20.03.2014 г.

БАЛКАНСКИТЕ КОРЕНИ НА ФИНИКИЙСКАТА АЗБУКА


Един народ не винаги има господар произлизащ от средите му. Специалистите знаят отлично, че владетелите на първите три египетски династии не са от местното население. Ранните царе на страната на пирамидите са били едри, широкоплещести хора с кестенява и рижа коса. По керамиката от първите три династии се срещат знаци, които не присъстват в системата на йероглифите, но за сметка на това ги има доста по-рано на Балканите по керамиката от Градешница, Караново, Вълчи Дол, Винча, Хотница и др.

Чужди господари са имали и хуритите – дедите на днешните кюрди. Касае се за митаните – древен конен народ, от чийто език са известни малко, но за сметка на това интересни думи. Като пример могат да се посочат вартана-въртене, сатта-седем, панза- пет, тера-три, мишта-миза, награда, сани-сановник, имащ сан. Митаните са властвали не само над предците на кюрдите, но са държали подчинени и асирийците в продължение на няколко века.

В Стара Индия срещаме същия феномен- дошлите от север арийци налагат до голяма степен езика и културата си в северните региони на тази страна, докато дравидите обитаващи юга остават почти незасегнати от влиянието на пристигналия от далечни земи конен народ.  Тамилските (дравидски) думи нерупу-огън, ванам-небе, сахотарам-брат, тагапан-татко, маитунан-брат, налам-четвърти, нямат нищо общо с арийските думи агни-огън, набаса-небеса, братар-брат, тата-татко, чатурта-четвърти.

Знаейки тези неща не бива да се учудваме, че народът познат като финикийци е имал благородническа прослойка, чийто произход е бил различен от този на простолюдието.Според редица учени като Герхард Херн, Фредерик Ваудхозен и др. финикийците са смесица от ханаанци - населението на Ориента и така наречените Морски народи. Кои обаче са тези хора и какви са корените им?

През XII век преди Христа настъпват сериозни климатични промени. Те принуждават много хора да напуснат земите си и да търсят ново място за заселване. Няколко племенни групи нахлуват от Балканите в Мала Азия. Там обединени със свои роднии се отправят и към Египет. Имената на тези така наречени Морски народи са записани в хрониките на Меренпта и Рамзес II.

Египетските летописци спомевават неколкотратно хора с названия пелесет, чкр, дрд, вешеш, мешвеш, шерден, шекелеш, лука, еквеш. Това са пеласги, тевкри, дардани, веси, мизи, серди, соколоти, ликийци и ахейци. Става дума за траки и техни близки роднини.

Пеласгите, тевкрите, мизите и дарданите обитават Балканите и Азия от най-дълбока древност. Весите, познати и като беси, а също и сердите в по-късни исторически извори са локализирани на Балканите. Соколоти е името на царските скити обитавали територията на Стара Велика България, а ликийците и ахейците са живели в Мала Азия, остров Крит и земите на Гърция.

Понеже не успяват да покорят Египет, Морските народи се заселват в пределите на днешните Сирия, Ливан, Израел. В тези земи те се смесват с населението на Ориента и от новополучената амалгама се ражда народът на финикийците. 

Явно трако-пеласгите са станали благородническата прослойка на този народ. Съдим за това по определени думи във финикийския език. Пример може да се даде с КАРТ-град, тя е свързана с тракийските Стене Корта, Курто Ксура, Гордион, а и пеласгийските Кортона, Гординия.

Известно е, че финикийците имат култ към бог Баал. Той не е никой друг освен почитаният от траките в Мала Азия бог Балей. Значението на името е силния, могъщия, обяснява се с фригийските думи балайос-голям, силен, бален-господар, санскр. бала-сила и разбира се със стблг. болии-по-голям.

                                                        


 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Carthage_EL_shekel_2250013.jpg

Разбира се само с някоя друга дума, теоним, или изображение на тракийски атрибут не можем да докажем присъствието на траки в ранното финикийско общество. Нужни са повече данни и тях ги получаваме от историческите извори. 

