29.08.2016 г.

МИСТЕРИОЗНИТЕ ТРАКИЙСКИ НАДПИСИ ПО СКАЛИТЕ НА САКАР


За дедите ни планините са били особено място. Там са издигнати доста храмове посветени на различни божества.  За прочутото светилище на Дионис знаем от Херодот, който споменава, че постройката се намира на висок връх – Her.VII.111. Благодарение на писмени паметници, а и проучвания на археолози, езиковеди, научихме и за още други древни планински светилища съществували дълги векове.Слънчеви символи по скали край Палеокастро, Сакар Планина
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Paleokastro_2.jpg?1472472030124
http://www.wikiwand.com/bg/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%E2%80%9E%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%E2%80%9C


Едни от най-интересните обекти са тези, които открива проф. Драгомир Лалчев. Още през 1985 година, при теренни наблюдения, той успява да намери тракийско скално светилище. По-късно, през 1995, българският учен се натъква на още едно важно за предците ни място.

То е разположено на най-високия връх на Сакар Планина – Вишеград. Намира се на около 15 километра югоизточно от Тополовград. В публикувана през 2002 година работа, Лалчев споменава, че въпросния регион е спадал към владенията на Одриското Царство, изказва и предположение относно това, че най-старото име на планинското възвишение е Авролева.


Карта на Странджа с указано месторазположение на връх Вишеград

Изображение на връх Вишеград, снимка на Николай Ганчев

В този район Драгомир Лалчев забелязва следи от антична крепост и останки от две сводести зидани гробници. Светилището е точно под върха, на горска поляна, в която има масивна скала. От юг скалата наподобява кръстообразно разсечена правоъгълна канара, която се състои от четири безформени гранитни блока, разположени почти симетрично един върху друг. В източната страна, около скалата има няколко разхвърляни каменни блока, за които изследователя предполага, че са остатъци от стъпала.

Позицията на скалата в сърцето на светилището може да се оприличи на каменен олтар. Възможно е дори да се касае за огнен олтар, такъв тип съоръжения са типични за култа към богинята-майка в Балкано-Анатолийския регион.

Край западното подножие на масивната скала е открита мраморна култова плочка с полуелипсовидна форма и издълбани улеи и асиметрични кръгли вдлъбнатини. В центъра на светилището е имало затворено пространство, навярно изпълняващо функцията на теменос (двор) с размери 7,5х10м. Входът е бил в южната част където нашия изследовател намира слаби следи от разрушен долмен.

В съседство с паметника проф. Лалчев открива eдинична скала с изображение на кадуцея на бог Хермес и това го кара да мисли, че се касае за доказателство за съществуване на трако-елински емпорион в близост до Адрианопол. Във връзка с това твърдение желая да уточня, че Хермес е неелинско божество. Според Херодот благородните траки извеждат своя произход от Хермес и полагат клетва използвайки неговото име – Her.V.7.

Несъмнено сакарското  светилище край Вишеград е било  от голямо значение защото там има древни надписи. Проф. Лалчев смята, че се касае за палеофригийски епиграфски паметници базирайки своето твърдение на паралели/прилики с фригийски надписи от Мала Азия.

Под името Th-04 проф. Лалчев регистрира кратък надпис от светилището край Вишеград. Според нашия учен буквите са само две и са изсечени върху отделен камък намиращ се в основата на скалата, на която се намира друг, по-голям надпис  състоящ се от десет букви.

1. Делта с отворена основа и отворен връх
2. Ипсилон

Първата буква от краткия надпис Лалчев разглежда като древен вариант на делта, посочвайки точен паралел с фригийска буква Δ срещаща се в надписа от Икизтепе, Турция. Втората буква проф. Лалчев вижда като Υ –у и смята, че комбинацията трябва да се чете като DU/ДУ допълвайки, че по отношение на този надпис нищо не може да се каже със сигурност. Възможно е да се касае за съкратен вариант на антропоним (лично име), или за началото на съкратен теоним (название на божество).

Моето виждане е доста по-различно. Тъй както камъкът е сравнително малък, той по-скоро би бил подходящ не толкова за надпис, а за изписване на символ. Проф. Лалчев споменава, че не е изключено камъка с двете букви да е бил поставен върху повърхноста на друг по-голям камък.  Възможно е да звучи пресилено, но аз съм склонен да видя вариант на свещения за дедите ни знак IYI. Все пак, както знаем от работите на Стамен Михайлов, знакът IYI присъства на Балканите поне от пето хилядолетие преди Христа, като се среща в Югоизточна Европа също по време на Бронзовата и Желязната епоха - С. Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28), “Георги Бакалов”, Варна, 1987.
                                      Марков Камък, Рила, снимка на Мартин Константинов
http://prarodinata.blog.bg/photos/88147/original/IYI/Markov%20kamyk%20Rila%20(78).JPG

Дали знаците са два, или три, дали действително се касае за древен вариант на IYI си остава само спекулация. Все пак не аз, а проф.Лалчев е този, който е видял надписа с очите си. Допълнителни проучвания ще покажат как точно стоят нещата.По-важното е това, че с този паметник броят на тракийските епиграфски паметници от територията на България нараства значително. Това е един сериозен принос в борбата със заблудата, че народът на Орфей не е имал своя азбука.

По-голям интерес представлява втория надпис, който е регистриран като Th-03. Въпреки ерозията и сравнително лошото състояние на посвещението, проф. Лалчев успява да вземе естампаж (отпечатък), който да позволи условно разчитане. Буквите (десет на брой) са разположени на един ред и са доста големи. Средната им височина е 20-30 см, а при някои достига до 50 см.


Това е нещо уникално не само за Балканите, но и за цяла Европа в този период. Касае се за монументален надпис и то от времето когато Рим е бил селце със сламени колиби, чиито обитатели са били под властта и влиянието на етруските.

Проф. Лалчев предполага, че думите са изсечени през VII-VI век, като добросъвестно уточнява, че не може да се говори за категорична датировка, а само за даване на приблизителна хронология на паметника. Нашият учен смята, че е допустимо следното четене – Tози, който е, стои пред, принадлежи на Нипта/Ниптий, Tози, който е,   принадлежи на Нипта/Ниптий.

За последната дума Лалчев изказва предположение, че е теоним – склонено название на древно божество. Става дума за Ипта, позната още като Епта, която е тракийската богиня-майка. При анализа си, нашият учен споменава и за присъствието на теонима Ипта на друг надпис от земите ни и по-точно за изсеченото в скала посвещение от Ситово, в което лингвистите Лидия Баюн и Владимир Орел намират името Ипта във варианти Иптиу, Иптин.

Проф. Лалчев съобщава и за още важни неща като вярването, че Ипта е считана и за мнима дойка на Вакх (Дионис). Посочено е и това, че древната богиня бива свързана със свещената планина Ида във Фригия и лидийската планина Тмол по повод на Сабазиевите нощни мистерии.

Важна подробност упомената от Лалчев е факта, че лингвистът Паул Кречмер свързва името на Ипта (Епта) с названието на почитаната от хетите богиня Hepit (Hipit). Името й навлиза в езика на хуритите  (дедите на кюрдите) във формата Hepit и се приема като название на хето-лувиско божество (лувитите са сроден и съседен на хетите народ).

