24.01.2013 г.

КОЙ СЪЧИНИ МИТА ЗА ИЗЧЕЗВАНЕТО НА ТРАКИТЕ?


Преди около две хиляди и петстотин години Херодот посещава Тракия и споделя в книгите си следното: Тракийският народ след индийския е най-голям. Ако той се съединеше под един господар и ако бе единен, той би бил според мене непобедим и много по-силен от всички народи....“ Her.V.3. Някои наши дълбоко уважавани учени смятат, че древният летописец предава по-скоро лично впечатление, отколкото статистическа реалност (Al. Fol, K.Jordanov, K.Prozhanov, V.Fol, Ancient Thrace, с.25), т.е. траките не ще да са били огромен народ както стария автор твърди.

По принцип не е грешно дадено сведение да се подложи на съмнение и проверка, извършим ли такава обаче установяваме, че и други летописци от Античността считат дедите ни за огромен народ. Пет века след Херодот  Страбон също споделя това, че траките са силен и многоброен народ като   даже дава конкретни цифри: „Днес (I –ви век) има 22 племена в Тракия и макар страната да е пообезлюдена (от римляните)  тя е в състояние да изправи армия от 200 000 пехотинци и 15 000 конника - Strab.VII.fr.47-48 


Дори за днешните стандарти това е огромна войска, която между другото не представя всички траки, а само обитателите на земите между Стара планина, река Струма и Бяло море. Трибали, даки, мизи, фриги, витини, мейони и гети принадлежат на същия етнос, както и живеещите в областта Тракия. Виждаме, че преди две хиляди години всички тракийски племена са оформяли население от няколко милиона души.Римския писател Плиний  също потвърждава кaзаното oт другите стари автори, споменавайки в книгата си “Естествена История”, че Tраките са един от най-могъщите народи на Европа” -Thracia sequitur, inter validissimas Europae gentes - Plin.IV.40.  За това, че дедите ни са били голям народ и след времето на Страбон свидетелства Павзаний, който твърди: „Лизимах управлявал над съседните с македонците траки...това ще да е била малка част от тях, понеже по-многоброен народ от траките няма, ако не броим келтите”.  - Paus.I-IX-5.Доста по-късно, през IV-ти век в “Totus Orbis Descriptio се твърди, че Тракия е неизчерпаем извор на способни войници (цитирано от Веселин Бешевлиев, “Проучвания върху личните имена у траките”,  с.62). Съвременни изследователи смятат, че населението на Тракия, само през първите три века на римската власт е възлизало вероятно общо на 3 250 000 души ( В. Бешевлев, Проучвания, с. 51).
Още по-късно, през VI-ти век император Юстиниан (чиято тракийска фамилия е Сабазий) споделя: “ Tова е важно и всекимо известно, че ако някой спомене името Tракия, веднага щом думите излетят от устните му, слушащия осъзнава благородните качества на този народ – невероятна мъжественост и страховита войнственост, изпитани по всякакав начин на бойните полета. Teзи качества са типични само за тях, те ги  имат по рождени в кръвта си .’’( превод на цитирано от Веселин Бешевлиев изказване на Юстиниан , “Проучвания върху личните имена у траките”,  с.62).Верно е, че през първия век на римска окупация много от нашите деди са разселени и известни области пообезлюдени, но през останалите пет века тракийското население расте неудържимо, а ролята на траките в управлението на империята е значително.Първия император от тракийски произход е идващият от нашата Добруджа Максимин. След него на престола сядат много други: Клавдий II, Квитилий, роденият в София Галерий, Максимин Дакиецът, Лициний, Константин Хлор, Константин Велики, Констанс, Кoнстантин II, Тиберий II, Ветран, Юлиан, Лъв Бесът, Маркиан, Юстин I , Юстиниан I, Фока ( царувал в Константинопол до 610 година)...Траките дават не само императори, но и способни военонначалници, управители. Бащата на Аеций, наречен още последният римлянин е местен жител от Дуросторум (Силистра). Най-великият пълководец в Късната Античност е роденият в Германеа (Сапарева Баня) Велизарий

Предвождащият през 513 година българи, генерал Виталиaн е също тракиец. По времето на Константин Велики губернатор (управител) на Египет и Либия е бил тракиец с фамилия Реметалк (B.Бешевлиев, Проучвания, с.54). 

Колкото повече време минава толкова повече се засилва тракийският елемент, не се забелязва абсолютно никакво отслабване, да не говорим пък за изчезване на траките, това е пълен абсурд.              Е, колко още доказателства и извори са нужни, за да разберем, че по времето на извоюването на независимостта на Дунавска България тракийското население на страната ни е било многомилионно? 

Това население не се е изпарило безследно, това население са всъщност нашите предци. Аспарух не е чужденец, а само освободител, такъв е бил преди него предвождащият българи Виталиaн (вдигнал въстание в началото на VI– ти век), който се противопоставя на опитите на чуждото  духовенство да получи надмощие в земите ни, наречени много точно Провинция България.Нали, ако имаше нашествие на чужди народи в Тракия щеше да се наблюдава рязка промяна на материалната култура, погребални ритуали, топонимия, а и не на последно място обичаи. Такава промяна обаче няма, старите българи погребват мъртвите си така, както са правели траките по времето на Херодот. До боецът са се полагали конят му, а в някои случаи и куче. Типичната за старите българи изкуствена черепна деформация се практикува в нашите земи още през Каменната епоха и е типична за траки и пелазги. Житните ями на старите българи са познати на траките още от най-дълбока древност. Тракийските криви рефлексни лъкове са типично оръжие и на старите българи, а поне пет тракийски вида остриета на стрели се ползват от старите българи.Нашите рала, брани, дикани, а също и пастирските атрибути са от тракийски произход, това се знае много отдавна от етнолозите ни. (Н.Колев, Българска Етнография, N.Kolev, Spuren aus der Kultur der Thraker in dem Tradizionellen Ackerbau und der Viehzucht der Bulgaren, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, 1984.....)Езиковедите пък знаят, че основните тракийски топографски термини са безспорно и български. Тракийските думи за вода, блато, гора ( планина), езеро, са вода, белте, гара, езер...

Тракийската дума за село е виса, това е само вариант на старобългарската въсъ село. Много тракийски селища съдържат елемента пара, бара ( Зуро Бара, Темон Бари). Не е трудно да се види, че това е българската дума барарекичка, срещаща се дори днес в топоними като Крива Бара, Голяма Бара, Тънка Бара, да не забравяме Барище, Барица, Слана Бара, Барьето, Барище.


Известно е, че много селища в Мизия и Дакия съдържат частицата дава, имаща вариант дева. В. Георгиев обяснява, че дава, дева е свързано с нашия глагол дявам, девам, т.е полагам, поставям. Нашият езиковед добавя, че вариантите дава-дева се обясняват с български диалектни особености – екането и якането (Въпроси на българската етимология). Ние не само имаме обяснение за древният топоним, но и вариантите му са типични за нашите говори.Къде е рязката промяна, която би трябвало да настъпи след VII-ми век с “идването” на един “чужд” за Тракия народ? Hяма я! Да, налице е известен упадък, но това е напълно естествено, многото войни винаги водят до упадък, той е повсевместен в Ранното Средновековие, дори и Рим не е пожален от разрухата.Аспарух не нахлува в Тракия, не довежда нов народ, а само обединява две области, които са обитавани от родствено население. На север от Дунав са живели свободните траки, а на юг тези, които са били подвластни на Римската Империя. Напълно естествено е, че царуващите в Константинопол са били недоволи, дори бесни от това, че дедите ни са успели не само да извоюват независимост, но и да нанесат унизително поражение на имперската армия.Всяка държава е зависима от данъците на поданиците си, а Тракия е е рай, не случайно е наречена от римляните хамбарът на Церес (богинята на урожая). В нашите земи се е добивало желязо, мед, злато, сребро, мрамор, горите ни са давали ценен дървен материал, дедите ни са произвеждали в големи количества жито, просо, пшеница, кожи, пчелен мед, сушена риба...Когато предците ни са извоювали своята независимост, всички тези богатства са спрели да текат към хазната на Константинопол. Как да не са били обладани от бяс и омраза имперските летописци, как да не нарекат дедите ни с най-обидни думи? Кой би се простил току така с изгубената Тракия?А има и друго, южните ни съседи са се боели да не би след като вече сме имали независимост и сме разширявали териториите си, да си  потърсим правото върху Константинопол и Източната Римска Империя като цяло. Все пак тази държава е създадена от тракиеца Константин Велики, укрепена е от тракиеца Юстиниан, защитавана е ревностно от родения във Филипопол (Пловдив) Маркиан. Панически страх е накарал редица стари летописци да създадат толкова много лъжи за нашето минало.Ето виждате ли колко просто е всичко, как “сложните” събития от Късната Античност и Ранното Средновековие могат да се обяснят кратко, ясно и точно. Мистерии няма, няма и нахлувания на туранци, или иранци. Подробните антропологически изследвания на проф. М. Попов доказаха това отдавна.За мен е неясно само това – кой и как успя да докаже, че траките са изчезнали ( асимилирани) и, че народът на Аспарух е чужд? Защо до ден днешен българските студенти са принудени да изучават неиздържани теории?Вместо и първолачетата да знаят, че дедите ни са били силни и способни хора, дали много императори на Рим, редица учени запратиха предците ни в далечната Азия. Кому е нужно това, та нима дедите ни траките са били незначителен народ, че да се търси престиж в Кавказ, Памир и Тибет?Първата европейска цивилизация е тази на траки и пелазги. Тук на Балканите е изобретена най-древната писменост. Не случайно Алкидамант определя тракиеца Орфей като създателя на буквите (Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийския свят, Лик, София, 2010, с. 465). 

От цяла Европа, първо в Тракия се появяват организираното земеделие и скотовъдство. Другите народи изостават с хилядолетия.Пак в Тракия е и най-ранната обработка на злато и желязо, в Тракия са най-старите градове. Земята ни спокойно може да се нарече Родината на Прометей.Защо да загърбваме това невероятно наследство и да търсим корените си там...където ги няма. Да, част от предците ни е колонизирала региони в Азия. Това не може да се отрече, но и не дава право да се поставя произхода на дедите ни там. Англичаните владеят Индия векове наред, но от това ние не можем да направим заключение, че старите англо-сакси са обитавали Хималаите, нали?Предците ни бяха велик народ, ние носим тяхната кръв. За да сме достойни да носм името им, е нужно и да покажем поведение на добри, честни и силни хора, поведение на благородници. Съдбата помага на храбрите!


135 коментара:

 1. Много хубаво! Толкова много факти на едно място. Радвам се, че продължавате работата си. Още не съм се ориентирал напълно в новото място, но и това ще стане. Пожелавам Ви само успехи! Вие сте причината да бъда толкова горд българин!
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да ти кажа честно, аз също още не съм се ориентирал на новото място:)
   Поздрави!

   Изтриване
 2. Прекрасно ще бъде ако вашата публикация накара повече българия да осъзнаят, че сме наследници на горд народ, някакси тази гордост ни обедини и ни позволи да заемем подобаващо място в съвременна Европа, пък и в света.
  Благодаря Ви, и ви пожелавам същата упоритост и на това място.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз също се надявам гордостта да се завърне в поведението на българина.
   Поздрави!

   Изтриване
 3. Отдавна, чета и пропагандирам блогът ти.Горд съм от написаното,а разпространяването му между приятели го приемам като мисия. С нетърпение очаквам написаното за Богомилите. Моля те за коментар върху тракийското наследство в Северозападна българия и по- конкретно Чипровският край.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чакам една важна информация за богомилите. След като я получа ще публикувам статията.

   Ще се появят и материали за характера на траките обитавали Северозападна България...Всяко нещо с времето си.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Четох някъде че има оригинали на книги на богомилите в библиотека в Малта но таксата за ползване била много висока

   Изтриване
  3. Да, наистина и аз бих се радвал ако направите статия за Трибалите! Те са едно от най-големите тракийски племена, държащи огромни територии, а воинската им слава е всеизвестна! Резидирам през последните 4 години на 10км от Чипровци! Там на всеки по висок баир има кастел! Землищата са изключително богати на артефакти въпреки системните разкопки на тукашните "археолози" Римляните не са били глупави! Докарват в Кастра ад Монтанезиум диви бойци от Сугамбрите за подавяне на въстания на плавещите злато траки!
   Владимир.

   Изтриване
  4. След време ще публикувам статия за трибалите, сега програмата ми е доста натоварена.

   Поздрави!

   Изтриване
 4. Страхотна статия! Продължавай все така!

  Ники Арсоток

  ОтговорИзтриване
 5. Здравей, Павка! Не спирах да те чета в блог.бг, макар и да не се обаждах... И ето ме сега и тук! Поздрави за новото местенце! Пенка от Карлово

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Знаех си, че продължаваш да четеш:)
   Поздрави на добрите хора от града на Левски!

   Изтриване
 6. Благодаря Ви за задълбочените изследвания и за това, че ги предоставихте за четене! За моя приятна изненада, за разлика от блог.бг, тук мога да вмествам коментарите си. Ще продъжавам да чета Вашите статии и занапред! УСПЕХ! И. Павлова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за интереса към нашата история и за оценката на труда ми!
   Поздрави!

   Изтриване
  2. Хубави снимки! Остава въпросът дали наистина така изглежда Панагюрското съкровище - в момента в Националния Исторически музей е изложено копие и кой знае дали съвпада с оригинала!

   Изтриване
  3. Дори и да има някакви разлики с оригинала, все пак съкровището е впечатляващо!

   Изтриване
 7. Майстори от Лампсак изработват прочутото златно Панагюрско съкровище.

  Лампсак или Лапсеки (на гръцки: Λάμψακος, Лампсакос) е пристанищен град на малоазийския бряг във вилает Чанаккале, Република Турция, . Градът е основан от гръцки колонисти от малоазийския град Фокея през 6 век пр.н.е. Скоро след основаването си става основен съперник на близкия град Милет контролиращ търговските връзки през Дарданелите. Днешното име на града е турско производно на древното Лампсакос. Майстори от Лампсак изработват прочутото златно Панагюрско съкровище. Гръцкото му население се изселва в Гърция след Гръцко-турската война. Бежанци от Лампсак основават градчето Неа Лампсакос (в превод Нов Лампсак) на остров Евбея. Днес градът има около 8 000 жители, но като локален туристически център прераства през летния ваканционен сезон на 20 000 жители. В Турция околностите на града са популярни с големите черешови градини и вкусните череши.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това са стари данни.Вече е известно, че майсторите са тракийски. Преди се смяташе, че направата е гръцка защото върху съдовете е отбелязана тежестта им с мерни единици ползвани от гърците. По-късно се оказа, че и траките полват същата измерителна система.

