9.07.2016 г.

НЕСЕБЪР И НЕГОВИТЕ ТРАКИ


Всички селища по нашето Черноморие са красиви, но Несебър има особен чар. Както благоприятното разположение, така и големия брой оцелели антични постройки допринасят за необикновения дух на града. За първи път мястото e споменато от Херодот под името Месамбрия/Μεσαμβρία- Her.VI.33. Друг вариант на името получаваме от Страбон, който твърди, че в по-стари времена селището е познато като Меневрия/Μενεβρία- Strab.VII.6.1.  По-късно Стефан Византийски пише, че градът е основан от човек с име Мелса и поради това се нарича Мелсембрия/ Μελσεμβρία - St.Byz. Ethn. Едно хилядолетие след Страбон, Несебър е наречен  Месембрия/Μεσημβρία от продължителят на Теофан –GIBI V, c.112, но Псевдо Симеон използва названието Мемнембрия/Μεμνεμβρία  , като твърди, че то идва от името на тракиеца Мемнос - GIBI V, c.176. В други стари извори се среща дори вариация Медамбрия/Μεδαμβρία - БЕР, T III, c.755.Описвайки черноморския бряг, Плиний Стари споменава Анхиало и предава името на Несебър като Messembria, като допълва, че в миналото там е имало селище с име Меса/Messa- “nunc in ora Mesembria, Anchialum, ubi Messa fuerat”- Plin.IV.43. По монети от времето на Античността се среща Μεταμβρία, но и Μεσημβρία.Не само частицата брия/врия-град показва, че името на града е тракийско, но и неспособността на гръцките летописци да дадат точно обяснение на значението.Tе са принудени да търсят различни легендарни личности – Мелса, Менес, Мемнос в опити да разгадаят названието. Ясно е, че селището не е основавано от южните ни съседи, а от дедите ни, чийто език е бил доста по-различен от гръцкия.

Трудно е да се каже със сигурност какво означава Месембрия/ Μεσημβρία. Владимир Георгиев предполага, че първата частица идва от епитета на тракийския бог Мезен/ Μεζην и в древността градът е наричан *Mezen-bria-градът на бога-конник - БЕР, T III, c.755.

Предположението на Георгиев не е лишено от логика. Все пак съществува град Аполония – кръстен на Аполон, Дионисополис пък е по името на бог Дионис. Възможно е названието Месембрия да е вдъхновено от това на божеството Мезен/Μεζην, но поне на този момент на територията на града не е намерено светилище на Хероса. Неотдавна археолозите се натъкнаха на оброчна плочка с бога-конник, но един артефакт не може да докаже, че името на града е взаимствано от името на Мезен/ Μεζην.

Не трябва да забравяме и това, че по монетите на града са изобразявани Дионис, Корибантите, Асклепий, Деметра, Кибела, Хермес, Херакъл, Атина, а също така и римската богиня  Конкордия. Докато не се намерят повече данни свидетелстващи за силен култ към бога-конник е твърде прибързано да се приеме, че Месембрия е вдъпновено от името на Мезен.

В такъв случай е по-разумно да приемем, че Месембрия идва от по-старото, споменато от Плиний селище Меса. Тълкуване може да се направи със стблг. глагол мѣшѫ-меся, смесвам, разбърквам, т.е. касае се за град, в който са се смесили две, или повече  племена.

За тълкуването на брия/врия, Вл. Георгиев предлага стблг.(за)вьрѭ, врьти – “Траките и техния език”, с.13., т.е. значението е оградено, затворено, укрепено място. Може да се добави и стблг./стчсл. вереи-крепост. Реално селищата от тип брия/врия са укрепени места, а това означава, че тракийската глоса е обяснима с българска дума.

Нека видим и как стои въпроса с древното население обитавало красивия черноморски град. Край Несебър са земите на тракийските племена  Νιψαίοι/нипсеи и  Κυρμιάναι/ кюрмиани. Научаваме за това от бащата на историята Херодот, който описва похода на персийския цар Дарий в тракийските земи – Her.IV.93. Георги Mихайлов причислява нипсеите и кюрмияните към групата на тюните  (тините) –“Траките”, с.74. Фактът, че региона е обитаван от две племена по време на Античността е в полза на виждането, че Messa означава град, в който са се смесили две, или повече  племена.

Името на нипсеите идва навярно от названието на извора (реката) Νίψ, Νιβος (Нипс, Нива). За него споменава Светлана Янакиева цитирайки Херодиан и уточнявайки, че хидронимът Νίψ, Νιβος е образуван от същата основа както и  племенното име Νιψαίοι, това на транипсите -Τρανιψαίοι, а дори и това на град Нива-Νιβας.

Янакиева представя виждането на Томашек, че Νίψ, Νιβος идва от и.е. *nebh-“hervorquellen (набъбвам) като в ст.инд. nabh “Öffnung, Quelle” (отвор, извор) - C.Янакиева, “Тракийската Хидронимия”, с. 98.

По-скоро обаче хидронимът Нипс, от който е изведено името на нипсеите е свързан със санскритската дума nabhasa- небеса, влага, име на месец от дъждовния сезон и разбира се с нашите думи небеса, нибе-небе диал.Сродни са също гр. νέφος-облак, мъгла, лат.nebula-мъгла. По същия начин са образувани тракийските племенни имена стрюмони и тимаки – от названията на реките Стрюмон-Струма и Тимакос-Тимок.

Подлагайки на анализ името на кюрмианите, Димитър Дечев споменава за Аполон Кюрмиленос, сравнява с галската думи курми/κοῦρμι-вид бира, галското лично име Curmissus, писидийското название на селище Кюрмаса  и др. Кюрмиани може да се обясни с българската дума кърма, чието най-древно значение е храна. В такъв случай кюрмиани би трябвало да означава – хора търгуващи с храни.

Не само корена кюрм от тракийския етноним кюрмиaни се тълкува с българската дума кърма, но и наставката –ани е типична за българската граматика понеже бива използвана за образуване на местни имена като сопотч-ани, родопч-ани, пловдивч-ани.

Както кюрмианите, така и нипсеите биват причислявани към тракийското племе тюни/ Θυνοί (тини). Те са известни като опасни бойци, опитни в нощните нападения. При поход на одриския цар Терес срещу тюните, те унищожават голяма част от армията му и отнемат обоза й - Xen.Anab.7.2.  

Димитър Дечев търси обяснение за името на тези хора с и.е. teподувам, давайки пример с авест. tav-сила, мощ, tavah-мощ, сила- “Характеристика на тракийския език”, с.6. За значението Дечев е прав, смисъла на етнонима тюни е подути, едри, силни. Обяснение обаче получаваме със стблг. доунти-подухвам, т.е. издувам.  Сродна е гръцката, или по-скоро пеласгийска дума δύνᾰσις– сила, мощ.

До V век пр. Христа племената от групата на тюните са силни и владеят Югоизточна Тракия. С появата на Одриското Царство влиянието на тюните е силно ограничено, те са подчинени от одриските монарси. Въпреки това, половин хилядолетие по-късно, споменът за тюните не е изчезнал. Страбон споменава, че областта от Аполония (Созопол) до Салмудесос (Мидия/Къйъкьой, Турция) носи името Тюния- Strab.12.3.3.

Освен черноморската Месембрия има и друго селище с подобно име в земите на древна Тракия. Става дума за построената от жителите на Самотраки Месaмбрия/ Μεσαμβρίη –Her.VII.108. Тя се намира на брега на Бяло Море, недалеч от град Стрюме, явно някъде в делтата на река Струма.

Поради оскъдните данни е трудно да се определи каква точно е връзката между черноморското и беломорскоко селище носещи имена ΜεσαμβρίηΜεσαμβρία.

Възможно е през Бронзовата епоха нипсеите и кюрмианите да са обитавали долината на Струма, но след като са принудени да напуснат земите си, тези хора са се заселили на ново място, по Черноморското крайбрежие където са основали нов град Месембрия.

В подкрепа на това предположение е факта, че в близост до намиращият се недалеч от река Струма град Солун е локализирано тракийско селище Νίβας, а Херодиан обяснява, че Нипс, Нивос /Νίψ, Νιβος е (тракийско) име на извор (река)  - С.Янакиева, “Тракийската хидронимия“, с.98. Разбира се без повече данни, това си остава само едно предположение, нищо повече.

Реално, интерес за нас представлява черноморската Месембрия-Несебър. Въпреки, че е смятана за колония на гърци от Мегара, селището е тракийско. Дедите ни са го населявали от незапомнени времена. За това е допринесло стратегическото разположение на мястото. Полуостровът е лесен за защита, а предлага и удобно пристаниище. Много преди гърците да прекосят Босфора и да навлезат в Черно Море, предците ни са търгували не само с други селища от черноморското крайбрежие, но и с богатите градове край Средиземно Море, като през XII-XI век пр. Христа стигат дори до Египет.

Как и защо далечните ни предци познати навремето под името траки губят позицията си на силен морски народ все още не е ясно. Възможно е да се касае за бавен процес, който е дирижиран от чужденци. Морската търговия е важна за икомиката, а държава имаща силна икономика е и силен противник. Както и повечето други крайморски градове, Месембрия-Несебър е постепенно инфилтрирана от чужди хора, който с течение на времето надминават по брой местното население и започват да играят доминатна роля в управлението на града.

