6.02.2013 г.

ГРЪЦКИ ЛИ СА ОЛИМПИЙСКИТЕ БОГОВЕ?Човек вярва на това, което е чувал най-често. Ние нямаме нито време, нито пък възможности да проверим, всичко, което ни е казано от хората с авторитет. Волю-неволю трябва да се доверим на учители, професори, писатели. Те самите често са принудени да защитават догми. Трудно е да тръгнеш сам срещу течението. 

Понякога, от страх за пост и кариера, някои изследователи правят компромиси с истината. Като пример може да се посочи гръцката митология, тя е несъмнено интересно четиво, богата е на герои и събития. Дали обаче цялата е гръцка?


Почти всеки от нас знае за гръмовержеца Зевс, за сияйния Аполон, войнолюбивия Арес, чаровната Афродита и други древни богове. Олимп е дом на най-важните от тях. Преданията разказват как в далечното минало съдбата на обикновените хора бива повлияна от намесата на безсмъртните обитаващи заснежената планина.


Преди да обърнем внимание на имената на могъщите богове, нека видим на чий език названието Олимп притежава смисъл. 
Това, че то е стигнало до нас чрез гръцките легенди, не го прави автоматично гръцко. Страбон разказва, че в дълбока древност цяла Гърция е била обитавана от варвари -Strab.VII.71. Днес думата варвари означава хора с ниска култура, но същинското, първоначалното значение е - хора, които говорят неразбираем, чужд език


От свидетелството на Страбон може да отсъдим само, че преди идването на гърците в Европа, земята е обитавана от народи, чиято реч е била непонятна за новодошлите. Кои обаче са тези най-древни обитатели на Пелопонес, Тесалия, Аргос и т.н?


Има предостатъчно данни по този въпрос. Херодот казва без увъртане, че преди да получи името Гърция, страната е носела названието Пелазгия -Her.II- 56. Плиний Стари смята, че старото име на Пелопонес е Пеласгия-Plin.IV.9.


Страбон също знае, че пеласгите са били разпространени из цяла Гърция, включително остров Крит, уточнява и това, че Тесалия е известна под името Пеласгийски Аргос. По-важна е обаче забележката на стария автор засягаща светилището на Зевс в Додона. 

Цитирайки Омир, Страбон нарича Зевс  пеласгийско божество. Сякаш, за да не се оставя място за съмнение е добавено и това, че племената обитаващи Епир (където е разположена Додона), са считани за пеласгийски -Strab.V.2.4. 

Пак на Страбон дължим ценното сведение, че цяла Атика някога е принадлежала на траките, в съседната област Фокида е властвал цар Терей, а пък Пелопонес е заселен от фригите на Пелопс -Strab.VII.7.1


След като траките и принадлежащите на общността им пелазги са най-древните обитатели на Гърция, то названието Олимп трябва да е обяснимо на техен език. Езиковедът Владимир Георгиев прави опит за тълкуване на Олимп като отломки, (скални) парчета, с помощта на санкр. lumpati-чупя, троша, а също и с лат. rumpo-чупя, троша, rupes-скала - Georg.La Toponymie Ancienne, c.18. 

По необясними за мен причини са пропуснати българските глаголи лупам, олупвам, ломя, лумя, олумвам (диал.) имащи смисъл троша, правя на парчета. Олимп (със старо произношение Олюмпос) се обяснява най-добре с българските диал. глаголи олупвам, олумвам-ломя, троша.Да приемем за момент, че тълкуването на името на трако-пеласгийската планина с помощта на български език е случайност. Нека да обърнем внимание на Зевс. За повечето хора той е гръцки бог, истината обаче е съвсем различна. Eпитетът Пеласгийски не е никак случаен, не е случайно и това, че пеласгийските сели са пазители на неговото светилище в Додона. Тук е мястото да се отбележи, че пеласгийския език е бил напълно неразбираем за гърците - Her.I.57.


Какво означава името на Зевс тогава, чий език ще ни помогне да разгадаем смисъла му? В Илиада той е споменат като Ζεύ, но също и като Δια, Ζήνα (вин.пад). В речта на хетите намираме думите siu, siwat притежаваащи значение бог, светлинаTiwat е бога на светлината при лувийците – роднини на хетите и древни обитатели на Южните Балкани. Siu, siwat, Tiwat са сродни на индо-арийските думи svetaбял, светъл, syona-лъч, слънце, сияние, diva -небе, ден, diviya-божествен, deva, div- бог.Виждаме, че думите за бог и светлина се припокриват. Това е така защото първите богове са били небето, слънцето, светлината. Без тях живота е немислим, дори и в древността това е било известно. Гръцките Ζεύ, Δια, Ζήνα са всъщност тракийските Ζια, Ζειν, Δια, Δεν. Те могат да се обяснят с блг. думи сияние, ден (т.е. светлина), свентъ/свѧтъ-свят, свещен стблг. 

