23.09.2018 г.

НАЙ-НОВИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДРЕВНА ТРАКИЙСКА ДНК


Неотдавна, в средата на август доста приятели ми пратиха съобщения за нещо, което силно ги бе разтревожило. Става дума за репортаж по BNT засягащо резултати от проучванията на древна тракийска ДНК. В предаването бе лансирано виждането, че траките са отдалечени от българите и това се бе видяло странно на доста хора, които са запознати с информация, игнорирана (или укривана ?) от казионните учени. Тъй като генетиката дава солидни доказателства, много от съмишлениците ми бяха объркани.

Някои дори ме умоляваха да дам някакъв коментар в блога, или фейсбук. На тези хора аз отвърнах, че причина за притеснение няма и не е нужно да се отговаря веднага. Запознат съм с работата на д-р Нешева, смятам труда и за важен и отново наблягам – причини за притеснение няма. Всеки, който е прочел дисертацията на д-р Нешева и е обърнал внимание на подробностите, би разбрал каква е причината за резултата.

В тази публикация  ще дам достатъчно пояснения, но преди това ще представя кратка история на генетичните проучвания у нас. Това е важно защото по-старите изследвания на ДНК ca публикувани в чужди научни списания и представят картина, която изобщо не съотвества на впечатлението оставено от предаването на BNT.

Нека хвърлим поглед към началото на разкритията за произход ни. През 2011 година излязоха резултатите на първото мащабно генетично проучване на българския народ. Изводите на генетиците изненадаха неприятно тези учени и преподаватели, които неотклонно поддържаха тезата за тюркските корени на старите българи. Неприятно изненадани останаха също други хора – тези, които спекулираха за родство на дедите ни с индийците, и тези, които лансираха умопомрачителното твърдение, че народът ни се е оформил в Кавказ.

Представям цитат от научно списание (2011 г.), паралелно на превода, давам и оригиналния текст, a и активен линк, за да може всеки да направи проверка:

Около 80% от генетичните вариации при българите са представени от хаплогрупите E-M35, I-M170, J-M172, R-M17 и R-M269. Това показва, че комбинацията от хаплогрупи при българите съотвества на тези на повечето европейски народи...Българите са отдалечени от турците въпреки географската близост арабите, а и народите на Кавказ и Индия.”-  The position of Bulgarians among other populations was visualized by Principal Component (PC) analysis. About 80% of the total genetic variation in Bulgarians falls within haplogroups E-M35, I-M170, J-M172, R-M17 and R-M269. This finding shows that the Bulgarian haplogroup profile is congruent with those described for most European populations… .Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians.”


В същото това изследване, има една много интересна подробност, която изненада неприятно още една група поддържаща заблуди. Става дума за твърдящите, че най-старото балканско население е изчезнало – унищожено през Бронзовата епоха от траките (!), а и, че самите траки по-късно са изчезнали.

Характерът на определени хаплогрупи при българите показа убедително, че носителите им са потомци на хора населявали земите ни през Мезолита и Неолита,  когато се появава организираното земеделие (респ. преди около 12 000-8000 години, бел.моя): the greatest contribution comes from the range expansion of local Mesolithic foragers triggered by adoption of agriculture introduced by a cadre of Near Eastern farmers.


През 2012 година излезе още едно генетично проучване, този път на митохондриалната ДНК. И в този случай бе установено наличие на хаплогрупи, които са типични за най-древното балканско население, което римляни и гърци наричат траки:

“Може да се каже, че средиземноморското наследство се дължи на траките – местен народ, явяващ се най-ранен обитател на Балканите. Източните приноси най-вероятно се дължат на протобългарите, които произлизат от Средния Изток и славяните дошли от Североизточна Европа.” - Thus, while the Mediterranean legacy could be attributed to the Thracians, indigenous people that firstly inhabited the Balkans, the Eastern contribution is likely due to the Proto-Bulgarians originating from the Middle East and to the Slavs migrating from northeast Europe.”Аз нямам сведения някой да е доказвал, че старите българи произлизат от Средния Изток, нито пък съм срещал доказателства, че дунавските славяни (наречени гети от Теофилакт Симоката) са дошли от Североизточна Европа в края на късната Античност. Що се касае до горния цитат, оставам с усещането, че при създаването на работата си, генетиците са подведени от консултиращите ги историци и археолози.

Казвам подведени, неслучайно, защото в по-късна работа от 2013-та година, e казано следното: “Като цяло, българите са отдалечени от алтайските народи и народите живеещи на север от Памир, отдалечени са cъщо от казанските татари и иранците, макар и в по-малка степен.“ - “On the whole, Bulgarians are distant from Altaic populations and populations residing in the north of the Pamir region and they are also distant from Kazan Tatars and Iranians, although to a lesser extent.”

По-късно, през 2015-та година, при проучване засягащо митохондриалната ДНК на българите, не е казано нищо за приноси от Средния Изток. За сметка на това, основният извод е, че при българите са доминантни западноевразийските хаплогрупи.

Няма дори намекване за родство с народите от Североизточна Европа, а и тези от Афганистан и Иран, макар в това проучване да са включени проби от древна митохондриална ДНК извлечена от кости принадлежащи на стари българи:

The modern Bulgarian mitochondrial DNA (mtDNA) and Y-chromosome gene pools predominantly consist of Western Eurasian haplogroups.... A similar pattern is observed in ancient mtDNA samples of proto-Bulgarian human remains, which belong exclusively to Western Eurasian mtDNA haplogroups (Nesheva et al., 2015).”


В друга научна работа - дисертацията на д-р Сена Карачанак-Янкова също не присъства информация, която да позволи да приемем, че старите българи са дошли от земите на Иран, Индия, или Афганистан:

“Честотата на установените хаплогрупи показва, че българският Y-хромозомен генофонд е почти изцяло обхванат от западноевразийски хаплогрупи. Генетичният принос от Централна Азия (Хг C-M217), Северна Евразия (Хг N-M231) и Югозападна Азия (производни на Хг Q-M242, Хг LM61 и Хг R-M124) е почти незначителен (общата честота на тези хаплогрупи е 1.5%) .

В научната публикация от 2013-та година е дадено обяснение за особеностите и най-вече възрастта на няколко хаплогрупи типични за българите:

(i) За R-L23* се смята, че принадлежи на хора населили земите ни след Ледниковия период (т.е. преди около 13 000 години, бел.моя).
(ii) За E-V13 се смята, че принадлежи на хора обитавали земите ни през Мезолита (т.е. преди 12 000 години,  бел. моя), като след това представителите на тази група се заселват и на други места, и този процес върви паралелно на разпространяването на организираното земеделие.
(iii) За J-M241 се предполага, че е от времето на Неолита (т.е. преди около 9000-8000 години, бел моя) отразява разселването в западна посока на ранните земеделци, тръгнали от най-ранните си местообиталища край Черно море.

(i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period;
(ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming;
(iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea;


До тук се вижда, че срещащите се при българите хаплогрупи J-M241, E-V13, R-L23* могат да бъдат свързани с най-старото балканско население, което римляните наричат траки.

Има още една хаплогрупа, която хем е най-често срещатана при нас, хем особеностите и показват, че носителите и са потомци на хора обитавали земите ни от времето на Мезолита (т.е. опреди около 12 000 години бел.моя):

“Хаплогрупа I-M423 може да се проследи до балканските ловци-събирачи от Мезолита и тяхната експанзия след усвояването на организираното земеделие. ” -“…haplogroup I-M423 is the genetic record of Balkan Mesolithic foragers and their expansion after the adoption of agriculture.”

Както и да погледнем, I-M423, E-V13, J-M241, а и R-L23* поради забележителната си древност (13 000-8000 години бел.моя), трябва да се свържат със най-старото балканско население – траките.

Последната голяма хаплогрупа при нас носи името R1a-M17 и често е наричана “източна”. Факт е обаче, че R1a-M17 се среща в големи концентрации при поляци, кашуби, украинци, словени, хървати и др., среща се също при скандинавските народи, а дори и на остров Крит, където нито перси, нито бактрийци са се заселвали. За сметка на това трако-пеласгийското присъствие е добре засвидетелствано.

Благодарение на изследванията става ясно, че известна част от носителите на тази “източна” хаплогрупа са населявали земите на България от края на Ледниковата епоха:

“Заслужава да се отбележи, че както бе вече предложено, хаплогрупа R1a-M17 може да сигнализира различни събития – от времето на края на Ледниковата епоха (от преди 13 000 години бел.моя), до по-скорошните разселвания на славяните.” – “…it is worth mentioning that, as previously suggested [48][50], haplogroup R1a-M17 could be a signal of various events ranging from early post-LGM expansions to more recent Slavic demography.“
В дисертацията на д-р Карачанак-Янкова намираме още повече подробности за “източната” хаплогрупа R1a-M17: “Следователно древната възраст на Хг RM458 в Източна България (12.4 ± 5 kya) и Кавказ (10.1 ± 3 kya) трябва да се интерпретира внимателно, поради това, че оценката на възрастта се повишава вследствие редица демографски епизоди.”

По интересно е следното, при около половината от носителите на R-M17 се наблюдава европейският вариант : “Трета по честота е широко разпространената евразийска хаплогрупа R-M17, която е установена при 17.5% от българите, като 42.9% от тях принадлежат към типичната за Европа Хг R-M458.”

На с.31 от дисертацията на д-р Карачанак, в табл.10, възрастна на “източната” хаплогрупа Хг R-M458 у нас варира между 12 400 години и 4100 години. За другата част представители на R-M17 не е казано, че са потомци на население дошло през късната Античност и ранното Средновековие от Афганистан, Иран, или Пакистан.

В заключението на дисертацията на д-р Карачанак няма и дума за родство на българите с паштуни, иранци, пакистанци или индийци. От друга страна, в миналото от други учени са проведени достатъчно генетични изследвания на населението на Иран, Афганистан, Пакистан, но дори и там няма дори загатване за някакво родство с българите. Какъв е изводът тогава?

Всеки, който може да смята, неизбежно ще стигне до заключение, че в болшинството си българите са носители на гени на древно балканско население. Носителите на I-M423, E-V13, J-M241, R-L23* са потомци на хора обитавали земите ни от преди 13 000-8000 години.

По сведенията на мое разположение в този момент, излиза, че основните хаплогрупи при българите са със следната честота и са представителни за 62,5% от населението ни:

I-M423 (20.2%)
 E-V13 (18.1%).
R-L23* честота 5.2%
J- 19%

Като имаме предвид, че носителите на R-M17 са 17% от българското население, но 42% от тези 17% са носители на европейската (забележително древната) вариация Хг R-M458, то към 62,5% потомци на местно население трябва да добавим още 7,1% носители на местният вариант на хаплогрупата и така излиза, че наследници на траките се явават поне 69,6% от българите. Добавим ли приписаната на древните европейски ловци-събирачи G2, срещаща се при 1,5-2% от българите, то излиза, че по официални данни повече от 70% от българите са потомци на най-древното население на Балканите.

Остават 10% носители на “източната” хаплогрупа. Тъй като няма доказателство, че предците на носителите на въпросната хаплогрупа са дошли от Средна Азия, то може да се сметне, че и тези 10% са потомци на стари балканци и така излиза, че по наличната в този момент информация, около 80, 6% от българите са наследници на Залмоксис, Спартак и Орфей.

Накрая нека видим какво е “притеснителното” в дисертацията на д-р Нешева. Аз лично виждам изследване даващо интересни резултати. На с. 62 се натъкнах на следния извод: “Проучените 19 представителя на траките от ранната Бронзова епоха притежават 16 различни хаплотипа, които формират 10 различни хаплогрупи. Тези хаплогрупи са разнообразни и се срещат в Европа и Азия. Част от тях присъстват и при прабългарите, но се различават по преобладаващите специфични хаплогрупи.”

С други думи – и при траките от преди 5000 години, и при старите българи от преди 1000 години се срещат едни и същи хаплогрупи, но при населението ни от времето на Средновековието има хаплогрупи, които не се срещат при хората живели 4000 години по-рано.

Та това е нормално и логично – самият избор на пробите с отдалеченост от 4000 години предразполага към получения резултат. При такъв избор, друг резултат е невъзможен.

В която и държава да се приложи същия метод, резултатът ще е както при нас – ще се окаже, че хората от Средновековието са носители на хаплогрупи, които ги няма при населението от същия регион, но живели преди 5000-4000 години.

Историците и археолозите, които са консултирали нашите генетици би трябвало да обяснят, че за да се получи ясен генетичен облик на народа на Орфей, е нужно да се вземат проби от тракийски гробове от периода IV-VI век, а не от преди 5000 години. Причната се крие в това, че оформянето на народите е дълъг процес - в определен регион, в течение на няколко хиляди години, се смесват различни хора, като доминантната група налага своят език и култура. 

В региона, в който се оформя един народ, с времето се появават нови групи, а други групи се преселват надалеч. Част от древното население от долината на Струма (стрюмоните) е отишло в Северозападна Мала Азия. Тевкрите пък напускат Северозападна Мала Азия и заедно с мизите стават доминантна група в Тракия, като владенията им се простират чак до река Пеней (в Тесалия):

“Bithynians, but formerly they were called, as they themselves report, Strymonians, since they dwelt upon the river Strymon; and they say that they were driven out of their abode by the Teucrians and Mysians.”-Her.VII.75

“Mysians and Teucrians, before the Trojan war, who passed over into Europe by the Bosphorus and not only subdued all the Thracians, but came down also as far as the Ionian Sea and marched southwards to the river Peneios.” – Her.VII.20.

Cтабилизация и дори почти спиране на миграционните процеси настъпва едва по време на римското владичество I-VII век. Рим не позволява изтичане на население от Тракия, защото има нужда от хората, както за обработка на земята, така и за попълване на легионите си. На определени етнически групи е позволено да се установят на юг от Дунава като федерати, но в този случай става дума за поселници в граничните региони, а и често се касае за родствени на древното балканско население хора.


Балканите по време на римския период, карта на Густав Дройсен

Ето поради това е най-удачно да се вземат проби от тракийските некрополи от края на късната Античност. Именно тези проби дават най-ясна представа на генетичния облик на тракийското население. Пробите взети от кости стари 5000 години не могат да дадат представа за облика на населението от няколко хиляди години по-късно. Пробите от кости от преди 5000 години могат да послужат за друго – да ни покажат къде са се заселили определени групи стари балканци.

Като най-ранните европейски региони заселени с траки могат да бъдат посочени Апенините, а също земите на Словения, Словакия, Австрия. Поради това, че по отношение на митохондриалната ДНК, т.е тази, която се предава по майчин път, траките са разположени в близост до популациите на Австрия, Латвия и Словакия, разбирам, че старите балканци са напуснали Родината не като малка група войствени мъже, а на родове включващи и жени. Т.е. касае се не за завоевание, а за мирна миграция на хора, които носят със себе си ценни знания.


