10.11.2019 г.

БЪЛГАРИ В ИТАЛИЯ ВЕКОВЕ ПРЕДИ АЛЦЕКПрез 2012-та година, в blog.bg публикувах работата си “Чудото с българина-една интересна история”. Материалът действително предизвика интерес защото бе прочетен над 24 000 пъти. Темата засяга ранното присъствие на българи на Апенинския полуостров, или казано другояче – в земите на Италия. Използвах представения от Веселин Бешевлиев разказ на папа Григорий Велики.

Става дума за събитие, което главата на църквата определя като чудо. През VI на територията на Италия се провеждат много битки. При една от тях пострадва малко воловарче, което явно изненадано от бойните действия, не е успяло да се оттегли навреме и бива ранено. След битката при детето бил доведен един българин, който служи като мечоносец в армията на пълководеца Нарзис. Българинът заговорил на воловарчето на своя език, а то отговорило разбирайки всичко казано.

За Папа Григорий това е истинско чудо. Той смята, че тежко раненото дете е било на небето, където е научило всички езици, включително и българския и това е направило общуването с българския боец възможно.

Всъщност обяснението е друго. Много по-логично е да се приеме, че раненото воловарче е принадлежи на обитаваща Апенините етническа група, към която спада и българинът на римска служба. Дори да живеят в различни региони, хора от един и същ произход биха били в състояние да се разберат, ако се срещнат. Нашият език е много консервативен и това със сигурност помага на хора отделили се от Балканите преди много време да се разберат със своите роднини.

Това обяснение е логично, но веднага изниква един сериозен хронологичен проблем. Описаните от Папа Григорий събития са от VI век. Или се касае за битката при Тагѝнай -552 г., или за тази край Волтурно -554 г. Във всеки случай – около век преди идването на Алцек в земите на Италия. Според Павел Дякон, Алцек и неговите българи идват доста по-късно - по времето на лангобардския крал Гримуалд, а той властва в периода 662-667.

“During these times a duke of the Bulgarians, Alzeco by name, left his own people, from what cause is unknown, and peacefully entering Italy with the whole army of his dukedom, came to king Grimuald, promising to serve him and to dwell in his country.” -P.Deac.H.L. XXIX


В старата си работа от 2012 година предложих разрешение на загадката: причината в земите на Италия да има хора разбиращи езика ни се крие в това, че Алцековите българи принадлежат на старите балкански народи, за които има сведения, че още в най-дълбока древност са се заселили на Апенинския полуостров.За установяване на стари балканци в земите на Италия има не само исторически извори, не само има названия на селища и реки като тези от наша територия, но могат да се намерят дори свидетелства, че част от въпросните балкански преселници са носили името българи, както ще се уверим след малко.

Преди обаче това да стане, държа да направя кратно, но важно уточнение – обитаващите земите ни от най-дълбока древност траки и пеласги са хора от един и същ произход. Докато траки най-вероятно е екзоним, т.е. име полвано от римляни и гърци за дедите ни, то пеласги по-скоро е самоназвание.
  

Капитолийската вълчица с близнаците Ромул и Рем -Lupa Capitolina: she-wolf with Romulus and Remus. Bronze, 13th century AD[1] (the twins are a 15th-century addition). - - Jastrow (2006)


Да започнем с историческите извори. Те засягат различни преселения на различни групи наши предци. При описанието на Лациум, Плиний Стари споменава, че областта е обитавана в различни времена от различни хора, като пеласгите са една от групите:

Latium antiquum a Tiberi Cerceios servatum est m. p. L longitudine: tam tenues primordio imperi fuere radices. colonis saepe mutatis tenuere alii aliis temporibus, Aborigenes, Pelasgi, Arcades.”- Plin.III.56


Уповавайки се на свидетелства на Меандрий, Страбон твърди, че след Троянската Война, енети и траки са се заселили в северните покрайнини на Адриатическо море:

“Maeandrius says that the Eneti first set forth from the country of the White Syrians and allied themselves with the Trojans, and that they sailed away from Troy with the Thracians and took up their abode round the recess of the Adrias. “-Strab.XIII.3.25


Дионисий от Халикарнас пише за едно доста по-ранно преселение на стари балканци на Апенинския полуостров. Този автор е уверен, че пеласгите са взели участие в основаването на Рим:

As for the Pelasgian nation, however, those who were not destroyed or dispersed among the various colonies (for a small number remained out of a great many) were left behind as fellow citizens of the Aborigines in these parts, where in the course of time their posterity, together with others, built the city of Rome. “-Dion.Hal. Rom.Ant.I.30.5


В cвоя работа от 2015 г. “Мистерията на древните етруски” представих едно интересно свидетелство на Плутарх. Според него пеласгите били могъщи хора, който успели да покорят почти всички народи. След идването си (в земите на Лациум бел.моя) пеласгите основали Рим, името Roma означавало сила на пеласгийски език: “Some say that the Pelasgians, after wandering over most of the habitable earth and subduing most of mankind, settled down on that site, and that from their strength in war they called their city Rome.“ –Plut.Rom.I.1.


На старобългарски думата рамѣнъ означава силен. Явно тук коренът е *ram/*rom-сила, мощ, а частицата -ѣнъ служи за образуване на прилагателно както е и днес: силен, волен, мощен, горен. В старогръцкия срещаме пеласгийската заемка ὄρμενος-висок (едър, силен бел.моя). Явно южните ни съседи са префасонирали ромен/ρὄμενος-на ὄρμενος, тъй както преобразуват древната наша дума ἔλενος-елен на ἔνελος-елен. За справка – H.Frisk, Griechische Etymologische Wörterbuch, z.514, бел.Niedermann.

Коренът *ram/*rom-сила, мощ, намираме в тракийската ономастика по простата причина, че както вече бе обяснено - траки и пеласги са хора от една и съща общност, делят един език и култура. Според акад. Вл. Георгиев към едно от най-древните названия на тракийски богове трябва да се причисли Роме/Рομη, в Дакия пък се среща топонима Ramidava/Рамидава.

Нашата древна дума *rome-сила е обяснение за предложеното от Плутарх значение на името на град Рим-Roma. Разбира се има и други възможности за тълкуване на названието на древния град. Цитирайки Шулце, Кречмер и други свои колеги, езиковедът Алоиз Валде е склонен да види в названието на Рим значение Stromstadt- град на река, като при анализа споменава и стблг. думи строуiа-струя и островъ.

Действително, Мавър Сервий Хонорат пише за това, че Румон е по-старото име на река Тибър:   nam hoc est Tiberini fluminis propriumadeo ut ab antiquis Rumon dictus sit…”-Serv. Serv. A. 8.63


В края на анализа си, Валде споменава нещо, което е много, много интересно: “Der Name des Tiber, Rūmo, erinert freilich stark an Στρῡμων” – “(По-старото бел.моя) име на Тибър, Румо (също и Rūmon бел.моя), наподобява, напомня силно за Стрюмон (река Струма бел.моя).”

Благодарение на Есхил ние знаем, че преди Троянската Война пеласгите са обитавали земите край река Струма. В работата Молителките срещаме следния ценен пасаж:
Аз съм Пеласг, потомък на Палехтон, когото земята роди, господар на тази земя и по моето име – това на техния цар, са назовани поданиците ми пеласги-тези, които обработват тази земя. В цялата област, в която чистата река Стрюмон тече, та и на запад, аз съм господар”-“For I am Pelasgus, offspring of Palaechthon, whom the earth brought forth, and lord of this land; and after me, their king, is rightly named the race of the Pelasgi, who harvest the land. Of all the region through which the pure [255] Strymon flows, on the side toward the setting sun, I am the lord.” – Aesch.Suppl. 250-255


Съвсем нормално е когато един народ се пресели в друга област, да нарече реки и местности с имена на реки и местности от Родината. Давайки описание на остров Крит и опирайки се на сведенията на Омир, Страбон посочва пеласгите като поселници там: “ there Cretans of the old stock, proud of heart, there Cydonians, and Dorians too, of waving plumes, and goodly Pelasgians." Strab. V. 2.4


Пеласгийското присъствие на остров Крит обяснява защо там има топоними като Ида, Пергам, Сетоя, Гортиния, Истрон, Аптера, отговарящи на старобалканските Идаке, Пергам, Сети-дава, Гортиния, Истрия, Абдера.

Пеласгийското присъствие на Апенинския полуостров обяснява и защо намиращите се в Лациум и Етрурия селища Verulae, Satricum, Scaptia, Setia, Sura, Caletra, Visentium, Stabiae имат паралели в тракийската/ пеласгийската ономастика:Vereta (Ereta), satri, Scapte syle, Seti-dava, Chalastra, Visante, Stobi.

В такъв случай, имайки предвид ранното идване на определена група трако-пеласги на Апенините, не бива да се учудваме, че те са дали на реката течаща през тяхното селище името Стрюмон, което по-късно римляните променят на Румон.

И в двата случая – дали Roma идва от *romen-силен, или *strumon-струя, смисъл на български език има. Ha този момент е трудно да се направи крайно заключение от коя древнобългарска дума произлиза името на Рим, но реално нещо друго е по-важно, а това е – как точно са се наричали хората дали името на Вечния град?