Останки от древния култ на дедите ни към светлината намираме в българските думи само-дива, Див огън- божий огън, Див, Деф-дух, свръхестествено създание от българския фолклор.Оказва се, че не само името на Олимп е обяснимо на български, но и това на гръмовержеца Зевс. Нека обаче да приемем и този важен факт за любопитна случайност. Да продължим с Арес-сина на Зевс и Хера. В далечното минало се е знаело добре, че той принадлежи на траките.Аристофан твърди, че Тракия е свещено място за Арес, Омир също поставя Арес в Тракия...Йордан предава мнението на поетите, че Марс (Арес) е родом у гетите - К.Порожанов, Общество и Държавност у Траките, с.92-93). Името на Арес се обяснява с българската дума ярост, т.е. Арес означава яростния, войнственияНеговото име е запазено дори до ново време като Ярей.
Атина е сестра на тракийския бог на войната. Не случайно тя бива изобразявана с копие и щит. Макар името на тази олимпийска богиня да е дадено на столицата на Гърция, то не е гръцко. Дж. Чадуик призна преди време, че древни топоними като Атина, Микена, Кносос и др. със сигурност принадлежат на езика на предгръцки народ -J.Chadwick, The Mycenaean World, c.1. Както знаем от Херодот, Страбон и Плиний най-старите обитатели на Гърция са траки и пелазги.Името на Атина е сродно на това на тракийския бог Атис. Значението е родител, пазител (родителка, пазителка). Атта е пеласгийска дума за баща според Ван Видекенс, а на санскрит атта означава майка. От атта се е развила стблг. отьцъ- баща, имаща по-стар вариант атикъ (Ст.Младенов).Аполон е известен също и под името Пейан. В Линеар Б документи името му е изписано като Паяво -J.Chadwick, The Mycenaean World, c.88. Този бог е лечител, на него се приписва избавянето от страшни болести и епидемии. Имената Пеян и Паяво се обясняват със стблг. пявание, пяние- пеене

На пръв поглед изглежда странно лечението да се свързва с пеене, но всъщност има логика. Платон разказва за мъдростта на тракийските лекари, които, за да излекуват тялото, първо лекуват душата. Това ставало с чудодейни заклинания - Хр.Данов, Траките, с-74-75.

Безспорно, както е забелязал и Данов, става дума за дейност като тази на знахарите или лекарите-баячи. В миналото, са се радвали на висока почит поради способностите си да лекуват. Тряба да се добави и това, че стблг. баѭ притежава значение -лекувам с помощта на магия.   Деметра – богинята на земята е считана за късно дошла в гръцкия пантеон (Дж.Чадуик, Вл. Георгиев). Несъмнено култа към нея е възникнал сред гърците чрез тракийско посредничество. Според Хезихий Деметра е позната още като Σεμέστρη (Земестра) сред траките - Вл.Георгиев, Траките и техния език, с.47. Земестра е гърцизираното Зем-матерземя-майка (матерь- майчин стблг.).Посейдон е властелина на моретата. Неговото име Чадуик разглежда като идващо от Poteidaon. Според британския учен potei отговаря на гр. potisсъпруг, а частицата da притежава значението земя, т.е. Посейдон трябва да се тълкува като съпруг на земята -J.Chadwick, The Mycenaean World, c.86-87.

До известна степен Чадуик е прав, potis действително означава съпруг, но и господар. Тази древна дума не присъства в речника ни днес, но в миналото е била позната на дедите ни. За това съдим от потьпяга – разведена жена, т.е. избягала, напуснала мъжа сипоть.Частицата daon намираме в хидроними като Данувис (Дунав), Данапар (Дон) и др.Тя отговаря и на санскритската dhanvatiтека, потичам.и стблг. дуновение – подухване (движение). Посейдон означава господар на водите, а не на земята. Все пак той царства над морската шир.Дионис е може би най-известния древен бог. Чадуик намира името на Дионис под форма Diwonusos в Линеар Б документи от Пилос. То се обяснява със стблг. дума дивьнъ- чуден, дивен. При траките този бог носи и епитета Сабадий (Вл.Георгиев).

