28.12.2016 г.

УКРИТИТЕ ТРАКИЙСКИ ИМЕНА И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА ИСТОРИЯТА НИ


За войствения тракийски цар Терес са чували мнозина. Известни са също неговия наследник Ситалк и властвалите в по-късни времета Спарадок, Севт, Котис. Дори тези, които не са се задълбочили в изучаването на старата история, знаят за Резос, Телеф, а и за мъдреца Залмоксис, музиканта Орфей. Имената на тези хора се добре познати и макар да са от интерес за нас, съществуват други имена, чието значение за разрешаване на определени загадки от далечното минало, е доста по-голямо.Става дума за двусъставните тракийски имена. Такива по принцип се срещат при доста народи. За галите са типични Сегомар, Нертомар, Лугорикс, на съседите ни гърците принадлежат Софокъл, Ификрат, Аристофан, а пък старите германи, по-точно франките се ползват Сигиберт, Меровех, Хилдерих.

Разбира се ние не правим изключение. Често срещани при българите са имена като Добро-слав, Светло-зар, Божи-дар, Радо-люб, а в миналото са ползвани Рати-бор, Вито-рад, Вели-гост, Без-мер. За всички тях обаче се смята, че са се появили на Балканите след VI-VII век.

Понеже твърде малко хора са имали достъп до специализирана литература, почти никой, чиято професия не го е налагала, не се е интересувал дали  варианти на особените български двусъставни имена са ползвани на юг от Дунава по време на Античността.

В началото на своите проучвания не знаех за тракийските имена Имарад, Барзимер, Пюрмер(ул), Етизар, Котудар, Делопт, Мукабор, Сургаст, Дисло(в)иас. По-късно, не само разбрах, че над 700 тракийски лични имена присъстват в българската именна система, но се натъкнах и на двусъставните тракийски имена, които са изградени по същия начин както и българските.

Имарад е синът на Евмолп- човекът въвел Елевзинските мистерии в Атина още преди Троянската Война. Частицата рад се превежда като радь-радост, тя участва в доста наши двусъставни имена: Божерад, Домарад, Десирад, Житорад, Милорад, Светорад, Хотирад и др. Имена с частица - рад, притежаваща значение радост, се срещат и в стара Индия, свидетелство за това са Шрирада, Радавалаб, Радхарани, Радика и др.

Етизар и Велизар са други интересни имена. Второто принадлежи на тракиец, който не просто стига до чин генерал в римската армия, но е обявен и за най-способния военоначалник на Късната Античност. Велизар се ползва дори и днес, много са  другите подобни на него: Златозар, Лъчезар, Светозар, Славозар, Слънчезар, Среброзар, Цветизар. Частицата зар притежава значение сияние, зора, зарево.

В древните тракийски имена Барзимер и Пюрмерул срещаме наставката –мер, която отговаря на стблг. мѣръ-велик. Тя присъства в името на княз Безмер, а и в други като Будимер, Витомер, Владимер, Гневомер, Домамер, Ездимер, Станимер. Частицата мер се среща и в староиндийския топоним Меру – свещена планината на тракийския бог Дионис.


Преди доста време, в работа на Ганчо Ценов срещнах твърдението, че древното име Боготар притежава значение Богодар, Божидар и това ме озадачи, най-вече поради това, че не бях срещал двусъставни тракийски имена завършващи на –дар. Когато напреднах с проучванията си, разбрах че тълкуването на проф. Ценов е правилно.

Понеже гърците са говорили език твърде различен от нашия, те са често за заменяли б с п, а и т с д. Теонимът Сбелсурт е документиран и като Сбелсурд, в такъв случай не бива да се учудваме, че частицата – дар е предавана като тар  и реално Котютар, Диитар са  Котюдар, Диидар и т.н.  Подобни се срещат днес: Божидар, Войдар, Живодар, Миродар, Скъпидар.

Когато учените тълкуват името на княз Гостун, те споменават документираното  в надписи от Черноморските степи Гастис, но не уточняват, че то е тракийско. Частицата - гаст се среща в изсеченото върху камък още през VIII век пр. Христа тракийско име Сургаст (регистрационният номер на надписа е Dd-102). Днес имена с частица - гаст са рядкост, но в миналото са ползвани из цяла България – Болегост, Велгост, Воигост, Доброгост, Домагост, Радогост, Скорогост.

Ние имаме доста имена съдържащи частица - люб: Боголюб, Братолюб, Годолюб, Житолюб, Миролюб, Правдолюб, Славолюб, Трудолюб, Яролюб. Имена с такава постройка не са се появили на Балканите след прословутата 681-ва година, такива се срещат и при траките. Доказателство е името Делоптес – възлюбен от богинята (Бендида). Този тип постройка на име е много древен, среща се в далечната Индия, за това свидетелства Radha-vallabh-възлюбен от богинята Рада.

Със сигурност за доста хора ще е изненада да разберат, че траките ползват имена, в които присъства частица -слав, слов. Още през IV век пр. Христа обаче, такова име е гравирано върху един от съдовете на Рогозенското съкровище. Подлагайки на анализ името Δισλοιας, акад. Владимир Георгиев заключава, че то има по-стар вариант Δισλο(β)ιας/Дисловиас. Eлементът -σλο(β) се обяснява със славити, словѫ-славя, прославям. Лариса Бонфанте превежда Дисловиас като Богослав.

Коренът слав/слов присъства и в други тракийски имена. В началото на II век в земите на гетите е документирано името Sclaietis C.I.L. III C VI. Понеже в старолатинския няма звукова комбинация СЛ/SL, то в чужди думи с такава комбинация бива вмъкнато С или Т, както личи от древното записване на името на река Висла – Viscla, VistlaВ случая интересното е това, че отново, подобни имена се срещат дори в Индия и са споменати в епоса “Махабхарата”. Става дума за Буришравас/Буришлавас, то отговаря точно на нашето име Борислав.

