18.09.2015 г.

ТРАКИЙСКО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ТЮРКИТЕ

Доста от нас смятат, че в древността траките са обитавали земи между Карпатите и Бяло Море. Има и такива, които знаят, че значителна територия от Мала Азия е била заселена от народа на Орфей. Съвсем малко обаче са тези, на които е известно, че далечните ни предци са обитаваи и територии в Централна Азия. Това се дължи на ограничената информация, която ни бе давана в училища и университети. 

Липсата на важни сведения е довела до пораждане на скептицизъм у доста сънародници, ако някой спомене за траки в земите на Бактрия, Индия, а и в прародината на тюркитеСибир.

Извори обаче има и то немалко. Плиний Стари пише за тракийското племе сарапари, което живее в съседство с бактрийците -  Saraparae, Bactri, quorum oppidum Zariastes, quod postea Bactru a flumine appellatum est.“ - Plin. VI.xviii-48.

Същият автор споменава за племена кикони и брисари между индийците и китайците“…iam Indorum, Casiri introrsus ad Scythas versi — humanis corporibus vescuntur —, Nomades quoque Indiae vagantur. sunt qui ab aquilone contingi ab ipsis Ciconas dixere et Brisaros “- Plin. VI.xx.55.

Плиний пише също за саки, масагети и едони на север от Персия- “Ultra sunt Scytharum populi. Persae illos Sacas universos appellavere a proxima gente, antiqui Aramios, Scythae ipsi Persas Chorsaros et Caucasum montem Croucasim, hoc est nive candidum. multitudo populorum innumera et quae cum Parthis ex aequo degat. celeberrimi eorum Sacae, Massagetae, Dahae, Essedones, Astacae, Rumnici, Pestici, Homodoti, Histi, Edones. “Plin.VI.xix.50.


Киконите са познати още на Омир – “And Euphemus was captain of the Ciconian spearmen… “ - Hom. Il. 2.846.  За тези траки знае и Херодот -“Samothracian city of Sane, and Zone; at the end is Serreum, a well-known headland. This country was in former days possessed by the Cicones. “ - Hdt. 7.59.


Едоните са били могъщо и богато тракийско племе. Половин хилядолетие преди времето на Плиний, те са локализирани край реките Струма и Вардар от Тукидид – “Beyond Axius they possess the country called Mygdonia as far as to Strymon, from whence they have driven out the Edonians. “ - Thuc.II.99.4.


Масагетите са наричани още хуни от Прокопий Цезарийски “Aïgan was by birth of the Massagetae whom they now call Huns; and the rest were almost all inhabitants of the land of Thrace. “– Proc.BG.III.xi.9.


Същите тези масагети обаче Йордан определя като част от семейството на гетите и дори споменава, че град Томи в Малка Скития (Добруджа) е основан от масагетската царица Томира (през VI век преди Христа) “ Elated by his victories in Asia, he strove to conquer the Getae, whose queen, as I have said, was Tomyris… Queen Tomyris crossed over into that part of Moesia which is now called Lesser Scythia-a name borrowed from great Scythia, and built on the Moesian shore of Pontus the city of Tomi, named after herself. “ –Jord.X(62). Може да се добави и това, че масагетските лични имена Томира, Спаргапий, Балас отговарят на тракийските Тамир, Спарка, Балас.


Присъствието на тракийските племена сарапари, едони, кикони, гети (масагети) и едони в Средна Азия е важно, но по-важна е ролята на саките. Те се отличават ярко от местното население поради своята светла кожа и коса. Тези признаци ги определят като преселници от Европа и от не откъде да е, а от нашите земи.

Сведения за това има, но те не са популярни въпреки своето значение. В работи на старогръцки автори намираме следния пасаж – Наричаха го Сака поради това, че е чужденец, а саките са тракийско племе.”– Д.Попов, Гръцките Интелектуалци и Тракийския Свят, Лик, София, 2010, с.326.*

В по-късни времена саките са наречени согдийци. За тях се знае, че са многоброен и могъщ народ, който е причинявал доста главоболия на Китай. Те са обитавали също територията на Монголия, а и други съседни земи като са оказвали силно влияние над тюрките. С.Г. Кляшторный предава думите на китайски служител, който твърди, че тюрките са простодушни и недалновидни, между тях може да се внесе раздор, но сред тюрките живеят и согдийци (саки), които ги напътстват и направляват:

“Тюрки сами по себе простодушны и недальновидны, и можно внести между ними раздор. К сожалению, среди них живёт много ху (согдийцев), которые хитры и коварны; они научают и направляют (тюрков)!”- С.Г. Кляшторный, Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии, Наука, 1964, c.114.


На согдийците-саки се приписва не просто влияние върху тюрките, но автори като B.A. Лишвиц и др. смятат, че древната тюркска руническа писменост е създадена въз основа на согдийското писмо. Като аргументи се посочват успоредиците между тюркските руни и согдийските букви във форма и звукова стойност:

“Среди алфавитных письменностей, выдвигавшихся на роль источника древнетюркской руники, наибольшее внимание уже давно привлекает согдийская. «Согдийская гипотеза» основывается прежде всего на близости форм ряда рунических и согдийских графем, имеющих тождественные или сходные фонетические референты. При этом учитываются также многовековые контакты согдийцев и тюрок в Центральной Азии, в частности, на территории Монголии. “ - В.А. Лившиц, О происхождении древнетюркской рунической письменности. Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана,  Алма-Ата, 1980. с. 3-13.

