22.01.2017 г.

НОВ ТРАКИЙСКИ РЕЧНИК – 600 ДУМИ

Упорството винаги бива възнаграждавано. Колкото и трудно да е дадено начинание, ако човек следва целта си неотклонно, само въпрос на време е да я постигне. Дали е в резултат на волята ми, или просто Бог винаги ми е помагал, но всеки път когато реша нещо, аз достигам до желаната реализация. Една от целите ми бе да събера колкото се може повече сведения за речта на древните ни предци, които римляни и гърци са наричали с името траки.

Благодарение на работите на наши и чужди лингвисти, успях да се сдобия с голямо количество данни. Най-богати несъмнено са творбите на Димитър Дечев и Вилхелм Томашек, но ценна информация представят също автори като Владимир Георгиев, Иван Дуриданов, Кирил Влахов, Веселин Бешевлиев. Не могат да бъдат претебрегнати също Ото Хаас, Леонид Гиндин, Владимир Орел, Лидия Баюн, Карл Леман, Александър Любоцки, Владимир Нерознак, Олег Трубачов, Юрий Откупщиков, Сергей Крикин.

Години наред се търсих, сравнявах, систематизирах и записвах. В един определен момент се оказа, че съм успял да изолирам повече думи отколкото професионалистите. В началото това ме смути защото си помислих, че съм се увлякъл. След като извърших проверки се оказа, че в никакъв случай не може да се говори за увличане, просто поради някаква причина, специалистите са извършили пропуски.

В някои случаи пропуските бяха странни. Нормално е един уважаван учен да внимава какво представя, нормално е да е предпазлив, но за някои древни имена, а и названия на селища съществуваха ясни индикации какво точно означават. Въпреки това, думите бяха напълно игнорирани от лингвистите.

Друго, което ме озадачи бе това, че докато в разработки от 50-те години на ХХ век, определени учени споменават тракийски думи като коза-коза, то през 70-те години, същите тези учени решават да не поставят интересната дума в речниците на въстановените тракийски думи.

Топонимите от късната Античност предоставят планини от интересни думи от езика на Орфей, но понеже тези думи са идентични, или изключително близки до нашата реч, специалистите казват – въпросните топоними не са тракийски, те принадлежат на славяноговорящо население, което се е заселило на територията на Римската Империя. По този начин, тракийски думи като вода-вода, листе-листи, дебре-дебри и т.н. изобщо не бяха допуснати до речниците.

Никой не се притесни от факта, че въпросните “нови” топоними показват силна прилика с други, които са споменати от Омир. За Кабецос се казва, че е ново название, най-вероятно от периода 450-500 г., но защо тогава Кабецос почти не се различава от Кабесос? Селището Сане е определено за ново - 450-500 г., но Прокопий пише за древен град Сане. А как да си обясним, че векове по-рано, Ариан споменава селище с име Загора?

Никой не се притесни от това, че в периода 450-500 г. няма как масово уставяване на идващо от север славяноезично население в управляваната от римляни Тракия, да не бъде отбелязано от нито един имперски летописец. Така наречените топоними на “новодошли” славяноговорящи са по целите Балкани – от делтата на Дунава до Южна Македония, от земите на Северна Сърбия до южните склонове на Родопите. Вярвате ли, че такова придвижване на човешки маси няма да бъде забелязано???

Когато някой бяга от истината, той просто няма как да даде издържано обяснение на даден проблем. Ето поради тази причина, обясненията на специалистите са не просто несериозни, но дори и комични. Логиката винаги трябва да се следва, и от факта, че тракийските топоними от късната Античност са разбираеми за всеки българин, трябва да се извади заключение, че по времето на Юстиниан Велики, речта на Залмоксис и Орфей е достигнала до такъв стадий на развитие, който вече е близък до стадия да развитие на българския език, документиран в първите глаголически и кирилически текстове.

Ето, няма мистерии, няма главоблъсканици – всичко е ясно. Приемем ли горното изложение за вярно, то ще разберем и защо в продължение на 1100 години, старите българи са наричани мизи. Ще разберем защо знака IYI се среща най-рано на Балканите и защо още по време на Античността, в Тракия са били популярни имена като Дулос, Дулес, Дулас.

За жалост, в миналото бе направен избора да не се следва здравия разум, а да се върви покорно по пътя начертан от интересите на чужди политически сили. Това е причината историята ни да бъде превърната в невероятна каша, в гротеска, при която едно недоказано твърдение служи за доказателство на друго лишено от логика твърдение.

Не е било трудно да се разбере, че само на историческите извори не бива да се разчита, защото те са писани от нашите врагове, които са хранели неистова омраза към предците ни. Ако резултатите от мащабното антропологично проучване от 1938 г. бяха сравнени с характера на българския фолклор, с имащите древни корени земеделски сечива и пастирски атрибути, а и със сведенията на малцината съвестни летописци определящи ни за стар балкански народ, щяхме да си спестим много унижения и мъки.

Миналото не може да се върне назад, няма как и да се потърси сметка от тези, които са положили личния интерес и кариера над народното благо. Отмъщение не е нужно, нужно е да започнем да градим една нова България, такава, която да предизвика възхищение. Българинът винаги се е отличавал с благородство и далновидност, винаги е избирал съзиданието пред наказанието.Нека се върнем на речника, който успях да съставя. Тук просто няма как да се даде обяснение за всяка дума, това означава да се представят около 600 страници, а блоговата платформа, която ползвам не дава тази възможност. Поради тази причина, сега давам само един списък, сравнение на древната реч на Орфей с тази от съвремието ни. След време ще представя не само сравнение на всяка тракийска дума със сродната й от старогръцки, латински, санскрит, литовски, немски и т.н., но ще посоча от чия работа съм взел въпросната тракийска дума, кой стар автор я е споменал и т.н.Списъкът ще претърпи известни корекции, а със сигурност ще бъде и обогатен защото


постоянно се появава нова информация, която ми дава още по-голяма увереност, че съм на прав път. Някои от думите изглеждат странно, но нека не забравяме, че определени глоси са около 2500 години стари. Колкото по-назад се връщаме във времето, толкова по-големи са разликите с днешните форми на думите.

В списъка първата дума е тракийска, срещу нея е (старо)българската. Приятно четене!

