3.01.2017 г.

ХЕРОСЪТ - ДОБРИЯ БОГ НА НАШИТЕ ДЕДИ


Когато започнах своето проучване на българската история, изобщо не бях предполагал, че около 900 години преди времето на княз Аспарух, на Балканите са властвали хора с име подобно на неговото. Става дума за царете Хар-аспос и Адр-аспос. Тяхна е била цяла Добруджа, включително мястото където се намира Онгъла. Не знаех, че според Йордан, живелия през V век пълководец Аспар, е от рода на гетите, нито пък ми бе известно, че едно от имената на Тракийския Херос е Ут-аспиос.

Върховния бог на траките – Хероса, е познат и под други имена, като Аздул и Светулен, Перкон. Езиковедите сравняват елемента азду с българския глагол яздя, a пък за светул, предлагат прилагателното светъл. Перкон бива сравнявано с името на балтийския бог Перкун, хетския Таркун, а и с това на Перун, но по-важното е, че елемента перк отговаря най-добре на българския глагол перкам-пера, бия, удрям. Перкон означава гръмовержец,  този, който бие с мълния. Това е доста интересно защото просто няма как да е случайност факта, че особените названия на главното божество на траките се обясняват с български думи.


                                 изображение на Хероса - Стоби, Македония
http://users.stlcc.edu/mfuller/stobi/eStobiHorseman55.jpg
http://users.stlcc.edu/mfuller/stobiartifacts.html

Трябва да обърнем внимание и на едно друго име на Хероса. То е засвидетелствано на посветителски надпис от времето на Античността, но не от земите на Тракия, а от друго място. Става дума за Панония – територия обхващаща земи от Унгария, Сърбия, Хърватско. Паметникък е от унгарския град Dunaújváros, който в далечното минало е познат като Intercissa.

                    паметник на Тракийския Херос - Добрат, Панония

Текстът е сравнително кратък - DEo DoBRATl EUTICES SER(vus) DE(dit). Преводът е следния – Робът Евтихий посвети на бог Добрат. Този надпис предизвиква интереса на руските лингвисти Кудрявцев и Трубачов поради особеното име на божеството – Добрат (Добрати е склонената форма).

Добрат  показва прилика с рус. добрый, укр. добрий, срхърв. добар, блг. добър и т.н. Правени са опити името да се сравни с келтската дума dubro-вода (по-точно яма с вода), но както сам Трубачов отбелязва, това сравнение е недостоверно. Друго обаче, световно известният лингвист е пропуснал. Прилагателното добър може да се среща в абсолютно всички езици от славянската езикова група, но това само по себе си не означава нищо.

Нека хвърлим поглед към следните думи: al-всичко, bad-баня, blik-поглед, blind-сляп, dag-ден, dal-долина, dam-бент, dolk-нож, hal-зала, heks-вещица, kam-гребен, mos-мъх. Без да разполагаме с някакъв контекст, ние няма как да определим с точност към кой език те принадлежат. Може да се каже само, че спадат към език, който е от германската езикова група. В този си вид те срещат в датския, но също и в нидерландския.

Ако някоя от тези думи бъде изписана върху даден обект, но ние нямаме сведения къде е намерен този обект, ще си останем само с предположения. В случай обаче, че думите са изписани със скандинавски руни върху обект, който е намерен в Скандинавия, то е повече от ясно, че създадетелят на надписа трябва да се причисли към датския народ. Приликата с нидерландските думи в случая е без значение.

Ето за това трябва да потърсим допълнителни данни, които да позволят да се разбере към точно кой народ принадлежи Евтихий, който е направил посвещение към бог Добрат. На първо място е иконографията на паметника. Тя не може да се сбърка, става дума за изображение на Тракийския Конник, а не за някакво слабо известно божество на конете както предполагат лингвистите.

Ние българите сме народа, който е съхранил най- дълбока почит към Тракийския Херос, приел в ново време образа на Свети Георги. Гергьовден е уважаван дори от българските мюсюлмани и както посочва Евгений Теодоров, празника се сравнява по важност с Байряма- “Древнотракийското Наследство в Българския Фолклор”c.9.

Епитетът Добрат-добър се явава епитет на Хероса, и този епитет има връзка с хора и местни названия от Тракия. Там е засвидетелствано племенно име добери/Δόβηράς-Her.VII.113. Съществува и град Доберос/Δόβηρος (явно селище на доберите), който е споменат от Тукидид -Thuc.II.98-100. Край това място цар Ситалк прави лагер при събиране на войската си преди похода си към Идомене, Гортиния, Аталанта и тн.н.

Съставителите на “Barrington Atlas of Greek and Roman World”,  (E.N.Borza) смятат, че е възможно древния Доберос да е бил на мястото на българския град Банско. Като се има предвид разказа на Тукидид, разположението на Банско, а и близостта на населеното място с Македония и Гърция, то предположението не е никак лишено от логика. Този регион е обитаван от пеоните, към които спадат херодотовите добери.