Лишвиц допълва и това, че согдийската писменост е заета от уйгурите, които от своя страна я дават на монголците, а те пък я предават на манджурите: “Хорошо известна эстафета согдийской письменности, которую заимствовали уйгуры, передали её через несколько столетий монголам, а последние — маньчжурам.  

Със сигурност произлизащите от Тракия саки са дали на тюрките не само писменост и съвети как да се борят с по-многобройните китайци, но също така и военни титли. За това, че тюрките охотно приемат титли от други народи пише Кляшторный-“Третье возражение Лю Мао-цзая также не может быть принято. Рунические надписи отмечают, что, когда тюркские беги подчинились Китаю, они приняли китайские имена и титулы.”

Някои автори се опитват да изкарат старобългарската титла олгу таркан тюркска, но не съобщават на своите читатели  нито, че с титлата таркан е носена и от согдийци-саки, нито пък се уточнява, че тези саки са определяни като траки от старогръцките автори. За Огул таркан при согдийците съобщава Кляшторный като обявава титлата таркан за тюрска, но не представя тюркската й етимология. Каган също бива наречена тюрска титла, но се премълчава за съществуването на тракийските думи кага и кагайон, когайон. Според Сорин Олтеану значението на кага е свещен, друго възможно значение е светъл.

Благодарение на саките, или пък други тракийски племена като кикони, едони, сарапари, а и масагетите наречени хуни, в езика на тюрките намираме думи като ачари-учител, деде-баща, балгам-влага, мен-мен, аз, касик-кожа, капа-копа, височина, огри-укрит, скрит, кози-козле, агънце, ата-отец.

Повлияна е не само речта на тюрките, но и тяхното облекло. Багодарение на изображения от Централна Азия, а и на археологически проучвания, ние знаем как са изглеждали саките и какво са били дрехите на старите тюрки. Дошлите от Тракия в Сибир наши предци са носили тясна куртка и панталони, имали са високи ботуши, висока шапка, която е наклонена напред. Това е вариант на така наречената тракийска, фригийска шапка.Точно с такова облекло е изобразен трако-троянецът Парис, а и доста други негови сънародници.Изображения има дори в Етрурия, която е колонизирана от предците ни векове преди да се появи Рим.Тюрките са копирали облеклото на своите учители и наставници в желание да ги наподобят.


                                                  изображение на тюрки населяващи земите на Монголия
                                http://kronk.spb.ru/img/kyzlasov-lr-1964.2.jpg

                              http://kronk.spb.ru/library/kyzlasov-lr-1964.htm

Понеже саките обитават Китай, а и оказват влияние на китайската политика и общество, то дрехите на дедите ни проникват и на място, в което никой не би ги очаквал.Влиянието на колонизиралите Средна Азия траки върху тюрките е доста дълбоко, защото народът на Гюл Текин възприема от дедите ни дори техните погребални обреди.
За жертване на кон в гроба на благородник и за издигане на могила при тюрките пише Б.Б. Овчинникова, но за жалост не споменава една важна подробност – тази практика съществува на Балканите още през Бронзовата епоха.

Така наречените каменни баби – антропоморфни стели обикновено се приписват на тюрките, но тези, които го правят забравят да споменат, че такива надгробни паметници се срещат доста по-рано в Европа. Варненският музей съхранява прекрасен екземпляр от трето хилядолетие преди Христа.


                      http://kronk.spb.ru/img/ovchinnikova-bb-1982-2s.jpg

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/936860_191331291020275_365904865_n.jpg?oh=8512d6da10b468070709928c738b3ba6&oe=56613825


Овчинникова е пропуснала и други данни, а именно това, че артефактите, които се срещат в гробовете на старите тюрки имат прототип в земите на траките от Източна Европа.Още в началото на ХХ век учени като Андерсън и Йетс откриват смайващи паралели между древната китайска керамика и тази от Иран, Туркестан, Южна Русия и Румъния. Това кара тези изследователи да мислят, че е имало контакти между Китай и земите на запад, като тези контакти са започнали през трето хилядолетие преди Христа - W. Perceval Yetts, Links between Ancient China and the West, Geographical Review, Vol. 16, No. 4

По-късно У.Уотсън също набляга на изненадващите паралели между Китай и Източна Европа, но за жалост не прави връзката на сродната с културите Кукутени и Триполие Варненска култура, а точно тя е ключова понеже е най-стара.

Друга ключова култура е също от нашите земи - тази от Бреница. Както керамиката, така и оръжията, земедеските сечива и т.н. показват силни прилики с керамика, оръжия и т.н. от Южен Сибир, като намерените в Азия артефакти са от доста по-късен период.