аб-оба-двама, две, стблг.
аберет-бьретъ-събира, отнася стблг., 
абретен- обрѣтенъ-намерен стблг. 
абрит-брити, бръсна, отрязвам стблг.,  
ава-овца, *avъcā- овца най-древна форма блг
авро-аворъ-явор стблг.
агнон- *agnъ-огън най-древна форма блг
агриан-огрян, грѣти-грея стблг.,  
ада-адъ-ад (жега, горещина) стблг. 
адина-адна-една блг.диал., 
адрана-одрина-стая, дом стблг.стчсл.,  
ае-вея, духам, вѣiание-веене стблг.,  
азан-iазъно -козя кожа стблг.стчсл.,  
азду-яздя блг.  
аз-аз блг.,  
аз-ѧзикъ-език стблг
аза-яз, езеро блг.,  
азор-яз, езеро блг., езер-карстов извор блг.,  
аис, аес-оясвам се, бързам блг.диал.  
ак-як, силен, твърд блг. ,  
ак-око блг. око-око струс
акеле-извор, кълѣти-покълвам, 
акервит-очръвити- червя стблг.,  
акест-оцѣстити-  правя гладък, чист ст.блг.   
акмон-камѣнъ-каменен, камы-камък стблг.  
акренза-(по)грѧзнѫти- да потъна, затъна стблг.,  
акрис-краище, връх блг.,  
акроен-кроен, отрязан блг.,  
алапта-лѣпота-красота, хубост стблг.,  
алаи-лея, оливам, заливам блг.  
албо-*албь, лебедея-белея се блг., 
алда- аладии-лодка стчсл.,  
алм-лам-яма, локва блг.диал.,  
алс-лѣсъ-лес, горичка стблг
ана-на, върху, при блг.,
анг- ѫгълъ-ъгъл, кривина стблг
ант-ѩти-обхвана, обгърна стблг.  
апа-вапа-застояла вода стблг.  
апрос-вепрь-глиган, дива свиня стблг.  
арбат-ерѧбъ-яребица срблг.  
арда-*radja-раждам, родя, изтичам от блг.  
арг-ярък- светъл блг.   
арг-ракаров ст.блг.,  
арей-ярост блг. яра-зарево блг.,  
ариак-*arāčь-орач най-древна форма блг.,  
арим-алем, първи, начален стблг.,  
арол-орел, орьлъ-орел стблг.,  
арс-рискати-тичам, бягам стблг.,  
арина-ярина, вълна блг.,  
арм-ярем, иго, връзване блг., 
арса-роса блг.,  
арта-*ārtъ-война (най-древна форма) блг.,  
аруб-рубило-нож, ръбя-режа блг.,  
арут-рутя, руша блг.,  
аса-осил, аsь-ос най-древна форма блг.,  
асамос-сом вид риба блг.,  
аспиос-*aспьхъ, спѣхъ-бързина стблг.
аст-вьсъ-село, селище стблг.,  
а(т)-от, из блг., аtъ-от най древна форма блг., 
ат/ад-ити-вървя, движа се ст.блг
атарне-търне-тръни блг. диал., 
атес- *атькъ-отец най-древна форма блг.,  
атмен-роб, вързан-ѧти-хвана, уловя обгърна стблг., 
атрус-ѩдръ-бърз, ѩти сѧ-устремявам се стблг.,  
ату-ято, събрани в едно блг.,  
ауза- *jasъ-светлина най-древна форма блг.,  
аура-варя, вря, уръ-вря диал. блг.,  
аутл-одолѣвати-побеждавам стблг
баба-баба блг.,  
багра-багра -червен цвят блг.,  
баз-бъз- вид дърво блг.,
балайос-болии-по-голям стблг.,   
бара-бара блг.,  
бато-бато, по-голям брат блг.  
багайос-богъ стблг.,  
балзина-блазна-грешка, заблуда стблг.,  
балта-балта, балтии-блато стблг.,  
барг-брегѫ-пазя, закрилям блг.,  
бал-бѣлъ-бял стблг.,  
бас-бъскам, светя, сияя блг.диал.,  
бебер-бебер, бобър блг.диал.,  
бег-бег, бяг блг.,  .
берза-бреза блг.,  
бела-бела, бяла 
берг-брег, бряг блг., 
берм-бреме, тежест, маса блг.  
берт- бридъкъостър ст.блг.  
бретасостър ст.блг. 
бик-бик, едро животно блг.,  
био-бия блг.,  
бис-бис-без блг.диал.,   
бист-быстъ, быти-бъда, пребъдвам стблг.,  
бистир-бистър, ясен, светъл блг.,  
бистра-бистра, светла блг., (ср.бистър);
бит-битие, живот блг., 
блегур-благ, бял, сияен, светъл блг.,  
блос-блюш, вид растение (Humulus lupulus
бои-бои, бойци стблг.,  
бок-бокъ-страна на тяло стблг.,  
бор-борь-борба стблг.,  
бост-бости, бодѫ-бода, пробождам ст.блг., 
бор-боръ, иглолистно растение стблг.,  
брен-брана (шип, рог) блг.,  
бриза-брица, вид житно растение блг.,  
брилон-брити-бръсна стблг
брина- брьна- кал стблг.,  
братер-братръ-брат стблг. 
бриа-вереи -крепост  стчсл.,  
бром-бръмна бръмча блг.
бруз-бръзъ, бърз стблг.,  
брук-бъркам, размесвам блг.  
брюнк-брѧцание-звън стблг
буаи- боуи -буен, див стблг.  
буб-боб блг., буб-боб блг.диал., 
буба-буба блг.,  
буд-будя, бдя блг.,  
буза-буза, издутина блг.  
буно-бунище, купчина блг.,     
бурдо-бродъ-плитко място  стблг.,   
бури-буря блг., бура
бюс-бѣсъ-бяс, ярост стблг.,  
вайка-вейка, клонче блг.,    
вас-весел, добър блг.,  
ве-въ-в, във стблг.,  
вед-ведѫводя ст.блг.  
вез-везѫ - водя, возя стблг.,  
ведер-ведър, ясен блг.,  
веду-вода, течение, движение блг. 
век-век, сила блг
вели-велии-голям, велик, едър стблг.,  
венз-вѧзати-свързвам, връзвам стблг.,  
вен-вѣно-цена, стойност, дар стблг.,  
верба-върба блг.,  
верз-връзвам блг.,  
ветса-вещъ-предмет, нещо, вещ,  стблг.,  
вре-връй-връх диал., врьхъ-върх стблг,  
врев-врьвъ-връв стблг.,
вес-вьсъ-село, селище стблг. (виж виса)
вир-вир блг., вьръ-водовъртеж, въртоп стблг.,  
виса-вьсъ-село, селище стблг., 
висон- вьсьнъ-селски, населен стблг.,
власт-власть стблг.  
влоста-власт, сила, притежание блг.,  
вода-вода блг., 
волинт-волѧт, волетина-голям вол блг
вонасос-вонящ   блг
вреде-врѣдъ-вреда стблг.,  
врос-въртящ блг.,  
врютос-вьрѣти-вра, варя стблг.,  
вурдоп-въртоп, водовъртеж стблг.  
вурсия-вършие, върхове на дървета блг.  
гава-говети-говея стблг.,  
габр-габър, вид дърво блг.  
гагула-гага, вид птица  блг.,  
гаидр-годен, добър, подходящ блг.,    
гал-голям, силен блг.,   
гал-гал, тъмен, черен блг. диал,  
галаи-галя, обичам блг.диал,  
галт- голотьполедица, лед срблг.,  
ганос-гонещ блг.,  
гара-гарица-горичка блг.диал.,  
гарка- горькъ -горчив, горък, стблг.,  
газа-газя блг.,  
гаст- gastь-гост (най-древна форма) 
гебел-збелвам-светлея блг. диал.,  
гелавос-зълва блг.,  
гентон- гнетѫ -гнетя,  подтискам стблг.,  
гес-гася блг.,  
гет-славен, гѫдити-свиря на гъдулка 
гиба-гибам, гъна блг.,  
гига- гига- кокила блг.,  
гиза-гыжа-гижа, млада лоза блг. 
гила-жила, вена стблг.,  
гина-гънати-карам, гоня стблг.,  
гири-жировати-изяждам ст.блг.,  
герм-горя, жарава блг.   
гоакс-говящ, обвързан, обещан блг.,  
гои-гоя, храня  блг.,  
гомба- гѫба-гъба,сюнгер ст.блг.,  
горд-горд блг
гордо-град, ограждение блг.,   
грабс-гробище, гробец-малък гроб, яма блг., 
грест-грѧсти-ходя, пътувам, вървя стблг., 
гриво-грив, сив, пъстър блг.,   
гурбика-гърбица блг.,   
да-дада, дойка, гледачка  блг.,  
даб-дъб блг.,     
дабе-добре блг., Дабе-българско лично име,  
дава-дѣвати-слагам, полагам, дявам стблг.,  
дале-даль-далечина, далеко стблг.,   
дан-данъ-данък, дар стблг.,  
дама-домъ-дом стблг.,  
дар-дар блг.,  
дард-държа блг., 
дарз-държа блг. (виж дард)
дат-дѣти-дявам, поставям (виж дава)
да(в)ос-давещ, душащ, давити-душа  стблг
две-две блг.,  
двера-двьрь-двери, врати стблг.,  
дебре-дебре, дебри мн.ч. блг., 
дед-дедо, дядо блг.,  
дева-дева, богиня, дивити сѧ-дивя се,   
деин-дѣинъ- деен стблг.,  
дел-дело блг
делк-делкам, дялкам, издълбавам блг.,  
ден-дьнъ-ден стблг.,  
дерз-дрьзъ-дързък, смел стблг.,   
дерн-дърн-буца блгдиал.,  
дерт-дърт, раздран, стар, разцепен блг.,  
дент-дете  блг  
десу-десити-намирам стблг.,  
диег-раздьгѫ, раздегѫ,  
див-дивити сѧ-дивя се стблг., дивъ-чудо стблг.,  
диелина-делен, делян, делянка (вид билка) блг.,  
диесема-дивизма, дивизна вид билка блг.,  
диза- дзид-зид, дзис-зид, дзидз-зид блгдиал., зидати-зидам, градя стблг.,  
дин-дьнъ-ден стблг., (виж ден)
динг-дѧгъюзда, ремък стблг.,    
дитул-детуле-дете блгдиал.,  
диупан-жоупанъ-жупан, управител стблг.,  
до-до (предлог) блг., до-до 
добер-добър блг
дод-дъдна, гърмя блгдиал.,  
док-доугъ-сила стчсл. дъгъ-силен, здрав стблг.,    
дол-дол блг.,  
долион-долен, който е на ниско блг.,  
долонг-*dlongos-дълъг (най-древна форма),  
дон-донце-дъно, доно-пън блгдиал.,  
дор-дор-двор, оградено място блгдиал.,  
дра-дера, съдирам, съсипвам  блг., 
драв-древен, изтекъл, отминал блг.,  
дразд-дрозд, вид птица блг.,  
дракол- дрьколъ-тояга, кол ст.блг.,
дрен-дрѣнъ, дрян, вид дърво стблг.,  
дресиа-дреше-дреха блгдиал.,
друвета-дървета блг., дрѣво-дърво стблг
дробион-дребен блг., дроб-дреболия, къшей блг.,  
дронг-дроунга-бойна дружина, отряд,    
друзи-друзи-приятели, другари стблг.,
друм-друм, дърма-горичка блгдиал.,    
друс-друсам, разтърсвам блг.,    
ду-дуя-доя, кърмя диал.,    
дуиана- дуене, подухване,  
думос-дум-дом блгдиал.,
дум-дымъ-дим стблг
дун- доунѫти-духна стблг.,  
дур-  твърдоглав, дурля се-сърдя се,   
дур-дур-двор диал
дус-дъжд 
еб-ѥбати-оплождам стблг.
еврос-евър-инат човек диал.
едец-iадьцъ-лакомник стблг.
едеса-водна
едон-воден
езар-езеро
ездик-ездач
езис-еж, таралеж
еисен-ясен, светъл
еити-видъ-виждане, поглед
ентриб- ѫтрь -вътре, ѫтроба-утроба ст.блг.
ерета-ерита-ярета мн.ч.диал
за-за, зад, отвъдЗагора
заикос-заек
зайка-зайка
залтен-златен
зане-сѣно-сено стблг.
зар-жар
зарг, зарк- зракъ- вид, образ  стблг.
збел- збелвамбелея блг.диал.
збур-сбор, събор, сборище
звако-звек-звънтеж
зреро-зьрети-ставам зрял
зен-жена, роден от
зебурие- жабураголяма жаба,  
зелан-желан, обичан
зелиа-зелиѥ зеленина  ст.блг.
зели-желая
зелкия- зелиѥ зеленчуци ст.блг. зелка
зелм- шеломъ, шлемъ, шоломъ шлем ст.ч.сл.
земела-землiа-земя стблг.
зена-жѧти-жъна
зер-звѣрь - звяр ст.блг.
зеринт- *звѣрѧте-зверче стблг.
зерв-жерав
зерд- жрьдьгреда, кол стблг.
зет-зиiати-зея, зейвам стблг.
зиа-жива
зизис-жежък, горещ
зима-зима
зири- жиръпасбище ст.блг.
зит-жити-живея стблг.
зомброс-зубър
зум-зъм, змия диал.
зур- суръгерой, мъж. стчсл.
иамбаъмбел-извор
ианатера-етърва
ина-иней-скреж
ита-вита, виеща се, извита
ида-видъ-вид
ил-ил –умал.наставка
ила-илъ-кал, глина стблг.
иск-вести-движа се, возя
ис-вьсъ-селище
исвос- оясвам се, бързам
инна-иней-скреж, ясна
ист-истъ-истински, силен, могъщ
ка-ка умал.наставка
каб-кобъ-съдба, предопределеност, предсказание
кабец-кобец-вид  хищна птица
каен, кен-*кань, конь-начало стблг
кал-кал
калам(индар) – голям
кама-камотна-хубава, красива, родоп.диал.
каман-камен, камък
кап-капя
кара-гора
карк-крък, гръклян диал.
карпа-карпа-скала
карс-краса-красота  стблг.
карт-кратък, къс
каст-кост
катт-кът, край, ъгъл
каук-чука, чукар, връх  
кебр-цибър, ясен, светъл
кед- цѣдити-цедя, процеждам
кела-челяд
кен, каен-*кен, кань-конь-начало
кен-цѣна стблг., злато, нещо сияйно    
кендо-чѧдо-чедо, дете, син
керм-кръмен-червен блг.диал.
керс-чер, черен
керса-череша
кертие-чрътати-чертая, черта  
кетри-четири
кика-кика, кичур коса
киос-по-кой, кая ce
кипи-кипя, кипвам
киса-киша, влага
кисти-чисти
коа-коя
кобиал-кобила
коза-коза
козил-козел
кол-кол, прът
колп-клопотъ-шум, грохот
коуме-комон, комунига, кумунига
компс-атос – кѫпати сѧ-къпя се стблг.
кон-кон
корп-коруба, кърпя, копая
корта, горда-градина, ограда
корубант-жребѧте-жребче стблг.
кос-кос, вид птица
кос-кой
кот-раждам, котя се
котил-котило, дете, родено
кост-кост
кердо-кърд, чърда, стадо
кури-коуръ-петел стблг.
кров-кровъ-покрив, защита стблг.
кузик-козица, млада коза
купа-купа, купчина
курм-кръма-кърма, храна
кутос-чут, прочут, славен
лала-лала-бърборко
лале-лале-славейче, сладкопоен
ланда-лѧдина-изоставена земя стблг.
лева-поливам, залив, изливам,  
лези-лежи
леле-леля, гледачка
ленула-лен, ленив
лепт-лѣпота-красота стблг.
лив-ливък, течен
линг-лѫгъ-лъг, ниско място стблг.
лис-лес, гора
листе-листи, храсталак
локоз-лъка, кривина
лугина- лѫгъ-лъг, ниско място
ма-ма-майка диал.
магарис-магаре
маз-маж-мъж диал.
малва-мълва, слава
мама-мама, майка
ман-мьнети-мисля, помня стблг.
мандак-връзка, вѧзати-свързвам М=В
мар-меръ-велик стблг.
мара-мара, мараня, зной, горещина
марис-море
марене-морски
марка-мрак, вран, черен
маска-мъска-муле стблг.
мата-мать-майка
матер-матерь-майчин стблг.
ме-ме
меан-мен
мед-мед
мела-мьлъкъ-малък  стблг.
менда, венда- вѧзати-връзвам
мер-меръ-велик стблг.
мес-меше, вид дърво
месак-месец, месечина, луна
мес-между
мест-местя, придвижвам
мидне-место, местен
миеи-мой
мизула-мащерка
милто-мѣлъкъ-малък стблг.
могит-могѫщъ-могъщ стблг.
модиан-муден, бавен
модра-модър-светъл, син
молис-молити сѧ-моля се стблг.
мори-морie-море стблг.
мост-мощ
мок, мук-мъка, натиск
муг-мекота,  влага
мундр-мѫдръ-мъдър стблг.
мунд-мѫтити-мътя, размътвам стблг.
мургиск-мургав
мома-мома
на-на, до, върху
нана-нана-майка
нап-небе, влага
нар-мъж, ныръ-кула, нещо здраво стблг.
ната-нада, надежда
нато-натъ- кълн, издънка стчсл.
нест-нести-нося, движа стблг.
нива-нива, влага
нина-нина-стрина, нине-майка диал.
нипс-небеса, влага
ниско-ниско
ногет-нокът
обуле-ябълка
ода-вода
одон-воден
одр-одър, одрина-ограда, колове стблг.
ойсюме-оусмѣнъ-кожен стблг.
около-околия, област
окона-окъно-прозорец стблг.
олга-влага
орол-орел
оросина-оросена, покрита с роса
оса-оса, острота
оста-уста
па (спирос) (тисиа)- по, край, в близост до
пади -падина
пайо-пазя
пале-поле
палма-плам
пан-бан, стопан
пана-пяна
панаеи-поѭ-пея
папа-баща
паса-пасище
пата-падѫ-падам, потъвам стблг.
пант-пѫтъ-път стблг.
пек-пека
пелен-пелена
пелта-плетѫ-плета стблг.
пер-пера, бия
пер-пърле, запъртък
перг-праг, високо място
перк-перкам, ломя
перула-перо
песс-пещ
пето-пѧтъ-пет
пие, бие-пия,  
пинон-пиене
плис-плескам, бия,  
прау-прав, праведен
пупе-пъпка, издутина
пусина-пустиня
путина-пѫтьнъ-пътуване
пуро-пыро-лимец стчсл.
пит-питатихраня стблг.
по(модиана)-по, покрай
полт-плотъ-ограда стблг.
полула- полѣти-пламтя, горя стблг.
понт-пѫтъ-път стблг.
поро-лисум -про, през леса
порс-прасе
прас-пръскам
при-пре, твърде, извънредно
приант-прѩнтьнъ-приятен стблг.
пта-поть-господ, господин, господар стблг.
пудна-падина
пюр-пърля
раб-рабъ-роб стблг.
раидестос-радост 
рака-рака-ров стблг.
раме-раменъ-силен стблг.
ратака-ратя-раста, пускам кълн
река-река
рети-ретити-надпреварвам се стблг.
рез-резъ-печалба, богатство стблг.
ринд-ринѫти-рина стблг.
ринк-ручей, движение
род-род
реск-рискати-надпреварвам се стблг.
румбо-рѫбъ-дрипа стчсл. ръб
руса-ръся, поръсвам
сад, сат-щастие
сабад-свободъ-свободен стблг.
сал-сол
сама-самъ-сам стблг.
самос-сом, вид риба
сараги-сракъ-дреха, покритие
сарпос-сарпия-голям дъсчен хамбар за жито
саусу-суша
сап-сипя, съсипвам
сара-езеро
серд-сърце
сарнус-сърна
сатр-сват, свои, общество
сева-цев
сев-сѣвание-сияние
секина-секань-сечене, рязане Банат.диал.
сернота-сърнета – вр. Друвета-дървета
сест-сести-сядам стблг.
сети-сетьнъ-краен стблг.
сетина-сетна, последна
сикинис-сукане, извиване, въртене
сипоитес, сипитещ-сипващ, посипващ
синт-шѧтати-движа
сита-жито
скаи-скачам
скалм-скала
скапт-скопити-режа стблг.
скар-скоръ-бърз стблг.
скардо-скоръда-брана стблг.
скарк-скърцам
скатра-катеря се
скомброс-скоба, *(s)ko(m)b-извит съм,
скор-скоръ-бърз стблг.
скретиска-крѧтати-кретам, вървя бавно стблг.
скуанес-скован
смерт-смърт
сондис-сѫдъ-съд стблг.
сонка-сѫкъ-клон, сянка стблг.
сопити-съпати-спя стблг.
соя-сойка вид птица
спар-споръ-изобилие, богатство стблг.
спирос, вар. спорос-бърз- споря
спинт-свѧтъ-свят, светъл стблг.
спор-споря, напредвам
ста-стоя
стар-стар
стене-стене-стени диал.
стериса-щерица
стоб-стобор, ограда
стор-страна, про-стор
стол-стол, седалище, важно място
сторг-строг, тесен
страмен-стръмен
стронг-строг
струа-струя
стубер-стобор, ограда
суа-суха
суетул-светъл
суд-съд
суки-соукати-суча, въртя стчсл.
сул-сулица
сур-сур
сус-съсати-суча стблг
такос, токос- по-текло, потомък
талкас-тлъкъ-преводач, говорещ стблг.
тама-тъма
тамон-тъмен
тапе-топя, потапям
тарва-трева
тарпо-трапъ-яма стблг.
тарса-трести-треса стблг.
тате, тато-тате, тато
тауто, теуто- тейко, тате
тербос-трѣбъ-необходим стблг.
тере-терам, преследвам
терне-тръни
терп-трьпѣти-търпя стблг.
тете-тейко, тате
тзита-житъ- жив – Tzita qui et Vitalis
тзиерна-черна
тиасон-тесен, тясен диал.
тимена-тъмна
тилт-тилище-човек стблг.
тима-тьма-тъма стблг.
тита-тета, леля
томи-томити-мъча стблг.
тонз-стон, шум
топ-топя, потапям
торк-търкам, удрям, с-тълк-новение
три-три
траи-трая
трал-травлѭ-изяждам, храня
троха-троха
тул-тоулъ-колчан
туро-тоуръ-бик стблг.
турма-втурвам се
турт-търтя-удрям
удр-удар
укас-указ, указано място
уку-вук-вълк диал.
ул-ул-умал.наставка
ур-юрвам се
усди-оусда-юзда стблг.
уско-ѫзъкъ-тесен, стръмен
усо-ушо, ухо  
хар-харен, добър


134 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Понеже в текста по-горе не успях да дам точен пример как ще бъдат представяни думите в бъдещия речник, реших да направя това в мястото за коментари.

