2.04.2016 г.

ПРОЧИТ НА НАДПИСА ОТ ГРАДЕШНИЦА – ОТ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ? Доста често получавам снимки от различни хора. Понякога ми изпращат изображения на скали с особена форма. В други случаи става дума за интересни знаци по камъни, тухли или стени на пещери. Миналата година бе привлечено вниманието ми и върху надпис край Първомай. Древният паметник се оказа нещо уникално – липсващото звено между най-старата писменост в света – тази от Балканите, и егейската писменост, която е използвана на остров Крит през третото и второто хилядолетие преди Христа.

Изображения на изсечените преди дълги векове знаци са изпратени на един прогресивен учен - проф. Харалд Хаарман. Надявам се той скоро да даде отговор по отношение на важността на древния паметник. Възможно е дори проф. Хаарман да реши да дойде в България и да види с очите си надписа, имащ потенциал да промени историята.

Понеже преди време предложих свое тълкуване на надписа върху диска от Тартария – пето хилядолетие преди Христа, доста от хората, четящи работите ми, ме призоваваха да направя опит за разчитане на знаците от съда от Градешница. Всеки път обяснявах, че не съществува голям шанс надписаното преди около 7000 години да бъде разчетено.

Дискът от Тартария е от малко по-ново време, а и знаците имат ясни, дори перфектни съответствия с появилите се през Бронзовата епоха и използвани на остров Крит Линеар А и Линеар Б.
 От друга страна плочицата от Градешница е по-стара от диска от Тартария, а поради по-голямата си възраст, и знаците не са толкова ясни. Има и друго, за което сме длъжни да държим сметка. Според определени лингвисти, на всеки 1000 години настъпва промяна в словесното богатство на езиците, като тази промяна бива приблизително изчислена на 15%.  Ако лингвистите са точни в оценката си, това означава, че за период от 7000 години един древен език напълно ще е променил своето словесно богатство. Ако нещо е записано преди 7000 години, то днес никой не би бил в състояние да го разбере, понеже древните думи вече ще са изчезнали от употреба. Разбира се, не съществуват железни правила, а и развитието на една реч никога не копира развитието на друга. Някои думи са забележително консервативни и могат да се запазят дори хилядолетия наред. Интересни паралели отпреди около 3600 години се наблюдават между български и хетски: далугаеш-дълъг, куй-кой, нас-нас, сарпа-сърп, кастияш-кости, капай-капя, тата-тати, есми-есмь (аз съм стблг.), далугашти-длъгостъ (дължина стблг.). Трябва да се отбележи, че макар хетските думи да са документирани преди около 3600 години, те са доста по-стари, поне от времето, когато хетите са били още в своята прародина в Източна Европа.

Предполага се, че този древен народ е навлязъл в Мала Азия през третото хилядолетие пр. Христа, като по-рано – пето-четвърто хилядолетие хората, познати на египтяните като хети, са обитавали Източна Европа - територията на Югоизточна Украйна и Русия. Там те са били дълго време съседи на нашите предци, а културният контакт е довел и до обогатяване на езиците.

 Имайки предвид тези неща, може да се каже, че все пак съществува определен шанс древен текст да бъде разчетен, ако не целия, то поне част от него. Това може да стане, ако имаме щастието записаните думи да спадат към основния речников запас и да са се запазили дълго време.

Учени като Хаарман, Ръгли, Мерлини и др. смятат, че първата писменост в историята на човечеството е тази, създадена на Балканите. Тези изследователи успяват да намерят и връзка между особените знаци от Градешница, Караново, Винча, Тартария и др. места с появилите се през Бронзовата епоха критски писмености – образна, Линеар А и Линеар Б. Тук трябва да се отбележи, че българският лингвист Владимир Георгиев бе един от първите, които видяха приликите между знаците от земите на България и тези от остров Крит. Иван Дуриданов също причисли най-древната писменост от земите ни към тракийската култура.

Понеже на знаците от Линеар А и Линеар Б може да се даде звукова стойност, то въз основа на приликите  между линеарните знаци и тези от Градешница може да се направи опит за разчитане. Използвам скица, представена ми от мой читател. Според него изображенията в интернет се отклоняват до известна степен от реалното изображение. В това твърдение има логика - действително в музеите най-ценните артефакти не се излагат във витрини, вместо това се представят копия с определени отклонения. Надявам се представената скица да отговаря на реалното изображение. Сравнение на различните знаци от Градешница (горния ред) със знаци от Линеар А и Линеар Б, най-долу е дадена звуковата стойност

Започвайки отгоре надолу и с посока на четене отляво надясно, аз разчитам У РАЯСУ. На втория ред има знак, който може да се оприличи на гега, в случая символ на власт. Следва комбинация от няколко символа - ПАСУПОТО, по-долу виждам СУ ТУЕ, последният знак, а и останалите знаци от най-долния ред са доста трудни за интерпретация. Трите отвесни чертички – III, може да изразяват числото 3, а следващите знаци да са идеограма за някакъв предмет, стока, в случая, може би, дарение.


Нека видим какво е разположението на текста:

У РАЯСУ
ПАСУПОТО
СУТУО/ СТУО
3 ???

Ето и тълкуването ми:

У е идентично на предлога у, в, във;

РАЯСУ – може да се оприличи на арийското раис дар, или рая- форма на раджан-цар, принц, в случая думата е представена в склонена форма, както би било логично за древна реч;

ПАСУПОТО - склонена форма на име на божество, името отговоря най-добре на арийското Пашупати –господарят на животните;

СУТУЕ, СТУЕ може да се оприличи на арийското ста, стати - поставям, оставям, давам;

III - 3 – три дара?


На пръв поглед, освен предлога У, няма връзка с българския език. Причината за това е, че документираните на плочицата от Градешница думи са много стари. Нека обаче да обърнем внимание на подробностите.

Не може да се отрече, че индоарийското съществително раис-дар е близко до думата раясу от Градешница. Съвсем нелош кандидат обаче е и българската дума рай. В миналото тя бе считана за иранска заемка, но реално причина за това няма. Рай е свързана с рой, роя, множество, древното значение е изобилие, богатство, благодат.

ПАСУПОТО показва силна прилика със индоарийския теоним или по-скоро епитет на Шива – Пасупати. Значението е господарят на животните, защитникът на стадата.

Частицата Пасу означава животни, добитък на индоарийски, но сродни думи срещаме и в българския език. Това са паша, паса, пастря, пасище, пастир, пазя, пазител, пазач, опазвам, спасявам, спасител, спасение.

Частицата пати означава господар, владетел, съпруг на индоарийски. Такава дума е съществувала и в речта на дедите ни. Останки срещаме в стблг. потьпега- разведена жена, т.е. избягала от съпруга си – поть-съпруг, пега = бега-бягам, побягвам. Елемент пот срещаме и в думата господ, чиято диалектна форма е госпот.

СТУЕ е близка до индоарийския глагол стати-поставям, а той е идентичен на стблг. стати- да застана, и сроден на ставъ-основа.

Какво би могло да означава У РАЯСУ ПАСУПОТО 3 ...? Смятам, че преводът е:

В храма на Пасупот (пазителят на стадата) оставих три дара.

Ето и подробен анализ на текста:

У РАЯСУ би могло да се преведе като – В рая, в храма, в мястото на изобилието, в мястото, в което се молим за изобилие

Нека не забравяме, че съдът, върху който преди около 7000 години някой е гравирал въпросния текст, е намерен в сграда с две помещения (по сведения на Г. Ганецовски, Б. Николов и др.). Там са намерени и други съдове с особени символи. Археологът Ганецовски съобщава, че според виждането на Б. Николов “знакът върху дъното на един от съдовете символизира човешка фигура в определена поза“. Върху лицевата страна са врязани многобройни знаци, подредени в строго организиран ред, в които е вложен определен символичен смисъл, и те съдържали апотропеично (или предпазно) свойство. Имайки предвид тези неща, може да се приеме, че древната сграда е изпълнавяла функцията на храм.

ПАСУПОТО е навярно име или само епитет на древно божество, което е смятано за защитник на стадата. Кандидат за това божество е Хермес, той е не само покровител на търговията, неговата по-стара функция е била пазител на стадата. От Херодот знаем, че тракийската аристокрация е почитала най-много Хермес, като дори извеждала произхода си от него

Знакът, приличащ на гега
 и стоящ пред ПАСУПОТО, се явява индикация, че на ПАСУПОТО или се гледа като на господар, или като на божество, чиято функция е да пази стадата.

Важно е да се добави, че според Иваничка Георгиева, култът към бог Хермес продължава и в ново време, изразен е в особената почит към Св. Модест – защитникът на стадата. Присъствието на особения епитет на древия бог, закрилящ стадата в Индия може да се обясни с древния тракийски поход в Индия, за който са писали доста стари автори. Тракийското влияние върху индийците се доказва и от археологията – определени сечива от наша територия се появяват по-късно в земите на юг от Хималаите.

СТУЕ може да се преведе като оставих, поставих, дарих. Трите вертикални чертички – III, отразяват броя на даровете, а какво са те, можем само да гадаем. Дали са били три плода, три хляба, или три парчета месо, едва ли някога ще разберем, но това не е и от особено значение.

Държа да отбележа, че макар това тълкуване да е логично, то си остава до известна степен спекулативно. От времето на изрязването на знаците по глинения съд от Градешница до изгрева на минойската култура – края на третото, началото на второто хилядолетие преди Христа, е минало много време. Въпреки приликата на знаците от Градешница с тези на Линеар А и Линеар Б, нямаме 100% гаранция, че звуковата стойност не е променена с течение на времето.


От друга страна, между ранните надписи с Линеар А и Глаголицата стоят повече от 2600 години, а доста знаци са идентични както по отношение на формата, така и по отношение на звуковата стойност. 


ЛЗ - знаци от Линеар А и Линеар Б
ГЛ- глаголически букви

 Не е за пренебрегване и фактът, че руните на дедите ни имат 26 успоредици с древните знаци от Градешница, Караново, Винча, Вълчи Дол – най-древната писменост в цял свят. Броят на паралелите е сериозен и няма как да бъде обяснен като случайност или чудо. Важно е да знаем и това, че използваният дори до ново време свещен символ IYI има корени тук на Балканите – появил се е през петото хилядолетие преди Христа. Знаем за това от работите на археолозите Тодорович и Церманович.БР - български руни
ТП- тракийска писменост от времето на Неолита и Енеолита

 Тази уникална, смайваща консервативност на българската култура ни дава повод да приемем, че в случая, на знаците от Градешница е дадена вярната звукова стойност. Дали е така, ще покаже времето, то е най-добрият съдник.

