8.08.2013 г.

ЕДНА СМАЙВАЩА КАРТА, КОЯТО ЩЕ РАЗСЪРДИ МНОЗИНА


От дълго време се удивлявам как неиздържани научни тези могат да бъдат натрапвани дълги години, докато други, предлагащи алтернативна информация, а и различно тълкуване биват осъдени на забвение. Смятам, че читателите трябва да имат достъп до всяка версия на дадена теория. Сравнявайки, всеки може да направи изводите сам за себе си...Използвам случая да ви представя нещо интересно. То е важно за нас, но поне по мои свeдения нито един от нашите траколози и историци не си е направил труда да го популяризира.

През 1981 г. Излезе една изключително интересна книга -   Авторите - проф. Ян Бест и Сибила фон Реден представиха своето виждане за възникването на гръцката цивилизация като бяха отделени цели сто и седемдесет страници за ролята траките. Представени бяха нови карти, някои от които доста необичайни и разтърсващи стереотипите. На една от тях се вижда, че през второто хилядолетие преди Христа Епир, Македония, Тесалия, Евбея, Етолия, Аргос, а също големи части от Ахея и Аркадия са принадлежали на траките. Това означава, че през 17-ти век пр. Христа над 80% -90% от територията на Гърция е била населена с хора наричани в Античността  траки, а по-късно, в Ранното Средновековие  българи.
Към посочените в картата области трябва да се добави и  Атика. Както знаем от Страбон, тя е била обитавана от траките - for Attica was once held by theThracians -VII-7 


Павзаний съобщава, че тракийския цар Терей е властвал в Давлида - Here in Daulisthe women are said to have served up to Tereus his own son (Описание на Гърция -X.4.8).


Потвърждение за това, че в дълбока древност тракиец е царувал в сърцето на Гърция получаваме и от друг летописец:  Tereus  lived in Daulis, part of what is now calledPhocis, but which at that time was inhabited by Thracians ( Тукидид-II-29).


Интересен, а и важен факт е това, че името на полуостров Пелопонес е дадено оттракиеца Пелопс, който идва от Фригия:  Pelops  brought over peoples  fromPhrygia to the Peloponnesus that received its name from him (Стpабон, География, VII-7-1)...Софокъл без заобикалки нарича Пелопс фригиец: - “Не ти ли е известно, че Пелопс, твоят древен дядо е варварин фригиец? (Д.Попов, Гръцките интелектуалци и Тракийският Свят, стр.286 )“.

Виждаме, че древните исторически извори дават право на Бест и Фон Реден да създадат карта показваща, че в далечното минало, преди идването на данайците от Африка, Гърция е била обитавана предимно от нашите деди траките.

Друго доказателство за правотата на картата са древните топоними и хидроними.Известният изследовател на гръцката култура Джон Чадук признава, че названията на населени места като Атина, Микена, Коринт, Закинт и др. не принадлежат на гърците, а на друг народ живял в земите им дълго преди тях (J. Chadwick, Thedeciphеrment of Linear B, 1958, cтp.31)

Нека обърнем повече внимание на Коринт, Закинт, а и на Саминт, Каминт. Те имат същата наставка както тракийския град Перинт и тракийската дума волинт  вол.Според В. Георгиев тракийската  наставка инт е идентична на старобългарскатаумалителна наставка енте (намираме я в думи като воленте, осленте, жребенте).От това става ясно, че древните селища Коринт, Закинт, Саминт, Каминт,Провалинт, Тиринт, Препесинт, Трикоринт, Зеринт и много други са създадени от хора говорещи древен вариант на българския език.

Отново Георгиев отбелязва, че на територията на Гърция има пет хидронима Ахеро(н), чието име се обяснява с думата езеро ( има тракийски град Азера). Със същото обяснение е и топонима Азорос.

Нашия лингвист бе един от първите, които обясниха значението на името на течащата в Тесалия река Пеней с думата пена, пяна, т.е. Пеней означава пенлива река. Трябва да се отбележи, че на територията на Тракия са регистрирани реките Панис, Панисия,а и поток Панак. Вариацията А-Е в Панис, Пеней е древна тракийска диалектна особеност, която същевременно е типична за българския език. 

Друга важна подробност е това, че Тесалия е дом на предвожданите от Ахил мирмидони. Според Йоан Малала тези хора са предци на българите от негово време (491 – 578г.) - “И така споменатия Ахил заминал заедно с Атридите, като водил своя собствена войска от три хиляди души, наричани тогава мирмидони, а сега българи.
 .


Нека продължим с анализа на древните хидроними и топоними от земите на Гърция. Името на Копайското езеро, а също и на девет реки (с име Кафисос) във обитаваната от траките Фокида и две в  Атика, В. Георгиев свързва с думата капя.  Цели дванадесетхидронима от територията на нашите южни съседи са свързани с българските думикапя, капка, капене...

Георгиев доказа също, че името на Олимп се тълкува със санкритския глаголлумпати-троша, правя отломки, т.е. Олимп означава място с отломки. Санкскритската дума лумпати отговаря на нашите ломя, лумя (диал.) лупам. За пореден път виждаме, че едни от най-древните топоними от земите на Гърция се обясняват с помощта на български език. Eто, Олимп, чието име повечето хора свързват с гръцката история е всъщност древно българско название на планина, но историята е така жестоко изкривена и изпълнена с лъжи, че волю-неволю хората им вярват.