Разбира се не бива да се разчита само на прилиаката между името на бог Добрат-Хероса и спадащите към пеоните добери. Нужни са ни повече данни, а за наше щастие, такива има и то доста. От голяма важност е сведението, че в далечното минало е съществувало виждането, че пеоните са същия народ както и жителите на Панония (там където е паметника на бог Добратес). Това съобщава Касий Дион, който обаче има различно виждане по въпроса- Cass.Dio 49.36.

Дали по политически причини, или от незнание, но Дион е пропуснал данните на живелия по-рано Апиан, който разказва, че за римляните, панонците, европейските мизи (които Хоматиан нарича българи), а и съседите им спадат към една общност и на тези хора се гледа както на гърците обитаващи различни региони на страната си- App.III.1.6.

Още по-рано Страбон споменава името на панонския цар Бато- Strab.VI.5.3, което е вариант на тракийското лично име  Вαττάκης-W.G.Arkwright“Lycian and  Phrygian  names”, с.59, не бива да забравяме и едно от названията на бог Дионис-ВαταλδεουνοςЯвно Апиан е бил прав да определи панонците като част от тракийските народи. В такъв случай, каменният релеф изобразяващ Хероса и съдържащ епитета Добрат, е съвсем на място.

Не трябва за забравяме и това, че от всички народи, чиито езици спадат към славянската езикова група, ние българите сме тези, който най-рано са споменати в Панония. Историкът Павел Дякон описва сблъсък между българи и лангобарди в Панония, някъде в периода 420-440 година- Hist.Lang. I.XVI. Самата Панония е наречена България от Йоан Зонара, а българите са назовани панонци: “Πανονία  ἡ  Βουλγαρία”, “ Πανόνιοι οἱ Βούλγαροι” - Д.Ангелов, "Образуване на българската народност", с. 374.

Димитър Ангелов обаче счита това свидетелство за объркване поради присъствието на прабългарски елемент в старата провинция Панония (през VI—VII в.), когато там са живели прабългарите на Кубер. Имайки предвид представените по-горе данни, а и това, че още по време на Античността в Панония е съществувал град Volgum/Болгум* то в никакъв случай не можем да говорим за объркване. Дедите ни са обитавали областта, в която е плочата с посвещението на бог Добрат още в незапомнени времена.

Самото име Добрат е образувано както и българските прилагателни богат, сърцат, благат (блажен), не е за пренебрегване и подробността, че съществува българско лично име Добрат.

Това, а и факта, че старите българи са отъждествявани с мизи, пеони и панонци, че при нас култът към Хероса е все още забележително силен и т.н., доказва, че паметникът е създаден не просто от човек с неясен произход, говорещ език от славянската езикова група, а по-скоро от индивид, който трябва да бъде причислен към българския етнос.

Освен епитетите Аздул-яздещ, Светулен-светъл, Перкон-перкащ, удрящ, сега ние разполагаме с още един интересен епитет на Хероса – Добрат-добрият. Планината от информация, показваща, че сме местен народ с история започваща хилядолетия преди основаването на Рим, продължава да расте. В нейната сянка са тези, които отричат истината, но уви – усилията им са обречени на неуспех.

Не след дълго, дори децата ще знаят, че са потомци на Орфей и Залмоксис, на Ситалк и Спартак, на хората, които положиха основите на европейската цивилизация, на хората, които спасиха Европа от чужди агресии няколко пъти, но заплатиха страшна цена за подвига си. Тази цена не се измерва само в безбройните човешки жертви, не по-малко тежко е бремето на лъжите мърсящи името на предците ни. Лъжи, които спомогнаха за разкъсването на народа ни на части. Сега ние не само имаме възможността да спрем процеса на унищожение на етноса ни, но и да си върнем заслужената слава и престиж.


Използвана литература:


1.B.Arpad, AZ U.N. THRAK LOVAS ISTEN PROBLEMAJA, ARBEITEN DES ARCHAEOLOGISCHEN   INSTITUTS DER KON. UNG. FRANZ-JOSEF UNIVERSITAT IN SZEGED (UNGARN) REDIGIERT VON ARPAD  BUDAY, Szeged, 1926, 2;
2.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977;
3.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
4.Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972;
5.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
6.C.Dio, The Roman History, The Reign of Augustus, transl. I.Scott-Kilvert, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1987;
7.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
8.Е.Теодоров, Древнотракийското Наследство в Българския Фолклор, Изд. Наука и Просвета, София, 1972;
9.Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, 1971;
10.W.G.Arkwright, Lycian and Phrygian names, The Journal of Hellenic Studies, Voll. XXXVIII, (1918), The Society for the Promotion of the Hellenic Studies, MACMILLAN AND CO., Ltd, St.Martin.s Street, London, MDCCCXVIII;
11.Й.Заимов, Български Именник, Второ фототипно издание, БАН, София, 1994;
12.О.Н.Трубачев, Языкознание и этногенез славян, Вопросы языкознания, № 4, Москва, 1985; 