Пеласги е само колективно название, известни са отделни групи като кавкони, сели, темники, лелеги и т.н. Съществуват индикации, че сред дошлите от балканите преселници е имало хора от групата на сатрите, те са дали името на намиращият се близо до град Рим Сатрикум.

Проф. Диана Гергова съобщава за Сатрианум -друго селище с подобно име, като свързва името с тракийското племенно название сатри: “The toponym Satrianum also suggests Southwestern Thrace, in the Pangaion region, between the Nestos ans Strymon river, and the area of the Western Rhodope Mountains that abounds in sanctuaries, where Satri, through their priestly clan of Bessoi, dominated the famous sanctuary of Dionysos.”


За дарданите (чието име е запазено в българските имена Дардан и Дардана) знаем, че името им е синоним на трояни, а според Тит Ливий, хората, от чиито среди произлизат царете от династията на Силвиите, са потомци на Еней и неговите трояни:

“Ascanius was succeeded by his son Silvius, who by some chance had been born in the forest. He became the father of Aeneas Silvius, who in his turn had a son, Latinus Silvius. He planted a number of colonies: the colonists were called Prisci Latini. The cognomen of Silvius was common to all the remaining kings of Alba, each of whom succeeded his father. Their names are Alba, Atys, Capys, Capetus.”


Плиний Стари пише за друга група дардани твърдейки, че хората наречени корани са наследници на дошлия от Троя Дардан: “Corani a Dardano Troiano orti”-Plin.III.63
Най-интересно обаче е името българи –Vulgares. Смятам, че то е принадлежало на стари балканци, които са се заселили на Апенинския полуостров дълго преди появата на Рим, колкото и странно да звучи това.

Както нашите, така и чуждите учени отричат възможността името българи да е принадлежало на стар балкански народ. През 2016 г., в сътрудничество с г-н А.Мошев създадох работа, в която бяха представени сведения за това, че името на народа ни е съществувало още преди Троянската война и е познато на различни хора под различни варианти: Φλεγύες, Fir Bholg, Bhrgu.

Разновидностите на името на дедите ни се дължат на това, че то е документирано от хора от друг етнос, говорещи език, който не им позволява да изразят правилно най-древния вариант на името българи-бльгии. Както на гръцки, така също на старокелтски и староиндийски името ни е със един и същи смисъл – светли, сияйни.*(1)

Бльгии отговаря на сткелт. bolgscio-сияние, блясък, гр.*βλέγω/ φλέγω-горя,  *βλεγῠρος φλεγῠρος-горящ, санскр. bharga/bhalga-блясък. Тук могат да бъдат добавени също латв. balgans-светъл, да не забравяме и нашата благ, чийто най-древен смисъл е светъл, лъчезарен, а най-древна форма е *bolgъ – БЕР, Т.1, с.52-53.

Да се върнем обаче на обитавалите Апенинския полуостров хора носещи името Vulgares. Официално такъв народ там не е живял, но от друга страна, латинските думи volgus, volgaris/vulgus, vulgaris  народ, народен, нямат убедително обяснение на латински. Изконната латинска дума за народ е populus. Други латински думи за народ, простолюдие, тълпa са plebs,  plebes,  plebicula, turba, multitudo, gens.

Смятам, че volgus/vulgus е латинизираното име на дедите ни, които макар да дават много на местното население на Италия, след време на низвергнати и поставени в подчинено положение. Точно такава е съдбата на древното предгръцко население на Южните Балкани. След идването на данайците от Африка, предците ни от този регион попадат под властта на нашествениците.

Колкото и странно да звучи – онеправданите илоти и периойки на Спарта са потомци на славните ахейци, които говорят трако-пеласгийски език. Нека не забравяме, че по сведения на Страбон Пелопонес е населен от фригите на Пелопс, а по-старото име на полуострова е Пеласгия.

Не разполагаме с точни сведения как точно данайците са успели да завладеят дедите ни, няма сведения и за това как трако-пеласгите от земите на Италия губят позицията си на доминантна група и са превърнати в подчинени на хората, на които са дали култура.

Едва ли някога ще намерим информация на тази тема. Търсейки нужният им престиж и самочувствие, новите господари на Апенините – римляните демонизират своите стари благодетели и започват да използват името им в изкривен вид, като символ на роби.

Това е причината за появата на особена класа роби-vulgares. За тях се знае твърде малко, в Речника на Гръцката и Римска древност, съставен от Уйлям Смит през 1875 г. срещаме следния пасаж:

Vulgares included the great body of slaves in a house who had to attend to any particular duty in the house, and to minister to the domestic wants of their master.”

Подобен термит Vulgares-роби срещаме и на друго място: MEDIASTI´NI the name given to slaves of all work either in town or country, who are said by the Scholiast on Horace, Hor. Ep. 1.1414, to be those “qui in medio stant ad quaevis imperata parati.” They would therefore be those of whom Cicero speaks (Par. 5.2, 37), “qui tergunt, qui ungunt, qui verrunt, qui spargunt.” In Ulpian they are spoken of as equivalent to vulgares servi. 


Същата дума Vulgares срещаме в работата на анонимния римски космограф, който определя (имащият тракийски име бел.моя) Зиези като праотец на Българите: Ziezi ex quo Vulgares.

Никой не е търсил връзка между особената класа римски роби Vulgares и потомците на Зиези – Vulgares по простата причина, че през 1875 г. за българите се знае твърде малко, или нищо. По-лошото е, че дори оскъдната информация засягаща произхода на народа ни е невярна и подвеждаща.

За писалите по-рано за нас Енгел, Тунман, Шафарик и др. ние сме потомци на късно дошли в Европа тюрки, татари, угро-фини. В такъв случай кой би се заел да свърже народа ни с трако-пеласгите, които са отговорни не само за появата на Рим, но дори и за полагането на основите на културата на Апенинския полуостров?

Кой би предположил, че споменатите в Илиада Φλεγύες (*бльгии), описаните в ирладските предания като дошли от Тракия Fir Bholg, са предци на българите? Кой навремето би предположил, че Йоан Цеца, Йоан Малала, Йоан Зонара, Михаил Аталиат, Димитри Хоматиан, Лаоник Халконкондил и др.  са били прави свързвайки българите с древните балкански народи? Нито някой е имал достатъчно знания, за да отсее лъжите от истината, нито пък тези, които са разполагали с информация, са имали интерес да го направят.

През ХХ век когато лингвистиката е вече напреднала наука, на мнозина специалисти е станало ясно, че името на Рим, а и на други древни селища като Сатриакум, Стабия, Калетра, Руселе, Сетия и др. нямат смисъл на латински, или който и да било друг италийски език, но заслепени от догмите, малцина са тези, които гледат към Балканите.

И докато някои изследователи като Антонио Скиарета се осмеляват да споменат трако-пеласгийските имена на определени древни селища от земите на Италия, то никой не дръзва да признае, че българите са потомци на хората, които след като се заселват на Апенините, са положили основите на Рим.

По-лошото е това, че вредните за Родината теории, че дедите ни идват от Сибир, Памир и т.н. продължават да бъдат подкрепяни от представители на научните среди. Защо за Бога се сеят заблуди вместо да се работи за популяризация на заслугите на предците ни в оформянето на европейската култура!

Учените са виждащите –тези, които трябва да водят, но когато тези, които водят доброволно слагат черна превръзка на очите си поради страх или друга причина, то каква ще е съдбата на следващите и вярващите на учените сънародници...

Всеки има право да определи сам пътя си, сам да избере сам съдбата си, но намираш ли се в позиция на водещ, нямаш право да поставиш личния интерес над обществения. От друга страна и ние – тези, които са осъзнали сторената неправда, не бива да мълчим и да се примиряваме. Трябва да изискаме това, което ни се полага – културно, спокойно, но и решително. За своето човек трябва да се бори до последно!Използвана литература и пояснения:

1.В.Бешевлиев, Първобългарите -История, Бит и Култура, Фондация Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008;
2.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977; 
3.A.Walde, Lateinisches Etymologisches Wörterbuch, Zw.Umgeartbeitete Auflage, Carl Winter’s Universitäts Buchhandlung, Heidelberg, 1910;*(1) Фактът, че името българи притежава значение светли, сияйни на различни езици е силна индикация за това, че точно дедите ни са отговорни за появата на индоевропейските езици чрез своите преселения в различни части на света.