Паралели между Сакар, Мала Азия и обитавания от хуритите Южен Кавказ има и от друго естество. Проф. Лалчев съобщава за това, че в местността Палеокастро, намираща се на4-5 км от Тополовград и на 15 км от Вишеград се намира едно от най-известните тракийски светилища с каменни дискове имащи аналогични образци в Гърция, Мала Азия и Кавказ.

Това, че тракийските светилища имат паралели далеч от Балканите и, че тракийска богиня е почитана от хети, лувити и хурити е доста интересно, но има и нещо друго, което е далеч по-важно и далеч по-интересно. Бедрих Хрозни – човекът разшифровал хетската писменост смята, че Епта, позната на малоазиатските народи като Хепит/Hepit (Hipit) е прототип на библейската Ева – майката на човешкия род.

Ето и думите на талантливия асиролог и езиковед “…Hepit, Hepa got into the Hittite pantheon only accidentally. It is likely that the name of our first mother Eve, Hebrew Havvah, originated from the name of Hurrian goddess Hepa…Indeed it is appropriate that Eve, Adam’s seducer, obtained the name of this non-Semitic, Hurrian goddess.. Ancient History of Western Asia India and Crete, p.145.

Хрозни нарича Хепит-Епта хуритска богиня защото по време на проучването му се знае твърде малко за тракийските богове, а и за влиянието на траките над римляни, келти, гърци, арменци и не на последно място хети и хурити. Дори в по-късни времена, често ролята на дедите ни в оформянето на езика и културата на други хора бива бива силно игнорирана, а когато се споменава, това се прави по неясен, завоалиран начин.

Докато арменския учен Киркор Джаукян изказва открито възхищението си от народа на Орфей и съобщава за силното тракийско влияние на дедите ни траките върху народите обитаващи Кавказ по време на Бронзовата епоха, то Вахан Куркиджан, макар да пише, че хетската благородническа прослойка е от различен произход в сравнение c останалото население, не уточнява кои точно са хората, които смесвайки се с хетите (а и съседните хурити) създават най-величествената империя в Мала Азия през Късната Бронзова Епоха.

Казано е само, че хетите са смесен народ – азиатци, които са доминирани от индоевропейци обитаващи земи в близост до Босфора: “Hittites were a composite people, fundamentally of Asian origin, but dominated by Indo-European aristocratic elements from the neighborhood of the Bosporus.- V.H.Kurkijan, History of Armenia, Armenian General Benevolent Union of America, 1958, p.26.

Кои са тези индоевропейци живеещи в дълбока древност край Босфора и повлияли народите на Мала Азия и Левант, давайки  им култа към Епта-Хепит-Ева е пределно ясно на всеки непредубеден историк и езиковед. Ние разполагаме със сведенията на Страбон, за когото няма съмнение, че населението на север и на юг от Босфора е едно и също и, че това са тракитеStrab.XII.4.4.

Топонимите от региона –названията на селища и местности са несъмнено тракийски – Илиос, Зелея, Кади, Азани, Наколия, Абретена, Перкота, Кабесос, Камандрос се обясняват със стблг. илъ-кал, глина, зелѥ-зеленина, катъ-стан, лагер, азъно-козя кожа, на-на, колъ-кол, обрѣтати сѧ-намирам се, перѫ-удрям, кобъ-съдба, камѣнъ-каменен.

Страбон добавя и това, че по-старото име на Тракийския Боспор е Мизийски Боспор и, че намиращата се на юг от Боспора Витиния е била първоначално мизийска земя – Strab.XII.4.8. В по-късни времена, през Средновековието, тези мизи, обитавали територията между Боспора и Олимп са наречени българи от Димитри Хоматиан:

“…европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били  изселени  в  старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали  Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия.” – Ал.Милев, Гръцките Жития на Климент Охридски, БАН, София, 1966.


Благодарение на Херодот знаем, че дълго преди Троянската Война мизите са били голям и силен народ, който е доминирал не само в Мала Азия, но дори и в Европейска Тракия подчинявайки всички племена с помоща на роднините си тевкри, идентифицирани от бащата на историята с древните трояни –Her.VII.20.

Да се върнем на споменатата в надписа от Сакар богиня Епта/Ипта. Цитирайки уважавания в цял свят лингвист Владимир Георгиев, Драгомир Лалчев уточнява, че   името Епта е безспорно тракийско. В подкрепа на това Лалчев дава и интересната подробност, че точно в региона на Сакар Планина, недалеч от Свиленград е регистриран древния топоним Bουρδ-επτω/Бурд-ептоProc.Aed.IV.11. Селището се намира на хълм и възможното значение е бърдото, върха на Епта.

В този дух могат да бъдат добавени представените в работи на Мирена Славова и Димитър Дечев тракийските лични имена: Ептакент, Ептапус, Ептапюр, Ептазен, Ептатралис, Ептел, Ептесукос, Ептеменка, Ептикентос, Ептенеос, Ептенис, Ептепорис, Ептала, Ептакенто, Ептапер, Ептиди, Ефтакент, Ептетрас, Ептакорос, Ептакинтианос, Ептула, Ептедиус, Иптакенс.

Повече от двадесет тракийски лични имена са свързани с името на богинята Епта, която се явява прототип на библейската Ева. Тази необикновена популярност свидетелства за дълбока почит към Епта при предците ни познати на римляни и гърци под името траки. Имайки предвид засвидетелствания на много места култ към Епта, не може да има съмнение по отношение на това, че влиянието на дедите ни се простира не само над хети, лувити и хурити, но и над други народи като старите евреи.

Възможно е в последния случай влиянието да е станало индиректно, с хетско посредничество. Още по времето на Авраам старите евреи общуват с хетите, с които поддържат приятелски отношения и, от които приемат религиозни култове: “The relations between the Israelites, on the one hand, and the Hittites and the rest of the conquered peoples, on the other, had long been friendly, for the Hebrews had not only adopted some portion of the Hittites' religious cult soon after the invasion of Palestine, but had intermarried with them (Judges iii. 5-6), as Esau had done (Gen. xxvi. 34) and as Rebekah feared Jacob might do (Gen. xxvii. 46).” – R.Gotheil, L.H.Gray, Hittites.


Ако четенето на проф. Лалчев е правилно, то писмения паметник от Вишеград, Сакар си е сензация защото там, най-рано в Европа е документиран вариант на името на библейската Ева, чийто прототип е тракийската богиня-майка Епта. Сакарския надпис Th-03 е не само поредното свидетелство за това, че дедите ни са имали своя азбука, но и това, че те са били хора със забележителна култура – в далечното минало често са ставали  аристокрацията на много народи.

