   Проблемът на учените ни е в това, че те са си харесали само една група извори, а за другите мълчат, или не ги признават за достоверни.

   Изтриване
  7. Може би се страхуват по различни причини да изкажат мнение, различаващо се от официално подадения тон. Нали се учат определени теми, посочват се определени източници, студентите са длъжни тях да разглеждат, за да си вземат изпита; за дипломната работа - същото. Да не говорим за издаване на книги и защитаване на трудове, или одобряване на материали за включване в учебници. Има висшестоящи, които се грижат неизгодното за следваната линия да бъде отхвърлено. Никой не е свободен да си каже мнението, ако му плащат да върши определена работа - плаща му се, за да върши каквото му наредят. Преди това вършеше БКП, сега е с друго лице и име. Ако осъзнаят, че са по-силни от тези сили, и че ако обединят усилията си ще се преборят с всички пречки в работата си, ще успеят да се справят. Но по-скоро в младите, които идват да ги заместят е надеждата.

   Изтриване
  8. Проблемът е в това, че кадрите, които се подготвят в момента се доктринизират по старите методи. Слава Богу, има и такива, които са се откъснали от матрицата!

   Изтриване
  9. Здравейте,

   във връзка с коментара ви, може би това ще ви заинтересова: http://balticworlds.com/national-history-as-a-fairy-tale/

   Изтриване
 20. Здравей Спароток Блога ти е като иглата на спринцовка постоянно забита в болника наречен "официална БГ история, А статиите като лекарството което се вкарва чрез иглата. Всички ни боли, но някои направо откачат от зор. Пиша това заради мнението ти за Унгарския историк Геза Фехер че бил мошеник. От неговите студии би трябвало поне две, наречени: "Облеклото и оръжието на старата Българска войска" и "Военното дело на Прабългарите" да се изучават в училищата. Основното при него е че бидейки Унгарец, навсякъде поставя Българите преди Унгарците, твърдейки че сме сродни народи като забележи дава първенство на Българите. Ако намираш противоречие някъде в разбиранията му за корена това се дължи на липсата на информация и задачите които са имали като изторици и археолози в началото на миналия век. Да не забравяме че в началото на миналия век 90% от съвременните знания и открития още не са направени. Той лично на мен ми даде чудесна подредба на фрагментарното разбиране на това коя и каква е била нашата войска. Крайно ефективна,дисциплинирана и иновативна конна структура, която появявайки се на Балканите след като се е структурирала и изпитала по време на Черняховската култура се завръща за да придобие отново прародителските си огнища изоставени по време на експанзията на Рим. От тези студии разбрах че Българския войник е конник яздещ на полудив кон който живее на пасично отглеждане зиме и лете за да запази силата си(военните коне не се яздят в мирно време-както и състезателните автомобили не се карат извън пистата) Българина конник притежява умения които са недостъпни за пехотинеца. Всеки един войник Има сабя за близък бой, копие за средни разстояния, лъкът за далечни(при това най- добрия лъкът с който борави виртуозно от гърба на коня) и аркан с който да лови това което не иска да убие. Всеки е имал по няколко запасни коня с които е преодолявал огромни разстояния когато се наложи. Сухата храна като пастърмата е позволявала всеки да носи храната със себе си,кумиса за който почти нищо не се знае е бил от кобилешко или друго мляко в мех в който са пускали наколко парчета от така наречената Кефирена гъба която се развива в млякото и не му дава да се разваля придавайки му специфичен вкус и хранителни качества. Отредите ни са били съставени от малки формирования на дълъг фронт и при нападение непосредствено преди зблъсък с противника се е преубразувал на клинове което в съвременноста се нарича бронебоен удар(мека обвивка с твърд сърдечник)Просто казано, първо забиват ножа а след това натискат, вместо да търкат отгоре, отгоре. Като се сетя само за: "Ханко от село Осеня и стотнята на Багатур багайна Севар" ме напушва смях. Всички армии които тласкаме от Балканите при завръщането ни са пеши. Подковата и стремето също идват от конните народи и ние ги донасяме на балканите. Дисциплината е била желязна и армията се е събирала непосредствено преди битката а не като при Византийците които управлявайки с "разбиране" и "обич" са се сблъсквали със слободията на войниците си и чести войнишки бунтове. При тях е имало войнишки лагери няколко месеца преди самите битки, достатъчно време да им дотежне, докато при нас събираме се, вършим работата и всеки кара своята. На съвременната наша територия има около 500 селищни могили високи от 9 до 15 метра. За сравнение Карановската която е висока 12,5м е на 7500г а има и по високи от нея. Все повече получава гласност хипотезата за Черноморския потоп като за начало на цивилизационно разселване на народите и факта че преди това климата е бил твърде студен за разселване се потвърждава и нещата за произхода ни се нареждат, още малко търпение само да се гмурнем за да намерим потъналите градове на дедите ни в шелфа на Черно море.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма спор за това, че Фехер дава и ценни данни. Той е този, който споменава, че още скитите познават стремето...със своите манипулации обаче Фехер зачерква многократно приноса си към българската история.