Във всеки случай, истината е на наша страна. Проучванията на антрополози, генетици и етнолози показаха убедително, че хората, наричани през Античността траки, не са изчезвали, те се явават дори наши предци, те са създали и най-ранната писменост в историята на човечеството – факт, с който имаме пълното право да се гордеем.


Когато човек стане свидетел на сгромолясването на колосални лъжи, той се пробужда, а пробуденият човек е свободен човек, той не позволява да му бъде слаган хомот, не позволява да бъде грабен и унижаван. Свободният човек не се надява на никого, не се кланя на никого, вместо това кове съдбата си сам.Използвана литература:

1.H.Haarman, Einfürung in die Donauscrift, Helmut Buske Verlag, Hamburg, 2010;
2.H.Haarman, Das Rätsel der Donauzivilisation, Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas, C.H.Beck Verlag, München, 2011;
3.J. Тодоровић, А. Цермановић, Баньица, населье Винчанске културе, Београд, 1961;
4. Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
5.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
6. И.Георгиева, Българска Митология, Изд. Наука и Изкуство, София, 1993;
7. Ричард Ръгли, “Изгубените Цивилизации на Каменната Ера”, Бард, София, 1999;
8. К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
9. R.Besliu, The Tartaria Tablets: The oldest writing in the world? Redefining the cradle of civilization


10. Г.Ганецовски, Култура "Градешница" и най-ранната писменост
128 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Нека тези, които критикуват да подкрепят възраженията си с аргументи, да представят пропуснати от мен сведения, да пояснят неправилно тълкуване на данни и т.н. Ще бъда благодарен, ако никой не се отклонява от темата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо има цензура тука?

   Изтриване
  2. Защото често се отправят коментари съдържащи обиди към българския народ и българската култура. Блогът ми е създаден с цел дискусия, а не оплюване и надвикване. Надявам се да съм дал достатъчно подробни обяснения.

   Изтриване
 2. Глупости на търкалета....научна историческа порнография!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най после да се намери някой да каже на спарко истината в очите:)

   Изтриване
  2. Когато някой пише глупости, той е удобен, когато някой вади на показ неудобна истина, мошениците са ядосани защото става възможно деянията им да бъдат изобличени.

   Изтриване
  3. До Анонимни 2 април 2016 г., 14:34 и 15:04

   "Най-после", както виждате се пише правилно с тире!
   Каква "истина в очите" е казал първият от вас (или един написал двата коментара). Аз мога да кажа същото за вашите коментари, че са "глупости на търкалета". И какво от това. Виж, съвсем друго щеше да бъде: "Аз предлагам друго разчитане на надписа. Например....". Тогава някой може да каже, че Спароток има опонент.

   А публикацията на г-н Серафимов е една много добра според мен хипотеза, защото е достатъчно логично построена върху известни факти. Благодаря за положения труд!

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 3. ирена янчева2 април 2016 г., 14:56

  Здравей, Павле ! Прекрасно защитена хипотеза, поздравления и огромен респект за доказателствата и приложените ресурси ! Древните надписите, намерени по нашите земи наистина имат потенциал да променят историята - първата писменост е създадена на Балканите ! Подкрепям направения от теб анализ на текста върху съда, намерен в Градешница преди около 7 000 години. Впечатли ме факта, че българските руни имат 26 на брой успоредици с тези от тракийската писменост от времето на Неолита и Енеолита. Павле, забелязах в снимката и сравнението, което си направил между Линеар А и Линеар В = Глаголическите букви, че десетата по ред буква на снимката ( броено от ляво на дясно ) е точно изображение на кръст Анкх ( вечен живот ). Бих искала да те попитам какво е твоето виждане по този въпрос, защото официално се застъпва тезата, че Кръст Анкх е Древно - Египетски символ. Приятелски поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Ирена! Имаш право за приликата между египетския йероглиф - вечен живот и глаголическата буква дзело, не мисля, че се касае за случайност. Знакът присъства и сред критската йероглифна писменост, а най-рано се среща на Балканите, нека не забравяме знаците от стените на пещатата Магурата.

   Изтриване
  2. Що се касае до потенциала на древните епиграфски паметници от наша територия да променят историята и съпротивата по отношение на отказа на определени индивиди да приемат нашите знаци за писменост, предлагам едно хубаво изказване на Ричард Ръгли :

   “Идеята за съществуването на стара европейска писменост влиза в конфликт с много от дълбоко вкоренените възгледи на археологията и с традицианите представи за развитието на цивилизацията... Последиците биха огромни, ако съществуването на такава писмена система се възприеме от всички, много основни положения ще бъдат представени под въпрос. Това означава отхвърляне на идеята, че появилите се преди 5000 години “високи” цивилизации на Близкия Изток първи са изобретили писмеността ...Една още по-фундаментална промяна ще бъде изместването на историята далеч по-назад от “примитивния” мрак на каменната епоха...”

   Изтриване
  3. Много има да се учиш и да дишаш праха на истинските учени от БАН, те са оторизирани да правят открития, не ти, който даже не си споменал откривателя на плочката.

   Изтриване
  4. Верно е, че не съм разгледал откритието на артефактите от Градешница, но съм споменал археолога откривател Богдан Николов, споменал съм и мнението му, представено от колеката му Георги Ганецовски.

   Изтриване
  5. Ето, имената на двамата наши изследователи са споменати съвсем ясно, даден е и линк към публикацията на Ганецовски, която съдържа информация относно историята на находките от Градешница:

   Археологът Ганецовски съобщава, че според виждането на Б.Николов “знакът върху дъното на един от съдовете символизира човешка фигура в определена поза. Върху лицевата страна са врязани многобройни знаци подредени в строго организиран ред, в които е вложен определен символичен смисъл и те съдържали апотропеично (или предпазно) свойство.

   Изтриване
  6. Защо никъде не се споменава труда на д-р Гайд относно разчитането на плочиците от Караново,Градешница,Тартария ?

   Изтриване
  7. Това е така защото считам всички трудове на Гайд за заблуда. Човекът може да си е вярвал, но методите му нямат нищо общо с науката. Ето това е мнението на проф. Светлана Янакиева, тя е лингвист от класа:

   Друг проблем са появилите се в последните години абсолютно безпочвени спекулации на Ст. Гайд за намирането на Biblia Bessica (Гайд 2008: 103-117). Авторът на тази грандиозна манипулация за лековерни читатели (каквито са и другите три книги от поредицата) твърди, че именно на тракийски език е написан бохарският превод на Светото писание.

   Г-н Гайд или е пълен невежа, или смята за такива българските си читатели. Както е добре известно на езиковеди и историци, бохаирският (бохейрски) е диалект на коптския език, последния стадий от развитието на древноегипетския от около І-ІІ век насетне.

   Откровена нелепица са твърденията на Гайд, че се спорело за това към кое езиково семейство принадлежи коптският, че най-голямата част от специалистите го определяли като състоящ се от два компонента - семитски и индоевропейски - и че „по всичко личи, че индоевропейските компоненти преобладават в бохарския диалект", който бил тракийски диалект.

   http://www.thracians.net/index.php?option=com_content&task=view&id=554&Itemid=102

   Изтриване
  8. Много смешно ми стана като прочетох коментара на Анонимен от 2 април 2016 г., 16:31 - колко прости хора може да имат самочувствие да пишат във форумите (и блоговете). Терминът "оторизирам" означава "давам право за някаква дейност". Интересно ми е кой е дал право на БАН само те "да правят открития". Ако ви оторизирам само вас да пишете песни, това означава ли, че вашите песни (ако може да ги пишете) ще бъдат само песните, които хората ще слушат, а ако някой напише хубава песен, колкото и да е хубава, никой не трябва да я пее?
   Е личи, че сте човек от соцноменклатурата или нейно чедо, щом така разсъждавате. Разберете веднъж завинаги - в науката няма монопол.

   Преди около 50 години почина един мой далечен роднина на 75 години. Знаех, че е бил телеграфист към пощите до пенсиониране и много обикаляше из страната като пенсионер. Никога нищо свързано с историята не съм чул от него. На погребението му бяха дошли доста хора, включително и от БАН. В надгробното слово представителя на БАН каза, че за заслугите на починалия към българската археология и история, ако е имал необходимото образование (висше), той щял да бъде избран най-малко за член-кореспондент. Така, че забравете за оторизации.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  9. Благодаря за хубавия коментар!!!

   Изтриване
 4. Здрасти, Павка! Направи ми впечатление, че май думата статуя би трябвало да идва от стблг. стати- да застана.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Официално думата статуя идва от лат. statua, но тя идва от stārе- стоя, която пък е сродна на стояти, стати, стан.

   Изтриване
  2. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС3 април 2016 г., 19:13

   Павка..

   Статис / Статикс = ЛАТ.

   Статистика = гр. и лат...СТАТИОНС англ. = Stazzione = СТАНЦИЯ лат. ++ СТАТМОС гр. = СТАНЦИЯ !

   И :
   ДРЕВНАТА ВРАТА ИЛИ СТЕНА ПРЕД ВХОДА НА ЛИКЕИС/ЛИКЕАС, ЛИЦЕАТ НА ЗЕНОН = СТОА АПОИКИЕ !


   КАКВИ ВУГАРИ, ХЕЛЕ ПА СТАРО-ВУЛГАРИ, ИВАНЧО ?

   Изтриване
  3. Наредваш стари приятелю, вече не ругаеш като преди. Ценя мнението на всеки, който го представя по културен начин. Покажи уважение към българските си сънародници и коментарите ти винаги ще бъдат допускани.

   Изтриване
  4. Заслужава си човек да му хвърли един поглед!!!От 17-мин. става много интересно!Гърците унищожили(потопили)Атлантида!!!))))))))))))))))))))))))))))))22-мин.-съгласно Американците и Японците,пирамидите били построени от гърците))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!!Много има да учим от гърците,как да(лъжем)създаваме История!!!Какво да ги правиш ГЕН,лукави хитри,мошеници!!!Човек много трудно може да избяга от природата си!!!Които разбира тук се спира!!!Посмеите се на воля,безплатно е!!!

   Изтриване
  5. Това видео също е много интересно!

   Изтриване
  6. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС-Творецът ви е подготвил ГОЛЯМА ИЗНЕНАДА!Големият проблем е че,не знам дали ще можеш да се събереш в кожата си!Запомни едно,няма нищо по могъщо от СВЕТЛИНАТА!Светлината е ОБИЧ,ИНФОРМАЦИЯ и ИСТИНА.На тази планета място за лъжа вече няма!!!

   Изтриване
 5. Браво Павка!

  Намирам, че стоиш много здраво обосновано в научното поприще, което си поел! Неколцината дребосъка, които се пенявят без всякакъв аргумент, само потвърждават това.
  Дойде ми мисълта, че щом най-старата писменост е засвидетелствана на Балканите, тогава е логично и Едемският рай да е бил в днешна България или близо до нея.