Трябва да се признае обаче, че старите управители на Месембрия-Несебър са били умни хора. Владели са изкуството на политиката до съвършенство и това спомага града им да не пострада нито при персийските, нито при келтските и римски нашествия. Поддържани са приятелски отношения с Келтското Царство на Кавар, а също и с владетеля  на Понтийското Царство Митридат. За разлика от съседната Аполония, Месембрия не е подложена на грабеж от римляните.

В по-късни времена, през Средновековието съдбата на селището е променлива, то ту е в ръцете на дедите ни, ту e под властта на Римската Империя (Византия). В края на XIV век Несебър е превзет от рицарите на Амадей Савойски, които обаче го продават на Византия. Само стотина години по-късно перлата на Черноморието вече е в ръцете на Османската Империя и се започва дълъг период на упадък. С идването на Освобождението населението получава нова възможност да възроди града си и го прави блестящо.


Това е последната ми публикация на този момент, възможно е да продължа в края на август, или началото на септември. Желая на всички приятели изпълнено с хубави преживявания лято!


Използвана литература:

1.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
2.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
3.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
4.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
5.Д.Дечев, Характеристика на тракийския език, БАН, София, 1952;
6.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
7.С.Янакиева, Тракийската Хидронимия, Studia Thracica 12, Изд. Марин Дринов, София, 2009;
8.Несебър, България http://pravoslavieto.com/hramove/nesebar/index.htm


116 коментара:

 1. В Солун има същите църкви, като тези в Несебър, които са реставрирани и в тях се отслужва литургия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е, не съм посещавал Солун и сега имам още една причина да го направя.

   Изтриване
 2. Въпреки честата смяна на владеещите града през 14 -15 в. Несебър запазва положението си на водещ център на архитектурата, изобразителното изкуство и книжовността в Българското Черноморие независимо от видимия възход, който настъпва в това отношение в Созопол и Варна - в тамошните манастири са съществували скриптории с отколешни и добре поддържани традиции - мрежата от метоси към манастирите държи възходящо културното развитие на града през всичките години в Османската Империя - тепърва ще се разкриват достиженията, защото рано или късно ще се прочетат и тук османските хроники. Средновековният Несебър е явление в градския живот на България и Балканския полуостров - без особено големи сътресения изживява и турското завладяване - съхраняването на традициите и градския живот са били необходими на завоевателите за поддържане на стопанската дейност и Месемврия си остава водещо черноморско пристанище, а това го поддържа като голям градски център с активен стопански живот и търговия не само с цялата огромна империя, но и с Европа и Египет. Този топъл морски град съчетава предимствата да живееш зад стените, дори да си обикновен гражданин, мекия климат с добрия "бизнес климат"на големия търговски трафик. За обикновен човек - обущар, кожухар, грънчар, бръснар, зидар, кръчмар, който си изкарва хляба със занаят или за дребния търговец на рибния пазар, моряк, прост рибар това е много добре, който и да управлява и владее града - важното е данъците да са поносими (без значение на коя корона ги плащаш), правосъдието да е честно. И през годините на османско владичество икономическият и културният живот там не секват. Построени са църкви, изписват се икони. Развива се лозарството по меките хълмове над града. Пристанището на Несебър продължава да бъде главен външнотърговски център на Черно море. Някои от манастирите и метосите около Несебър просъществуват чак до 18 – 19 в.(читалищата поемат социалните функции на метосите, което намалява влиянието на БПЦ, за да се подчини пак на гръцката). Запазени са много къщи от периода на Възраждането – типични представители на черноморската архитектура, като и много вятърни мелници, обществени бани и чешми.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какво да добавя освен - това е един добър пример как се постига благополучие.

   Изтриване
  2. За благополчиета на Несебър по време на Османската Импирия не мога да кажа нищо, но по отношение на Варна бих Ви препоръчал - Руски пътеписи за българските земи XVII—XIX век http://www.promacedonia.org/rp/index.htm , по специално Юрий Венелин - http://www.promacedonia.org/rp/rp_11.htm , това е директен линк към часта с него.
   Впрочем там има и интересен момент свързан с името Атила. Жалко че пълните му дневници не са публикувани.
   Надявам се че като прочетете написаното там, ще си промените мнението за просперитета на Българите в Османската Империя.
   В. Янков

   Изтриване
 3. А имаме и български владетел с името Кормисош!
  Поздрави!
  Дръж руските кучета далеч от този блог!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги гоподине, моит комплименти за наблютателността! Действително името Кормисош е свързано с това на кирмианите.

   Нека обаче да се разберем за нещо - не си падам по грубостите, а и сега са такива времена, че трябва да се търси приятелство, а не да се създават нови врагове.

   Всяка война си има цена и тя е винаги доста по-висока от предвиденото. Най-добрия начин да спечелиш една война е като не я започваш.

   Изтриване
  2. До анонимен отговарящ на TheRock:

   Прощавайте, но няма как да пусна коментара Ви. По-горе уточних, че не си падам по грубите изрази. Разбирам реакцията, а и недоволството Ви, но винаги има начин да се реагира по културен начин. Направете го и коментара Ви ще бъде допуснат.

   Изтриване
 4. http://www.ancient-nessebar.com/html/main_bg.php?menu=his - В края на VI в. пр. Хр. в селището пристигат първите гръцки колонисти - дорийци по произход. Градът бързо се разраства и се превръща в типичен гръцки полис със съответната структура, функции и управление.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Темата е различна - траките обитаващи Несебър и земите край него.

   Изтриване
 5. Чудно как, след като няма държава Гърция има "гръцки" колонии по черноморското крайбрежие? Или те са живеели в квартали-гета всред местното население. След като африканците от Етиопия, поданици на Савската царица, на финикийски кораби са превозени в Аркадия, впоследствие наречени гърци, но по същество семити, ще могат да владеят населено място заобиколено от местни жители, ако не са добронамерени спрямо тях. Много неясноти и понятия в историята. Също и легендата за аргонавтите,Златното руно, Арарат-Армения и пътуването по река Дунав.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Южните ни съседи може да не са се самоопределяли като гърци, но името гърци вече е наложено за тях и е редно да се използва.

   Нашите деди не са се разпознавали под името траки, но това название се е наложило и се ползва както от историци, така и от езиковеди.

   Изтриване
 6. Г-н Серафимов,

  Споделям напълно становището Ви срещу грубостите и мнението Ви за най-добрата война. Мисля, че то съвпада в последно време с това, изказано и от нашия премиер. Но не ми става ясно дали мислите, че „благополучието се постига“, когато „влиянието на БПЦ намалява, за да се подчини пак на гръцката“ ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Когато нещо не Ви допада е най-разумно да се съберете със съмишленици и да решите какво може и какво трябва да се направи по въпроса. Само с недоволство не става, все едно да гледаш как къщата ти гори, но вместо да гасиш пожара, да стоиш безучастен и да недоволстваш, че е станало нещо лошо.

   Изтриване
 7. До TheRock:

  Мисля, че бях пределно ясен когато подчертах, че не ми допада грубия тон. След като не можете да покажете и минималното уважение, нямате място тук, избягвайте този блог, коментарите Ви няма да бъдат допускани.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да наречеш нещо с истинското му име не е грубост.
   Толкова ли ви е страх от руснаците уважаеми Спароток?

   Изтриване
  2. И към кого да покажа уважение, към вас или къв руснаците, които изопачават българската история.
   Мисля, че вие сте за истината.
   Как според вас може да бъде наречен човек, който краде и изопачава чужда история?
   Смятам, че "куче" е най-мекият израз който може да бъде използван.
   Защо тогава допускате коментари на хора, които хулят вас и България?

   Изтриване
  3. До TheRock:

   Точно Вие, който се криете по някакъв смешен псевдоним да ми говорите за страх?

   Уважавам мъжкарите, тези, дори и тези, които имат виждания различни от моите. Презирам страхливците, които бълват омраза, а нямат капка смелост да покажат лицето и името си. Точно от такива хора никога няма да приема съвет.

   Да, много руски учени са допринесли за заблудите в българската история, но е редно като се каже за едни, да се каже и за други, иначе е демагогия, а демагогията няма нищо общо с историята. Демагогията се лансира от непочтени хора, които често крият самоличността си.

   Ще съберете ли смелост да представите списък, като посочите и етническия прозход на историците създали лъжи за нас? Аз ще съм Ви благодарен, ако ми представите нещо ново, което не познавам. Ако се окаже, че поне 60% от учените създали заблуди за нас са етнически руснаци, аз ще направя проверка и ще пусна отделна тема по този въпрос.

   Нека да ви дам пример как трябва да е:

   Август Шльоцер - германец

   Йохан Тунман - швед

   Йохан Енгел - австриец

   Вилхелм Томашек - чех

   Павел Шафарик - чешки евреин

   Константин Иречек - чешки евреин

   Фьодор Успенки - руснак

   Армин Вамбери- евреин

   Лев Гумильов - руснак

   Владимир Генинг - немец живеещ в Русия

   Николай Державин - руснак поддържащ иранския произход на българите

   Николай Мар - руснак поддържащ иранския произход на българите

   Геза Фехер - унгарски евреин

   Юлиус Клапрот - немец

   Самуил Бронщайн - руски евреин

   Дина Мухина-Станишева - украинска еврейка

   Рина Усикова - рускиня


   Надявам се да намерите почтеност да допълните списъка и да ме убедите с факти, а не с истерии.


   Прочее, каквато и да е реалността, аз няма да намразя нито руснаци, нито евреи, нито немци, или каквито и да е било други хора. Действията на индивида не бива да се проектират като грях извършен от цял народ. Всеки народ си има светци и злодеи, ние не правим изключение. Омразата господине е не само нещо негативно, но и контрапродуктивно, живот пропит с омраза е кратък и горчив, а не това заслужава България.

