2.07.2014 г.

ТРАКИТЕ В ИРАН И ИНДИЯ


За много хора ще прозвучи като изненада това, че в миналото определени учени са считали траките от за иранци. Това не е било без повод. Макар езикът на Залмоксис и Орфей да е документиран слабо, все пак не малко количество думи от древната реч на предците ни са изолирани от лингвистите. Тези думи показват смайваща близост с други от санскрит и авестийски (древен език говорен на територията на днешен Иран).

Едва А.Фик успя да покаже, че тракийския език не принадлежи на иранското семейство. За жалост никой изследовател не пожела да проучи каква е причината за забележителната близост на тракийския със санскрит и авестийски. В някои случаи имаме даже впечатляващи успоредици.

Дама е тракийската дума за дом, къща, убежище. Тя е идентична на санскритската дама-дом и авестйската даман-дом.

Земла е тракиска дума за земя. Нейната най-точна успоредица е авестийската зам-земя, сродна е и санскритската ксама-земя.

Вода е тракийската дума за вода, тя се среща в древния топоним Вода-крепост построена на брега на река Дунав. Санскритската и авестийска удака-вода, водица са точен паралел на тракийската дума.

Диза е тракийска дума за крепост, тя се по-старият вариант на българската зидъ, която пък има диалектна форма дзид-стена, глина. Сродни са авест. даеза-крепост, стперс. дида-крепост и санскритската деха-стена, измазвам (с глина).

Берг, брег е тракийска дума за бряг, високо място, засвидетелствана е в топонимите Бергуле, Бреге дава. Съотвествия намираме в санскр. бргу-бряг, високо място и авест. барз-бряг, висок.

Тракийските думи за пяна са пена и пана, засвидетелствани са в древните балкански хидроними Пеней, Панисия. Във вариацията пена-пана (пяна) забелязваме нещо интересно – в тракийския се среща екането и якането – един от най-типичните белези на езика ни. Изненадващо същата тази особеност я намираме и в санскрит, в арийските думи пана, пена-пяна.

Друма е тракийска дума за горичка срещаща се в топонима Дин Друме. Друме съотвества на българските дръм, дръма-горичка, но също и на санскритската дарма-горичка.

В тракийския топоним Друвета намираме тракийската дума за дърво-друво. Тя отговаря на санскр. дару-дърво и авест. дауру-дърво.

Гара е тракийската дума за планина, тя отговаря на старобългарската гора-планина, а и на санскр. гири-планина, авест. гаири-планина.

Благодарение на Хезихий знаем, че Багос, Багайос е тракийска дума за бог. Тя отговаря на санскритската и авестийска бага-бог.

Могат да се дадат още доста примери, но и с представените до тук става ясно защо в миналото някои учени са смятали че траките са иранци. Езикът на Залмоксис и Орфей показва смайваща близост със санскрит и авестийски, староперсийски. Ако обаче сравним външен вид на траки, индийци и перси ще установим, че тези хора в никакъв случай не са от един произход.

Мургавите и описани като женствени перси се различават от едрите светлокожи траки, които са с кестенява и руса коса. Индийците също не могат да бъдат представени като роднини на потомците на светлокосия Арес. Освен това не съществува нито един исторически извор, в който траките да са определени като роднини на перси, или индийци.

Как да си обясним тогава забележителната езикова прилика? По принцип няма никаква мистерия, но истината е неудобна за поддържащите старите догми. В случай, че два различни народа говорят един, или близки езици, то най-логичното обяснение е това, че единият народ е бил доминантен и е повлиял по-слабия.

Обърнем ли поглед към историческите извори ще установим нещо интересно. Няма нито едно сведение за това, че индийци, или перси са покорили всички траки. За сметка на това редица стари автори определят тракиецът Дионис като създател на индийската цивилизация. Луций Ариан дава най-подробните данни: 

But when Dionysus had come, and become master of India, he founded cities, and gave laws for these cities, and became to the Indians the bestower of wine, as to the Greeks, and taught them to sow their land, giving them seed….this Dionysus whoever he was came to India and gave the Indians seeds of domesticated plants; then Dionysus first yoked oxen to the plough and made most of the Indians agriculturists instead of wanderers, and armed them also with the arms of warfare. Further, Dionysus taught them to reverence other gods, but especially, of course, himself


                         http://nl.mosaic.cc/mosaic/mozaiek-FK118.jpg
                      Дионис покорява Индия - римска мозайка

От ясно по-ясно Ариан обяснява как Дионис не само научава индийците на земеделие, как да строят къщи, как да правят оръжия, но въвежда и религия поставяйки себе си начело на пантеона. Потвърждение на това, че Ариан казва истината получаваме от названието на върховното индийско божество – Брама. Неговото име е почти идентично на Бромий – епитет на тракийския бог Дионис.

http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090820111557/mythologie/nl/images/2/26/Dionysos.jpg

Ако разполагахме само с тези данни, бихме могли да смятаме, че се касае за случайност. Да, но за тракийския поход в Индия разказват също Филострат,  Еврипид, Хигиний, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Нон, Плиний Стари, Страбон.

