24.05.2019 г.

МИСТЕРИЯТА НА МОРАВСКАТА МИСИЯ НА КИРИЛ И МЕТОДИЙЕдва ли има сънародници, които да не хранят дълбоко уважение към подвига на солунските братя. За някои от нас, 24-ти май притежава почти религиозно значение. Истинските българи помнят своите благодетели и им отдават заслужената чест. Народът винаги е признателен на добрите хора, жалко е само, че учените ни като цяло не са направили достатъчно, за да се знае цялата истина засягаща произхода на Кирил и Методий, а и причината за тяхната Моравска мисия.

Относно етническата принадлежност на тези хора, изобщо не може да има съмнения – те са българи. Установено е, че родното им наречие спада не към македонските, а към родопските. Знае се също и това, че дядото на солунските братя е бил благородник от двора на княз Кардам, но е бил принуден да напусне България и поради различия във вижданията на управляващите. За това цитирайки И.Гълъбов, Б.Цонев, В.Ягич и др., свидетелстват А.Х.Едле фон Сумтал и М.Маргаритов.

Въпреки че израстват в пределите на Римската Империя (Византия), Кирил и Методий са с българско самосъзнание и владеят българската реч до съвършенство. Имайки предвид всички тези факти, е трудно да намерим обяснение на въведеното и наложено в официалните теории виждане, че светите братя започват делото си не у нас, а в Моравия, не в Плиска, а във Велехрад (Велеград), не в двора на княз Борис I, а при княз Растислав.

Ha пръв поглед това изглежда доста странно и напълно лишено от логика деяние. Защо хора с българско самосъзнание ще пренебрегнат сънародниците си и ще отидат да помагат на друг народ? Защо наистина Константин-Кирил и Методий не отиват директно в Плиска при княз Борис I, a потеглят за Моравия където според официалните версии ги е поканил тамошния княз Растислав?


Останки от средновековна сграда в Моравия, предполагаемо място на погребение на Св.Методий- Vykopávky velkomoravského kostela na tzv. metropolitní výšině, možné místo pohřbu sv. Metoděje, изобр.Palickap – Vlastní dílo
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B%2C_archeologick%C3%A1_lokalita_Sady_%22%C5%A0pit%C3%A1lky%22.jpg/800px-Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B%2C_archeologick%C3%A1_lokalita_Sady_%22%C5%A0pit%C3%A1lky%22.jpg

За да разберем мистерията, първо трябва да обърнем внимание на това – кои са старите обитатели на така наречената Велика Моравия и какво е положението, в което се намират в началото на IX век.

Името на тази страна идва от названието на река Морава, наричана в древността Маргус. Cпоред М. Бети, посетената от Кирил и Методий Моравия съвпада с територията на римската област Мизия: “…the location of the activities of Constantine and Methodius and the later Methodian archdiocese, was the so called Great Moravia, in Roman Moesia.“

През IV век Мизия е наречена и България от Свети Йероним – Mesia hec & VulgariaОт този период, та чак до към XV век, различни автори наричат българите мизи, т.е. в продължение на 1100 години, има отъждествяване на дедите ни с най-големия тракийски народ.

Благодарение на тези факти разбираме, че през Античността, земите на Моравия са принадлежали предимно на мизите, наречени по-късно българи. Разбира се освен мизи, в Моравия са живели също дардани, трибали, а и илири. Последните са хора явяващи се близки роднини на дедите ни наричани по време на Античността траки.

Не само историческите извори, но дори данните от археологията доказват, че на територията на Моравия. Благодарение на проучванията на М.Душек и др. става ясно, че още в дълбока древност, Словакия е обитавана от траки. Те не са се изпарявали, нито вятърът ги е отвял нанякъде, няма и сведения за тяхното пълно унищожаване от някакъв враг.

В отчет на “Варненското Археологическо Дружество” от 1907-ма година, има един много интересен пасаж, в който се твърди, че чешките учени се интересуват от разкопките на Абоба (Плиска) защото предполатат, че Велеград в Моравия прилича по устройство на българската столица. Уточнено и и това, че във Велеград, върху камъни са намерени подобни знаци руни както в Абоба (Плиска).


Находки от Моравия -Great Moravian sword from Blatnica, unearthed in the 19th century, originally interpreted as a burial equipment from a "ducal" mound, Hampel 1894

По времето на солунските братя няма съществена промяна на етническия състав на населението на страната, над която властва княз Растислав. Там живеят потомци на мизи, трибали, дардани и др. Това обяснява защо в по-старите хроники името Растислав е предадено като Растис, а Растис е тракийско име. Същото важи и за името на княз Коцел, то е просто новият вариант на древното Κοζειλας.

Най-важната подробност е това, че хората в Моравия говорят същият език, който се говори и в България, а и как да е различно. Точно за това, в писмото на император Михаил III до княз Растислав (Растис) се казва, че Константин-Кирил е говорил моравския език. Цитирайки П.Юхас, нашият изследовател С.Попов съвсем правилно отбелязва, че по времето на Борис I, Моравия е била част от българската държава, следователно и езикът е бил същият.


Карта на Моравия 814-та година - Map of Moravia within East Francia in 814, Johann Gustav Droysen - Allgemeiner Historischer Handatlas

Ако не се касае за българско моравско наречие, то твърдение на Михаил III е напълно лишено от логика защото няма сведения Константин Кирил да е посещавал Моравия преди 862-ра година и да е прекарал дълго време там. Колкото и мъдър да е определен човек, изучаване на чужд език изисква време, а е нужно и физическо присъствие сред хората говорещи въпросния език.

Макар в миналото, а дори и днес, Моравия тенденциозно да е представяна като отделна страна, както се уверяваме, реално нейните жители са били от същия произход както и хората от България. Моравия не е нищо друго освен подчинено на българските владетели княжество, в което основното население е същото както и у нас. 

Защо иначе през 827 и през 829-та година княз Омуртаг ще изпраща армията си по поречието на Драва? Един мъдър владетел като Омуртаг не би започнал военна кампания, която може да доведе до сериозен конфликт, освен ако не се касае действия целящи запазването на изконни български територии.

Когато немци и унгарци съсипват Велика Моравия, тези от жителите ѝ, които агресорите не са успели да пленят, се преселват в България, а това е поредната силна индикация за националната принадлежност и самосъзнанието на тези хора.

Несъмнено, ако нямаше намеса на чужденци, с течение на времето, Моравия би се сляла с България и би се стигнало до образуване на огромна държава. Това обаче е най-големият кошмар както за Римската Империя (Византия), така и за германските царе. Te помнят добре наказателните походи, които княз Омуртаг предприема срещу крал Людовик Благочестиви.

България като дом на всички потомци на старобалканските народи и техните роднини, би била не само най-силното и най-голямо царство в Европа, но и реална заплаха за франки и римляни (византийци) по простата причина, че те са се разпрострели на наши изконни земи, чието връщане ще бъде поискано.

За да не се стигне до това, както германите, така и римляните (византийците) вземат превентивни мерки, които трябва да предотвратят вливането на Моравия в лоното на българската държава.

През 865-та година, в следствие на намесата на германското духовничество и германската благородническа прослойка, папа Стефан V забравява богослуженето на изконния език на населението на Моравия. През 866-та година, в България избухва така наречения бунт на боилите, които са против въвеждането на християнството. Реално, бунтът на боилите, е опит за преврат и сваляне от власт на княз Борис I, като мотивите нямат нищо общо с религията. Само година по-късно, през 867-ма година, Василий I организира покушението над носещият фригийска кръв във вените си император Михаил III – човекът подкрепил Светите братя в полезната за България дейност.

Вижда се, че противниците ни са били силно изплашени, иначе не биха действали толкова бързо. Когато съпоставим събитията от 865-та, 866-та и 867-ма година, става ясно, че не са никак случайни и по-скоро се касае за добре организирана кампания. Това проличава също и от последвалия съюз, който император Василий I и крал Людевик II сключват през 870-та година. Само за пет години, обръчът около дедите ни е стегнат здраво, но те вече имат стабилна опора и устояват.