   1. Аβυδον, Аμυδον, Абудон-пеонски град по течението на Вардар/Аксиос –Strab. Geogr. VII, fr.20). Възможно е реката да е минавала през града и това да е дало името му: аб-удон - от двете страни на водата (реката). С подобна структура е името на гръцкото селище Άμφιπολις. Тракийското аб отговаря на гръцкото αμφι-двоен, от двата края, около и разбира се на ст.блг. оба-двама (двоен). Според Иван Дуриданов названието Аmydon (Hom.), Abydon (Strab.) идва от и.е. ambh(i)-udon – край водата (И.Дуриданов, Езикът... с.121). Връзката със ст.блг. оба- двама, обаполъ-от двете страни, от двете страни на нещо, обапольнъ-двустранен, не е посочена директно от нашия учен. За причината можем само да гадаем.

   Вариацията Аβυδον - Аμυδον показва една интересна особеност, а именно това, че в речта на Орфей е имало взаимозамяна на М с Б/В. Това е установено отдавна от лингвистите ни (Д.Дечев, с.). Това, на което нашите изследователи не са обърнали внимание е фактът, че абсолютно същата особеност е типична за българския език. В някои наши диалекти все още се среща замяна на М и В. Като пример могат да бъдат посочени думите: тъмно-тъвно, плевня-племня, стръмно-стръвно. Защо е направен този пропускq отново няма как да разберем. Важното е това, че премълчаното в миналото става известно днес и този интересен факт ни показва една от най-древните особености на езика на дедите ни.

   2.Βαγος/Bagos/Багос името на фригийския бог на светлината (Xesych. Lex. Βαγος).Това фактически е най-древния вариант на българската дума Бог. Тя има значение светлия, червения, сияйния...т.е. слънцето. При индо-арийците Bhaga e едно от имената на слънцето (Sanscrit Dict...).Сродни думи на Багос и Bhaga са думите багра-червен цвят, багрило, багреница, багря, обагрям – боядисвам в червено, близка по значение и божур (червено цвете). Смятаме, че траките са отговорни за появата на това древно име на слънцето в Индия. Луций Ариан разказва за тракийски поход към Индия и обяснява как Дионис създава цивилизацията там. Тракиецът дава дори и религия на местното население (Arrian, ). Логично е да приемем, че индийците са взели от дедите ни едно от имената на слънцето. Bhaga/Βαγος не може да се нарече индо-европейско име на божество, защото то отсъства от речниците на латини, гърци, германи, келти и балтийци. Както обаче бе посочено по-горе Bhaga/Βαγος може да се обясни с редица български думи. Навярно е трудно да се приеме, че нашите предци са давали думи на народите от изтока, но самите факти, а и историческите извори показват това.


   Изтриване
  2. Ето и сравненията, които ще бъдат използвани за двата примера по-горе:

   1. аб/ам-оба-двама, две, объполъ-от двете страни стблг., оба-два стрхр., оба-два рус., укр., oba-два слов., чеш., словак., пол., abbai-два стпрус., abi-два латв., beide-двама нид., ambo-двоен лат., ubha-два санкр., uva-два, двоен авест., ant-api-двама тохар., αμφω-два, двоен гр..;


   2. багос-богъ стблг., бог-бог рус., бог-бог срхр., bog-бог пол. слов., baga-бог слов. толм., bhaga-бог санскр., авест., Bhaga-име на слънцето санскр.,

   Изтриване
 2. Поздравления и най-изкрани благопожелания. Съставянето и публикуването на речник на тракийския език е безспорно нещо забележително на фона на все още официалната ни историческа наука. Интересно е как тази наука ще отреагира - дали няма да видим някакво академично издание с няколко хиляди думи или отново ще се сблъскаме с мълчание и игнориране на истината. Речникът обаче поставя и един фундаментален въпрос - как ще се възприеме и интерпретира факта, че древната тракийска лексика е в основата и на останалите славянски езици - руски, украински, сръбски, харватски и т.н. В каква степен народите, говорещи на тези езици ще приемат този факт и в каква степен ние можем да им покажем, че са не само наши родственици, но и че са потомци на старите тракийски народи и наследници на тяхната история и култура. Бедна ми е фантазията да си представя, каква работа още предстои, Павле! Да си жив и здрав! Успехи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има няколко неща, за които учените предпочитат да не говорят. Едно от тях е възникването на динарската раса тук на Балканите. Втория важен проблем е разпространението на динарската раса още в незапомени времена в земите на днешните славянски народи. Това разпространение върви паралелно с разпространения на определени видове керамика, обреди, технологии.

   Едно е ясно - най-близки сме с хървати, сърби, словени, черногорци и украинци. Колкото по-близо е даден народ до нас, толкова по-голямо е родството. Това показва, че няма значително разместване на народите от Античността до днес. В Европа са дошли унгарците, турците, а и старите гърци, но те са в периферията на континента, останалите народи почти не са мръднали от местата обитавани от дедите им.

   Приемем ли, че хървати, сърби, словени и др. са потомни на старите илири, а и това, че траки и илири са съседи и роднини, всичко си идва на мястото. Ако разсъдим, че украинци, руснаци, белоруси, са потомци на старите скити и сармати, които са източните съседи и роднини на траките, то е разрешена още една загадка.

   По време на древността траки са се смесвали безпроблемно с илири, а и със скити. Най-лесно се обединяват хора делящи един език и култура.

   Нещата са прости, но в миналото, съвсем умишлено са създадени както погрешни дефиниции, така също са внушени и неверни твърдения като изчезването на най-големите и най-войствени народи - траки, скити и илири.

   Изтриване
  2. Съгласен съм напълно. Малко повече информация за динарската раса: http://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php?topic=8735.0

   Изтриване
  3. Предлагам линк към едно сравнително генетично изследване (по Y-хромозомата, която се предава само по бащина линия), което мисля че е много интересно и подрепя вашите изводи. Разбира се данните ще се обогатяват, но и сега има любопитни връзки. Например хаплогрупа E-V13 и по-конкретно нейния клон E-V13 (по отношение на стари балканци), хаплогрупа I2a1b-L621 (за скити и сармати) и хаплогрупа R1a, клонове M458 (т.нар. славянски) и L664 (т.н. германски).
   Разпостранението им като дял и структура по отделните съвременни нации показва определени исторически процеси, които меко казано трудно могат да се обяснят с официалната история.
   http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

   Изтриване
  4. Официалната история не е нищо повече от серия упорито повтаряни заблуди.

   Благодаря за информацията!

   Изтриване
 3. Добро утро.
  Може ли няколко въпроса на лични съобщения, може и имейл?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам профил и страница във Фейсбук, там можете да ме намерите лесно.

   Изтриване
 4. Здравейте! Направи ми огромно впечатление, думата ВЕЯ, защото тази дума освен за "веяно месо" и "вей се знаме" другаде не съм я срещал, но като че ли някакъв инстинкт в мен се "пробуди" и ми "подсказа", че това е древна тракийска дума!
  Благодаря Ви за положения огромен труд!

  Мирослав Методиев - Pako Srez

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип това, което бива наричано тракийски език е древна форма на българския и е само въппрос на време когато термина тракийски ще бъде заменен с древнобългарски.

   Изтриване
 5. ур-юрвам се

  Ураа! - боен вик ?
  "Юруш" - футболен отбор от зората на футбола в България?
  сурвам се - юрвам се по нанадолнише ?
  урва - ров издълбан от водата ?

  Мислех че е турско?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думите тояга, борсук, балтия също са обявени за турски, само където келтските народи ги имат също, но на Британските острови никога не е имало турско влияние.

   За да не съм голословен: tuagh, broch, buial- келтските съотвествия на тояга, борсук и балтия.

   Изтриване
  2. Ето още 1 примерче за уж турска дума, пък как е попаднала на острова ... :)

   пастир = cìobair (шотландски-келтски)
   та за мен си е двусъставна:
   - "bair" и тук се използва и е ясно, че много от пастирите гонят "баир"-ите, но се употребява по селата като общо - обикалят ливади и реки, та мисля, че може и от "бара" да произлиза, че няма как да не ги напоят де.
   - и "cìo"
   Някои веднага ще скочат, че "cìo" си идва от ЧОбан, поне в няколко езика го има, но пък и ние си имаме ЧАНове, хм ;) Не съм намерил някъде да е писано, че чановете не са тукашни.

   Поздрави, Иво.


   Изтриване
 6. Скъпи Павле,

  Ти си направо невероятен! И тази значителна статия се появява точно в деня, в който аз въпреки понатрупаните ми години за първи път се почувствах горд да се наричам българин, без да имам горчивото усещане, че нямам основание за тази радост.
  Нямам никаква представа за новия български президент, но вътрешен усет ми говори, че това е един умен, добър и честен човек, за когото България се явява свещен приоритет в живота. Вярвам, че само такъв човек е способен да се противопостави на разлагащата човечеството либерална глобализация, съзнателно натрапвана от световната финансова върхушка!
  И на теб, и на него желая от сърце на добър час в борбата за възтържествуването на истината!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Eдин човек независимо дали е добър или не, не може сам да промени нищо. Промяната в начина на управление настъпва когато самия народ прояви желание да промени себе си, да търси своето, да се бори упорито за него.

   Раята се тъпче, унижава, стриже. Гордите хора, справедливите хора, уверените в себе си хора, могат да накарат дори неособено амбициозен водач да намери лъва в себе си и да даде пример, който трябва да се следва.

   Промяната, нужната промяна според мен, вече започна да се проявява и това ме радва неимоверно много. Значи сме на прав път и има бъдеще за нас.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Прав си за народа, но аз благодаря на Бога, че вече се изявяват такива личности като вас, които да го поведат!

   Изтриване
 7. Атанас Лазаров22 януари 2017 г., 16:53

  Петър Георгиев настоява Аспарух,да се свърже лингвистично(евентуално!?)с древния град Аспарагиум!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=G02AYADKh7g

  http://www.otizvora.com/files2015/pg-miziavulgaria.pdf

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип името на Аспарух може да се свърже с това на континента Азия - първоначално название на обитаваната от траки Мала Азия. Азия, или както е в микенските документи Асвия, означава страна на конете, страна на конните народи. За първи път, на индоевропейски език, това название е споменато през 14 век пр. Христа.

   Аспарагиум е средище на илирите, но те говорят език, който е сроден на тракийския. Не бих се учудил, ако името на селището е свързано с тракийската дума аспа-кон.

   Изтриване
 8. Здравете! Поздравления! Благодарение на Вас от две години съм горещ привърженик на идеята, че сме преки потомци на старите Мизи, Гети и други тракийски племена! Преди година в една книга видях цитиран от стар автор вандалски речник от няколко десетки думи. Оказва се, че и вандалите са "наши" хора! От сърце се смях, че вандалите са употребявали глагола "млатя", който още масово се употребява в трънския край! Бихте ли коментирали на кратко това, защото до сега не съм срещал от Вас отношение към Вандалите? Искрено Ви желая успех, има още много работа за вършене!
  Атанас Маргаритов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вандалите са междинното звено, връзката между старите балканци и балтийските народи. Явно в древността не само дедите ни наричани от гърците траки са били голяма общност. Голяма общност са били и съседите и роднини на дедите ни - венетите. Те са известни също като венеди, венди, виниди, възможно е и винделиките да са спадали към тази общност.

   Венетите наричани още венеди, винделики и т.н. са предци на руснаци, поляци, чехи, словаци и тн. Явно още от незапомнени времена венети и траки са били в добри взаимоотношения. Малоазиатските венети, които Омир нарича енети се сражават рамо до рамо с траките по време на Троянската война.

   След падането на Троя, траки и венети се отправят заедно към земите на днешна Словения и се установяват там. За това е писал Страбон - the Eneti first set forth from the country of the White Syrians and allied themselves with the Trojans, and that they sailed away from Troy with the Thracians and took up their abode round the recess of the Adrias - XII.3.25.

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/12C*.html

   Приятелските отношения между траки и венети продължават поне до ранното Средновековие. Когато българския княз Алцек е предаден от баварците, които избиват 8000 българи за една нощ, нашият благородник успява да се измъкне с малка група хора и намира подслон при княза на венетите Валук. Тези карантански венети са предци на днешните словени.

   От времената на Троянската война, до 7 век, траки и венети, или по точно южни венети, са в приятелски отношения и си помагат един на друг. Това е традиция от около 2000 години! Не зная как да обясня това чудо, то просто няма аналог в историята.

   Дали защото венетите първоначално са приналежали на тракийското семейство, но са се отделили през Бронзовата епоха, но са останали верни на роднините си? Когато говори за славянски князе, поп Йовчо от Трявна поставя на първо място Пилемен, а Пилемен принадлежи на венетите, които заедно с траки мигрират в региона на север от Адриатическо море. Към същия списък принадлежат тракийските царе Сирм, Декебал, а и Атила.

   Разбира се, не е разумно да се правят прибързани заключения. Ще разберем истината когато непредубедени археолози, антрополози и генетици изследват подробно материалната култура, а и гените на народите наричани в древността траки и венети, венди, вандали.

   Прочее, Мавро Орбини е този, който дава вандалския речник. В по-късни времена Георги Сотиров прави опит за популяризиране.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Може би в това има също истина?
   http://history.rodenkrai.com/new/legendi/trakiiski_apokrifi.html

   Изтриване
  3. Пак от мен, едно четиво защитаващо темата, че българите са си от този край независимо от изминалите векове и странствания.
   http://www.pravoslavie.bg/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%B8/

   Изтриване
 9. Княз Войвода22 януари 2017 г., 19:53

  Поздравления! Въпреки че си допуснал някои грешки, това е един похвален труд!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! За грешките съм сигурен, но въпреки това реших да публикувам. По-добре е след време да се признае грешка, отколкото ценна информация да се обнародва.

   Самият страх от грешка е ...грешка, няма хора, които да не залитнат в една или друга посока, неизбежно е. Сега е на лице едно предизвикателство, което само ще расте. Дори част от посочените от мен сравнения и тълкувания да отпаднат, ще се появат нови примери, които ще запълнят празнината.

   Изтриване
 10. Въх, много бе, но как да разберем, че са истински?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истински в смисъл, че са правилно изкълкувани, или истински в смисъл, че възможно да са плод на въображение?

   Изтриване
  2. Ми не знам, ти ще кажеш дали си измислил думите. Аз как да разбера дали лъжеш?

   Изтриване
 11. Може ли малло повече информация за цар Атила?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името на Атила е сродно на тракийските Атес, Атис, Атюс, Атиа, да не забравяме и скитското Атий, а и споменатото в микенски документи Атило.

   Значението на Атила е бащица, родител.