Дълго време съм се опитвал да намеря значението на частицата - бор, която присъства в голям брой тракийски имена. Търсенето ми приключи преди около десет години, когато попаднах на работата на проф. Асен Чилингиров “Готи и Гети”. B нея намерих важна информация, по-точно тълкуването на - бор като идващо от боря се. Мукабор, Кетрибор, Пюробор и др. вече не бяха странни, екзотични имена, защото при нас българите се срещат Болебор, Вишебор, Властибор, Войбор, Всебор, Лютобор, Радобор, Чедобор.

Понеже в историята на поп Йовчо от Трявна, дакийският цар Декебал е причислен към старите владетели на дедите ни, търсех усилено български имена завършващи на -бал. Такива не успях да намеря, но благодарение на работите на езиковеда акад. Владимир Георгиев, разбрах, че -бал може да се изтълкува със стблг. болии-по-голям, т.е. бол(ии) е развитият вариант на -бал.Тази частица присъства в български имена като Болян, Болебор, Болегост, Болислав. Интересен паралел представляват и староиндийските Прабала, Бурибала, Атибала.

От надпис намерен в Дакия знаем за Скорило – бащата на цар Декебал. Скорило не е нищо друго освен предаването на българското име Скорилъ, което пък се обяснява със стблг. прилагателно скоръ-бърз, пъргав.

Отново на даките придадлежи името на цар Буребиста. Той представлява интерес за нас защото разказаната от Страбон история за изкореняването на лозите с цел да се премахне пиянството намира отражение в легендата за княз Крум, който, за да сложи край на злоупотребата с вино, наредил да бъдат изкоренени лозовите растения.

Частицата бур в името на Буребиста несъмнено може да се изтълкува с буря, бурен. За -биста повечето учени предлагат гр. πιστης-верен. Истината обаче е друга, -бист отговаря по-скоро на быстъ, бытъ-съм, бъда, т.е Буребиста е пожелателно име – да бъде бурен, да бъде неудържим. Елементът -биста притежава варианти будъ, буд, бънд, те се срещат в нашите имена Прибуд, Прибънд, Бъдич, Будимер, Будевид и др.

Буребиста е оправдал името си, защото точно по време на неговото властване, северните траки придобиват голяма мощ, толкова голяма, че стават заплаха за Рим и Гай Юлий Цезар е осъзнал това. Само преждевременната му смърт отлага римо-дакийските войни с около век и половина.

Времето е променило много, но не е изтрило всички следи от древните ни корени. Сериозни промени засягат и езиците на другите народи. Френското име Ролан е звучало доста различно в древността – Хротланд (славещ земята си, славещ страната си), фламандското Лодевайк е развития вариант на Хлодовех, италианското Чезаре се е произнасяло като Кайзар преди две хиляди години.

Нищо не може да остане същото, но за един добре подготвен лингвист, разгадаването на смисъла на древните имена не би трябвало да е проблем. Защо обаче, въпреки, че тракийските двусъставни имена Имарад, Делопт, Мукабор, Сургаст и др. са добре известни на всеки специалист, никой не е видял идентичния начин на постройка с българските имена?

И не само това, в миналото определени лингвисти нападаха настървено всеки свой колега, който прояваваше смелост да сравни определено име регистрирано по време на Античността с българско име. Когато Кирил Влахов сравни Vellicus с Велико, той едва не бе разкъсан от другите специалисти. Нямало начин Vellicus да е латинското предаване на  Велико!

          надгробен паметник от времето на Античността, документирано е името Войкиус/Voicius

Че това не е единственото наше име споменато в римски документи, такова е и Voicius. То няма обяснение на латински защото е нашето Войко, което е изключително древно защото елементът вои се среща в древнобалкански племенни названия -Περραιβοί, Συκαιβόαι, среща се и по фригийските надписи от VIII век пр. Христа като Вoiνες/Войнес.

Кой да каже обаче за тези неща, кой да обясни значението им за нашата история? Дали от липса на желание, дали поради свръхзаетост, или пък притиснати от страх, но имащите достъп до важната информация мълчат. По-лошото е това, че дори древните паметници, в които се срещат важни имена изчезват.

До неотдавна арата, на която бе изсечено името Voicius украсяваше подлеза срещу хотел “Тримонциум” в гр. Пловдив. Къде се загуби тежащият тонове каменен блок все още не съм успял да разбера и, ако не бях направил преди години снимка, едва ли щях да убедя някого, че такъв обект е съществувал.

Не мога да си обясня причината за неприязънта на определени учени към хората, наричани траки от римляни и гърци. Не мога да си обясня фанатизма, с който се отрича възможността ние българите да сме потомци на най-древния цивилизован народ. Преди да се отрече нещо, то трябва да се проучи, но всички данни показват, че нито хората наричани траки са изчезвали, нито може да се говори за установяване на нови етноси на Балканите след прословутата 681-ва година.

Нека видим с какво разполагаме:

1.В продължение на 1100 години българите са отъждествявани с мизите- най-големия тракийски народ. Монахът Фулко е убеден, че траки е по-старото име на българите, а бретонецът Вилхелм твърди, че Балдуин Фландърски е погубен от предводителя на траките (цар Калоян).

2.Укрепленията, а и типовете обикновени жилища след 681-ва година, не са нещо ново, а представляват продължение на една дълга традиция, развила се на Балканите.

3.Стопанските методи като съхраняването на зърно в ями, отглеждането на просо, а и значителен брой български земеделски уреди –рала, брани, дикани, се явяват също типични за траките.

4.Издигането на могила над гроба на благородник, доброволното жертване на съпругата, жертване на кон и куче в гроба на боец, са типичните белези за тракийските погребални обреди, а тази традиция не прекъсва след 681-ва година.

5.Старобългарската чернолъскава керамика не е нещо ново в земите на юг от Дунава, такава керамика има на Балканите хилядолетия преди времето на Аспарух.

6.Свещеният за дедите ни знак IYI не е донесен от Азия, това се знае прекрасно от нашите археолози благодарение на доклада на Стамен Михайлов, в който съвсем ясно е посочено, че особения символ се среща най-рано на Балканите, хилядолетия преди времето на Аспарух.