Враговете на народа ни са водели войни срещу нас не само с огън и меч, но и по друг начин – с клевети и заговори са се опитвали да раздединят дедите ни, а всяка отделена от лоното на народа ни група група е била подлагана на асимилация. Докато в средата на IX век България е силно княжество, което успешно се противопоставя на Франското Кралство и на Римската Империя (Византия), то подчинената ни Моравия има по-малко човешки и финансови ресурси. Това я прави лесна плячка на германските царе, които се стремят да наложат своето влияние, а след време и пълна власт над завладяното население.

Целта на Моравската мисия на Кирил и Методий е да бъдат опазени българите от покрайнините на държавата ни. Запознати с политиката на Римската Империя (Византия), а и с амбициите на германските владетели да разширят териториите на страните си в посока изток, светите братя правят всичко възможно да укрепят българщината.

Моравия като територия може и да е загубена за нас, но с въвеждането на глаголическата азбука у нас, а и правото на богослужене на български език, държавата ни се укрепва. Не случайно времето на Симеон Велики е известно като Златният Век. Тогава страната ни се превръща в духовен водач на всички сродни народи.

Ролята на българите в укрепването на държавите и даване на силна основа на културата на сродни хора от други държави е било добре известно през IX и X век. Било е известно и през ХIX, когато Юрий Венелин идва у нас, вижда страданията на народа ни и бива силно огорчен от съдбата на учителите и наставниците на Русия. В началото на ХХ век, по-точно през 1923-та година, лингвистът Макс Фасмер акцентува върху ролята, която българските книжовници и духовници изиграват в оформянето на езиците на руси, сърби и др.

За влиянието на книжовното дело на Кирил и Методий над чехи, словаци, поляци, словени, хървати, пише акад. Е.Георгиев в работата си “Нашето Азбуки”. Ясно и откровено признание за приноса на дедите ни идва от страна на проф. Н.Туницки: „По времето, когато западноевропейските народи не можеха и да мислят за народни езици в богослужението, когато сред западните славяни остатъците от народна църква и славянска писменост постепенно замираха, а сред сърбите и хърватите едва се подемаха първите стъпки на просвещението, когато Русия бе още съвсем езическа, в България за няколко десетилетия се създаде самостоятелна славянска църква, с народен език и духовенство, а славянската просвета достигна небивали успехи в своето развитие.“

Повече признания от страна на лингвисти идват през втората половина на ХХ век.
Проф. д-р П. Кирай – преподавател по славистика в Будапещенския университет, cподеля : “...Старобългарският език има огромна роля за културното развитие на Средна Европа. Делото на Кирил и Методий и техните ученици е наистина епохално и тепърва ще се очертават границите на техния принос.“

Проф. Й. Линстед – ръководител на катедрата по славянска филология в Хелзинкския университет,  също дава висока оценка: “...Важното е, че когато преподавам на студентите от славянски филологии, които изучават старобългарски език, аз им подчертавам, че този език всъщност в основата си е в основата на всички славянски езици.“

Проф. Сьоичи Кимура – президент на Японската славистична асоциация казва: „В продължение на векове латинският език е бил изучаван с огромен труд, защото той е достъпен само на най-образованите хора на онези времена. Старобългарският език е велик дар, даден от братята Кирил и Методий на славяните, защото е бил достъпен на тях. През Средновековието религията и културата са едно и също нещо. Тъкмо затова делото на Кирил и Методий има огромно културно значение. Създаденото от тях е гениално, истински непреходно. То се предава от век на век чак до съвременността.“

Интересно е и виждането на Ян Йендзие – доцент по българска филология в Пекинския университет: “Благодарение на делото на Кирил и Методий и техните ученици България рано приема културното наследство на човечеството с помощта на своята писменост, запазва и развива своята културна традиция и националния си характер, става една от страните с развита култура в Средновековието.”

Могат да бъдат добавени още хвалебствени слова за делото на Светите братя, може да се каже още много за подвига им, но по-важното е друго – да проумеем, че славата на дедите ни не е като медал, с който можем да се кичим, а пример, който сме задължени да следваме. За да си потомък на благородници, трябва да се държиш като благородник.
За да си истински българин, трябва да следваш пътя на светлината и доброто.
Използвана литература:

1.А.Х.Е.фон Сумтал, М.Маргаритов, За Кирил и Методий, изд.ОФ, София, 1989;
2.Е.Георгиев, Нашето Азбуки, Изд.Народна Просвета, София, 1981;
3.Вторий Годишенъ Отчетъ на Варненското Археологическо Дружество за 1907 година, Зора, Варна, 1908;
4.Български Старини изъ Македония  събрани от Йорданъ Ивановъ, Българско Книжовно Дружество, Държавна Печатница, София, 1908;
5.M.Dušek, Die Thraker im Karpatenbecken, Verlag B.N.Grüner, Amsterdam, 1978;
6.B.Dudik, Mährens Algemeine Geschichte, I Band, Von den ältesten zeiten bis zum jahre 906, Brünn, Druck von Georg Gastl, 1860;


Извори от интернет:

С.Попов, Българската Писменост – известна и непозната (посл.вид.24-05-2019)

Моравска мисия (посл.вид.24-05-2019)За Буквите, Кирило-Методиевски Вестник (посл.вид.24-05-2019)  http://www.zabukvite.org/newspapers/Zabukvite31.pdf

88 коментара:

 1. Владислав24 май 2019 г., 14:00

  Честит празник на буквите!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Павле,
   Благодаря ти за пореден път за словото с което ни просвещаваш. Честит празник на всички българи!
   Думите са малко, а помислите ми са много и все за добруването ни като като мислещи люде които не трябва да забравят кои сме, от къде идваме и какво знание се е вплело в нас!
   Живи и здрави!
   ПС: Страхотна, статия, моля за източници, остани Жив и Здрав! Още не мога да осмисля мащаба на думите ти!

   Изтриване
 2. Въпрос към г-н професора и г-н Серафимов от един лаик

  Мисля да е доказано, че траки, предвождани от Дионис, стигат най-малко до Индия. Всички ли се закотвят там или една част поемат по-северно обратно на запад и минавайки през днешната Волга или ѝ дават името, или приемат от нея името Болги и достигайки до земите на Велика България я основават заедно с други траки, които заварват там.
  Молбата ми към горните господа е, ако не ми се изсмеят, би ли могло това да бъде една основателна хипотеза със съответните авторски права, което ще ми наложи да оповестя и незначителното си име?
  Ако не би имало друга полза, поне ще се прекратят споровете за произхода на нашия народ.
  Предварително благодаря за мненията.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всъщност, не е имало никакви тракийски преселения към Индия предвождани от Дионис, а е имало малко тракийски войници които са били предвождани от Александър Велики при похода му на Изток. Александър се обявява в Египет за син на Зевс с което става и брат на Дионис, а също така ходи и при светилището на Дионис, където получава прорицание. Съответно при походите си на изток прави олтари на Дионис. Траките в армията на Александър не са били много, и докато стига до Индия армията вече е много смесена включвайки македони, елини, траки, перси, асирийци, египтяни и други.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  2. До профД.И
   Не зная какво разбирате под малък брой, но поне по мои сведения, траките в армията на Александър Велики са били около една трета от цялата му войска.

   Траките играят важна роля както в битките с персите, така и в битките с индийците.

   Ако не е имало по-ранен тракийски поход към Индия, защо над десет стари автора пишат за това?


   Изтриване
  3. До Анонимен24 май 2019 г., 14:54 ч.

   Тракийският поход към Индия е през Бронзовата епоха, а Волга получава това име след около 3000 години.

   Най-старото известно име на тази река е Ра, после идва името Ател, Итил, чак накрая е Волга.

   Изтриване
  4. цитат:"... минавайки през днешната Волга или ѝ дават името, или приемат от нея името Болги..." Второто вече не е актуално (веоятно ID проф.Д.И. Би го оспорил, но както винаги ще е неубедителен) докато, според последна информация, първото все повече се очертава като най вероятно.

   Изтриване
  5. Уважаеми г-н Серафимов и г-н проф.Д.И.