   Изтриване
 12. ирена янчева22 януари 2017 г., 21:33

  Здравей, Павел !
  Поздравления за огромния труд, който полагаш от години в сферата на езикознанието и културната история. Смятам, че това издание ще бъде забележително не само за теб и за нас като читатели, но ще постави едно истински ново начало, отправна точка в научните изследвания за произхода на нашия старобългарски език и литература.
  Направи ми впечатление, че липсват думи, които започват с консонантите " ч "," ц ", " ш ", " щ ", както и с " ю " - какви са причините за това, не са открити или просто в електронната версия мястото е ограничено ? И още един въпрос: Споменаваш, че речникът ще претърпи разширение, ще се обогатява с още повече лексика - при това положение, ще имаш ли възможност да включиш и лични имена, и топоними / хидроними, които са от ключово значение / съхранени са и до днес ?
  Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сведенията за езика на предците ни идват от хора, чиято реч не познава нито звук ч, нито ц, ш, щ, реално аз съм дал чуждото предаване на наши древни думи.

   Изтриване
 13. ирена янчева23 януари 2017 г., 0:00

  Благодаря !

  ОтговорИзтриване
 14. http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-sofiya/naslednitsi-li-sme-na-trakite щом в БАН са се заели с инициативата предполагам скоро ще дойдат и резултатите в учебниците на децата. Поздрави, Боян Рачев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Рачев, аз лично съм скептичен относно този проект. Генетиците може да си свършат работата безупречно, но основния проблем е в това, че на генетиците не са предоставени подходящите проби за изследване на ДНК. Ранната Желязна епоха в Тракия е -12 век пр. Христа, а за напълно оформен тракийски етнос можем да говорим доста по-късно. Трябвало е генетиците да получат костен материал от некрополи 4-6 в.сл. Христа. ДНК на този материал би трябвало да се сравни с ДНК от кости взети от некрополи -7-9 век. Така би се получила най-ясна картина дали сме наследници на траките или не. Това обаче не е направено, а другото е, както има един израз - бошлаф. Дано не съм прав...

   Изтриване
  2. Имаш право Павел е относно пробите. Действително по-разумно е да се вземат проби от римския период. Но резултатите от изследването все пак са много добри. Бронзовите траки показват силно сходство с българите

   Изтриване
  3. Да, има сходство, но ако пробите бяха от късната Античност, вече щяхме да разполагаме с една доста по-точна картина.

   Изтриване
 15. 600 думи са си 600 думи.
  За един "изчезнал" народ са доста.
  Забравил съм за колко "прабългарски" думи (с тюркски или ирански произход) се претендира, че присъстват в старобългарския или съвременния български език, но числото май беше нищожно в сравнение с 600.
  Не мога да повярвам колко време ни заблуждаваха с някакви щуротии.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. През втората половина на ХХ век, броят на така наречените тюрски прабългарски думи е сведен до 12. Иронията е, че самите учени дават около четири пъти повече думи принадлежащи на тракийския субстрат. Какво излиза - не е важно кой учен какви данни представя, а кои и как ги използва и тълкува.

   Изтриване
 16. Уважаеми господин Серафимов, не зная дали сте попадали на произведенията на един историк и археолог, Александр Дмитриевич Чертков (1789-1858). Още в онези векове е имало знания, които днес "отново преоткриваме". Имам предвид следните публикации които са литературна рядкост: 1. " О переселении фракийских племень за Дунай и далее на северь, к Балтийскому морю, и к нам на Русь", което се явява част от втора глава на непълно издадения "Очерк древнейшей истории прото-словен". 2. О переводе Манассииной летописи на славянский язык, с очерком истории болгар". 3. "О языке пелазгов, населявших Италию и сравнение его с древнесловенским" (1855-57). 4. "Фракийские племена, жившие в Малой Азии" (1852). 5."Пелазго-фракийские племена, населявшие Италию. Имайки предвид, че древно славянския език е старобългарски, могат да излезат интересни данни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чел съм само една работа на Чертков, но не съм впечатлен. Всъщност, за времето си Чертков не е разполагал с достатъчно информация, за да стигне до правилни заключения.

   Трябва да потърся и другите книги на този автор, може пък да има добри попадения.

   Изтриване
 17. Благодарности за поредната прекрасна статия.

  Хрумна ми да ви споделя някои неща, за които научих вчера.
  Някой чувал ли е за тези български летописи на Джагфар Тарих и Нариман Тарих от Волжка България, преведени на руски език:
  http://videlei.com/files

  В това предаване научих за тези летописи:
  https://www.youtube.com/watch?v=WCYWOU4Sz0c&feature=youtu.be

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. http://starkmaster.blog.bg/history/2013/03/29/otnovo-za-izvorite-falshifikati-i-djagfar-tarihi.1069348

   Изтриване
  2. За мен Джагфар Тарих е фалшификат от ново време....

   Изтриване
  3. Уважаеми Станимире, нима не виждате и намесата на турското и израелско разузнаване по въпроса. Дори скоро излезе филм в Татарстан, за това, че са татарите са "булгари" а страната им "Булгария", имайки предвид точно Волжско-Камска България. От тук ще започнат и претенции към Крим и....към Дунавска България.

   Изтриване
 18. Княз Войвода23 януари 2017 г., 19:34

  Длъжен съм да спомена някои неща с които не съм съгласен… Да започнем със сравненията от типа “ганОС - гонЕЩ”, “сипоитЕС - сипвАЩ”, както се знае, старобългарското сегашно деятелно причастие в мъжки и среден род завършва на -ы или -ен (малка носовка), а при женски род завършва на - енщи -онщи. Ако тези думи са документирани в гръцки документи, значи се касае за погърчени преписки на сегашните деятелни причастия (гърците не са познавали нито -ы, нито носовите гласни в края на думите). Всъщност си мисля че може да се отнася по скоро за минало деятелно причастие, което в м. и с. род са окончавали на -ъ, -въ, или -ь, а обикновено краесловните ерове в гръцките преписи са били заменяни с -ес или -ос.
  Думата “уку - вълк” най вероятно е опит да се изпише стб. “влькъ” или някоя подобна диалектна форма… Всеки случай нито гърци, нито римляни са познавали сричкотворното “л”, поради което са имали голяма трудност да запишат или изобщо да осмислят подобна дума, затова думата “вълк” в тези езици се различава доста от старата форма, на латински е “lupus” а на гръцки, “λυκος”.
  Сравненията “мизула - мащеха”, “муг - мекота”, “корубант - жребе”, и още някои други също не ми вдъхват доверие.
  Колкото до “дус - дъжд”, “мес - между” трябва доста да се уточнят… вярно че “щ” и “жд” са звучали странно на гърци и римляни, но не си обяснявам как може “с” да се превърне в “жд” (дори да приемем че “с” е опит за препис на “ж”). За “между” може да се касае за съкратена форма.
  Колкото до “теуто” - народ, мисля че е по приемливо да се сравнява със стб. “штоужд”, “тоужд” (чужд) форма която се е кръстосала с думата “чудо” от където е и българското “чужд”. Впрочем словенската дума “ljudski” (чужд) е аналогична по формирането на стб. “штоужд”.
  Според мен има неща които трябва да се поправят… Друго нещо което е нужно е да се изясни доста добре въпроса за фонетичното развитие на старобългарския, сравнявайки го с различни български диалекти, за да може да се установи кои фонетични особености са по-древни, и може да се сравняват с тракийските. Също трябва да се изясни доста добре въпроса с гръцките и латинските преписи на непонятните за тях ерови гласни, “ы”, “ѣ”, сричкотворни “р” и “л”; а и съгласните “б”, “в”, “з”, “ш”, “ж”, “ц”, “дз”, “ч”, “дж”, “шт” и “жд”... Да не говорим че е твърде вероятно в някои думи гърците и римляните да са размествали буквите (най вече съгласните) поради трудното за тях произношение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мизула всъщност е мащерка, допуснал съм грешка. Сравнението на корубант с жребѧ е на Леонид Гиндин ако не се лъжа. Муг-мекота е от топонима Мигдония - Мυγ-δονια.

   Изтриване
 19. Извинявам се, че отново питам за Атила, но може ли някакъв линк на който да прочета повече за това кога, откъде са се преместили и къде, и като цяло що за личност е бил? Благодаря

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Attila

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0104%3Aalphabetic+letter%3DA%3Aentry+group%3D54%3Aentry%3Dattila-bio-1

   The Myth of Scythian Origin and the Cult of Attila

   http://www.academia.edu/1519657/The_Myth_of_Scythian_Origin_and_the_Cult_of_Attila_in_the_Nineteenth_Century

   Priscus at the court of Attila

   http://faculty.georgetown.edu/jod/texts/priscus.html

   Изтриване
 20. Най накрая някакво раздвижване по въпроса с генетичните изследвания. Изглежда че, са намерили пари и доста голям екип.
  Дано си свършат работата както трябва. "http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-sofiya/naslednitsi-li-sme-na-trakite"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично съм скептичен относно този проект. Първо се започна с инсинуациите, че имало натиск от страна на финансиращите, ние да бъдем изкарани траки, макар това да не било така. За съществуването на такъв натиск аз се съмнявам, все пак до сега се финансираха проекти целящи да докажат, че идваме от Азия.

   Да не забравяме и това, че този проект се ръководи от хора, чиято кариера е изградена благодарение на материали, в които се отрича, че траки и българи са две имена на един и същ народ. Как същите тези хора, ще признаят, че титлите им, а и целият им труд са основани на заблуди ?

   Изтриване
  2. Завейте, принципно съм съгласен с вас. Повода за поста е че, най накрая имаме нещо като съвременно
   научно действие. Много от различни дисциплини учени се сътрудничат с една цел. Надявам се резултатите
   да се публикуват в признати научни списания не във форуми.Последните 20 години има толкоз археология
   по нашите земи а няма нито една научна публикация странно е.Само изяви по ТВ омръзнало мие Божидар
   Димитров да говори глупости за прадедите ни "Не превъзнасяйте траките те са мутрите на античността".
   Или да чета как се срамували от запазените обичаи :кукери, сурва, нестинарство и пр."

   Изтриване
  3. По принцип резултаит от мащабни изследвания се представят на конференции като отделни доклади. Наистина много неща са открити през последните 20 години, много неща са открити и през последните 40-50 години, но най-важните неща не стигат до широката публика.

   Един пример - по време на разкопките в Плиска 1963-1970, археологът Атанас Милчев намира масивна статуя на Тракийския Конник до южната порта. До западната порта същият археолог намира части от друга масивна статуя на кон. Съдейки по това, че по мраморните релефи няма хоросан, Милчев стига до заключение, че те са принадлежали на оригиналната постройка, а това означава, че старите българи са почитали Тракийския Конник.

   Колко човека обаче знаят за тези неща? Един от основните аргументи на учените твърдящи, че Мадарския конник няма нищо общо с траките, бе това, че траките не били способни да правят монументални статуи...Това се оказа изсмукано от пръстите като имаме предвид откритието на Атанас Милчев, а и на други археолози намерили статуи от времето на траките.

   Изтриване
 21. Г-н Серафимов,поздравления,за това,че посвещавате голяма част от живота си,в търсене на истината за нашата Родина!Относно речника,който сте представил тук....само на мен ли ми прави впечатление,че голяма част от представените от Вас тракийски думи,перфектно съвпадат със"съвременния руски език"(част от тези думи са изменени или изобщо не се използват в съвременния български език)?Значително по-малко са примерите,които се използват в сръбския и други езици....Да споделя всички мисли,хрумнали ми от този факт,би било трудно тук и все пак.....най-силно в мен е усещането,че това,което ние днес полекичка откриваме,от други се е знаело отдавна,отдавна....?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма нищо чудно, че нашия език показва близост с руски, сръбски, словенски. Не само ние сме потомци на древен, местен народ, това важи за сърби, словени, руснаци. Докато ние сме наследници на траките, то сърби, словени, руснаци и др. са наследници на илирите познати и като венети.

   През 19, а и в началото на 20 век се знаеше добре, че траки и илири са както съседи, така и роднини. През втората половина на 20 век обаче, определени учени започнаха яростно да отричат връзката между траки и илири, а сведенията на Апиан относно роднинството на траки и илири, бяха укрити от широката публика.

   So much by way of preface concerning the peoples whom the Greeks called Illyrians. These peoples, and also the Pannonians, the Rhærtians, the Noricans, the Mysians of Europe, and the other neighboring tribes who inhabited the right bank of the Danube, the Romans distinguished from one another just as the various Greek peoples are distinguished from each other, and they call each by its own name, but they consider the whole of Illyria as embraced under a common designation.

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0230%3Atext%3DIll

   Изтриване
  2. Трябва да се добави и това, че освен илирите, траките притежават и други роднини -скитите, с които лесно се смесват. Руснаците са амалгама от скити, илири, балтийци и угро-фини. Сърбите са смесица от траки и илири, на наша територия са се обединили също траки, с малки групи скити и илири.

   Изтриване
  3. Господин Дянков, има стара българска поговорка, която гласи "кръвта вода не става". И аз отдавна съм усетил близостта на българският и руският езици. Те са почти идентични в сравнение с другите славянски езици.

   Изтриване
  4. Аз пък не смятам така,въпреки че руският ми е перфектен,живях почти 5 години в Москва.Ако говориш на руснак на български, той не разбира абсолютно нищо въпреки, че съвременният български е нагласен да се доближава до руския максимално (след Освобождението).Руснаците не ги чувстам генетично близки,нямат нищо общо с натюрела на българите.Не е така за украинците,особенно от Западна Украйна,там се чувства генетична връзка,когато контактуваш с тях.Виждала съм планината Магура,населени места с име Селище, река Бистрица в Западна Украйна и това не е случайно вероятно.

   Изтриване
  5. не са близки , а един език

   Изтриване
  6. Всички сме усетили близостта на Н.Геров.

   Изтриване
  7. Не зная какво чувствате "генетично", може би предците Ви са хазари, за да чувствате тази близост! Поляците и населението на Западна Украйна са хазари, а езикът им като и белоруския е много далече от руския език. Ако говориш на българин, който не е изучавал руски език, на руски език, той също няма да разбира нищо. Съвременният български език няма нищо общо със старобългарският език, който в много случаи е наричан черковно-славянски. Като и съвременният румънски език и молдовски език нямат нищо общо със славянските езици, те са от романската група, въпреки, че даките са траки. Но има наречия в Северозападна България, от Кюстендил до Видин, където са запазени падежните форми и значението на много думи и за тях руския език не е проблем, като и сръбския език. Поради това наречието е неразбираемо за останалата част от България. Виждате, че и в самата България има въпроси. Литературният език е друго нещо и на него се осъществява образователната система на държавата. А подобни топоними има във всички славянски държави, включително и в Гърция, Албания и...Италия и Германия. Но видимо Вие имате политически или сексуални пристрастия, което не е добре за намиране на истината.

