8.09.2015 г.

БЪЛГАРСКАТА АТИНА


В Европа има няколко столици, селища, които са създадени от население различно от днешното. Първоначално Лондон е принадлежал на племена от групата на белгите, които биват считани за келти. В края на Късната Античност англосаксите нахлуват в Британия, подлагат местното население на клане и след няколко века правят келтския Лундунум своя столица – Лондон.

Будапеща е наричана в древността Песион, там са живели панонците, които преди около две хиляди години биват покорени от римляните. В по-късни времена идват хуните (скитите), а след тях маджарите, които ние познaваме като унгарци.

Атина е известна като столица на Гърция, но не гърци са тези, които са положили основите. При своите изследвания проф. Ян Бест стигна до заключението, че градове като Коринт, Перинт, Микена, Атина и др. не са създадени от елини, а от съвсем различен народ.
https://theodorosii.files.wordpress.com/2015/04/ancient-athens.jpg

Нидерландският учен заключава, че се касае за хора обитавали земите на Гърция дълго преди нашите южни съседи да се появат на историческата сцена [1] стр.18. 

Дори ревностен елинофил като Джон Чадуик призна най-откровено, че името на Атина няма никакво обяснение на гръцки език [2] с. 1. Британнският изследовател също обърна внимание на връзката на споменатият в Линеар Б надпис (V 52) теоним  (название на божество) Атана  Потиния с някакъв непознат език [2] с. 87-88.

Кой са обаче тези тайнствени хора,  които са основали толкова много величествени градове на Балканите и по някакви необясними причини, въпреки високото ниво на културата си, са се изпарили в небитието? Повечето специалисти не обичат да говорят на тази тема. Причината не се крие в това, че няма данни, или пък, че тълкуването на данните е трудно. Сведенията са дори изобилни, но противоречат на доста от общоприетите вярвания.

Всеки един, който е запознат с работите на древните летописци знае много добре, че Гърция е обитавана от други, напълно различни народи. Херодот [3] II- 56, Страбон [4] V-2.4, VII. 7.1, Павзаний [5] VIII-1.4, Плиний [6] IV.III. 8-IV IV. V. 19 –vi, IV,  VII. 27-viii-29,  Ефор и Хезиод  (цитирани от Страбон) [4] V-2.4 са единодушни по този въпрос. Като най-древни поселници на Гърция са определени траки и пеласги.

“in the ancient times the whole of Greece was a settlement of barbarians, if one reasons from the traditions themselves: Pelops brought over peoples  from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him… for Attica was once held by the Thracians who came with Eumolpus, Daulis in Phocis by Tereus.... Pelops brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him ” – Strab.V.5.1.“ the country now called Hellas, which was formerly called Pelasgia… “ –Her.II.56За гърците, старите автори казват, че са дошли от Африка. Херодот [3] VI- 53, Страбон [4] VII- 7- 1 и Плиний [6] VII- LVI-195 обясняват това от ясно по-ясно. Есхил описва гърците като тъмнокожи и идвайки от Африка предавайки думите на пеласгийския цар към данаидите – Вие не приличате на хората от нашата земя, а по-скоро сте като либийките, или даже като хората живеещи край река Нил.”  No likeness of our country do ye bear, But semblance as of Libyan womankind. Even such a stock by Nilus' banks might grow. 


Що се отнася до тракийските роднини- пеласгите, за техният език бащата на историята казва, че не приличал изобщо на гръцкия [3] I.57,  а от омировият израз богоравни пеласги [4] V. 5, 2 –4  можем да отсъдим, че този народ е стоял на много по-високо ниво на развитие от данайците. Това се потвърждава и от Чадуик, който споменава, че гърците заемат от предшествениците си думи за керамични съдове, факт показващ културното превъзходсто на предгръцкото население [2] c.3.

Въпреки жизнената си сил, високата си култура, а и забележително многолюдно население, трако-пеласгите биват обявени за изчезнал народ. Навярно поради това почти никой не желае да потърси техните наследници сред днешните българи. За това е допринесла и измислицата, че ние сме потомци не на местни хора, а на нашственици от изток и север.

Нито Чадуик,  нито Бест не обръщат внимание, че наставката -ана в предгръцки (трако-пеласгийски) имена като Атана  (Атина) и Мюкана (Микена) се среща доста често в български женски лични имена като Белана, Благана, Видана, Драгана, Гроздана, Живана и много други. 

От друга страна коренът  ат(а) се среща в тракийските имена Атия, Атис, Атиас, Атес, Атюс, трако-пеласгийският етноним атамани, скитското име Атий, да не забравяме и Атила. Най-древното значение на думата ата е родител, помощник, пазител*. Според Ст.Младенов най-древната форма на българската дума отец-баща е била attikos.

Пренебрегнат е и фактът, че Тезей, смятан за основател на град Атина е от трако-пеласгийски произход. По майчина линия той е потомък на дошлият от Фригия цар Пелопс, а по бащина линия е наследник на пеласгът Ерихтей [7] с.8, 105. 

Обичаите, които Тезей е практикувал са чужди на гърците. Плутарх споменава, че древният герой бръснел косата си, като оставял само една част ** както правели мизите (наречени по-късно българи) и абантите [7] с.10. За това племе се знае, че е трако-пеласгийско [8] с. 28.

Въпреки доброто си познаване на древната гръцка култура Дж. Чадуик не обръща внимание, че характерът на антропонимите Тезей, Ерихтей и Питей*** (Teseus, Erechteus, Piteus )  е тракийски. Всички те съдържат особената наставка  eus. Тя е характеризирана от Е. Швайцер като типична за езика на предгръцки народ [9] 478. 

E. Риш също смята, че лични имена  завършващи на eus не са гръцки [10] c.76. Проф. Бест уточни, че тази наставка е типична за тракийски имена като Orpheus, Tereus,  Cuchreus, Seutheus, Areus.... [11] с.136. 

Развит вариант на тази наставка се среща в българските имена Балуш, Гагуш, Гостуш, Делюш, Златуш, Катуш, Кратуш, Лалуш, Мануш, Палуш, Радуш и др. Странно е обаче, че никой изследовател не желае да види това. 

Тези особени български имена дори се пропускат в честотно-тълковните ни речници. Изключение е направил Йордан Заимов, който представя около сто и четиридесет имена, които са доказателство за древните корени на народа ни.

Неизвестно защо, изследователите проучвали историята на Атина пропускат важни исторически сведения. Херодот [3] I-57, VII-95, VIII- 44 обяснява наколко пъти, че атиняните от неговото време са пеласги по произход, а Страбон добавя, че в далечното минало  цяла Атика е била тракийска [4] VII. 7.1.

Тукидид също дава данни, че Давлида, и още Фокида (на север от Атика ) е обитавана от траки още преди Троянската война (по времето на царТерей) [10] Thuc. II.29

For Tereus dwelt in Daulia, a part of the region which is now called Phocis but in those days was inhabited by Thracians…” Thuc. II.29


Не можем да пропуснем и още един доста интересен факт. В маслинената горичка край Атина, някога е имало паметна плоча с гравиран свещения за българите знак IYI. Стамен Михайлов смята, че особения артефакт е от V в.пр. Христа. С други думи - гербът на старобългарския род Дуло е бил познат на Балканите повече от 1000 години преди времето на княз Аспарух.

“Изчезването” на предгръцкото население се обяснява от Херодот [3]  I-58 и Страбон [4] V. 5, 2 – 4, които пишат, че пеласгите са асимилирани от гърците. Когато Данай взел властта той прокарал закон, с който в цяла Гърция, всички  наричани в миналото пеласги и трябвало да получат името данайци... [4]VIII -6-9.

Поради тази причина атиняните, а и останалото трако-пеласгийско население на гръцка територия са считани за гърци, въпреки различният си произход, т.е. не е имало изчезване, а претопяване, унищожаване на националното самосъзнание. Трако-пеласгите, които не са асимилирани, са били изтласкани на север (1). За тази гръцка политика на тиха, но упорита експанзия знаем от Тукидид [10] I-100 и Диодор Сицилийски [11]  XII-68-2.

Нека обобщим накратко:

1. Атина не е гръцко божество, тя влиза в пантеона на южните ни съседи сравнително късно, името й е сродно на тракийското божествено име Атис, а етимологията е българска.

2. Основателят на град Атина не е от гръцки, а от трако-пеласгийски произход, като обичаите, които той практикува са типични за мизи, т.е. стари българи.

3. Свързаните с най-старата история на Атина антропоними Тезей, Питей и Ерихтей не са  гръцки, а трако-пеласгийски, като наставките в тези древни имена се срещат в развита форма и днес в български лични имена.

4. Според Херодот атиняните са пеласги по произход, които по-късно са асимилирани от гърците.

Трябва да се отбележи също, че от гледна точка на археологията, още в дълбока древност, Тракия, Македония и около 80% от територията на Гърция са населени от една и съща етно-културна общност, чиито представители са траките [1] стр.168.

Тези данни показват недвусмислено, че  Атина е основана от нашите предци, които са обитавали територията на Гърция  дълго преди появявата на дедите на южните ни съседи. През второто хилядолетие преди Христа от Африка и Ориента пристигат гръцки племена  (данайците). 

Някои се установяват в селищата на дедите ни, други са постоянно в движение понеже са номади. В един определен период от време гърците започват да изтласкват трако-пеласгите на север, или да ги асимилират.

До голяма степен за отслабването на дедите ни обитаващи територията на Гърция в древността са отговорни и епидемиите. Пред XII век преди Христа в Западна Мала Азия, а и в Пелопонес, Тесалия стотици хиляди наши предци стават жертва на чумата.

Дали болестта е проникнала случайно в земите на предците ни, или данайците са заразили водата и храната ни, няма как да разберем със сигурност. Знае се обаче, че в Ориента този начин на водене на война – с разпространяване на болести и ползване на отрова, е бил известен и често употребяван.

Интересен паралел може да се посочи с по-късното падане на България под турска власт. Преди азиатските нашественици да стъпят на Балканите,  в земите ни избухва чумна епидемия, която намалява значително броя на боеспособното население. Не е изключено болестта да е пренесена умишлено у нас като подготовка за войната с дедите ни.

Омаломощените от болести и разбойнически нападения наши предци не могат да се противопоставят на нашествениците, които агресивно се налагат и подлагат на асимилация дедите ни. Този процес продължава повече от хиляда години, след което Гърция е етнически прочистена от най-старото си население (2). 

За да избегнат трако-пеласгийски претенции за връщане  на земи, данайците създават много заблуди. Изкарват бившите си господари и учители, жестоки и примитивни варвари, скриват постиженията на Орфей, Музей, Лин, Евмолп, Тамир, Имарад и др.

В по-късни времена, благодарение на умелата пропаганда мнозина бяха заблудени, че Дионис, Арес и Зевс са гръцки божества. 

Южните ни съседи са знаели добре, че ако българите се изкарат чужденци, то те не могат да претендират за  изконно право върху земите, в които живеят

Така бе “узаконена”  и “оправдана” стратегията на асимилация и изтласкването на дедите ни на север, довело до отнемане на много наши територии.

Далеч съм от всякаква мисъл за реваншизъм. Също съм абсолютно против всяка форма на отмъщение, но истината трябва да бъде казана, а и призната най-вече от тези, които дълго време я укриваха. Загубихме не само земи, но и престиж, него поне можем да си върнем.

Заслужаваме признателност и уважение за делата на дедите ни. Не е редно в XXI-ви век да се робува на догми и предразсъдъци. За да улесним западноевропейците, а и останалите хора по света във виждането на истината, нека показваме най-доброто от себе си! Така всеки един от нас ще допринесе за новият облик на България. Ако искаме друго бъдеще и по-добри водачи  първо трябва да ги заслужим.


Използвана литература и пояснения:

1.S. von Reden, J.P. Best, Auf der Spur der ersten Griechen, DuMont Verlag, Köln, 1981
2. J. Chadwick, The Mycenaean World, Cambridge University Press, Cambridge, 2005;
3.Herodotus, Histories, Wordsworth Editions Limited, Hertfordshire, 1996;
4.Strabo, Geography, Book –I, Loeb, London, 1923;
5.Pausanias, Guide to Greece, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1985;
6.Pliny, Natural History, Loeb, London, 1942;
7. Plutarchus, Grondvesters van Athene en Rome, De Haan-Standaard, Antwerpen, MCMLXIV;
8.K.Порожанов, Общество и държавност у траките, БАН, София, 1998;
9.E. Schwyzer, Griechische Grammatik I, Munchen, 1939;
10. E.Risch, Wortbildung der homerischen Sprache, Berlin, 1974;
11. J. Best, Thracischen Namen in Mycenischer Schrift, Thracians and Mycenaens, Proceeding of the Fourth International Congress of Thracology, Rotterdam, 24-26 September, 1984, E.J. Brill, Leiden, 1989; 
12. Thucydides, The Peloponnesian War, Penguin Books, Harmondsworth, 1972;
13. Diodorus Siculus, The Library of History, Harvard University Press, London, 2000;


* В дълбока древност думата АТА ( АТИ) не е била свързана строго с мъжки, или женски пол, а е била обозначение за закрилник, помощник, хранител, точно това, което са майката, бащата, гледачката. АТТА означава майка, леля на санскрит, отново в санскрит АТТИ е дума за по-голяма сестра. АТА е пеласгийска заемка в латински и гръцки имаща значение баща. В нашият език тя се е развила в ОТЕЦЪ, но в словенския се е запазила непроменена - АТА.  

