2.10.2016 г.

ДУМИ ОТ ЕЗИКА НА ОРФЕЙЛингвистите знаят добре, че имената на народите се менят. С течение на времето се налагат нови, различни названия, това е един естествен процес. Южните ни съседи са наричани данайци, гърци, елини, по време на Средновековието са се разпознавали и под името ромеи. Дедите на иранците са познати като перси, артеи, кефени и хорсари. Съвсем нормално е за нашите предци да важат също няколко имена. Ако историята ни бе написана от независими и непредубедени хора, то днес всеки щеше да знае, че траки е по-старото наименование на българския народ.

Вместо това, години наред бе внушавано, че ние сме смесица от три напълно различни етноса. За народа на Орфей се твърдеше, че през прословутата 680 година е бил само едно незначително малцинство, което в болшинството си е романизирано и гърцизирано. Поданиците на княз Аспарух бяха обявени за говорещи тюрски език азиатци, а за техните съюзници-старите славени, се казваше, че са дошли от Припятските блата на Украйна.

Как обаче става чудото – три напълно чужди един на друг народа да се консолидират за рекордно кратко време и да образуват държава, която да кара Римската Империя да трепери, никой не обясни задоволително.

Не бе обяснен и друг феномен. Няма спор по отношение на това, че до VI век речта на народа на Орфей е жива. Свидетелствата за това са повече от ясни и не се отричат, но никой не успя да посочи причината защо след VI век, хората познати като траки, изведнъж забравят майчиния си език? Как е възможно един народ, който се е намирал 600 години под римска окупация, да пази ревностно своя език и култура, а след това, въпреки, че се радва на пълна свобода, да забрави корените си?

Attributed to the Painter of London E 497 - Marie-Lan Nguyen (2011)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Orpheus_Thracians_Met_24.97.30.jpg

В науката съществува един много важен принцип, той е познат като Бръсначът на Окам От всички теории даващи обяснение за даден проблем, за предпочитание е най-простата, тази, която използва най-малко предположения.

Най-логично е да се приеме, че през 680 година няма смесване на три различни народа, а обединение на три групи на един и същи народ. Доказателства за това има и то много.

От IV до XV век старите българи биват отъждествявани с мизите, които се явават най-големия тракийски народ. Славените, за които пишат Йордан, Прокопий и др. са наречени гети в три книги на Теофилакт Симоката. Доста по-рано, Страбон обяснява, че мизите и гетите са роднини, смесват се бързо и лесно, а и говорят същия език както останалите траки.

Нека видим как стоят нещата през VII век. Земите между езерото край град Мурза (Хърватско) и река Днестър (Украйна) са обитавани от славените, които Симоката нарича гети. Черноморските степи са дом на свободните българи, които множество стари автори отъждествяват с мизите. Територията на юг от река Дунав е заселена предимно с траки, които според Страбон говорят същия език както гетите и мизите.

След 680 година, римските легиони и чуждите колонисти са прогонени от земите ни. Голяма част от свободните траки- гетите и мизите идват на юг от Дунава и така населението на земята ни е отново многобройно. Става възможно да се оформи голяма армия, която е способна да се противопостави на римските легиони.

Има ли нещо неестествено и странно в това обяснение? Няма нищо сложно, но поради това, че живеещите на север от Дунава траки са известни и под други имена, а по-късно тези имена са приети от други народи, се стига до недоразумения.

Траките са роднини с илирите, част от които са известни под името венети. Точно венетите са дедите на поляци, чехи, руснаци, че дори словените и словаците. Поради това, че езикът на гетите познати като славени е близък до този на венетите, то и венетите биват наречени славени, словени, славяни. Нещо неясно?

Фактът, че траки и илири са роднини обяснява родството на българския език с този на сърби, хървати, словени, поляци и т.н. Родството ни с хърватите-потомци на илирийския народ арвиати бе доказано от проучванията на наши и чужди генетици.

В миналото бе подмятано ехидно, че няма как българския език да е продължение на тракийския, понеже спадал към славянската езикова група. Смесване на име на исторически народ с название на езикова група, без да се споменат важни подробности за произхода и по-старото име на историческия народ е недопустимо, това е груба манипулация.

Голяма част от езиковедите знаят как стоят нещата. Знае се, че точно българския език предлага най-добри обяснения за тракийските глоси и думите извлечени от лични имена, топоними и т.н. Поради натиск на политици обаче, истината бива изкривявана. Едни лингвисти предпочитат да търсят сравнения с балтийски думи, други предпочитат да представят албанския като наследник на тракийския, а има и такива, които при тълкуването на тракийските думи охотно ползват староирански и староиндийски.

Всеки лингвист избира различна посока, само хора като Георги Сотиров отказват да участват в манипулациите и смело твърдят, че езикът говорен от Орфей е древен вариант на българската реч. Това е така разбира се, съберем ли всички тракийски думи, за чието тълкуване са ползвани български думи, ще се получи дълъг списък. Той е останал невидим защото никой не е посмял да събере и систематизира сведенията на различни лингвисти.

Сега това е направено, в списъка по-долу са дадени тракийските думи, за чието тълкуване са ползвани наши думи. Посочени са и авторите изолирали въпросните думи. Държа да отбележа обаче, че никой от въпросните лингвисти не нарича тракийския език по-стара форма на българския, но нека вярваме на фактите, а не на мненията. Приятно четене!


аз-аз – Владимир Георгиев
ак-око- Владимир Георгиев
аса-осил - Владимир Георгиев
асду-яздя - Владимир Георгиев
бал-бял - Владимир Георгиев
балан-балан - Владимир Георгиев
барги-брегѫ-грижа се - Владимир Георгиев
бебрус-бобър - Иван Дуриданов
бела-бела, бяла - Владимир Георгиев
берга-брѣгъ-бряг – Иван Дуриданов
берза-бреза – Владимир Георгиев, Иван Дуриданов, Димитър Дечев
био-бия –Димитър Дечев
бистр-быстръ-бърз –Владимир Георгиев
братера-братръ  -Владимир Георгиев
бриза-брица вид пшеница -Димитър Дечев, Гавраил Кацаров
брилон-бритва-бръснач, брити-бръсна– Владимир Георгиев, Димитъ Дечев, Вилхелм Томашек
брузас- Иван Дуриданов
бурд-брод –Иван Дуриданов,  Димитър Дечев
брюнкос-брѧцати-брънча – Владимир Георгиев, Димитър Дечев
вево-выѫ-вия –Иван  Дуриданов
вер-вьрѭ-вра, извирам –Иван Дуриданов
виса-вьсъ-село –Владимир Георгиев
волинт-волъ –вол- Вилхелм Томашек
гава-говети-почитам –Димитър Дечев
гал-голѣмъ –димитър Дечев
галтис- голоть-поледица протослав. Иван  Дуриданов
гентон- ген (гнати) –Вилхелм Томашек
гила-жила –Владимир Георгиев
гордо-градъ- Ото  Хаас
дарз-държа – Веселин Бешевлиев, Иван Дуриданов
дау-давити-давя Ото Хаас,  Владимир Георгиев
дебре-дьбъръ-дълбок –Димитър Дечев
дева-дѣва –дева –Владимир Георгиев
деин-деен –Владимир Георгиев
дела-зелѥ-зеленина –Владимир Георгиев
диту-дѣдъ-дядо –Димитър Дечев
дин-дьнъ-ден – Владимир Георгиев
до-до – Владимир Георгиев
добер-дебра, дол –Димитър Дечев
дорз, дерз – дързъ-дързък –Влдимир Георгиев
друме-дръмъ-горичка – Владимир  Георгиев
дорзе-дързък –Владмир  Георгиев
друвета-дърво Владимир Георгиев
еб-ѥбати-оплождам Кирил Влахов
ед-одрина-обор –Димитър Дечев
e(з)вени-язовец –Вилхелм Томашек
ерета-врьти-вра, извирам –Иван Дуриданов
залт-жълт, златен – Владимир Георгиев
з-за, отвъд -Димитър, Дечев
зайка-заек – Владимир Георгиев
залдас-злато –Иван Дуриданов
залде-златъ-златен –Владимир Георгиев
залден-златан – Владимир Георгиев
зелкия-зелка – Владимир Георгиев
земела-землiа –земя –Иван Дуриданов
зер, звер –звѣръ – Иван Дуриданов
зервае-жеравъ- Вилхелм  Томашек,  Димитър Дечев
зомброс-зубър- Димитър  Дечев, Вилхелм Томашек
зора-зора – Георги Сотиров
зум-змьи- змей, змия – Иван  Дуриданов, Владимир Георгиев
иерасос-роса Иван Дуриданов, Владимир Георгиев
ил-илъ-кал- Иван Дуриданов
ина-иней-скреж – Димитър Дечев
интос-ендо – говендо- Димитър Дечев
кабир-кобъ-съдба - Димитър Дечев
кал-кал – Иван Дуриданов
карпа-карпа –Владимир Георгиев
картуза-кратъкъ – Вилхелм Томашек
кол-коло-колело – Владимир Георгиев, Димитър Дечев
кара- гора – Димитър Дечев, Иван Дуриданов, Владимир Георгиев
коза-коза – Кирил Влахов, Владимир Георгиев
козил-козел –Кирил  Влахов, Владимир Георгиев
корубант-жребѧ – Ото Хаас
котиата-котенца –Владимир Георгиев
лингас-лѫгъ-лъг – Иван Дуриданов
луптас-любити-обичам – Кирил Влахов
кентас-чѧдо, начьнѫ- чедо, начевам Иван  Дуриданов, Димитър Дечев, Владимир Георгиев
керм-грамада – Димитър Дечев
керсос-чер – Владимир  Георгиев,  Иван Дуриданов
кетри-четири – Иван Дуриданов, Владимир Георгиев
ктисти-чисти – Вилхелм Томашек,  Владимир Георгиев
кол-колесе, коло-колело, кръг  Вилхелм Томашек,  Владимир Георгиев
магутис-могѫ-мога – Иван  Дуриданов
мари-море – Владимир Георгиев
ме-ме, мене – Владимир Георгиев
мер-мѣръ- Иван Дуриданов, Владимир Георгиев
мидне-место –Вилхелм Томашек
мундр-мѫдръ-мъдър –Владимир Георгиев
мусас-мъхъ-мъх – Иван Дуриданов
олган-влага – Владимир Георгиев
остас-оустиѥ-устие на река  Иван Дуриданов
пинон-пиво, пиръ – Вилхелм Томашек
полт-плотъ-дървена ограда –Владимир Георгиев
ромфея-рофея – Вилхелм Томашек,  Владимир  Георгиев
росе-роса Димитър Дечев
сабазиас, сабадиас- свободъ- Иван Дуриданов, Владимир Георгиев
сама-самъ-сам –Владимир Георгиев
саузу-сух – Владимир Георгиев
светул-светъл – Владимир Георгиев, Иван  Дуриданов
сева-цев – Владимир Георгиев
си-сь-този – Владимир Георгиев
скарас-скоръ-бърз – Иван Дуриданов
скарке-скърцам- Владимир Георгиев
спинт-свѧтъ-светъл, свят –Владимир Георгиев
стаина-стена – Владимир Георгиев
стан-стан- Георги Сотиров
стар-старъ-стар – Владимир Георгиев
страуос-струя-  Иван Дуриданов
струм-струя – Димитър Дечев
стур-страна, простор – Иван  Дуриданов
сукос-сынъ-син – Иван Дуриданов
талкас-тлъкъ – Владимир Георгиев, Димитър Дечев
тар (дар) дар - Димитър Дечев
темено-тъмен – Ото Хаас
темнон-темѧ-теме – Ото Хаас
тим-тьма-тъма – Владимир Георгиев
тинта-свентъ  – Владимир Георгиев
трапо-трапъ –трап, яма – Димитър Дечев
траус-троша – Иван Дуриданов
три-три – Владимир Георгиев
трос-тръстъ-тръстика Димитър Дечев
удра-видра – Иван Дуриданов
хердо-чрьда-стадо – Димитър Дечев


Това не са мои спекулации, а сравнения на професионалисти. Реално възстановимите тракийски думи са над петстотин, но в по-голямата си част те са пропуснати от специалистите и поради това не са дадени в горния списък. 

Едва ли лингвистите не са знаели за тракийското име Гориус, за топонимите Гарескос, Гаргара, Загора, но в тези древни думи е скрита старобългарската дума гора-планина, имаща диалектна форма гарица-горица

Не е трудно да се изтълкува глосата вонасос-вид див бик, като се знае, че животното се отбранява с помоща на вонящи изпражнения, вонасос означава вонящ, но отново думата има прекалено българско звучене, а обявяването на българския език като наследник на речта на Орфей е било и все още е табу.