Сабадий отговаря на стблг. свободъ- свободен, т.е. неслучайно римляните наричат този бог Pater Liber (баща освободител).
Хермес също не е гръцки бог. Херодот твърди, че тракийските благородници извеждат произхода си от Хермес. Той е и древно балканско божество, закрилник на скотовъдците и стадата им. Хермес, или по-точно Ермес се обяснява с блг. диал. ери-яре и ст.блг. имати-имам. Т.е. Ермес означава имащ животни, богат на животни. По същия начин е образувано и санскр. прилагателно pashu-mat- богат, pashu- паша, добитък, mat- имам. Интересна подробност е това, че името на бог Ермес се среща и като родово название при старите българи под формата Ерми.  За името на Хефест Чадуик казва, че съдържа особености типични за предгръцки (пеласгийски) топоними -J.Chadwick, The Mycenaean World, c.87. Джон Чадуик споменава също, че на Линеар Б документи от Крит се среща името Апатийо, което може да е форма на Хефест. 

Тук трябва да се отбележи, че пелазгите не само са обитавали остров Крит, но и са представяли благородническата класа там. Не случайно, цитирайки Омир Страбон ги нарича богоравни - Strab.V.2.4.


Апатийо-Хефест може да се свърже с нашите глаголи паткам-бия, патя-страдам (т.е. ударен съм), пасти- падам (удрям се) стблг. Името е сродно на скитската дума ойор-патамъжеубийка (ойор е скитска дума за мъж, а пата значи удрям, убивам). Коването е всъщност удряне, биене, кова означава и бия.Хадес е властелина на отвъдния свят. Неговото древно име Αίδης се обяснява с думата ад. Все пак ад е названието на царството на мъртвите. Сродно на Хадес (Адес) е тракийското лично име Айде-зурис (светла зора). То е споменато от Вл.Георгиев, той го превежда като гори-любов -Траките и техния език, с.64). Ад означава горящо място, място на светлината, чистилище...Както може да се очаква Артемидаρτημις не е гръцка богиня. Тя е позната на хетите под името Rutash, а при лидийците тя е известна като Artimu -B.Hrozny, Ancient History of Asia Minor, India and Crete, c.147 ). Тази богиня с най-древно име Руташ - Rutash е изобразявана с лък и стрели, т.е. името й може да се свърже със санскр. ratiвойна, rodha-стрела, война и стблг. ратъ-война.Името на Хестия е познато на римляните като Веста-богиня на семейството, брачния съюз.Корена вест намираме в пелазгийската дума васту-селище, дом. Сродни са санскр. vastu, vasa, visha- селище, дом, племе, а също и стблг. вьсъ- селище, имение. Всички те означават това, което е на едно място, това, което е свързано, обвързано.Л. Гиндин свърза името на Хера с това на тракийския Херос, като предлага тълкуване покровителка, търсейки връзка с лат.servareпазя, съхранявам и авест. haurvat-защитавам -Древнейшая Ономастика Восточных Балкан, с. 82-83. Най-вероятно древния вариант на името Хера е било * Serva, сродни са санскр. sarva-цялост, заедно, carman-щит, стблг. срачица-риза, т.е. покритие, нещо, което пази.За името на Афродита няма да бъдат правени спекулации, но си струва да се спомене мнението на учените, че тази богиня не е от гръцки произход.Eто какво се получава когато разгледаме фактите безпристрастно. Олимп и така наречените старогръцки богове носят имена обясними на български език. Според официалната историография това е невъзможно тъй като старите българи се установяват на Балканите едва през Ранното Средновековие. Историята е наука, но и в науката се правят грешки, особено когато има определен политически натиск.Прекалено много са грешките на учените, които са определили предците ни като нашественици на Балканите. До неотдавна се твърдеше, че дедите ни са тюрки, после тезата бе променена с търсенето на корените ни сред иранските народи.

Хората вярващи в азиатския произход на българите пренебрегват важни данни, или пък са в неведение за съществуването им.През 1938 и през 1959 г. бяха проведени мащабни антропологически проучвания целящи да се определи етническия произход на българския народ. И в двата случая се оказа, че няма никакво съмнение относно европейските ни корени. Второто изследване дори установи, че по-голямата част от българския народ принадлежи на така наречения понтийски тип – т.е. ние сме потомци на хора населявали бреговете на Черно Море от най-дълбока древност.