** Същият този пеласгийски обичай на бръснене на косата Прокопий определя като хунска мода  http://sacred-texts.com/cla/proc/shp/shp10.htm

*** Ерихтей и Питей са кръвни роднини на Тезей.

(1) Перхеби, ботиеи, пиерци и др. са населявали Гърция в дълбока древност, но през I-ви век след Христа тези тракийски етноси вече са напуснали старите си земи, а за атамантите Страбон казва, че са унищожени напълно [3] X-4-17. Старият автор съобщава и за селище Веса ( вьсъ-село стблг.) в Атика, което по нeгово време вече не съществува [3] X -4-5.

(2) Изтласкването на трако-пеласгите не е резултат от военното превъзходство на елините, а по-скоро нa бавна, но ефективна стратегия. Много от племената на трако-пеласгите са се занимавали предимно с трансхуманно животновъдство. През лятото са тръгвали на север, а в късна есен са се прибирали обратно в градовете си ( до началото на XX –ти век това правеха и нашите пастири преди Гърция да ни отнеме Егейска Тракия).

Поради тази причина гърците наричат част от пеласгите пеларги  щъркели ( Страбон, География, V-2-4), защото както и щъркелите дедите ни са били в движение в зависимост от сезоните. През лятото селищата на трако-пеласгите са били уязвими, защото са били обитавани от само от жени, деца и старци – лесна плячка за разбойнически нападения. Подобни са описани от Омир, който разказва как Одисей и хората му нападат град на тракийското племе кикони избиват жителите, отвличат жените и опустошават селището (http://en.wikipedia.org/wiki/Cicones#cite_note-3) ...
Стореното от Одисей и хората му не е изключение, а по-скоро нещо типично за територията на Гърция през второто хилядолетие преди Христа...

Така са заличени хиляди трако-пеласгийски селища. Когато мъжете са завръщали наесен са намирали само опожарени къщи. Не е имало дори свидетел да разкаже кой е причинителят на злодеянието. Едно племе не може да просъществува без жени, поради тази причина трако-пеласгите са се оттегляли на север, колкото се може по-далеч от обсега на пирати и грабители.


(3) Мизите, наречени в по-късни времена българи са известни още в дълбока древност като смел народ, чийто качества на бойното поле са ценени високо. Има мизи на север и на юг от Дунава, друг клон обитава Мала Азия като съседи на трояните, а през XII-ти век преди Христа мизи стигат чак до Египет вземайки участие в похода на морските народи. Поне до V-ти век преди Христа част от тях остават в Египет. Херодот се запознава с тях, нарича ги максии ( въщност това е египетското им име – мешуе) и твърди, че те помнели старите си селища край Троя, бръснели косата си като оставяли един кичур ( киката на старите българи).


158 коментара:

 1. Спароток, много АКТУАЛНА публикация. Направо тръпки ме побиват, като направя паралел със случващото се със съвременна Европа.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В интерес на истината - точно заради случващото се днес пуснах тази статия, дано хората се замислят колко лесно се извършва подмяна на населението и геноцид.

   Изтриване
  2. Здравейте ! Това ,ако го прочете някой грък ,ще умре на място ...аххахаах ! Дългогодишната пропаганда в Гърция ще ни изяде без да се замисли ... А ,как искам да им натрием високо вдигнатия расистки нос !

   Изтриване
  3. Съседите са майстори на омайването, но дори и най-хитрия манипулатор си намира майстора. Живеем във века на информацията, днес всеки може да провери как стоят нещата.

   Изтриване
  4. Здравейте! Същото правят всички правителства от1990 до сега.Прогониха населението в чужбина , и се карат за кокъла да докопат не мислят за народа който е останал все още .Дават помощи на циганите да засилят по бързото затръкване на българите .В коя европейска държаа по държавна медия се говори на друг език като при нашите дупедавци .Затова от краи време сме заспали и така ще продължи до пълното ишчезване на БЪЛГАРЙТЕ

   Изтриване
  5. Загубихме не само земи, но и престиж, него поне можем да си върнем.
   Ай. Престиж се гради, не се връща. Кой кога и как е митарствал не е важно за сегашният момент. Така както Аз се чувствувам Българин и почитам Българската Култура, Нрави,Традиции и Обичаи Хората там сега се чувствуват гърци, значи са такива, защото като такива се самоопределят, защото като такива спазваттехните обичаи и традиции. Ако генетично смебратя и сестри чудесно, ако ли не то пак сме си хора и пак е чудесно. Това, че има различия ебогатство,а не поводзастълкновения.
   ПП
   Хубаво би било, когато едини нтелект иска да докаже своята теория,да я подкрепи с подходящите цитати, придружени поне с една препратка към оригиналния текст. Иначе нещата се превръщат в интернет,т.е. нова религия в негативния смисъл на думата религия. Критиката не е самокъм Ваз, а към всички списващ в нета и извън него. В статия, която е пропита изцяло от духа на реваншизма, изречението, че не го търсим е фарс. Всяко твардение трябва надлежно и очевадно да бъде подкрепено от истинни факти и да бъде разглеждано и анализирано в синхрон с неговото време и епоха. В историята на планетата ни има ли народност, която никога не е воювала и не е клала. и в зависимост от гледната точка това клане е героизъм или срам. Няма не срамни кланета, няма добра воина. Народ може да бъде асимилиран, само ако му е ниско духовното ниво. Всичко започва от индивида така е.нека помогнем на общото като подобрим себе си, но без да се изолираме от общото

   Изтриване
  6. Българите в Гърция се чувстват Гърци защото са били подложени на геноцид. Били са избивани и ие било забранявано да говорят Български. Зените в Северна Гърция са били заселвани с Гръцко население от Анадола и Азиатска Турция даже мисля че и от Кипър докато Българското население е било избивано и гринудено да емигрира в България. До 20 век това са били Български земи, по точно населени с Български гени, език и култура. Този геноцид продължава и след втората световна война. Мургавото население в Северна Гърция се появява след войната между Гърция и Турция през 1922 която Гърците губят и милиони Гърци емигрират фром Турция. Въпреки всичко и сега там над 25% от гените са Български и все още се говори Български.

   Изтриване
 2. Поздравление и благодарност за поредната чудесна статия.

  "За да улесним западноевропейците, а и останалите хора по света във виждането на истината, нека показваме най-доброто от себе си!"

  Съгласен съм. Това е единстеният начин.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, големите промени в обществото се започват от промените на индивида, няма как иначе.

   Изтриване
 3. Павле, благодря за изключително добре написаната статия и за полезните пояснения, прикрепени след нея !!! Демонстрираш отлично познание на древните летописци и заедно с аргументите от лингвистиката ( именната система ) успяваш да разгромиш общоприетите вярвания ( изкуствено наложени ) за това , кои етнически групи са основали най - старите градове на Балканите /Атина в това число - именно трако - пеласгите, нашите далечни кръвно-родствени предци и най - древни заселници по тези земи. За това са нужни смелост и прозорливост и ти ги притежаваш ! Очевидно самите гърци укриват съзнателно древните историографи и признават само това, което им оттърва. А нашите учени наливат допълнително масло в огъня с красноречивото си мълчание. Културното превъзходство на пред - гръцкото население е важен факт, който не е в синхрон с гръцката магаломания и самовлюбеност, желание за обсебване, налагане и тотално командване ( част от гръцката дребнава етнопсихология). Подрепям напълно научната теза, че трако - пеласгите са основатели на Атина в лицето на цар Тезей, както и данните, че те са обитавали и съседните области още преди Троянската война ! Цар Данай не е ли истински варварин след като сменя имената на трако - пеласгите чрез закон, " като ги претопява естествено " в "данайци" ? Подобна гръцка стратегия на изтласкване на излишните, на експанзия на север се среща до 20 век; методите на това етническо прочистване никак не са цивилизовани. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, в кръвта на днешните гърци има съвсем малко кръв свързваща си със старите гърци. Голяма част от днешните гърци са наши братя, но с промито самосъзнание. За жалост май малцинството, което е наследило старогръцката кръв и гени определя политиката на Гърция.

   Поздрави!

   Изтриване
 4. Като се пише за наследниците на траките и пеласгите, аз искам да споменем и сегашното население на Палестина, защото те за част от това.. Когато срещна палестинци тук в Кувейт в приятелска среда винаги им разказвам да знаят откъде са тръгнали и кои са, че не са араби, а имат история зад гърба си. То достатъчно е да видиш в Интернет техните носии или да изгледаш един мъжки народен танц, почти на 80% си е тракийски мъжки танц...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сред палестинците може и да има хора от балкански произход, но като цяло палестинците са араби. Такива са техния език, обичаи и култура.

   Изтриване
  2. Палестина, Ливан, Сирия, Ирак и тн са все стари български земи, както и много други.. Но арабите са правили геноциди, за пример Турския геноцид над Арменците... Със сигурност може да има малко останала българска кръв итук таме нещо от традицийте, но Арабите са унищожили почти всичко, това се вижда в наши дни много лесно, вижте как Арабите унищожават Древния Българки Храм в ПАЛМИРА. Те го правят по заповед на Запада и Америка, светът се отвори за много народи, който си търсят историята , културата и истината, една от причините арабите да унищожават всичко свързано с нас в Изтока. Преди 2-3 години всички съкровища в Балхара, бяха откраднати от Американците тонове със българско злато. Американци, на който не им хареса това писаха в мрежата със снимки и тн. От натписите по златата и стила се вижда, че всичко е тракийско-българско... Арабските войни са войни срещу българите.

   Изтриване
  3. Моите анализи показва че
   Палестинците са с произход от сириеца Аврам (с разпадането на Троя- ФРАКИЙЦИ/Тракийци,
   Единствената връзка на произхода на палестинците е с еврейката Агар, която Сара(жена му на Аврам) я кара да роди дете, щото до 99 год евр. Сара е бездетна.
   Детето на Агар- се казва Исмаил и Бог дава това име!
   Първороден наследник на Аврам-сегашните ПАЛЕСТИНЦИ!
   Там Библио-тека-рите спорят кой бил по "плът" и кой по "обещание"-всички те са от БОГА дадени ДЕЦА-т.е. евреи и палестинци са "братя"от общ баща и различни майки;
   Само че внимание Аврам е 100 % СИРИЕЦ -което НЯМА нищо общо нито с Персия; нито с Арабите,нито с еврейчетата.
   Евреите продължават рода си от еврейката Сара и тя забременя на 99,
   а Господ среща Аврам пред шатъра му и му казва че ще роди дете на име Исаак, който ще продължи евр.род с снаха пак Сирийка-Ребека.
   Агар-Египетската слугинята, бяга от стана и лицето на Сара, бременна но е първата жена която среща ангел господен на вира Ла"ХайРой" Който и казва ще имаш дете и то ще се казва Исмаил, голям род ще е многоброен, но тя трябва да се върне от пустинята обратно при Аврам и Сара да отгледат детето Исмаил.Палестински народ делят една територия и до ден днешен с Евреите и гр. Йерусалим
   Търся истината за Бог -откъде тръгва произхода му и кой е Божия син Христа - из Тракийските земи е Бог! тук е началото и тук е краят отново в България! Исус трябваше да се казва Емануил, така каза Бог на Мария, а те го кръстиха Исус!? кой не чува гласа на Бога- евреите?
   Ерус -идва от ЕРОС(Купидон) -като старото име на Ерус-салим е "Евус" (Исус Навин 15:8)
   + а Салим идва от Салимския Цар, и Аврам където (Битие 14:20)плащал 10 % от битките и плодовете си
   на Свещенника Мелхиседеков който е стар вярващ свещенник НО НЕ евреин-който НЕ е име на човек а е "чин",( който нямал ни баща ни майка, ни родина) Ей тоз ми е най интересен - Ако не е Тракиец!@

   Изтриване
  4. Искам да отбележа и едно заиграване на евреите с думата "Шиболет"(съд 12.6)
   Нещо повече Аврам праща лично сирийския си слуга (бит.24.2)- да търси горе на север- жена за сина си Исак
   в земите на неговите деди т.е. от неговия братов син Нахор,(сега гр. Харан) които живеят в Сирия, или в горното течение на реката Ефрат (под планината Арарар) само да не е от Вавилон или Ханан жена!
   Същото това място Харан, е било населено с чисти християни,богоизбрани синове/род/ на НОЙ,
   които след една война на персийския цар който пленява 18500 души през 5-6 век, и ги продава на северен народ Куш, между Черно и Каспийско море, водел кушанска принцеса и в съвметно управление с персийския цар териториите, но християните били от тяхния народ- зашото пленниците от Едеса ги откупуват и проговарят отново на един език и християнската вяра( странно@! Същото това място с брата на Аврам в гр Нахор/Харан се е казвало ЕДЕСА!За там има дори няколко кръстоносни похода и кралство което пада от местните!
   Връзка с Едеса има и статуята на Аполон (който знаем пак чий произход е- тракийски),
   с 9 светлинни лъча на главата, от о. Родос, изкупена от "евреин- езичник @" от гр. Едеса, която след земетръс на о Родос се чупи от краката надолу и пада в водата. Сетете се сами що Ерос, Загре, Хермес, Аполон, Бакхус( Ванханалии), Меркурий, и прочие всички са все ГОЛИ и що в Библията и Евангилието на Йоан в Откровение напомня - и покрий се и облечи се,да не ти се видят срамотиите@ а после си изперете дрехите кат се ОСВЕТИТЕ с Святи Дух!
   Та всички тия "Палестинци" са потомци на Исмаиловия род - са кръв на Сириеца (Аврам)+ Агар( египетска слугиня) А колко сириеца Аврам е Фракиец или Тракиец - трябва да се допитаме до Бог да ни открие.
   Та колкото и да си приписват Евреите заслугата за Бог да е тяхна - се оказва че 2-3 народа в писанията преди тях са ги изпреварили. Това са Тракийците с Слънце+ майката Земя, после сирийците( Аврам) и египтяните ( Агар) които срещнали Бог при Вира в пустинята Сур, над синайската планина! Дори Египетския Фараон е познал Бога и е признал Авраам и неговия воден вир за автентичен и патентована марка още тогава слючват договор на друг вир- Вирсавее.
   Най интересен е факта за Иисус преди да стане Христос! в Матей 17.9.
   се преобразява в СЛЪНЦЕ:
   И преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.
   И като слизаха от планината Исус им заръча, като каза: Никому не съобщавайте за това видение, докле Човешкият син не възкръсне от мъртвите.