7. Кукерските и русалийски игри, обредите по време на Атанасовден, особената почит към Трифон Зарезан, Гергьовден, Еньовден, а и Св.Марина, Св. Модест биват тълкувани от етнолозите като остатъци от култовете към Дионис, Залмоксис, Хероса, Сабазий, Деметра, Бендида, тракийския Хермес. В българския култ към предците, змията-стопанин, къпането с роса, почитането на извори и т.н., учени като Евгений Теодоров откриха древна тракийска традиция. Дори почитта към богинята Земела/Семела не е секнала у нас изобщо. Цени сведения по този въпрос е представил Борис Илиев в работата си “Тракийската Богиня Семела в съзнанието на българите днес“.

8.В средновековните миниатюри, старите българи са изобразени като европеиди с преобладаващо кестенява, рижо-кестенява коса. Във византийските хроники старите българи са описани като едри и красиви хора. Няма никакви индикации, които да позволят дори предположение за азиатски произход на хората предвождани от Аспарух, Тервел, Крум. Това, че българите са смесица от европейски раси и нямат нищо общо с народите на Азия бе доказано и от две мащабни антропологични проучвания. Резултатите от тези проучвания показаха и друго – повечето от нас принадлежат на така наречения понтийски тип, т.е. този, който е характерен за най-старото население на Балканите. Това прочее бе потвърдено и от няколко генетични проучвания...които за жалост биват тълкувани от специалистите както дявола чете евангелието.

Явно не е важно къде и каква информация излиза, а кой и как я тълкува. Докога обаче, докога българската “наука” ще ползва такива методи? За да се определи етническата принадлежност на даден народ, са нужни няколко неща.

На първо място е антропологичния тип, в това отношение, подобно на повечето от своите съседи, ние сме представители на средиземноморската раса, т.е. потомци на древно балканско население.

На второ място е езика ни и въпреки отричането на повечето лингвисти, няма как да се скрие, че тракийските топоними от късната Античност се тълкуват съвсем ясно на български. Става дума за споменатите от Прокопий Цезарийски селища Вода, Листе, Стене, Дебре, Баба, Бога, Бела, Илирин, Базина, Берзана, Струя, Кабец, Кал и още много други.

На трето място е фолклора, а както бе споменато по-горе, въпреки, че сме православни християни, ние все още оказваме почит на древни тракийски божество и то доста на брой. Това е установено не от любители, а от професионалисти-етнолози.

На четвърто място е материалната култура- земеделски сечива, пастирски атрибути, народна носия. Николай Колев, Георги Михайлов, Георги Китов, Даниела Агре и др. учени установиха, че тракийската женска носия прилича много на българската женска носия, че ямурлука и цървулите са били типични за тракийското селско население, че няколко типа рала, брани, дикани са с тракийски корени. Други изследователи вярват, че направата на кисело мляко, булгур и т.н. също трябва да се отнесе към древната тракийска традиция.

На пето място са историческите извори. По принцип те са само индикация защото старите летописци не винаги са били честни и обективни. Съвпадат ли обаче сведенията от хрониките със сведенията от областта на антропология, етнология, лингвистика, това означава, че се касае за правдиви данни. Имайки предвид горе- спомената информация, то излиза, че отъждествяването на българи с траки в продължение на 1100 години не е някаква мистерия, а истина, която за жалост не отърва на определени влиятелни хора и служещите на тези хора, са се постарали да съчинят измислици, за да укрият неудобното.

Ние не сме длъжни да приемаме измислици. Не сме длъжни да задължаваме децата си да учат измислици. Дадена ни е свобода на мисленето, свобода на избор и свобода на словото. Нека ги използваме докато е възможно и да разпространяваме истината за произхода и историята си. Нека предизвикаме тези, които защитават догмите на открита дискусия. Нека децата ни растнат като горди хора, които вместо да се кланят на чужденци, са изпълнили сърцата си с любов към род и Родина.


79 коментара:

 1. Благодаря за ценната информация и вдъхновението.
  Искам да добавя, че с помощта на символите и връзките между тях ще оторите още една важно измерение на изследванията си.
  Например, шишарката на върха на тоягата в приложената илюстрация не е случайна. Подобни логически връзки ще уплътнят предлаганата от вас теза "българи на слследници на траките" и може би ще се стигне до орфизма

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм, че шишарката на върха на тоягата, тирса, не е нещо случайно. В древната символика няма случайни неща.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Не казвам, че лъжеш, но защо така за пръв път чувам за тия тракииски имена?

   Изтриване
  3. Като човек в сферата на фолклора и по-точно танцовото изкуство с течение на времето и проучванията които правя за себе си смятам че много доказателства и истини могат да излязат именно от там! Изключително бих се зарадвал ако се направи едно професионално проучване по този въпрос

   Изтриване
  4. Драги ми сънароднико, нямам представа защо не знаеш за тези имена. Аз също не бях чувал за тях, споменал съм това съвсем ясно.

   Най-много информация може да се намери в:

   D.Detschev, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;

   W.Tomaschek, Die Alten Thraker, Wien, 1980;

   O.Haas, Die phrygischen Sprachdenkmäler, Sofia 1966

   I.Duridanov, Thrakisch-Dakischen Studien, Sofia, 1969;

   И. Езикът на траките, София, 1976;

   Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;

   Вл.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, БАН, София, 1960;

   К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;

   В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, Археологически Институт, Епиграфска поредица 8, БАН, София, 1965;

   W.G.Arkwright, Lycian and Phrygian names, The Journal of Hellenic Studies, Voll. XXXVIII, (1918), The Society for the Promotion of the Hellenic Studies, MACMILLAN AND CO., Ltd, St.Martin.s Street, London, MDCCCXVIII;

   Л.Гиндин, Древнейшая Ономастика Восточных Балкан, фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглосы, БАН, София, 1981;

   Л.Баюн, В.Орёл, Язык фригийских надписей как исторический источник, Вестник древней истории,1988,№ 1.