Не трябва да забравяме това, че освен в Тесалия (дом на мирмидоните –българи), има идруг Олимп наречен Мизийски. За него говорят Херодот (История-1-36, 7-74), а и Д. Хоматиан, който дава едно интересно, а и важно свидетелство: “Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били  изселени  в  старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали  Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия...”. 

http://www.kroraina.com/knigi/bugarash/ko/kratkozhitie.htmlПоредното доказателство за тракийското присъствие в Гърция са десетките тракийски имена споменати в Линеар Б документи от второ хилядолетие преди Христа. Някои от тях са Бато, Гета, Арей, Бузо, Марон, Котис, Перкун, Мирул, Рескупорис, Гоаксис, Козар. За техния тракийски произход спор няма, но съществуват и други, които изследователите избягват да споменат.

Това са Вокил(о), Крумен(о), Карамесийо, Винайо, Кубирийо, Северийо, Ерма, и Токеу. Поне за мен те са най-древният вариант на старобългарските Вокил, Крум, Кормесий, Винех, Кубер, Севар, Ерми иТокту.

Какво излиза сега, на документи от територията на Гърция, датирани XIV-ти век преди Христа са записани имена на стари български владетели:

1.Крум
2.Кормесий
3.Винех
4.Кубер
5.Севар
6.Токту

В древните документи присътват също  две родови имена – Вокил и Ерми. Не е трудно да се досетим защо тези данни не са никак популярни...В случай, че тези сведения бяха представени на широката публика на всеки щеше да му стане ясно, че ние сме потомци на древен, местен народ, а нашественици в нашите земи са гърците. Друго заключение е невъзможно, как иначе да обясним старобългарските имена в документи по на 3350 години?

Тези негръцки имена са добре известни на учените.Сам Джон Чадуик признава, че много от антропонимите в документите с Линеар Б не са гръцки (J.Chadwick, Thedeciphеrment of Linear B, 1958, стр. 102). Британския учен обаче не уточнява, на кой друг народ принадлежат тези странни имена. Характерът им е толкова ясен, че едва ли може да има спор относно тяхната принадлежност. Мируло, Видако, Тато, Руси, Румано, Дейко, Силано, Камонийо, Делеу, Пирино (плочици 1084, 1280 Е, 1293 Е, 1421 Х, 482 U, 1516 А 301 lxxxvii - по Чадуик)  са българските лични имена Бато, Ботьо, Гето, Котьо, Мирул, Видко, Тато, Руси, Румен, Дейко, Силан, Камен, Дельо, Пирин...

Смятам за изключително странно това, че тези важи подробности са пренебрегнати от изследователите на нашата история. Същите тези хора лекомислено определят дедите ни като нашественици на Балканите. Подобна теза е абсурдна понеже е невъзможно през второто хилядолетие преди Христа в Гърция да има топоними обясними на нашия език, а същевременно нашите деди да не са обитавали тези земи. Кой друг да даде названия на населени места, планини, реки и езера... обясними на нашия език! 

Невъзможно е древни български имена да са документирани още през 
XV-ти век преди Христа в земите на Гърция и същевременно предците ни да са нашественици в Тракия по времето на Ранното Средновековие. Около две хиляди години не връзват, а това е огромен период от време. Лъжите, с които ни омаяха станаха възможни само с премълчаване и укриване на важна информация. Щетите нанесени на историята, а и на държавата ни като цяло са огромни.

Заради неиздържаните и неверни теории на учени в миналото, от нас бяха откъснати Беломорска Тракия и Македония. Загубихме не само земи, но и милиони сънародници. Загубихме заслужен престиж, уважение и признателност. Нямаше да се стигне до тук, ако в началото на 20-ти век Европа знаеше, че ние българите сме потомци на траките, хора населявали земи от Карпатите до Пелопонес и от Мала Азия до Адриатическо море. На тези, които неуморно разпространяваха искрата на познанието, на тези, които дадоха способни императори на Рим и станаха ревностни пазители на истинското християнство.

Земите няма да си върнем, но е важно светът да разбере, че дълго време сме били третирани несправедливо, че много неправди са извършени спрямо нас. Европа ни дължи много и ние трябва да си го поискаме. След като няма воля от страна на управляващите, обикновените хора, родолюбците трябва да поемат инициативата.Истината има много гласове, много са и пътищата тя да бъде разпространена. Заслужава си защото макар Европейската Общност да ни е отнела правото за териториални претенции, ние имаме право да бъдем поне морално компенсирани и очистени от калта хвърлена по нас векове наред. Не е малко, нали?124 коментара:

 1. След като нямаме право на тереториални претенции, единствения ни полезен ход е възстановяването на Екзархията. Това е истинското българско християнство, наследник на Орфизма, различно от юдеизираното гръцко. Само така могат да се обединят всички настоящи и бивши българи(в граничещите с нас страни) ако не под една корона, то под една килимявка.
  Бриг от търсачите на Истината.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бриг, преди да се възстанови екзархията, трябва да се възстанови християнството ни. Колко десетилетия вече вилнее безбожието из България...