За Кадъм се твърди, че е финикийски благородник, който въвежда азбуката в Европа. Проблемът обаче е в това, че родът на този човек е по-скоро трако-пеласгийски, а не принадлежащ на Ориента.

Сестрата на Кадъм носи името Европа, а баща им е наречен Агенор, т.е. той носи тракийско име. Идвайки в земите на Гърция, която тогава е носила името Пеласгия, Кадъм основава Тива. Названието на това селище е тракийско. Тива, или по-точно Θῆβαι/Тева e гръцкото предаване на дева -тракийски термин от топонимията, който според Вл.Георгиев и И. Дуриданов се обяснява с блг. девам, дявам-поставям.

Кадъм е баща на Земела – тракийска богиня, чието име езиковедите тълкуват със стблг. землiа-земя. Земела от своя страна е майка на най-известното тракийско божество –Дионис

Европа -сестрата на финикиецът Кадъм ражда властващите на остров Крит благородници Минос, Сарпедон и Радамант. И трите имена са чужди на народите на Ориента, а и крито-минойската култура е създадена от балкански поселници според проф. Б.Хрозни.

Критските топоними Ида, Пергам, Гординия, Сетоя, Даво съотвестват на тракийските Ида, Пергам, Гордион, Сети-дава, Даос Дава. Лабрисът – символ на власт при крито-минойските царе е и символ на власт при траките. Тези данни показват, че твърденията за ориенталския произход на блатородника Кадъм са неверни.

В миналото не бе известно, че заселилите се в Близкия Изток Морски народи са всъщност трако-пеласгийци – наши дедиEдва в ново време учени като Maria Eugenia Aubet устанавиха, че морските народи са тези, които са дали ценни знания на ханаанците – жителите на Ориента. Но дори и д-р  Aubet не предполага до къде се простира влиянието на Морските народи. Тези хора дават значителен принос в създаването на финикийската писменост. Според Артър Еванс финикийската пименост е повлияна от критската. Британският учен посочва деветнадесет паралела, този брой изключва възможността за случайна прилика.

                                                                        http://proel.org/img/alfabetos/fenicio7.gif

За да разберем дали трако-пелазгите имат принос в създаването на финикийската азбука, ние трябва да подложим на анализ акрофонията на буквите. Да разгледаме буквата А, носеща финикийско име алеф. Смята се, че нейният прототип е бил пиктографски знак, изображение на бича глава. Алеф означава бик в езиците на Ориента, следователно акрофонията ще ни даде А ... На пръв поглед всичко е наред, има добра логическа постройка, но се пропуска една важна подробност. Ъгълът на рогата на бика е твърде голям, при някои породи рогата дори са разположени хоризонтално. Ако действително прототипът на А беше бича глава, то буквата би изглеждала доста по-различно, а такива варианти на А не се срещат.


Сравнeния на възможните прототипи на древната буква А

Според мен, прототипът на буква А- алеф не е бича, а еленова глава, или по-скоро рога на млад елен, от които е направен примитивен инструмент за обработване на земята. Формата на главата, а и ъгълъг на рогата на елена съотвестват много по-добре на най-добре на ранната форма на буквата А. Елен на старобългарски е АЛЬНИИ, този  вариант се среща все още в наши северни диалекти (Тетевенско) като алне, алнеш – еленче. 

Финикийската буква Б носи името Бет, а значението й е жилище. Наистина формата подсказва, че става дума за някаква примитивна постройка, ограждение. Тук трябва да се спомене, че познатата в Ориента сграда бит халани е просто вид мегарон, а този архитектурен тип съществува на Балканите още преди девет хиляди години. Знае се също, че от времето на Неолита тракийската култура показва много общи елементи с тази от Мала Азия и Северна Гърция ( носеща тогава името Пеласгия).

Най- важното е, че бет, бит  жилище има обясненние на тракийски и неговият съвременен вариант българския. По принцип думата жилище, дом идва от глагола жыти  живея, обитавам. Обиталище, обител пък са изведени от быти  съм, живея. Коренът бит, бет срещаме в тракийските лични имена Битюс, Бейтюс. Те произлизат от древна тракийска дума бит, бейт – живея, обитавам.  Тракийските  бит и бейт са по-старата форма на быти- съм, живея, обитавам.