   Изтриване
  5. До Unknown28 декември 2016 г., 21:03

   Относно връзката на българския фолклор и народната ни музика с траките са правени проучвания. Евгений Теодоров и Стоян Джуджев имат хубави разработки на тези тема. Да не забравяме също и книгите на Иваничка Георгиева, Николай Колев, Иван Венедиков.

   Изтриване
  6. Всеизвестно е, че великият композитор Игор Стравински е изучавал български език, за да се запознае с древните обреди, приети за скитски или славянски, а всъщност чисто тракийски, но преди 100 години това е била забранена тема.Така е създаден балетът "Пролетно тайнство" /Весна священная/, преобразил музиката на ХХ век, изпълнен с чисто български ритми в неравноделни размери.

   Изтриване
  7. Чела съм, че именно това произведение на Стравински е послужило за основа и вдъхновение на първата джаз музика.
   ( това и още едно - на руски композитор? , потвърдено от тогавашнните джазмени
   За съжаление не помня автора и много ще се радвам, ако някой от вас ми пусне линка към въпросната статия.
   ПО МОЕ МНЕНИЕ:
   ако приемем, че ЗВУКА ВЪЗДЕЙСТВА ВЪРХУ ЧОВЕШКАТА ПСИХИКА и поведение
   а вече е известно, че това е така
   НЕРАВНОДЕЛНИЯ ТАКТ НАСТРОЙВА КЪМ СМЕЛОСТ, ИНДИВИДУАЛИЗЪМ, СВОБОДА, ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЕДНООБРАЗИЕТО
   И се оказва, че ТРАКИЙСКИТЕ АРОСТОКРАТИ и посветени СА ЕДИНСТВЕНИТЕ В ИСТОРИЯТА, ВЗЕЛИ РЕШЕНИЕТО ПРОГРАМИРАТ НАРОДА СИ КЪМ СВОБОДА ЧРЕЗ НЕРАВНОДЕЛНИТЕ ТАКТОВЕ
   а ако спеменем и обредите пак стигаме до орфизма ...

   Изтриване
  8. По този въпрос не мога да коментирам, това е извън областта на моите знания.

   Изтриване
  9. Уважаема госпожо Кирчева. Такива "шишарки" има и във Ватикана и в Южна Америка и в Шумер. Не намирате ли, че знанията на древните са били по-големи от днешните. Може би само езотеричните, но днес няма езотерични общества. Но все пак, помислете и за един особено важен елемент на мозъка на гръбначните същества. Това е епифизната жлеза. „Епифизната жлеза е структура с форма на шишарка и често се вижда при рентгеново сканиране на черепа, тъй като тя често се калцифицира; калцификацията е доказана и се съпоставя с натрупването на флуорид.“
   Шишарковидната форма на епифизната жлеза е много интересна тема. Символично, много организации, както религиозни, така и духовни, са използвали шишарката като икона.

   Изтриване
 2. Както винаги - интересна статия. Благодаря за информацията. Сещам се за един обичай в нашия край (Бяла Слатина), а сигурно той се практикува и на други места. Става дума за погребалния обред. Гробът при нас се "изгражда", тоест с тухли се градят четирите стени. Над ковчега се слагат циментови колове, после се покривас черга някога, а сега с найлон. Чак тогава се засипва пръстта и се оформя могилата на гроба. Прилича на тракийските могили, нали?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично бих отдал по-голямо значение на дългото оплакване на мъртвеца, на обредите до 40-тия ден, на поливането на гроба с вино, на правенето на помен след година. Всички тези неща са връзка с тракийската култура.

   По принцип, могили са се вдигали сравнително рядко - за хората, които са представители на благородническата прослойка.

   Изтриване
  2. Мисълта ми беше за изграждането на гроба, не за могилата. Не сте ме разбрали. И да, обредите след погребението със сигурност не са от християнската част на българите :)

   Изтриване
  3. Доколкото знам в Севтополис са открити тухлени гробници,само там се откриват тракийски гробници изградени от тухли,които не са особено пищни а дори скромни

   Изтриване
  4. Не точно в Севтополис, в цялата долина на Тунджа има гробници с тухли. Не зная какво имате предвид под скромни, по това време римляните не са усвоили градежа с тухли.

   Изтриване
  5. Вярваш ли си на това Серафимов, че "римляните не са усвоили градежа с тухли"? Пияните траки нищо не са оставили след себе си. Дори и тези съкровища не са изработвани от тях, а им е плащано с тях да си кротуват на мързеливите разбойници, които се трепят помежду си за плячка.

   Изтриване
 3. Здравей, Павел ! Интересна статия относно начина на образуване и произхода на древните дву-съставни имена на Балканите. Радват ме фактите, че те могат да бъдат разтълкувани посредством старобългарски и съвременен български език, така, както е древните датировки още преди времето на Троянската война - Имарад, синът на Евмолп. Пожелавам успех и за следващите проучвания !

  ОтговорИзтриване
 4. Ако човек е наистина добросъвестен не бива да пита или обвинява преди да се запознае с достатъчно многото статии, както от "Спараток" така и от учени от времето на проф. Ганчо Ценов, проф. Челеигиров и т.н. и т.н. Историята днес ни представя достатъчно информация, с която можем да се отрезвим както от великославянската така и от великонемската ( готската ) плуповини...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Йонков, ще мине още много време преди да изчезне скептицизма на някои сънародници. Какво да се прави, на няколко поколения бяха внушавани измислици, сега изпитваме последствията.

   Изтриване
 5. dajte predlozhenie drzhavata da se preimenuva Trakija

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да се даде такова предложение е същото както да се предложи на германците да си преименуват страната Немция.

   Траки е екзоним, чуждото предаване на дерзеи, дерзики-дръзките.