Тези данни позволяват за се каже, че в края на четвърто и началото на трето хилядолетие преди Христа древни балкански племена познати на римляни и гърци като траки, са мигрирали на изток и са стигнали чак до Китай и Индия. Там те са оказали влияние върху местното население, но също така и върху обитаващите Алтайския регион тюрки.

Влияние е оказано върху държавната организация, езика, културата и писмеността на тюрките. Това обяснява защо има общи титли между тюрки и стари българи, а и защо определен брой руни от земите ни имат паралели сред тюркската писменост.

В миналото тези прилики караха учените да мислят, че старите българи са азиатци по произход. Както антропологическите, така и генетичните проучвания обаче опровергаха това виждане. Както антрополозите, така и генетиците установиха, че българите не просто са потомци на местно население, но и на най-древните балканци.

За траките се знаеше малко в края на XIX и началото на ХХ век, под натиска на чуждеци народът на Орфей бе обявен за изчезнал, а постиженията му бяха безсрамно приписани на други хора. Сведенията на Ариан, Страбон, Плиний и др. за влиянието на траки върху азиатските народи бяха премълчани. Историческите извори, в които се поставяше тъждественост между траки и българи бяха или укривани, или дефинирани като неверни.

Днес дори обикновените хора имат достъп до специализирана литература. Всеки може да си набави и провери старите исторически извори. Пътят към истината е отворен, но не е лесен. Иска се доста търсене, сравнения, проверки, но пък си заслужава защото да знаеш, че дедите ти са били хора на светлината не е никак малко. Да знаеш, че в твоите вени тече кръвта на тези, които са повлияли китайци, индийци, иранци и тюрки си е повод за гордост.

Тази гордост обаче задължава, тя не е украшение, с което всеки има право да се кичи. За да имаш правото да се наречеш българин, трябва да се държиш като българин, а това означава да си силен, благороден и добър човек, който страни от злоба, завист и алчност. Оцелява този, който е намерил пътя към истинската си същност.Използвана литература и пояснения:

1.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
2.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
3.Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972;
4.Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
5.Tacitus, The Agricola and the Germania, transl. H.Mattingly, transl.rev.S.A.Handford, Penguin Books, Harmondsworth, 1970;
6.Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010;
7.С.Г. Кляшторный, Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии, Наука, 1964;
8.В.А. Лившиц, О происхождении древнетюркской рунической письменности. Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана,  Алма-Ата, 1980;
9.Б.Б. Овчинникова, Погребение древнетюркского воина в Центральной Туве.
10.W. Perceval Yetts, Links between Ancient China and the West, Geographical Review, Vol. 16, No. 4 (Oct., 1926)
11.W.Watson, Early Civilization in China, Thames & Hudson, London, 1966;*Не може да се отрече, че саките са наричани и скити, това прави Страбон обяснявайки, че те са същите хора, които Омир нарича абии и галактофаги и определя като съюзници на Троя – Strab.VII.3.9.


От друга страна скитите са наречени тракийски народ от Стефан Византийски, а Касий Дион твърди, че даките са клон на скитите – Dio-51.22.4.
40 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си, да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
 2. Павле, създал си блестяща статия, приложил си много силна билиография, историографски източници и документални снимки с непознати досега артефакти - това е уникално и заслужава само истински поздравления !!! А като научен резултат - разгромяваш тотално фалшивите азиатски теории са нашия етнически произход ! По - голямата част от изложения материал го научавам за първи път от теб, тези данни не са били в обръщение никъде досега - знаех, че е съществувало съседство, но подроно разглеждане на тракийските влияния далеч на Изток виждам сега от твоите проучвания и анализи ( Бактрия, Алтайски регион, Индия, Южен Сибир / Монголиа, Манджурия и др. ). Две от нещата, които ме впечатлиха поразително са следните: 1 ) Нашите предци траките, като преселници от Европа към Централна Азия и по на Изток остават ч у ж д е н ц и - с ъ с е д и , което означава, че те не се смесват напълно, не позволяват да бъдат асимилирани / поробвани и не променят своята етническа самоопределеност. На практика се осъществяват само културни влияния. 2 ) Смайващи са постиженията и влиянията на саките върху тюрките от многовековни контакти ( около 3 000 пр. Хр. ) - писмото / согдийски букви, военни титли, думи, облекло, погребални ореди, култови предмети и артефакти от всекидневния живот. Още как согдийската писменост продуцира създаването на руни при уйгури - монголи - манджури. Считам статията за много добро постижение ( удар право в десятката ). Подкрепям всички анализи ! Споделям, че " Оцелява този, който е намерил верния път към истинската си същност ". Приятелски поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, както сама виждаш - има планини от данни, но те не се поднасят на широката публика. Верно е, че по времето на Златарски данните от орхеологията не са били известни, но пък сведенията на Плиний, Страбон, Ариан, а също така Йордан, Хоматиан, Халкондил са били достъпни. Нашите учени са предпочели да не ги ползват, последствието от това го знаем.