Това обяснява защо в продължение на хиляда години редица стари автори отъждествяват българите с различни тракиски племена. 

Не е никак случайно, че Кукерските и Русалийски игри, Трифон Зарезан, Коледа, Гергьовден и т.н. са определени от някои наши етнолози като тракийско наследство. Ние просто продължаваме традициите на дедите си. Традиции, които сме опазили векове наред въпреки преследванията на чужденци и религиозни фанатици.За езика на трако-пелазгите се твърди, че е мъртъв, че вече не се говори от никой, това обаче не отговаря на истината. Следните думи са трако-пеласгийски: аз-аз, бал -бял, блюo-бликам, волинт-вол, вонас-вонящ, гара-гора, двияс-движа, заик-заек, зум-змия, кал-кал, каман-камък, коза-коза, орол-орел, пена-пяна, скор-скор (бърз), темон-тъмен, турс-треса...Един забележителен човек каза преди време – Истината е като слънцето, можеш да я скриеш временно, но тя няма да изчезне...


Използвана литература:1.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;

2. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;

3. Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;

4.V.Georgiev, La Toponymie Ancienne de la Peninsule Balkanique et la These Mediterraneenne, Academie Bulgare des Sciences, Linguistique Balkanique, III, fasc.1, Sofia, 1961;

5.A.J.Van Windekens, Le Pelasgique, Essai sur une langue indo-europeenne prehellenique, Publications Universitaires, Louvain, 1952;

6.B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, trans. J. Prohazka, Artia, Pragues, 1952;

7.К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;

8. Вл.Георгиев, Траките и техният език, Българска Академия на Науките, Институт за Български Език, София, 1977;

9. W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood.,. London. Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row; John Murray, Albemarle Street. 1854

10.A.A. Macdonell, A Practical Sanskrit Dictionary. With transliteration, accentuation, and etymological analyses throughout, Oxford University Press, Amen House, London, 1954;

11.J.Chadwick, The Mycenaean World, Cambridge University Press, 2005;

12.М.Москов, Именник на Българските Ханове, Д-р Петър Берон, София, 1988

13.Л.Гиндин, Древнейшая Ономастика Восточных Балкан, фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглосы, БАН, София, 1981;

14.Ст.Младенов, История на Българския Език, БАН, София, 1979;

15.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;

16.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;

17.Н.Колев, Българска Етнография, Наука и Изкуство, София, 1987;

18.Е.Тодоров, Древнотракийско наследство в Българския Фолклор, Наука и Изкуство, 1972;

19.Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, Векове, София, 1971;

20.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
21.Хр.Данов, Траки, Народна просвета, София, 1979;

21.H.C. Melchert, Cuneiform Luwian Lexicon


Панагюрското златно тракийско - края на IV-ти, началото III в. пр.Хр - снимки trakite.info


Апликация -грифон нападащ елен - IV-ти в. пр.Хр - Летнишко тракийско съкровище

32 коментара:

 1. Гърците крадци за "пример"!

  СТРАБОН КНИГА 7, ГЛАВА СЕДМА,

  "10. Този оракул според Ефор е бил основан от пеласгите.
  А пеласги са се наричали най-ранният от всички народи,
  които са владеели Елада. И поетът се изразява така:

  „Зевсе додонски, царю пеласгийски…”449

  И Хезиод:
  Дойде той в Додона и при дъба, седалище на пеласгите450.
  Пеласгите вече ги обсъдих в описанието си на Тирения451; а колкото до хората, които са живеели в околностите на храма на Додона, Омир също дава ясно да се разбере, че са варвари,…"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приятелю, жал ми е за южните ни съседи...като се разбере какво са си присвоили, вече никой няма да говори за гръцкото "чудо".

   Поздрави!

