10.04.2016 г.

АБСУРДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ


Перфектни теории не съществуват. Колкото и ерудирани да са група учени, те няма как да разполагат с цялата информация засягаща дадена тема. Ако не бъдат проучени всички данни по определен въпрос  е лесно да се стигне до залитане и дори заблуда. Именно това задължава изследователите да работят съвестно и прецизно с наличните сведения и да ги подложат на добър анализ.

Не е страшно, ако бъдат допуснати грешки в детайлите. Страшно е когато биват игнорирани важни неща, които могат да обърнат представите ни и да ни покажат историята в истинския й вид. Поради бурното ни минало ние не разполагаме със свои летописи. Сведения получаваме най-вече от противниците на дедите ни, а точно от тях е доста наивно да се очаква обективност.

Именно за това трябва да се търсят източници на информация, които не са опорочени. Такъв източник са топонимите и хидронимите – названия на населени места, реки и т.н.

Винаги когато нов народ се появи в дадена територия и остане там известно време, този народ налага свои названия на градове, крепости.

Регистрираните на наша територия имена Trimontium, Castellus, Quartiana, Julioballa, Augustas, Marcianum, Aquae Calidae и др. се появават след идването на римляните в Тракия.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Thraciae-veteris-typvs.jpg

Друг пример може да се даде със значителния брой турски названия – Карлово, Кърджали, Хисар, Хасково, а и топоними съдържащи елементи като алма, баир, бунар, балталък. Те са се появили едва  след идването на турците на Балканите. Присъствието на гърци в земите ни е засвидетелствано благодарение на селищни имена като Провадия, Станимака, Созопол.

Дори номадския народ печенеги успява да остави свои названия в Черноморските степи. Топонимите са документирани от Константин Багренородни. Става дума за Тунгате, Кракнакате, Салмакате, Сакакате, Гиеукате.

Щом хора като печенегите, които не са били огромен етнос, са оставили свои имена на селища, то трябва да очакваме същото и от старите българи. Ако те бяха тюрски, или ирански народ, в нашия случай в ранносредновековните хроники даже би трябвало да има не пет-шест тюрски или ирански топонима а стотици.

Все пак дедите ни са били голям и силен народ. Поне от V век Римската Империя се е съобразявала с с предците ни, а това означава, че те са разполагали със завидна военна мощ. Именно  многолюдието на старите българи и техните способности на бойното поле карат Константин Погонат да плаща данък на България.

Въпросът със старобългарските топоними обаче се превръща във феномен, някаква невиджана до този момент мистерия, която никой не може, или не желае да разгадае.

Подлагайки на анализ топонимите на Ранносредновековна България, Веселин Бешевлиев е удивен, че не може да намери старобългарски селищни именапонеже нито едно от споменатите в хрониките названия няма смисъл на тюркски.

Чудейки се как да обясни “парадокса”, нашия учен предлага следното “разрешение”: Византийските писатели предпочитали да си служат със старите имена на селища... Бешевлиев допълва и това, че Тухтон, или Тухон е навярно може да се разгледа като прабългарски топоним

Хубаво, но Тухтон, Тухон е засвидетелствано не по-рано от XIV век, а и няма доказателство, че е български топоним. Все пак на наша територия се заселват и хора от азиатски произход.

Същия проблем срещаме и с названието Абоба. Правейки опити да представи старите българи като тюрки, Борис Симеонов внушава, че Абоба е тюрски топоним, наложен от предците ни. Симеонов е уверен, че Абоба е било по-старото име на Плиска и макар твърдението му е лишено от всякаква логика, то е прието от българската наука.

Названието Плиска е документирано на Чаталарския надпис – IX век, докато Абоба се споменава в регистри едва през XVI век. Въпрос на елементарна аритметика е да се прецени, че по-старото название на нашата столица е Плиска.

Друг е въпроса, че според Г. Кодин и други негови сънародници, Плиска и Преслав са строени по времето на Константин Велики – IV век.


Дори да приемем за момент, че свидетелството на Кодин не съществува, доказателството от Чаталарския надпис няма как да се пренебрегне и е било недопустимо да бъде пренебрегвано от нашите учени, но уви те са предпочели да приемат един абсурд само и само старите българи да тюрки.

Борис Симеонов е направил и друга груба грешка. Той знае добре, че през XVI век населението край Плиска-Абоба не е българско, а предимно татарско и турско. Съвсем нормално е от времето на падането на България под турска власт – XIV век до XVI век да се наложат турски топоними. Това дори е задължително, просто няма как да е различно. Защо Симеонов е пренебрегнал тези важни подробности за мен е загадка.

Загадка е и това – защо навремето учените ни не са последвали елементарната логика? Не е ли от ясно по-ясно, че след като старите българи не са оставили тюрски топоними, то дедите ни не са тюрки? Нито в миналото, нито понастоящем има достоверни данни, които позволяват предците ни да бъдат определени като тюрки, или пък иранци.

Най-дълга традиция имат изворите представящи българите като мизи – най-големия и най-разпространения тракийски народ. Първото свидетелство е на Св. Йероним - IV век, а едно от най-късните свидетелства е на летописецът Лаоник Халкондил от XV век. Между тях са свидетелствата на Лъв Дякон, Михаил Аталиат, Йоан Геометър, Никифор Григора, Деметрий Хоматиан, Михаил Гавала, Йоан Кантакузин и др.

Официално траките са незначително романизирано, или гърцизирано малцинство в края на VII век. Официално след VII век има промяна на топонимите и материалната култура. Макар да са внушавани и налагани упорито, тези твърдения не отговарят на истината.

Стамен Михайлов публикува важни работи за произхода на свещения знак IYI, а и за произхода на старобългарската чернолъскава керамика. Стана ясно, че знакът IYI е употребяван на Балканите през Каменната, Меднокаменната, Бронзовата и Желязната епоха.Традицията на старобългарската чернолъскава керамика е също балканска и започва няколко хилядолетия преди идването на римляните.

Благодарение на проучванията на други хора – Рашо Рашев, Димитър Овчаров и др. вече се знае, че старите българи са жертвали кон в гробовете на бойците си, а пък над гробовете на благородниците са издигани могили. Това си е стара тракийска традиция, а фактът, че българите я продължават показва ясно, че няма идване на нов народ.

Полуземлянките на старите българи, техните житни ями, градежи с квадри и т.н. не са нещо ново в земите на юг от Дунава след 681 година, а си имат дълга местна традиция.
Тези неща се знаят прекрасно от определена група специалисти. Никой в миналото обаче не си е направил труда да събере всички данни, да ги систематизира и да ги представи на широката публика.