редполага се, че  Volgum/Болгум е днешното унгарско селище SFenekpuszta -“Barrington Atlas  of  the  Greek  and Roman Worldmap 20, PKosM. Šašel Kos.62 коментара:

 1. Може ли повече информация за градът Volgum/Болгум?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Volgum RL S Fenékpuszta HUN

   http://press.princeton.edu/B_ATLAS/BATL020_.pdf


   Not only the road network, but also the
   reconstruction of settlements show a diverse picture,
   for instance a possible Roman town (muncipium)
   Valcum/Volgum (see Tóth 1986);

   http://proceedings.caaconference.org/files/2008/CD08_Bodocs_CAA2008.pdf


   Belgitum? Volgum

   http://www.academia.edu/5577167/Territoria_pagi_and_vici_in_Pannonia

   Изтриване
 2. Честита Нова Година.
  Нека тя да донесе на всички ни повече здраве, благоденствие и радост.
  Във връзка с написаното за бог Добрат и доберите разположени в района на град Банско, обръщам внимание, че в непосредствена близост се намира село Добринище и предвид близкия звуков състав името може би произлиза от горните две думи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За много години!!! Зная за Добринище, но не ми е известно, когато е основано селището. Не и изключено Добринище да е стария Доберос.

   Изтриване
  2. Село Добърско е близо до Разлог. То също има интересна история.

   Изтриване
 3. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
 4. Осмукани от пръсти, болна фантазия на заблуден тракедонист, нищо повече, нищо по малко. Къде другаде го има записан тоя бог бе спароток, защо водиш балъците за носа, макар да знаеш, че българската прародина е в Кавказ? Там наите деди са завършили етногенезис а си, там, не в шибаната Тракия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вярно е, че бог Добрат не е споменат на никое друго място, но ние не разполагаме с всички паметници от древността. Повечето са унищожени отдавна, някои са скрити в трезори, а други са описани, но научните работи не са получили нужната популяризация.

   Не мога да разбера каква е тази неприязън към Тракия. Защо е нужен този тон?

   Дедите ни не са се оформили като народ в Кавказ, дори няма индикации за това. Генетичните проучвания показаха, че сме твърде далеч от кавказките народи. Освен това, ако народът ни се бе оформил в Кавказ, то словестното ни богаство щеше да е наситено с думи принадлежащи на кавказките езици, а това не е така.

   Когато фактите говорят...:)

   Изтриване
  2. Дори и нашата родина да е Кавказ.Факта ,че нашите деди са дошли в тракийските земи и са останали тук,означава ,че за тях тази земя има стойност.Дори ида е вярна тезата за Кавказ,плюенето на Тракия е един вид плюене по нашите деди.

   Изтриване
  3. Ако тезата за кавказката прародина бе вярна, аз щях да я приема без проблем. Неразумно е истината да се премълчава във века на информацията, просто няма смисъл.

   Тези, които плюят по Тракия, правят това от безсилие, от липса на аргументи, с които да подкрепят твърденията си. Ядосва се този, който знае, че не е прав и, че е изобличен.

   Просто съм удивен на хората, които определят Кавказ като прародина на българския народ. Не осъзнават ли, че надуват балон, който лесно ще се спука?

   Изтриване
  4. Най-яростните плюнки хвърчат, когато са добре заплатени от чужди интереси!!!

   Изтриване
 5. Здравей, Павел ! Много интересна статия - много важна находка, която определено спада към по - малобройната група на откритите артефакти с Хероса, при чиято иконография конникът поднася дарове към Богинята - Майка. Единствено разветия плащ навява на мисълта за движение, конят е необичайно спокоен, сякаш притихнал непосредствено преди извършване на ритуала. Мисля, че при тълкувание на посветителския надпис трябва да обърнем внимание на детайлите и цялостната идея, заложена в изображението; текстът е неделима част от композицията. Много ми допаднаха всички аргументи, които си открил - данните за общността / нашите предци, езиковите съпоставки и местонахождението на древния град Доберос. Поздравления !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, паметникът е интересен и макар още през 1926 г. да е определен като обект от култа към Тракийския конник, в последствие това се "забравя".

   "Забравено" е и това, че в Панония има още много други интересни паметници свързани с вярата в Хероса. Храмове не са открити, но за сметка на това са намерени много оброчни плочки и то с оригинална иконография.

   Изтриване
 6. Благодаря, Павел ! Безспорно в Панония са живели наши общности / древни преселници от Балканите: и поради тези артефакти и данни от Античността сега се сещам за мисията на Светите братя при нашите сънародници през Ранното Средновековие, за следите от нашия език и литература и обреди по тези места. Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно панонските българи са били най-застрашени от асимилация и това е причината Светите братя да започнат своето дело там, а не на наша територия. Макар да отвоюват правото народа ни да ползва своя писменост, Кирил и Методий не успяват да променят съдбата на панонските ни братя. Трудно е да се спечелят две битки със злото.