   Изтриване
  2. Аз личо отдавам предпочитание на Перке, като оригинално древно име на нашите земи. Най-малкото се съгласува с индоевропейския произход на народа ни. В Западните български земи, името Перка все още се среща (В родния ми Белоградчик бабаПерка живее през една къща. Имам роднина баба Перса). Когато аз се опитвам да си обясня значението на някоя дума, превръщам я в глагол и се питам каво знам за действието. Предполагам глагола "перкам" е ясен на всички българи. Означава "нанасям светкавичен удар". Поне в такъв смисъл го използваше дядо ми. Този който перка не е някакъв неизвестен образ, а имено Перкунас, Перун, или ако щете Зевс, Папай, Тор, Тешуб. Всички те имат общ индоеропейски произход. Както знаем, всички индоевропейски култури имат за върховен бог повелителя на мълниите, тъй като то се счита за даряващ дъжд за земеделието и пашата. Българския език обяснява убедително етимологията на Перун-Перкунас. От там и Перке, би трябвало да означава земя на бога на бурите. Земя на върховния бог. Осъзнавам, че много хора ще помислят всичко, което казвам за анахронизъм, тъй като "Перун нали е славянски, тоест след 5 век", а пък това сведение, дадено от Стефан Византийски, вероятно се отнаса за бронзовата епоха. Но аз също смятам, че имаме езиков континуитет. Ообено в областта на сакралното. Още повече зради тези имена.

   Изтриване
 6. Почнах да чета стари книги в историята на Франция и разбрах че умислено крият истината навсякъде и измислят нова история която им угодна на всяка държава!В новите книги има много измислица и крадени истории и присвояване на чужди държави знания и книги и смяна на истината.Това са почнали още от царете да крадат Хитлер също и правете си изводи сами!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не случайно един французин е казал - Историята е съвкупност от лъжи, с които всеки се е съгласил.

   Слава Богу, не всеки се съгласява с лъжите.

   Изтриване
  2. Автохтонната теория почива на един малко известен факт. След като завареното от българи и славяни население е толкова напред в цивилизационно отношение интересно, защо му е притрябвало да приеме името България и българи като върховенство. Не е ли по редно да се възстанови Одриското царство примерно? И понеже няма как аргументирано да се докаже този интересен феномен се прави опит да се представи, че траките са всъщност българите. Жалък опит, но това са реалностите към наближаващата 2018 г.

   Изтриване
  3. Трябвало е да се запознаете по-добре със старата ни история анонимни господине. Одрисите, или по-точно одриската аристокрация помага на римляните да завладеят земята ни, като за това си деяние получава привилегии от Рим.

   Дедите ни успяват да възстановят държава на север от Дунава, там където са обиталищата на гетите познати като славени и мизите наречени още българи. Понеже мизите наречени още българи са били повече, или поне политически по-силни, то обединената през 680-681 държава получава името България.

   Изтриване
  4. Г-н Серафимов, след като се представяте за много вещ в историята, посочете източника, в който е заявено "възстановяването" на тракийско царство, а не основаването или продължаването на Стара или Велика България. Ако не представите такъв автентичен източник си оставате просто един дърдорко.

   Изтриване
  5. Анонимни господине, сериозно ли мислите, че се вълнувам от мнението на страхливи индивиди правещи злобни подмятания? Фактът че идвате тук често показва, че има нещо което ви кара да го правите. Дали се опасявате, че работите ми показват ваши слаби места, или просто сляпо вярвате на догмите, това не мога да определя.

   Изтриване
  6. Ни най-малко правя опит за подмятания. Фактът, че ви липсва използваната литература ВЪОБЩЕ под публикацията е доста съмнително, както за теорията която се опитвате да лансирате, така и за подготовката, с която разполагате видно от любителския стил на поднасянето. Не се опасявам от вашите работи, че могат да засегнат моите "слаби места", защото нямам такива в моята професия. Вие имате ли такива, че избивате комплекси чрез съчиненията си? Разбирам, защо никой не ви обръща внимание на "пушилката" която вдигате, защото избягвате всякакво обсъждане върху вашето творчество, което няма нищо общо с изследванията и родолюбивите подбуди. Весели празници.

   Изтриване
  7. Всеки има слаби места, всеки има пропуски и залитания, като това е нещо напълно естествено. Прочее, направило ми е впечатление, че точно тези, които смятат, че нямат слабо място в работите си, са и хората направили най-големите грешки. Римляните са го казали отдавна - Човешко е да се греши.

   Весели празници!

   Изтриване
  8. Именно, вашата грешка Спароток е, че чрез незнанието си заблуждавате маса народ. Видно, че нямате изброени използваните източници под писанията си, избягвате въпросът за точно определено фалшифициране и не можете да посочите източник. Поради съвкупността на тези истини и този коментар ще бъде изтрит, и недопуснат като много други, които показват вашите слабости дори за нивото ви любител.

   Изтриване
 7. Kak da talkuvame podchertania tekst "dokato e vazmogno" , kakvo podchertavate V podteksta na tezi dve dumi.Molia ,za vawata iskrena pozicia ,predvaritelno blagodaria .Erin balgarin ot denteletika!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Във всеки период е ограничавана свободата на словото, това, че живеем в 21-ви век, не означава, че не се правят опити да се укрият определени неща и същевременно да се попречи на хората имащи намерение да кажат истината.

   Изтриване
 8. Няколко факта,съдържащи се във Вашата статия-първо към т.7 на данните за тракийската ни същност,че във връзка с култа към змията-стопанин,с старото име на смока е стопан!Също така хлебчетаможе сега да намерите в хлебарските щандове във всяка търговска верига,има и имного още,нотова се наби на очи.А иначе за генералния въпрос,защо се крие и изменя истината,ситуацията е гротескна,УЖАС!-Всички програми днес по история в основните и средни училища в днешна България наливат менте информация,за произхода ни от,а траките при идването на предните били вече??!!За какво да говорим за проглеждане,като държавната програма е фалшифицирана,все едно е още СССРисториография тук,а тя е,или В.златарска,респ.на агенти на Австроунгария у нас лъжеистория

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По-лошо е даже от времето на СССР. До преди 1989 г. излязоха важни работи на Димитър Ангелов, Евгений Теодоров, Веселин Бешевлиев. В техните творби, мака и завоалирано, много истини бяха казвани...днес не.