   Изтриване
  2. Не килимявката обединява,а сомо Господ Исус Христос.Павел Серафимов е прав и му се възхищавам и радвам от сърце.Истината трябва да се знае и тя ще помогне на българите да повярват,че са дали много на света и трябва да живеят с дигната глава.Учените са ни длъжници и вече нямат оправданието,че "така казва големият руски брат".Истината отдавна се крие и една част от безценните древни документи са унищожени в руски библиотечни хранилища.За това заличаване на истинската история говореше моята доцентка по Старобългарска литература във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" още преди 30 год.Истирията,която сме учили ние,а сега учат нашите деца, е пълна измислица.Трябва да се събудим и единственият нячин за това е знанието.Интернет върши далеч по-голяма работа от писането на ръка през възраждането,така че нека всеки изпрати проучванията на Павел на всички свои познати,а те да продължат делото.Първо да се събудим,а после да поискаме истината да стане държавна позиция.Македонците(повярвали,че не са българи...)си измислиха история на наш гръб и Европа мълчи,а ние крием истинската си славна история дори от собствения си окаян и обезверен народ...Трагедия!Г-н Серафимов,Бог да Ви дава здраве и сили в патриотичното Ви дело!С Вас съм!(pkkostova@abv.bg)

   Изтриване
  3. За да върнем Християнството трябва ПЪРВО да изгоним комунистите(антихристи и безбожници)и след това да възстановим екзархията.А ако не се обединим изчезваме като нация.... :(

   Изтриване
  4. Г-жо Костова, имате право - Бог обединява, не килимявката!

   За жалост малко са праведните свещеници, повече са тези, които служат на мамона-парите и материалното.

   Всяка духовна криза обаче, ако не донесе край на един народ, ще го накара да стане по-силен при пробуждането си.

   Поздрави!

   Изтриване
  5. До анонимен - Така е - не се ли обединим, ще изчезнем като народ. Аз обаче имам вяра в духовната сила на Българина!

   Изтриване
  6. Не са малко праведните свещенници, доколкото знам е само един, отец Иван(дето храни и помага на бедните). Трябва ни екзарх с чисто сърце и според мен това е Той.
   Спароток, не може първо да се възстанови християнството ни а после Екзархията, защото то не вирее в такава среда като сегашната. Затова трябва да се възстанови първо Екзархията и с нея християнството ни. И комунистите няма да прогоним още 24 години със сегашната църква, която гледа да запази статуквото и келепира си. Злото трябва да се изкорени от корен, а ние сега само го подрязваме. Това е първия ход на комунистите още от 1945г. да закрият църквата ни за да ни направят роби(част от СССР) Сега ни вкарват в ново робство икономическо, но все пак робство. Спомнете си историята за освобождението ни от турско: Първо се възстановява Екзархията, която е била закрита за 96 години, освобождаваме се духовно, и чак след това политически. За съжаление историята се повтаря.
   Бриг

   Изтриване
  7. Коварството им си личи и от тази легенда дори!

   Синовете на Египт, дошли в Аргос да призоват за примирие и да помолят дъщерите на Данай да се омъжат за тях. Данай не бил забравил, че е бил принуден да избяга от Египт и таял злоба в сърцето си. Съгласил се да ожени дъщерите си за синовете на Египт и ги разпределил някои чрез жребий, други според сходство на имената, а някой и без жребий. След като устроил сватбите дал на дъщерите си по един кинжал, с който да убият мъжете си. Само Хипермнестра пощадила мъжа си, защото я оставил девствена. Поради тази причина Данай я заключил в тъмница. Останалите му дъщери заровили главите на младите си съпрузи в Лерна, а телата им погребали зад градската стена.

   Изтриване
  8. С подобен метод - заличаване на аристокрацията по време, или след свадбено тържество е завладяна и Британия от англо-саксите...Хенгист дава дъщеря си за жена на британския цар Вортигерн, а в края на сватбеното тържество англо-саксите изваждат скритото оръжие и прерязват гърлата на келтите. Така само за няколко минути са елиминирани хората управляващи Британия...данаева победа...гнусен, но ефикасен начин на етническо прочистване.

   Изтриване
  9. кои каза че нямаме право? а ние защо трябва да слушкаме?

   Изтриване
  10. А гърците нямат ли и те право да претендират че са наследници на тракииските народи. А другите днешни балкански държави. Та нали траките са обитавали целия Балкански полуостров. Нека да не бъдем егоисти. Ще заприличаме на южните ни братя - макетата.

   Изтриване
  11. Бриг, днес ние сме роби на Европа, а Европа е поробена от американци, така че за твоя голяма радост сме поробени от американци.
   дк

   Изтриване
 2. Картата е един от най-древните методи за манипулация, а тя не е била чужда на никой. Ако хората се "сърдят" на карти, значи са точно толкова ограничени, колкото и тези, които им вярват. Да твърдите, че тракийците са "владели" през 1600г. 90% от сегашните гръцки територии е наистина интересно, с микенците какво правим, къде да ги поместим на картата?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Микенците не са гърци...Микенецът Атрей - баща на Агамемнон и Менелай, е потомък на фригиеца Пелопс.

   Имената на микенските градове Коринт, Провалинт, Каминт и др. не са гръцки, това се признава даже от Чадуик.

   Наставката -инт в тези топоними се среща в тракийската дума волинт - вол, бик. Тази тракийска наставка инт е дефинирана от Вл. Георгиев като идентична на стблг. енте във воленте, козленте и др.