   Изтриване
 7. За много години! Живи и здрави!
  Въпросът ми е дали има сведения, че нашите предци са вярвали, че освен добър бог има и лош, нещо като сатана?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Дойчев, за много години!!!

   Да, има сведения, че дедите ни са имали понятия като бял бог и черен бог. Има сведения за Балей, но и има и сведения за Керсула, Аксио-керсос. По принцип, самата идея за рай и ад е позната на траките, това показва, че християнството не е наложило кой знае колко различни вярвания. Точно близостта на тракийската религия с ранното християнство е спомонгнало то да пусне корени в Европа първо при дедите ни.

   Изтриване
  2. Уважаеми г-н Дойчев,

   От блога Ви зная като мислеща личност. Отговорете си сам на въпроса, като си припомните зверската ярост, с която пияните вакханки на „добрия“ Дионис разкъсват „лошия“ Орфей, който тъжи с арфата си за смъртта на жена си. Колкото до Бал(Ваал) – намерете в интернет многобройните изображения на този бог и сам си направете изводите.

   Изтриване
  3. Анонимни господине, освен легендата за разкъсването на Орфей от поклонничките на Дионис, има и друга легенда, която е разказана от Алкидамант. В тази легенда, не менадите убиват Орфей, а Зевс със своята гръмотевица.

   Изтриване
  4. Естественно.че Зевс трябва да го срази с гръмотевица,как така някакъв чужденец-варварин ще има такъв талант и слава и т.н.Древногръцката философия учи,че варварите са втора ръка хора,нещо като роби,на гърба на които се живее(след като се вземе за свое всичко тяхно,включително и боговете им)."Великият" Аристотел така учи.А пък Алкидамант е казвал.че никой не се ражда роб,природата не произвежда роби и правилно е определил кой е убиецът на Орфей.

   Изтриване
  5. @Варварите никога не могат да бъдат приятели на елините!" [Euripid., Hec., 1199-1201]

   Изтриване
  6. Иронията е, че дошлите от Африка данайци, нарекли другите народи варвари, не успяват да запазят собственото си име, а се кичат с имената на другите народи.

   Данайците са си присвоили името елини, но то по право принадлежи на трако-пеласгийското племе сели. След дълги векове, след като са прегазени като валяк от римляните, данайците започват да се самоопределят като ромеи-римляни, а елини става презрително название. След края на Източната Римска Империя, чак през 19 век, данайчетата пак приемат името елини, за да се възползват от престижа на хора с по-висока култура.

   Изтриване
 8. Уважаеми господин Серафимов, защо робът Евтихий, посвещава творбата си на тракийският Херос, а надписът е с латински букви. Къде са глаголическите, къде са линеарите. Бързо са забравени! Имало ли е роби в по тези земи и от кого са поробени? Какъв е произходът на робите?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Названията латинска азбука, гръцка азбука са изкуствени, наложени политически причини. Нито старите латини, нито старите гърци са изобретявали азбука. Латините са получили азбуката си от пеласгите, които са дали азбука, а и култура на гърците:

   " ex quo apparet aeternus litterarum usus. in Latium eas attulerunt Pelasgi." - Plin.VII.193

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/7*.html

   Нито един гръц, данаец, не е изобретявал азбуката, това са направили траките. За Орфей се твърди, че е изобретател на буквите:

   "I.M. Linforth first proposes this thesis by citing an epigram ascribed to a fourth-century sophist, Alcidamas. The epigram retells the Orpheus myth with atwist. Instead of the Thracian women ripping him to shreds, the passage says the Thracians buried Orpheus after Zeus killed him with a thunderbolt because of the
   unheard-of doctrines he preached. It also credits Orpheus — who is not identified as Thracian — with teaching Hercules and discovering the art of writing."

   https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/The%20Debate%20on%20Thrace%20-%20How%20New%20Discoveries%20and%20Balkan%20Politics%20Are%20Changing%20Bulgaria's%20Understanding%20of%20its%20Ancient%20Past.pdf

   Що се касае до робите и поробването, ще спомена следното. През II век преди Христа Гърция е прегазена от римляните и от този период, гърците са роби на римляните, не случайно възвиква презрителното название Graeculus. От друга страна, на Рим са нужни около 270 години, за да покори южните и част от северните траки, само част. Независимите траки извоюват свободата на братята си по мъжки, с меч в ръката, нещо, което гърците не могат защото по сведения на Прокопий, гърците са страхливи и негодни за военна служба:

   "Прокопий е различавал също така ясно траки от гърци. За последните, които той нарича Γραικοί, съобщава, че били страхливи и негодни за военна служба."

   http://www.promacedonia.org/vblit/vb_8.htm

   Това, че са страхливи, се казва по-рано от Тит Ливий: "Ето, македонци, траки и илири – все силни и войнствени народи, докато сирийците и азиатските гърци са най-долният човешки род, годни само за слугуване". (T.Livy, History of Rome from its foundation, XXXVI-17).

