29.04.2016 г.

МИСТЕРИОЗНИЯТ НАДПИС ОТ ГРОБНИЦАТА КРАЙ АМФИПОЛИИС


От няколко години така наречената могила Τύμβο Καστά  вълнува духовете. Древният монумент е издигнат край град Амфиполис/μφίπολις. Той е разположен по долното течение на река Струма. Споменат е за първи път от Тукидид, който определя тракийското племе едони като изконни обитатели на областта и разказва за бойните действия между спартаци, атиняни и траки.


Снимка на могилата - Spiros Sideris – Athens

http://greece.greekreporter.com/files/Amphipolis-Tomb.jpg
http://greece.greekreporter.com/tag/amphipolis-tomb/

С измама атинянинът Хагнон успява да основе укрепено селище, което прераства в значителен град -  Thuc.IV.102. Името Амфиполис възниква поради това, че река Струма тече от двете страни на селището (ἀμφί/амфи-двоен, две). Мястото е от стратегическо значение поради близоста на Пангейските златни рудници, богатата на гори област, а и удобната за транспорт на суровини река Струма.


 Карта, на която може да се види Амфиполис - между Пиерия и Пангей

Филип II осъзнава бързо важното значение на града и през 358 г.пр. Христа го превзема и анексира. От този момент до римската колонизация, Амфиполис принадлежи на Македонското Царство. Мястото се превръща в база, от която Александър Велики започва своята кампания срещу свободните траки – Arr.Anab.I.1. След последната римо-македонска война Амфиполис е направен административен център на четири области, край които са живели и траки – синти, дардани, пеони – Liv. 45.29.  

В региона на различни надписи са регистрирани тракийските имена Διζάλης, Βιθύος, Βασιέλας, Σεύθου, Βύζος, Βείθυς, Ῥυμετάλκου. Знае се, че в по-късни времена, през Средновековието, селището е носило името Пополия, а през XIX век е познато като Неохорио и Йеникьой.

Общо взето Амфиполис няма особено силна връзка с историята на Македония. Няма сведения някой от генералите на Александър Велики е роден в този град. Въпреки това преди няколко години бе лансирана сензацията, че в могилата е погребан не кой да е, а синът на Филип II и Олимпия, завоевателят на Индия – Александър.

Реално никой от старите автори не твърди, че Александър Велики е погребан в Амфиполис. Знае се, че смърта настига младия пълководец във Вавилон, но саркофага с тялото е отнесен в Александрия, Египет. Около четири века по-късно, през I век император Калигула посещава страната на пирамидите и дори отива до гроба на Александър. По свидетелства на римския автор Светоний, Калигула взел от гробницата бронята (пекторала) на великия завоевател и си позволявал да се кичи с нея – Suet. Cal.52.

Както и да погледнем, няма информация свързваща гроба на Александър III с могилата край град Амфиполис. Тя е един внушителен и красив монумент, но е последен дом на някой друг. Като кандидат за този някой друг, в последно време бе предложен Хефестион. Той е син на македонския благородник Аминтор и близък приятел на Александър Велики. Хефестион е роден в Пела по същото време както и Александър, с когото по-късно става неразделен.При битката край Арбела (Ербил, Северен Ирак) Хефестион е ранен в ръката- Arr. Anab. III.15. След победата над персите се жени за дъшеря на цар Дарий - Diod. 17.107. В Екбатана, Хефестион заболява и умира. Александър е покрусен от мъка и принася много човешки жертви в чест на своя приятел. После поръчва надгробен паметник, за чиято стойност се казва, че е десет хиляди таланта – около двадесет и шест хиляди килограма сребро. Сумата е огромна както за времето си, така и за днес.

Това са последните данни за гроба на македонския благородник Хефестион. Верно е, че Плутарх добавя как скулптора Стасикрат предлага да извае от тракийската планина Атос човешка фигура, но стария автор уточнява и, че Александър отказва и този проект не е изпълнен – Plut.Alex.72.3-4.

Просто няма сведения тленните останки на Хефестион да са напускали Екбатана и да са донасяни в Амфиполис. Предположения, желания и спекули не бива да се представят като установен факт.

Хората смятащи, че могилата Τύμβο Καστά  е паметник на Хефестион, се уповават на един странен надпис. Докато снимките на артефактите от гробницата са с висока резолюция, то изображенията на надписа доста неясни, а уж точно този надпис е доказателство за това, че се касае за гроба на Хефестион.

Друго странно нещо е това, че за надписа не се дават много подробности. Разрови ли се човек обаче излизат интересни неща. Оказва се, че плочите върху които е надписа не са от гробницата, а са намерени на брега на река Струма в началото на ХХ век,  не век по-късно, когато археолозите уповестяват, че може би е намерен гроба на Хефестион.


Възстановка на погребението от Τύμβο Καστά – изобр. А. Скордас http://greece.greekreporter.com/files/amphipolis_skeleton1.jpg

Не само това е странното в твърденията на определени изследователи. Гробницата може да се нарече произведение на изкуството, украсена е със статуи и фрески. Архитектурата на монумента е забележителна, буквите на надписа от друга страна са надраскани небрежно.

Къде е логиката да се хвърлят огромно количество средства за изграждане на паметник, а името на човека, на когото паметника принадлежи да бъде и надраскано набързо и представено като монограм?Андрю Чъг подлага на внимателна  критика изказванията на гръцките археолози и отбелязва, че на по-стар паметник посветен на Хефестион името е изписано доста старателно и, че същия стандарт ние би трябвало да очакваме и при гробницата край Амфиолис.Надписът от Τύμβο Καστά  обаче е с доста ниско качество. И това не е всичко, четенето на специалистите е доста странно. Те предлагат  ΠΑΡΕΛΑΒΟΝ ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ, а реално написаното се отклонява значително от тълкуването на учените. Благодарение на Росела Лоренци ние разполагаме със сравнително добро изображение.Всеки може да се убеди, че първата буква П отсъства напълно. Освен това буква С е представена като Е, макар да няма и следа от средната хаста (черта) на буквата. На скицата е представен някакъв монограм, но странното е, че на снимката този монограм липсва. За него дори няма място, а точно този монограм уж би трябвало да послужи за докателство, че гробницата принадлежи на Хефестион. Ако такъв монограм съществува, то той е надраскан в друг период и от друг човек, не е изключено това да е станало в ново време.

Да обърнем повече внимание на надписа. Виждат се девет букви ΑΡ СΛАΒΟΝΗ ,  а четенето е АР СЛАВОНЕ, или АР СЛАВОНИ. В древността буквата ета Н се е произнасяла Е, а в по-късни времена се е произнасяла като И.


АР явно е окончание на някаква дума. Гръцките учени предлагат ПАР, но това си остава недоказуемо предположение. Възможно е АР да е окончание на дума като главатар, господар, а защо не и дар? Каквото и да се предложи, то си остава в сферата на спекулациите.

По-интересна е втората дума  СΛАΒΟΝΗСЛАВОНЕ, СЛАВОНИ. Коренът е слава, това не може да се отрече, но има няколко проблема. Ако надписът е древен, то не е направен от грък защото в старогръцкия не съществува звукова комбинация СЛ и между С и Л винаги се е вмъквала някаква буква – Κ, или Θ. Това е причината Преслав да бъде представяно като Περεσθλαβα, Цеслав като Τζεσθλαβος, а Славени като Σκλαβηνοι.