   По времето на Фехер са били известни сведенията на Св. Йероним, Л.Дякон, Д.Хоматиан, М.Аталиат и др. определящи българите като мизи.

   Да помислим и върху следното - старите българи са конни стрелци, ако дедите ни бяха тюркски народ те биха могли да приемат чужд език, но не бипа загубили основните си думи за кон, седло, стреме, юзда, лък, стрела, колчан. Това е ясно не само на учени като Фехер, но и на всеки що годе интелигентен човек. Никоя от горе посочените думи не е от речника на тюрко-алтайски народ.

   Разговарял съм с краеведи, които ми казаха, как Фехер е отнесъл със себе си плочи с надписи намерени в тракийска гробница. По -късно попаднах на същата история в интернет

   Съществува едно интересно сведение,разказано от участниците в разкопките :

   В провежданите археологически изследвания са участвали много наети работници от с.Свещари.Четирима от тези работници,два дни преди приключването на ръководените от проф.Геза Фехер разкопки,една нощ без знанието на професора започват иманярски изкоп в западната част на голямата Свещарска (Мумджиларска) могила.На дълбочина 160 см те попадат на голяма каменна плоча,цялата надписана с текст на редове на латински език(по всяка вероятност текстът е бил на гръцки).Поради наближаването на утрото и невъзможността да извадят плочата,така също и грозящата ги опасност да бъдат разкрити от Геза Фехер или техни съселяни,участващи в разкопките,те решават в ранното утро да съобщят резултата от своето разкритие на професора с надеждата,че той ще организира изваждането и ще разчете надписа на каменната плоча.Рано сутринта преди започването на работа върху втората могила,разкопавана от професора,той и четиримата местни иманяри отиват на иманярския изкоп с откритата каменна плоча.Професорът прави няколко снимки и за най-голяма изненада на иманярите им нарежда да запълнят изкопа с изкопаната от тях пръст и да го замаскират доколкото това е възможно.Така плочата остава в земята без да бъде пипната.Професорът не им дава никакви обясненя за надписа върху нея.Вместо тези разяснения той им обяснява какво голямо престъпление са извършили и колко десетки години затвор ги грози,ако тяхната иманярска дейност стане достояние на обществеността и властта.Заклева ги да не споменават до края на живота си никому за извършеното от тях престъпно деяние.

   Два дни след този случай археологическите проучвания на Геза Фехер приключват и той си заминава.На следващата година той изявява желание да разкопае Мумджиларската могила,но му е отказано.Професорът прави своите отчети за проведените от него разкопки край с.Свещари.Те са отпечатани през 1934 г. ,но в тях той не споменава нито дума за разкритата от иманярите плоча с надпис в западната част на могилата.

   Ето това са няколко от причините да нарека Фехер мошеник, да ми прости Господ, че говоря така за мъртъв човек!

   Изтриване
  2. Ето и линк към статията за деянията на Геза Фехер.

   http://dausdava.blog.bg/zabavlenie/2010/09/15/istoriia-na-arheologicheskite-prouchvaniia-v-arheologicheski.606002?reply=2244402