Повярвахме на неистини защото от нас бе укрито огромно количество данни. С тази работа известна част от укритото вече е публично достояние. Aко е рекъл Господ, скоро ще представя и останалите 400 думи от речта на древните ни предци и товава едва ли ще останат сънародници, които да вярват, че езика на Орфей е мъртъв.156 коментара:

 1. "Разделяй и владей. "

  ОтговорИзтриване
 2. Ромфея не е ли по скоро стб. рѫбъ (ръб)?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Свързани са, но рѫбъ по-скоро може да се използва за тълкуване на Румбо дона- ръбесто, неравно място.

   Изтриване
  2. Ромфея по-скоро идва от рубя - разкъсвам, сека, дробя... Със същия корен е и рубашка - нещо което е направено от прорязан плат. Ромфеята е предназначена за нанасяне на разсичащи удари.

   Изтриване
  3. Да, ромфея е сродна на рубя, а и на рубило-ножче.

   Изтриване
  4. Плутарх във връзка с решителната битка при Пидна, през 168 пр.н.е. В „Живота на Емилий Павел“
   ...Първо настъпвали траките, тежко въоръжени с бели и блестящи големи щитове и набедреници.
   Отдолу облечени с черни хитони, а над десните им рамена заплашително се поклащали железните им румпии, издигнати нагоре. и т.н. На мен лично Румпия ми звучи по-родно някак си от Ромфея :-) и даже Ръмбия или както се казва диалектно: Като те изръмба по главата,ще ти се завие свет :-)))

   Изтриване
  5. Различните извори предават различни думи по различен начин. Възможно е румбия, или румпия да е била правилната форма.

   Изтриване
 3. Много хитро бе Серафимов, евала ти правим баце, като тебе други нека, нека и да има! Тея думички откъде ги извади, кой може да каже истински ли са, твоя фантазия ли е?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм, че работите на някои от авторите са непознати на широката публика, но от друга страна има достатъчно информация за тракийските думи.

   Тракийският език http://promacedonia.org/pdf/georgiev_trakijskijat_ezik_1957.htm


   Езикът на траките http://eprints.nbu.bg/803/

   Thrakische und dakische Namen https://www.scribd.com/doc/74618179/120-Thrakische-Und-Dakische-Namen

   Phrygian Glossary http://tied.verbix.com/project/glossary/phry.html

   Изтриване
  2. Aми къде са другите автори бе тарикат хитър, защо не си дал линкове за тяхните книги???????????

   Изтриване
  3. Не всичката литература засягаща езика на траките е дигитализирана и достъпна в интернет. За сметка на това има библиотеки за академична литература. Там работите на въпросните автори могат да бъдат намерени и прочетени.

   Хубаво би било, ако възраженията и критиката се правят по културен начин. Ти драги ми сънароднико май си от групата, които ме наблюдават отблизо. В случай, че това е така, ти знаеш къде живея. Ела при мен, нека проведем спокоен и културен разговор, ще ти покажа цялата литература, която съм ползвал.

   Жив и здрав!

   Изтриване
 4. (1) Ето я и моята "теория" за произхода на пра-българите. Прочети я и кажи мнението си.
  Колкото и да не храним българите симпатий към идеята за тюркска връзка (който и аз не харесвам) тя е неоспорим факт!
  Дали сме тюрки или индо-арийци отговора е по средата (и двете! -мешани сме.. и няма защо да се крие истината.. въпреки да ни се иска на някои да е различна)
  Най-напред да вземем за пример елементарни неща като руническата ни древна писменост която е характерна за българите (траките са нямали писменост и въобще нямат вид на култура която би използвала някога такава) и множеството имена и титли с тюркски произход.. да някои са тюркски като "Чъбъанъ" но други остават ирански като "Аспар-рух"! (видимо влиюнието на тюрките сред българите е огромно) Все неща които нямат връзка с траките. (Освен общия произпод) Не съм чувал за "Хан Севт III?" Или "Бат Орфей?" "Бойл Ситалк?" "Къунъицъ Аайбъгъо Терес?" "Таркан Седок?" "Чъръкъ Котис?" Все "Ъ" -та които не присъстват въобще в тракийския! И знаеш ли кое е интересното
  40-тина или 50-тина тракийски царе в имената няма НИТО ЕДНО "Ъ" НИТО ЕДНО! или типичното "Ш" Хайде сега ми направи връзка на прабългарската титла "ШъМъБъШъЧъИ" с нещо тракийски -предизвиквам те ако можеш! Сходствата между български и трако-славянски думи са от по късен етап. Доста по късен! И то вследствие влиянието на местните славяни и траки а не за друго.
  Като език и писменост вече доказахме че имаме ОГРОМНА разлика с траките която доказва че няма никаква връзка в това отношение помежду ни ..мисля че стига.. така че да продължаваме нататък.
  Защо има такива прилики с тюрките.. елементарно. Тюрките идват от североизток (Алтай) и са се изхранвали чрез набези над богатите южни китайски провинций или перскийските.
  Понеже са се намирали сред двободните степи непритискани от почти никакви други завоеватели (освен арииците: сарматите и скитите като вторите били също видимо повлиюни от тюрките чрез техните ритуали при погребения) друго не ги притеснявало. Те станали доминанти над източно-азиатската степ. И с времето покорили множество дребни ирански племена (сред които вероятно сме и ние българите) или пък ние българите сме се разпространили на север и сме участвали в набезите им и постепенно асимилирани или повлияни от тях. В всеки случай прабългарите сме се намирали точно на границата разделяща тюркския от индо-арийския свят..

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мешан , колко да е мешан ? Народа маже да е мешан , но човек има само двама родители ( за сега ) От Майката на майка си наследява извън ядрена наследственост , а от бащата на бащата У-хромозомата . Говорим за мъжете , те имат род ( всичко на всичко в света са 22 рода ) ... Жените имат друга наследственост ... Езика , името , писмеността и държавата могат да се сменят - дядото няма как . Да , колкото и да отричат някои родството във европеидната раса го има ... а това , че накои тюркско говорящи племена са монголоидни зависи от извън ядрената им наследственост .

   Изтриване
  2. Хей, от кой ръкав ги извади тия жокери с тия китайски титли? :D Момче, ти правиш ли разлика между "ъ" и "ь"??? А сега ще те питам нещо засукано, тъй като ни римляни, ни гърци са имали букви "ъ" и "ш", а тракийския писменост (надписите в Самотраки, надписът от Езерово, и т.н.) е още неразшифрована, как мислиш че гърци и римляни са записвали тракийските имена, измислили са специална буква за звука "ъ" (и "ь"), и за "ш"???

   Изтриване
  3. Анонимен! Да беше понаучил малко и от Българската граматика, преди да се правиш на компетентен!
   Човек, който поставя "Й" там, където трябва да има"И" не може да претендира за задълбочени знания. Твърде елементарна грешка!

   Изтриване
 5. (2) - Продължението.
  За първия български НЕ легендарен "хан" се приема Органа (Орхана) ТЮРК по произход (гологлавия) практика характерна за тюрките но възприета и от нас.
  След гражданската война в "гоктюрски хаганат" където се е водела война между двата най-големи рода "ДУЛЛУ" (които се свързва с хуните и Атила!) и "ашина" в резултат Орхана умира. Българите придобиват независимост и под натиска на хунну (хуните-тюрки населяващи през това време земите в днешна монголия разбити от китайците и принудени да отстъпят на запад) са ни повлекли с тях и са ни направили вероятно техни васали временно. Това обяснява присъствието на внука на Атила.. Ернах предполагаем първи български хан или поне главнокомандващ на когото Атила е поверил да води нас българите.
  Може да се направи връзка и със Ефталитите - белите хуни! Дошли от областта "джунГАРИЯ" (приблизително 5-6 век -по същото време когато горе долу се появяваме на историческата сцена)
  Преселили се на юг в "Бухара" По тези земи живее прословутото свещено животно на прабългарите "барса" който обитава планинските райони на Памир и Хиндукуш. Ето защо древните прабългари сочат че терена на прародината им е "планински" (това обяснява умението им да градят крепости) и същевременно прииждат със страхотна кавалерия от типични азиатски дребни понита които се отглеждат точно в подножията на тези планини и платата. На въпросното място днес съществуват предполагаеми представители на рода "Дуло" наречен "Дулати" които също са смесица между тюрки и индо-арийци.
  Интересен е начина на обличане на народите населяващи централна Азия (областа на днешна джунГария и околностите Киргистан-Казахстан..) и техните "носии" който са много сходни с нашите. Тези носий са типични за
  индо-арийските племена по тези земи. Религията на древните местни е удивително сходна с нашата. Смесица между ирански и тюркски култове. Почитане на кучето или вълка (свещеното животно на степните народи.. най-вече на тюрките) .. почитане на свещения огън (може би от времето на зороастризма зародил се точно по тези земи) небесните тела.. слънцето-луната и така на татък. (Отново типично за степните народи жевещи под откритото небе)
  Друг интересен факт е че Кубрат не е имал власт над всички българи а само над кутригурите и оногурите в началото (който са тюркски племена с общ произход вероятно пак хуни- под хуни не бива да се разбира един единствен народ а множество народи!) после обединява и други племена и така се
  ражда "България" (смесица от не един единствен народ а от МНОЖЕСТВО народи с различни обичай и култура.. едни тюрки други ираноезични) И нито един българин (уногундур и утигур) не е носил името "спароток" или "орфей" това са глупости! Оригиналното име на България е Оногурия (името е тюркско не тракийско! И колкото и да се чоплиш и да правиш опити да направиш някаква връзка с траките няма да ти се получи) Има истини които не можеш да замажеш с
  тракийския ти керпич и не можеш да ги отричаш от инат. Какво мислиш.. с кое не си съгласен и какво можеш да кажеш като допълнение?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Просто не зная как да ти отговоря, а и не намирам за нужно, ти сам си се оборил с "аргументите" си :)

   Изтриване
  2. Що си се хабил да пишеш тея глупости... :) Огледай се и ако видиш един българин с дръпнати очи, тогаваможе да дърдориш тъпотии за азиатския ни произход!

   Изтриване
  3. Аз пък само като започнах, веднага прекратих да чета „глупостите“...

   Изтриване
  4. Това не може да се нарече "Теория" изобщо. Впрочем не е чудно, че "авторът" не знае това. При толкова груби правописни грешки, махлянски изказ,липса на аргументи...Празно дърдорене.

   Изтриване
  5. Здравей! Виж личи си че не си чел много сайта. Та за всичките ти питания има отговори тук но ако тръгне Павката да ти отговаря, ще последват други въпроси и отговори, а това човека го е правил много пъти вече.
   Моя съвет към теб е да се запознаеш с неговата теза.
   Благодаря за всичко Павеле!

   Изтриване
 6. ирена янчева2 октомври 2016 г., 23:27

  Благодаря, Павел, за изложения от теб списък от тракийски думи и техните съответствия в новобългарски. Всички те са напълно разбираеми - повечето от тях се употребяват и до днес. Добавените имена на лингвисти , откриватели на тези факти, е добра идея. Тази лексика е многобройна, очаквам публикуването на останалите 400 на брой думи с нетърпение. Подкрепям научната теза, че Тракийският език е по - стара форма на развитие на Старобългарския език и ние българите сме негови носители. До скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, аз никога не съм очаквал, че е възможно да се изолират толкова много думи от езика на Орфей. Не съм очаквал и странното поведение на определени учени. Ще дам пример с тълкуване на име с корен БУД, нашият лингвист превежда на немски думата като - aufmerksam- наблюдателен, но не споменава синонима БУДен, който реално е най-добрия кандидат за тълкуване на думата.

   При друга дума с корен САТ, същият професионалист дава превод - обрадован...а САТ отговаря на ЩАСТие :)

   Това са само два примера...чак да му стане тъжно на човек...

   Изтриване
  2. Павка, вярвам, че ще се съгласиш с мен: от САТ произлиза и друга версия за щастлив и щастие в езика на роднински нам народ – „сретан“ и „срета“.

   Изтриване
  3. Аз лично смятам двете думи за синоними. Щастие е сродна на стиран. шаишта, шата-щастие, а и на стинд. суасти-щастие, сполука, късмет.