Траките познават думата слава, срещаме я в регистираното през IV век пр. Хр. лично име Δισλοιας/Διισλοβιας, което бива преведено от Лариса Бонфанте като Богослав. Друг вариант срещаме в Северна Тракия, на надпис от 136 година - IDR I 36, под формата Sclaietis- Славит. Това си е типично българско име, чиято основа е глагола славити, словѫ- славя, прославям.

Какво обаче означава СЛАВОНЕ, дали е лично име, или е вариант на алтернативното име на гетите - славени? Едно е ясно – независимо дали надписа е направен по времето на Александър Велики, или пък през Ранното Средновековие, във всеки случай не грък е автора.

Амфиполис е далеч от земите на гетите, в такъв случай СЛАВОНЕ едва ли е представяне на тяхното алтернативно име - славени. По-скоро се касае за тракийско лично име, съдържащо корен слав подобно на Δισλοιας/Διισλοβιας и Sclaietis- Славит.

Възможно е името да е склонено в звателен падеж – Славон-Славоне, като същото окончание – е, срещаме и в Ролистене – склонения вариант на името Ролистен (надписа върху златен пръстен от Езерово).

Славон се явава древен вариант на българското име Славен. Използване на наставка –он, вместо –ен не бива да ни смущава. В тракийската ономастика срещаме тамон вместо тъмен, (в)едон вместо воден и т.н. Потвърждение за това намираме в названието на тракийското селище Тамон бари /Ταμονβαρι – Proc.Aed.IV.xi.20 и племенното название Едони /Ἠδωνοὶ- Her.VII.110. Явно ползването на –он вместо –ен е древна граматическа особеност.

Кога е изписано името Славен на мраморните блокове намерени в река Струма е трудно да се каже. Съдейки по това, че надписа е направен непрофесионално, а и поради това, че е на лице буквена комбинация СЛ, може да се заключи, че се касае за епиграфски паметник от периода VI-VII век.

По време на Юстиниан Велики –VI век стават първите така наречени славянски нахлувания. Всъщност се касае за северните траки - гетите, които заедно с роднитите си мизи, познати и като българи, се опитват да освободят роднините си под римска власт.

Един доста неудобен факт е, че обявените за “новопоявили” се славенски племена са споменати на юг от река Дунав 500-1000 години преди времето на Юстиниан Велики.

Става дума за племената стримони, друговити, тимочани, берзити, езерити, сагудати. В V век преди Христа Херодот пише за стримони и другери (старото име на друговитите). През I век Плиний Стари локализира на юг от Дунава племената азериати, тимаки, берзеи, сгауди, чиито имена слез половин хилядолетие ще бъдат представени като езерити, тимочани, берзити, саудати.

През VI век, благодарение на нарастналата си мощ, траките започват да отвоюват бащините си земи от римляните. Това е причината за необяснимата упоритост на азериати, берзеи, друговити  и др. за завоюват Солун и др. места от региона. В този период някой представител на дедите ни е издълбал надписа ΑΡ СΛАΒΟΝΗ върху блок, който векове по-рано е изваден от гробницата от могилата Τύμβο Καστά.

Самото название на могилата не е гръцко, думата няма никакъв смисъл на гръцки, но Καστά отговаря прекрасно на българската дума каща-къща диал.форма. Макс Фасмер споменава за регистрирано славянско селищно название Κάστιτζαточно в същия регион, в който е Амфиполис. Κάστιτζαне е нищо друго освен нашата дума къщица.

Тези данни ни позволяват да заключим, че надписа ΑΡ СΛАΒΟΝΗ  е създаден по време на Ранното Средновековие от хора произлизащи от средите на дедите ни. Те явно са умеели за четат и пишат, а това, че са писали с гръцки букви в началото знаем от Черноризец Храбър – “Прочее преди славяните нямаха книги, но бидейки езичници, четяха и гадаеха с черти и резки. Когато се кръстиха, бяха принудени [да пишат] славянската реч с римски и с гръцки букви без устроение. Но как може да се пише добре с гръцки букви: БОГЪ или ЖИВОТЪ, или ДЗѢЛО, или ЦРЬКЫ или ЧАIAНЬѤ, или ШИРОТА, или IAДЪ, или ѪДОУ или ЮНОСТЬ, или ѨЗЫКЪ  и други тям подобни. И така беше много години.”

Не само топонима Къщица/Κάστιτζα свидетества за присътвие на дедите ни в региона на Амфиполис. Там са регистрирани също Бранково/Βράνκοβον, Горяне /Γόριανη, Драготин /Δραγοτίν , Каменица/ Καμενίτσα, Коприва/Κοπρίβα, Крушово /Κρούσοβο и много други.

Ето как стоят нещата с надписа ΑΡ СΛАΒΟΝΗ . Той безспорно е интересен, но не толкова за гръцката, колкото за нашата история. 


Същото може да се каже и за гробницата. Подобни на нея има и на територията на България. У нас те са наречени “македонски” тип от Богдан Филов, но нови проучвания показват, че тази дефиниция трябва да се преразгледа.


В работа засягаща гробниците с полуцилиндричен свод в Североизточна България, Георги Гошев споменава за значителен брой погребални паметници от така наречения “македонски” тип, като най-ярък пример разбира се е Свещарската гробница. Гошев съобщава и за гробницата с полуцилиндричен свод край Ловеч, а тя е от V –началото на IV век преди Христа. Това е преди началото на краткото влияние на Македония върху Тракия. Гошев подчертава, че тракийските гробници са плод на самостоятелно развитие на архитектурата, повлияна от арх. школи на Мала Азия и Елада, а не пряко ползване на образци от Македония.
Гробницата от Свещари https://calatoriifestinalente.files.wordpress.com/2011/02/3.jpg

Гробницата от Амфиполис http://www.ancient-origins.net/sites/default/files/styles/large/public/field/image/third-chamber-of-Amphipolis-Tomb.jpg?itok=HGcGckZK

За жалост докато у нас цари апатия и нерешителност, южните ни съседи използват абсолютно всяка възможност да направят положителна реклама на страната си, нищо, че не са наследници на хората изградили гробницата край Амфиполис, нито пък на тези дали името на могилата Καστά, под която е уникалния паметник.

Време е нашите учени да прояват повече активност и да привлечат вниманието на западноевропейските, американските и др. учени към археологическите богатства на България. Ако не пазиш и рекламираш своето, със сигурност ще се намерят такива, които да предявят претенции и да ти го отнемат. Дедите ни са ни завещали невероятно богатство, грехота е то да се пилее, идните поколония няма да ни простят.