   Изтриване
  3. Изненадваш ме!!! Ти който прекарваш информацията през иглени уши, и сравняващ няколко источника си се подвел по някаква откровено абсурдна история, пълна с противоречия. Били се обадили на професора да организира изваждането на плочата и разчитане на надписа?!?!? След като за иманярите плочата няма никаква стойност най-лесния път за тях да се покрият ни лук яли ни лук мирисали. И като са споделили историята после защо не са посочили мястото да се извади надписа?!? Ако историята е все пак истина, поведението на професора е типично за подобен тип откриватели(иска той да открие Америка не някой колега на готово да му отнеме откритието), заснема я и я закопава за следващия сезон защото прекрасно знае че дори и да му отпуснат пари и разрешение времето няма да стигне. А че е искал да копае там се вижда от молбата му за разкопки догодина. Както си пише търси се нещо общо с хан Омуртаг! Но там находките са от 5ти век и от началството няма интерес в момента от подобен период от историята още по малко пък на връзка на Българите с Траките. Това на което ти акцентираш тогава никого не е интересувало, обвиняваш го че бил прикривал... той просто не е търсил и от там и виждал подобни връзки. Унгареца Геза Фехер е много повече Българин отколкото цялата историческа катедра към БАН, на които ние Българите трябва да им наложим БАН.
   Kostov.

   Изтриване
  4. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

   Изтриване
  5. Нали не мислите, че една история от краеведи, макар и подкрепена по-късно от други хора ме е накарала да изградя мнението си за Геза Фехер? Аз не съм първия, който критикува Фехер и го обвинява във непочтено поведение. Това прави преди повече от половин век нашият учен Баласчев, който е възмутен от фанатизма, с който Фехер се опитва да прикрие тракийския характер на Мадарския конник.

   Ето и други манипулации на Фехер:

   1.Пишейки за това, как Крум отрязва главата на Никифор, Фехер сравнява единствено е само с подобен обичай у тюрките, но не отваря и дума за това, че много по-рано този особен обичай е практикуван от траки, скити и келти.

   2.Фехер най-нагло лъже, че унгарските думи сьолльо-грозде, комло-хмел, алма-ябълка, еке-плуг, кепе-сноп...са старобългарски. Такива думи не са засвидетелствани нито в старобългарски, нито в среднобългарски.

   3. Фехер пише за остриганата глава и перчема на старите българи, но премълчава факта, че тракийските племена мизи и абанти също бръснат косата си и оставят кика.

   4. Фехер свързва чашата в ръката (?) на Мадарския конник с чашите на тюрките, но премълчава, че Тракийския конник е изобразяван с ритон в ръка.

   5. Фехер пише за каменните баби на старите българи, споменава паралелите у тюрките, но премълчава това, че подобни антропоморфни паметници има още през Античността и дори през Бронзовата епоха в Европа.

   6. Фехер свързва кремацията при старите българи единствено с тюрките, макар от исторически извори, а и от археологически проучвания да е известно, че траките практикуват трупоизгарянето.

   7. Фехер твърди, че на надпис от Мадара е прочел думата Тангра...надписът обаче е така повреден, че само със своеволно допълване на букви ще се "прочете" Тангра.

   8.Фехер отрича да е имало съюз между стари българи и стари славяни, като твърди, че последните били покорени и заставени да служат. По времето на Фехер е било добре известно сведението на Симоката, че славяните са де факто старите гети- един тракийски народ, който живее в съседство с мизите - същите тези мизи, които в значителен брой извори са наречени и българи.

   Как обаче доминиращите българи изгубват мистериозно езика си Фехер не обясяснява... Разделянето на старите българи и старите славяни е нанесло огромни вреди на историята ни, последтвията ги търпим днес, ще ги търпим още дълго време.

   Прочее, Фехер не е даже и унгарец...

   Изтриване
  6. Извинявам се, ако оценката ми за Фехер е прозвучала твърде сурово, но помислете - благодарение на този човек възникна лъжата за Тангра. Лъжа, от която все още не сме се откъснали...за другите неща просто не ми се говори.

   Пак повтарям - в работите на Фехер има ценни данни, но изводите му са неверни и подвеждащи.

   Изтриване
 21. Привет отново,

  гледах и аз предаването по БНТ, успях да го изгледам цялото... Всъщност мисълта ми е за Ганчо Ценов и Васил Златарски. Не може да отречем нито единия, нито другия. Ганчо Ценов прави много верни наблюдения върху ранната българска история, действително. Но за съжаление понякога те са доказани по един невъобразим начин. Всъщност това е един феномен - верен извод, доказан по грешен начин... : )
  Златарски от своя страна е истински професионален историк, но за съжаление твърде професионален. Той е просто един професионален буквоядец, който не е проявил грам мисъл и разсъждение по въпросите свързани с ранната българска история.
  И така мисля че вовеки имената на Златарски и Ценов ще си останат свързани в мъртва хватка. Единият професионалист буквоядец, другият доста разхвърлян, но човек който може да разсъждава и мисли... Всъщност това е позната комбинация и от други сфери на живота...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, мисля, че си прав - вовеки имената на Златарски и Ценов ще си останат свързани в мъртва хватка. Не мога да отрека, че Златарски е професионалист, но не съм сигурен дали се е заблудил по отношение на произхода на старите българи, или просто е следвал тенденцията поставена от чужди учени.