 Сравнения на различни типове на буква Б и рисунка на примитивно жилище

За гамал – Г се твърди, че произлиза от пиктографски знак за камила. Странното обаче е, че не съществуват абсолютно никакви древнофиникийски текстове с образен знак камила. За сметка на това буквата Г може да се изведе лесно от нашата дума Гега –пастирски атрибут. Сред хетските йероглифи също има такъв изобразяващ гега и притежаващ звукова стойност КЕ, ГЕ, а още по важно е, че знак подобен на гега е изобразен на плочицата от Градешница и на печата от Караново а това го прави най-древното стилизирано изображение на пастирският атрибут гега.  Сравнения на различни варианти на Г с пастирският атрибут гега

Смята се, че буквата Д носеща название Далат произлиза от образен знак – врата нашатра. Честно казано, това е смешно, повече от ясно е, че Далат представя инструмента длето, наричано в древноста далта и делта ( В. Георгиев).  

Сравнения на различни варианти на Д -далат и примитивно длето

Странно е, че изследователите на миналото не са обърнали внимание на тези важни факти. Пренебрегнато е и това, че символът за финикйската буква О е око, а пък ориенталското име на буквата е аин. Никой не е забелязал, че прототипът на финикйската буква Н е крак, а най-добър кандидат за акрофонията е старобългарската дума нога-крак.

Тези данни показват, че е наложително старата история да се преразгледа, за да се разбере напълно ролята на дедите ни в оформянето на културата на Европа и Азия.

Трудно ще е да се разруши догмата, че в Ориента е блеснала за първи път искрата на познанието, но този процес вече е започнал и е необратим. Вече се знае, че колелото не е изобретено в Месопотамия, а в Европа. Не край Тигър и Ефрат хората са се научили най-рано да обработват мед и злато, а на Балканите. Учените разбраха също, че не шумерите са първите хора създали писменост, а нашите деди трако-пелазгите. Знаците от Караново, Градешница, Хотница, Тартария и т.н. доказват това убедително.

В миналото името на българите бе незаслужено омърсено от враговете на истината, но сега идват други времена. Народът ни се пробужда и придобива увереност в силите си.
Малко по малко всеки от нас разбира, че е роден да управлява, а не да служи. Когато това се проумее от повечето наши сънародници вече ще сме готови за пореден път сами да ковем съдбата си.

37 коментара:

 1. Благодарим ви сърдечно за статията! Сведенията са много ценни и интересни. Ако човек съумее да се абстрахира от всички втълпявани ни стереотипи в миналото, ще се освободи от предубежденията и ще започне да преценява нещата по-обективно и реално.
  По всичко личи, че действително нещата са преиначавани и направо изопачавани и прекроявани. Първата крачка е да се осъзнае това. След което трябва да се изследват и причините, които са довели до тази позорна ситуация. Овен че има сили които се грижат неуморно и неспирно да гонят и унищожават всичко добро и цивилизовано, то не би могло да претърпи загуби с такива мащаби, ако отстояваше през хилядолетията своето достойнство и призвание. Например, в Стария Завет има безброй примери за това как когато един народ масово се отклони от доброто и богоугодното и започне да клони към злото, което се разпространява като зараза, то и този народ след като се изчерпи Божието дълготърпение и процесите стават необратими, губи Божията подкрепа и бива изоставен на собствениците си пороци, които го поставят в робска зависимост включително и от неговите врагове. Свободата и разцветът идват, когато всеки човек поотделно и като цяло народът масово се разкае за отстъплението си, спомни си за Божиите благодеяния в миналото към себе си и предците му, осъзнае духовната си мисия в този свят и постави на преден план духовното и вечното пред материалното и временното, търсейки Божията подкрепа в делата си и ръководейки се в тях от съвестта си и от Божиите наредби. В противен случай част от народа влиза в съюз с враговете на народа си, народът като цяло бива разделен и поробен, от което страдат всички. Ето това са съумели да постигнат враговете на "многобройния колкото морския пясък тракийски народ" и са го раздробили на толкова много късчета, че сега и наследниците им все още не могат да осъзнаят какво се е случило, и продължават да предъвкват насажданите клишета.