   Изтриване
 2. Олимпийски богове

  Олимпйските богове в древногръцката митология са основните богове в гръцкия пантеон, обитавали планината Олимп. Има общо четиринадесет различни богове, определени като олимпийски, но никога не са били повече от 12 по едно и също време.
  Зевс, Хера, Посейдон, Арес, Хермес, Хефест, Афродита, Атина, Аполон, и Артемида винаги са били причислявани към олимпийските богове. Хестия, Деметра, Дионис, и Хадес са другите богове, в определени периоди считани за част от дванадесетте олимпийци. Хестия отстъпва своето място на Дионис, за да отиде да живее сред хората. Персефона прекарва шест месеца от годината в подземното царство, а през останалите шест се връща на Олимп, за да ги прекара с майка си, Деметра. Хадес, въпреки, че е сред основните гръцки богове е владетел на царството на мъртвите и връзката му с олимпийските богове изглежда съвсем слаба.
  Олимпийските богове са третото поколоение богове (след основните стихии и титаните). Те стават владетели на света след победата им над титаните в титаномахията; Зевс, Хера, Посейдон, Деметра, Хестия и Хадес са братя и сестри; останалите Олимпийски богове (с изключение на родената от пяната Афродита) обикновено се смятат за деца на Зевс от различни майки (освен Атина, за която се счита, че е родена от самия Зевс). Възможно е и Хефест да е роден от Хера (без намесата на Зевс) като отмъщение за раждането на Атина.
  Зевс е върховният и най-могъщ бог, владетел на Олимп,бога на небето.
  Посейдон, заедно с Хадес, е следващ по ранг. Той владее океаните и водите.
  Хадес се грижи за душите на умрелите. Владетел е на подземното царство.
  Атина е богиня на мъдростта, изкуствата, обучението и войната.
  Арес е бог на войната и героите.
  Артемидае богиня на лова, животните, плодородието и целомъдрието.
  Хефест е бог на огъня, занаятите и оръжията.
  Аполон е бог на танците, музиката, изкуството да се лекува, медицината, стрелбата с лък.
  Хермес е бог на пастирите и пътешествениците и вестител на боговете.
  Афродита е богиня на любовта и външната красота.
  Хера е съпруга на Зевс, богиня на брака и верността.
  Хестия е богиня на дома, семейството и домашното огнище.
  Деметра е богиня на земята, цветята и растенията, храната, запазването на брака.
  Дионис е най-младият бог в пантеона. Бог е на веселието, театъра и виното. Син е на Зевс.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубава информация, но твърде обща. Не е представена нито една етимология на името на гръцките богове, нито пък обяснение на гръцки за името на Олимп...

   Статистиката е едно нещо, доказателствата са съвсем друго.

   Изтриване
 3. Здравей Спароток, поздрави за новият блог. Ще ти дам един съвет ако позволиш - сложи някакво меню отстрани с по-стари постове, защото с течение на времето, ще се натрупат доста постинги и ще е трудно да се намират по-старите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте! Менюто е в черната (изскачаща) вертикалната лента вдясно. На предпоследна позиция - в долния край на това (подвижно) меню е и "Архив на блога". Там може да прочетете всички предишни публикации. Колкото и да се натрупат - ще бъдат там. Това е максимално опростено и компактно съдържанието на всички постинги на едно място. Поздрави!
   (администратор)

   Изтриване
 4. Текстът е публикуван в Българска христоматия или Сборник от избрани образци по всичкитe родове съчинения, с приложение на кратки жизнеописания на най-знаменитите списателе, съставиха И. Вазов и К. Величков. Част ІІ, Поезия. Книжарница на Д. В. Манчов, Пловдив - Свещов - Солун, 1884.
  http://theseus.proclassics.org/node/164

  Иван Вазов, Омир (преводачески увод)
  ОМИР

  Из всичките велики имена, които вековете са прославили, ни едно не свети тъй бляскаво, както името на старий Омира. За древните, и за елините, Омир беше повече нещо, отколкото само поет; той беше отец на поезията, славен представител на народний гений, верен отклик на древните предания, вдъхновен разказвач на великите събития на миналото, животворен източник на всичко прекрасно и истинно. Неговите безсмъртни произведения, пени по общите места, разгледвани от философите, изучвани от поетите, тълкувани от многобройни поколения критици, запечатаха в умовете удивление към старогръцката литература, пълна с сила и живот. Двете поеми, които хвърлят такъв непомрачим светлик връз лицето на Омира, са „Илиада“ и „Одисея“. В първата се описва обсадата от гръцките царета на малоазиатский град Троя; а във втората скитането на Одисея подир разорението на казаний град. В них се прославят два идеализирани гръцки типа, които напълно изображават националний характер на елините. В Ахилеса са олицетворени храбростта, пъргавината, любовта към славата и към войната, която повдигна много високо тоя народ, съединена с любовта към прекрасното му отечество. Одисей е олицетворение на умът, хитростта и прозорливостта.