   Изтриване
 9. Ако е така,както казвате за днешната историография,която се публикува от държавата,то има заговор и тотален контрол?!Може би там е заровено,трябва да се види Кой контролира издаване и програми за образование??И какво след и при всичките тези министри от едните и другите?Каква е тяхната лична роля?Значи щом има невидима строга цензура,подплътена с тролове и ментеписания в Мрежата,трябва да се пише и разпространява още повече!Все някога бентът с истина ще пробие,вече има наченки,те не са предвидили Интернет,макар да се наситили с тролове.А по щандовете на книжарниците на първи ред стоят книги на кази9онни некадърнници и лъжци от СССР времето и сега нови платени,правят менте групи във Фейсбук,една такава е Арехеолози и историци(не обратното)където Вашите материали не са добре дошли. Иначе в бързината текстът горе е излязъл непълен,то е,че сега все още стои в учебниците зз и дошли малкоот Изток разбира се,облечени в нещо като антерйки с кожи с коне и заварили-това учат в училище!? А за хлебчетата е изпаднала думата земел-не знам дали от исторически подбуди фирмите са ги нарекли така или земел се нарича все още в района им или пък се е върнало от Запад,с техниката им,която са закупили с готови рецепти,хлебчета са !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Цензурата е добре завоалирана и рафинирана, а пък троловете - платени и доброволци, допринасят за утвърждаването й чрез черненето на името на хората показващи истината. Троловете не могат да заблудят всеки, но за тях всяка заблудена душа е печалба.

   Изтриване
 10. Не зная, от къде са публикуваните от Вас картини, но или климата в тракийските земи по онова време е бил изключително топъл или това са измислени творения на по-съвременни творци. Много е ефирно облеклото на конниците и младежа за суровия климат на Балканите, а и не само тук, но и по южно пада сняг. Може ли тези рисунки да се отнася за други географски ширини. При скитските златни съкровища, човешките фигури са облечени с кожени облекла, обхващащи цялото тяло. Това е разбираемо, защото те са живеели в суровия степен климат. Това подсказва, че и климата по нашите земи не е бил по-мек отколкото днес. А твърденията са, че и скитите са траки.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В миналото летата са били топли, но като цяло климатът, поне на Балканите е бил по-хладен. Върховете на Стара Планина са били винаги покрити със сняг. За суровите тракийски зими е писал Ксенофонт. Не трябва да забравяме обаче, че владенията на дедите ни са се простирали дълбоко в територията на днешната Гърция, която е по на юг и с по мек климат.

   Изтриване
  2. Също така не трябва да се забравя, че тогава войните са се водили само от късна пролет до началото на есента, когато се е прибирала реколтата. Нормално е било да се бият дори голи или със защитно облекло на голо. А що се отнася до митичните персони - те са на богове или герои-богоподобни. За тях времето не е от значение и те почти винаги са изобразявани голи или с леки хитони.
   Не трябва да ви учудва голотата. Човек е Божие творение и поради това човешкото тяло се е считало за връх на красотата. Голото тяло е изобразявано не като (или не само като) сексуален символ, а по-скоро, за да се подчертае силата, младостта на персоната и това, че е от висшите класи или е герой. Освен това, в древността е важел принципа:"здрав дух в здраво тяло". Когато са изобразявали здраво и красиво тяло, са показвали, че този човек (мъж или жена) притежава и здрав дух.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  3. По принцип решението да се влиза в бой гол до кръста е разумно. По дрехи и ризници винаги полепват бактерии и всеки разрез с меч, или пробождане със стрела, вкарва в раната бактерии. Дори раната да не е смъртоносна патогените ще я направят такава.

   Изтриване
  4. Глупости на търкалета. Войник като влиза в бой мисли за защитното си въоръжение с идеята да оцелее в боя, не мисли за патогените, които може да се развият впоследствие ако я остане жив я не.

   Изтриване
 11. Българската Антинационална Телевизия започна да публикува откровени лъжи, без да направи опит да ги коригира: англо-американското училище за деца на дипломати в Москва било решено да се затвори поради отзоваването на руски дипломати в САЩ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Че нямаме национална телевизия съм съгласен, но каква връзка имат политическите игри между американци и руснаци с моята тема:)

   Изтриване
  2. Прав сте господин Серафимов и се извинявам за това! Но съм скандализиран от безчестието не само на нашите медии, които определено са приели да служат на злото. Борбата за налагането на „нови ценности“ с цел опошляването на човешката личност е безмилостно жестока!

   Изтриване
  3. Така е, всъщност за медии вече не може да се говори защото по принцип, медиите трябва да са неутрални, обективни и независими. Днес, нито едно от тези уславия не е изпълнено.

   Изтриване
 12. Радомир, Тихомир, Станимир , ...
  Колко са стари?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Именната система на всеки народ е в постоянно развитие. Посочените имена са регистрирани през Средновековието, но това не означава, че не са съществували и по-рано.

   Изтриване
 13. г-н Серафимов,благодаря ти за всичко,което правиш за България.Ти успя да отприщиш вълната,която чакахме десетилетия.Вече в целия нет се говори за миналото ни,благодарение на теб г-н Спароток.Бъди жив и здрав и продължавай делото на живота си и на България.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за подкрепата и пожеланията!!! Здраве и щастие през Новата 2017!!! Дано да е добра за всички ни!!!

   Изтриване
 14. Да сте жив и здав и успешна Нова Година.Аз искам да попитам дали пък името Збелсруд на тракийски бог има връзка с името на Сурдулица,някога български град, на около 100 -на км западно от София, смята се ,че дардани са били там.И дали към списъка с имена да не се добаят и с окончание - мел? Имаме село в Монтанско Белимел,Подбел,Стубел и други.В Белимел има много тракийски останки непроучвани никога(освен от иманярите разбира се).Може би Мел да има връзка с ЗеМела и земя,разположено е на "бял сипей" (нартошена скала) и мел може да значи и раздробена,нартошена скала,смляна
  ЛК

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! Желая Ви здраве и щастие, другото идва само.

   Сбел-сурд е всъщност вариант на Сбел-турт, а то се обяснява със гл. сбелвам-святкам, търтя-бия, Сбелсурт означава - този, който удря с мълния, светкавица.