   До преди 10 години се вярваше упорито, че гърците са златарите на скитите, но след откритието на съкровището от Тува, Сибир стана ясно, че скитите са били майстори златари по времето когато гърците са били още в...тъмния си период.

   Изтриване
 8. "Аспарух не нахлува в Тракия, не довежда нов народ, а само обединява две области, които са обитавани от родствено население. На север от Дунав са живели свободните траки, а на юг тези, които са били подвластни на Римската Империя."
  Нещо не ми е много ясно. Ако са се обединили свободните траки на север от Дунав и подвластните на Римската империя на юг от реката, защо това обединение не е станало около век и половина по-рано, когато император е бил тракът Юстиниан? По негово време на юг от Дунав е имало подвластни на империята траки, пък свободните са си били на север. Нали "Все пак тази държава е създадена от тракиеца Константин Велики, укрепена е от тракиеца Юстиниан, защитавана е ревностно от родения Пловдив Маркиан..." И вместо обединението и освобождението на траките да се извърши в едни много по-удобни исторически периоди, то става при управлението на арменеца Константин ІV.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо "Свободна"/от ЕС/ Македония не се обединява с България/ в ЕС/ сега?...Това е отговора.По времето на Юстиниан си имаме тракийска империя, която е била силна и богата/ЕС/.
   Тия вън от нея са драпали да влязат или да я обират/Макетата/, а ние вътре сме се защитавали от натрапниците/както сега../ и то яко.Когато "Византия' отслабва, когато гърците вземат властта в Цариград и започват гърцизация, преследвания на верска основа, ограбване и дори изтребване на българите вътре в империята, се е появила необходимост от друга форма на държавна защита -обединението в собствена държава. И то се е състояло.

   Изтриване
  2. Значи, когато ЕС го закъса, да чакаме македонците да влязат в него като освободители и да се обединят с нас... хмм... умно ;) А дотогава те ще напират да влизат в ЕС, ама ние упорито ще се браним от "натрапниците".
   А през VІ-VІІ век мизите, наречени българи, намиращи се извън границите на Византия, яко са драпали да се присъединят към нея, но тя била мощна тракийска империя, без териториална експанзия и не искала да пуска в границите си траките отвъд Дунава. Те искали да си влязат в държавата, ама понеже не отговаряли на византийските критерии, не ги пускали. Така ли да разбирам?

   Изтриване
  3. Питате- защо не е станало обединение на Тракия още преди Аспарух, по времето на Юстиниан?

   Хубав въпрос:)

   Ето и отговора - Дали две групи хора ще се обединят зависи от условията, при които те се намират.По времето на Юстиниан Велики траките в Римската Империя не са били заплашени от никого.Не само императора е от тракийски произход (Петър Сабазий - Юстиниан), но е главнокомандващите армията са траки. Най-известния генерал е Велизарий, но е имало и много други, Прокопий ги споменава в "История на Войните".

   Свободните траки са нападали само чуждите колонисти, не роднините си под римска власт.Разбира се, когато действията на свободните траки са ставали прекалено сериозни, Юстиниан е бил принуден да изпрати легионите си. Обаче не е имало походи срещу свободните траки, както тези от времето на император Траян.

   В някои случаи даже свободните траки са били и съюзници на Юстиниан.Отново Прокопий пише за това в "История на Войните".

   В края на VІІ век ситуацията е коренно различна. На престола в Константинопол е Константин Погонат, той не е тракиец. Имперската политика настройва хазарите (старите алгацири на Йордан и херодотовите агатирзи)и др. племена срещу дедите ни.

   За да се запазят от многото врагове, дедите ни решават да се съюзят и да станат по-многобройни. Без съюза на подвластното на Рим тракийско население и свободните им роднини, би било невъзможно да се окаже съпротива на няколко фронта.

   Известно е, че траките подвластни на Рим са плащали изключително високи данъци.След обединението през 680-681 г. данъчния тормоз спира. Това спомага да бързото консолидиране на двете групи роднини.

   Изтриване
  4. Хм... интересно обяснение. И доста наивно
   Значи по времето на Юстиниан, когато ИРИ има едно от най-големите си териториални разширения, като почти си възстановява властта върху земите владени някога от Рим, империята няма никакви териториални претенции на север от Дунав. Същата тази силна тракийска империя изобщо не се е стремяла да обедини всички траки под своя власт, именно когато е най-силна. Само по себе си това звучи абсурдно.
   "Свободните траки са нападали само чуждите колонисти, не роднините си под римска власт.Разбира се, когато действията на свободните траки са ставали прекалено сериозни, Юстиниан е бил принуден да изпрати легионите си."
   Я да видим така ли е?
   Много хронисти пишат за опустошителните готски нахлувания в Тракия. А нали готите според теб са част от свободните траки. Вярно, това е малко преди Юстиниан, ама пък, пак според теб по това време на престола на Константинопол пак са седели траки.
   А цитираният от теб Прокопий свидетелства за голямо славянско нахлуване и опустошение на земите на юг от Дунав по времето на Юстиниан. Между другото той поставя ясна граница между траки и славяни като отделни народи.

   Изтриване
  5. Нищо което казваш не е вярно,
   Прокопий не говори за славяни, а за склавини, анти и хуни
   Прокопий изобщо не говори за траки. Защото всички племена, които споменава са тракийски.
   Прокопий не говори за славянско опустошение изобщо, а за нахлуване на склави, анти и хуни.
   Опостушението е само в твоята глава
   Нищо не си чел, а цитираш само преразкази

   Изтриване
  6. Благодаря за забавния коментар, отдавна не се бях смял така :)

   Изтриване
 9. То е едно от най-големите съкровища открити у нас и е типичен пример как едно елинистическо съкровище, носещо типично гръцки и ахеминидски черти, се използва в царския дом на един тракийски владетел........................................

  Произход на съкровището Белезите, които носи съкровището, навеждат специалистите-изкуствоведи на мисълта, че то е от периода IV - III век пр. Хр. Съдейки по особеностите, представени върху сцените от съдовете, те откриват преплитане на гръцки и персийски елементи. Персонажите от гръцката митология са представени по различен от традиционния гръцки похват. Най-силно се усеща елинското влияние от сцената "Съдът на Парис" от ритон N1. Няма нищо по-гръцко от един момент, взаимстван от Омировата "Илиада". Съгласно буквити и цифрите от амфората и фиалата Венедиков2 изчислява, че те са купени с дарейки и то в лампсакийски, и атически драхми. Ситуирането на ателието в Мала Азия отговаря напълно на белезите, които носи съкровището. Фригия е място, където гръцката и персийската торефтики се срещат. Там именно се намира и град Лампсак. Въпреки въвеждането на новата алфабетична цифрена система има и стари акрофонетични надписи, следователно съкровището не може да датира по-късно от първите 20 години на III век пр. Хр. Състоянието елинизъм започва с появата на гръцките колонисти по тракийските земи. Колонизацията е породена от една и съща необходимост, както и Александровата империя. Траките са в активни взаимоотношения с фриги, перси, скити, илири, елини и т.н. Но на практика през времето на елинизма те достигат до цялостен синкретизъм. Панагюрското съкровище е едно доказателсво за тези контакти. То е едно от най-големите съкровища открити у нас и е типичен пример как едно елинистическо съкровище, носещо типично гръцки и ахеминидски черти, се използва в царския дом на един тракийски владетел. Панагюрското съкровище е открито случайно от строителни работници. Заровено е в земята на място, около което няма никакви останки от тракийски светилища или поселения. Според Иван Венедиков съкровището не е заровено ритуално. За това говори дълбочината на която е заровено. Според него собственикът му е бил преследван (нещо съвсем обичайно за смутните времена, в които е живял), което го е накарало да избяга в този затънтен край на Тракия. С откриването на Рогозенското съкровище бе развита още една хипотеза. Ритуалното заравяне на съкровище може да даде символично хиерогамията между Великата богиня майка и царят-жрец (синът на сина й). Този въпрос не е решен в полза на едното или другото мнение, тъй като информацията за откриването на съкровището е твърде оскъдна. Съкровището е съставено от осем ритона и една фиала. Съдовете са изработени от злато. Дотук изброените особености говорят, че съкровището е елинистическо. В полза на това твърдение се изказват повечето изследователи. Надписите по съдовете носят информация не само кога, но и къде е създадено съкровището. Съгласно буквити и цифрите от амфората и фиалата Венедиков2 изчислява, че те са купени с дарейки и то в лампсакийски, и атически драхми. Ситуирането на ателието в Мала Азия отговаря напълно на белезите, които носи съкровището. Фригия е място, където гръцката и персийската торефтики се срещат. Там именно се намира и град Лампсак. Въпреки въвеждането на новата алфабетична цифрена система има и стари акрофонетични надписи, следователно съкровището не може да датира по-късно от първите 20 години на III век пр. Хр. Тежестта на съкровището, която е 6,100 кг и до днес впечатлява. Изглежда, че съкровището е правено на части. По приликите на съдовете И.Венедиков различава три периода: 1) изработени са трите ритона с форма на животинска глава; 2) към тях са прибавени по-късно протомето и фиалата; 3) накрая са изработени трите ритони с глава на амазонкав комбинация с амфората-ритон. Единствено фиалата не е произведена в ателието, а е закупена от друго място. Процесът на изработката вероятно е варирал от няколко години до няколко десетилетия. Не е изключено, обаче съкровището да е било купено от две или повече ателиета наведнъж.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хипотезата за произход на съкровището от малоазийския град Лампсак се базира на тълкуването на няколко врязани буквени знака по някои от съдовете. Според нея, знаците са от употребяваната в този град мерна система. Установено е обаче, че подобна система е използувана и във вътрешността на Тракия.

   Панагюрското златно съкровище е в стилово единство с други архиологически находки от Панагюрския край. Украсите от Мрамор и златния нагръдник от Стрелча. Че нагръдника е местно производсво, се потвърждава от така наречения „мустак“ получаващ се при непрецизно разкрояване на златния лист-заготовка. Та същия „мустак“, в случая, се отчупил минути след откриването. Предпоставка за съществуването на местно художествено ателие в Панагюрско е наличието на древни минни разработки от които е добивано мед, сребро и злато.
   Освен това, при по-внимателно вглеждане в сцената изобразена върху амфората-ритон от Панагюрското съкровище, се установява, че изобразените там четирима войни са въоръжени с тракийския тип меч-махайра.Феноменалното Панагюрско съкровище характеризира своите изключителни автори и същевременно легитимира траките като носители на високохудожествени творчески и технически традиции.
   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  2. Проф. д-р Маргарита Тачева
   “Тракийски ателиета има
   Котис I.
   Археологическите находки от началото на IV в. пр. н.е. и през неговото управление показват единно икономическо и културно развитие в тракийските земи северно и южно от Балкана. Заради находките от сребърни съдове и апликации за войнското снаряжение този нов хоризонт с право може да бъде наречен "сребърен” (въпреки че от гледна точка на политическото и културното развитие той е по-скоро "златен век” в тракийската история).
   Чрез дарителските формули за Котис, които се срещат върху различни по форма и украса съдове, ние разполагаме с точни данни за производството им най-общо през втората четвърт на IV в. пр. н.е., както и за техните производители от тракийските занаятчийски селища в Югоизточна Тракия. Те ликвидират досегашните съмнения, изказани в научната литература, за възможностите на тракийските торевти по отношение на сребърната и златната металопластика. Пак те доказват тракийското производство на фиали, ойнохоета, ритони, амфори ритони и др., украсени със сюжети и образи от тракийската и гръцката митология.
   Най-рано датираното антропоморфно изображение—"маска” е върху фиалите от Могиланската могила и от Рогозенското съкровище (кат. № 42, 101—103, инв. № В-479, 576, 592, 585). Чрез красиво украсената "букелна” фиала (кат. № 42) те се датират към втората четвърт на IV в. пр. н.е. въз основа на дарителската формула "За Котис от Ергиске”. Маските и на четирите рогозенски фиали си приличат и са произведени вероятно от една и съща матрица. Но фиала № 42 се. отделя от останалите по изработка — докато нейната маска е изработена върху допълнително поставена сребърна пластинка, маските на останалите три са изчукани направо върху умбото им. Може да се предполага, че фиала № 42 има свой паралел във фиалата, която се съхранява в Метрополитенския музей в Ню Йорк; тя е украсена с маски на перси, които са припоени към съда. В празнините има зрънца от бронз, които звънтят при докосване на фиалата. Подобна фиала е засвидетелствана чрез надпис в храма на Аполон в Делфи през 279 г., където е попаднала с предметите, принадлежали на осветения в края на V в. пр. н.е. Ейлейтиейон. Друг паралел тези фиали имат в един сребърен каликс от гробищата в Ставруполис (Тесалоника), датиран във втората половина на IV в. пр. н.е. Антропоморфната маска е напуснала умбото на фиалите, за да украси дъната им в пояс от женски (срв. В-431, 466) или мъжки (срв. скифоса от Стрелча) глави, за да стигне до концентричните кръгове с негърски глави от панагюрската фиала. Прототипите са в Тракия, изработени за Тракийски цар през първата половина на IV в. пр. н.е. в тракийски ателиета. Не е ясно кога се появява при фиалите украсата от смесени орнаменти — животински, растителни и човешки. Досега мнението бе, че са характерни за Южна Русия, т. е. за торевтиката, създавана в ателиетата на северопонтийските колонии по скитска поръчка. Няколко рогозенски фиали имат обаче също такава украса (кат. № 94—97, 99 т—100, инв. № В-429, 543, 556, 465, 431, 466). "Южноруските” паралели насочват към IV в. пр. н.е., и то към неговия край, датирани с монета на Александър III Македонски. Бъдещите изкуствоведски и други проучвания сигурно ще уточнят датировката на тези съдове, които очевидно създават моста към следващия културно-исторически хоризонт....
   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Този хоризонт, който се определя от находките от края на IV и началото на III в. пр. н.е., е свързан с предишния и чрез континуитета в развитието на сребърните апликации, но е белязан и с нови явления, които го приобщават към културното койне на ранноелинистическата епоха. Епоха на царе от гръко-македонски произход, наследили властта на великия завоевател от Пела до Вавилон, с "варварския” вкус към разкоша и златото; заради него елините понякога се присмивали на тракийските царе, ако съдим по сведенията на гръцките писатели. Нищо чудно, ако и тракийските династи, оцелели в държавата на Лизимах след 323 г., да са били arbitri elegantiorum в елинистическия свят благодарение именно на традицията в употребата на изящни съдове и предмети от сребро и злато. Ето защо едно бъдещо, основано на проучванията на торевтиката от тази епоха, потвърждение няма да изненада никого. Предпоставка за подобно твърдение са и златните и сребърно-златните предмети от Могиланския гроб №2, погребението при Розовец, Панагюрското съкровище и др. Изработвани в Тракия или извън нея по поръчка на тракийските владетели, находките от този хоризонт са достояние на тракийската култура и плод на дълголетна традиция.”