  ОтговорИзтриване
 5. Нещо се случи! Опитах се да пусна коментар към материала от 13.02.. Изчезна се само коментарът ми, но и целия материал от 13-ти.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги г-н Маринов, не знам, какво се е "случило", но ето, тук сте оставили коментар. Защо не опитате да оставите коментар, по същия начин, очевидно, сте се справили тук и към следващата публикация от 13. 02. След като тук сте успели, няма логика да не успеете и там. Blogger е реномирана, логична и функционална платформа. Публикацията от 13. 02. съществува, има и коментиращи.

   По молба на дамите, четящи блога на г-н Павел Серафимов, премахнахме цифровата опция. Модерация няма.

   За Ваше улеснение, динамичната опция на Blogger предоставя на гостите на този блог възможността да го настроят при четене, така, както е удобно на тях. За целта бихте могли да отидете на черната лента под заглавката на началната страница и най-вляво, най-горе, чрез бялата стрелка – натиснете я смело, (тя е настроена на опция за четене "Classik") – може да изберете начина, по който Вие искате да са подредени материалите в блога. Нагласете ги, както е най-удобно за Вас. Добре дошли и приятно четене!
   администратор

   Изтриване
  2. Препоръчвам Ви, г-н Маринов, при четене да опитате опцията Sidebar, на която и работи авторът на блога, г-н Павел Серафимов. За целта натиснете бялата стрелка преди "Начална страница" в горния ляв ъгъл. Успех!

   Classic – познатата Ви подредба, в която на първа старица са подредени 5 последни публикации – останалите са във вертикалното меню на блога – „изскачащо” при натискане вдясно в черната, вертикална лента.

   Flipcard – публикациите са подредени най-горе в малки прозорци – по заглавия, дати и тематика

   Magazine – на първа виждате началните страници на публикуваните теми по заглавие, по дати и с кратък текст от първите им страници – като разгърнато списание.

   Mosaic – виждате на първа всички публикации с обозначени на тях цифрово брой на коментари, като най-новите са най-отпред – при натискане отивате на желаната тема.

   Sidebar - горе, вляво вертикално са подредени всички публикации, снимките са „заредени”, а в дясно е вертикалното изскачащо меню (за последователи, популярни публикации, прочити – общо показвания, архив и т.н.)

   Snapshot – виждате всички публикувани в блога снимки по различни теми

   Timeslide – виждате всички публикации в умален размер на първа, като най-ранната е обозначена по дата, останалите също са датирани със скрол меню по избор на дата.

   администратор

   Изтриване
  3. Благодаря за обясненията и препоръките! Предполагам, че е било нещо за дооформяне на материала, тъй като /струва ми се/, има няколко нови илюстрации... Впрочем, радвам се и съм благодарен на Павел Серафимов /Спароток/, екипа и администрацията за всичко това, което правят, за да може истината да блесне! Да сте живи и здрави и непоколебими!

   Изтриване
 6. Здравейте г-н Маринов. Редакциите на публикациите не би трябвало да оказват влияние на работата в блога. Благодарим за поздравите, всичко хубаво на Вас, бъдете здрав.

  Уведомяваме Ви, че до 50 коментара излизат на всяка страница под всяка публикувана тема. Г-н Павел Серафимов е сред най-коментираните блогери в платформата. За да прочетете останалите коментари от дискусиите, (като "Тайната на розетката от Плиска", напр.), натиснете

  "Зареждане на още" >

  > връзката, намираща се най-долу, в края на тази страница след последния коментар, който виждате.