   Изтриване
  2. Женското тракийско име Сура, може да е и в названието на град Сурдулица, Знеполе, Трънско. Сура е дъщеря на дакийски княз и жена на Спартак. Сур цвят означава жълто-червен или оранжев цвят, може би такива са били и косите на Сура.

   Изтриване
 15. Г-н Серафимов, пожелавам Ви много здраве и успехи през новата година и още повече българи да се събудят и видят истината за нашата история!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Багодаря Ви г-н Дойчинов! Желая Ви здраве и щастие през Новата 2017! И дано доста българи да се пробудят и да осъзнаят истината за произхода си!

   Изтриване
 16. Честита Нова Година на всички.
  Това което поствам сигурно е известно на повечето от вас, но изкушението ми е много голямо!

  ЕЗИК

  Един от най-уважаваните археолози на нашето време сър Колин Ренфрю, отбелязва ясно в книгата си: “Археология и език”, че езикът на древните траки е родствен с този говорен днес в България.
  C. Renfrew, Archaelogy and language, The Puzzle of the Indo-European Languages, Penguin Books, London, 1977, 2nd ed. - 2002 - стр. 176
  Това изказване той прави през 1977 г. и до днес няма реакция от нашата наука.

  Английският е загубил около 85% от речника си за 1000 години, докато българският се различава от документирания тракийски не повече от 10%. (sparotok)
  Бъдете здрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми колега,

   Вероятно не сте сбъркал, че сте се отдал на изкушението си!
   Аз съм един от тези, на които не е известна новината, която съобщавате. Спонтанно направих връзка с новогодишното поздравление на новоизбрания ни президент Румен Радев от фейзбук, където между другото е казано: „Ще ми се това да бъде година на ПРЕОТКРИВАНЕ НА НАШИТЕ БЪЛГАРСКИ ЦЕННОСТИ, ЗАЩОТО БЕЗ ТЯХ Е НЕМИСЛИМО РАЗВИТИЕТО И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НИ КАТО ОБЩЕСТВО.“
   Не познавам новия ни президент и нямам представа що за човек е той, но ми се иска да бъда оптимист. Далеч съм от мисълта, че представители от „нашата наука“ ще направят каквото и да е усилие да го запознаят с факти от характера на Вашия важен коментар. Но ако всички чакаме друг да ни свърши работата, едва ли заслужаваме по-добро бъдеще. Не съм специалист по съвременна техника, но съм сигурен, че между нас има хора, които могат да намерят начин да влязат във връзка с президента. Наш дълг е да го запознаем с Вашия коментар и да го подкрепим макар и с малко, ако действително е човек, за когото интересите на България стоят над всичко. Защото промяна в България не може да настъпи само от един достоен президент, а с участието на всички нас!

   Изтриване
 17. За много години г-н Серафимов! Пожелавам здраве, късмет и благоденствие през Новата 2017 година! Благодаря за огромния труд и волята, която имате да разкривате истината за непознатата ни древна история.

  ОтговорИзтриване
 18. За много години и от мен,макар и късничко, г-н Серафимов! Обръщам се така към Вас от уважение, въпреки че сте доста по-млад. Пожелавам Ви през 2017 година здраве и сила да вървите по този труден и трънлив път. Нека повече хора Ви четат и да споделят вашите основни идеи.
  Преди близо две години попаднах на Вашия блог и бях много зарадван, защото от изчетените от мен множество книги и публикации, бях вече самостоятелно стигнал до утвърждаваната от Вас теза за нашия произход. Аз съм един любител на историята, а иначе инженер по автоматика, понастоящем работещ пенсионер. Казвам се Андон Каравелов, живеещ в София, роден в Пловдив и живял там по-малко от година. От Вас получих нови познания, както и от посочената литература, включително изчетох почти всичко от д-р Ганчо Ценов и от проф. Чилингиров. Не знам от къде намирате средства, сили и време за този голям труд и преодоляване на съпротивата на статуквото. Не знам как издържате и на простащината, която често се излива в коментарите. Благодаря Ви и за това, че чрез усилията Ви успяхте да стигнете до списания и телевизии.
  Още веднъж Ви пожелавам здраве и повече читатели и поддръжници и най-после да се намерят поддръжници и сред младите учени - археолози и историци!

  АКК

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви и аз за подкрепата г-н Каравелов! Аз живея простичък живот и средствата, които спестявам отиват за специализирана литература, но става все по-трудно да набавям такава. Все още е криза, а разходите в семейството растат, но пък Бог помага, винаги се намират добри хора, които да помогнат с някое важно четиво. Ако това продължава, дори и доходите ми да намаляват, пак ще мога да пиша благодарение на подкрепата на приятели. Днес получих важни неща безплатно, имам повод за празнуване.

   Що се касае за простащината в коментарите, по принцип има и доста по-гадни, цинични коментари, но тях не ги допускам. Одобрявам тези, които поне малко приличат на критика въпреки грубия тон, а иначе заплахите и подигравките валят, над 10 000 са за период от 7 години...Да се надяваме, че е вярна поговорката - Куче, което лае, не хапе.

   Поздрави!

   Изтриване
 19. "–мер, която отговаря на стблг. мѣръ-велик. " - такова нещо не намирам в старобългарския речник. Може ли да покажете източник?

  http://ksana-k.ru/dict/stsl/sl0340.png

  Мислите ли, че ако в старобългарския имаше такова значение, учените все щяха да знаят за него ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тези, които притежават нужната подготовка го знаят:

   происхождение слова -мер

   II. Представлено, например, в др.-русск. Володи-мѣръ (см. Влади́мир). Родственно гот. -mērs «великий», д.-в.-н. mâri «знаменитый», греч. ἐγχεσίμωρος «славный копьем», ирл. mōr, mār «большой»; см. Лескин у Остхофа, РВВ 13, 434; Бернекер 2, 50 и сл.; Сольмсен-Френкель 203, сноска 2; Миклошич, Orts- u. Реrs. Nаmеn 75 и сл.; Буазак 214.

   https://vasmer.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D0%B5%D1%80


   с.70 - Като епитет на тракийския богХерос се среща Pyru-­
   merulas (варианти: Pyrmerulas, Pyrymerylas, Pirmerulas),

   вторият елемент -mer- голям, велик~ славянски лични имена на =mеrъ (~"~ДНМ1)fЪ)'I­ CTBHe~l. =таl· имена като Volk-mar, Hlodo-mar, гал. ~maros В. имена като Nerto-n1aros 'голям по сила", стисл. mar 'голям'.

   http://eprints.nbu.bg/803/1/ID_-_Thracian_Language_-_BG.pdf

   Не само професионалистите, но всеки що годе образован човек би трябвало да знае това....