Щом в толкова много извори се говори за забележителните деяния на Дионис, то походът му наистина трябва да се е състоял. За да може Херодот да нарече индийците най-големия народ, то някой е снабдил бащата на историята с тази информация, той лично не е пътувал из Централна Азия. За сметка на това траките са били известни с това, че са извършвали мащабни миграции на хиляди километри. Само те са могли да дадат на стария историк  данни за населението на далечна Азия. Преди Троянската Война гърците не са били в състояние да навлезат дори в Черно море, та камо ли по-далеч.

Има разбира се и други доказателства за това, че траките покоряват и повлияват индийците в древността. По времето на Херодот на север от Индия живят сакитеВ индийските предания те са считани за потомци на кшатрия – воинската класа на старите арийци. Не само санскр. дума кшатрия отговаря на тракийския етноним сатри-най-войнствените от всички траки, но разполагаме със свидетелството на стари гръцки автори, относно това, че саките са траки. Така всичко си идва на мястото.

Става ясно, че идването на Дионис в Индия е всъщност така нареченото арийско нашествие. Арийците са били бойци-колесничари като траките, а да не забравяме и това, че Ария е най-старото име на Тракия според Стефан Византийски. 

Идването на стари балканци в Индия обяснява защо в северната част на тази страна има хора със светла кожа, а и светли очи. Преди няколко години генетично изследване на Скул, Шарда и Сонина показа, че индийците от Гуджарат имат по-голямо родство с източноевропейците отколкото с южните си съседи индийци.

Нека видим как стои въпроса с иранците. Да обърнем внимание на историята на персите. Те са най-големия и най-известния ирански народ, но са споменати едва в средата на първо хилядолетие преди Христа. Траките като народ са споменати около хиляда години по-рано.  

По време на Троянската Война траките са богат и могъщ народ, който обитава не само значителни части от Европа, но и голяма част от Мала Азия. По това време персите са бедни, незначителни номади бродещи из Средна Азия. Напълно естествено е, че, за да стигнат до Индия траките на Дионис трябва да минат през земите, които в по-късни времена ще бъдат наречени Персия. Напълно естествено е, че стоящите на много по-високо ниво наши деди са повлияли не само индийците, но и съседите им персите.

Никой иранист няма да отрече, че персите заемат държавното устройство, тактика, религия, архитектура, а дори и облекло от мидийците. За мидийците Плиний Стари споделя, че са деди на сарматите, а самите сармати са причислени от Прокопий и др. към семейството на гетите – най-храбрият тракийски народ. Тези данни са от изключителна важност, но никой от авторите желаещи да сложат корените ни в Иран, не смее да поднесе тази информация на широката публика.

Не е споменато и сведението на Херодот, че от делтата на Дунава, чак до земите на енетите (днешна Словения) живее народът сигини, който произлиза от мидийците.
Ако тази огромна територия бе обитавана от ираноезични племена, то в нея щяхме на намерим стотици ирански топоними и хидроними. Да обаче вместо ирански местни имена, от делтата на Дунава, та до Адриатическия залив срещаме тракийски местни имена. И отново тази информация не е спомената на широката публика.

За много хора ще е трудно да приемат, че нашите деди траките са повлияли индийци и иранци, но това е истината. Една неудобна и дълго време укривана истина. Тя обяснява защо санскрит и авестийски показват такава голяма прилика с българския език. Става ясно и защо в Средна Азия има тракийски имена на планини като Имеон/Имаус. Това всъщност е най-древното име на Стара Планина – Ηαιμος. В Индия е свещената за Дионис планина Меру, а в нашите земи Плиний локализира планината Меритос. Частицата мер отговаря на стблг. меръ и има значението велика, голяма. Тези важни данни също не са поднесени на широката публика от хората, които се опитват да изкарат българския народ сроден на афганистанци, талишци и др. Само с укриването на ценни сведения влюбените в Средна Азия изследователи успяват да заблудят българския читател.