Нека да разгледаме твърденията относно “изчезването” на тракийските топоними и налагането на нови, от съвсем друг тип. Един от най-разпространените тракийски топоними съдържа елемент пара/бара. Като пример могат да бъдат посочени Беса пара, Бренто пара, Суро бара, Суа бара, Тамон бари.

Владимир Георгиев смята, че пара/бара идва от ие.*bora и съотвества на стинд. barburam-вода, брет. béra-тека, а и на българската дума бара-рекичка. Точно бара се явава идентична на тракийската бара, а пара е същата дума, но представена в гърцицизан вид. Най-интересното е това, че дори и днекс на наша територия има доста топоними с елемент бара. Те са си български, не ги а налагал никой чужд народ. Ето и някои от тях Крива Бара, Тънка Бара, Голяма Бара, Слана Бара, Барьето, Барище, Барица.

Как в такъв случай да говорим за изчезване на тракийските топоними с елемент пара/ бара? Те си съществуват и понастоящем, а думата бара-рекичка е позната във всички региони на България.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Roman_provinces_of_Illyricum%2C_Macedonia%2C_Dacia%2C_Moesia%2C_Pannonia_and_Thracia.jpg

Доста интересни са тракийските топоними с елемент -вис(а). Такива има както на север, така и на юг от Дунава. Това са Пато-виса, Берзо-вис, Висоне, Висюе. Владимир Георгиев тълкува елемента -вис(а) със старобългарската дума вьсъ-село, селище. Тя не се използва днес, поради това, че вече се е превърнала в архаизъм. По същата причина англичаните вече не ползват думата byrig-селище, крепост.

Превръщането в архаизъм и изпадането от речника е обяснение и за “изчезването” на друга тракийска дума, която е често срещана в топоними. Касае се за –дева и варианта й -дава. Примери са Пулпу-дева, Ита-дева, Даос-дава, Капи-дава, Терми-дева, а има и учени смятащи, че същия елемент се среща в (обитаваната в древността от траки) Тева/Тива.

Отново акад. Владимир Георгиев обяснява, че дава произлиза от ие.*dhewa-място и може да се тълкува с българския глагол дявам-поставям, рус. девать-поставям, слагам и др. Самата вариация дава-дева показва една важна особеност на езика, така нареченото екане и якане. Фактът, че точно това е един от най-типичните белези на българския език и, че екането и якянето се наблюдава и при траките, би трябвало да накара всеки разумен човек да се замисли – дали наистина траките са изчезвали?

Днес нямаме селища с елементи –дава,-дева, но това се дължи на обстоятелството, че терминът вече е архаизъм и подобно на вьсъ-селище, врьтъ-ограждение, които не само не присъстват в съвременните топоними, но дори са и позабравени като думи. Важното в случая е това, че –дава,-дева, имат смисъл на български, а и, че вариацията се дължи на особеност на българския език.

Като думи явяващи се основни елементи в българските названия на местности, реки и т.н. могат да бъдат посочени вода, вир, блато, гора, поле, град. Те не са се появили в земите на юг от Дунава след прословутата 681 година. Някъде през 530-540 година Прокопий Цезарийски пише за за тракийските крепости Водас и Вирос. Около половин хилядолетие по-рано, през I век Плиний Стари споменава Де-велтон,  чието име притежава вариант Ди-балтум, в който пък намираме българската дума балта-блато. Самият Плиний дава една важна подробност, а именно това, че местността край селището е блатиста.

Отново Плиний пише през I век за планинския град Гарескос, а гарица е българска диалектна дума за горица. В името на тракийското селище Пале намираме древния вариант на българската дума поле. В “Български Етимологически Речник” като най-стара разновидност на поле е посочена *palje.

Гордион е селище на тракийското племе фриги, чиято прародина е днешна Македония. Там се среща и топонима Гордуна, а на север от тях Прокопий разполага Стене Корта, като Корта е гърцизираното предаване на гордъ-град, укрепено място.

Прокопий съобщава и за тракийските названия Дебре, Листе, Бела, Баба, Дабанос, Струа, които могат да бъдат обяснение с българските думи дебри, листи, бяла, баба, дъбен, струя. Акад. Владимир Георгиев признава това, добавя и, че тези селищни названия от територията на Тракия ще да са наложени не по-късно от 450 година, но не ги счита за тракийски.

Принуден от наложените по негово време тенденции, езиковедът излиза с твърдението, че селищата ще да са принадлежали на проникнали в Римската Империя славяни.

Да оставим настрана, че първоначално името славяни се употребява само за северните траки, а в последствие се налага и като определение на други хора, от други територии. Нека разсъдим - как за Бога някакви “варвари от север” ще се промъкнат край римските постове незабелязани, как ще основат огромен брой селища на юг от Дунава и никой няма да види това значително преселение и да го регистрира?

Ако се касаеше за десетина топонима в Добруджа, някъде по северната граница на Римската Империя, то можехме да приемем, че някой владетел е допуснал група пришълци и ги е поставил като буфер срещу други прииждащи “варвари”.  Да обаче така наречените славянски топоними са от делтата на Дунава до Северна Гърция, от Албания до Южните Родопи, или накратко – почти целите Балкани.

Пълна лудост е да се твърди, че такова масово заселване няма да бъде регистрирано от никой летописец. Няма логика да се обявява регистрирания през VI век след Христа Кабецос за ново име, споменатия през VIII век преди Христа Кабесос да се пренебрегва. Как едно селище с име Сане ще бъде обявавано за ново, след като Прокопий свидетелства и за древен град с име Сане?

Ако следваме логиката, то неминуемо ще стигнем до извода, че старите българи не са пришълци, а древен балкански народ. Част от този народ е бил под римска власт от I до VII век, но благодарение на безспирните борби на свободните траки обитаващи земите на север от Дунава, в края на VII век е сложен край на чуждото господство в страната ни.

Загубата за Римската Империя е била огромна. Нашата територия е богата на злато, сребро, мед, желязо, а Добруджа е била житница и по време на Античността. От нашите земи са вземани и най-добрите войници за легионите. Изведнъж това секва и не просто секва, но Константин Погонат е принуден да плаща данък на освободителите на Тракия.

Повече от ясно, че не само императорът е бил бесен, но и цялата имперска администрация, която се е възползвала от екплоатацията на страната ни. Именно този неистов гняв е мотивацията да бъдат съчинени лъжите за произхода на старите българи. Създадена е пропаганда, която е трябвало да служи като стимул на поданиците на Римската Империя (Византия) да завладеят отново земята ни. Освободителите са наречени нов, мръсен и нечист народ, варвари, нашественици, а реално, варвари, чужденци и нашественици в земите ни са били римляните. Какво му е трудното да се осъзнае това?