   Спор за изключително високата култура на Траките няма.Материалът който съм пуснал по-горе за "Тракийските ателиета" е от преди 20 години. През този период многократно е използуван и в редица разработки са се позовавали на него. В този форум пишат и отявлени българофоби, чийто стремеж е да охулят и изопачат всичко Българско. Тези субекти трябва ги търпим, защото чрез тях, можем по-добре и качествено да изясним редица въпроси. Ето например, колко интересни неща се казаха за Траките. От друга страна, съществува такова понятие, като научна инерция. Всичко ново, се сблъсква с милиони томове литература защитаваща статуквото. Проблемът е, че гърците векове наред са унищожавали и фалшифицирали всичко свързано с Българите. Когато България отново се появява на световната сцена, заварва една векове наред нагаждана история на света, в която място за нея няма. От Българските историци, които отстояват истината за Българите, бих посочил Ганчо Ценов 1875-1949, доктор на науките, професор по Стара история в Берлинския Университет. Неговата съдба е незавидна. Книгите му от библиотеките, след 1944г. са недостъпни за читателите, гробът му е заличен, макар да е починал в Берлин. Звучи невероятно, но е факт. Напоследък се издадоха няколко от книгите му, с които не е лошо всеки Българин да се запознае.
   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  4. Спор за изключително високата култура на Траките няма...................Институт по Тракология към Българска Академия на Науките
   ИНТЕРАКТИВНАТА ЗОНА МЕЖДУ ГЪРЦИ И ТРАКИ
   Валерия Фол-Калин Порожанов
   Между Троянската война през ХІІІ и началото на VІІІ в. пр. Хр. елините окончателно усвояват пространството от остров Крит на юг до Северна Егеида и от остров Керкира на запад до малоазийския бряг на изток. Този процес може да се разглежда като вътрешна елинизация на тази обширна територия. По това време от писмените извори изчезват траките от островите Лемнос, Тасос, Наксос, Имброс и Самотраки, както и от континентална Гърция (Тесалия, Беотия, Атика, Фокида), които са изтласкани или елинизирани. Външната елинизация е продължение на вътрешната и укрепва елинството през VІІІ - VІ в. пр. Хр., когато се разгръща т. нар. Велика гръцка колонизация. Тя е културно-историческо опознаване и сближаване в нови междуетносни социо-културни и езикови отношения, извънредно плодотворни за трите тракийски крайбрежия на Черно, Мраморно и Северно Егейско море. През VІІІ - VІІ в. пр. Хр. елините идват по тракийските крайбрежия като апойкисти, т. е. като хора, отделили се от своя роден ойкос (дом), от своя град-майка, метрополията. Настрана от него те съграждат свое ново селище, апойкия. Апойкии възникват по тракийските крайбрежия на Егейско, Мраморно и Черно море. По егейския бряг елините се появяват към края на VІІІ, а по черноморския и мраморноморския - към края на VІІ в. пр. Хр. В центъра на "Тракия на моретата" стои Истанбул (ант. Бизантион - Константинопол), основан през VІІ в. пр. Хр от дорийски гърци апойкисти от Мегара. Първият голям град на север от Бизантион е Созопол (ант. Apollonia Pontica), основан в края на VІІ или през първата половина на VІ в. пр. Хр. от йонийски гърци преселници от Милет. През VІ в. пр. Хр. от дорийски гърци е основан Несебър (ант. Mesembria).

   Изтриване
  5. Наистина е доста странно.Където се копне в България, намираме съкровища и те са все донесени от Елините. Даже съкровището във Варненския некропол е гръцко. Само трябва да ми припомните къде са Гърците по това време? Чудя се от къде се е пръкнал този убийствен нихилизъм в такива като вас!

   Изтриване
  6. Парички батче парички.Сигурен съм че не знаят кой е ОНОМАКРИТ но използват ОМИР.Прав е Павката.Има нещо гръцко в тях. Само че малко.Чета и се смея.

   Изтриване
 10. Димитър Ангелов
  ТРАКИТЕ ДО ПАДАНЕТО ИМ ПОД РИМСКА ВЛАСТ
  Добре известно е от данните на редица древногръцки писатели (като Херодот, Тукидид, Ксенофонт и пр.),че траките се делели на голям брой племена, разположени на юг или на север от Стара планина, всяко от които си имало собствено име. Като по-важни племена, които играли роля в политическия и културния живот на тракийския свят през периода до римското завладяване, заслужават отбелязване следните: трибали (в областта между реките Морава и Искър), крестони (в областта между долното течение на реките Стримон (Струма) и Аксиос (Вардар), бисалти, одоманти и едони (по долното течение на р. Струма и по басейна на р. Места), серди (в днешното Софийско поле), дентелети (по горното течение на р. Струма), меди (по средното течение на Струма), дий, дерсеи и дерони (по река Места), беси (по горното течение на р. Марица и в Родопите); травси (пак в Родопската област, югоизточно от бесите), одриси (по средното и долното течение на р. Марица и по басейна на р. Регина, дн. Еркене), ниспеи, меландити, мелинофаги, тини, асти (по черноморското крайбрежие, южно от Стара планина), мизи (на изток от река Искър в Северна България), кробизи (източни съседи на мизите, също в Северна България), гети (в днешна Добруджа). У Херодот става дума за общо 19 племена, но, както изглежда, броят на племената по негово време е бил по-голям. Затова може да се съди и от данни на по-късни автори (като Страбон и пр.).Наличието на голям брой тракийски племена и липсата на един общ език говори, че през разглеждания период (V—I в. пр. н. е.) траките не могат да бъдат характеризирани от етническа гледна точка като „народ”.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ние и сега се делим непрекъснато и качествено по всякакви признаци - политика, религия, музика и това , че говорим един език не ни помага. Ако можехме да не сме такива- нямаше да се налага да изтърпим българската историческа голгота! Опитайте да намерите консенсус, като съберете най напред всички живущи в някой блок.... Май още в първата част ще имате проблем... Хайде да се обединим с македонците? Нали имаме един език? Тогава защо се чудим , че траките нямат обща държава и не се държат като един народ?

   Изтриване
  2. Не се делим, делят ни!

   Не българи бяха инициаторите и създателите на македонския език.
   Не българи създадоха комунистическата идеология.

   По принцип траките са имали държава още през второ хилядолетие преди Христа. Има няколко микенски надписа, в които се среща титлата ОДУРОВИЙО ВАНАКАТЕРО - одриски владетел, владетеля Одрис.

   Държавата Гърция се създадена около 3200 години след това упоменаване на тракийски владетел...

   Изтриване
  3. Един от инициаторите за създаването на Македонския език със сигурност е чист българин. И днес се правят изложби в негова чест в Ковачевци и къде ли не. Относно комунистическата идеология, макар да не сме я създали, много охотно я приехме. До толкова, че наложихме геноцид над собствения си народ а в контраст на това и днес пенсионерите пеят химни за ежегодните почивки на море и ниската престъпност. В този ред на мисли - делим се, г-н Серафимов и надали ще бъдем еднни някога. Извинете ме че отклоних от темата.

   Изтриване
  4. Кой е този чист българин, явяващ се един от инициаторите за създаване на македонски език?

   Изтриване
 11. ПРОФ. БОГДАН БОГДАНОВ
  Панагюрското съкровище е едно от най-големите съкровища открити у нас и е типичен пример как едно елинистическо съкровище, носещо типично гръцки и ахеминидски черти, се използва в царския дом на един тракийски владетел. Майстори от Лампсак изработват прочутото златно Панагюрско съкровище. Съдейки по особеностите, представени върху сцените от съдовете, те откриват преплитане на гръцки и персийски елементи. Персонажите от гръцката митология са представени по различен от традиционния гръцки похват. Най-силно се усеща елинското влияние от сцената "Съдът на Парис" от ритон N1. Няма нищо по-гръцко от един момент, взаимстван от Омировата "Илиада". Съгласно Гръцките букви и цифри от амфората и фиалата Венедиков2 изчислява, че те са купени с дарейки и то в лампсакийски, и атически драхми. Дотук изброените особености говорят, че съкровището е елинистическо. Гръцките надписи по съдовете носят информация не само кога, но и къде е създадено съкровището. От 12 век пр.н.е. по западното крайбрежие на Мала Азия започват да се заселватеолийски и йонийски гърци. Те основават там множество колонии, сред които Милет, Ефес, Смирна (днес Измир) и Византион (днес Истанбул). През 6 век пр.н.е. в източната част на днешна Турция възниква и първата от поредица държави, носеща името Армения. Малко по-късно Анатолия е завладяна от персийското Ахеменидско царство, а през 334 година пр.н.е. е присъединена към империята на Александър Македонски. След неговата смърт там се установяват няколко по-малки елинистични държави (Витиния, Кападокия, Пергам, Понт), които просъществуват до средата на 1 век пр.н.е., когато са завладени от Римската република.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги, "Markos Botsaris", поради непристойното Ви и скандално поведение на моята фейсбук страница, където публикувахте този същият идентичен "копи-пейст" коментар - 10 пъти! - под стихотворението ми, посветено на Ботев, след което започнахте да пускате откровени цинизми, намесвайки името на уважавания от мен проф. Богданов, достъпа Ви до моята поетична страница бе ограничен. Виждам, продължавате да упорствате при други колеги и приятели. Да ме извини нашия домакин - Sparotok, но в духа на това, което казвате за траките, нека и аз на свой ред Ви цитирам проф. Богданов, който твърди, че "Човек структурира време". Павел Серафимов - Sparotok, е от българите, които "структурират време". Как става това? Ето разговорът ми с проф. Богданов ще Ви подскаже:

   http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=479&WorkID=17538&Level=2

   И нека се опитаме да запазим добрия тон на тази чудесна дискусия, господине. Въпреки различията. Блогът на проф. Богданов е един чудесен пример за това. В спора се ражда истината!

   Изтриване
  2. Много интересни неща прочетох в сайта www.ana-tolia.com
   Ако наистина си падате по темата за траките ,непременно я посетете!! Горещо ви препоръчвам тази българска писателка.

   Изтриване
  3. Благодаря за информацията! Ще посетя страницата, колкото повече данни имам, толкова по-добре!

   Изтриване
 12. Павел, здравей.

  И аз имам препоръка към новият блог. Откровенно казано не е много user-friendly. Аз си кoпирам статиите и ги чета във word. Това не е добър показател.

  1. Това, че всички статии заедно със снимките и коментарите се зареждат заедно прави страницата тежка и трудна за използване. Знам, че това е специалне скрол и не зарежда всичко наведнъж, но въпреки това страниците са тежки.
  2. Много дълъг скрол, трудно се стига до коментарите.
  3. Черното меню отдясно е малко досадно защото изкача без да искам.
  4. Структурата на блог.бг ми допада повече. Там статиите най-напред излизат кратко изложение преди да бъдат заредени целите.
  5. Оставяш много място между параграфите и това прави статиите дори още по-дълги.

  Сега като се замисля, от стратегическа гледна точка май напускането ти на блог.бг беше грешка. Блог.бг си има много недостатъци но там ти беше натрупал потенциал, който сега ще трябва да изграждаш на ново.

  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте!

   1. Поради популярността на г-н Павел Серафимов всички негови статии са сред "Популярни публикации". Не всички статии са заедно, както казвате, а само 7 статии. Учудвам се, че при вас не "зарежда всичко". Ако изпитвате затруднение да откриете постингите на Sparotok в секцията "Архив на блога", то кликнете, моля, върху секция "Популярни публикации" (и двете са сред иконите на вертикалната черна лента вдясно - на "изскачащо меню"). Там за секунди намирате всичко, което Ви интересува за този блог. Останалите причини търсете във Вашия web browser или във Вашето устройство. Динамичните шаблони на Blogger, са възможно най-компактния, семпъл и достъпен за работа начин. Особено за фактологичните разработки, които предлага г-н Серафимов. Така, възприятието се концентрира върху темите, максимално ясно е и не утежнено от разхвърляни из страницата странични икони.

   2. Темите, които този блог предлага, не са рекламни и забавни, а исторически и политически, което предполага доказателствен, илюстративен материал, множество артефакти. Добре е да проверите надежността на Вашите алгоритми и програми или оперативната памет на Вашия процесор. Дано проблемите не са в дънната платка, а в периферните устройства.

   3. Черното меню вдясно Вие възприемате за "досадно". Но то е възможно най-стегнатото и компактно меню, предложено от тази платформа. Представете си разпилени хвърчащи икони навсякъде около публикуваната тема в разни цветове на дъгата. Повтарям, за съдържание, каквото този блог предоставя, това е най-компактния, строг и изчистен начин на поднасяне на това съдържание.

   4. Не знам за какво "блог.бж" говорите, че Ви допада повече, но Blogger е една от най-надеждните виртуални системи и услуги за блогове в света, не случайно закупена от Google от тримата й създатели, стартирали я в Сан Франциско. Сървърите на Google са достатъчно надеждни, за да обслужват ефикасно тази платформа, придобила световно реноме, именно, защото има лично отношение към всеки от потребителите си. Целта на екипа, който работи тук е да покаже световната информация от личната гледна точка.

   5. Това, че г-н Серафимов "оставя място между параграфите" е негов стил и само той може да Ви отговори, дали би го променил, заради Вас. Общоприета практика при научни теми - за по-цялостно възприятие на текста. Повтарям, този блог не поднася развлекателно или забавно съдържание, каквото вероятно очаквате.

   "Стратегическите гледни точки", за които упреквате г-н Серафимов, не разбирам. По прочити, той е един от най-четените блогове в тази платформа. Достатъчно е да кликнете на "Общо показвания" и сам ще се запознаете с това, как е приет тук. Жалко, че нямате препоръки по темата, като останалите потребители. Заслужава си. Поздрави.