   Изтриване
 20. Теодор Казаков – Ваш почитател13 януари 2017 г. в 22:10

  Поздравления за новия пост.Аз Ви следя публикациите от много време, но сега Ви пиша за първи път.Според мен, Вие сте един съвременен будител, който заслужава уважение.Хората трябва да осъзнаят целта на Вашия труд, а не да го оплюват – да се гордеят със своята история и произход.Надявам се да продължавате все така за напред.Вие сте вдъхновение за мен.

  ОтговорИзтриване
 21. Здравей намерих едно интересно споменаване на Тракийски племена в Книга на Енох, в която се бях зачел.
  http://books.ekipirane.com/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%85/liv/ в 9. Князете от Изток, между партите и медите, ще прогонят царете, обладани от духа на главозамайването и заблуждението. Което на мен ми се стори много интересно, може би и на някой др.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Библията е интересно четиво, сведенията мога да послужат за индикация, но не и за доказателство.

   Изтриване
  2. Точно така е г-н Серафимов и творбите на Омир е същото.

   Изтриване
 22. нека истината и само истината да възкръсне и покаже на целия свят че има един много хилядолетен народ който е дал на всички народи култура писменост традиций само за това трябва да се гордеем но не сме като другите народи да се самозабравяме българи бъдете умни добри и достойни за народа си

  ОтговорИзтриване
 23. Здравейте г-н Серафимов,
  За първи път ви гледах при Стойчо Керев,и тогава и сега чрез отговорите на почти всеки коментар ме очарователна.
  Искам да ви дам една друга идея.
  Предполагам че знаете силата на звука, името и вибрациите, идеите и информацията предавани чрез речта. В книгата си "Документите Тера историята на империята Орион" Robert Morningstar се дават имена названия и други които обясняват исторически събития и личности. Като специалист ще ми е интересно да разбера вашето виждане и такива съответствия в българския език и история. Предполагам че г-н Керев също ще е заинтересован.
  С уважение Цветан Киров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Киров,

   Уверен съм, че определени звуци оказват силно влияние върху нашето съзнание. Точно за това, в йога са създадени мантрите, с чието практикуване се достига до определено състояние на духа и съзнанието. Не се съмнявам, че книгата на г-н Морнингстар е интересна, а и пълна с ценни данни, но на този момент просто няма как да отделя допълнително време, за да я прегледам. Когато нещо се прави, то трябва да се направи както трябва, ако ли не, не бива изобщо да се започва. Надявам се, че след време ще имам възможност да се запозная с творбата, която препоръчвате.

   Поздрави!

   Изтриване
 24. За мен думата "перперикон" е "пегас". Кон ,който лети.В нашият език има дума " перпери"и се употребява когато птицата перпери с крила.Кон си е кон.Така от тези две думи имаме перперикон! :)Сърдечни поздрави и благодаря!

  ОтговорИзтриване
 25. Славчо Ангелов1 юни 2018 г. в 22:01

  Бог да Ви благослови,г-н Серафимов!Желая Ви успех!

  ОтговорИзтриване
 26. Тодор Карапетков25 юли 2018 г. в 0:12

  Тракийски имена, останали в днешния български език:
  Мъжки имена: Бено, Бечо, Ботьо, Вачо, Вичо, Гего, Гиго, Геро (герой, в гръцки от тракийски - heros), Гето, Гочо, Гюро, Дако, Дачо, Дечо, Дельо, Дико, Диньо, Дичо, Доко, Дочо, Драго, Драгомир, Владимир (и някои други имена завършващи на „мир”, защото тази дума е тракийска, а не славянска), Иво, Йото, Йоло, Киро, Кочо, Мако, Мето, Нако, Начо, Нешо, Пело, Рашо, Рачо, Руси, Спартак, Спас, Тако, Ташо, Хитко, Хитьо, Цачо, Цено, Ценко, Цеко, Цико, Цоко, Цочо, Яни, (Яне)
  Женски имена: А̀гата, А̀на, Атѝна, Бона, Вана, Венда (това име е запазено и при галите във Франция) Вида, Гала, Гана, Гина, Гита, Гуна, Гуча, Дика, Ева, Еми, Зоя, Ива, Ида, Ина, Ира, Калиопа, Кина, Кица, Косара, Лала, Мара, Менда, Нана, Нона, Сирма, Хуба, Цена, Цу̀ра (роза), Яна

  ОтговорИзтриване
 27. Здравейте,г-н Серафимов! Във фамилията ми има мъжки имена : Бело,Ано,Първан,Лъти,Лечи,Нанко,Пъци/може би от Парашкев,или Парашкева с ударение на последната сричка. Кануша,Ламбия,Гуца,Маруца,Връбка също са имена от родното село. Бихте ли коментирали имената ,защото фамилното име на стария род е Белови? Благодаря за силата на духа ,който предавате чрез труда и словото си! / Селото е Бръшляница ,Плевенска област/.

  ОтговорИзтриване
 28. Благодаря Ви за интересната статия, много неща научих!!! Някои от имената са ми познати и съм ги срещала!!! Но с едно четене няма да успея да запомня някои важни неща за имената и ще трябва пак да прочета статията. Искам да си запиша някои срички на имената и какво значат...Защото много обичам, когато чета нещо и ми хареса, да си зо запиша, да го знам!!! Благодаря Ви още веднъж!!! Бъдете Благословен с плодотворно творчество, късмет и успех!!!

  ОтговорИзтриване