Защо трябваше да се пренебрегват двете мащабни антропологически изследвания, които доказаха, че повечето от нас са потомци на местни хора? Защо изобщо има съпротива и по отношение на резултатите от генетичните проучваниа, от които става ясно, че доста българи носят кръвта на най-древното цивилизовано балканско население? Как може свещения за дедите ни знак IYI да го има гравиран върху съдове от Винча – 5000-4500 пр. Христа, да има традиция на ползването в последвалите епохи и същевременно на дедите ни да се гледа като на пришълци?

Наука ли е това, или налагане на абсурди само и само да не се налага да се признае, че в миналото някой е направил грешка? Да се греши е човешко, а като се има предвид, че по настояване на чужденци у нас дълго време имаше наложена цензура, то учените ни имат известно оправдение.

Ако днес действително живеем в свободно и демократично общество, редно е истината да бъде казана, а старите забуди да бъдат запратени на бунището – там където е мястото им. Българинът трябва да получи уважението и самочувствието, което напъло заслужава, защото без хората, които историята познава като траки, историята на Европа щеше да е различна и много държави нямаше да са възникнали. С цената на много жертви, а и поради благородството на дедите ни Европа дълго време бе място на светлината. Време е това да бъде признато.69 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Нека тези, които критикуват да подкрепят възраженията си с аргументи, да представят пропуснати от мен сведения, да пояснят неправилно тълкуване на данни и т.н. Ще бъда благодарен, ако никой не се отклонява от темата.

  ОтговорИзтриване
 2. Страхотен си, Павка!

  И глух, и сляп да е човек, ще разбере, че няма друга истина освен разкритата от тебе. Защото в нея има здрава логика и убедителни доказателства! Никой не е способен да обори твоите научни твърдения!
  „НИКОЙ В МИНАЛОТО ОБАЧЕ НЕ СИ Е НАПРАВИЛ ТРУДА ДА СЪБЕРЕ ВСИЧКИ ДАННИ, ДА ГИ СИСТЕМАТИЗИРА И ДА ГИ ПРЕДСТАВИ НА ШИРОКАТА ПУБЛИКА.“ – твърдо вярвам в така прокламираната истина!
  За да съм коректен, трябва да спомена, че думите „вис“ и „врът“ все още участват в топоними и не са съвсем забравени в територии, населявани и днес от наши роднини.
  Д.Д.-Орфей

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти за добрите думи! Държа да подчертая обаче, че процесът на търсенето на истината е постоянен. Реално аз не съм откривал кой знае колко важни неща, просто съм съумял да събера и систематизирам откритото от други.

   Изтриване
 3. ирена янчева10 април 2016 г., 19:26

  Здравей, Павле ! Поздравления за добрата статия, съпроводена с прецизни доказателства ! Мисля, че пренебрегването на очевидни факти от местната традиция е целенасочено действие ( за съжаление ). Не могат на практика да изчезнат тракийските топоними и хидроними, защото населението живеещо ту е едно и също - от 5 000 години пр. Хр. до днес, то не се е преместило никъде и не е приемало нови, драстично големи количества чужди популации ( от демографска гл. т. ). Споменаваш, че е необходимо да се търсят нови източници на информация, които не са все още опорочени - В този ред на мисли има налице две направления, където би могло да се работи допълнително: 1 ) Атонските манастирски библиотеки , десетки хиляди страници, за изследването на които не знам дали един човешки живот е достатъчен; 2 ) Архива на Синайския манастир " Света Екатерина " , където има нови неотворени неща, касаещи нас българте, но в момента това е опасна гранична зона за посещение - остава да се ползваме евентуално от една малка позитивна стъпка която братството се е заело да осъществи - Дигитизация на архива, сега се работи част от него. В съзвучие с данните и анализите направени от теб по Прокопий Цезарийски, можем да прибавим и следните наименования на градове с тракийска давност от Македонския регион: Воден, Струга, Дебър; Бяла( на Черноморския бряг ). Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, не се и съмнявам, че в определени архиви има ценна информация. Проблемът с историческите извори обаче се състои в това, че ако определени данни не допадат на старата историческа школа, то тези данни ще бъдат обявени за недостоверни.

   Топонимите от друга страна предлагат ясна информация и нашите южни съседи знаят това прекрасно. Не случайно след извършването на геноцида над Беломорските българи, огромен брой български селищни имена бяха заменени с гръцки.

   Изтриване
 4. Поклон, Павле- прекрасна статия!

  Жоро

  ОтговорИзтриване
 5. Ама ти да не казваш, че Тухтон е тракийско име бе спарко?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не казвам, че Тухтон е тракийско име. Подчертал съм, че то е регистрирано едва през XIV век като алтернативно название на Анхиало (Поморие), но няма доказателство, че названието е дадено от земите ни. Ако не се лъжа единственият източник за това особено име е Симеон Логотет, чийто труд е ползван и в една унгарска хроника от Късното Средновековие.

   Най-добрия кандидат за названието Тухтон е споменатото в унгарския летопис GESTA HUNGARORUM лично име Tuhutum.

   Изтриване
  2. A бе де да те знам, малко манипулаторче си падаш ти, ама в случай, че не послъгваш за Тuhutum, значи шапо;)

   Изтриване
  3. Съществувал е човек с име Tuhutum, THE GESTA HUNGARORUM OF ANONYMUS, THE ANONYMOUS
   NOTARY OF KING BÉLA

   с.25 - Then they decided that Tosu, father of Lelu, and Zobolsu, son of Eleud, from
   whom the Saak kindred descends, and Tuhutum,

   http://discovery.ucl.ac.uk/18975/1/18975.pdf

   Изтриване
  4. Към предишната статия стана въпрос за просташки коментари, които без всякакво обосноваване целят да внушават недоверие към личността на Г-н Серафимов. Горният коментар е класически пример за това!

   Изтриване
  5. Коментарът не е културен, така е, надявам се анонимния да се извини след като е прочел за съществуването на Тухтун в GESTA HUNGARORUM.

   Изтриване
  6. Няма да се извинявам защото съм те хващал да манипулираш, сега не ама друг път да. Тухтон може да е от Тухтум, може и да не е, ти само посочваш, но не доказваш.

   Изтриване
  7. Общи приказки скрити зад анонимност, може ли по-конкретно или вие сте способни само на безпочвени общи обвинения - изглежда само до там Ви стигат силиците. Надявам се, че поне Ви плащат за това и си харчите парите в България :)!

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
 6. ирена янчева10 април 2016 г., 22:13

  Павле, благодаря за отговора ! Поздрави и наслука !

  ОтговорИзтриване
 7. Добра статия Павеле, към някой от читателите да им кажем, че мног други хора са правили тези връзки от много години, но първо нямало е интернет, второ на всеки са му скачали я с насмешка и са го усмивали или са работили против него и настройвали други, а и доста хора са се споминали така и онака, примери други много.