   Изтриване
  4. Здравейте, за пръв път коментирам. Аз изучавам Юлиус Клапрот като авторитет по въпросите на Източна Азия. Дали бихте пояснил какво точно от онова, което е написал за българите не Ви допада?

   Изтриване
  5. Драги господине, не прочетохте ли какво съм споделил с големи букви? ЩЕ БЪДАТ ДОПУСКАНИ САМО КОМЕНТАРИ, КОИТО СА ПО ТЕМАТА. АКО НЯКОЙ ЖЕЛАЕ ДА ПОЛИТИЗИРА ДАДЕНА ТЕМА, НЕКА СЪЗДАДЕ СВОЙ БЛОГ И ДА ПРЕДСТАВИ СВОИТЕ ВИЖДАНИЯ ТАМ.

   Изтриване
  6. За да съм максимално честен, щом видях името на Клапрот съвсем спонтанно Ви изпратих съобщение. Тоест, преди да изчета всички коментари, включително и горния. Както и да е. Виждам, че тук се водят някакви полемики, а аз по никакъв начин не се опитвам да политизирам каквото и да било. Ако някога нашишете тема за Клапрот, ще ми е интересно да видя какви точно са Ви бележките към него.

   Изтриване
  7. Честността трябва да бъде възнаградена, ще Ви дам отговор. Определям приноса на Клапрот като негативен, понеже той вижда в старите българи угрофини, или даже смесица от угро-фини, тюрки и славяни.

   Изтриване
 8. Анонимен13 юли 2016 г., 0:22


  Точно за Несебър прочетоха пубкикация за строежите. Изказваше се мнение че са с предримски произход ,просто на определена височина зидовете са се разрушили,предполагаха от земетресение. и са повдигнати с пръстени от тухли .
  Така че това римско строителство може да е само надстройка на стари запазени градежи.
  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Със сигурност градежите с квадри в Несебър са от предримския период. Дедите ни са строили с квадри около половин хилядолетие преди превръщането на Тракия в римска провинция. Прочее, дори и традицията на строежи с тухли е по-стара у нас, отколкото при римляните.

   Изтриване
 9. Анонимен13 юли 2016 г., 2:21

  Г-н Серафимов, Поклон пред всичко,което правите.Няма нищо по хубаво от това да си Българин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, ние сме благословени хора! Истинските българи са със светла душа, а такъв народ има бъдеще.

   Изтриване
 10. Някъде далеч на изток около Памир има следната благословия:„Бог да те благослови така, както е благословил българите!“.
  Дали сме благословени – не зная, но мисля, че сме хора на контрастите!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма народ без контрасти, това е нещо нормално. Благодарение на контрастите обществото се развива.

   Изтриване
 11. Поздрави г-н Серафимов за чудесната статия!
  Малко извън темата, но знам че ще представлява интерес за вас:
  http://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Arheolozi-otkriha-parvoto-grobishte-na-filistimtci_51498.html
  http://www.haaretz.com/jewish/archaeology/1.729879

  Мисля са видни нашите стомни и делви :)

  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разкопки на филистински гробове има още през 20-те и 40-те години на ХХ век, но журналистите май не знаят това. Както израелски, така и европейски, а и американски учени са извършвали разкопки и са открили доста интересни неща. Моше Даян е не само израелски политик, но и запален археолог, открил огромен брой филистински артефакти. Друг важен откривател е Уйлям Олбрайт.

   Изтриване
  2. Строежите с квадри са доста стари в земите на Израел. Дворецът на Соломон е с такъв строеж, но постройката и създадена от финикийци, а те са потомци на ханаанците и морските народи- старите балканци.

   Изтриване
 12. Забравих да кажа, че и квадрите са видни :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Парасков, няма нищо което да е неизвестно, само се премълчава. Защо, това е друг въпрос. Но не е много извън темата, защото може да даде светлина върху въпроса кой е строителят на Несебър. Това "гръцки колонисти" ли са и имали ли са тази политическа, технологична и техническа възможност да го направят? Моето мнение е следното: нефилимът Яхве е намерил място за заселване на биороботите семити, като е направил и натурни изпитвания за възможностите им за оцеляване, като ги е противопоставил на филистимците. На много места в Библията се споменават филистимците.С тях е воювал евреинът Самсон и е загинал.Филистимците са пленили "Ковчега на Завета" от евреите.Голиат е роден в филистимският град Гет,бил е победен от младият евреин Давид.С тях са воювали еврейските царе Саул и Давид.Филистимяните(на иврит пилищим)се различават като от евреите тека и от другите семитски народи на региона.В Египетските хроники се говори за нашествието на "морските народи" около 1200 година преди Новата ера, като отбелязват сред тях народ Пелесет.В Библията се казва, че родината на Пилищим е Кафтор, което на съвременен иврит означава Крит, но дали Кафтор е Крит на езика на Библията не е известно.Но въпреки това археологическите проучвания потвърждават критският произход на филистимците. Филистимците са основали 5 независими града Азот, Акарон, Аскалон, Гет и Газа. Стените на своите градове Пеласгите (филистимци, Пилищим)са изграждали от големи, плътно прилепващи един към друг камъни. Тези стени гърците са нарекли циклопски или стени на пеласгите. Много градове, днес смятани за гръцки са основани от пеласги. Сред тях са Атина, Аргос, Коринт, Йолк, Лариса. Пеласги, това е Гърция до гърците, Палестина до евреите, Магреб до финикийците, Италия до етруските, Англия до келтите. Гърците са дошли на Балканите много по-късно от пеласгите и именно от пеласгите са се научили на мореплаването. Голяма е била ролята на пеласгите при формирането и на гръцкият етнос, по думите на Херодот "до своето обединение с пеласгите елините са били малобройни.Също така пеласгите били "златокоси", като почитали бога на морето Посейдон и се наричали негови синове. И като вземем предвид студията на професор Георги Сотиров, " Чие е писмото Линеар Б", като критика на професор Чадуик, където се споменава, че критското писмо Линеар Б е сходно с глаголицата и освен това , разчетените текстове написани с него имат значение и на съвременен български език. За някои това е трудно да се публикува, срива всичките предпоставки на историята, удобно написана от "западните светила". Най-огорчаващото е, че наши научни работници, вместо да се заемат с въпроса, го отричат тотално.

   Изтриване
  2. Отговорът се налага от самосебе си.
   Но "учените" не искат да го видят.

   Изтриване
  3. Значи,
   установи се че тези огромни строежи не са по силите на тази раса която живее днес.
   Индианците в Перу, Мексико имат спомен за Големия бял баща,когото са боготворели и са чакали пак да дойде.За Египет поне аз не зная да е споменавано такова нещо,освен появата на Божия син и вярата в него.Установено е обаче че пирамидите са строени в определени географски ширини и дължини.Т.е в определени точки на земното кълбо е имало изкривяване на времето,пространството,земното притегляне Тази раса не е изгубила някакво познание.Тя просто го е нямала.
   А го е нямала, предполагам аз, защото явно са действали други физически закони.
   Предполагам че динозаврите са измрели при рязко или постепнно изменение например на земното притегляне.
   Представете си тези огромни каменни блокове са тежали днешни към 50-тина килограми,които двама днешни човеци са вдигали с лекота.За това и по всяка вероятност траките пелазги са имали легендата за Циклопа.Ако е имало хора в нашия образ и подобие в ерата на динозаврите ,те би трябвало да са били исполини,или да са ползвали динозаврите за строежите.
   Излиза че тази раса която живее днес не може да строи огромните пирамиди.
   Представете си че траките са свързващото звено между предишната раса и сегашната.
   Те са строили гробниците си според силите си,но са ги затрупвали със земна маса,придавайки им
   пирамидална форма,като най устойчива. на разрушения.
   Тези ми мисли се породиха от гледането на ето това предаване.
   https://www.youtube.com/watch?v=sLpEFPu03T4
   Ето едва днес,нашата цивилизация е успяла да премести тонове желязо като Филаделфия на 600 километра.
   Последните думи на Професор Филипов е"Ние изопачаваме историята"
   Рорик

   Изтриване
 13. Анонимен15 юли 2016 г., 0:21

  Безразсъдни и лицемерни притежателю на блога! Ти цензурираш само „грубите и обидни коментари“, нали?!
  И изобщо не цензурираш изобличения, като например, че „Яхве“ не е „нефилим“(което е равнозначно на твоите любими „титани“, които според Писанието се раждат от съвокуплението на сатанинските паднали ангели и „човешките дъщери“)?!
  Знаеш ли ти, жалко човече, какъв гняв навличаш на себе си, прикривайки тези безумни сравнения, тъй като се отъждествяваш с техния изобретател?!
  Ако не знаеш, писано е, че всеки грях и хула ще се прости на човеците, дори хулата против Човешкия Син, но хула против Святия Дух – никога, нито в този свят, нито в бъдещия! Знаеш ли ти, че името „Яхве“ не са смеели навремето дори да произнесат, понеже е име на Бога, който е Дух?!
  Сега вече знаеш!!! И се готвиш за лятна ваканция. Мисля, че ще имаш достатъчно време да осъзнаеш за какво става въпрос. И време да се молиш Бог да не ти зачете този грях с упоменатите по-горе последици ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Търсете помощ на друго място за душевните си проблеми, аз не съм в състояние да се справя с това, което Ви мъчи.