   Администратор
   Изтриване
  2. 6. Динамичният профил на Blogger дава възможност на дискутиращите да подредят темите за четене, както те искат, независимо от това, как авторът на блога ги е подредил. Препоръчвам Ви, зелас, при четене да опитате опцията Sidebar. За целта натиснете иконката с бялата стрелка преди "Начална страница", разположена в горния ляв ъгъл под заглавката. Успех!

   Classic – познатата Ви подредба, в която на първа старица са подредени 5 последни публикации – останалите са във вертикалното меню на блога – „изскачащо” при натискане вдясно в черната, вертикална лента.

   Flipcard – публикациите са подредени най-горе в малки прозорци – по заглавия, дати и тематика

   Magazine – на първа виждате началните страници на публикуваните теми по заглавие, по дати и с кратък текст от първите им страници – като разгърнато списание.

   Mosaic – виждате на първа всички публикации с обозначени на тях цифрово брой на коментари, като най-новите са най-отпред – при натискане отивате на желаната тема.

   Sidebar - горе, вляво вертикално са подредени всички публикации, снимките са „заредени”, а в дясно е вертикалното изскачащо меню (за последователи, популярни публикации, прочити – общо показвания, архив и т.н.)

   Snapshot – виждате всички публикувани в блога снимки по различни теми

   Timeslide – виждате всички публикации в умален размер на първа, като най-ранната е обозначена по дата, останалите също са датирани със скрол меню по избор на дата.

   администратор

   Изтриване
 13. NB > до 50 коментара излизат на всяка страница под всяка публикувана тема. Г-н Павел Серафимов е сред най-коментираните блогери в платформата. За да прочетете останалите коментари от дискусиите, които не виждате, (като в "Тайната на розетката от Плиска напр., където имаме над 80 коментара") моля, натиснете връзката най-долу-

  "Зареждане на още" -

  връзката, намираща се най-долу, след последния коментар, който виждате.

  Администратор

  ОтговорИзтриване
 14. Отличен сайт!!! Браво! Хубаво е да има публикации и за траките в северозападна България и поречието на Огоста "Аугуста". До сега още си стоят стените на римски язовирчета и бентове за плавене на злато. Тук почти на всеки хълм има останки на крепост а археолозите липсват освен другите "археолози"! Трибалите са били велико и могъщо тракийско племе.

  ОтговорИзтриване
 15. Вместо да оцените съдържанието, гледате да намерите някакви недостатъци - и това ако не е заядливост!

  ОтговорИзтриване
 16. автор ТРАКИЕЦ:
  Има нещо много иносказателно в наименованието на балканския полуостров,
  както и името българи:

  на персийски: ари - народ
  балг - голям, бял
  значи : балгари - голям народ
  кан - велик (хан)- синоним на владетел
  каняс - княз - под хан
  сар - цар
  кесар - кесар - (над/под)цар
  значи : балг хан - голям владетел - синоним за български хан
  балкан - синоним на голяма планина
  значи : балкански полуострав - полуостров на българския хан  Като се има в предвид от исторически документи (иракска библиотека),
  че траките са били в непрекъснати търговски отношения с египет и после с персия,
  че тракийки са били със сигурност царици в Персия, по-горните термини е допустимо
  да са чисто тракийски или поне са имали употреба в езика на траките и думите цар и кан
  да са с местен тракийски произход. Българите използват като своя думата княз и цар, другите
  европейски народи почват да я ползват по римско време като например ЦеЗар (КеСар).
  Това го пиша, защото полустрова се е казвал Балкански преди официалната 681г,
  което доказва, че българи и траки са едно и също нещо! (независимо от официалната 681г)

  С поздрави: ТРАКИЕЦ

  ОтговорИзтриване
 17. Допадна ми ,Браво!Напред и само напред!

  ОтговорИзтриване
 18. Странна статия.
  Не знаех, че траки и българи било еднозначно и са изначалната цивилизация съперничеща си дори с атлантите. Спрямо тракобългарите бледнеят Шумер, Акад, Кеми (Египет). Не знаех, че тук биле първите градове в света. Я какви съкровища имали траките та на база тях Микена и древна Гърция бледнее. Траките владеели света, а аз да не знам. Имали огромна армия (през първи век). Източен Рим бил ръководен от Тракиеца/българина - Юстиниан но аз не знам.
  в такъв случай бих задал няколко въпроса не за нещо друго, а за да науча:
  - Защо автора на равно с публикуването на изображения на тракийските съкровища не е побликувал и тези от Малая Перешчепина, Таги Сент Миклош, Македония, Преслав.
  - Защо според древните хронисти великите Траки се избивали един друг с "велика" ярост вместо да се обединят срещу общия враг
  - Огромната армия през първи век защо не спира римската експанзия започнала още през предходното столетие.
  - Защо великата трако/българска държава (не казвам империя) не помага на трако/българина Спартак - когато почти е отнел жизнените сили на Рим
  - Кога трако/българите са се научили да използват стремената;
  - Какво значи индоевропейска езикова общност и европеидна раса в тази връзка какъв е езика на англичани, иранци, руснаци, арменци, гърци, българи, французи, жителите на САЩ, Австралия и т.н.;
  - Кой е Заберган съответно с кого воюва трако/българина Велизарий;
  - Авитохол първият тракиец ли е или последния;
  - Кой побеждава даките и какво побеждава Траян - българи ли;
  - След като в именника Авитохол създава държава каво са имали тракобългарите преди това;
  - Кой е Зороастър;
  - Кои са хуните;
  - Защо Кан Аспарух подчинил славяните и ги пратил да пазят границите с аварите;
  - Траки ли построиха крепостните стени на Плиска, Преслав, Дръстър и т.н. и къде в тяк са артефактите на тракобългарина Юстиниан;
  - Кога Александър Велики е заявил, че е тракиец;
  - Траки ли построиха Акропола;
  - Кого избиха готите край Никюп и Хотница;
  - Тракиеца Кубрат ли воюва с хазарите;
  - Кои са аварите.
  Имам още много въпроси и ще ги задам по друго време. Много бих се радвал да науча отговорите според Вашата гледна точка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Невероятен талант за ръсене на глупости :)

   Изтриване
  2. Еха - глупости и защо ? Може би защото питам? Та аз не давам заключения, а просто питам за да стана по образован, ерудиран и по малко невеж.

   Поздрави

   Изтриване
  3. Казвам глупости защото е наистина глупаво да ми се задават въпроси за неща, които за не съм твърдял.

   Разумният, образован и психически уравновесен човек задава един-два въпроса при дискутиране с опонент. Логореята е присъща на комплексираните индивиди, които са недоволни от откриване на определени даннни.

   Изтриване
 19. Че сме Траки - Траки сме. На предишният коментиращ ще препоръчам да ходи да търси предците си някъде по Хималаите в Азия. Ако още се съмнява в произхода си, да се погледне в огледалото и ако е с дръпнати очи, това значи, че наистина предците му са дошли някъде от Азия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Еха, аз слушам препоръката - огледах се в огледалото - рус съм и със сини очи, горе долу височък и краката ми не са криви, амо нали съм невежа - само траките ли са такива в целия свят. Пък ако ми се отговори на зададените въпроси мога да намеря истината за себе си.

   Изтриване
  2. Ако досега не си намерил истината за себе си, не храни надежда това някога да стане :)

   Изтриване
 20. Здравейте,
  аз пак съм тук и продължавам с въпросите:
  - През пети век може би огромната тракийска армия разгромява хуните при Ниш;
  - Одриси, мизи, гети, беси, меди и пр. сами себе си траки ли са назовавали, а огромната си еднонационална държава Тракия;
  - Тракобългарина Аеций с тракобългарски корпус във армията на Атила ли се сражава или срещу нея, и дали се е срамувал от победата си на Каталонските полета;
  - Ако Вие сте се родил в Ботсвана това прави ли Ви негроид - африканец (изключвам нормите съотносими с двойното гражданство, апатризма и т.н.);
  - Юстиниан чрез Велизарий на база какво претендира права на Апенините та чак до Медиоланиум, Равена и т.н.;
  - Към края на седми век колко е населението на Дръстър, Никополис ад Иструм и Бдин;
  - Ямните погребения край Яйлата и курганните край Днепър тракийски ли са;
  - Как е "добър ден" на тракийски;
  - Къде са открити изкуствено деформираните черепи на траки (в кой некропол) и кой с помощта на какъв метод е датирал възрастта им както и антропологически ги е причислил към траките;
  - Към коя езикова група спада езика на одрисите, а на медите, а на даките кой разчете многобройните надписи на тракийски;
  - Как е на английски "вода"и "майка", а на руски "блато";
  - Какво е създал тракобългарина - Константин Велики може би Втора Римска република с премиер министър Гай Лициний Сабазий и президент самия Константин;
  - Най древната писменост създадена от тракобългарите линеар ли е, клинопис, йероглифна, руническа или нещо друго;
  - Прометей от кой тракийски "народ" е;
  - Каква е била далекобойността на "тракийския" композитен лък;
  - Кой извор сочи за любовта на траките към земеделието и иновативните им земеделски сечива;
  - Ако траките са биле търговски контрахент на Персия и Индия, никой друг ли е нямал право за това.
  Ех чудни теми за размисъл и нови знания.
  Дописане за сега - поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отдавна не бях срещал такова скудоумие :)

   Изтриване
  2. Не съм нарекъл вашите статии "скудоумие" за да получа подобен отговор, просто търся отговори,
   ако обичате отговорете ми на поставените въпроси.
   Ако не можете това е друг въпрос.
   отговорите ще си ги търся сам - нали съм "невеж" та аз съм един прост университетски възпитаник който се гордее да се нарече БЪЛГАРИН. точно БЪЛГАРИН , не тракиец.
   Защо се избягва спора, та нали в него се ражда истината. Ако ще съм "скудоумец"(ако Ви е известна семантиката на тази дума) то не би ли трябвало това да се докаже с аргументи (доказан факт реален / състоял се .....) в тази връзка уверявам ви - полезно ще е и за двете страни , защо предполагате че само Вашите разбирания и данни са уникални

   Изтриване
  3. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  4. Поведението ти подсказва, че не търсиш отговори, а конфронтация.

   Спор може да се води само между уравновесени и уважаващи един друг събеседници.

   Ако си добре образован и добре възпитан, то знаеш много добре, че поведението, което показваш тук е далеч от това на добре образования и добре възпитан човек.

   Научи се да правиш разлика между скудоумец и скудоумие, има такава.

   Изтриване
  5. Защо бягаш,
   какво от поведението ми те смущава? Влез в спора или се откажи. Твърдя да съм уравновесен (поне това е основен принцип в професията ми)
   ако не Ви е неудобно подскажете ми какво Ви притеснява в поведението ми. Аз задавам въпроси и очаквам отговори , а Вие бягате именно от тях.

   Изтриване
  6. Не бягам, а просто следвам съвета на един приятел. Той ми каза - Ако се сбориш със свиня и двамата ще се окаляте, но на нея това ще се хареса...

   Избягвам да се калям :)

   Изтриване
  7. Нека да се представя - аз съм от тракийските българи, завърнали се в България след 1912.
   Някой, някъде беше споменал, че "траките били толкова многобройни, почти колкото индийците". В Индия се говорят над 400 езика и диалекта. Индийците през своята хилядолетна история са воювали непрекъснато помежду си. Затова са и колонизирани от британците - великата империя на Мугалите се е разпаднала на десетки султанатства, всяко едно със свои претенции. Въпреки това те не престават да се молят на едни и същи богове и най - важното - да се наричат индийци.
   Докато ние, българите, спорим дали имаме някаква връзка с траките, да не използвам по-силни, неприлични думи,нашите румънски "братовчеди" определено са се заели сериозно да се представят за наследници на тракийскате цивилизация, които дори си позволяват да използват доказателства, открити доста далеч от Дакия http://romanianhistoryandculture.webs.com/getodacianreligion.htm
   Типично, каквото е станало, сами сме си го направили. До тук съм с коментара на подобен спор.
   Имам два сериозни въпроса:1) къде се намира планината Пангайон; 2) и има ли някаква връзка м/у Залмоксис и Заратустра?

   Изтриване
  8. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  9. Планината Пангей е между земите на меди, пеопли и беси. Днес се намира на територията на Северна Гърция.

   Ето една хубава карта http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Thraciae-veteris-typvs.jpg

   Да, има връзка между Заратустра и Залмоксис. Заратустра е мидиец, а мидийците са определени като деди на сарматите - Плиний, HN, VI.v-19. Сарматите от своя страна са определени като спадащи към сеемйството на гетите - Прокопий Цезарийски - История на Войните III-2-3. Залмоксис е обожествен владетел на гетите - Her. 4.95-96.

   Изтриване
  10. азарбайджаните, чието име значело почитащите светия огън, казват: "Наша страна называется Азербайджан, и мы - азербайджанцы, а не "азеры", это просто древнее название Священного огня, а Азербайджан означает "почитающие Священный Огонь". Наши предки здесь были зороастрийцами, и до сих пор сохранились связанные с этим обычаи и Святые места и символы. Зороастр (это греческий вариант, правильно - Зардуст, а ещё правильнее - Азар-Дост - тюрк. Друг Священного Огня") не был "персом", он пришёл в Персию из северных (тюрк. туран.) степей."

   Изтриване
 21. Г-н Серафимов, ти да не би да твърдиш, че Кубратовите и Аспаруховите българи са тракийци?? И защо многолюдното тракийско население като се е освободило от Рим е решило да се нарече България, а не Одрисия, Гетия, Трибалия и т.н. Стига си мътил главите на хората, гледам че много хора те приемат насериозно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Още през 4 век географската област Мизия е наречена България. За да се утвърди едно народностно име в даден регион се искат 50-100 години, а това означава, че народ с име българи е обитавал земите на юг от Дунава поне от края на 3 век.

   Освен това, че Св.Йероним нарича Мизия с името България срещаме и други автори, които отъждествяват българите с тракийско племе. Това са
   Л.Дякон,
   М.Аталиат,
   Фулко,
   Й.Зонара,
   Й.Цеца,
   Д.Хоматиан,
   Л.Халкондил,
   Н.Грегора,
   М.Гавала,
   Й.Кантакузин...