Карта на разпространението на трако-кимерийските находки, по Herman Sauter  http://www.kimmerier.de/Abbildungen/abb004.jpg

Благодарение на резултатите от работата на д-р Нешева, разбрах също защо тракийските думи са така близки до латвийските. Стана ми ясно и това защо в Словения е намерен идол, с облекло, която наподобява това на трако-трояните и разбира се старите българи, като орнаментите от носията на идола се срещат най-рано при нас, а и все още се ползват от хората тачещи традиционните шевици.


                 Идол от времето на Неолита/Халколита, Словения

Накрая трябва да допълня нещо важно. Работата на д-р Нешева засяга и генетичният облик на старите българи. Ето какъв е резултатът: “Анализирайки наблюдаваните резултати, след обобщаване на всички данни се вижда, че прабългарските проби се доближават до европейските популации, притежавайки основно европейски хаплогрупи.”

Излиза, че информацията получена от анализа на ДНК от кости от старобългарски некрополи помага за срутването на мита за идването на дедите ни от Бактрия и земите край нея. Ако старите българи са носители на предимно европейски хаплогрупи, то за прародина в Средна Азия и дума не може да става.

След като старите българи не могат да бъдат причислени към народите оформили се в Азия, то за мен остава един възможен извод – хората на Аспарух спадат към древнобалканските народи. 

Когато след време бъде сравнена ДНК от тракийски некрополи от IV-VI век с ДНК от средновековни некрополи, ще стане ясно, че става дума за представители на един и същ народ – този народ, който е разпространил искрата на познанието в Европа и много региони на Азия, този народ, който Омир споменава като траки, а живелият по-късно Йордан нарича българи.


181 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Серафимка не се страхувай, когато посочиш къде са тези тракийски некрополи от IV-VI век може и читателите да ти повярват. До тогава чети повече, явно в работилницата не ти дават дозата за диагнозата и си в летаргия може би?

   Изтриване
  2. Аз чета, вярно, никога не е достатъчно, но някои хора пък изобщо не четат :)

   Как да няма тракийски некпороли от римския период! Етo, чети:

   Маргарита Ваклинова, Късноантичен некропол при с. Беден, См

   http://www.rodopskistarini.com/2012/10/blog-post_20.html   М.Георгиева, Гробни комплекси в Югозападна Тракия от римската епоха


   В трета глава на дисертационния труд е направен обобщаващ преглед на всички известни до момента гробни комплекси от римската епоха в разглеждания регион. За целта са използвани целият публикуван материал от археологически проучваните обекти, сведенията за случай ни гробни находки в литературата, както и много непубликувани материали. Гробните комплекси са разгледани в отделни параграфи по райони (по течението на реките Струма, Места и Брегалница) и по типове на некрополите (плоски и могилни).

   Всеки eдин некропол е представен със своите характеристики – размери на могилата (за могилните), типове гробни съоръжения, начин нa погребване (трупополагане, трупоизгаряне), данни за други ритуали и погребален инвентар.

   http://www.academia.edu/10324207/Georgieva_%D0%9C._Pogrebalni_praktiki_v_Yugozapadna_Trakiya_prez_rimskata_epoha_%D0%86_%D0%86V_vek_._Avtoreferat._Blagoevgrad_2009   Никола Русев, Некрополите на Одесос през Късната античност

   Обикновените ями са най-разпространеният тип гробно съоръжение и се срещат във всички проучвани некрополи от времето на Късната античност, принадлежащи както на градовете, така и на крепостите и неукрепените селища. В класификацията на Л. Гетов за периода I-IV в. се отнасят към тип ІІІ (Гетов 1970, 2), а сред паметниците от IV-VI в. от Западното Черноморие към тип І (Гатев 2004, 7-8). Същите са включени в тип I за гробовете от провинция Втора Мизия (Rusev 2012, 386) и тип 1А в провинция Скития (Soficaru 2007, 304). Те представляват най-древната структура за погребване, като голямото им приложение във времето и пространството е свързано най-вече с простотата и минималния ресурс, необходим за изпълнението. Обикновените гробни ями стават особено предпочитани през периода V-VІ в. с налагането на християнството сред населението.


   С.13 -Разкопките показват разрастване на християнските некрополи, които все още са в рамките на съществуващите езически некрополи. Сред погребенията се откриват погребения както на редови членове на християнската община, така и на представители от заможните слоеве във Филипопол. http://artstudies.bg/konkursi%20files/ALubenova_pdf/ALubenova_Avtoreferat.pdf

   Сред жителите на село Барутин местността е известна с името Църквата. През 1985 година Никола Дамянов започва разкопки в района и разкрива единствената в Родопите старохристиянска гробница, датирана от края на 4 век. Гробницата е разположена зад трикорабна базилика, чиито основи още личат. Цялата местност се оказва християнски некропол. https://news.bg/culture/unikalen-hristiyanski-nekropol-se-nuzhdae-ot-speshna-konservatsiya.html

   Serdica
   A few hundred metres away along the road to Philippopolis was the city’s main Early Byzantine necropolis, marked today by the church of the Holy Wisdom (Sophia), the fifth church to occupy the site.

   Alongside third-century pagan graves, Christian burials began to take place here in the first half of the fourth century. A concentration, among them tombs with painted vaults, was found under and close to the church of Holy Wisdom, clearly intended to be as near the original church as possible. They are architecturally similar and have the same reddish-orange painted frames round the walls as the contemporary pagan one at Durostorum.
   HISSAR Church 9 (Fig. 96), about 700 metres south-east of the south-west angle tower, stood in the middle of the largest necropolis.

   The sacred treasure of Djanavar-tepe is matched by a collection of Early Byzantine jewellery found by chance in Odessos just outside the fortress wall in an early Roman necropolis where isolated later burials also took place.
   http://macedonia.kroraina.com/en/rhba/rhba_3.htm

   Изтриване
  3. теса навсякаде около вас товаче невиждате нее по негова вина

   Изтриване
  4. теса навсякаде около вас товаче невиждате нее по негова вина

   Изтриване
  5. Виждат се, но както са описани и анализирани тези некрополи са от мултинационалната римска епоха с всичките си проявления в религиите.

   Изтриване
  6. Благодаря за разясненията във връзка с работата на г-жа Нешева. Гледах предаването и ми се стори чудно относно твърденията й , че най-близки до нас били унгарците. Относно Крит , който споменавате съм повече от убедена , че имат бълг.корени. Винаги съм се чудела защо танците, песните, чувството за чест толкова много са подобни на нашите. Винаги съм се чудела защо играят нашата ръченица, съвсем различен танц и като ритъм и като начин на танцуване от гръцките танци . Освен това има разлика и в носиите им. Питала съм много гърци за тази особеност, но никой не ми даде отговор.Благодаря още веднъж

   Изтриване
  7. Унгарците асимилират местното население на Панония и поради това днешното население на Унгария носи гени на древните обитатели на страната - панонците. Сега излиза, че Йоан Зонара е бил прав като е поставил знак на равество между панонци, пеони и българи.

   Изтриване
  8. До Анонимен23 септември 2018 г., 22:20 ч.

   Рим не е направил от страната ни Вавилон :) В Галия основното население си остава гали, в Гърция основното население си остава гърци, а в Тракия основното население си остава траки, т.е. древни българи.

   Ако араби, евреи, германи, келти, исаврийци, арменци, киликийци и др. бяха значителен процент от населението на страната ни през римската епоха, то това щеше да се отрази на генетичния ни облик. Реалността показва нещо различно, което обаче не отърва на казионната наука и поради това представителите и дават мило и драго да обявят за невярна и неточна, неудобната за тях информация.

   Изтриване
  9. Объркали сте се г-н Серафимов, в Тракия основното население е било от траки, но българите са били основно население в България, Велика България! Това, че е имало други, външни за траките общности, се доказва от цитираните от вас в темата % в съвременната ни генетика! И разбира се, че сме наследници на най-старото население на Европа, то се вижда, че не сме черни африканци или жълти азиатци. Но без тест за бащинство, вие няма как да докажете, че сме преки наследници на балканското население, което се е оформило в някакви пропорции и е останало относително непроменено за хиляди години. Също и няма как да докажете, без тест за пряка връзка, че намерените образци, не са от хора, пристигнали предишната година по тези земи! Заключението е, че ви трябват исторически свидетелства за движение или постоянна непроменена отседналост на дадена група от хора, носители на опрелени гени. За последното, не съм чул да има доказателства, докато за многократното пристигане на чужди маси на Балканите, има много. Т.е. историческите извори са срещу вашата теория! Без история и археология, няма как да твърдите, дали някоя от тези групи (I-M423 20.2%, E-V13 18.1%, R-L23 5.2%, J- 19%) не е минала през Балканите от едни носители, които са се смесили с други групи по пътя си, и не се е завърнала в малки пропорции, за да има вторично натрупване. В историята ще намерите премного доказателства за изселвания, преселвания, отвличания, които не са ставали между 'братовчеди' нито по генетичен признак, а между общности, които са се опитвали да наложат властта си и да се ползват от облагите на някое място или хора, и които са се смесвали с други групи за постигане на целите си без значение на тяхната генетика! Историята се занимава с развитието на обществата и културата им, а не с биологията на етносите! Траките според историята, не са имали съзнание за общност, нито пък доказателства, че българите са последователи на тракийските идеи и култура! Затова и няма възраждане на тракийски култове и обичаи с идването на българите на Балканите!

   Изтриване
  10. Траките според историята, не са имали съзнание за общност, нито пък доказателства, че българите са последователи на тракийските идеи и култура! Затова и няма възраждане на тракийски култове и обичаи с идването на БЪЛГАРИТЕ НА БАЛКАНИТЕ!
   Ха,не думай!Нямало значи...а това какво е https://www.google.bg/search?q=%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%88&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VrYzRGpxMKs-KM%253A%252CtnKEBuG0BE3WjM%252C_&usg=AI4_-kSf8j91IUFDnBfMVPNSPakbumNSdw&sa=X&ved=2ahUKEwie6N2am9bdAhWkiIsKHfzSBRAQ_h0wEHoECAYQFQ#imgrc=VrYzRGpxMKs-KM:

   https://trud.bg/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA/ Разгледайте снимката и тогава приказвайте...ама по-умната,моля.

   Както се казва,християни сме,ама не чак дотам.По иконите в български черкви има следи от стари тракйски култове даже! Впрочем,познахте ли Сабазий...или за пръв път чувате това име?

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  11. Ранното християнство е има много общи елементи с тракийската религия. Това е причината у нас християнството да бъде прието толкова бързо.

   Изтриване
  12. Траките според историята, не са имали съзнание за общност, нито пък доказателства, че българите са последователи на тракийските идеи и култура!
   ........
   СерЬОзно?! Посочете нещо в нашето идейно и културно наследство, което да е различно от тракийско, щот аз не се сещам за такова.
   Що се отнася до съзнанието за общност, ами така се получава като четете единствено нездравите изблици на Божовци и черпите инфото си от глупавите и вредоносни предавания на тюркофилите от История БГ. Вероятно вие драги не сте чували, чели нищо за забележителното за времето си Одриско царство и паралелното му Гетско царство, две държавни формации без еквивалент в Европа...Рим ще се появи и разрастне доста след това... Ама какво ви говоря, потърсете, почетете, помислете. Само с изтъркани клишета не става.

   Изтриване

  13. До Анонимен 1 януари 2019 г., 21:04 ч.

   Вярно е, че само с изтъркани клишета не става, но все пак някои хора опитват упорито.

   Изтриване
 2. Интересно, много интересно даже, но защо не е казано официално ей това нещо:
  I-M423 (20.2%)
  E-V13 (18.1%).
  R-L23* честота 5.2%
  J- 19%

  Като имаме предвид, че носителите на R-M17 са 17% от българското население, но 42% от тези 17% са носители на европейската (забележително древната) вариация Хг R-M458, то към 62,5% потомци на местно население трябва да добавим още 7,1% носители на местният вариант на хаплогрупата и така излиза, че наследници на траките се явават поне 69,6% от българите. Добавим ли приписаната на древните европейски ловци-събирачи G2, срещаща се при 1,5-2% от българите, то излиза, че по официални данни повече от 70% от българите са потомци на най-древното население на Балканите.

  Чета и проверявам, пак чета и пак проверявам, но си прав, цитатите са точни, превода ти може по-добре, но има линк за сверка та не е болка за умирачка. Сега освен да седнем да чакаме коментара на феодалните старци от БАН?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отговор няма да има, как да обориш това, което е необоримо...

   Изтриване
  2. Наистина е така. Няма как дърворезбар да се представя за историк, но ето, че наблюдаваме такова проявление у вас г-н Серафимов. Как да оборим истината? Няма как.

   Изтриване
 3. Браво! А да ги видим сега ония от Босфор Ти Ви какво ще измънкат ха ха ха! Продължавай да громиш негодниците и помни, че много хора са с тебе!

  ОтговорИзтриване
 4. Изключително дразни фактът,че се сравнява ДНК-та на хора с разлика 5 000 години,защо?Толкова ли беше сложно да се подберат съответстващи по възраст кости на предполагаеми траки и така наречените протобългари? Имаме археологически материал предостатъчно - не с лопата,а с булдозери ги ринат и унищожават !
  ЛК

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, материал за сравнение има и поради това ми е чудно защо е трябвало да се взема материал от кости от Бронзовата епоха.

   Изтриване
 5. Ами освен в духа на вчерашния празник БАН също да обяви независимост. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Знаете ли кой се крие зад страницата Древнобългарската история?Този Ви плюе яко без капчица срам.Не зная как може да има такива хора, нямам думи!

   Изтриване
  2. Зная, но не ми казвате нищо ново, този човечец ме черни от 2011-та година. Какъв точно му е мотива не зная, но злоба, която трае толкова време е нетипична за българина...

   Изтриване
 6. Здравейте, аз направих генетични изследвания с цел любопитство в лаборатория на FTDNA на мен и на баща ми. Освен автозомна ДНК си направихме и митохондриална днк- за мен и у хромозомна днк - за баща ми. Резултатите са много интересни. Копирам директно обясненията на сайта FTDNA.
  За мен Haplogroup - U5a2b Your Origin Haplogroups mark the branches on our shared maternal tree reaching back to Africa. Haplogroup U5 is between 24,900 and 35,600 years old. Researchers believe it was born to a woman living in West Asia. Its presence in both Mesolithic gravesites in Iberia and Iron Age gravesites in the Altai Mountains indicate that it spread early across a wide area in Eurasia. Bitter cold and ice forced members of this haplogroup who traveled to Europe as hunter-gathers during the Last Glacial Maximum into refugia. When the ice began to retreat, they were among the earliest settlers. The most common of these lineages in modern populations are U5a1, U5a2, U5b1, U5b2 and U5b3. The origin of the U5a2 lineage dates to between 14,539 and 22,293 years ago. Members of the U5a2 lineage were among the first people to repopulate Europe and West Asia. However, Neolithic farmers and herders from West Asia crowded out the U5a2 lineage as they entered Western Eurasia. It is now about 1.5 percent of the population throughout Europe with its greatest diversity in Europe and greatest frequency in Northern Europe and Russia.
  За баща ми - Your Confirmed Haplogroup is I-Z17855 Haplogroup I dates to 23,000 years ago, or older. The I-P215 lineage is about 15,000 years old and began in southern Europe. Today it is found primarily in Sardinia and the Balkans. Haplogroup I represents one of the first peoples in Europe.
  До края на годината очаквам да ни включат от Living DNA в "Балканският проект".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Общият за българи и сардинци маркер I-P215 показва, че съм прав да определя принадлежащите към Морските народи шерден, шардуна към старите балканци и по-точно към сердите. В края на Бронзовата епоха шерден се заселват на остров Сардиния, но явно една група е останала на Балканите.