   Изтриване
  2. Поздравявам те за това,което правиш!Всичко е много интересно и ценно за всички българи!Това което правите историците и археолозите ни,трябва да се превърне в индустрия и основно средство за поддържане на българския дух!Успех!

   Изтриване
  3. Поздравления за работата ти и успех!Би трябвало историците и археолозите да превърнете историята ни в индустрия и основен инструмент в поддържането на българският дух!

   Изтриване
  4. Благодаря ти Андрей! Съгласен съм с мнението ти относно историците и археолозите, но уви, аз нямам влияние върху тях.

   Изтриване
  5. Учат децата ни на всякъкви глупости! Били сме дошли от Сибир, от Хиндукуш, от Памир и Тян-Шан, от северната граница на Китай, от Луната или поне от Венера!
   Цитират ни един гръцки извор, в който автора е ромей и казва че "...този мръсен и новопоявил се народ" е размазал най-елитната римска армия! Мръсен! Новопоявил се!!! Хах! Този автор е доста късопаметен, определяйки ни като новопоявил се народ и забравяйки че негови колеги, два века преди това са описвали как императорите са викали на помощ този мръсен народ да им спасява дирниците от готи, хуни и друга българска рода!
   Та този и още един два автора цитират нашите историци!
   Траките нямали нищо общо с българите. Били измрели! Хах, измрял най многобройния народ на земята след Индийския! Хитлер с "най-модерни" средства се опита да изтреби най малобройния народ на земята и не успя, само го направи по-силен а хуните и готите изтребили всички траки! Чумни епидемии доизморили варварите траки. Да де, убаво, ма тая чума как е изтребила траките а околните народи е пожалила! Тя да не мори само траки а гърци, римляни, готи, хуни, далматинци, епирци и други да са били ваксинирани!
   Аз не искам моето дете да учи тази блювоч, измислена от продажни безродници и поръчана от богати хора, чиито народи и държави имат по малко история от курника на дядо ми! Искам детето ми да учи истинската ни история! Но това не може, не е позволено от богатите и силни на деня и от продажните ни учени! Прекалено сме древни, прекалено сме благородни, прекалено сме воювали и побеждавали, прекалено сме творили история за да бъде позволено на децата ни да я знаят!
   На чужденците мога да простя! Всеки си тегли чергата към него си! Не прощавам и няма да простя на тези наши историци, които знаят истината но не я обявяват по една или друга причина! Спирам че подпалих и ще се разпсувам!
   Владимир!

   Изтриване
 3. Поздравления за написаното! Поздравления и за подобрения вариант на сайта! Сега текстовете се четат с лекота.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви г-н Златев!

   Заслугата за подобреният вид на страницата не е мой, а на един прекрасен човек, който ми помага!

   Изтриване
 4. радвам се на твоите статии... знаеш, чета те с удоволствие..
  и възхищение... mariniki..

  ОтговорИзтриване
 5. Грешката ви е, че търсите разделението. Такова нещо не е съществувало в онези времена, за които говорите по тези земи. Тогава не е имало никакви държави и никакви царе и подобни. Имало е един единствен народ от Тихия океан чак до Атлантическия и той е живял без никакви държавни устройства, а на автономни общности.Известен е под името Словяни-ариици, или по не популярното име Веди и това е така наречения Ведически период на човечеството. По късно когато започва разслоението, когато Тъмната сила под формата на Римска империя, започва своето настъпление по тези земи и то не с меч и огън, а с измама и принципа "разделяй и владей" (защото когато е опитала с меч нищо не се е получило). Тогава тя започва да дава имена на отделните "племена" и местни хора с цел да ги противопостави и така да ги победи. Тогава и започват да се образуват някакви нови формирования под ръководството на един или друг старейшина или пък на "чист изменник" (човек от "племето" "продал" се на тъмните), които само приличат на някакво държавно устройство, но по късно прераснало в истинско такова, под натиска на Тъмните. Така, че да приключа, не връщането към името българи, траки или някакви други е принципа под който трябва да се обединяваме. Нито така нареченото християнство (привнесено от същите тези Тъмни), може да стане символ за обединение. Единствения символ за обединение е ЕДИНСТВЕНИЯ БОГ (без имена), в "монархия" където на върха стой САМ ТОЙ (без междини управленци). Т.е. създаване на автономни Общности, без обвързването им по познатите управленчески схеми и методи, единствено "подчинени" "на върховния главнокомандуващ" САМИЯ БОГ. Подпомагащи се едни други на принципа на "хоризонтални структури" и изключително на бартерен принцип, без никакви пари в обръщение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Досев, недоумявам как християнството ще е привнесено от "тъмните"?

   Какво му е лошото на това човек да обича ближните си, какво е отрицателното на опрощението, на търсенето на духовно съвършенство?

   България бе на три морета когато бе управлявана от християнски цар...или се бъркам ?

   Изтриване
  2. Г-н Досев ,така като гледат само вие сте " в час " .Поздравления .Въпреки ,че г-н Серафимов е направил някаква бегла връзка със санскрит , не си е направил труда да научи повече . Добре ще е да погледне и Ведите .Там има най-много д/ва .И са едни от най-древните ръкописи .Не е случайна връзката м/у санскрит и бг .Вярно ,различни народи сме .Но автора даже не знае ,че сме имали и идентични ритуали . Към автора -направете справка в Гугъл за името Кардам и Балкхария-Индия . .А за християнството -също .Да ,християни сме и ще си умрем като такива .Но имайки предвид йезуитите ,тяхната подлост ,преиначаване и скриване на истината , то тя не е такава каквато е представена . А в днешни времена пък подкрепят и евреите талмудисти ,мисля че това обяснява много неща ;) .