  Администратор

  ОтговорИзтриване
 7. Анонимен1 юли 2013 г., 22:48

  Иво Иванов. Поздрави, г-н Серафимов, за целия труд, който полагате за едната истина да излезе наяве. Живо се интересувам от всяка ваша публикация, и честно казано, очаквам всеки път някоя нова рубрика, публикувана от вас. Подкрепям Ви с цялото си съзнание за автохонността на българите, защото логиката е на ваша страна. Относно тази ваша статия, за олимпийските богове, бих си позволил някои някои възражения от скромната позиция на любител, интересуващ се от история. Смея да твърдя, че владея гръцки писмено и говоримо, живял съм 13 години в южната ни съседка, работата ми беше свързана с работа по домовете, обиколил съм по груби мои изчисления около 1500 домове, мога да напиша книга за народопсихологията на гърка, и от там се появиха някои мои различни виждания за произхода на някои от имената на олимпийските богове. За името на Посейдон мисля, че е по-близо до съвр. гръцко ,,потизо", което означава поливам, мокря, може в миналото да е имало значение наводнявам, или нещо подобно, не съм лингвист, само предполагам. Името Хера в гръцки не съществува, има само богиня Ира, това е истинското и име, а варианта Хера е побългарения и вариант. за Афродита смея да твърдя, че е чисто гръцко име понеже произлиза от гр. ,,афро", което значи пяна, а както знаем, според легендата тя е родена от пяна. На гр. името и е Афродити, като ,,афро", както казах е ,,пяна", а това ,,дити" може да е пеласгийска останка от ,,дете", може би, не мисля, че е изключено, виж цар Дечебал. Струва си да се помисли. Относно името на Аполон, доколкото си спомням той имаше поне 10-15 имена - Акерсекомис, Ситалкас, Мусагетис, Токсоволос (букв. стрлец с лък),Фивос, цитирам само по памет, така, че не мисля, че може да се твърди за него, каквото и да е. Всеки регион е имал различно обръщение към него. Според мен не може да се превежда само това, което има близко звучене на български. Не ме разбирайте погрешно, не поставям под съмнение вашите знания, бих искал да се добера до истината по някакъв начин, и мисля, че чрез вас някак ще излезе нещо. Чел съм стотици статии на историческа тема на гръцки специалисти, от обективни и логично мислещи историци, до крайни фантазьори и шовинисти. Пресявайки всичко съм успял, мисля, да достигна до някакво средно ниво на историческата действителност, още по-вече, че Тукидид казва, цитирам по памет, ,,От никъде не сме дошли, никой не сме изгонили, тук сме родени". Нека не даваме нашето, но да не ламтим за чуждото, или поне да гледаме обективно, от всички страни, по български. Ще се радвам да ме убедите, и да повярвам.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Иванов, за Хера езиковедите признават, че името й няма обяснение на гръцки.

   Посейдон няма връзка с потизо, а със стблг. потъ-господар, частицата дон от името на Посейдон е сродна на имената на Дон, Донецк, Дунав, Днепър...които пък се обясянват със стбл. дононти, доунти...

   Афродита няма нищо общо с пяна, това е народна етимология. Частицата афро е по-скоро гръцкото предаване на фриг. абере(т) - доняся, забира... Афродита е древна богиня на пловодитоста, името й означава - носеща деца.

   Думите, които приписвате на Тукидид не съществуват...Работете на гърците, читете домовете им, но не ставайте гръцки роб.

   Изтриване
 8. Анонимен2 юли 2013 г., 13:33

  Аз гръцки роб не съм бил, няма и да бъда, но не бих искал да ставам смешен. Като казвам, че съм обикалял по къщите им, имам предвид, че имах моя фирма за монтаж на мебели по домовете, не да чистя. Няма нужда да отговаряте остро, при условие, че бях учтив, и Ви помолих за разяснение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, не съм искал да Ви засегна. Под гръцки роб нямах предвид работата, а вярването на твърденията на гърците. Не сте ме разбрал правилно.

   Няма нищо срамно и лошо да се работи на чужденец. Лошото е когато започнем да лансираме доктрините на чужденците.

   Твърденито, което Вие приписахте на Тукидид не съществува. Тукидид никога не е твърдял това. Демостен от друга страна говори за заемане на тракийски земи и за установяване на гърци там.

   Как може аз да ламтя за чуждото, след като дори специалисти казват, че имената на олимпийсийските богове не са гръцки...

   Изтриване
 9. Анонимен2 юли 2013 г., 22:40

  Съвсем не лансирам чужда доктрина, особено гръцка, след като ги познавам до мозъка на костите, що за създания са. Просто искам да бъда осведомен и подготвен в споровете ми с тях, въпреки, че от 3 години не живея там. Нямам почва, основа, върху която да почиват твърденията ми, защото не съм толкова навътре в материята. Имам себе си за РОДОЛЮБЕЦ (не патриот, гръцка дума), дал съм клетва в казармата да защитавам Родината си, и не бих си позволил и минимално залитане по някоя чужда доктрина. Вярвам Ви за Тукидид, въпреки, че имам книга с цитати, но автора е, меко казано, краен националист. Съжалявам за недоразуменията, продължавам да ви чета, поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поднасям още веднъж извиненията си! Щеше да е по-разумно от моя страна, ако бяп отправил въпрос- къде точно сте прочел за твърдението на Тукидид...книга, глава... За жалост не го направих, това бе грешка от моя страна.

   Недоразуменията не са страшни, лошо е когато от годост някой не желае да признае грешката си и по този начин прекъсва диалога. Аз сгреших и с ръка на сърце признах това.