   Изтриване
  8. В Западна Украйна не са никакви хазари, а сармати, те са клон на гетите, не случайно част от техни земи са в пределите на българската държава цели векове.

   Изтриване
  9. Много малка е вероятността предците ми са да са хазари,те са българи от Костурско,Южна Македония, преселили се поради някаква причина точно във Видинско 40-50 години преди падане на Видинското Царство под турско робство.Имената на първите (известни по писменни и устни данни) са :Йоцо,Камен,Киро,Къна,Бона и т.н.В турските документи от 1454 селото се води към нахия Загоре, като се смята, че така се е казвала админстративната единиза и преди падане под турско. Покровител на фамилията е Свети Никола,построили са и църква с името на св.Никоа.Нищо хазарско не виждам, а северозападния диалект ми доста познат.Мислите ли .че ако кажа на руснак нещо на този диалект ще ме разбере? например: Що се кериш като изоглавен, кажи ми да се покреам и я ? (Защо се смееш като ненормален,кажи да се посмея и аз ) То и за българин е трудно да си го преведе. За "политически или сексуални пристрастия" е просто смешно да се говори,затова Ви игнорирам.А по билото на Карпатите не са ли минавала границата на Бълагария още по време на Крум? Хазари само ли е имало там,аз не съм запозната с това,мога да потърся информация разбира се,това което ми е направило впечатление е наличието на тези топоними дето цитирах,за мен български,за вас славянски и т.н.А по темата на Павел:доста диалектни думи от Северозапада биха могли да кандидатстват за речника му,например като чета за гентон се сечам за "гньетени" чушки, сиреч пълнени, или :"Нагнете се като прасе "(наядв се ,тъпче се с храна.Мисля си за гентон ,че може да има значение не само на гнет а и храна,ядене. Креа се,кери се ,или смея се ми напомня името Керка от предищния пост с женски имена, както и женското име Гиша( верояно Гижа) и др.

   Изтриване
  10. Здравейте
   Моето мнение, създадено на базата на прочетената литература, е че Българският език от IX в. насетне почти до първите десетилетия на XV в. е бил използван по подобие на латинския, като черковен език от другите "славянски" народи. България, която е приела християнството първа, в първите векове на християнизация на народите, наследници на траки, илири и др. в основата на "славяните", е осигурявала литература преводна или собствена на език, разбираем от "роднините". Затова, дори когато западните "славяни" минават към католицизма, българският език е бил "международен" и се е ползвал до късно особено при източните "славяни". След падане на България под турско иго, известна част от духовния елит (не политическия, който е клонял към Цариград) се отправя на североизток. Постепенно за 200-300 години България се забравя в руските зами (Украйна, Западна Полша, европейска Русия) поради борбите с татарите, но в църквите продължава да се служи на български (до XIX в. и в Румъния). През XVI в., когато Романовата династия взема властта в Москва, тъй като не е разполагала с църковни книги на говоримия руски език, оставя служенето на ранния средновековен български език, наричайки го "църковнославянски". Това става "закон" при Екатерина II. Днес всеки българин разбира много по-добре какво се пее в руска църква, отколкото руснак. Предишния патриарх въведе реформа и започнаха да превеждат богослужебните книги на съвременен руски. Българският език се е развивал към опростяване на изречението, защото е език на един народ, независимо от диалектите. Руския се е запазил, както под влияние на църковния език, така и поради включване в пределите на Русия на много родствени народи.

   А що се отнася до хазарите: В югоизточна Полша и западна Украйна днес има едва ли повече от една трета от населението, които да имат примес от хазарска кръв. Незабравяйте, че повече от 6 мил. евреи от Полша и не по-малко от 3 мил в Украйна са избити или избягали, а през последните 20 години поне 2 мил. са се изселили в Израел.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  11. Аз също мисля, че българския е бил нещо като език на дипломацията сред славяноезичните народи, но не от IX век насетне, а от доста по-ранна дата, още по времето когато падежите са съществували. Това обяснява необикновено силните прилики между езиците от славянската езикова група. Датчани и немци са роднини, а и съседи от хиляди години, но не могат да се разберат изобщо, докато един образован българин може да се разбере със сърби, хървати, словаци, словенци.

   С хазарите работата е тъмна, трудно да се каже колко са останали в Украйна, Русия и Полша, но няма да са малко...

   Изтриване
 22. Здравейте,

  За какво се борим?! Днес попаднах на следното:
  http://spodeli.eu/e-dzhasimlevski-ne-e-nikakav-supergeroy-paysiy-pishe-istoriyata-za-da-mrazim-gartsite-video-articles-14094.html.

  Когато в България се назначават такива учители, никога няма да бъдем истинска национална държава!!!

  Извинявам се на всички в блога и най-вече на г-н Серафимов, че това не е по темата, но не можах да се стърпя.

  Поздрави,
  АКК

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная дали коментарът „не е по темата“, но зная, че темата на блога е достойнството на българския народ.
   Въпросният „учител“ от видеото е един типичен соросоид. Няма да обяснявам на незнаещите какво означава това определение, само ще кажа, че и министърът на просветата в оставка, както и нейният предшественик бяха от същата гилдия. Явно особено след изборът на новите президенти на България и САЩ бушоните им вече не издържат и те губят контрол над самите себе си.
   Абсолютно няма значение на колко „морета България е била или е“! Има значение това, че и в наше време се родиха будители като Павел Серафимов, които ще измият хвърляната с векове кал върху нашата автентична история, за да грейне българското име с първородния си неподправен блясък!

   Изтриване
  2. Линкът на работи, води до някакви дивотии...

   Изтриване
  3. Здравейте,

   Интернет-адресът е без точката накрая. Показано е видео-лекция на млад съвременен учител пред група младежи (не се вижда публиката, но се чува). Той се представя за учител по история.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 23. Наш Спорчо намерил 600 думи, пък специалистите дето цял живот се блъскат не могат да саберат даже 200? Айде холан, ние не пасем трева, не ни пращай за зелен хайвер де, малко срам нямаш ли, хептен за балъци ни взе

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има право да се усъмни, да постави под въпрос дадено твърдение. Избери си дума, посочи я и аз ще ти дам информация за нея - къде съм я намерил, дали тълкуването е мое, или е на друг човек.

   Изтриване
  2. Че няма да си избере дума, то е ясно, но е длъжен да изпълни задачата, възложена му от соросоидите. Такива маши са срам за българската нация!

   Изтриване
  3. На българите все Сорос им виновен само дето не Сорос ами Раша ни поробва ама е сляпо племето не чатка кой го цака. Добре има хора като Кирил Милчев дето хем казват истината хем тачат Сорос!!!!!!!!!!!!!!!!!!'

   Изтриване
  4. Милчев издаде книги с финансиране от фондацията на Сорос, но дали Милчев казва истината се съмнявам.

   Колкото до Сорос, англичаните още не са забравили как той им показа, че може да смачка валутата им -How George Soros Broke The British Pound

   http://www.forbes.com/sites/steveschaefer/2015/07/07/forbes-flashback-george-soros-british-pound-euro-ecb/#6c7aba333cef

   За други кризи и други деяния на г-н Сорос няма да отварям дума, в интернет доста е изтрито, но и доста е останало.

   Изтриване
  5. Здравейте,

   Надявам се г-н Серафимов да не ми се разсърди за моята вметка, с която искам да го допълня по-горе. Сорос не е случаен, той е на преден план, а зад него са всички съвременници, посочени в следната публикация: http://bultimes.com/uzhasat-narechen-rotshild/

   Така че направете си сметка къде се е наредил Кирил Милчев да "лапа" подаяния.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  6. Даа, знае човечето къде има келепир...

   Изтриване
 24. Чудя се, ако значението на думата "серд" е сърце, дали името на племето серди идва от тази дума. Защото досега съм срещал само свързване на името с думата "среда". Обаче на български "в средата на ..." доста често се дава с "в сърцето на ...". От друга страна, ако има такава връзка между името на сердите и думата "сърце", то следва въпросът дали значението е среда или идва от темперамента на тези хора. Ако вземем предвид шопските танци, такова тълкуване на името също не е съвсем лишено от смисъл. Как мислите, г-н Серафимов?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има логика серди да се преведе като сърцати, т.е. храбри. Подобно значение има и траки-дерзики-дръзки.

   Смятам, че първо се е появило значението среда, после сър(д)це като орган и накрая сърцат-храбър.

   Изтриване
 25. Този от 24 януари18.37 ч. е близнак на Емил Джасим !

  ОтговорИзтриване
 26. Стоте тракийски племена са говорели български във всичките му диалекти- както и сега . Но по онова време диалектите са били по - близки. Няма тракийски език. Езикът е български.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. То няма и хетски език, тези, които ние наричаме хети използват името несили за езика си. Дали искаме или не, съществуват наложени термини, които на този момент трябва да се използват.

   Изтриване
 27. Доста руски историци и лингвисти посочват, че великорусите не са славяни.
  Цитирам Вадим Ростов: "Начиная разговор о русском (российском) языке, следует прежде всего вспомнить, что Россия – это неславянская страна. К территориям, населенным древними околославянскими народностями, можно отнести лишь Смоленск, Курск, Брянск – территории древних кривичей (славянизированных западными славянами балтов). Остальные земли – финские, где никаких славян никогда не жило: чудь, мурома, мордва, пермь, вятичи и прочие."
  http://scisne.net/t-2652
  Пак там: "В средневековой Московии существовало одновременно несколько языков. Околославянский койне – как язык княжеской знати. Народные языки туземцев (финские). Тюркские языки как религиозные в период пребывания в Орде и после захвата Иваном Грозным власти в Орде (до 1589 г.).

  И, наконец, болгарский язык – как язык православных текстов и религиозных культов. Вся эта смесь в итоге и стала основой для нынешнего русского языка, совпадающего в лексике только на 30-40% с другими славянскими языками, у которых (включая белорусский и украинский) это совпадение несоизмеримо выше и составляет 70-80%. Сегодня российские лингвисты в основном сводят истоки современного русского языка только к двум составляющим: это народный язык России (отнюдь не славянский, а славяно-финский койне с большим тюркским и монгольским влиянием) – и болгарский (древнеболгарский), он же «церковнославянский». (В качестве третьего языка России можно назвать современный литературный русский язык, который является совершенно искусственным кабинетным изобретением, эдаким «эсперанто» на основе двух указанных выше языков-источников; на этом «эсперанто» я и пишу статью.)"

  ОтговорИзтриване
 28. И още от същия автор:

  "БОЛГАРСКАЯ СОСТАВНАЯ
  Почему нынешний русский язык более похож на болгарский и сербский языки, чем на белорусский и украинский? (При этом в одну языковую группу с русским относят почему-то именно эти два языка, а не болгарский и сербский.) Это кажется странным, ведь территориально Россия не граничит с Балканами, а граничит с белорусами и украинцами, у которых в языках почти нет никакого болгарского влияния, а если оно и находится, то это – привнесенные уже через Россию балканские языковые реалии. В том и дело, что в России своих коренных славян не было (кроме редких поселений украинцев в Суздальской земле в XII веке и массовых порабощений белорусов и украинцев в ходе войн Московии против ВКЛ и Речи Посполитой: только в войне 1654-1667 гг. московиты захватили в рабство несколько десятков тысяч белорусов). А потому изучение туземцами Московии славянского языка шло через религию, которая опиралась на болгарские тексты. Вот почему мордва Рязани, Москвы, Тулы, Костромы, Вятки, Мурома и прочих финских земель познавала славянский язык от болгарского языка – не имея своего местного славянского. И по этой причине даже то небольшое славянское содержание нынешнего русского языка (около 30-40% славянской лексики против 60-70% лексики финской и тюркской) – оно не общее с белорусами и украинцами, а общее с болгарами, от болгарских книг. А вот в Беларуси и Украине ситуация была иной: тут местное население (наполовину балтское в Беларуси и наполовину сарматское в Украине) все-таки имело народные славянские говоры, которые и не позволили внедряться болгарской лексике из православных книг, подменяя свою исконную местную славянскую лексику.

  СЛАВЯНСКИЙ ЛИ ЯЗЫК РОССИИ?

  Есть три момента, которые усиленно прячут все российские лингвисты (хотя, как в народе говорят, шила в мешке не утаишь).

  1) До XVIII века язык Московии не считался никем в мире русским языком, а назывался конкретно языком московитов, московитским.
  2) Русским языком до этого времени назывался именно и только украинский язык.
  3) Язык Московии – московитский язык – не признавался до этого времени европейскими лингвистами (в том числе славянских стран) даже славянским языком, а относился к финским говорам.