  А иначе нещо интересно, композитор с компютърен екип, възстановиха част от песен от древно гръцките земи отпреди 2500години, нейде 450г пр. хр...

  http://www.obekti.bg/nauka/chuyte-muzika-ot-drevna-grciya

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, интернет промени нещата много. И днес има такива, които скачат против неудобната информация и даже пращат подставени лица да злословят, но истината няма как да се спре днес, невъзможно е.

   Изтриване
 8. Павле,

  Не ми излиза от главата надписът от Градешница или по-точно трите отвесни черти в края. Не бяхме наясно какво биха могли да означават те. И какво би се получило, ако ги приемем за начален образ на всеизвестната древна българска идеограма. А след време средната черта се е развила, мутирайки в буквата Y (игрек).
  По начало трите черти означават една „троица“. Има логика в средата на троицата да стои името Йехова. На повечето чужди езици то се пише с „дълго и“, но има и такива, където то започва с „игрек“. Открих изображение на Бога като двуглав орел с вдигнати нагоре криле точно като буквата „игрек“.
  Кураж за тази идея ми дава една българска църква в Стило - Южна Италия, на чиято фасада е изобразен „българският знак“. Какво по-добро доказателство за идеограма на божество – да бъде изобразено на храма на божеството!
  За твоето становище може и да почакам понеже ми се струва, че няма да е лесно...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Йехова не е българско, или дори индоевропейско име, а староеврейско.Предполага се, че най-древната форма е била hawah - този, който бе, този, който е.

   Изтриване
 9. Интересно наистина, как една монета, намерена в гроб 26 на некропола в Нови пазар, се обявява от "специалисти" за амулет и съответно не се датира! Информацията е от работата на Стамен Михайлов: http://www.otizvora.com/files/stm1961.pdf, стр.7, предпоследен абзац!

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, учените имат доста проблеми понякога когато трябва да определят дали дадено погребение е тракийско, или старобългарско, дали дадена керамика, или златни предмети са тракийски, или старобългарски.

   За некропола на Нови Пазар учените са се чудили отпърво дали не е тракийски. В последствие бе обявен за старобългарски.

   Относно съкровището от Бързица (Шеремет) се твърдеше, че е старобългарско, днес е обявено за тракийско - 8 век преди Христа.

   Ако е трудно да се разичи материалната култура на два уж различни народа, дали тези народи изобщо са различни, или просто се касае за материалната култура на едни и същи хора, но от различни периоди :)

   Изтриване
 10. Статията ми беше интересна, но не ми беше полезна. Изследване на база имена на селища е много относително особено, когато става дума за времена преди повече от 2000 години. Аз предпочитам технически сигурно изследване отколкото теоритично допустимо със защита на теза по това.
  За да напиша поста си бях предизвикан от израза "многолюдните българи". Ако за база вземем последните две генетични карти на населението на балканите, ще видим че предлаганата ни теза в сегашната статия "силно се бие" с резултатите на генофонда по тези места. Оказва се, че българите не само не са многолюдни, ами направо мънички, на фона на населението от траки и всякакви други племена по тези места.
  Затова, мога да кажа, че статията е добра като структуриране, излагане на теза, доказателства, расъждения... до тук.
  Технически обаче, за мен тезата не е вярна.
  .
  Д.Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Димитров, нямам ни най-малко понятие за както отваряте дума. За какви генетични карти говорите, кой ги е правил, въз основа на какво? Кое според Вас доказва, че Аспаруховите българи не принадлежат на старото балканско население.

   Изтриване
  2. Науката за изследване на човешката наследственост, съдържаща се в гените ни, общо казано е избрана, да се нарича Генетика (от Гръцки). Как се използва генетиката в археологията и историята? Не случайно, откриването на много стари човешки останки на хора се превръща в голямо събитие. Учените генетици, занимаващи се с историята на човечеството, изключително много ценят такива стари останки, защото понякога в тях се съдържа запазена ДНК. Това е много важно, ето защо! През 2001г завършва световния проект "Човешки геном". За първи път тогава, е създадена пълна карта, на всички гени на човек. Това събитие има много измерения и ползи в човешкото познание. Благодарение на този проект, вече се е развила огромна индустрия за подпомагане на генни изследвания и модификации. Но каква е връзката с историята на човека с този проект? Ако в открито човешко тяло от преди 30 хил. години има запазена ДНК, то се превръща в "Маркер" с номер, отправна точка на човек, живял преди 30 хил. години. Колкото повече намерени останки с ДНК има по света, толкова повече се обогатява генетичната картина на човечеството в миналото. Именно по този начин е установено, че преди около 60 хил. години след голяма планетарна катастрофа, малък човешки клон хора, от централна и южна Африка, около 5-6 хил. детеродни майки, е дал началото на почти всички хора в Европа и част от Азия. Проследяването на връзката става, като се вземат маркери от различни години, за които говорихме, и се проверява поред в следващите поколения, дали има тяхни гени или не. По този начин се проследява движението на хората и родствената им връзка.
   Чрез генетичните методи използвани в изучаването на историята, настъпва голямо объркване сред колеги и историци. Много от теориите за ранна история на Африка, Централна Азия и Близкия Изток се оказват почти свободни съчинения от приети за капацитети професори и изследователи. Проблема е голям, защото при генетичните методи на изследване няма грешки, а в теориите на много изследователи историци, има ред допускания и предположения, което прави труда им неверен, като краен извод.
   Пиша толкова дълго, не за да споря, а за да съм полезен на тези които се интересуват, да насочат вниманието си, към този вид установяване на исторически факти свързани с етносите. Който се интересува, ще може да си намери интересуващата го информация в мрежата. Тя е създадена от сериозни и уважавани лаборатории, занимаващи се с изследване на миналото, на човека.
   P.S.
   В смисъла на казаното до тук от мен, чрез генетично изследване на населението на балканите (аз знам за поне две) може да се проследи, днес, на дадена територия, какви гени и колко се носят от преминалите племена и етноси по тези земи. Буквално се вижда, колко са били българите, куманите, траките, скитите, хетите, персите, морските народи и т.н.