   Траките също са служели на Рим и поради своята сила и мъжественост, са били предпочитани в преторианската гвардия, която е охранявала императорите, били са желани и като гладиатори, легионери, главнокомандващи легионите.

   Изтриване
  2. Къде са линеарите и глаголическите букви, трябва да попитате представителите на данайското племе. Дори и в ново време, те са пропити с омраза към хората, които са им дали култура и с фанатизъм унищожават писмените паметици - на хартия, пергамент и камък.

   Асеневия надпис. Първа публикация за неговото съществуване е през 1706 година, когато френския пътешественик Пол Люкас преминава през укрепеното място и копира в дневниците си надписа. Той пише: „За да открия нещо, аз се разходих на половин час от Стенемак, дето имало, казаха ми, развалини. Те са върху едно малко възвишение: аз ги разгледах и ми се сториха като остатък от една значителна крепост. Наблизо има и една хубава църква, посветена на света Богородица и свети Георги. На другата страна намерих върху една скала надпис, повечето букви от който ми се сториха от един нов и особен вид. Местните жители имат наивността да вярват, че този надпис съдържа тайната на философския камък. Когато ме видяха, че го копирам, намериха се много, които ми искаха да ги науча да правят злато...”

   През 1864 г. Асеновият надпис се появява отново, този път в страниците на в. „Гайда”, по-късно надписът е обнародван от вестник „Македония”, а през 1881 г. се появява и в пловдивския в. „Марица”.

   На камъка е издълбан текста „В лето 6739 (1231) индикт четвърти от бога въздигнатий цар Асен на българи, гърци и други страни постави Алекси Севаста и изгради този град”

   Унищожаването на този надпис е през 1883 година (след близо 700 години),

   когато начело с тогавашния кмет на града Атанас Епитропу група от гъркомани, виждайки заплаха от текста, го изсичат до заличаване.

   http://skribezium.blog.bg/turizam/2010/05/29/110-godini-ot-vyzstanoviavaneto-na-aseneviia-nadpis-na-aseno.553381?reply=2010159

   Изтриване
 9. Благодаря за подробните обяснения господин Серафимов. Предполагам, че дори и днес, ако кажем, че имаме данни, че писмеността е на пеласгите, не само страните от Еврейския съюз, но и наши сънародници ще кажат, че това са измислици. Какво би станало, ако народите, пишещи с латински букви узнаят истинският съставител на тяхното писмо. Особено онези евреи, англичаните, които неглижират всички останали. Мисля, че трябва твърдо да отстояваме тези данни и да ги обнародваме постоянно, във всички възможни средства за осведомяване. Да създадем атмосфера на отхвърляне за предателите на българския народ. За родината, ура.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпросът е кои са „предателите“ и кой е „народът“.
   Скоро останах обезкуражен от съобщението, че най-често даваните имена на новородени в България през 2016 год. били „Александър“ и „Виктория“. Може ли да ми обясните към коя от двете групи спадат родителите на тези деца?!
   Сещате ли се за баснята, в която дърветата в тракийските гори се оплакали на Зевс, че брадвите много безжалостно ги секат. Зевс им отговорил: „Вместо да се оплаквате – засрамете се, защото виждате ли колко от вашите братя служат за дръжки на тези брадви!“
   И така, повече самочувствие ли трябва на този народ, който кръщава децата си с такива гръмки имена?... Или едно по-голямо огледало!...

   Изтриване
  2. Народът, който и да е той е маниполируем. Било чрез религия, било чрез директен натиск, или чрез средствата за осведомяване. Вижте в "демократичната вълна" как в средствата за осведомяване се "пробутват" еврейски думи, наричам ги еврейски, защото основно са английски, а англичаните са евреи. Обработката например от небългарската "национална телевизия" БТВ е една от най-рафинираните. Но в статистиката не е посочена народността на децата на които са дадени тези имена. Не мислете, че името Георги, което преди това е водело в класацията е българско. Изконните български имена са изчезнали, останали са религиозните, които масата, включително и блогъра Серафимов, приемат за български. Вие сте абсолютно прав, българите служим на чужда кауза, а отгоре на всичко не си признаваме, а обвиняваме тези, които ни казват истината. Да, ние сме отсечените дръжки, безгласни и в даден момент оказали се ненужни. Каква е тази толерантност към инородци, всякакви семити и негри. Ако включим и хомосексуалистите става още по-тежко. За съжаление, тези нюанси се прокрадват и в някои блогове, да ги наречем народняшки. Трябва много критично да преразгледаме поне тази история, която я описват в учебниците. Добре, толерантност, но когато заплашва суверенитета и народността на държавата, това не важи. Първо интереса на българите и българския народ, в който не включвам цигани, турци, евреи, арменци, араби, негри и....помаци. Помаците, за толкова години след освобождението, не са показали причастност към България. Другото е "нация" в политическо разбиране. А предателите са тези интелектуалци, които служат на чуждите интереси. За Родината.