   Благодаря сърдечно за отговорите! Вие не ми се изсмяхте, но струва ми се, че подробностите, които изложихте, като че ли не отхвърлят по принцип моята теза. Траките са били отлични войници и мъже, способни да създават многочислено поколение, а пък името на река Волга не е толкова от значение. Работата е в никакъв случай да не се стигне до консенсус понеже това е отличителна черта на нас българите.
   Честит празник на българската писменост!

   Изтриване
  6. Анонимен25 май 2019 г., 0:35

   Г-н Серафимов, траките в армията на Александър със сигурност не са били толкова много, че да създадат в Азия народ който после да се връща в Европа. Има сведение примерно за 5000 конника доведени от Тракия на изток, но това не е много.

   Относно твърдението за някакъв тракийски поход към Индия през бронзовата епоха ще е интересно да видим доказателствата за него. През тази епоха по-скоро имаме инвазия на Балканите, която променя ситуацията и местните мъже са избити. Конниците от Ямна идват от север по онова време и създават народите които по-късно ще наричат траки. Палеобалканците са избити според генетичните проучвания по мъжка линия.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  7. Прощавайте, но това, което казвате е фантазия. Няма абсолютно никакви доказателства за това, което казвате. Ето фактите:

   (i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period;

   (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming;

   (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea;

   (iv) haplogroup I-M423 is the genetic record of Balkan Mesolithic foragers and their expansion after the adoption of agriculture;

   (v) considerable part of bearers of R1a belong to R-M458 – people inhabiting the Balkans between 12,400 and 4100 years, while the other variant of R1a is not proven to be identical with R1a of Indian, or Iranian populations, so it most likely belongs to a groups inhabiting the Black Sea steppe in Antiquity;

   За инвазия на чужд народ от Черноморските степи е смешно да се говори, по простата причина, че там населението е предимно от тракийски произход.

   Фракийские элементы в предскифских культурах степи и лесостепи северного причерноморья

   Источник: https://historylib.org/historybooks/A-I-Melyukova_Skifiya-i-frakiyskiy-mir/3

   А.О.Никитин, работещ за Алъндейл, САЩ стига до заключение, че създателите на Триполие са смесица от балканци и население от Средна Европа. Явно балканския елемент е по-силен защото Никитин говори за балкански предци:

   “Спустя еще три года наши выводы о генетических корнях трипольцев получили подтверждение в результате сравнительного анализа филогенетических истоков неолитических предшественников трипольцев в Центральноевропейском — Балканском регионе. Трипольцы, так же, как и их балканские предки, несли в себе материнские генетические линии, характерные для всей земледельческой неолитической ойкумены, уходящие корнями на территорию Малой Азии, прародину европейского сельского хозяйства.”

   https://www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/STM_DWL_TMBg_Flb79aXgo8nE.aspx

   Изтриване
  8. Господин Серафимов, написаното от уважемия Д.И за избиването на мъжете траки, от някакви северни пришелци, е небивала нелепица и противоречи на всякаква логика и комплексен анализ. Как е възможно през бронзовата епоха, извън земите обитавани от траките, да се събере такава военна сила, можеща да ги победи? Няма как това да се случи!Даже и днес всички северни територии са рядко населени и въпреки всички съвременни технологии от единица площ се получава 3 пъти по-малко зелена маса/храна/, отколкото по тогавашните тракийски земи. Една територия се населява устойчиво и за продължително време от толкова хора, колкото може да изхрани! Аксиома! От друга страна, върху производството на храна и най-много върху боеспособността на въоръжените мъже влияе развитието на технологиите. Траките са най-старите металурзи, тук е започнало добиването на мед и като следствие на бронз. Медта е матрицата, към която добавяйки различни други метали се получават различните видове бронз.Факт.През бронзовата епоха, вследствие на все още низката скорост на обмен на информация и технологичен опит няма как отдалечените от центъра на цивилизацията, от тракийските земи или в още по-голямо ограничение от балканските земи територии да имат технологичен превес над траките. Това се установява лесно и от археологическите артефакти и проследяване на хронологията и географията на тяхното разпространение. Даже и да се събере достатъчно голяма армия, то тя ще е събрана от огромна територия и културните, езикови и др. различия ще бъдат пречка това да бъде една боеспособна единица, подчинена на единна воля. А в армията има единоначалие. Това ще бъде едно "вавилонско" стълпотворение и резултатът също ще е "вавилонски" - кулата ще рухне, няма да има кула.
   Нека уважаемия Д.И. само да сравни броя на убите 20 души и пленени 6 в една от знаковите битки на Ал.Невски в средата на 13-ти век с броя на убитите 32000 души само в главната битка с арабите, спечелена от княз Тервел и то над 500г. по-рано. Де е Киро на кирия? Официалните ни историци продължават да разказват приказки и митове, за да подкрепят статуквото на което дължат благосъстоянието си!Разбира се и аз преувеличавам някои неща , но то е от желанието да провокирам мисленето на четящите и коментиращите и е резултат и от емоциите които изпитва всеки набеден човек. Не претендирам за точност, защото коментирам споменати от други сведения, но категорично стоя зад крайния резултат от моя анализ. Нямало е кой да победи траките и то по техните земи през бронзовата епоха, където много други фактори са увеличавали силата им. Както се казва:"У дома и стените помагат"!

   Изтриване
  9. Г-н Серафимов, много некоректно пропускате основната хаплогрупа която е била характерна за неолитните фермери на културата Стара Европа. Тази хаплогрупа е избита и денес на Балканите е много нисък процент. Тези неолитни фермери са избити от новопоявилите се в Европа индоевропейци в това число и траките. Тоест траките участват в избиването.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  10. Г-н Богомил, поинтересувайте се коя е основната хаплогрупа на мъжкото население на културата Стара Еврапа. Те са били избити и те не са траките от античността. Правете малко разлика между епохите, защото 3000 г.пр.Хр. Не е 1000 г.пр.Хр., нито е 681 г.

   Траките колко да са били непобедими, при положение, че персите лесно ги побеждават, а по-късно и за римляните не са най-трудния противник. Така, че нито са най-големия нито са най-силния народ. Били са силни за 2-3 века след отеглянето на персите от Балканите.

   Проф.Д.И.

   Изтриване


  11. "The testing of Neolithic remains in various parts of Europe has confirmed that haplogroup G2a was the dominant lineages of Neolithic farmers and herders who migrated from Anatolia to Europe between 9,000 and 6,000 years ago.

   Nowadays G2a is found mostly in mountainous regions of Europe, for example, in the Apennine mountains (15 to 25%) and Sardinia (12%) in Italy, Cantabria (10%) and Asturias (8%) in northern Spain, Austria (8%), Auvergne (8%) and Provence (7%) in south-east France, Switzerland (7.5%), the mountainous parts of Bohemia (5 to 10%), Romania (6.5%) and Greece (6.5%). The hilly terrain of southern Europe indeed makes it ideally suited for herding goats, which G2a men brought with them during the Early Neolithic period. But the most likely explanation is that mountains provided refuge for G2a tribes after the Proto-Indo-European speakers invaded Europe from the steppes of Russia and Ukraine during the Late Copper Age and the Bronze Age (see history of R1a and R1b)."

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  12. До Богомил

   Ако през Бронзовата епоха нов народ бе нахлул в земите на юг от Дунава, това щеше да проличи от промяната на керамиката, стила на изкуството и т.н. Такова нещо не се наблюдава, няма чувствителна промяна и в антропологичния тип на населението обитаващо земите на юг от Тракия. Също така не съществува и предтракийски топонимен слой.

   Просто някой си наумява да каже, че през Бронзовата епоха нов народ е дошъл от север и готово - фантазията става науча теза.

   Вярно е, че определени локации са изоставени, вярно е, че се наблюдава опожаряване, но за това си има логическо обяснение. Поради промени в климата, определени плодородни земи са се превърнали в блата и земеделското население няма как да живее там. При напускане на старото селище, хората са го запалвали. Този обичай съществува не само в Тракия, но и в Черноморските степи, които са обитавани от траки поне от Неолита. Обичаят се среща и в земите на Румъния, Унгария, Албания, Хърватско.