Явно разказът на Плутарх за ролята на трако-пеласгите в основаването на Рим и историята, в която Ариан разказва за създаването на индийската цивилизация от тракиеца Дионис не са едиствените случаи, в които дедите ни се явяват като господари на други хора. Знаем също за болгите, които идват от Тракия в Ирландия и въвеждат първите закони, сега узнаваме и за ролята на дедите ни в оформянето на Хетската Империя. Тракийския произход на хетската аристокрация обяснява загадката – защо хетите никога не воюват с траките, макар да са в състояние да пратят могъщи армии срещу вавилонци, египтяни и др.

За своето откритие и публикации проф. Драгомир Лалчев заслужава уважение. Дано този прогресивен учен да получи нужното финансиране и подкрепа, за да успее да създаде планирания от него корпус от фригийски надписи. Както уточнява самия той, в нашите музеи и хранилища се пазят сребърни съдове и керамика с особени знаци, които обаче поради прибързана интерпретация и недостатъчно добро разчитане са класифицирани като гръцки, рунически и т.н. докато реално те може да са тракийски, фригийски.

Благодарение на откритията и публикациите на проф. Драгомир Лалчев, вече знаем, че България държи рекорда по монументални надписи от времето на Античността. Най-старият, а и първия открит е този от Ситово, там буквите имат височина 30-40 см. При надписа от Буково, Първомайско знаците достигат до 50 см. Същото важи и за двата надписа открити от проф. Лалчев.

Това разбира се не са единствените монументални писмени паметници оставени от дедите ни, които римляни и гърци наричат с името траки. Много надписи са заличени още в далечното минало, а други тепърва ще бъдат откривани. Дано учените, които са отговорни за популяризирането на тракийската култура най-после започнат да си вършат работата както се полага, да представят това, което се крие в хранилищата, да търсят и пазят новите паметници и най-вече да се отърсят от остарелите си вярвания, че народът на Орфей е изчезнал.

Как ще изчезнат тези, които коваха историята и създадоха първата европейска култура? Как ще изчезнат хората, които даваха закони на други народи, създаваха империи и бяха носители на светлината? Как ще изчезнат и изгубят езика си тези, които Херодот нарече най-големия народ след индийците?

Редно е богатството на народа ни да бъде показано на показ, а не да бъде крито в прашни и тъмни помещения както се прави от дълго време. Редно е на българина да бъде обяснено, че е потомък на първите благородници, че във вените му тече кръвта на господар и е безумие да се свива в сянката уповавайки се на милоста на посредствени хора.

Човек оцелява, ако е верен на себе си. Държиш ли се като силен, смел и волеви човек, плъховете няма да смеят да те грабят, мачкат и унижават. Покажеш ли добротата и благородството си, ще спечелиш уважението дори на враговете си. Подадеш ли ръка на братята и сестрите си, ще отвориш врата, която води към път имащ светло бъдеще.

Използвана литература:

1.D.Lalchev, Newly Discovered Rock-Cut Sanctuaries with Old Phrygian (?) Inscriptions in the Sakar Mountain (South-Eastern Bulgaria), Eight International Congress of Thracology Thrace and the Aegean, Vol. II, Sofia, 2002, p.p.799-815;
2.Г.Джаукян. Фракийцы в Армении, Античная балканистика. Карпато-балканский регион в диахронии. Предварительные материалы к международному симпозиуму, Издательство "Наука", 1984;
3.V.H.Kurkijan, History of Armenia, Armenian General Benevolent Union of America, 1958;
4.Strabo, Geography, Books 10-12, transl. H.L.Jones, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY,
Harward University Press, London, 2000;
5.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
6.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
7.Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
 8.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
9.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
10.Ст. Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28), “Георги Бакалов”, Варна, 1987.
11.B.Hrozny, Ancient History of Western Asia India and Crete, Artia, Prague, 1952;  
12.Ал.Милев, Гръцките Жития на Климент Охридски, БАН, София, 1966;
13.М.Славова, Диграфите в тракийските имена, Св.Климент Охридски, София, 2007;
14. Л. С. Баюн, В.Э. Орел, ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СИТОВСКОЙ НАДПИСИ, Вестник Древней Историй 1 (204), Наука, Москва, 1993;
15.Д.Лалчев, Древни писмени паметници, открити в скално светилище в Югоизточна Тракия, с.446-454, Топонимия, Етнонимия, Етнография, Археология
16.R.Gotheil, L.H.Gray, Hittites.
17.М.Константинов, IYI -Хилядолетната история на най-българския знак по нашите земи, от Неолита – до ден днешен


87 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А бе как все ти откриваш сензациите а другите немогат да го направят, кой ти помага, каква ти е тайната, ще кажеш ли ?

   Изтриване
  2. Намирам за доста пресилено да се каже, че само аз откривам важни неща. Ето, въпросните надписи са открити от проф. Лалчев, а той дори има и няколко публикации. Друг е въпроса, че тези публикации не са достигнали до голям брой хора. Мисля, че ако проф. Лалчев ползваше свой блог и профил във Фейсбук, за да разпространи откритията си, много хора щяха да знаят отдавна за тях.

   Изтриване
 2. Поздравления, страшно завръщане!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! Темата е ценна поне в две отношения - едно, че дава сведения за неизвестни, а важни надписи и друго - че се дава връзката между името на Епта и библейската Ева.

   Изтриване
  2. Епта = хафта = септа = СЕДЕМ (СЕДЕМТЕ ПЛАНЕТИ)
   а Ева в староблгарски се изписва с оше една буква: ЕВГА

   Изтриване
  3. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  4. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  5. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
 3. Поздравления за поредният труд, г-н Серафимов! „Който контролира миналото, контролира бъдещето. Който контролира настоящето, контролира миналото.” Джордж Оруел. Време е наистина да не позволяваме да ни натрапват недостоверни тези за българската история или да се пренаписва историята ни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Твърде много позволявахме в миналото и за това сме на този хал. Твърде много се кланяхме на изток и на запад, а всъщност единствената почит трябва да е тази към предците ни, вярата ни пък трябва да е в самите нас, а не в чужденци.

   Изтриване
 4. И как да проверочен тая литература дето си я дал?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За едната работа на проф. Лалчев съм дал линк, другата може да се намери в библиотеката на БАН в София.

   Изтриване
 5. Павле, за тия работи които пишеш ще те бият здраво бе момче младо, дано има кой да те пази, че инак става лошо за тебе.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има кой да ме пази, а и ако човек постоянно живее в страх, това живот ли е? Ние сме си набелязани, ако окажем съпротива, може да оцелее, но навеждаме ли постоянно главица, не само че няма да я спасим, но и по-бързо ще я загубим.

   Изтриване
  2. Анонимчо, коментарът ти обяснява защо сме били 500 години под турско! И ако не са се намерили навремето такива като Павел, още щяхме да сме. Ако всички трепереха като тебе нито Господ щеше да дойде, нито апостолите, но има някакъв неписан закон, че истината изисква и жертви, които се дават и за такива като тебе!...

   Изтриване
 6. Много интересна статия, аз пък мислех че името на Хепта,Епта,Ипта и т.н идва от египетския бог Пта/Птах, а то било тракийско.Жалко не е останало от вековете в съвремието поне едно близко по звучене женско (пък и мъжко) име близко до Епта по нашите земи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Останало е, но е много рядко и е споменато само от един наш езиковед. Става дума за Япо.