   Д.Димитров

   Изтриване
  3. Според мен Генетиката е голяма работа, но много опасна и манипулативна, ако попадне в грешни ръце. Ако съседите ни направят генен тест и пробантите са предимно с турски, гръцки или ромски произход, ще изкарат българите турци, гърци или роми. Независимо какво се пише в този блог, усета и инстикта ми казват, че е на прав път и върши добра работа, преди всичко има достатъчно факти и линкове, които всеки може да провери преди да си чешаме езиците. Аз се интересувам не само от този блог, но и от редица други балкански и западни източници. Факта е неоспорен, Дунавската Цивилизация е съществувала, тя е световно призната от професионалните археолози (черни овци има във всяко стадо) и към нея принадлежат като траки, така и даки и побратимски народи от днешна България, Сърбия и Румъния. В своята книга за Неандерталеца и разчитането на генома му Сванте Пеебо, казва много красноречиво, разделянето ни в Европа на такива каквито сме днес - границите, разделението ние на такива или други, езиците които говорим, позицията и т.н. е работа на политиците и не отговаря на научната истина. Говоря за човек който е прозрял кои сме ние, от къде идваме и къде отиваме. Освен това Сванте натрива носа на привърженижите на Хомо Сапиенс, като казва много добре, че Хомо Сапиенс не е никаква чиста раса ами един микс от неандерталци, денисова и няки други, които оше не познаваме.
   В стила на Павел бих ви навел отново да помислите за коренното население по нашите и съседните земи (в това число и днешна Сърбия и Румъния). Имало е многолюдно коренно население, което не може да бъде претопено от каквито и да е било пришълци, говориме за времето от преди 2000-2500 години. Каква логистика е необходима на 1000 конника за дойдат било от Азия или било от арабския регион. Тези "преселници" трябват да минат през други народи, да се спречкат с интересите на толкова други племена, да ловуват в техните области, да търсят руда за направата на нови копия, стрели, и други, помислете логично, те докато стигнат до тукашните земи ще останат 10-конника и ще са умрели от глад. Мисля, че нещата трябва да се гледат от всички страни. За това има раздел в Археологията – Експериментална Археология, която е много интересна, повярвайте ми, често прави на пух и прах теоретиците! Ама то тези от Азия са били завладели не само българските земи, ами говориме за цяла Европа. То за 500 години турско робствво и идеални условия, не са могли да ни претопят, та 1000 или 10,000 азиатци ли? А замислете се какво означава толкова хора да преминат от А (Азия) до Б (Европа), през гори и планини? Съшите смехории чувам за Франките, също дошли от Азия и образували Франция, а колко хора и племена са живеели на територията на днешна Франция? Нека се замислиме, а не да повтаряме като папагали щяло и нещяло от учебниците и пропаганда документални филми!

   Поздрави, Иван

   Изтриване
  4. Според мен Генетиката е голяма работа, но много опасна и манипулативна, ако попадне в грешни ръце. Ако съседите ни направят генен тест и пробантите са предимно с турски, гръцки или ромски произход, ще изкарат българите турци, гърци или роми. Независимо какво се пише в този блог, усета и инстикта ми казват, че е на прав път и върши добра работа, преди всичко има достатъчно факти и линкове, които всеки може да провери преди да си чешаме езиците. Аз се интересувам не само от този блог, но и от редица други балкански и западни източници. Факта е неоспорен, Дунавската Цивилизация е съществувала, тя е световно призната от професионалните археолози (черни овци има във всяко стадо) и към нея принадлежат като траки, така и даки и побратимски народи от днешна България, Сърбия и Румъния. В своята книга за Неандерталеца и разчитането на генома му Сванте Пеебо, казва много красноречиво, разделянето ни в Европа на такива каквито сме днес - границите, разделението ние на такива или други, езиците които говорим, позицията и т.н. е работа на политиците и не отговаря на научната истина. Говоря за човек който е прозрял кои сме ние, от къде идваме и къде отиваме. Освен това Сванте натрива носа на привърженижите на Хомо Сапиенс, като казва много добре, че Хомо Сапиенс не е никаква чиста раса ами един микс от неандерталци, денисова и няки други, които оше не познаваме.
   В стила на Павел бих ви навел отново да помислите за коренното население по нашите и съседните земи (в това число и днешна Сърбия и Румъния). Имало е многолюдно коренно население, което не може да бъде претопено от каквито и да е било пришълци, говориме за времето от преди 2000-2500 години. Каква логистика е необходима на 1000 конника за дойдат било от Азия или било от арабския регион. Тези "преселници" трябват да минат през други народи, да се спречкат с интересите на толкова други племена, да ловуват в техните области, да търсят руда за направата на нови копия, стрели, и други, помислете логично, те докато стигнат до тукашните земи ще останат 10-конника и ще са умрели от глад. Мисля, че нещата трябва да се гледат от всички страни. За това има раздел в Археологията – Експериментална Археология, която е много интересна, повярвайте ми, често прави на пух и прах теоретиците! Ама то тези от Азия са били завладели не само българските земи, ами говориме за цяла Европа. То за 500 години турско робствво и идеални условия, не са могли да ни претопят, та 1000 или 10,000 азиатци ли? А замислете се какво означава толкова хора да преминат от А (Азия) до Б (Европа), през гори и планини? Съшите смехории чувам за Франките, също дошли от Азия и образували Франция, а колко хора и племена са живеели на територията на днешна Франция? Нека се замислиме, а не да повтаряме като папагали щяло и нещяло от учебниците и пропаганда документални филми!

   Поздрави, Иван

   Изтриване
  5. За логистика не е трудно да се говори, защото дори в класическите писани документи е споменато как се е правило това. Нека си припомним как на два пъти преди 3000 и 2500 години, персите са превземали Балканския полуостров с многохилядни армии, за които е имало перфектно снабдяване.
   Да местно, коренно население на Балканите, няма съмнение че е съществувало, за мен това не е под въпрос. Целия ми първи пост и коментар беше единствено заради количествената дефиниция за българите "многолюдни". Затова предлагам, развитата теза за езика и носителите етноси на този език в статията, ако се съпостави с дати точно установени в генетични изследевания, ще може да се види до колко са правилни изводите. Ще бъде интересен паралел.
   В wikipedia, по темата за генетични изследвания на българите има 50-тина линка, засягащи различни аспекти на този вид дейност. Който се интересува може да разгледа.

   Моите уважения Д.Димитров

   Изтриване
 11. Разказът за българската история, където траките просто ги няма, е абсурден. Вашите изследвания са много ценни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ви г-н Симеонов! Ще Ви бъда благодарен обаче и ако подложите на проверка казаното от мен.

   Поздрави!

   Изтриване
 12. Привет, Павеле,

  да добавя към посочените от теб примери и римската провинция Превалитания. Навсякъде в изворите тя се споменава като Превалис, т.е. Превала. Но е много притеснително едно такова име Превала в първи век от новата ера на Балканите. И нашите учени побързаха да прибавят едно -тания, за да звучи името по римско, а и да няма неудобни въпроси...

  Андрей К.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, името Praevalis привлече вниманието ми отдавна. Останах разочарован, че в Речника на Гръцки и Римски старини, създаден от Уйлям Смит, Превала отсъства напълно, явно не е отървало на някого.