   Изтриване
  13. До проф. Д.И.

   От кога "most likely", т.е. "най-вероятно" се превърна в доказателство?

   Кой е доказал, че представителите на G2 са били многолюдни?

   Кой е доказал, че са избити?

   Никой, нали?

   Просто една група хора е по-успешна, по-силна от друга група хора и това спомага за растежа ѝ. А Вие забравяте и друго, представители на хаплогрупите R1 a, R1b (L23), I2 са обитавали земите ни във времето на Мезолита, а пък за представителите на E-V13 и J2 се смята, че са дошли от юг, от Мала Азия.

   Кой точно е изклал представителите на G2 ?

   Изтриване
  14. Промените на климата влияещи върху производството на храна са и основна причина за изменение на човешките популации върху определени територии, до степен на изчезване на някои цивилизации.Спомням си, ако не греша, че преди около 6000г. за период около 300г.е имало застудяване в земите на север от Стара планина и тогава следите от човешка дейност там почти изчезват, като населението се премества на юг, заради неблагоприятните условия за живот. Такива факти доказват, че в бронзовата епоха траките са се разпростирали до границата на поносимия за живот климат в северна посока. На север от тази граница популацията е била незначителна.
   Относно твърденията на уважаемия Д.И. че траките са били лесно победени от перси и от римляни, е типично бягство от обсъждания проблем/бяга ми по тъч линията/. Става въпрос, че през бронзовата епоха няма кой да победи траките, заради тяхната голяма популация и по-развита технология. А той говори за перси и траки, за съвсем различно време.Какви римляни и перси през бронзовата епоха, той си знае? Може би така се води "научен" спор?
   Преди 50 години Китай изоставаше далеч след САЩ и добиваше чугун в пещи във всяко село! Днес, скоростта на разпространение на информацията и технологиите е огромна и ето, Китай вече догонва САЩ, използвайки основно американски технологии. Но през бронзовата епоха знанията са се разпространявали много бавно, такъв им е бил интернета.Необходими са били не векове, а хилядолетия и други народи да усвоят знанията на траките. Успехът на Чингиз хан също се дължи на благоприятна промяна на климата и рязко увеличаване на човешката популация в Азия. В същото време в ИЕ климатът се засушава продължително със всички неблагоприятни последици. Последствията ги знаем. Всяко твърдение, което не се съгласува с условията за живот и съответно с релевантната човешка популация върху дадена територия, поставя авторът му в положение на "партер" пред олимпийският ни шампион по борба, полуграмотния тухларски работник Лютви Ахмедов, който казваше:"Ранъта праи борбатъ". Малко неочакван и наглед абсурден пример за за комплексен анализ.

   Изтриване
 3. Веселин Пейчев24 май 2019 г., 14:56

  Честит 24 май! Жив и здрав да си!

  ОтговорИзтриване
 4. Да, бунтът срещу княз Борис няма нищо общо с религията/един от митовете в историята ни/, а има за причина факта, че Борис сяда па престола с помощта на кавхан Исбул, без да е одобрен от боилите. Нарушил е традицията. Това е преврат срещу превратаджията. От него са извлекли полза чужденците, защото това неминуемо е отслабило държавата.
  Всъщност, светите братя са не само едни от най-образованите хора на своето време, но и превъзходни дипломати, успели да надхитрят както Константинопол, така и Рим, с признаването на каноничността на българския език и християнство, които са били обявени за еретични и следователно подлежащи на унижожение още преди няколко века.Намерили са начин да обявят за нова и азбуката и езикът, което в комплект с приемането на Никейския символ на вярата е осигурило успеха на мисията им. Цената на успеха е отказът на княз Борис от българския, Сирмиумски символ на вярата, което е успех за Константинопол. Колко сложна и противоречива е българската съдба? Борбата е била жестока и става дума за унищожението на българската самоличност и култура, история и следователно за обосноваване правото на Константинопол да владее българските земи.Загубили сме много земи и голяма част от българите днес са част от населението на нашите съседи, но българският корен е жив, а работата на г-н Серафимов показва и колко е дълбок той. Честит празник!

  ОтговорИзтриване
 5. Здравей Павле, чувал ли за информацията,че собствените имена на Кирил и Методий- Църко (Църхо) и Страхота според стенопис в словашка църква?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, има доста сведения, те са късни, но това не ги прави недостоверни: Около 871 г. Сватопулк, крал на маркоманите, осведомен от своите придворни за християнската вяра, изпрати незабавно пратеници при император Василий Македонец, с когото имаше голямо приятелство, молейки го да му изпрати учители, които да го обучават с неговите (поданици) в Христовата вяра и да го покръстят. Споменатият император му изпрати Црху (т. е. Кирил), който малко преди това обърна в хринтиянство хазарите, славянски народ в Херсонес, пренасяйки оттам тялото на Свети Климент. И той (Кирил), тъй като малко преди (това бе) вече приет заедно със своя брат Страхота (т. е. Методий) от папа Адриан II за апостол и учител на славянската нация, прегърна драговолно тежкия труд и водейки със себе си своя брат, побърза да се отправи към крал Сватопулк. Щом като пристигна във Велехрад, държа с краля духовна беседа, като му изложи тайните на светата вяра дотам, че кралят пожела Светото кръщение и по примера му мнозина други накараха да ги покръстят. И веднага след това се поставиха основите на една църква във Велехрад в чест и възхвала на преблажената Света Дева Мария, обявена за катедрална на цялото маркоманско кралство и от папа Йоан VIII украсена с архиепископски престол – Кирил бе първият й архиепископ. Училища също така бяха издигнати, за да се обучават там младежта, и така има своето начало християнската вяра (в Моравия).

   След Кирил, който в 877 година отиде в Рим, Страхота (Методий) се възкачи с позволението на апостолското седалище на Архиепископския престол във Велехрад"

   http://macedonia.kroraina.com/bd/pbb_2.html

   Изтриване
 6. Ганчо Ценов има друго виждане. Не император Михаил на ИРИмперия праща братята на моравската мисия, а княз Михаил от Солун, княз михаил който в последствие става и император /цар/ именно заради културната си мисията. Княз Михаил от Солун не праща братята във Велика Моравия, а в Моравия на Брегалница в Македония. Според Ганчо ценов тогава е имало две Българии - Солунска България с княз Михаил и България в Мизия с княз Симеон син на Владимир! а не брат. Ценов обяснява това с огромната територия която е имала България и затова е била разделена с двама управители -князе. В последствие и двамата стават царе - Симеон и Михаил? Доколкото успях да разбера от историята на Ганчо Ценов, това и пиша. Кое е вярното?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Дичев, не мисля, че е имало две Българии. Страната ни е била огромна и освен върховен владетел е имало и владетели на отделни, но подчинени на върховния владете региони. Българите в Панония, Влашко, а и областта Македония са били подвластни на управляващият България мохарх.

   Изтриване
 7. ирена янчева24 май 2019 г., 17:27

  Поздравления за написаното, Павеле ! Да, наистина майчиният език на братята Кирил и Методи призхожда от най-древните съхранени български говори - Рупчоския диалект, който обхваща земите от Странджа-Сакар и Родопите, на югоизток от "Ятовата граница" (разделяща Българските говори на източни и западни), а тя от своя страна пресича Солунската област, където те са израстнали. Българският произход на тяхната фамилия остава несъмнен.
  Честит празник ! Бъди все така дръзновен и кеативен ! Най-сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, с това, че внушавате личностните си предположения без никакви доказателства, означава, че сте доста далеко от научното поприще. Редно е да върнете научната титла, която сте получили незнайно как. Голямо бръщолевене, че братята несъмнено с български произход. Дайте поне едно доказателство, без легенди ако може.

   Изтриване
  2. До Анонимен24 май 2019 г., 19:45 ч.