   ВСИЧКО ще излезе на яве и всички ще познаят кой е първия и последния и какъв велик народ и наследници сме ние Българите! Словото и писалката са по силни от меча!

   Изтриване
  5. Шевиците с кръстчета са много характерни за Украйна, наричат ги "вышиванки". Смятат ги за национални носии и за да демонстрират това, ги обличат дори в Радата (това е украинското народно събрание). Кубратовата "Стара велика България"е заемала територия част от която е съвременна Украйна. Самите руски лингвисти твърдят, че украинският език е по-близък до българския отколкото до руския. От майка ми са останали стари чернобели снимки на които тя е в риза с такива шевици, а когато аз бях ученик някога, това ръкоделие (каква хубава дума!) влизаше в учебната програма.

   Изтриване
 5. Поздравления! Истината винаги излиза наяве! :)

  ОтговорИзтриване
 6. Павле, мога ли да добавя някои факти за традиционния костюм, защото видях,че споменавате за това в диалога. Украсата с бродерия в народните носии се появява сравнително късно от историческа гледна точка - то е след Христа. Крос стичес / теника на бродиране, която изписва квадрат с много малък размер се среща в целия Левант и от единия край на Средиземноморието до другия - Гибралтар. Има съхранени костюми от Мароко и традиционен текстил от домашен интериор, включително и обреден реквизит, които са богато украсени с такъв стил бродерия, много характерна за нас българите, видима и в Леванта. Споделяме също и сродни орнаменти. Виждала съм с очите си артефакти от Мароко и Палестина. Мисля, че при тези случаи на прилики става дума не за общ произход или роднинство, а за някои културни влияния - взаимни контакти при близки разстояния, обща търговия, пренос на елементи от изкуството и занаятите. Друга възможна линия за прехвърляне на влияние е търговията с роби ( много разпространена ). Например Османската империя е владеела и печелила значително от това в цяла Северна Африка и Ориента с векове - нейните граници са достигали до Тунис, Техеран и Багдад. Хиляди българи са продавани в робство, а те са носили своите дрехи и традиции. Така се появяват някои прилики на разстояние. Фактът, че палестинците са араби е безспорен. До скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, Херодот говори за култ към Дионис при арабите. Плутарх съобщава, че арабите бръснат косата си като мизите и абантите. Тези неща са индикация за тракийско влияние над арабите.

   Разбира се в по-късни времена, посредством разселването на българи от търговците на роби, нашата култура се е разпространила още веднъж.

   Изтриване
  2. Павле, искам да те поздравя за статията! После, искам да направя допълнение към казаното на г-жа Ирена Янчева, че всъщност групи от древното население от Балканите са се разселили по цялото Средиземноморие и когато са намерили, подходящи условия са запазили културата си. Например населението на о-в Сардиния, има много обичаи като нашите( и кукерите, и стила на пеене, и танците и т.н.). Аз съм виждал 'бербери' от пустинята в Северна Африка и те бяха, за мое голямо учудване, руси със сини очи.

   Изтриване
  3. Благодаря ти Симеоне! Дедите ни действително са първия народ, който извършва мащабни преселения. Възможно е Сардиния да е получила името си от сердите, които в края на Бронзовата епоха са част от групата на Морските народи и са наречени от египтяните шардунаш.

   Берберите навярно носят гените на живеещите в Северна Африка гетули, за които се казва, че са клон на гетите.

   Изтриване
  4. Преди години гледах филм за Сардиния и щях да падна, като гледах какви български хора тропат там мъжете!
   В Сардиния има на много места стари светилища със свещени кладенчета, както на Перперикон. Старото име на столицата Каляри е Крл, нещо като „кър“(поле). В Кала Калетта има улица „Булгария“, но никой не можа да обясни защо...

   Изтриване
  5. Старите балканци се заселват на о-в Сардиния в края на Бронзовата епоха, а там си е имало местно население. По-късно идват римляни и ориенталци, така се заформя доста пъстро по произход общество, в което хората сродни с нас са само едно незначително малцинство.

   Изтриване
 7. Изгледай това видео и дано си дадеш сметка,колко е глупаво това,което правиш http://www.vbox7.com/play:44434d77

  ОтговорИзтриване
 8. Павле,

  Статията както винаги е чудесна, но също така ме впечатли първият коментар на „Империалист“ и твоят коментар към него.
  Действително времената, в които живеем са съдбоносни за човечеството. Подложени сме на страхотно промиване на мозъците, за да можем да приемем злото за добро, лъжата за истина, манипулациите за добронамереност! Достатъчно е да приемаме внушенията на официалните ни медии наопъки, за да можем да се доберем до истината.
  В тази връзка изпъква и въпросът, какви са били тези „данайци“, дошли от Египет и причинили такова изопачаване на действителната история на Балканите. Има ли името им някаква връзка с „Дан“ – едно от дванадесетте еврейски племена. За него Яков е казал:
  „Дан ще бъде змия на пътя, ехидна на пътеката, която хапе петите на коня, тъй че ездачът му пада назад“.
  Парадоксално е, че при новото изброяване на дванадесетте племена в „Откровение“ 7 дановото племе изобщо не съществува. Изключено е това да е грешка, както и да е без някакъв смисъл. Ако можеш да помогнеш в разкриването на тази загадка, ще ти бъда много признателен!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мисля, че Данай има нещо общо с коляното на Дан. В Египет дедите на гърците са живели заедно с дедите на евреите, а и ред други народи, може да са се смесили до известна степен, но няма сведения, че данайците са като цяло семити.

   Ако това бе така, то те щяха да наложат семитски топоними и хидроними в Гърция, а такива няма. Освен това Херодот твръди, че погребалните обреди на ранните гърци били като на африканските номади. Евреите от друга страна имат различни обреди.

   Изтриване
 9. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС9 септември 2015 г., 3:34

  ПАВКА....БРАТ,,,,ЗАСТО РЕЖЕШ И НЕ ПУСКАШ РАЗЛИЧНИ МНЕНИЯ ...МОИ ТРАКИИСКИ ЧИЧО ??

  ТИ СИ МОЯ ЧИЧО.


  .............>>>>

  КНЯЗ ВОЙВОДАС....ЩЕ ВИ ВЗЕМЕМ И БЕБЕТАТА, И ЖЕНИТЕ ВИ, НЕСРЕТНИЦИ ВУЛГАРИ.


  АААА ПАВКА----ОТ МИНАЛАТА ТЕМА----ИСКАХ ДА ПИША НА ЕДИН ФАНТАЗЬОР, -- ТВОИ КОЛЕГА ВЪВ ФЕНТЪЗИ ЖАНРА---,НО МЕ НЯМАШЕ ЗА ДНИ.

  ТА, БЪЛГАРИНО ПРОСТ...........ИМЕТО НА ОСТРОВ САМОТРАКИ......НЕ ЗНАЧИ ----''САМО ТРАКИИЦИ''...НА ВАШИЯТ ВИ ЕЗИК.

  БАСИ ЧУДОТО---ПРОПАН БУТАН КОПЕРНИК, БРАААТ....БАСИ ВАШИЯТ ЕЗИК Е НАВСЯКАДЕ НА ПЛАНЕТАТА..БРАААТ !

  ''САМОТРАКИ'' ОЗНАЧАВА----САМОС НА ТРАКИА...ИЛИ САМОС ПРИ ТРАКИА = ТРАКИИСКИ САМОС !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Готов съм да дам възможност на всеки да представи възраженията си, но нямам намерение да се надвиквам, или да си губя времето с неуравновесени хора.

   С поведението си ти вредиш на Гърция неимоверно много, не го ли осъзнаваш това?

   Названието на остров Самотраки се превежда като тракийска височина. Според Страбон на тракийски σάμоι означава височини, могили. Тази дума действително може да се обясни с българската сам, т.е. един, изпъкващ.

   Изтриване
  2. Английския генерал Джокмъс: "Тези, които се бият за гръцката свобода не са моралии /жители на Морея - Пелопонес/, или гръковизантийци, а народ от по-твърдата албанска раса и от този на север. Под командата на Хаджи Христо конницата им е от българи. Едничката добра пехота се състои от сулиоти и от румелиоти, българи от Румелия." - това е по повод на Гръцкото освободително въстание - 1821 г.

   Не си виновен ПАВЛОС, че ти е промит мозъка, нашите историци-папагали са за трепане, че не защитават националната ни кауза!

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Павле, ти отново си несправедлив към господин ГЕОРГАДНИС. Неговите коментари винаги са пропити от скромност и свидетелстват за висока култура и интелигентност. Един път се излъгал човекът за Самотраки, че имало и друг остров Самос. Откъде да знае той, че Самотраки е НАЙ-ВИСОКИЯТ ОСТРОВ в Егейско море и с основание името му иде оттам – да не би да е учил специално гръцки език като тебе?

   Изтриване
  4. Г-н Георгиадис, или както му е името, пропиля възможността си да коментира тук. Всеки има право да възрази, но с обиди, псувни и т.н. не се постига нищо добро. Жалко, че въпросния господин не желае да проумее това.

   Изтриване
  5. До ИМПЕРИАЛИСТ

   Така е, без българите гърците нямаше да успеят да се освободят. Не случайно български воеводи са почитани в определени региони на Гърция като светци. Тъжното е, че южните ни съседи са забравили какво сме направили за тях и са отвърнали на доброто със сатанинско зло подлагайки населението на Беломорска Тракия на геноцид.

   Изтриване
  6. SPAROTOK, вината не е само в Гърците:
   1. Идеята за елинизарането на автохтонното население не е на друг, а на Евгений Вулгарис - българин по род и съвременник на Паисий, който с още няколко съмишленици се заема да прави гръцкото възраждане, в което е заложена идеята, че днешните гърци са преки потомци на античните елини.

   2. По късно, Вулгарис емигрира в Русия, където става протеже на Екатерина Велика, но под името Евгений Болгарский, и става деен участник в панславистката политика на императрицата. Горе-долу по същото време там, взимащ заплата от руската хазна, е и нашият "добър приятел" Август Шльоцер, който се заема да превръща идеологиите в научни догми.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  7. Колко е българин Евгений Вулгарис само той си знае. Аз зная няколко неща - кръвта вода не става, да не забравяме, че при извоюването на независимостта на Дунавска България ние сме асимилирали не малко чужденци. Те може да за заели български имена, но не и българско самосъзнание.

   Изтриване
  8. Евгений е българин няма спор, много българи предатели имаме, колко сме били на високо, толкова сме и на ниското. Българите имаме най голямата история на света, за това и имаме и най големите падения...

   В предната статия писах за Самотраки- и единството в множеството. Иначе на правилно ходиш Сам- също означава ЕДИН, както и слънце и тн...

   Изтриване
  9. Какво е доказателството, че Евгений Булгарис е чист българин?

   Изтриване
  10. Сам се е наричал "Българин" Евгений Болгар. Защо? Ами защото е било престижно. Работил е в полза на Гърция и Русия, но и двата пъти за сметка на България и българщината. За него Паисий казва: "О неразумний и юроде, поради що се НЕ срамиш да се наречеш българин"
   След като ген. Бриго Аспарухов донесе историйцата на паисий в България защо я криха, криха и накрая си я върнаха в Атон?
   За да не лъсне манипулацията която са направили с нея. Никой никога не се е срамувал да се нарече българин, това със срамуването ни го налагат в последните 70 години. Широко цитираното изречение е редактирано и е махнато НЕ-то. "Юрод" е обида към духовно лице (Генчо е свещенник) от същия корен са юродив - монах аскет и отшелник, и йеромонах, йеродякон степени които ги няма в гръцката църква менте.
   https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%81_%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
   Привет
   Бриг, дефендър оф да фейт.

   Изтриване
  11. „Евгенiя Булгара, Архiепископа Славенскаго и Херсон­ска­го" - така се е подписвал

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  12. Възможно е, но все пак това не ни дава гаранция, че се касае за етнически българин.

   Изтриване
  13. Добре де САМОС, какво означава на гръчки?Тракийски ...какво? Не се заяждам ритам.
   Милен

   Изтриване
  14. Не се заяждам Питам!! Моля за извинение за грешката.
   Милен

   Изтриване
  15. "НЕ"-то е голяма работа!но и "НО"-то също е голяма работа! така става и със заглавието на Историята - История славноболгарская!!!

