22.10.2016 г.

ПЕОНСКИЯТ НАДПИС ОТ БИЛАЗОРА


Пеоните са могъщо и многолюдно тракийско племе обитавало земи в съседство с Македония, като граница е река Аксиос (Вардар) – Pliny IV.Х.35. Тези хора населяват също поречието на Струма - Her. 5.13. Като принадлежащи към групата на пеоните са изброени пеоплите и сиропеоните – Her. 5.15. По-късно Плиний Стари добавя към тях парореите, еорденсите, пелагоните-Pliny IV.Х.35. Докато Плиний разглежда последните като отделно племе, то Страбон твърди, че пелагони е алтернативното име на пеоните- Strab. VII, fr.38, 39.


Карта на Пеония, мястото на град Билазора е маркирано с червен цвят

По време на Троянската Война, пеоните са на страната на троянците. Описани са като бойци с криви лъкове, обитаващи разположеният на река Аксий град Амидон -Hom.Il. 2.848.849. На друго място Омир добавя, че тези траки (освен опитни стрелци с лък) са също и майстори колесничари -Hom. Il. 16.287. Като друго типично за пеоните оръжие е споменато и дългото копие -Hom. Il.21.155.

Страната на пеоните е известна със своята тлъста почва и плодородност -Hom. Il.21. 154. Известно е също и това, че пеонската земя е богата на злато – Strab. VII, fr.34. Тези фактори спомагат да се развие добре земеделието и търговията. Те от своя страна допринасят за благосъстояниеот на народа и неговото нарастване. Неслучайно Пеония е наречена страна имаща много градове -Her.5.13.


Монета на пеонския цар Одолеон-  Dejan Gjorgievski – Museum of city of Kumanovo

Подбуден от двама покварени пеонски благородници- Пигрес и Мантий, персийския владетел Дарий I завладява с измама пеонските градове и депортира населението в Мала Азия - Her. 5.15. Там пеоните са принудени да останат на територията на своите роднини фригите. След време, с помощта на Аристагор, пеоните се прехвърлят с кораби на остров Хиос, а от там на Лесбос и в последствие се добират до тракийска земя при Дориск и отново се завръщат в родните си места-Her.5.

Тукидид съобщава, че част от пеоните са независими -Thuc. II.29. Повикани са в армията на одриския цар Ситалк, с когото са в съюзни отношения -Thuc. II.99. Воинските качества на тези хора са оценени и от Александър Велики, който включва част от тях в армията си. Те участват във битката при Граник –Arr. I.14.1-6, по-късно се сражават край Иса -Arr. II.7.5.

Преди стълкновението при Гавгамела, пеоните изпълняват ролята на разузнавачи-Arr. III.8.1. В самата битка те се сражават срещу бактрийците на Дарий -Arr. III.13.4. Луций Ариан нарича пеони, агриани, траки (от земите между Стара Планина и Бяло Море) и илири най-мъжествените и войнствени народи на Европа-Arr. II.7.5.

През Късната Античност няма споменаване на пеоните в някакви значителни събития, но това се променя през Средновековието. Според гръцкият автор Йоан Цеца българите са пеони –Tzetz. GIBI X, c.105. Сънародникът на Цеца - Йоан Зонара нарича българите с името панонци -Πανόνιοι οἱ Βούλγαροι. А самата България означава като Панония -Πανονία ἡ Βουλγαρία (Д. Ангелов, Образуване на българската народност, с. 374).

Явно в далечното минало сред гърците е съществувало вярването, че пеони и панонци са едни и същи хора. За това разказва Дион Касий обяснявайки, че някои от гърците считат панонците за пеони. Самият Касий не поддържа това виждане -C.Dio -49.36

Като цяло, съвременните учени отричат връзката между тракийското племе пеони и българите. Отъждествяването на старите българи с народа на Залмоксис и Орфей се приема за архаизиране – наричане на един народ с име на друг народ, който е живял в същата територия, но в доста по-ранни времена.

Ако пеоните нямаха нищо общо с българите като произход, то не би трябвало да има и сходни неща в език, бит и т.н. Нека видим как стоят нещата. Стоби, Добер и Билазора са имена на пеонски градове. Стоби и Стубера съотвестват на българския топоним Стобъ, а обяснение получаваме от думата стобор-ограда. Стоби, Стобъ, Стубера притежават значение оградено място. Името на планинското селище Гарескос може да се обясни с българската диалектна дума гарица-гора, планина. Преди доста време Георги Сотиров отбеляза, че името на пеонският град Билазора е със значение Бяла зора.

Одолеон, Дропион и Люкей/Лукей са имена на пеонски царе. Одолеон се обяснява със стблг. одолѣвати – побеждавам, надвивам,одолѣвание-победа. Дропион е със значение дребен, малък, явно се касае, или за описателно, или за предпазно име. На Люкей/Лукей може да се даде обяснение със стблг. лоуча- лъч, светлина. Сродни имена са Лъчо, Лъчезар, Луко.

Като се имат предвид всички тези неща, то е съвсем безпочвено да се твърди, че отъждествяването на старите българи с пеоните е просто една грешка. Невъзможно е селищни наименования принадлежащи на един стар и официално изчезнал народ, да имат смисъл на езика на нов и напълно различен народ.

Както за останалите траки, за пеоните също се твърди, че не познават писмеността. Хората поддържащи това вярване пренебрегват сведението на Херодот, че Пеония е страна с много градове, а и факта, че пеонските царе секат свои монети с високо качество. За това, че пеоните познават държавността още през Бронзовата епоха и, че поддържат дипломатически отношения дори с далечни държави, свидетелства тяхното участие в Троянската Война като съюзници на цар Приам. Високата култура на пеоните неоспорима, а културните народи оставят епиграфски паметници.


Монета на пеонския цар Патрас http://www.beastcoins.com/PaeonianKingdom/C0203.jpg


Руините на Билазора - images by Eulah M. Matthews & William Neidinger

Поредното доказателство за това, че траките са хора притежаващи писменост идва от едно сравнително ново откритие. През 2011 година, на територията на пеонската столица Билазора (Бяла Зора) е открит древен надпис. За съжаление той е силно повреден, но дори и фрагментите позволяват да се направи опит за разчитане.

Надписът е намерен в акропола (крепостта) на Билазора, изсечен върху каменен блок с размери 22x43x22 см. Археологът S.M.Oswald дава подробни сведения за епиграфския паметник. Буквите са с височина около 7 см, макар надписът да е намерен на мястото на сграда от VI-V век преди Христа, за датировка бива даден периода III-II век преди Христа. Причината за това е факта, че на мястото на сградата от VI-V век преди Христа век преди Христа, по-късно, през III-II век преди Христа, е издигната нова постройка, като вероятно камъка с надпис принадлежи на новата постройка.


Руини на Билазора - Srdjan Adamovic 

Дори блокът, върху който  са изсечени буквите принадлежи на сграда от III-II век, то не е изключено, в този случай да се касае за преизползван материал – нещо практикувано доста често в древността. След като няма ясна разлика в изпозвания тип камък в сградата от VI-V век преди Христа и типа камък на сградата от III-II век преди Христа, то няма причина да не се приеме по-старата датировка. Както ще се уверим след малко, оправдание за това има.

Буквите са представени в два реда, като на всеки ред думите са непълни

Първи ред -  ...YPOY.P...    
Втори ред -  ....YPOYΠE... 

Най-вероятно това е възпоменателен надпис, в който са документирани две лични имена. Поради това, че надписа се намира в акропола (крепостта) на града, то за имената можем да предположим, че са принадлежали на пеонски благородници.

Фрагментът от първия ред може да се възстанови като (П I)YPOY.P(EΖΟΥ) – Пигрес цар (в родителен падеж).

Пигрес е име на пеонски благородник, който е живял през VI век преди Христа. Името му показва връзка с фригийската глоса пикерион-масло, гъста течност. Сродна е и старобългарската дума пькълъ-смола, гъста течност, а и лат. рiх, рiсis, гр. πίσσα- смола.
  
Значението на Пигрос е помазан с масло, помазан с гъста течност. Със същата семантика са староеврейското Машия(х) и гръцкото Хрестос, Христос-помазаник. Използвам фригийската глоса пикер(ион) поради това, че фригите идват от Балканите, като в по-старите си земи, те са познати като бриги и са съседи на своите роднини пеоните.

На втория ред се вижда същата комбинация от букви, които се срещат и на първия ред - YPOYΠE, но последвани от комбинацията ПЕ.

Смятам, че фрагментът ПЕ е част от двусъставно име като това на Ἀστεροπαῖος, чието значение е син, потомък, храненик на звездата. Нека не забравяме, че Ἀστεροπαῖος е пеонско благородническо име, което е споменато от Омир. Частицата -пес, паис може да се обясни със старобългарския глагол пещи сѧ – грижа се (гледам дете).

Съвсем логично е да приемем, че (ПI)YPOYΠE(Σ), означава - син на Пигрес. Понеже както на първия, така и на втория ред, началото на текста е силно повредено, ние няма как да разберем как точно е било личното име на сина на Пигрос. Въпреки това, не е лишено от логика предложението, че това е Мантий-съвременника на Пигрес.

Предлагам следната реконструкция на надписа:

(ПI)YPOY.P(EΖΟΥ)
(MANTΥΕΣ ПI)YPOYΠE(Σ)

В такъв случай двата фрагмента могат да се преведат като “На цар Пигрес и Мантий- син на Пигрес”, или пък “В чест на цар Пигрос и Мантий- син на Пигрес”.

Признавам, че поради лошото състояние на надписа, четенето, а и тълкуването остава спорно. Нека обаче разгледаме фактите:

I.Благодарение на Херодот, знаем за пеонските благородници Пигрес и Мантий.