Туристическият сезон на морето е кратък, кратко е и времето, в което може да се екплоатират планинските курорти. От друга страна културният туризъм- посещенията на музеи, представления, фестивали може да се реализира през цялата година. Това не само ще е полезно за имиджа на България и за самочувствието на народа ни, но ще доведе и до създаване на много работни места, с това и на вдигане на доходите ни. Нека политиците, които твърдят, че милеят за България да помислят по този въпрос и да докажат, че действително мислят това, което казват.Използвана литература:

1.Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972;
2.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
3.F.Muller Jzn, Grieksch Woordenboek, Tweede Druk, B.Wolters’ U.M. Groningen, Den Haag, 1926;
4.W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood, Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row, John Murray, Albemarle Street, London, 1854;
5.Procopius, Buildings, transl. H.B.Dewing with the collaboration of G.Downey, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY,Harvard University Press, London, 2002;  
6.Livy, Rome and Mediterranean, books XXXI-XLV of The History of Rome from its foundatins, transl. H.Bettenson, Penguin Books, Harmodsworth, 1986;
7.Lucius Flavius Arrianus, Alexander de Grote, transl. S. Mooj-Valk, Ambo/Amsterdam, 2001;
8.Квинт Курций Руф, История на Александър Велики Македонски, превела от латински Н.Бакърджиева, Военно издателство, София 1985;
9.PLUTARCH'S LIVES. A. Stewart, Vol.III, GEORGE BELL & SONS, London, 1892;
10. Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
11.L.Bonfante, The Barbarians of Ancient Europe: Realities and Interaction, Cambridge University Press, Cambridge, 2011;
12. M.Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Verlag der Akademie der Wissenschaften, Berlin 1941, Zentral Antiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig 1970;
13.Г.Гошев, Към проблема за гробниците с полуцилиндричен свод в Североизточна България, Хелис IV, Изд. Марин Дринов, София, 2005, с. 44-57; 
14.A.Sordas, The ‘Resident’ of the Amphipolis Tomb


15.S.Sideris, The tomb of Amphipolis under ‘X-rays’


16.Suetonius, The Lives of the Caesars, The Life of Caligula


17.Titus Livius (Livy), The History of Rome, Book 45 , Rev. Canon Roberts, Ed.


19.Rossela Lorenzi, Inscription Spurs Debate Over Mysterious Greek Tomb,


20.Andrew Chugg, Did the Amphipolis Tomb Commemorate Hephaistion?80 коментара:

 1. Атанас Лазаров29 април 2016 г., 19:17

  Дано Господ Бог чуе призивите ти и да отвори очета и ушите на българската Наука!!!

  Поздрави и щастливо посрещане на Възкресение Христово!!!

  ОтговорИзтриване
 2. SPAROTOK отново в ролята на легитиматор на панславянските идеи . Статията е пълна с фалшификации . Например , Черноризец Храбър използва думата "словени" , в смисъл на "вярващи" , а не "славяни" , както ни внушава тенденциозно авторът . Просто защото политогемата "славяни" се появява едва през XVI-ти век . Т.е. , по времето на създаване на "За буквите" , "славяни" не е имало ... https://bogeo.net/2014/08/28/o_pismenex/ ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Георги, хубаво е да се освободиш от посттоталитарния синдром. Тази идиотщина, че името славяни се появява след XVI-ти век е залъгалка точно за страдащи от посттоталитарния синдром.

   Проф. Ганчо Ценов е обяснил прекрасно, че първоначално славени е име на гетите, а не название на всички хора говорещи славянски езици. Ценов е последния, който може да бъде обвинен в симпатии към имперските амбиции на Романови.

   Понеже използваш термина панславизъм, би ли обяснил какво е значението му. До този момент се оказва, че всеки истерик обвиняващ ме в панславизъм, си няма на предствава какво е това панславизъм и по какво се отличава от имперските амбиции на Романови.

   Изтриване
  2. Ето и думите на проф. Ценов - “Понеже показахме, че българите са по-стари поселници на Македония, Тракия и Мизия от славяните, то от това не трябва да се разбира, че българите не са славяни. Българите и славяните са един и същ народ, но различно наричан “.-с. 18.

   http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf


   “...отношението между българи и славяни е отношение на сродни народи, а не отношение на диви азиатци и мирни европейци….. Славяните, значи, пазили българската държава от чужди народи и следователно не са били покорен и пасивен, а активен народ в държавата. Понеже се оставят само славяните да пазят България, а за българите не се казва нищо, то е явно, че тези два народа се идентизират “ с.8

   http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

   Работата обаче съвсем не стои тъй, че името славяни е първичното име на славянската раса, от което най-сетне са се разделили имената на другите славянски племена. Името славяни е частично име. До сего са съществували и други славянски имена, като българи, анти, венети, акацири и пр. То се явава след името българи и наместо името българи“ – “Праотечеството и Праезикът на Българите”, Хелиопол, София, 2005, с. 178.

   В същата работа, на с. 205 Ценов пише – “Тук пазители на държавата против неславянски народ бяха славяни, затова те са били господари на държавата. Тук със силата разполагаха славяните. Тези славяни се нарекоха българи, след като се съединиха с българите.”

   Изтриване
  3. Георги, просто е несериозно да се твърди, че под словене Черноризец Храбър разбира вярващи. Та той съвсем ясно казва - погани сонще - като истински езичници :)

   ПОГАНЪ означава езичник, неверник на старобългарски, няма да е зле да провериш :)

   Изтриване
  4. Преди години бях чел, за Погань във връзка с гонен и носещ пожари, явно имат връзка.

   Изтриване
  5. Ето тук е дадено значението на поганъ, поганинъ http://ksana-k.ru/dict/diach/0437.png

   Има го и тук- с. 187 http://www.promacedonia.org/st_ja/stojanov_janakiev_rechnik.pdf

   Изтриване
  6. Поган не е ли латинска заемка

   Изтриване
  7. Да, в старобългарския има доста латински заемки - кенътоурионъ, спатаръ, цента...

   Изтриване
 3. Напълно невярно прочитане на надписа, г-н Серафимов. Спорната (трета) буква, която вие четете като "С" няма как да е сигма, защото в края на надписа имаме изписана сигма в целия и блясък "Σ". Много ловко пропускате знаците около последната Ета в надписа, които недвусмислено се четат "ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ". Оттам нататък няма какво да коментираме в статията Ви. Да не говорим, че никъде не съществува тракийска дума "слава". Опитът ви с коренна етимология да я изведете от личното име Δισλοιας/Διισλοβιας е патетичен, но не се доближава до истината.
  Успех в по-нататъшните търсения!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нужно е изключително силно въображение, за да се намери сигма в надписа, в който присъства СΛАΒΟΝΗ :)

   Така нареченото "ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ" е добавено по-късно...

   So one obvious alternative explanation for the Hephaistion inscriptions is that they are just ancient graffiti added after the destruction of the monument like virtually all the others on the same set of blocks. More is needed to show that the Hephaistion graffiti are exceptional and it may be added that since these blocks have been lying around in the open for a hundred years, even 20th century pranksters cannot readily be ruled out. Every alternative must be considered in order to build confidence. - See more at:

   http://greece.greekreporter.com/2015/10/10/did-the-amphipolis-tomb-commemorate-hephaistion/#sthash.BLx3wcWa.dpuf

   Обърни внимание и на този пасаж - More difficulty stems from the fact that the photos of the Hephaistion monograms as so far presented are quite unclear. Only the largest letters are easily decipherable. The smaller letters in the archaeologists’ transcriptions of the inscriptions vary significantly between the case of one monogram and the other. It is unusual that some letters are barely a fifth the height of others. The archaeologists have noted that they have consulted several epigraphists (experts in ancient writing) in reaching their current interpretation, but they have not named these epigraphists and the opinions of other epigraphists are needed as to whether alternative interpretations are possible. It appears to me likely that some of the detail of the monograms will be open to alternative interpretations. It would especially seem likely that the rosette monogram will be open to alternative interpretations, since only candidates for the eta and phi of Hephaistion’s name are at all clear in the current photos and because many things could be symbolised by a monogram comprising just these two letters. If any sensible alternative interpretation of any of the monograms is feasible, then the hypothesis that the monument was dedicated to Hephaistion will be rendered untenable. - See more at:

   http://greece.greekreporter.com/2015/10/10/did-the-amphipolis-tomb-commemorate-hephaistion/#sthash.BLx3wcWa.dpuf

   Изтриване
  2. В озлоблението си lemêmoïde, не си видял, че тълкуването на Δισλοιας/Διισλοβιας е на Бонфанте, а не мое, аз само съм цитирал :)

   Изтриване
  3. На мене пък ми казаха, че гърците като открият нещо древно и пращат екип от архитекти, художници и скулптористи първо, да може да фацнат, замажат и преправят, преди да покажат пред публиката какво са открили. Дъщерята на един от тия шефчета ми каза едно време, след като е научила за българския си произход, но там ако някой обади, че всичко е българско го трепят.