   Изтриване
 7. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 8. Четох педи 2 месеца да е било, за резултатите от превода на две бг изследователки-няколко годишен труд за превода на надписите от плочките от различни музеи /стари като тая от Градешница и Караново/.Те твърдят,че превода им след неуспещи опити със ,,стария'' гръцки език,станал възможен едва, като използвали едно наречие на албаския език -бухарско,от което те заключават,че българите,,дошли'' с Аспарух и местните траки са един и същ народ,потвърждаваики трако-илирииския ни произход.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз зная само за два албански диалекта - тоски и геги. Няма как да коментирам твърдението на двете изследователки, но познавайки до известна степен албанския език, съм удивен, че негов диалект се представя като продължение на тракийската реч.

   Изтриване
 9. Уважаеми господин Серафимов, старобългарската дума гора и сега се употребява от другите славяни. За нас тя означава планина. Докато гора у нас има значението на славянското лес, въпреки, че на горските работници се казва лесничеи. Страбон пише, че езика на мизите е смес между фригийски и лидийски езици. Докато фригийците са траки то лидийците, които покоряват фригийците не са траки. Лидийците са имали собствана писменост и въвеждат монетите. Лидийците са покорени от персите. Но явно неспокойния дух на мизите ги кара да бъдат както в Мала Азия, така и в Централна Европа, та чак и до реката Дон. Споменавате за родство с хърватите! Но днешният хърватски град Дубровник е основан от българи и е бил български град. Името си носи от дъбовите гори около него, на дървото дуб, в сегашно българско звучене дъб, които впоследствие са изсечени. Там е пленен и английският крал Ричард, на един от островите в Адриатическо море, поради което англичаните ни мразят. А град Риека, също на Адриатическо море не означава нищо друго, освен река. Но аз съм учил по наши учебници, че албанците били илири по произход! Та, кои са тези илири? Шиптари? Нищо вулгарно не влагам в шиптари, на албански означава орли. Но видимо нито етническо нито езиково родство нямаме с албанците. За това, може би е неправилно да говорим за тракийски език, още повече че такава общност никога не е съществувала освен в гръцките определения. Според мен е по-правилно че тракийският език е първичната форма на славянските езици, а и както Вие отбелязвате с пристрастие, на българския език. Не би трябвало да говорим за тракийски език, а за общ праезик. Все едно да говорим за трънски език и български език. Позволявам си това сравнение, защото трънското наречие е неразбираемо за централната и източната част на България.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам, че за някои неща имате право. Действително езикът на Орфей се явава основата на славянските езици, това е даже очевидно. Хубаво е обаче да се прави ясно разграничаване между езиково родство и участие на определени народи в определени събития.

   Албанците все още са загадка, генетичните проучвания показват, че са близки до нас, но не трябва да забравяме, че тази близост може да се дължи на факта, че предците на албанците са асимилирали голям брой наши деди. Най-древните топоними от територията на Албания са обясними на български език.

   Изтриване
  2. Скоро имах неудоволствието да посетя Албания. Бих казал – най-дивото племе в Европа. Но жените в големите градове са доста благовидни и приличат на българките. Както казва Павел – народ-загадка!

   Изтриване
 10. Привет, Павеле,

  бих казал, че въпросите около тракийския език вече са доста ясни... Според мен въпросът е по скоро да намерим правилната формула, че да ги съчетаем по безболезнено, със всичко написано за тях в учебниците и научите трудове...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За да се намери правилната формула е нужно да има консенсус по въпроса с произхода на българския народ. Това не го виждам да стане скоро. Някои хора са готови да пречат на истината само и само да не пострада престижа им.

   Изтриване
 11. г-н Серафимов,Мила Селахи и Рени Джурова в малката базилика в Пловдив са педставили изводите и преводите от плочки не само от БГ но и от други места обитавани от траките и от американски музеи също със снимки/фотокопия от плочките/.Това което съм чел от Вашите публикации те го потвърждават-като казват че 25 старобългарски руни съвпадат с тракииските и има 100% СЪВПАДЕНИЕ и тракииския език е в основата на индоевропеиските езици,както и за миноиския е тракииски,а не гръцки.Сравнителен анализ са използвали.Твърдо са на становището,че БГ ЕЗИК не е славянски,а тракииски и ,че не се смущават от никакви охулвания на когото и да е и ,че историята трябва да се пренапише.Би Аи Ти е телевизията която ги интервюира ,,Мисия България'' е предаването.Три тракииски диалекта са забелязали,но стоте тракииски племена са говорили 1 и същ език и ,че писменноста и човешкото познание е тръгнало и разпространено първо от Тракия,дори в плочките е описано как е разпространена писменноста към другите народи и пишело да не се изменя историята.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  2. Драги господине, невъзможно е да има 100% съвпадение на лексиката на един език от два периода, които са отдалечени повече от 2000 години. Подобно твърдение може да направи само човек, на когото липсва каквато и да било подготовка.

   Да се твърди, че българския език не спада към славянската езикова група е свръх несериозно. Та точно дедите ни са хората благодарение на кои възниква тази група.

   За да се ползва сравнителен анализ се искат много, много знания, а хора, които не знаят елементарни неща просто не са способни да направят анализ. Все едно някой без да е изучил писмеността девангари да твърди, че може да прочете санскритски текст.

   Много хора имат претенции, малко са тези, които могат да докажат своите твърдения.

   Изтриване
  3. Пълни глупости! Славяните са си славяни. Българите са си българи. Айде да не казваме на черното бяло.

   Изтриване
  4. Кан не ха - обясни ми къде на тези плочки го пише.. какво си се филмирал не те знам.

   Изтриване
  5. До Анонимен4 октомври 2016 г., 16:47

   Хубаво е човек да дискутира по теми, с които е добре запознат, теми, които е проучил сам, а не просто да е подочул нещо, или да се води от тенденции поставени от медии и недобросъвестни личности.

   Това, че старите славени са траки се поддържа от проф. Ценов, Г.Сотиров, Цани Гинчев и др. Тези автори обясняват също каква е разликата между старите балкански славяни и славянската езикова общност.

   Какво му е трудното за разбиране на това - Теофилакт Симоката обяснява, че славени е новото име на гетите. Те са съседи и роднини на венетите - деди на чехи, поляци и др. Поради приликата в езиците на гети и венети, последните също са наречени славени, словени, славяни.

   Изтриване
 12. Учуден съм от търсенето на формули и произход на българите. Британците с какъв произход са? Дали са повече брити отколкото пикти и не трябва ли да се разделят като нас на автохонци и преселници? Гърците дали са повече ахейци отколкото данайци или повече дорийци отколкото йонинци? Толкова ли е сложно да се разбере че народите се раждат и умират но раждането им не е еднократен акт, а процес. Американците като говорят и пишат на английски да не са по-долна нация от англичаните. Номера е да уважаваме тия дето са били тук преди нас и да сме достойни продължители на културата им а не да търсим философския камък, мерудията за всяка манджа и т.н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Става въпрос за истината и за справедливостта. Ако дедите ни бяха народ от Сибир и нямаха нищо общо с хората създали най-древната европейска цивилизация, аз бих приел това, но то не отговаря на истината. Защо трябва да се примиряваме с лъжи, защо трябва за загърбваме наследството си?

   Чуждите народи се чудят как да обогатят бедничката си история за сметка на други хора, а ние да забравим невероятното си наследство?

   Изтриване
 13. До анонимния,по горе.Приятелю,хубава тюрско-алтайска-иранска приказка си разказал.Ама ДОКАЗАТЕЛСТВАТА къде са?Приказки всеки може да разказва,но не всеки може да доказва.ТИ си от вторите.Миришеш ми на червените последователи на Златарски,чак вониш.Неговите книги са такива-глупости,глупости и никакви доказателства.Айде посочвай генетични,лингвистични,антропологически,археологически и пр.И защо,аджеба,ми кажи,тая държава е пълна с тракийски могили и капища на хиляди години и нито едно по ново светилище на някой тюрски бог няма открито?А трябва да е пълно с такива,щото твоите "прабългари" са по отскоро тук,след като траките вече са се изпарили в нищото.А това за безписмените траки ме уби Направо.Върха на безочието и глупостта.Явно последните 20 години живееш в пещера и нищо не си чел.Но нормално.Такива като тебе в последните 20 че и повече години,единственото което правят е безсмислено да повтарят глупостите от тюркския произход и и най- безочливо игнорират хилядите нови доказателства.А и добре скритите стари такива.Нагло и безочливо.И какво печелите от това?Истината излиза наяве,колкото и да я криете.Вече сте жалки с вашите смешни теории.Не разбираш ли?Или се правиш,че не разбираш.И да не е Павел,колко чужди учени вече правят най-различни изследвания и доказват тракийския ни произход.Тях как ще ги оборите????Не можете да ги смачкате и унищожите като прогресивните български учени,защото нямате власт над тях.Не можете и да ги купите.Какво правите,а???Помисли над това.Иде Видьовден ден и някой ще си плати за простотиите.Ще има стотици изгонени от държавата продажници и тогава ще си ходите в Казахстан и Иран и лично и наживо ще видите дали имаме нещо общо с тях.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм ти червен син и какъвто и да е там. Това искам да се знае.
   Ти като си много умен щеше да знаеш че различните генетични изследвания си противоречат. Така че да ми се държите за тези изследвания е тъпо така че мирязайте с тази глупост.
   Колкото аз съм можел да докажа тюркския произход толкова и ти..

   Изтриване
  2. Брато, изказваш се некомпетентно. Колко генетични изследвания си прочел? Къде по-точно си противоречат? Лично ти казвам, като специалист по въпроса - тези изследвания са написани на Научен и Английски език и поради тази причина са доста трудни за четене от неспециалисти.
   Май по-скоро вярваш на общи приказки от жълта преса.

   Изтриване
  3. Е, ти изби рибата!!!!!????? Ти, като "специалист" по въпроса за "генетичните" изследвания, обясни какъв е този "Научен" език. За по-голяма достоверност ли пишеш, че са и на "Английски" език. Аз, не зная английски език, още по-малко хипотетичния "Научен" език. Значи, да не се интересувам от тази "сложна материя" и да си остана прост? Нещо мутренско има в теб, "брато". Не се прави на интелектуалец. Настолната ти книга са "генетични изследвания"!!!!!

   Изтриване
  4. Ти си един долен червей..даже нямаш чест да си напишеш името..жалък си..по-добре се самоубий..

   Изтриване
 14. Има едно селище, току зад Делфийското светилище, на име Каменна Върла. Преди години спорих за произхода на името с колежка гъркиня и я хвърлих в дълбок размисъл с тезата ми, ,е Пития, каквото име е приемала всяка текуща жрица, идва от "питам", "жената, която пита" (боговете). Успех, Павел! Темата е чудесна, всички забелязваме такива чудни сходства, време е някой да ги систематизира! И да обори тюркската теза. Алар-их (германски) и той ли е тюрк? Бре, бре....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. The name "Pythia" is derived from Pytho, which in myth was the original name of Delphi. In etymology the Greeks derived this place name from the verb, pythein (πύθειν, "to rot"), which refers to the sickly sweet smell of the decomposition of the body of the monstrous Python after he was slain by Apollo. Pythia was the House of Snakes.

   Изтриване
  2. Това с πύθειν е народна етимология и опит да се скрие истината. Пютия идва от πῡτιἡ - питане, запитване, търсене на информация. Точно за това е гадателката - да бъде питана.

   Изтриване
  3. Г-жо Митева, самото Делфийско светилище по начало не е било гръцко, а трако-пеласгийско и това се знае от специалистите. Пития действително идва от питам, разпитвам, но на някои хора истината не им отърва.

   Поздрави!

   Изтриване
 15. Извън темата,но много бих благодарна ако някои даде идея за произход на следните диалектни думи:1. чоево(червен цвят),поята (дървена постройка за овце,кози и др), местност Патарос, както и за женското име Минда. Благодаря

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За поята едни учени смятат, че идва от лат. palatium, други смятат, че е сродна на полската jata и сръбската баjта- дървена колиба.