   Изтриване
 3. Драги Павле,

  Не зная дали нарушавам молбата ти и дали действително се отклонявам от темата. Искам да обърна внимание само на крилатата фраза, с която завършваш статията. За мен тя има стойността на сентенция с общочовешко, космическо значение. Както много сънародници и аз преживявам трудности и изпитания. Чувствам, че тази фраза е това, от което се нуждая, за да продължа по-нататък:

  „ОЦЕЛЯВА ТОЗИ, КОЙТО Е НАМЕРИЛ ПЪТЯ КЪМ ИСТИНСКАТА СИ СЪЩНОСТ ! “

  Благодаря ти !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Само, ако си верен на себе си можеш да опознаеш силата си, а и да я използваш.

   Изтриване
 4. Благодаря от сърце !!! Подкрепям твоята изследователска работа, твоята истинска смелост!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирина, за нас има само един път - напред! Така са действали дедите ни, така трябва да следваме и ние.

   Изтриване
 5. Нещо пак не се връзва в тракедонската теория.
  Последно какво са измислили "траките" - линеарната писменост или согдийското писмо, или и двете, а само на Балканите са останали безписмени тия "велики" траки?!
  Защо да са "тракийски" согдианци, а не согдиански тракийци? Защо "азиатски" племена да не са мигрирали на Балканите, а да са балкански в Китай? Заливат ни цигани, африканци и азиатци, а българите се спасяват на запад. Новото население и то ли ще е тракийско?
  Имат ли връзка българите, старото всевъзможно смесено местно население и днешните ерзац българи? Ние гробовете на българските си царе не знаем, а говорим за генетични изследвания. За чии генетични изследвания става дума?
  Какви са тия тюрки? Ония с дръпнатите очи или другите възприели езика им? Отоманската династия казват, че не била тюркска, а от R1a групата, т.е. индоевропейци.
  Всеки може да вярва в кавото си иска, но има една приказка, че луд е не този дето си измисля, а тези дето му вярват.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако коментираш без злоба диалогът ще е доста по-лесен.

   Несериозно е да се твърди, че траките са безписмени. До този момент са проучени тракийските надписи от Ситово, Езерово, Браничево, Дуванлий, Надарци, Кьолмен, монументалните протофригийски надписи от Сакар Планина, четиридесетте надписа от Самотраки и над триста надписа от Фригия.

   Несериозно, дори смешно е да се твърди, че Отоманската империя била от R1a групата, т.е. индоевропейци. Това, че истинските тюрки днес са малко показва само, че с течение на времето те са успели да асимилират доста хора и то не без чужда помощ. Ако не бе Армин Вамбери и други негови съмишленици Турция щеше да се е разпаднала, но пантюркиската идеология и милионите на банкерите правят ако не чудеса, то значителни неща.

   Вярва се на това, което може да се провери, ти обаче не искаш да поверяваш :)

   Изтриване
 6. Тогава излиза,че т.н.хуни на кан Атила са траки-българи?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хуните са царските скити, които са споменати от Херодот. Самият Приск Панийски, който се среща лично с Атила нарича хуните царски скити.

   Според Стефан Византийски скитите са тракийски народ. Дион Касий също разглежда траки и скити като две групи на един и същи етнос.

   Изтриване
 7. Подходът ти е принципно тенденциозен и манипулативен, така че никаква истина няма да чуем от тебе. Информацията се засича от няколко източника и се обръща внимание особено на съвременниците. Дай още някой, освен Плиний, за да видим откъде и какво е преписвал. Да не би да меша в един тараф еседони с едони, щото му звучат подобно? "Ciconas dixere et Brisaros" = "Киконите наречени брисари" е в превод. На Плиний са му "известни" някакви брисари, които той чул неизвестно от кого, че ги наричали кикони. Каква логика има да ги свързваме с балканските кикони?
  За Йордан, Прокопий, както и почти всички късни автори, вкл. Г.Ценов и следовници, такива понятия като еволюция и промяна не съществуват. Мешавицата на племена, народи, имената им, география, хронология при тях е пълна.
  Тоя старогръцки автор - Д.Попов, не го зная. Друг кой го е казал това? Затова пък Херодот(VII,64) пише: "Защото персите наричат скитите саки".
  Отоманска династия(западняшкото наименование за османската) е тази на Осман и говорим за управляващите, за тези дето "напътстват тюрките". Написал си нещо, но явно не осъзнаваш какво значи. Оттук може и за българите да се расъждава, някои предположения и изводи да се направят за ролята им при формиране на българската държава и защо не са "траки", но разсъжденията не са силната страна на "следовниците".
  Кой ги приписва тия "каменни баби" на тюрките? Сефте го чувам това. За кимерийски и за скитски - да, чувал съм.
  И още има, но пак ще стане дълго.
  Тюрките се появяват на историческата сцена след 4-ти век Сл.Хр. Разминават се много във времето и пространството с "траките", та последните да им оказват някаво влияние, хеле пък за писменост, каквато и те са нямали.
  Човек си ходи с името, а името казват, че определя човека. Знаеш ли, че есеите са наричали Св.Павел (Савел от Тарс) лъжлив проповедник в своите Свети писания? Не ти вярвам, Павле, и с всеки твой пореден "исторически труд" все повече се убеждавам, че не греша за това. :)
  Ateas

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Потърси си по-добър превод на Плиний :) also the Nomad tribes of India reach this point in their wanderings. Some writers state that these tribes are actually in contact with the Cicones and also the Brisari on the north.