   Изтриване
  3. Последно време е! Всички новоизобретени човешки „ценности“ са точно обратното на Божиите заповеди и тези манипулации се разпространяват не без участието на „великата блудница“. Но не гледайте само в блудницата, защото нея има Кой да я осъди. Гледайте на себе си, понеже отговорността на всеки е индивидуална!

   Изтриване
  4. Тази кратка реплика ме изпълни с дълбока благодарност и изобилна вътрешна радост! Подобно на чувството, което изпитах като видях при какво обстоятелство пишеш, че би посетил отново Добринище!
   Моля се Святият Дух да те води в пътя, който си поел!

   Изтриване
  5. Дано наистина успея да остана на правия път. Всеки от нас има някаква задача на този свят и единствения начин човек да остане верен на себе си, е като следва своето предназначение.

   Поздрави!

   Изтриване
  6. Мисля, че ще успееш, ако останеш верен на себе си, защото тестото ти е такова.
   Бях ти препоръчал да прочетеш книгата на изтъкнатия американски неврохирург Ибън Алекзандър – „Доказателство за рая“, но може би не си го сторил поради липса на време. Той е изоставено дете и чак в зряла възраст преживява тежка криза по този повод. Изпада в клинична смърт за една седмица и духът му за това време посещава селения от друго измерение, където получава следните внушения:
   1. „Ти си обичан и ценен.“
   2. „Не се страхувай от нищо.“
   3. „Каквото и да сториш, няма да сгрешиш.“

   Трябва да призная, че само последното малко ме озадачи и дълго мислих върху него. Постепенно изникна в съзнанието ми версията за някаква предопределеност. Чул ли си библейското: „Якова възлюбих, а Исава намразих“, изречено от Бога още преди раждането на близнаците?
   И така, изглежда всеки човек си има своето „предназначение“, както казваш и ако го следва неотклонно, действията му са в хармония с волята на Този, който следи за всичко. Но мисля, че по-честичко би трябвал да благодарим на Този, който ни обича, пази и се грижи за успеха на Своето Собствено предопределение.
   От друга страна признавам, че хора като тебе са пример за подражание за много такива като мен...

   Изтриване
 10. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0

  Добротица. .

  DEo DoBRATl EUTICES SER(vus) DE(dit). Преводът е следния – Робът Евтихий посвети на бог Добрат.

  Този надпис на северозападен език ми звучи като

  Де о Добротица от Евтихии серда.
  Където за Добротица Евтихии серда направи.

  ОтговорИзтриване
 11. За много години и живи и здрави,Павле.
  Мястото е Добринище,хероса е св.Георги....Азбуки много...Но езика е един-БЪЛГАРСКИ!!!...
  Преди горе-долу 3000 години,който и да е бял човек родил се на тази земя е имал един матерен език - Български.
  Поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За много години земляк!!! Добринище, ако е рекъл Господ, ще отида да го посетя още вденъж след няколко месеца.

   Изтриване
 12. Робът Евтихий посвети на бог Добрат. ...? Съгласявате ли се с този превод? Защото да е роб Евтихий, а не просто слуга(роб) на Бог Добрат?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Раб Божи е Servus Dei, тази форма не присъства на камъка, но в интерес на истината SER.не е задължително да е servus-слуга, роб. SER може да идва от Servillius, все пак съществуват имена като Квинт Сервилий Цепион, Гай Сервилий Главция.

   Изтриване
  2. Ser De в края на надписа не е ли съкратено от Servus Dei? Като се разгледа по-подробно надписът прави впечатление,че буквата I в DobratI може и да не е I ,а може да е и Р или R,има доста място до следващата буква Е от EUTICES и т.н.

   Изтриване
  3. Последното DE бива тълкувано като част от DEDIT, а и самото посвещение започва с Deo.

   Изтриване
 13. Павка,
  току що прелистих новия брой на сп. 8. Е големи глупости си написал! И пак натаманяваш както ти е удобно и както ти виждаш нещата!
  Поздрави и за много години,
  твой приятел верен - весел Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Обясни ти как виждаш нещата и вземи се регистрирай, че пак ще те подемат шегаджите :)

   Изтриване
 14. Здравейте,

  Не е пряко по темата и може би сте го чели, но искам да го покажа, защото потвърждава старите източници, които г-н Павел Серафимов ни цитира за разпръскването на балканското население по света. Тъй като събитието е станало в периода 1500 - 500 години пр. Хр., то спокойно може да се каже, че преселниците са от таракийски или илирийски племена.

  Поздрави,
  АКК

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. През IV век в римското Светоописание се казва, че Тракия е неизчерпаем източник на способни войници. Днес можем да кажем, че страната ни е била неизчерпаем източник на цивилизатори - хора, които са променили коренно живота на цели народи в Европа, Азия, а дори и в Северна Арика.

   Изтриване
 15. Според мен най добрият превод е: На Добрия БОГ, Евтихий положи дар.