II.Надписът е от акропола на Билазора, точно там биха били споменати имена на видни пеонски благородници.

III.На мястото на надписа е съществувала сграда от VI век преди Христа – точно времето, в което според Херодот  са живели Пигрес и Мантий.

IV. Бивайки властелини на пеоните, Пигрес и Мантий, несъмнено са обитавали столицата Билазора. Според Полибий Билазора е най-големия пеонски град, който се намира на стратегическо място – Polyb.V.97.

V.Частицата ПЕ се среща не къде да е, а в пеонски благороднически имена като това на споменатия от Омир Ἀστεροπαῖος.

Дали моето четене и тълкуване е правилно, ще стане ясно след време, когато г-н Осуалд и други негови колеги извършат повече проучвания. Във всеки случай, в настоящия материал бяха представени данни показващи, че отъждествяването на българи и пеони не е архаизация, не е грешка, а се явава споменаване на една неудобна за повечето чужди владетели и летописци истина.

Тази истина е потвърдена от две мащабни, но игнорирани антропологични проучвания на българския народ (1938 и1959 година). Те показаха убедително, че ние българите нямаме нищо общо с народите на Азия и, че повечето от нас принадлежат на понтийския антропологичен тип. С други думи – повечето от нас са потомци на траките, които са не само най-древното цивилизовано население на Балканите, но и на цяла Европа. Към това древно балканско население спадат и участвалите в Троянската Война пеони, в чието лице Йоан Цеца вижда българите от своето време.

За ужас на поддръжниците на теорията тюрския произход на старите българи, се появиха нови доказателства за това, че дедите ни нямат нищо общо с народите от Алтай, нито пък са сродни с населението на Индия. Генетични проучвания на съвременното българско население, а и проучвания на митохондриална ДНК от старобългарски гробове забиха поредния пирон в ковчега на официалните теории.

Стана ясно, че Ганчо Ценов, Никола Йонков-Владикин, Цани Гинчев, Данаил Юруков, Д.П. Даскалов, архимандрит Кирил Рилски, Георги Сотиров, а още много други български изследователи, са имали пълното право да твърдят, че ние сме потомци на местен народ, част от който се заселва и в далечни земи и оказва влияние върху множество други народи.

Горкият Вазов, дори не е подозирал колко скромно се е изразил с думите: “И ний сме дали нещо на света...”. Нещо ли? Та дедите ни положиха основите на европейската цивилизация! Не кой да е, а предците ни изобретиха колелото, създадоха най-ранната писменост, построиха най-древните европейски градове, първи започнаха да обработват златото, а дори медта и желязото.

Дедите ни наричани от римляните с името траки направиха нещо уникално. От завладян от потомците на Ромул народ, те се превърнаха в господари на своите покорители давайки способни и смели императори като Максимин Тракиец, Максимин Дакиец, Константин Велики, Юстиниан Велики, Лъв Бесът и още много други.

Едва ли е случайно, че точно носещия кръвта на мизите Константин Велики отпуска огромно количество средства за построяването на Плиска и Преслав. Не е случайно и това, че Юстиниан Велики укрепва и устроява Тракия както никой друг. Не е случайност и факта, че произлизащият от средите на фригите император Михаил III подтиква светите братя Кирил и Методий да създадат (или преработят по-древна) писменост и спирайки процеса на гърцизация, да спасят българската идентичност и Българското Царство.

Макар манипулирана и ужасно осакатена, нашата история е забележително богата. Представете си какво ще е когато цялата истина излезе! Вярвайки, че българската държавност започва едва през 681 година, обикновени селски синове се превърнаха в богове на войната и смачкаха армиите на Османската и Британска Империя в битките при Одрин и Дойран.

Французи, гърци, румънци, казаци, сърби и др. са треперели чувайки българското ура! Ако знаеха истината за корените си, българските войници със сигурност щяха да превземат Истамбул, въпреки забраната на поставения от чужди сили Фердинанд. България щеше да опира до Босфора и никой не би позволил от нашата държава да бъдат откъсвани земи, нито да се организира геноцид над българи.

Не можем да се върнем в миналото и да коригираме събитията, но днес поне сме в състояние да възпитаме децата си така, че да се гордеят с произхода си, да знаят, че имат достатъчно дарби и не бива да се надяват на ничия помощ. Важно е също нашите потомци да знаят, че трябва да служат единствено и само на майка България, и да обичат своите братя и сестри.
Използвана литература:

1.S.M.Oswald, An inscribed stone from the Acropolis, The 2011 Bylazora excavations, A publication of The Texas Foundation for Archaeological and Historical Research November 2011, Canyon Lake, Texas, p.p. 18-19;
2.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
3.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999
4.Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972;
5.C.Dio, The Roman History, The Reign of Augustus, transl. I.Scott-Kilvert, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1987;
6.The Illiad of Homer, transl.T.A.Buckley B.A., Henry.G.Bohn, London, MDCCCLI
7.Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, 1971;
8.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
9.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
10.W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood, Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row, John Murray, Albemarle Street, London, 1854;
11. W.Smith, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, William Wayte. G. E. Marindin. Albemarle Street, London, John Murray,1890;
12.ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ -FONTES GRAECI HISTORIAE BULGARICAE, T 10, БАН, София, 1980;
13.К.Иречек, История на българите с поправки и добавки от самия автор Наука и изкуство, под редакцията на проф. Петър Хр. Петров, БАН, София, 1978;
14.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
15.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;
16. Lucius Flavius Arrianus, Alexander de Grote, transl. S. Mooj-Valk, Ambo/Amsterdam, 2001;
17.Y-Chromosome genetic variation of modern Bulgarians, S. Karachanak1,2, V. Grugni2, D. Nesheva1, V. Battaglia2, S. Fornarino2,3, N. Al-Zahery2, V. Carossa2, Y. Yordanov4, A. Galabov5, B. Atanasov6, A. Torroni2, D. Toncheva1, O. Semino2;

About 80% of the total genetic variation in Bulgarians falls within haplogroups E-M35, I-M170, J-M172, R-M17 and R-M269. This finding shows that the Bulgarian haplogroup profile is congruent with those described for most European populations.

Among the prehistoric events marked by the observed haplogroups, the greatest contribution comes from the range expansion of local Mesolithic foragers triggered by adoption of agriculture introduced by a cadre of Near Eastern farmers. The Bulgarian Y chromosome gene pool also bears signals of the recolonization from different glacial refugia, the spread of agriculture from the Near East and the expansion of early farmers along the Central and East European river basins.

As for the interpopulation analysis, similarly to mtDNA, Bulgarians belong to the cluster of European populations, still being slightly distant from them. Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians


18. Bulgarians vs the other European populations: a mitochondrial DNA perspective.


19.“Съвременните българи са близки до средиземноморския генотип, като най-много се доближаваме до жителите на Северна Италия. “Това е свързано с общите ни тракийски корени, обяснява си го Гълъбов...” http://www.blitz.bg/news/article/117690

20. “Българите са силно славянска популация, но те са особен вид славянски генотип с наличие на силни тракийски елементи. Това става ясно от представеното в София изследване в рамките на проект „Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ“. Според авторите на изследването траките не са изчезнали по тези земи, както се твърди в учебниците... 


 21.“Половината от гените на българите идват от траките. Това научно твърдение е поместено в сръбското списание НИН, което се позовава на заключенията на швейцарския Институт по генетика “Игенеа”...За нас изконното население на българските земи са траки и в този смисъл ги приемаме за прабългари, вие като народ сте 49 на сто траки. Това заяви вчера за “Труд” от Цюрих новата директорка на “Игенеа” Аманда Фелбер ...


22. V-97  1 At about the same time Philip occupied Bylazora, the largest town in Paeonia and very favourably situated as regards the pass from Dardania to Macedonia.148 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
 2. За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  Нека уважаваме писмеността си!

  ОтговорИзтриване
 3. Измислици, фантазий, пропаганда, и много патос, друго не можеш, или не ти плащат да пишеш спарко. Няма записано пеомско име Пигрес, ти си сачиняваш на воля бе тарикат хитър!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо смяташ, че не съществува пеонско име Пигрес, ето виж - Πίγρης καὶ Μαντύης ἄνδρες Παίονες

   Това е целия фрагмент, прилагам и линк - Δαρεῖον δὲ συνήνεικε πρῆγμα τοιόνδε ἰδόμενον ἐπιθυμῆσαι ἐντείλασθαι Μεγαβάζῳ Παίονας ἑλόντα ἀνασπάστους ποιῆσαι ἐς τὴν Ἀσίην ἐκ τῆς Εὐρώπης. ἦν Πίγρης καὶ Μαντύης ἄνδρες Παίονες, Her. 5.12.

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh5010.htm

   Изтриване
  2. Ти сигурно непрекъснато дебнеш какво публикува Павел, за да реагираш светкавично! Брей, колко много ви е страх от неговите искрени, може би понякога не съвсем подплатени с доказателства, публикации. Сигурно добре ти плащат, за да съсипвате труда на такива съвременни последователи на Прометей, които дълбаят да намерят корените ни. Такива като Павел трябва да има повече, та да може отново да се събуди българският "лев" заспал.

   Благодаря ти г-н Серафимов.

   Поздрави на всички родолюбци, четящи в този блог. Благодаря и на тези, които добавят по нещо ново.
   АКК

   Изтриване
  3. Аз наистина съм удивен на бързината на хората с негативни коментари, тези индивиди не спят ли, не почиват ли? Явно се касае за такива, които са се абонирали да следят блога ми, но не коментират под своето име. Как може някой да иска неговото виждане да се наложи и същевременно да остава анонимен?