   Изтриване
  2. Преди доста години гледах филм за Сардиния и останах поразен как тамошното население тропат досущ нашенски хора. Веднага реших, че това могат да бъдат само българи. Старото име на столицата Калляри било Крл и си казах, че това може би е нашето „кър“– поле(той се намира действително в равно поле). На североизточния бряг е град Олбия( мисля, че съм виждал същото име на карта май северно от днешна България). Имат стари светилища, в които са включени водни басейни, като това на Перперикон. Малко под Олбия в Кала Калетта съвсем случайно открихме улица Булгария.
   Така че и тук сте съвсем прав Г-н Серафимов!

   Изтриване
  3. Древните топоними на Сардиния са много интересни: Gorditanum, Lesa, Scapum, Temus са почти идентични на тракийските Gordium, Leso, Scapte syle, Temon bari.

   Да не забравяме и това- на Балканите живеят серди и сарди, т.е. хора носещи същото име както и тези, дали названието на Сардиния.

   Изтриване
 7. Статия-еталон за представяне на научна информация и извлечени от нея логични заключения!
  Къде сте бе, казионни плъхове, да посочите кое е невярното или тенденциозното в нея?! Но без тарикатски общи размазвания и безпочвени обвинения в непрофесионализъм – символи на вашето безсилие! Покажете конкретно: това тук е неистина, онова там е безпочвено твърдение. И моля, пишете си имената барабар с титлите, за да ви лъснат з......те! Ако не го направите, побързайте на академично съвещание при вашия Божо, за да не скверните повече българската история.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е да се бъркам за някои детайли, но като цяло работата ми е подкрепена добре. Едва ли ще се появи някой от старата школа, за да спори. Просто е невъзможно, бента се скъса и няма спиране на истината.

   Поздрави!

   Изтриване
 8. Какво се правиш ма такъв какъвто не си бе Спаро и какво ти дава право престъпно да уронваш имиджа на нашите учени? Като не разбираш от генетика и хапологрупи, а бе трай си поне себе си да не излагаш че вече си минал всяка граница и образованите хора използват твоето име като еталон на самонадеян глупак.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нали, точно така другарю, поздравления за чудесния коментар. Добре аргументирано и обосновано!

   Изтриване
  2. Хахаха! Тези т.нар. "наши учени" не са Българи, не са от Светлината!

   Изтриване
  3. Отново пуснаха файтонджиите. Вероятно „капацитетите“ няма да се появят...

   Изтриване
  4. Може да са свършили парите за образовани тролове :)

   Изтриване
  5. До Анонимен23 септември 2018 г., 16:32 ч.

   Чий имидж уронвам и защо? Защото казвам истината ли?

   Изтриване
  6. Поне запетайки се научи да слагаш,аналфабет такъв :)
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 9. Ама не престъпвайте законите на Република България бе серафимов! Петните името на един достоен човек, който е доказал своята компетентност, това не сте вие, а Академик Ангел Гълъбов. Той каза, че е невъзможно да сме траки и смело обяви, че върху учените е оказан натиск да ни обяват за преки наследници на траките. Сега започвам да се замислям дали вие нямате пръст в организирането на натиска върху нашите учени???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хахахахахаха! Шегуваш ли се или не си Българин?!!

   Изтриване
  2. Не обвинявам проф. Гълабов. По-важно е да продължи да насърчава и организира такива изследвания, отколкото да прави ангажиращи изказвания. Резултатите говорят сами достатъчно красноречиво.

   Изтриване
  3. До Анонимен23 септември 2018 г., 17:41 ч.

   Акад. Гълъбов трябва да се обоснове защо е невъзможно да сме наследници на траките. Обикновените хора могат да кажат каквото поискат, академиците от друга страна са длъжни да се обосноват.

   Как е възможно типичните за нас хаплогрупи Хаплогрупа I-M423, J-M241, E-V13, R-L23*, а и R1a-M17 -Хг RM458 да са древни, някои на повече от 12 000 години, а ние да сме потомци на хора дошли повече от половин хилядолетие след Христа?

   Всичко е въпрос на аритметика и използване на здрав разум.

   Изтриване
  4. Другарю,недейте ни излага пред чужденците,моля,другарьоо!!!
   Анонимен 17,41 ч. от 23.9,препоръчвам смяна на дилъра!Спешно!
   Добрее,обикновен българин

   Изтриване
 10. "Аз не съм историк в тесния смисъл на понятието, въпреки че имам университетска диплома по история. Никога не съм работила в научен институт, но като журналист добре познавах атмосферата там - те бяха нещо като склад за почетно шкарто, синекури за по-калпавите синове на партийните величия, които не ставаха за ръководители на "партията и държавата" и бяха оставени да си играят на интелектуалци. Вместо двигатели на науката, те бяха пръти в колелата й (отдавам дължимото огромно уважение на малкото изключения от това правило, сред които е бележития учен и историк акад. Георги Марков. Това едва ли бе направено без умисъл - на една провинциална страна, от която нищо не зависи, не й трябва наука. Така единственото им смислено приложение - да дават заплата и екзистенциална сигурност на мозъците, за да се посветят на изследователски труд, отиваше на вятъра. Истинско бедствие за българската наука бе и забраната за българите, включително и научните работници, да пътуват и да работят спокойно в чужбина. Тези, на които това бе разрешено, бяха галениците на социалистическия режим, от които нито науката, нито нацията имаха полза. Така българската историческа мисъл се превърна в прокрустово ложе на посредствеността - всичко, което стърчеше извън калъпа, се отсичаше."
  М.Върбанова "Връх България" 2016 г.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какво да кажа Анрей, дамата го е представила толкова точно, че просто няма как да се изрази по-добре. Май всяка сутрин вместо Отче наш трява да изричаме - Пази Боже от посредствени хорица с големи амбиции!

   Изтриване
  2. Господин Киряков, защо тази "журналистка", то не научен работник, така "добре" познава научните институции! Не мога да разбара, как "Истинско бедствие за българската наука бе и забраната за българите, включително и научните работници, да пътуват и да работят спокойно в чужбина." би повлияло на "българската историческа мисъл". Явно посредсвен журналист с амбиции, каквито днес има в изобилие, пеещи хвалебствия за "демократична България. А, че наука имаше и то в пъти по-добра от сегашното състояние на нещата е неоспоримо, защото в днешна България такава няма. Вие популационни генетици ли сте? Тази смес от Y хромозоми показва нееднородността на българското общество. И определете, дали ще се приема род съгласно научния термин или по пряка наследснвеност.
   България имаше силна наука, която целенасочено беше унищожена "демократично" от посредствени и амбициозни слагачи, поставили се в услуга на чужди интереси.

   Изтриване
  3. Това че много неща в България последните години бяха унищожени е така, но това е друга тема.
   Разбира се че забраната да се излиза в чужбина беше особено вредна за българските учени. Така се оформиха няколко поколения "доморасли" историци, както ги наричаше чичо Венци. Хора, които не виждаха по далеч от Балканите, а да не кажем и по далеч от Сливница и Драгоман...

   Изтриване
  4. Господин Киряков, или сте много млад и не познавате онази действителност или пишете тенденциозно. Български научни работници не само излизаха в чужбина но и участваха в научни семинари. Западната наука следеше публикациите в български научни списания и литература. Заради преписвания без разрешение от авторите или цитирането им, някои научни работници и университетски преподаватели бяха уволнени по искане на авторите на книгите от чужбина, именно от запада. Аз имах контакти както с мои колеги от САЩ, така и от Западна Европа и Китай. А промишленото ни разузнаване беше едно от най-силните в света. Не забравяйте, България произвеждаше процесори и компютри в свои заводи по свои технологии. Едно от първите масови производства на компакт дискове беше българско. Заводът за тежко машиностроене в Цървена могила, Радомирско щеше да произвежда необходимата ни техника от А до Я. Не ни позволиха и за това вина има и целокупния български народ. Историците ни имаха достъп както до библиотеките на Ватикана така и в британски и германски библиотеки. Доморасли псевдодемократи и критикари колкото искате. Само където за нищо не стават, освен да пишат или говорят небивалици, явно под чие влияние. Желанието да се изведе тезата застъпвана от собственика на блога Ви кара да пишете без да проверите какво е било в действителност. Световното еврейство едва ли ще позволи волности от страна на българската историческа наука, учебни програми или популярна литература. Не се заблуждавайте да "търсите под вола теле", празните приказки не носят истината. В перифраза на френската поговорка "шерше ла фам", търсете жената, ще кажа търсете евреина. Явно това няма да бъде допуснато от собственика на блога, но той ще го проумее някой ден, важното е, да не е много късно за държавността и да го проумеят повече хора.

   Изтриване
  5. До г-н/г-жа Анонимен1 октомври 2018 г., 22:15 ч.

   Вие ме предизвикахте да се намеся с тъй дългото си изявление. Личи си, че сте от инженерно-техническите науки, какъвто съм и аз. С тази разлика, че и тогава се интересувах от хуманитарните науки и политика, но като любител. Трябва да Ви обърна внимание, че при "социализъма" имаше научни области, които се считаха за идеологически, т.е. чрез тях можеше лесно да проникне "идеологическата диверсия". Такива бяха история, право, философия и дори архитектура. В дисциплини от тези области се допускаха студенти да учат в чужбина само със специално разрешение от ЦК на БКП. Допускане до специализации в чужбина (СССР не беше чужбина, въпреки че и за там не беше за всеки) беше в прерогативитв на партийния апарат. Относно публикациите на нашите историци у нас бяха с цитати на съветски и евентуално на руски учени, на наши учени. Допускаха се цитати на западни учени, ако са цитирани от "светилата" в историческата наука, които обаче защитаваха утвърдената и одобрена от Москва линия.

   Що се отнася до представения от г-н Серафимов материал, мога само да го поздравя, защото популярно представя публикуваните материали по генетичните изследвания с доказателства и много логично обяснение. Анонимен26 септември 2018 г., 8:18 ч. казва: "Тази смес от Y хромозоми показва нееднородността на българското общество. И определете, дали ще се приема род съгласно научния термин или по пряка наследснвеност." Една голяма глупост! Няма народ с една хаплогрупа или преобладаваща на 80-90 %. Такъв народ трябва да е изолиран в котловина, заградена с непреодолими чукари. Еднороден е този народ, в който преобладаващата част от населението има почти еднакъв профил от няколко хаплпгрупи в определено съотношение помежду си. Всеки народ има период на консолидация. Така например балканското население се е консолидирало към началото на 9-то хил. пр. Хр. от идващите и смесващи се с местното население племена от всички страни след затоплянето след последния ледников период. Населението е било общо взето еднородно до около края на 5-то хил. пр. Хр. През 7-о и 6-о хил. пр. Хр. този народ с общ език и култура поради бързо развиващото се земеделие, особено около слдководното езеро (бъдещото Черно море) и р. Дунав и развиващото се скотовъдсто, извършва демогравски бум и тръгва да се разпространява по четирите посоки на света - главно на изток и юг. Това разселване се засилва особено след средата на 5-то хил. пр. Хр. - след черноморския потоп. После през 4-о и 3-о хил. пр. Хр. започват да прииждат народи от четирите посоки, някои от които сродни, но примесени с народите докъдето са стигнали. Вече към края на 2-то и началото на 1-то хил. пр. Хр. се получава нова консолидация на населението на Балканите, но този път на няколко народа с множество племена. Някои от тях елините в VII-III в. пр. Хр. обединяват по общи признаци в народ "Траки", други - "Илири", трети - "Скити" и т.н. Днес на Балканите отново има консолидация на населението, само че в десетина народа. Ние българите сме обаче единороден народ с малки примеси на население с друго съотношение на хаплогрупите.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  6. Извинявайте, че искам да се допълня, въпреки дългото ми изложение горе.

   През 7-о и 6-о хил. пр. Хр. този народ с общ език и култура започва да прави опити да създаде своя писменост, с която да записва важни събития, както и договорености. Бурното и материално развитие ги кара да се чувстват богоравни. Това е сравнено със "строителството на Вавилонската кула". После, в началото на 2-то хил. пр. Хр., с идването на нови хора с различни, макар и някои близки езици, започват грабежи на територии (новодошлите са на по-ниско стъпало на култура и икономика) и войни. Това е описано с "и Бог даде на всеки отделен език и ги рзбърка, така те не можеха да се разбират и се биеха помежду си".

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  7. Съгласих се с всичко, до последното ви изречение, г-н Киряков! Писахте, писахте и накрая написахте нещо, което противоречи на всичко останало в коментара ви! Та последно, зад кое твърдение стоите - еднородност с малки примеси или хомогенно смесено население с почти равни по количество примеси? Отворете Eupedia.com Y-DNA по страни и сравнете Босна и България! Вижте Франция, Финландия, дори при Руснаците ще видите, че ако премахнете азиатския маркер N, водещият елемент е 4x повече от втория! При нас те са доста равнопоставено представени, обединете родствение R1a и R1b и ще имаме 3 равни по стойност и различни по произход гени! И в допълнение 4ти, който е само 2х по-малък от другите! Надявам се разбирате разликата между % съотношение в България 20, 28 (17+11), 23, 11 и Русия 52 (46+6), 23 азиатски елемент, 10! Да не говорим за Финландия 61, 28 и под 1-2 за останалите! В Испания дори разликата е още по-голяма 71 (69+8) и следващият е само 8%! Вашите твърдения за ‘еднороден народ с малки примеси’ се отнася за Испания, но не и за нас! Гърците са практически идентични с нас 10, 28 (12+16), 23, 21%, научете ги на български и те по никакъв начин няма да се различават от нас. Като човек от средите на инжинерно-техническите науки, съм сигурен, че разбирате числата много добре, а също и що е количество примеси в в едно цяло! Историята може да заблуди, но точната наука на числата никога и 80%+20%=100 и 20%+30%+40%+10%=100, но едното има 2 другото 4 съставни елемента, и двете може да са стомана, но с различни качества и характеристики! Дано и на вас, и на други инженери, е станало по-ясно!