   Глупаво е да се твърди, че българите идват в земите на юг от Дунава по няколко причини-

   1. Мизия е наречена България още през 4 век, това са приблизително 350 години преди Аспарух.

   2. Мизия е наречена Провинция България от Йоан Никиуски, който описва събития от началото на 6 век, около 170 години преди Аспарух.

   3. В ирландски предания се споменава народ болги, който от Тракия мигрира за Британските острови по времето на цар Кир Велики - 6 век преди Христа, или повече от 1200 години преди идването на Аспарух.

   4. Дуло- названието на старобългарски род е регистрирано най-рано на Балканите- 14 век преди Христа върху Линеар Б плочици...т.е. приблизително 2000 години преди Аспарух.

   5. В Линеар Б документи се срещат имена като Крамесий, Вокил, Ерма, Исевер, Кубер, Крумен...те съотвестват на старобългарските имена Кромесий, Вокил, Ерми, Севар, Кубер, Крум.

   6. Старобългарските имена Борис, Борил, Мостич, Телец, Гостун, Прусиян...се срещат и при траките като Борисус, Борилус, Мостис, Телеф, Гастес, Прусий.

   Несериозно и даже глупаво е да се пренебрегват тези факти. Ако не сте запознати с тях, то Ви липсват сериозни знания, без които няма как да имате претенции за каквото и да е било от ранната българска история.

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, ти да не би да твърдиш, че Кубратовите и Аспаруховите българи са тракийци?? И защо многолюдното тракийско население като се е освободило от Рим е решило да се нарече България, а не Одрисия, Гетия, Трибалия и т.н. Стига си мътил главите на хората, гледам че много хора те приемат насериозно.

   Аз също се интересувам от този въпрос, но имам отговор, който ми се струва по правдоподобен от смешките, които пробутват дипломираните историци.
   Мисля, че
   1.Всички българи са траки, но не всички траки са българи.
   2.Българите са Бог-ари, бели, светли, слънчеви, което значи според някои източници, Божи хора. Хора на Бога Слънце.
   3.Те са духовните водачи, жреците, маговете, кастата, която владее природните стихии.
   4.Тракииските обединения са знаели това и по тази причина кръщават държавата си България.
   И не са сгрешили, защото въпреки неистовите усилия да се унищожи държавата на траките – България, като че с магическа пръчка някаква невидима сила я пази.

   Goro6

   Изтриване
  3. По-правилно е да се каже, че Аспаруховите българи делят един произход с хората обитавали земите на юг от Дунава по време на Античността.

   Колкото до другите ти разсъждения, доста трудно ми е да ги асимилирам, ще търся някой да ми помогне :)

   Изтриване
  4. Кубратовите и Аспаруховите българи са траки.Защото Одриси, Гети, Трибалия и т.н. са обикновени имена на тракийски племена, а името Българи е Свещено.Бъл-гари=Бол-гари=Бог -л - ари=Бог - ари - л. Бог-ари означава Божи хора или светли или слънчеви, мъдри и т.н.Буквичката Л е змейския(змийския) календарен символ на рода Дуло.
   "Когато една глава е празна, няма какво да се размъти".Това не се отнася за вас, уважаеми господине!
   goro6

   Изтриване
 22. Аха, коментарите се цензурират предварително. Ясно, само удобните ще публикуваме. Хитро Павле, хитро Серафимов. Така се прави сериозна наука.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, нищо не Ви пречи да създадете свой блог, върху който аз не съм в състояние да проведа модерация. Чрез Вашата платформа ще можете не само да ме критикувате без проблем, но също и да изложите своите виждания по определени въпроси.

   Всеки сериозен изследовател ползва модерация в блога си. Така се избягват некултурните коментари, а и излишното отклоняване от темата.

   Изтриване
 23. От доста време чета статиите Ви. Възхищавам Ви се! Поздравявам Ви! Подкрепям Ви.
  От много години се опитвам да намеря отговор на въпроса - от къде идва фамилията ми по бащина линия, която е Коилова? Родителите ми са от с. Лилково, което се намира в Родопите.В България има с. Коиловци, което е в Северна България. Единственото което намирам като информация е че, коило е растение. Ще Ви бъда благодарна, ако може да ми дадете някакви насоки.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Коил наистина е име на растение, но думата се използва и за хора с буйна, дълга коса. Трудно е да се каже, дали някой човек от рода Ви е станал причина за възникването на родовото име поради това, че е имал гъста, дълга коса...или пък Вашият род е имал землища, в които е виреело растението коил.

   Проучете дали в рода Ви е имало хора с необичайно дълга, буйна коса.

   Поздрави!

   Изтриване
 24. Благодаря Ви,че Възраждате Духът Български !!!

  ОтговорИзтриване
 25. По-същия много странен начин, почти нищо не се знае за Етруските в Италия, а те приличат и ca подобни по-много неща на траките. Те не са имали писменост???, изчезнали са!!!??, не се знае откъде са дошли (пълни сираци!)!!???, обаче музеите са пълни с техните произведения на изкуството и т.н., не е ли странно???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Етруските са имали писменост, оставили са доста надписи, но книгите им са изчезнали до една....

   Изтриване
  2. Да така е книгите им са изчезнали, къде ли са....????

   Изтриване
 26. Traci ed Etruschi nell’epica antica
  Claudio Mutti, 12 ottobre, 2009
  I Traci nell’Eneide - prima parte
  Nell’Eneide il nome della Tracia compare (una volta sola) nella forma Thraca, preferita dai poeti (Hor., Carm. 3, 25, 11; Epist. 1, 3, 3; 16, 13; Ovid. Fast. 5, 257; Pont. 4, 5, 5) ma usata anche da Cicerone. Il passo relativo è una similitudine che vuol rendere più efficace la descrizione del furore guerriero di Turno, allorché questi incita con violenza  i cavalli a passare sui cadaveri dei nemici:  “Come quando, presso le correnti del gelido Ebro, impetuoso – l’insanguinato Marte (Mavors) percuote lo scudo e i furenti – cavalli incita, movendo guerra (quelli per l’aperta pianura – volano avanti al noto e allo zefiro, geme sotto i colpi degli zoccoli la remotissima – Tracia (ultima Thraca) e intorno i volti dell’atra Paura (Formidinis), – dell’Ira (Iraeque) e dell’Insidia (Insidiaeque), corteo del dio, si agitano) – …” (XII, 331-336). Facile notare, qui, come Virgilio riprenda il collegamento omerico della Tracia con Marte e con altre divinità guerriere, collegamento che ricorre anche nel passo in cui, per l’unica volta, l’Eneide enuncia il nome dei Traci (Thraces, con la vocale finale breve, che riproduce la quantità del corrispondente nominativo greco (1). È il passo in cui Enea rievoca l’approdo della flotta degli esuli troiani alle foci dell’Ebro: “Lontano (procul), sacra a Marte (Mavortia), è abitata una terra dalle vaste pianure – (l’arano i Traci), su cui regnò un tempo il crudele Licurgo, – ospizio antico per Troia, stanza di Penati alleati, – finché durò la fortuna” (III, 13-16).
  Comune a questi due passi è il tema della lontananza della Tracia, tema che ritorna – con l’aggettivo supremus, -a, -um - nel punto in cui Clauso di Curi, progenitore della gens Claudia, atterra sei guerrieri traci del seguito di Enea: “tre Traci (Threicios) della stirpe remota di Borea (Boreae de gente suprema) - e tre che il padre Ida e la natale terra di Ismaro hanno mandati” (X, 350-351). Borea, figlio di Astreo e di Eos, che spira dalla Tracia ed è il più violento fra tutti i venti, è dunque il capostipite di un clan di quella regione. Altrove Borea è detto “edonio”  (XII, 365), con epiteto che rimanda agli Edoni, popolazione tracia stanziata lungo lo Strimone.
  La lontananza della Tracia spiega, in Virgilio, quella “indifferenza per la precisione geografica” (2) che emerge laddove le Amazzoni, pur essendo “tracie” (Threiciae) (XI, 659), vengono tuttavia connesse col fiume Termodonte, che tracico non è, in quanto scorre in Cappadocia. A parte ciò, la figlia cacciatrice di Arpalico, re della popolazione tracica degli Amimnei, viene correttamente collegata col principale fiume della Tracia: “sfianca i cavalli la tracia – Arpalice (Threissa Harpalice) e nella corsa supera l’Ebro volante” (I, 316-317).
  Tracio è Orfeo, del quale Virgilio ha già cantato la storia nel IV delle Georgiche. Il mitico vate, che “poté richiamare l’anima della sposa – fidando nelle corde canore della tracica cetra (Thraeicia cithara)” (VI, 119-120), ci viene presentato per primo tra tutte le anime che dimorano nei Campi Elisi: “E in lunga veste il sacerdote tracio (Thraeicius sacerdos) – modula il canto in ritmo per gl’intervalli delle sette note – ed or con le dita or con l’eburneo plettro le tocca” (VI, 645-647). L’insistere di Virgilio sulla connotazione tracica di Orfeo sembra voler contraddire quelle raffigurazioni in cui il cantore appariva con un aspetto integralmente greco.

  ОтговорИзтриване
 27. Traci ed Etruschi nell’epica antica
  Claudio Mutti, 12 ottobre, 2009
  I Traci nell’Eneide - seconda parte
  Tracia è la ninfa Opis, la vigile ancella di Diana che vendica su Arrunte la morte di Camilla: “la tracia (Threissa) un’alata saetta dall’aurea – faretra estrasse e rabbiosa tese l’arco di corno, – traendo indietro la freccia, finché, curvati, si unirono – i due capi tra loro e con le mani in linea essa toccò – la punta di ferro con la sinistra e la mammella col nervo e con la destra” (XI, 858-862). Una faretra simile è quella che Enea mette in palio per chi arriverà secondo nella gara della corsa a piedi: “una faretra amazzonica colma di frecce – tracie (sagittis Threiciis), circondata da un’ampia cinghia d’oro – e agganciata mediante una fibbia adorna di una splendida gemma” (V, 311-313).
  Nell’immagine dei Traci come popolo bellicoso non manca il tradizionale elemento dei cavalli da guerra d’origine tracia. Un cavallo tracio (Thracius equos) pezzato di bianco è quello montato da Turno, “di cui il furor è la più intima caratteristica” (3), allorché, impaziente di incrociare le armi, l’eroe rutulo marcia verso l’accampamento dei profughi troiani (V, 49-50). Pure di razza tracia è il destriero su cui cavalca il fanciullo Priamo nel ludus Troianus: “un tracio – cavallo (Thracius ecus) pezzato di macchie bianche, che bianche sopra lo zoccolo – le zampe e bianca la fronte ostenta superbo” (V, 565-567). Qui l’aggettivo Thracius non è puramente esornativo, ma sottolinea l’origine traco-troiana del giovinetto, destinato a propagare nel Lazio la schiatta dell’avo, ultimo re di Troia (4). Funzione analoga svolge il medesimo epiteto in un altro brano del medesimo canto, quando Enea premia Aceste, vincitore nella gara del tiro alla colomba, dicendogli: “Dello stesso vegliardo Anchise tu avrai questo dono: – il cratere cesellato, che un giorno il tracio – Cisseo (Thracius Cisseus) come dono prezioso al genitore Anchise – aveva dato, perché lo portasse come memoria e pegno del suo affetto” (V, 535-538). Cisseo, re di Tracia, era il padre di Ecuba (cfr. Eurip. Hec., 3), sicché il passaggio del cratere nelle mani di Aceste intende evidenziare simbolicamente la connessione fra i Traco-Troiani e la nuova Troia che sarebbe sorta sul territorio dell’Italia.
  Ma il rapporto fra l’Italia e la Tracia è molto più antico. Secondo la storia tramandata dagli Aurunci e riferita dal re Latino ai profughi troiani, Dardano, il fondatore di Troia, era giunto “alle città idee della Frigia – ed alla tracia Samo, che ora è detta Samotracia (Threiciamque Samum, quae nunc Samothracia fertur)” (VII, 207-208), partendo dall’Italia, “dalla sede tirrena di Corito” (Corythi Tyrrhena ab sede) (VII, 209). “Sede tirrena”, cioè etrusca.
  1. R. D. Williams, Aeneidos liber tertius, Oxford 1962.
  2. Cinzia Bearzot, voce Tracia in Enciclopedia Virgiliana, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. V, Roma, 1990, p. 224.
  3. Ettore Paratore, La scomparsa e il ritorno di Turno, in: AA. VV., Virgilio nel bimillenario, Herder, Roma 1985, p. 10.
  4. Ettore Paratore, Commento a: Virgilio, Eneide, trad. di L. Canali, canti V-VI, vol III, Fondazione Lorenzo Valla, Mondatori, Milano 1979, p. 173.

  ОтговорИзтриване
 28. Traci ed Etruschi nell’epica antica
  Claudio Mutti, 12 ottobre, 2009
  Gli Etruschi nell’Eneide - prima parte
  Nell’Eneide l’aggettivo di forma greca Tyrrhenus, -a, -um e il corrispondente nome etnico Tyrrheni, -orum sono usati, rispettivamente, come sinonimi degli aggettivi di forma latina Tuscus, -a, -um e dei nomi Tusci, -orum ed Etrusci, -orum.  Tirreno (Tyrrhenus, XI, 612) è anche il nome di un guerriero etrusco alleato di Enea. Significato analogo hanno i termini Lydi, -orum, Lydius, -a, -um e Maeonidae, -arum, poiché Virgilio segue la tradizione Erodotea (Herod. I, 94) secondo cui gli Etruschi sarebbero originari della Lidia, i cui abitanti si chiamavano un tempo Meoni (Herod. I, 7); e ciò risulta molto chiaramente dal riferimento alla città di Agilla (Agylla, poi Caere, l’odierna Cerveteri), “dove un tempo la lidia – gente (Lydia gens), illustre in guerra, s’insediò sui colli etruschi (iugis Etruscis)” (VIII, 478-479).
  Il fatto che Dardano fosse partito dalla sede “tirrena”, cioè etrusca, di Corito (l’odierna Cortona) e che i fati abbiano indotto il discendente di Dardano a ritornare a Corito e in Italia (Corythum terrasque requirat Ausonias, III, 170) giustifica l’alleanza dei Troiani con gli Etruschi, i quali sono divenuti parte integrante dell’Italia da quando vi si sono insediati. “L’intenzione di Virgilio – scrive il Pallottino – di sottolineare la pertinenza degli Etruschi all’Italia, nonostante la loro provenienza esotica del resto immaginata molto lontana nel tempo, è comprovata in modo esplicito e implicito in diversi passi, a cominciare dalle Georgiche (2, 533), dove la crescita della fortis Etruria s’inserisce nel quadro idilliaco dei primordi dei popoli italici” (1). A proporre ad Enea l’alleanza con gli Etruschi è il re della piccola città di Pallanteo, l’arcade Evandro, il quale – vale la pena ricordarlo in questo contesto – porta ai piedi i caratteristici “calzari etruschi” (Tyrrhena vincula, VIII, 457). Tutta l’Etruria (omnis Etruria, VIII, 493) si è sollevata in armi per far giustizia dell’empio tiranno Mezenzio (contemptorque deum Mezentius, VIII, 7, cfr. VII, 648), che, scacciato dal suo regno di Agilla, ha trovato rifugio presso Turno. Gli Etruschi, ai quali un oracolo impedisce di combattere agli ordini di un duce italico, si sono rivolti ad Evandro, ma questi è troppo vecchio e suo figlio Pallante ha una madre sabina (matre Sabella, VIII, 509). Il capo straniero vaticinato dall’oracolo sarà dunque Enea, il quale avrà accanto a sé, oltre alla cavalleria arcade, tutte le forze etrusche. La colonna guidata da Enea si inoltra così nelle selve, finché giunge nei pressi di Agilla, vicino al luogo in cui è accampato l’esercito etrusco guidato da Tarconte (Haud procul hinc Tarcho et Tyrrheni tuta tenebant – castra locis, VIII, 602-603), “dove dovrebbe immaginarsi Tarquinia” (2).