   Изтриване
 16. Не разбирам защо сте се фанатизирали покрай теорията за трако-българите.. и отказвате да послушате чуждите теории..
  От инат ли от злоба към тюрките и комунистите ли или просто се чудите каква клонка да захванете и най-ви се иска на траки да се оприличите и хайде.. някой велик народ като траките защото са живеели по-тези земи защо не? Тюрките не ни допадат.. Турците са тюрки.. комунистите искали да ни промият мозъците че сме били тюрки значи тази теория трябва да е сто процента грешна.. няма какво да я преглеждаме въобще да си караме право с разни глупости каквото ще да е гали да сме келти да сме само не и тюрки.. така излиза. Търсите под дърво и камък тракийско.. а избягвате като от опарено да търсите кусурите.. Още малко ще кажете че траките присъстват в библията.. не че някой не го мислят.. и ще едва ли не около траките се върти светът.. Ние сме Pater-ите.. отците на всички народи..
  Психологически погледнато това са умувания на разни отегчени и разочаровани от държавата ни хора които са изгубили вяра в народа и търсят компенсация в спомени за миналото.. не искат да приемат че сме един скучен беден народ.. И някой биха ме нарекли национален предател но е така.. Само за един век в западни страни като Англия са извършени повече значими подвизи от колкото цялата ни история .. (И сега някой ще се сети за вечно натякваната басня за Тервел-това не е единствения преобърнал се ход на историята стига сте го дъвкали този ни "хан")
  Като фанатизирани сектанти сте.. и действате като такива.. придържате се към догмата си като смола на кора и не се отлепяте от идеите на вожда си.
  Презирам повечето от вас заради това че не мислят със собствените си глави ами се водят по акъла на други и не уважават чуждото мнение.. Някой ми изплю глупостта "виждаш ли около нас да има тюрки" Ами добре бе принцесо а ти знаеш ли нещо за тюрките и как изглеждат. И какво разбираш под тюрки? Опънати очи и плоски лица ли? Тюрките НЕ СА РАСА.. И не всички са каквито си ги представяш жълтури.
  И да спомена не съм комунист не съм червен-син-зелен или какъвто и да е там. Нямам някакви симпатии към тюрките. Иска ми се да съм трак и вероятно прадедите ми са били такива но не значи че са били българи.
  Преиначавате много.. и не се усещате.
  Е има и рационалисти тук предполагам не слагам всички под общ знаменател..
  Но не се озлобявайте допълнително.. текат ви лигите.. грозно става.. Просто приемете и другите гледни точки и разсъждавайте и по тях.. това е което искам да кажа. Мерси..

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тюрките живеят в Централна Азия. Разгледай снимки на казахи, узбеки, таджики, киргизи, туркмени и кажи какво общо имат с нас - антропологично, цвят на кожата, цвят на косата.
   Кажи и какво общо има нашия език с техните езици и защо нашия език от друга страна е толкова близък с руския, украинския, сръбския. Защо външните ни белези са еднакви с хората тук и са тотално различни с хората в Централна Азия?
   Защо българският народ има празници и обичаи, които са много близки или направо еднакви с описаните от гърците тракийски обичаи, а нямаме нито един празник или обичай, който да го има по централно-азиатските народи?
   Изобщо какви следи има от нашия предполагаем тюркски произход? Аналогични са въпросите и за иранския произход.

   Изтриване
  2. Жалки човече,

   Не че не приемаме други мнения, а не приемаме такива, изсмукани от пръстите, а подкрепени с доказателства!
   Траките присъстват в Библията не само защото Иван Кръстител е кръщавал в река Йордан в местността „ВИТА БАРА“ и в Палестина е съществувал град ГЕТ, откъдето е Голиат, а защото филистимците са преселили се траки от о-в Крит, което е документирано.
   Колкото до твоето „презрение“ – винаги съм мечтал да бъда презиран от явни нищожества.
   Мерси!

   Изтриване
  3. Хехе.. ще ме поболеете бе.. давай сега от тората и ригведата ми изкарай нещо за траките и те черпя каса бира.. Защото се казвал Гет значи Гети значи траки.. значи българи непременно.. ех що за логика.. аз пък трябва да съм вожда на хуните така ли? Голият е филистимец добре.. но какво общо имат филистимците със траките бе принцесо.. това се предполага да са минойците но пък да са траки абсурд.. няма логика.. траки мореплаватели? Много си наивен.. ето такива като вас винаги спъват развитието като продължават да вярват в глупости.. повтарям ВЯРВАТ.. а не се уповават на доказателства.. документирано било.. трънки.. дай ми черно на бяло..

   Изтриване
  4. По-старото еврейско название на филистимците е пелиштим, то идва от пеласти-пеласги. Самите пеласги спадат към същата общност както и траките, това се знае от много време: “ The name Pelastoi -Πελαςτοι can be identified with Old Hebrew pelisht-im (im is the ending in plural), Assirian palashta, pilishtu, and Egyptian prsht i.e. with the Philistines of the Bible. According to the Biblical tradition, the Philistines had come from the island of Crete. The French archeologist Berard (1952) confirmed this thesis with archeological data...Thus Pelasgians migrated from the Aegean region to Palestine, the territory to which they gave their name...”(V.Georgiev, Introduction to the History of the Indo-European Languages, Sofia, 1981, р.107).

   Траките не само са били мореплаватели, те са били дълги векове господари на моретата, списъка с таласокрацията е известен също от доста дълго време, но се иска четене, литература има предостатъчно.

   The Thracian thalassocracy and the literary tradition during the Late Antiquity
   Cvete Lazova (THRACIA, 8, pp. 17-22, Аcademia Litterarum Bulgarica, Serdicae, 1988

   http://groznijat.tripod.com/thrac/articles/thracian_thalassocracy.htm

   Всичко го има черно на бяло :)

   Изтриване
 17. Извинявам се че и аз така, извън темата но и мен ме интересува произхода на следните думи - одър "легло", синия "вид ниска кръгла маса", соба "стая", сур-сура "сив-сива", рупи, гега, пес?
  Владимир

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Синия е заемка от фарси и арабски, докато одър, соба, сур, рупи, гега и пес са си наши думи.

   Одър е сродна на дърво, явно първоначалното значение е нещо направено от дърво.

   Соба навярно означава място за събиране, думата е сродна на арийската саба-соба.

   Сур означава светъл, светла, сродна на арийскията сурия-зората.

   Рупи най-вероятно означава форми, нещо изрязано, изваяно, ерозирало.

   За гега има странни предложения, като например по-стара форма глога, т.е. направена от глог, но този вид дърво е неподходящ за изработка на гега. Иначе думата е сродна на староегипетската хега-гега.

   Пес най-вероятно означава пазач, пазещ, пазещ пасящите животни.

   Изтриване
  2. Действително наши роднини употребяват „рупа“ в смисъл на „дупка“, а вместо „пес“ казват „пас“(пазач).

   Изтриване
  3. Соба съм чувал да се употребява и като печка, и като всекидневна стая. Бабите и дядовците ми от двете ми страни, които живееха в различни села на около 40 км разстояние, я употребяваха тази дума за печка - от старите чугунени печки, на които се готвеше и с които се топлеше всекидневната. Самата стая също наричаха соба. От контекста на изречението трябваше да се разбере за кое от двете се говори. :)
   Другата стая в къщата (гостната) се наричаше "одая".
   Като си помисля, колко много думи изчезнаха от употреба през последните 30-40 години или бяха заменени с други поради промяна на битовите условия или на технологиите. Представям си как стоят нещата с речта отпреди хилядолетия.

   Изтриване
  4. За соба в смисъл на печка не съм чувал, но за стая да.

   Одая също ми е позната, но това вече е турцизъм.

   Верно е, че доста думи са изчезнали, предимно в езика на медиите, но пък по селата още доста интерести думи са все още живи.

   Изтриване
  5. Соба и в съвременния македонски език е малка печка, едновременно за отопление и готвене, без фурна.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  6. Соба се употребяваше и в цялата Пловдивска област от по старите хора. Както и говея или благоговея,а не съвременното почитам.

   Изтриване
  7. Езикът ни е доста консервативен, не е чудо, че сме запазили много древни думи.

   Изтриване
 18. Овидий споменава за "жълтокосите корали", тракийците корали. Има сведения за народа "луд" в Карелия, за когото се счита, че предците му са именно коралите. А и името Карелия, не е толкова тюркско, ако това е страна на угро-суомите тюрки. При по-задълбочени проучвания, предполагам, че може да се достигне до съвсем различни сведения, от тези които сега са приети за тази част от Европа. Имат и лингвистични различия с другите племенни групи от тези области.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не познавам автор, който да твърди, че траките корали са дали името на Карелия, може ли повече подробности?

   Изтриване
  2. Уважаеми господин Серафимов, и аз не зная за автор, който пряко да твърди, че траките корали са дали името на Карелия. Но ето и моите съображения:
   През 20-те години на миналия век академик Соболевский пише: “Много названия на реки и езера от руския Север произлизат от някакъв индо-европейски език който аз, до намирането на по подходящ термин ще наричам скитски“. През 60-те години на миналия век се публикува работата на шведския изследовател Гюнтер Йохансон, който, анализирайки топонимията на целия север, стига до извода, че всички местни названия имат индо-иранска основа.
   Приема се, че в края на първото хилядолетие до новата ера на територията на Карелия са живели редки групи племена с название саами или лоп. В първата половина на новото хилядолетие от новата ера, саамите са били изтласкани на север от други племена идващи от Южна Ладога и земите между Ладожкото, Онежкото и Белозеро езера. Това били народностите корела и вес (според мен корали и веси).
   Карелците се разделят на няколко субетноса – людики, ливики и лапи. Карелските субетноси значително се различават един от друг не само по култура, но и по език, защото диалектните различия са изключително силни.
   Това се основанията ми, да смятам, че именно корела са тракийската общност корали, които заедно с весите присъстват в далечния европейски север.

   Изтриване
 19. Ромфеята нали е меч? Какъв е тоя ръб там? :D Иначе според мен е напълно невъзможно толкова развит народ да няма писменост. Гърците не се славят нито като добри съседи, нито като честни хора, така че е много вероятно да са опитали да заличат всичко тракийско :)
  Едно е сигурно - ходим по свещена земя и в най-скоро време истината ще излезе наяве :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип ръб означава нещо остро, нещо с остър връх. Относно заличаването на тракийските писмени паметници ще спомена следното - оцелели са само тези тракийски писмени паметници, които са били скрити от човешките очи. Надписите от Ситово, Буково и др. са в планини, надписите от Езерово, Кьолмен, Дуванлий, Браничево и т.н. са по артефакти намиращи се под могили, това ги е спасило от фанатизма на враговете на народа ни.

   Изтриване
 20. ==Не съм ти червен син и какъвто и да е там. Това искам да се знае.
  Ти като си много умен щеше да знаеш че различните генетични изследвания си противоречат. Така че да ми се държите за тези изследвания е тъпо така че мирязайте с тази глупост.
  Колкото аз съм можел да докажа тюркския произход толкова и ти..==

  Нищо не си противоречи.
  Просто нямаме очи да го видим.Но най лошото е че не искаме да имаме очи да го видим.
  От 1 век насам всичко е ясно щото е записано.
  Българският народ се е обособил по бреговете на Дунав.А тук са живяли,сърмати ,готи, скити, даки,карпи, мизи , трибали, ....Това в една епоха. На юг по не ги зная и може да ги объркам по епохи,беси ,пеони,дардани,дорици, данайци, едони, илири,. . Но темата е за преди 1 -ви век.

  Айде дет казва Чудомир ,3=ти век преди Христа.
  Тук Серафимов се е заровил в езикознанието и чрез него търси истинската история.
  Та по темата местност Патарос ,ми миидва на ум. Свети Никола от Патара.Патара, има такова селище някъде към Троя. Патар дето пасе патиците а и той е хранил хората с риба до колкото зная.Патар, хлебар, колар, железар, зидар , ... Така че пасейки патиците е ловял риба. Друга дума която зная е патарка -филия хляб.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
 21. Чоево да не е чаево ,от чай.За другата дума знам Бачия,лятна кошара.
  Рорик

  ОтговорИзтриване


 22. За поята едни учени смятат, че идва от лат. palatium, други смятат, че е сродна на полската jata и сръбската баjта- дървена колиба.

  +++ това е най близко до нашата бачията, свързва ни Балкана от тук нататък става бачия ,бачията баjта, jта , jata.
  Да го пишем западен български диалект, или да сме прецизни възможно, полско влияние в българския език.
  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря, мислех да не е във връзка с цитираната от Павел дума ПОЛТ -дървена ограда, да речем това Л е станало някак си на Я или Йа ..ПоЯта, поЙАт-а :-),както при ЗеЛе, в някой диалекти ЗеЙе :-) Бач и бачия са турцизми доколкото знам

   Изтриване
  2. Не става дума да полско влияние върху българския. Думата jata има същата основа както и стблг. ѩнти - да хвана, да задържа, т.е. ята означава - място, в което добитъка е задържан.

   Изтриване
  3. Забравих да добавя - стблг. поѩнти означава - за заловя, хвана, най-вероятно това е думата, явяваща се като прототип на поята.