   Изтриване
 11. Направих проверка на линковете и заключих, че сте прав. Но защо тогава не правят телевизионни предавания за тези хубави проучвания?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако направят телевизионни предавания за важните проучвания, няма да остане време за излъчване на турските сериали ...това в кръга на шегата разбира се...:)

   Изтриване
  2. А в кръга на сериозното – защото тогава и на баньовците и на журналистите ще им затворят кранчето!

   Изтриване
  3. Родни учени и национална телевизия да работят против България? Как му се казва на такова нещо? Въпросът е реторичен, но отговорът се знае от всеки нормален човек.

   Изтриване
  4. Национално предатвлство му се казва....
   Атанас Димитров

   Изтриване
 12. Според мен ти или си кремълски агент, или си сериозно предупреден/наясно какво ти е позволено да пишеш, или си тъп, или не осъзнаваш колко предубеден човек си.

  Крайният резултат от дейността ти, граничеща с пропаганда, е че в жаждата си за истина и справедливост, убеждаваш объркани българи да се вкопчват в идеята, че сме местен народ, който е редно да стои в своята древна прародина, продължавайки да се кара със съседите си, което е основен прийом на Великите сили в тяхната антибългарска дейност. Най-важното е, подчертавам най-важното — ако те слуша човек, няма абсолютно никакво основание да предявяваме каквито и да е претенции към Русия, тъй като сме си на мястото — генетични изследвания, артефакти, древни извори. Чистата истина, какво друго да е това?

  Предполагам си запознат с думите на Раковски за населението на Русия. На всеки прогресивен човек е от ясно по-ясно, че Руската Федерация е руини от Стара Велика България, а в момента е държава, в която цензурата е толкова безцеремонна, че не се прилага със заплахи, а с куршум в главата. Не минавай с номера за информация и доказателства, върни се на първото изречение от пасажа.

  Това, че сме етикетирани просто като "траки" или "балканци" е угодно както на Турция, която има претенции да е майка на болгарите, намиращи се в Руската Федерация, съответно Турция води прекрасна, устойчива пропагандна дейност по въпроса, така е угодно и на Руската Федерация, която е Голямата Гърция със своите опашати лъжи и ненадминат пропаганден апарат. Малката Гърция, срещу която фанатично настройваш хората, е пиле в калчища и от там отдавна не идва опасност за историята и оцеляването ни, по същия начин както отдавна не идва и от Вечния град. Гърците освен да дрънкат безсмислици като развален грамофон, друго не могат да направят.

  Хората, които ти наричаш татари без кавички, като един истински защитник на Третия Рим, всъщност са изстрадали българи, подложени на репресии, включително агресия и убийства, а преди това на варварска дебългаризация. В момента някои последни мохикани продължават да твърдят, че са българи и очакват защита за запазване на произхода си от нас дунавските българи. Естествено такава няма да пристигне нито от тюркофоб като теб, който написа, че "не са запазили българската култура", все едно българска култура е това, с което ти си свикнал. Нито ще я получат от унизителното подобие на държава, в което се намираме сега, практически под пълен контрол.

  Ти премълчаваш точно толкова, колкото премълчават и казионните учени. Не 5 пари, а капачка от боза не давам дали ще ми одобриш коментара — на място, където се призовава за културно поведение, пък коментари наричащи някого "плъх" са добре дошли. Това е примитивна омраза, ако не се досещаш. Просто ме провокира думата татари без кавички, която затвърди мнението ми за теб категорично.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Божидар Койчев се казвам и искам да попитам анонимния от 24 септември, 2:51 дали наистина мисли, че някой ще му се върже на уйдурмите? На Спароток искам да кажа, че забелязвам появата на обучени тролове като този анонимния от преди първи петли. Разбеснели са се гадовете, че българите се пробуждат и бързат да хвърлят кал с грешните си ръчички. Не им давай трибуна на такива инородни същества защото те ще изтълкуват добрината ти като слабост.

   Изтриване
  2. Господин Койчев,този същият анонимен от първи петли разполага с цяла енциклопедична база данни за историята на Стара Велика България,а и много преди нейното създаване.Естествено е човек да не приема на сляпо доверие всички книги с написаното в тях като откровение свише,но с лека ръка да отхвърляме наред това,което тюрко- и арабоезични автори са оставили за нас-е,ако бяха написани от американци например,тогава какво?По-достоверно ли щеше да звучи? Какво е накарало царя Иван Грозни да се провъзгласи за цар на българи и руси?И защо същият този българоубиец срива град Казан със земята,построява го наново на Красная площадь в Москва и избива строителите,да не повторят някъде другаде тая дивна хубост! На тези,а и на много други въпроси може да намерите отговори у същия анонимен господин,не вярвам да греша за това,кой стои зад въпросните "уйдурми".
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  3. Ако трябва да сме обективни и да следваме фактите ще стигнем до следните резултати:

   1.Стара Велика България е затрита напълно от хазарите в края на VII век. В писмото си до живеещият в Испания евреин Хасдай Ибн-Шафрут, хазарският хаган Йосиф описва хазарската победа над българите.

   2.До 965 година, Волжка България е подвластна на Хазарския хаганат и бивайки предана на хазарите, Волжка България пострадва от военните походи на Светослав Игоревич.

   3.През 1223 и 1236 година Волжка България дава отпор на монголското нашествие, като след това никога повече не се съвзема като население и мощ.

   4.Каква е причината за по-ранните походи на Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский срещу Волжка България не зная. Възможно е причините да са верски - волжките българи приемат исляма, но най-вероятно причината се крие в стратегическата позиция на Болгар като важно търговско средище.

   5.Иван Грозни е бил жесток психопат, но по негово време няма Волжка България, а Казанско Ханство. То не е управлявано от българи, но със сигурност сред простолюдието е имало българи преживели монголските набези. Съмнявам се след превземането на Казан, по-късно през XVI век, да са останали много етнически българи.

   Изтриване
  4. През 1920 година ленински декрет преименова българите в татари.
   Иван Грозни е от рода Дуло.
   Династия Романови също.
   Да не пропусна българския произход на Борис Годунов.
   Добре,че чичко Ленин написа буквите.Официално признание няма да видя,докато съм жив.
   Няма човек-няма проблем.Правим държави на кого ли не,само японците помнят с признателност.Що за карма...
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  5. Цитат от Илиян Йорданов от една друга група. Ето ги титлите на Иван Грозни. Народа масово не чете, а дрънка наизуст " Иван Василевич
   Велики Господар Цар на Цяла Русия
   и Велики Княз Владимирски, Московски, Новгородски,
   Цар Казански, Цар Астрахански,
   Господар Псковски и Велики Княз Смоленски, Тверски, Югорски, Пермски, Вятски, Болгарски и други земи
   Господар и Велики Княз на Новгород и Низовските земи,
   Господар и Велики Княз Черниговски"
   Първо е КНЯЗ, Второ очевадно е по градове и ЗЕМИ, защото точно това пише. Княз на град Болгар, а не на Болгария.

   Изтриване
  6. Е да де, Серафимов също казва, че по времето на Иван Грозни няма Волжка България а Казанско Ханство. После някой беше писал, че в Казан само циганите се наричали българи.

   Изтриване
  7. Ами да, то се знае барем 100 години, че хора от цигански произход са се определяли за българи в Нижни Новгород за да изпросят някоя друга копейка. Четете Йордан Иванов, работата му Сегашните Българи При Волга е излязла през 1914 година.

   Изтриване
  8. Подкрепям отговора на SPAROTOK. Анонимен 24 септември 2018 г., 2:51 ч. е толкова противоречив в изявлението си, че, без да се обижда, прилича на изявление на човек радвоен вътре в себе си (шизофреник). Не ми е ясно как като сме местен народ, сме полезни за политиката на Русия и Турция едновременно!? Да имали сме огромна територия и население, но оттогава сме загубили тези територии, а населението там е било избито или избягало, или е било претопено. Така, че сега не може да имаме претенции към тези земи. И това не е в интерес на тези държави, просто политическо статукво.

   Изтриване
  9. Андоне, още когато се сблъскаш с първите отрицания на очевадното от някой подобен на "Добрев" - Анонимен 24 септември 2018 г., 2:51 ч, го постави в графа "шизофреник", но по смисъла на теорията на Julian Jaynes http://s-f-walker.org.uk/pubsebooks/pdfs/Julian_Jaynes_The_Origin_of_Consciousness.pdf
   т.е. недорасъл до съзнателно съществуване. Този вид човекоподобни не са в състояние да разсъждават самостоятелно, те имат нужда от суфлиращ им "Бог", идол, вожд, диктатор,някой Путин. Когото те следват инстинктивно, като оффце, мравки, насекоми... Те са изостанали в развитието си вид хуманоиди, които за жалост са се размножили до затрашително голям % благодарение на толерантността на притежаващите съзнание Човеци. Не очаквайте от зоид да направи съждение за което е необходима връзка между двете полукълба на мозъка. Игнорирайте и трийте такива.

   Изтриване
  10. Уважаеми г-не а24, имах "наглостта" да се ровичкам в историята ни в продължение на вече доста години и то не особено повърхностно. При това занимание човек неминуемо се сблъсква с всички онези твърдения, свързани с волгарите и някаво хипотетично тяхно родство с нас, но всичко което открих за себе си след това дъъълго ровене напълно изключва достоверността на горните настоявания. Аз съм твърдо убедена, че онези земи и онзи народ нямат нищо общо с нас. Да, към 9-10в там ще се появи един град Булгар с неговите жители булгари. И толкоз. Защо името му е подобно на нашето народностно име все още ми е трудно да твърдя, но ако то има връзка с нас, тя е тъкмо обратна, от тук натам, не от там насам. Има половин хилядолетие разлика от появата в изворите на българското народностно име, първо тук, после там и то, както споменах, като име на град и жителите му, дори не народ (проблемите идват от кофти превод на Фадлан на руски и български - направете проверка в другите езици пр. англ.) А Итил ще стане Волга още по-късно. Що се отнася до онези днес, които твърдели, че били българи, ами те настояват изришно да се пишат бУлгар, именно за да могат да бъдат разграничени от нас. Във връзка с това обаче няма да е зле да разровите историята и идеите на пантюркизма (още известен като пантуранизъм-вижте кой е Вамбери, коя е ложата в Солун, съжителстваща си с боз куртлър, до един нетурци и какви са техните възгледи и може и да ви светне). Смръдливата фалшификация на Нурутдинов е дело на такива сили. И Раша за жалост има достатъчно голям интерес от разпространяването на подобни зловония. Те й вършат отлична работа.
   Впрочем, това беше силно отклонение от темата на Павел. За да ви върна към нея ще добавя само още, че НЕРОДСТВОТО ни с онези хора беше доказано и съвсем категорично от генетиката. Те са толкова далеч от нас, колкото са и едни ескимоси, или почти. Справка в изследването на Нешева, има и графики. Ами спирам, че дълго стана.

   Изтриване
  11. О и само да добавя, за разлика от общоприетото, а и от изводите на Павел, аз бих ситуирала земите на нещото, наречено от триото Теофан, Никифор, А. Библиоткар (то всъщност е едно) доста по-западно, и не, не са пълни фантасмагории, но е тема за твърде дълъг разговор, затова ще приключа тук. Написах го просто,за да ви провокирам. Смятам, че е мноооого вероятно.

   Изтриване
 13. На Турция няма как да е изгодно балканските българи да са коренното население,турците ни смятат за нещо като по-малки и още глупави братя,така,че какво следва-да признаят,че са българи може би?
  Москва да има интерес от засилено влияние на Турция сред Волжките българи -звучи най-малкото неубедително,руснаците турци ли са?
  Москва е съвсем наясно с болгарите и булгарите в днешна Русия,но няма как да им даде автономност и територии...няма да остане нищо от нея.Вие какво предюагате,г-н Вътов?
  Добрев,обикновен българин

  ОтговорИзтриване
 14. Имам един прост въпрос:
  Кой може да организира и осъществи мащабно генетично изследване на живи и починали хора през вековете, с достатъчна представителност и степен на достоверност от Алтай през Средна Азия, от двете страни на Черно море до Балканите и Адриатическо море?
  Едно подобно мащабно изследване, търсещо корените ни ще потвърди (или отхвърли?) направените до сега частични изследвания и ще отговори на много въпроси веднаж завинаги.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е нужно изобщо да се прави ново мащабно изследване защото големите популации на Европа и Азия вече са изследвани. Той Серафимов пише за иранци и паштуни, но е пропуснал да даде линкове. Не го обвинявам в манипулации, искам само да отбележа пропуска защото така дава амуниции на балхар-маниаците.

   Изтриване
  2. @(Анонимен24 септември 2018 г., 10:16 ч.)

   Никой, естествено. Руската Федерация знаеш ли кога ще ти даде вярна информация? Те едни PDF-ове изчезват за няколко часа, та сигурно ще ти дадат подробна карта кой какъв е. Току-виж вземе да излезе, че г-н. ал Булгари мяза на г-н. Даскалов. Шок и ужас, както за Третия Рим, така и за заслепените тук.

   Изтриване
  3. В един идеален свят,в една идеална страна с един идеален народ се събрали трима души и решили да напишат заедно,като пренебрегват личните си пристрастия и непоколебими възгледи,истинската история на тая страна,за която милеели и тримата,но им било много трудно,ужасно трудно,защото всеки отказвал да признае доказателствата на другия и сякаш нямало светлина в края на тунела...А тримата просто трябвало да разберат,че всеки от тях носел част от ключа и само с общи усилия щели да отворят вратата,която ръждясвала повече от тринайсет века.
   За съжаление страната не била идеална,светът и той бил далеч от идеален,народът имал всички недостатъци на другите народи....
   Краят на тази приказка може да бъде щастлив или тъжен,това зависи от тримата,имената си ги знаете и без да ги казвам.Има и една дама,която може да окаже безценна помощ в начинанието ви...ако реши.
   Доклад,добър за начало,съществува вече шест години!Моля ви,спрете да разменяте обиди в мрежата,бъдете градивни и добронамерени,покажете,че сте достойни за доверието на хората,които попиват всяка ваша дума!

   Със затаена надежда:Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  4. До Анонимен24 септември 2018 г., 16:49 ч.