  ОтговорИзтриване
 29. Traci ed Etruschi nell’epica antica
  Claudio Mutti, 12 ottobre, 2009
  Gli Etrusci nell'Eneide - seconda parte
  Dopo che Enea e Tarconte hanno stipulato il patto di guerra, “la gente lidia s’imbarca, per ordine divino – affidandosi a un duce straniero” (classem conscendit iussis gens Lydia divum, - externo commissa duci, X, 155-156). Il catalogo delle trenta navi (X, 163-214) ci offre la rassegna delle forze etrusche alleate dei Troiani. Massico guida mille arcieri di Chiusi e di Cosa; Abante (torvos Abas, X, 170) porta con sé seicento guerrieri di Populonia e trecento dell’Elba; Pisa, “città alfea per origine, – ma etrusca per suolo” (alpheae ab origine Pisae, - urbs Etrusca solo, X, 179-180), fornisce mille uomini armati agli ordini dell’aruspice Asila (hominum divumque interpres Asilas, X, 175; Asture (pulcherrimus Astyr, X, 180) ha al suo seguito trecento uomini provenienti da Cere, dai campi del Mugnone, da Pirgo e da Gravisca (qui Caerete domo, qui sunt Minionis in arvis, - et Pyrgi veteres intempestaeque Graviscae, X, 183-184); un contingente di Liguri è condotto da Cinira e da Cupavone (Cinyra… Cupavo, X, 186); cinquecento armati sono guidati da Ocno, il quale, figlio dell’indovina Manto e del fiume etrusco, ha chiamato col nome materno la città da lui fondata, Mantova, che dalla stirpe etrusca deriva il proprio vigore (fatidicae Mantus et Tusci filius amnis, - qui muros matrisque dedit tibi, Mantua, nomen, - (…) Tusco de sanguine vires, X, 199-203); infine, con un seguito non precisato, viene Auleste (gravis Aulestes, X, 207), che una leggenda vuole fondatore di Perugia (Serv. ad Aen. 10, 198), anche se Virgilio qui non ne riferisce la città di provenienza e altrove (XII, 290) lo dice semplicemente “re etrusco” (rex Tyrrhenus).
  Perugia, dunque, non viene menzionata, così come non vengono menzionate importantissime città dell’Etruria quali Arezzo, Fiesole, Veio, Vetulonia, Volsinii, Volterra, Vulci, né Felsina o Spina. Non è menzionata nemmeno Tarquinia, nonostante la parte di grande rilievo assegnata al suo fondatore eponimo Tarconte, capo di tutti gli Etruschi. A spiegazione di ciò sono state ipotizzate varie ragioni (3), tra le quali il fatto che la spedizione degli alleati etruschi è essenzialmente marittima, sicché, mentre coinvolge località portuali minori quali Pirgo e Gravisca, deve per forza escludere le città dell’entroterra; oppure, che Virgilio ha trascelto le città etrusche di fondazione pelasgica; o che avrebbe intenzionalmente escluso quelle città che, come Veio, Tarquinia e Volsinii, ebbero poi un rapporto conflittuale con Roma. Fatto sta che l’Etruria di Virgilio, come ha osservato il Pallottino, “coincide soltanto approssimativamente con l’estensione dell’Etruria VII regione augustea compresa fra il Mar Tirreno, il Tevere e l’Appennino tosco-emiliano” (4).

  ОтговорИзтриване
 30. Traci ed Etruschi nell’epica antica
  Claudio Mutti, 12 ottobre, 2009
  Gli Etruschi nell'Eneide - terza parte
  Il Tevere infatti è ben presente in Virgilio come elemento geografico caratteristico dell’Etruria: il Tuscus Tiberis delle Georgiche (I, 499) nell’Eneide è Tuscus amnis (VIII, 472; XI, 316), Tyrrhenus Thybris (VII, 242), Tyrrhenum flumen (VII, 663), Lydius Thybris (II, 781-782). La forma usata nell’Eneide, Thybris, rimanda ad un re leggendario (etrusco per alcuni, albano per altri) che, secondo il racconto di Evandro, giunse nella Saturnia tellus prima degli Arcadi: “l’aspro Tevere (Thybris) dal corpo immane, – dal quale noi Itali in seguito il fiume col nome di Tevere (Thybrim) – chiamammo” (VIII, 329-331).
  Per quanto riguarda i personaggi etruschi dell’Eneide, oltre a quelli che abbiamo già ricordati (Mezenzio, Tarconte, i duci del catalogo) deve essere citato il subdolo Arrunte, il quale, dopo avere atteso l’occasione propizia per colpire Camilla, uccide la regina e poi si affretta a nascondersi tra le file dei compagni (XI, 759-815). Il nome di Arrunte (Arruns, Aruns), tipicamente etrusco, richiama quello del figlio di Tarquinio il Superbo; e l’ultimo re di Roma, figura col lucumone Porsenna sullo scudo di Enea: “E Porsenna ordinava che l’espulso Tarquinio – accogliessero e premeva l’urbe con grande assedio: – gli Eneadi correvano alle armi in difesa della libertà” (VIII, 646-648). D’altronde l’anima di Tarquinio, insieme con quelle degli altri due re etruschi di Roma (Tarquinios reges, VI, 817), è già stata vista da Enea nella valle del Lete.
  Vi sono poi personaggi del campo rutulo che recano nomi etruschi: Volcente (IX, 367 ss.), Tàrquito (X, 550), Tolumnio (XI, 429; XII, 258 ss.). Per quanto riguarda Turno, “esiste una discussione aperta circa la possibilità che la sua figura leggendaria possa in qualche modo ricollegarsi originariamente al mondo etrusco” (5).
  Ci si è ovviamente domandato da quali motivi Virgilio sia stato indotto “a far d’Enea un etrusco e ad assegnare agli Etruschi tanta parte dell’impresa d’Enea” (6). Certo, fin da epoca remota gli Etruschi esercitarono sul Lazio la loro egemonia e Dionigi d’Alicarnasso (I, 29) ci informa che alla stessa Roma veniva attribuita un’origine etrusca. Ma nemmeno è da trascurare il fatto che Virgilio, oltre a recare un nomen gentilicium e un cognomen probabilmente etruschi, fosse originario di una città che dal sangue etrusco traeva il proprio vigore: Tusco de sanguine vires. “Ma quel che più conta, – è stato affermato – egli aveva anima etrusca; la quale si rivela in quella profonda religiosità che pervade il poema delle origini di Roma, onde tutti gli avvenimenti, in apparenza fortuiti, sono interpretati come segno e manifestazione della volontà degli dèi” (7).
  1. Massimo Pallottino, voce Etruschi in Enciclopedia Virgiliana, cit., vol. II, p. 412).
  2. Massimo Pallottino, voce Etruschi, cit., p. 413.
  3. J. Gagé, Les Etrusques dans l’Enéide, “Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de l’École Française de Rome” (Paris), 46, 1929, p. 123 ss.; B. Rehm, Das geographische Bild alten Italiens in Vergils Aeneis, Leipzig 1932, p. 10 ss.; G. Colonna, Virgilio, Cortona e la leggenda etrusca di Dardano, “Arc. Class.” 32, 1980, p. 159 ss.
  4. Massimo Pallottino, voce Etruschi, cit., p. 414.
  5. Massimo Pallottino, voce Etruschi, cit., p. 414.
  6. Bruno Nardi, L’Etruria nell’Eneide, Il Basilisco, Genova 1981, p. 30.
  7. Bruno Nardi, op. cit., p. 32.
  Relazione presentata al Convegno “Confronto tra mondo etrusco e mondo tracio: storia, arte, archeologia” – Tarquinia, Sala Consiliare del Comune, sabato 10 ottobre 2009.

  ОтговорИзтриване
 31. Траките в 'Енеида' - първа част
  В 'Енеида' името на Тракия се появява (само веднъж) под формата 'Thraca', което е най-използването от поети (Орацио, 'Поеми' 3, 25, 11; 'Писма' 1, 3, 3; 16, 13; Овидий във 'Фасти'(Fasti) 5, 257;'Екс Понта' 4, 5, 5), но също така се използва и от Чичероне(Cicero).
  Последвалото описание е едно по-ефективно сравнение, което цели да опише яростта на войнa oт Търно, който подбужда конете, за да минaт над труповете на враговете: "Когато, в буйните ледено-студени потоци на Ебро(Марица), oкървавeният Марс(Mavors) удря щита и яростнo насърчава конете, носещи война за тези от откритата равнина, летящи пред вятъра към познатото и стене под ударите на копитата далечната Тракия (Thraca), и наоколо ca лицата, възбудени, на Страха (Formidinis), на Гнева (Iraeque) и на Опасноста (Insidiaeque) това е шествиетo на бога) - ... "(XII, 331-336).
  Лесно е да се види, тук, как Вирджилио възвръща връзката с Тракия на Марс и c другите войнcки богове, както при Омир, тази връзка се вижда и в куплета, единственият път, в който в 'Енеида' ce посочва името на траките (Thraces) с кратка гласна накрая, съответстваща на множествено число в гръцкия език(1). Това е куплета, където Еней си спомня временната отбивка на флотата на изгнанниците от Троя в устието на река Ебро(Марица):"Далече, свещенна за Марс, е земята с огромни равнини, орана от Траките, над които владял злият Ликург, люлка на древна Троя, земя на божествени съюзници, докато имаше добра поличба "(III, 13-16).
  Общото за тези двa куплета е темата за отдалечеността на Тракия, дадена с прилагателното (Supremus,-а,-uм) - на мястото, където Kлаузo от Кури(Curi), прародител на Рода Kлаудиа(Claudia), помага да слeзнат на земята шест тракийски войни от групата на Eнeй " трима (Threicios) от рода на Бореите (Boreae на Върховни души) и трима, които баща им Ида и майка им Измаро са изпратили" (X, 350-351). Борей, син на Астреус(Astraeus) и Eoc(Eos), който духа от Тракия най-силен от всички ветрове и е основател на рода от същaта земя. Другаде Борей се нарича едонио "edonio" (XII, 365), епитет, който се използва за Едоните(Edoni), тракийско население, живеещо по протежението на р. Струма.
  Отдалечеността на Тракия се обяснява, при Вирджилио, c "безразличието му към географската точност" (2), която се вижда и при амазонките, въпреки че ca тракийки(Threiciae) (XI, 659), ги поставя в близост до река Термодонте(Termodonte), която не тече в Тракия a в Кападокия. Все пак, дъщерята на Арпалико(Arpalico) царя на тракийското население от Amimnei, която ходи на лов, е правилно свързанa с главната река на Тракия "И ги изморява тракийските коне тракийката Арпаличе (Threissa Harpalice) и в препускането задминава летящaта Ебро(Марица)" (I, 316-317).
  Тракиец е Орфей, възпят от Вирджилио в четвърти том на историята 'Земеделие' (Georgiche, IV). Легендарният поет, казва че "той може да извика обратно душата на булката си доверявайки се на гласните струни на тракийската cи лира (cithara Thraeicia)" (VI, стр.119-120), ние се запознаваме първо с него от всичките души, които живеят в Елисейските полета "с дълга роба(дълго расо) e тракийскят жрец(Thraeicius sacerdos) - модулира песента в ритъма на интервалите на седемте струни с пръсти или с перце от слонова кост "(VI, стр.645-647). Упоритоста на Вирджилио от конотацията на Орфей, катo тракиец, изглежда противоречи на тези изображения, в който Орфей е показан с гръцки дрехи.

  бел. Според Вирджилио първо Марс е тракиец, второ амазонките са били тракийки, и най-накрая Орфей е също тракиец!!!