  В Стария Завет например има и пророчество за това как ще бъдат разпръснати и унищожени "жителите от приморската страна, критския народ", "хананейци, земя Филистимска", които са прогневили Бога с отстъплението от своето благочестиво призвание и затъването в прегрешения без да искат да се покаят. (Книга на пророк Софония).

  Но никога за никого не е късно да се поправят нещата. Така или иначе, вече е започнал да тече този процес на пробуждане и духовно и културно възраждане в България. Като всяко начало това е трудно и изисква време за подготовка и узряване, но истината сама открива и извисява себе си, неизбежно е.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, появата на истината е неизбежна! Старите догми вече не могат да ни дърпат назад и да замъгляват съзнанието ни. Скоро всичко ще си дойде на мястото.

   Изтриване
 2. Congratulations!
  Или казано по нашенски - Поздравления !
  Това е всичко, което мога да кажа засега...!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Андрей!
   Трябва да споделя нещо важно с теб, виж си мейла!

   Поздрави!

   Изтриване
 3. Най-добрите анализи са тези, които провокират размишления в читателя, а не предлагане на готова информация 100% вярна. В това отношение Вие се справяте повече от добре! Продължавайте само така г-н Серафимов!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за оценката на труда ми! Ще се радвам и на критика, тя помага спорните въпроси да се разрешат.

   Поздрави!

   Изтриване
 4. Отговори
  1. Прощавай за това, че коментара ти изчезна, някакъв технически проблем трябва да е. Ти питаш дали кюрдите имат нещо общо с нас като произход.

   Аз лично смятам, че няма такова нещо. Кюрдите, или по-точно дедите им са силно повлияни от митаните, които според мен са древен балкански народ, който мигрира в Мала Азия още през трето хилядолетие преди Христа.

   Изтриване
 5. Доста обективна и аргументирана статия. "Алне" май не е само в Северна България, има село Алино - самоковско, но произхода на името на селото е забравен.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Предполагам, че в цяла България има запазени ценни диалектни думи, но не всички са документирани.

   Изтриване
 6. Siguren li ste, che finikijskata moneta, na kojato se vizhda frigijska shapka ne e falshifikacija?Az takiva moneti izobshto ne sum vizhdal nikade, njama dazhe finikijki tekst, znachi neshto ne e nared.

  ОтговорИзтриване
 7. A be prilicha malko na izsmukano ot prustite, ama pone e interesno. Tova e vajnoto, nali sparo, da se kefyat horata, pak dali e istina ili ne, na koy mu dreme?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кое по-точно е изсмукано от пръстите? Без да дадеш конкретен пример, няма как да коментирам.

   Изтриване
  2. Честно да си кажа, на мен на изсмукани от пръстите ми се виждат "научните" теории за историята на света и цивилизациите, които се изучават в училищата и университетите... Ами че техните "научни теории" нямат аргументи - те са само мнения и писаници, без факти и без логическа връзка и обосновка. А освен фактите, и логиката подкрепя това. Помислете - на глобално управляващите, в кроежите им да съсипят цивилизациите, необходими ли са истински ценности, истинска цивилизация, истинска култура, истинска история и обществознание, въобще - истината...? Или би им било по-удобно да унищожат и подчинят/поробят носителите на цивилизацията и културата, да издигнат в култ противоположното, обличайки го в "правдоподобни" одежди, измисляйки теории и прикривайки истината, за да съсипят по-лесно всичко и да стигнат дотук, докъдето са стигнали днес Европа и светът...? Как щяха да раздробяват света, да създават механично държави и да късат други на части, ако се знаеше и казваше официално истината?

   Изтриване
  3. Така е, истината пречи на мнозина.