   Прочее, хора като мен има доста, просто аз съм един от най-активните.

   Поздрави!

   Изтриване
 4. До ан./22.07.16/13.44ч.
  Проверявай какво и как си написал , ханджи Иванчо ,може би !
  Кеворкян измисли думата Социоложкиня ,приляга ти .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Милев, аз не зная дали анонимния е хаджи Иванчо, но се чудя на такива хора - защо след като им е показано, че не са прави, те не поднасят извиненията си? Хубаво, разбирам, някои от нас са доста скептични, на някои дори им се струва, че биват лъгани, но моите твърдения могат да се проверят. Защо съмняващите се и обвиняващите ме в служба на чужди интереси не проверяват?

   Изтриване
  2. Служещите на чужди интереси ,/коминтерн , мултикултурализъм и т.н./
   са от едни и същи котила ,Г-н Серафимов !Човешкото им е чуждо!

   Изтриване
  3. Прав сте г-н Милев! Щом някой може да пренебрегне Родината и да тръгне да се кланя на чужденци, да търси подаяния от тях, то такъв човек просто няма как да има чест и достойнство, за човещина да не говорим.

   Изтриване
 5. Здравей, Павел ! Поздравления за силната статия - въвел си зашеметяваща библиография ! Напълно подкрепям тезата. Тракийските племена са родствени помежду си и всички те са пълнокръвна част от Българската народност - пеони = българи ! Сведенията от Херодот , Омир, Полибий, както и мястото, където е открит надписа са безупречно доказателство за неговото разчитане.
  Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз се чудя защо са нужни напъните на определени хора, да изкарат пеоните различни от траките хора. Съвсем нормално е да има регионални различия, при кой етнос ги няма!

   Изтриване
 6. Здравейте г-н Серафимов, поздравления за прекрасните статии. Имам един въпрос. Намирани ли са надписи в Британия, на Адриановия вал или на друго място, които да са свързани с траките. Благодаря за отговора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, има, ето:

   Longinus Sdapeze, the son of Matygus, duplicarius of the First Thracian cavalry regiment, from the district of Sardica. Aged forty, with fifteen years' service. His heirs had this set up in accordance with his will. He lies buried here.

   This tells us that Longinus was a cavalryman in the Ala Prima Tracum, the First Thracian Cavalry regiment. At the time, alae were 500 men strong, divided into 16 turmaeof about 32 men each. Longinus was a duplicarius, the second-in-command of a turma.

   http://www.cimuseums.org.uk/article/16305/Tombstone-of-Longinus

   Rufus Sita, trooper of the Sixth Cohort of Thracians, aged 40, of 22 years' service, lies buried here. His heirs had this erected according to the terms of his will.

   https://romaninscriptionsofbritain.org/inscriptions/121

   Thracian Cohorts and Аla in the Roman Invasion of Britain

   http://legio-iiii-scythica.com/index.php/en/history-and-artifacts/anniversary-events/thracian-cohorts-and-la-in-the-roman-invasion-of-britain.html

   LEG I (or II) ADIVTRICIS... ...AE BIS C ... ... BIS C LEG III AVG ... C LEG XX VAL VICTORIVNDVS NICAEA IN BITHYNIA MILITAVIT ANN ... VIXIT ANN ... ...
   "[...] of Legio Primae Adiutrix¹ [...] twice centurion [...] twice centurion of Legio Tertiae Augusta [...] centurion of Legio Vicesimae Valeria, Victoriundus, from Nicaea in Bithynia,² with [...] years military service who lived for [...] years [...]"
   (RIB 203; tombstone)

   http://roman-britain.co.uk/places/camulodunum_trinovantum.htm

   The First Wing of Thracians was a five-hundred strong cavalry unit recruited from among the tribes living along the lower Danube. .

   http://roman-britain.co.uk/places/camulodunum_trinovantum.htm

   Birdoswald’s history began when a wooded spur was cleared for the building of Hadrian’s Wall in AD 122.

   After the Antonine interlude Birdoswald was fully occupied, probably by the military unit that remained there throughout the 3rd and 4th centuries. This was cohors Prima Aelia Dacorum (the first cohort of Dacians, Hadrian’s own, 1,000 strong unit), recruited from what is now Romania.[3]

   Two surviving inscriptions recording the presence of the Dacians at Birdoswald include reliefs of the typical curved sword of the Dacians (falx), together with a palm frond. One of these inscriptions commemorates the building of a granary in AD 205–8 in collaboration with a Thracian cohort and under the command of the tribune Aurelius Julianus.[4] During his time at Birdoswald Julianus lost his infant son, Aurelius Concordius, who was commemorated on a tombstone at the fort cemetery.[5] The second inscription, illustrated here, records building work at the main east gate in AD 219.[6]

   http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/birdoswald-roman-fort-hadrians-wall/history/


   Надявам се информацията да е достатъчно, ако искате още, уведомете ме, ще Ви пратя и други неща.

   Изтриване
  2. Много благодаря за информацията. От това би могло да излезе, прекрасна нова статия.

   Изтриване
  3. Да, аз подготвям нещо, но е твърде голямо е трябва да се съкрати, иначе натоварва читателя много.

   Изтриване
 7. Обръщам внимание на "Гаган Оделян" от Българския апокрифен летопис и Авдолеон/Одолеон.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Обикновено за Оделян се смята, че е предаване на името Делян-внукът на Самуил, но имайки предвид, че апокрифния летопис е доста неточен, то не бих се учудил, ако се касае действително за друга личност с име Оделян. Все пак в апокрифната летопис е казано, че Оделян е прозвище, а значението на това прозвище може да се обясни със стблг. одолѣвание-победа.

   Изтриване
 8. Прекрасна статия! И до днес си имаме село Стоб и Стобските пирамиди, а дали знаете от къде идва името на местността Пеклюк.?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мога да Ви дам точен отговор за значението на названието Пеклюк. Доколкото си спомням, касае се за скалисто място и навярно Пеклюк може да се свърже с пек, припек, но това е само предположение. Трябва се провери кога за първи път е документирано името, дали е свързано с наши, или чужди археологически обекти и т.н.

   Изтриване
  2. От сайта на община Сливница четем:
   Най-ранните знаци, оставни от човек, ни връщат пет-шест хиляди години назад. Историческите находки в местността “Пеклюк” и село Гълъбовци са от каменно-медната епоха.
   Находки от трако-римския период също не липсват. В местността “Сарай” е намерена каменна плоча с три образа и надпис, а в местността ”Гърлин въртоп” са разкрити останки от тракийско светилище /IV в. пр.н.е./ и ниши от тъй наречената тракийска медалитна култура.Първото историческо засвидетелствувано племе, което можем да свържем с района на Сливница, са трибалите . През 424 г. пр.н.е. трибалите успели да спрат одриската експанзия към Софийското и Нишкото поле – в битката изглежда загинал и царят на одрисите Ситалк . Трибалите запазили контрол над Софийското поле и по времето на Филип ІІ Македонски , Александър Велики и Лизимах. За целия период от края на ІV век пр. н. е. до І век пр. н. ера те успешно се справяли с последователния натиск на автариати, келти и скордиски .
   След това на историческата сцена се появяват сердите – вероятно клон от трибалската племенна група . В римските итинерарии (пътеводители) са налице сведения за съществуването на антично селище - римската пътна станция Мелдия.Съществуват и данни, които очертават само донякъде принадлежността на региона към стратегията Сердика.
   При Аспарухова България сегашните сливнишки земи са били византийски владения. Едва след превземането на София от войските на хан Крум /809 г./ тези територии са влючени в пределите на България.
   През тези над 1100 годин земите около Сливница са запечатали събития от европейската история.Оттук минават кръстоносците при двата похода /1095-1096 г. и 1146-1147 г./.

   Интересно какво преставлява тази намерена каменна плоча с три образа и надпис,дали е тракийска или римска ?

   Изтриване
  3. Аз също съм любопитен, но като зная какво е отношението към тракийските епиграфски паметници, не вярвам скоро да разберем.

   Изтриване
  4. Ясен: Здравейте,само искам да споделя, че преди няколко години един приятел ни заведе на Пеклюк и си спомням, че в могилата имаше изкопана дупка,от която имаше следи сякаш нещо тежко е извлечено от нея, а на скалите имаше разни знаци, за които той разказвше, че били изсечени с лазер от извънземни :).Доста несериозно, но откакто чета блога ви си мисля, че може и наистина да е имало нещо написано.Тези дни ще направя една разходка до там и ако има нещо интересно ще снимам. Поздрави за прекрасната статия!!

   Изтриване
  5. Дано успеете да направите снимки на знаците! Ако смятате, че не се касае само за знаци, а има ясни букви, то е добре да уведомите служителите на най-близкия музей.

   Поздрави!

   Изтриване
 9. Здравей, Павел ! Тези псевдо-научни усилия, за които ти споменаваш - да се изкарат пеоните за етническа общност, която е различна от траките, са необходими според мен само на македонистите, целящи едно безпочвено фабрикуване на македонска нация. Но ние ще се преборим с това. И да добавя - очаквам твоята нова статия за тракийските надписи във Британия с нетърпение. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм сигурен каква е причината определени учени да правят опити да изкарат пеоните различни от траките хора. Каквото и да правят, няма да ги огрее, живеем във века на информацията и данни трудно се укриват.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Прочее, тракийските надписи в Британия са на латински. Става дума за погребални надписи, а също и възпоменателни надписи при строеж на римски крепости.