   Колко забавно - строл с претенции :) Дай поне едно доказателство, че си реална личност, а не бот :)

   Изтриване
  3. Ирена, как тогава Церко и Страхота са знаели и "моравското българско" наречие? Или е имало един "официален" държавен език, който Кирил ш Методи са знаели! Ирена, без официалния държавен български език днес, хората говорещи източни и западни "български" говори не биха се разбирали едни с други. Не зная от къде са Вашите предци и какви "наречия" са използвали, но Вие направете опит, да разберете някои изрази. Невъзможно е без речник.
   Ако включим и някои протобългарски думи и изрази, описани от Багрянородни, неяснотата се увеличава.

   Изтриване
 8. Поздравления за чудесната статия, най-вече за заключението!

  ОтговорИзтриване
 9. До проф.Д.И. Изключително съм доволен от това, че имам контакт със съвременник та описаните походи, който, в лицето на проф.Д.И., от първо лице ни предава броя на войниците! Не за първи път се убеждавам, че официалната историческа наука у нас е по-скоро свободна белетристика.
  Честит празник на всички!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен25 май 2019 г., 0:42

   Относно армията на Александър си има извори и не е нужно да си бил там. Фактите са такива че няма как в Армията на Александър да е имало много траки, тъй като македоните не превземат цяла Тракия. Има си сведение в което е описано точно това - завземат само малка част. Създават малко градове - Филипопол, Бероя, Кабиле, Филипи.


   Проф.Д.И.

   Изтриване
  2. До проф Д.И.
   цитат: "Опитвам се да ви върна мозъка, който са ви взели в училище и при възпитанието. Опитвам се да ви покажа, как е устроен светът. Така, че ако вие искате да направите този свят по-добър, отлепете си задника от дивана и го направете по-добър." (Жак Фреско)

   Изтриване
  3. До проф. Д.И.

   Проверете писанията на Квинт Курций Руф и Луций Ариан. Там е посочен броят на траките участвали в армията на Александър III.

   Изтриване
  4. Г-н Серафимов, първият пише 400 години след Александър, а вторият 600 години след Александър. Не приемайте всичко написано от тях за чиста монета.

   Колкото и да са били траките в армията му малко от тях са оцелели така че да може да се твърди че били създали някакъв народ в Азия, който после решил да се върне. Б.Димитров я разказваше тази легенда.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  5. г-н Професор, а вие пишете и коментирате близо 2300 години след Александър. Погледнато логично...на кой би трябвало да вярваме, на онзи който описва събития от преди 400-600г след събитието...или онзи който го описва 2300г след това.
   Освен ако нямате уличаващи аргументи срещу тези древни автори че пишат в полза на тракийците или информация която те нямат..а вие да, нормално е да се сметне че е по-добре да се вземат като "достоверни" техните твърдения а не вашите.
   Ако на древни автори не може да се вярва...то вие как изграждате вашето тълкуване на събитията?По интуиция или по кеф?

   Изтриване
  6. Анонимен26 май 2019 г., 8:19

   Г-н Никола, в случая аз не описвам събитията свързани с Александър, а коментирам написаното относно тях. Задължение на историка в днешно време е да се отнесе критично към написаното от авторите от античноста и средновековието, тъй като те често са съчинявали разни неща така че хрониките им да изглеждат достоверни и четими. Колкото по-назад във времето се връщаме толкова повече се смесват реалните събития с художествените измислици. Ако днес границата между науката и псевдонауката е ясно определена, в миналото е била доста размита и хората са съчинявали доста. Не винаги колкото по-назад във времето е източника толкова по-достоверен е.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  7. Затова пък колкото по-съвременен е източникът, толкова по-манипулиращ историята по поръчка и съответно добре заплатен за това!!!

   Изтриване
  8. цитат:"Задължение на историка в днешно време е да се отнесе критично към написаното от авторите от античноста и средновековието, тъй като те често са съчинявали разни неща..."(Проф.Д.И) Това вече беше "черешката на тортата"! Как може да наричаме наука фантазиите на този или онзи, отхвърляйки всичко което е било писано назад във времето? На всичко отгоре да съветваме и другите да го правят.

   Изтриване
  9. До проф. Д.И.

   Живелият през XII век Михаил Сирийски пише за идването на скитът Болгиос и хората му в края на VI век, но това явно не е проблем? Когато се говори за идване на българи от Азия, шестотин години не са проблем, така ли да разбирам?

   Да, най-хубаво е летописецът да е близо до времето, което описва, но е по-важно този летописец да е коректен и точен.

   Изтриване
  10. Анонимен26 май 2019 г., 12:07
   Освен всичко друго, несериозно е да се говори, че видш ли, древните хронисти си измислят. Не случайно, за тях, е употребяван термина "просветители"! Почти всеки от тях е започнал с изучаване и разпространение на религиозните писания, а религията е безкомпромисна към лъжите. През онова време, да си позволиш да пишеш измислици е не само неестествено, но е и строго осъждано. Не случайно Херодот казва "Длъжен съм да предам всичко, което ми се разказва, но да му вярвам – не съм длъжен." И за да не се спекулира с израза, той дава примри като това, че Скитите за около една седмица, всяка година, се превръщали във вълци и после отново в човеци и друг пример, че на север от Дунав територията е невъзможно да бъде обитавана защото има страшно много пчели. Това, че не разполагаме с достатъчно много и последователна информация, не ни дава право да си итерпритираме древната история, а още по малко от недоказали се "учени" от днешно време, не малка част от които притежават титли и звания по политически, идеологически, икономически и какви ли още не причини. Естествено има и много които са заслужили със знания и опит, но те никога не се опитват да се заяждат и оборват опонентите си едиствено с "това не е научно". За самозванци изобщо няма нужда да говорим!

   Изтриване
  11. За мен историческият извор е индикация, не доказателства. Едва когато историческият извор е подкрепен с данни от ономастиката, археоолгията, антропологията и т.н., чак тогава може да се приеме за достоверен.

   Изтриване
 10. В учебниците за 4 кл. в Чехия като описват историята на Моравия и по конкретно през тази епоха, пише че аварите няколко пъти са нахлували с воиска в Моравия, но са били отблъснати и това спомогнало да се обедини великоморавската империя. За присъствието на българи въобще не се пише.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз пък съм чел книга за богомилите, в която името българи изобщо не е споменато. Невероятна фалшификация на действителността, но за жалост я има черно на бяло.

   Изтриване
  2. Иво, чехите, както и словаците,които в съвременната си същност изобщо не са славяни няма да признаят такова нещо. Но връзката авари-българи е показателна. По времето на съществуването на Чехословакия, Моравия съществуваше със столица Бърно. Но чехите я наричаха "ческа Морава". Съществуваше следната сентенция при изпълнението на химна на Чехо-Словакия, паузата между химна на Чехия и Словакия е за упокой на Моравия.
   Аварските кагани Баян I и Баян II, са от рода Дуло! Изследвайте връзката авари-протобългари.

   Изтриване
 11. ирена янчева25 май 2019 г., 13:16

  Здравейте,

  Относно личностните безпочвени нападки на "Анонимен24 май 2019 г., 19:45 ч." - призовавам на такова непочтено поведение, сипещо лъжи, да не бъде предоставяна платформа за изява !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, един мой учител казваше - Никой не хвърля камък по дърво, което няма плод. Глупавите хора са удобни, тях никой не ги закача, тях никой не ги напада защото те нищо не могат да предложат. Съвсем различно стои въпроса с интелигентните и будни хора - те са неудобни и оплюти.

   Изтриване
 12. Давам си сметка за многобройните обърквания и несъответствия в тълкуването и локализирането на различни исторически събития и обекти, но мисля, че не не бива напълно да се пренебргват алтернативните варианти. Поне в случаите когато е възможно да има колебания, заради непълни или не съвсем изяснени данни. Възможно е случая да не е такъв, но според моите познания, допускам, че може да се разсъждава по въпроса с местонахождението на Великоморавия защото посочените територии в линковете, в онези времена, са част от българската държава.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_theories_of_the_location_of_Great_Moravia
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Great_Moravia_Puspoki%27s_Theory.jpg

  ОтговорИзтриване
 13. Ето тук на 11:44
  https://www.youtube.com/watch?v=F090KNCHK74
  като прибавите и Хърватия , където се е гоВорел български език. Даже оттатък Дунав.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен30 май 2019 г., 1:10

   То и до днес там се говори славянобългарски език.