   Изтриване
  4. Много сте прав г-н Спороток!Истината,не само,че не се харесва,но е трудна за асимилиране от ниско-интелигентни хора,от общности,които са с недоказан произход,които са с власт и на всичкото отгоре с висши образования без покритие на високи постове,критикуващи всичко което не им изнася с пълна безпочвеност,обезценяващи мнения и труд,които сте постигнали.Горд съм,че има такива хора като вас да показва и разпространява исторически данни и факти,които са били в действителност.За това се нарича история,а не "интереси"?
   Харесвам всички ваши публикации и ги чета с удоволствие.Съжалявам комплексарите,които са печални чужденци,без род и родина.Приятен ден.

   Изтриване
  5. Някои от пускащите негативни коментари не са българи, нищо, че пишат на български...

   Изтриване
 8. Здравейте Спароток!По някои точки съм съгласен с вашето виждане, но искам да направя една забележка като се надявам да се вслушате.Трябва да давате повече разяснения за неща, които са не особено популярни, ето кой е чувал за морските народи, или пък за това, че те са траки?За да ви вярват хората, бъдете по прецизен и по-подробен, иначе ще предизвикате ненужно скептицизъм у доста хора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за съвета! Имате право относно това, че са нужни повече обяснения. Понякога обаче когато се дадат прекалено много данни, това действа объркващо. Трудно е да направя преценка на какво да акцентувам и какво мога да пропусна.

   Изтриване
 9. Браво Спаро, е на това му казвам хубава статия, не като смехориите на Кирил Милчев дето две логично свързани думи на кръст не може да напише :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На мен също ми е трудно да намеря логиката в писаниците на г-н Милчев.

   Изтриване
 10. Ще може ли да дадете повече разяснения за соколотите, коин точно са тези хора, къде са живели? Аз не мога да си спомня да има такова тракийско племе на Балканите или в Анатолия, но не съм професионалист, сигурно съм пропуснал нещо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Соколотите са така наречените царски скити. Херодот ги локализира в Черноморските степи през пети век преди Христа. Тези хора са известни със своите походи в далечни земи. През седми век преди Христа скитите прегазват Мала Азия и се спират чак при делтата на Нил. Благодарение на това, че фараонът Псамитех ги омилостивява с подаръци, те се връщат обратно към Мала Азия.

   Явно този поход не е едиствения, половин хилядолетие по-рано част от соколотите, заедно със своите тракийски роднини са се оправили към Египет.

   Изтриване
 11. А бе спаро мене ми се иска да подискутираме ама като те знам, че имаш модерация и не хващам вяра да ми пуснеш коментарите.Като те фана на тясно сигурно ще изтриеш всичко и ще се направиш на ни лук ял ни лук мирисал, така ли е?Все се измъкваш хитричко, не може ти фана човек спатиите на тебе.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз публикувам и във Фейсбук, там не мога да наложа модерация. Направи си профил, регистрирай се и коментирай там, ако се опасяваш, че няма да допусна коментарите ти.

   Изтриване
 12. Има някаква логика в думите ти, но не си изпипал всичко както трябва, можеше по-добре, доста по-добре даже. Ти сега пускаш някаква сензационна теза, но не предстaвяш дотатъчно аргументи, нямаш и подробни обяснения.Защо аджеба в България няма финикийски надписи от 12 век преди Христа, нали финикийците са траки, нещо ти куца на теорията бе момче, не се ли усещаш?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съветвам те да прочетеш внимателно статията. Моето виждане е, че аристокрацията на финикийците е от балкански произход, а не финикийците като цяло. Херн, Георгиев, Ваудхойзен и други учени смятат, че финикийците са амалгама от пеласги, други морски народи и ханаанци.

   Споменал съм и теорията на Еванс според когото финикийската азбука произлиза от критско-минойската писменост. Връзка между критско-минойската писменост и знаците от Градешница, Караново и Тартария има и то ясна. Разбира се ясна е за този, който има желание да я види.

   Обръщай повече внимание на подробностите!