   Има предостатъчно данни за генетичния облик на иранските народи:

   Iranian human genome project: Overview of a research process among Iranian ethnicities - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2922634/

   The genetic relationship among Iranian ethnic groups: an anthropological view based on HLA class II gene polymorphism.
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18979226

   Complete Mitochondrial DNA Diversity in Iranians
   https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0080673

   Afghanistan's Ethnic Groups Share a Y-Chromosomal Heritage Structured by Historical Events
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3314501/

   Afghan Hindu Kush: Where Eurasian Sub-Continent Gene Flows Converge
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3799995/

   Afghanistan from a Y-chromosome perspective
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3449065/

   Изтриване
 15. Това са резултати от изследвания на унгарски учени за генетичен произход и наследство на унгарците от 10-ти век,като тук https://www.nature.com/articles/srep33446/figures/2#f2 имаме данни за
  хаплогрупата на аварите - първата колона. Въпрос:Имаме ли аналогични данни за българи от близък период и ако да има ли прилика с тези на аварите?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Честно казано - нищо не мога да разбера от тази информация. Сякаш е написана така, че да скрие някаква истина :)

   Изтриване
  2. Произходът на унгарците е ясен за външните наблюдатели, така както може би и нашият е ясен за такива наблюдатели.
   Първо езикът на унгарците е угро-фински. Това е група, която е извън (индо)европейското езиково семейство. Образува се от езика на финландци, естонци, унгарци и някои общности на територията на Русия. В този смисъл унгарците (маджарите) знаят своите праотци, които наистина са дошли от земите край Урал, за разлика от нашите.
   Присъствието на турски (тюркски) думи в унгарския език, на брой няколкостотин, се дължи именно на аварското и хунското население, заселило се по тези земи, преди идването на маджарите през 9 век.
   И третия елемент, наличието на някои чисто славянски думи в унгарския език, се дължи на старото панонско население, без значение дали ще го наречем скитско или славянско, тракийско или дакийско или собствено панонско. Та в този смисъл и генетичната картина при днешните унгарци няма как да е много по различна - северно угро-финско население, плюс малко тюркско, плюс славянско (скитско).

   Изтриване
  3. Андрей, виж какво е написано в този документ, на с.20 на PFD:

   "The coincidence of numerous terms of the Gothic language with those of Sanscrit, and the identity of many roots of words in both languages, have established the origin of the Goths to be Indian, and not Scandinavian, as was once generally supposed. It is related by Herodotus, that Darius, a thousand years before Christ, repelled from the confines of the Persian dominions, across the Danube, a great migration of barbarians, moving and living on horses and in chariots. This people, known as Scythians in antiquity, were the ancestors of the modern Slavs, and kindred of the Goths."

   http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0506-0506,_AA_VV,_Leges_Romanae_Visigotorum_[Scott_JP_Curatore],_EN.pdf

   Още през 1908 г. е казано, че скитите са предци на славянските народи (по-точно източнославянските) и са роднини на готите. Не мисля, че това изказване на К.П.Скот е спонсорирано от Кремъл, все пак човекът е работил във Филаделфия, САЩ.

   Изтриване
  4. Андрей, малко странно и неуместно ми идва твърдението ти относно произхода ма турцизмите в унгарския, идващи според теб от хунски и аварски. На фона на 3те хунски думи, с които разполагаме и 3те обясними през нашия език и др. т.нар славянски езици, имената и те, да се твърди, че този език е тюрски, а носителите му дошли от Алтай, е меко казано нелепо. Аварски не съм срещала, но и там смятам, че не можем да търсим корена на малкото турцизми. Далеч по-вероятно е те да са взаимствани в доооста по-късни времена, знаем и за големите маси нашенски градинари и др.поданици на ОИ, изнесли се нататък, които освен родния си език, са ползвали и езика на хегемона (ние и до днес не сме успели да изчистим нашия от тур.остатъци) - това е далеч по-вероятно,смятам. Сигурно има и други пътища. Там истински пришълци са май единствено маджарите и да, техният език е особен и има много общо с тюркските езици.

   Изтриване
 16. Много внимателно трябва да се оцени какво имат предвид унгарците, когато говорят за аварите. Те говорят за ранноаварски и късноаварски погребения. И при тях има манипулиране на историята. Проблемът им е, че те са под българска власт/Алмош и сънът му Арпад/, когато в края на 9-ти век се заселват в днешните си земи. Трудно им е да свикнат с тази мисъл. Даже някои техни историци твърдят, че Теофан е сбъркал, когато говори за 7-те славянски племена по времето на Аспарух, които всъщност били 7-те маджарски племена и които не са подчинени на българите, а имали "договорни отношения" да пазят българските граници на изток и север?! Твърдят, че маджарите имали развито земеделие, но всъщност това се отнася за българите, а в унгарския език основни земеделските термини и днес са български думи. От друга страна, преди 7-8 години унгарският археологически институт при УАН, съобщи за едно обширно проучване на гробове от 10-ти век, които са два различни вида. Богати погребения, на владетелската прослойка, с антропологични характеристики близки до тези на българите/оногурите/ и бедни погребения, на основното маджарско население с различна антропология от тази на богатите погребения. Ако, маджарите са били съюзници/федерати/ на българите, защо са нямали аристокрация? И там кашата е пълна. Всеки се опитва да се "изкара" велик. Румънците пък отричат наличието на български следи в техните земи. Обявяват находките за принадлежащи на други племена и ги датират както им е угодно. Мисля, че няма да има големи разлики между данните за аварите и българите от 10-ти век. Всъщност така ще разберем какви са гените на Крум Страшни! Разбира се това е шега, защото гените на една личност не могат да бъдат статистически значими.Известно е, че бабата на Крум е аварска принцеса. Наистина въпросът е интересен!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наскоро бяхме на екскурзия в Унгария и естествено посетихме Площада на героите. Екскурзоводът съвсем убедено твърдеше, че статуите изобразени там, са на вождовете на седемте маджарски племена, начело с основоположника на тяхната държава, Арпад. Нито дума за българската следа.

   Също така проверих в английската версия на Уикипидия, даваща информация за този площад и се оказа, че и там се повтаря същата версия, като на екскурзовода.

   Не твърдя, че тези два посочени източника са меродавни, а по-скоро, че както изглежда поднесената информация съвсем официално се налага (а може би вече се е наложила), като единствената вярна.

   Друго нещо над което си заслужава да се замислим е защо името на унгарската столица има прекрасно обяснение на български език, но не и на унгарски..

   Десислава

   Изтриване
  2. Това, че името на столицата не е унгарско не е проблем/и София не е българско име/. Важното е , че никога не е било унгарско! Даже името на държавата им идва от нашите предци. През 13-ти век, когато крал Бела IV-ти иска да открие старите местообиталища на маджарите, преди преселението им на Дунава, той изпраща пратеници в България, за да получат необходимата информация. Преди стотина години, търсейки корените на унгарската музика, в България идва големият композитор Барток Бела, но среща огромни затруднения, въпреки използването на фонограф, с нотирането на неравноделните български тактове. Маджарите са един от народите, които нашите предци са цивилизовали. Тяхната историография продължава да твърди, че тюркското влияние върху унгарците се дължи на българите, с които са били "съседи". Според тях, българите са "виновни", че маджарите биват наречени западни тюрки, по времето на Константин Багрянородни. Трудно ми е да си представя, че в Унгария може да се появи аналог на Спароток. Няма да го допуснат. Тяхната история е част от скалъпената история/преди всичко древната/ на Европа. Както казва г-н Серафимов, "Никой не обича бившите си господари"! Аз не обичам граф Андраши, не защото ми е бил господар, а заради неговите тайни споразумения с Русия относно съдбата на българите.

   Изтриване
  3. Унгарецът Геза Фехер е написал доста неща за старите българи, но вредите насенени от този човек са неописуеми.Не става дума само за лъжите, но и за укритите, или дори унищожени артефакти противоречащи на поддържаната от него тюрска теория за произхода на старите българи.

   Друг унгарец - Армин Вамбери е създателят на пантюркизма, той дава фалшиво самочувствие на турците и с това се явава и един от тези, които са създатели на движението на младотурците, а и на геноцида над българи, арменци и др.

   По мое мнение, Янош Макай - отново унгарец, също допринася за създаването на неверния облик на старите българи.

   Същото е и мнението ми за унгарско-английският учен Осуалд Семерени...

   Защо ни "обичат" така силно тези хора си нямам представа...

   Изтриване
  4. Павка, Вамбери е толкова унгарец, колкото и чичко Шорош.

   Изтриване
 17. Не съм сигурен кога точно беше, но гледах едно предаване с Десито за ДНК на траките. Тогава тя каза, че те са по-близо до българите отколкото до гърците и това било много изненадващо. За мене има логика защото вярвам на Ганчо Ценов и на вас Спароток, но на куклите на конци нарочени за учени, аз не се доверявам изобщо защото те отдавна са се доказали като неспособни, че и нагли на всичко отгоре. От Вълко Делев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това предаване беше излъчено преди две години, ето линк към него

   https://www.youtube.com/watch?v=UqnGzMlptFk&t=774s

   Обърнете внимание на 12-та минута :)

   Изтриване
  2. До Десислава

   Името на град Будапеща действително е българско, но по този въпрос не се говори много поради един голям проблем. Става дума за това, че селището е споменато още по време на Античността от Клавдий Птолемей под името Pessium. Ето линк към работата на римския автор:

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/_Texts/Ptolemy/3/7*.html

   Песиум е на мястото на Пеща, която по време на Античността е била отделен, макар и съседен на Буда град. Самото име Буда също е регистрирано по време на Античността и то в земите обитавани от траки.

   (74) This country lies across the Danube within sight of Moesia, and is surrounded by a crown of mountains. It has only two ways of access, one by way of the Boutae.

   https://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html

   Будиос-тракийско лично име от Томи, отново земите на Дакия. Дечев го извежда от ие.корен bheudh-буден съм, бдя, будувам.

   Ако Пеща и Буда са регистрирани векове преди времето на Аспарух, а пък са обясними на български език, то излиза, че официалните терии за идването на дедите ни от Азия не са нищо повече от заблуда. За някои полезна, но за нас вредна заблуда.

   Изтриване
  3. Името на град Будапеща няма как да не е българско,аз лично смятам така колкото и да не им е приятно на унгарците.Произлиза от старата българска дума ПЕЧ(печь, пещ) - пещера и БУДА/ВУДА/ВОДА или Водна печ - Водна пещера,което е свързано с многото карстови пещери от триаския период в района на Буда.Ето някои имена на наши пещери със същото име Водна печ,Суха печ,Попова печ,Лепенишки печ,Райкова печ,Цаконишка печ и много други(особено в Северозапада,по-близо към Унгария) Плюс: Aquincum, Аквинкум e название на главното римско селище в региона на Будапеща и свързано с вода, а крепостта наречена Контра Аквинкум или Πέσσιον/Пессион по Клавдий Птолемей може Песс да е от местното печ/пещ или пест.Какво е Пессион на латински,как се превежда ?
   ЛК

   Изтриване
  4. Пессион, Пессиум няма смисъл на латински. А иначе Аквинкум действително е свързано с aqua-вода.

   Изтриване
 18. Прочетох пасквила до твърдението, че не сме имали нищо общо с Казанските българи. Повече няма нужда...Матряла е загуба на време. Сигурно ти пащат от кремъл.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Желанията и фантазиите са нещо различно от реалността г-н Кирков, дано да осъзнавате това.

   На този момент няма данни за общ произход на дунавските българи и казанските татари.

   Ако разполагате с ясни и точни сведения, представете ги. Може да прочетете и този материал, той не е финансиран от Кремъл.
   Mitogenomic diversity in Tatars from the Volga-Ural region of Russia.
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/20457583/   Изтриване
  2. Кирков, ако ти е това името, що не четеш като хората? Не Спароток, а нашите генетици пускат твърдението за липсата на родство с казанските татари. Като не си съгласен, ами дай друго инфо де, защо се правиш на интересен?

   Изтриване
  3. От Стефан
   Виждам добре, че си умен и свестен човек, но ти се чудя на оптимизма. Блогът ти е посещаван и много хора научават истината, само където един блог пролет не прави, ти няма как да се конкурираш с медиите защото те облъчват милиони хора с лъжи, а твоите постове стигат само до няколко хиляди хора. Не знам какъв съвет да ти дам защото не ми идва на ум какво може да се направи, но дано някой младок да измисли нещо да преборим лъжливите медии.

   Изтриване
  4. Зная, че в никакъв случай не мога да се конкурирам с медиите, но въпреки това написаното от мен има ефект. Иначе представителите на старата номенклатура нямаше да ме плюят така злобно вече десета година...

   Изтриване
 19. Някой, най-накрая, няма ли да добави в чист и ясен вид извлечен генетичен профил на старото балканско население, предполагаем трак и българин? Само твърдения се дават и повече лични мнения, отколкото научно обосновани твърдения. Дайте да видим, колко са % от един ген и колко от друг при траки, българи и първобитните, и всеки да сравни за себе си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Информацията е дадена, за повече подробности чукнете на линковете водещи към научни работи публикувани в чужди списания.

   Изтриване
 20. Към Анонимен от 26 септември 2018 15 42 Стефан
  Интересно, че и на мене ми минават подобни мисли- "Кучето си лае, керванът си върви".
  Защо да не съберем подписи и направиме петиция към Народното Събрание за преразглеждане на най-древната история на българския народ и поправка на неточностите попаднали там къде поради незнание, къде нарочно под давление на лобистите?
  Особено за поправка на учебниците на младото поколение? Поне да се казва, че по мнение на много учени днешният българин е потомък на тракийските племена. Неотдавна гледах видео за някаква древна мумия на Радомир открита по днешните ирански земи, където руският учен каза без колебание, че потомци на древните тракийци са българите, македонците и сърбите. Е трябва ли да чакаме пак някой друг да ни казва колко велики прадеди сме имали, а ние да се правиме на каквито не сме?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нали след като се признае, че сме потомци на местни хора, народът ще разбере, че е лъган и ще потърси отговорност от тези, които са го заблуждавали... Как да дойде промяна, като тези, които ни омайват са на власт...

   Изтриване
  2. напълно съгласна за преразглеждане на историята в учебниците...

   Изтриване
 21. Най-важното е, че досега никой не се опита да се изправи срещу силната статия на Павел. Плъховете се крият по дупките си. Истината под похлупак не може вечно да се държи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А бе те плъховете се заравят по-дълбоко в дупките, но ръчкат платените тролове за излизат да клеветят Спароток. Някакъв анонимко от страница, която никой не чете, плюе без почивка по адрес на този блог и автора му. Някой да знае кой точно се крие зад страницата Древнобългарската история?

   Изтриване
  2. Не се занимавайте с този човечец, загуба на време е. Нека клевети, нека черни, то си е за негова сметка.

   Изтриване
 22. Резултатите от ДНК изследванията на мъжете се свеждат до два основни показателя, хаплотип и хаплогрупа.
  Хаплотипа е ред от числа, който е индивидуален за всеки мъж, без изключение.
  Хаплогрупата е групова характеристика, която определя носителя на хаплотипа в определен род или историческо племе. Всяка хаплогрупа, както и всеки род или племе има един общ прародител.
  Съвпадение на хаплотиповете при двама човека, които не са свързани с близко родство е малко вероятно. За това може да се каже, че това е документ издаден от природата и записан в ДНК вечно.
  В етнологията има термин "род", под който се разбира група от хора, приемащи, че произхождат от един прародител. Членовете на рода може действително да имат един общ прародител, както и да нямат общ прародител или не всички да произхождат от този прародител.
  В генетиката съществува термин "хаплогрупа на Y хромозомата". Ако всички членове на рода действително произхождат от един прародител то те ще имат и обща хаплогрупа на Y хромозомата. Но ако няма общ прародител или те са няколко, то няма да има обща хаплогрупа.
  В статията са посочени следните хаплогрупи за България:
  I-M423 (20.2%)
  E-V13 (18.1%).
  R-L23* честота 5.2%
  J- 19%
  В случая социалното родство, се представя за биологическо. И от тук названията траки, българи, протобългари може да се приемат за социална в етнологичен смисъл, но не и родова характеристика на днешното население на България. Каквито и проценти да се поставят, е ясно, че населението е много разнородно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Населението ни не е разнородно защото въпросните хаплогрупи се срещат във всяко кътче на България. Ние сме започнали да се оформяме като народ няколко хиляди години преди другите хора.