   Изтриване
 7. Браво Павел, наистина супер завръщане.

  ОтговорИзтриване
 8. ирена янчева30 август 2016 г. в 5:54

  Здравей,Спароток ! Силно ме впечатли библиографията, която си приложил, така, както и богатия теренен материал от разкопки и архивни данни ! От теб винаги научавам нови и полезни неща - култът към Епта - Хепит - Библейската Ева, в чиито основи е залегнало почитанието към Тракийската Богиня Майка. Благодарна съм за споделената от теб, все още малко известна, информация относно повече от 20 лични тракийски имена и топоними от същия регион / Сакар планина ( Одринска Тракия ), които са сродни с името на богинята. Най - важна за мен остана непрекъсваемата етно-културна и социална връзка, която пронизва статията като червена нишка, между тракийските общности от Балканите с тези от региона на Босфора, Мала Азия и Южен Кавказ - монументалните надписи, религиозните светилища и съответните обредни практики доказват това. Мисля, че пространствените характеристики, които определяш за светилището от Сакар, могат да послужат като образец за анализиране принципите на градеж и символика и за повечето открити до сега тракийски светилища: напр. - 1 ) избира се максимално високо място ( хълм, тепе, връх ), където да бъде разположен олтар за обредни практики, свързани с божества, слънце / огън, ями за свещено жертви-приношение или вода и всичко това е в синхрон с точен астрономически календар; 2 ) предполагаем главен вход - праг, в близост до който е мястото, определено са почитания към мъртвите ( тук в случая са долмените ), прагът представлява символична граница между свещено и профано време и пространство, между културно усвоено място и външна, все още природно-първична среда, между посветени и непосветени, място за инициация и закрила от предците, свързани с нашето самоопределение и родова / общностна памет; 3 ) вътрешен двор ( не-малък по обем, 7, 5 / 10 м ), чиито координати са най - силно натоварени с религиозни ритуали и където участва най - висшата иерархия от посветените( а те не са били никак малко на брой, съдейки по обхвата на мястото ). На лице е селекция на пространствените нива, хора и обредни практики ( те са разграничени, но между тях има и преход, достъпен само за най - достойните ) и в този контекст трябва да се постави и тълуванието на надписите - свещени знаци или текстове. Мисля, че надписът, който се състои от две букви по всяка вероятност е знак - IYI или равно-раменен кръст ( разстоянията на правите линии са едни и същи от точката на кръстосване до края ). Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За четенето на надписите и тяхната интерпретация съм сигурен, че ще има доста виждания и предложения. Който и да е прав, важно е едно - древните монументални надписи от територията на България растат на брой.

   Изтриване
 9. Никога не съм чувал за проф Лалчев и съм почти сигурен, че си измисляш защото се надяваш че никой няма да провери каква е работата , пак не си дал линк .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине, всеки има право на съмнение, но е непочтено да се обвинява без да се провери как точно стоят нещата. За едната публикация на проф. Лалчев съм дал линк, не е в текста, а в списъка с използвана литература. Използвам случая, за да го представя отново, надявам се да поднесете извиненията си.

   Д.Лалчев, Древни писмени паметници, открити в скално светилище в Югоизточна Тракия, с.446-454, Топонимия, Етнонимия, Етнография, Археология

   http://www.uni-vt.bg/pages/5116/uplft/T10_379-454.pdf

   Изтриване
 10. Здравей, Павел ! Поздравления още веднъж ! Най - старите монументални надписи - тракийски = български, а също и най - много на брой, представляват истинска гордост за нас българите! Радвам се да узная, че култът към нашата Богиня Майка е залегнал в основата на Библейската Ева - една изключително древна традиция във времето и то българска !!! До скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, когато прочетох книгата на Хрозни, направо не останах с отворена уста! И през ум не ми бе минавало, че библейските Адам и Ева може да се били древни божества, оказа се, че това е така. По-важното разбира се е факта, че Епта не е хетска, или хуритска богиня както се внушаваше в миналото, а принадлежи на тракийския пантеон.

   Изтриване
 11. До анонимен от30.08.16г. 15.19 ч.
  Колко сте злонамерен ? Д.Милев

  ОтговорИзтриване
 12. Да, Павеле, съгласна съм ! Традицията е жива и непрекъсваема ! До скоро !

  ОтговорИзтриване
 13. Не мога да отрека, че прочетох статията ти с възхищение.
  След време нещо ме вразуми и си зададох въпроса:„Трябва ли да се гордеем, че тракийската богиня Епта олицетворява първата жена в света, чрез която човекът е осквернен и обречен на Божието проклятие?!“
  Мисля, че праотецът на евреите, Аврам, е направил по-добрия избор! Но, ще кажеш, нали Ева е съгрешила тъкмо понеже са ѝ били обещани божественост, просветление, знание – неща, които са притежавали и твоите „титани“...
  Не бих се гордял моята богиня да е причина за проклятието над човечеството!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От времето когато Епта е почитана от дедите ни, до времето когато чрез хетско посредничество тя преминава у старите евреи като легендарна личност има поне няколко хиляди години. Ние не знаем как точно Епта е възприета от хетите, не знаем и какво развитие е претърпяла при тях.

   Изтриване
  2. Драги мой Павле! Това е едно страшно заблуждение. Не древната тракийска богиня е създала първата жена, а първата жена е обожествена от древните траки, които я превръщат в техен идол. А и в наше време такива шарлатани като Дан Браун в „Шифърът на Леонардо“ я поставя в центъра на отвратителни секти!

   Изтриване
  3. Нека бъдем реалисти, казаното от двама ни е предположение, трудно е да се докажат неща, на които не сме свидетели и които са се случили преди огромен период от време. В случая имаме противопоставяне на две виждания - Вашето и моето, кой е прав ще се разбере по-късно. До този момент е разумно да не се изпада в крайности и да не се дават крайни определения.

   Изтриване
  4. До г-н Анонимен30 август 2016 г., 20:24!
   Господине, все пак евреите се гордеят че Адам и Ева са техни прародители въпреки праведноста на първия и греха на втората! Така извеждат историята на своя народ от самата зора на времето! Те одавна са осъзнали че древната история дава права и облаги! Г-н Серафимов според мен се мъчи да постигне същото в тежка борба със сюрреалистичната ни официална и продажна ист. наука! Ако спечели, България ще получи подобаващо признание, предполагам! Г-н Серафимов, не знам като как ще се преборите с "дипломите", но определено сте смел мъж! Добра работа вършите, дано не ви пречупят и Господ да е с вас! Хубава статия! Прочетох я на един дъх!Научих нещо ново от нея!
   Владимир

   Изтриване
  5. До г-н Анонимен30 август 2016 г., 20:24!
   Господине, все пак евреите се гордеят че Адам и Ева са техни прародители въпреки праведноста на първия и греха на втората! Така извеждат историята на своя народ от самата зора на времето! Те одавна са осъзнали че древната история дава права и облаги! Г-н Серафимов според мен се мъчи да постигне същото в тежка борба със сюрреалистичната ни официална и продажна ист. наука! Ако спечели, България ще получи подобаващо признание, предполагам! Г-н Серафимов, не знам като как ще се преборите с "дипломите", но определено сте смел мъж! Добра работа вършите, дано не ви пречупят и Господ да е с вас! Хубава статия! Прочетох я на един дъх!Научих нещо ново от нея!
   Владимир

   Изтриване
  6. Няма хора от желязо, или те пречупват, или те прегъват. За това съм се обградил с много приятели и поддръжници. Човек като е сам, е като една от стрелите на княз Кубрат. Имаш ли подкрепа си заедно с многото стрели от снопа и вече няма как да те скършат. Още преди да започна да публикувам знаех, че ще имам проблеми и съм взел мерки.