Каква е целта на тези хора не зная. Не разбирам фанатизма, с който нашите корени се поставят край Памир и Тибет. Не разбирам защо великото тракийско наследство трябва да се покрива с пепел и да се търси някаква слава в заснежените склонове на далечните азиатски планини. Не тибетци, а траки сътвориха първата писменост. Не памирци, а траки създадоха първата човеколюбива доктрина –орфеизма.

Ако някой народ може да се нарече уникален, това са нашите деди траките. Никой агресор не е успял да ги претопи, да ги смачка и асимилира. Рим опустошава земята ни през I век, но пред III век тракиецът Максимин сяда на римския престол. Той бива последван от Максимин Дакиец, родения в София Галерий, Константин Велики, Констант, Маркиан, Юстин, Юстиниан Велики, Лъв Бесът, Фока и др.

От средите на траките са най-великите пълководци на Късната Античност- роденият в Германеа (Сапарева Баня) Велизарий и роденият в Дуросторум (Силистра) Аеций, наречен още последният римлянин. От средите на дедите ни е и Дионисий Тракиец- този, който изчислява датата на рождението на Хриcтос. Траки са първите ученици на Апостол Павел в Европа. Свети Ерм, чието име намира отражение в старобългарския род Ерми е първият владика на Филипопол (Пловдив).

Трябва ли да се откажем от това невероятно наследство и да търсим някакво роднинство с пащуните от Афганистан, не е ли безумие това? Ние сме един от малкото народи, които имат право да ходят с вдигната гордо глава. Ние сме един от малкото народи, които заслужават уважението и преклонението на цяла Европа. Вместо да се пращат безмислени екпедиции в Иран и Монголия политиците ни можеха да финансират кампания, която да измие старите лъжи, да покаже името на народа ни в истинска светлина.

България лесно може да се превърне в популярна дестинация за културен туризъм не само за европейците, а за цял свят. С добра реклама Турция печели около 30 000 000 000 долара на година от своите курорти. С нашето минало, с нашата истинска слава, представяте ли си колко можем да спечелим ние? Не дефицит, а излишък ще имаме тогава. България не е бедна страна, а страна, която с много усилия е държана бедна. Бедният няма воля да протестира както трябва. Бедният не смее да помисли, че е в състояние да поеме съдбата в ръцете си...ето защо ни държат бедни.

Положението няма да се промени докато не го променим ние. Нищо няма да се промени, ако не сме изпълнени със самочувствие. Чудесата не идват просто така, те се правят от волеви и вярващи в силите си хора. Ние имаме всичко, от което се нуждаем, за да извършим промяна. Имаме ум в главата, имаме сила в ръцете, остава да пробудим самочувстивето и волята си и оставяйки различията ни настрана да си подадем ръка и заедно да сътворим едно по-добро бъдеще.
Използвана литература:


1.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
2.К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
3.Al.Fol, K.Jordanov, K.Porozhanov, V.Fol, Ancient Thrace, International Foundation Europa Antiqua, Institute of Thracology – Bulgarian Academy of Sciences, edited by International Foundation Europa Antiqua, Published by Europress, Printed by Balkan Press, Sofia, 2000;
4.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999
5.Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
6.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
7.Neli Miteva, SOME ETHNOCULTURAL PROBLEMS IN THE EVIDENCE OF THE AUTHORS DURING THE LATE ANTIQUITY ABOUT THE THRACIAN LANDS, Thracia 8, c. 12-16, Аcademia Litterarum Bulgarica, Serdicae, 1988;35 коментара:

 1. Същото отнася ли се и за скандинавските народи? Имам някои източници които говорят за това!?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За тракийско влияние в Северна Европа са писали не само западни, но и наши учени.

   Изтриване
 2. Анонимен3 юли 2014 г., 9:48

  Здравейте , дълго време смятах ,че траките са малко племе което изчезва някъде през 1в. ,ноо интересна битка във високата част на Троянския балкан ми промени представите и от тогава попадам само на нови интересни информации за великите траки ! Та да пиша малко за битката ...битката се е състояла във северната част на Хемус ,от там лично със очите си съм виждал 4 щайга пълни със копия а и иманиярите работиха там 3-4 години и са намирали предимно копия ,което ще рече ,че битката е била огромна ! Като монети знам , че най късната е била на император Елагабал 3 в. Та във битката не знам кой е победил но със сигурност траките са били непокорни и велики !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дедите ни наистина са били непокорни. Рим не успява да ни смаже за 6 века, нито пък турците успяват за 5 века.