   Изтриване
  2. Имате ли достатъчно генетични резултати от aDNA анализи, за да твърдите ТАКОВА нещо? Колко проби от колко индивиди и от кои некрополи са изследвани до момента? Със сигурност нямат никаква статистическа представителност, а при изследванията на населението и претенциите за такива генерални изводи такава достоверност е зазължителна! Не може да имаш претенции, че си установил произхода на прабългарите във основа анализа на по-малко от 10 проби!!! Тук съм категорична като биолог!

   Изтриване
  3. Населението ни не е разнородно, а хомогенно смесено от разнородни групи, пристигнали на Балканите от различни носители по различно време. Както казвате, не е логично да отрочаме наличието на местно населени в съвременната ни генетика, но няма как да се отрече пристигането на други, различни от местните пбщества, кои не са в пряка или друга близка наследствена връзка с местните. Ако бяха роднини, щеше да има ясно изразен доминиращ ген с побе 40-50%, а може и пивече, но вместо това има 3 почти равнопоставени. Следователно отричането на инвазии от север и обявяването им за 'завръщащи се роднини' е фалшификация, същата като обявяването ма българите за тюрки!

   Изтриване
  4. Здравейте в гугъл има карта с древна днк https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1TYJrkLXUap0Ip-8EIeTH-uzN4V8&ll=43.1183056257176%2C25.367977256666904&z=6
   Има много материали и карти в eupedia https://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml и https://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml Доколкото знам този сайт взима повечето информация от livingdna. На древните карти там пише "предполагаема", защото с всяко ново откритие информацията се променя. Към момента от материалите, които съм прочела разбирам, че тук пристигат различни народи , но това става доста по-отдавна (приблизително преди 5000 години) от колкото ни го представят в официалните учебници по история - преди 1300г.
   П.С. На картата в Еупедия 8000BCE фигурират моята хаплогрупа U5, както и на баща ми I2, за мен това е ясен показател, че моята пра...баба и на баща им пра...дядото са били тук преди 10000 години.

   Изтриване
  5. Ами, грешно сте разбрала, за съжаление! Генетичните карти показват, кога една генетична мутация се е появила, къде се е разпространила и в каква концентрация съществува в момента. Тези карти не могат да кажат изобщо, дали вашите прародители са живели по тези земи или са дошли отнякъде и са придобили тези гени насилсвено или доброволно, може да са били и първоизточниците. Освен това, генетиката още не е установила дали дадена мутация е възникнала у един индивид и се е разпространила у други по силата на половия акт или е възникнала почти едновременно у много независими един от друг индивидии под влияние на определени фактори и кои точно. Констатират се само измененията и времето и относителното място на първата им поява. За да твърдите, че сте наследник на един индивид от далечното минало, трябва да си направите тест за роднинство, който по категоричен начин да докаже пряка връзка, т.е. едва ли ще е възможно, без да изровите всички звена помежду ви от желания индивид насам. Още по-малко една генетична карта, без исторически и археологически потвърждения, може да ви каже коя част от едно население е живяло постоянно на дадено място или се е придвижвало. Затова и грешно сте разбрали информацията. За момента няма карта, определяща допустими граници на гените, за да може един индивид да се определи като 'трак' или 'германец', дори да се нарече местен. Просто ви показва пропорцията на определени гени в тялотови, които по физически и социален начин могат да повлияят на живота ви.

   Изтриване
 23. За да не бъда голословна ето и връзката към изследванията на руските учени. На 28:05-28:07 се посочват и наследниците на траките.

  ОтговорИзтриване
 24. Към Вава26 септември 2018 г., 19:09 ч.
  Как да оценим величието на прадедите които сме имали, като те са свели територията на държавата до минимум, а населението определящо се като българи намалява в геометрична прогресия. Те били велики, но държавата изчезнала за около 700 години, ако приемем 681 година за образуването и. Отишли в далечни земи и били носители на култура, но изчезнал спомена за тях. Дори днешното съществуване на държавата не е усилие на народа наречен българи, а на роднини. Но и тук вместо да проявим благодарност плюем по тях. Това са великите предци и техните наследници. За поправка на учебниците на младото поколение пишете! Младото поколение е подвластно на чужда култура и се изсели от България. То се срамува да говори езика си. Надписите на спортните екипи на националните ни отбори, не са на кирилица. Песните които участват в международни конкурси не са на български език. Дори регистрационните номера на автомобилите се приведоха към латинската азбука. Няма ли да съберем подписи и направим петиция към Народното Събрание за надписите и песните! Няма разбира се, въпреки, че управляващите се хвалят, че българският език и азбука са приети в Еврейския съюз. Да, Еврейския съюз, не е техническа грешка при изписването. За какво величие става дума.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За минало величие. И все пак не сме съвсем затрити като много велики древни империи. Явно някъде сме сгазили лука, за да бъдем в това положение. Защото нищо не се случва ей така, случайно, без повод. Въпросът е кой ще ни покаже заблуждението и дали ще имаме желание и сили да го отстраним от себе си. Друг е въпросът, че целият свят е покварен и непримиримо върви към гибелта си. Изглежда, че всеки поединично ще определя съдбата си...

   Изтриване
  2. Не е задължително да сме сгазвали лука. Какво зло са сторили шотландци и ирландци, за да бъдат завладявани от англичаните? Какъв е грехът на ирландците, че да заслужат да бъде извършен над тях геноцид от страна на англичаните? Какъв е грехът на южноафриканските бури, че да им бъде отнета земята и да бъдат набутани от англичаните в едни от първите концлагери?

   Не грях, а жажда за власт и ресурси са основната причина за завладяването на определени държави и подлагането на народите им на геноцид.

   Изтриване
  3. „Жаждата за власт и ресурси“ в самата България е една от основните причини за настоящата ситуация. Държавата беше жестоко ограбена от червената върхушка, като този процес изобщо не е спирал. Кажете ми, че българи изобщо не участват в него. Променете морала на политиците, които перманентно се джафкат за кокала. Бързо ни промиха мозъците с властващия материализъм, да видим кой ще ни отърве от него!

   Изтриване
  4. Всичко каквото казвате е така. Но самият факт, че живеем по тези свещенни земи и още сме живи ни прави велики. България се е свивала като акордеон и разтягала по територия и население, но сме преживели. И сега с Божия помощ ще оживеем пак. Велики сме и затова, че не сме убивали невинни хора като роми, евреи и дори наследниците на отоманската империя още са измежду ни. Сравнете с кървищата които проливат другите"цивилизировани" империи, било с малцинства, било с колонозирани народности. И същите тези сега да са ни за пример и подражание може да е възможно и поради това, че не си познаваме истинската история и поради това, че сме манипулирани от средствата за масова информация. Да бедни сме, но не сме избили населението на един континент или да сме продавали в срамно робство населението на друг континент. И това трябва да ни прави щастливи и уверени в достойнството си.

   Изтриване
  5. По принцип сте прав(права), но изпадате отчасти в наивен идеализъм.
   Представата Ви за „невинни“ народи говори, че изобщо не сте запознат с главните съучастници на турците в жестоките кланета, а и с подобни събития векове преди това. Нито с идентичността на основните търговци на африкански роби в Америка.
   Величието се придобива с дела, а не със самопровъзгласяване, а Божията помощ не се дава, без да бъде измолена по надлежен начин.


   Изтриване
  6. Вава , в съгласие с коментара на анонимен от 28 септември,само ще допълня.Че ние не сме убивали невинни хора като роми,евреи и турци.Но вижте,невините хора като роми,евреи и турци далеч не са си поплювали да ни колят,бесят и поробват. В крайна сметка нека погледнем трезво на нещата.Ние се бием в гърдите колко сме морално извисени,че не наказваме онези които ни мислят злото,а в същото време ,същите тези хора които ние така гордо защитаваме(понеже нали сме морално и духовно извисен народ) съсипват народа и държавата ни.

   Накрая,редно е да ви помоля за един умствен експеримент.Върнете се назад във времето след освобождението,и кажете на тогавашните българи оцелели,от Стара Загора или Батак(понеже те са най-известните места) ,че цигани,еврей и турци са невинни хорица,нищо и никому не сторили.

   Не трябва да таим омраза към този или онзи народ заради събития от миналото,но нека и не бъдем наивни и да забравяме уроците на историята.А камо ли да я изкривяваме,за галим тази или онази "модерна" идеология.

   Изтриване
  7. Към Nikola Nevenov28 септември 2018 г., 23:49 ч.
   В никакъв случай не съм по комформните "Ме тоо" ( макар и жена да съм) модерни идеологи. Това, което твърдя е, че трябва добре да познаваме ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ, а не тази, която някои манипулатори прокрадват за да ни изкарат на диви, нашественици на Балканите и поставили под нож заселниците тук. Моят отговор от 27 септември е във връзка с отчаяната публикация на Анонимен27 септември 2018 г., 8:52 ч. Велик е народът ни не по иеалистически, а фактически- основно защото сме още живи в тези трудни времена по нашата хубава земя с нашия прекрасен език и азбука останали от предревни векове.

   Изтриване
 25. Няколко мнения на интелектуалци за световната история:
  Фърли Моует, канадски писател - Трябва да забравим историята написана от академиците и да я върнем в първородното състояние.
  Ернст Мулдашев "От кого сме произлезли" - В света всичко е относително....съвременната наука не възприема логическият път на изследванията на основата на интуитивния подход и приема съвременното равнище на науката за догма, отдалечаването от която по пътя на логиката е признак на лош тон.
  Клифърд Саймък "Резервата на таласъмите" - Не трябва да приемаме писаната история.В много случаи се оказва, че всичко не е било така. Пристрастия, предубеждения или просто тъпи определения, вечно мумифецирани на страниците на книги и документи.
  Колко от различните трудове на древните автори се разхождат по света! Много от тези книги са написани в най-добрия случай през средните векове или като художествени произведения за този период или за шега, а някои неща от името на тези автори са били преправени с някакви цели. Тези книги непрекъснато се преиздават, коментират, детайлно се изучават, а сведенията от тях здраво лежас в основата на древната история.
  Виждате, че този конфликт не е само български приоритет.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, така е, фалшификациите в историята не засягат само нас, но нека всеки да се грижи за своето. Ние ще се борим за своето, това ще правят и другите ощетени народи.

   Изтриване
  2. Спарто като гледам как ти нараства банковата сметка, наистина се грижиш за своето с писанията си а?

   Изтриване
 26. Здравейте Спароток! Поздравления за постинга! Имам един въпрос. Защо няма реакция от страна на историците и генетиците? Те Ви четат, знам това със сигурност. Само не мога да си обясня мълчанието им. Надявам се да ми помогнете.
  С уважение, Десислав

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мога да Ви помогна, съжалявам...Зная, че определена група историци и археолози чете редовно блога ми, но за генетиците се съмнявам, че са запознати с писанията ми, чак толкова известен не съм. Тези историци и археолози, които ме четат редовно, не са доволни от информацията, която представям защото тя показва грешките им. Тези хорица не смеят да дискутират и критикуват открито, за тази цел те си наемат тролове.

   Изтриване
 27. Избрали са кости останки от бронзовата епоха, Защото изобщо не са се консултирали с археолози. Относно пробите от прабългари и там са объркани некрополите поради същата причина и пробите от прабългарски гробове нямат никаква статистическа репрезентативност, за да се правят такива смели изводи за етногенезиса на протобългарит!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми се вярва да се започне такъв мащабен проект, без да се усигури консултант от средите на археолозите. Друг е въпросът - доколко този консултант е непредубеден и доколко е способен. Нека не се заблуждаваме - известна част от нашите учени са получили титлите си не поради това, че са направили важни открития, а поради това, че са защитавали старите догми.

   Изтриване
 28. Как мислите, дали ще има други генетични изследвания или вече им дойде края?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лобито на хората поддържащи догмите е силно, то е в състояние да окаже влияние върху всяко правителство и така или да не бъдат отпуснати средства за нови генетични проучвания, или пък резултатът да бъде поднесен така, че да са малцина тези, които могат да го разберат.

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов,
   мен ме притеснява друго.А то е ,че лобистите, виждайки как ДНК изследванията се смятат за най-голямото доказателство(а те определено да са),да не започнат да наливат суми,и под претекст ,че предишните изследвания не са били достатъчно обширни или ,че сега има нова технология която дава резултат с по-голяма точност,та под този претекст да не манипулират резултатът целенасочено.И хоп уж сме близо 70-80% балканско население с 20-30% примеси от централна и северна европа,изведнъж да се окажем с 70-80% с азиатски гени и 20-30% арабски.

   Изтриване
 29. Само искам да ти кажа, че много хора злобеят срещу тебе и няма да е лошо да внимаваш защото планират някакви акции със сериозни последствия. Б.Б.К.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това може да е „информация“ с цел сплашване, но нищо не пречи и да е истина. И да не злобеят има хора по света с много парички, които ще си намерят „злобеещи“ предатели. Моят прадядо, най-близкият съратник на Апостола за Южна България е бил пребит след Освобождението от злобеещи български политици. Павел Серафимов е един чист човек, а съвременните фарисеи не търпят такива.

   Изтриване
  2. Има една поговорка - Който го е страх от вълци, да не ходи в гората. Дори и да спра, определени хора ще продължават да ме мразят, поради това е по-разумно да продължа с публикациите си.

   Изтриване
  3. Това, че ще продължават да те мразят не е разбира се твоята мотивация. Но „бъди разумен като змиите“ защото искаме да те имаме в добро здраве, а най-вече – България!

   Изтриване
 30. Гласът на истината започва да звучи все по-силно: https://www.facebook.com/100002131759040/posts/1939225699491803/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Е тоя въодушевен 'историк' забрави да каже, коя хроника е прочел, ако може някой да го попита!

   Изтриване
 31. до коя година земите на днешна Турция са били български? От къде се появяват турците и как са се формирали като народ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Краят на независимостта на предците ни обитаващи Мала Азия идва през I в.пр.Христа с римската експанзия в този регион. Според Петър Каранис, фригийският език е говорен поне до IX век, но е напълно възможно и речта на дедите ни да се е запазила и до по-късни времена.