   Изтриване
  7. Така е! Прибавихте още една стрела в снопа си!
   Владимир

   Изтриване
 14. Една статия, която доказва че сте на прав път и предстои да бъде доказано генетично че българите нито сме славяни, нито сме тюрки, а сме наследници на траките.
  --------------
  Истини и митове за българския ген
  http://www.webcafe.bg/webcafe/obshtestvo/id_1528553982_Istini_i_mitove_za_balgarskiya_gen
  рез 2015-2016-та Десислава Нешева отново отива в Италия, защото там от 2014-та е въведен нов метод, чрез който може да се разчете целия митохондриален геном и по този начин се получават по-информативни и ясни резултати. Тя оптимизира този метод и разчита промени при пробите на траките.

  "Реално дотогава нямахме данни за траките и сега разчетохме целия митохондриален геном на траките като материал и се получиха резултати, които тепърва ще бъдат публикувани. Те все още не са разгласени", казва Деси, която гарантира, че всичко, което ще се разбере за траките, е още доста вълнуващо, защото променя много от схващанията за тяхното историческо присъствие.

  Тя загатва само, че траките седят малко по-встрани от българите и прабългарите в изследването, но това което е интересното е, че те са още по-отдалечени от гърците, сравнено с прабългарите.

  "Съвременните гърци смятат, че произхождат от траките - така твърдят историческите сведения, но изследването показва, че те са по-отдалечени от тях в сравнение със съвремените българи и прабългарите. Това може да промени изобщо трактовката на историята. И историците и антрополозите понякога скептично реагират на тези изследвания, но ето... генетиката не лъже", казва Деси.

  Тя се надява един ден на база на тези изследвания да бъде пренаписана историята за тракийските племена - история, която ни връща цели 5000 години назад.

  "Разбирате, че това е много значимо изследване, защото ДНК много трудно пада от тези проби, тъй като те са много стари. Да получиш разчитане на генома на подобна проба е изключително постижение... Работата с антични проби е много затруднена поради големия риск от замърсяване и реално много проби отпадат. От всичките 160 сме получили информация от 60. Те са с най-висок процент на достоверност".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Напълно логично е траките-българи по време на своите странствания да са запазили в по-голяма степен своя начален произход от трако-пеласгите останали на Балканите, между които са се инфилтрирали прииждащите данайци.

   Изтриване
  2. Проблемът с данайците се оказа по-сложен отколкото мислех. Заселването е на няколко вълни, като е въжможно първата вълна да са били наемници, които част от дедите ни са довели със себе си след своите странствания.

   Изтриване
  3. Със сигурност генетиката ще реши много от проблемите на историята, но няма да е от раз. Важното е, че сега е положено начало и то добро начало.

   Изтриване
 15. Поздрави Спароток!
  Истината излиза и то с безспорни доказателства!

  ОтговорИзтриване
 16. Погледнете снимка 8
  http://www.adventure-bulgaria.org/SkalniteRisunki_Photo_5.htm

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! Това е много интересно, а аз дори не бях чувал за тези скални рисунки. Те може да се окажат доста важни, надявам се да има публикации на специалисти, които са проучили въпроса.

   Изтриване
  2. О да, ето още един агент на спароток, който успешно и безукорно играе ролята на клакьор - шефа показва ' надписи' а агента добавя още мошенгии та да се омая читателя напълно и завинаги, но не си мислете, че всички са овце!

   Изтриване
  3. Хайде по-сериозно! Господинът предтавящ се като TheRock не е мой агент, никога не сме се виждали. Това, което той представя е не само истинско, но и уникално. Признах, че не ми е известно, а и добавих, че това е нещо от голяма важност.

   Критиката е хубаво нещо, но не е хубаво да се бърка критика със злословене.

   Изтриване
 17. На анонимния женомразец ,който смята,че Ева е причина за някакво проклятие над човечеството,ще кажа,че всичко,което се описва в Библията като случило се в рая има дълбок философски смисъл.Не искам да поучавам,но това,което става с ябълката от Дървото за познаване на добро и зло,това,че Адам ,,познава" жена(си),не е никакво проклятие,а цената на познанието.И в Писанието се казва,че мъдростта е горест.Ако не е трябвало да стане,нямаше и да стане,защото Бог всичко промисля.Благо-даря на Спараток!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приятелю, аз също „благо - даря“ на Спароток, но не и на теб за безсмислените локуми, които разтягаш. Това, поради което ме наричаш „женомразец“ не съм го измислил, а присъства в самата Библия, за разлика от някаква „ябълка“, която споменаваш. От „дълбокия философски смисъл“, който ни разясняваш чрез собствената си мъдрост, действително излиза, че „мъдростта е горест“. А иначе Божията мъдрост е много простичка, но може да се схване само от тия, на които им е дадено ...

   Изтриване
  2. P.S.
   Приятелю(или приятелко),
   Вече изказах мнение чия мъдрост би могла да се нарече „горест“. Иначе не разбирам къде в „Писанието“ съществува такава глупост. Думата многократно се среща, но тъкмо в противоположния смисъл, напр. Йов 28:18 „... защото цената на мъдростта е по-висока от скъпоценните камъни.“
   Блогът „Спароток“ е блог, който воюва за историческата истина, но това не значи, че трябва да се търпят манипулации от друг характер!

   Изтриване
 18. Виж сега бе сеафимов, ти разбираш ли изобщо каква институция е БАН, разбираш ли, че има институт по Тракология и работещите там са компетентните личности имащи правото да се произнесат кое какво е, схващаш ли го това изобщо? Какъв си ти та ще обявяваш някакви скални пукнатини за сензационни надписи, кой те упълномощи да се месиш в работата на истинските учени?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам намерение да вземам работата от ръцете на учените от БАН, но е редно те да я вършат както трябва. В Иститута по Тракология може да има доста способни хора, но има и такива, които пречат истината да излезе. Що се касае до скалните пукнатини, учен от БАН е определил, че това е надпис, а не игра на природата. Правен е естампаж, той позвалява да се види всичко по-ясно. Самата публикация е от работа, която е представена на конгрес по Тракология та не разбирам изобщо реакцията ти.

   Изтриване
  2. Институцията БАН не може да промени истината! Тя само манипулира общественото мнение чрез претенции за ВЕЛИКА наука. За тези, които не са чели Библията ще цитирам следните глави:
   Деяния на Светите апостоли: Деян. 14:1; В Икония те (Павла и Варнава) влязоха заедно в иудейската синагога и говореха тъй, че голямо множество иудеи и елини повярваха.