   Ако беше както твърдиш ти, то щяхме да срещнем Cicones sive Brisari, или Cicones qui et Brisari.

   Да предположим обаче, че въпросните кикони са наречени още бризари, това какво променя? Нищо :)

   Тюрките не са гъби, които да никнат в определено време. Имало ги е хилядолетия преди 4 век след Христа, но са били малоблойни и не са притежавали влияние. Поради тази причина никой не се е интересувал от тях.

   Това, че някакво анонимно злобно човече не ми вярва, може само да ме радва. Достойният противник, този, който е уверен в правотата си, не крие своето лице, а отстоява позицията си открито и смело.

   Изтриване
  2. Атейчо,

   Нормалните люде казват, че не името определя човека, а човекът – името. Но явно ти си от обратните и затова ти се иска да жигосаш Св. Павел като „лъжлив проповедник“. Колкото до „светите писания на есеите“, не се колебай да изтриеш най-ненаситните си телесни части с тях – бъди уверен, че ще постъпиш съвсем благоразумно и адекватно!

   Изтриване
  3. Павел Серафимов: "Тюрките не са гъби, които да никнат в определено време."
   Това е основният проблем, който аз намирам в историческата наука - големи народи никнат и изчезват като гъби. Т. нар. великото преселение на народите е приключило много отдавна и все пак оттогава до днес излиза, че само в Европа са се появили и/или изчезнали много народи, както и едно "море" ;) Това е несериозно. Имена се сменят много лесно, може дори да преселиш едно-две села, но да замениш милиони хора от огромна територия ей така с милиони други е мисия невъзможна дори за тайните ордени от книгите на Дан Браун.

   Изтриване
  4. Така е, но именно поради тази причина е възникнал израза - Дори Бог не може да промени истоирията, но на историците това се отдава...

   Изтриване
 8. Статията както до сегашните, е на най високо ниво без капка съмнение!!!

  На мен ми е интересно, всичките тези тракийски племена, какво ги е обединявало!? Дали е било просто съюз, или нещо повече от това!?
  И ако се абстрахираме от митове, легенди и прочее и до колкото можем да се върнем назад, от кога може да се възприеме, че този народ се
  самосъзнава като такъв!?
  Възможно ли е нашия древен народ пък да е наследник на още по древен народ?
  Възможно ли е този наш народ, да е бил част от една изчезнала епоха, преди стотици хиляди години, и да е оцелял?
  Не знам вече в коя сфера навлиза това, но както се знае има доста интересни находки, които са в разрез с историята изобщо....
  Пример е "Лондонския чук"....... Доста спорно откритие, но........

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много са тези, които пишат, че траките са били неорганизирани, но хората, които вярват в това забравят трако-троянския съюз. На помощ на Троя идват не само живеещите наблизо траки от Хелеспонта, но и тези от по-далечния Аксиос, а дори и тези траки, които обитават черноморските степи.

   Какво е обединявало хората, кой е изковал тези уникални за времето си съюзи не мога да кажа. Миналото на дедите ни тепърва ще започне да се изяснява.

   Изтриване
 9. Рорик

  Гледам тоя с шапката със цветето.Наречено тракийското-орфеевото цвете и името му. Силивряк.
  Сили вряк . Имаме дума врекаш - викаш та да не е врекам сили- викам сили.

  Има го на тая шапка ,има го и като украшение на сгради.
  Нещо обаче не се връзва с действието му. Забавя си жизнените функции..
  Да не е нещо като транс в който се викат някакви сили?Нещо не се връзва пък с войниците да изпадат в транс..
  А ето го.
  http://www.duma.bg/node/96432
  Цвете феникс.Възкръсва.
  Тук ледниковия период е бил по мек и за това са се съхранили много такива растения.А какво да кажем за човека?
  А да ние сме дошли от Азия,щото там е било сковано от лед.Разледили сме се и сме тръгнали. . .
  Има старо поверие, че като ти стрижат косата ,ти отнемат силите.
  Децата инстинктивно плачат и се дърпат когато им режат косите. Тези шапки да не са за да придържат кика ?
  .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, аз също смятам, че високите тракийски шапки са служели точно за това - да придържат киката. Не е било просто мода, а нещо практично.

   Изтриване
  2. Рорик, отговорът на въпроса „какво значи силивряк“, е даден в статията, която си посочил(http://www.duma.bg/node/96432) и в тълкуването, което си направил – „сили вряк“.