   Изтриване
  4. В интерес на истината, има антипатия към българите сред нашите ужни съседи. Жалко е, че те не осъзнават колко много дължат на дедите ни.

   Изтриване
 4. А защо пък липсващата буква да не е Ц? :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каквато и буква да се предложи, все е спекулация. Поради тази причина е по-добре да се съсредоточим само върху думата, която е представена ясно - СΛАΒΟΝΗ.

   Изтриване
  2. Защото не пасва на теорията. Търсим как да изкараме траките славяни, или обратното и после да обясним, че те всъщност са българи. Обикновена стъкмистика :)

   Изтриване
  3. Старите славяни са гетите, това може да не ти отърва, но е истина - “Sclavos sive Getas: hoc enim nomine antiquitus appellati sunt” - славяни, или гети, понеже с това име се наричали в старо време.

   Пол Барфорд смята, че по начало името славени е название на едно племе - – “The original term Sclaveni would seem to be a real tribal name (with a typical -eni plural ending).”

   При анализа на жителските имена на основа -ēn, И.Дуриданов дава пример с тракийския етноним Βεσσοπαρ -ηνοι- жители на Bessapara - Ив.Дуриданов, Към стратиграфията на именните типове в славянските и балтийските езици, Славянска Филология, Доклади и статии за VII Международен Конгрес на Славистите, Том XII, Езикознание, БАН, София, 1973;

   Истина е и това, че до VI век дедите на словени, словаци, чехи, поляци и др. са носили името венети. Чак през VII век. Св. Колумба говори за “Venetorum qui et Sclavi dicuntur”...

   С истерии не става, иска се четене, проверки и най-вече непредубеденост :)

   Изтриване
  4. Тия врели-некипели ги разправяй на някой конгрес в Словения, не на мен. Ех, Шехерезада, Шехерезада...

   Изтриване
  5. Значи Бонфанте, Дуриданов, Барфорд не са нищо за теб - анонимното човече с нула публикации :)

   Изтриване
  6. http://oi63.tinypic.com/2q893ef.jpg

   Sclavonice засвидетелствано от историци, че е от древно време, хората образовали древните ирландци време оно... :)

   Изтриване
  7. Нито един от тримата не е достатъчно малоумен, че да сложи знак на равенство между траките и славяните. Двата езика са твърде различни - в тракийски има Lautverschiebung като в германски, в славянски - не. В тракийски о става а - в славянски не. Както "славяни" така и "траки" (а и "гърци") са етноними, произведени от наименованието само на отделна част от езиково-културната група. Ето Вл. Георгиев много добре ще ти обясни например, защо мизи, даки и фриги не са траки, но ти това разбира се го пропускаш. И куп други неща, освен археологията, която стриктно отличава. История не се прави по разни анонимни цитати. А е по-добре да си без публикации, отколкото с измислени такива, които са манипулирал, за да докажеш небивалици :) Шехерезада, Шехерезада...

   Изтриване
  8. Жоре, не се излагай, как да няма Lautverschiebung в българския език, не си ли чел работата на Кирил Влахов “Тракийски Фонетични Явления в Българските Говори" :)

   Владимир Георгиев е писал възхвали за Маркс и Сталин, но това не означава, че е хранил добри чувства към тези индивиди. Просто времето го и принудило да каже определени неща, а други да премълчи. Във всеки случай той е дал хубави данни, но за прогресивни хора :)

   Пишейки за характера на тракийския език, Георгиев споменава, че в тракийския се среща якането и екането, което де факто е най-характерната особеност на българския език. Георгиев е споменал и това, че в тракийския неудареното е се редуцира в и, както е и в българските говори. Като пример могат да се посочат вариациите зелен-зилен, петел-пител и др.

   Що се касае до тракийската лексика, следните съотвествия на български и тракийски думи е направена от професионалисти, аз само съм събрал сведенията на едно място.

   ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРСКИ

   КОЗА КОЗА
   ЗАЙКУС ЗАЕК
   ОРОЛ ОРЕЛ
   ЗУМ ЗМИЯ
   БЕБЕР БОБЪР, БЕБЕР диал.
   ДРАЗД ДРОЗД
   ЗЕР ЗВЕР, ЗВЯР
   ЗОМБРОС ЗУБЪР, ЗОМБРЪ
   УДРА ВИДРА
   ЗЕРВА ЖЕРАВЪ-жерав
   БЕРГАС БРЕГ, БРЯГ
   КАЛАС КАЛ
   ИЛ ИЛЪ-тиня, глина
   ЛУГ(ИН) ЛУЖА-лъг, блатисто място
   МУСАС МЪХ
   ОСТАС УСТИЕ НА РЕКА
   МАРИ МОРЕ
   ОЛГОН ВЛАГА, ВЛАЖЕН
   ЗЕМЕЛА ЗЕМЛIА-земя
   СТУРИЯ СТРАНА
   ГОРДО ГРАД
   ВИСА ВЬСЪ-село
   БУРД БРОД
   СТРАМБЕ СТРЪН, стърнище
   КАРПА КАРПА-скала
   ТАРПО ТРАПЪ-трап, яма
   ДРУМЕ ДРЪМА-горичка
   ГАЛТИС ГОЛОТЪ-поледица
   РУМБА РЪБ
   КАПАС КОПА
   БРИЗА БРИЦА-вид житно растение
   ЗЕЛКИЯ ЗЕЛКА
   БЕРЗА БРЕЗА
   БРУЗАС БЪРЗ
   СКАРАС СКОРЪ-бърз
   ДАРЗАС ДЪРЗ, ДЪРЗЪК
   САБАЗИАС СВОБОДЪ-свободен
   ДАБА ДОБЪР
   ПРИАНТ ПРИЕНТЪНЪ-приятен, желан
   СВИТУЛ СВЕТЪЛ
   ДУМАС ДЫМЪ-дим, тъмен
   БАЛ БЯЛ
   КЕРСАС ЧЕР, ЧЕРЕН
   СТАРА СТАРЪ-стар
   ЗАЛТАС ЗАЛТЪ, ЗЛАТЪ-златен
   ПРАС ПРЪСКАМ
   ДЕРЗ ДЪРЖА
   ДЕГ ЖЕГОН, ДАЗ-ДЕЩИ-разпалвам
   СВИТ СВЕТЯ
   ТРАУС ТРОША
   ВЕР ВЕРИОН-извирам, вра
   ДАЕТ ДЕТИ-слагам, полагам, поставям
   ВИТЕТО ВИДЕТЪ-вижда, той види
   ВАЙРАС ВЪРТЯЩ
   БРЮНХОС БРЪНЧА, БРЪМЧА
   КЕНТАС ЧЕНДО-чедо
   ТРИ ТРИ
   КЕТРИ ЧЕТРИ, ЧЕТИРИ
   КУПСЕЛА КУПЧЕ
   ПИНОН ПИЕНЕ
   ДИН ДЕН
   ТАЛКАС ТЛЪКЪ-тълкуване, обяснение

   Изтриване
  9. Като резултат от горния интересен дуел се изясни, че „лемемоиде“ не е нещо повече от една сладка лимонада ...