   Изтриване
  16. Правилното име на работата на Пасий е История Славѣноболгарская, няма такова нещо като славноболгарская. Проверете в изданието от 1914 година, по това време Царство България е в съюзнически отношения с Германия и за служба на руски интереси от страна на издателството е абсурдно да се говори.

   Изтриване
  17. Към Павлос Геолко,Георгиадис въпросчета няколко.
   Защо,гръцки ми каракачански ми братко,не си онождаш спокойно козичките,ами си се хванал да пишеш дивотии?
   Искаш ни жените....Разбирам те отлично....човек не може да изпие толкова,че да си легне с гъркиня...впрочем любовта към огромните задни части не е ли наследство от Африка,както и влечението ви към момченца....
   За децата ни съм сигурен,трябват ви за богове!Освен ако не си вземете по-мургавките обратно у вас.Тях ви ги продават даже,явно търсенето е голямо...
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  18. До г-н Георги ади (даса) Все пак остров СамоТраки е във Тракиѝско море. Това местоположение казва всичко!

   Изтриване
 10. Благодаря ти за всичките ти статии. Винаги ги споделям за приятелите за да се осведомяват за истината. А от къде произлиза етнонимът "грък", "гърци", Гърция"? Веднъж говорих със историк, също привърженик на сериозните изследвания и той спомена, че "грък" идва от "гърчав", т.е. така са ги виждали нашите прадеди, защото думата "гърчав" очевидно те са я употребявал в тази форма и смисъл от древните времена. Ти какво мислиш? А и в сегашния етнос на южната ни съседка би трябвало да има доста гени от прадедите ни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пламене, гърк не идва от гърчав, нито от горци-живеещи в горите, планините. На територията на днешната северозападна Гърция в далечното минало е живял народ наричан от римляните Graeci. Тези хора спадат към местното население - пеласгите, а не към данайците. Благодарение на римляните имената Graeci и Graecia се налагат, но южните ни съседи не обичат да ги наричат гърци, те се самоназовават елини, макар най-старите елини също да са народ различен от данайците.

   Изтриване
  2. Относно гените на гърците, в техните вени тече доста българска кръв. Носителите на R1a1, I 2, E, J2 съставляват болшинството от населението на Гърция.

   Изтриване
  3. Все пак "гърците" не са от Гърция а от Елада, или поне така си наричат самите те страната на елински или бъркам ?

   Изтриване
  4. Елада, елини не са изконни имена на дедите на южните ни съседи. Истинските елини са пеласгийско племе, те са познати като ели, а най-рано и като сели, те са пазители на пеласгийското светилище на Зевс в Додона. В този регион е и най-древната Елада.

   Понеже името е било престижно, то е заето от южните ни съседи, а какво е било тяхното собствено самосъзнание можем само да гадаем.

   Изтриване
  5. Гърците са Данайци... Елините са всъщност учениците на ЛИН , то е Е-ЛИН се превежда близко като БЯХ ЛИН, БЯХМЕ ЛИН, т.е учениците , децата на Елин, ЕДИН....от тук и Е-ДИН-ЕДАН и Данайците... който си приписват учителите Орфей и ЛИН..

   Изтриване
  6. Това е несериозно, най-старите елини са пеласги като правилното име е сели, от него се оформя етнокона селини-елини. Името на селите не е от един и същ корен с това на Лин.

   Изтриване
  7. Ей тука стана весело ! Споделям го !@
   Баба казваше - Магаре Грък ли е не ми хфали !@@@
   Питагор пишеше някъде как подменили "Ла" с "Фа"!@
   Пробвах да пея с ФА - е не става @@@ фафафа@ Те и за това досега фъфлят@

   Изтриване
 11. Беше истинско удоволствие да изчета тази публикация! Благодаря! Абсолютно всичко е подкрепено с доказателства от летописи. И преди съм писал, с риск да се повторя, но в Атина и до днес има квартали с имена Каминиа и Палини. Не знам дали са останали от древността или са от по-къснни български поселения, ако изобщо имат български произход, но са факт неоспорим, че съществуват. Имам и няколко въпроса относно статията:
  1. Данай е правнук на богинята или нимфата Йо, която бяга от Пелопонес в Египет. По тази логика, може ли да бъде смятан за пришълец на Балканите?
  2. Съществуват ли, някакви артефакти, които да свързват гърците с прародината им в Либия или Египет? Имам предвид керамика, топоними, които да са донесли в Европа или да има някои африкански племена, които да говорят някакъв вид старогръцки?
  3. След като са били незначително малцинство и са асимилирали огромни маси трако-пеласги, т.е. наши предци, не би ли следвало да имаме почти идентични ДНК? Ако е възможно, и имаш сведения за ДНК-то на днешните гърци, би ли го споделил с нас?
  Цялата тая работа с идването им от Африка ми се струва доста голяма каша, поне за мен, поради простата причина, че коренното население на Северна Африка е изгубило езика на предците си и от 1500 г. говори арабски, и няма начин според мен да направим справка между античен гръцки и древния език, който се е говорел в предполагаемата родина на данайците. Или греша?
  Поздрави!
  Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има учени които смятат Епаф - синът на Йо е историческа личнот - хиксоския владетел Апоф(ис). Преди да навлезат в Египет хиксосите увличат със себе си семити, а и други хора от Ориента, сред тях са били и дедите на гърците. Първоначално те са имали господари от хиксоски произход, а това означава, че Данай е потомък на стари балканци, който властва над група хора от африкански, семитски и др. произход.

   Стилът на ранното гръцко изкуство показва смайващи прилики с египетското, за артефакти е трудно да се говори понеже ранните гърци ползват хиксоското въоръжение бивайки хиксоски васали.

   Макар и в различна концентрация, при гърците се срещат същите хаплогрупи както и при нас българите - R1a1, J2, E1b, I2, R1 b.   Изтриване
 12. какво от всичко това Павле вярно е ти си добър БЪЛГАРИН по душа но каква полза от всичко това гледам и чета в последно доста такива статии които ме навеждат на мисълта че ние Българите сме велик народ не всички разбира се за мен истинските Българи-Траки са мъртви а останалата част са асимилирани както обичат на места както в тази статия да се изразяваме тук в България сме свидетели на всичко лошо което човешката страна може да предложи убийства лъжи мошеничество на низшия характер на човека въобще като се започне със всичко нали то се знае че нарочно стават тея неща как си мислиш че тези статийки ше повлият на човека няма да казвам обикновен че това е омразна за мен форма на обръщение защото си мисля че всички можем да сме уникални ако не сме пропагандирани от тъй наречените просветени въобще нищо не е добре във нашата страна и ми и мъчно че гледам как се пише че от българите по велики няма но все се гледа миталото Кубрат Атила може би даже четох нещо за самия Ной и какво от това като към днешна дата народите нациите са разпределени а ние си имаме наша си България сас 2 милиона цигани за които искам да кажа самата диктатура която се прови от някои хора скрити по сянката на тъй несъществуващата демокрация постоянно се говори за тяхната интеграция за да се хвърля прах в очите на хорана...и за останалата част 3 милиона пенсионери които всяка вечер се чуват по телефона със сина щерката внуката..или какъвто роднина имат във САЩ Германия или пр. и от нищета ни се появява комплекси и се хвалиме че са там а тайничко си плачем да са при НАС и наистина ли ги правиш тия изявления и ДОКАЗАТЕЛСТВА със надеждата че нещата ще се променат или сме свидетели на поредната реклама по съвременен типаж за превличане на типаж дано не е така че крайно време е да излезнат хора със дух който не е прободен с нож на материалния свят.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Спароток, извинявам се, че отговарям преди тебе на отчаяния Българин. Между другото, отчаянието е един от най-големите пороци в Християнската религия.
   Господине, всеки гледа, но вижда това което му се иска. Видяхте ли стотиците хиляди Българи на юбилейния събор тази година в Копривщица. Три дни, от сутрин до мръкнало, на седем естради, сред чудната природа в местността "Войводенец" се съревноваваха НАД ХИЛЯДА фолклорни състави от всички краища на България. А вечерите в Копривщица бяха незабравими от изпълненията на състави за Български фолклор от цял свят - от САЩ и Япония до Холандия и Скандинавия. Невероятно, но по-точно ... БЪЛГАРСКО.
   Само за сведение, през тези дни, в Копривщица, не забелязах НИТО ЕДИН РУСНАК или РУСКИНЯ, които като много шумни и гласовити се набиват в очи по нашите курорти. Другото е, че със заповед на кмета, през дните на събора беше забранена чалгата в района. Една от големите награди я спечелиха, ПОМАЦИТЕ ОТ СЪРНИЦА с божествения си Български фолклор от Родопите.
   Този събор на Българското Народно Творчество беше поредния шамар за всички БЪЛГАРОФОБИ,

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  2. Господин Анонимен,
   Първо искам да Ви поздравя за рекорда, който сте постигнали и Ви предлагам незабавно да кандидатствате за най-дълго изречение в книгата на Гинес!
   Съвременната ситуация в България е горе-долу такава, каквато я описвате, но и в целия свят нещата не стоят по-добре. Този блог се бори срещу определени лъжи в българската история, но по моето скромно мнение, каквито и „хора с дух да излязат“, те не биха били в състояние да спрат нарастването на световното беззаконие! Ако се интересувате от бъдещето на света, можете да прочетете в пророк Даниил и Новия Завет, най-вече в книгата Откровение, какво е предопределено да се случи.

   Изтриване
  3. Господин „ИМПЕРИАЛИСТ“,

   Много ценя Вашето участие в блога! При все това искам да Ви помоля да изясните на каква основа, взета от Святото Писание, базирате Вашето мнение, че „отчаянието е един от най големите пороци в Християнската религия“. Благодаря педварително за Вашия отговор!

   Изтриване
  4. До Анонимен10 септември 2015 г., 21:09

   Въпросът Ви е уместен. Вижте в Библията - "Трета книга Царства", а също и :
   ЗА ОТЧАЯНИЕТО - слово в Неделя пред Богоявление ...
   www.pravmladeji.org/node/1136
   "Отчаянието е най-големият грях. Бездната на Божието милосърдие е по-високо от всички наши грехове, както се и пее в един ирмос на канона...."

   "Въпроси при изповед на Православни Християни"
   www.pravoslavieto.com/docs/Tainstva/izpoved/vaprosi_pri_izpoved.htm

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  5. Логично ОТЧАЯНИЕТО е липса на Надежда, всички знаем, че надеждата умира последна... за хората, който не могат да мислят сами -> да си отчаян означава да си вече мъртъв, да си се предал, един вид стъпка към самоубийство.. Самоубийството се води за най големия грях в християнството...

   Изтриване
 13. Здравей, Спароток.
  От много време чета публикациите ти и ме изумява всичко това, което е било крито от нас. Имам и няколко въпроса. Какви са всъщност постиженията на гърците? Може ли малко повече за историята на сърбите? Предлагам да ги напишеш като отделни статии, за да може повече хора да ги видят. Благодаря и поздрави!

  Murfut

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За историята на сърби, хървати и словени вече подготвям материал, скоро ще го публикувам.

   Що се касае до положителните постижения на гърците...това е труден въпрос.

   - от работите на Платон става ясно, че са се учили от тракийските лекари

   - благодарение на Алкидамант знаем, че Орфей е създал азбуката, която ползват

   - сведенията на Страбон позволяват да кажем, че тракиецът Евмолп е въвел Елевзийските мистерии в Атина

   - Плиний твърди, че керамиката е открита от атинянина / пеласга Кореб.

   - на тракийския Дионис се приписва създаването на търговията

   - от Херодот знаем, че укреплението на Акропола е строено от пеласгите, те са и хората, които облагородяват земята там, гърците им завиждат и я отнемат

   - Плиний твърди, че дърводелството е въведено от пеласга Дедал

   - на траките Орфей, Тамир, Лин, Мидас се приписва създаването на разични музикални инструменти

   - за траки и пеласги се казва, че те са изобретили бигата и квадригата - впряг с два и четири коня

   - най-ранните плавателни съдове биват приписани на мизите и трояните

   - Татиан Асирийски твръди, че гърците вземат геометрията от египтяните, от вавилонците астрономията, а гаданията от траките

   - обработката на мед, бронз се приписва на фригиецът Делас

   - тракийските халиби са научили гърците да обработват желязо и така се е родила гръцката дума халипс - стомана


   На гърците признавам едно нещо - няма по-хитри от тях...

   Изтриване
 14. Човече! Вземи една граматика за II клас и виж как се съставят изречения и къде се поставят препинателни знаци, за да разберем какво искаш да кажеш!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Честно казано, сутринта много бързах и нямах време да си проверявам пунктоацията.