   Изтриване
 13. Действително, когато навремето прочетох че А във финикийската азбука значи алеф - бик, бичи рога, че бет значи дом и т.н. се впечатлих доста... Обаче виждах че в тази теория нещо куца, но не знаех какво... Чак сега, преди няколко дена разбрах какво куца и къде точно... :)
  Ако това откритие, т.е. по-горе написаното е твое - това е голямо постижение... даже велико...! Мисля че трябва да го публикуваш на английски, в научно списание. Но това означава тотално преосмисляне на древната история и не мисля че и чуждите и нашите учени лесно ще се съгласят...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, ще ти призная, че до това откритие стигнах след дълго време. В началото вярвах, че Кадъм и семейството му приналежат на народите на Ориента, после ми направи впечатление, че родът му е от трако-пелазги. Освен това Кадъм избира да умре не в Ориента, а на Балканите, заедно с жена си Хармония - дъщеря на тракиеца Арес.

   Възможно е легендрата за сватбата на финикийския принц с дъщерята на тракийския бог е само едно отражение на някакво предание за сливане на два народа в древността - ханаанци и траки.

   Много са ми помогнали работите на Порожанов, Янакиева и разбира се Артър Еванс. Това, че той е прав пролича от едно важно откритие за писмеността на филистинците-пелазги - Philistines, but Less and Less Philistine-
   Some of the pots and storage jars were inscribed elsewhere, probably in Cyprus and Crete, and taken to Ashkelon by early settlers. Of special importance, one of the jars was made from local clay, meaning Philistine scribes were presumably at work in their new home.

   The discovery is reported in the current issue of The Israel Exploration Journal by two Harvard professors, Frank Moore Cross Jr. and Lawrence E. Stager. Dr. Cross is an authority on ancient Middle Eastern languages and scripts. Dr. Stager, an archaeologist, is director of the Leon Levy Expedition to Ashkelon, a Harvard project.

   In the report, the two researchers said the inscriptions “reveal, for the first time, convincing evidence that the early Philistines of Ashkelon were able to read and write in a non-Semitic language, as yet undeciphered.”

   A few pages on in the article, Dr. Cross and Dr. Stager were more emphatic about the inscription painted in red on the jar fragment made from local clay.

   “Perhaps it is not too bold to propose,” they wrote, “that the inscription is written in a form of Cypro-Minoan script utilized and modified by the Philistines — in short, that we are dealing with the Old Philistine script.”


   http://www.nytimes.com/2007/03/13/science/13phil.html?_r=0

   Изтриване
  2. г-н Серафимов, в допълнение към Баал, искам да ви попитам дали има връзка между град Баалбек в Ливан и Баал на финикийците.
   Имайте в предвид, че там е открита лъвска глава над свастика:
   http://www.ufo-contact.com/wp-content/uploads/2011/09/Baalbek-Ancient-Swastika-10000-BC.jpeg

   Изтриване
  3. Не разполагам с данни относно това дали строежа на Баалбек съвпада с появата на името на това място. Понякога едно селище получава различни имена в различни периоди.

   Изтриване
 14. Днешна Сирия, основана от скитите българи също е получила името си Сурия от българската дума Сурва, съответно видоизменена от епохите и хората. Сурия е всъщност Страната на Слънцето, на Сурва.
  Древните българи са занесли почитта към Сурва и празнуването на Коладев и в далечна Индия, и в още по-далечен Китай. Там българите са били наричани племето на Сурва, или още хората на светлината.

  За присъствието на българите в Сирия говорят и многобройните исторически паметници, оставени там от нашите деди. Така например древният град Угарет (Угар), чиито останки и до днес са запазени край град Латакия, носи своето име от българската дума Угар - плодородно поле, като това значение в наименованието се е запазило и до днес в Сирия. Угар е чиста българска дума означаваща плодородно поле, плодородна почва. Град Угарет е на поне 8000 г. според историческите източници и дал началото на развитата близкоизточна култура, занесена там от древните българи.
  Исус е потомък на тези високодуховни древни българи, тъй като той е от племето на арамейците, наследници на разселилите са в Близкия Изток древни българи.
  http://www.kaldata.com/forums/blog/1328/entry-11311-знаете-ли-откъде-произлиза-коледа-най-древният/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така наречените бели сирийци може да имат връзка с народа ни. Българските сортове лози са най-близки до сирийските сортове, а това не може да почива на случайност. Искат се обаче още много проучвания.