   Изтриване
  3. Външен съм на обществото на историците, но Г-н Досев ме провокира да се възпротивя. Обезличаването,към което ни водят неговите разсъждения, е оръжието на илюминираните и е пряк път към робството . Единственият Бог е в техния арсенал. А единствената световна държава е просто Новият световен ред! Обобщено: Когато нещо завучи много примамливо, то е ЗАБЛУДА! Съжалявам!

   Изтриване
  4. Стояне! защо му се връзваш? такива като него са прозрачни - започва със славянството и завършва с безпаричните отношения - и всеки знае кога и от кои е създадена рекламно-пропагандната идеологема за панславизма, също така всички знаят как един неомарксист вече 40 години повтаря своята утопия за безпарични отношения, и всеки човек натъпкан с много следящи устройства във и около тялото - тотален контрол "за негово благо", това са все бляновете на безбожниците, които отричат морал, етика и човеколюбие.добре че вече не е тяхното време - вибрационният им модел се изчерпа точно тогава, преди половин век, и господарите им се спасяват поединично адаптирайки се само те в околното общество, а такива изоставени последователи седят и молят някой да ги обязди щото на друго не са свикнали. каквото и да говорят, фактите са такива, че преди брата на кубрат - шамбат, не е съществувала обособена славянска общност, камо ли държава, и именно шамбат е помогнал на хърватите при втория си опит да съставят държава, и са успяли, защото ги приютил на земи, населени с българи. а самият шамбат е част-последователност от традиция и култура, съществуваща не по-малко от 17 хиляди години, ако се позоваваме на държавата идел, а ако погледнем българския календар, той може да мери около 60-70 хиляди години преди сегашния момент. така че легендите за славяни предидунавска българия са оттам, откъдето иде успешно проведената инициатива за разрушаване на двете български диоцези по време на отоманското робство, когато тези християнски структури са били единствените форми на организираност на българите, и които после възьстановени са послужили за възстановяване на границите на сегашната българска държава, окастрена пак поради колониалните мераци на онези, които създават мита за панславизма и гледат на българия като на своя колония и до днес. само че именно един техен главатар - стоманеният йосиф - е признал, когато му показали карта на идел: "да, това са земите на българите, има и още, и ако те си ги поискат, за нас няма да остане".

   бачо киро

   Изтриване
  5. Ако те си ги поискат, за нас НЯМА ДА ОСТАНЕ! Ето защо Русия никога няма да ни признае като народност!!!

   Изтриване
 6. НЕИСТОРИК
  Видях отговора Ви и благодаря,за споделеното Ви лично мнение.
  Авторе,дами и господа,
  Извинете нескромността ми,но аз пак ще попитам:Не се ли поболявате от шизофрения,когато търсите един единствен отговор на въпроса - Кои са българите?Личното ми усещане ,четейки теориите на ЗАКОННО ПЛАТЕНИ ИСТОРИЦИ и ....любители на историята,както и някои коментари ме навеждат на твърде сериозни размисли:
  - За историята на един и същ ли народ чета?
  - Защо някои от твърденията са ми твърде смешни?
  - Всички ли пишещи по темата "Кои са българите?"/умишлено не казвам"произход на българите"/са убедени ,че са в добро психиатрично здраве?
  И накрая,но най - същественото - имате ли убедеността,че историята на България някога ще придобие вид на наука,а не на иманярско търсене?
  Предварително благорадя,за отговорите ви!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От шизофрения могат да се поболеят само гърците, ако трябва да дадат всички данни за произхода си...

   Официално те са европейци, но укриваните данни показват нещо съвсем друго - "Danaus, the father of fifty daughters, on coming into Argos, took up his abode in the city of Inachus, and throughout Greece he laid down a law that all people hitherto named Pelasgians were to be called Danaans". http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/5B*.html

   За идване на гърците от Африка говори и Херодот. Стария автор споменава, че данайците донасят култове от Египет, че типичната гръцка женска дреха е като на обитаващите Африка либийки, а също и, че гърците имат погребални обреди като тези на африканските номади: “The daughters of Danaos were they who brought this rite out of Egypt and taught it to the women of the Pelasgians” http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh2170.htm “189. It would appear also that the Hellenes made the dress and the aigis of the images of Athene after the model of the Libyan women… 190. The nomads bury those who die just in the same manner as the Hellenes”
   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh4190.htm

   Африканския произход на гърците е известен и на Плиний Стари: “…puteos Danaus ex Aegypto advectus in Graeciam qua vocabatur Argos Dipsion”.
   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/7*.html

   Есхил описва гърците като тъмнокожи и идвайки от Африка предавайки думите на пеласгийския цар към данаидите – “Вие не приличате на хората от нашата земя, а по-скоро сте като либийките, или даже като хората живеещи край река Нил.” - “No likeness of our country do ye bear, But semblance as of Libyan womankind. Even such a stock by Nilus' banks might grow…” http://classics.mit.edu/Aeschylus/suppliant.html

   Даже и генетиката откри африканските корени на гърците -Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt.