  „ Когато човек стане свидетел на сгромолясването на колосални лъжи, той се пробужда, а пробудения(т) човек е свободен човек, той не позволява да му бъде слаган хомот, не позволява да бъде грабен и унижаван. Свободният човек не се надява на никого, не се кланя на никого, вместо това кове съдбата си сам “ – колко съвършено могат да пребивават в една изразена мисъл едновременно една голяма истина и едно велико заблуждение!...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за коментара, но бих желал някакво разяснение относно този Ваш пасаж - колко съвършено могат да пребивават в една изразена мисъл едновременно една голяма истина и едно велико заблуждение...

   Изтриване
  2. И аз благодаря, че не помести „желаното от теб разяснение“, но пусна безпроблемния за теб „високосъдържателен“ коментар на ренегата Георгадис, който внесе неоценим принос за изясняване на темата !!!

   Изтриване
  3. Признавам, че нашия сънародник каракачанин, или както е правилно - влах, понякога е доста невъздържан, но все пак ми се иска да му дам възможност да коментира. Все някой трябва да подаде ръка. Не случайно враговете на България са ни разделили на българи, помаци, каракачани, македонци...а всички сме братя, всички сме наследници на едни и същи велики деди.

   Трябва да търсим начин да се обединим, а това няма как да стане без копмпомиси.

   Изтриване
 6. У РАЯСУ
  ПАСУПОТО
  СУТУО/ СТУО
  3 ???
  Значи.Това ми приличя на "резерватски" .
  Имаше една песен , "Я сум яяя Иерррремия.."
  Я сум = аз съм , они су = те са, туо / туе/ = тука Къде е - туе е . тука е
  Западните говори са май най старите говори. Без гласните . Слагаш си каквито си искаш и всичко си се разбира.
  Я сложи и някакви знаци на мястото на липсващите звуци и да се опитаме да го преведем на резерватски де.

  Имаме У рая са пастири тука три
  В храма са пастири тука три /например Бог Отец , Бог син и Светия дух?
  Ама като знам какви са цапнати у устата у Северозападо и като сменим две гласни

  У РАЯ СУ
  ПАСУПуТу
  СУ ТУе 3 ???

  У рая са пазени избягали съпруги тука три.
  Даже е в поетичен стил.

  Направо някой се хвали че си има 3"сгодни женици"
  Някой рече
  "Глупости на търкалета....научна историческа порнография!"

  И не , не са глупости и не е порнография , а поезия. . Щот от такива глупости се раждат деца , а децата не са глупост.
  Защо си мислим че древните са мислили"възвишено " само за богове.Защо да не пишат възвишено за жените. Достатъчно артефакти има за свободата , за почетното място на жената в тракийското общество .

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има право на лично виждане...

   Изтриване
  2. Така е Рорик, много неща се превеждат, когато нямат ама абсолютно пряк превод, по "резерватски", т.е дадения човек превежда по това, как той мисли и какъв е интелекта му, в допълнение с какви асоциации той свързва дадените хора, народи, време, та едни за богове си мислят, други за жени, трети за "роби", както Павката на доста места се превежда неща, дето все робски раоти били и тн... :)

   Иначе във връзка с тия ПАСТИРИ - нали пасти на старобългарски било ВЛАХ :) и те ети ти братят Румънци, дето никакви Румънци не са, ми старите траки-българи. :)

   И ето го превода, по мисълта на Павката, т.е ако думите му не че са правилни, но нека ги вземе за такива, щото, никой не знае какво е било по него време, та:

   В АРИЯ СЪМ на ПОСТ-Служба -дата - Военна

   В РАЯ СЪМ, УВОЛНИХ СЕ от еди си коя длъжност с дата, т.е човека се е научил на нещо си и това е ДИПЛОМАТА му един ВИД, да покаже, че може и знае.

   Интересно е да се спомене, че най вероятно У-РА-ЯСУ е Във (РА) Аз Съм , или Аз съм Бил или от ТАМ СЪМ ДЕМЕК е първото изречение, ако е такова, то логически при положение, че периода е преди 7 000 години, го прави по раннен от Египет, а Египет е на базата на РА децата на РА, и ако балканите както аз вярвам са Били Първи Египет/Горен Египет, то ние виждаме връзката с РА и децата на РА, т.е децата от балканите, да продължават някви бегли традиции в по късно време след потопа в Долен Египет. Все пак се знае, че тракиец от Балкана, познат като ТОТ и като Хермес и тн, е "СЛЯЗЪЛ" се казва в древните книги от ТРАКИЯ в ЕГИПЕТ и гие научил на четмно и писмо и закони и тн... Нека не забравяме, мисля точните думи на Цицерон бяха СЛЯЗЪЛ ДОЛУ в Египет, което показва, че познатия ни Египет е Долен, а Горния е в същност Балканите... Да не говорим за други такива доказателсва като бойния спорт БОКС, който е доказано от периода преди около 7000 години от Балканите и след потопа традицията е продължила в Египет... примери, примери...

   друг забавен превод, не им се сърдете, може да е..

   В рая съм, ПОНАПИХ СЕ(опияниха ме), ВЛЮБИХ СЕ, или ожених се, вързаха ме демек ( с това СТАТИ -връзката) на ето тази дата... т.е плочката е Брачно свидетелство, примерно. :)

   Така, че както казва РОРИК, ПОЕЗИЯ му е майката. :)

   Презвитер Янкулски.

   Изтриване
 7. Отново нещо много интересно!
  Благодаря

  ОтговорИзтриване
 8. Доста смело, поздравления!
  Така се започват великите дела...
  А този коментар направо ме изкърти - само учените от БАН били оторизирани да правят открития - ха-ха!
  Ами айде де, чакаме ги да направят само едно елементарно откритие и всичко ще си дойде на мястото...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Андрей! Коментарът е в стила на нашата позната Джойси - Радост Иванова. Нямам нищо против учените от БАН, но някои от тях наистина се нуждаят от раздвижване.

   От доста време ме подканваха да направя опит за разчитане на надписа, но аз не се решавах не само поради това, че очаквах да срещна само непознати, архаични думи, а и поради това, че нямах гаранция изображенията в интернет да са автентични.

   Наскоро ми пратиха една скица, а от друго място и снимка от 60-те години. Двете си пасваха 100% и поради това реших, че човекът пратил ми скицата е предал изображението вярно.

   Дали съм прав ще покаже времето. Във всеки случай е важното това, че знаците от Градешница имат връзка с появилата се по-късно егейска писменост. Тази подробност хвърля светлина върху въпроса засягащ етническата принадлежност на минойците.

   Поздрави!

   Изтриване
 9. Много интересно, благодаря за статията. Сте си позвола едно волна интерпретация, може да ви хареса :-) За мен надписът се състои от 3 части..Няма как, свещенното число 3 за древните:-) повтаря се няколко пъти 1. Лого или мото така да речем 2. Текст 3.Дата или нещо символика . Аз започвам да чета мотото от дясно наляво, почва със СУ > 3 жертикални черти и калиграфски вписана РА ..така че си става СУРА , което си го превеждам естествено като Слънце :-)
  3. 3 вертикални, триъгълник, 3 вертикални.. кои знае, дали е дата или някаква символика, с много ТРИ..
  2.Текста ..почваме от долу нагоре , от дясно наляво, защото последната вертикална черта варви нагоре като ни казва да четем от дясно-наляво ..и четем ТУЕ ..следва ни знак-подсказка да четем на горния ред (от ляво-дясно)> ПОТО..И някакси става :-) СУРА ТУЕ ПОТО ..:-) Щеше ми се да стане СУРА , ТОВА Е ТОПЛИНА...Ако може да се завърти някак си ПОТО НА ТОПО , като Топло...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за опита за съдействие! Всяка корекция е добре дошла, но съм любопитен въз основа на какво определяте звуковата стойност на знаците от плочата? Аз се уповавам на приликата им със знаци от древната егейска писменост.

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов,ако не бяхте Вие нямаще да си имам и хабер що е линеар А и Б и има ли почва у нас ..и какво ли не още :-) , за което благодаря пак . Аз само се забавлявам с надписа като ребус , използвайки вашия превод :-) А може пък генетичната памет така да ми казва :-)

   Изтриване
 10. Здравейте на всични - о.р.кап.инж.Христо Спириев

  Анонимен2 април 2016 г., 14:34
  "Глупости на търкалета....научна историческа порнография!"

  Може да е така , а може и да не е.Чета от време на време , но съм невеж.Ще сподели ли височайшата Ви анонимна особа с нас невежите академичнобоснованото си мнение , поради защо е така.И моля с име , защото изглеждаш като пъзльо.


  Анонимен2 април 2016 г., 16:31
  "... истинските учени от БАН, те са оторизирани да правят открития ..."

  Като чета,гледам и слушам как откриха , че сме тюрки,монголи,памирци,иранци и братя с Големия съветски слон , по-добре да си вземат откритията и да си ги заврат там където не ги огрява Слънцето.С извинение.

  П.П.Извивинете за спама.Отскоро с интерес чета публикациите в блога и горенаписаното е за всички платени хейтъри и анонимни пъзльовци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Спириев, някои от "анонимните" са учители, чиито съпрузи са археолози. Явно г-н археологът се е подразнил от това, което пиша, но няма смелост да се свърже с мен и да дискутира открито. Вместо това това позлва жена си, която е известна с острия си език. На тези хорица съм се наслушал в предишния си блог и познавям всяка тяхна фраза, те са направо стандартни.

   Изтриване
  2. Спириев, о.р.кап.инж. Христо Спириев!!!!????? Това , че сте запасен офицер, или както "демократично" беше променено " от резерва", а отгоре но всичко и инженер, явно Ви дава самочувствие. Но във Вашето писание се виждат само политически пристрастия. Бъдете здрав, надявам се да не разчитаме на армията си, защото беше унищожена и сега няма такава. За въоръжението изобщо не е нужно да говорим. Видимо от подготовката, политическата е с предимство, другите не се преподават.

   Изтриване
  3. Позволявам си да отговоря от името на г-н Спириев понеже коментара засяга и мен. Не мисля, че е почтено да се внушава за каквито и да е било политически пристрастия. Нито г-н Спириев, нито аз подтикваме сънародниците си към преданост към която и да е било политическа партия. Ако смятате, че не съм прав - представете доказателства!

   Изтриване
  4. „коментарЪТ“(засяга и мен...)