   Изтриване
  2. Прочее, не се готвя за лятна ваканция, а за работа, много работа.

   Изтриване
  3. Анонимен15 юли 2016 г., 9:05

   Господине, не се гневете на уважаемият господин Серафимов. За нефилимът Яхве го написах аз. Вие искате "християнска демократична цензура", подобна на "световната еврейска цензура" във всичките и проявления. Ето, това е наглостта на такива като Вас.И още нещо, нали Яхве е бащата на Йешуа, хомосесуалното твърдение за единството за баща, син и дух. Това, че Вие принадлежите към някаква религиозна общност не е повод да говорим за психическите проблеми на общността Ви. В случая говорим за България, за нейното минало, настояще и бъдеще. Ще отида и още по-нататък, за да Ви кажа, че не познавате основите на "религията, която така ревностно отстоявате". Яхве е именно от "онези които слязоха на Земята от Небето", на наблюдателите, на иврит нефилим. Те създават и съоръжения и някаква структура на общество в Дверечието , Ливан и Египет. Има ги и в Мезоамерика.Техен представител и управленец е също Ин Анна, позната повече в Близкият Изток като Ищар.Та култ към Ищар е спазвало и Племето на Вениамин, низвергнатото по тази причина еврейско племе, от което произлиза Йешуа или Христос. В конкретният случай става въпрос за Белгите, наричани различно поради различията в говорните апарати на различните същества, Пеласги, Пилищим, Филистимяни и т.н. Те населяват земите на Палестина и по конкретно Йерушалем, много преди да се появят съществата плод на генното инженерство на "нефилимите", лу-лу наречени евреи. Те са населявали всички острови в Средиземноморието, включително и Крит, много преди семитите от етиопски произход, така наречените гърци, да бъдат превозени на финикийски кораби до Аркадия, полуостров Пелопонес, също територия на Белгите. Така, че аз не Ви налагам да приемате моите виждания и не роптая когато се обсъждат въпроси от теологията в форума. Коректно е и Вие да не избухвате против господин Серафимов, който е дал форум за по-различно виждане, но насочено към България и българското, не към други народи или вярвания. И не забравяйте, християнството в България е наложено с огън и меч. Защо ли? Защо управляващите са се отрекли от вярванията на предците си можем да предположим. И това не важи само за България. Преди няколко седмици, един опулен математик по една "национална телевизия" ни осведоми за напредъка на проекта "Нов световен ред" който се експериментира от векове от "Божия народ" само че под различни названия в различни епохи. А този математик е представител на "Божия народ". Аз съм българин и отстоявам интересите на България, а Вашите клетви не ме интересуват. Имам следния въпрос, Вие българин ли сте?

   Изтриване
  4. Анонимен15 юли 2016 г., 9:56

   Ще Ви отговоря с думите на геният на България, Христо Ботев. В стихотворението си Борба, той ясно показва същността на "вярата". Думай, моли са и твърдо вярвай -
   бог не наказва, когото мрази...
   Вяра в омразата - това е новият нравствен катехизис на „съгрешилия българин” който ще, изкупи греха на предците с твърдата, жестока вяра в бога на омразата и отчуждението. Превърнал себе си в марионетен, атрибутивен Знак на вълча същност и вечно апокалиптично разрушение, човекът и светът се изравняват в общия ход на „зло безконечно”:
   Тъй върви сватът! Лъжа и робство
   на тая пуста земя царува!
   Полетял стремглаво в своята скръб безконечна към ада на българската душевност, Ботев взривява тъмната греховна глъбина на българина с отприщената неукротима светлина на поетичната си мисъл, „режеща” неистово националното съзнание с блясъка на възвърната вяра в потенциалните възможности на българина сам да понесе надеждата за борба:
   Кипи борбата и с стъпки бързи върви към своят свещени конец...
   Светлината на личния избор става обещание за светло бъдеще. Поет и народ излизат от мрака на тъмната робска нощ, направили своя залог за красиво, жертвено бъдеще като послание към поколенията:
   Ще викнем ние: „Хляб или свинец !”
   БОРБА
   Христо Ботев

   В тъги, в неволи младост минува,
   кръвта се ядно в жили вълнува,
   погледът мрачен, умът не види
   добро ли, зло ли насреща иде...
   На душа лежат спомени тежки,
   злобна ги памет често повтаря,
   в гърди ни любов, ни капка вяра,
   нито надежда от сън мъртвешки
   да можеш свестен човек събуди!
   Свестните у нас считат за луди,
   глупецът вредом всеки почита:
   "Богат е", казва, пък го не пита
   колко е души изгорил живи,
   сироти колко той е ограбил
   и пред олтарят бога измамил
   с молитви, с клетви, с думи лъжливи.
   И на обществен тоя мъчител
   и поп, и черква с вяра слугуват;
   нему се кланя дивак учител,
   и с вестникарин зайдно мъдруват,
   че страх от бога било начало
   на сяка мъдрост... Туй е казало
   стадо от вълци във овчи кожи,
   камък основен за да положи
   на лъжи свети, а ум човешки
   да скове навек в окови тежки!
   Соломон, тоя тиран развратен,
   отдавна в раят найде запратен,
   със свойте притчи между светците,
   казал е глупост между глупците,
   и нея светът до днес повтаря -
   "Бой се от бога, почитай царя!"
   Свещена глупост! Векове цели
   разум и совест с нея се борят;
   борци са в мъки, в неволи мрели,
   но кажи, що са могли да сторят!
   Светът, привикнал хомот да влачи,
   тиранство и зло и до днес тачи;
   тежка желязна ръка целува,
   лъжливи уста слуша с вяра:
   млъчи, моли се, кога те биять
   кожата ти да одере звярът
   и кръвта да ти змии изпият,
   на бога само ти се надявай:
   "Боже, помилуй - грешен съм азе"
   думай, моли се и твърдо вярвай -
   бог не наказва, когото мрази...
   Тъй върви светът! Лъжа и робство
   на тая пуста земя царува!
   И като залог из род в потомство
   ден и нощ - вечно тук преминува.
   И в това царство кърваво, грешно,
   царство на подлост, разврат и сълзи,
   царство на скърби - зло безконечно!
   кипи борбата и с стъпки бързи
   върви към своят свещени конец...
   Ще викнем ние: "Хляб или свинец!"

   Стихотворението е актуално и до днес. Велик е геният на Ботев.

   Изтриване
  5. Изцяло заставам зад всяка дума от този коментар!Чест прави на автора!
   За мое съжаление,обаче ще бъде трудно разбрана или игнорирана от повечето " не искащи да четат " или тези,на които трябва да им се даде " готово смляно ".
   Все си мисля,че при нас българите има огромно количество НЕПРЕХОДНИ неща,които са ни генетично заложени.Коментара е типичен пример,а и стихотворението е направо в десятката.
   Нито сме толкова глупави,нито ще се получи,това за което се мъчат да ни накарат да направим.
   За всички е ясно,че е изгубен баланса в световен мащаб.
   В сегашната конюктура би следвало да сме щастливи ( гледайки реклами и съпоставяйки си живота с този или онзи ).
   Толкова е просто!Всеки сам трябва да търси щастие и да не пречи на другите около него.Вкарването ни в рамки е " затвор " за всички.С "от - до " не става.ЕС ни мъчи да ни вкара точно в това.Огромна част от човечеството го знае,но предпочита лесния начин.Папкай,слушкай и не мисли.

   Изтриване
  6. Дал е, но за руските "нефилими" не може да се пише, хеле пък в някакъв отрицателен контекст.
   И защо никой не обяснява.
   Странна работа.
   Намирисва на нещо в този блок, но престои да видим на какво точно.
   Иначе идеята е добра, да запалиш патриотичният пламък у българите и след това да поднесеш огъня на някой, който да ти запали чергата.

   Изтриване
  7. Уважаема госпожо,

   Аз съм от „искащите да четат“ и необичащите „готово смляно“. Но все пак ми се иска да разбера какви мисли искате да ни предадете.
   Съгласен съм за националната ни устойчовост към „НЕПРЕХОДНИТЕ неща“. Мисля, че най-голяма изява от тях получава българският АТЕИЗЪМ, улучен „направо в десятката“ от стихотворението на Ботев. Убитият в Лондон писател-комунист Георги Марков е на същото мнение.
   Мъча се да проумея вашата рецепта за постигане на щастието. Цял живот „САМ“ го търся, но не ми се удава да го намеря. Вие намерили ли сте го?
   Ето как и Ботев ни приканва към борба до „свещени конец“. Тук пролетарска революция ли се подразбира? Или величествената му смърт на Вола, пронизан, както напоследък става ясно от български куршум?
   Колегата, от когото вие така се възхищавате, ми зададе въпроса:„Вие българин ли сте?“ ...

   Изтриване
  8. До TheRock16 юли 2016 г., 10:33

   За хората се съди по това, което вече са направили, а не по това, което си мислиш, че ще направят. Да се прокарват инсинуации, че някой щял да направи това, или онова е непочтено, нехристиянско и небългарско.

   Аз предложих съвсем ясно да дадете списък с имената на учените опорочили историята ни, като се спомене и етническата принадлежност на въпросните индивиди. Нека видим колко са, какви са твърденията им, а и какви точно са по народност. Трябва да сме обективни, а не да говорим за едни и да укриваме друго.

   По принцип съм против етнически класифиации, но Вие драги анонимни господине, Вие който нямате смелостта да излезете с име и лице да защитите вижданията си, точно Вие отворихте темата с етническата принадлежност на хората въвели заблуди в историята ни.