   Какво правят елините(гърците) заедно с евреите в синагогата? Евреите не допускат външни хора и не проповядват учението си навсякъде както хриситияните и мюсюлманите. Елините не са вярвали в Зевс и другите Олимпийски богове, а в Йехова!!!

   Деян. 14:6; те като узнаха прибягнаха в ликаонските градове Листра и Дервия и в техните околности, Деян. 14:7; и там благовестяха. Деян. 14:11; Деян. 14:12; И наричаха Варнава Зевс, а Павла Ермес, понеже той първенствуваше в говоренето.
   Деяния на Светите апостоли: Деян. 18:4; И всяка събота той говореше в синагогата и убеждаваше иудеи и елини. Деян. 18:4; А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония,.....
   Деян. 19:17; Това стана известно на всички иудеи и елини, които живееха в Ефес, и всички тях нападна страх; а името на господа Иисуса се величаеше.
   Деян. 20:2; а като премина ония места и даде много наставления на вярващите, дойде в Елада;

   Македония не е била в границите на Елада.Гърците няма как да са наследници на траките!!!Гърците нямат нищо общо с културата на Балканите. Пише го дори в Бибилията на Светия синод- превод от иврит!!!

   Деян. 20:3; Там престоя три месеца. И понеже иудеите направиха против него заговор, когато щеше да отплува за Сирия, той взе решение да се върне през Македония. Деян. 20:4; Деян. 20:5; Деян. 20:6;

   Бибилията е написана само преди две хиляди години! Тогава гърците все още не са вярвали в Олимпийските богове!!! Защо учените от БАН продължават да наричат "Гръцката митология" - гръцка и цялата култура на Балканите - елинска??? Нали са най-великите учени в България и най-добрата научна организация? Толкова са неуки, че ДОРИ И БИБЛИЯТА НЕ СА ПРОЧЕЛИ!!!

   Изтриване
  3. Мдааа, извън БАН наука няма и анатема на всеки дръзнал да оспори това! БАН са в небесата! Недостижими в своите постижения, едва ли не богове! Но ако благоволят лекинко тези богове, да погледнат надолу към нас, обикновените хора ще видят че одавна вече не им кадим тамян и че вярата ни в непогрешимоста им е заменена от друга вяра - истината!
   Владимир

   Изтриване
 19. Аз бих коментирала проф.Лалчев,че комбинацията трябва да се чете като DU/ДУ..
  А защо не да се чете УД ? Във всички клонове на индо-европейската традиция руната УД е символ на мъжкия член -фалос,древнославянския? бог УД е свързан с плодородна творческата сила, трансформираща хаоса .. това е Ерос при гърците.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никога не съм чувал за индоевропейска традиция в областта на руните, нито пък за бог Уд. Да нямате предвид шумерския Уту ?

   Изтриване
  2. Уту е шумерския бог-слънце, а УД еславянски-на зачатието и любовта. Славянската дума "уд" се е използвала в Българския език до 40-те години и означава крайник, разчленение, член.Например П.Дънов казва: ..защото тялото не е един уд, а мног0..и ако страда един уд, всички удове страдат ....и т.н

   Изтриване
  3. PS.Извинете за лошия правопис,изпуснат определителен член > шумерскияТ и т.н.,както и проблеми с клавиатурата - отдавна е за смяна :-)

   Изтриване
  4. Ще Ви призная, че не бях чувал за думата уд, а тя наистина си съществува, просто е рядка. Макс Фасмер търси връзка със санскритския глагол vadhati - той бие.

   Изтриване
  5. Шумерския бог-слънце „Уту“ и санскритския глагол „vadhati“( ТОЙ БИЕ ). Поразителна е приликата с тракийския бог „Перкун“( ПЕРКАЩИЯ ).

   Изтриване
  6. До един Анонимен относно:"УД древнославянски" можете ли да дадете източник за твърдението си?Аз не съм чувал да съществува нещо като"древно славянски" и не е ли крайно време дс спрете да изнасилвате историята!

   Изтриване
 20. До господин (другаря) анонимен 12:48.
  Да има институт по Тракология. Да работят там разни хора. Само, че някой да е прочел някъде нещо качено от тях в последно време. Аз лично не съм. Направиха се толкова нови открития напоследък и каква е тяхната реакция: ГРЪМКО МЪЛЧАНИЕ. Май тези хора само ходят на работа и си вземат заплатите. Единственият отговор за тяхното мълчание е, че за това им се плаща, а не да популяризират откритията. За тяхната компетентност не знам какво да мисля, след като наскоро гледах филм за Тракийските гробници и Валерия Фол се изказа, че траките били големи майстори, след като можели да строят гробници под земята.
  Другото за което не ги разбирам всички анонимни хейтъри е тяхната злоба. Да. Не си съгласен с написаното. Да. Не ти харесва, че хората имат различно мнение от това на БАН. Ти като знаеш толкова много напиши, дай линк, покажи къде са грешките, както би постъпил един интелигентен човек. Всичко останало е злоба.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кой да отговори? Валерия Фол??? Боже опази!!! А кой ще й плати мнооого тлъст хонорар за глупостите ???

   Изтриване
 21. Здравейте г-н Серафимов.
  Поздравления за труда който полагате

  Как ще коментирате изследванията на Ренета Джунова и Мила Салахи на тракийската писменост.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В добрите намерения и родолюбието на двете дами не се съмнявам изобщо, но ние имаме различни методи на работа.

   Изтриване
  2. Само с добри намерения не става.Вижте какво пищат в ФБ-а си:А сега да видим какво ни разказва самата плочица от Русе,която е
   обозначаващ знак за род.
   Оригинален текст:
   Ос уи ио ик Идо Вити.
   Ило сок види.
   Тил уи Илоси уо.
   Съвременен текст:
   Преплуваха водата при Вит(река в България0.
   От Ило(селището Или,в ареала на Пловдивска област) разстроиха видите( племе,което е неизвестно,но е много близко до днешното Видин и крепостта Вида),
   от пътя през водата и Илос( Илис,Елис-Господа на Тракия) единият.
   Тук вече наблюдаваме преминаване на гласната И в О и твърдост в говора запазена до днес в диалектите на северозападна България.Нещо,което още един път показва,че нашият съвременен български език е запазеният в развит вариант първо-езика!!!!
   Хубав ден!!!
   Автори:Рени Джунова и Мила Салахи
   Е такъв превод е просто ..1.тракийско племе Види ( около Видин:-), а не е много младо това име Видин та да има *непознато*племе там?Имало е тимахи , около тях мизи и трибали,ама види :-) 2. А кой е този*Илис,Елис-Господа на Тракия*, е как г-н Серафимов никои историк не го е цитирал тук там - толкова важен господ на траките?3го .Не се ли казвала р.Вит с друго име по тракийско време? Не беше ли Artanya , после Utus по римско? и т.н ..с 2 думи, незнам какво са превеждали, ама нещо не става за нищо дори за аматьор с хоби история :-)

   Изтриване
  3. Преводът е доста странен като се има предвид, че Видин е сравнително ново име. Най-старото известно име е Бонония, селището е било крепост от така наречения Limes Pannoniae.