   Изтриване
 10. БилаЗора - БялаЗора, е това ако не е на български здраве му кажи. Йоан Цеца май не е писал глупости. Лъковете на пеоните са вити, българските също.Македонците превеждат името на града като Златна Зора, което ми се вижда нереално.
  Владимир

  П.П. На жена ми над селото, на най-големия хълм има крепост. Доста е разрушена от иманяри но основите си личат. Градена е с големи камъни без спойка, над тях вече е римския градеж. Поинтересувах се как се е казвал кастела и ми казаха че незнаят римското му име, но на езика на Трибалите се е наричал Изруд. Не можах да си обясня това име и реших да споделя тук. Може и да представлява някакъв интерес.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мога да Ви помогна защото не зная къде и от кого е документирано името Изруд. Без да проверя нещо, няма как да го коментирам. Ако не се лъжа има само две документирани трибалски думи в работа на Аристофан.

   Изтриване
 11. Господин Серафимов, прави впечатление, че надписите са с гръцки букви! Ако траките са имали писменост, защо са ползвали гръцки букви? Тогава, според мен има следното обяснение, буквите са тракийски, приети са от гърците и впоследствие, в средновековието са наречени гръцки. И още нещо, пишете че "Ἀστεροπαῖος е пеонско благородническо име, което е споменато от Омир" Има сведения, че Омир е внук на Орфей. И има град в делтата на Волга, чието име е Астрахан. Има опити да се обясни името с тюркски названия, като се твърди че е създаден през 13 век, но все пак, столицата на Хазария, Итил е била в съседство. Ако астра е звезда, то едва ли дъщерята на хана се е наричала Астра, т.е., звезда, което не е тюркско име. Знае се и за оръжието "астравидия", споменавано в Махабхарата. И ако "Ἀστεροπαῖος, чието значение е син, потомък, храненик на звездата" е "пеонско благородническо име" то названието за звезда у пеоните, астра ли е?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма сведения гърците да са създавали азбука, Плиний казва, че Паламед и Симонид са добавяли букви към азбуката донесена от Кадмос - Plin.HN,VII.lxi.192.

   Самият Паламед е считан не за грък, а за пеласг, т.е. принадлежащ на тракийското семейство -W.Ridgeway, The Early Age of Greece, p.211. За това, че не гърците, а пеласгите дават азбуката на латините знаем от Плиний Стари -Plin.HN, VII,lxi.193.

   В старите извори, като създател на азбуката е посочен тракиеца Орфей, за това свидетелства Алкидамант -сведението на Алкидамант – “Тук траките положиха Орфей –жрецът на музите... открил на хората буквите и мъдростта”. -Д.Попов, Гръцките интелектуалци и Тракийския свят, Лик, София, 2010, с.465.

   Диодор Сицилийски също твърди, че траките Орфей и Лин са ползвали най-древната азбука. Старият автор споделя също, че не гърците, а пеласгите са първите, които използват кадмейските (финикийските) букви и поради това те са наричани още пеласгийски-Historical Library of Diodorus the Sicilian, W. Mc Dowell, London, 1814 с. 208.

   В обща работа издадена в Западна Европа, проф. И.Маразов и проф.Ал.Фол споменават свидетелството на Еврипид относно- medicines on the Thracian tablets, recorded by Orpheus - лекарства, чиито имена били записани на тракийски плочици от Орфей -Al.Fol & I.Marazov, Ancient Thrace, Cassel & Co Ltd, London, 1977, p. 30.

   Това са данните за създаването и ползването на най-старата азбука, виждаме, че никой стар автор не е определил гърците като създатели на азбука. Гърците са взели азбуката от дедите ни, а за благодарност са подложили на унищожение писмените паметници на дедите ни.

   Изтриване
  2. Вие питате също - ако "Ἀστεροπαῖος, чието значение е син, потомък, храненик на звездата" е "пеонско благородническо име" то названието за звезда у пеоните, астра ли е?

   Да, астра е тракийската дума за звезда, лъч, тя все още се ползва от нас, макар ние да не го осъзнаваме. Развитата форма на астра е българската дума стрела, чийто древен корен е астра, а -ла е умалителна наставка. Първоначално стрела е означавало лъч.

   Освен в името на Ἀστεροπαῖος, думата астра се среща и в името на божеството Астракенос- звездоок.

   Изтриване
  3. Развитата форма на астра е българската дума стрела,.......Да се пукнеш от смях ... смях до сълзи! Смях,много смях,смях до скъсване,смях до сълзи, мега смях ... смях,тъп смях,много забавление, да си умреш от смях....

   Изтриване
  4. Смехът е здраве, но не забравяй, че най-добре се смее този, който се смее последен :)

   astra n. a missile weapon , bolt , arrow, that which throws out or emits rays of light

   http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/cgi-bin/tamil/recherche

   Изтриване
 12. Искам да попитам дали имате представа какво е значението на пеони? Ако тея хора са наши деди няма начин името им да не се разчита на български ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пеони показва връзка със санскр. панаяте-прославям, а пък панаяте е свързано с пея, възпявам, възхвалявам. Пеони означава прославените, със същата семантика е етнонима гети, той е свързан със санскр. гаяте-прославям с песен.

   Изтриване
 13. Питам се дали ще имаш смелост да напишеш статия за общия произход на кукерството и хелоуин,или от криворазбран патриотизъм удобно ще го пропуснеш. . . - Весо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хелоуин няма нищо общо с кукерските игри. Правилното име на Хелоуин е Samhain, като най-старото име е Samonios. Това е празник на келтите, вярвало се е, че в ноща на 31 октомври срещу 1 ноември, на определени места светът на мъртвите и светът на живите се свързват.

   Кукерските игри са няколко месеца по-късно и са остатък от култа към Дионис.

   По начало Samhain не се е празнувал както се празнува днес, чак в САЩ се появава този феномен и то благодарение на търговците, които експлоатират комерсиалния елемент - маски, костюми, бомбони.

   Изтриване
 14. Павка,

  Не зная дали вече чу от БНТ, че свещарската гробница принадлежи с най-голяма вероятност на гетския цар Дромихед, чиято съпруга е дъщеря на Лизимах. Този Дромихед воюва с Лизимах, побеждава го и го откарва в плен в държавата си. Дано само това да не го прочетат унуците на Александър от държавата с ракетите с ламаринените покриви...
  Безкрайно съм щастлив, че всички нови открития потвърждават твоята теза за нашата национална идентичност, но иначе не би могло и да бъде!!!
  Гордеем се с теб!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дали Свещарската гробница принадлежи на Дромихет не смея да кажа, но тя сама по себе си е уникален архитектурен паметник, който заслужава голямо внимание. Тази гробница е от така наречения "македонски" тип, а този термин е неправилен и трябва да се коригира. Гробници от този тип има и преди времето на Александър Велики и Лизимах.

   Поздрави!

   Изтриване
 15. Ти па как разбра че надписа е пеонски бе да не си екстрасенс случайно или имаш образование на лингвист може би? Ами то в София има надписи на Раифаизенбанк те да не са български?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако смяташ, че надписа не е пеонски, а гръцки, или дори някакъв друг, посочи по-подробно защо смяташ, че е така. Само с отричане не става, нужни са аргументи, а своите аз съм ги посочил вече.

   Жив и здрав!

   Изтриване
  2. Продължавай смело напред г-н Серафимов,независимо от бурния "смях" на някой анонимници,пилците се броят наесен,както знаем,само да не зареват от смях накрая. А за поввече "смях" искам да сподела нещо,което касае езика на трибалите(стана дума по-нагоре).Четох някъде(не се посочва източника за съжаление)следното:
   "...как гърците са предавали персийска реч

   Ами предавали са я както могат, както и другите езици - приблизителна фонетика, тук-там някоя промяна по народна етимология, и т.н. Особено когато се прави за смях, както в случая. А публиката едва ли е разбирала персийски, но със сигурност е знаела как звучи персийският.
   Има даже една гръцка пиеса, която половината е на някакъв индийски език. Но може би ще ти са по-интересни следните два израза на тракийски (трибалски) език: Набайсатреу. Саунака бактари круса."
   Без да се замислям особенно и без да сам лингвинист си го преведох - за "смях" :-),естествено се смях как гърците са си кълчили езика да го изрекат, с две думи се получи следното (след като използвах диалектния на баба ми от северозапада:-) :
   1.Набайсатреу - сатр е вероятно сатър,сатре,сетре(брадва) , или сатрея е нож..тогава това би значело боен вик да речем: На нож или за На бой с брадвите :-) Вероятно е във винителен падеж - сатреУ.
   2.Саунака бактари круса ..това малко по сложно,но вероятоно значи Заекът обръща каруцата :-). бактари трябжа да е глагол,подобен в северозапада е барабари,което е пък изравняваш с някой ,бактари е от сегашното диалектно бъткам, значи претъркалям. Възможно е обаче саунака да е и сламка,която според поговорката също обръща колата. За круса (кЪруЦа, кАруЦа), ъ-то се изяжда в севрозапада като : влък(вълк), дрът(дърт) и т.н.Може каруца да е римска заемка ,може да е не е , това си за специалисти , не за мен...Може да се смеете до сълзи , аз нямам против :-) Трибалка

   Изтриване
  3. ***** лингвист да се чете, грешка на езика, извинения

   Изтриване
  4. Ако не се лъжа трибалските думи са бабай-татко и сатреу-господар. Бабай е бълболна дума, все още се среща при родопчаните като бобайко, а сатреу, най-вероятно е сродна на сват-свой.

   Изтриване
  5. някак си не става бабай/бабайко да се запазило в Родопите- далеч от трибалските територии , а да не се среща точно където са били(поне в врачанско,монтанско,видинско пък и в сръбско оттатък и т.н), няма логика някак си ..може да се е объркал древния писател, да са думи на друго племе,цитирани за трибалски :-) ..или да е използвал трибали така за общо понятие така за траки,но да, кой знае?