   Все още чакам списъка с учените създали заблудите в българската история, но имам усещането, че никога няма да го получа понеже истината не Ви отърва анонимни господине криещ се по псевдонима TheRock.

   Изтриване
  9. Вие да не сте били в милицията, че така страстно искате да разберете кой съм?
   Казах ви, пазете се от руснаците дори да ви носят дарове.
   Списъци да съм дал.
   Мисля че вие се занимавате с изследователска работа.
   Аз съм направил много за популяризирането на вашия блог у нас и в чужбина.
   Изследвайте г-н Спароток.
   А такива като мен ще ви бъдем коректив, да не залитате в хибридни псоки.

   Изтриване
  10. Все още чакам списъка с учените създали заблудите в българската история, но имам усещането, че никога няма да го получа понеже истината не Ви отърва анонимни господине криещ се по псевдонима TheRock.
   ===============
   Ако вие не знаете имената на фалшификаторите на българската история, не виждам за какво се хабите с това си начинание.
   Наивно е някак си, вие изследователят и ерудитът, да искате списъци.
   Истината е една и няма значение отношението на този и онзи към нея, дори вашето, тя - истината е обективна реалност.
   И защо решихте че се крия?
   Както вие сте Спаторток, така аз съм Скалата.
   Нещо неясно?

   Изтриване
  11. И една поправка драги ми Спароток.
   Би трябвало да знаете, че етнос "руснак" няма, така както няма етнос "американец".
   Начина по който реагирате срещу всяка истина за руското изопачаване на българската история, не ми харесва.
   Реакцията ви е като на партиен секретар.
   Отървете се от русофилството си, то ще провали грандиознаата ви работа.

   Изтриване
  12. Господин Скала,

   Аз съм един друг, който иска да промени г-н Серафимов по собствено виждане. Но като гледам как Вие го агитирате, става ми мъчно за него. Дори и да сте прав до голяма степен, Вие изпадате в крайност. Убеден съм, че Русия не е най-големият враг на България, а да не става дума изобщо пък за руския народ. Има други, чужди нам етноси, които истински ни ненавиждат. Г-н Серафимов не случайно Ви е представил един списък. Аз съм убеден, че българският народ заема първо място в сърцето му, както и че обвиненията към него за някакво прекалено русофилство са абсолютно неоснователни. И на мен не ми пасва неговият мироглед, но нека го оставим на мира – все пак той прави много повече от всички нас за заблудената ни Родина!

   Изтриване
  13. Разбира се, че не става дума за хората, които живеят в Русия.
   Става дума за официалната държавна политика на държавата Русия, а тя е доста негативна и разрушителна в момента срещу България.
   Та като стана дума за Русия та се сетих.
   Под чий диктат стана насилственото обявяване на българите от Вардарска и Пиринска Македония за македонци и кой избиваше тези българи, които не искаха да се "пишат македонци"?

   Изтриване
  14. Македония е важна тема, но няма нищо общо с това, което съм публикувал. Македонския проблем трябва да се разгледа от самото си начало, още от 19 век. Да се види що за хора са живели там освен българите, с какво влияние са разполагали небългарите и най-вече каква е връзката им в по-късни времена с определени личности от СССР.

   Ако искате да нищите този въпрос, правете го, ще е от полза, но бъдете обективен. Проблеми не се решават с истерии и демагогия.

   Изтриване
  15. Защо зачеквам темата за Русия?
   Доста преди да се запозная с Вашият труд за издирване и популяризиране на истината за българската история, водих един спор с един руснак.
   Та тази човек, жертва на руската пропаганда, разпалено ме убеждаваше че крепостта Судак била генуезка.
   Доста време и сили изгубих да му доказвам, че крепостта е българска, а генуезците само са я надградили.
   Накрая му показах снимки, на които се виждат камъните в основите на крепостта където са тамгите на всеки български род .
   Ясно се виждаше тамгата на рода Дуло IYI, и руснакът мирна.
   Страхотни наслоения има в тази посока.
   Не смятам да зачекваме такива скорошни исторически събития, след като не сме си изяснили фалшификациите в по - далечно минало.
   Като изясним какви са тия странни древни градове по нашите земи и що за хора са живели там, тогава ще спорим са Македония.
   Наистина е странно да се говори за някакви гръцки "колонии" по земита на тракийските владетели, които са имали и флота и армия в градовете си по Черно море, та да допуснат някакви колонисти.
   Смятам, че този термин е въведен напълно умишлено, за да се представят траките живеещи в тази градове като варвари, които едва ли не чакали да ги "колонизират" някакви елини.
   Вижте резултатите от подводната експедиция край нос Калиакра, ще се учудите от находките, оказва се че траките наистина са по-стари мореплаватели от прехвалените елини.

   Изтриване
  16. Уважаеми господа Скалата и Серафимов,

   Изпитах истинско щастие след като прочетох горните ви коментари. Толкова рядко ни се случва на нас, българите, да спорим по културен начин. Не казвам, че аз самият правя изключение, когато се случи някой да бърка с коментара си „в зеницата на окото ми“. Но след като сме създали европейската цивилизация, редно е да даваме пример на европейците за добро възпитание, вместо да се учим на това от тях. Мисля, че г-н Серафимов не се е отклонявал от това правило. Нека и ние, които намираме за нещо да го упрекнем, да не се отклонявме от добрия тон при инакомислие.
   Благодаря ви!

   Изтриване
  17. Анонимен19 юли 2016 г., 9:26

   така наречените гърци, да бъдат превозени на финикийски кораби до Аркадия, полуостров Пелопонес, също територия на Белгите.....................................За начало на гръцкия флот не може да се посочи точна дата, дори и година. Корените му се губят дълбоко в историята. Още от праисторически времена по земите, най-вече в крайбрежните области, на днешна Гърция са се заселили хора. Постепенно те са се научили да използват морските ресурси и едновременно с това се е появила нужда от защита и разрастване на завладяните територии. Това води и до образуването на първите бойни единици.

   През Архейския периос гръцкият флот провежда първата си морска експедиция — походът срещу Троя, описан от Омир в Илиада и Одисея. И в двете поеми има много примери за техническите и навигационните умения на древните гърци. Тези им умения спомагат за изследването на Средиземно и Черно море и основаването на множество заселнически колонии от днешен Гибралтар до Кримския полуостров.

   През Класическия период гърците вече се чувстват господари на почти цялото Средиземноморие. Думите на Перикъл "Велика морска държава" (гръцки: Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος) са изписани на грба на на съвременните гръцки ВМС. Флотът на Атина, след победата си на персите при Саламин, се преръща в едноличен господар в Източното Средиземноморие. Основно оръжие в него е триерата, кораб с три реда гребла и таран на носа.

   През Елинистичния период се прочува адмиралът на Александър Велики - Неарх, извършил плаване по долното течение на река Инд до Персийския залив.

   Римляните, след като завладяват земите на днешна Гърция, наследяват и гръцкия опит в мореплаването. С разделянето на Римската империя този опит преминава в ръцете на византийскя флот. След падането на Константинопол през 1453 г.

   След Революцията от 1821 г. и възстановяването на новата гръцка държава се възражда и гръцкия флот. След няколкото победи на въстанниците по суша идва и победата над турския флот при Наварин.

   След Освобождението Гърция организира модерен за времето си флот. Той взема участие във всички войни водени от страната след това. В хода на Балканската и Междусъюзническата и Първата световна война гръцкият флот осигурява господство в Егейско море и освобождава островите в източната му част. Флотът взема дейно участие и във Втората световна война, като премества базата си от окупирана Гърция в Александрия, Египет. Взема участи и в съюзническия десант в Нормандия.

   Изтриване
  18. Господине, кога започва да се говори за Гърция. В древността такава държава не е имало. Видимо сте с гръцки произход или имате афинитет към гърците, но това не е повод да се изопачават фактите. Още нещо, нито Омир нито Александър Македонски са гърци. Така, че Вие се стремите да покажете превъзходството на гърците, чрез откровена лъжа. Ще кажете, този примитив иска да ме злепостави! Но да видим фактите от "гръцки източници":
   В “Discourses” (беседи) на Дион Хризостом, египетски жрец, четем следния коментар (Eleventh (Trojan) Discourse, 39 (Loeb)): „гърците са колкото невежи, толкова и славолюбиви“.
   Не можем да подозираме и че Дион е промъквал в своите текстове твърдения, за които определено е знаел, че са неистинни, или е имал сериозни подозрения за тяхната достоверност. Той е държал своите беседи пред широка публика и трябва да е било от съществено значение за
   него да не прокарва изкуствено раздути теории, способни да породят недоверие или недоволство сред слушателите му. Това трябва да се има предвид при четенето на Дион.
   Херодот е вярвал, че Омир е живял около 400 години преди него (Herodot, Книга II.53). Последната дата е интересна сама по себе си. Тя е потвърждение на родословията, които твърдят, че Омир е потомък на тракийския принц Орфей, единайсето или дванайсето поколение след него (Генеалогии, цитирани в dissertatio prior на Dindorf към омировата Илиада, Лайпциг, 1878 (Teubner), S. 159.). Ако приемем, че Троянската война е приключила през (или около) 1184 година пр. Хр., а Орфей е живял един век по-рано (Diod. Sic., фрагмент 1 от книга VII (Loeb)., това би датирало управлението му някъде след 1284 г. пр. Хр. Единайсет поколения, при 33 години на поколение, добавят 363 години. Това би поставило Омир някъде след 921 година пр. Хр. Тази дата може да бъде проверена и чрез други изчисления. В резултат на Троянската война остатъците от гръцката армада се разпиляват по море в четирите посоки на света, а гръцките владения по сушата остават или в покой, или са превзети от колонисти от Троя (Разпадането на гръцката армада след плячкосването на Троя е описано от Дион Хризостом – Eleventh (Trojan) Discourse (123-144). ). Това достатъчно задоволително обяснява факта, че в продължение на 304 години след Троянската война контролът над морето принадлежи на лидийците, пеласгите, фригите и други негръцки народи. Единственото изключение е през едни кратки 23 години, когато надмощието в морето е принадлежало на родосци (В “Хроника” на Евсевий, Диодор Сикул казва, че контролът над морето за 304-те години, последвали Троянската война, е бил държан от:Лидийци и меонийци – 92 години, Пеласги – 85 години, Тракийци – 79 години, Родосци – 23 години, Фригийци – 25 години).
   Много фриволно говорите и за римляните, наследили мореплаването от гърците! Както пишете и отбранителната линия Метакса ще я поставите около Курск.