  ОтговорИзтриване
 16. Преди всичко искам да изкажа възхищението си от това което правите! От труда, който полагате и таланта, с който пишете. Убедена съм, че имате голяма заслуга за познаването на българите на техните корени и осъзнаването им като достойни хора. Има обаче нещо, в което мисля, че бъркате и то е отношението Ви към християнството. Разбирам, че тук не е място за религиозни спорове и няма да влизам в такъв. Ще се спра само на историческата истина. В коментара си от 04.01. пишете:"... християнството не е наложило кой знае колко различни вярвания. Точно близостта на тракийската религия с ранното християнство е спомонгнало то да пусне корени в Европа първо при дедите ни." И на други места в публикациите си изказвате подобни тези. Например, срещала съм в стария Ви блог сравнение на Орфей с Господ Исус Христос и твърдение, че те са почти равни. Подобно както и тук сега казвате, че "християнството не е наложило кой знае колко различни вярвания". Дори съм срещала в писанията Ви твърдението, че един от Отците на църквата - Климент Александрийски бил казал, че " Христос е вторият Орфей". Уверявам Ви, че това е нагла манипулация! Климент Александрийски никога не е твърдял подобно нещо , точно обратното - сравнението, което прави между Орфей и Христос е в противопоставянето им, в пълната противоположност на "новата песен на Логоса" спрямо Орфей. Можете да се убедите, че казвам истината ако прочетете сам прозведенията на Климент. Препоръчвам Ви християнския сайт" credo- вярвам"http://www.credo-christiansite.com/, където е публикувана част от 1-ва глава на "Увещание към езичниците". Там също така е публикувана и статия "Заблудата тракийска църква", в която се разглеждат вяврванията на една българска секта, според които орфизмът бил дори всъщност истинското християнство. Мисля, че всеки българин, който обича родината си, би се радвал нещо такова да е вярно, но истината е, че не е! И също така мисля, че всеки българин, който обича родината си, дори и да не е вярващ християнин, би следвало да се отнася с уважение към християнската вяра и църква, с благодарност към заслугите им към нашия народ и да не позволява тази вяра да бъде унижавана с лъжи! С уважение към Вас от мен: Сияна

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За така наречената Тракийска църква съм съгласен, това си е секта и нищо повече.

   До известна степен имате право и за Климент Александрийски, в една своя работа той нарича Орфей магьосник, трябва обаче да проверя всички писания защото в древността се е случвало един и същи автор да казва както положителни, така и отрицателни неща за определен човек.

   Изтриване
  2. Скъпа Сияна,

   Отдавам Ви пълно право, но не одобрявам прекалено строгата Ви присъда над Павел. Той също е човек, перфектен в своята област, но допуснете, че би имал малко нужда от помощ, за да се добере най-вече чрез личен опит до абсолютната истина. Ако досега не сте забелязали, Павел постепенно израства и в тази насока, защото е предопределен за това. Не смейте да го убивате с Вашата строгост. По-интелигентните хора по-трудно приемат Господа, но имам усещането, че за Павел това вече не е проблем. Въпросът е какво да правим с болшинството от нашите сънародници, които отхвърлят вярата, уповавайки на своята интелигентност. Считам, че един Бог може да ни посочи верния път в тази насока. Не е ли той – любов и смирение?...
   Д.Д.„Орфей“

   Изтриване
 17. Сещам се за 2 думи употребявани в езика ни.
  Сервилничи - поддържа , прекланя се пред някого, доброволно
  Сервитьор - обслужващ ,срещу заплащане
  И двете са далеч от думата роб.

  ОтговорИзтриване
 18. СИЯЙНА , за предхристиянската ни църква четете Чилингиров !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма такава -ако имате предвид християнска църква. Преди християнството, преди идването в плът на Божия Син е имало само пророчества за Него - не църква. Пророчества в Стария Завет за това че ще дойде Христос, около 300 на брой, които са се изпълнили буквално и са били главното доказателство за това кой всъщност е Исус.
   Д. Милев, за църквата четете Библията!

   Изтриване
  2. Точно така, Сияна, истината е само една и не може да се съгласи с никакво разводняване на нещата!

   Изтриване
 19. Ду́ло – предния край, изходния отвор на ствола на огнестрелното оръжие...
  От там се разпръскват сачми или излита куршум и на където е насочено ДУЛО-то - там са пораженията, там е целта...
  Защо се използва точно тази думичка ДУЛО - винаги съм се питал и съм правил асоциации със сачми/стрели/ и синовете на Кубрат, които се разпръсват по земите на Стара Велика България по някаква причина/с някаква задача или ЦЕЛ/, но със заръката - да бъдат ЕДИННИ...
  Поздравления за това, което правите - има толкова много умишлено прикривана и изопачавана информация от истинската ИСТОРИЯ - тя не е нито българска, нито гръцка и т.н - Тя е просто ИСТОРИЯ - какво е било преди много години...Но "няма скрито, което да не стане явно...
  Желая Ви успех, Павеле!