   Прочее, не само Превала е "странно" име за I век, на Апенините срещаме Есте, Пренесте, Тергесте, а за наставката -есте се признава, че не принадлежи на никой италийски език. Ние иначе си я имаме в леко променена форма - ище. Има я в имената на селищата и местностите - Търговище, Оборище :)

   Изтриване
 13. Тадей. Имам само един въпрос към нашите историци професионалисти. Защо не поемете една инициатива в защита на мигрантите, та те са наша кръв, нали ние от там идваме, нали от там произхождаме, и от алтай?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мигрантите да хора от цял свят, само малка част от тях са бежанци прокудени от войната в Сирия. Сега и бежанците и другите миранти служат като пионки в играта на големите корпорации. Слаба Европа се дои лесно...

   Изтриване
  2. Големите корпорации нямат интерес от една силна обединена Европа, а от един човешки коктейл, в който никой не се знае кой е и откъде идва ...

   Изтриване
  3. Аз имам чувството, че днешните мигранти малко трудно, но имат задача да преповторят ролята на старите данайци:-)

   Изтриване
 14. Павка, ето нещо интересно за теб:

  http://www.ewao.com/a/shemsu-hor-the-celestial-architects-of-the-great-sphinx-an-800000-year-old-monument/

  Това било дискутирано в нашата столица... Под ръководството на Гайдарска, Костов и Гурова.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не успях да прочета нищо, страницата е доста комерсиализирана и поради многото реклами, моята антивирусна програма вижда страницата като заплаха.

   Изтриване
  2. Павка с мойта антивурсна и тн, нямам проблеми, нито пък реклами имам, но пък аз и съм сложил един плъгин на мозила да блокира нежелани реклами по всякакви сайтове, хубаво е и ти да си сложиш.

   Иначе днес гледам статия от преди 2 месеца на същия сайт говорят за нещата от предния ти пост за плочката от Градешница и други такива и връзките с Египет и Шумер и че всъщност първата писменост е създадена на Балканите от балканците, а Египет и Шумерците са били просто ученици, студенти на нас. http://www.ewao.com/a/21883/

   Ето и откъс от заключението на статията:
   "Russian scientist Boris Perlov believes that the Sumerians and Babylonians were only the ‘capable students,’ thus borrowing the pictographic writing from the Eastern cultures and furtherly transformed it into cuneiform writing. According to Perlov, the true inventors of writing were the Balkan people and not the Sumerians."

   Изтриване
 15. Вижте този линк!!! Ето така се изтрива Българската история и се създават съответните абсурди!!!

  https://coreni.net/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/

  Нещата са доста показателни и с това какви хора се използват ( престъпници ) , за да ги извършат!

  Не знам до колко написаното за историята на града е Абсурдно т.е. достоверно , но ми е интересно дали тези , които го основават наистина са гърци:
  "Фанагория е основана около 543 пр.н.е. от гръцки колонисти от Мала Азия, преселили се, заради войните с Персийската империя. Градът е наречен на един от своите основатели – Фанагор. "

  Градът е бил част от Боспорското царство и съответно от Стара Велика България и това дали е бил наистина столица на България по него време е без значение от гледна точка на култирното и историческо значение , което има за днешна и тогавашна България.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Неделчев, унищожаването на културното ни наследство от териториите на днешните Украйна и Русия е започнало още по времето на Екатерина Велика. Тя позволява погребалните могили на да бъдат разкопавани, а от златото е изисквала определен процент.

   Втората вълна на масово унищожаване на културното ни наседство е в периода 1920-1960 година. Тогава градовете на скитите биват потопени под вода като се изграждат никому ненужни язовири. Същата практика се прилага и у нас, примери са Севтополис и др. важни места.

   Изтриване
  2. Спароток да ме извини, но си позволявам да "претопля една стара манджа"
   Гръцкото ФANAГОРIA; идва през латинския Phanaguris. Гърците са „облагородили” името на града, а и руско-съветските историци не са се въздържали от предаването на „славянско” звучение - ФанагорИЯ. Цялата легенда за бежанеца от персийските орди, гръка Фанагор, живял в VІ в. пр. Р. Хр. и основал града според академичната наука, e написана от византийския църковен писател, оратор и архиепископ, Евстафий Солунский 1115-1193г., позоваващ се на някой си, живял 15 века преди него, гръцкия писател - Ариана от ІІІ в. пр. Р. Хр.
   Най-старият достоверен източник, достигнал до наши дни, е Прокопий Кесарийски, от 6в. сл. Р. Хр. , който пише:
   „Два други неголеми града, наричани Кепа и Фанагурис от древността са подчинени на римляните и такива бяха и в мое време.“
   Фанагурис, е голямо търговско средище до 10в. от Р. Хр., а според редица учени, най-голямото открито до сега в причерноморския регион. Това е бил огромен град. Открит е преди средата на ХІХ век, от тогава до ден днешен го разкопават и проучват и са проучени едва 10% от предполагаемата му територия. Разкопки в този район се правят вече век и половина, за това време са написани хиляди и хиляди научни работи, споменаващи името Фанагория. Трудно се променят установени клишета. Този древен град, търговско средище, като столица на Българска държава е носил звучното българско име Панагюрище, записвано и преиначавано на Phanaguris = ФANAГOPIA=Фанагория = и др. От този град именно тръгва ЮстинианІІ , за да се възкачи с помоща на Българите на имперския престол в 705г от Р. Хр.
   Старата българска дума "панагюрище" означава територия на която се правят "панагири" , т.е. място за търговия. Имаме пълно покритие между името и социалната функция на селището.
   Интересно, какво е станало с многобройното българско население на този огромен град, след погубването му в резултат на многобройни набези след Х век на печениги, руси и други варвари? За жителите на сегашното Панагюрище, Каравелов веднъж се е изказал, че имали татарски физиономии, “клинки”. На един копривщенец му показвали етнографски атлас и той като видял волжски татарин и възкликнал "Клинка", демек панагюрец. За основателите на съвременното Панагюрище не се знае почти нищо, освен че са пришълци. Името му, също няма смислено обяснение. Там, според нашите „историци и велики езиковеди“, може би се бил провеждал събор или малък панаир, който впоследствие, може би се бил преместил в Пазарджик.
   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Империалист, към това което си написал, можем да свържем и културата PAZYRYК (Пазарик)
   https://en.wikipedia.org/wiki/Pazyryk_burials
   https://en.wikipedia.org/wiki/Pazyryk_culture

   Скити от Балканите и Украйна, Кимерийския боспор, не на последно място, грешници казват, видиш ли тази култура едно приличала на скитска, две намирала се там където се намира България с Румънските и Украйнските територии, ма и Била крала напък на всичко от Греко-Римляните всичко. А пък незнайно защо гените намерени били арийски Р1А1 , как па и това им излезло та се чудят, кви извънземни трябва да са намесени в цялата тая смесица...