   Изтриване
 14. Честито, уважаеми г-н Серафимов, мисля, че с публикуването на горните два коментара насоките за вашата „много работа“ са зададени. Съжалявам, че действително се бях разгневил, но това стана понеже си бях изградил друга представа за вас. Признавам, че у мен вече не остана място за никакъв гняв. Но спечелих това, че за сетен път се убедих в отговора на големия въпрос: „ЗАЩО?!“

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, изобщо не ме интересува кой каква представа си е изградил за мен. Следвам своя път и търся съмишленици, търся хора, с които да споделя вижданията си.

   Ако това, което пиша не Ви допада, значи аз не съм от хората, с които трябва да общувате и е по-добре да ме избягвате. За всеки влак си има пътници, напълно излишно е да влизате в блога ми и да се гневите, а после да се успокоявате.

   Животът е кратък, не го хабете безразсъдно, няма как да сте приятел на всеки, няма как да приемете вижданията на всеки.

   Изтриване
  2. Господин Серафимов бих искал да ви напиша важна информация,която ще ви помогне,но не бих искал да е в коментарите на този сайт а лично да я прочетете и анализирате.Тя ще ви помогне много.Не знам дали коментарите ми ще се покажат въобще.

   Изтриване
 15. До TheRock 16 юли 2016 г., 10:33
  Особено "нарцистично" мнение имате за себе си. Вие сте "корекция на неправилното виждане на аборигените", така ли да разбираме? Поне, да си бяхте направили труда да се образовате малко, то само с омраза не става.Имам пред вид това което пишете "Дал е, но за руските "нефилими" не може да се пише, хеле пък в някакъв отрицателен контекст.
  И защо никой не обяснява.
  Странна работа.
  Намирисва на нещо в този блок, но престои да видим на какво точно.
  Та какво точно имате пред вид под "руските "нефилими"? Трябва да си идиот, или психически болен, при положение, че в България има 4 военни бази на САЩ, да пишеш за "руски наблюдатели". Но ще Ви кажа и друго, за мен негро-евреите не са братя, но руснаците са мои и на всички българи братя. Какво мисли TheRock ми е безразлично.

  ОтговорИзтриване
 16. Бих желал да се отнасям коректно, с уважение към всеки. Но Вие, TheRock проявявате просташка наглост и знания на примитив. Може да се предположи, че сте провокатор от антибългарските "Отровено общество" и "Български хелзингски комитет", доказали се с антибългаризма си. Какво Ви провокира да пишете за руснаци? Както българите, така и руснаците са народ а не етнос. Етнос е сбирщина от нвепълноценни същества, а може да видите определението и на господин Бланк, повече познат като Владимир Илич Ленин от татаро-еврейски произход , за нация. Прегледайте работите на господин Пламен Пасков и неговите съмишленици относно въпроса който задавате за имената на фалшификаторите на българската история. И като начало това са бившия министър на просвещението на Княжество България, Австро-унгарският евреин Константин Иречек, дядо му е равин в Прага. Също и поданиците на Австро-Унгария евреите братя Шкорпил. Зададох Ви въпрос Българин ли сте. До сега не отговаряте на този въпрос, но нагло плюете върху българите, лицемерно преструвайки се, че приемате българската кауза. Вземете си унгарският евреин Дьорд Шорош, служител на Ротшилд за Европа и се измитайте от България. Добрият тон и отношение са до някъде, но те не се прилагат към наглеци. А Вие сте наглец. И никой не се интересува от наглец като Вас, казах Ви, че страдате от нарцисизъм. Но психо характеристиката Ви да я правят тези от Вашето обкръжение.

  ОтговорИзтриване
 17. До наглеца TheRock18 юли 2016 г., 13:00
  В резултат от руско-турската, освободителна за България война и подписаният през февруари 1878 година Сан-Стефански мирен договор, след 500 години османско робство българският народ получава огромна страна на две морета, а по територия 1,5 пъти по-голяма от Гърция.
  Загиналите, ранените и умрели от болести руски войници са 155000, 10 пъти повече от българите за които са се сражавали по онова време.
  Всичко 5 месеца е просъществувала тази Българска Държава. Тогавашният Евросъюз в лицето на Великобритания и Австро-Унгария „ се е възмутил“, а, не е ли много голям дяла за тези смотани българи от „нашата“ Европа? Започват заплахи срещу Русия за най-сурови санкции и дори бомбардиране на Москва с едрокалибрени оръдия.
  Ракети „Калибър“ руският цар тогава е нямал и е предпочел да не влиза от една война веднага в друга – с Евросъюза по това време не е могъл да се разбере. За това през юни същата година на руския цар Александър II му се налага да подпише друг мирен договор – Берлинския. Той окастря България като по-голямата част връща под турска протекция. Там остава и областта Македония. В последствие влиза в състава на кралство Сърбия, а след Първата световна война и в кралство Югославия.
  И за мен е любопитно, плазмодиите като теб какво биха правили, ако брадатите мюсюлмани отново започнат кланета в България. Кой би помогнал на българите, колкото и малко да са те в България.
  Но може да се каже, че и Русия сама си е виновна. Липсва и колониален опит. Не трябва да прави добро на народа, а да подари на племенния вожд гривни и стъклени гердани за жените му, а от там нататък, нека сами се разбират. Както правят британците повече от 400 години.

  ОтговорИзтриване
 18. На Русия,никога и по никакъв начин не е било вменявано да има колониален опит.След вкарването на "германци (немци)" от страна на Петър Велики започват имперските или проруски интереси.Потърсете корените и интересите от тогава та,чак до сега и ще видите странно израждане.Същото важи и за Великобритания малко по-рано.
  Потърсете истинското име на бащата на КАПИТАЛА ( Карл Маркс ),от какво семейство произхожда !?.Потърсете правителството на Ленин след преврата !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истини, поднесени без крясък и без обиди!

   Изтриване
  2. Точно така, няма място за противоречия, движещите сили на всички обществени катаклизми са евреите. Ако започнем примерно от Френската революция и "Превземането на Бастилията", което преди дни беше чествано в Франция. Цитирам и двете имена за които пишете, това са Мордехай Леви и Бланк но по майчина линия, баща му е татарин. Правителството след преврата през 1917 година е само от евреи, като това статукво се запазва до днес. Но това е и в Германия, Великобритания, САЩ, а дори и в България.
   Но руснаците имат славянска, тракийска душевност и те както и българите никога не са имали роби. Траките приобщават други народности към себе си.
   Но да Ви попитам и аз, какви са били Готфрид Булонски инициатора на първия кръстоносен поход и Торквемеда главният католически инквизитор по народност? Кои са били роботърговците през всички времена?

   Изтриване
 19. Анонимен19 юли 2016 г., 0:06

  Уважаеми господин Анонимен Нефилим,

  Не обяснихте какво означава „нефилим“ на еврейски, но според коментара ви съдя, че означава „простак“! А от друга
  страна г-н Серафимов не публикува просташки коментари... Ще кажете:„Но аз съм интелегентен и в коментарите ми има много истини!“. Принуден съм да се съглася, но съгласете се и вие, че съществуват много интелегентни „нефилими“, на които им липсват първите седем години...
  Това, че защитавате точно противоположното мнение на Г-н Скалата не доказва, че вие сте еталонът за истината. Тя по всяка вероятност лежи някъде по средата, но и едно от основните НЕПРЕХОДНИ качества на българина е да се мята от едната крайност в противоположната. И си мисли, че колкото по-силно крещи и нагрубява, толкова повече ще убеди в правотата си.
  Поучете се малко повече от маниера на г-н Серафимов!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не разбирам, какво от това което съм написал, не е вярно. Това, че не Ви харесва е друг въпрос.Не четете внимателно, но съм написал какво означава нефилим на иврит, повтарям го пак, означава наблюдател. Имате "особена" логика при обосноваването на недоволството си! И за да можете да разберете по-понятно кои са нефилимите и къде са живели, прочетете книгите от поредицата "Хрониките на Земята" с автор Зехария Сичин, евреин по произход. По-конкретно само "Дванадесетата планета". И отново недоразумение, не защитавам никакво противоположно мнение на господин TheRock, защото той няма мнение, той търси провокацията, така му е разпоредено. Видимо, Вие си представяте, че имате някакво религиозно чувство и съпричастност. Добре, но това не е повод да недоволствате от други мнения. Все пак, не като съвет, добре би било да разширите познанията си с прочитане на повече литература обхващаща и други аспекти от обществения живот, както в древността така и до днес.