   Murfut

   Изтриване
 15. Като оставим настрана поредната инсинуация, че пеласгите са роднини на траките(подобно на другата тиражирана такава за мизийците-българи от Серафимов) и че траките изобщо имат нещо общо с старите балкански жители понеже и те са индоевропейски пришълци тук като гърците, а трако-пеласги не са споменавани никъде освен от Серафимов, всеки с елементарно критично мислене си задава въпросът: - Защо след като траките имат някаква връзка с пеласгите (според твърдението единствено на Серафимов), те не са наследили нищо от техните знания и умения, а гръцките “африканци” са положили(възприели/продължили) основата на цялата съвременна култура, изкуство, философия и наука, въпреки че са пришълци?
  Даже и сега Серафимов постоянно цитира гръцки, римски и византийски историци и ни един тракийски? Освен това не се знае дали преди това не е имало по-развити култури свързани с мегалитното строителство, а пеласгите и те не са нечии наследници.
  Който иска да научи нещо по-сериозно от предубедени любителски твърдения за старите “гръци” може да го намери много лесно. Ето какво пише в енциклопедията( https://en.wikipedia.org/wiki/Mycenaean_Greece ) за Даная, и за произхода на имената: Атина, Посейдон, Дионисий, Зевс, Хефест, Арес, Хермес,...
  Всички данни и логиката показват, че “траките” са били доста по-встрани от всичко това в сравнение с елините. Докато те са се задоволявали с по-добрите земи и по-лесно съществуване, то гърците са развили корабоплаване, търговия и връзки, с цялото Средиземноморие, Африка, Близкия Изток та до Индия, а оттам и по-високото духовно, културно и научно развитие.
  “Южните ни съседи са знаели добре, че ако българите се изкарат чужденци, то те не могат да претендират за изконно право върху земите, в които живеят” – Това са ”глупости на търкалета”. На никого не му е пукало за нечии претенции тогава. Претенците са се предявявали, защитавали и признавали единствено чрез правото на силата. ООН-ето, толерастията и прочее ...растии, са се появили доста по-късно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Павле, за втори път ми се случва да подозирам, че зад „Атеас“ стои името Божидар Димитров. Не става въпрос за „голямата чест“, която се оказва на блога, но някои смятат, че изрази като „не му е пукало“ или „глупости на търкалета“ често излизат от езиковата съкровищница на мастития професор.

   Изтриване
  2. Ateas, много хубав коментар.
   Доколкото схващам смисъла му, поставяте въпроса за тракийската идентичност.
   От известните 118 „тракийски” племена, НИТО ЕДНО ИЛИ ГРУПА ОТ ТЯХ, не се е самоназовавало Тракийци. Траки не е етноним. Траки е прякор, по всяка вероятност ругателно-обиден, съдейки по запазеният му смисъл в гръцкия език. За справка, вижте във великолепния тълковен речник съкровище на големия гръцки езиковед Георгиос Бабиньотис.
   Друго. Римският император (235–238), Гай Юлий Вер Максимин (Gaius Julius Verus Maximinus) е наричан от сенаторите Трак (Maximinus Thrax), не Тракиец (Thracius) ако би идвало от произхода му, защото е убил тези от тях които са били уличени в корупция. След поръчаното му от тях убийство, е осъден на „Заличаване от историята” (Damnatio memoriae).
   Разбира се, че при това положение – „Траки” не е етноним, няма как:
   1. да има връзка на „траките” с т. н. Пелазги
   2. да има „тракийски” историци
   3. да не е вярно, от части, твърдението Ви, че „“траките” са били доста по-встрани от всичко това в сравнение с елините”
   А за „глупостите на търкалета” - може да отидете до Роженския манастир, близо е до Мелник и в църквата изографисана по гръцки да поразпитате защо вляво от входа, мазилката на стената е свалена в един малък участък и какво се вижда от по-долния слой. Ще Ви разкажат една „много любопитна” история от първата половина на ХХ век, която се е разиграла в тази църква.
   За корабоплаването – поинтересувайте се какво е записано в османските данъчни тефтери за занаятите на Шопите от с. Драгалевци - Софийско и в какво се е изразявала ангарията към султана на гр. Самоков.
   Не си мислете, че се надявам на разбиране от Ваша страна, по всичко личи, че „бетона” в главата Ви е много здрав, написах го заради Спароток и четящите и пишещи тук Българи милеещи за Отечеството си.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. До Анонимен10 септември 2015 г., 20:51

   Не мисля, че зад псевдонима Атеас се крие д-р Божидар Димитров. Той е доста по-образован и доста по-подготвен от анонимния страхуващ се открито да поеме отговорност за думите си.

   Изтриване
  4. До ATEAS

   Няма да е зле първо да провериш в тълковните речници какво означава думата инсинуация преди да я употребиш. Това, че ти не знаеш за нещо, не означава, че то не съществува.

   Не първо аз, а хора преди мен са писали за родството между траки и пеласги, това прочее се знае от всеки що годе образован човек.

   Ето ти няколко цитата от учени от БАН:

   - абантите, които през Античността са причислявани към трако-пеласгите - с.28

   - пеласгите, които са част от трако-пеласгийската общност, са споменати като съседи на Троя - с.29

   - тракийският/пеласгийският език е говорен не само през Античността, но и още през Неолита - с.43.

   К.Порожанов, Общество и Държавност у Траките, STUDIA THRACICA 6, 1998.

   Препоръчвам ти също и това четиво - Vl.Georgiev, L'ethnogénese de la peninusle Balkanique d'apre les données linguistique, 1971.

   Изтриване
  5. Дай по-сериозно. Кои от съвременниците им са ги наричали трако-пеласги? Аз поне не съм срещал такова нещо, а ги споменават поотделно. Това е някаква съвременна класификация въз основа на прилики, понеже на капацитетите не им е ясно защо гърците са ползвали двете наименования. Все едно след време да се говори за българо-руснаци например, без да се отчитат някакви си хиляда години разлика в историята на формирането им, и да се обяснява, че езикът им е общ от Неолита.
   С тая методология нищо чудно, че са ти такива резултатите. Каквито параметри подадеш на входа, такъв резултат ще получиш. Ако ползваш сведения на съвременници ще е едно, а ако ползваш изкривени преработени и непроверени данни - друго. Теб обаче те устройва това което е в полза на твоята теория и отхвърляш което противоречи. На това му казват уйдурма.
   По дълго писане изобщо не може да се сравняваме, а не може кратък разбор на толкова като твоите манипулации. И аз се питам на дума ли ти плащат и кой? Ще отчета тая забележка, щото досега нищо не съм взел. :)

   Изтриване
  6. Никой също не е наричал българите иранци, или поне роднини на иранците, но ето, намират се хорица, които се опитват да внушат, че българите са иранци :)

   Ако си беше направил труда да попрочетеш специализирана литература, щеше да знаеш, че траки не е самоназвание, а екзоним. Трако-пеласги, трако-пеласгийски език е научен термин, както например хети. Истинското име на хетите е неси, несити, а на езика си казват несили.

   По принцип никой не е същестувал и народ с име индо-иранци, но терминът си се ползва, нали ?

   Изтриване
 16. ха аз съм тъй наречения отчаян българин и това ли можа да измислиш момче че не съм слагал нежните запетаи и точки ли е за това сме тъй ограничени харата в световен мащаб някой като напише мнението при това не искам да ангажирам никой с моето мнение и се започват присмешки та аз питам каква е ползата от всички тези разкрития като наща българия тия гени които се посочват че притежаваме от траките все повече се размиват няма да има оправия ние сме си все дупедавци пак казвам и да е имало добри българи преди освобождението сега вече няма от 130-40 години ни управляват продажници и не ми казвайте че тези разкрития които се правят са далече от това което пиша те ще бъдат безсмислени ако нещата стават недай си боже по зле в тая страна на всякъде има лошо но ще ме извинявате като в наша България няма НИКЪДЕ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До „отчаяния българин“

   Драги Господине!
   Въпреки споменаването на някои съвременни истини, съветвам Ви да приемете отправената към Вас критика и да не се опитвате да натрапвате на блога Вашата пораженческа идеология! Само като оценим делото на Павел Серафимов ще си дадем сметка колко безпочвени са твърденията Ви, че „сега вече нямало добри българи“! А и от коментара на „ИМПЕРИАЛИСТ“ ясно личи колко сте далеч от истината!

   Изтриване
  2. Анонимни господине, ако Вие решите да определите себе си като дупедавец - правете го, никой не Ви спира, но не давайте същата квалификация на остатъка от народа ни. За това нямате моралното право понеже нито познавате всички българи, нито пък намирате смелост открито да застанете зад думите си.

   Изтриване
  3. Бог да благослови Г-н Серафимов и всички негови последователи в този блог!И Господи,Всички сме Българи!Да бъдем съпричастни и да се подкрепяма,а не да се мразим и да си мерим знанията.Г-н Серафимов се е заел с нещо уникално-да върне гордоста и родолюбието в Българина а това е достойно за уважение.

   Ивайло Георгиев

   Изтриване
 17. Ммм даа,
  Тоя Есхил,като е казал на гърците че не са като хората от нашите , повтарям, нашите, земи ,какъв е бил? Определено не е гръчкав.
  Г-н Серафимов ,
  остави го Павлос да крещи от време на време ..Как иначе да го "удряме" по чугунената му глава , да му се намести промития мозък.
  Ей такива кресльовци се оказват най българи от българите. Може пък да му се наместят мозъчните клетки.
  Атеас,
  -===Като оставим настрана поредната инсинуация, че пеласгите са роднини на траките(подобно на другата тиражирана такава за мизийците-българи от Серафимов) и че траките изобщо имат нещо общо с старите балкански жители понеже и те са индоевропейски пришълци тук като гърците, а трако-пеласги не са споменавани никъде освен от Серафимов,..==
  А стига , траките и пелазгите нямат нищо общо само са през един баир едни от други или през една река ,а гърците са елини дето ги дели едно море.Логика та дрънка.
  ===те не са наследили нищо от техните знания и умения, а гръцките “африканци” са положили(възприели/продължили) основата на цялата съвременна култура, изкуство, философия и наука, въпреки че са пришълци?===

  Е хубава работа, голяма приказка казахте, изкарвате гръчкавите африканци пришълци от по висша раса. пристигнала от космоса и измислили всичко. . Дори да е така няма начин знания ,опит да не се наследяват. .
  Даже има една приказка . Всичко ново е добре забравено старо.Та да попитам в този ред на мисли , имало ли е елини в Африка че да се нарекат елини? Та да повторя , Есхил , който казва че не са като хората от нашите земи гръчкав ли е? Есхил не е от тяхната земя нали?
  Четох наскоро как са се избирали императорите и на какъв език са говорели , в Цариград.Военоначалник , отблъснал някакви племена или се справил с размирици в империята и със събраните войници , хайде в Цариград и става император.И даже не знае ромейски език , ами си говори на майчиния си език.
  Някакви писари , дето ги наричаше дядо ,там пишат книгите. Това да препишеш от нещо старо , да напишеш какво правят другите не значи че ти си го открил.
  === Възприели и продължили === това че са го възприели не значи че са го продължили. Продължили са го , усъвършенствували са го, новото са го открили тези които са воювали, работили , строили а не писарите.Писарите са само едни регистратори.И то не винаги коректни.
  ===Даже и сега Серафимов постоянно цитира гръцки, римски и византийски историци и ни един тракийски?
  За това на българските царе им е дошло до гуша от некоректни писари и са си поръчали азбука за да пишат своите виждания за нещата а не ромейските. И пак са им горени книгите и до ден днешен се горят библиотеки, паметници.
  Горя библиотеката в Москва с оригинали, Какво ще кажете за изгорения храм на Бел,в Палмира?Какъв е тоя Бел?
  А да не продължавам да анализирам писанията ви. че и запетайките ще ви оспоря, дето аз не съм се ровила в дебели книги , а само дядо ми е набивал канчето да уча думи разни.
  Май пак трябва да започнем да пишем на камъни , че както се запали света пак ще останат камъните и нищо няма да остане и от "византийското " ви книгопечатане.После пак трябва от парчета да се събира истината.
  Брей ,много ви е лесно да изгорите, захвърлите , закопаете,потопите под вода да убиете нещо и да кажете че не съществува.. Сталинска, Хитлерова работа е вашето.Варвари от четирите посоки на света.Кой на където тръгнал все от тук иска да минава.
  Я заобикаляйте. Бог ни пази - тоя път с бедност. Така че да не се оплакваме, а да сме благодарни..

  Рорик
  Какво искате да му затворите устата ли на Серафимов.Ми той не е само той ,цитира и други,хайде търсете ги по света и им затваряйте устите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много неудобни ръкописи са изгорени, никой пожар в голяма библиотека не е случаен, никой...

   Изтриване
  2. Така е Рорик, руснаците и американците и тн западна европа е във война с България от години.. За това се краде и унищожава изтока с циганите араби и всичко, което да докаже и покаже, че всичко е българско..

   Изтриване
 18. До Ateas: Като оставим на срана това линкче, което по скоро потвърждава, отколкото отхвърля тезата на г-н Серафимов, ще Ви открия една дълбоко пазена тайна, която ще Ви даде отговор, защо древните гърци са се занимавали предимно с мореплаване, изкуство и наука, а не са си стояли вкъщи. Те са се чудили как да избягат от грозните и заядливи жени гъркини, техните съпруги!При трако-пеласгите пък(нашите прадеди), нещата са били напълно реципрочни! Те са се чудили как по-задълго да останат при прекрасните си богоподобни жени... :-)

  ОтговорИзтриване
 19. Пак съм аз отчаяния годподин,искрено се надявам от сега нататъка нещата да се променят.На ясно съм че тези промени не стават от днеска за утре,обаче не виждам никаква промяна.От много време насам казвам на хората че има неща от нашата история,които не се връзват,и не може историята както е в учебниците ни да почва от уж освободителната 681 г.,и не искам да бъда разбиран грешно,не съм въобще отчаян както вече ми излезне име,напротив всячески казвам на хората за неща които ги чета и съм сигурен че са истина.не седя безучастно,но пропагандата е много голяма трябват повечко сайтове и много,много повече хара да привлечем аз изгарям за каузата.Не искам наще деца да не знаят до още по-голяма степен кои са,но трябват повече зъби по-големи мерки и да направие така че тия който отровиха родината ни да изчезнат,и да дойдат хора които да работят за наще инереси да има допитване пряко до народа,така трябва да бъде,че тези не 25 или там колко са вече от несъществуващата демокрация,а и много преди това ние намаме хора,които да работят за нашите интереси,а такива има,но корупцията която е не им дава да просъществуват като кадри.Благодаря.