   Относно тюрките, в Британика има хубава информация https://www.britannica.com/topic/Turkic-peoples

   Изтриване
 32. Привет Спароток,
  Следя блога Ви от известно време и казвам най-откровено, че съм силно впечатлен. Ако Вие работехте в БАН, бихте бил в състояние да промените много, но като блогър сте неспособен да генерирате някаква промяна. Не казвам това с цел да Ви обидя, само искам да акцентувам на факта, че всеки трябва да се занимава с това, за което е учил.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно така!!! И Левски навремето е трябвало да си остане в манастира, защото с неговата интелигентност и напорист характер можеше да се издигне дори до игумен!

   Изтриване
  2. До Анонимен29 септември 2018 г., 13:23 ч.

   Ганчо Ценов е получил титлата си в Берлинския Университет, но е оклеветен от повечето български колеги.

   Цани Гинчев е член на Българското Книжовно Дружество - прототипът на БАН, но теорията му за местните корени на българите не е приета.

   Георги Сотиров е изучавал история в чужбина, написал е немалко ценни работи, но те се са приети от българските учени.

   Никола Йонков Владикин също не е случаен човек, той е журналист и книжовник, създал е хубави книги, но те се на приети от българските учени.

   Чавдар Бонев имаше титла д-р, той бе редовен аспирант в Института по балканистика при БАН, създаде три големи труда за древните славяни, но тези трудове, българските учени се направиха, че не са забелязали.

   Константин Каменов завърши българска филология, автор е на хубави книги, но учените от БАН не признавят откритията му.

   Андрей Киряков завърши археология, издаде много смислена и добре аргументирана работа за произхода на българите, но уви - неговите виждания не се споделят от учените от БАН.

   Каква е поуката?

   Изтриване
  3. Че почти всички банаджии са се поставили в услуга на лъжите, наложени от световната манипулация!

   Изтриване
  4. Поуката е че вижданията на тези автори за алтернативна история не са доказани по категоричен начин от писмените източници и по никакъв от археологията, затова те са написали само хубави книги!

   Изтриване
  5. Е как да няма археологически доказателства,например САМО 60 000 тракийски могили на наша територия (проучени САМО 1000)и този факт не е достатъчен да се смятаме за техни наследници??? Какво повече да искаме? Ами работете г-да археолози и учени,какво чакате, остават САМО 59 000 Не си губете времето(и нашите пари) в Монголия,Чукотка и подобни дестинации

   Изтриване
  6. До Анонимен29 септември 2018 г., 19:06 ч.
   Е какъв трябва да си, за да твърдиш това? Напротив, за твърденията в "официалната" история няма доказателства в източниците и се работи, както се изрази преди един грък, по "международно признати предположения".

   Изтриване
  7. Преди десетина дни гледах по телевизията един гръцки професор по история. Според него древните траки не са обичали да "пишат много" и затова повечето сведения за тях са от гръцки извори. Логиката му направо ме застреля! Според него понеже гърците в древността са били бедни и по тази причина те са правили ритоните си от глина, но пък гръцките майстори правили златни ритони за богатата тракийска аристокрация?! Такива са "международно признатите предположения" и доказателствата на скалъпената с общи европейски усилия история, по времето, когата западноевропейските боледуват от "македонския синдром", търсейки своята идентичност преди 200-300 години./

   Изтриване
  8. А вие какъв сте? Покажете научно публикувани данни, в поддръжка на тезата, че в поне една тракийска могила от разкритите 1000, както се изказа по-горния 'историк', е намерен поне един артефакт, класифициран в науката като старо/първобългарски?

   Изтриване
  9. Имаше един израз "Като се знам какъв съм инженер, ме е страх да отида на доктор." Силно вярвам, че важи и за историците ни.

   Изтриване
  10. До Анонимен1 октомври 2018 г., 22:29 ч.

   Понякога става така, че археолозите не могат да отличат тракийски от старобългарски артефакти. Ярък пример за това е съкровището от Бърцица (Шеремет). Eто какво казва Станчо Ваклинов за находките то с. Бързица (Шеремет) - “Характерен за ранното средновековие накит, който представлява военно отличие, е торквата. Това е широка гривна, която се носи на шията и в различни епохи е различно оформена и украсена. В България са познати няколко екземпляра главно от по-късно време. Смята се обаче, че една група торкви, намерени при с. Шеремет, Провадийско, принадлежат на старобългарската епоха.”

   Преди време, Ваклинов определи съкровището като старобългарско, макар да добави, че има антични елементи, той предложи датировка IX век след Христа. Днес, за щастие археолозите са коригирали както периода, така и характера на находките. Торквите, обеците и т.н. са датирани VIII век преди Христа и са определени като тракийски...Объркването на учените от 70-те години на ХХ век показва колко близки по характер са тракийските и старобългарските украшения.

   Съкровище от с. Бързица, Варненско - Дата На Създаване: 8 – 7 в. пр. Хр.

   https://www.europeana.eu/portal/bg/record/2021502/jspui_handle_pub_489.html

   Изтриване
  11. Cпоред мен различните мнения са резултат от това, че отделните учени само се хващат за познати им елементи, което показва, че съкровището вероятно е сборно макар, че през 1934 Кр. Миятев в Новооткрито старобългарско съкровище казва - ‘предметите от Шереметското съкровище представляват по стил и техника едно хомогенно цяло. Те сигурно произхождат от едно и също време и са произведения ако не на една работилница, то поне на един строго определен художествен кръг.’ През 70те години информацията все още не е обилна, затова и Bаклинов казва на стр.252 - ‘При това бързите придвижвания на племената и народите, техните стълкновения и съюзи създавали благоприятни условия за уеднаквяване на модата в облеклото и снаряжението често на различни по произход племена или на разнородни етнически групи. Твърде трудно е понякога да се определят белезите на златарските произведения на един отделен народ, освен когато са налице многобройни паметници и добре датирани комплекси. ‘, каквито няма за съкровището от Бързица.

   Изтриване
  12. Cпоред мен различните мнения са резултат от това, че отделните учени само се хващат за познати им елементи, което показва, че съкровището вероятно е сборно макар, че през 1934 Кр. Миятев в Новооткрито старобългарско съкровище казва - ‘предметите от Шереметското съкровище представляват по стил и техника едно хомогенно цяло. Те сигурно произхождат от едно и също време и са произведения ако не на една работилница, то поне на един строго определен художествен кръг.’ През 70те години информацията все още не е обилна, затова и Bаклинов казва на стр.252 - ‘При това бързите придвижвания на племената и народите, техните стълкновения и съюзи създавали благоприятни условия за уеднаквяване на модата в облеклото и снаряжението често на различни по произход племена или на разнородни етнически групи. Твърде трудно е понякога да се определят белезите на златарските произведения на един отделен народ, освен когато са налице многобройни паметници и добре датирани комплекси. ‘, каквито няма за съкровището от Бързица.

   Изтриване
  13. Хм. Анонимният явно е привърженик на Параграф 22. :) Как да е класифициран от науката като български, като историческата наука априори отхвърля и дори се бори срещу автохтонната теза?
   Но защо да търсим само в могилите? Мадарският конник тракийски ли е, старобългарски ли е или и двете заедно?
   А плочката от Виница, на която пише Болгар, каква е?
   Ами микенската азбука каква е?

   Сега ти ми покажи писмени източници, които казват, че ние сме иранци, тюрки и т.н.
   И после ще ги сравним с тези, които казват, че сме местен народ.

   А пък за десерт може да обсъдим двата "научно публикувани" материала на акад. Методи Попов. :)

   Изтриване
  14. Науката, г-н Дойчев, е естесвен враг на лъжата и фалшификациите, и българската наука, колкото и да я плюете, си върши работата. Вярно е, че трябва по-висока квалификация на доста кадри, че има послушковци, външни намеси и няма достатъчно средства, но като цяло си върши работата, затова има и преосмисляне на стари концепции, макар и бавно, но не в желаната от вас посока, защото няма данни, подкрепящи вашите желания. Няма как който мине и замине и си изпусне портфейла да го обявяваме за тракийско наследство, нито временни или постоянни заселници да се обявяват за завърнали се траки гурбетчии, били различни, щото спали с чужди жени там! Не всичко на този свят е тракийско, и българите са едно от тези неща, ние сме наследници на онези, които са покорили и асимилирали траките!

   Изтриване
  15. Г-н Анонимен, моля да не преиначавате думите ми. Не плюя науката, а недоволствам именно срещу тези, които работят в научното поприще и фалшифицират нашата история. И ако вие не искате да се наредите до тях, трябва незабавно и категорично да докажете как точно ние сме покорили и асимилирали траките, като сме възприели и техните обичаи, и техния език, и топоними и какво ли още не. И това не са мои желания, а факти, които се пренебрегват и вместо това децата ни учат някакви фантасмагории в училище. Колкото и да не ви се иска, ние сме местен народ и това е доказано от науката - от Акад. Методи Попов. В неговите трудове няма интерпретации и предположения, а научно обосновани изводи - ние сме от понтийски тип.

   Изтриване
  16. Хаха не плюел, ама недоволствал.То няма особена разлика. Кога ще ги напишете имената на тия фалшификатори като ги знаете г-да последователи на Серафимов? Новите изследвания показват, че на Балканите има смесване на средиземноморски и понтийски антропологичен тип. За справка в дисертациите на Нешева и Карачанак. Много ясно е написано, че първия тип се дължи на траките, а втория на българите. От което следва, че траки и българи не е едно и също. Теорията ви увяхва с всяко ново изследване тракомани.

   Изтриване
 33. СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

  ТУК ЧЕСТО СЕ МЪЧИМ ДА ОТКРИЕМ ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕРАДОСТНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ОТЧАСТИ В ЕВРОПА. ПРЕПОРЪЧВАМ НАСТОЯТЕЛНО ДА ЧУЕТЕ ДНЕШНОТО ИНТЕРВЮ С ГЕОРГИ МАРКОВ В ДЕНЯТ ЗАПОЧВА. АКО НЯКОЙ НЕ Е РАЗБРАЛ НЕЩО, ПОВТАРЯЙТЕ, ДОКАТО СХВАНЕТЕ ВСИЧКО. АКО КАЖА НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТО ЩЕ Е ИЗЛИШНО!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. http://news.bnt.bg/bg/a/georgi-markov-evropa-bez-amerika-e-nezashchitim-kontinent

   Изтриване
  2. Интересно интервю,но нищо ново.Всички тези неща ги говорят националистите от вече 3-4 години.Ама нали е от ГЕРБ,значи на него може да се вярва.

   Иначе евала ,че представи информацията в един нормален - разбираем за обикновения българин език. Но далеч не засега големината на проблема.Европа се пръска от скандали,убийства,изнасилвания от импортирането на хора от цял свят(в частност арабския свят)Има един куп случки които не се отразяват в медиите.

   Що се отнася до Орбан,знам че унгарските националисти далеч не са доволни от него...не защото защитава Унгария,а защото използва това като чадър за иначе съмнителни присвоявания от негови приближени.Но както е казал един велик военнокомандуващ "какво предпочитат вашите хора,да бъдат преуморени или мъртви".

   Също...Орбан е половин цигнанин,което навярно е една от причините да бъде толериран...малко или много.Ако беше чист унгарец, е то тогава историята щеше да е друга.
   Но добро видео за събуждането на една част от населението.Добре е, и че беше по национална медия. Като цяло обаче е много далече от истината.Причината на проблемите в България и Европа,далеч не са шепа политици които странно защо са се обърнали срещу собственият си народ.

   Изтриване
  3. Никола, как можа да съчиниш последното изречение! Нима е съвсем естествено днешните политици да защитават интересите на собствения си народ?.
   Мечтата за единна глобална световна власт не е от вчера. Изобретяването на комунистическата идеология бе само едно стъпало към нея. Комунистите и досега не проумяват, че вече отдавна са употребена носна кърпичка. В момента се води борба между налагания глобализъм и вече усещащите се за какво става въпрос негови опоненти. Мигрантската криза няма нищо общо с липса на неквалифициран трудов ресурс, а е целенасочена манипулация за формиране на лесноуправляемо аморфно общество. Най-силният човек в света, Тръмп, е силно недолюбван от глобалистите, защото трудно се вписва в техните мераци. Остава да видим дали Европа ще се събуди напълно до новите избори.

   Изтриване
  4. Анонимен30 септември 2018 г., 19:59 ч.

   Ако това е някакъв опит за сарказъм, то той е доста неуспешен.
   Иначе не виждам с какво Тръмп е по-различен.Реално не е спазил нито едно от предизборните си обещания към избирателите си.А не...чакайте спази към една малка група "избиратели".
   Иначе на думи го докарва ама на дела не.Тръмп беше неудобен докато не влезе в белия дом,след това изведнъж обърна палачинката.
   Иначе Европа ще се събуди.Или на новите избори или под ножа на новодошлите.

   Изтриване
  5. Към Анонимен 30 септември 2018 г., 19:59 ч.
   Чия е "мечтата за единна глобална световна власт "? Не се ли нарича Нов световен ред? Какво е отношението на представителите на Божия народ за утвърждаването на тази световна власт? Назовете нещата с истинските думи. Защо са тези недомлъвки. А "най-силният човек в света, Тръмп" според Вас е поставенот от клуба Билдерберг, но нещо отново не им с получиха нещата. Жидовщина. Бокартоф.

   Изтриване
  6. Приятелю, няма „неуспешен опит“ понеже не съм търсил сарказъм. Не следя конкретно изпълнението на предизборните обещания на Тръмп защото ми е достатъчно единното му отхвърляне от всички глобалисти. Е, и нему не е възможно да не обръща от време на време палачинката, в противен случай ще му скроят кюляфа.
   А сега малко сарказъм: мисля, че съвсем няма да е лошо да си внесем от Унгария един циганин, ама като Орбан, та да си разберем и ние от живота!
   Бъди здрав!

   Изтриване
  7. Анонимен1 октомври 2018 г., 20:58 ч.

   Г-н Анонимен, не вярвам да сте толкова наивен,че да сте такъв лоялен поддръжник на Тръмп,при само едно него изказване.Да в предизборната си кампания Тръмп беше силно анти глобалист,анти емигранти,анти това анти онова. Но като се качи на власт...изведнъж взе да играе по свирката на глобалистите и на всички плиткоумни либерали.Тоя филм не сме ли го гледали вече, най-малкото в България.Идва някаква личност....говори с езика на народа,обещава това обещава онова,народа вярва,избира го,и накрая пак старата песен. Наплълно безумно е да формирате впечатленията си за Тръмп само от някаква негова позиция от преди близо 2 години.Позиция която той публично е дескридитирал.
   Възможно е да няма избор - да, но ако това е така...то той е поредния лидер без топки и аз не виждам причина да го възхваляваме.Ако беше си спазил предизборните обещания,не само америка ами цяла европа,пък и светът щяха да го възхваляват.Пък либералите да си хленчат там.Но уви това не е така.