   Никога не съм чувал за тракийско божество Илис, Елис. Не са ми известни епиграфски паметници, нито свидетелства на стари автори относно тракийско божество с такова име.

   Вит, наистина е Утус по време на Античността, не зная за по-старо име. Артанес е също приток на река Дунав, но мисля, че тече в земите на кробизите, докато Утус-Вит е от земите на гетите.

   Изтриване
  4. Тракийските находки във Видин са на дъбочина 5 - 6 метра и са датирани от VI в. пр. Хр.Тракийското име на селището е неизвестно,според някои изследователи се наричало Пандон (Бандун), което означава блатна земя.Най-ранните писмени сведения за града датират от III в. пр. Хр.,когато келтите построяват крепостен стан с името Дънония, означаващо високо и укрепено място.

   Изтриване
  5. Вижте, всеки има право на лично виждане, но то трябва да се подкрепи с нещо. Не става на принципа - тъй ми се чини. Или има сведения за дадено име, или не.

   За Дънония не съм чувал изобщо, да нямате предвид Дунака, Дунас? Това обаче е древно име на Рила, а не на Видин, чието най-древно регистрирано название е Бонония.

   Изтриване
  6. Да се чете Дунония-не с Ъ, сегашните видинчани казват ДАнония , и после наречен Бонония от римляните
   Encyclopædia Britannica
   Vidin occupies the site of an old Celtic settlement, Dunonia, founded in the 3rd century bc and fortified by the Romans as Bononia. (www.britannica.com/place/Vidin)

   Изтриване
  7. Честно казано озадачен съм откъде съставителите на Британика са почерпили сведенията си. Нали някой стар автор трябва да се споменал селище с име Дунония на мястото на Видин? Защо Синги-дунум и Новио-дунум ще се запазят, а въпросното Дунония ще бъде префасонирано на Бонония?

   Ще Ви бъда много благодарен, ако ме уведомите кой стар автор е споменал селището Дунония, наречено по-късно Бонония.

   Изтриване
 22. Уважаеми господин Серафимов, защо все още в България използваме турско-арабски названия? Сакар на турски означава сух, както и Мусала означава мус аллах или виж бога. Борим се да утвърдим факта, че сме наследници на местното население траки, но нехаем за наименованията на населени места , планински масиви или водни басейни натрапени ни от завоевателите. Да, това е извън темата, но е важно за утвърждаването на българщината. В статията сте публикували снимка на "Слънчеви символи по скали край Палеокастро, Сакар Планина". Никога не съм посещавал това място, но гледайки снимката мисля, че това са следи от работа на режещ инструмент, както съвременните сонди за изрязване на бетон и камъни с така наречените "бор корони". Според мен ясно са видими следите от изрязване на скален материал от механична сонда. И учените от БАН наричат това "слънчеви дискове"? С какви инструменти и как сакалата е изрязана толкова симетрично, че дори и вековната ерозия не е повлияла на формата им! Ако в действителност на територията на планината е извършвана някаква техническа дейност, може да се предположи, че надписите са белези за означаване на местата за дейността и характеристиката на действието за сведение на древните технически изпълнители. Тогава би следвало да потърсим, кои са били тези технологично развити същества и какво общо имат с траките, не с Шумер.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ваше право е да се съмнявате в автентичността на слънчевите дискове. Мога да Ви уверя обаче, че тези обекти са съществували доста преди времето у нас са въведени сонди способни да изрежат дълбок отвор в скала.

   Използваните инструменти са длета, с длета са дялани и каменните саркофази от тракийските гробници. Ваян е не само варовик, но дори и гранит.

   Изтриване
  2. Уважаеми господин Серафимов, напротив, никак не се съмнявам в автентичността на така наречените "слънчеви дискове". Исках само да подчертая, че тези, които са обработвали скалите са имали технически съоръжения поне на днешното техническо равнище, а дори и по-високо. Също така най-малкото съм озадачен, че археолози и историци поставят някакви удобни за тяхното "разбиране" названия, без да се консултират със специалисти от други области на науката. Обичайно, тяхното мнение е последна инстанция. Точно поради това, че тези обекти са съществували в дълбока древност, може би в зората на историята, изказах мнение, че технологично развитите същества, чиято дейност виждаме в Сакар планина, са работили много преди тези от "първата цивилизация" на света Шумер. Многократно е подчертавано, че траките са били едри светли хора, "богоподобни". Тук е и Хиперборея където с въздушен кораб е пътувал Аполон. Така, че моето мнение е, нашите предци са били високоразвити технологично същества, създали съвършени златни предмети и скулптори. В такъв случай те са имали необходимото технологично оборудване и за обработка на камък. Моля Ви, опитайте дори и с най-доброто съвременно длето да обработите дори варовиков камък, да не говорим за твърдия гранит. Колко време би Ви отнело и резултатът с такива съвършени окръжности и прави ли ще бъде. Опитайте. Може и "специалистите" от БАН и СУ да си направят лабораторна работилница.

   Изтриване
  3. Няма съмнение, че предците ни са притежавали технологии, които са били непознати за други народи. Що се отнася до характеристиките и определенията давани от археолози и истоирици, доста от тези хора имат талант, но имат и влиятелни шефове, които не блестят с интелект, но разполагат с власт. Това е един от основните проблеми на българската наука.

   Изтриване
  4. Уважаеми господин Серафимов, извинявам се за нахалството , че отново пиша в вашият форум но мисля, че самите ние, българите не си вярваме, че можем нещо, че сме на много по-високо интелектуално равнище от другите народности. За това е и стремежът у другите да ни унижават, а ние го приемаме като закономерност. Един очеваден пример, невзрачните британци говорят и пишат за България и българите само лиши или нищо! Явно имат спомени, не много приятни за тях. Но лошото е, че ние нямаме спомени и желание да докажем мощта си, а обсъждаме едни или други, противопоставяйки ги, кой е по-добрият. Лично аз искам ние да докажем нашата духовна и технологична сила, която генетично е заложена у всеки един българин, но е в латентно състояние.

   Изтриване
 23. "Жалко не е останало от вековете в съвремието поне едно близко по звучене женско (пък и мъжко) име близко до Епта по нашите земи.'

  А Ефтимия, Ефтим,. Ефка , не ви ли звучи като Епта?
  От къде тези хора 23-та година са кръстили така дъщеря си.Мислих си че това име е латинско.
  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Евтим, Ефтим са гръцки имена със значение благодушен, благосърдечен.

   Изтриване
 24. https://www.youtube.com/watch?v=S5no6Y-RHgQ

  Ето тук, Библията е преписана от Епоса на гилгамеш от Месопотамия писана от Царя на Кутите.

  А тук ще се запитате дали Адам и Ева не са българи.
  https://www.youtube.com/watch?v=3XAvX0ERwT0

  Мнения на учени.