   -при определени екстремни условия цветето забавя своите жизнени функции(анабиоза) и това му дава възможност да оцелее, но по отношение на човек, употребяващ настойка, извлек от растението, то оказва ободрително въздействие върху него. Така че войниците употребявали настойка от силивряк не са изпадали в транс нито са им били забавяни реакциите, а растението е предИЗВИКВАЛО(ивряквало) у тях живителни сили. Затова го има изобразено на шапката на война - снимката по-горе.
   -от Помпоний Мела(1 в. сл. Хр.) обаче научаваме, че някой от траките(Мела не уточнява кои траки) не са пиели вино, а са хвърляли семена от някакво растение(много вероятно това да е силивряк) в огън и от изпаренията са изпадали в състояние на опиянение. Или иначе казано: са придобивали сили да врякат колкото си искат. Растението и в този случай оправдава наименованието си.

   kansandilh   Изтриване
  3. Отворих Български Етимологически Речник да проверя значението на силивряк, но уви - думата липсва. Явно някой е сметнал, че не е важна, или пък, че не трябва да се споменава.

   Изтриване
 10. Братя пронокновени тълкуватели,

  Великият Карл Маркс е изрекъл:„Нашата революция няма да успее, докато едно цвете на Балканите не бъде стъпкано!“
  Моля да ми разкриете, има ли той точно силивряка в предвид!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какво му е великото на Маркс, това, че е откраднал една идея и е я представил в опорочен начин?

   Изтриване
  2. Великото му е това, че подлъга огромен брой онеправдани хора, като ги заблуди, че тази идея е пътят към световната справедливост, докато в наше време се убеждаваме, че е ставало въпрос единствено за придобиване на световна власт от определена група съзаклятници. Жалко е, че все още има много, които не разбират тази очевидна истина! Но и това е казано в Книгата: „ Жената(великата блудница) бе облечена в пурпурно и червено, и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудстване.“
   Само това не ми е ясно: за кое цвете говори Маркс – за силивряка или за розата ???

   Изтриване
  3. Към Рорик и Павел, шапките нямат общо с цвете, нито с кика, независимо от това дали има някакви цветя по шапките, което е нещо допълнително, Павката се замечта нещо :) . Шапките са вид показност, че тези хора са народ, който боготвори птиците и се смятат за техни деца. Това го имаме и при Персия и Иран и тяхната божествена птица ФарВърхар, а и доста доста народи, а Силивряка, спокойно идва С-ВРАКА, ГарВан, а думата не е врекаш, а Врякаш като Сврака.. ВрЕкаш е неправилно, казва се Врекох се от Вричам се в Бога за пример... Подобна дума имаме още Дряка, дракаш се, драка.. което е близо до вряка и сврака, но едното е викане, а другото е бой, свада...

   Рорик да не си от РусЕнско, там много Е-кат на всички думи с А Ъ винаги слагат Е-та и тн, Даже това Енте, Павел дето го вкарва все, трябва да е дошло от там, чувъл съм в него край най правилно говорели. Даже някой ми каза, че това е една от причините големите сили да сменят българската реч на "рУмънците" за да не могат българите да си намерят правилния език, история и обединения, план на Ват и Кана един дядо ми спомена преди време историк, плана е минал в Унгария едно време да го подали после на Румънците...

   Та за шапките пак казвам още хиляди години пр.Хр са ги носили в региона на черно море от горе до долу... Дори в Египет имат подобни, но там са и преработени с друг стил...

   Парис на снимката горе си прилича като наперена птица, шарките, облеклото и шапката си го показват, Фригиеца, вече прилича на феникс, но с тази голяма шапка не би могъл да влиза в бой, шапката му, ако е истинска най вероятно е ритуална.... Интересно, е че фригиеца има българска сабя, и къс римски меч или по точно по ранни варианти.

   Да се върнем за малко при турците - тюрките... и ще дам пример с един владетел КУЛ ТИГИН 8 век https://en.wikipedia.org/wiki/Kul_Tigin - за който се смята че е царски скит от саките, пряк наследник от древното племе Ашина, наричано още ШАР-ДУЛУ , това на български идва ЦАР-ДУЛО ... (Middle Persian zarr duli "Golden bird", i.e. "Golden/Red Raven") <-> ето хората си пишат златната птица и означавало и червената врана.... Хората продължават да пишат : All royal Oguzes traced their descent from this mythical bird Dulu .... като цъкнем на Dulu по български ДУЛО ще ни отведе до -> https://en.wikipedia.org/wiki/Dulo_clan ... И не не си измислям нищо, от писанията ми за феникси и свраки, врани и тн... и да си нагласям със шапките и регионите.. в момента просто хващам дори "случайни" неща в нета с региони за пример или език, руни и те ме отвеждат до неща, който И показват нещата за които ви говоря за да видите връзките. (Всъщност търсих нещо за прабългарските руни, който ме отведоха до унгарските и турските, който пък даваха връзки че са дошли в по късен етап и дават по ранни согдиански и такива от балканите от времето на траките.. и тъй като гледах и за артефакти и надписи от района на централна азия и монголия и връзки с китай и корея, попаднах на Кул Тигин, турски владетел , което пък ме довете до нещо, което знам от 20-30тина години за шапките, жар птица и свраките и тн..