  Конечно, сегодня все не так: ради имперских интересов завоевания славянских стран Россия оказала огромное влияние на свою лингвистическую науку, ставя ей задачу придания языку России «славянского статуса». Причем, если бы западнее России жили германские народы, то точно так она бы доказывала, что русский язык – из семьи германских языков: ибо таков был бы заказ Империи. И языковые реформы российского языка, начатые еще Ломоносовым, были как раз направлены на акцентирование его слабых славянских черт. Однако, как писал еще 150 лет назад польский славист Ежи Лещинский о родственных славянам западных балтах, «прусский язык имеет намного больше оснований считаться славянским, чем великорусский, у которого с польским языком и другими славянскими гораздо меньше общего, чем даже у западно-балтского прусского языка». Напомню, что Россия стала называться «Россией» впервые официально только при Петре I, который считал прежнее название – Московия – темным и мракобесным...... "

  ОтговорИзтриване
 29. И същият автор продължава:
  "Петр не только стал насильно брить бороды, запретил ношение всеми женщинами Московии чадры на азиатский манер и запретил гаремы (терема, где женщин держали взаперти), но и в поездках по Европе добивался от картографов, чтобы отныне на картах его страну называли не Московией или Московитией, как прежде, а Россией. И чтобы самих московитов стали впервые в истории считать славянами, что было общей стратегией по «прорубанию окна в Европу» – вкупе с просьбой Петра перенести восточную границу Европы от границы между Московией и ВКЛ теперь уже до Урала, включая тем самым впервые в истории географически Московию в состав Европы. До этого польские и чешские лингвисты и создатели славянских грамматик четко разграничивали русский язык (украинский) и московитский, а сам этот московитский язык не причисляли к семье славянских языков. Ибо язык Московии был скуден на славянскую лексику. Как пишет российский лингвист И.С. Улуханов в работе «Разговорная речь Древней Руси» («Русская речь», №5, 1972), круг славянизмов, регулярно повторявшихся в живой речи народа Московии, расширялся очень медленно. Записи живой устной речи, произведенные иностранцами в Московии в XVI-XVII веках, включают только некоторые славянизмы на фоне основной массы местной финской и тюркской лексики. В «Парижском словаре московитов» (1586) среди ВСЕГО СЛОВАРЯ народа московитов находим, как пишет И.С. Улуханов, лишь слова «владыка» и «злат». В дневнике-словаре англичанина Ричарда Джемса (1618-1619) их уже больше – целых 16 слов («благо», «блажить», «бранить», «воскресенье», «воскреснуть», «враг», «время», «ладья», «немощь», «пещера», «помощь», «праздникъ», «прапоръ», «разробление», «сладкий», «храмъ»). В книге «Грамматика языка московитов» немецкого ученого и путешественника В. Лудольфа (1696) – их уже 41 (причем, некоторые с огромным финским «оканьем» в приставках – типа «розсуждать»). Остальная устная лексика московитов в этих разговорниках – финская и тюркская.
  У лингвистов той эпохи не было никаких оснований относить язык московитов к «славянским языкам», так как самих славянизмов в устной речи не было (а именно устная речь народа является тут критерием). А потому и разговорный язык Московии не считался ни славянским, ни даже околорусским: крестьяне Московии говорили на своих финских говорах. Характерный пример: русского языка не знал и мордвин Иван Сусанин Костромского уезда, а его родня, подавая челобитную царице, платила толмачу за перевод с финского костромского на российский «государев» язык. Забавно, что сегодня абсолютно мордовская Кострома считается в России «эталоном» «русскости» и «славянства» (даже рок-группа есть такая, поющая мордовские песни Костромы на русском языке, выдавая их за якобы «славянские»), хотя еще два столетия назад никто в Костроме по-славянски не говорил. И тот факт, что Московская церковь вещала на болгарском языке (на котором писались и государственные бумаги Московии), - ничего не значил, так как вся Европа тогда в церквях говорила на латыни и вела делопроизводство на латинском языке, и это никак не было связано с тем, что за народы тут проживают. Напомню, что после Люблинской унии 1569 года, когда белорусы создали с поляками союзное государство – Республику (по-польски – Речь Посполитая), ВКЛ сохраняла своим государственным языком белорусский (то есть русинский), а Польша ввела государственным латинский язык. Но это вовсе не говорит о том, что народный язык поляков – это латинский язык. Точно так и русский язык не был тогда народным в Московии-России – пока российские деревни его не выучили.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, но това не е научна страница а форум. Несериозно е с данни на неизвестен учен представени във форум да искате да докажете виждането си. Постигате точно обратното - сеете съмнение относно твърденията си и давате възможност на опонентите си да кажат, че не разполагате със сериозни аргументи. Така на този момент, ако имате намерение да докажете виждането си, съветвам Ви да потърсите сериозни автори.

   Темата е важна и точно защото е важна е неразумно да се ползват изказвания от форуми, нужна е научна литература и то поне от три различни автора.

   Изтриване
  2. Ха-ха-ха. А вие критикувате човека, но с цитирането, и то научноиздържаното сте скаран, неслучайно според мен, не е от научно невежество, а за да си пробутвате абсурдистиките.

   Изтриване
 30. Сигурен съм че статията ви звучи странно, така както за някои странно звучат вашите тези, защото дълго време ся били промивани мозъците ни.
  Аз между впрочем изцяло подкрепям вашите тези, застъпвани и от Раковски, Г. Ценов и много други учени.
  С цитираната от мен статия просто посочвам, че има и такива мнения. Авторът обосновава тезата си като посочва издадени речници с техните автори, а също и цитира руския лингвист И.С.Улуханов, полския славист Ежи Лещинский и др.
  Мога да приведа и други материали...
  АКо пък не сте съгласни - оборите тези автори.

  ОтговорИзтриване
 31. Ето още материали:

  Владимир Белинский
  СТРАНА МОКСЕЛЬ
  Цитати:
  К.Валишевский в своей книге "Иван Грозный", изданной в России в 1912 году при строгой царской цензуре, писал на странице 109:
  "...Взгляните на москвича XVI въка: онъ кажется съ ногъ до головы одътъ по-самаркандски. Башмакъ, азямъ, армякъ, зипунъ, чебыш, кафтанъ, очкуръ, шлыкъ, башлыкъ, колпакъ, клобукъ, тафья, темлякъ - таковы татарскiя названiя различныхъ предметовъ его одъянiя. Если, поссорившись съ товаришемъ, онъ станетъ ругаться, въ его репертуаръ неизмънно будетъ фигурировать дуракъ, а если придется драться, въ дъло пойдетъ кулакъ. Будучи судьей, онъ надънетъ на подсудимаго кандалы и позоветъ ката дать осужденному кнута. Будучи правителемъ, онъ собираетъ налоги въ казну, охраняемую карауломъ и устраиваетъ по дорогамъ станцiи, называемыя ямами, которые обслуживаются ямщиками. Наконецъ, вставъ изъ почтовыхъ саней, онъ заходитъ въ кабакъ, замънившiй собой древнюю русскую корчму.
  И всъ эти слова азiатскаго происхожденiя. Въ этомъ безъ сомнънiя есть знаменательное указанiе, хотя и относится только къ внъшней формъ. Но гораздо важнъе то, что извъстная примъсь монгольской крови способствовала такой быстрой и покорной ассимиляцiи".

  И тот же К.Валишевский, писал, как гвоздь вколачивал:
  "Съ этнографической точки зрънiя девять десятыхъ страны (Московии.- В.Б.) имъли только то русское населенiе, которое оставила здъсь прокатившаяся волна недавняго колонизацiоннаго движенiя. Не было необходимости въ то время "скресь" русскаго, чтобы найти татарина и особенно финна. Основой населенія (Московии.- В.Б.) вездъ являлось финское племя".
  / К.Валишевский "Иван Грозный", стр.16./
  Такова правда, о чем писал В.О.Ключевский, профессор Московского университета и Московской Духовной Академии, приемник С.М. Соловьева на кафедре русской истории Московского университета.
  "...Великорусское племя... было делом новых разнообразных влияний... притом в краю, который лежал вне старой коренной Руси и в ХII в. был более инородческим, чем русским краем... Финские племена водворялись среди лесов и болот центральной и северной России еще в то время, когда здесь не заметно никаких следов присутствия славян".
  /В.О.Ключевский "Исторические портреты". Москва, 1990 год, стр. 41./
  Еще ранее эту мысль высказал Н.М.Карамзин.
  "жили тогда...: Меря вокруг Ростова и на озере Клещине, или Переславском; Мурома на Оке, где сия река впадает в Волгу; ... Чудь в Эстонии и на Восток к Ладожскому озеру; Нарова там, где Нарва; ... Весь на Белеозере; Перьм в Губернии сего имени;... Печора на реке Печоре. Некоторые из сих народов уже исчезли в новейшие времена или смешались с Россиянами..."
  / Н.М. Карамзин "История".., том I, стр. 45./

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако не се лъжа, Владимир Белинский е адвокат, не езиовед. Самите му аргументи не са аргументи на езиковед, не може да се вадят изводи за езика въз основа на облеклото на даден народ.

   Казимир Валишевски също не е едиковед, а историк и писател, същото важи за Василий Ключевский, а и за Николай Карамзин.

   Когато се води дискусия за историята на един народ, се ползват работи на историци, но в случай, че дискусията засяга езика, то е задължително да се ползват работи на езиковеди.

   Проверете в работите на езиковеда Макс Фасмер, той е работил в Русия, но е германец по произход и не е свързан емоционално с руския етнос. Именно Фасмер бе първия, който писа за българското влиняние над руския език.

   Изтриване
  2. По темата за връзката на древноруския език с езика на владетелите и от Ордата, най-добрата книга е "Аз и Я" на Олжас Сулейменов. Авторът подробно е изследвал татарското влияние над руските преписи на оригинали от 14-ти век. Книгата му в СССР е забранена. Има я тук http://www.opentextnn.ru/man/?id=711

   Изтриване
  3. Господин Ilko Ilko, не зная татарския език да е сходен с монголския. Въпреки, че монголския е тюркски език, то тогава би трябвало да е сходен с унгарския и суоми-финландския езици, но това не е така. Все пак говорите за Темуджин, Чингиз Хан и наследниците му. А като се знае, именно Чингиз Хан ненавижда татарите. Но има нещо друго, някой подтиква татарите да се наричат булгари. От тук и дошлите българи-тюрки с Исприх образували властовите структури на Дунавска България. Видимо тук има политически елемент. Все пак историята се подчинява на политиката и това осезаемо важи за германската историческа наука. И как така Република Татарстан става Булгария. Явна политико-историческа провокация към България и цялото славянство. А в Русия има много писания на всевъзможни автори, но това не значи, че са достоверни.

   Изтриване
  4. Всъщност става въпрос за Владимир Брониславович Белинский.
   Той е историк, макар и не професионален, както вероятно и Спароток, но трудът му се препоръчва за студентите като историческо пособие.
   Виж по-долу:

   Владимир БЕЛИНСКИЙ
   СТРАНА МОКСЕЛЬ, или МОСКОВИЯ
   Издательство имени Елены Телиги, 2009
   Б Б К 6 3 . 3 (2 РОС) Б61
   Белинский В. Б. Б 61 Страна Моксель, или Московия.
   Издательство имени Елены
   Телиги, 2009.
   ISBN 978-966-355-016-9
   Книга 1. -376 с. ISBN 978-966-355-017-6
   В книге сообщаются факты, взятые из исторических источников, свидетельствующих о настоящей истории Российской империи в невыкривленому виде.
   Книга дает возможность познать причины замалчивания и разоблачения официальной советской историографией правды о московитов и Московское княжество.
   Труд рекомендовано для студентов разных стран как историческое пособие.
   ББК 6 3 . 3 (2 РОС)
   Обложку книги скомпонован на основе к а р т ы н И. Глазунова
   © Белинский В. Б., текст, 2009 ISBN 978-966-355-016-9 © "Издательство имени Елены
   ISBN 978-966-355-017-6 (книга 1) Телиги", 2009.

   Изтриване
 32. http://www.bulgaria.utre.bg/authors/2016/02/15/2004-sekretnata_diplomatsia_na_xviii_vek_arestuvaniat_trud_na_karl_marks_za_istinskata_istoria_na_rusia_rus
  Цитат: Книгата, която никога не е издавана в СССР и България – Московия възниква от Златната орда

  Защо една единствена книга на Карл Маркс никога не е издавана в Съветския съюз и комунистическия лагер? Една малка книжка, но знакова. Тази, в която Маркс анализира историята на Русия. За нея никога не е споменавано. Какво толкова ужасно пише в нея, че тя да бъде скрита толкова десетилетия?

  Русия – това е Московия, която възниква след разпадането на Златната орда. Люлката на Московия е „кървавото блато на монголското робство, а не суровата слава от епохата на норманите. Политиката на Русия продължава политиката на Ордата, на не на Рус.
  Тази книга се нарича „Секретната дипломация на XVIII век“ и е издадена в Лондон през 1899 година. Faktor.bg преведе инкриминирания труд на Маркс, скрит години наред от съветските и българските комунисти. Изследването на „бащата“ на социализма публикуваме в три части.....

  ...... Формиране на московитския (руския) етнос

  През X век Ростово-Суздалската земя било заселена основно с фински племена. На тази територия започва да се формира и етносът на съвременния руски народ.

  Като всяка друга метрополия, Киев влияел на завоюваните народи. Славянските преселници в Залесие, разбира се, се смесили с финските племена. И, разбира се, фино-угрите и другите племена с времето също се „порусначват“.

  Те приемат и езика, и православната вяра. Но и до ден днешен руската провинция пази историята на фино-угрите, а не на славяните.

  Руският народен костюм няма нищо общо с дрехите на славяните. Московитският фолклор също не е типичен за славяните. Измислиците за „най-славянския“, пръв и главен руски народ са просто смешни.

  Понякога градовете на фино-угорските земи били наричани по руски маниер, но въпреки това, рекичките и мнозинството населения и досега са запазили финските си названия. Например, голям брой реки и притоци имат финското окончание -ва, което означава „вода

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Към Анонимен25 януари 2017 г., 18:10. Вие изказвате политическа позиция или коментирате езика. Само едно сравнение с написаното от професор Чилингиров в книгите му "Готи и Гети" се казва, че от митичния остров "Сканза" по Йордан едва ли е могло да се изхрани толкова голямо население, че да окаже завоевателно въздействие върху Източна Европа. По същия начин тюркското племе суоми, които Вие наричате фино-угри, от севера не е могло да окаже никакво въздействие върху тракийската маса. Напротив, има данни за тракийското племе корали, преселило се и живеещо в Карелия.Все едно лапландците тюрки да окажат влияние на Норвегия и Швеция. След като книгата „Секретната дипломация на XVIII век“ е издадена в Лондон през 1899 година, то едва ли западните пропагандатори е нямало да я обнародват, та се е наложило Faktor.bg да преведе инкриминирания труд на Маркс, скрит години наред от съветските и българските комунисти. Но не сте чели статията на евреина Енгелс поместена в «Neue Rheinische Zeitung» №194 от 13 януари 1849 година, насочена против славяните, които той не смята за хора. Но какво да очакваме от евреите! И още нещо, което е злободневно:23/11/2016
   Резолюция на Европейския парламент срещу православието е гласувана на тази дата.Точният текст е следният:„Recognises that Russia has been aggressively employing a wide range of tools and instruments, such as special foundations (Russkiy Mir,) multilingual TV stations (Russia Today, RIA Novosti), news agencies (Sputnik), social and religious groups (including the Orthodox church), social media and internet trolls to challenge Western values, divide Europe, gather domestic support and create the perception of failing states in the EU’s eastern neighbourhood;“ Забележителна е злобата на вносителите, които са подчертали Православието изрично, а не просто да оставят текста, че Путин ползва „религиозни групи“ за пропаганда. Така, че това е очаквана еврейска реакция. А глупостите от сорта за "антисемитизъм" са вече профанизирани. Много са евреите и в съвременната българска политика. Това пречи изключително много на стремежите за опознаване древността на българите. Видимо сте един от тяхната народност.

   Изтриване
  2. Колега,
   Не сте ме разбрали. Посочвам, че според много историци народите от централна и северна Русия са от угро-фински етнос и не са ни родствено близки, а са били пославянчени и че съвременният руски език е създаден в голяма степен на базата на църковния средновековен старобългарски език. Парадоксът е, че ако истинските славяни на север от Дунав, говорещи през средновековието старобългарски или близък до старобългарския език, за 2-3 века се порумънчват и забравят езика си, то народите от Централна и Източна Русия се пославянчват.