Извори от интернет:
Чудото с българина – една интересна история (посл.вид. 10-11-2019)
Траките, които основаха Рим (посл.вид. 10-11-2019)
Мистерията на древните етруски (посл.вид. 10-11-2019)
A Dictionary of Greek and Roman Antiquities (1890), William Smith, LLD, William Wayte, G. E. Marindin, Ed. (посл.вид. 10-11-2019)
William Smith, D.C.L., LL.D.: (посл.вид. 10-11-2019)
A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London, 1875.
Livy, Ab Urbe Condita (посл.вид. 10-11-2019)
D.Gergova, The eternity of the Burial Rite. The Throne of the sitting deceased (посл.вид. 10-11-2019)
The Geography of Strabo publ. In Vol.II of the Loeb Classical Edition, 1923 (посл.вид. 10-11-2019)
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/5B*.html
Aeschylus, Suppliant Women, Herbert Weir Smyth, Ph. D., Ed.
(посл.вид. 10-11-2019)
Maurus Servius Honoratus, Commentary on the Aeneid of Vergil, Georgius Thilo, Ed. (посл.вид. 10-11-2019) http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0053%3Abook%3D8%3Acommline%3D63
The Parallel Lives by Plutarch publ in Vol.I of the Loeb Classical Library Edition, 1914 (посл.вид. 10-11-2019) http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Romulus*.html
The Roman Antiquities of Dionysius of Halicarnasus publ. in Vol. I of the Loeb Classical Library edition, 1937 (посл.вид. 10-11-2019)
The Geography of Strabo publ. In Vol.V of the Loeb Classical Edition, 1928 (посл.вид. 10-11-2019)
History of the Langobards, by Paul the Deacon (Paulus Diaconus) Translated by William Dudley Foulke, LL.D. Published 1907 by the University of Pennsylvania (посл.вид. 10-11-2019)


99 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и да коментират с истинското си име. Този, който смята, че е прав, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не си губи времето в емоции, продължавай напред. Единственото нещо което не забравяй е истината над зсичко каквото и да ти стува. Търси я под дърво и камък защото само тя има значение и нищо друго. Този който пише за Българите избран е, този който говори Български благословен е, а този който търси и пише истината за този Род Български ще е трижди благословен. В този живот няма да го разбереш напълно, но след него ще се учудиш на това което ще ти се случва, ще ти се приска още повече истина да беше написал. Желая здраве и дълги години още да ни радваш.

   Изтриване
  2. До JEDIDIAH13 ноември 2019 г., 21:43

   Благодаря Ви за подкрепата!!!

   Изтриване
 2. Като е българско името на Рим защо на наша територия няма град Рим?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 10 ноември 2019 г., 13:53

   Трябвало е да четете по-внимателно. Сродни на името на Рим са Рами-дава и Стрюмон :)

   Изтриване
  2. На първо четене, веднага се сещам за град Роман - във Врачанско.

   Изтриване
 3. Трима автори с книги си цитирал, но другото е от интернет и това показва, че имаш слаби знания.
  Бисер Хънтърски

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен10 ноември 2019 г., 14:04

   Напълно съзнателно ползвам извори от интернет защото те лесно могат да бъдат проверени. За мен е важно читателите ми да са в състояние да проверят написаното от мен.

   Изтриване
  2. Имаше преди известно време един Георги, който ви беше подкарал яко на стената ви, че лъжете. Какво стана с него? Да не сте го ограничили да не може да коментира? Беше посочвал къде сте манипулирали изворите и при проверка наистина беше така. Независимо, че ви пречи информацията му беше полезна всеки да си направи сметка дали може да ви се доверява в представените есета.

   Изтриване
  3. До Анонимен 10 ноември 2019 г., 20:41

   Защо имаше, жив и здрав е човекът...само където не му стиска да се регистрира и да коментира със собственото си име :)

   Изтриване
 4. Сега вече Милена Върбанова ще те разкости за това, че пишеш за Рим :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Димитър 10 ноември 2019 г., 14:28

   Темата съм я подхванал през 2012 г., продължения има от 2013 и 2015 г. От една страна аз съм започнал доста по-рано, от друга моите тълкувания са напълно различни, различни са и изворите, които ползвам.

   Изтриване
 5. "Не разполагаме с точни сведения как точно данайците са успели да завладеят дедите ни..."
  Г-н Серафимов, всеизвестно е, че културният и образован човек предпочита да не спори с представител на човешкия род, който показва и натрапва съвсем други и в извратен вид, по рядко срещани качества за човека. Така, постепенно това се пренася и в обществено-политическия живот, а когато там се намести и застопори примитивът, с първосигнални и пр. качества индивид, по разбираеми причини промяна трудно може да бъде направена. Още повече, че през това време се оформят и други тъмни сили, съществуването на които се обуславя от насърчаването на тези противоречия, противопоставяния и катаклизми, които са в резултат. Подобна е логиката може да се обяснени и със сега съществуващата действителност, колкото и примитивно да звучи това. В тази връзка бих искал да споделя и мнението си по въпроса - Защо всеки за щяло и нещяло говори, че българите по характер сме злобни, завистливи и пр. долни качествени характеристики. Отдавна този въпрос от народопсихологията на българина за мене е от интерес и търся някакво разумно и логично обяснение, и съм достигнал до следният извод, а именно: наслагвания от вековните исторически моменти и състояния, в които е протичал животът на българите и най-вече тези, свързани с последните три преломни моменти в исторически план - 1. след Руско-турската война 1877/1878 г.; 2. 9-ти септември 1944 г.; 3. 10-ти ноември 1989 г. След тези, изключително важни за народа ни дати и събития властта попада/предадена незаслужено в ръцете на неподходящи /най-меко казано/ от гл.т. на народа и това, което е ставало пред очите му, което след настъпилите промени, противоположни на очакванията му, водят до тези реакции, състояния и отношение на масите. Убеден съм, че тези негативни качества не са заложени от Твореца в същността на българите. Те се проявяват изключително рядко и преди всичко се спекулира в във времената, в които се подработва и прокарва голямата лъжа за нашият произход и за възникването на българската държава. Примери, които говорят точно за обратното в хилядолетната история от съществуването ни като народ и държава, са изключително много и даже специалист по материята би се затруднил да ги издири, обобщи и представи като опровержение. До тези изводи съм стигнал аз - лаикът.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До evalten10 ноември 2019 г., 15:04

   Ако ние знаехме колко много добри думи са казали за нас чужденците, нямаше да се връзваме на лъжите на хитреците.

   : “Когато човек хвърли поглед върху вероятното бъдеще на Балканския полуостров, само у българите се вижда надежна перспектива. Това се определя от тяхното трудолюбие и тяхната пестеливост, тяхното упрямство и тяхната трезвеност. “ – изказване на лорд Страндсфорд, 60-те години на 19 век, С.Минкова, Т. Трифонов, Народно-психологически щрихи на Българина, София, 1990, c.227;


   “България е единственото място, в което ако запиташ някого нещо ще получиш откровен отговор.” - J.Reed, The war in Eastern Europe, 1916;

   Трудолюбието им е пословично. Издръжливостта им е забележителна. Бедността в смисъла, в който думата се използва в Европа и Америка, в България е просто непозната…” - W.Monroe, Bulgaria and Her People. Washington, 1914;

   “Въпреки жестоките изпитания, българинът дълбоко в себе си носи гордостта. Може да е бил поробен, може да е живял тежко, но тогава той е заставал на дистанция от положението, гордо изразявайки мислите и чувствата си. Френският пътешественик Сиприен Робер пише за българина в книгата си “Славяните в Турция” (1848г.) следното: Макар от петте народа на полуострова (Балканите) да е най-угнетеният, неволята не е съкрушила българина. Както някога, и днес погледът му е горд, а самия той – висок и хубав. Почтеността му стои над всяко изкушение...” - Станка Минкова, Трифон Трифонов, Народно-психологически щрихи на Българина, София, 1990, c.319


   “Те (българите) притежават силни социални и патриотични качества, достойни за всеобщо възхищение, взаимно си помагат и подтикват изоставащите, търпеливо обучават тези, които имат нужда от подкрепа, не се примиряват, докато не започнат да се движат всички заедно напред. Ние считаме, че българите са народ, способен на велики дела." - Коментар за българските ученици в “Robert’s Collese” от директора му Сайръс Хамлин - J.Baker, Turkey in Europe with two maps, second edition, Cassel Petter & Galpin, London, Paris & New York, 1877, с.44.   “Но ако, от една страна, и старите българи срещат с радост делото на народното образование и се съгласяват на различните полезни нововъведения, от друга страна, те не се разделят със своите патриархални привички. В домовете им -безукорна чистота, навсякъде цари спокойствие, към главата на семейството всички изпитват безгранично уважение и послушание. Изобщо българите са много гостоприемни- качество на всички славяни. Гостоприемството им е още по-хубаво, защото е просто и естествено. Като предлагат най-доброто на своя гост, те се стараят да му предоставят всички удобства. Услужливостта на старците стига в този случай до наивност.” О.Лернер - Маргарита Кожухарова, Руски пътеписи за българските земи XVII—XIX век, София, 1986;

   Изтриване
  2. Благодаря, г-н Серафимов, за предоставените констатации, изразени от чужденци, по отношение на нашите деди. И други сте посочвали в други Ваши публикации, и аз съм срещал такива, но сред доста българи продължават да се разнасят и натрапват обратни мнения и приказки,което показва липса на информация, знания и елементарно отношение по въпроса.

   Изтриване
  3. До evalten 10 ноември 2019 г., 17:52

   Всъщност, може да се напише цяла книга за добрите думи казани от чужденци за българи. Това би трябвало да се изучава в училище и да се обяснява на децата, че трябва да следват примера на дедите си.