   Изтриване
 5. ирена янчева29 април 2016 г., 21:09

  Здравей, Павле ! Благодарности за добре издържаната статия точно преди Светлия Великден ! Впечатлена съм от приложените библиографски източници и ресурси, данните от археологическите разкопки за намерени тракийски гробници с полу-цилиндричен свод от Северна България, които са възникнали напълно самостоятелно! Подкрепям аргументите за това, че надписът е възникнал в напълно българска среда и че той е от времето на Късната Античност или Ранното Средновековие - звуковата комбинация " сл ", набързо изписаният с плитък релеф и доста небрежно текст ( като стил ), експертизата на плочите, които по всяка вероятност са поставени значително по - късно, топонимите от региона, името на гробницата - къща, къщица и др. Вероятно текстът " славон = славен " е отпратка за придошлите от север т. нар. славяни/склавини = гети. Най - сърдечни поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, по отношение на културата македонците заемат от траките. Култовете към Дионис, Ведю, Тракийския Конник, Орфей, Бендида са доказателство за това.

   Дългите копия са също заети от траките, а и ред други неща. Май е по-правилно на македонските гробници с полуцилиндричен свод да бъде дадено име - паметници от тракийски тип.

   Изтриване
 6. Според мен е лично име, както на всички графити.
  Още повече само названието на славяните е слОвени.
  Някой Слави се е подписал. Етнически гърци там не са живели

  ОтговорИзтриване
 7. Всичко ще се изясни,ако се направят постъпки пред Гръцкото правителство за достъп до документите,които се съхраняват в манастира свети Архангел Михаил на остров Тасос....България не предприема нищо,но има българи,които по други пътища се опитват да го направят....Това са сложни казуси и изискват години.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От километри личи - даже за неспециалисти - че този надпис е пълна манипулация. Намерен извън обекта и нагласен да "пасва" на гръцките "учени". Много добре личи от снимката , че АР е нанесена върху латински букви SAS. Художествените измислици след последната буква Н в надписа ,за да се забележи гръцката Епсилон и т.н. Кой знае за кой е римлянин е правен надписа за някой саркофаг и кои знае за каде, сигурно е имало работилница наблизо . Не трябва да се гледа сериозно и да се тълкува тази манипулация, като свързана със Славоне. Лично мнение, може да не сам права , но така ми звучи надписа - пълно менте

   Изтриване
  2. Не четенето СЛАВОНЕ е същественото в темата, а това, че се прави реклама с чужда история, другият акцент е върху неспособността, или нежеланието на български учени и политици да популяризират българската история и археологически обекти.

   Изтриване
  3. Наскоро четох някакви латински работи в преводи на англисйки, там се наблягаше на ARS - ARC - ARK ... та може ли да е АRS LAVONE, ARK LABONE примерно?

   Изтриване
  4. Използваната азбука не е латинска, в латинската азбука няма буква Λ.

   Изтриване
  5. Поведението на гръцките учени е разбираемо. Амфиполис се намира на гръцка територия, така че те няма да допуснат да се говори за наш обект там, те че са манипулатори е видно и в минали и в днешни времена. Проблемът е нашите политици да вникнат в необходимостта от по-бързо привеждане на нашите богати исторически обекти в състояние годно за туризъм, а не да се оставя в ръцете на иманярите, та даже на големите узакониха частните колекции без да се питаме откъде идват, а и накъде заминават голяма част от тях. Проблемът е и в приоритетите. На свещари има само една могила направена както трябва, а има още 120. Влагането на средства за кратко време в крупни туристически обекти ще се възвърнат доста бързо при добра реклама. Ако се обясни добре мотивацията, че няма да се краде, а ще инвестира за в бъдеще и то за наука и туризъм, съм сигурна, че дори пенсионерите (и аз съм в кюпа) биха се отказали от едни добавки - да речем Великденски в името на нещо добро. Необходима е инициатива и досаждане на институциите, да им писне, накрая да се замислят сериозно защо се прави и да се стигне до положително решение.

   Изтриване
  6. Анонимен2 май 2016 г., 0:47

   По-вероятно ми се вижда изобщо да няма буква преди АР . Ако имаше надписът няма да е центриран симетрично, тоест между предполагаемото П до началото има много по-малко разстояние, отколкото от Н до края на плочата.Без буква преди АР си е симетрично разположен спрямо центъра на блока.

   Изтриване
  7. Анонимен6 май 2016 г., 0:01

   Помислете и за това..............: https://www.youtube.com/watch?v=Hu7KfPp0Y8A

   Изтриване
 8. Доколкото видях на картата Амфиполис се намира на гръцка територия, така че гърците трудно ще признаят обекта за наш. Но ние имаме толкова история на нашата територия, която се остави в ръцете на иманяри, а нашите съседи от няколко камъка правят реклами и туризъм за пари. Преди много години посетих Троя в Турция. За нищо нещо 10 долара вход, ние имаме много, но нямаме политика. Ако политиката е добре ориентирана по отношение на приоритетите, такива обекти много бързо ще осигурят възвращаемост на разходите, но ни трябват умни управници. Ако трябва нека се подеме инициатива, която да се внесе в М-во на културата, М-во на туризма, в МС, дори ако трябва да им се пообясни повече, а проф. Овчаров сигурно би се включил активно в едно такова мероприятие, което да мобилизира хората, дори ако трябва с подписи. Да се преподредят приоритетите, но те уж ги подреждат и пешат приоритет, но по нищо не личи, че е така.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате право за всичко, но как да дадем стимул на хората, от които зависи толкова много? Аз не мога да разбера нежеланието, или поне мудността им, та кой не би имал интерес културния туризъм у нас да се развие, а и страната ни да придобие по-добър имидж.

   Изтриване
  2. Анонимен9 май 2016 г., 17:13

   Твърде много се опитваме да си надуваме шошоните, но като гледаме поведението на управляващите като почнем от президента, ставаме само за марионетки, които изпълняват чужди разпореждания. Единствено подкрепата на националната идея ще ни спаси по примера на Виктор Орбан. Долу евреопейските извратени „ценности“!