   Изтриване
 11. Текстът на тази плочка е разчетен на 100% още преди 10 години в една от книгите от поредицата "Тракийското писмо декодирано" на д-р Стефан Гайд. Тя е само малка част от всички открития, подробно описани в 4-те книги на д-р Гайд. Който иска подробен и пълен анализ - потърсете въпросните книги :) Наистина имаме славно минало което не се харесва на чужди интереси, но истината рано или късно ще излезе на яве!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стефан Гайд е направил опит за превод, но доводите му граничат с абсурда.

   Абсурдно е името Тракия да присъства на плочите от Градешница, а причините за това са няколко.

   1. Траки е гръцкото предаване на името на тракийски племе - травси, или дерзеи. Тестът от Градешница е написан около 3000 години преди гърците да се запознаят с дедите ни.

   2. Дедите ни не биха използвали за себе си името траки, както немците не биха изполвали за себе си името немци и в никакъв случай не биха нарекли държавата си Немция.

   3. Тълкуването на значението на староеипетските йероглифи е ...умопомрачитлно, но понеже в България само малцина са тези, които го могат, няма кой да каже, че това е заблуда.

   Изтриване
 12. Признавам, не разбрах начина по, който разположихте четирите реда знаци в два. Веднага ще поясня - започваме от дясно на ляво с първите четири знака като последният от тях прилича на нашето "е", след това минаваме на вторият ред пак от дясно на ляво като при това първите 2 или 3 знака при вас липсват и отивате направо на гегата и обърнатото "Т", което при вас не е обърнато и т.н. На третият е четвъртият ред също има несъответствия! Поправете ме ако греша, но тъй като съм човек на точните науки, не ми стана ясна логиката на разположение на 4 реда от надписа в два. Нали все пак трябва заедно да стигнем до истината. Не съм ваш враг, а човек интересуващ се от историята също като вас.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не, посоката на четене не отдясно наляво, а отляво надясно.

   Иначе имате право, трябваше да представя повече обяснения. Първите два знака - У и Ра се явяват лигатура, следащите ги две отвесни черти се явяват знак, който аз оприличавам на Линеар А знак със звукова стойност Я, а последния знак от най-горния ред оприличавам на Линеар А знак със звукова стойност СУ.

   Надявам се да се поотърся от ангажиментите си идните дни и да представя повече пояснения в текста.

   Изтриване
 13. Отлична статия, поздравления! Това е пътят! А на всички анонимни 'Г-да' ако са толкова добри, защо не си сложат името отпред! В спора се ражда истината, пък хората сами ще преценят 'кой е крив и кой е прав'! Познанието за съжаление на 'господата' анонимници вече не е анонимно а е достъпно за всички и за всеки, който търси. А скоро и няма да може да бъде пускано 'отгоре' или от 'някой' или 'отнякъде'! 'Градината иска мотика' а не празни приказки, който има да казва или да доказва нещо да излезе напред и да говори...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви г-н Симеонов! Що се касае до анонимните, за някои се досещам кои са, един дори живее в същия квартал, в който живея аз. Това по принцип дава прекрасна възможност за културна дискусия, лице в лице, но уви, въпросното лице не желае дискусия, има си свой начин за водене на спор.

   Изтриване
 14. Интересна статия господин Серафимов.Интересна ми е тематиката, но не съм професионалист, а дори и любител лингвист.Доколкото разбирам, тук става дума за предположения за смисъла на съдържанието. Моето мнение е, че не е нужно, да търсим на други места и у други народи, а да погледнем нас и нашия народ. Ако значението на буквите е това, което сте написали, У РАЯСУ
  ПАСУПОТО
  СУТУО/ СТУО
  3 ???,
  може да тълкуваме надписа и по следния начин:
  УРАЯСУ или При Рая (Раян,разговорно Рая-има село Раяновци, Трънско)са.(При Рая са.)
  ПАСУ или пасат.
  ПОТО или ПО ТО-след това.
  СУТУО или СУ ТУО- са тук.
  Нима не може да отхвърлим подозираната в надписите героика и да бъдат въпроси свързани със стадата. Знаем, че по нашите земи стадата са правели преходи от вътрешността към беломорието и обратно в различните годишни времена. И текста би бил: При Рая са.Пасат.После са тук.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. СУ не може да се отъждестви със са - 3л.мн.ч. на глагола съм. В старобългарския формата е сонтъ, по-древната би форма трябвало да е изразена като сонто, санто, санти?

   Изтриване
  2. Господин Серафимов, това бяха само предположения, основаващи се на днешните западни говори в България. Предполагам, съгласно древни или нови лингвистични норми, су не се отъждествява със са. Но в простонародната реч от Западна България това е действителност. Примерно: Сву ноч су конье доводиле.Синоч су дошли. Или на търновско наречие, Цяла нощ са довеждали коне. Снощи са дошли. Пиша съвсем лаически,не познавам материята.

   Изтриване
  3. Да, имате право, понастоящем формата су-са се използва в някои наши диалекти. Тази особеност може да се ползва за тълкуване на преводи от сравнително ново време. За древните паметници обаче трябва да се обърнем към по-старите варианти на езика ни.

   Ще Ви кажа и друго - един лаик може да достигне до истината по-лесно от професионалистите, които следват утъпкания път и приемат старите теории на юнашко доверие. Лаикът може да се подготви с изучаване на нужната литература и неговото предимство е, че е необременен, а това е от огромна важност.

   Поздрави!

   Изтриване
 15. Г-н Павел Серафимов,
  считай това за първия ми пост в твоя блог ( ако позволиш на ти,викат ми Ицо).Радвам се,че има Българи като теб.В пепелта от кладата ,на която горяха дух,кръв и род ,разровихте жарта и запалихте огън , който няма гасене.Дори и някъде да бъркаш,времето ще изчисти нещата.Воля,кураж и дебели нерви.Бог да пази България и българите.А когато и каквото се поиска от нас,Ние (българите) ще го дадем.

  Анонимен4 април 2016 г., 11:05
  Спириев, о.р.кап.инж. Христо Спириев!!!!????? Това , че сте запасен офицер, или както "демократично" беше променено " от резерва", а отгоре но всичко и инженер, явно Ви дава самочувствие. Но във Вашето писание се виждат само политически пристрастия. Бъдете здрав, надявам се да не разчитаме на армията си, защото беше унищожена и сега няма такава. За въоръжението изобщо не е нужно да говорим. Видимо от подготовката, политическата е с предимство, другите не се преподават.

  Ехааа , къде го чукаш , къде се пука .Спама продължава.Уважаеми анонимни ,аз не съм интересен,но ако ми позволи Спароток-моята политика е род и Родина.Какви пристрастия?Не съм от запаса,защото не съм пенсионер-на 49г. съм.От съкратените от БА - останаха само генерали и полковници по щабовете.Ама то хрантутници и стари познайници(или наследници) навсякъде,по всички институции.Докато не се изчистят(не разбирай физически) ,няма мърдане.И инженер съм-целия ми трудов стаж е с техника и като такъв.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ицо, не ни е голяма разликата във възрастта, в такъв случай няма проблем да минем на ти.

   Анононимните, които недоволстват не мога да ги разбера изобщо. Как от сянката на анонимността искаш да наложиш някакво виждане. Самия факт, че анонимните нямат смелост да създадат свой блог и да опонират оттам, показва достатъчно красноречиво, че не разполагат с аргументи.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Моите уважения за ерудицията и войнските и граждански звания които имате. повод за написаното от мен ми даде пасаж от Вашето мнение, "Като чета,гледам и слушам как откриха , че сме тюрки,монголи,памирци,иранци и братя с Големия съветски слон , по-добре да си вземат откритията и да си ги заврат там където не ги огрява Слънцето.С извинение." Безличното, "откриха" означава ли, че Вие не знаете кой е съчинителя на тюркския произход на българите. Не е ли първият просветен министър, австроунгарският евреин Константин Иречек? И до днес, определени политически среди се вдъхновяват от финансираното от Турция издание в Татарстан, Джагфар Тарихи, за татарите-булгари, където пише и за булгарските управители на Киевска Русия? И обобщението за Големия съветски слон е изключително некоректно, никой не ни е сравнявал с евенките, но с руснаците въпроса е друг. В "Именика на българските князе", се споменава за Илирик, син на Мосох. А Мосох, до колкото си спомням е създателя на Московското княжество. Това за историята. Но като родолюбив български офицер, Вие и много други като Вас позволихте да бъде унищожена българската армия.Аз съм вече стар, но доколкото си спомням в Устава на армията се казваше, че се изпълняват заповедите на прекия началник, но ако те са против интересите на държавата, не се изпълняват. И точно младшите офицери можеха да съхранят армията. Сега се жалвате. Нужно е точно физическо изчистване, защото се вижда възпроизводството им чрез деца и внуци в управленските структури.А кръвта вода не става, те ще повторят своя родител или прародител. Просто Фройд, Ницше, Ломброзо, процеса на дегенерация и синдрома на властта. И само с патетични думи, не се постига истината, напротив, започваме да вярваме в неистини.

   Изтриване
  3. Господина Анонимен големи глупости сте написали за Именника :"В "Именика на българските князе", се споменава за Илирик, син на Мосох. А Мосох, до колкото си спомням е създателя на Московското княжество. " 1 няма Илирик "най близкото е:"Ирникъ. житъ лѣт. ҃ри. рѡд ему Дуло. а лѣт ему дилом тверимь." това е и каквото пише за него къде видяхте Мосох ??? ако и все пак говорите за него малко бъркате периодите само с около 1000 години е нищо не е за вас де ."Великото московско княжество е средновековно руско държавно образувание просъществувало от 1263 до 1547 година. " източник: Уикипедия .

   Изтриване
  4. Така е, в Именника няма споменаване на Мосох, такова споменаване е направено от Паисий. В Именника няма и споменаване на Илирик, ако не се лъжа, Отец Спиридон и Поп Йовчо споменават Илирик.

   Изтриване
  5. Анонимен5 април 2016 г., 11:51
   1.ВАЖНИ и ИНТЕРЕСНИ тук са публикациите на Павел Серафимов , а не моята личност.
   2.Втората част от коментара Ви , според мен не е за тук - има други блогове и форуми с такава тематика.А и не си струва да се коментира.
   3.За анонимните и коментарите им , от мене толкова.

   Живи и здрави.