   Изтриване
 23. http://www.168chasa.bg/article/5785699

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Статията е хубава, журналистката си е свършила работата добре. Разбира се и проф. Гергова е на ниво, както винаги.

   Изтриване
 24. Серафимов,професор Гергова е ....обърнала твоята теория,ако забелязваш,все пак...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има право на лично виждане. Това, че някой има различно виждане от моето няма да намали уважението ми към въпросната личност.

   Изтриване
 25. Здравейте, от бегъл поглед срещнах една "тракийска дума" - мундр (мъдър). Искам да ви кажа, че тя никога не е изчезвала:) и си я ползваме още, но като диалектна и много рядко. В къщи, ако някой ти каже: "Ей, какво го мундриш толкова", те пита "какво го мъдруваш", но е малко подигравателно със смисъл, че нищо няма да измислиш. Тази дума няма да я срещнем в речника.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за интересната информация! За коя област от България става дума?

   Изтриване
 26. Дедо използваше една дума - баят! Баят леб - твърд хляб, баято дръво - твърдо, жилаво дърво! Думата ми звучи доста български и съм сигурен че не е нова дума и май не е чуждица!
  Владимир

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поне по мои сведения думата баят е чуждица, турцизъм, но може и да се лъжа.

   Изтриване
  2. За думата баят не знам, но не считате ли че прекаляваме с отхвърлянето на Българският произход на много думи, считайки ги за турцизми, само поради факта че днес ни звучат странно?

   Изтриване
  3. Аз не отхвърлям българския произход на дадени думи поради странното им звучене, а поради липсата на обяснение на български език. Потьпѣга е стблг. дума за разведена жена, думата звучи странно, но въпреки това може да се обясни. Първата част е поть, чието значение е господар, мъж, сродни са стгр. потис-господар, санскр. пати-съпруг, господар. Втората част -пѣга е вариант на бѣга(ти) - бягам, сродни са стгр. агоо-водя, санскр. ваджаяте-бягам. Потьпѣга означава - избягала от мъжа си, т.е. разведена.

   Изтриване
 27. Г-н Серафимов, изброявайки въпросните думи, които наричате "тракийските думи" за които казвате че били изолирани(!) от въпросните лингвисти, не споменавте това, че въпросните думи са ХИПОТЕЗИ, и не е доказано, че са били използвани от траките, нито, че значението им е било същото като това на българските думи. Тоест въпросните хипотетични думи не са факти, както твърдите, а са лингвистични опити за реконструкции на думи. За тълкуване на някои от тях наистина са ползвани наши думи, но са ползвани и арменски, литовски, ирански, френски, английски, немски и други думи, а не само български. В някои случаи реконструкциите нямат абсолютно никакви български паралели. Тоест авторите са направили опит да реконструират някакви думи използвайки топоними, имена и други -ними, но дали траките са имали такива думи е съвсем друг въпрос. Фактите са, че ако се направи един статистически анализ на въпросните реконструкции в речниците които дават авторите процентът на думи с български анлози е много нисък и е около 12%. Това е много нисък процент, като говорим за анализ върху книгата на Дуриданов примерно. Той като учен много ясно е написал в книгата си колко са реално познатите на науката тракийски глоси, като те са общо 23. От тях само 3 имат български паралели, останалите са близки до думи от други индоевропейски езици, но не и до български. Това са фактите.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми г-н професор, да, правени са съпоставки също с арменски, литовски и др. думи, но нито литовците, нито арменците са отъждествявани с траките в продължение на 1100 години. Поради тази причина е редно да се конзентрираме върху българския език, а и поради това, че според както антропологични, така също и генетични проучвания, значителна част от българите носи кръвта на хората наричани по време на Античността с името траки.

   Колкото до проф. Дуриданов, аз се учудвам на това, че той пропуска ясни български съответствия. За полт пропуска стблг. плотъ, за волинт пропуска стблг. волѧте, за скарке пропуска скърцам, за гентон дава санскр. хата-ударен, но пропуска стблг. гнетѫ, за глосата ктисти Вл.Георгиев дава блг. чисти, а Дуриданов споменава, че няма убдително тълкуване, за глосата бринкос проф. Дуриданов пропуска блг. брънкам, за глосата бриза съм удивен, че не е посочил българската дума брица-житно растение.

   Всеки има право на лично виждане, но някои хора твърде тенденциозно избягват българските думи при сравненията с тракийските. Не съдя никого, такива са били времената до 1989 година, но какво е оправданието на по-младите изследователи за след 1989?

   Прочее, една интересна новина за Плиска, оказа се все пак, че има древно селище под първата българска столица:

   Жилище на 3300 години откриха археолози в средновековната столица Плиска

   http://news.bnt.bg/bg/a/zhilishche-na-3300-godini-otkrikha-arkheolozi-v-srednovekovnata-stolitsa-pliska

   Изтриване
  2. Според Вас проф.ДИ тракийската дума Залдапа е само "хипотеза",нали ??? Името на древното тракийско селище, основано около 8 век пр. н. е., от тракийското племе Обулензи в Долна Мизия (днес Абрит в североизточна България.община Крушари). Е как пък се е запазило до сега такова "хипотетично" име със значение "жълта/златна вода" цитирано и от Павел:
   залдас-злато –Иван Дуриданов
   залде-златъ-златен –Владимир Георгиев
   залден-златан – Владимир Георгиев
   Защо Вие които сте ПРО ходите до края на света да търсите смисъла на нашите думи, които и до днес си кротуват тука, е да леко модернизирани разбира се . но си чакат кротко правилното време ... разровете се и в множеството ни диалектите, толкова архаични и такова богатство ,няма начин да не са пълни и с тракийски думи и то добре запазени

   Изтриване
  3. Уважаеми Проф. Д.И., уважаемите лингвистични светила, с думи от съвременния български език ли търсят съвпадения или с този, който се е говорил в древността? Те от къде намират тези древни български думи за сравнение? Езиците се променят от различни обстоятелства. Ако се вслушаме в езика, който се лее от средствата за осведомяване в България и журналистическата гилдия, слушаме изобилие от английски думи, които имат много по- точно и хубаво значение на български език, но "евроатлантическата" ни ориентация, ни кара да забравим родния си език. Автентичния български говор отдавна го няма, така че каква база за сравнение имат уважаемите лингвисти? А като вземем предвид и факта, че в България едва ли не всяко селище има свое наречие, кое и как ще сравняват. Да, за необходимият брой публикации за доцентура или професура, всякакви неща могат да се напишат. Това с ХИПОТЕЗИТЕ и с "опита за реконструкция на думи", научен подход ли е? Много е съмнителен без планиране на експеримента, без обосноваване и с други научни области, дори и с теория на вероятностите, но това е смешно. Какъв е доверителният интервал на значението на тези думи? Още по-интересно е това с арменските и литовски думи. Та Литва е населена основно от евреи. Направо да ги сравняват с иврит, или идиш, еврейски език на основата на дойч. Стига с "научните простотии". Я ли не знам от куде сам, а он че ми каже! Просто някакъв псевдо научен материал, пълнеж на "научните разработки" и плащаните от държавата "теми". Това Проф. какво означава?

   Изтриване
 28. Направи ми впечатление думата за оплождане... Много са вулгарни тия траки!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За еб, ефимизирайки нашите учени дават и лат. futuere...пък кой както иска да го разбира.

   Изтриване
 29. Днес мачках гроздето след което влязох у нас и заварих щерката да гледа в тубата - История BG - Покръстването на България! Естествено че се зарадвах и даже се загледах! Честно казано рязко ми падна настроението! Влязох тук да си го оправя и се зачетох за тракийския език от Вл. Георгиев и там попаднах на албанската дума mes-mez-mezi=жребец, кон! Дали името Мизи не произхожда от тази древна дума? Просто предположение!
  Владимир

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мез е по-скоро древна дума за мъж, явно мез е дума за жребец.

   Изтриване
 30. Но това, че траките участват в нашия етногенезис не означава, че сме траки. Правите разликата, предполагам? Горе-долу така разсъждават историческите фантазьори, пак без да се обиждате:)))

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма защо да се обиждам, но ще съм Ви благодарен, ако дадете повече аргументи, иначе думите Ви остават в областа на въображението и личното желание.

   Изтриване
 31. В тракийските земи са настанени на юг от Балкана хиляди заселници от елинизираните земи на Близкия изток, а на север от Балкана — римски колонисти.

  От хилядите открити надписи (предимно на гръцки език на юг от Балкана и на латински на север от билото му) става ясно, че елинизацията и романизацията на траките е успешно завършил процес още в края на II век сл.Хр.
  Да вярваме, че в тези нападения между средата на III и средата на VII век в българските земи са оцелели значими групи тракийско население (макар и елинизирано или романизирано), толкова големи, че да имат величината на равностоен трети контингент в процеса на образуването на българската народност, е повече от смешно и наивно.

  Тук искам да отбележа твърдението на някои византийски хронисти, че в навечерието на славянското заселване на Балканите в първата половина на VII век Тракия е напълно опустяла и равнините й са обрасли с тръни и храсти.

  Това сведение неслучайно съвпада с мнението на автора на български апокрифен летопис от XI век, според който, когато славяните и българите навлезли в Мизия, заварили територията от 130 години опразнена от елини.

  Това сведение е интересно и с факта, че средновековните българи са смятали местното население за гръцко.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, но само човек, който е напълно непознат с историята може да твърди, че "елинизацията и романизацията на траките е успешно завършил процес още в края на II век сл.Хр."

   Това е крайно несериозно и ще се аргументирам с данни от изследвания на български и гръцки учени:

   Че тракийският език е бил още говорен и разбиран в IV в., личи от следните две места на Acta Sanctorum. В приведеното вече по-горе написано на латински passio на Филип, епископ на Хераклея в Тракия, загинал мъченически в Одрин в 304 г., се споменава една римска вила, която се намирала близо до Одрин и „quae sermone patrio Gestistyrum, interpretatione vero latinae linguae „locus possessorum" vocatur. [289] Авторът на текста съобщава изрично, че Gestistyrum било на sermo patrius, т. е. на „бащиния" тракийски език, което ще рече, че този език още е бил говорен по това време. – с.55.
   Не по-малко важни свидетелства за запазването на тракийската народност и език в VI в. са следните няколко известия за съществуването на беси монаси и бески манастир в Палестина през същия век. В съставеното от Теодор от Петра (около 536 г.) житие на монаха Теодосий (+ 529 г.) се съобщава, че този монах в манастира τοῦ Κουτιλᾶ, [380] който се намирал на р. Йордан, близо до Мъртво море, Йоан Мосхос [382] съобщава също за един манастир Σούβιβα τῶν Βέσων покрай Σούβιβα τῶν Σύρων на ρ. Йордан. Α в житието на св. Сава се разказва следната случка по време на Оригенските борби, в които взели живо участие монасите беси и дори един от тях геройски загинал – с.62-63.
   За запазване на тракийското население в планинските области до и след VI в. трябва да се заключи от обстоятелството, че реките Янтра, Марица, Места и Тунджа са запазили още старите си имена в горните течения: Етер, Ѥтар [415] от Ieterus, Ибър от Ἕβρος, [416] Нестеница от Νέστος, [417] Тъжа от Τόνζος. [418] Този факт е забелязан и в Швейцария от Ф. Щеелин, който го тълкува в същия

   http://www.promacedonia.org/vblit/vb_8.htm

   Изтриване
  2. Ето и думите на Петър Каранис относно това, че фригийския език е говорен до 9 век:

   “The Phrygians, for instance, as we may infer from what we know of the back- ground of Michael II, seem to have been only semi-Hellenized as late as the beginning of the ninth century. Michael, who is described as coarse, ill-educated, and contemptuous of Hellenic culture, was no doubt typical of the natives of Phrygia, many of whom may not have known any Greek at all“.

   http://www.arts.yorku.ca/hist/tgallant/documents/charanis.pdf

   Eто така се дискутира господине - с аргументи, а не празни приказки.

   Изтриване
  3. Никой не казва, че траките са изчезнали преди идването на българите. Напротив, част от тях оцеляват, но се вливат в създадения през 7-9 век съвременен български народ. Но това, че траките участват в нашия етногенезис не означава, че сме траки. Правите разликата, предполагам? И, понеже не мога да не се сдържа да питам – откъде ги измислихте тези беси, г-н ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ:) Да нямате предвид племето кробизи? Сигурно според вас името им се разшифрова така – кробизи, кробези, кробеси, беси:) Горе-долу така разсъждават историческите фантазьори, пак без да се обиждате:)))

   Изтриване
  4. Каква част от траките е останала и що за хора са били славените и старите българи - ето това е ключовия момент в историята ни.