   Изтриване
 9. Анонимен2 май 2016 г., 0:33

  Казвам се Стефан. Малко се притеснявам за това, което ще пусна, защото някои неща изглеждат като граничещи с фантастиката.Това е един филм-интервю с Фаргат Габдулхамитович Нурутдинов Тухчи ал Булгари, който вероятно сте гледали. Поздрави! https://www.youtube.com/watch?v=9HXXvpAd3_U

  ОтговорИзтриване
 10. Анонимен2 май 2016 г., 5:16

  Меджду другото ей така в помежду късните часове, гледайки случайно надписа видях, че пише АРСЛА ВОЙН :) ако наистина го караме по български BONH - си е ВОИН :) а накрая има едно А дори и става Арсла Война или дори ВоинЪТ , но това с някви допълнения:) Ако пък сложим като гърците вместо С, Е, ще стане Арела Воин, а защо не и Орела Воин... ;) както и да го видим все е на български... Дори днес гледах едни латински връзки с Астра - където звездата я имаме на български с Остра-Остър-Остров-Острие и тн. ОСТР-АСТР, вижда, се старото А става на О .. Та Орела в днешно време, на 99% е вероятно да е бил АРЕЛ :) Така, че гърците са прави, че има там едно Е, и всичко си идва на мястото с ОрелаВоин!

  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дано някой ден южните ни съседи да представят снимки с висока резолюция, а допуснат и други учени, които да проучат лапидарния материал и да установят дали и двата надписа са от едно и също време или не.

   Изтриване
 11. Анонимен2 май 2016 г., 22:00

  Още един "знайко" с лого lemêmoïde "ерудирано" говори глупости. Защо говориш за германски, тракийски и славянски езици. Няма данни, някои племена или общности да са наричали себе си траки, славани или германи. Знае се за дойчер и дойч, не за германи. И понеже следваш "научните определения" от къде имаш данни за тракийски език, като траки не е имало? Все едно да имаш данни за "български тюркски език". Този диалог или спор, в които ти критикуваш е по скоро полит-коректен, насочен към правилната посока - ЕС и Deutschland като негов двигател, но не и с някакви доказателства. А изобщо не ми дреме за дойча (deutsch)нито за някакъв Lautverschiebung. В България съществуват много наречия, дори западната и източната част не могат да се разберат, ако не е литературният език изучаван в училище. Сигурно би ги нарекъл езеци на различни племенни неродствени групи. Ти си Джина от Шехерезада, особено като Дойчланда клони да стане "Багдатския халифят".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На това момче lemêmoïde аз му препоръчвам да поразгледа български речник. Там се срещат варийции като дапърва-тепърва, бега-пега...

   Изтриване
 12. Анонимен3 май 2016 г., 13:38

  Ммм даа,
  А защо баба казваше на мишките поганци.Така казваше и на турците.И те като мишките,изпълзят,наядат се и омърсят всичко.
  Та първо не са ли съществували,мишките пък после "чистите" ,, мръсните,неверниците

  Така нареченото "ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ" е добавено по-късно...

  Ако не добавяме и не махаме нищо не излиза ли

  АР СЛАВОНИНЕ ФАЕСТИОН или нещо такова де.Защо да не е славянинът Фестион Или написано от Фестион ?

  lemêmoïde29 април 2016 г., 20:48

  Защото не пасва на теорията. Търсим как да изкараме траките славяни, или обратното и после да обясним, че те всъщност са българи. Обикновена стъкмистика :)

  Добре де.Стъкмисти казваш.
  Гледам статуите на свирачите от "гръцката " гробница.Едната статуя е направо първообраз на статуята на Аполон . Гледам им и тракийските шапки пречупени. Гледам и статуята на Родос.Много приличат на "гърци".Що да не наричаме предците си траки - славяни -българи.Щото все пак има разлика между ония траки-славяни-българи и днешните българи, нали.Отчитаме разликите но и намираме приликите в оня най стар ген , нали .
  Тия"гърци" са точно като брат и сестра петричани преселили се на север . Едни такива пухкавички,рижи, синеоки,високи, къдрокоси ..досущ като "гърци".
  Кое е стъкмистика? Нашето ли че ги наричаме тракийски гробници ,че търсим кръвна връзка на гените си с погребаните в гробниците или"гръцките гробове" и цивилизацията им съперничила на персийската култура , а? Ми то дядо ми и баба ми,преди 50- тина години са погребани точно в гробница иззидана с тухли.И аз си мисля да отворят гробницата и там да ме погребат. Сега погребенията са пак в своеобразни гробници , защото няма зидари да зидат отстрани .Но пак отгоре се слагат циментови плочи и не е гроб да те зарият в земята а е гробница.
  Прав е Павел Серафимов.Няма значение какво пише на някакъв надпис намерен на километри и поставен в гробницата като в музей.Но да бъдат така добри да не изкривяват написаното.
  Тия ще се определят ли вече какви са? Елинска, гръцка цивилизация що ли?
  Ще спрат ли със измислянето на историята си.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Понякога стъкмистика се нарича това, което е неудобно на поддържащите остарелите и несъстоятелни теории...

   Изтриване
 13. Анонимен3 май 2016 г., 22:04

  ДРАГИ СЪУЧАСТНИЦИ В БЛОГА,

  ПРЕПОРЪЧВАМ ВИ НАЙ-ГОРЕЩО ДА ЧУЕТЕ ДНЕШНОТО УЧАСТИЕ НА ПРОФ. БОЖИДАР ДИМИТРОВ В ПРЕДАВАНЕТО НА БНТ „ОЩЕ ОТ ДЕНЯ“ !
  Ваш Д.Д.- Орфей

  ОтговорИзтриване
 14. Анонимен5 май 2016 г., 23:29

  Колко много истини има в една позабравена народна песен : https://www.youtube.com/watch?v=8g4D6rL0Q5M
  Някои ще го разберат,други не..............

  ОтговорИзтриване
 15. Анонимен8 май 2016 г., 18:25

  Здравей Павка!

  Бъди добре дошел отново в блога си. Липсваше ни !!!
  Поздравявам те с победата на нашия Кубрат на ринга!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря!!! Кубрат съвсем заслужено стана европейски шампион, а най-хубавото е, че той носи България в сърцето си!

   Изтриване
 16. Анонимен8 май 2016 г., 23:48

  Рорик интересно е, че думата Хе'фест-ион се свръзва с Хефест и лат. дадена дума за празник Фест, Фестивал (така името или прякора му биха били празник за очите или веселяк и тн. бел.ред да се погледне етимология на Fest лат.). Друга връзка имаме с думата NEST, която на английски значи Гнездо, като тази дума я имаме от гръко-български „(х)естиа“ – огън - Нестиа т.е нестинарство по български. И в тази добавка е и ХЕФЕСТ богът на огъня, който е и ковач - а Сплав-Склав е нещо с което ковачът работи... Обработката на нажежено желязо - е нещо с което дори можем да свържем едното от дадените имена на Склавоните от римляните (жълтокоси раби) и за да е станала тази връзка, тя трябва да е имало тази връзка от преди да нарекът така Склавоните, Свободните волни Орли Войни или дори огнените склавони Ар Славоне.

  Така и Арела Войн, Орела Войн има смисъл, както и Павел, което е дал АР СЛАВОНИ - т.е огнен славен войн , а това гръцко-допълнение* , си се връзва и с нашите преводи... Работата е че, нещата си се връзват и без допълнението Хефестион - докато при гърците, само с първите думи, нищо не се връзва, та може и добавката Хефестион да си е добавка, но пак, ние можем да го свържем и без него и с него.

  Павка, наистина ли никой не се допуска дори за снимки с придружител?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм бил лично в Амфиполис, но нямам сведения да е позволено намерения надпис да се снима, не зная дали изобщо е изложен.