   Кой не е чувал за ЖАР-ПТИЦА ? позната и като ФЕНИКС. В момента и дори и аз научавам че SHAR-DULU , което е ЦАР-ДУЛО, е и ЦАР-ПТИЦА, ЗЛАТНА ПТИЦА, а и се превеждало и като Червен Гарван... А и ФРИГИЕЦА (Бригиеца) в червено си го показва, поне за червеното и региона, в който се боготворят птиците :)

   Изтриване
  4. Следващият път представете аргументи, а не фантазии и лични желания.

   Изтриване
  5. Отвори си интернет и чети бе, аз като пиша не си измислям, ако искам да си измислям момчето ми ще напиша разни фантастични саги, ще направя филми и сериали, Отваряш интернет и четеш, ама трябва да се изполва главицата на раменете, какво да се търси и да се чете. Пишеш и търсиш, от Европа до Япония, било по години, по кланове, по митология, по език, по артефакти, сравняваш племена, народи , държави, империий и тн. Който има акъл ще мисли сам и прави връзките. Аз показвам тези връзки, като искаш доказателства ТЪРСИ, не ходи да плуеш този и онзи. КАКВОТО СЪМ НАПИСАЛ МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕРИ ВИНАГИ И СЕ ПРОВЕРЯВА. Ходи проверявай и си записвай. Няма цялата работа АЗ да ти върша. Ай сиктир от тука.

   Изтриване
  6. Анонимни господине, с гневната си реакция показвате за пореден път, че не притежавате аргументи. По време на дискусия Вие сте този, който трябва да представи ясни аргументи, доста несериозно е да се кара опонента да прави това.

   Определени връзки съществуват във въображението на определени хора. Това, че Вие смятате, че нещо е вярно, не означава непременно, че то е вярно.

   Съветвам Ви също да избягвате употребата на думи и изрази като - "бе, сиктир, момчето ми". Тяхната употреба свидетелства за лошо възпитание и ниско образование, а мисля, че не това е впечатлението, което Вие желаете да оставите.

   Изтриване
 11. Рорик

  ===Братя пронокновени тълкуватели,

  Великият Карл Маркс е изрекъл:„Нашата революция няма да успее, докато едно цвете на Балканите не бъде стъпкано!“
  Моля да ми разкриете, има ли той точно силивряка в предвид!===

  Ако е имал предвид цветето България предположенията му са се сбъднали.
  Революцията му не е успешна, въпреки усилията и от запад и от изток да го разпокъсат и стъпчат..

  Ммм даа,
  така че вместо пророчиците да казват че България ще възкръсне като феникс е по точно да се казва ще възкръсне като силивряк

  ==На мен ми е интересно, всичките тези тракийски племена, какво ги е обединявало!? Дали е било просто съюз, или нещо повече от това!?==
  Явно ги обединява професионализма.Професионалисти, специалисти са били във войните,Войници. Бият се и на двете страни.За онова време войната си е била професия. Насеят житото и после се хващат меча..
  Нещо като футбола.Днес си от един отбор утре в другия.Просто състезание.А за това се иска и дух ,разбира се.
  А тази шапка ми е много интересна.Едва ли е само за косата. Стрелец с такава шапка ме навежда на мисълта,дали пък не е събирала и изстреляни стрели?Или в ръкопашен бой да е държала противника по далеч. .

  ОтговорИзтриване
 12. Пол Картлидж (на английски: Paul Cartledge) е британски професор по гръцка история и култура в Университета в Кембридж, завеждащ катедрата по гръцка история. Автор е на документални книги за историята на Стария свят.

  Пол Картлидж: Самият Александър Велики също се смятал за грък и в това не може да има никакво съмнение.

  „Александър, син на Филип и син на Гърция“

  Самият Александър Велики също се смятал за грък и в това не може да има никакво съмнение. В книгата си "Александър Македонски" Пол Картлидж обяснява, че древните македони са претендирали, че са наследници на легендарния Македон, а също така на царствената династия на Аргеадите. Тези Аргеади претендирали, че били преки потомци на Темений, който според легендите някога в много далечното минало се преместил от южния Аргос (в Пелопонес) на север към Македония. А тъй като родословието на Темений го свързвало с рода на Херкулес, се получавало, че македонците произлизат от самия полубог и митичен герой Херкулес. Планината Олимп, обитавана от гръцките богове, се намирала на територията на древна Македония, с което аргументите на македоните придобивали стократно по-голяма убедителност. Самият Александър Велики също се смятал за грък и в това не може да има никакво съмнение. Картлидж обяснява как той изповядвал привързаност към всичко гръцко и бил заобиколен от гръцки придворни – от своя дворцов шамбелан Евмений до официалния си историк Калистен, от адмирала си Неарх (негов приятел от детинство) до придворния си скулптор Лизип. Самият той се обявява за новия Ахил, а най-интимния си приятел Хефестион вижда в ролята на нов Патрокъл. Той представял своя военен поход в Персия като панелинска акция и бил достатъчно умен да върне в Атина статуите от Суза, които персите задигнали през 480 г. Също така изпратил триста брони, за да бъдат принесени като дар в нозете на статуята на богинята Атина в Партенона от „Александър, син на Филип и син на Гърция“. По време на походите си той редовно позволявал да се отбелязват всички гръцки празници и тържества; разпространил из цяла Азия преклонението пред гръцките богове, като не на последно място било основаването на значителен брой гръцки градове във възловите точки на империята. С други думи Македония е била едно гръцко кралство а имената на македонците са били гръкоезични и всичките древни македонски монети са били гръцки, с гръцки букви, гръцки имена и гръцки фрази.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Малко хора знаят, че в армията на персиеца Дарий са влезли по собствено желание повече гърци отколкото е имало в армията на Александър Велики.