   Чисто доказателство за Българските корени от Балканите и културата PAZARYK culture! :) Култура му е майката, както би казал Рорик.

   Поздрави Презвитер Янкулски.

   Изтриване
  4. Презвитер Янкулски, много сте прав. Преди години, животът ме запокити в района на Барнауль - столицата на Алтайския край. На живо разбрах, че от там не може да се измъкнеш, освен със самолет, 4 часа полет на ТУ-154 до Москва, или влак за 4+ денонощия. Мисля си, че ако пратят в района всичките ни папагали-историци и ги изоставят там сами за известно време, много бързо ще се откажат от безумните си теории. Не искам да губя времето на съфорумците с подробности, но моите впечатления от Алтай се потвърдиха преди време от една българска журналистка, която e минала по същите диви места като организиран турист и преживяванията си ги е описала в един професионално издържан пътепис „ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ”. Природните условията са такива, че една нейна колежка от Германия, като "по-цивилизована" се побърква при тази екскурзия.
   Нека да уточня; в древността, ГОЛЯМА ГРУПА от народ който поколения наред е живял в „охолство”, може да достигне от България до там, а и по-далече, защото има натрупан ЖИЗНЕН ПОТЕНЦИАЛ, но веднъж заселил се по тези места не може да събере сила за да се върне. Просто условията са сурови и борбата за насъщния ще им отнема цялата жизнена енергия. Това е обяснението за много етнографски, археологически и антропологически факти за българско присъствие в Азия и за "тайнствената" Пазырык-култура.
   Да, благодаря Ви за посочените файлове.
   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  5. Точно. Ето и гледам малко повече по тези въпроси са писали на :

   https://en.wikipedia.org/wiki/Scythians

   ... и връзките със земите и днк изследвания и тн. Вярно има и лъжи, но знаеки, много от истините се правят праивлните логически връзки с езиците, които носим, културите, връзките с народите, борбите срещу Рим примерно и араби и китайци и тн... Казват си хората ДНк-то на Скитите е предимно Балкано-Данубиан на места смесени с монголоиди, няма как трябвало е и съюзи да се правят да се събира армия и тн. Великото Преселение, не е било какво да е ами просто Българите са си водили различни монголоидни армий, щото не е лесно да се живее в широките степни и ледените планински райони и да се отглеждат деца за предстояшите битки. Наще не са били прости хора, планували са нещата, а доказателсво за колко са били цивилизовани имаме от самите гърци, как наще са ги учили на морал, етика, норми на поведение и са ги светвали по еди си какви въпроси, да не говорим, че и наще са учили и келти и гали допълнително, и тн... Не са случайни думите на римо-гърците, Велика Скития и Велика България, а поне не съм чувал някой да говори за велик рим или пък велика гърция... По масовите ДНК изследвания последните години, скитите доказано вече се свързват с черноморския тип на балканите.
   Веднага можем да заключим и че така наречено Велико преселение, е било не какво да е преселение, ами просто Българите са решили на едно да смажат враговете си и поробителите си, било римляни, било перси, било гърци и тн, само че с част от съюзниците не са се разбрали нещо, явно прекалено много отайка са събрали, а такава сила и огрмона територия, трудно се контролира, особенно, след като всеки си има и различни вярвания, закони и култура, това е наложило и по късното така наречено Християнизиране, единен език и тн. Да не стават гафовете от преди години, опит да се учат от грешките си... Не им е било лесно на наще, особено, че и населението в рим, гърция и взиантия също е било родствено, но всеки си пропагандира неговото.

   Презвитер Янкулски

   Изтриване
 16. Българите винаги са били земни хора, здраво стъпили на земята. Така са живяли и са оцеляли 8000 години. Трябва бързо да стъпим на земята и днес, за да не бъдем пометени от разни мигранти и задкулистни политически и корпоративни интриги... А здравото стъпване на земята идва с разбирането на нашия местен балкански произход, любовта ни към трудът и земята и умението да се живее в ред и задружно...

  Андрей К.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Абе те и германците са „земни хора, здраво стъпили на земята и имат любов към труда“, ама виждате ли какво се получава, когато един народ изгуби съпротивителните си сили, омешат го с разни турци и мигранти и му наложат без да го питат разни заробващи трансатлантически договорености ...

   Изтриване
  2. Така е Андрей, човек оцелява само когато живее живота, за който е предопределен.

   Изтриване
  3. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС13 април 2016 г., 17:35

   ПАВЛОС, ИМАМ ДИАЛОГ С 4-5 РУМАНЕЦА..ТЕ ИМАТ ПРЕТЕНЦИИ ЧЕ Е ИМАЛО,,ЗАБЕЛЕЖИ НЕ ОБЕДИНЕНА ТРАКИИСКА ДЪРЖАВА..А МИ ТРАКИЙСКА НАЦИЯ !! :)) ХААХ ЪЪХ ХОО ХААХ.
   А НИТО ЕДНОТО, И НИТО ДРУГОТО ГИ Е ИМАЛО НЯКОГА !

   ТИ ПАВКА, КАК МИСЛИС--ИМАЛО ЛИ Е НЯКОГА ТРАКИСКА ДЪРЖАВА..ИЛИ ТРАКИИСКА ИМПЕРИЯ МОЗЕ БИ :))
   И ТРАКИИСКА НАЦИЯ :))..А ПАВКА !


   ИСКАМ ДА ТЕ ПРОСЛУШАМ :))..ЩЕ МИ БЪДЕ ПОЛИ ГОУСТО. ЕХОУМЕ ГОУСТА.-- ТОВА СТЕ РЕЦЕ -- " ИМАМЕ КЕФ" НА ТРАКИИСКИ ЕЗИК.

   Изтриване
 17. Какво ще кажеш за Полтимбрия? Защо няма селища с такова име в средновековната България?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Селищата от тип брия са от типа търговско средище. С идването си римляните разоряват и разграбват тези селища, а по-късно възпрепятстват изграждането на нови защото държава със силна икономика може да изправи и силна армия.

   По принцип името брия може да се изтълкува с помоща на българска дума. Владимир Георгиев предлага за-врь-ти, в смисъл на затворено място. Аз лично смятам, че верей-крепост, затворено място е по-добър кандидат...

   Що се касае до елемента Полтим, той е склонена форма на тракийската дума полт-ограда. Тя бива тълкувана от нашите езиковеди с плотъ-ограда.

   Изтриване
 18. Руснаците и аспаруховите българи, са наследници на македонците заведени от Александър Велики в Азия. Македоните са траки. Всички славяни са траки. Ето защо не се признава истинската история.