   Изтриване
  4. Господин evalten 10 ноември 2019 г., 15:04, при цялото многословие на изложението Ви, което нищо не говори, не ми стана ясно защо започвате с ""Не разполагаме с точни сведения как точно данайците са успели да завладеят дедите ни..." ! Мисля, че господин Серафимов дава частичен отговор: "След идването на данайците от Африка, предците ни от този регион попадат под властта на нашествениците." От къде от Африка, Южна Африка, Зимбабве, Нигерия, Конго или Етиопия. Въпреки, че съм примитив, няма да споря с Вас, културния и образован човек, за обществено-политическия живот, което явно е основното мото на изложението Ви. И след като сте казали А, направете и следващата крачка към Б. Каква е народността на данайците и не съществуват ли все още в "обществено-политическия" живот в България. Нещата са пределно прости и ясни. И тогава ще стана напълно ясно как данайците са успели да завладеят пеласгите и как римляните правят империя. Друг е въпроса дали пеласгите са наши деди.

   Изтриване
  5. Ами не е толкова неясно, какво се опитва да каже Евалтен, а аз лично намирам, че коментарът му има ясна връзка с въпроса с данайците. Идеята, доколкото схващам, е,че примитивът в едно общество често надделява, просто му липсват скрупулите и задръжките, които един по-духовно развит човек има и следва като свое верую от убеждение, тази констатация той пренася върху народите вероятно с право. Вашата инсинуация сигурно също е основателна, но тя е от друга плоскост, има повече конкретика, той търси отговор в общочовешки план. Не виждам противоречие и причина за спор. А Вие, ако искате и други да Ви разберат, ще трябва да говорите по-ясно, макар да не е безопасно, знам.

   Изтриване
  6. Евалент, това себеоплюване и оплюване, уж народопсихология било, което се лее от устите и изпод пръстите ни помежду ни, в разговор с приятели, с непознати и масово из медиите, е една доста отвратителна според мен съзнателно и старателно наложена стратегия,вероятно чужда, която ни ограбва силата и достойнството. Прави се нарочно, затова смятам,че е важно да се реагира на всяко подобно отровно, токсично, уж случайно подхвърлено изказване. Аз лично го правя, откак осъзнах неоснователността и вредността на тези грозни твърдения.

   Изтриване
  7. Господин Анонимен 13 ноември 2019 г., 9:37, явно аз съм супер примитив, защото не мога да разбера "че коментарът му има ясна връзка с въпроса с данайците". В изложението му има конкретен съвременен политически нюанс, много ловко изложен, като се ползва завесата на темата на статията на господин Серафимов. Господин evalten пише "Отдавна този въпрос от народопсихологията на българина за мене е от интерес и търся някакво разумно и логично обяснение, и съм достигнал до следният извод, а именно: наслагвания от вековните исторически моменти и състояния, в които е протичал животът на българите и най-вече тези, свързани с последните три преломни моменти в исторически план - 1. след Руско-турската война 1877/1878 г.; 2. 9-ти септември 1944 г.; 3. 10-ти ноември 1989 г. След тези, изключително важни за народа ни дати и събития властта попада/предадена незаслужено в ръцете на неподходящи /най-меко казано/ от гл.т. на народа и това, което е ставало пред очите му, което след настъпилите промени, противоположни на очакванията му, водят до тези реакции, състояния и отношение на масите. Убеден съм, че тези негативни качества не са заложени от Твореца в същността на българите". Това, че Господин evalten говори от името на народа е некоректно, но защо визира само периода след руско-турската освободителна война. Явно за него няма значение, че България в продължение на 700 години няма държавност. Защо се е стигнало до загубата на държавност, господин evalten не пише и не го интересува, пред него е политкоректния мотив на съвременността. Не е ли осведомен този интелектуалец, културен и образован човек, че данайците идват от Етиопия. Но те са семити, по-точно евреи. Днес в Израел ги наричат бета израел. Според Вас пеласгите и данайците представлявали ли са едно общество, за да може в него да надделее примитивът, предполагам, че имате предвид данайците?!!! В "общочовешки план" евреите са ретроградни, носители на злини за народите. Само две имена от третия преломен момент според evalten, с българско звучене но от еврейски произход-Андрей Луканов и Георги Пирински. За съжаление така наречените народни маси бяха напълно деморализирани и демотивирани. Появилият се нов прозападен елит беше толкова неподготвен, че не разбра, че на Запад никой не се нуждае от него, освен за едно нещо-разгрома на България. Този "елит" се оказа толкова примитивен и алчен, че постави под заплаха реализацията на Западния проект, един еврейски проект, който беше принуден да връща на власт привидно лявата актуална върхушка на БСП, а след нея да изтласка към властта мафията. Може би господине сега съм по-ясен, макар и примитив.

   Изтриване
 6. Темата за Рим остава актуална Павел е. Аз още през 2012 г.ти казах, че не си привършил 😊

  ОтговорИзтриване
 7. Спаро, твоето интервю при Росен Петров е видяно над 15000 пъти а пък коментарите са над 300! Браво бе!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До P.Антов10 ноември 2019 г., 16:30

   Предаването действително е видяно от доста хора, а броят на коментарите е изненадващо висок. Явно на хората им е харесало :)

   Изтриване
 8. И как точно доказахте, че фир болг, белгии, блегии, бльгии и как ли не още ги нарекохте, са наследници на старото балканско население от времето преди идването на малоазийските фермери или индоиранци от степите? Тези племена/народи се разселват от балканите, но това е по информация от населението, което ги е приело, в много случаи векове след това преселение! Но по никакъв начин не е засвидетелстван техния балкански предфермерски! Нито пък имате генетични изследвания, показвайки, че са с балканска ДНК ЕВ13 и И2, тогава, какво пречи да са преселници от Стара Велика България през балканския маршрут? В този случай пак са българи, но не траки или балканци, а истински!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 10 ноември 2019 г., 17:50

   Кой е докаал присъствие на индоиранци на Балканите???
   Колкото до присъствието на E-V 13 в Британия, не бързайте да сте толкова категоричен :)

   Steven C. Bird, E3b1a2 as a Possible Indicator of Settlement in Roman Britain by Soldiers of Balkan Origin

   http://www.jogg.info/pages/32/bird.htm   Изтриване
  2. Простете, но не разбрах, как и кога доказаxте отсъствието на ирански компонент на Балканите, а от там и преселил се из Европа, под името българи, фир болг, бльгии и други подобни, в зората на тракийскат общност като ясно различима от останалите, или поне по времето на образуване на Рим?!?
   Изследователите понастоящем са на мнение, че самите траки са смесица от дошли от север преселници са част от родоначалниците на тракийскат общност.
   Не говорете за Британия, особено при ерата на римляните, когато траките са част от имперската войска, служат й с чест и удоволствие, без ни най-малък помен да се съюзяват с предходни вълни сънародници или да дезертират и да се съюзяват с който и да е враг на империята! Само т.нар. свободни от властта на Рим траки го правят и то не задружно като цяло, с изключение на 2-3 случая! Това само показва, че траките от самото си начало имат различни политики и са подложени на инфилтрация от заобикалящите ги племена, и са били подчинявани от силните на деня, когато не са били заедно, явно за последно от българите и тези на Балканите са били напълно силно повлияни и в голяма част дори асимилирани от имперската култура и политика!!
   Та къде в Италия, преди или по вереме на възникване на Рим има индикации за траки или палеобалканци без индоирански и малоазийски примеси?
   Нека да изясним, как и кога смятате, траките се обособяват като ясно открояваща се от околните общност? От предишни ваши публикации разбирам, че те не са само местно палеобалканско население, но и пришълци от Мала Азия и е отнело доста дълъг период преди да се обособят като познатата ни тракийска общност.
   Разбирам и че отричате индоиранския компонент на траките, и приписвате изцяло индо-европейския език на тракийски разселници, не на палеобалкански/предтракийски такива!
   Поправете ме, ако съм сгрешил. Според генетиката, обаче групи като Р, Г, Дж, И не възникват на Бал;каните, а идват на блаканите на различни вълни, значи остават ЕВ13! Та траките само на ЕВ13 ли са наследници?!
   Сега въпросът е кога другите групи са се появили на Балканите и кои са били техните носители, и какво пречи българите с индоирански корени да са имали вълна на преселение, участвала в създаването на тракийската общност?! Еретично ли Ви се вижда?!
   Та както и да го въртите, излиза, че траките са смесица от палеобалконското население, малоазиатци и степни пришълци! Сега, как доказахте, че индоевропейкия елемент отсъства на Балканите по време на разграничаване на тракийската общност от околните такива, и че ако не отсъства, то точно българите не са представители на тази индоиранска част и носители на Р и Г групите в извадката?
   Как точно доказахте, че ранни вълни на индоиранско населние от българската група не се е раселило на няколко вълни в Европа и не е научило трраките на култура?! Как разбрахте, че Орфей от групата на траките всъщност не е индоиранцки представител-завоевател, а не палеобалкански наследник?!
   С една дума, история всеки може да си скалъпва, особено когато няма доказателства!