   Поздрави!

   Изтриване
 15. Здравей Серафимов, С внимание и удоволствие прочетох статията. Поздравявам те и не малко приятели стигаме до сходни изводи, търсейки логическо обвързване на преките и косвени извори за тракийската ни древност. Още преди година бях пратил информация и съобщения за контакти, но ... Поздрави инж. Дочо Шипковенски

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Шипковенски!

   Поднасям извиненията си за пропуснатата възможност за контакт! Явно е било в някакъв доста натоварен момент за мен и съм отложил изпращането на писмо. После проблемите идват в повече...и се забравя не за едно, а за доста неща.

   Пишете ми на адрес sparotok@abv.bg

   Поздрави!

   Изтриване
 16. Аз се занимавам с разшифроване на ведическия САНСКРИТ. Анализите които направих ми дават основание да твърдя, че ведическият санскрит е източник за староеврейския език и финикийския език. Мястото не е подходящо за написване на подробен анализ. Само ще спомена, че всички древни езици се основават на съответствие между първите 12 съгласни и дванадесетте зодиакални знака. Зодиакалните съзвездия са използвани за онагледяване на дванадесетте най-важни човешки органи и секретираните от тях вещества. Имената пък на зодиите идват от вида на структурната формула на тези вещества. Вие споменавате някои санскритски думи наричайки ги "арийски"(арийските думи агни-огън, набаса-небеса, братар-брат, тата-татко, чатурта-четвърти.) Превода ви на тези думи се основава на общоприетия превод при който се използва превеждане на ведически санскрит с принципите на съвременния санскрит, създаден от Панини когато ведическият санскрит е бил забравен. Ведическият санскрит коренно се различава от съвременния санскрит. Първият е научен език, свързан с човешката физиология и анатомия. Втория език не е носител на ведическа, научна информация.
  Иначе и аз съм патриот и бих искал предложения от вас анализ да е достоверен, но според мене в него има голя доза хипотетичност без твърди доказателства. Все пак ви пожелавам успех. България има нужда от повече родолюбци и патриоти.

  ОтговорИзтриване
 17. Наистина съжалявам да видя такова нагаждане на уж "информация". Автора явно не познава нито Сирия, нито арабскиезик или езиците на местните малцинства - асирийци(ашури), сириани, кюрди и др., нито познава историята на Близкия изток. Живея в Сирия от 26 години и се занимавам с историята на региона, поради това твърдя горното.Верно е,че голяма част от историята на този район от света,такава, каквато я знаем в България - не е истина.Но да се стигне до такава степен на неверни тълкования ... меко казано некоректно. Авторът използва съвременна арабска транскрибция на букви, която не отговаря на древните букви или клинописи. Бет на финикийски не отговаря на съвременната арабска дума за дом, макар да започват с "б".Ако искате може да я тълкувате и като яйце, тъй като при изписване дом и яйце в съвременния арабски се различават по една буква- "бед" и "бет". Да не говорим за някои твърдения за "белите сирийци" - такива са почти всички алиани ( течение в исляма и между другото управляващо малцинство) в целия район.Само за сведение - съпругът ми е християнин от района на Средиземноморска Сирия и добре познавам тази част на страната. Голяма част от християните и то с родословни дървета от стотици години са всъщност леко матови, което пък е пряко доказателство за финикийският им произход. Не бива да се пренебрегват и доказателствата на антропологията.В допълнение, че алианите са дошли от иракските земи, не са с финикийски произход и е известно, че са потомци на рода на Али ибн Аби Талиб - братовчед на пророка Мохамед и съпруг на голямата му дъщеря. Та интересно как алианите - са бели, стройни хора.Има съвременни ДНК изследвания и е доказано, че голяма част от населението на средиземноморска Сирия и на Ливан са преки наследници на древните финикийци. Не би трябвало да се спекулира с информация - непочтенно е към читателите, които не знаят много за района. Г-н Павли, изключително съм впечатлена от коментара ви - това е простичко коректно обяснение. БЪЛГАРКА

  ОтговорИзтриване