   Изтриване
 17. Може би това е споменавано в този блог преди, но все пак искам да го споделя, тъй като се натъкнах на него току що. Става дума за тракийската дума за шапка "алопекис", като се махне гръцкото окончание "ис", получаваме думата алопек, а като имаме предвид че гърците "гълтали" първата гласна буква от чужди думи, получаваме думата калопек, чиято прилика с българската дума калпак не може да бъде пренебрегната.

  Дано тези мои размишления са полезни на Павел или на читателите.

  ОтговорИзтриване
 18. Алопекида идва от αλωπηξ - лисица, т.е. лисича опашка. Думата αλωπηξ е сродна на санскр. lopasa и латв.lapsa- лисица. Българската сродна дума в този случай е лоп, лопов-крадец, лисицата е известна с това, че краде кокошки, а и яйца. Други са склонни да търсят връзка с лупя-хуквам, избягвам бързо, тук също има логика защото лисицата е бързо животно. Кой е прав ще покаже времето.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вероятно оттам идва значението на думата, но още повече ме изумява това, че се е запазила след толкова много години, и то в езика на българите "нашественици".

   Изтриване
  2. Още по-изумително е това, че смисъл има на български, но не и на гръцки.

   Изтриване
 19. Г-н Серафимов, искам да спомена за две три противоречия и да ми кажете по ваше мнение къде съм прав и къде не. Ония ден гледах Божидар Димитров, той много се нервира и каза, че траките не са имали нито език нито писменост. Защо ми се струва, че те траките са ползвали чист, древен, мизийски по късно БЪЛГАРСКИ език. И какво чудно има в това, че няма никакви данни, като имаме предвит, че сме заобиколени само от завист и злоба, и всичко старателно се е заличавано и още се мъчат да залечат или ПРЕМЪЛЧАТ. Тадей.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да се твърди, че траките нямат писменост е несериозно. Алкидамант дори поставя Орфей като създател на буквите -(Д.Попов, Гръцките интелектуалци и Тракийския свят, Лик, София, 2010, стр. 465).

   По-късно от Алкидамант, Диодор Сицилийски твърди, че траките Орфей и Лин са първите, които са ползвали древните букви - (Historical Library of Diodorus the Sicilian, W.Mc Dowell, London, 1814 стр. 208).

   В обща работа издадена в Западна Европа, проф. И. Маразов и проф.Ал. Фол споменават свидетелството на Еврипид относно- medicines on the Thracian tablets, recorded by Orpheus - лекарства, чиито имена били записани натракийски плочици от Орфей. (Al.Fol & I.Marazov, Ancient Thrace, Cassel & Co Ltd,London, 1977, p. 30).

   Според акад. Владимир Георгиев траки и пелазги са една общност, чието присъствие на Балканите е от времето на Неолита - VII-мо хил.пр.Христа. Според Плиний Стари, не гърците, а пеласгите са тези, които са разпространили азбуката чак до Лациум (родината на латините в Апенинския полуостров) -Naturalis Historia -VII-LVI-193.

   Неотдавна американски изследователи се увериха в това, че траките са имали писменост преди гърците – the graffiti from Gordion precede the oldest Greek inscriptions by more than a half-century.

   http://sites.museum.upenn.edu/gordion/articles/culture/24-artinscriptions

   Това са фактите, а те или се признават, или се оборват. Който желае да ги обори - нека заповяда.

   Изтриване
 20. Как не ви е срам, Господин Серафимов! Гърците не са хора които крадат кокошки и яйца! Е, за друго не знам, но ако имате нещо пред вид ... абе, Вие май го доказвате ...,

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Само цитати анонимни господине, не мое мнение, а цитати:

   Робърт от Лондон споделя следното за гърците – “Ако питате за войнствеността на гърка, той се сражава не с оръжие, а с хитрост. Ако питате за верността му – като приятел може да ви напакости, а като враг не може да ви причини беда.... Това племе е вероломно, поколение негодно и съвсем изродено...

   Гърците деградираха напълно в жени, като изоставиха настрана всякаква мъжественост, както на думи, така и по дух. Те с лекота се кълнат в това, което според тях би ни се понравило, но никога не спазват клетвите си към нас, нито пък проявяват себеуважение...

   Който е опознал гърците, ще каже, ако бъде попитан, че когато те се бият стават жалки в крайното си унижение, но когато имат надмощие те са арогантни и упражняват жестоко насилие над подвластните си...”. (П.Ангелов, Чуждите народи в представите на средновековния българин, с.50-51).

   Дори и главата на Римо-Католическата църква не се изказва ласкаво спрямо гърците предупреждавайки българският цар Борис I – “ И тъй, не следвай гърците защото те си служат винаги с лъжливи доказателства, винаги се занимават с коварни хитрости.“ (П.Ангелов, Чуждите народи в представите на средновековния българин, с.35-36).

   Много преди папата, историкът Страбон свидетелства за това, че гърците са тези, които разпространяват корупцията и упадъка на морала -“Но нашият начин на живот е повлиял за промяна към по-лошо у почти всички народи, въвеждайки сред тях лукса и чувствените удоволствия, както и измамите, нужни за задоволяването на тези пороци, водещи до безброй прояви на алчност. Тъй щото много от тази порочност е завладяла и варварите, и номадите, както и останалите. “ (превод – Валерий Любенов Русинов)

   http://antichniavtori.wordpress.com/2008/11/13/sgk7c3/

   За моралните болести на гърците споменава и Марк Порций Катон - “The Roman historian Livy recorded that Cato told the Roman Senate: “The better and the happier becomes the fortune of our commonwealth day by day and the greater the empire grows – and already we have crossed into Greece and Asia, places filled with all the allurements of vice, and we are handling the treasures of kings – the more I fear that these things will capture us rather than we them...

   Cato was not a prophet of God. But he had a very good understanding of the practical morally corrupting effects which Greek philosophy and culture had had on Greek society by that time. Cato knew that Greek philosophers had mostly advocated or at least passively accepted paedophilia or pederasty, public nudity and other immoral practices...”

   http://internetbiblecollege.net/Lessons/Cato%20Predicted%20Greek%20Philosophy%20And%20Ethics%20Would%20Destroy%20Rome.pdf

   На малцина е известно, че Демостен е осъждан два пъти за корупция. Повечето хора не знаят, че гърците са първите фалшификатори на монети. Диоген, известен с фразата си – Търся човек...е пооткраднал от среброто предназначено за сечене на монети. Гъркът Харпал задига хазната на Александър Велики, а атиняните укриват мошеника. В последствие се разбира, че атинските политици са приели подкупи от Харпал и поради това са му дали дали убежище.

   Законодателят Солон организира опрощаване на дълговете и в същото време казва на приятелите си да заемат огромни суми...които никога няма да върнат (май това е примера, от който са се поучили нашите кредитни милионери:) Темистокъл казва, че няма смисъл да си лидер, ако не се самообогатиш и не направиш и приятелите си богати с властта, която имаш...Педерастията, която не е нищо друго освен насилие над деца е считана за нещо нормално от дедите на нашите южни съседи. Сам Херодот признава, че гърците са запознали персите с педерастията – История, I-135 - …from the Hellenes to have commerce with boys.