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506

   Изтриване
  2. Главния и най важен въпрос според мен е въпросът за автохтонността на Българите а не онази теория за тюрките, които са дошли от Алтай и са създали България. тази теория не се връзва по никакъв начин. Има много доказателства доказващи наличието на българи преди официалната дата 681 година.

   Изтриване
  3. Да, има, но като не се споменават, те са невидиви, а и несъществуващи за българския читател.

   Изтриване
 7. Тука виждам, че каруцата се връзва пред коня. За да ви приемат тезите насериозно, трябва да представяте нещата коректно, а не от българоцентристки позиции:
  1. Траките няма как да са българи, по-скоро обратното е вярно, защото са живяли далеч преди българите (ранно средновековие);
  2. Българите, за които говорите, през ранното средновековието, са отделен народ, който, освен тракийските си корени, носи генетичен материал и от други народи, а и културата му е вече различна; 3.Тракийският е индо-европейски език. И като такъв има много сходни корени на думите с останалите езици от това езиково семейство. Такива корени и дори съвсем идентични думи ще намерите в Прибалтика, при келтите, при етруските, при хетите и т. н. Това, че има прилики и сходства трудно може да докаже, че тракийският език е български. Народите са се развивали, езиците - също. Няма как по-ранните народи да са по-късните и с езиците е същото.
  4. Беломорска Тракия и Македония не са загубени, заради научните тези на учените. С тях никой никога не се е съобразявал. Загубени са по геополитически причини.
  Не пиша всичко това, за да ви назидавам. Ако малко по-хладнокръвно разсъждавате, ще можете да докажете, че носим част(значителна)от гена на траките и, че те са живяли по тези земи, за които пишете още преди елините. Което е по-важно от това дали са българи или не са такива. Успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  2. Съветвам Ви да четете по-внимателно написаното от мен. Никъде не давам твърдението - траките са българи.

   Това, което казвам е, че ние българите сме потомци на траките...Моля Ви да не ми приписвате неща, които никога не съм твърдял.

   Бихте ли ми казали кой народ носи един единствен ген? Нормално е генофонда на дадена популация да се обогатява с времето, това е eдин естествен процес.

   Да, тракийският език притежава сродни думи с хетски, литовски и др. С българският език обаче успоредиците са най-много, същото важи и за диалектните особености.

   Не е верно, че лъжите за произхода на народа ни не са допринесли за загубата на наши земи. Гърците си спечелиха симпатиите на света защото успяха да пласират заблудата, че те са създателите на европейската култура...

   Истината е, че не гърците, а нашите деди дадоха на Европа искрата на познанието. Вместо светът да знае това, бе създадено впечатлението, че българите са азиатски народ, дошъл в Европа да граби и тормози Византийската Империя...

   Имиджът на един народ определя и съдбата му. Това е причината южните ни съседи да хвърлят десетки милиони, за да поддържат старите лъжи.

   Изтриване
  3. веселке, добре повтаряш наизустеното от колониалната версия на историята, писана извън българия, и все пак в понятията които ползваш има път към истината - всеобщо признатият белег за идентичност наречен геном - има как да прочетеш не само какъв, но и колко процента е той. тогава ще спреш обобщенията като досегашните защото според двете най-големи средища на експерти по изследване на човешките гени обитателите на днешна дунавска българия притежават 49 или 51 % гени на траките - а два процента отклонение в резултати от подобен мащаб показват само вярното - това не са измислените проучвания от по хиляда човека на социолозите. за да не се луташ, ето ги местата за четене на резултати от генетични изследвания: мит в северна америка (технологичен институт в масачузетс) и игенеа в централна европа - швейцария. успех.

   бачо киро

   Изтриване
 8. Едно не мога да разбера - на кого и защо е нужно постоянно да ''доказваме''какви сме били, имало ли е траки,прабългари, славяни,от къде сме ''дошли'' и т.н...Или с подобни карти и статии отново да се хвърлим в размисъл- като има кривокраки от ордите на Чингис хан ли са, русолявите - от германци или скандинавци са, дали сме утагури,кутагури или чукундури с какво допринасяме за световната история

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По-добре се запитайте - защо гърците хвърлят десетки милиони, за да поддържат старите лъжи за произхода и деянията си...

   Ако никой не се нуждаеше от славна история, то и никой нямаше да си създава лъжовна стара история както са направили римляни и гърци.

   Един народ не може да живее без самочувствие. Ето поради тази причина за нас българите е важно да познаваме миналото си.

   Изтриване
  2. Сега и македонците разбраха какво са натворили гърците и почнаха и те да лъжат като тях яко пък дано да хванат последния влак с лъжите. Единственото историческо наследство от гърците са огромните им лъжи.

   Изтриване
 9. А...
  Българите били потомци на траките!
  Съгласен!
  А гърците не са ли потомци на траките? (То и огромната част от изворите за траките са гръцки де!)
  Аман от пишмян историци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Несъмнено част от гърците носят тракийски гени. Иначе нямаше да имат вид на европеиди...

   Друг е въпросът каква част от тракийската култура и духовност е запазена у гърците? По мое мнение - почти нищо.