   Изтриване
  2. Аз винаги съм се дивял колко е лесно, според официалната историческа наука, да се пръкват (най-буквално и обикновено в Централна Азия) цели народи, а след време други да изчезват също така мистериозно.
   Траките са един от най-многобройните народи през античността, но науката ги смята за претопени, изчезнали.
   Друг пример, асирийците (ашурийци) тръгват от земя, вероятно 10 пъти по-малка от днешната територия на България. Те губят държавата (империята) си преди повече от 26 века, но днес се знае, че имат над 4 милиона наследници, т.е. съвсем не са изчезнали, нито претопени дори от мощната арабска култура през последните хилядолетия.
   Странна работа?!
   Така че, да, траките съвсем не са изчезнали през 1 век, нито 3-4 века късно. Реално, това се потвърждава и от генетичните изследвания върху българи.

   Изтриване
  3. Примерът с асирийците е много добър! В Турция, Ирак, Армения, Южна Русия и т.н. има около 8 милиона асирийци, които все още говорят своят език и са запазили националното си самосъзнание.

   Явно някой ни ненавижда бесовски, за да се изфабрикуват толкова лъжи за нашия произход. А май и същия някой предявява апетити за земята ни...

   Изтриване
 3. Анонимен4 юли 2014 г., 14:53

  Иво Иванов. Този някой, е древния враг на човека, тези, които никога не спят и кроят пъклените си планове за заробване на човечеството. Да го заробят така, както го бяха заробили до идването на Дионис. Сигурен съм, че много от вас се питат каква е била истинската причина за походите на Дионис. Изглежда глупаво огромна маса от хора просто така да тръгнат нанякъде безцелно, и то на хиляди километри. Причината не може да бъде само търсене на земи за заселване или търсене на приключения. Истинската причина е, че до тогава, хората са били роби на ктинокефалите - съществата с тяло на човек и животинска глава. Доказателствата за тяхното съществуване са много. Като се започне от изображенията в египетските пирамиди и се стигне до изображенията на св. Христофор, дори самата църква признава за тяхното съществуване. Имало ги е с глави на чакал, сокол, лъв, вълк, котка. Хората са им се кланяли и са им били роби, отглеждани са в специални лагери като храна за самите тях, живота им е бил без всякаква стойност. Докато не идва Дионис и не дава светлина на хората, дава им свобода, истинската неподправена свобода. В няколко страховити сражения сразява всички ктинокефали а останалите натиква в недрата на земята и върху входовете за земните недра, построява огромните пирамиди в автономна провинция Ксин Янг. Това е друга тема за теорията за кухата земя, според, която земята отвътре е куха и обитаема. Някой задавал, ли си е въпроса, защо никой не се занимава с Огромната Бяла пирамида в провинция Ксин Янг, която е може би два пъти по-голяма от Хеопсовата? Кой прикрива истинското и значение и НИКОЙ до сега не я е изследвал и не е посещаема, а цялото внимание на човечеството е насочено към по-малката и по-неправилна Хеопсова? И така, ние сме наследниците на Дионис, ние дадохме ИСТИНСКАТА свобода на човечеството, ние сме наследниците на тези, които сразиха дяволските изчадия и ги натикаха в преизподнята и направиха света добро място за живеене. За това те никога няма да ни простят, винаги ще им бъдем трън в окото, докато има и един свободен българин, те няма да мирясат. От зората на човешкото съществуване до наши дни непрекъснато търпим удар след удар, нашественик след нашественик, геноцидът над нас продължава хилядолетия, клаха ни, разселваха ни навред из империите, които ни владяха, ослепяваха ни, правиха ни еничари, няма обществен строй, който да не ни редуцираше до определена бройка(и комунизма и капитализма), късаха живи територии от снагата на тая свещена земя и я даваха на съседи, които имат и до ден днешен думата ,,българин" за псувня, НИКОГА България нямаше велика сила, която да я тика напред. И всичко това се извършваше под някакви глупави предлози, но помислете - няма такъв геноцид в човешката история, толкова последователен и толкова планомерен. Може на някой от вас всичко това да му се вижда пресилено и фантастично, но уверявам ви, всичко това съм го чел и се опитвам да сглобя пъзела, а и самите факти говорят в моя подкрепа - ние освобождаваме, а не поробваме, ние сме най-изтребвания народ в историята, винаги пречим на великите сили, нашите заслуги или се премълчават или се преписват на други. Дори да не успях да ви убедя, поне се замислете.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен5 юли 2014 г., 8:03

   Аз също вярвах в ктинокефалите, но след като ме излекуваха проумях, че най–страшните ктинокефали са с човешка глава и с масури. Точно те в момента са наследили от техните прадеди „пъклените им планове за заробване на човечеството“ !