   Изтриване
 14. На територията на бивша Чехословакия, Кирил и Методий са почитани преди всичко като покръстители, а не толкова като носители на азбука и писменост. Има дори официален празник в чест на Кирил и Методий, в началото на юли месец, мисля.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Жалко е, че има толкова малко информация за разкопките във Велеград...

   Изтриване
 15. Къде изчезна моят коментар за нафталина и професора? Какт и да е.
  Земите на Великоморавия са доста на север и няма как да са част от българската държава, която да е стигала до Пеща (Будапеща), но по на север едва ли. Провинция Мизия също няма как да е стигала дотам, това са земи над Панония и Дакия.
  Ако Велеград прилича на Плиска, и той трябва да е строен от Константин Велики, нали така? Шегувам се.
  Тракийските имена на Ростислав и Коцел сами по себе си не са доказателство за нищо. Такива имена срещаме сред цялата славянска общност, която се простира от Егейско море чак до Балтийско и още по на север. Славяни и българи са преки потомци на скити и траки, затова е така.

  ОтговорИзтриване
 16. Андрей, аз коментари не одобрявам, едва смогвам да отговоря.Ако ми остане време, ще проверя в архива на блога...

  Има една работа на Орозий Павел, която е преписана и преработена по времето на Алфред Велики - 886 г. до 899. Според тази география, земята на българите е отвъд Каринтия (алпийската област, обитавана от карантанските венети, чийто княз Валук дава подстлон на княз Алцек) след пустинята (Унгария?)
  and then, to the east of the country Carinthia /Carendran/, beyond the desert, is the country of the Bulgarians /Pulgara land/ ; and, to the east of them, the country of the Greeks /Creca land/. To the east of the country Moravia /Maroaro-lande/, is the country of the Wisle /Wisle-land/, and to the east of them are the Dacians /Datia/, who were formerly Goths /Gotan/. To the north-east of the Moravians /Maroara/ are the Dalamensan /Dalamensan/, and to the east of the Dalamensan /Dalamensam/ are the Horithi /Horithi/, and to the east of the Dalamensan /Dalomensam/ are the Surpe /Surpe/, and to the west of them are the Sysele /Sysele/.

  http://www.nifterlaca.nl/read.php?3,1853

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,

   Искам да обърна внимание какво е становището на официалната историография към момента за произхода на Кирил и Методий. На 24.05.2019 г. попаднах на документален филм по БНТ 2 „Пътят на буквите“ (https://www.bnt.bg/bg/a/patyat-na-bukvite-2), създаден 2015 г.

   В него учени слависти и историци от България (акад. Васил Гюзелев, доц. д-р Славия Бърлиева, проф. Климентина Иванова), Гърция (проф. Йоанис Тарнанидис, университет „Аристотел“ – Солун), Македония (Панде Ефтимов – Скопие), Словакия (д-р Андрей Шковиера, Институт по славистика – Братислава), Полша (проф. Владимир Вавржинек), Италия (проф. Ал. Наумов от университет „Ка Фоскари“ – Венеция) и др. се обединиха към виждането: произходът на двамата братя не е ясен – няма податки в текстове от онова време или до 50 години след това за техния произход. Това, че те са родени в Солун, във Византия (Ромейската империя, ИРИ), гробът на единия е в Рим, а на другия не е известен, е може би най-доброто, за да не може никой народ да ги присвои – те са общославянски. А що се отнася до тези славянски имена, които се цитират – Църко и Страхота, те се появяват в български жития за двамата братя едва в края на 13 – началото на 14 век, когато българската църква се реформира и иска да получи по-голям престиж.

   Е, мислите ли, че официалната наука, страхувайки се от международен натиск, ще приеме, че братята са българи или поне, че имат някакъв, дори частичен, български произход? Аз мисля, че това никога няма да стане, след като се приема във всички „славянски“ страни, че азбуката (глаголицата) е създадена от Кирил по поръчка на ромейския император Михаил III с цел привличане на славяните към константинополското православие. И освен това, се казва, че Рим никога не е пречил на проповядване на християнството на местните езици. Триезичниците били ромеите.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  2. Няма как Кирил и Методий да са общославянски, те са българи. Друг е въпросът, че са допринесли много за славянската общност.

   Не само в Солун, но дори в Пелопонес, диалектите на славяноезичното население показват белезите на българския език. А къде са родени Кирил и Методий няма значение, няма значение и това, че са говорили гръцки, солунските братя си остават българи.

   Колкото до мненията на специалистите, това си остават мнения на хора поддържащи заблуди.

   Изтриване
  3. Сказка, държана на 4 ноемврий 1938 г. въ София
   "Питането за народностьта на старить македонци не се изчерпва съ тая книжка. Въ нея, обаче, е казано най-същественото, отъ което се вижда, че старите македонци продължаватъ да живеятъ въ днешните македонци и че те ца принадлежали къмъ оня народъ, който ние наричаме сега български народъ."
   София, декемврий 1932 г.
   "Народността на старите македонци"
   Д-ръ Ганчо Ценовъ
   Отново точно и ясно без фантастика , която е така любима на казионните драскачи.
   Поздрави Павка и бъди здрав .

   Изтриване
  4. Тодоре, д-р Ценов си има и слаби места, но като цяло той представя такава ценна информация, че полезното в пъти надвишава това, което подлежи на критика. Ценов кара смело напред, неговата цел е истината, а не угодата. Точно за това е станал неудобен.

   Поздрави!

   Изтриване
 17. Малко се отклонявам от темата на настоящата статия, но ми се струва, че в името на родината може да се постигне диалог между официалната историография и хората, които имат различно виждане по нашето минало. Но си мисля,че просто трябва да бъдат зададени ясни въпроси към учените и да се поиска ясен отговор. Например аз не съм прочел досега какъвто и да е коментар на резултатите от антропологическите изследвания на Акад. М. Попов. от страна на историците.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Дойчев,

   Доскоро и аз бях идеалист като предполагах, че „в името на родината“ нещата биха могли да вземат обрат. Напоследък все повече се убеждавам, че суровата реалност е съвсем друга. Явно, че имаме работа със субекти, за които Родината няма шанс пред собствените им интереси – по-лесно ще отнемеш кокала от устата на куче, отколкото те да тръгнат срещу самите себе си!

   Изтриване
  2. До Дойчин Дойчев27 май 2019 г., 10:42 ч.

   В интерес на истината има позоване на работата на д-р Попов от страна на проф. Димитър Ангелов: “…значението на траките във формирането на българската народност се признава. Заслужава внимание в това отношение уводът на Й. Иванов към книгата му „Българите в Македония”, където четем, че „в славянската стихия на Балканите тече значителна струя кръв на трако-илирските староселци”. Тенденцията да се търси и разкрива ролята на балканския субстрат в изграждането на българската народност получи нова подкрепа в резултат на направените през последните години антропологически проучвания върху типа на българина и особено след излизането на книгата на М. Попов, посветена на този въпрос. Може да се каже, че понастоящем едва ли има вече съмнение, че балканският субстрат (траките) като един от компонентите при образуването на българската народност не може повече да се пренебрегва.”

   Проблемът е, че проф. Ангелов не посмява да спомене другият основен извод на д-р Попов и колегите му: На 12 януари 1938 година проф. Методи Попов представи резултатите от проучването. Цитирам буквално:   “Отъ направeния разборъ на антропометричните проучвания надъ българския народъ изпъква ясно- позволявамъ си да повторя още веднъжъ, че всички споменати данни говорят категорично и ясно, че расовите смесици, които влизат в състава на нашия народъ, принадлежатъ къмъ познатите европеидни раси” [1] стр.111.   Относно кръвните изследвания проф Попов казва следното – “Всичко това показва, колко ние сме далече по кръвно-груповите си съотношения от азиатските народи” [1] стр.122.   Двадесет години по-късно нашият даровит изследовател представя ново, по-подробно проучване, чийто резултат гласи – “Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип” [2] стр. 260.