   Изтриване
 20. Анонимен19 юли 2016 г., 9:27

  Ако четеш английски в Интернет има информация-"the nuclear weapons are a hoax"-ядрените оръжия са измама" или как се налага новата религия на страха,основана на научна основа,по-точно "псевдонаучна".Бомбардировките над Хирошима и Нагасаки със запалителни бомби над дървени сгради и как еврейският Холивуд и медии не са спирали да лъжат за "ядреният Апокалипсис".Целта им-страх=контрол над масите,но най-важното нещо за тях-оправдание за ненападението между еврейската САЩ и еврейската СССР-сега Русия."Ако се атакуваме едни други,ще настъпи ядрена война и светът ще загине"-казват.Перфектно оправдание-САЩ и Русия се оправдават взаимно едни с други,но никога не се нападат,понеже "ядрената война"...като кацането на Луната,като мисиите на Марс-само на снимки,клипчета...манипулирани.Номерът с доброто и лошото ченге...Путин критикувал евреите?Търсих информация в Интернет,но не намерих негов клип,не статия,клип в който той явно да критикува евреите,Израел и да се разграничава от тях.А вие?
  Евразийски съюз...като Евразия от Оруел "1984"...САЩ го играят сатанистите,Русия "спасителите православни".
  Трябва масата да вярва в нещо извън самите тях-това ги прави страхливи и пасивни,мозъчен вирус,промивка на мозъци.
  Най-голямото и страшно робство,защото е неосъзнато.Прочетете ми коментарите,потърсете информацията в Интернет и ще разберете защо границите за Турция в Европа са отворени след падането на "лошият Хитлер" след ВСВ.Не вярвайте,проверете.Мултикултурализмът е тяхно дело,техният ад е еднонационална държава,защото там нямат власт.В такава държава се прави опит за преврат или война по един или друг повод.Борят се срещу бялата раса,защото генетично сме интелигентни и креативни,превземат ли бялата раса-другите раси са им в кърпа вързани.Българи,германци-целта им е да ни няма,затова има толкова фалшиви малки държавици с измислени езици,сглобени на основата на латински,които звучат като негов жаргон,пишеш едно-изговаряш друго...руснаци,скандинавци и други по-малки племена от бялата раса също са нарочени за унищожение.Затова единствените реално преследвани са "расистите" и шовинистите-етнически националисти.Замислете се-какви други националисти може да има освен етнически,желаещи еднонационална държава?Откога това е престъпление и какво му е престъпното и лошото?Затова и тяхното племе подправя историята,тези "гърци",които са ни горили книжнината и на които "турците" са им позволили това...братя с турците...не всеки българин е българин,не всеки турчин е турчин и така нататък...затова Хитлер е тръгнал да завладява Европа-да залови и неутрализира тяхната диаспора в отделните територии...нямало е и няма друг начин.Затова и само него плюят-САЩ и Русия,както и техните марионетки по света.Джо Кокс-за оставане на ЕС-убиха я затова.Павлос Фисас-"антифашист"=антибялата раса,затова го убиха националистите.Борис Джонсън,Камерън...-кви са?Имената са безкрайно много...

  ОтговорИзтриване
 21. Пропагандни наслоения от десетилетия, това е което може да се каже за българската история.
  Ето например за Руско - турската Освободителна война.
  По комунистическо се разпространяваше историческата лъжа, че в нея са загинали 200 000 руснаци, даже имаше табела на входа на "Ал. Невски".
  Истината е друга, дори я има в руски източници.
  Загиналите са малко над 36 000 воини и то не всичките руснаци.
  А само в Априлското въстание са загинали повече българи.
  Защо се изопачава така историята могат да кажат само руските лъжци и техните български помагачи.

  ОтговорИзтриване
 22. Съгласен съм, но това е само едната страна на целокупната истина !

  ОтговорИзтриване
 23. ЩЕ БЪДАТ ДОПУСКАНИ САМО КОМЕНТАРИ, КОИТО СА ПО ТЕМАТА. АКО НЯКОЙ ЖЕЛАЕ ДА ПОЛИТИЗИРА ДАДЕНА ТЕМА, НЕКА СЪЗДАДЕ СВОЙ БЛОГ И ДА ПРЕДСТАВИ СВОИТЕ ВИЖДАНИЯ ТАМ.

  ОтговорИзтриване
 24. Та да се върнем на красивия Несебър. Църквите му били наредени като звездите във съзвездието Орион.
  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е, зная, че Несебър има много църкви, но какво точно е разположението им една спрямо друга не ми е известно.

   Изтриване
  2. Анонимен22 юли 2016 г., 0:47

   Е....Рорик!!!! От тук ли го научи?:

   Шамбала Мастер

   Мнения: 274
   Регистриран: 18.11.11
   От: София
   Потребител: 2,532
   09.06.15 - 12:23
   Коментар #1

   Бях наскоро в Несебър и ми стана любопитно защо има толкова много църкви в стария град, които са с идентична енергия. Открити са 44, а се смята че са били около 100 заедно с потъналата част на полуострова. Дойде ми на ум, че може да са изградени според някое съзвездие. С една приятелка установихме, че може би става дума за съзвездието Орион. Открих карта на 20тина от откритите църкви, тя е по-скоро картинка, така че е възможно да има неточности в топографията й, но не открих в интернет по-подходяща. Сравнявайки разположените на нея църкви със звезди от Орион(премахнал съм тези от звездите, които липсват измежду църквите) стигнах до извода, че църквите в Несебър са построени спрямо съзвездието Орион.????!!!!

   Изтриване
 25. некрополите в Даосдава са планирани като огледален образ на на конфигурацията на най-ярките звезди от съзвездието Голямо куче - открояват се(особено добре около зимното слънцестоене) още огледалните образи на съзвездията Заек, Малко куче, Телец и Близнаци. Голямата Омуртагова могила се включва в огледалния образ на съзвездието Орион. Тя обединява трите най-ярки фигури от пояса. Между еклиптиката и южния хоризонт на Даосдава има също няколко съзвездия, като между тях най-ясно се откроява съзвездието Стрелец. То най-добре се вижда в деня на лятното слънцестоене. Конфигурацията на съставящите го звезди е съпоставимо с могилите от западния некропол на Даосдава - това е културата на гетите, на философията им за живота и смъртта, че светът на земята е огледален образ на небесната хармония - концентрирано познание за духовното с много знания по математика, физика, астрономия, архитектура, геотехника - за хармонията и човека в космическия кръговрат. Орфическата идея за безсмъртието на душата е дадена на гетите от техния цар, бог и жрец Залмоксис – според Херодот - естествената приемственост от Орфеизъм-християнство в българското първохристиянство на Богу милия народ - звездната карта на църквите в НЕСЕБЪР(http://i58.tinypic.com/amfxa9.jpg ) носи знаене за тази приемственост - топоним ''даосдава'' и до днес е запазен сред местното население в района на Сборяново и си мисля за характерната рисунка в Магурата с форма на пясъчен часовник с пояс(кръста не като разпятие, а като пресечна точка на ''небето'' и ''земята''във всеки) и цялостната картина там - символна, многопластова, не просто знакова, а магическа като говорещата ни глаголица – вертикално рисува думата и допълва информацията с прочит в двете посоки

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. nona, преразказвате ни легендата за ловеца Орион, превърнат в елен за това че е видял голата Артемида и е бил разкъсан от кучетата си или искате да кажете нещо друго? Къде са данните за това което пишете в кой източник? Но в книгата "Загадката Сириус" един астроном и физик от САЩ ни доказва с данни, че сфинкса е бил насочен към най-ярката звезда от съзвездието Голямо куче, а това е не безизвестната Сириус. Сега прецесията е променила посоката на сфинкса, но по времето на строителството на пирамидите, Сириус е показвал северната посока.Има данни и за пирамидата на Хеврон.
   Но има и нещо друго. Преди около 15 години един ентусиаст, българин, специалист по електроника, реши да направи карта на тракийските могили с географските им координати. Имаше статии във вестниците за това. И от тогава до днес - мълчание? На кого не е изгодно да се дадат координатите на тези могили. Освен, че ги има на изток в Русия и Украйна има ги и на северозапад в Дания и Норвегия! Е, ...... Юръп. Много от "образованите българи" използват картите на Гугъл-"Гугъл мап". В АутоКад тогава лесно могат да се нанесат тези координати и да се покаже разположението на могилите. Какъв ли ще е резултата? Загадки! Но чудно, дори ентусиастите са отстранявани своевременно и "деликатно". Защо някоя институция в България не финансира геодезическо заснемане на координатите на тракийските могили или да ползва данните на Гугъл?

   Изтриване
 26. Анонимен24 юли 2016 г., 1:48

  ==Е....Рорик!!!! От тук ли го научи?===
  Научих го от предаването на Карев "Новото познание " за пирамидите мисля.
  Някой им го е пратил.Но не казаха кой.Може и това да е източникът.Казват че пирамидите са различни.
  Казват също че и източни монаси владеят левитацията.Така че тези огромни строежи,май са строени от великани и като прибавите други физически закони ето ви огромните строежи с лекота.
  Идва ми идеята че траките са свързващото звено между предната цивилизация и днешната.
  Не случайно както индианците са обожествявали Белия Бог , така и Омир е обожествил предводителят на траките.С небесните му коне , с позлатената му колесница.
  Тъй като става въпрос за огромни строежи ,попаднах на легендата за Давид и Голиат.
  Голиат е бил филистимец - 3 метров.Вижте как го изобразяват - риж, като описанието на траките.Прилича на статуята на Родос.
  Така ли са "изчезнали" траките от камъчето в прашката на Давид, между очите на Голиат.?
  Т.е със смяната на вярата-т.е забрана на старото учение.Християнството какво е ?
  Наистина ли е клон на Юдаизма?Книгите от Александрийската библиотека са в Ватикана.
  Казаха че има много книги в Зографския манастир на които нашите учени не обръщат никакво внимание.Монасите ги пазят в каменна сграда за да не могат да пострадат от пожар.Какво ли има там?Какво ли пише по старите книги които се крият. Показали гетската библия ,пък после я скрили.
  Г-н Серафимов били ли сте в Зографския манастир? Дали ще ви дадат книгите?