   Изтриване
  3. Видимо се получава "недоразумение" от "научен" характер! Вие пишете за преобладаващо тюркско население, каквито са суоми. Външния облик на тези хора е монголоиден. До тях "славянското" Полско-Литовско княжество-Жеч Посполита. Византия по онова време е определящ фактор и в Европа и в Азия. И кое тогава е наложило приемането на християнството от една "етнически и езиково" далечна България, та и езика от проповедите да стане обединяващ за населението. Смятате ли, че тази нова религия е приемана от населението доброволно? Та отделните етноси са живели безконфликтно? Нещо, не се получава. Както в Унгария външният облик на населението не е монголоиден, въпреки тюркските предци, същото е и в Финландия. А в Румъния и Молдова след император Траян се променя и етническия състав на населението. От там и Лингва романика която говорят в Румъния и Молдова. И все пак, до края на 19 век в Румъния са пишели на кирилица. Това важи и за Османската империя, където езика е смес от тюркско наречие, фарси и арабски. Тюрките са монголоидни. В Турция има 22 народности но е представен и тракийския външен облик, като липсва монголоидно тюркско население. Как според Вас се е случило това? Кой "западен" или "източен" учен ще обясни "феномена".

   Изтриване
 33. Ето и съвременен руски езиковед:
  Андре́й Анато́льевич Зализня́к (род. 29 апреля 1935, Москва) — советский и российский лингвист[1][2], академик Российской академии наук по Секции литературы и языка Отделения истории и филологии (1997), доктор филологических наук (1965, при защите кандидатской диссертации[3]). Лауреат Государственной премии России 2007 года. Награждён Большой золотой медалью имени Ломоносова Российской академии наук (2007).
  В лекцията му много завоалирано се прокрадва подобна теза:
  Церковнославянский — это, в сущности, древнеболгарский язык, близкородственный, но всё же не тождественный русскому. Он был языком церкви и любого текста, от которого требуется стилистическая возвышенность. Это наложило отпечаток на дальнейшее развитие русского языка на протяжении всей его истории и продолжает в какой-то степени оказывать влияние до сих пор. Русский язык оказался как бы лингвистически раздвоен на то естественное, что возникало в бытовом, разговорном языке, и то, что соответствовало русским формам и синтаксическим оборотам в церковнославянском языке.

  Самое броское различие вы, конечно, знаете: это так называемое полногласие и неполногласие. Полногласие — это сторона, сторож, берег, голова с -оро-, -ере-, -оло-, а неполногласие — страна, страж, брег, глава. Русская форма имеет здесь две гласных, а церковнославянская одну.

  Сейчас мы с вами совершенно не воспринимаем слово страна как что-то нам чуждое. Это нормальная часть нашего с вами естественного лексикона. И для нас совершенно естественно сказать глава книги, и не приходит в голову, что это что-то навязанное. Нам не хочется говорить голова книги, точно так же, как мы не будем пытаться называть страну стороной.
  Русский язык на протяжении своей истории впитал огромное количество церковнославянских слов, которые изредка значат то же самое, что в русском, но почти никогда на сто процентов. Иногда просто совсем не то же самое; так, голова и глава — это совершенно разные значения, они вполне могли бы называться словами, которые между собой вообще ничего общего не имеют. В других случаях это всего лишь стилистический оттенок, но он отчетливо чувствуется. Скажем, враг и ворог — это, конечно, более или менее одно и то же по значению, однако в слове ворог имеется коннотация народности, фольклорности, поэтичности, которое в слове враг отсутствует.
  Современный русский язык использовал эти церковнославянские единицы в качестве отдельных слов или отдельных вариантов слова и тем самым их уже освоил.
  То же самое происходило в истории русского языка и с синтаксическими конструкциями. И тут надо сказать, что, поскольку на протяжении большей части истории русского языка литературным и высоким был именно церковнославянский, наш с вами литературный синтаксис гораздо более церковнославянский, чем русский.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това го е казал Фасмер още през 20-те години на ХХ век - “Влиянието на българския език се чувства у русите и сърбите още извънредно силно чак до 18 столетие, това влияние отслабва едвам в 19 столетие, когато народно езикови елементи навлизат в литературата на тези два народа и изместват влиянието на старите черковни въздействия. Тези въздействия са били особено силни защото и руският черковно-славянски език показва твърде много български и то отчасти направо източно български елементи”.

   М. Фасмер, Die Bulgarische Literatur im Zeitalter des Zaren Simeon und ihre Bedeutung für die Orhodoxe Slawenwlt, Berlin, 1929

   Изтриване
  2. Ето нещо любопитно по темата илири=славяни:

   ILIRI SU JUŽNI SLAVENI / ILLYRIANS ARE SOUTH SLAVS


   Bugarski jezikoslovac Vladimir Ivanov Georgiev (1908.-1986.) usporedjujući starogrčki i južnoslavenske rječnike, tvrdi da je najviše staroilirskih (južnoslavenskih) riječi ostalo u starogrčkom jeziku, našao je preko 2000 takvih riječi. Isto ćemo pronaći i u latinskom, umjetan izmišljen jezik kao i starogrčki na temeljima staroslavenskog.
   Šta kaže Sokrat: „...Naš sadašnji jezik je toliko isprevrtan, ali obavezan i štetan, da briše iskonsko znaćenje, dok stari jezik (KOJI STARI JEZIK? SLAVENSKI?) jasno pokazuje šta znači jedna a šta druga riječ.“ (Kratil 418, b)
   O tome nam i govori Bogoslav Šulek (1816.-1895.), jezikoslovac, povjesničar, leksikograf i utemeljitelj znanstvenog nazivlja:
   „Povijest nas uči da su bili Iiri Slavjani. To pišu razgovetno mnogi stari pisci... To svedoče mnoga imena rekah, pokrajinah, gradovah ilirskih. Ova imena spominju pisci koji su živili prie rođenja Isukarstova.... npr. Herodot, Plinio itd. Takova imena su; Carna, Pleva, Bistrica, Drava, Sava, Barzava, Dardania, Bila, Zora, Sarbac, Sisak, i mnoga druga...“
   Ili kako je slučajno izletjela istina od akademika Josipa Bratulića u knjizi Alberto Fortis - "Put po Dalmaciji":
   „Imena gradova, rijeka, planina, ljudi, i naroda u tim krajevima(Iliriku), sačuvana od grčkih i latinskih pisaca, očigledno su slavenska; Promona, Alvona, Senia, Jadera, Rataneum, Stulpi, Uscana, Bilazora, Zagora, Tristolus, Ciabrus, Ochra, Carpatius, Pleuratus, Agron, Teuca, Dardani, Triballi, Grabaei, Pirustae i tolike druge riječi što se susreću u starih historičara i geografa. Tu bi se mogle dodati u mnogo većem broju riječi slavenskog korijena koje se čitaju na pločama iskopanima po ilirskoj zemlji pod prvim carevima.“   Di su orkanski vjetrovi, di je najburnije, u Liburniji, sam naziv ove ilirske pokrajine Li-burnija, ni kazuje da je ona burna... I kod drugih ilirskih imena možemo naći slavenski korijen; Dalmatia od dala – mati (majka), Makedonija od maće(majka) donila, Tribali od staroslavenskog žrtvenika Tr'b, Treb, Trib, to je od poTREBA, jer to treba, ništa nema bez žrtve, to je moral, zasnovan na žrtvi, a moral gradi oplemenjenu zajednicu tj. pleme, zato imamo u latinskom i svim romanskim jezicima i u engleskom naziv za pleme; tribus, tribu, tribe...

   Изтриване
  3. Всъщност мисля че има известна разлика. Докато Илири вероятно е име на народ и може да се приеме за етнос, то за славяни може да се говори само като за езиково понятие, т.е. за хора които говорят близки езици от славянско езиково семейство. Доколкото знам славянин не се приема за етнос.
   Когато говорим за родството ни, като наследници на траките със славянските народи, често там погрешно се включват и руснаците, т.нар великоруси, наследници на народите от Московията.
   Но има мнения сред сериозни историци и лингвисти, че в действителност етнически тези хора са угро фини и това се доказва и от топонимите, диалектните особености и фолклора. На протежение на много векове, до Петър първи те са под властта на тюрките в състава на Златната Орда, и имената и нравите и езикът им в голяма степен стават тюркски, та дори и мюсюлманската религия е била широко разпространена. Дори и сега има много тюркски думи в руския език - кулак, башмак, кнут.... Ето например Деньги (пари) идва от тюркското тенги.
   Разбира се паралелно чрез църквата и на официално ниво съществува и църковния българския език, но простия народ не го разбира. Трябва да му го превеждат.
   Едва Петър Първи, който спира да плаща данък на Кримския хан, налага името Русия, а нарича украинците малоруси, и започва усилено да пославянчва страната като налага славянска реч на базата на църковния български език.

   Изтриване
  4. ''... човешката реч е най-големият информационен код на Земята. Затова българският език най-вярно показва произхода на българите - структурата!!! на българския език + ДНК изследванията, антропологическите проучвания, археологически разкопки и т.н. Cега под история на България се разбира само историята на нашата дунавска държава. А това е само един етап от многохилядолетната ни история oт образуването на българския народ – хилядолетия преди новата ера и развитие, включващo създаването на голяма неолитна култура, от която по-късно черпят всички известни култури, движенията по света и създаването на държави на изключително голeми пространствa. Тласъкът, който се дава на човешката цивилизация, чрез тази държавнотворческа и културна дейност и най-накрая да се стигне до Дунавска България – като последната оцеляла българска държава. В момента република Македония се явява втора българска държава, въпреки окования български дух в нея, но в ЕC двете Българии може заедно да живеята.
   Как е възможно народ, който е толкова древен и е тласнал развитието на другите народи, да не знае миналото и заслугите си, да ходи с наведена глава? Защо в нашата история съществуват понятия като русофили, гъркомани, сърбомани, a Паисий през 18 век е извикал:“ О неразумни юроде, поради что се срамиш да се наречеш болгарин!...'' - в сайтa ce прилага принципа на Гьобелс 60/40. С големия процент 60 се обслужва врага, т.e.България, а 40% се използват за постигане на крайната цел - поробването ни от россия. Също като действията на 90% oт политиците туk. Затова трябва да ce внимавa много кои са истинските пробългарски и публикации и коментарии под тях

   Изтриване
 34. Ето и цитат от генетично изследване.
  Как складывался генофонд славян и балтов
  http://scisne.net/a-1828

  ..... объединенная группа западных и восточных славян имеет меньшее число общих фрагментов генома с южными славянами, чем с популяциями северо-восточной Европы, включая балтские и финно-угорские народы. Особая генетическая близость финно-угров с балтами видна и на графиках главных компонент, и на графиках многомерного шкалирования. А как раз народы балтской и финно-угорской языковых групп и были расселены на той части Восточно-европейской равнины, которая потом вошла в ареал славян.

  ОтговорИзтриване
 35. Спароток, и теб те е налазила хибридната война.Историята се е загубила зад конспиративни теории и рашистка пропаганда.Язък!
  Сатанизирането на документите на Европарламента е продукт на русофилска мозъчна недостатъчност, целяща да заблуди и настройва други.Аз повече няма да пиша, пък и не е ясно ти доколко съучастничищ.Само оставям линк от български православен сайт, който е достоверен източник за отношението към православието в Европа. http://www.pravoslavie.bg/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни човече, от доста време ми прави впечатление, че в русофилия ме обвиняват само рубладжии и хора от небългарски произход. Каква е разликата между русофилия и рубладжийство е обяснил добре Стефан Стамбулов.

   Аз имам почтеността да излеза с лице и име представяйки вижданията си, а ти гузно се криеш в сянката. Ако бе сигурен в правотата си, ти щеше да проявиш поне малко мъжество, но уви - не ти е по силите.

   Възможно е да се бъркам да определени неща, възможно е да подценявам, или надценявам определени фактори, но поне го правя открито.

   Изтриване
 36. Г-н Серафимов, и за момент не се колебайте да публикувате проучванията си, дори да ги считате Вие лично за непълни - целта е да се натрупват изследвания, оборващи лъжите в българската история - храним надежда, че един хубав ден те като лавина ще пометат измислиците на "официалната наука" история.
  В публикацията Ви прочетох, че и думата ЗИМА е тракийска - щом е такава, то тя е най-малко на 2 000 години. Какво означава - не открих.
  Получих отговор от разговор за сковалия ни студ - деветдесет годишна баба ми каза:"Зима зима - не дава." /"Зимата взема - не дава."/
  Ще се намери ли някой да отрече, че думата ЗИМА значи точно това - годишното време, което "взема, взима, зима" от теб, а нищо не ти дава?
  Оцеляването през зимата е трудно, назад в миналото без всякакъв спор е било изключително трудно. Зимата ти "зима"/взема/ всичко - припасите, събирани през пролетта, лятото и есента - храна, дърва за огрев...,а чрез студа и глада - "зима" и живот - на домашни животни и на хора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Зима означава сняг, студ, сродна на на индо-арийската хима-зима, сняг, на ирано-арийската зима-зима, предполагам, че има връзка и с немската Himmel-небе, в смисъл място, от което идва снега.

   Изтриване
 37. Поздрави на Спароток, Белова, и др. Търсещи Истинската Българска и Европейска История! Относно пишещите за "Динарска" Раса на територията на Балканите. Бялата раса възниква около Черно море /преди Езеро/преди повече от 15 000г. И както и да я наричат тя си е Бяла Раса! Никаква "Динарска" Раса НЯМА на територията на Европа и никъде другаде!Има само: Червена,Жълта, Черна и Бяла Раса!Не говориме за предхождащите ги стадии на развитие на бъдещия човек. Кой има полза от насаждане на Фалшива История на Европа, Азия, Мала Азия, Сев.Африка, България и целия Свят?!Измисляйки "нови" "етнически" групи, езици,държави и т. н.? Да не говорим за многобройните "Генните Изследвания" и Политическите манипулирани тълкувания на същите!"Известен ни е принципа Разделяй и Владей!" и Кой го използва." Много малко са хората у нас и по Света, които могат още от пръв прочит да разберат, че даден материал е лъжа и измислица.Необходими са:Много добра Интуиция,добре развит Интелект и Разграничителна способност, над Средното Ниво на Съзнание и добра информационна База Данни. Владеенето на Чужди, Древни и "мъртви" езици може само да е от полза!Успех на всички Търсещи Истинската Древна Трако-Болгарска История!/Относно Политическите изказвания: На комарите не обръщаме внимание а продължаваме напред!/

  ОтговорИзтриване
 38. По повод честата (зло)употреба във връзка с автохтонния или тракийски произход на българите с имената Дуриданов, Бешевлиев, Дуйчев от Павел, искам да насоча вниманието към славянските имена на Плиска (Рашев, Българската езическа култура, с. 50-51) и Преслав (Дуйчев, Проблеми из средновековната история на Преслав. Преслав, Т.1, 1967, с. 32.), които показват прекъсването на връзката и обезлюдяването с местната традиция още през късната античност (Бешевлиев, Мундрага и Тича-Вичина - в: ИТМВ, 21, (63), 17-24; Дуриданов, Южнославянските речни названия и тяхното значение за южнославянския речен атлас. - Славянска филология, III, 1963, 207-208). Тези автори не споделят тракийските трактовки въпреки опитите на Павката да ги наложи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги господине, предполагам, че не знаете нищо за спомената от Прокопий тракийска крепост Плистум, или пък за тракийското речно име Плистос.