   Антропологията доказва, че повечето от нас принадлежат на тракийския тип, това се признава дори от учени от БАН:

   “Доминантен (в България) е следователно не донесеният от славяните северен тип, а характерният и разпространен сред някогашния тракийски етнос средиземноморски тип. По такъв начин, погледнато от биологична гледна гочка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено.”

   Д.Ангелов, “Образуване на Българската Народност”, с.188-190.

   Това, което проф. Ангелов бърка е северния антропологичен тип на славяните, такова нещо няма.

   Прокопий Цезарийски твърди, че телата на славяните не са прекалено бели, нито пък косите им са светло руси. Употребен е един интересен епитет за цвета на косата – ξανθοί - Proc. VIII.xiv.27. Древното значение на ξανθοί е кафяви, връзка намираме с глагола ξανθίζω-препичам, правя кафяв, а също и с ξανθοδερκής-тъмноок, с кафяви очи. Едър ръст, лека пигментация на кожата и кафява коса са белези на тип, който преобладава при траките. Бистонските жени са наречени ξανθαί (имащи кафяви, кестеняви коси), а има дори тракийско племе Ξάνθοι.

   Самото име Σκλαβηνοι- славяни/славени може да се определи като тракийско по характер. Коментирайки определени балто-славянски формации, като например жителските имена на основа -ēn, Иван Дуриданов отбелязва идентичния начин на постройка на Критѣне и др. с Βεσσοπαρηνοι- жители на Bessapara, като добавя, че се касае за балто-славяно-тракийска успоредица в словообразуването - Ив.Дуриданов, Към стратиграфията на именните типове в славянските и балтийските езици, Славянска Филология, Доклади и статии за VII Международен Конгрес на Славистите, Том XII, Езикознание, БАН, София, 1973, с. 31.

   Eто така се дискутира господине - културно и с аргументи, а не с ехидни подмятания и хулене на родолюбци като проф. Ценов.

   Изтриване
 32. Костадин Костадинов: На войнстващата простащина, на фалшификацията на историята, на подмяната на историческото ни наследство и самосъзнание трябва да се дава отпор. В противен случай не демографската катастрофа ще причини изчезването на нашия народ. Преди да изчезнем физически ще сме претопени ментално в нещо, която няма да има нищо общо нито с българите, нито с българската култура.

  Ние българите говорим славянски език, имаме славянска култура и славянско самосъзнание. Как се преодолява това? Много лесно. Първо, цялата ни култура се обявява за тракийска. Всички общи черти с другите славянски народи се обявяват за българско (разбирай тракийско) влияние над славяните. Славянското ни самосъзнание се обявява за резултат от късно руско влияние (през 19 век), а славянският характер на българският език директно се отрича и толкоз. Като цяло се отрича и съществуването на славяните въобще – тях са ги измислили отново руснаците (Екатерина Велика през 18 век), иначе те никога не са съществували. На целият този бъркоч му се придава наукоподобна форма, чиято едничка цел е да разколебае и разклати националното самосъзнание на българите, като всичко това се прави, забележете, от високо „патриотични“ подбуди.

  На този фон не буди учудване факта, че „История славянобългарская“ на Паисий Хилендарски отпадна от малките класове и беше пренасочена към големите. Като им дойде времето да я учат, вече може името и да е сменено на „История тракобългарская“. Всъщност твърденията, че всъщност оригиналното име било „История славнобългарска“, и че заглавието било фалшифицирано (от сещате се кого, точно така, руснаците), вече изглеждат като приятна детска закачка.

  Когато влязох в университета преди 19 години на мода беше „доказването“ на прабългарския характер на българския народ. В един момент почти беше „доказано“, че човечеството е произлязло от прабългарите. Тогава се шегувахме, че от Усури до Мисури всички са кутригури. Сега прабългарите вече не са хит, на дневен ред са траките. Траките са създали човешката цивилизация, те са открили буквите, включително и кирилицата, обаче в един момент решават да се прекръстят на българи. Защо, не е ясно, вероятно от скромност.

  Сега тръпна в очакване. Вероятно следващото изследване ще докаже, че ние сме първото нещо, което е произлязло след Големия взрив. И че американците са ни най-близки от всички народи, разбира се.

  Ако спра с иронията, която дори и на мен ми дойде в повече, няма как да не отбележа следните няколко неща:

  1. Ние българите сме действително наследници и на траките, но не сме траки. Има граница, отвъд която ставаме като македонските историчари, които обявиха Александър Македонски за техен сънародник, а Розетският камък за написан на битолски диалект.

  2. Имаме достатъчно славна и велика история, за да я фалшифицираме.

  3. Имаме огромно влияние над славянския свят, но то е точно заради славянският ни произход. Почти няма славянски народ, който в един момент от своята история да не е имал старобългарския език като свой официален.

  4. Пропагандата срещу Русия е антибългарска. Руската култура е дъщерна на създадената от нас славяновизантийска цивилизация (изразът е на световноизвестния историограф Арнолд Тойнби), а българският език в неговата средновековна книжовна норма е официален в Русия до времето на Петър I. Плюенето срещу Русия, руснаците и руската култура е плюене срещу собственото ни историческо наследство.

  5. Генетичните изследвания на произхода се зараждат като модерно явление в САЩ, където за местните хора, продукт на мешавица от най-различни народи и раси, това е единственият начин да разберат кои са и откъде идват. Такива изследвания в България, държава на повече от 14 века, и сред българите, народ на близо 2000 години, са безсмислени.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная кой сте, но Ви съветвам да спорите по-културно и по-спокойно, по аргументирано.

   Явно изобщо не сте запознат с работите ми, защото eдна от първите ми публикувани е тази МИТЪТ ЗА ПОСЛАВЯНЧВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ

   http://sparotok.blog.bg/politika/2009/09/04/mityt-za-poslavianchvaneto-na-bylgarite.391514

   Винаги съм казвал, че славени, славяни е име, над което имаме право ние българите по простата причина, че старите славени са гетите, както свидетелства Теофилакт Симоката, а старите българи са мизите, както свидетелстват Хоматиан, Аталиат и др.

   Руснаците, поляците и др. са само роднини на траките и не са носили името славени, славяни през древността, а са поззнати под имената венети, венди, виниди. Не случайно Венетския залив е локализиран в земите на Полша и не случайно Веная е финланското име на Русия. Финландците до днес наричат руснаците венелайнен -венетски народ.

   Това, че траки и венети са роднини и, че са говорили сродни езици не дава право историята на едните да се смесва с историята на другите.

   От название на един единствен народ - славени, името се превръща в название на една огромна езиково-културна общност, по-право обаче, името славени, или ако искате славяни принадлежи на гетите.

   Траки е екзоним, всеки що годе образован човек знае това и всеки що годе образован човек знае, че хората наричани от римляните траки не са се разпознавали под това име. По същия начин немците не се разпознават под името немци, нито пък албанците се самоназовават албанци.

   Изтриване
  2. Другарю Костадинов,

   Обичайте Русия колкото искате, и аз я обичам, но нито нея, нито нещо друго обичам повече от България!
   Много обширен коментар сте се потрудили да съчините, но за него може да се каже: „На думите – широко, а на истината – тесничко!“

   Изтриване
  3. И още нещо, когато коментирайте в даден блог, коментирайте твърденията на автора, а не на други хора.

   Аз не фалшифицирам история, фалшификатори са тези, които разпространяват лъжи за старите славяни, твърдейки, че са руси и синеоки, а такива сведения няма. Прокопий използва епитета ксанти за косите на старите славяни, а глагола ксантизоо означава правя кафяв. За цвета на очите на дунавските славяни от 6 век сведения няма, поправете ме ако се бъркам.

   Фалшификации на историята правят тези, които изкарват старите славяни пришълци. Как е възможно обаче керамиката на тези "пришълци" да има традиции дълги векове преди "пришълците" да се появат? Псевдомаврикий твърди, че славянските жени слагат край живота си когато съпруга им почине. Същия обичай, но хилядолетие по-рано е описан от Херодот при траките, описан е като типичен и при гетите, а според Теофилакт Симоката гети е старото име на славените:

   “Sclavos sive Getas: hoc enim nomine antiquitus appellati sunt” - славяни, или гети, понеже с това име се наричали в старо време.


   Аз не се занимавам с пропаганда, нито проруска, нито антируска, работя с факти, за разлика от други хора.

   Не плюя по никого, не използвам по адрес на опонентите си изрази като "войнстваща простащина"

   Изтриване
  4. Костадин Костадинов: Роден съм във Варна на 1 април 1979 г.
   Завърших „Балканистика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2002 г. и „Право“, пак там, през 2011 г. На 2 август 2014 г., Илинден, със съмишленици от цяла България учредихме политическа организация, наречена „Възраждане“, на която съм председател. В момента съм общински съветник във Варна и директор на Регионален исторически музей – Добрич.

   Изтриване
  5. Костадин Костадинов:
   http://kostadin.eu/2015/05/24/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1/comment-page-1/#comment-7631

   Изтриване
  6. От Усури до Мисури всички са кутригури
   http://kostadin.eu/2016/08/24/%D0%BE%D1%82-%D1%83%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8/

   Изтриване
  7. Г-н ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ, идете в някой български музей, разходете се, огледайте се, вижте картата на нашата страна, вижте топонимите, замислете се какъв език говорите, вижте фолклора, традициите и обичаите ни и тогава пишете отново. Но моля ви, не ме карайте да ви наваксвам пропуснатите ви години в образованието. Това ще трябва да направите сам. Щом можете да пишете, значи можете и да четете. Четете, г-н ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ, и ще научите много интересни неща.

   Изтриване
  8. Чета анонимни господине, чета, ето какво съм прочел - “ Установените в този труд древнотракийски елементи позволяват да се смята, че заварените траки в освободените от византийско господство земи не са били малобройни, че потъвайки в славянските маси, те са продължили да съществуват в тях със своите вярвания, култове, обичаи...и това дава достатъчно основание да се говори за недооценявано досега древнотракийско наследство в нашия фолклор като значителен дял от него, обосновава правото ни да се смятаме за преки наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството.“ - Евгений Теодоров, “Древноракийското Наследство в Българския Фолклор”, с. 271.

   Ето и мнението на друг етнолог - Николай Колев:

   “Като тракийско наследство могат да се възприемат следните елементи от традиционната материална и духовна култура на българите:

   · I, II и IV тип рала за обработка на земята,
   · вършитбата с диканя,
   · култивирането на лозята и направата на вино,
   · трансхуматното (подвижно) животновъдство,
   · носенето на опинци и ямурлук от пастирите,
   · грънчарското колело;
   · черти от образа на св. Георги са заимствувани от тракийския херос;
   · сходството на самодивите с тракийските нимфи,
   · русалските празници водят началото си от гръцко-тракийския и римския празник на розите (rosalia);
   · кукерските игри водят началото си от Дионисиевите празници;
   · нестинарството също е извеждано от някои автори като тракийско наследство.
   · За такова наследство се смятат и летният празник на Еньовден,
   · жертвоприношението при строеж на нов мост или къща,
   · жертвоприношението при продължаване живота на възрастен човек, означавано като «помана», и т. н.”
   “Българска Етнология”, с. 58-59

   Освен историци и етнолози се намират и езиковеди, които да представят на българския читател частица от истината. Става дума за това, че в тракийския език се наблюдават абсолютно същите диалектни особености както и в българския. Както отбеляза акад. Владимир Георгиев (Въпроси на българската етимология, стр.115) колебанието между а (я) от една страна и е (ие) от друга е засвидетелствано не само в античността (в езика на траките), но и в съвременния български език.

   Трябва да се отбележи, че разликата в нашите днеши названия Янтра и Етър се дължи на якане и екане... следователно откриваме в тракийския същото явление, което представлява една от най-характерните черти на нашия език.

   Ето и нещо от проф. Ценов, което Ви препоръчвам да прочетете:

   “Понеже показахме, че българите са по-стари поселници на Македония, Тракия и Мизия от славяните, то от това не трябва да се разбира, че българите не са славяни. Българите и славяните са един и същ народ, но различно наричан “ -с. 18.

   http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

   Изтриване
  9. Костадин Костадинов: Нашите предци не са чували за турци, но персите са им били добре известни. Турците идват от изток, значи са перси – проста логика, нали? По подобна логика, с подобни откъслечни и объркани фрагментарни изречения македонците „доказват“ „хилядолетното“ си съществуване. Мирмидонците били българи? Траките били българи? С подобни нелепици, неподкрепени от нищо реално, нищо материално и нищо археологическо, компрометирате дори безусловно доказаната теза, че траките са третия основен компонент от нашата народност. Съжалявам, но в желанието си да измисляте история, дори и от патриотични подбуди, опошлявате истинската ни история. Цитирате генни изследвания? Та някой от вас въобще запознат ли е, че тези „изследвания“ са с процента на допустимост от под 5%? Четете повече, работете на терен. Друго нямам какво повече да добавя.