  ОтговорИзтриване
 20. Г-н Серафимов, в подкрепа на статията Ви, че св. Георги е наследил почитта на българите към тракийския Херос, е една икона. Открита е през 1928 г. в църква в Созопол, изложена е в музея на Светия Синод.Това е така наречената Созополска икона и нейната иконография повтаря дословно тази на поне половината от откритите до сега 5 000 оброчни плочи с тракийския конник.
  Иконата представлява живопис върху дървен барелеф. Изваяни и изобразени са св. Георги и св. Димитър, един до друг, на коне, обърнати надясно, с развети плащове. Св. Георги пронизва с копие звяр / диво животно/което не прилича и най-бегло на змей, зад седлото има лък, на бедрото му - колчан със стрели. В дясната част на иконата, пред коня на св. Димитър, има дърво с характерната за някои от тракийските оброчни плочи с Хероса шишарковидна корона, около дървото е увита змия.
  Изследователите датират иконата в периода от 10 до 14 век / иконата е с размери около 20х20 см, с широка плоска дървена рамка, върху която с изключително рядката техника енкаустика са изработени релефни растителни орнаменти. Отвън е втора, по-късно монтирана рамка с житийни сцени, която е датирана от 14 до 16 век.
  Ако точна е датировката 10 век, тогава това е най-старата рисувана икона в България и заедно с това това е веществено доказателство, че поне до 10 век в България се изработват икони, чиято иконография копира в детайли тази на каменните барелефи с тракийския конник ! Ако са прави тези, които посочват 14 век - това е още по смайващо! Тъй като официалната "наука" история твърди, че тракийските оброчни плочи се изработват само до 4 век, созополската икона удължава с 1 000 /хиляда !/ години преклонението към Хероса в образа на св. Георги!
  Хероса не е забравен и до днес, той продължава да е почитан от българите,но това се крие и за него не се говори. Снимка от статия на Л. Цонев, който проучва долмените в България, показва вътрешността на църква в странджанско село, в стената е вградена каменна плоча 1х1м с барелеф на тракийския конник, пред него на масата са подредени икони на св. Георги.
  Ето я отново НЕПРЕКЪСНАТОСТТА на нашите корени - повече от 2 000 години българския народ почита едно и също божество, приело по-късно образа на светец !

  ОтговорИзтриване
 21. Тези така наречени оброчни плочки всъщност са датировки на владетелите ни, които са обожествявани като синове на Слънцето. Те са били най-добрите във всяко отношение и за това са били избирани за владетели, А НЕ ПО НАСЛЕДСТВО!!!
  http://balkan1.blog.bg/politika/2011/10/14/quot-trakiiski-quot-konnici.834821

  ОтговорИзтриване
 22. Град Доберос, разположен в района на днешно Банско, вероятно е самото Добринище. Това име в района има и друго проявление - село Добърско.

  ОтговорИзтриване
 23. Heros - Херос - Герос (герой) - Гергос - Георгиус - Георги са видоизменено или възпроизведено диалекно името на бог ХЕРОС. Имена като Гера, Герга и Гергана са синоними на ХЕРА.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всъщност Хера е записана ηρα (Ηρα), а със същата Ита и синът й - Αρη(ς). Дефакто, ирА е Ари. Арис е Сира - Сура. Те съответсват на Ари-нна и Ярис при несилите (хети). Богинята МАЙКА СЛЪНЦЕ с дете в скута. Познайте от първия път, кое е детето, което държи? 😄 Освен това (Х)ера, (Х)еро(с), (Х)рисо, (Х)еленик, старогръцкото Х е национален данайски специалитет от незапомнени времен. Също, (Х)еброс (Ребро) - (Х)ребет (Ръбест), (Х)има (Зима), (Х)оре-ви (ора-оро - хора - хоро). Няма в гръцкия Георги. Има - Йорго, тоест - гЙорго, Горго, Горо, Гора. На български се пише Георги, наложено гЕорги от данайците, но се изговаря - Гьорги, Ьорги - Йорго. 😉

   Нещо друго Хера, или Ηρα (Ира - Ари - Аръ), съответства на божеството Диа(с) - Дин - Ден (Зевс - Звез-да). Хера и Зевс, едно и също божество. Това е едно и също божество - Сура (Слънцето), което Арис, или Ярис - обърнато съотвества на Сира, Сиря - Сура - Суря. Сура в родопския диалект е... плъзгане, пързаляне, триене, но и Сура -Сурка - Свирка. Сура е съответствие на Зевс (Звез-да), слънчевият с колесница, или по-късно познат като св. Илия, Лея - Лъч с колесница. Илио - Лия (Лея) - сЛЪнце. С представка И-лия, като О и А. 😀

   Както и да го въртят гърчолята, Аристо - прекрасно, и Хари - услуга, няма нищо общо с нашето Аръ, Арък, Арен, Лъче-(З)арен, (З)аран, (З)аря, Ура и т. н. 😉👌

   Изтриване
 24. Сега пък степни иранци?

  ОтговорИзтриване