   Изтриване
  2. Гърците не са европейски народ, което е визуално очевидно за всеки непредубеден. Гърците не само, че не разбират географските имена на областите, които населяват но дори не могат да ги произнасят, защото нямат такъв говорен апарат като на коренните жители(те съскат и хъхрят като истински араби). Те са професионалисти в историческите лъжи както се вижда. Всичките им "гръцки" легенди са откровено откраднати от траките, иначе статуите на Зевс, Аполон, Афродита и другите тракийски богове например трябваше да са чернички с къдраво маслинени окосмявания, а те както знаем са от бял мрамор и имат европеидни черти. Доколкото съм чел (без да съм сигурен) са намерили завършена богата тракийска библиотека на остров Крит, откъдето е тръгнала голямата им лъжа. Между другото понеже яко бъркат звука "Б" и звука "В", понеже на като четат на латиница "В" се произнася "Б", а и умишлено назовават Булгарите като Вулгари с което целят очернянето им, понеже вулгарен е обидно съществително, нарочно наложено през вековете. Аналогия е например името на Средиземно море, което се произнася на латински МЕДИ ТЕРИАН СИЙ , а всъщност означава Морето от Земята на Медите, Меди - тракийски народ. Така думата МЕДИ е добила значение на СРЕДА, понеже морето наистина си е по средата на света.

   Изтриване
  3. Анонимен, Спароток е много предубеден. Лошото е, че иска да изглежда "научен"! :)

   Изтриване
 10. ... едно удоволствие е да чета тук... благодаря...дано има повече правилно четящи

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Радке, в скоро време ще публикувам една интересна тема за произхода и тайните на богомилите. Мисля, че материала ще ти допадне.

   Поздрави!

   Изтриване
 11. Има нещо много иносказателно в наименованието на балканския полуостров,
  както и името българи:

  на персийски: ари - народ
  балг - голям, бял
  значи : балгари - голям народ
  кан - велик (хан)- синоним на владетел
  значи : балг хан - голям владетел - синоним за български хан
  балкан - синоним на голяма планина
  значи : балкански полуострав - полуостров на българския хан
  сар - цар
  кесар - под цар

  Като се има в предвид от исторически документи (иракска библиотека),
  че траките са били в непрекъснати търговски отношения с египет и после с персия,
  че тракийки са били със сигурност царици в Персия, по-горните термини е допустимо
  да са чисто тракийски или поне са имали употреба в езика на траките и думите цар и кан
  да са с местен тракийски произход. Българите използват като своя думата цар, другите
  европейски народи почват да я ползват по римско време като например ЦеЗар (КеСар).
  Това го пиша, защото полустрова се е казвал Балкански преди официалната 681г,
  което доказва, че българи и траки са едно и също нещо! (независимо от официалната 681г)

  С поздрави: ТРАКИЕЦ

  ОтговорИзтриване
 12. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 13. Здравей от Меандер.
  Да ти дам още една дамга,надявам се да ти помогне.Там кадето сме се тупнали,сме изровили кратер и сме го нарекли казан,а когато сме се докарали до жени,името вече е казанлък.Даже има и празник на розата.Ти си.
  Живи и здрави,

  ОтговорИзтриване
 14. Мн хубава и похвална е работата ти, НО, че си християнин и смяташ християнството за добро и праведно и спасяващо ни, и че трябвало да бъдем християни..за мен е невероятно странно и отблъскващо?! НЕразбирам как учен (човек на науката) като теб може да вярва в религия. Още повече ТИ си не какъв да е учен, а историк! Как може най-малкото историк да не знае историята на християнството?! Това е нелепо и срамно. Християнството е ДОЛНА лъжа не по-малко долна, мръсна и противна от тези на хората които си преписват история или фалшифицират такава. Как може и да твърдиш и да се аргументираш с това, че по времето на християнското ни управление сме били добре защото сме били на три морета?! Ами ако не християнството е било причина, м? Това е абсолютно нерелевантен и некоректен аргумент! Никоя религия не е дала добро на света. Духовността е хубаво нещо, но не и религиозната отрова. И факта, че най-големите, важни и значими хора на цивилизацията ни са БЕЗБОЖНИЦИ(атеисти и агностици) би трябвало да е достатъчно показателен! Историята, точно историята която би трябвало да знаеш е доказала и показала това многократно! А специално християството пък БАШ, е най-мръсната религия създавана някога. Изключително плагиатска и крадлива. Потърси за връзката между ХОР и ИСУС. Потърси изобразяването на дева мария и хорчо и мама му ,приликите не са една или две..те са безброй човече.... Възмутен съм как историк, интелигентен човек като теб, може да е християнин и да смята християнството за добро и да твърди такива неща колко добро ни донесло то?! http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9fziyze3U1rbl50so1_500.jpg
  http://3.bp.blogspot.com/-fqRcUlKADzU/UKeinRgZg_I/AAAAAAAA-fg/vnDTEAG33ZE/s1600/Religion+0203.jpg
  http://files.abovetopsecret.com/files/img/pd511f7c60.jpg http://forbestadvice.com/Religion_Spirituality/Images/Jesus_Dionysus_Krishna_Mithra_Horus.jpg
  http://www.uckg.ie/wp-content/uploads/2013/01/deusa-mae2-1.jpg

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има право на лично мнение и убеждения, вяра. Аз съм християнин и ще остана такъв. За разлика от Вас аз няма да употребя обидни изрази за хората, които не споделят моята вяра. Просто не е почтено, нито пък е поведение присъщно на един истински българин.