   Изтриване
  2. Анонимен5 юли 2014 г., 15:59

   За ктинокефалите бях чувала, че са рисувани такива икони в първите християнски векове представящи езичници, приели впоследствие християнството. И т.к. са се кланяли и са принасяли жертвоприношения на идоли, затова и са ги рисували с такива лица - на различни животни.
   Иначе сред гърците се разпространява една подобна теория, но този път "гъркът" Александър Македонски ги бил затворил в земните недра далече на Изток, и запечатал входа на пирамидата. И че пъклените същества от земните недра щели да излязат отново на повърхността в най-последните времена... за да довършат делото си на подлагане на най-зверско отношение към потъналото в грехове човечество...

   Изтриване
 4. Анонимен4 юли 2014 г., 16:10

  Как няма да предявяват, като най–личният от всички пожарникари им обеща, че ще им я поднесе на тепсия !

  ОтговорИзтриване
 5. Анонимен4 юли 2014 г., 16:55

  Baya tryabva da ti plashtat sparatachenko ta s takav hus da barbukash statiya sled statiya s luji za nashiya geroichen narod, ne te li e barem malko sram ot horata deto si gi omotal , che sa ot diviya trakiski proizhod a ne ot velikite iranci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ОтговорИзтриване
 6. Анонимен4 юли 2014 г., 17:29

  Шапка ти свалям спаро, поклон ти правя, няма друг като тебе, който така умело да манипулира тълпата. Започвам да си мисля, че си някой политик запълващ времето си с писане на феилетони на тема история. Хитър си, но не достатъчно хитър, за да заблудиш знаещите, а те не са малко другаpу панславист, има такива, които четат Добрев и Войников, единствените добросъвестни автори от ново време.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И Добрев и Войников не споменават в работите си за мащабните антропологически проучвания на д-р Попов.

   Панславизма няма нищо общо с моите виждания.

   Що се касае до манипулациите, това, което пиша може да се провери.

   Изтриване
 7. Анонимен4 юли 2014 г., 17:59

  Съвсем на място си отново Павеле!
  Трябва от време на време да се напомня на памиро-ирано фалшификаторите че българите нямат нищо общо с иранските и индийските народи
  Влиянието ни върху тях е културно, което е нормално за народ много по-стар, какъвто е нашия

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, има културно влияние на стари балканци върху азиатските народи. Лошото е, че някои изследователи и дума не дават да се продума по този въпрос.

   Изтриване
 8. Анонимен4 юли 2014 г., 18:19

  Oshte malko i shte spresh da pishesh be sparkoooooooooooo

  ОтговорИзтриване
 9. Анонимен4 юли 2014 г., 20:28

  Случайно да е известно на господина подвизаващ се под псевдонима спароток, че Тракия е била провинция на Персийската Имперя и е наричана с името Шкудра??? Този коментар със сигурност няма да види бял свят, почтисъм сигурен в това, но знае ли човек, другарят спароток може да е решил да постъпи един път честно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Скудра е само една малка част от Тракия, която е била контролирана временно от персите и то векове по-късно в сравнение с времето когато мидийците повлияват персите езиково и културно.

   За разлика от последните, в тракийските селищане са открити цилиндрични печати, промени в култовете и погребални-те обреди, епиграфски, нумизматични и ономастични данни, доказващиналичието на персийска администрация в Тракия. Откритите в регионамножество предмети с източен характер (фиали, ритони, изображения намитични животни в торевтиката) е по-скоро резултат от културните връз-ки между Тракия и съседните й райони, засвидетелствани дълго предипоявата на Ахеменидите. Анализът на археологическите, лингвистичнитеи историческите данни за разглежданите селища показва, че те са билибази на персийски гарнизони, използвани по време на военните кампа-нии на Дарий и Ксеркс. Няма данни за съществуването на централизиранаперсийска власт в Европейска Тракия и скоро след провала на Ксеркс вконфликта с гръцките градове-държави, селищата, обитавани от персий-ски гарнизони преминали в ръцете на гърци или траки.

   http://www.academia.edu/3159237/Detecting_a_Satrapy_the_SKUDRA_Case

   Изтриване
 10. Анонимен6 юли 2014 г., 20:11

  Павеле бре, йонийците не са трако-пелазги, а са роднини на данайците. Йони на санскрит значи... вулва хе-хе. Идеално се връзва с описанието, че гърците са женствени и страхливи, сигур автора е имал предвид йонийците хе-хе. И данайците и йонийците идват от едно и също място, но йоните идват първи през близкия изток, а данайците минават през Египет.