   Изтриване
  3. До Анонимен 10 ноември 2019 г., 23:23

   Да, когато няма доказателства, наистина може да се скалъпи всичко. Нали за това исках доказателства за присъствие на ирански етнически елементи на Балканите, но липсата на доказателства Вие оправдавате с това, че никой не е доказал липсата на доказателства :)

   Направо умопомрачително :) :) :)

   Изтриване
  4. Умопомрачението идва от Вас, извинете, с нелепото твърдение, че щом няма противни доказтелства, то тогава може да си говорите и пишете каквото си искате - да, но не и в науката! Римляните, да предположим, не, а направо да го заявим, са научили тази поговорка от българите - Който твърди, да докаже! Но Вие само твърдите, нищо не доказвате! Говорите за траки, пеласги, други племена, и просто ги обявявате за наши предци, без обяснение, без доказателство, без да има и какъвто и да е помен от името българи!
   Защо избрахте точно траките за наши предци, след като други преди тях са живели по нашите земи и Вие не отричате, че културата Варна не е тракийска?!
   Добре, че признахте, смесения генетичен характер на самите траки! Това е напредък!
   Но питам Ви от любопитство, защо не избрахте минойци или пеласги, все пак пеласгите са обявени за по-старо население от траките като общност?! Защо не изведохте цялата генеалогия на траки и българи от митичните атланти?! А упорито сте се вкопчил в историята на траките като единствена, заключена във времето и непреходна, само даряваща, и умишлено пропускате факти като гръцка и римска колконизаци, политическо и културно влияние над траките и асимилация, стигнала до там, че траките да имат императори от своите, които се борят за благото на поробителя! Знаете ли, историята на България, щеше да е много различна, ако Крум или Симеон бяха седнали на Византийския престол официално или Османската империя имаше султан българин! Просто тогава, ми се струва, че България никога нямаше да надживее времето, а просто щеше да изчезне в чуждата слава! Както е станало с траките, те са се отдали на чужда кауза и са изгубили себе си!
   Българите не е доказано да са присъствали на Балканите пр.н.е. и Вашите твърдения са само необосновани спекулации, от които явно някой печели, но не и ние като българи!
   Дадох връзки към съвременни публикации и модели на разбиране на историята ни, които Вие или вашия админ скрихте/недопуснахте, непозволявайки вашите читатели да се запознаят с научната гледна точка, колкото и да е несъвършенна според Вас! Защо! Страх или корестни цели?!
   Изяанете ни връзката на многобройите стари култури и техните носители на Балканите с траки и българи! Даъте да видим цялата картина, такава кавато Вие я виждате!
   https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 - тези всичките ли са бългасрски царе?! Трябвали да им издигаме паметници?! И на кои?!
   По какъв критерий да ги разграничим като добронамерени и допринесли за благото на обществото ни "българи", а други да обявим за врагове на народа!
   Спрете да говорите за траки, започнете да говорите за българи!
   Не съм чел всичките ви статии, но предполагам от орепделени Ваши изказвания, че те се повтарят без особено развитие и принос към науката, но признавам е добър начин за популяризиране на тракийската история! Но все още сте длъжник, науката наистина с нетърпение очаква вашите доказателства за връзката българи-траки, преди да завоюват Балканите от най-мощната империя - Римската, и "най-образования" народ - тракийския!

   Изтриване
  5. До Анонимен 10 ноември 2019 г., 23:23
   Аз не намирам никакво доказателство в коментара Ви, нито в другия, по горния. Какво Вие доказвате, че имате претенции и на Вас да бъде доказвано? Това, че изказвате някакви твърдения, в стил свободни съчинения, не означва, че заслужавате внимание, за да бъдат оборвани. Не стига, че само спамите темата, а настоявате и за отговори. За да може да се завърже някаква безкрайна дискусия, на която е изместен фокуса от конкретната тема.

   Изтриване
  6. За Анонимен11 ноември 2019 г., 13:11

   Ти направо изтрепа рибата! Значи явава се ученик при учителя и му казва - не можеш да ми пишеш двойка, първо трябва да докажеш,че нищо не знам :)
   За разлика от теб, Спароток доказва каквото твърди. Той дава аргументи от генетика, археология, език, етнография. Ти като се правиш, че не виждаш тези неща, не значи, че ние нищо не сме видели и прочели :)

   Изтриване
  7. Расовият тип на българите и траките е един и същ - понтийски.
   Това е определено еднозначно от всички учени антрополози, които са изследвали расата на хората, населяващи нашите земи.
   Расовият тип на иранските народи е индо-ирански.

   Нашият език е от славянската езикова група.
   Иранският - от иранската.
   Нашият език има много общи характеристики с тракийския и много малко - с иранския език.

   Нашият фолклор се базира на тракийските вярвания, обичаи, песни и т.н. И няма нищо общо с иранския.
   Нашите гени са едни и същи с гените на македонци и румънци и са много близки с гените на гърци, италианци. Не може те да са местни народи, а ние да сме пришълци. И нашите гени се различават много от гените на азиатските народи.

   Т.е. може да се каже ние и траките сме едни и същи хора. Но ние и иранците - не. Къде го виждате този ирански субстрат?

   Изтриване
  8. Не аз, а вие спамите с безсмислените си коментари Анонимен11 ноември 2019 г., 13:57! Дори и заглавието на темата -Българи в Италия векове преди Алцек- не сте успели да свържете с представената под него информация, в която има всичко друго, но не и българска история! А още по-малко е обяснено, как, кога, защо, къде етнонимът българи се е появил в Италия преди Алцек! Знам, че е скучно и заплетено, но трябва да се чете, не само един-два коментара, но цялата тема и да се свърже със заглавието, след това да се проверят източниците и връзките, после да се преценят доказателствата и накрая, да се направи заключение! А вие не сте разбрал, за какво се говори даже!

   Изтриване
  9. Признавам, че въпросът за паметниците е много хубав. :)
   Поне на Цар Терес I задължително трябва да му построим паметник от сорта на този в Шумен на създателите на Българската държава, тъй като Одриското царство реално припокрива земите, населени в днешно време с българи + земите, откраднати от комшиите ни.

   Изтриване
  10. Анонимни, този с дъъъългите, но пълни с вътрешни противоречия коментари (няма да влизам в подробности, че много ценно време ще убием), оставам с впечатление, че сме чели различен текст или вие на половината текст сте спал. Съвет, внимавайте с твърденията, които се опират само на твърдения, които Вие с такава охота наричате нАука, без да сте си направил труда да огледате и обмислите фактите, които в повечето случаи правят на пух и прах нАучните твърдения 😁 И внимавайте с индо-иранците... Там за народи ли говорим, за етническа някаква принадлежност ли, за езици ли, за културна общност ли, за гени ли??? Подредете си първо понятийния апарат.

   Изтриване
  11. до Анонимен 13 ноември 2019 г., 10:27
   Ако не сте осъзнали, този не заслужава изобщо някакво внимание. Преди време, в края на коментара, се определяше като "проф. Д.И.", после "Г. Славеев", но никога не борави с факти или цитати, а само със собствени необосновани твърдения. Аз още в предишна тема съм му заявил, че не заслужава внимание, нито отговор и ако зависи само от мен, бих го оставил да си говори сам. От тогава престана да се самоопределя след коментара си. Той само чака някой да се закачи за "уж неразбраните от него" моменти, за да започнат безкраен и безмислен спор. При такива обстоятелства и множество писани глупости, тези които имат смислени коментари се отказват да ги публикуват.

   Изтриване
  12. "В този случай пак са българи, но не траки или балканци, а истински!"
   Приятелю от (10 XI) 17:50 ,защо така: това "истински" го даваш за тези дето идват от река Б(В)олга ?
   Знаеш ли приятелю, че писмените доказателства са истински, а не басните в соц.учебниците ?
   Доказателства писмени, че траките са истинските българи има премного, премного, а писмени доказателства,
   че идват българи от Б(В)олга няма; няма; няма и дори няма и няма. Това прочете ли го ? Айде провери го ?
   Обратното: а именно, че балканските траки, след войните на Александър са отишли към Азия, където реката е кръстена на тяхното име Болга. (Реките ги кръстят на народа край тях, а народ да се именува на името на река, защото първо, нали схващаш,че трябва да има народ за да и даде име, пък обратния вариант е тъп, ако се замислиш.)
   Нека да допълня, че българинът "украински" роднина на българите АспарРикс, които го посрещат отсам Дунав и на когото дължим огромно признание е дошъл начело на конница от 100 хил.българи, които заедно с жените и децата си да са най-много 300 хил. А приятелю държава с 300 хил. не мож направи, дори един град. Напротив тук го чакат българи за да ги отърве от Византийците. Между другото и АспаРих е говорел на същия български, на който са говорели и местните българи, които са посрещнали.(Освен български език тук не се е говорел никакъв друг език, няма друг език, няма друг език, няма и няма, айде провени и това.)
   Нека да допълня "морето от славяни" , приятелю е морето от траки-българи. Това се доказва от факта, че в момента, от който са се появили "загадъчните славяни".....хоп...какво...изчезнали внезапно траките от римската провинция Тракия (може би телепортация -м.бел.)
   Ама траките били диви, прости и черни диваци ......ама не-е-е ...Айде иди по тракийските гробници в Казнлък и огледай рисунчиците: Какво виждаш, приятелю....Ами виждаш, че има руси и червенокоси мъже и жени, синеоки и чернооки, разбира се има и с черна коса, ама са си европейци траките отвсякъде, няма диваци.
   А това, че преди АспарРИХ сме пишели на "гръцки"(ами всъщност това не е "гръцка" азбука, ами е старата тракийската азбука, защото траките са отпреди "гърците", ама за това по-нататък?)