   Изтриване
  6. Уважаеми господин Atanasov,защо не с кирилица, родолюбецо, колко са така наречените "именници на българските ханове", като се пише в нашите книги по въпроса. И какво като сте написали Име и Презиме или Фамилия, това не говори нищо. Но машината, т.е. номера на компютъра на всеки е известен, особено сега с уиндоус 10 възможностите за "контрол" са съвършени, програмата за следене е интегрирана в процесора. Та, ще изброя до сега известните именници, и кой от тях Вие приемате за достоверен и така ли е?
   1."Именник на българските ханове", открит през 19 век от руския учен А. Н. Попов и публикуван в труда му "Обзор хронографов русской редакции" през 1866 година. Бил е открит в книгата "Летописца Эллинского и Римского". Самият Попов пише, че не знае как е попаднал този текст в тази книга;
   2. Именник от книгата на Мавро Орбини от 17 век;
   3. "Хронологичен ред на българските князе и царе" написан в книгата "Българска история" на францисканския монах Блазиус Клайнер написана през 1761 година;
   4. Именника от "История словено-болгарская" на Паисий Хилендарски, на основата на книгата на Мавро Орбини;
   5. Именник от "История на славяните" от Йован Раич;
   6. Именник от "История на словено-болгарския народ" от Атанас Нескович;
   7. Именник от Йовчо Попниколов;
   8. Именник от "Царственик" на Христаки Павлович Дупничанин;
   9. Генеалогия на българските владетели от Юри Венелин.
   И така господин Atanasov, кои според вас са точните и правилни именници и автентични ли са? Кои са доказателствата? И господин явен, не се палете толкова с определенията и уважавайте българската азбука в българските форуми.

   Изтриване
  7. Интересно единственото с което ме оборихте е, че името ми е на латиница ???
   В горния случаи писах само за "Именика на българските князе" поради споменаването от вас.
   Щом цитирате даден източник цитирайте точно във века на информационните технологии всеки може да провери.

   Изтриване
 16. Въпреки че смятам че българите сме наследници на траките, според мен е още рано да се правят изводи за толкова древни текстове... Не знам, но на мен ми се струва малко спекулативно... Според мен би трябвало да се изследват други подобни надписи, за да се установят прилики, и тогава да се започне възможно разчитане... Имам един конкретен въпрос към автора, как се знае че текста се чете обърнат по този начин, а не обърнат на обратно? Иначе поздравявам Серафимов за труда който е положил, въпреки че смятам че още е рано да се прави подобно разчитане.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате пълно право да изразите съмнение относно моето тълкуване на древния надпис. Да, то до известна степен е спекулативно и поради това дълго време съм се възвържал от всякакъв опит за разчитане. Наскоро получих стари снимки, а и скици на плочите от Градещница и все пак реших да опитам.

   Питате - защо чета текста в този вид, а не например обънат на 180 градуса? Приликата със знаците от Линеар А и Линеар Б ме кара да ползвам представената от мен позиция на артефакта. Същата прилика ме кара и да определя посоката на четене.

   Дали съм прав, ще покаже времето, за мен е важно да бъде предизвикана дискусия, да се обърне достатъчно внимание на древната култура от нашите земи.

   Изтриване
  2. Благодаря за отговора. Но мисля все пак че не сме сигурни как трябва да разглеждаме плочата... Тази плоча е 3000 години преди първите надписи с линеарната писменост, от близо 45 старобългарски кирилически букви, в новобългарския има само 30, за 1000 години, значи то разликата между знаците на линеарната писменост, и тези от дадената плоча би трябвало да бъде три пъти по-голяма...
   Това не значи че този древен еадпис не може да бъде разчетен, аз вярвам че в бъдеще време ще се намерят повече данни и още други подобни надписи, които ще дадат ценна информация...

   Изтриване
 17. Здрасти, Павка! Тъй като поради неяснота не се наемаш да прочетеш съвсем последните знаци, защо не ги пробваш през софтуер за разпознаване на знаци?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Софтуер не може да помогне, по простата причина, че софтуера се прави от хора. Ако един специалист не въведе в програмата определени неща, колкото и добър да е компютъра, резултат няма да има.

   По принцип знаците се срещат в критската йероглифна писменост, но какво е значението им можем само да гадаем.

   Изтриване
 18. http://greece.greekreporter.com/2012/07/16/7270-year-old-tablet-found-in-kastoria-calls-into-question-history-of-writing/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Плочицата от Диспилио е много интересна, около 17 знака са идентични на старобългарските руни. Поне за мен това е индикация за местните корени на старобългарските руни.

   Изтриване
 19. В този регион след Потопа идва Нои,а от него-траките.Това са били хора,разселени по близки и далечни места.Когато траките имат вече култура и духовност,елините дори не са съществували,още повече,че сегашното Бяло море е било на 50 км. от южните склонове на Рилка,Пирин и Родопите.Много години след това,почти 1000 година след разселването на траките,Бяло море си отива в сегашните граници.Едва още след 1000 години се появяват така наречените елини,които не са нищо друго,освен изроден клон на тракииските племена.Това са хора отлъчени от тракииският жречески съвет в Петра заради склонноста си към лъжи,лицемерие и прекалено тачени на даровете и богатствата.Цялата им култура е част,и то малка част от материалната част на тракииската култура и то взета част,без да се вложи Духовното от нея.Така че въпреки претенциите си,те са на пъпа на културата,въпреки многото школи и учения възникнали тук,това е само благодарениена Учителите,тръгнали от школата в "ТЕПЕТО"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам, че да се свързва Ной с нашата история е малко пресилено. В миналото е било нормално историята на всеки народ да бъде свързана с героите от Стария Завет, но днес това вече не се прави.

   Изтриване
  2. Много скоро ще разберете че,нещата не са такива каквито са!Живеем в свят на лъжа и измама-МАНИПУЛАЦИЯ!Българската земя крие прекалено много таини!!!Въпреки че е малко късно не си продаваите земята,защото може да е късно!!!Човек лесно се заблуждава!По-трудно е да му покажеш,че е бил заблуден!Отворете си съзнанието!!!Случаини неща няма!

   Изтриване
  3. В днешно време как стоят нещата Павка? Свързаме се с героите от Омир - Илиадата и Одисеята или се свързваме с епоса на Гилгамеш? или пък той се води изначален за Библията, та и към нея да се свързваме и къде и с кого ходили и говорили Апостолите в стари времена и кой е живял на тия места? Или да се свържем с Махатбарата в Индия? Защо да не е свържем и с епоса за Конан кимериеца? Да се свържем с епосите за Орфей, Зълмоксис, Абарис, епоса за великите МЕШУА, дето навсякъде колят и бесят, срутват Вавилон, брутално смазват от бой Гомер, епосите за Македоснката империя, Римската Империя или СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ, все пак е велика, аз не знам за друга велика Държава, та щом Римската ИМПЕРИЯ я нарича ВЕЛИКА, тя трябва да е дори По стара, че и По велика от нея, или както разни учени казват, не, никой не я нарича велика ние българските учени така я наричаме, за да я различаваме от нашата си проста българия, щото ние не сме велики, но в древно време трябва да сме били, нали не може току така, да ни има от хиляди години и ей така да се пръкнем, че и под Робства да сме били и все още да ни има, пък видиш ли българите, където ходили все държави се пръквали, че и в едни и същи години на стотици хиляди километри едни от други, та па и всичките все България се казвали, може ли такава липса на въображение , вика някой... Е как бе, как на еди си коя карта, ще имаш ти 11 Българий, една през друга и разни племенца около тях... Е как ще не може, всичкото България е била 1 едничка държава и не е била разцепена, ама не може така да кажем, че е имало 1 едничък народ, че и такава империя да е имал ЦЯЛА ЕВРОПА, ЦЯЛА АЗИЯ, Половин АФРИКА, такъв силен народ едно време не може да е имало, видиш ли всички са били прости и са се борили, кой е по прост.. все пак ерата на човечеството започва ЕДВА след Тъмните векове, те за тва и са тъмни, светлината е дошла чак след големия упадък, след като е нямало как иначе да прдължи, тя тази тъмнина се е сблъскала с нещо невидимо, една сила господна, да ни вкара в правия път... АМА как така, тъмните векове започват ТОЧНО, когато България пада под турско робство за 500 ГОДИНИ, ми просто случайност трябва да е.. Ма защо френския президент и културните им центрове и институи казват, че българите са по стари от римската империя и гърция и са единствените, който от старо време все още ги има, па целия свят казва, че сме някви нови номади тюрлю гювеци, вечните роби и тн? Где е писано за нас, че ние не знаем? Навсякъде бе!, Аиш да бегаш от тука с тия ама това онова, ама таковата и онаковата, Българите са били Титаните преди 10 000 хиляди години, тъмните векове идват, защото тюрлю башкирите ги завалдяват и правят еин турлю гювеч тука в Рая Господен с радикалната си Обрязаност на резбъта и ченгелстването им. А какво значи грък дядо? Грък значи някой дето се ГЪРЧИ от болка, като ЗМИЯ и Съска като тъпа Гъска, като набиеш камшика на престъпника, кво му се случва бе? Ми почва се гърчи по земята, като змия с пяна на устата! Ми , ето ти тва са гърците. Ма що им викат Елини? Ми те не са Елини, Елин Пелин - гърк ли е ба? Ми, не е дядо. Ми как ще е , тва е стар българин, бат ти Димо. Елин е значело Великан, по диалекния български едно време, та името му значи Пияния Великан, такова шеговито име има, но малко хора знаят дедовото истината за нещата. Гилгамеш дядо, не значи ли великан и той, що по друг език се вика, Гилгамеш и той е бил великан дедовото, ма са му променили диалекно името други народи, а и -меш в името му значи някой който ходи да коси ливадите, големия косач на глави. Ми Ахил и Хектор? И те дядовото Великани, Пеликаните на времето си са били, да, няма спор.

   Изтриване
 20. Това е доста показателно,че някои се страхува от истината!

  ОтговорИзтриване
 21. Владимир Георгиев - Траките и техният език:
  http://zamunda.net/banan?id=473121&hit=1&t=book или чрез магнитна връзка: http://mgnet.me/bvvnaCe

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е ценно четиво, трябва да се чете между редовете, но си остава ценно четиво!

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Първите 10 страници, като ти покажат лъжите, нема смисъл нататък... пък ако ще и 10 000 страници да следват с полуистини.

   Изтриване
  3. Да, трябва да отчетем и историческия период, в който е работил акад. Владимир Георгиев. Според мен е било трудно да се устои на илюзиите, пропагандирани през този период. Въпреки това, резултатите от проведените изследвания дори днес са изключително ценни, просто тяхната интерпретация по онова време е трябвало да отговаря на линията наложена от тогавашните властимащи.

   Станимир.

   Изтриване
  4. Каквото е могъл да направи Владимир Георгиев, направил го е. За времето си даже е направил смайващо много.