  ОтговорИзтриване
 20. Уважаеми Г-н „ИМПЕРИАЛИСТ“,

  Във връзка с изказването Ви, че „отчаянието е един от най големите пороци в християнската религия“, Ви помолих да подкрепите това Ваше мнение с фактически материал от Евангелието. Вие давате един пример от Стария Завет и някакви православни нравоучения. При положение, че тук ратуваме за историческата истина, считам че не е безполезно да се противопоставяме и на заблуди, отнасящи се до духовната сфера. Нека видим какво казва Новият Завет по този повод:
  – „Развеселете се, народи, с любовта Му“ – Римляни 15:10
  – „Радвайте се ВСЯКОГА в Господа; пак ще кажа: Радвайте се.“ – Филипяни 4:4
  – „И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за Вас.“ – 1.Петрово 5:7
  –„Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?“ – Римляни 8:31

  Ако това е недостатъчно, намерете конкорданс и вижте какво е дадено там по повод отчаянието при християните.
  Не ме разбирайте погрешно – моето уважение към Вашата ерудиция и ангажираност в блога си остават непокътнати.

  ОтговорИзтриване
 21. До всички господа и госпожи, които защитават КРАДЦИТЕ, РАЗБОЙНИЦИТЕ, ПИРАТИТЕ И УБИЙЦИ ГЪРЦИ!!! Гърците били основатели на днешната цивилизация??? Основатели ама друг път. Западните учени вече си признаха, че поради празно пространство в историческото време между 8 и 3 век пр.н.е. са измислили гръцката цивилизация. Четете повече, преди да папагалствате. Освен това как си представяте тези пирати и разбойници да създадат величествените храмове в Атина? Дошли гърците-негроиди в Пелопонес и какво заварват? Едно общество на много по високо развитие от тях. Затова и старите автори казват, че тогава гърците наричали месните пелазги богоравни.Минава време пришълците усвояват всички постижения на завареното население, то започва да им става неудобно и те го унищожават по свой си разбойнически начин. За сравнение искам да ви попитам, когато комунистите завзеха властта през 1944год. кого избиха първо? Във всяко село първо са убивали кмета, попа, даскала и по интелигентните хора.Когато един примитивни хора се сдобият с власт, те се освобождават първо от интелигенцията. Помнете това, следвашият път когато решите да пишете за "великите" гърци.
  Big Defender

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като се избият интелигентните хора, т.е. водачите, народът вече е маса, която може лесно да се влияе и моделира, или даже систематично да се унищожава.

   Изтриване
 22. На големия остров в Дуранкулак археолозите разкриват в момента може би най-голямата известна до момента каменна сграда в Европа, както и пещ, използвана близо 80 години – уникално култово съоръжение на 7500 години с обща запазена площ над 200 кв.м.(или 2х200, ако е двуетажна).
  „Хората, които са живели на това място не само са били отлични строитали, но са и сред първите хора, които са започнали да топят метали – самородна мед, самородно злато, изработват накити от тях и търгуват с далечни земи...“ ( информация на БНТ ).

  КАКВО ЩАСТИЕ ЗА ТЕЗИ ХОРА, ЧЕ СЛЕД ХИЛЯДИ ГОДИНИ ЩЕ ДОЙДАТ ДАНАЙЦИТЕ ОТ ЕТИОПИЯ ДА ГИ НАУЧАТ НА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не случайно е казано, че Бог не може да промени историята, но на историците това се отдава...с повтаряне на лъжи. Не случайно е казано и, че историята е поредица от лъжи, с които всеки се е съгласил.

   Изтриване
  2. Да, ето я и връзката към сайта на БНТ:
   http://bnt.bg/news/nauka-i-tehnologii/novi-nahodki-na-ostrova-v-durankulak

   Изтриване
  3. Темата с Дуранкулак беше току що продължена в предаването Вяра и общество и съвсем недвусмислено направено разграничение между раннохристияните и славяните,за твой ужас :)

   Изтриване
  4. Защо за мой ужас ? Старите славяни са гетите, част от тях приема християнството едва през IV век, докато траките от Филипополис са християни още в Апостолско времe - I век.

   Дори и през VII гетите на север от Дунава все още не са приели християнството, та за какъв ужас става дума???

   Изтриване
 23. и още по темата за траките :0 http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?132958-Historians-note-that-Odin-who-was-a-very-popular-Thracian-ruler-Thracians-a-hidden-history/page105

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Один може действително да е роден на Балканите и след пристигането си в Скандинавия да е станал владетел там, а по-късно да е обожествен.

   Изтриване
  2. ОДИН е от ВАЛХАЛА, аз ти бях писъл преди време, че ВАЛХАЛА, БАЛХАРА е всъщност БЪЛГАРИЯ, страната на боговете.. Один, ЕДИН е бог, ОДИН.. Тогава беше писъл, че нямало общо между Один и Тракия, камо ли България, като по късно име... :) вземаш да се образоваш Павка.

   Изтриване
  3. Да се сравнява скандинавският религиозен термин валхала с измислената държава Балхара е доста несериозно.

   Недей да приписваш на хората собствени фантазии.

   Изтриване
  4. До Анонимен13 септември 2015 г., 13:39 Господине, с цялото ми уважение към вас но Один е доста късната скандинавска весия на древно германското божество Воден, по късно наричан Вотан. Моля ви проверявайте твърденията си преди да пишете. Не ставайте смешен в очите на тези които са малко по-запознати по темата от вас. Колкото до "В/Балхал/ра", гн, Серафимов мисля бе изчерпателен по темата. А мен лично друго ме гложди около скандинавските ни братя. Прочутия Рагнарог- тяхната версия за края на света може да бъде намерена чак на другия край на света. Мисля че беше при местното население на Огнена земя, и учудващо отново наречен Рагнарог! Мита в основата си е същия като този от Скандинавия. Сега ние знаем че викингите са посещавали Америка, че прочутата от сагите им Винланд е днешните крайбрежия на североисточна Северна Америка. Чудя се могли ли са да стигнат и до най-южният край на Южна Америка? Скромният ми 28 годишен житейски опит ме е научил че няма такова нещо на света като случайност или съвпадение.

   Изтриване
  5. П.П.
   Гн Серафимов, мога ли да попита какво трябва да значи това:
   "Коментарът ви ще се покаже, след като бъде одобрен."?
   Сам вие твърдите че ние сме били, сме и ще бъдем толерантен народ Моля уважавайте мнението на другите! Колкото до просташките коментари на определени ексре... прощавайте, елементи, то те ще бъдат убити с мълчание, както е казано в поговорката.

   Изтриване
  6. Г-н Стоянов, в името на толерантността Ви моля да ми позволите сам да определя дали да пускам просташки коментари, или не.

   Изразяване на мнение е едно, а злословене, ругаене, отвличане на вниманието и обезличаване на темата са съвсем различни неща. Те нямат нищо общо с личната позиция, те са нещо негативно, което не бива да се поощрява като му се дава възможност за изява.

   Изтриване
  7. Просто за първи път виждам подобно нещо в публичен сайт.

   Изтриване
 24. Явно разрушках мравуняка, но както казва Серафимов - фактите са си факти. Елините идват на мястото на микенците и минойците. Някои казват, че са им преки генетични наследници, та да не се чудите що тия “африканци” са бамбашка от “трако-пеласгите”, не се имат за “траки” и са на по-високо ниво на развитие. Римляните изместват етруски, картагенци, египтяни. После нови варвари изместват римляните, а османците ги довършват. Преди тях има по-стари и развити култури изместени от индоевропейците около 3-4хил. ВС. Въпрос на терминология е за “траките”, но Серафимов я използва, за да препише предишни достижения на тия “траки” и не ни казва откъде почват и идват, а те не са от началото на света, както той ни убеждава(аналогията с македонизма е абсолютна). От всички тези култури има материални доказателства(даже и да са изчезнали/избити основателите им), има приемственост и значително цивилизационно влияние върху новодошлите с изключение на нашите “траки” и османците. Върху тия “траки” цивилизоващо духовно, културно и технологично влияние оказват гърци, келти, римляни, българи. Тия същи “траки” получават обща(римска) идентичност едва при римляните, когато стават римски граждани. Това са външни фактори, които им се налагат, а те не осмислят нищо(в сравнение с други) от цивилизацията преди тях – значи или не са я заварили, или толкова са могли да възприемат. Българска идентичност започва да им се налага с основаването на аспаруховата българска държава. Българите налагат своя цивилизация с писменост, култура, философия, политика изместваща гръцката. Българите основават империя с която се съобразяват предците на “великите” европейци. Серафимов обаче, бяга като дявол от тамян от темата за българската държава. Защо ли? Иначе ни убеждава, че е българин и търси истината за българската история. Той и всичките му последователи явно имат някакъв комплекс от българската си идентичност, та търсят някаква друга, в случая – тракийска. А може би се възползва от комплексарщината на масата, за да провежда поредната политика в услуга на чужди интереси?
  Зловредните му (антибългарски) лъжи се покриват напълно със значението на думата “инсинуации”, така че е употребена точно на място.
  На тия дето броят запетайките, явно това им е единствен аргумент за спор.
  Досмешава ме от предположенията за Б. Димитров. Човекът е на друго ниво, както казва Серафимов, та да следи и коментира тракедонските измислици тук.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Оставам с впечатлението, че ти се плаща на дума :)

   Изтриване
  2. „Братко“ Атеас,

   От цялото ти словоизлияние съм съгласен с това, че „човекът Б. Димитров“ е на ниво, различно от твоето, поради неспособността ти да направиш разлика между глаголите „да прЕпише“ и „да прИпише“. Ако съм се заблудил, че си Б. Димитров, било е само поради това, че и той употребява същите просташки изрази като тебе, но това не е странно, ако ти си например негов фен...

   Изтриване
  3. Ateas12 септември 2015 г., 0:46, браво, напредвате! Забелязвам нови неща, коeто показва развитие. При толкова бръз напредък няма как да сте проф. Божидар Димитров – Вашият идол, той горкичкия за 20 години успя да премине от Хан, само до Кан.
   1. "....Въпрос на терминология е за “траките”....." . Великолепен Ваш бисер, на който проф. В. Фол много „ще се зарадва” - "траките" са понижени до терминология.
   2. ".....Българска идентичност започва да им се налага с основаването на Аспаруховата....." Много интересна теза, намирисва на МИСТИКА! Дошлите от незнайно къде Българи, налагат своята идентичност на вече измрелите "траки", най-многобройния народ след индийците /вижте Херодот/.
   3. Сигурно, поради късния час, сте имали прозрение за „мравуняка”, но много преди Вас, .... „Пристигна с атридите и самси Ахил със своя собствена войска, наричани някога мирмидонци, а сега българи, 3000 души“, пише Йоан Малала, (мирмидонци от гр. μύρμηξ, „мравки“)....... „и тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби, и заедно с тях Ахил, синът на Пелей и на Тетида, дъщерята на философа Хирон, водейки войска от хуни-българи-мирмидонци на брой две хиляди и петстотин“ споменава Йоан Цеца.
   Забележка:
   1. Пък името на този Ахил ”...... що докара мъки безброй на ахейци.....”, като се прочете на обратно става на Лиха, а според руските тълковни речници, това е субект, който носи беди... - пореден случай на бустрофедон при имената от древността.
   2. Позволявам си да допълня Спароток, защото на някой може да не му е ясна връзката на Атина с атес. АТИНА = тАТИНА , татина, бащина, защото богинята Атина идва на бял свят, ражда се от главата на Зевс, която богът ковач Хефес разцепва.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  4. Между другото, не са много хората, които биха споменали думата тракедонизъм ;)

   Изтриване
 25. Поздрави за поредната статия!!!
  Беше много интересна за мен...вероятно,защото виждам нещата по същият начин,по който ги описваш и ти.
  Може само да добавим, че това нашествие и последвалата го асимилация се случват не само на балканите но и в мала азия и италийският п-ов. Все Тракийски=Български земи по това време...
  Чета внимателно и с интерес статиите ти.Не пропускам и коментарите под тях.
  Прави впечатление,че противниците ти са станали доста активни в този блог :)))Това е добре...Искам да видя някой културен и знаещ човек с истински аргументи да те обори...Четири-пет години вече чакам някой да обори вижданията ти за историята на Българите...
  ...Явно Истината няма как да бъде оборена!!!!!
  Успех!!!...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И аз чакам културен противник, който да спори с аргументи, а не с ругатни, но уви :)

   За процесът на асимилация в Мала Азия имаш право, там дедите ни са се запазили по-дълго време, но с помоща на Рим противниците ни са унищожили българщината.

   Изтриване
  2. Така е Мала АЗИЯ е все българска и всичко около нея... По късно Араби, Африканци, Турци и такива ми ти мелези, уножават българщината там...

   Изтриване
 26. http://bnt.bg/part-of-show/ka-m-nachaloto-na-hristiyanstvoto-po-nashite-zemi

  ОтговорИзтриване
 27. Atheas,сляп ли си,или глух,не виждаш ли и не чуваш ли в българските диалекти,фолклор,национални носии?Тези неща не са били в библиотеки,та да бъдат унищожени!Нима са само на 12-13 века?Не се излагай бе!