   Ще обясня и защо реагирах остро. Вече две седмици чета спомени на българи прогонени от гърците от Беломорска Тракия...Това, което тези хора са преживели може да се изрази с една дума - ад...

   Поздрави!

   Изтриване
 10. Много интересни доводи и обяснения, но дали ще могат да бъдат утвърдени "един ден" като български произход? Имате ли намерение да публикувате тези факти в международни научни списания, така че да се предизвика тази, от толкова дълго време чакана дискусия и най-накрая ПОТВЪРЖДЕНИЕ. Иначе казано, кога можем да кажем на висок глас, без притеснението да ни се присмеят, че сме " потомци на достоен род"??? Какво стана с анализирането на българския генотип, ако имате информация за това ?

  ОтговорИзтриване
 11. г-н Серафимов, позволявам си да се върна към един ваш стар пост и да добавя няколко паралела от българския бит:
  в Хасковския край и до днес към бащата се обръщат в диалектна и разговорна форма със Тейко, Тьойка. Гръцката дума за бог е Теос, но за мен като лайк, тази дума е заимствана от нас българите. Казвам го това, защото ние в далечното минало и днес се обръщаме към вселенския разум, като към отец, отче (ако щете Тейко) А Татко е безспорно наша си дума.

  Освен това, искам да добавя и спекулация и поле за търсене от ваша страна - човека е истински, българин и се казва Зейко! (Зеус хаха) (вероятно е от българските мюсюлмани, както е видно от името на децата му)
  https://www.facebook.com/camozeyko.pomakov/about
  ако ви е интересно, може да потърсите контакт и разговор с него.(аз не го познавам)

  Поздрави и дерзайте, може би истината е по-дръзка, от колкото ние си е представяме.

  ОтговорИзтриване
 12. ирена янчева1 декември 2015 г., 14:56

  Павле, великолепна статия !!! Поздравления !!!

  ОтговорИзтриване
 13. ZDRAVEITE........MOETO MNENIE .......SPORED LOGIKATA MI .....E 4E.........BALGARSKIAT EZIK .....I TOVA KOETO 4ETETE....I FILOSOFSTVATE......AZBU4NO ,,,,,E NAPISAN OT SOLUN4ANI....KIRIL I METODI....I ZA TOVA GO RAZBIRATE GRATSKIAT......MITOLOGIATA IM SI E TIAHNA,,,,,,SAMO STOI4KOV E BALGARIN.....

  ОтговорИзтриване
 14. Наблюдател1026 март 2016 г., 21:07

  Щом като гърците не са коренно население на балканите тогава кога стъпват за пръв път на Балканския полуостров и откъде идват?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чети Якоб Фалмерайер - За произхода на днешните гърци. Тук - https://bg.wikipedia.org/wiki/За_произхода_на_днешните_гърци

   Изтриване
  2. Запознат съм с работите на Фалмерайер, но все пак благодаря!

   Изтриване
 15. Благодаря ти Павле за информацията, от 18 г пътувам до Италия и си мисля докато пътувам как Гърците, тази ,,най-древна цивилизация,, като излязат от земите които на са погърчили не могат и хляб да си поискат, а аз монголеца(185 и 120 кг) дошъл на малко конче от Азия,и до днес когато изляза от Италия си говоря моя език(Български)и каквото и да поискам ме разбират и бих могъл да стигна до Монголия , парадокса е там че когато стигна в Монголия сигурно няма да ме разберат ако и да пишат на кирилица

  ОтговорИзтриване
 16. тогава искам да задам и следващия въпрос Гръцки ли са олимпийските игри,и Евро съюза който "великите сили" се опитват да възстановят не е нещо което вече е съществувало между траки,скити ,мизи, българи,македонци, харвати,сърби,босненци,словени което те са разрушили по принципа разделяй и владей,но сега искат да си препишат заслугите като "цивилизовани общества"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Победител в първата Олимпиада е Кореб-Κόροιβος, а неговото име не е гръцко.

   Изтриване
 17. Хм... Интересно е това име Кореб. Напомня ми планината Корб в Македония, която трудно може да свържем с кораб, друго име лин, шарапана. Или пък архитектурното поняти е кораб. Въобще кораб се етимологизира от коруба, защото първите "кораби" са издялкани, издтлбани в едно парче дърво.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам, че името Кореб е сродно на името на Корибантите, за чието тълкуване се предлагат санскр. gárbhas- ембрион, стблг. жрѣбѩ- жребче.

   Изтриване