   Изтриване
  6. Възможно е, гърците са ползвали имена като одоманти, бистони и др. като обозначение и на други траки.

   Изтриване
  7. Загадъчно господин Серафимов, пишете, че в думата "бабай" трибалите са разбирали баща, татко, на славянски отец, от където и Отечество. Но турската дума за баща е "баба", видимо и звуково и смислово тъждествена с "бабай". Значи или турците са приели от трибалите думата "баба" или трибалите са тюрки! Също в съвременния български език има три думи с един и същ смисъл: баща, татко и отец. Много променен е съвременният български език. Сравнявайки езика на Софроний и днешния език, виждаме голяма резлика. По времето на Софроний е бил почти еднакъв във всички български области, днес обаче не е така.

   Изтриване
  8. Бобайко е бълболна дума, която е сродна на баба, тя от своя страна има сродни думи в индоевропейските езици, следователно баба е заемка в турския, както и ата.

   Ако в турския има огромен брой ирански и арабски думи, защо да няма и заемки от индоевропейски езици?

   Думата баща означава най-стар, уважаван, отец означава - този, от който изтича рода, това е причината на етруски ати да означава майка, да не забравяме и името на Атина. Тате, татко, бобайко са бълболни думи.

   Изтриване
  9. Да, господин Серафимов, сигурно нещата са такива, каквито ги представяте, но, извинете за досадата, думата баба е арабска, Али баба, сиреч семитска. Семитите османци са направили интересна лингва, както и езика в днешна Румъния, не е на даките. А Родопите...., още имаме главоболия с мюсюлманството там. И само там ли?

   Изтриване
  10. Няма как думата баба да е семитска, днес арабите ползват думата телефон, но това не я прави автоматично арабска.

   Това е от речника на Макс Фасмер - ба́ба, ба́бушка, укр. ба́ба, русск.-цслав. баба, болг. ба́ба, сербохорв. бȁба, словен. bába, чеш. bába «старуха, бабушка», польск. baba и т. д. Родственно лит. boba «старая женщина, старуха», лтш. baba то же. Слово детского языка; ср. ср.-в.-н. bābe, bōbe «старуха», ср.-в.-н. buobe «мальчик, слуга»

   http://vasmer.info/%D0%B1%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0/

   Аб, аби, абун са изконни арабски думи за баща. Нека не забравяме, че арабите също са заемали думи на други народи в езика си.

   Изтриване
 16. Чета статиите на Павел с голям интерес още от времето, когато нямаше собствен блог, а публикуваше на други места. Похвала за упоритостта!!! Мен обаче ме интересува един друг въпрос, който на пръв поглед няма нищо общо със сегашната тема. За името на град Пловдив ( Пулпудева, Филипопол, Филипополис). Та въпросът ми е следният: Възможно ли е един владетел, който никога не се е самоопределял като елин и е мразел елините, при завоюването на един град да го нарече Филипопол, а още по малко Филипополис? Става дума за Филип Македонски. Защото той ако се е смятал за елин е щял да се нарича Елински, или пък в изворите е щял да остане такъв. Така,че при завоюването на Пулпудева, той е нарекъл градът Филипи. Смятам,че е редно пловдивчани да изчистят тази неточност поне от Уикипедия. Може би трябва да се напише, че градът се е казвал Филипи, а през средните векове когато гърците са имали голяма колония са го прекръстили на Филипопол.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имената на Пловдив са интересни, а аз намирам за странно твърдението, че Пулпудева означава градът на Филип. За дедите ни не е било проблем да произнесат името Филип, или както е било оригиналното Билип. Защо е добавена и наставката дева-стан е също странно, понеже на юг от Стара планина селищни имена с елемент дева са доста редки. Има още доста да се работи по тази тема.

   Изтриване
  2. Искам да кажа и това, че господ наказа гърците заради това, че откраднаха българската история.

   Прочетете статията на Телеграф " Prostitution: the bidden cost of Greece's economic crisis"

   Дъщерите ни станаха проститутки заради греховете на бащите ни!

   Аристотелис Малакидис

   Изтриване
  3. Не знаех за това, наистина е ужасно и направо невероятно, че такива неща се случват в съседна Гърция:

   There are currently an estimated 20,000 prostitutes in Greece (according to EKKE) of which fewer than 1,000 are legally registered.

   Because many of the Greek women now turning to prostitution don’t bear even a passing resemblance to the drug-addled stereotype of the ‘hooker’.They are mothers, married women and young professionals. Women from every walk of life are now just as likely to turn to prostitution as drug addicts.In 2012, in response to the increase in infection, the Greek authorities started releasing photographs of sex workers who had HIV and had been working as prostitutes.

   Not only did this compromise their safety, it made other women considerably less likely to get tested, in case they were subjected to similar public shaming. This HIV ‘witch hunt’ further stigmatised having an HIV positive status as well as doing nothing to stem the spread of the disease.Women, jostling for a finite quantity of clients, are forced to charge less and less. And, of course, clients have vastly reduced spending power due to the financial crsis. The result is an average fee of about €15 (£11).

   http://www.telegraph.co.uk/women/politics/prostitution-the-hidden-cost-of-greeces-economic-crisis/

   Дали това страшно нещо е в последствие на действията на фанариотите, аз не се наемам да кажа, но мисля, че е вече крайно време да си подадем ръка и заедно да се борим с тези, които се стремят да обезличат народите на Балканите.

   Изтриване
 17. Tака е, потвърждавам го - Билипос е истинското име на Филипос- човекът, който покори Гърия.

  Аристотелис Малакидис

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако не се лъжа Филип II покорява само Тесалия, на неговия син Александър се пада честта от покоряването на цяла Гърция...не, че е имало такава държава по това време.

   Явно Александър Велики е унизил гърците неимоверно много защото по време на войната с Дарий, в персийската армия има повече гърци, отколкото в тази на Александър.

   Изтриване
  2. Аз също се дразна от някой дето пишат,че Пловдив е градът на Филип Македедонски поради факта,че Пловдив е на 8-мо место в класацията на Юнеско за 10-те наи-стари градове в света по продължителност на населяване - възникнал преди 4000 години пр.н.е.след:1.Йерихон 2.Библос 3.Алепо 4.Дамаск 5.Суза 6.6Фаюм 7.Сидон 8.ПЛОВДИВ 9.Газиантеп 10.Бейрут

   Изтриване
  3. Нямам представа на какво учат децата сега,но ние от по-старото поколение сме учили,че Пловдив е основан от Филип Македонски,което е доста обидно

   Изтриване
  4. И е обидно, и не отговаря на истината. Най-древното познато име на Пловдив е Евмолпия - от името на тракиеца Евмолп. Дори и преди Евмолп обаче е съществувало древно селище, но името на това селище е неизвестно.

   Изтриване
  5. Разрази се полемика, а аз нямах такова намерение. Просто исках да уточня, че Филип Македонски след като е завладял града (сегашния Пловдив), го е кръстил на себе си Филипи, а не Филипопол. Всеки който се занимава с църковна история знае колко важно е това. Защото апостол Павел е проповядвал във Филипи, а не във Филипопол.

   Изтриване
 18. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истината ли Ви плаши! Или нещо друго е пречката. Няма значение, това е Ваше право, така сте преценили. Но всичко което съм написал е взето от Уикипедия. Ясно, отново "божият народ" е причината.

   Изтриване
  2. Прощавайте, но мисля, че става дума за недоразумение. Явно съм изтрил коментар по погрешка.

   Изтриване
 19. Спаро, ти ще можеш ли да защитиш пред някой грък морала на такова "неучастие във войната"? Аз – не.
  В започналата война Гърция спира италианските войски и Германия решава да се намеси. Макар и окупирани, гърците не се предават. Те организират силна антифашистка съпротива, а техните кораби се присъединяват към английските във войната в Северна Африка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За какво пък става въпрос тук? Звучи като покана за целуване на английски г--.

   Изтриване
  2. Английският посланник в България по време на войната, попитал българският цар защо България не е дала дори и един истрел срещу немската армия. Цар Борис 3 отговорил следното " Ако ламанша беше широк, колкото Дунав моят братовчед щеше да се крие на някой дреднаут накъде в Атлантическият океан. За съжаление, или за радост няма големи естествени препятствия, или съюзници, които да ни пазят. Заставам и с името си, Златко Ангелов.

   Изтриване
  3. Английският посланник в България по време на войната, попитал българският цар защо България не е дала дори и един истрел срещу немската армия. Цар Борис 3 отговорил следното " Ако ламанша беше широк, колкото Дунав моят братовчед щеше да се крие на някой дреднаут накъде в Атлантическият океан. За съжаление, или за радост няма големи естествени препятствия, или съюзници, които да ни пазят. Заставам и с името си, Златко Ангелов.

   Изтриване
 20. Здравей Павка!

  Наскоро имах възможност да пропагандирам твоята теза в академични среди. Нито имат желание да се запознаят с твоето виждане, нито да си направят труда да го оборят. Най-лесно им е да те определят като откачен, разбира се, без да се мотивират. Една безнадеждна закостенялост!
  В тази връзка ми идва на ум една мъдрост: „НОВО ВИНО НЕ СЕ НАЛИВА В СТАРИ МЕХОВЕ!!! Знаеш ли откъде е тя?
  Също така чух от авторитетен източник, че най-лютата английска псувня съдържа думата „българин“. Когато изказах предположение, че това вероятно датира от Първата световна война, беше ми обяснено, че виновни за това били богомилите, които били хомосексуалисти(???).
  Тъй като мисля, че си доста на „ти“ с английския, бих те помолил за едно мнение по въпроса.
  Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Проблемът на доста наши учени не е само безнадеждната закостенялост, а егото им. Заради това пусто его, те са готови да погребат цял народ, нека се преподават старите лъжи, нека хората да нямат повод за истинска гордост...само и само да не се признава, че старите теории са грешни и следователни титлите са незаслужени.