   Ако можем да вярваме на Ценов, ако Златарски е знаел за доста факти, но ги е премълчал...то целият му труд е за нищо.

   Изтриване
 22. А сега за Цани Гинчев.
  Не знам, Павеле, дали си чел неговите две писма до проф. Ив. Шишманов. Аз за пръв път ги прочетох във блога на Зиези навремето и бях доста впечатлен!
  Струва ми се, че тези две писма колкото и пъти да се публикуват и да се коментират, няма да е достатъчно...!
  Ето и линк към тях -
  http://ziezi.net/ginchev.html
  Има ги и на други места в нета...!
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Андрей!

   Тракийската теория на Цани Гинчев ми е добре позната. Гинчев дава прекрасно обяснение за продължваването на тракийската традиция у българите, но за жалост навремето тенденциите са били други.

   Най-силно ме впечатли този фрагмент - аз не мога да се примиря с днешната шовинистическа история, която избърсва траките от земното кълбо... Това е противоречие на логиката. До Юстиниана те са съществували, това е детинство, лековерие и заблуждение, посеяно от нашите врагове, които са се мъчили, а и сега се мъчат да унизят... що думам, да унизят, да унищожат славянския мир, да го стопят в своята пота (тигел) за увеличение на своите гниещи нации, за дойна крава, за мекере, да се качат на гърба му и да го обюздят, та да го употребяват за своите прищевки ... Тъй е било и тъй върви и до днес... Всички иноплеменници с това се занимават, всичкият им политически живот се върти все около тоя фокус... Ний трябва това да го разберем: това е борба за живот и за смърт... Представи си, че ни смазаха... Да не дава господ!... Ами тогава?

   ПРОРОЧЕСТВОТО НА ГИНЧЕВ МАЙ СЕ СБЪДНА...

   Изтриване
 23. Яценюк тайно вывез в Америку легендарное золото скифов


  Назначенный Верховной радой премьер-министр Украины Арсений Яценюк тайно вывез в США золото скифов. Сенсационную новость распространил через социальные сети директор московского Центра Льва Гумилева Павел Зарифуллин, передает телеканал Lifenews.ru .


  Политолог уверен, что во время недавнего визита в Штаты исполняющий обязанности украинского премьера увез с собой национально-культурных ценностей на 20 миллиардов долларов. Ссылаясь на источники, которые он не раскрывает, автор пишет, что ценности могут стать гарантиями кредита МВФ.


  Чтобы выяснить правдивость этой информации, историки призывают новые украинские власти провести открытую инвентаризацию запасников киевских музеев. Золото скифов ценится не столько как драгоценный металл, сколько как историческая реликвия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако тази информация отговаря на истината, то Яценюк и извършил углавно престъпление.

   Изтриване
 24. Rorik

  Тук има някакви карти.Виждал ли си ги . На една от тях видях написани живеещите племена.. Видях Heilas , Graeci, , трибали...и много други. Като се казва в историята 7-те славянски племена , ние мислим че се отнася само за Мизия. Ми те са толкова много.
  Ами ако не е така?
  На по-старите карти областите са по-окрупнени. Тракия, Мизия, Македония,Трансилвания , Влахия, Егея....
  Да не би да се отнася за тези области. Кои от тях са образували България?
  Тая карта обаче изчезна. Сигурно се продаде. Имаше доста подробна информация.
  Виж първата карта от 1552 г. . Та там е Македония. .
  Гледах ги преди една седмица и не виждам някои от тях , сигурно са продадени. Свали ги и ги виж и следи сайта.

  На по - късните карти след 1650 г. се появяват Сърбия , Албания ,
  Това не означава ли че тия племена са пристигнали , или обособили , по-късно?

  ОтговорИзтриване
 25. Рорик

  Ето го адреса

  http://www.bergbook.com/htdocs/Cache525.htm

  ОтговорИзтриване