   Това че нашата реч е сродна на тази на останалите славянски народи означава само едно - не само траките не са изчезвали, не са изчезвали и техните роднини - венетите-илири, а и скито-сарматите.

   Изтриване
 39. Изключително интересна статия.

  За да бъде пълна, бих ви препоръчал да прегледате списъка за думи, които произхождат от Санскрит. Аз забелязах доста такива, което означава, че тези думи са пръшълци в езика на траките.

  Успех,
  Емил

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам сведения хора от Индия да са повлиявали старите балканци, но за сметка на това разполагам с данните на над 10 стари автора за тракийски поход стигнал до Индия, а и за повлияването на индийците от Дионис.

   Ето за тези автори става дума - Аполодор, Ариан, Еврипид, Нон, Хигиний, Овидий, Павзаний, Плиний Стари, Сенека, Страбон, Цицерон, Филострат.

   Eто и сведението на Ариан за това, че Дионис създава индийската цивилизация - But when Dionysus had come, and become master of India, he founded cities, and gave laws for these cities, and became to the Indians the bestower of wine, as to the Greeks, and taught them to sow their land, giving them seed. It may be that Triptolemus, when he was sent out by Demeter to sow the entire earth, did not come this way; or perhaps before Triptolemus this Dionysus whoever he was came to India and gave the Indians seeds of domesticated plants; then Dionysus first yoked oxen to the plough and made most of the Indians agriculturists instead of wanderers, and armed them also with the arms of warfare. Further, Dionysus taught them to reverence other gods, but especially, of course, himself, with clashings of cymbals and beating of drums and dancing in the Satyric fashion, the dance called among Greeks the 'cordax'; and taught them to wear long hair in honour of the god, and instructed them in the wearing of the conical cap and the anointings with perfumes; so that the Indians came out even against Alexander to battle with the sound of cymbals and drums.

   https://sourcebooks.fordham.edu/ancient/arrian-bookVIII-India.asp

   Ако познавате исторически извори, в които се твърди, че хора от Индия са повлияли траките, представете писанията на авторите, ще ми е интересно за се запозная с тях.

   Изтриване
  2. Санскрит има общи думи с почти всички индо-европейски езици. Няма друг такъв език който да показва такова повсеместно сходство с другите клонове от индо-европейската група. Следователно логично е да се заключи че именно от там някъде произлиза целия клон, включително тракийския. А не обратно, от траките към снаскрит. Що се отнася до сведенията за това кой на къде отишъл, за богът Дионис се знае че е дошъл в Гърция от Изток или Юг, което е в пълно противоречие с тезите излагани тук.

   Изтриване
  3. Несериозно е да се твърди, че прародината на индоевропейските езици е Индия, това е даже смешно. Дори самите арийци не са от същия произход както местното население на Индия - дравидите.

   Изтриване
 40. Г-н Серафимов,съжалявам,че чак сега пиша отново,има причини за това,с които няма да ви занимавам,но със сигурност сред тях не е
  липсата на интерес към Вашето мнение за мислите,които споделям и въпроса,който задавам!Със съжаление установих,че въпросът
  ми към Вас е останал изцяло неразбран,може би съвсем нормално,след като беше съвсем бегло представен,затова сега ще се
  постарая да бъда по-подробен...Във Вашия отговор на написаното от мен през Януари,Вие изказвате мнение,че е нормално явление
  това,че"руският език"произхожда от...нека засега го наречем древния балкански език,защото корените на"руския народ"са тясно,ако
  не изцяло свързани с"древния балкански народ".Това мнение,макар и от части вярно,е също така и силно подвеждащо.Защо мисля така?
  Съвсем скоро ще стигна до там,но нека започна с нещо,което е с толкова сериозно(бих използвал дори думата фундаментално)значение.
  Траки,Илири,Панонци и т.н. са наименования на части от"древния балкански народ",използвани от други народи!В днешни дни има
  откъслечни спорове,дали става въпрос за един народ или траките например(има се предвид само племената населяващи областта
  Тракия),са съвсем различен народ-появил се по някое време,поживял тук и после изчезнал...За мен няма съмнение,че макар и съставен
  от над 260 племена,макар и с огромни различия във външните белези-цвят на коса,кожа,очи,става въпрос за един народ,споделящ общи
  език,култура и история.Ако се впусна в примери за фактите,изградили моето мнение по този въпрос,смятам,че ще се отклоним и акцента
  ще падне не там,където ми се иска,затова ще спомена само това-по думите на Херодот,траките са най-многобройния народ след индийците.
  Един народ!Народ,който според мен очевидно не включва само племената на територията на област Тракия...Народ,който е нарекъл себе
  си по един единствен начин-българи.Поне доколкото ми е известно...Поради казаното до тук,аз лично изпитвам дискомфорт да наричам
  този народ траки...Толкова по тази тема.

  ОтговорИзтриване
 41. Същата дама,която споменах,е изразила становище,че след Освобождението българският език бил променен,така,че да се доближи до руския...
  Това обаче е становище,коренно противоположно на истината,поне според мен!От Освобождението до средата на Комунистическата Епоха,българският
  език е"осъвременен"и отдалечен от корените си,под силното руско"влияние".Под същото(а и не само)"влияние",българската история е променяна и
  подменяна от"Освобождението",та чак и до днес от редица български(и не само)"капацитети".Започвайки от книгата на пробуждането-История
  славнобългарска,позната и до днес като История славяно-българска и стигайки до това,че ние сме дребен във всяко отношение народ,доприпкал от
  незнайно къде на дръгливите,невзрачни кончета и по някакво чудо създал държава,но бил претопен почти веднага,и генетично,и културно
  (естествено,нали ние сме нямали съществена наша-стремели сме се да приемем чуждата култура)!
  За тези(и още други)неща се замислих,когато видях публикувания от Вас речник,господин Серафимов...И тогава ми хрумна...За да се опитваш да
  отдалечиш някого от нещо и да се надяваш на някакъв успех,то би трябвало да знаеш(познаваш)добре това"нещо"!Иначе би могло да се
  окаже,че"побутваш"дадения(в случая народ),не от,а към...Особено,когато става дума за огромни,столетни,(иска ми се да ги нарека и дано се окажат
  такива)сизифовски усилия!С други думи-хрумна ми,че Русия знае много за нашата история,макар и да крие!Това е и моят въпрос:На Вас минавали ли са
  ви през ума подобни мисли?
  Бих се радвал,да ми отговорите!Също бих се радвал да обсъдя с Вас тази и други идеи,но нека не е тук-не е най-подходящият начин за диалог....
  Надявам се-до скоро!
  С Уважение:Дянко Дянов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В интерес на истината, след Освобождението в езика ни навлизат русизми, но реално, голяма част от тях са старобългарски думи. Все пак, българското влияние върху руския език трае поне 1000 години.

   Правилното име на История Славянобългарска е История СлавЕно-болгарска, има издания от началото на ХХ век, намерете ги, но и прочетете цялата работа на Паисий.

   Славени е алтернативното име на гетите, които са един от основните етнически елементи на българския етнос. Понеже гетите-славени говорят език, който е близък до езика на дедите на поляци, руснаци и др., то и тези хора биват наречени славени, словени, славяни.

   Това е виждането на Ганчо Ценов, това е и моето виждане, до което съм стигнал с проверки и собствени проучвания.

   Дали в Русия определени учени знаят за тракийските корени на народа ни - да, то даже има публикации на тази тема. Потърсете "ПУТИ СОХРАНЕНИЯ ДРЕВНЕБАЛКАНСКОЙ ОБРЯДОВОЙ ТРАДИЦИИ" на авторката Т. Д. Златковская.

   Изтриване
 42. Изглежда отново не зададох въпроса си точно...Нека опитам пак...дано от третия път успея ;)
  Вие лично имате ли усещането,че Русия-Държавата(Империята)-не народа,не отделни учени,не случайно,а като целенасочена държавна политика укрива артефакти,ръкописи,знания за българската история и влияе върху промените в българския език и изграждането на официалната българска история?Подчертавам-не Ви питам,дали разполагате с факти,които доказват това,а дали Вашата интуиция Ви подсказва нещо подобно...Ако не е удобно да отговорите на такъв въпрос тук,за да не възникнат спекулации-бих Ви разбрал...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всяка голяма държава постоянно прави опити да контролира съседите си, а дори и по-далечни държави. Така е било по време на Античността, Средновековието, така е и в ново време. Това се прави по различни начини, някои са почтени, някои не, а други са направо престъпни.

   Дали в Русия има укрити наши важни документи просто няма как да зная. Със сигурност има огромно количество църковни книги, които са изнесени в различни периоди, но дали е изнесен и историческия архив на нашите стари царе не зная.

   Най-вероятно книгите ни засягащи старата ни история са изнесени от хората на император Йоан Цимисхи - този, който с помоща на Калокир организира руско-българската (всъщност украино-българската) война и успява да нанесе страшни поражения на два свои противника - Борис II и Светослав.

   През 971 г. Преслав, там където е архива и библиотеката на царете ни, е завзет от войската на император Цимисхи. Със сигурност тогава цялата неудобна литература е унищожена.

   Тук искам да подчертая нещо - неудобните писания не се изнаясят, те биват унищожавани на място. Враговете на държавата ни са били хитри, те са знаели, че изнесен архив може да се издири от шпиони и да се върне, но това, което е изгорено, няма как да се въстанови.

   В по-късни времена, от края на XIV век до края на XIX век, гръцкото духовество активно търси и изгаря каквато българска литература намери. За това свидетелстват Раковски и Архимандрит Кирил Рилски.

   Каква е ролята на Екатерина Велика и последвалите я императори в унищожаване на наша литература не зная. Във всеки случай, покровителствайки своя сънародник - немецът Август Шльоцер, а и други "учени" ca създадени много заблуди.

   Проучете добре родословното дърва но Екатерина Велика, Шльоцер, Хилфердинг и др. вижте с кого са роднини Романови, опитайте се да разберете защо Николай Романов е като брат близнак на английския крал Джордж V.

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Nicolau_e_Jorge.jpg/800px-Nicolau_e_Jorge.jpg

   https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II

   Ако си свършите работата добре, отговорите ще дойдат от самосебе си и даже ще знаете защо Фердинанд е предложен за княз на България.

   Изтриване
 43. Не съм ги прочел още всичките думи, но още първите при първите двайсет думи ми бяха достатъчни. Половината от тях се ползват в момента в руския език. Защо ли се учудвам? Този материал може ли да стане достояние на всички рускоговорящи народи? Да им се изясни добре какъв език говорят. Но интересното, че при тях се е запазил древния тракийски(български) език, а защо ние не го говорим? Кога, защо и кой ни е променил езика? Все пак ние сме Българите, а не Руснаците. Защо така много са различията в сегашния ни език?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Който е чел Макс Фасмер знае добре, че руският език е силно повлиян от българския, като едва в началото на 19 век се започва изчистването на българизмите...без успех разбира се.

   Нашият език е развит, това е причината за промяната. Изпадането на падежите е започнало още по време на Античността.

   Изтриване
 44. Здравейте. Поздрави за поредния ви труд. Два въпроса - имате ли колеги, приятели които да работят в областта на тракологията и да са на позиции близки до вашите, и вторият - имате ли намерение да издадете книга/речник за тракийския език. Благодаря за вашия неуморен труд и ви пожелавам дълги и ползотварни години по пътя, който вървите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, имам съмишленици, сътруднича си с хора, които ценя много - проф. Асен Чилингиров, Юлия Хаджи Димитрова, Александър Мошев, Андрей Киряков и др.

   Когато работата по речника приключи, най-вероятно ще издам книгата само в електронен вид. Печатането е прекалено скъпо, а и така се достигат твърде малко хора. По-удачно е да се разпространява само в електронен вид.

   Изтриване
  2. Истината Спароток е, че никой не ти купува глупостите на хартиен носител колкото и да са лъскави. Дори и спонсорите ти не успяват да си върнат инвестицията, колкото и наивно да са ти повярвали. Хората в сянка зад теб са заможни, но явно не си успял да ги убедиш на 100%, че са наследници на траките и са ти врътнали кранчето. Доста зачестиха материалите, които изобличават творчеството ти и се наложи да смениш подхода на разпространение в електронен вариант без да се налага да прилагаш извори, но пък налагаш цензура. Та с какво си по различен от казионните учени?

   Изтриване
  3. Да, приятелите ми са богати, а и влиятелни, това притеснява ли те? Една от разликите между мен и казионните учени е това, че тяхната заплата идва от джоба на българския данъкоплатец, а моята заплата аз изкарвам с честен труд, ако не произвеждам стойностни неща, няма да получа и пари.

   Изтриване
  4. Анонимен23 май 2019 г., 9:01

   бок - страна, гибкий - гъвкав и гарний (чете се харний) - хубав се ползват и днес в Украйна, старата Рус/ия/, където са се подвизавали скалвено БъЛГарите

   Изтриване
  5. Анонимен23 май 2019 г., 9:07

   само дет погърчените не верувят дет тия слова са тракийски, казват измисляме си и блок

   Изтриване
 45. Анонимен3 май 2020 г., 22:23

  Благодаря за ценният труд! Речникът готов ли е, може ли да се поръча?

  ОтговорИзтриване
 46. Поздравления за труда!

  Искам да Ви попитам какво мислите за произхода на диалектната дума "ГЕРЕН" и производната от нея "ГЕРАН", тъй като в интернет пространството се намира информация, че също е с тракийски произход - въпросът ми е дали е така?
  *http://www.bis.bg/entry.php?id=140042

  Също така имам питане и относно още една диалектна дума - "БАРА"; както и старото българско име "ДАШО" - възможно ли е да е форма на името "ДАКО"(дали), както "ГЕТО" (гети) - какво мислите?

  Благодаря Ви предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Unknown 19 май 2020 г., 23:17

   Официално геран и герен нямат нищо общо, първата е обявена за гръцка заемка, а втората за турска заемка. Никой не търси връзка с трак. грене, крене-извор...

   Бара е древна дума, гърците са е предавали като пара, в местни названия като Беса-пара, Скапто-пара и т.н.

   Напълно възможно е Гето и Дако да са отражения на древните тракийски етноними гети и даки.

   Изтриване