   За това, че новото вино трябва да се налива в нови мехове зная от 1978 година, беше ми казано от един свещеник, който ми разясняваше евангелието на Лука. В този дух може да се добави още един пасаж от същото евангелие - "И никой, след като е пил старо вино, не иска ново, защото казва: Старото е по-добро."

   За думата bugger си прав, идва от bougre-българин, голяма е била омразата на синовете на змията..

   bugger (n.) Look up bugger at Dictionary.com
   "sodomite," 1550s, earlier "heretic" (mid-14c.), from Medieval Latin Bulgarus "a Bulgarian" (see Bulgaria), so called from bigoted notions of the sex lives of Eastern Orthodox Christians or of the sect of heretics that was prominent there 11c. Compare Old French bougre "Bulgarian," also "heretic; sodomite." Softened secondary sense of "fellow, chap," is in British English from mid-19c. Related: Buggerly.
   buggery (n.) Look up buggery at Dictionary.com
   mid-14c., "heresy," from Old French bougrerie, from bougre "heretic" (see bugger (n.)). Later "unnatural intercourse" with man or beast, "carnalis copula contra Naturam, & hoc vel per confusionem Specierum;" from bugger (n.) + -y (4).

   http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=bugger

   Изтриване
  2. Още веднъж ти благодаря за отговора и за допълнението Лука 5:39, което бях позабравил.
   Действително, не е без значение да знаеш кой изпитва явна омраза към теб! Но не се сещам дали съм срещал израза „синовете на змията“. Зная само, че Яков „благославя“ Дан по следния начин: „Дан ще бъде змия на пътя, ехидна на пътеката, която хапе петите на коня, тъй че ездачът му пада назад.“
   Тогава горното определение за данайците ли се отнася?

   Изтриване
  3. Понякога мълчанието във връзка със зададен въпрос е най-ясният отговор. Мога само това да добавя, че употребеното от теб минало време май-май спокойно би могло да се замени и със сегашно ...

   Изтриване
  4. За думите на Павел: "Проблемът на доста наши учени не е само безнадеждната закостенялост, а егото им. Заради това пусто его, те са готови да погребат цял народ, нека се преподават старите лъжи, нека хората да нямат повод за истинска гордост...само и само да не се признава, че старите теории са грешни и следователно титлите са незаслужени." искам да кажа, че навсякъде по света има хора със силно изразено его, но у нас се среща почти при всеки българин. Предполагам, че тази черта в характера ни е една от причините да се обединяваме за някоя кауза изключително рядко. Не случайно имаме израза: "Всеки иска да води бащина дружина!" Не е ли израз и решението на Бойко относно президентските избори?!

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  5. Не мисля, че почти всеки българин страда от болестите на егото. Просто хората, при които това е така са по-напористи и се изявяват по-ярко от другите.

   Когато българинът види истински водач, той умее да следва, иначе нямаше да спечелим толкова много битки в историята си.

   Изтриване
 21. Серафимов,потърси сътрудничество с румънски изследователи,сред тях има много напреднали в изследванията.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз работя с достатъчно хора, просто няма как да добавя и други, ще стане хаос.

   Изтриване
 22. Най-лесно им е да те определят като откачен, ....... xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная какво означава „х“ с десетки „а“-та след него, но е известно, че много велики личности, оставили имената си в историята, приживе са били мислени за откачени!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Изтриване
 23. За радост Павел не е единствения "откачен",доста сме такива и се множиме :-) хахахааааа!

  ОтговорИзтриване
 24. 27 научни звена на БАН и чужди учени изучават ДНК на траките ,30 октомври 2016
  http://dnes.dir.bg/news/izsledvane-ban-traki-24352681?nt=10

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не храня особени надежди по отношение на това проучване. Вижте кои са ръководителите и какви са вижданията им по въпроса със съдбата на траките...

   Изтриване
  2. Господине, защо изобщо цитирате Дир.бг. Те са зависими. И още нещо, което е много важно:"Работата по проекта се финансира от дарители - Петър Манджуков и Добрин Иванов. Държавно финансиране до този момент не е осигурено." Какво става в географската област България, мутрите си купуват БАН и ще искат резултати, които им са нужни. А кой стои зад мутрите Манджуков и Иванов за сега не е ясно. В управлявания от мутрите бантустан няма наука, няма образование, не са защитени живота, интересите и собствеността на гражданите, конституцията не се изпълнява, няма здравеопазване, няма социална защита на гражданите. Съвременна България е антидържава. Споменават и за участие на Япония, а японците защо не изяснят произхода на коренното население на Япония, айните, но се занимават с европеидните траки? Айните също се европеиди. Прост народ, слаба държава.

   Изтриване
 25. !!! Изгубената цивилизация и ние !!!
  https://www.youtube.com/watch?v=KFFrO1Pj9SE
  Илиян Бучков: Рила е връзката ни с Атлантида и ИзРаЕл

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за информацията, ще погледна!

   Изтриване
  2. Претенциите на Илиян Бучков не са нищо ново. Те се нареждат след измислиците на братя Гайдарски за първия „Исус“ – Дион Исус (Дионисий) и откриват някакъв „божи син“ дошъл от Сириус на Земята да научи човеците на ум и разум. Напоследък се въдят и други подобни претенции, чиято цел е да обезличат явяването на Исус Христос. Нищо неочаквано, след като е писано, че в последното време мнозина ще се явят и ще кажат: „Аз съм Христос“!

   Изтриване
 26. Драги Павле!

  Използвам честването на днешния ден за да поздравя единствения народен будител, когото познавам, като ти благодаря от сърце за твоята възпитателна и възраждаща националното самочувствие дейност на народа болгарски!
  Бъди здрав и успешен във всяко твое дело радетелю за историческата истина!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Присъединявам се към горните пожелания. Продължавайте все така. Много хора следят вашите статии и ги очакват с нетърпение. Продължавайте все така, защото има смисъл. Българите имат нужда от хора като Вас.

   Изтриване
 27. БНТ отбеляза, че днес е Денят на народните будители. А дали тя самата принадлежи към народните будители или към народните заличители не за първи път става ясно и от пояснението ѝ, че за родоначалник на будителите се счита свети ЙОАН(???) Рилски ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Телевизията понастоящем наистина е най-вече средство за заличаване на националната идентичност. В такъв случай защо да се чудим на странните твърдения.

   Изтриване
  2. Абсолютно сте прав, аз лично не гледам телевизия последните 10години и не ми липсва изобщо тази медия,одобенно рекламите и други видове спам и всякакви манипулации.
   Бъдете здрав и все така упорит,имате нашата подрепа!

   Изтриване
 28. Серафимов,тръгнал си да оборваш казионните историци.Добре!Но,го направи професионално.Напиши,примерно,една статия за измамите на Валерия Фол,ако ти отърва!Понякога оборваш Гайд,но той се спомина.Направи го конкретно срещу някой от действащите измамници.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, дай някакви насоки - какви точно са тези измами, кога са извършени и т.н. След като проверя фактите, ще напиша какво мисля по върпроса.

   Изтриване
  2. Ти твърдиш ,че са измамници,тогава ги обори!Конкретно и поименно!Предполагам,че си запознат с трудовете на Фол.

   Изтриване
  3. Никъде в работите си не съм употребил думите измамник, измамница, измамници, когато съм цитирал Фол. Да представя някой погрешна теза и да прави неверни тълкувания е нещо доста по-различно от измамата.

   Изтриване
  4. Не се хващай за думата.Мисля,че разбра какво имам предвид.направи съпоставка с тезата на Фол и твоята - обори я,съгласи се,или я поправи някъде,където мислиш,че греши.

   Изтриване
  5. Думите са нещо важно, подробностите определят дали нещо отговоря на истината или не. И още нещо - не пиша по поръчка на анонимни.

   Изтриване
 29. A geographical and historical description of ancient Greece, John Anthony Cramer
  Много интересен цитат от книгата, в която има доста данни за пеоните, градовете им и т.н
  Herodotus gives such a faithful and interesting account IV 16
  "The Paeonians who dwell around mount Pangaeus and the Do beres and Agrianes and Odomanti and those about the lake Prasias itself were not at all re duced by Megabyzus He attempted however to remove the inhabitants of the lake whose dwell ings are constructed in this manner platforms are raised on lofty piles standing in the midst of the lake and connected with the continent by means of one bridge only These piles were an ciently raised at the expence of the whole commu nity but in after time the following regulation was enforced that every individual who marries a wife conveys piles from the mountain named Or belus and that he drives in three for each of his wives every man having several And this is their mode of living each inhabitant possesses a hut on the platforms as a dwelling and a trap door through it leading down into the lake They secure their infants by a rope tied to their feet lest they should fall into the lake and feed their horses and beasts of burden with fish of which the quantity is so great that when the trap door is lifted up and a basket let down into the water "

  ОтговорИзтриване
 30. Една интересна новина:
  Книгата „Покушението над Юстиниан“ на Георги Сотиров, под редакцията на проф. Чилингиров, излезе на книжния пазар -
  http://www.otizvora.com/2016/11/8384

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това със сигурност ще е интересно защото е съчетание от труда на двама забележителни учени!