  ОтговорИзтриване
 32. Клаудио Мути, 12 октовмри 2009
  Траките в 'Енеида' - втора част
  Тракийка е нимфата Опис, бдителната придворна на Диана, която отмъщава на Арунте за смърта на Камила.: "Тракийката (Threissa) крилата светкавица от златния колчан извади и гневно роговия лък опъна, дърпайки назад стрелата, докато краищата на лъка не се докоснаха, ръцете в една линия, с лявата докосва железния връх, а с дясната докосва върха на гърдата си"(XI, 858-862). Подобен колчан е обявил за награда Еней на тoзи, който завърши втори в състезанието по бягане "Амазонски колчан пълен с тракийски стрели (sagittis Threiciis), заобиколен от широк златен колан и прикрепен с помощта на катарама, украсена с красив скъпоценен камък "(V, 311-313).
  В образа на траките, като войнствени хора не ce пропускат и традиционния елемент на военните тракийски коне. Тракийски пъстрo-бял кон (Thracius equos) язди Търно "чийто гняв е най-важната му същност" (3), когато, нетърпелив да хване меча в ръцете си, героят рутуло(rutulo - древно местно племе от областа Лацио, покорени от римляните) препуска към лагера на троянските бежанците(V, 49-50). Чиста тракийска порода е конят, който детето Приам язди в 'Троянски игри'(LUDUS Troianus), "тракийски кон (Thracius equos) на бели петна, бял над копитата и с бяло петно на главата гордo се изправя" (V, 565 -567). Тук прилагателното Thracius не е чисто описателно, но подчертава тракийско-троянския произход на момчето, предупределено да продължи в Лацио рода на дядо си, последния цар на Троя (4). Подобна функция изпълнява същият епитет в друг куплет от същата част, когато Еней възнаграждава Ачестес(Acestes), победител в състезанието на стрелба по гълъб, казвайки: "От същият старец Анкисе(Anchise) ще имаш този дар: - на купата изписано е, че един ден на тракиеца Чизео(Cisseo) (Thracius Cisseus) я подарил на Анкисе(Anchise), за спомен и в знак на своята обич "(V, 535-538). Чизео(Cisseo)e цар на Тракия и баща на Хекуба (виж Eurip. HEC., 3). C това преминаването на купата в ръцете на Ачестес(Acestes) ce има за цел да ce подчертае символичната връзка между трако-троянците и новата Троя, която ще бъде построенa на територията на Италия.
  Но връзкaтa между Италия и Тракия е много по-стара. Според преданиятa на Аурунците (Aurunci -древно коренно население в Италия) и повторена на троянските бежанци от царя на латините, Дардан основателя на Троя е дошъл "в градовете на Фригия божествени и в Тракийският Самос, който сега се нарича Самотраки (Threiciamque Samum, quae Nunc Samothracia fertur) "(VII, 207-208), от Италия "от Тиренското Корито*"(Corythi Tyrrhena ab sede) (VII, 209). "Seat Tirrena", означава Етрускo.
  * Корито e само превод на думата Corythi не съм сигурен, че означава и 'корито' по български?
  Библиография:
  1. R. D. Williams, Aeneidos liber tertius, Oxford 1962.
  2. Cinzia Bearzot, voce Tracia in Enciclopedia Virgiliana, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. V, Roma, 1990, p. 224.
  3. Ettore Paratore, La scomparsa e il ritorno di Turno, in: AA. VV., Virgilio nel bimillenario, Herder, Roma 1985, p. 10.
  4. Ettore Paratore, Commento a: Virgilio, Eneide, trad. di L. Canali, canti V-VI, vol III, Fondazione Lorenzo Valla, Mondatori, Milano 1979, p. 173.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за информацията! Не бях чувал за тракийското женско име Опис, а то е интересно. Сродно е на скитското Опоя.

   Изтриване
  2. Опис - връзка с Апис? - Опоя - имаме село Огоя?

   Изтриване
 33. Клаудио Мути, 12 октовмри 2009
  Клаудио Мути, 12 октовмри 2009
  Етруските в Енеида - първа част
  В 'Енеида' прилагателнaтa форма на гръцката дума 'Tyrrhenus,-а,-um' и съответното етническо съществително 'Tyrrheni,-orum' се използват, съответно, като синоними на прилагателнaтa форма на латинскатa дума 'Tuscus,-а,-um' и имената 'Tusci, - orum' и 'Etrusci,-orum'. Тирено'Tirreno', (Tyrrhenus, XI, 612) също е име на етруски войн съюзник на Еней. Имат подобно значение и думитe 'Lydi,-orum', 'Lydius,-а,-um' и 'Maeonidae,-arum', тук Вирджилио следва традицията на Херодот (Herod. I, 94), според който етруските произхождат от Лидия, чиито жители са били наричани едно време Meoni (Herod. I, 7); това се потвърждава от упоменаването на град Аджила 'Agilla' (Agylla, по-късно Kаере 'Caere', а сега наричан Черветери 'Cerveteri'), "където, отдавна, Лидийцитe (Lydia gens), отличаващи се във войнатa, се заселиха на етрускитe хълмове (iugis Etruscis) "(VIII, 478-479).
  Фактът, че Дардан вероятно е тръгнал от "Тиренския" cи дом , т.е. етруски oт Корито 'Corito' (съвременната Кортона), и съдбата е накарала потомците му да се завърнат в Корито 'Corito' и в Италия (Corythum terrasque requirat Ausonias, III, 170) оправдавaт съюза на троянците c етруските, превърнали в неразделна част от Италия, откогато са се заселили там.
  "Намерението на Вирджилио - пише Палотине 'Pallottine' - да подчертае принадлежността на етруските към Италия, въпреки тeхния екзотичен произход, останал далеч във времето, е доказанo изрично в следните източници, като се започне от 'Земеделие' 'Georgics' (2, 533), където укрепването на държавността на Етрурия ce вписва в идиличната картина на произхода на италийскитe народи "(1). Царят на малкия град Палантео 'Pallanteo', Аркадийския Ивендър, предложил на Еней съюз с етруските, който (Ивендър) нужно е да се припомни носи на краката си характерните 'етруски' обувки (Tyrrhena vincula, VIII, 457). Цялата Етрурия (Omnis Етрурия, VIII, 493) се е вдигнала на борба против тиранина Мецентиус 'Mezentius' (contemptorque Deum Mezentius, VIII, 7, вж. VII, 648), който, прокуден от царството му в Аджила 'Agilla', е намерил убежище в Търно. Етруските, на които един оракъл им предрича да не взимат за пълководец местен вожд, са се обърнали към Ивендър, но той е твърде стар a и синът му Паланте 'Pallante' e местен, защото майка му е 'сабина' 'Sabine' (Matre Sabella, VIII, 509). Пълководеца чужденец предсказан от оракула ще e Еней, който има на своя страна, кавалерията на Aркада и останалите сили на етруските. Колоната, начело с Еней навлиза в горите, докато достигне недалеч от Аджила 'Agilla', близо до мястото, където c армията cи етрускa се e разположил на стан Тарконте 'Tarconte' (Haud procul hinc Tarcho et Tyrrheni tuta tenebant- castrates locis, VIII, 602-603 ) ,"където трябва да си представим че е Таркуиния (Тарквиния)" (2).

  ОтговорИзтриване
 34. Моля, за мен е удоволствие да помагам. Имам още много интересен материал, книги в електронен формат, бих ги изпратил без проблем защото са много. Предполагам, че не са известни в България.

  ОтговорИзтриване
 35. Етруските в Енеида - втора част
  След като Еней и Тарконте са решили да влязат във война и са се разбрали за условията "хората от Лидия ce впускат във война след божествения съвет разчитайки на един чуждестранен лидер" (classem conscendit iussis gens Lydia divum, - externo commissa duci, X, 155-156). Списъка на тридесеттe кораби (X, 163-214), ясно представя силите на етруски съюзници на троянците. Массико(Massico) ръководство хиляди стрелци c лък от Киузи и от Коза; Абанте(Abante) (torvos Abas, X, 170) води шестстотин воини от Популония(Populonia) и триcтa воини от Елба(Elba); Пиза, (Pisa) "град Алфийски(Alfea) по произход, - но от етрускaта земя" (alpheae ab origine Pisae, - urbs Etrusca solo, X, 179-180), предоставя хиляда въоръжени мъже под командването на жреца аруспиче(aruspice - жрец, който предрича бъдещето според вътрешностите на жертвени животни) Азила(Asila) (hominum divumque interpres Asilas, X, 175; Астуре(Asture) (pulcherrimus Astyr, X, 180) има на свое разположение триста мъже от Чере(Cere), от областта на Муньоне(Mugnone), от Пирго(Pirgo) и Грависка(Gravisca) (qui Caerete domo, qui sunt Minionis in arvis, - et Pyrgi veteres intempestaeque Graviscae, X, 183-184); Eдин контингент от Лигурия вoден от Чинира и Купавоне (Cinyras e Cupavone) (Cinyra Cupavo ..., X, 186); Петстотин въоръжени мъже са водени от Окно(Ocno), който e син на ясновидката Манто и река на етруските, който нарече с името на майка cи града основан от него Мантуа, който черпи своята сила от етрускитe си корени (fatidicae Mantus et filius Tusci amnis - qui muros matrisque dedit tibi, Mantua, nomen, - (…) Tusco de sanguine vires, X, 199 - 203); Етруските в Енеида - втора част
  След като Еней и Тарконте са решили да влязат във война и са се разбрали за условията "хората от Лидия ce впускат във война след божествения съвет, разчитайки на един чуждестранен лидер" (classem conscendit iussis gens Lydia divum, - externo commissa duci, X, 155-156).

  ОтговорИзтриване
 36. Клаудио Мути, 12 октовмри 2009
  Етруските в Енеида - трeта част
  Списъка на тридесеттe кораби (X, 163-214), представя силите на етрускитe съюзници на троянците. Массико (Massico) води хиляди стрелци c лък от Киузи(Chiusi) и от Коза(Cosa); Абанте(Abante) (torvos Abas, X, 170) води шестстотин воини от Популония (Populonia) и триcтa воини от Елба (Elba); Пиза, (Pisa) "град aлфийски(Alfea) по произход, - но от етруски по земя" (alpheae ab origine Pisae, - urbs Etrusca solo, X, 179-180), предоставя хиляда въоръжени мъже под командването на жреца аруспиче Азила(Asila) (aruspice - жрец, който предрича бъдещето според вътрешностите на жертвени животни) (hominum divumque interpres Asilas, X, 175; Астуре(Asture) (pulcherrimus Astyr, X, 180) има на свое разположение триста мъже от Чере(Cere), от областта на Муньоне(Mugnone), от Пирго(Pirgo) и Грависка(Gravisca) (qui Caerete domo, qui sunt Minionis in arvis, - et Pyrgi veteres intempestaeque Graviscae, X, 183-184); Eдин контингент от Лигурия вoден от Чинира(Cinyra) и Купавоне(Cupavone) (Cinyra Cupavo ..., X, 186); Петстотин въоръжени мъже са водени от Окно(Ocno), който e син на ясновидката Манто и река на етруските, който нарече с името на майка cи града основан от него, Мантуа, и който черпи своята сила от етрускитe си корени (fatidicae Mantus et filius Tusci amnis - qui muros matrisque dedit tibi, Mantua, nomen, - (…) Tusco de sanguine vires, X, 199 – 203); И най-накрая, колко воини го следват не е посочено, е Аулесте(Auleste) (gravis Aulestes, X, 207), според легенда основател на Перуджа (Perugia) (Serv. ad Aen. 10, 198), въпреки, че Вирджилио тук не казва от кой град му е произхода a другаде го нарича (XII, 290) просто "етруски цар" (REX Tyrrhenus).
  Перуджа, следователно, не се споменава, както и не се споменават важни градове на Етрурия като Арецо(Arezzo), Фиезоле(Fiesole), Вейо(Veio), Ветулония(Vetulonia), Волсинии(Volsinii), Волтера(Volterra), Вулчи (Vulci), нито пък Фелсина(Felsina) или Спина(Spina).
  Таркуиния дори не се споменава, въпреки голямoтo име на едноименният си основател Tarconte, предводител на всички етруски.
  За да обясним този странен факт можем да преположим (3), че превозът на етруските съюзници по същество е морски, и така участието на малкитe пристанищни градове Пирго(Pirgo) и Грависка(Gravisca) e естествено, от друга страна задължително трябва да се изключат вътрешните градове; Може би Вирджилио да е взел предвид caмo етруските градове които са Пеласгийски; Или, той умишлено е изключил градове, кaто Вейо(Veio), Таркуиния и Волсинии(Volsinii), защото са имали спорни отношения с Рим. Факт е, че Етрурия на Вирджилио, както е отбелязано от Палотинo (Pallottino), "само приблизително съвпада с разширяването на региона Етрурия (VII), седматa римска провинциа, между Тиренско море, Тибър и Апенините в днешните райони Тоскана и Емилия" (4).

  ОтговорИзтриване
 37. Спаро, извинявам се ако можеш оправи обърканите части. Значи втора част започва от:
  След като Еней и Тарконте са решили....
  и завьршва с:
  ... Tusco de sanguine vires, X, 199 - 203);
  а третата част започва с:
  И най-накрая, колко воини го следват не е посочено...
  и завьршва с:
  ...Тибър и Апенините в днешните райони Тоскана и Емилия" (4).
  Във втората част накрая може да се премахне:
  'Етруските в Енеида - втора част
  След като Еней и Тарконте са решили да влязат във война и са се разбрали за условията "хората от Лидия це впускат във война след божествения съвет, разчитайки на един чуждестранен лидер" (цлассем цонсцендит иуссис генс Лыдиа дивум, - ехтерно цоммисса дуци, Х, 155-156). '
  Благодаря и напред за България.
  симеон симеонов

  ОтговорИзтриване
 38. Това че Аспарух* не идва в чужда земя, а обединява териториите на народа си от двете страни на Дунав се разбира и от това, че преди него и след него и други български владетели от свободните български територии на север от Дунав са се спускали на юг със същата цел. Точно с описанието на такива събития започва историята на отец Паисий- как в края на 4в. от север се спускат българите, наричани тогава готи, и нападат армията на император Валент и успяват да я победят, а императора- да убият. Векове по-късно през 1185-1187г. въстанието на Асен и Петър, довело до освобождението на България от Византия, е събитие със същия характер.

  *По-правилно е името Аспарих, защото рух/рих/рик/риг е царската титла при скитите-сармати, каквито са древните българи и името на българския цар нарочно се пише така в учебниците, за да не се види връзката му с "готските" имена като Теодорих или дори с името на галския цар Версин-гето-рикс, в името на когото присъства освен царската титла рик/рикс дори името на траките/скити гети, макар официално това галско име да се тълкува като върховен "сингет", което на келтски уж значело воин-пешак.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името на Аспарух е познато още като Аспахрук в арменските извори, Есперих в Именника, Испор в българска апокрифна хроника.

   Наставката -рух се среща и в друго българско име - Вели-рух. Възможното значение е защита, т.е. Аспарух означава - защитник на конете.

   Изтриване
  2. А, Аспарух се води "тракиеца" - смях....................!

   Изтриване
  3. Смехът е здраве анонимни господине :)

   Изтриване
 39. Няма как траките да са изчезнали, защото генетката отдавна показа че огромната част от населението на Балканите има предци, които са живяли тук от преди 7000 години.
  За българите е сигурно че са наследници на местното население, защото гените ни са от палеолита и неолита балкански ( не азиатски, не "кавказки и не африкански като на елините)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Генетиката ще даде отговор на много въпроси, но дано дотогава държавата ни не е напълно разсипана...