   Изтриване
 22. Георги Лозанов: Тъй като е мъртъв език и не е оставил никаква литература, тракийският език е непроучен и сравнително непознат на науката. При все това множество думи могат да бъдат открити в открити надписи по украшения, сгради или монети. Други думи биват възстановени по топоними. Различна принадлежност е била приписвана на тракийския език. Счита се, че е бил близък с дакийския, който често е определян като северен тракийски диалект. Също се предполага близост с фригийския език, който според някои учени е езикът на тракийски племена, които са мигрирали в Анатолия. Подобни взаимовръзки са много трудни за доказване, тъй като всички споменати езици са мъртви и малък брой думи от тях са оцелели до днес.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аристотелчо, броят на тракийските глоси наистина не е голям, около 40 са, но пък личните и георграфски имена са доста повече - над 1000. Това позволява да се реконструира езика на траките :)

   Изтриване
 23. Павеле, знам че не е много по темата, но ми възникна един интересен въпрос.
  От къде идва латинския и гръцкия корен петр - скала? в тази карта на тракийски и дакийски топоними се срещат Петродава и Патридава http://andorey.blog.bg/photos/137363/original/dava_deva.gif Какво мислите по въпроса?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е πέτρα да идва от по-стара форма κατρα, която пък да има връзка с нашия глагол катеря се. За този глагол се смята, че е от тракийски произход. Фламандския изследовател Ван Виндекенс смята, че πέτρα е пеласгийска заемка в гръцкия език. Повечето от останалите лингвисти признават, че πέτρα не притежава гръцка етимология.

   Изтриване
  2. Прави ми впечатление че корена "петр" е доста разпространен у славянските топоними, в България се срещат Петрич, Петревене, Петрелик, Петърница, Петърч, Петрущица и други... Подобни топоними има и в Беларус, където има Петруново, а в Русия, Петрица, а... Смята се че в България тези топоними са от гръцки корен, съмнявам се обаче че гърци е имало в Беларус и Русия.

   Изтриване
  3. Дори да е имало гърци в Белорус и др. места, лигвистите признават, че думата πέτρα няма смисъл на гръцки, а по-скоро принадлежи на предгръцкото население - пеласгите. Те са част от тракийското семейство, следователно и наши предци.

   Изтриване

 24. Фаргат Нурутдинов: Кубратова България или Велика България често се свързва с не особено голяма територия на Черноморието и в Приазовието. В енциклопедиите днес пише същото – това не е така, това е лъжа. Кубрат е управлявал теротория от средния Дунав – от Виена, до Охотско море в Тихия океан. Но за това не говорят.

  На цялата тази територия се намират десетки реки с имена Болгар, стотици населени места с име Болгар, най-източното име е левият приток на река Амур.

  Друга река Болгарка се свлива в река Леня. Златото българите са добивали в Якутия. Затова българите са се славили като народ, който има голямо количество злато и сребро.

  Всички смятат, че българите в Приазовието са добивали кожи, но там няма нито една гора. Как са отглеждали животни там? Къде са ги добивали тогава кожите? От славяните ли?

  Името славянин се е появило в 6 век от новата ера.

  До тогава това име не е съществувало.

  Кого са наричали славяни – това е превод на българин – БУЛ – славен, АР – човек.

  Това е превод и гърците затова са писали нееднократно. Цялата гръцка литература е писала за това. Че Българите са славяни.

  Учените не приемат това. Те ги разделят.

  Славянските племена това са българските племена – от Дунав до Тихия океан – Охотско море. Якутци, немци, чуваши, башкири, балканци, руски, украинци, литовци, латвийци, поляци, финландци, унгарци – всички те са българи.

  Такава е историята. Няма нито славянски, нито тюркски, нито финно-угарски народи. Всички те са български племена, говорещи на своите български езици.

  В България е имало седем езика – винаги. От 30-тото хилядолетие до нашата ера – българите са считали тези езици за свои.

  Това са – агилски (древнославянски), трьокбулгарски (наричан неправилно тюркски). Турок на арабски означава разбойник, а при нас е трьок - това е тракийски. Волжките българи винаги са се наричали трьокбулгар – траки, защото ние винаги сме помнили своята Родин Тракия. Тракия е общата родина на всички българи по света. Там под разни имена са били – пеласги, беси, фригийци, но всичко това са българи. На Балканите, в Гърция и Турция – всичко е българска земя. Преди 30 хиляди години на Балканите идват азиатски племена – Лакърско ? преселение, смесили са се с част от тракийските племена и се е образувал българският народ.

  Считам, че всички езици – славянски, фински, унгарски, тюркски – са се формирали на Балканите, и са се пръснали по света с българските племена.

  Сега някои учени в Дунавска България се опитват да докажат че някъде отдалеч българите са дошли на Дунава. И отнасят това при Кубрат, че чак тогава те стигат до Балканите. Не! Балканите винаги са били населявани само от българи.

  Освен това – българите идват по една линия от Берберите. Северна Африка - те също са българи по произход. И Бер съдържа това название Булгар – волжките българи до 20 век са се наричали Бер, Бъргар. Футболистът Зидан е алжирски бербер, българин. Огромен ръст, богатир, европеиден, типичен булгар.

  Българите винаги са били красиви и снажни хора.

  ОтговорИзтриване
 25. Но при разселенията на изток българската култура е подчинила културата на другите народи. Хора от различни раси започнали да се наричат българи. Монголоидите - част от тях също започнали да се наричат българи. Ето якутите – българи ли са? Те така се наричат.

  Самоназванието им е сак. Аз – Сак, сакалабър. Това е славянин на арабски. Сак – това е старото название на българин.

  На арабски – това е славянин. И когато тук дошли арабите – те не наричали Волжка България, а Сакалаб.

  Думата славянин е превод на българин. Сакалиб също е българин.

  И чехите, и поляците са помнили, че са българи до 18 век. Идеологията се е променила в 18-19 век, при изменяне на политическата ситуация.

  Сега са Кубрат – не е първият цар на Велика България. Той не е основател. Велика България от Дунав до Тихия океан е била Скития. Това е старо българска държава. Възниква 33 хиляди години преди нас. Тук те са живеели, но прародината остава Балканите.  Оттук се разселват в Украина, Кавказ, Азия. Сега има българи в Пакистан, Индия. Ибщо българите по света са 500 милиона, а 400 милиона от тях са в Индия. Милион афганци се наричат българи. Знаем защото учени пътували там са гоорили с тези хора, докато бяха живи. После ги унищожиха. Талибаните – това са ЦРУ. Политиката има вина за това. Ние се борим винаги срещу сионистите – те субсидират унищожението на българите. Самото име българин означава славянин – какво значи това: Да Славиш Бога. Само Бог е славен. Само него можем да прослвавяме. По българския обичай е забранено да се кланяш на хората, само на Бог се прекланяш. В знак на уважение можеш само пред цар да сваляш шапка. Но не се кланяш.

  Кубрат не е основал Велика България. Името Стара Велика България както пишат гърците – те наричат само една държава така уважително, нито една друга така не наричат. И стара, и велика.

  Срещаме при гърците отрицателна характеристика на българите, но нямат уважение към друга държава освен България.

  Какво е това стара по гръцки – за историята на българите това никак не е древна история. Кубрат е млад български цар, защото преди него нд 30 хиляди години е имало български царе, за които гърците са знаели.

  Авторът: Според някои нови теории не е имало Рим, Древна Гърция? Те се появята след 12-15 век (времето след падането на България под турско иго)?

  Фаргат Нурутдинов: Тези теории се появиха когато на бял свят излезнаха скритите забранени ранни български източници. И ционистите, които управляват всички проекти, цялата култура, които плащат на руското правителство да забранява името Булгар, защото руското правителство само няма да се занимава с това. А кой се интересува от това име Булгар, не са руските. Това ги вълнува ционистите – защо? Думата Булгар значи – Избран от Бога. Тази дума има около сто превода, един от тях е Богоизбран народ. А кой ни иска да сме Богоизбран народ – ционистите. Те искат да са Богоизбрани и да няма други избрани от Бога. И от 18 век те воюват срещу българите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, имате право на лично мнение, но каква е точно връзката с темата???

   Изтриване
  2. Връзка със темата няма,но общото е че търсим истината!.....Познайте Истината и Истината ще ви направи свободни!Мисля че е дошло времето,ние Българите да си потърсим правата!Съединението прави силата!Стига са ни мачкали и тъпкали!Ако не се обеденим като нация,няма кои да ни помогне!Помогни си сам,за да ти помогне и БОГ!

   Изтриване
  3. Ле-ле , каква словесна акробатика и епичен интелектуален напън . Браво , анонимен . Ставаш за манежа , добре си дресиран .

   Изтриване
  4. Серафимов, ето отговорът на Христо Спириев, който ти е по сърце. На мен също ми допада понеже доказва правотата на моите коментари, които не посмя да пибликуваш.
   Помежду ни се очертава една пропаст. Предлагам ти два цитата с надеждата да откриеш мястото в тях, определено за теб самия и себеподобните ти:
   „А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, седящи по пазарите, които викат на (сънародниците) си:„Свирихме ви, и не играхте; ридахме, и не жалеехте.““ Матей 11:16,17
   „Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.“ Матей 16:19
   Д.Д.– Орфей

   Изтриване
  5. Не е нужна акробатика или интелектуален напън!Нужна е една малка БОЖЕСТВЕННА искрица светлина,за да погълне тъмнината(ефектът на пеперудата)!Добротата е ключът към всичко!Вселенски закон:Подобното привлича подобното!!!

   Изтриване
  6. Нали се сещаш, че като се нажежя яката и ти се приближиш да ме пипаш, щот съм яка изпепеляваща светлина и ти си мислиш, а тоя е от моите и що да не го пипна, може да ми даде повечко светлинка, да науча нещо и тн. и ти пипнеш, как ще се изпепелиш за нано секунди, не е истина, щото нали ефекта на пеперудата, своето търси своето, нал тъй викаш? или може би да го караме по научно, + и - се привличат, както ин и ян, както мъжа и жената, както тъмнината и мрака и тн. и играта между всички тях. А + с + и - с - се отблъскват, ако не верваш, най лесния начин е да ползваш устройство с две батерий и да се мъчиш на + сове или на - нуси да ги връзваш за да работят с устройството и да му подадат енергия, другия лесен начин е с два магнита. Ако всичко бе светлина или ако всичко бе мрак, нямаше всъщност да има нищо. И тъй като говорим за магнетизъм, Павката може да направи някоя и друга статия за разни научни открития, магнетизмът е открит не къде да е ами в древно време в Тесалия (вълшебните камъчета). А и все пак Магнетизма е само началото, това начало води до електричество при електромагнетизма, а то от своя страна до механична работа... и други ми такива търкалета... Всичко е избор деца, избра ли България пътя, забрави ли го, или все още го избира... За съжаление, хората имат нужда от Интелектуални Напъни, ама яки, толкова яки, че да скъсат тъпотата, която заобикаля тази малка сферичка от светлина, за да може не само да пробие, това което, я заобикаля (тъпотата), но и да простре лъчите си в мрака, който пък заобикаля тъпотата. За тези, които нямат достатъчно вътрешна сила е нужна външна намеса, да точно така както е във физиката, за да се намагнетизират трябва да се индуцира магнитно поле от външен източник ( С това се обяснява и действието на така дискутираните Анонимни тук, някой влагат плюсове други минуси, трети залагат и на двата полюса, а четвърти вкарват и електрическото поле, което води до светлина и така ви помага с напъните, само да не се забравя, че това поле е така нажежено и не трябва да се пипа физически, само умствено може да се докосвате до него).