   В този ред на мисли Орбан е 100 пъти по достоен за адмириране от Тръмп. Но както казах,това е чисто то факта ,че е мелез.Примерно в америка,ако бял американец спомене,че има геноцид и расизъм към белите в америка,цялата америка се надига да го съсипе.Ако негър каже същото нещо,всички гледат с възхищение и адмирации.А и навярно факта,че Унгария не е особено важна на световната сцена,навярно му позволява да има по-голяма свобода от колкото други държави.

   Накрая,може и да е сарказъм.Но подобно мислене,дори и на шега е ...честно казано отвратително. В това положение сме ,понеже се надяваме все на някой друг.Руснак,Германец,Американец,Циганин....все някой друг трябва да ни оправи.И за съжаление так е...оправят ни и то как.
   Аз не желая да разбера от живота...нека да сме бедни,нека да ядем хляб и сол но да сме си българите заедно в цялата българия,без никакви други народи и етноси, които да ни казват какво можем и не можем да мислим и правим.Факт е ,че дори и бедни,хомогенните народи са в пъти по-щастливи.И това не е мое наблюдение а в следствие на анкети. В тоя ред на мисли те и американците разбраха нещо от живота,и англичаните.Във втората световна застанаха срещу порива на националната идентичност,и Да,...поколенията от 50-те,60-те разбраха много добре от живота...живяха си като царе.Разбира се сега си плащат пре-скъпо за това "разбиране от живота". Именно за това сме на това дередже...понеже възхваляваме това "разбиране от живота", се стига до там ,че нашите лидери - само и само да се домогнат до това "разбиране от живота", продават живота и бъдещето на на народа си и децата си.
   Дори да сте го казали на шега,като сарказъм или не...на мен, а и на всичките българи които днес живеят или прогонени в чужди държави,или се мъчат някак да оцелеят в тяхната собствена,хич не им е до подобни шеги.

   Изтриване
 34. защо те няма в youtube

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. https://www.youtube.com/watch?v=YbCX9csuplQ&t=137s

   https://www.youtube.com/watch?v=0znhAPqhEx8&t=371s

   https://www.youtube.com/watch?v=cdECGBQaKIM&t=34s

   Изтриване
 35. "Чувствах, че не принадлежа към този животински вид. Ненавиждах клишетата, политическото слугинство в историята и това плебейско присмехулство, с което се посрещат новите идеи.
  Историята не е изба за мишоци и съдебни писарушки. Историята, както и политиката на един народ, не бива да се пише от комплексари. Откритията са прозрение, интуиция. Доказателствата идват после. Първото нещо, което е нужно на учения, е смелост. Той е воин, пътешественик, върви напред, а подире му започват да валят и доказателствата за правотата му. Херодот няма научен апарат е бележки под линията в своята "История"."
  М. Върбанова "Връх България" 2016 г.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Киряков, не сте ли въодушевен от един университетски историк, работил като радио водеща! Явно е направила "велико откритие" чрез интуицията си. Сега чака доказателства! Какво четем в нейната студия "Връх България":
   Милена Върбанова Велчева е завършила история в Софийския университет "Климент Охридски" и е работила като редактор и водещ в програма "Христо Ботев" на Българското национално радио.
   И по нататък четем великото и прозрение, етиопците данайци са датчаните, негрите станаха блондини!
   "Тракийският народ след индийския е най-голям от всички народи. Ако той се управляваше от един господар и беше обединен, той би бил по мое мнение непобедим и много по-силен от всички народи. Но това не е възможно и надали ще стане някога; и затова са слаби. Тракийците носят много имена, всяко племе според страната си; но всички те имат приблизително еднакви обичаи във всяко отношение." Това твърди Херодот в своята "История". Той изброява имената и териториите на десетки тракийски народи, но не посочва нито един народ, нито гръцки, нито какъвто и да било друг, обитавал техните земи преди тях. Следователно те са коренен народ, владетел на своите земи от зората на Мирозданието. Или, приемайки Потопа за историческо събитие — от зората на епохата след Потопа. Най-древните автори са смятали за свещено писаното слово и за светотатство отклонението от истината. Според самите древногръцки историци гърците са дошли отвън на три вълни, коя от коя по-варварски, и постепенно са завладели крайбрежията и островите на Егейско и Йонийско море. Но откъде са и кои са всъщност тези варвари, разтърсили и отчасти унищожили, а след това присвоили и дали своето име на прадревната култура на коренните тракийски народи?
   Начинът им на живот, неизменно свързан с морето, с грабежа и търговията (а не със земеделието, което е единствената предпоставка за създаването на висока градска култура с непреходни морални ценности), сръчността им в корабоплаването, изключителната прилика на техните древни морски съдове с корабите на средновековните скандинавци, фенотипът на най-великия древногръцки герой Ахил (син на морската богиня Те-тида!), едър и рус, удивително съвпадащ с физическия облик на викингите, най-сетне етнонимът "данайци", с който идват на Балканите и с който са познати в Оми-рови времена, недвусмислено говорят за техния север-ноевропейски произход. Един от днешните народи, датският, продължава да носи това име и той е скандинавски народ. Тъкмо те са загадъчните "морски народи", успели задълго да подчинят Египет. Уседналите земеделски цивилизации, обърнати към хинтерланда, плодородната земя, цикъла на културните растения, са уязвими за ударите на тия врагове, чийто паразитен бит е точна противоположност на техния собствен. Изгонени от Египет, данайците решително се установяват на територията на най-развитите тракийски царства, процъфтяващи по архипелазите и крайбрежията на Балканите и Мала Азия.
   Какво излиза, датчаните са бета-израел!!!:))))))

   Изтриване
  2. Е, аз давам само цитати, които считам за верни... :)

   Изтриване
  3. Това показва, че всеки има индивидуални възприятия г-н Киряков, но доколко е подготвен да ги разбира и интерпретира?

   Изтриване
 36. Лично за мен, неочаквано мъдро интервю от Георги Първанов тази сутрин пред БНТ.

  ОтговорИзтриване
 37. Само едно не мога да разбера защо Кашубите са изброени едва ли не като отделна нация / народ.Кашубите са поляци които населяват северните части на Полша от давани времена. А колкото за останалото ��.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На кашубския език лингвистите гледат като на сроден, но отделен от полския. Самите кашуби считат себе си за роднини на поляците, но държат да бъдат наричани кашуби.

   В Северна Холандия живеят около 660 000 фризи. Те са холандски граждани, но държат на своя фризийски език и държат да бъдат назовавани фризи.

   Кашубите и поляците са близки от гледна точна на генетиката, но има и малки разлики в процентното съдържание на определени хаплогрупи. Същото е положението с холандците и фризийците.

   Изтриване
 38. Здравейте!

  Аз съм приврженик на експерименталната Археология, която с прости методи може да докаже как най-вероятно могат да се тълкуват фактите и артефактите.

  Много се забавлявам, когато чета за разни небивалици, как бълграите били дошли от майната си веднъж от Азия, веднъж от Иран и не знам откъде още (съжалявам за израза, но това най-добре пасва към небивлиците), а нещата са прости. Същите небивалици слушам и гледам по медиите за франки и германи, как създали Франция и Германия, и също дошли от маината си, пак някъде от Азия. Питам се, ами то Европа безлюдна ли е била, че пак ли сме внасяли емигранти и тогава? От друга страна имало в Европа отдавна хора, нали това пък пасва на дарвинистите, че Хомо Сапиенс пак дошъл от майната си и претопил неандерталеца, който живеел в Европа, изобщо нещата се въртят като фурнаджийска лопата и се напасват небивалици едни след други.

  Аз често казвам на приятели, които залитат по пирамидите, били то египетски или южноамерикански, как били построени, ами казвам не знам, но съм сигурен, че не така, както се опитват да ни убедят, и добаваям "...ще ви дам два камъка да чукате по трети (ама много по-голям) и след няколко часа ще ви питам как върви работата...моля ви правете почивки, че ви остават още няколко милиона каменни блока...".

  Абе хора, разсъждавайте логично, преди 2-3 хил. години не е имало, пътища, не имало карти, не е имало компаси, то е чудо да тръгне някой от Азия и да уцели Европа. Някой дава ли си сметка, как се стига от Азия до Европа, без консерви, без обувки. Ако предположиме, че тръгват 10000 "прабългари" от "майката родина Азия", задава ли си някой въпроса, каква логистика е необходима за да се предвижат тези хора от Азия към Европа и да стигнат читави. То са болести, то е изхранване, то са планини, то са гори, то са реки, то е преминаване през територий на чужди народи, който няма да си дадат ресурсите на сульо и пульо, то са битки по пътя, без ново попълнение на човешките загуби. Ако предположиме, че пътят е около 10000км и дневно се изминават по 5-10км, до Дунава ще се пътува грубо казано между 5-10 години. Ако предположиме, че от 10000 азиатци, 1000 стигнат читави до Дунава, еми може ли 1000 азиатци да претопят многобройното население на траките, на даките или който и да е бил друг народ. Интересно, защо очите ми не са дръпнати като на азиатец тогава?

  Същата теория се прилага за франките и германите, ами то излиза, че Азия е била центъра на планетата и видиш ли ти, те азиатците били даже русоляви и синеоки! Аз по някога си задавам въпроса, имало ли изобщо по това време толкова азиатци в наличие за да залеят Европа и да е претопят?

  Мисля, че дадени теории могат да се подкрепят или отхвърлят с логични разсъждения и без сложни технологии, каквато е генетиката. Генетиката е невероятна наука, която за сега е в ръцете на водещи институции, представители на ортодоксалната археология. Генетиката в грешни ръце се поддава на още по-големи манипулации от всичко друго, за да се утвърждават небивалици. Ако се вземат проби от роми, ще изкарат българския народ роми.

  За мен бих казал, аз определено не съм нито азиатец, нито иранец! А вие?

  Моята препоръка, повече логично мислене!

  Поздрави от Австрия, Иван Кръстев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А кръстоносците как са тръгвали за божий гроб много елементарни разсъждения имаш .Викингите много преди Колумб са открили Америка и това вече е доказано !

   Изтриване
  2. Има разлика в придвижването на сравнително малки групи и това на цели народи. Съвсем друга логистика се изисква. Във ваша подкрепа могат да се дадат други примери, завоевателните походи на Сашо Великото, римските владения по-късно, но трябва да отбележим, че и в двата случая нямаме претапане и изчезване на местни народи, нещо, на което се настоява у нас. Наблюдаваме обаче синкретизъм в много области, имаме силно чуждо културно влияние, нов бит, нова лексика, нова архитектура, нови религиозни практики, нов административен език и пр. и пр. - подобни маркери, които да отразяват вливането на голяма, различна от местните човешка маса у нас липсват.
   ФАКТ е, че нито езикът ни, нито културата ни, нито етнографията ни, нито остатъците от древните обичаи, нито поверията ни, нито музиката ни, нито носиите ни, нито битовите ни характеристики, нито антропологическите ни белези, нито археологията ни, нито даже генетиката ни са азиатски и не отразяват някакви особени промени. Та питам, кое точно ни е азиатското??? (Да си кажа, аз обожавам Азия, да няма излишни упреци).
   Впрочем не са ми известни и извори които да сочат земи по-далечни от причерноморския басейн за изходна точка на някви пришълци. А ако се анализират задълбочено, сериозно и безпристрастно географските представи на някои от авторите, или историята на известните ни техни преписи, за грешките при преводите, някои от които откровено умишлени, да не говорим, можем да започнем да виждаме съвсем друга картинка.

   Изтриване
 39. Интересни теории но не съм склонен да вярвам че нямаме нищо общо с Волжка България.Защо тогава Ванга казва че не е вярно че българите са чаргари от където са минали бел град са оставяли и че Русия е наша майка .И не казвайте че това е несериозен аргумент.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямаме. И е далеч по-правилно да се каже, че Русия е наша духовна дъщеря, не обратното.

   Изтриване
  2. До Анонимен 3 януари 2019 г., 19:01 ч.

   Съгласен съм с Вас, България е духовна майка на Русия, а и не само на Русия.

   Изтриване
 40. Турско ǀ гръцко-турско ǀ средиземноморски европейски ДНК изследване . Вижте информацията за тях. Копирах я с автоматичен превод.Публикация на източник: Данни за турската популация с многократния кратък тандемен CODIS Loci, Akbasak et al., FSI, 2001, 123, p227-229. Данни за турската популация за 15 STR локуса от Multiplex PCR, JFS, 2005, p737-738. Разпределение на алели върху девет кратки лондери за повторение на тандем за турско население: D3S1358, vWA, FGA, D8S1179, D21S11, D18S51, D5S818, D13S317, D7S820, FSI, 2002, p75-77. Турците са хора, които живеят в нацията на Турция, известна още като Анатолия и Мала Азия. Генетично те имат много афинитет със западните си съседи, гърците и южните им съседи, сирийците.
  Данните за турската популация представляват ДНК проби от 198 турски ( Съвременна Турция обхваща територия от много региони. И турци ) индивиди от страната от Близкия Изток, която официално е наречена Република Турция (отношенията на Турция и САЩ с Швейцария). Пробите бяха предоставени от еднакъв брой студенти по медицина от мъжки и женски пол от Училището за медицински сестри в университета Inonu в Малайта, Турция и представляват всичките седем географски области на нацията.
  От тюркски народи :
  „Разпределението на хората от тюркски културен произход варира от Сибир , през Централна Азия, до Източна Европа. Понастоящем най-големите групи тюркци живеят в Централна Азия - Казахстан , Киргизстан , Туркменистан , Узбекистан и Азербайджан , в допълнение към Турция и Иран . Освен това, тюркски хора се срещат в Крим , регион Източен Тукистан в Западен Китай , Северен Ирак , Пакистан , Израел , Русия , Афганистани Балканите : Молдова , България , Румъния и бивша Югославия . Малък брой тюркци също живеят във Вилнюс , столицата на Литва . Също така има малък брой в Източна Полша и югоизточната част на Финландия . [10] Съществуват значителни популации от тюркски произход хора (най-вече от Турция ), в Германия , в Съединените щати , и Австралия , поради [20 -ти век] миграции ".
  https://dnaconsultants.com/turkish/
  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Турците са асимилирали много народи, това е причина за генетичната им пъстрота, а и вид на европеиди.

   Изтриване
 41. Здравейте Павел,
  Интересно ми е дали при отчитането на разните действителни проценти при Българите, се отчита и от чуждите и нашите изследователи съществения фактор 'цигани'?
  Добре известен факт е че циганите в България са много късно натрапени ни извънземни (т.е. изобщо не са 'местни' и никога не са били такива, както и че затова генетично нямат и никога не са имали нищо общо с нас Българите) и понастоящем са много над 'пренебрежимо малко' като процент от населението на България. Та би било пълно безумие и профанизъм ако те не се отстраняват от всички 'представителни извадки', на база на които се правят изводите за Българите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да Христо Кеманаджиев 19 юли 2020 г., 5:05

   При избора на хора за изследванията е държана сметка с етническкия произход. Подбира ни са българи от различни региони на страната ни.

   Изтриване