   Да не забравяме и това, че гърците наследяват от трако-пеласгите култовете към олимпийските богове, а и имената на Атина, Микена, Коринт, Каминт.

   Изтриване
  2. До Анонимен22 септември 2015 г., 10:16
   Гъркоманино,можеш ли да ми обясниш,защо след като "обедини" "родната"си Елада,Филип вдигна Филипопол всред враждебните за гърците тракийски народи!!??Защо не построи столицата си някъде в Пелопонес или по островите,този "истински грък"???Защо се ожени за тракийка???Май за съвсем друго обединение е мечтаел царя на "гръцките"Македони!!??

   Изтриване
  3. Колко гръцки градове ще да е построил в Азия Александър, като гърците в армията му са стигнали само до Мала Азия. Дори и историците признават, че дълбоко в близкия и среден Изток все по-нарастващата му армия е била попълвана от местно население. Как с египтяни и перси се строят гръцки градове, само научните работници, които не са излизали от кабинета си знаят. И ако приемането на Вавилон, вместо някой град в Елада, за столица, е логично, заради силата, традициите и местоположението на този град, то за отбелязване фактът, че самият Александър охотно е запазвал за народа и приемал за себе си религията и обичаите които е заварвал при покоряването на Азия, като най-голямо внимание е отдал на поклоненията в Египет. Тоест, както е бил грък на Балканите, така е бил египтянин на юг и вавилонец на изток. Политика, какво да я правиш. А слуховете за елинизирането на Изтока от Александър, както се казва и оказва, са силно преувеличени.

   Изтриване
  4. Верно е, в никакъв случай не може да се говори за елинизиране на изтока. Самата гръцка култура не е оригинална, а е копирата от по-старото население на Балканите.

   Изтриване
  5. Хехеххе...това е цялата работа. Македония. Плитко замислено,езика им бил,гръцки,имената също,парите също. Е тогава защо се назовавате "македонци" бъдете си гърци краднете от тяхната история,не от наща. ;)

   Изтриване
 13. към Анонимен22 септември 2015 г., 10:16
  Сега като вкараш, че белите гърци са всъщност траки, а не чернилки и логиката ще си дойде на мястото, заменяйки, гърция с тракия. А за измислената от Американците гръцка история и преписването на всичко в света да е тяхно знаем всички, на лъжата краката са къси. Дори името на Александър, не е гръцко, а тракийско. Картлидж е изпозлвал лоша бозава литература със завъртяни лъжи от едно време, всички нови открития показват тези лъжи, дори от Кеймбридж извадиха куп нови изследвания и доказателства, че повече неща идват от Траките и Българите, а не от Гърци.

  Я ми извади списък с ГРЪЦКИ царе, а не българо-македонски, и ми кажи къде се намират там български имена като Филип и Александър, които не били нищо друго различно от Гърци. Единствената причина Александър да търси гърците, е че е търсил интелектуални разговори и компания, когато е стигнал до Балкария е разбрал, че по близка родственост и много по големи интелектуалци са Балкарците. Александър е умрял предаден от грък, тъй като той е почнал да ги плюе, разбирайки колко невежи, крадливи и подли са те всъщност. Всяко дете знае, че Орфей Тракиецът е дал буквите и езика на гърците или по точно на негрите данайци, който подло си приписват още от него време всичко да е тяхно. А много от старите гръцки школи са все тракийски, от тракийски региони и градове. На тази планета по мръсно и подло животно от гърци няма. Каквото идва идва след тях.
  Аз все още чакам списък с великите гръцки владетели и не, не ми пиши ти анонимни гръко за български-македонски-тракийски такива.

  ОтговорИзтриване
 14. Рорик

  Анонимен22 септември 2015 г., 10:16

  Е много добре го казахте . Тоя Темений/Темния / , по род Херкулес/ Геро, Герку/ , много "гръцко" ми звучи. Поне да го бяхте казали елин

  ОтговорИзтриване
 15. Потопът е бил около Черно море:

  http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2943%3A2013-09-03-13-21-50&catid=145%3A2014-06-25-09-11-09&Itemid=229

  Пожелавам светлина за българите,

  Боян Димитров

  ОтговорИзтриване
 16. Престанете да търсите сходства между Прабългари, Траки и Тюрки и всичко ще си дойде на мястото. Приемете че говорим за едни и същи хора и ще получите обяснение за връзките. Траките са били многобройни и после изчезнали. Кой е този многоброен народ в региона. Тюрките разбира се. От черноморието до Китай. Може да не са изчезнали. Имайте предвид че траките са били изписвани от историците като TRK.

  ОтговорИзтриване