   Изтриване
 9. Доста смело предложение - Vulgares да е всъщност палеобалканска дума, която римляните преобразуват умишлено, за да скрият кои са учителите им. Искам да попитам дали има и други такива процеси - етноним да се ползва като нещо обидно?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До glowclipze 10 ноември 2019 г., 18:59

   Да, има, ето тук може да се прочете:

   bugger (n.)
   "sodomite," 1550s, earlier "heretic" (mid-14c.), from Medieval Latin Bulgarus "a Bulgarian" (see Bulgaria), so called from bigoted notions of the sex lives of Eastern Orthodox Christians or of the sect of heretics that was prominent there 11c. Compare Old French bougre "Bulgarian," also "heretic; sodomite."

   https://www.etymonline.com/search?q=bugger

   Изтриване
  2. Поздравления, г-н Серафимов за споделянето на информацията за българите през всичките години! Следя блога Ви от 2016!
   Само да припомня на публиката, че по време на ПСВ на френските войничета били плашени от командирите си, че българите са човекоядци! И това в 20 в!

   Изтриване
  3. Има и други, хун, вандал...сигурна съм, че ще се сетите за още. Дори трак въпреки първоначалното значение дързък,смел. Не е рядко явление значи. Серви,склави исто така.

   Изтриване
  4. Павка, в олд олд френч преди инквизицията бугр(българин) е означавало добър човек, бони хоминем, преди да го превърнат в еретик и содомист.

   Изтриване
  5. До Анонимен13 ноември 2019 г., 10:44

   Нищо ново под слънцето...

   Изтриване
  6. До Петя В.К.12 ноември 2019 г., 7:39

   Французите, или по-точно определени хора живеещи във Франция, ни чернят дори и през XXI век.

   Изтриване
  7. Сега, ще дам уникални, автентични и оригинални примери: Не мога да ги докажа, но Ви уверявам, че съм ги прочел в различни исторически книги и учебници, изкам да кажа, че не съм си измислил, а само съм изчистил прочетените тези до еквивалент на хипотеза. Първо ще подчертая, че всички имена и томоними са изцяло ясни и обясними на български език, който се е говорел на балканите от преди Новата Ера ( да речем от времето на Мирмидонците - няма шега, има писмени доказателства):
   Новодошлите в Европа гърци, говорят съскайки и не могат да произнасят някой звуци и букви (например буквата Б им е кошмар, също Ъ, Р, Х и прочее) заварвайки местното население на балканите съставено от стотици европейски КЕЛТСКИ племена, те го кръщават ТРАКИ, защото говорът на местните им се струва като "ТРАКАНЕ" ; тоест Траки е обдно колкото едно Варвари да речем, което Варвари е също от говора, който се чува като: ВАР-ВАР-ВАР; т.е. - Абе онези дето "тракат", или онези дето говорят "вар-вар" демек варварите.
   Обаче КЕЛТСКИТЕ племена са истинките автентични европейци за разлика от гърците, които са семити наречени ГЪРЦИ, защото са били по неугледни на вид ;т.е. слаби, чернички, кривички, нисички и лъжливички.Това местните КЕЛТСКИ племена го обобщават като - Абе ония "гърчавите". Та от Гърчавите лека полека хоп ГЪРЦИТЕ. Между друго гърците ужасно мразят името ГЪРЦИ и предпочитат да ги наричат ЕЛИНИ .....що пък така, хич не е много ясно!
   Сега да речем Германците: Римляните ги наричат така, щото на латински GERMAN е бацил (бактерия) (може да е смешно, но си е буквален превод). Та значи обиждали са ги, щото са били многобройни и досадни като...бацили !
   Друг прякор на германците е НЕМЦИ, щото не знаели чужди езици и когато говорели с чужденци само МЪЛЧАЛИ като НЕМИ
   Германците също мразят да им викат Германци или Немци, предпочитат да им викат ДОЙЧ или АЛЕМАНИ.
   Българите им викат Вулгари - тоест Прост (идва от думат НАРОД на латински е VULGAR). Демек народни хора("прости хора" - вулгарни). Обаче езикът, който се е говорел в Римската империя се е наричал Vulgar,(Това го прочетох в Синонимния речник на Ватикана, може да го проверите и сега.) Та явно в Римската империя се е говорело на простонароден език Vulgar, а малък елит е говорел на Латински, който и тогава и сега си е мъртъв език. Сега този Vulgar, дали се припокрива със съвременния български не смея да твърдя, обаче си има от крушка опашка.Така че тази обида Вулгарен може да е доказателство за принадлежност към народа на Римската империя.
   Сега друго, което се обяснява на български и на никой друг език е, че КЕЛТСКОТО - Българско племе "ГАЛИТЕ" също е обидно и означава ГОЛИТЕ на български, понеже влизат в боя голи (чирчипляк ГОЛИ по атрибути са влизали в битки). Този големият "пич" боец великан, дето семитчето Давит го уцелва сватбарски с един камък също е от "галите" и се бие гол с прякор "ГОЛИЯТ" (щом не го е уцелил камъка по атрибута пак е добре). Между другото сериозно в никой език не е обяснен бойният прякор ГОЛИАТ, освен на български.
   Сега Българското КЕЛТСКО тракийско племе ГЕТИ, дето сега са ГОТИ идва от келтското наименование за наименованието на НАВУЩАТА над цървулите (Това дето партенката се загъва върху глезена се нарича НАВУЩА или по-старото ГЕТИ). Отдалеч като видят армията на Траките с навуща, врагът вика "ГЕТИТЕ идват, бягайте ГЕТИТЕ идват" и оттам тези се казват ГЕТИ, отивайки до рим ГОТИ стават.
   Друго обидно или не е ШОПИТЕ. Пак е свързано с военните действия. Тези Траки Печенегите, съюзници на Траките Българи МИЗИ, са влизали в бой само със СОПИ. (Шао-Лин пасти да яде). Нямали са злато да си купят метално оръжие но с тези Сопи са постигали впечатляващи победи, за което им е благодарен княз КРУМ. Отдалече враговете им са викали: Бягайте СОПИТЕ идват СОПИТЕ идват. Та оттам ШОПИТЕ.

   Изтриване
 10. Живях известно време в „Еропата”. Установих тотално неглижиране от европейците спрямо България, древна и съвременна. Ние сме по-долу и от циганите. В най-добрия случай европейците ни съчувстват. –„О българин, е какво пък, човек не избира какъв да се роди.” Това не е виц Спароток, и моля Ви не преувеличавайте толкова много влиянието на учените-историци от БАН върху Българската история. Например, преди 30-тина години, нали именно тези учени установиха, че "Черноризец Храбър" е просто една фантасмагория (сп. “Философска мисъл”, кн. 2, 1979 г., стр. 81 – 85). Е и, какво от това? Мислите ли, че учените от БАН не знаят на кого са кръстили селото си шопите от Мусагеница. Е и, какво от това? Фантасмагориите за Българската История се съчиняват другаде, а БАНяджийските ни историци са едни нещастни аватари. Нека да сме наясно! По света материалната ни култура се представя като романска или византийска, а напоследък е модно да се представя за „тракийска”. Духовната ни култура е пък „славянска”- Реймското евангелие над което са полагали клетва френските крале при коронясването си е „руски исторически паметник на старославянски” според РАН. По всякакъв начин ни трият от световното битие. Това не е от вчера и днес, например прочетете в „Кандит” от Франсоа-Мари Аруе /ВОЛТЕР/, за българите и техния цар. Когато цял свят ти повтаря, че си „отрепка” е много трудно да запазиш достойнството си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 10 ноември 2019 г., 22:55

   Случайно да сте чувал за българската дума мусагица?

   Изтриване
  2. цитат: "Живях известно време в „Еропата”. Установих тотално неглижиране от европейците спрямо България, древна и съвременна. Ние сме по-долу и от циганите. В най-добрия случай европейците ни съчувстват. –„О българин, е какво пък, човек не избира какъв да се роди.”"
   Ами не сте нито първия, нито единствения, който е живял в "Европата"! Съгласен съм и, че това което твърдите е напълно възможно. Аз съм установил, че европейците, когато изказват общо мнение за българите, силно са повлияни от това как се е представил стоящия срещу тях българин.

   Изтриване
  3. Е точно мусагица не съм чувал, но като питаш , - чувал съм други подобни... като Мусала например...
   До 14:10 , Да, голямо "представяне" в супера, метрото или асансьора, нали?