  Рорик

  ОтговорИзтриване
 27. Анонимен24 юли 2016 г., 3:07

  Ето ви един интересен филм за египетските и иии кримските пирамиди пълни със злато и артефакти .

  https://www.youtube.com/watch?v=q4uhofKYIN4

  Рорик

  ОтговорИзтриване
 28. http://offnews.bg/news/Turizam_75/Otkriha-drevnogratcka-sgrada-i-selishte-kraj-Chernomoretc_633236.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за новината г-н Неделчев! Не мога да разбера обаче хората от НИМ. Kак така установиха, че селищата Одесос, Бизоне/Визоне, Месембрия и т.н. са основани от гърци след като имената на градовете не са гръцки?

   Не мога да разбера и журналистите, които определят Аполония и др. като градове-държави. Градът си е град, той може да е от полисен тип, но няма как да е държава, за държава се иска доста повече, но какво да се прави, елиноцентризма все още има влияние.

   Поздрави!

   Изтриване
 29. Здравейте!

  А какво мислите за възможността бриа/брия да идва от бряг (бриаг)? Много по-логично ми се струва за селища от този тип.

  Поздрави,
  Петър Матеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Матеев, да Ви призная, аз също съм обмислял тази възможност, най-вече поради вариацията на стблг. строуia-строуга-струя, течение.

   Келтската дума брига идва от бриг-бряг, високо място - brica, var. de briga; gall. brig cc sommet, &trémité )Y, bret. brig 1.

   http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:403841/component/escidoc:403840/gauloise_dottin1918_o.pdf


   Древната ни друма за брег, бряг обаче е била берг, разбираме го от местните названия Бергуле, Бергисон, Бергиполис.

   Изтриване
  2. Примери: бере/събира, брани/събрани, рус. береги (=пази, запазжа), бран, отбрана. Възможно: селище с крепостни стени.

   Изтриване
  3. Има примери с имена на селища притежаващи значение място за събиране и селище с крепостни стени. Това са мидийския Хам гатана познат като Екбатана и галския Корто-риакум. Други примери са Сборяново, Градище и т.н.

   Изтриване
  4. Не зная защо във връзка с Несебър стана въпрос за названието брия за град? Но ако трябва да смятаме всяка приумица за достоверна, ето един отглас на остроготите от Франция. Там има населено място с името Брия. По-точно: код INSEE 62180, окръг Арас, кантон Сен Пол сюр Тернуаз, населено място Брия, население 287 човека. Данните са от Уикипедия.

   Изтриване
  5. Господин Серафимов, пишете за калтската дума брига, която идвала от бриг-бряг. Предполагам, че това е точно така, защото Вие задълбочено се занимавате с въпросите. Но не зная, дали изобщо е имало народ келти, също както и народ монголи. Това са названия измислени от историци и други научни работници занимавали се с история след 17 век. Жителите на Монголия наричат себе си халха. И с тези които живеят в Китай броят им не надвишава 2 милиона,в древността дори по-малко. И това за Империя простиваща се от Азия до центъра на Европа!!!??? За келтите не зная, защото нямат държава. Може би има исторически митове, които и до днес не могат да се преодолеят.

   Изтриване
  6. Не зная защо мислите, че няма народ келти. Има келтски царства, сечени са и монети в периода IV в.пр. Христа -I в.сл. Христа, това е период от половин хилядолетие.

   След XIVII в. ирландците, шотландците, уелсците и т.н биват наречени келти, като до преди това името не е употребявано за тях. Това обаче не означава, че няма народ келти. Реално истинските келти са хората познати като гали, те са обитавали териториите на Франция, Испания, Швейцария, Австрия, Северна Италия, Словакия, Словения, Унгария.

   Разполагаме и със сведенията на Гай Юлий Цезар, че келти е самоназвание на въпросната група хора - All Gaul is divided into three parts, one of which the Belgae inhabit, the Aquitani another, those who in their own language are called Celts, in our Gauls, the third.

   http://classics.mit.edu/Caesar/gallic.1.1.html

   Изтриване
  7. До Анонимен2 август 2016 г., 16:41

   В Испания освен селище Брия има и друго с име Бара, а в Тракия са Суро Бара, Тамон Бари, Беса Пара...

   Изтриване
 30. Сензационни археологически разкопки край Пазарджик:„Откритието ще промени рамките на четене на историята по нашите земи!“(БНТ-2.8.2016г.)

  ОтговорИзтриване
 31. Predi da pukna iskam da ti stisna rqkata

  ОтговорИзтриване
 32. Татарин.... ТАТАРИЯ ТАТ АРИЯ, ОТЕЧЕСТВО АРИЯ, ТАТКОВИНА АРИЯ. Макар да казват че съществува Тартария https://www.youtube.com/watch?v=lANgKtp0h8Y

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Едва ли Татария, или както е било Тартария има връзка с Ария.

   Изтриване
  2. Има връзка между названията тартар, варвар и барбар.
   Бриг.

   Изтриване
 33. Много интересна статия, но не мога да разбера какъв е смисъла да се пускат коментари на хора които не само не казват нищо по темата, а дори съвсем умишлено я разводняват с някаква евтина пропаганда. Сайта си е ваш г-н Серафимов, вие си решавате кой да оставите да вилнее, но прекалената ви толерантност може да затрие като едното нищо труда ви. Мисля, че ще е хубаво да си помислите по този въпрос и да въведете някаква промяна. С най-добри чувства, Д.Д.Ангелов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прав сте г-н Ангелов, прекомерната толерантност няма да доведе до нищо хубаво. Ще се постарая да внимавам със селекцията на коментарите. Трябва да бъдат допускани само тези, които са стойностни и не целят провокации.

   Изтриване
 34. Мерси много Павка! Много готина работа си пуснал тоя пък и аз като морски човек няма как да не я харесам и препоръчам на земляците ми от Несебър. Поздрави от морето, да знаеш, че си винаги добре дошъл при нас (Y)

  ОтговорИзтриване
 35. Aма точно за сезона на морето си пуснал статията, супер е да знаеш :) аз те критикувам някогаш ама ти носиш гледам и не се сърдиш като някои примадони от други сайтове :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Щом коментарите не са обидни, а само критични, няма защо да се сърдя. Критиката е от голяма полза и аз съм благодарен на хората, които са успели да посочат къде съм сгрешил.

   Изтриване
 36. Много ви е интересно четенето на името Месембрия, но не е нищо повече от волна спекулация без научна основа защото вие не сте лингвист а просто един лаик имащ дар слово и умеещ да го използва.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Моята версия за името Месембрия е точно толкова спекулативна както и по-старите версии на други хора. Иначе да - лаик съм, но не забравям това и постоянно се развивам, чета, проверявам, допитвам се до хора с по-голям опит.

   Изтриване
 37. Няма ли да пускаш нещо ново това лято бе Павеле ? Чета ги аз твоите стари постинги ама ми се ще да барна нещо ново, свежарско, оригинално . Нали няма да се пенсионираш преждевременно друже:) Мишо от Заарбрюкен

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Млад съм още за пенсия :) Скоро ще пусна нови неща, имай малко търпение.

   Изтриване
 38. Защо тука не се казва, че в Несебър са живели само елини?
  Защо тука не се казва, че името е елинско?
  Защо тука не се казва, че Елада култивира Тракия?
  Защо, защо. защо?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма доказателства относно това, че в Несебър първоначално, а и по-късно са живели само елини.

   Няма доказателства, че названието на селището е елинско.

   Несъмнено Елада оказва влияние върху Тракия, но обратното също е вярно и то в по-голяма степен.

   Изтриване
  2. Официалната наука използва неправилно основането на търговски пункт с основаването на селище.
   Това, че на елините им е разрешено да си опънат битак, и то извън селището, защото са искали пари и злато за стоките си, а не бартер, не ги прави основатели на селището.
   Защото по същата логика може да се каже, че Пловдив е основан от цигани, след като има цигански пазар(битак) до КАТ.
   Привет
   Бриг.

   Изтриване
 39. Не е лош постинга ти, само не мога да разбера защо пускаш разни провокатори да развалят атмосферата? Ама те са направо прозрачни!

  ОтговорИзтриване
 40. Г-н Серафимов, вие как ще обясните свастиките по фасадата на несебърската църква Христос пантократор, това синтез на езичество и християнство ли е или има друго обяснение?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди няколко дни видях въпросните свастики, те са доста интересни. Едва ли обаче можем да ги разгледаме като синтез на езичество и християнство.

   Свастиката е слънчев символ, но се ползва и само като орнамент от гърци, римляни и др. Мисля, че в случая с църквата Христос Пантократор се касае само за ползване като орнамент, нищо повече.

   Изтриване
  2. ''... само за ползване като орнамент, нищо повече.''?!

   Изтриване