  ОтговорИзтриване
 28. ===На тия дето броят запетайките, явно това им е единствен аргумент за спор===
  Изрично казах че аз не водя и не мога да водя спор. Но хората, които могат са го направили с факти. Единственият ваш факт е википедията. . Аз си задавам въпроси, на които официалната наука, дето пише учебниците на децата ни , не може да отговори.Тя предполага. Тя обявява факти които не знае за несъществуващи.Тяхното доказателство са думите "доказано е".Доказано е че траките са изчезнали.Има и теории че и българите са изчезнали а тук има славяни и гърци , дошли от Москва., дошли от Африка. , люлките , защитниците , освободителкитета на славяните и православните, люлките на цивилизацията. .Тази Москва която окраде архивите на България и не иска да ги върне и си запали библиотеката. .
  Ето до къде доведе тази лъжлива история. До жертви в Украйна , Сирия.
  Радвам се че пишете защото така научавам отговори на въпросите си от знаещите.
  Щом сте тук и вие си задавате въпроси , но начинът по който ги задавате е злоблив. Конкретно , с добронамереност задайте въпросите и ако не ви харесват отговорите , пак питайте. добронамерено.

  Рорик. .  .


  .

  ОтговорИзтриване
  Отговори

  1. Здравейте Рорик, и аз като Вас и датския принц, обичам да задавам въпроси прости, но логични, на които официалната ни история гузно мълчи.Смея да твърдя, че в нея има толкова много смехотворни и нелогични писаници, че моя дядо ,,обикновенния български земеделец, син на върнал се от САЩ доброволец, загинал от руски куршум в Добруджа, би могъл да изпоти всеки днешен академик и професор.Защото официалната ни история противорвчи не само на фактите, но и на елементарната логика, да не говорим, че противоречи на движещите човешкото развитие процеси. Аз. съм термодимик, имам голям опит в анализа на сложни системи и процеси, използвайки абстрактни понятия и математически, предимно статистически методи, приложими за всякакъв род процеси с единственото условие, в конкретния процес да участват статистически значим брой обекти. Затова днес математическите методи на термодимическия анализ се използват не само в макроикономиката и финансите, но даже и вюанализа на историческите събития и техните движещи сили. Разбира се, става въпрос за най-вероятните и обосновани от действащите движещи сили събития. Конкретнте доказателства са предмет на много научни дисциплина. Но всички те се вписват в общите тенденции в развитието на човешката цивилизация. А логиката на това развитие показва, че сшучайно, именно в нашите земи се ражда цивилизацята. Ако някой проявява интерес към анализ, сюрадпст бих споделил моите разсъждения.
   П.П. Спомням си, че през 1959г., когато се провеждаше укропняване на ТКЗС-тата, дядо ми,капанец от с.Дряновец, казваше, че хората от съседното село Осенец, които се бореха, те да станат център на новото голямо ТКЗС, са гърци, в смисъл на лоши хора, хитреци и мошвнници. Какво беше моето изумление, когато десетилетия след това прочегох, че когато Юстиниан Велики е искал'да каже, че някой е лош човек, е казвал, че той е грък!? Кръвта вода не става, сънародници мои! Нека добритв ни южни съседи да приемат този фактюкато исторически такъв, израз на политическите борби от времето Юстиниан Велики, а не като база за днешните ни отношения. Всъшност, те най.добре знаят каква е истината.

   Изтриване
  2. До Анонимен13 септември 2015 г., 21:18
   Хуманитаристите, по принцип не си затормозяват мозъка да учат Математика, а какво остава за Термодинамика. Официалната Българска История, видяна през призмата на Термодинамиката, е една АБСОЛЮТНА ГЛУПОСТ. Чрез Термодинамиката несъстоятелните становища се забелязват много ясно и лесно, но за оборването им е необходим исторически подход, защото историците друг не знаят, а те пишат Историята.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 29. Георги Лозанов: Най-първо - липсват източници за всичките твърдения, изграждащи хипотезата че пеласгите са българи. Източниците за такива твърдения ще продължат да липсват, защото изворите за пеласгите са известни (за онези, които могат да четат гръцки). Няма откъде да се появят нови. Посочените източници са за факти, нямащи общо с изложените хипотези. Второ - както е термина - заради "оригинално" изследване, макар че и това определение звучи доста силно за спорния текст.

  Какво казва Г. С. Раковски знаем, знаем и повече от него, и особено гръцки език. Гърците никога не са писали "б" с "п", а с "мп". "П" на гръцки винаги се е пишело "п". А нашето "б" от античността до края на средновековието се е пишело "в", през античността по-скоро е звучало съвсем като нашето "б". От написаното от Раковски излиза, че по-скоро пеласгите са били белгийци Ухилен съм. Аз предлагам да се захванем също и за теорията, че и афганистанците са българи. Защото Кабул звучи съвсем като село "Кабиле" (ΚΑΒΥΛΗ), Ямболско, което съществува от време тракийско и до днес.
  За "Обичаи, традиции и фолклор" няма нито един исторически научен източник - няма откъде и да се намери. За "Антропология и генетика" - също, да не говорим за невъзможността изобщо да съществува такъв раздел, написан научно.
  "Хипотези" остава, защото твърдението е вярно и подкрепено с научен източник.
  "Пеласги"-"Пеларги" няма научна обосновка. Да се цитира Тукидид в източник "ТУК, с.73" е безсмислица, дори не може да се определи само като ненаучно. Няма нужда да си учен, та да си чувал как звучи "пеларг" на гръцки. "Пеларгос" е гръцката дума за "щъркел", от дълбока древност и до днес. Звучи си тъй както се пише, с ударение на "О". Гърците го произнасят с меко/влажно "л", което на нас ни е малко трудно. Че на Атинския акропол (щото акрополи - много) има пеласгийска стена, не може да е аргумент, че стената е била българска.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лозанов, аз никъде не твърдя, че пеласги и пеларги е едно и също, не разбирам защо вадите този "аргумент" коментирайки моя работа?

   Аз лично смятам, че пеларги е калка на лелеги - име на пеласгийско племе, което може да се обясни с блг. дума лелег-щъркел.

   Ако българите не бяха наседници на пеласгите, как да си обясним феномена, че пеласгийски думи се обясняват на български, а не на гръцки?

   Акад. Вл. Георгиев подлага на анализ блг. дума брей-вид растение и предлага етимология с брити-бръсна, наранявам, защото при докосване растението предизвиква обрив, рана. Георгиев допълва и това, че брей е точен аналог на пеласгийската дума брион - растение, което наранява при докосване.

   Фламандският учен Ван Виндекенс пояснява, че пеласгийските думи балиос, тирсос, тиясос могат да се обяснят с прилагателното бял и глаголите треса, движа. Мисля, че коментара е излишен.

   Пеласгийски селища като Кор-инт, Тир-инт, Провал-инт, Каминт съдържат наставката инт, за която Вл. Георгиев казва, че е идентична на стблг. - енте. Това, което Георгиев е пропуснал е факта, че в Късната Античност - инт вече се е развила в - енте. Мисля, че и в този случай коментара е излишен.

   Изтриване
 30. Георги Лозанов: Според най-разпространената теория българската народност се формира в резултат на сливането на три племенни общности на Балканския полуостров в периода V – X век -траки, славяни и прабългари. На практика етногенезиса на днешния български народ е по-комплексен. През V-VI век българската група от славяните заселва Мизия, Тракия и Македония, където се смесват с потомците на елинизираните и романизирани траки, илири и други народи, като готи, скити, сармати, келти, даки и елини. Втората фаза в образуването на етническия облик на съвременния български народ започва със създаването на Дунавска България от Аспаруховите прабългари и със заселването на Куберовите прабългари в днешна Македония през VII век, преминава през унифицирането на правото, административното устройство в държавата от хан Крум (803-814 г.) и завършва през IX-X век с приемането на християнството за единна религия и въвеждането на старобългарския език за официален в страната. През този период и в следващото хилядолетие към етногенезиса на българите допринасят власи, гърци, кумани, печенеги и други индоевропейски и тюркски народи прииждащи към българските земи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лозанов, в тази така наречена най-разпространена теория има няколко сериозни проблема.

   1. При условие, че на една територия се смесят няколко различни народа, винаги възникват анклави, такива в българия няма. Не съществува нито анклав с друг, отделен език както е във Франция, Ирландия, Уелс, няма и анклав от хора от различен антропологичен тип и носители на екзотични гени.

   - при нас българите се наблюдава точно обратното - хомогенно разпределение на хаплогрупите J2, I2, EV-13, R1a1, R1b.

   Нека приемем за момент, че готи, скити, сармати, скири, келти, даки, траки, илири, кумани, власи са напълно различни хора, носители на напълно различни хаплогрупи. Къде са се изпарили носителите на тези хаплогрупи?

   Носители на R1a1 обитават Балканите от 13 500 години.

   R1b също не е донесена през 3-6 век от Германия, или Галия защото носители на тази група са обитавали остров Крит от най-дълбока древност.

   За J2 EV-13 си се казва, че са типични за Балканите и Анатолия от най-дълбока древност, т.е. те също не са внасяни от пришълци от 3-6 век.

   I2 е типичен за древните жители на Балканите също, по-точно за северните Балкани където са живели гети и мизи.

   Гените на българите, а и липсата на англави показва ясно, че най-разпространената теория трябва да се преразгледа.

   Изтриване
  2. Хаплогрупи, гени и подобни глупости не подлежат на елементарна критика, те са просто смешни.

   Изтриване
  3. Обикновено хората се смеят на това, което не са в състояние да разберат.

   Изтриване
  4. Толкова много глупости без никакви доказателства. Г-н Лозанов, защо не проверите, например, от кога се пръква термина "прабългари", че тогава да си го използвате във формирането на българската народност. Проверете, не мързелувайте. Без да се обиждате ще Ви кажа, че бетонът в главата Ви е доста здрав.
   Ако желаете да се избегнат излишни спорове и произтичащите от тях нездравословни емоции, ще трябва да прегледате освен този блог на Спароток и предишния му. В него от септември 2009г. до 2013 има 250 постинга с по няколко десетки коментара. Искрено се надявам, че ще превъзмогнете себелюбието си и ще отделите необходимото време.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 31. Към Анонимен14 септември 2015 г., 20:28
  Най-лесния пример за смесване, е да погледнем какво става в Америка за последните 300 години да речем... :) Американците генетично едни и същи ли са, един народ ли са? Та, ако ние сме се смесили с няколко народа дошли от нанайка си дудукина щяхме да сме мазало като Американците. Колко им трябваше на Американците да се омешат така? И как ние не сме се омешили така, за не 100-200, ами 1000-2000 години ? Ако ние сме се месили , то е в Гърция, Унгария, Италия, Молдова, Украйна и тн...

  Още по турско време, по времето на Османското робство е било важно българите да се мешат само по между си, много родове са се женили за братовчедите си и тн., какво означава това, ами много просто всъщност Османското иго е успяло да ни запази като народ. Същото се вижда и при Арменците за пример. Могат ли гените на един народ да изчезнат, поради смесването с друг. За пример, ако българите бяха негри, а траките бяха славяни т.е бели руси хора, след смесването им при изтичане на определен период от време да, кажем 1000 години, какво ще наблюдаваме? Мулати? Бели? Черни? или и трите? Нека да го кажем по друг начин, определени доминантни гени ще покажат да речем как ще изглеждаме ВЪНШНО!, но отвътре все така ще носим тези други гени, който не се забелязват по този начин... Какво значи това - Черни и Бели се смесват, отвън доминанти са белите гени, но от вътре се показват черните.. т.е БЯЛ ли си или си Черен? Албиноси ли сме, Албанци ли? :) По една Баничка за размисъл, за тези, които имат тази нужда.

  ОтговорИзтриване
 32. http://www.michelangelo.cn/download/08_Genetics/new_pdf/eng_Sarmatians,_Avars,_and_Magyars_in_Poland,_Lithuania,_Croatia,_Albania,_and_Bulgaria,_historical_evidence.pdf
  Посмейте се!

  ОтговорИзтриване
 33. ==Анонимен14 септември 2015 г., 20:28
  Хаплогрупи, гени и подобни глупости не подлежат на елементарна критика, те са просто смешни.===
  Уважаеми господине,
  Това не подлежи на критика. Това подлежи на анализ и вземане на необходимите решения за здравето на хората, а не за разделението им. . Напред се натрупва информация. След това се анализира.Това не е по силите на един човек .
  Анонимен13 септември 2015 г., 21:18
  +++
  Преди 45години започнах да се занимавам с машини за обработка на данни.Пишеха се различни програми. Мои колеги бяха втрещени когато една нощ изчислителната машина изпечатва с големи букви "най големия носител на информация е кръвната клетка" .Тогава за генетика не се говореше.Руски математици се опитват чрез математичен анализ и програмиране да обяснят историята. Имат и нелогични изводи.Може би защото ползват само исторически данни. Явно са малко входящите данни,или са пренебрегнали такива от човешкото развитие.Например не са заложени достатъчно данни от генетиката, Трябва да се съберат входящи данни за обществено развитие, археология, генетика,култура включваща език ,легенди,народно творчество...,геология ,климат ....да се направи програма за анализ на тези данни и да се види резултата.
  Тогава историята ще стане точна наука. , а не средство за изменение на мисленето на хората.Ако се получат нелогични решение тогава ще се видят и грешните входящи данни.Та даже и от родовата памет, която не е записана в историята.
  Интересно виждане да се използва термодинамичен анализ, математически анализ? Имах 6 по термодинамика ,но не ми е специалност.Г-н Серафимов е събрал данни за езика и е направил някакви изводи и търси доказателства и в другите сфери на познанието.Що не му направите една програма и да използвате математически анализ да видим , какво ще излезе. Кои данни от така наречената "наука"история ще се окажат фалшиви? Но трябва да се започне от данните , а не от изводите. на писарите


  Рорик .