   Изтриване
 11. Вече започвам да подозирам от къде са корените на световноизвестния американски китарист от италианско потекло Джо САТРИани. :) Благогарности на г-н Серафимов за хубавата статия.
  Поздрави!
  Христо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Артисти и музиканти често приемат екзотични имена, а дори Сатриани да е от Сатрианум, няма гаранции, че е потомък на стари балканци.

   Изтриване
 12. https://www.ploshtadslaveikov.com/dve-koroni-ot-preslavskoto-sakrovishte-izlozheni-v-arheologicheskiya-muzej/

  ОтговорИзтриване
 13. За многобройното присъствие на българи на Апенините няма никакво съмнение. Официалната ни история не свързва траките с българи и не предполага наличие на българи по тези земи преди Алцек. Дори не се предполага древността на името българи и от там всичко е потъва в мъгла. По разбираеми причини никой не е имал смелост и цел да се съсредоточава в по древни източници за евентуални заселвания на българи в днешна Италия. Чуждите историци - за да не противоречат на местните, а местните - да не противоречат на властта. Макар тезата за местен произход да е била по популярна още през турско време и това дори се е преподавало в училищата, след Руско-турската война (1877 – 1878) се разпространява иззмислена версия, че българите са пришълци, заради групата пристигнали през VII в. с Аспарух от Азия. Една лъжа е обречена да просъществува дотогава, докато истината излезе наяве. Парадокса е, че в днешно време се оказа, че ние българите знаем в пъти по малко за себе си отколкото чужденците или потомци на българи в чужбина.
  https://voice-bg.com/glasut-na-bulgaria-daidjest/29-glasat-na-bulgaria/2215-potomci_na_alcek.html
  Едва ли е възможно само от българите на Алцек, които по официални данни са били около 700, да са оставили такова наследство от наименования, че в XXI век да надхвърлят 100. Неминуемо нещата имат много по стари корени.
  http://strannica.blog.bg/photos/75728/original/karta%20italia.jpg

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен11 ноември 2019 г., 17:30

   Със сигурност 700 човека не биха могли да окажат силно влияние, а и да изградят значителен брой свои селища.

   Изтриване
  2. Цитат: Официалната ни история не свързва траките с българи и не предполага наличие на българи по тези земи преди Алцек.

   Че то за такова присъствие съществуват редица конкретни исторически паметници, няма даже нужда да се предполага, достатъчно е да бъдат коректно назовани и събрани.

   Изтриване
 14. До Анонимен10 ноември 2019 г., 22:55
  "Живях известно време в „Еропата”. Установих тотално неглижиране от европейците спрямо България, древна и съвременна."
  Абсолютно вярно е. Българи и румънци сме представяни редовно в новините на Европа като извършители на срамни кражби и престъпления. Но какво ли трябва да се очаква, след като в наши камиони се откриват замръзени бежанци и милиони роми просещи из Европата са с български паспорти. Как тогава милионите други българи, които се трудят честно и перфектно могат да изпъкнат и операт мръсния облик създаден от краставите магаретая на стадото? Е как политици като Макрон да не реагират отрицателно към нас? Е как и всички останали да не ни гледат с насмешка? Ето затова уважавам този блог, който се опитва да повиши самочувствието ни и самосъзнанието на българи.
  Но причината се крие другаде. Причината е бедността на народа ни. Липсата на предприятия и почтенни начини на работа в България. Защо ние трябва да ходим да работиме някъде си, а у нас да няма добре платена работа? Естествено, че ще ни се смеят, като сме тръгнали ние, а не те.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласна съм за това, че българите и румънците имаме лоша слава извън България. Но тук е ролята на правителството- моментално трябва да се реагира на държавно ниво, защото не може заради "черните овце" целия народ да минава за "черен"! Нямам спомен български политик да направи подобно изказване за някоя зап.европ. страна, въпреки някои нашумели процеси срещу зап.европ.екземпляри! И тук Спароток сте абсолютно прав, че нямаме самочувствие и себеуважение, поради това, че не знаем кои сме! Чета Ви, Спароток, с голямо удоволствие и без мярка!

   Изтриване
  2. До Петя В.К.20 ноември 2019 г., 13:56

   Проблемът у нас е, че политиците не се избират, а се подбират от чужди сили. В такъв случай - как марионетката да се изправи срещу кукловода?

   Изтриване
 15. Тъй като темата е за Италия и етруските, нашата връзка във времето с тях, можем открито да заявим, че това вече не са просто теории, а факт! Благодарение на Вас, Павел Серафимов,
  ние знаем за нашето минало и славни деди, и е ясно, че не можем да очакваме от чужденците да го заявят в прав текст!
  Крият се зад букви и наименования, понякога взаимозаменяeми, за да заблудят хората , но никога не правят конкретна връзка с конкретен етнос, камо ли съвременен такъв.
  Конкретно научно доказателство са новите ДНК проби от Италия и тук прилагам сайт, където може да се проследи мнението на специалисти в областта и не само естествено, но заключението е явно и вече не може да се отрича факта кой кого е повлиял културно.

  Откъс от коментар:
  Obviously there is one thing which Anatolian, Italo-Celtic, Germanic and Etruscans could have in common and that is the relationship to the Balkan-Danubian BA complex.
  We talked about it last time with the different layers of TCC, Cernavoda, GAC, Cotofeni, Usatovo, Western Yamnaya, Baden etc.

  So there is no need for any big scale direct migration from Asia minor, but Western Asia minor was colonised by this complex, including Troy.
  They also influenced Unetice, which might have been Proto-Germanic and were part of the Urnfield formation.

  http://eurogenes.blogspot.com/2019/11/open-analysis-and-discussion-thread.html

  http://eurogenes.blogspot.com/2019/11/whats-difference-between-ancient-romans.html

  ОтговорИзтриване
 16. Скъпи Павле,

  Поради невъзможност досега още не съм се запознал със статията ти, но ти предлагам изключително интересното интервю на Стойчо Керев с един журналист:

  https://bnt2.bnt.bg/bg/a/blgarskata-istoriya-e-edna-ot-nay-manipuliranite-10112019

  Коментарът принадлежи на тебе!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен12 ноември 2019 г., 16:12

   Самият журналист лансира манипулации...

   Изтриване
 17. Странно е името на латинската Библия, наречена „Vulgata“!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Официалната версия е, че се касае за библия написана на простонароден език...

   Изтриване

 18. Consider that linguists still do not know whether the oldest inscription found in the Latium vetus (VIII cen. BC, Osteria dell'Osa, Gabii) is written in Latin or Greek (the inscription consists of a single word).

  Какво мислите за този надпис или мярка може би, предвид къде е изписан?

  https://www.flickr.com/photos/roger_ulrich/43728826295

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Любител
   според мен се чете от дясно на ляво и пише НИКЕ
   Ама какво "нике" ще да е на погребална урна ... Можеби името на починалата

   Изтриване
  2. До natsunoame12 ноември 2019 г., 17:26

   Аз лично разчитам ЕВИН, но поради краткостта на надписа, не смея да спекулирам. Възможно е да е лично име, но липсата на окончание -ос е странна.

   Изтриване
  3. Вижда ми се като ЕФИС , думата "ефимерен" има много значения в т.ч. "тленен"... Според мен е ЕФИС значи тленни останки, прах

   Изтриване
 19. Хвърлете поглед на тази книга

  https://archive.org/details/ueberdietyrrhen00lepsgoog

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен13 ноември 2019 г., 9:20

   Благодаря! Ще разгледам книгата при първа възможност.

   Изтриване
 20. Ще дам и аз няколко коментара по темата.
  Името Тибър няма как да не е древно. То е сходно с подобен хидроним разпространен от единият до другият край на Европа - Ибър - Хебър - Ебро и т.н. включително и (Т)Ибър. Дали названието Румо, не е съществувало паралелно с това име?
  http://andorey.blog.bg/history/2012/05/28/razprostranenie-na-imeto-evropa.960114
  По въпроса за името вулгар и вулгарос и неговото разпространение преди новата ера не мога да се съглася, както и за тъждествеността на имената флегии и българи. Това че говорим за едни и същи хора, обитавали едни и същи земи преди и след новата ера, не означава непременно че и имената трябва да бъдат едни и същи...
  И накрая една техническа забележка елафос е елен на старогръцки, а не както си го написал.
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Павле, знам, че вече не си в блога, но да те предупредя за една жена, която те клевети. Казва се Милена Върбанова и проглуши орталъка, че си откраднал от нея. Аз гледах сума ти пъти, но нейното за Рим е джабала-джубала, твоето е различно.Ти даваш исторически извори, цитираш Валде, но има и друго което е по-важно - ами ти имаш по -ранни постинги на тема ТРАКИТЕ, КОИТО ОСНОВАХА РИМ, МИСТЕРИЯТА НА ДРЕВНИТЕ ЕТРУСКИ, ЧУДОТО С БЪЛГАРИНА. То бива наглост то бива истерия, но тази госпожа прекалява. Имаш ли представа защо те мрази?