   Изтриване
  7. Анонимен, ходи си проповядвай нещата в някой православен блог, тук се чете и анализира друг тип литератира!

   Изтриване
  8. Съединението прави силата!Стига са ни мачкали и тъпкали!Ако не се обеденим като нация,няма кои да ни помогне!...................Ефект на пеперудата от Уикипедия, свободната енциклопедия............В теорията на хаоса, Ефектът на пеперудата е чувствителната зависимост от началните условия, където една малка промяна на параметър в нелинейна система може да доведе до големи разлики в по-късните състояния. Името на ефекта, дадено от Едуард Лоренц, е извлечено от теорията за образуването на урагана, която се основава на това дали дадена далечна пеперуда е размахала или не крилата си няколко седмици преди това=ПРАВОСЛАВИЕ!Малко духовна подкрепа(стимул) не ти е излишна!Спирам да дразня!Успех!

   Изтриване
  9. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

   Изтриване
 26. Здрасти, Павка! Намерих едно изследване с претенцията да превежда Линеар Б:
  http://www.inase.org/library/2015/crete/bypaper/AME/AME-13.pdf
  http://www.inase.org/library/2015/crete/bypaper/AME/AME-06.pdf

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иване, благодаря ти за линковете, те водят към интересна информация! За превод на Линеар Б обаче не можем да говорим в случая, направен е опит за прочит на Фестоския диск, а това е по-различна писменост. Тя подобно на Линеар Б също спада към егейските писмености, но не е Линеар Б.

   Другия линк води към научна работа разглеждаща връзката между егейските писмености, финикийската азбука и унгарските руни.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Вапросът ми е : Има ли точна датировка на плочицата от Градешница? И още един въпрос. Ако на обратната страна на плочката (както казват някои ) е изобразен човек в молитвена поза, жероятно жрец древен, едва ли текста би гласял, че някой си подарил на някакъв бог 3 крави или каквото да е ..По вероятно да е нещо друго , но все пак Вие сте направили свой вариант за превод , който на научна основа така да се каже, за което Ви поздравяваме. Успех !

   Изтриване
  3. Абсолютно точна датировка никой не е в състояние да даде. Аз лично смятам 5000 пр. Христа за реална датировка, времето ще покаже дали е така.

   Що се касае до това, че едва ли текста е посвещение, съобщение за дар на някакво божество, има си по-късни примери за точно такива неща в трако-пеласгийските светилища в Делфи, Додона и др.

   Изтриване
  4. Благодаря ти! Да, абсолютно вярно! Сега ги прочетох по-подробно :-). Вторият текст всъщност изготвя семейно дърво на тези езици. Интересното е, че задочно се споменава за един общ пра-дед (защо не Градешница) и едно липсващо звено между Линеар А и древната угро-финска писменост, което е с точни фонетични еквиваленти. Това би трябвало да са българските руни, които имат доста сходства както с Линеар А, така и (за мен) с угро-финските знаци. Линеар Б дивергирал доста фонетично (!!!)... Така че, правилно взимаш бг-руните на помощ! Даже май-само тях трябва да ползваш.

   Изтриване
 27. Здравейте, г-н Сирафимов,

  дори само големият брой коментари, някои от които доста обширни, говори за огромния интерес към разработената от Вас тема. Но само времето може да покаже верността на направения опит за разчитане. Защото не само отдалечеността във времето, но и липсата на достатъчен брой подобни надписи от същата епоха затрудняват според мен обективния анализ. Това обаче в никакъв случай не омаловажава Вашия труд и усилия - поздравления за това! Ще се въоръжа с всичкото си търпение, докато успеете да отделите време и на прословутия "Старопланински надпис" за да прочетем мнението Ви за него! http://prarodinata.blog.bg/history/2013/07/28/iznenadvashti-pismeni-znaci-v-nadpisa-ot-stara-planina-ili-o.1134333
  Поздрави
  Драгомер Каранешев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Каранешев, всяко нещо с времето си, а да не забравяме и това, че има и други изследователи, някои от които са по-способни от мен.

   Поздрави!

   Изтриване
 28. Назначен нов американски посланик в София – Ерик РУБИН. Не мога да разбера защо „рубините“ проявяват такъв голям интерес към окаяната ни родина, само затова че нямат такива стари надписи отпреди 7000 години ли или и заради нещо друго ?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако не се лъжа номинацията на Рубин беше още миналата година. Относно качествата му не мога да кажа нищо, нека да изчакаме и да видим какви ще са действията му.

   Изтриване
 29. Тука много хора почнаха да задават въпроси без никаква връзка с темата ,което е много дразнещо за постоянните фенове.
  Кой ще е посланик, истината от преди 2000 години и подобни ..Ама извинявайте г-н Серафимов, това наистина стана много ,хайде да намалиме спама, за да може да се чететат коментарите по темата ..109 коментара а 1/2 спам.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате право, доста коментари не са по темата и май това се прави умишлено.

   Изтриване
  2. Умишлени са просташките критики по отношение аргументираните изследователски заключения на собственика на блога. Но тъй като той си е поставил за цел с научната си работа да служи на България, понякога се появяват и коментари не точно по дискутираната тема. Негово право е той да не публикува тези коментари, ако преценява, че те пречат за осъществяване на генералната му цел!

   Изтриване
 30. Здравейтер г-н Серафимов,
  Аз съм пълен лаик по темата, но съм по-склонна като Вас да вярвам, че надписа съдържа духовно просветление илит се говори за храм и божество, т.к. трябва да помислим кои хора са могли да го напишат или кои са владеели писмото така да се каже. Според мен това ще са били духовната прослойка на обществото т.нар. жрец, шаман не знам как точно се наименоват. Затова, съдържанието може да е в такъв контекст, пък и поставянето на надпис върху камък е изисквало труд и време, не е като да драскаш на хартия и да хвърляш в коша за щяло и нещяло.
  Поздрави,

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дали тълкуването ми е правилно ще разберем след време. По-важното е, че най-древните писмености от земите ни са свързани с руническата и глаголическа българска писменост. Това е едно от доказателствата за местния произход на дедите ни.

   Изтриване
 31. Здравей Павка,

  Тук някои ограничени „фенове“ започнаха много „да се дразнят“ от един по-широк кръгозор, затова нека преминем към темата.
  Неотдавна изказах предположение, че щом потопът се е разразил недалеч от днешна България, има голяма вероятност и Едемският рай да е бил тук, къдедто се е зародило човечеството. В процеса на твоето тълкуване на надписа ти срамежливо споменаваш, че е възможно в него да е включена и „българската дума „рай““, и с това свършваш.
  Имайки в предвид, че надписът е открит в култова сграда, какво пречи той да бъде осмислен по следния начин:

  „В рая са, а след това са тук(следват три черти–троицата)“ – У РАЯ СУ, ПА СУ ПО ТО ТУЕ.

  Давам си сметка, че с това тълкувание ще предизвикам гнева на немалкото фенове-атеисти, но имам връзка със страна, в която се говори по-архаичен български от нашия и на него изречението звучи съвсем смислено.
  С любопитство очаквам твоята компетентна ракция.
  Димитър Димитров-Орфей

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пак напомням, че СУ не може да се преведе като СА- 3л.мн.ч. на глагола съм. Щом в старобългарския формата е сонть, то по-старата би била санть или нещо подобно. Су, са - това са сравнително нови форми.

   Изтриване
  2. Колко интересно – французите са взели буквално тази старобългарска форма за тяхното „те са“ – „ils sont“!

   Изтриване
  3. Френският език е от романската група, по-голямата част от словесното богатство идва от народния латински. Старите латини от своя страна са повлияние от пеласгите, Плутарх разказва, че в една от легендите за основаването на Рим, пеласгите се посочват като създатели на селището.

   Думи от речника на един народ могат да проникнат в друга реч директно, но и чрез посредници.

   Изтриване
 32. Искате ли да се посмеете? Напишете "българи" в уики-то и там наѝ-отдолу под бележки чукнете номер 52 с малката стрелкичка и се забавляваѝте. Ако търсите повече източници за създадената статия, в повечето предложения ще намерите "страницата не е намерена", "еррор 404 нот фонд", повторени няколко пъти едни и същи страници или нещо подобно... Ако все още ви е скучно, напишете "български език" в уики-то, идете наѝ-отдолу където пише външни препратки, чукнете върху Смесени българо-славянски изрази и... се посмеѝте. Аз така и не разбрах кои точно са българските и кои славянските думи, ама то сигурно не сме толкоз Ентелегентни като пишещите в нет-енциклопедията...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поне за мен израза българо-славянски думи е пълна идиотщина. Като български думи биват представяни такива, които имали връзка с източноиранските езици, а другите били славянски.

   Къща било българска дума, а дом била славянска. Хубаво, но на ведически арийски дама означава дом.

   Името на коложег-януари твърдят влюбените в Иран шегаджии, че смисъла бил на памирски...Просто не зная какво вдъхновява определени хора да пишат такива невероятни дивотии.

   Не мислят ли, че хората един ден ще проверят как стоят нещата и ще осъзнаят, че са мамени най-нагло?

   Изтриване
 33. ирена янчева16 април 2016 г., 15:47

  Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 34. ирена янчева17 април 2016 г., 19:18

  Защо, нямаше нищо нередно ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мисля, че е редно лични данни като адрес на мейл да се пускат публично. Понеже твърде късно изтрих коментара, някой вече се е възползвал и е напълнил пощенската ми кутия със спам. Доста неприятно е, най-вече поради това, че не разполагам с много свободно време.