  ОтговорИзтриване
 19. Етруски ЕТО РУСКИ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Правилното име на етруските е расена, а по-старото име на руснаците е москали, те са от групата на венетите. Част от едни други венети са съседи на етруските...

   Изтриване
  2. Ethrusenski - Ех русенлийте, от Българско били... Иначе в момента върви пропаганда масова в Русия, че Рим бил основа от братушките... и всякакви тракийски, скитски артефакти видиш ли били техни, както и Вълчицата на Ромул и Рем, видиш ли ВОЛК- по руски и некви ми ти такива измишльотини... Волк-Болг, Балк и квото се сетиш няма как да не е нищо друго различно от БЛЪГ-Арско. :)

   Изтриване
  3. Всеки може да каже каквото пожелае, въпросът е - може ли да го докаже убедително.

   Изтриване
 20. Уважаеми господин Серафимов, моля за разяснение на Вашата позиция по следното: Вие отговаряте на г-н Неделчев, че е унищожавано културното ни наследство на териториите на Украйна и Русия. Казвате, че там градовете на скитите са потопени под вода. Та въпроса ми е, скитите българи ли са? Питам, защото в едни коментари отричате някои тракийски общности за принадлежност към българите, а в други коментари разширявате ареала доста свободно. Не мога да разбера точното Ви мнение, кои тракийски общности образуват българската народност? Въпросът ми няма провокативен характер, а само изясняване от какви позиции изхождате Вие и от какви други изследователи. Например седемте славянски племена, за които се говореше в историята когато бях ученик и седемте тракийски племена при професор Асен Чилингиров. Но и той не определя тези 7 племена поименно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първо за седемте славянски племена, които де факто са седем гетски племена. Названието на тази общност е била седем рода, подобни названия се срещат и при илирите там срещаме племето даса-рети - десет рода. Със същата семантика е и галския етноним петро-кории - четири групи, четири рода.

   Скитите са част от тракийската общност. Тези, които живеят непосредствено до траките са говорили близки диалекти, но част от скитите в Азия се смесва с други хора и така след време се оформят нови народи, които с течение на времето говорят език, които вече доста се отличава от тракийската реч.

   При създаването на Дунавска България, значителна роля имат и скитите. Те са се смесили безпроблемно с населението на Тракия поради своя близък език, материална култура и обичаи. Други скити са останали на територията на Украйна, Белорусия, Румъния, че и Полша. Там те се смесват с венетите, които също са тракийски роднини...

   Малко е сложно навярно, но не е моя вината, че в миналото са наложени неясни и неверни дефиниции, а доста важни подробности са премълчани.

   Изтриване
  2. Точно така Павка, а един ясен пример можеш да дадеш с Маджарите, носещи все още около 50% от българското доказано ДНК, така така е било и в по далечното минало и доста народи влизащи с контакти с нас, разбира се, ако има разбиране по някакви параграфи, а пример за не разбиране и не оставяне на масови гени е 500 конфликт/робство с османците за пример.

   Изтриване
  3. Искам да внеса уточнение относно пост на Анонимен от 14 Април за 50% българско...
   Това не е възможно, защото изследванията се представят във форма, която няма как някой да каже 50% са български гените на този и този народ. По-вероятно е изречението да е било нещо от вида: "В 50% от мъжкото население на маджарите (следи се Y-митохондриалната ДНК), 22% от него носи български гени".
   За по-достоверно може да покажете и линк към информацията за тези 50%..

   Д.Димитров

   Изтриване
 21. Нещо старо, но интересно, Павка - шамански принадлежности и храм преди 9000 години в Европа, полските земи...

  http://archaeologynewsnetwork.blogspot.bg/2014/06/more-on-polish-meteorite-venerated-by.html#.Vw6mxkdTLLI

  ОтговорИзтриване
 22. ==Всеки може да каже каквото пожелае, въпросът е - може ли да го докаже убедително.==

  Аааа доказват го убедително.
  Със санскритския и росийскит4е думи и изобщо забравят че са взети от българския език .Няма ни и точка.
  Славяните това са маскалите и граничат с гърците .
  Господ да ни е на помощ. Как ще се справим с това един Бог знае.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
 23. Така е Рорик, Павката е пропуснал, новите филми и материали, предлагани от пропагандната машина на руснаците, цели интервюта с италианци, историци, скулптористи, езиковеди и всякакви други. Хващат се за дребни неща като, еди си кое не е италянско, а било близко до скитската култура, еди си кое не било италянско, испанско и тн, принадлежи на нещо свързано с този език - с този стил на обработка на металите, с това и онова, пък то всичко Българско, ама никъде не казват българи, траки, троянци и тн., ами си въртят Руско, че Руско, че Киеван Рус, че видиш ли Ромъния, дори била Руска, че Панония Била Руска, че не знам си какво, Черно Море било руско и квото се сетите. Били свързани дор ис неща от Египет и тн. Пък друга група от руснаци правят същите документални филми и инсинуации, с Египетските фараони, че били бели от арийската раса, днк-то им било свързано с кавказки и алтайски мумий и тн, всички били от руския род рурикови и всякакви такива Руски измишльотини. И Това са убедителни филми с доказно и много хора не руснаци учени, известни лица и тн... Пропагандата си върви, като добре смазана машина.

  По оня ден в някав форум случайно се намъкнах турски, та продължават и те турските патриоти с това как България , Аспарух и не знам си кой си, всички били Гоктюрки и деца на турците и как щели да връщат България в правата вяра.

  ОтговорИзтриване
 24. Здравейте,
  Вчера попаднах на един сайт, а там на интервю с историк-журналист Елица Димова. Нейните изследвания са в пълна подкрепа на тезата на Спароток. Знам, че не е точно по темата на този пост, но много ми допадна, защото вътрешно съм убеден в правотата й, така както и за г-н Серафимов. Благодаря, че ви има и такива като нас, които се догаждаме за това кои сме, чрез вашето творчество добиваме убеждение и вяра. Благодаря ви още веднъж!

  А ето и линка: http://portal12.bg/Elitsa-Dimova-Bylgarite-sme-paziteli-na-sveshtenata-tayna-za-zemyata-.p426
  Там има и други нейни проучвания.

  Поздрави,
  АКК

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интересно е, но е извън моята област на компетентност.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Аз го посочих, защото и тя споделя тезата за автохтонния произход на народа ни.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 25. Съвпадение ли са цветовете на националните флагове на България, Унгария и Италия? Само местата на цветовете са различни.

  ОтговорИзтриване
 26. Здравеите
  Досега несъмписал но моля погледнете ку
  и си представете за какво става на въпрос
  https://www.youtube.com/watch?v=iJXaZo8p978
  Потомки Ариев. Рен-ТВ
  дано ви издържи нервната система
  успех

  ОтговорИзтриване