  Привет.
  Бриг, дефендър оф да фейт.

  ОтговорИзтриване
 11. Нашите управляващи,(сиреч комунистическите подлоги, които и до днес ни управляват), ако искаха да правят пари за народа си и от историята ни, вместо от изнасяне на артефакти, щяха да вложат пари в реклама на всяка могила и гробница ....Щяха да направят възстановки на Севтополис, а не да го заливат с яз. Копринка. Щяха да пренапишат учебниците по "история", които още дъвчат историята за ХАН Аспарух. Много малко воля се иска, за да се направи....Писнало ми е да гледам филмови продукции за викинги, за маите, за Римската империя, за гладиатори и т.н., но за траките - добре, че са правени няколко опита за филми за Спартак, за да знае света, че е имало Траки. Истината е, че на нашата история и трябва добра реклама и то масова. В интерес на истината не виждам нищо за възхищение във викингите, но всеки е чувал за тях. Нека се запитаме ЗАЩО е така? Защо ни натрапват в съзнанието едни диваци, които са открили (забележете) Англия в началото на 8-ми век, ако не ми е грешна информацията, и които не са знаели нищо за останалия свят и са се препитавали от грабежи. Те са били за съжаление, а не за възхищение, но всички знаем за тях. Я попитайте някой за траките - никой нищо не знае и не се интересува дори....това било минало, сега било важно какво е мизерно....Такова е, защото и самосъзнанието ни е мизерно.

  ОтговорИзтриване
 12. Гаири - планина - Баири ;)
  Доста прилика!?!, от Бога Багайос от Балгарите

  ОтговорИзтриване
 13. така е много сте прави !Траките са велик народ ,но гърците са обсебили историята ни !
  Ето дори си правят игри и я рекламират .http://bestgamer.org/sparta/
  Защо няма такива игри с българската история ???

  ОтговорИзтриване
 14. Спаро бе, Милчев казва, че си дизайнер. Но не уточнява какъв. Като се има предвид как пишеш и какъв сладкодумен разказвач си, вежлив, кротък и фин човек, то ще да си моден дизайнер. Напиши тогава нещо и за дизайна на дедите ни. И без това се усеща, че изчерпваш темите, ето една по твоята специалност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги анонимни сънароднико, темите ми не са изчерпени, след малко ще публикувам нова работа :)

   Изтриване
 15. " БЪЛГАРИТЕ СА МАЛЪК НАРОД, НО НЕПОБЕДИМ. ТЕ СА ЗАПЛАХА ЗА ЦЕЛИЯ СВЯТ. " Цезар Бароний.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако съзнанието на българите от Румъния, Гърция, Турция, Украйна и др. се събуди, ще се окаже, че българите са все голям народ.

   Изтриване
  2. За наша радост, вече е много трудно историята да се фалшифицира. Почти всеки има достъп до Интернет и лесно може да се добере до истината! Твоят труд в това направление е безценен! Така рано или късно, нашите сънародници ще разберат древния си произход и какво са дали на света. Този момент не е много далече! Тогава със сигурност много люде ще почнат да се "българеят ", както на времето са се "гърчеели "! Историята и истината са велики стимули за избистряне на съзнанието!!

   Изтриване
  3. Някои от румънците вече са осъзнали родството си с българите, а и древните си тракийски корени. Истината прави хората свободни!

   Изтриване
 16. Едва ли тези които ни мразят ще допуснат това!!! Ако се обединим заплахата за тях ще бъде съвсем реална!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тези, които ни мразят и работят за нашето разединение, действително се страхуват от обединението на българите. Те се страхуват от гнева на народа, но са забравили, че ние сме народ на благородници. Ние строим и прощаваме, така както само благородникът може.

   Изтриване
 17. Майка България плаче и вика децата си :( Серафимов, НЕ СПИРАЙ!!!

  ОтговорИзтриване