  ОтговорИзтриване
 34. ПАВКАТА РАЗБИРА ОТ ХАПЛОГРУПИ ТОЛКОВА - КОЛКОТО АВСТРОЛОПИТЕЦИТЕ ОТ АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ! ОБАЧЕ ЧОВЕКЪТ СЕ ПРАВИ НА ЕКСПЕРТ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По главните букви, с които си поднесъл коментара си, разбирам, че си много „гъст“ с „АВСТРОЛОПИТЕЦИТЕ“ след като си запознат с техните способности, но за съжаление такова название не съществува !

   Изтриване
  2. Добре, просветли ме тогава, обясни компетентно къде греша, иначе излиза, че си просто човече, което вижда как илюзиите му се срутват и изразява недоволството си страхливо, от сянката на анонимността.

   Изтриване
  3. До Анонимен16 септември 2015 г., 13:43

   Благодаря Ви за подкрепата!!!

   Изтриване
  4. Бог с теб !!!

   Изтриване
 35. От толкова много четене в този блог, си направих следния извод: Ние-българите сме най-старата световна цивилизация. Даже може да се каже, че от нас всичко тръгва и всички реки извират.
  Само имам едно опасение - да не вземем да заприличаме на тея от БЮРМ. Щото и от тях всичко тръгва...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги ми анонимни сънароднико, изводите ти са доста странни. Не всичко идва от дедите ни, но за колелото, най-ранната писменост, най-древните градове на Европа, най-ранната обработка на злато и т.н. спокойно може да се каже, че изворът е територията на България.

   Това се все важни неща, които са изиграли огромна роля в развитието не само на европейските, но и на азиатските народи.

   Опитай се да направиш разлика между понятията - всичко- и - важни открития-, разлика има и то огромна.

   Изтриване
  2. Мисля, че не е най-важното какви сме били в миналото и „колко реки от нас извират“, а как се подвизаваме в настоящето и доколко приемаме повсеместните лъжи, с които ежедневно ни обработват!

   Изтриване
  3. Как се държим днес зависи до голяма степен от това какво знаем за миналото си и за дедите си. Историята не е просто повод за тупане по гърдите, а е и средство за възпитание. Това, че дедите ни са били благородници задължава и нас да се държим като такива.

   Изтриване
  4. Абсолютно си прав! Нали затова сме с тебе!

   Изтриване
 36. Д.Милев до15.09.15/23.02ч.Ако махнем АВС,остава ТРОЛОпитеците!Нова дума която с благодарност ще използвам,замествайки досегашната всекиотдаен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е оригинално, а и доста сполучлива дефиниция за за анонимните, които коментират задъхвайки се от злоба.

   Благодаря!

   Изтриване
 37. Рорик

  ==Опитай се да направиш разлика между понятията - всичко- и - важни открития-, разлика има и то огромна.==


  Ами само за 20-ти век.
  Българския бацил,в началото на века България е била на първо място по столетници в Европа,оня летец през първата световна и го пише в училището за летци в САЩ,компютъра,автоматичната скоростна кутия,въздушната възглавница , храната за космоса,ами двигателят за твърдия диск,дето ти ручи в компютъра.заради него България имаше фирма в силициевата долина ,,...и имаше и още неща ама ги забравих.Нямаше ли и една химикалка с име"оса".Може и да е легенда- Един наш сънародник озовал се в Америка и пускал в автоматите за ток ледена монета да си свети.питали го,казал им и до края на живота си после не плащал ток .
  Само компютъра ни стига за век нали ? Това не е ли мислене от ген от нашите земи ? Ми нашите ученици математици,дето едва събират пари да отидат на световни олимпиади и се връщат с медали.Ми нашите деца ,които сега са по света в университетите и работят и са все отличници. Ха сега ми кажи как комшийчето замина за немско с родителите си и за 3 месеца научинемски и 4-то по успех в класа си? ?
  Толкова негативизъм се лее. в пространството у нас че се чудя как оцеляваме.

  Не разбрахте ли че няма народ в света който да има празник на буквите и знанието!!!!
  Как си мислите че това не е въпрос на ген ли който изведнъж се е пръкнал в 681-година ли?
  И както по горе някой каза,абе мен има ли ме на тая земя или не,щотонякой казва чене ме еимало.
  Това че не знае замен ,не значи че ме няма ?Проблемът си е на тоя дето така мисли.
  Работата не е в богатството и оръжието ,работата е в акъла.
  И ми дошли едни африканци и с тях започнала цивилизацията в Европа.
  Г-нСерафимов ,каква е тая последната дума дето я написах?

  ОтговорИзтриване
  Отговори

  1. Пропуснали сте изобретенията на Николай Ст. Тошкович", РОРИК.
   копи-пейст: "....Има два патента, издадени от френското патентно ведомство за изобретения. Първият от 1857 г. - в съавторство с френския механик Франсоа Жерар - за система бутало с БУТАЛНИ ПРЪСТЕНИ с регулируем натиск и втори, от 1859 г. - самостоятелно - за ГРЕБЕН ВИНТ С ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ. В Париж през април 1860 г. завършва и ръкописа си "Практически записки по параходите". Това изследване, системен научен труд със завидна широта и дълбочина, е направено по време, когато 92% от световното корабоплаване е ветроходно......"
   Според мен, това са фундаментални изобретения.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  2. Аз съм от малък град - няма и 30 000 жители, половината цигани, значи българите сме най-много 15 000. Имам 3 - 4 познати семейства, чийто деца учат в чужди университети ( във Великобритания) със стипендии. На всичкото отгоре всяко едно от децата е първенец на курса си, някои са прилапани веднага от чужди компании, които са гладни за умове..... Е, сега като знам, че на онзи остров живеят няколко десетки милиона - как така сред нашите деца се намират по-умни и способни и по-амбициозни. Семействата, за които ви пиша не са някакви гении, а най-обикновени работници, не са дори "интелектуалци"...

   Изтриване
 38. Рорик

  ===Мисля, че не е най-важното какви сме били в миналото и „колко реки от нас извират“, а как се подвизаваме в настоящето и доколко приемаме повсеместните лъжи, с които ежедневно ни обработват!===

  Изброих ви само за 20-ти век.Предстои ни 21-век.Кой народ може да се похвали с такова важно откритие като компютъра?
  А пък за колко още неща не знаем..

  ОтговорИзтриване
 39. Рорик


  ===От много време чета публикациите ти и ме изумява всичко това, което е било крито от нас. Имам и няколко въпроса. Какви са всъщност постиженията на гърците?===

  Прочетох някъде че гърците имали кон излят от мед.Чрез него убивали.Поставяли злощастника в търбуха наконя.Нагрявали го с огън.Направо го опичали.Било адско мъчение. Още едно изобретение..Стъпваш на платформа която автоматично задействала лъкове,стрелите те пробождали.И за още едно нещо имаше но нямам спомен.Дали разказват това на туристите, когато показват черепа на Александър Македонски,пак лъжа , великите цивилизатори.
  Има ли някъде сведения за траките, българите ,според тях варвари ,да са си служили с такива зверства.Щото от дядо знам че закон за българският войник е да си дели черния войнишки хляб с пленника.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ЗА БЛАГОРОДСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ

   В началото на миналия век гърците станали по-благородни поради вековното съжителство с българите и се отказали от употребата на медния кон. За да стимулират българските свещеници в Македония да научат по-бързо гръцки, те изливали една тава с вряща мас на телата им, но пък свещениците умирали (това е чиста истина!).
   Българската телевизия съобщи, че световните банкери разпоредили една част от гръцкия дълг да се поеме от Европейския съюз. Българските пенсионери, като се сетили за дядовците си, поели инициативата да заплатят всички сметки на гръцките пенсионери от таверните за годините, през които са харчени гръцките кредити.

   Изтриване
  2. Нищо ново под слънцето, някои хора не се променят...

   Изтриване
 40. Великата Елада!!! Да, обаче за какво величие става дума. Прочетох наскоро Павзаний и неговото произведение "Описание на Елада" написано около средата на IIвек. от н.е. Направих си труда да намеря географски областите, които той описва. Изненадата ми беше огромна когато разбрах, че великата Елада се простира само в Пелопонес и южните части на Тесалия. Е колко велика може да е една толкова малка държава (не съм сигурен, че е било точно държава, но не ми идва друга дума на ум).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Малка малка колко да е малка ;) Моят дядо казваше, че гърция е само на островите(дори не всички), а континенталната част си била наша :)
   Привет
   Бриг.

   Изтриване
 41. Имам познат грък. Разговаряйки за съседите му, не гърци, той изказва мнение, че всички те били различни видове боклуци. Накрая ми писна и му зададох въпроса има ли за него някой, който изобщо да има някаква стойност. Без да ми отговори, той скромно посочи с ръка към себе си.
  Толкова е мързелив горкичкият, имам чувството, че като ходи до тоалетната го мързи да си свали гащите. Живее на такова място, че единствената му дейност е непрекъснато да присъединява към парцелчето си части от обществена земя, която го заобикаля.
  Ако някой си помисли, че съм тенденционен и преувеличавам, ще сбърка. Просто, това е – нищо ново под слънцето!

  ОтговорИзтриване
 42. Мисля,че е уместно да "чуем"мнението на компетентния поробител!!!Макар и от много по-нови времена,то дава ясна представа затова кой какъв е на Балканите,а също кой за какво се е борил!!!

  http://populiarnaistoria.blogspot.com/2014/03/blog-post_5522.html

  ОтговорИзтриване
 43. Здравей, Спароток ! Препрочетох още веднъж статията - искрени поздравления за научната обективност на изследователската работа! До скоро !

  ОтговорИзтриване
 44. Гърците са били юдеи до идването на Св. Павел по нашите земи. Св. Павел е проповядвал Христа в синагогата на юдеи и елини (вж. Бибилия на Св.Синод). Изтласкването на местното население на север не е забравено от евреите. В момента сме свидетели на същия процес: изтласкване на арабите на север в Европа, за да бъдат завладяни богатите им на петрол земи от евреите.

  ОтговорИзтриване
 45. искам само да кажа едно сравнение : официалната историа е като офицялната медицина . Тя нямя да излекува рак но ще вземе парите и надеждата на хората и ще си затвори очите за алтернативният метод който без пари ще изцели човека та така и нас ни трови тази офицялната история

  ОтговорИзтриване
 46. ЩЕ ЦИТИРАМ ПО СПОМЕН ОМИР:
  ПРИАМ КЪМ ПАРИС-БОЙ СЕ ОТ ДАНАЙЦИТЕ ДОРИ КОГАТО ПРАВЯТ ДАРОВЕ

  ОтговорИзтриване
 47. Интересна тема. Във връзка със сложните гръко-български отношения и явното им присвояване на история и т.н. бих искала да попитам дали имате наблюдения върху балканската "гастрономия" ако така може да го наречем. Имате ли наблюдения за произхода на балканските ястия и хранителни продукти? Както знаете в чужбина бялото балканско сирене се лансира като гръцко и така е известно на пазара от десетилетия. По същият начин и с киселото мляко, мусаката, цацики (жива снежанка според мен?) и т.н. Живея в чужбина и изключително много ме дразни навсякъде по магазините да гледам надписи като Greek Style Yoghurt and Greek Feta Cheese...И още един въпрос, който подбуди интерес в мен. Смятате ли, че ястието сарми (с балкански вариации - сарма, сармале и т.н.) има връзка със сарматите и може да е евентуално ястие от сарматски произход? Ще ми е интересно да прочета вашето мнение по въпроса, а още повече и статия!

  Мерси

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата сарма е от турски произход и означава буквално свиване, увиване - така се правят сармите.

   Гърците наистина не само са окрали историята ни, но представят някои наши национални ястия като свои. Всъщност гърците не са виновни, вината е в нашите политици, че не защитават интересите ни.

   Изтриване
 48. Доказателства за често преминаване на "атА" в "атИ"?
  "Дали болестта е проникнала случайно в земите на предците ни, или данайците са заразили водата и храната ни..." - ами нали малко преди това доказваше, че данайци е новото име на завоюваните от Данай пеласги: "Когато Данай взел властта той прокарал закон, с който в цяла Гърция, всички наричани в миналото пеласги и трябвало да получат името данайци.", т.е. преименуваните пеласги изтровили непреименуваните такива ли? А известно ли е защо биха тровили братя, братовчеди и т.н.?
  Тия цифри след "цитатите" нищо не означават за нас - давай направо снимки от оригиналните текстове, а също и от оригиналните преводи. Тогава това, което пишеш ще стане наука.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, преди да тръгнете да поставяте стандарти и да определяте кое е наука и кое не е, не е лошо да се представите, а и да дадете за пример ваша разработка.

   Изтриване
  2. Г-н Спароток може и да ви се получат желанията, но само ако спрете на налагате цензура в блога си. Нали не сте привърженик на тоталитарният режим, защо налагате същия метод?

   Изтриване
 49. БагоДаря за полезната публикация,за проучванията и положения труд.

  ОтговорИзтриване