   Изтриване
  10. Костадин Костадинов: Ценов пренебрегва всички резултати, добити досега в историческата наука по засегнатите от него въпроси и се залавя сам въз основа на първоизворите да докаже верността и справедливостта на своите възгледи, а оттук и фалшивостта и фантастичността на съществуващите засега мнения.

   Ганчо Ценов е отхвърлен не само от българската, но и от европейската научна общност. Е. Х. Минс, заявява, че не е "негов дълг да чете нататък", т.е. след стр. 50. Далече стигат такива "учени", които не могат да прочетат повече от 50 страници...

   Днес, покрай манията за величие и евтина грандомания изтъквана чрез "тракииските" съкровища, изразяващи се в златни посуди и изкуствени фалоси използвани при "Дионисиеви Оргий", се изтъкват на ново четене теориите на Ценов. Парадоксално е че повечето от Ценовите творби ВЪОБЩЕ не са били издавани на български език, а са били предназначени за германска публика, пред която Ганчо обяснявал че Българите са Готи, сиреч Старо-германци.

   След 1990, покрай истерията за реабилитиране на старите норми и автентичният национализъм, успяха да преиздадат и преведат на нова сметка, книги на невероятният фантазьор, наричан с какви ли не епитети още приживе, предизвикващ едновременно Смях, Недоумение, и възмущение от глупостите, с който Ценов успя да се отрече от Българските си корени.

   Можем да кажем без съмнение че както Ценов и неговите безумия, така и официалната историческа школа от 20 век е създала не-малко проблеми на България. На некадърни историци дължим националните си катастрофи, a резултат от лошото разказване на историята са безумните стихове на националният предател Никола Вапцаров: Какво ще ни дадеш, историйо, от пожълтелите си страници? – Ний бяхме неизвестни хора от фабрики и канцеларии,ний бяхме селяни, които миришеха на лук и вкиснало, и под мустаците увиснали живота псувахме сърдито.

   Изтриване
  11. Господин Костадинов, отивате твърде далече в претенциите си за последна инстанция. Защо наричате Вапцаров национален предател? Нима наемният труд преди не се е използвал до изнемога от превратаджиите на професор Цанков? Нима днешните мутри в България, техни наследници не извършват същите дивотии. И народния гняв рано или късно ще ги настигне. Това е геноцид спрямо българите. И някакви същества с малък интелект и големи претенции като Вас плюят наляво и дясно без ясна визия. Погледа върху Вас показва слабият професионализъм в Великотърновският университет. Поне да бяхте прочели и работите на професор Асен Чилингиров относно готите. Но вие не сте читател а критикар без основание, само за действието.

   Изтриване
 33. Уважаеми господин Костадинов, при цялата Ваша ерудиция и младост, а и поради обществените Ви задължения, не сте успял да прочетете повече литературни данни за идентичността на славяни и траки, а от тук и на идентичността на българи и руси. Предполагам, че господин Серафимов, ще възрази за тази идентичност, но данни за това има още от древността, както и в днешно време. Така, че ако Ви остане време, намерете и прочетете книгите на Владимир Щербаков "Дорогами тысячелетий" и "Века Трояновы", където той се аргументира, че руснаците са траки одриси. Предполагам знаете кои са одрисите, а и къде е град Одрин. Не е лошо да прочетете и книгите на господин Парамонов, познат като Сергей Лесной. Преди да отричаме нещо е хубаво да потърсим възможно повече източници на данни. Моето мнение е, че господин Серафимов е абсолютно прав и има тъждество между славяни и траки.

  ОтговорИзтриване
 34. Уважаеми господин Костадинов, при цялата Ваша ерудиция и младост, а и поради обществените Ви задължения, не сте успял да прочетете повече литературни данни за идентичността на славяни и траки, а от тук и на идентичността на българи и руси. Предполагам, че господин Серафимов, ще възрази за тази идентичност, но данни за това има още от древността, както и в днешно време. Така, че ако Ви остане време, намерете и прочетете книгите на Владимир Щербаков "Дорогами тысячелетий" и "Века Трояновы", където той се аргументира, че руснаците са траки одриси. Предполагам знаете кои са одрисите, а и къде е град Одрин. Не е лошо да прочетете и книгите на господин Парамонов, познат като Сергей Лесной. Преди да отричаме нещо е хубаво да потърсим възможно повече източници на данни. Моето мнение е, че господин Серафимов е абсолютно прав и има тъждество между славяни и траки.

  ОтговорИзтриване
 35. Костадин Костадинов:В Рецензията на Е.Минс, се казва: "Целта на автора е да докаже че българите са наследници на траките, и са били в страната си преди навлизането на славяните.... След прочитането на около 50 страници от книгата, с нетърпимо възмущение стигнах до абзаца в който се твърди че областта Скити включвала Тракия и стигала до Егейско море, Че Кимерииският боспор, бил тракииски, че КАВКАЗ БИЛ В ИЛИРИЯ... Считам за мой дълг да не чета по-нататък!

  Това говори само по себе си за качеството на творчеството на Ценов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине, ако заради няколко грешки бъдат отхвърлени работите на даден изследовател, то няма да остане нищо в библиотеките.

   Повечето наши историци поддържат мита за почитания от старите българи бог Тангра, а реално няма доказателства за такъв култ. Теофилакт Охридски съобщава в Тивериополските мъченици за това, че старите българи почитат слънцето, луната и звездите, а някои жертвали и на кучета. Тези сведения показват, че старите българи нито познават Тангра, нито са мононеисти.

   Някои историци считат славените за пришълци от Припятските блата, но никой стар автор не казва такова нещо. Най-старата регистрация на етнонима славени е Дакия, 2 век, на надпис е регистрирано името Славит. Надписът е с регистрация C.I.L. III C VI и е публикуван от Ханс Крае още в началото на 20 век.

   Второто съобщение за етнос славени е това на Псевдоцезарий, то е от 4 век, като славените са наречени Данувиани, т.е. обитаващи земи край Дунава.

   Прокопий също твърди, че славените живеят край Дунава, а съобщава и за това, че в миналото са наричани с друго име - спори. Няма да се спускам в обяснения относно това кои са спорите, важното е следното - най-старите автори не споменават и Дума, че прародината на славените е в Припятските блата, нито, че са нов и непознат на Римската Империя народ.

   Имайки предвид тези неща, по Вашите критерии, всички казионни историци трябва да си скъсат дипломите.

   Прочее, да се концентрирате само върху грешките на Ценов и да игнорирате неговия огромен принос за нашата история е непочтено, както от гледната точка на учен, така и от гледната точка на българин.

   Изтриване
  2. Костадин Костадинов: Ние българите говорим славянски език, имаме славянска култура и славянско самосъзнание. Ясно ли ви това господин Павел Серафимов? Ако не ви е ясно не мога да ви помогна повече а не ми се занимава с приказки от хиляда и една нощ!

   Приятен ден!

   Изтриване
  3. Другарю Костадинов,

   С огромен респект към всичките ви титли, които изброихте, приветствам решението ви да не се занимавате повече с нас. Тук сме почитатели на приказките от десет хиляди и една нощ, а вам пожелаваме приятно четене на любимите ви славянски и руски народни приказки. Бъдете щастлив!

   Изтриване
  4. Кога и къде Павел е казал,че не говорим славянски?Че нямаме славянска култура и славянско самосъзнание?
   Обясни ви стократно,че славяните са старите гети ,а българите са старите мизи...ами това ни прави най славяни от всички славяни...толкова ли е трудно за разбиране...Май,Вие карате Серафимов да се занимава с приказки от хиляда и една нощ.

   Изтриване
  5. Да ние сме славяни.Особен вид славяни.
   Но , г-н Костадинов да изясни на "простолюдието" , как са наричани славяните от старите историци преди VI век.
   Поздрав С.Шопов

   Изтриване
  6. Г-н Костадин Костадинов, чест и почитания! Изчетох ви с интерес и останах очарован от вербалните ви способности, изказ и пр. Знам че репликата ви е към г-н Серафимов и предварително се извинявам че се намесвам, но вие заговорихте в последния си пост от името на всички българи, а когато говорят от мое име имам право да се намеся!
   Г-н Костадинов, Дядо беше българин, татко беше българин, аз също съм българин! Дядо говореше български език, татко също и аз говоря български език! Детето ми говори български език! Самосъзнанието, бита и културата ми са български! На предците ми също!
   До колкото разбрах сте общински съветник във Варна! Незнам, града, който спомагате да се управлява може да е славянски и езикаму да е славянски, но в моя край градовете са все още български и в тях се говори на български!
   Желая ви успехи!
   С уважение: Владимир

   Изтриване
  7. Костадинов, по-горе Ви препоръчах да прочетете книгата на Владимир Щербаков, "Века Трояновы". Там освен за движението на траките-славяни от Дунав на североизток има и за траките корели и беси, основателите на Карелия. Тезата на Иречек и братя Шкорпил за припятските блата в Украйна е несъстоятелна по същество. Но имайки предвид народността на Иречек и Шкорпил и на каузата на която служат, това е разбираемо. А Вие на чия кауза служите? Одриси ли са руснаците според Вас или не? Това не се преподава в Университетите. Това се разбира по езика на кръвта. А като е казал народа, кръвта вода не става. И защо ли герба на Русия е двуглавият орел, герба на Византия?

   Изтриване
  8. За мен по вярното е: ние българите говорим български език,имаме българска култура и българско самосъзнание. А славяните не основават нито една държава, панславизма е отживелица от 18-19 век.

   Изтриване
  9. Нито езика ни е славянски , нито културата и самосъзнанието.Вие говорили ли сте на български с така наречените славяни като руснаци например или поляци а и някои други? Не разбират и една дума,а да не говорим ,че нито фолклора,нито традиционните ни носии и т.н имат нещо общо.

   Изтриване
  10. Имперската доктрина на София Фредерика Августа фон Анхалт-Цербст е все още могъща и пипалата са и навсякъде а полит. категорията - славянство няма да отмре скоро!
   Владимир

   Изтриване
  11. А, и още нещо г-н общински съветник, в краят на ХVІІІ в. излиза мащабният „Сравнителен речник“ на руската императрица Екатерина Велика, където са представени всички славянски езици. Както знаем тя е майката на славянството и го прави политическа категория!

   Българският език отсъства, няма такъв славянски език за Екатерина Велика. Хърватският под наименованието „илирийски“ даже е посочен отделно от сръбския, но нито в първото, нито във второто издание на речника присъства езика на българите от Балканите. Императрицата си пише с Дидро и Волтер и последния обявява на всеослушание, че някога е съществувал силен и войнолюбив народ българи, който е водил битки с аварите и пред когото дори германците са скланяли глава. Тя му отговаря че българите са били по-скоро мъдри от колкото войнолюбиви!
   Да г-н Костадинов, славени сме и то най - чистите славени! Но не сме славяните, които вие си мислите че сме! Четете проф. Чилингиров! Може да промени разбиранията ви и това ще е добре! Дори да го отхвърлите след прочит и да не ви промени разбиранията, пак ще е добре за вас! Дава доста интересни сведения и все нещо ще научите от него! Предполагам че поне за него няма да твърдите че е отритнат от всякъде!
   Владимир

   Изтриване
  12. Господин Nikolov, не зная от кой край на България сте, но все пак, ще Ви попитам нещо за самата България и българския език, а не зе руски, полски, сръбски или чехски езици. Разбирате ли наречието което се говори в Знеполе със столица Трън или някой от западните говори? Та кои езици според Вас са славянски и кои не са? Ако вземем носията от трънския край ще видим беневреци и литаци, докато в изтока са потури и навуща. Има разлика, нали, но тя ли е определящата? А беневреците са близки до ленените руски мъжки дрехи, с които е бил облечен и княз Светослав Киевски, както го описва византийският хронист. И понеже питате, ще Ви кажа, че в Моравия, Бърно, съм говорил на български език, а те на моравски и се разбирахме. Това, че имате ленива мисъл си е Ваш проблем. И забележете, пиша Моравия, а не като чехските евреи я наричат, Ческа Морава. Има и още една Морава, Малка Морава със столица Смедерево, на река Дунав, сега в Сърбия.