   Изтриване
  2. Траките не са една от древните цивилизации.
   Те са най-древната цивилизация и най-древния народ на света.
   Въпрос на време е това да се докаже и приеме и от науката.
   Траките не са изчезнали, 30% от днешните българи носят тракийски гени.

   Изтриване
  3. Древните български земи https://www.youtube.com/watch?v=OxS_SLfroRI

   Изтриване
  4. а БЪЛГАРИТЕ къде са?

   Изтриване
 40. „По-правилно е да се каже, че Аспаруховите българи делят един произход с хората обитавали земите на юг от Дунава по време на Античността.”
  Щом са от един произход, значи във вените им тече една и съща кръв или по ясно казано, те са братя и сестри.Но хората, колкото и да са близки по кръв са с различни качества и в одухотворения свят на траките най способните естествено стават водачи.
  Стават Божи хора, превръщат се в Бог-ари.

  ”Колкото до другите ти разсъждения, доста трудно ми е да ги асимилирам, ще търся някой да ми помогне”
  И на мен ми е трудно, но от всичко прочетено това са ми изводите.
  Изключително много уважавам знанията, труда и родолюбието ви за да си помисля, че се нуждаете от помощ за осмисляне на разсъжденията ми.По скоро не е дошло времето да натоварваме българската история с твърдения, които не са подкрепени с доказателства.

  Goro6

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В никой стар извор не съм срещал етноним Бог-ари.

   В никой старобългарски извор не съм срещал Бог-ари.

   Струва ми се странно дедите ни да не си знаят името.

   Изтриване
 41. Уважаемите автохонисти изказват какви ли не тези, но забравят един елементарен факт няма как да бъдем обвързани с траките поради простата причина, че ние нямаме абсолютно никакви собствени сведения от тях. В днешни дни за тях се осведомяваме само и единствено от археологическите останки, както прочутите съкровища на траките не намират успоредици с нищо на север и изток в досег с БЪЛГАРИТЕ, единственото общо е с Микенци, Ахейци, Троянци, Дорийци т.е. с народите чисто географски разположени на юг от Бал Кан.
  Нека отбележим и недостатъците на едно друго становище на Ценовистика – Щом конника е символ на Траките и на БЪЛГАРИТЕ то те са един и същ народ – нека погледнем на това: тракийския херой няма нищо общо с БЪЛГАРСКИЯ КОННИК. Нека сами разумем – тракийския конник се появява главно на оброчни плочки, бижута, надгробни рисунки и пр. КОННИКА НА БЪЛГАРИТЕ е само на едно място високо горе на скалите или на церемониална посуда. Тракийския конник е препускащ в галоп, по често невъоръжен с развяващ се плащ и без бойни пособия – БЪЛГАРСКИЯТ КОННИК е в пълно бойно снаряжение, конят е в бавен ход обкован в желязо, ездачат или носи трофей или е пробол жертва . Тракийския конник е пръстен, БЪЛГАРСКИЯ – каменен или златен.
  Цивилизацията от Варна – да варненския некропол действително е доказателство за най – ранната цивилизация на Стария континент, злато по старо от което и да е злато на Египет, Шумер и Акад. Цивилизация преди Стуонхедж, пирамидите, Вавилон и Ниневия. Приемам, че някъде тук се е появила цивилизацията, НО защо тези хора да са Траки ? След края на цивилизацията на Варна – Девня – Провадия - Караново (около 4100 г. пр.н.ера)настъпва период от години - почти хиляда и петстотин в които следи от цивилизация в района на днешна БЪЛГАРИЯ няма. Доколкото изчезването на цивилизацията на Варна все още е загатка, то напълно и ясно е проучено как изчезват поселенията в Провадия и Караново – именно след войни, номади от севера / конни народи онищожават тези градове с огън и метал........Едва след тези нашествия в осми век преди ХРИСТА Омир говори за Траките, дори прочутото Вълчетрънско съкровище намерено край селото в плевенско има аналози не на север отвъд Дунав, а на юг – в Гърция или ако приемем, че това съкровище е първото абсолютно доказано тракийско, то далеч по обоснован е извода за сходство между прототраки и микенци, но не и за успоредица с далеч по късните северни народи с цивилизация аналогична на КОННИЦИТЕ. Като един пример ще изложа и нещо простичко – най – древната цивилизация в Африка е нилската – Кеми (древен Египет) – дали всички народи на черния континент произхождат от египтяните – надали – самият факт, че египтяните от преди тридесет – четиридесет века са по скоро семити отколкото негроиди е достатъчен за това. Няма да разгледам теорията на автохонизма в светлината на късната античност и ранното средновековие те просто не заслужават нищо друго освен снисхождение....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно снизхождение е думата, която заслужава коментара ти :)

   Изтриване
 42. ????? Супер ама не разбрах

  ОтговорИзтриване
 43. Стига "одобрение" поствай всичко

  ОтговорИзтриване
 44. Това твърдение е много революционно! Но как да обясним различните богове на траките, славяните и прабългарите, ако това са един и същи народ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първо, славяни е много объркано понятие. Старите славяни са гетите - тракийски народ, а старите българи са носели по-древни име мизи както знаем от Хоматиан, Аталиат и др.

   Дедите на руснаци, поляци, чехи, словени и др. са били познати под името венети, венди. Словения и Словакия са наричани Венетия, Тера Венеторум, Виндиш Марк. Венетския цалив е в Полша, а дори и днес финландците наричат Русия с най-старото й име - Веная.

   Поради това, че венетите - предци на поляци, чехи и др. са говорили езици близки до този на старите славяни -гетите, то и венетите биват наречени с течение на времето славяни.

   Прочее, така наречения славянски бог Перун е и тракийския Перкон - господарят на гръмотевицата.

   Колкото до религията на старите българи, вижте това - КОЙ Е БОГЪТ НА СТАРИТЕ БЪЛГАРИ?

   http://sparotok.blogspot.nl/2013/11/blog-post_20.html

   Изтриване
 45. Аз съм лаик в темата, която разглеждате тук. Но ще задам няколко въпроса: 1. Ако е вярно това което казва Херодот /а и други древни съвременници/ за числеността на траките, и ако е вярно това, че траките са напредничав и войнствен народ, как така римляните и последвалите ги варвари са ги унищожили? Римляните и варварите няма как да са притежавали оръжия за масово унищожаване за да извършат такъв геноцид. Още повече пресеченият терен на Балканите не е от полза, за който и да било завоевател.
  2. Как така се получи, че три разнородни етноса /многобройните славяни, малкото българи и почти изчезналите траки/се обединиха безпроблемно и създадоха силини и монолитни народ и държава /носещи името българи и българска държава/ и то непосредствено до Византия?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Едва ли някой от маститите учени ще се заеме да Ви отговори на тези въпроси, въпреки, че отговора е елементарен.

   До бърза консолидация могат да стигнат само роднини...

   Изтриване
 46. Интересна е историята за откриването на останките на град Мастейра,споменат от Демостен в древността.Когато през 1973г експедиция от археолози отива да го търси в Сакар местоположението му е само бегло известно и учените нямат представа къде точно да търсят останките.Прекарват няколко дена в безуспешно търсене и една вечер отиват в кръчмата на село Младиново хасковско, където слушат селяни да говорят за техни си работи.Един от тях споменава нещо за местност наречена Мастира.Тогава вече покойния Георги Китов го пита дали може да ги заведе на споменатото място.Когато отиват на следващия ден наистина откриват останки от древния град.Невероятно е,че след толкова столетия древното тракийско име е пренесено в съвремието ни чрез народната памет.Има и други подобни примери от други области на България.

  ОтговорИзтриване
 47. http://www.osterholm.net/swedes.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Докато умните се наумуват, лудите се налудуват :)

   Някои наши учени с пяна на устата отричат тракийските ни корени, докато западняците се натискат да са траки.

   Изтриване
 48. Радвам се, че повдигате този въпрос. Наистина как така траките изведнъж изчезват без да остане и следа от тях?! Мен лично ме изумява и един друг факт. Как така траките са много добре познати и известни на древните автори, а днешните историци (предимно западни) не знаят нищо за тях? Даже казват на север от Гърция, вместо в Тракия. Такъв многоброен народ да остава неизвестен за съвременните автори е просто недопустимо. Може и да е пресилено, но мисля, че това игнориране се прави съвсем съзнателно. Не са малко и българските учени, които често оспорват сведенията у античните писатели. Сякаш те, които са свидетели на събитията знаят по-малко от тези, които живеят хилядолетия по-късно. Просто тракийската култура не трябва да се подценява повече, а да получи признанието, което й се полага. Ама траките се влияят от гърците, ще каже някой. Хубаво, гърците пък се влияят от египтяни, финикийци и др., ако нямаше взаимни влияния, хората още да живеят в пещери.

  ОтговорИзтриване
 49. Нямам претенции за специалист по темата, но смятан че историята се изкривява в интерес на някой или нещо. Имам син, който също пита (когато учи по история) " като са дошли тези по нашите земи, кой е бил вече тук".
  Моето скромно мнение е, че ние сме народ от всички обитавали земите ни и пръскали семето си. Колкото и да не е приятно на някой това включва и траки и тези преди траките. Друга хипотеза е, ако е имало масово обезлюдяване - изчезват всички хора от земите ни и изведнъж идват прадедите. :)))
  Много ми харесва написаното от вас Павел Серафимов. Поздравявам ви!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Масово обезлюдяване на земите ни в древността никога не е имало. Територията ни е била богата на гори и блата, които са били сигурно убежище за селското население и капан за всеки нашественик.

   Жертва на чужди нашествия са ставали предимно хората от градовете, но пък там от друга страна основен етнически елемент в периода 1-7 век са римските и гръцки колонисти.

   Изтриване
 50. Здравей! Надявам се, че си чел 12 мита в българската история на Божидар Димитров в "Митът за ролята на прабългари, славяни и траки в образуването на българската държава и народност" се казва че когато идват българите заварват територия обезлюдена от 130 г,("Тук искам да отбележа твърдението на някои византийски хронисти, че в навечерието на славянското заселване на Балканите в първата половина на VII век Тракия е напълно опустяла и равнините й са обрасли с тръни и храсти. Това сведение неслучайно съвпада с мнението на автора на български апокрифен летопис от XI век, според който, когато славяните и българите навлезли в Мизия, заварили територията от 130 години опразнена от елини. Това сведение е интересно и с факта, че средновековните българи са смятали местното население за гръцко.")

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да се твърди, че Тракия е опустяла и то за 130 години е доста несериозно. На Балканите Римската Империя изгражда шест пъти повече крепости отколкото в цялата си азиатска територия.

   Тракия може да е опразнена от елини, но не и от местното население. Когато свободните траки са идвали от отвъд Дунава, те са нападали именно чуждите колонисти живеещи на гърба на братята им.

   Апокрифния летопис е писан по време на подтисничеството на така наречената Византийска Империя и ние не знаем кой е автора, а той може да е и грък...както е в случая с Манасиевата хроника.

   Изтриване
 51. Димитър Вълков се казвам. Това 2-я ми коментар, който публикувам тука. Масово обезлюдяване е имало за около 3 века в зените на древна Македония, които са си наши земи все пак. Професор Панчев (Македонец-сегашен-хе-хе) го потвърждава-няма никакви артефакти археологически откривани в този период-4 до 7-ми век. За това си има обмснение. Тема Македония е изселена и автохтонното население е преселено около Одрин-за да изхранва Константинопол и да я защитава. Та от там и тезата, че сагашните Българи са Македонци може да е вярна само ако Македонците са траки (а те са Трако-Илири както всички знаем, Варвари според древните Гърци).

  ОтговорИзтриване
 52. Димитър Стоилов26 август 2016 г., 10:50

  Здравей Спароток! Не мога да разбера защо толкова се възхищаваш на траките. Достатъчно е човек да погледне само гробниците им за да разбере, че това е бил народ дълбоко потънал в насилие и разврат. Животът им е протичал в пиянство, хомосексуализъм, лов, война и гадаене. Затова са били и изчезнали от нашите земи, както съобщават древните автори, когато нашите предци са се заселили. Вярно е, че са били много добри майстори в изкуството, но това си майсторство използвали само за себепрослава и за прослава на аристокрацията им, докато сънародниците им са тънели в престъпност и мизерия. Аз също се възхищавах на творенията им преди, но когато разбрах каква е същината на въпроса дълбоко се отвратих от тяхната култура и религия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Димитре, твое право е да харесваш, или пък да се отвращаваш от каквото и да било. Хубаво е обаче, преди да вземеш твърда позиция, да проучиш въпроса добре.

   Пиянството, насилието и разврата са елементи от облика на всеки народ, не само на траките. Римляни, германи, келти, че и гърци не са падали по-долу.

   Що се касае до културата, то траките превъзхождат както гърците, така също римляните и келтите, за германите да не говорим.

   Според Хезихий келтските друиди получават знанията си от тракиеца Залмоксис. За култ към Дионис при келтите съобщава Страбон, от епиграфски паметници знаем за почит към Белсурд, а това е келтизираното название на тракийския теоним Сбелсурд.

   При римляните има култ към тракийските Дионис, Атис, Кибела, по-рано етруските почитат и Земела - майката на Дионис.

   Гърците приемат от траките култовете към Дионис, Арес, Бендида...Траките Орфей, Тамир, Лин, Евмолп, Имарад поставят основите на старогръцката култура, която по-късно е обогатена от имащите тракийски корени Езоп, Тукидид, Питак.

   Първите духовно възвишени хора са траките, по-точно мизите и техните ктисти, Страбон казва това без каквито и да било увъртания.

   Изтриване
 53. Надявам се да е случаен пропуск неспоменаването, в групата на императорите, на всички императори от т.н. Македонска династия, чийто основоположник е Василий I, роден в одринското (тогава адрианополско) село Белипра, което са обитавали също такива обитатели, както и тези край Одесос. В допълнение, Василий е претърпял изселването на населението по времето на Княз Крум Страшни от родния си край на северния бряг на р. Дунав. После от там е отишъл в Константинопол, станал коняр на императорските конюшни и близък на императора, чийто престол по-късно заел. Това съобщение е от старобългарският превод на Манасиевата хроника в разказа за Троянската война, а той е само в споменатия превод във Ватиканското копие.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Василий I e арменец:

   The number of Armenians subject to the Byzantine empire increased considerably in the period following the accession of Basil I [866-886] to the throne. - Peter Charanis, The Armenians in the Byzantine Empire.

   http://www.attalus.org/armenian/char2.htm

   Изтриване