   1.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;

   2.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;

   Изтриване
  3. Аз просто дадох пример с един въпрос. Има още доста, но все пак са краен брой. Същественото в моето предложение беше да бъдат зададени тези въпроси на историците, като се потърси тяхното експертно мнение. Или пък да се отвори дискусия. Това ми се вижда по-разумно от безконечните престрелки от сорта "а вие защо си биете негрите". :) Просто предлагам. Ако и двете страни работят за истината и за науката, не би трябвало да има проблем.

   Изтриване
  4. цитат: "Ако и двете страни работят за истината и за науката, не би трябвало да има проблем." Ами точно там е заровено кучето! Аз не мога да си представя, че един историк с дългогодишен опит, титли и т.н., който до вчера е защитавал една теория и на базата на това е исградил цялата си кариера, днес ще се отрече от целия си труд и ще заяви, че това е било заблуда или лъжа. Не т6върдя, че е невъзможно, но лично аз не вярвам, че ще се случи някога.

   Изтриване
  5. Честно казано, аз също не вярвам, че такова нещо ще се случи, а и не се надявам.

   Изтриване
  6. Трябва да има някакъв изход от ситуацията. Притеснителното е, че както пише по-надолу Андон, в Историографията работят повече като политици, отколкото като учени - което предположение събере по-голям електорат, то се приема за истина. Факти, макти, източници, логика нямат такова значение. Важното е т.нар. "авторитет" на чия страна ще застане. Ти му блъскаш факти в челото, то ти отговаря с мнения.

   Изтриване
  7. Писах по горе, че не не вярвам да се случи, но това не означава, че съм загубил надежда. Не знам дали съм прав, но мисля, че не само е възможно, а и твърде вероятно. Последните десетилетия, различни източници, ни дадоха твърде щедра информация за старата история на Балканите. Мисля, че това провокира интереса не само на наши, а и на немалък брой чужди историци заради това, че тази част от територията на Европа е заселена най рано и е най малко проучена. На по късно заселените територии няма кой знае колко много неизвестни неща и затова когато за Балканите излезе някаква нова информация, всички наострят уши. За наше щастие, имаме огромен брой обекти за проучване, тъй като до сега това, като че ли, не беше особен приоритет. Нашата задача ще се състои в това, с различни способи да провокираме възможно по голям интерес на външни историци и по възможност авторитети. Когато в международен план мненията се променят, във вътрешен няма как да не се случи. Прави ми впечетление, че има някакви опити да се разпространяват и новите мнения за българската история, а това е обнадеждаващо. Разбира се, има още много да се изглаждат нещата, но за начало не е лошо.
   http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Bulgarian_Empire
   https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Bulgaria

   Изтриване
 18. Къде отидоха аварите? Каква е връзката им с протобългарите? Ето един надпис на аварски език написан с гръцки букви от съкровището намерено в Наги Сент Миклош, Унгария: "ΒΟΥΗΛΑ • ΣΟΑΠΑΝ •ΤΕCΗ • ΔΥΓΕΤΟΙΓΗ • ΒΟΥΤΑΟΥΛ • ΣΩΑΠΑΝ • ΤΑΓΡΟΓΗ • ΗΤΖΙΓΗ • ΤΑΙCΗ" - Боила - Жупан - Теси - Дигетоиги - Бойтаул - Жупан - Тагроги - Итсиги - Тайси. Има данни, че аварите също са носели кика. Освен това имената на двама аварски кагана са БаянI и БаянII.
  Това ли е българската власт в Моравия и близкия език? Има и друга Моравия, за която не се споменава в статията, това е Малка Морава със столица Смедерево, на река Дунав. Песента за Крали Марко и моравка девойка е именно за тази Морава.
  Също така, столицата на римската област Дакия е била София. Та къде е била Мизия и какъв е бил броят на тези мизийци. Кашата забъркана от различни древни автори поставя в глуха улица много от въпросите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Археолозите проучващи аварските гробове с удивление установяват, че аварите са едри европеиди. И какъв е извода: това няма да са били авари, а славяни приели аварския начин на живот. Хубаво, но къде останаха монголоидните авари...?

   Вместо да се каже, че аварите спадат съм старите европейски народи, по-точно скитите, се съчиняват небивалици. Без значение е и това, че аварското име Таргитай е идентично са споменатото от Херодот скитско име Таргитай.

   Изтриване
  2. Именно за тази Малка Морава става въпрос в цитата даден по горе от Павел. Тя има и как да се причисли към провинция Мизия. Река Моарава, която преминава през Сърбия през цялото средновековие е известна като Българска Морава.

   Изтриване
  3. Здравей, Павеле,

   Бях написал коментар в предишния ти пост, но едва ли е излезнал и одобрен....
   Както и да е, исках да споделя с теб този линк http://www.osterholm.net/swedes.html ; От многобройните ми влизания в твоя сайт, осъзнах, че си отворен към добронамерен диалог.
   Прегледай сайта който ти пратих и ако решиш, сподели впечатленията си

   Поздрави,
   Дзатара

   Изтриване
  4. Днес в историографията съществуват три основни гледни точки за етногенезиса на аварите: монголоезичен етнос сяньби или жужани; тюркоезичен огурски етнос; ираноезичен етнос обединен с угрите живял около Аралското езеро.
   Унгарските археолози определят аварите в по-голямата си част като европеиди като отбелязват, че малка част, съдейки по всичко-господстващата, е запазила ярко изразения монголоиден тип, както при събременните буряти и монголи (тунгиниди). Още по-често в представителите на същата управляваща прослойка е открит така наречения турански (средноазиатски) тип на лицето:Кёррер, 2001.
   При аварите от Унгария са установени Y-хромозомните хаплогрупи N1a1a, C2-P44/M217, G2a, I1, R1a-Z94 и E1b-V13.
   Заселвайки се на Средния Дунав в Панония, аварите създават държава, в която заемат мястото на военна аристокрация. Те държат в подчинение славянските племена за разпространението на които в Далмация, Илирия и Тракия самите те не малко са направили.
   В началото на IX век територията на Аварския каганат е разделена между германци и българи. През 896 година Панония е завладяна от угрите с които се сливат остатъците от аварите.
   Та тези небивалици не съм ги съчинил аз, а ги има в свободен достъп в мрежата.

   Изтриване
  5. Шведите, а и останалите германи са повлияни от дедите ни наричани траки по време на Античността, но няма как да наречеш този, който те е повлиял твой праотец.

   Културно влияние и произход са две напълно различни неща.

   Изтриване
  6. Унгарците говорят за "ранни" авари 6-ти век и ""късни" авари от края на 9-ти и 10-ти век. Интересно е, че Крум Страшни има "аварски" корени, той е и аварски аристократ, там са родовите му земи. Унгарците говорят и за славяни, но не за българи. Те смятат, че в езика им има славянски думи, а не български.Но тези нагласи се променят. Преди 6-7 години институтът по археология към УАН, съобщи за проучвания на стотици погребения от "късно аварския" период, когато маджарите се заселват първо в Панония, а после в Трансилвания, все български земи. Установяват, че има 2 вида погребения, богати аристократични с антропологични черти много близки до чертите на българите/един унгарец днес няма как да каже, че са българи/ и бедни погребения на основното маджарско население с друга антропология. Има и много други факти и сведения, че по това време маджарите са били под българска власт и са живели на различни части от територията на Българската империя. Името на държавата на маджарите има българска основа, което е нормално властта на българите. Династията на Арпадите е българска династия. Даже, когато през 970г. двама от правнуците на Алмош, бащата на Арпад, се преселват от Волжка България в Панония, те биват назначени за областни управители, въпреки мохамеданската им вяра.Кръвта вода не става. Интересно е да се изследват и т.н. "сейкеи", които се считат за унгароговорящи българи.Мисля, че по отношение на унгарците не става дума само за културно влияние, а за нещо повече. Все пак българите/аварите/ от Панония и Трансилвания не са се изселили напълно, нито пък са били избити от българите довели маджарите по тези български земи. Това е доста голяма тема от историята на българските земи на север от Дунава, след като княз Борис сяда на българския престол.