   Изтриване
  13. Е какво странно , че са близки българският и моравският език,то си има резон за това :
   Споменът за Южна (Българска) Морава е заличен от византийското, а после от османското робство, тъй като много от изворите през тези векове са били унищожени. За това говори и Петър Коледаров: "Много от тях са били съзнателно унищожени още през византийското иго в българските земи (1018-1186 г.) и по-късно, а други - с оглед целите на Византийската империя и Цариградската патриаршия да погърчи българите - са били съзнателно и умело фалшифицирани."

   Изтриване
  14. Моравия някога е била обитавана от гетите, по този въпрос и писал Микола Душек. Тези гети са живели в съседство с роднините си - илирийския народ на венетите. Моравските венети са познати днес като словаци.

   Изтриване
 36. Има ли по-достойна награда за труда на Павел Серафимов?!
  Колко трудно си пробиват място в блога поръчкови или заблудени провокатори!
  Не говори ли това, че неговата сила е в истината?!
  А чудно ли е, че за мъдрите, според Екатерина Велика, българи истината не остава скрита?
  Както е писано Някъде: „И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни“!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Казано е отдавна - La vérité est en marche, et rien ne l'arrêtera - Истината винаги си пробива път (не може да се спре), тя се смее последна.

   Изтриване
 37. Здравейте,
  искам да попитам какво е обяснението, че в много западноевропейски езици думата за роб е slave, esclave, sklave и т.н. Питането ми е още за латинската дума servus дали има нещо общо със името на северите или сърбите?
  Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Едно етническо име може да бъде използвано като пейоративно, т.е. унизително название. Славените причиняват най-много проблеми на Римската Империя и като отмъщение, след 7 век, името на славените започва да се използва като название на роб. Самото име sclavus няма смисъл на латински и не е познато изобщо на Гай Юлий Цезар, Корнелий Тацит, Тит Ливий и др.

   Латинските думи за роб са famulus, servus, verna.

   Латинската дума servus е по-скоро сродна на галската selva- притежание, нещо завързано, сродна е и стблг. сило-въже, примка.

   Сърби най-вероятно означава главорези, със същата семантика е и тракийското племенно название сарапари. Страбон обяснява, че сарапари означава kefalotomoi - главорези. Сърбите са смесица от траки и илири.

   Изтриване
 38. Траките са най-древният народ на Земята и праотци на всички индоевропейци, а ние българите сме най-преките им наследници. Живеят все още в земите, които са обитавали от 10 000 години и съвсем не са изчезнали - 33% от българите носим тракийския ген, включително българите мюсюлмани и повечето от турците в Южна България. Според последните генетични проучвания ние сме може би повече траки отколкото славяни или прабългари и като такива неминуемо носим техния ген, тяхната култура, език и начин на мислене.
  Около 6820 г. пр. Хр. хората от рода БА̀ДА, последeн от другите разселени родове, (впоследствие народи) вкупом напускат бащините си живелища и се отправят на изток в търсене на нови земи за препитание. В 6620 г. достигат земите на сегашна Източна Турция, където се установяват в областта на сегашния град Ерзурум (Erzurum). Там образуват малка държава, просъществувала 45 години под ръководството на БАЛ и още двама други владетели, чиито имена не са запазени. Около 6580 г., изтласквани от прииждащите от запад племена, отново всички заедно се насочват на изток в търсене на нови земи. Следват няколко по-краткотрайни заселвания и през около 5820 г. пр.Хр. вече трайно и окончателно се заселват в подножието на Памир, на територията на днешен Афганистан. Първият владетел в тези земи е носел също името БАЛ (БИК на тракийски), на когото е кръстено и селището, по-късно прераснало в град-столица – БАЛК. Себе си народът започнал да нарича БАЛКА̀РИ, а държавата си БАЛКА́РА. Градът съществува и до днес, непроменено е и името му, което и сега звучи по същия начин БАЛК(Х) – BALCH.
  По-късно друг балка̀рски (български) владетел - БАГ за първи път е прибавил към името си титлата КА̀НА, след което всички по-нататъшни български владетели са носели тази титла. Тук трябва да обясним значението на тази тракийска дума - КАНА означава величествен, всемогъщ, извисяващ се над всичко. Явно напусналите последни прародината си българи още дълго време са имали за основа на говора си стария тракийски език.
  Титлата КАНА си е чисто балка̀рско (българско) название, дошло от тракийския език, и ако има някаква близост с другата използвана от съседните ирански и тюркски народи титла – ХАН, това е титла, която не българите са взели от персийците, а обратно - персийците са заимствали българското КАНА и са го съкратили на CHAN - КАН или ХАН! Докато думата ХАН е в мъжки род, титлата КАНА според окончанията в българския език е в женски род, както думата БАЩА, затова е неправилно от гледна точка на днешната българска граматика да се членува КАНА като КАНЪТ (не казваме БАЩЪТ, а БАЩАТА), още повече че КАНЪТ винаги ще прилича на ХАНЪТ и още дълго ще ни причисляват към тюркските народи, каквито ние не сме. Правилното е КАНАТА, колкото и необичайно да ни звучи. Впоследствие титлата КАНА се обогатява на КАНА СЮ БИГИ (КАНА ОТ БОГА) – KANAΣYBIΓI или KANAΣYBHΓH, както е известно изписването на тази титла от гръцки. В българския език все още има следи от тракийската и българската дума КАНА и това е КАНСКИ: кански мъки, кански усилия, кански писък, кански рев и др. Смислово КАНСКИ означава неимоверно силно, мощно, нещо в най-висока възможна степен.
  й).

  ОтговорИзтриване
 39. Така територията на държавата силно се стеснила и балка̀рите (българите) започват да се разширяват на запад. През 643 г. пресичат река Дунав и навлизат в пределите на Източната Римска Империя - Византия. Две години по-късно - през 645 г., византийците тръгват на поход срещу пришълците, но българите под предводителството на владетеля си Бат Баян печелят битката и ромеите са принудени да се примирят със загубата на част от териториите си на североизток. По-късно правят няколко неуспешни опита да си върнат завоюваните земи, но през 654 г. след съкрушителна загуба те са принудени да сключат официален договор с Бат Баян, с което Византия признава съществуването на България като съседна държава. През 681 г. българите затвърждават присъствието си на Балканите, когато вече под водачеството на Исперих и нова разгромна победа над ромеите България принуждава Византия да сключи нов договор, с който отново признава България като държава и се задължава да ѝ плаща данък.
  Балка̀рите (българите) в скоро време налагат владичеството си над Северна, а по-късно и Южна България. По този начин, макар и по-малобройни, но добре организирани, със силна армия, хилядолетни традиции в държавното управление и изграден управленски елит, българите налагат властта си над живеещите по тези земи от най-древни времена автохтонни племена от славяни, траки и родопски българи, като заедно с това налагат и народностното си и държавно име - БЪЛГАРИ и БЪЛГАРИЯ. Както се вижда Балка̀рите (българите), по-известни под името прабългари, са единственият индоевропейски народ, който след напускане на родните си земи на Балканите стига земите на Средна Азия, основава там държава, която с кратки прекъсвания съществува от 5820 г. пр.Хр. и след около 6 хилядолетна вълнуваща история този път от север се връща отново в земите на древната си Родина!...
  Българските славяни са автохтонно население, което никога не е напускало Балканите, разселили са се в пределите предимно на днешна Северна България, по-малко в Южна. Живели са в непосредствена близост до тракийските племена, но са се чувствали различни като бит и светоусещане и с известни изключения не са се смесвали с траките. Останали са имената на следните 7 славянски племена в България: ВАГРИТИ, ВЕЛЕТИ, ВИСЛЯНИ, ТИМОЧАНИ, ДУЛЕБИ, СЕРДИ, ХОРУТАНИ. Част от племето дулеби се разселва на североизток в земите на Украйна, докато другата част от това племе остава в земите си в Северна България.
  Славяните са най-голямата индоевропейска народностна група и са населили Средна, Източна и Югоизточна Европа. Най-старото им име е БРЕГА̀НИ. Първоначално са се разселили основно в днешна Северна България, предимно по поречието на река Дунав и затова траките са ги наричали БРЕГА̀НИ, от тракийските думи БРЯГ, брегани, т.е. хора които живеят до брега. Самите славяни също наричали себе си Брегани, променено впоследствие на БРЕЖА̀НИ. В най-древни времена почти не е съществувала разлика между тракийския и славянския език, защото и двете групи население са населявали едни и същи територии, макар да са живеели отделно - всеки в своето селище или район.
  Тракийските племена са се разселили равномерно навсякъде в териториите на днешна България с известен превес в южните части на страната, където всъщност са земите на същинска Тракия. Може определено да се каже, че като най-древното население на тези земи траките са основата на българския етнос като бит, култура, език и светоусещане, върху която през вековете се наслагва славянският принос, най-вече в езика и хилядолетния опит на придошлите дунавски българи в организация и управление на обществото. Така постепенно се образува хомогенната днес нация на българите с единен език и територия.


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. това от Валерия Фол ли жо преписа?

   Изтриване
  2. Не разполагам с необходимата ерудиция, за да взема детайлирано отношение по горните два обширни коментара. Очаквам това от Г-н Серафимов, в случай че той прецени това за необходимо. Единствено бих искал да споделя, че хората от Афганистан, които сме гледали по телевизията, са ми изглеждали някак си странно близки. Също така преди време, говорейки с един иранец за кюрдите, чух от него големи похвали за тяхното бойно майсторство, буквално: „един кюрдски боец може без проблем да воюва с 8 противника и да удържа позицията си!“. Случайно ли е това?

   Изтриване
  3. Телевизията е нещо хубаво, но там манипулациите са лесни. Аз общувам с родени в Афганистан пащуни и азери вече 18 години и мога да Ви кажа, че са доста различни от нас.

   Верно е, имаме доста близки думи, хуб зан означава хубава жена на пащу, но това не прави автоматично населението на Афганистан хора имащи същия произход както и старите българи. Дедите ни са повлияли езиково и културно много народи, за похода на Дионис в Азия и за неговите завоевания там са писали много стари автори.

   Вече в исторически времена, край Бактрия - Афганистан живеят траките сарапари, кикони и др. Знаем за това от работите на Плиний Стари, но авторите опитващи се да поставят корените ни в Памир и Тибет, не обичат тези свидетелства.

   Кюрдите са потомци на старите хурити, а те самите са повлияни от тракийските народи обитавали Кавказ и Мала Азия.

   Изтриване
  4. Това не е от Валерия Фол, а извадки от една излязла наскоро книга – „Истинската история на света”. Има много за траките и точно по темата - има и тракийски речник.

   Изтриване
 40. http://patriciakirilova.blogspot.bg/2016/08/blog-post_24.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Права е г-жа Кирилова, важни неща трябва да се показват, а не да се крият.

   Изтриване
 41. ирена ячева12 юни 2017 г., 20:58

  Чудесна статия, Павел ! Искрено благодаря !!! Напълно подкрепям: Тракийският език е по - стара форма на старобългарския ! Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 42. ТРАКИЙСКАТА ТЕОРИЯ НА ЦАНЯ ГИНЧЕВ ОТ 1890 г.
  http://langkochev.blogspot.com/2017/05/1890.html

  ОтговорИзтриване
 43. Агентът Павел Серафимов - Спароток пак насажда антибългарския тракедонизъм. Имало тракийски език и той предхождал Българския? И вие се съгласявате с тази измислена антибългарска теза? Българският език предхожда всякакви наречия и разклонения на изконния и най-древен Български език. Както преди време беше насаждан македонизъм сред Българите така сега усилено се работи за налагане на тракедонизъм и ново разделение сред Българите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Човече, ако ти липсва внимание, потърси го на друго място, тук се представят факти, не клевети и измислици.

   Изтриване
 44. Към г-н Серафимов се обръщам: Какво мислите за Владимир Цонев,и неговата книга "Таиният произход на древните българи"? Ако сте попадали на книгата,разбира се! Нямам потребителски профил,затова ползвам анонимен. Пламен

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм запознат подробно с тази книга, ако не се лъжа преди време я поразлистих търсейки историческа литература в книжарница Хермес, но явно не ме е впечатлила достатъчно, за да я взема.

   Изтриване
 45. Александър18 януари 2018 г., 9:36

  Павел, въпреки, че не се познаваме, като българин ти благодарв за неимоверния труд, който полагаш! Знай, че това, което пишеш стига до все повече хора, които винаги са имали на ум относно теоритята за теорията за 'изчезналите' траки.

  ОтговорИзтриване