   Изтриване
  2. Уважаеми Станимире, кое смятате за интересно в "Покушението над Юстиниан". Това, че смята илирите за славяни, но не за българи. Управда-Юстиниан също е представен като славянин, но не и българин. Напротив, той мрази българите и се стреми да ги унищожи! Защо ли тези "тракийски-славянски" императори не работят за народа си, а за....семитите римляни. О, да, ще кажете римляните не са семити. Грешка, семити с дълбоки семитски корени. И тези "траки" изцяло поддържат семитската кауза! Да, достойни са били българите по онова време и са изчиствали семитската гмеж, за разлика от днешно време. И все пак семитите надделяват. Днес България е изцяло семитски протекторат. Като се започне от религията, християнство-мюсюлманство и се свърши с геополитиката. Така, че Юстиниан може да има своята ексцентричност, но с нищо не е допринесъл за "траките-славяни", а още по-малко за българите. А и господин Серафимов многократно е изказвал мнение, че илирите са наши братовчеди, но не сме идентични. Професор Чилингиров в последно време повече е изследовател на теологията, отколкото на историята. Все пак животът всред най-еврейската страна в Европа, Германия е оказал своето въздействие.

   Изтриване
  3. Уважаеми господине (госпожо),

   Вероятно сте прав за много неща във Вашия коментар, както и за това, че г-н Серафимов счита хърватите за най-близки до нас от всички „славяни“. Разберете обаче за последен път, че между вашите „семити“ и РАННОТО християнство, като идеологии, има огромна разлика и с Вашите изказвания по този въпрос само наливате вода в мелницата на противната страна. Ако човек познава същността на нещата, може лесно да се убеди в това.

   Изтриване
  4. "Професор Чилингиров в последно време повече е изследовател на теологията, отколкото на историята."
   Църковна история е малко по-различно от Теология.
   А много от събитията в нашата история са тясно свързани с църковната.
   Така че изследванията на Асен Чилингиров са особено ценни за установяване на истината за нашето минало.

   Изтриване
  5. Не зная какво разбирате под ранно християнство? За съжаление дейността на арианските черкви създавани от Павел с посредничеството на Урфил са загадка. След това княз Борис разрушава тези черкви и на тяхно място изгражда такива с православна архитектура. А официалното християнство е узаконено от тракиеца Константин, който определя също и кои животоописания (евангелия) на Йешуа да сесприемат за валидни. И още нещо, докажете, че Йешуа не е семит. И защо като е син на Яхве, братовчед му Йоан го е кръстил в река Йордан. Има данни, че Йешуа е от...низвергнатото вениаминово коляно. И кой е Йоан, само син на састрата на Мириам-Мария? Разберете едно, няма паралел между тракийските-славянски богове и еврейските. Християнството, както и мюсюлманството са политически доктрини с дългосрочна цел за завладяване на други народи.

   Изтриване
  6. Употребил съм израза „ранно християнство“ в смисъл първоначално, още без човешки добавки.
   Доколкото съм запознат, арианите променят основни неща в учението, което не се приема от останалите църкви.
   Не зная какво Ви притеснява Исус да е евреин, след като неговата поява е предсказана стотици години преди това. Какъв „братовчед“ е той на Йоан Кръстител щом майка му е била „в напреднала възраст“ и каква „сестра“ може да бъде тя на младата девойка Мария? Йоан също му задава въпроса „как може ТИ да дойдеш при мен аз да те кръстя“, на което Исус отговаря „остави сега защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право“.
   Естествено, че няма паралел между еврейскиЯ и езическите богоВЕ.
   Комунистите твърдят пък, че религията е опиум за народите.
   Поздрав.

   Изтриване
 31. Честит празник г-н Серафимов. Бъдете ни здрав и все така борбен.
  Владимир Иванов

  ОтговорИзтриване
 32. Честит празник Павел! Доатойно носи името си на народен будител!
  ПГ

  ОтговорИзтриване
 33. Ясен:Здравей Павка, вчера си направих разходка до Магурата и залата с рисунките направо ме стъписа.Днес попаднах и на едно много интересно видео(20 минутки надявам се да му обърнеш внимание), в което сравняват рисунките с Линеар Б, келтските руни и кирилицата, а също така говорят за датировка от 12000г до 38000г. В твойте статии мисля, че не съм виждал някъде да споменаваш тези знаци и рисунки и ми стана много интересно защо? Знам че тук не е мястото, но ако не възразяваш и имаш време погледни видеото мисля, че и за теб ще бъде полезна информация. ето и линк: https://www.youtube.com/watch?v=vapIWTtx9LY
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря много за ценната информация! За датировката не смея да кажа дали е точна, или не, но систематизирането на рисунките и символите, а и анализа им, наистина впечатлавят!

   Изтриване
 34. Още една самокритика от моя страна:
  Когато еврейските духовни водачи отиват да се кръщават при Йоан Кръстител, той ги нарича „рожби ехиднини“, което означава точно „синове на змията“, и то не каква да е, а отровна змия. (Матея 3:7)
  Търпя критика за този пропуск!

  ОтговорИзтриване
 35. Да не забравяме, че преди мнооого години един местен учител, обхванат от патриотични чувства ги е дооформил, дорисувал и по този начин. за съжаление унищожил за науката...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако това е вярно, то наистина датировката става проблематична, но пък се съмнявам учителят да е успял да дорисува всички фигури и знаци в пещерата. Все нещо е останало недокоснато.

   Изтриване
 36. Излезе и интересната статия "Църквата на апостол Павел в диоцеза Източен Илирик":
  http://www.otizvora.com/2016/10/8365

  Авторката й е историк от БАН и много често цитира проф. Чилингиров. Публикувани са и снимки на много красиви мозайки от раннохристиянски храмове.

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приятна изненеда! Благодаря ти Станимире!

   Изтриване
  2. В исторически аспект статията може и да е интересна, но в религиозен е една перфидна манипулация.
   Основната опасност е тезата, че верният последовател на благовестието като попаднал сред обитателите на Балканите на драго сърце се повлиял от техния мистерицизъм и създал(???) една по-различна църква, която в последствие била намразена от другите църкви.
   С пълното съзнание, че и православната, и католическата църкви не са идеални, не мога да приема това виждане, което оклеветява мастития апостол. Много по-логично е да се допусне, че самите балканци са изопачили до известна степен приетото от апостола учение. В неговите послания може да се почувства точно обратното на това – да бъде лабилен в опазване на „здравото учение“!
   Вярата не се изявява на първо място с приветлива архитектура и грациозни фигури на изобразени животни. Вярата се гради върху Словото, което я изявява, затова е казано, че е проклет всеки,
   който отнеме или прибави нещо към това Слово, към Което принадлежат и посланията на упоменатия апостол.
   А и точно това е записано, че в последното време опитите да бъде изопачено това Слово значително ще се умножат!
   Орфей

   Изтриване
  3. По данни на проф. Чилингиров унищожените раннохристиянски църкви са поне 600. Факт е, че изобразената в тях символика е много по-различна от тази в днешните храмове. Тези които са ги унищожили са се представяли за "провославни". Всеки сам може да прецени, доколко това деяние е в хармония с Христовото учение.

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
  4. Драги Станимире,

   Вече споменах, че не симпатизирам на православната църква и не принадлежа към каквато и да е деноминация. Но и ти трябва да признаеш, че не „символиката“ е най-важната характеристика на една вяра. Основното е в какво точно вярваш и какъв е словесният израз на твоята вяра. Словото е много важно нещо, някъде е написано: „В началото бе Словото“. И за да не се изкриви това слово от времето или от зложелатели, това слово е било записано. Голямо престъпление е променянето на това слово, защото това води до подмяна на самата вяра.
   В статията по престъпен начин се изказва предположение, че уж апостол Павел променил първоначалната вяра. Православните реагирали, като разрушили храмовете на отцепниците. Не мога да кажа какво точно се е случило, нито оправдавам техните деяния. Мога да кажа само това, че за Начинателя на тази вяра храм е бил самата природа, а Той Самият е завещал на хората Своите слова. Ако имаме вяра, че думите Му са достигнали до нас непокътнати, наш дълг е да съхраним тези думи така, както са постъпвали първите християни по нашите земи.
   Сърдечен поздрав: Орфей

   Изтриване
 37. Станимире, впечатляват те арианските черкви, един от основоположниците на които е Улфил. Но авторката н астатията е с особена фамилия Ал Шади. Явно съпуг арабин, семит!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине, между семитите има много добри хора, както пък има и абсолютни психопати между европейците. Всяка група си има светци и злодеи, нека съдим за хората по делата им, а не по произхода им.

   Изтриване
  2. Да господин Серафимов, добри са в една ситуация, но попаднат ли в различна, действа груповият механизъм. А всяка народност има определени характеристики. Но това е работа на психиатри и психолози. Например професор Ломброзо изследва дегенеративността при различните народностни групи и статистиката показва че при семитите, в частност евреите живеещи в Европа тя е с 14 % по-висока в сравнение с другите народности. Дори някои изследователи не ги наричат народност, а дегенеративна секта. В случая с християнството това е една дегенеративна политическа доктрина. Да вземем за пример така наречените "български турци". Те са "добри" когато имат полза, но винаги работят против България. А населението на Турция в огромната си част е семитско. Но същото се отнася и за България. Погледнете външния облик на днешните българи и го сравнете с този на траките! Нищо общо. Семитския фактор от 1000 години е дал своя отпечатък. Дори днешната ни политическа върхушка е съставена само от евреи или полуевреи. Да, добри са но за лошото.

   Изтриване
  3. Днешния облик на българите не е кой знае колко променен от изминалите времена. За турците съм съгласен, повечето от тях са семити, това си се доказва от генетиката.