   Изтриване
  7. Здравей, Павка,

   В никакъв случай не поставям паралел на културно влияние и произход, но все пак е добре да отбележим, че в съвременния свят, твърде често тези двете се припокриват. Нека да дадем и пример, нашите обични съседи (гърците) са били изключително повлияни, да не кажем, заимствали култура, език и религиозни убеждения от Траките.
   Сега с риск да не прозвуча краен, позволи ми да отбележа, че те слушах в един Аудио запис със Стойчо Керев в който беше ти дадена възможност да представиш своите виждания. Признавам, с повечето неща имаме допирни точки, за други - различна, нормално знаейки, колкото хора - толкова и гледни точки. Като сфера на интерес, винаги съм бил привлечен от Религиозно-Културните обичаи на нациите/народите/племената и смея да твърдя всички те имат един общ прародител, но това може би тема на друг разговор :)
   Продължавай напред, Павеле !!!

   Поздрав,
   Дзатара

   Изтриване
  8. „... позволи ми да отбележа, че те слушах в един Аудио запис със Стойчо Керев ...“

   Какъв ти аудиозапис бе, Павле, търсейки такова нещо попаднах на два невероятни видеозаписа от 2015г.! В тях ти си уникален във всички направления! От колко време си мисля, че те познавам, а да не зная нищо за тези записи! Ако другите участници в блога не са ги видели, трябва непременно да го сторят. От тях ясно личи, че ти си роден за мисията, която изпълняваш. Стана ми мъчно за тебе, че обръщаш изобщо внимание на разни „проф.“ и се унижаваш да спориш с тях. Гледай само напред, дерзай и не отслабвай!
   Не мога да разбера само защо преди няколко дни отговори на един коментар с едно единствено „не“, но то си е твоя работа – не си счел за нужно да даваш обяснения.
   Възхитен съм от твоето излъчване!!!

   Изтриване
  9. Благодаря за добрите думи!!! Предаванията с г-н Керев действително не са лоши, макар тогава да бях доста уморен. За жалост свободното ми време намаля, а с това намаля сериозно и шансът за нови участия. Ще трябва да правя нещо сам.

   Изтриване
  10. До Дзатара

   Наистина, нормално е да има различни гледни точки, ако всички мислехме еднакво, всички щяхме да грешим :)

   Изтриване
  11. До Богомил28 май 2019 г., 16:00 ч.

   По принцип старославянския е старобългарски и повечето славянски думи в унгарския, са заети от старобългарския. Все пак имената панонските градове Болгум, Сабария, Пессиум, са обясними на български език. А и на унгарски думата POLGAR означава гражданин, обитател на град, благородник, буржоа. Това показва, че българското население на Панония не е било номадско, а уседнало.

   Изтриване
 19. Ето нещо и от Г. Кръстевич по този въпрос - http://historybg2018.blog.bg/history/2019/05/25/koi-knigi-sa-preveli-konstantin-i-metodii.1658729

  ОтговорИзтриване
 20. Ще изкажа мнение без да бъда специалист, просто съм комуникирал, анализирал и стигнал до следните изводи:
  1. Чехи и словаци са РАЗЛИЧНИ народи, говорещи близки езици.
  2. Чехите са по-скоро германци, в смисъла, който го разбираме ние - светли, руси, синеоки, студени, страхливи, послушни, единни.
  3. Словаците са по-скоро като нас или като украинците - 50/50 са чернокоси/руси, по-топли, горди, по-скоро индивидуалисти.
  4. Проблемът при горното е, че такива са и поляците. С изключение - кожата и цвета на косата.
  5. Когато чух за първи път словенски език, ми прозвуча като диалект на словашки.

  Самите чехи като антропология, много се различават:
  - Ниските набити жени и слабичките мъже със среден ръст, представлявата голям процент от средната класа. Жената много често може да е и по-висока и по-едра от мъжа.
  - Изключение от горното правят представителите на Силезия и северна Морава - на север/североизток от Бърно и към Острава, но там се забелязва по-скоро полско влияние. Там са най-високите хора в Чехия.
  - Има една прослойка хора, които обикновено са с по-висок социален статус и много приличат на скандинавци. Високи слаби с издължени лица, светла коса и светли очи.
  - В Чехия има много евреи/хазари

  Поздрави,
  Крис

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На мен също ми е направило впечатление, че словашкият много прилича на словенския, но все пак, някакси е по-близък до българския.

   Колкото до броя на евреите/хазарите в Чехия, наистина има много, но не зная дали действително са хазарски потомци, или не.

   Изтриване
 21. Здравейте,

  Искам със следното да подкрепя изказаното от г-н Серафимов мнение, че вече има млади учени-историци, които макар и малко на брой и не много смело постепенно се опитват да „допълнят“ някои исторически постулати като при това реално ги опровергават. И аз като него съм оптимист, че те ще се множат, когато срещат подкрепа от обществеността. А тази общественост се подготвя от хора като г-н Серафимов, които в блогове като този на SPAROTOK, изнасят факти, невписващи се в официалната историография. Проф. Ас. Чилингиров официалните историци отричат, защото той, видете ли, бил изследвал историята на изкуството и културата и давал неверни и дори фантастични обяснения. А нима историците разчитат само на намереното в книгите?! Нали повечето артефакти са от областта на изкуството и религията!

  Скоро започнах да се запознавам с творчеството на доц. Веселина Вачкова. В книгите си тя общо-взето се опитва да се придържа към официалната историография и въпреки че заема държавни длъжности, тя мимоходом „под сурдинка“ заявява доста от тезите, застъпвани в творчеството на г-н Серафимов, което показва, че той е на прав път. На написаното тук предполагам, че „проф.И.Д.“ „ще избеснее“, защото установих, че доц. Вачкова официалните историци не я „долюбват“ и се опитват да я пренебрегват. На Европейската вечерта на музеите се включих в група, която обикаляше по разкопките в центъра на София и се водеше от една млада дама, която мислех, че е студентка, а се оказа, че скоро е защитила докторска дисертация по ранна средновековна история. Скоро бях завършил четенето на книгата на доц. Вачкова „Един път, един храм, един дворец и десет века история от Скретиска до Костинброд 4-14 век“. Установих, че някои обяснения на момичето се различават от написаното от доц. Вачкова и получих следния отговор: „Аз не споделям нейните изводи. Историята затова е наука, защото всеки може да тълкува фактите (от книги, археология и др.), както той смята, че най-точно описват истинската история. Когато повечето историци приемат дадено обяснение, се приема от цялата историческа наука за достоверно описание на истинската история.“.

  Сега попаднах на кратка анотация от нея на книгата й „Белите полета в българската културна памет“. Книгата „Белите полета в българската културна памет“ се състои от две на пръв поглед независими части – изследване върху миналото на София и проучване на няколко Константинополски монументи, свързани с българската история. Може да я намерите на адрес: https://www.fakel.bg/index.php?t=4725.

  Продължавам да съм оптимист, че наближава времето да се пренапише историята на българите и България, която да бъде максимално близка до истинската.

  Поздрави,
  АКК

  P.S. Извинявам се за дългия текст, но ми се насъбра много от опитите да се оплюва написаното от г-н Серафимов и други като него.

  ОтговорИзтриване
 22. Ако Кирил и Методи бяха измислили глаголицата,защо още в 4 век Иероним я представя,като казва че,тя е изнамерена от философа Етикос Истрос,произлизащ от благороднически скитски род от Малка Скития

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. http://sparotok.blogspot.com/2014/05/blog-post_19.html

   Изтриване
 23. Интересен коментар, Андоне, но не мисля, че Г-н Серафимов има нужда от протекцията на доц. Вачкова, за да бъдат признати неговите стремежи. Желязната му логика, подкрепена от изобилни доказателства не може да бъде сломена от жалките опити на бетонните глави в казионната историография и техните „проф.“ марионетки!

  ОтговорИзтриване