  Рорик
  .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трябва да благодарим на чичко Рорик за безкрайно интересните линкове, без да държим сметка, че той самият прави понякога много шантави изказвания. Линковете, струва ми се, говорят, че ледовете в БАН се пропукват, щом като и техни сътрудници се ориентират в съзвучие с мнението на нашия Павел Серафимов. Ако греша, разчитам че Г-н Серафимов ще ме поправи.
   Линковете дават основа за много интересни дискусии. Що означава „божий народ“, при положение, че не някакъв бог, а самите българи се самопровъзгласяват за такива?! И не само това, но и сами си измислят боговете, които почитат. И случайност ли е, че световният потоп се излива тъкмо над тази високо развита цивилизация?
   Чичко Рорик заключава, че „Библията е преписана от епоса на Гилгамеш“, с което иска като че ли да ни внуши, че става дума за един плагиат! Но чисто еврейската история започва от Аврам, който е роден тъкмо в Месопотамия. А в Библията за първи път се явява една Божествена Личност, която търси духовна връзка с човека, докато в религията на ведите нещата стоят доста по-мъгляво.
   Библията също говори за различни духовни същества, които би могло да се считат за „богове“, особено за един, който е бил толкова велик, че е искал да властва над всички останали. Но той просто не си е направил добре сметката как ще погледне на това Единственият и е бил изхвърлен заедно с неговите превратаджии от Божието присъствие. Интересен въпрос е: това ли са „боговете“, с които са контактували първите хора на Земята, за да придобият от тях най-висши умения?
   Не би било лошо да имаме самочувствие на „божи народ“. Но нека не забравяме за превъзнеслия се Луцифер и за един друг „божи народ“, който много загуби от такова превъзнасяне.
   Повече самочувствие – да ! Но да не забравяме и за написаното: „Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат!“

   Изтриване
 25. "Евтим, Ефтим са гръцки имена със значение благодушен, благосърдечен.
  Знаещият сте вие. Сигурно е така. На мен само ми се искаше да е нещо елинско.
  А Бдин , за Видин?
  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отклоняваме се от темата, но на мен лично ми се иска Павел да напише нещо за траките около р.Вит,разделяла две тракийски племена: трибали (западно от реката) и кробизи (източно от нея).Това е хипотеза, има няколко тракииски могили и селища около с.Дерманци и още се помни легендата за "..горската нимфа Дерманка. Тя била една от трите помощнички на тракийския бог на здравето „Панака“, който изцелявал всички болести. Той имал голямо светилище при изворите на река Панега. За нея (Дерманка), траките са пеели и песни." Е може и да е видоизменена през вековете , дали Панака е бог-лечител или става въпрос за Асклепий и една от дъщерите му - Панацея? Павел е споменавал в по-стари статии за бог на здравето Виту/Витус..а дали пък тракийското име на реката си е било Вит,на този бог -поради много лечебни минерални извори там и т.н.
   Бона

   Изтриване
 26. "Чичко Рорик заключава, че „Библията е преписана от епоса на Гилгамеш“, с което иска като че ли да ни внуши, че става дума за един плагиат!"

  Не аз правя това заключение. Водещата го прави.
  Те журналистите се чудят как да привлекат вниманието ни.Не винаги ми харесват,със сензациите с които ни заливат, но как да чуем иначе хората които имат какво да ни кажат.

  Рорик.

  ОтговорИзтриване
 27. В Несебър русофилите (руснаци и „породисти” несебърски помияри) си имат не един, а цели ДВА КЛУБА НА РУСОФИЛА, и в Новия град, и в Стария Несебър, където винаги е гъчкано (според думите на един стар несебърлия) с рублофилски фенове и пада голяма алкохолна веселба.

  Снимах това чудо невиждано, илюстрация на т.н. „стокхолмски синдром” в Новия град и на път за Стария град минах през единствената действаща църква в Несебър „Успение Богородично” . Беше трудно да вляза, защото пространството вътре беше изцяло заето от червендалести „миряни” по къси гащи и „мирянки” в басмени рокли и забрадки, всичките коленичили по мозайките в поза, странно наподобяваща на молещите се в джамия мюсюлмани.

  Поогледах се удивено наоколо и о, каква изненада! Старинната църковна утвар е сменена с нова! Вместо сребърните светилници, от тавана висят огромни, боядисани със златен бронз рингове, с вградени по тях ДВУГЛАВИ РУСКИ ОРЛИ- СИМВОЛ НА РУСКАТА ДЪРЖАВНОСТ! Около колоните са наредени бронзирани руски икони, поставени в двуметрови дървени или метални стойки и също с вградени около 50-60 см. двуглави орли! Двуглави орли и пауни се дуят от ковьорите и килимите пред олтара, от сувенирите и църковната литература, която СЕ ПРОДАВА (!), заедно с различни видове руски чай, „билкови”водки и „български” ликьори.

  ТЪРГОВЦИТЕ ВЕЧЕ СА В ХРАМА!

  Попитах две от жениците, облечени в черно, които се опитваха да си проправят път сред „нагъзурченото” ( с извинение, но не и към „министър председателя” Борисов!) множество наоколо, откога и защо е тази промяна? Едната ми отговори шепнешком, че всичко е започнало преди 1-2 години, когато първо са сменили централната икона от олтара с „тая”. Останало само едното око от предишната, което стои там. И тя посочи над отсрещния постер за сувенири, откъдето безмълвно гледаше към нас окото на Светата майка. А другата, пак шепнешком, допълни: „Какво се чудите, не виждате ли, че то вече няма държава! Това тук не е държава, не защитава нито народа, нито земята си!”

  Запитах се къде ли е старата църковна утвар и средновековните български икони? Дали въобще са запазени ?

  Към сградата има вход за църковен музей с три барелефа на стената отвън – на Васил Левски, на Христо Ботев и на Стефан Стамболов с подписите им! Вероятно са дело на някой местен, държавнически мислещ мъж или жена от Несебър, опитал се да съхрани народната памет, но този музей НИКОГА НЕ Е ОТВОРЕН!

  ДЪРЖАТ ГО ЗАТВОРЕН СЪЩИТЕ РОДООТСТЪПНИЦИ – ИЗМЕКЯРИ, КОИТО ВКАРАХА ТЪРГОВЦИТЕ С ВЯРАТА НИ В ХРАМА!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тъжна история, но защо не направите свой блог и да доразвиете темата там давайки нужното внимание, а и продължавйки я с постоянство?

   Изтриване
 28. Мерси за редкия материал) Разшифровката "УД" би било грешна посока. В Библии есть упоминание о жене, которая порицается за то, что может схватить обидчика своего мужа за «срамный уд» (Второзаконие 25:11). Академик О.Трубачев, научный руководитель перевода Словаря М.Фасмера, приводит (не своё) мнение, что «уд» связано со словами «зреть», «набухать», а также «вымя». http://blogs.7iskusstv.com/?p=52344 но най-смешното е, че думата е българска! https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%B4 виж Этимология

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много наши думи са заети от други народи, като същевременно тези думи са изпаднали от нашия речник.

   Изтриване