   Изтриване
  4. Горният господин като че ли има най-неоспоримо право за „върхушката“, но не само за нашата.
   Също за това, че другата народност решиха да подкрепят за президент човекът, който като премиер нанесе големи злини на България.

   Изтриване
  5. Печели не само този, който се е подготвил най-добре, а и този, който винаги бди за интереса си и умее да наложи своето. Това е урок, който ние трябва да научим.

   Изтриване
 38. Едно интересно разглеждане !Подкрепено с факти!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По-скоро се касае за интересни тълкувания:)

   Изтриване
  2. Изгледах и аз видеото,да интересни тълкувания:) ,напомнят ми на стила екстрасенс, или една жена каза,или научем миш-маш... :-) Аз се занимавам с българска бродерия,автентична и т.н,не споделям тълкованията на авторката за тях,по точно съмволизма, но както и да е. Бъдете здрав! ЛК

   Изтриване
  3. Миш-маш ли?! Моля, защо обиждате вкусното ястие?! Това са сатанински брътвежи, които намират място в стари и модерни съмнителни организации и секти като масони, сциентология, езотерика и др.

   Изтриване
 39. Ден за размисъл

  Не е лошо днес да се погледнем в огледалото.
  Резултатите от изборите едва ли ще се различават много от направените проучвания. Трима от кандидатите определят основното разделение в българския народ, като останалите са само разсейки от тези три предпочитания.
  Мнозинството ще гласува в полза на глобализацията, която Виктор Орбан нарича „СЪВЕТИЗАЦИЯ ОТ ЗАПАД“. На второ място са тези, които не могат да се преборят с носталгията по комунизма, който не беше нищо друго освен ДЪРЖАВЕН КАПИТАЛИЗЪМ, където дялът на капиталистите се определяше от поста, който заемаха. Макар и вече обединени, патриотите са трети.
  Тези факти говорят за закърнялата имунна система на българския народ. Павел Серафимов се мъчи да намери лек за нея. Иска ми се да вярвам, че ще успее, но трудно ми се удава, тъй като за новите „ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ“ „ПАТРИОТИЗЪМ“ е мръсна дума!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ние имаме дълга история, много дълга. Поне от средата на пето хилядолетие преди Христа може да се говори за високо развито общество при нас. На разцвета на всяко общество обаче идва край, през 44-45 година от Новата ера, Рим успява да завладее земите ни и налага своята власт за около 600 години. Известна част от дедите ни се романизират, но повечето остават верни на старите си традиции.

   Следва още едно римско, византийско господство от около 150 години, да не забравяме и петте века мрак донесени от османлиите.

   Въпреки това, българския народ запазва своята идентичност и култура.

   Днес, шепа родоостъпници се опитват да ни изтрият паметта, но и на тях няма да се отдаде.

   Изтриване
  2. Иска ми се да си прав! Днес случайно открих, че в София, квартал Обеля, има улица „Дмитрий Лихачов“!

   Изтриване
  3. Прав съм по отношение на това, че сме жилав народ. Държа да напомня обаче - дедите ни не са надявали нито на случая, нито на чужда помощ, винаги са запрятали ръкави и са са вземали нещата в свои ръце.

   Изтриване
  4. Лесно им е било на тях! Нито е имало партии, нито неправителствени организации, които да ги разединяват. Сега борбата е много по-тежка понеже има много троянски коне в България и мнозина от нас се поддават на манипулациите!

   Изтриване
  5. Поне от времето на Античността у нас е имало представители на чужди държави, които са действали в интерес на своите отечества. Котис I е убит в Тракия от двама гърци, гъркът Милтиад се жени за дъщерята на одриския цар Олор, гъркът Нимфодор дава сестра си за жена на цар Ситалк...

   Не само днес, но и в древността в държавата ни е имало много троянски коне и мнозина от дедите ни са се поддавали на манипулациите. Нищо ново под слънцето.

   Изтриване
  6. Г-н Анонимен5 ноември 2016 г., 8:05
   Не обиждайте т.нар. "ДЪРЖАВЕН КАПИТАЛИЗЪМ". Такова нещо има в Китай и негов организатор там е Дън Сяо Пин. На него Китай дължи днешния си успех и това, че стана икономически "тигър". На Дън трябваше да издигнат мавзолей, а не Мао Дзе Дун.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 40. На добър час българи от блога на всеотдайния патриот Павел Серафимов!!!

  6-ти ноември 2016

  ОтговорИзтриване
 41. Здравейте г-н Серафимов!

  Имам един въпрос който не е пряко свързан с темата за пеоните но касае историята на предците ни от времето на Константин Велики.За него е известно че е отделил средства за построяване на селищата в днешните български земи едно от които е Плиска.Предполага се че в района е съществувало древно тракийско поселище още повече в близост е и Мадара - тракийски култов център.
  Въпросът ми е за така рекламираната от историка Б.Д. голяма базилика в Плиска и нейното възстановяване и твърдението че основите и са положени по времето на Борис Михаил.Попаднах на една дискусия в нета в сайта на Иван Стаменов http://www.otizvora.com/ където се твърди че на мястото на базиликата са разкрити основите на стара раннохристиянска църква които са били скрити за да не се компроментира "официалната история".
  Знаете ли нещо по този въпрос?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дали под голямата базилика е имало друг, по-стар храм не зная, но от краеведи, а и от учени съм чувал, че по време на разкопките през 50-те години са намерени интересни неща, които набързо са затрупани с пръст и е било забранено за се правят разкопки в този сектор.

   Поне за мен Плиска и споменатото от Прокопий тракийско селище Плистум са едно и също място.

   Изтриване
 42. „Защо не съм и аз поет, поет като Пишурката? Ех, че ода бих направил на баба си на хурката!“

  Абе хурката също си е важно нещо, защото без хурка няма и народ. Но нали този народ, за да „запретне ръкави“ и да се възроди са нужни патриотични напъни. А как ще се получат пък те, ако няма политическа сила, която да ги предизвика?
  Понастоящем в България се извършват драматични промени. И крайният резултат от тях съвсем не е без значение за реализирането на крайната цел на блога. Но май се получава впечатлението, че никой от нас не се интересува къде е скрита истината и къде е замаскирана лъжата. Дали уличаваните за „агресори“ наистина са агресори и дали „ценностите“ не са мерзост...
  Много често се афишираме като патриоти. Дали незаинтересоваността към политиката е качество на родолюбеца? Безполезно ли би било всеки, който има идеи да ги сподели с останалите, та с общи усилия да намерим нашето отношение към настоящата ситуация?
  Един тип: попрочетете нещо за непознатия успешен кандидат за президент. Без никакво изразено отношение от моя страна.
  Крайно време е да започнем да назоваваме явленията в политиката с истинските им имена! Малко политици си позволяват да го правят.
  В противен случай само задълбоченото изследване, точно с какви хурки са предели нашите баби няма много да ни помогне.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще Ви бъда благодарен, ако следващия път изразите мнението си по-ясно...и дано да е по темата. Не бъркайте незаинтересоваността от политиката с незаинтересованоста от политические партии...

   Изтриване
  2. Съжалявам, че коментарът действително не е по темата и се извинявам за това! Но ми се струва, че моментът е много важен и всеки според силите си трябва да помогне с нещо да се изясни вярната посока, която ще облекчи страданията на народа ни.

   Изтриване
 43. Виждам, че аудиторията е много впечатлена от използваната библиография. Прави впечатление, че няма съвременни източници от 21 век, като изключим изрезките от вестниците Блиц и Труд. Какви аргументи само и изводи на материала. Сега остава да има и рецензенти - специалисти на това "творение на изкуството".

  ОтговорИзтриване
 44. ПЕОНИ са влашко, а не тракийско племе.
  БИЛАЗОРА е тракийското име на града, което пеоните са завладели и направили своя столица. Означава ЯСНА ЗОРА, Била на тракийски е Ясна, а не Бяла.
  В отговор на един от коментиращите:
  Пулпудеѐва е тракийското име на Пловдив и означава буквално гърди на момиче, (пулп(а)у=гърди, де=на, ева=мома, момиче) (Явно така са изглеждали на траките хълмовете сред полето около Пловдив, така се виждат и днес двата най-високи хълма Джендем тепе и Бунарджика откъм Пазарджик).
  ПУЛПУДЕЕВА е основан през 8010 г. пр. Хр. и е най-древният действащ и вторият най-древен град в света (след град в Мала Азия, незнаен и неоткрит и досега. Дамаск е едва на 8 място по възраст, наистина е най-древната столица, но не и най-древният град).
  Най-древното и неизвестно име на Пловдив е БА̀Е и означава голям, старши и има еднакъв корен и близък смисъл с тракийските думи БАЙ и БАЕЦ (лъв). Градът не е основан на Трихълмието, както се смята, а в равнината пред него, около сградата на днешната поща, където е и най-древният център на Бае/Пулпудеева. Древните не са били по-глупави от нас, та да строят селищата си на безводни и труднодостъпни места, каквито са крепостите.
  Местното население никога не е наричало града си Филипополис или Евмолпия. Така са го наричали само македонците и ахеите, които дори не са били единен етнос по онова време. Филип ІІ Македонски е владял града само около 20 години, но се смята, че той е основател на града, а ролята на македонците за развитието му е едва ли не огромна, което е напълно погрешно. Как можеш да основеш нещо, което съществува преди теб много хилядолетия? Отгоре на всичко днешните потомци на траките са издигнали в града си паметник на завоевателя Филип?!? …
  За сведение - около един век по-рано най-мощният тракийски владетел Ситалк завладява голяма част от Македония, подчинява я на властта си и я владее през цялото време на царуването си. Да сте чули или видели днес някъде в Гърция да има паметник на Ситалк!?...

  ОтговорИзтриване