   Изтриване
  2. До Красимир14 ноември 2019 г., 2:03

   Въпросната госпожа се изяви и тук, в коментарите от предишните ми работи. Явно е раздразнена от това, че преди време класифицирах работите ѝ като несериозни, сега търси начин да си отмъсти.

   Тя обаче прави това по доста неразумен начин - с клевета. Не само има стотици свидетели, че пиша на тема засягаща поселенията на дедите ни на Апенините години по-рано, но и моите извори са по-различни.

   15.04.2010 13:47 - СТАРОБЪЛГАРСКИ НАДПИСИ ОТ АЛПИЙСКИТЕ РЕГИОНИ

   07.03.2012 16:42 - ЧУДОТО С БЪЛГАРИНА – ЕДНА ИНТЕРЕСНА ИСТОРИЯ

   11.09.2013 Г. ТРАКИТЕ, КОИТО ОСНОВАХА РИМ

   15.04.2015 Г. МИСТЕРИЯТА НА ДРЕВНИТЕ ЕТРУСКИ

   Много ми е интересно кого си мисли г-жа Върбанова, че ще заблуди?

   Изтриване
  3. До Андрей Киряков13 ноември 2019 г., 11:38

   Няма съмнение, че названието на река Ебро от Иберийския полуостров е сродно на името на тракийската Еброс. Интересно е и това, че при сърбите има Ибар, а в Украйна Ибр.

   Ако се облегнем на Валде, то Румон имащо навярно древна форма Струмон има паралел с нашата Струмон, Стрюмон.
   Вярно е, че виждането на Валде е логично и добре подкрепено, все пак не можем да отхвърлим и възможността Рим да означава сила, т.е. името да е сродно на стблг. раменъ-силен.

   Съгласен съм, че не е задължително едни и същи хора обитавали земите ни преди Новата ера да носят идентични имена. В работата си от 2016 г. аз и А.Мошев изразихме виждането си, времето ще покаже как стоят нещата.

   Колкото до думата елафос-елен, да, такава съществува, но съществува и енелос. Провери в речника на Хялмар Фриск, има го в интернет.

   Поздрави!

   Изтриване
 21. Доста добре издържана логически статия. Поздравления.

  ОтговорИзтриване
 22. Самоопределям се много под нивото на Андрей Киряков, за да бъда негов коректив, но за твърдението, че пр. Хр. не се споменават българи мисля, че е прав единствено за конкретното название "вулгарос" или производните му. Това е латинско название и само това е достатъчно за да го причислим към късните наименования. Не знам дали съм прав, но няма как професионалист да не е запознат, че за българи се говори още преди и по време на Троянската война. Едва ли има даже по сериозен любител, който да не е установил, че едни и същи племена различни автори представят с различни имена, а и самите племена често менят имената си според територията която обитават или историческото време, в което съществуват. Едва ли е нужно да цитирам стари римски или грръцки хронисти за потвърждение. Тълкуването, както и съпоставянето на термини и имена, поне за мен, е доста специфична материя. Лично аз съм впечетлен от наш съвременник филолог, който покрай покрай специалността си навлиза доста детайлно в изследване на древни текстове и резултата, поне за мен е впечетляващ. Това което е забележително, че за всяко твърдение посочва доказателства, различни от собствените му разсъждения. Дано не ставам досаден, защото посочвам един и същ изследовател за втори път.
  http://chronologia.org/bl/bulgarialexmacedon-1.pdf
  https://www.youtube.com/watch?v=FCt4WEPOcf8

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен15 ноември 2019 г., 19:51

   Никола Иванов е много способен учен! Аз имам също разработка за балагрите споменати от Квинт Курций Руф, но съм ползвал речника на Лемприе, а и локализирам територията на балагрите край Балагрос в Македония.

   Изтриване
  2. Някои неща вече ги знаех и от други изследователи, но продължават да са много интересни и важни. Направо революционни, в хубавия смисъл. Благодаря!

   Изтриване
  3. Тези неща на Николай Тодолов са съвсем нови за мен, признавам си. Трябва обаче да ги прочета по внимателно за да кажа нещо по конкретно по този въпрос.

   Изтриване
 23. Езоп дали е с тракийски произход?

  ОтговорИзтриване
 24. Г-н Тодоров ако не може да издаде изследванията си в книги, предлагам да качва в пдф каквото има, за да се прочете от интересуващите ги и да не се загуби информацията, както се е случвало с други автори и други ръкописи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен16 ноември 2019 г., 10:31

   Г-н Тодоров е достатъчно умен, той знае как да запази своите работи.

   Изтриване
 25. Историята на най-известната италианска ювелирна и модна икона BVLGARI в Wikipedia:
  According to chronicles of the Voulgaris family written in Venetian Corfu, the "Voulgaris family of Saint Spyridon of Corfu" descend from the royal figures of barbarian peoples from the Volga river, who "finally settled in Moesia near the Haemus mountains, located in Bulgaria", so the founding father of this family was described as the "Triballian" (de facto Serbian) Prince Stefan Lazarevic in the 16th century testemant of the family, becoming such by taking refugee in the Venetian island Corfu.

  ОтговорИзтриване
 26. До Петър Иванов Петров Стефанов Лазов Йошев Маринков ...16 ноември 2019 г., 12:20

  По-скоро Сотирио Булгари идва от някое селище с име Булгари, а такива в Гърция има.

  ОтговорИзтриване
 27. Здравейте, г-н Серафимов,

  мисля, че заглавието Ви не отговаря много точно на текста на постинга или поне на пряката връзка между българи-пеласги в Италия, макар да съм убеден че съществува такава.
  рамѣнъ, -ъі освен силен, се превежда и буен, проливен, което може да се свърже се реката Тибър или Rumon. Друго старо име на Тибър е било Albula. Друга важно сведение е, че старото име на Рим било Valentia ( Solin. Polyh. c. 1. ),което също означава сила. Известна е и една римска богиня с такова име. Тоест може да се предположи, че града е бил преименуван от Валентия на Роме запазвайки смисъла си. Това, че Рем и Ромул са с балкански произход от поколението не Еней признават самите римски автори, според мен е напълно възможно името Рим да идва от царя епоним Ромул - съгласно древната традиция на Балканите и Мала Азия. Поздрави
  Дилян Иванов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До DIDANOV17 ноември 2019 г., 23:12

   Здравейте г-н Иванов!
   Ако името на Рим идваше от Ромул, то би трябвало да звучи Ромулиана, а не Рома.
   Вярно е, че Тибър е известна и като Албула, самото име тибър не е латинско. В нашите етимологически речници, като съотвествие на дебри се дава Тибър, сродна е и келт. дубро-вода, яма с вода.

   Поздрави!

   Изтриване
 28. Тогава кой и кога според Вас е дал името на града, ако не е бил Ромулос - царя-епоним или ако името не е пеласгийски вариант на Валентия - сила?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До DIDANOV 18 ноември 2019 г., 18:56

   Мисля, че бях ясен - няма как да се каже с абсолютна сигурност. Пеласгийското название роме-сила е логически издържано, но не е изключено и името на Рим да идва от името на река Румон.

   Изтриване
  2. Здравейте,
   тогава как да си обясним, че предишното име на Рим е било Валентиа, което също означава сила? Аз виждам приемственост в имената - местното Валентиа е заменено с пеласгийското роме. Не мисля, обаче че Румон е по-близко от Ромул. Имаме отделно сведение, че едно от старите имена на Рим е било Румон, но не и че Рим идва от Румон. Напротив - римски автори твърдят, че името на града идва именно от братята от рода на Еней. Освен това когато е основан града според митологията реката вече носи името Тибър. Защо да пренебрегваме обичая града да носи името на основателя си? Ако това са били пеласги, то примери имаме много за това - Аргос, Дардания, Троя или Илион, Атина, Кадмия, Бизе и др. Други градове свързани с човешки личности са например Спарта, Лариса, Берое. Стига се до там, че царете-епоними дават имената не само на градове, но и на цели племена и области - дардани,македони, одриси,меди, скодриски, трибали,мизи, елини, ахеи, лиди, кари, пеони,Пелопонес, Мизия, Троада, Пеония, Пафлагония, Тесалия, Беотия, Фтиотида и пр. Тоест приемайки, че в древна Италия е имало съществено трако-пеласгийско присъствие, е логично да има и такава именна традиция. Доказателство за това е самия Еней - сключвайки съюз с местното население, той решава да даде едно общо име на троянците и местните - латини, в чест на своя тъст цар Латин. Поздрави!
   .

   Изтриване
 29. Един филм ми попадна по Gaia телевизия - "The Other Land of the Gods: The Mysteries of Romania". Говорят за даките и за траките като цяло, че били гиганти и показват артефакти от Букурещкия музей и от България. Понеже е Американо-Френско-Румънска продукция, България малко я споменават. Говорят предимно за Орфей, Сабазий, Севт, Залмоксис и връзката им с даките.

  ОтговорИзтриване
 30. Прекрасна статия, благодаря Павел!
  Георги

  ОтговорИзтриване
 31. Чакам с нетърпение! Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вижте след няколко часа, пускам много интересен материал :)

   Изтриване