   Изтриване
 35. здравейте г-н Серафимов, с интерес следя блога и коментарите
  както Вие казавате най-вероятно е езикът от плочката в Градешница да е отдавна забравен и променен..като древен език и общото между горният Египет (Тракия) и долният (Египет) логично е да се доближавал най-много до пиктографският начин на изразяване или йероглифи, които като предшестващи египетските поне с 1000 години са доста опростени във формата на чертички резки. Длъжен съм да спомена доктор Гайдаров, който чрез компютърна обработка на фотографията на плочицата успява в голяма степен да докаже пиктофрафския начин на изразяване на древните траки. Знам вашите аргументи за ненаучните му подходи, но в случая неговата дешифровка с помощта на египетските йероглифи се доближава максимално до Вашето тълкуване, цитирам:
  "1. Триединни Боже, който обитавашш Тракия
  2. Свидетелствувам Истинно и (обричам се да ти)
  принасям дарове, велики Божий Сине,
  3.И само теб (ще) величая, О велики Боже мой,
  4 Ти, който си в храма си, (моля)избави ме!"
  основните ключови думи които съвпадат с Вашите са:
  Три (единен), Бог, Храм , (Три)Дарове, дарявам, поднасям?
  Вие разчитате надписа чрез санскрит, а ггайд чрез египетските йероглифи - и двата древени езиика, които явно имат един общ език да го наречем пратракийски, следователно за мен и двата варианта са възможни.
  направи ми впечатление че У РАЯ може да се чете и като УРАЯ или АРИЯ - НАЙ ДРЕВНОТО ИМЕ НА НАШИТЕ ЗЕМИ,което коренспондира с името или знака за Тракия при Гайд. Храм може да се тълкува и като скривалище или крепост,който наистина е служил за такова прии древните траки и гърци.
  друга дума,която ми направи впечатление е СУ, която също е древна дума Су-МЕР, и означава или свързана с вода, река, воден басейн, но някак не ми се връзва със смисълът на текста макар и да се повтаря три пъти според вашето тълкуване. Ако ПАСУ е свързана с паса, пастир, той пак коренспондира с египетския вариант, където фараонът е и пастир на стадото (народа си). Изобщо има доста съвпадения, които ме довеждат на мисълта, че не можа да са случайни, поздрави.

  ОтговорИзтриване
 36. здравейте г-н Серафимов, с интерес следя блога и коментарите
  както Вие казавате най-вероятно е езикът от плочката в Градешница да е отдавна забравен и променен..като древен език и общото между горният Египет (Тракия) и долният (Египет), логично е да се доближавал най-много до пиктографският начин на изразяване или с т.н. йероглифи, които като предшестващи египетските ( поне с 1000 години), са доста опростени във формата на чертички и резки. Длъжен съм да спомена доктор Гайдаров, който чрез компютърна обработка на фотографията на плочицата успява в голяма степен да докаже пиктофрафския начин на изразяване на древните траки. Знам вашите аргументи за ненаучните му подходи, но в случая неговата дешифровка с помощта на египетските йероглифи се доближава максимално до Вашето тълкуване, цитирам:
  "1. Триединни Боже, който обитавашш Тракия
  2. Свидетелствувам Истинно и (обричам се да ти)
  принасям дарове, велики Божий Сине,
  3.И само теб (ще) величая, О велики Боже мой,
  4 Ти, който си в храма си, (моля)избави ме!"
  основните ключови думи които съвпадат с Вашите са:
  Три (единен), Бог, Храм , (Три)Дарове, дарявам, поднасям?
  Вие разчитате надписа чрез санскрит, а Гайдаров - чрез египетските йероглифи - и двата са древни езика, които явно имат един общ праезик, да го наречем пратракийски, следователно за мен и двата варианта са възможни.
  направи ми впечатление че У РАЯ може да се чете и като УРАЯ или АРИЯ - НАЙ ДРЕВНОТО ИМЕ НА НАШИТЕ ЗЕМИ,което коренспондира с името или знака за Тракия при Гайдаров. Храм може да се тълкува и като скривалище или крепост,който наистина е служил за такова при древните траки и гърци.
  друга дума,която ми направи впечатление е СУ, която също е древна дума Су-МЕР, и означава или свързана с вода, река, воден басейн, но някак не ми се връзва със смисълът на текста макар и да се повтаря три пъти според вашето тълкуване. Ако ПАСУ е свързана с паса, пастир, той пак коренспондира с египетския вариант, където фараонът е и пастир на стадото (народа си). Изобщо има доста съвпадения, които ме довеждат на мисълта, че не може да са случайни, поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Данов, има доста проблеми в тълкуването на г-н Гайд. Най-сериозният е това, че дедите ни в никакъв случай не биха се нарекли деди, а и земята си не биха назовали Тракия. По същата причина немците не се разпознават като немци, нито пък наричат страната си Немция.

   По времето когато е направен надписа върху плочицата от Градешница арийци все още няма защото все още няма оформена военна аристокрация. Тя се ще появи около 3000 години след изписването на текста по плочицата. Арийците са бойци-колесничари.

   Трябва да призная едно нещо - трите вертикални чертички, които Гайд тълкува като триединни боже, могат да се изтълкуват като богове в староегипетския, но в случая не е на лице формата на множествено число. Това за мен е доста объркващо.

   Изтриване
 37. Здравейте,
  приемам резервите Ви, ясно е, че тракийските племена са носили различнии имена, но както троянци се наричат в чест на Трой или Троя, дарданци на Дардан, Ахейци на Ахей, Данайци от Данай и т.н. няма ли някое историческо лице, от което води името траки?Според библейските източници един от синовете на Ной - Яфет има син на име Тирас, от който се твърди че произлизат траки, пеонци, финикийци...същото твърди и Йосиф Флавий - че тиасите се наричат така в чест на Тирас, градът Тир е главен финикийски град и вероятно също в негова чест. Ако приемем, че билейския потоп е Черноморският такъв през 5500-5300г. пр.н.е. то това съвпада като събитие с надписа от Градешница при макс. възраст 7000г.
  В “Махабхарата” на царя на Балхара се гледа като на един от царете, произхождащи от древна Ария – легендарната прародина на индоиранските народи. За това както означава тази подробност най-видният съвременен санскитолог Томас Барроу казва: “Нахлулите в Индия северни народи наричали себе си с името AIRIY. Зад тях в Азия останали родствени с тях народи, които заели цялото Иранско плато и обширните пространства на централна Азия. Тези народи наричали себе си със същото име – на езика на Авестата AIRIY, от което произлиза и името на съвременен Иран.“ По времето, когато е била писана “Махабхарата”, все още е бил жив споменът за общата прародина на индийците и иранците, известна като АЙРИАНА ВЕДЖЙО, затова индийските крале са гледали на царете на Балхара като на свои древни сродници, произхождащи от прастарата съвкупност от народи, наричана с общото име AIRIY (АЙРИА).
  Общият спомен за прародината на иранци и индийци според Библията е Мадай, син на Яфет и внук на Ной но и брат на Тирас!..
  От синовете на Яфет - Гомер - кимерийци и тевтонци
  от Магог - скити и вер. арменци
  от Мадай - перси и индийци, вер. арийци
  от Яван - гърци, йонийци
  от Тувал - колхидци и иверийци
  от Мосох - кападоки, мизи-миссини, илирийци, меди, лидийци
  от Тирас - траки, пеласги, тиванци, финикийци
  горепосочените са т.н. първи братовчеди им началници на рода за братя
  Чел съм статиите Ви за Дионоис и походът му на Изток, как той дава културата на индийците, длаи не можем да свържем тези две събития? Родината на Дионис е носела определено име,вероятно Ария, защото споменът за първите ариите дошли от запад в индийските епоси все още е жив, а това по време навярно е след потопът в Черно море- дали не е и това причината за походът на Дионис?
  АКо траките носят името си от внукът на Ной Тирак, то първите владетели на Египет е логично да се наричат траки и да носят знакът триединния бог или Тракия.Всъщност има един такъв египетски фараон с такова име - Тирак - Тирак е бил и Етиопски и Египетски цар. Начело на една храбра войска, той се опита да избави Езекия, който бе нападнат от Сенахирим - 4Цар. 19:9, но преди пристигането му, Асирийската войска бе поразена - Ис. 37:36, (711г. преди Р.Х.). Вижда се че той е Тарак на Манета, и Теархо на Страбон, третия и последен цар на двадесет и петата или Етиопска династия. Предполага се, че той е Фараона, за когото Исая говори в 30:2, и че Ис. 19гл. описва анархията, която настанала след царуването му. Тирак бе могъщ държавник, който царуваше над Горен и Долен Египет; завоеванията му се простираха далеч в Азия и към Гибралтар на запад. Името и победите му са отбелязани върху древният храм в Мединет-абу, в Горен Египет; откъдето е взето и прилежащото изображение.
  Тук си спомням един ваш коментар, че под древни Горен Египет разбирате Тракия - описанияето на земите на фараонът Тирак - на запад до Гибралтар, на изток дълбоко в Азия, на юг Етиопия, липсва само северната граница дали не е тя Горен Египет -Тракия?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името на Тирас не може да се свърже с името траки по простата причина, че дедите ни се са се разпознавали под това име, както и немците не наричат себе си немци, а Deutschers.

   Не ми е известен египетски фараон Тирак, най-вероятно имате предвид Тахарка, а той е от нубийците, суданците ако не се лъжа. Страбон нарича Тахарка с името Теарко, други по-нови автори използват името Тирхака и навярно от това са се появили определени заблуди.

   Тахарка обаче не властва през трето хилядолетие пр. Христа, а в периода 690 - 664 г. пр. Христа. Той не е способен владетел, действията му довеждат до конфликт с Асирия и падането на Египет под асирийска власт, следва персийско, старомакедонско и римско господство.

   Египет никога не е владял земите до Гибралтар, това не съм го твърдял никога.

   Изтриване
 38. благодаря за информацията. поздрави

  ОтговорИзтриване
 39. Линар А и Линар Б ми приличат на символите от Изумрудената плоча на Тот намерена (предполагам) в Египет. Попаднах случайно на снимка плочата и веднага се сетих къде съм виждала подобни знаци. Като потърсите в нета изумрудена плоча, снимките изглеждата като с главата надолу, но по-голяма част от символите приличат на Глаголица, Български руни, Линеар А и Линеар Б. Спекулира се, че плочите са на 50 века... Не съм историк, но искам истината да излезе на яве...

  ОтговорИзтриване
 40. Здравейте,
  Следя с интерес публикациите Ви, но до сега не съм коментирал. Ровейки в интернет, попаднах на следното интервю: http://www.bitelevision.com/kakav-e-proizhodat-na-trakijskoto-pismo/ . Любопитно ми е дали познавате двете дами(Мила Салахи и Рени Джунова) и дали сте запознат с работата им. Не чета всички коментари и моля да ме извините ако вече някъде е ставало въпрос за тях. Макар, че автохтонната теория набира сила, все още е далеч от широката общественост. Мисля си, че ще е от полза за всички(българи) ако защитниците на тази теза загърбят различията си и със съвместни действия предизвикат(принудят) на дебат "официалната наука".
  Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, работите на тези дами са ми познати, с едната от тях съм имал възможност да разговарям. За жалост нашите методи са съвсем различни, честно казано аз не разбирам техния начин на работа. Времето ще покаже кой е прав.

   Поздрави!

   Изтриване