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh1130.htm

   Изтриване
 21. Здравейте, г-н Серафимов! От доста време чета блога Ви и следя всяка статия с голям интерес! Тъй като стана въпрос за гърците бих искал да Ви попитам следното. Във Ваша статия Вие сте коментирал следното: "По принцип дори името гърци - Graicoi e название на пелазгийско племе от Западен Епир..." Това е статията http://sparotok.blogspot.bg/2014/02/blog-post_18.html?m=1
  Въпросът ми е следният - гърците, за които по принцип се говори, кои са - данайците(африкански пришълци) или това пелазгиийско племе Graicoi ?
  Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иване, гърците никога не са се самонаричали гърци, това е име, което римляните ползват защото грайките са едни от първите обитатели на Елада, с които се запознават.

   Според Плиний, старото име на хората наричани от римляните гърци е данайци, това се твърди и от Страбон, други автори използват дорийци като название на старите гърци.

   Кашата е страшна и смятам, че е направена съвсем умишлено, за да се прикрият няколко страшни престъпления от древността - геноцида над местното балканско население и присвояването на неговата култура и постижения.

   Не би ли било объркващо, ако турците идвайки на Балканите се бяха нарекли българи и бяха заели нашия език и култура. След няколко века никой не би разбрал кой кого коли и защо...

   Изтриване
 22. Съжалявам, Павка, но не си разбрал иронията ми. Да, точно така! Не става въпрос за „яйца и кокошки“, а за култура и история !

  ОтговорИзтриване
 23. В днешната „Панорама“ Плевнелиев заяви буквално:„Историята не се пише по поръчка!“. По-отдавнашните участници в блога могат да потвърдят колко наивно е това изказване. Същевременно на два пъти напомни, че най-важното за България е нейната непоколебима евроатлантическа ориентация. В този контекст,разбира се, за някакви чисто национални приоритети изобщо не стана дума...
  До болка познат начин на говорене от недалечните „45 години“, но със сменена посока...

  ОтговорИзтриване
 24. Хайде, честито и поздрави!

  http://nakratko.bg/category/58/111982/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прекрасна новина г-н Неделчев! Благодаря Ви от сърце!!!

   Изтриване
 25. Може ли да ми посочите в кои работи на Херодот и Плиний са споменати гореописаните племена? И двамата автори са преведени на български, а съм в задочен спор с поддръжник на иранската теория. Имам предвид нещо конкретно - томове, страници и т.н.
  Предварително благодаря.
  Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
 26. Тит Ливий е посочен съвсем ясно, но ето и още автори, които са споменали за древните поселници на Югозападна Тракия:

  След последната римо-македонска война Амфиполис е направен административен център на четири области, край които са живели и траки –синти, дардани, пеони – Liv. 45.29.

  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0144%3Abook%3D45%3Achapter%3D29

  Thus then it happened that these tribes of the Paionians, namely the Siropaionians, the Paioplians and all up to the lake Prasias, were removed from their place of habitation and brought to Asia- Her.V.15
  … but those who dwell about mount Pangaion, and about the Doberians and Agrianians and Odomantians, and about the lake Prasias itself - Her.V.16
  http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh5010.htm

  Paeonia is on the east of these tribes and on the west of the Thracian mountains, but it is situated on the north of the Macedonians; and, by the road that runs through the city Gortynium8 and Stobi,9 it affords a passage to . . .10 (through which the Axius11 flows, and thus makes difficult the passage from Paeonia to Macedonia—just as the Peneius flows through Tempe and thus fortifies Macedonia on the side of Greece). And on the south Paeonia borders on the countries of the Autariatae, the Dardanii, and the Ardiaei; and it extends as far as the Strymon. –Strab.VII fr.5

  As for the Thracians, the Pieres inhabited Pieria and the region about Olympus; the Paeones, the region on both sides of the Axius River, which on that account is called Amphaxitis; the Edoni and Bisaltae, the rest of the country as far as the Strymon. Of these two peoples the latter are called Bisaltae alone, whereas a part of the Edoni are called Mygdones, a part Edones, and a part Sithones. But of all these tribes the Argeadae,22 as they are called, established themselves as masters, and also the Chalcidians of Euboea; for the Chalcidians of Euboea also came over to the country of the Sithones and jointly peopled about thirty cities in it, although later on the majority of them were ejected and came together into one city, Olynthus; and they were named the Thracian Chalcidians. Strab.VII fr.11a
  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0198:book=7:chapter=fragments

  The neighbours of Macedonia on this frontier are the Dardani, Treres and Pieres, and after the river Axius come the Paeonian races of the Paroraei, Eordenses, Almopi, Pelagones and Mygdones, and the mountains of Rhodope, Scopius and Orbelus; then, in the fold of ground lying in front of them, the Arethusii, Antiochienses, Idomenenses, Doberi, Aestrienses, Allantenses, Audaristenses, Morylli, Garresci, Lyncestae –Plin. IV.x.35.

  http://www.masseiana.org/pliny.htm#BOOK IV


  ОтговорИзтриване
 27. Прощавайте, но не се изразих правилно. Трябваше да формулирам по-точно въпроса си - в кои томове и на кои страници Херодот и Плиний локализират тракийските племена стримони, друговити, тимочани, азерати, сгаудати и берзеи 500 - 1000 г. преди ,,идването" на славяните? Томовете им са издадени на български и бих искал да ми ги посочите, ако не ви затруднява.
  Иво Иванов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ясно :)

   Български издания почти не ползвам, преводите не винаги са точни, а има и ужасни редакции - пропускат се важни неща.

   Ако искате цитати от чужди издания - хубаво, ако ли не - жалко.

   Изтриване
 28. Добре, нека са чужди издания, нямам нищо против, важна е Истината, независимо на какъв език е написана.
  Разчитам на вас, нямам достъп до други документи.
  Благодаря предварително.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Stymones - Her. VII.75 http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh7070.htm

   Drugeri, Brysae, - Brysæ, the Sapæi, and the Odomanti. The territory of the Odrysæ gives birth to the Hebrus, its banks being inhabited by the Cabyleti, the Pyrogeri, the Drugeri - Plin. H.N. IV.xi

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0137%3Abook%3D4%3Achapter%3D18


   Scaugdae -Plin.IV.xi Moesi, Getae, Aedi, Scaugdae

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/4*.html

   Oseriates - Plin. III.xxv - 148 - populorum haec capita; praeterea Arviates, Azali, Amantini, Belgites, Catari, Cornacates, Eravisci, Hercuniates, Latovici, Oseriates

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/3*.html

   Timachi - Plin. IIIxxvi - 149 - Timachi, Moesi, Thraces

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/3*.html

   Asseriates - Plin. III.xxi -139 - Varvarini inmunesque Asseriates,

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/3*.html

   Изтриване
 29. Великолепно, благодаря много.
  Нямам думи да изкажа благодарностите си.

  ОтговорИзтриване
 30. Отговори
  1. Официално думата цар идва от цьсаръ и се повявава по-късно...това е официалната варсия :)

   Изтриване
 31. здравей спароток,
  според уикито има трима македонски генерали от Амфиопол
  • Неарх (360–312 пр.н.е.), адмирал на Александър Велики
  • Еригий († 328 пр.н.е.), син на Ларихос, генерал на Александър Велики
  • Лаомедон Митиленски, генерал на Александър Велики
  поздрави

  ОтговорИзтриване