   Изтриване
  2. А почтено ли е да подкрепяте едно зло? Една световна манипулация и лъжа промиваща мозъците на хората да бъдат покорни роби на бог? Християнството учи на страх, на подчинение, покорство.. Избило е милиарди хора през вековете по отвратително мерзав и долен начин, най-кървавата и срамна религия. И толкова лъжлива и гнусна.. Ако бяхте психилог а не историк щяхте да знаете, че религията служи на хората за да бягат от отговорност, някой друг да плаща сметките. Но вие сте историк, а не психолог, за това би трябвало да сте запознат с това колко кървава и срамна религия е. Какви неимуверни щети е причинила на цивилизацията ни. А вие я подкрепяте и твърдите, че точно на нея се дължал успеха на българите?! Кажете ми, не е ли възможно успеха на българите да не се е дължал на никаква религия? Хубаво помислете над този въпрос..

   Изтриване
  3. Не е почтено за се опитвате да внушавате лъжи. Не християнството е избило милиарди хора...безбожните и ненавиждащи християнството болшевики избиха около 60 000 000 души в Русия, Украйна, Белорус и други места.

   Други 65 000 000 бяха избити от комунистите в Китай.

   Червените хмери избиха над 2 000 000 души в Камбоджа.

   Да не забравяме и жертвите на народния съд в България. Безбожниците избиха 50 000 богати и интелигетни българи...


   Християнството никога не е проповядвало насилие. Винаги обаче са се намирали хора, които са се опитвали да използват идея, или религия за своите лични цели. Действията на такива индивиди не могат да се отъждествяват с която и да е било религия.

   И нека не забравяме, че най-големият си разцвет, мощ и най-голямата си територия България имаше по време на Християните Симеон Велики и Иван-Асен II.

   Изтриване
  4. Не е почтено да се опитвате да внушавате лъжи Вие. Комунистите са доказано ДРУГО ЗЛО, но комунизъм не е синоним на безбожие. Комунизма е идеология, като фашизма и нацизма. Цифрите са наистина големи но знаете ли колко милиони са избити от Свещенната римска империя? ООт източната? ОТ светата инквизиция колко учени и неудобни е изгорила и обезглавила? ОТ говорете на тези въпроси и се замислете дали за няколко века свещенните кръстоносни походи и света инквизиция не са избили в пъти повече от всички комунистически изверги взети заедно? ДВА КОНТИНЕНТА СИНДИАНЦИ МАСОВО ЗАКЛАНИ! НЕВЕРОЯТЕН ГЕНОЦИД! И така кой повече е утепал комунягите или вашата религия??

   Изтриване
  5. Напротив, комунизъм е символ на безбожие, комунистите наложиха атеизма, разрушиха храмове, изтезаваха и зверски избиваха свещеници и други хора.

   Инквизицията е създадена от Торквемада, няма да е за да проучите кой е той...

   Кръстоносните походи нямат нищо общо с християнството. Христос проповядва любов, а не завоюване на нови територии и заграбване на чуждото богатство. Ако някой върши злини от Ваше име, означава ли това, че Вие сте зъл човек?

   Изтриване
  6. Атеизъм и безбожие е имало от древни незапомнени времена. Далеч преди комунизма да е замислен, камоли заченат. С вашите аргументи може да се каже и за комунизма същото, че не е лош като идеология, а хората използващи го. Само, че комунизма, както и християнството СА лоши и по идеология! И двете проповядват и насаждат идеята за власт, йерархия, подчинение, робство, страх! Да забравим за момент всички злини сторени от религиозните служители(кръстоносни походи, инквизиции, масови геноциди на катари и прочие ерес, два континента индианци, индулгенци, кланета, кланета..), Да забравим всичко това за момент и да се замислим чисто исторически съществувал ли е ИСУС?! Въпреки, че знам Ви питам, документирал ли е някой историк съвременник съществуването на таз имагинерна личност - Исус?

   Изтриване
  7. Ще Ви бъда благодарен, ако ми посочите с кои свои думи Христос насажда идеи за власт, подчинение, робство.

   Относно това дали е съществувал Исус прочетете Йосиф Флавий.

   About this time there lived Jesus, a wise man, if indeed one ought to call him a man. For he was one who performed surprising deeds and was a teacher of such people as accept the truth gladly. He won over many Jews and many of the Greeks. He was the Messiah. And when, upon the accusation of the principal men among us, Pilate had condemned him to a cross, those who had first come to love him did not cease. He appeared to them spending a third day restored to life, for the prophets of God had foretold these things and a thousand other marvels about him. And the tribe of the Christians, so called after him, has still to this day not disappeared.
   - Jewish Antiquities, 18.3.3 §63

   http://www.josephus.org/testimonium.htm

   Изтриване
  8. Йосифчо не му е никъв съвременник. Роден е бая години след смъртта на имагинерния Исус. 37г! Що и 1 историк не пише по негово време за него как е проповядвал, как е вършил чудеса и колко е бил славен и тоя славен духовен водач как бива убит? За дъховни водачи като Ганди, ОШО и Буда са писали техни съвременници. Но за Исус никой не е. ЗаЩО? Като историк не знаете ли, че като се случват такива значими неща поне 1 историк ги описва?

   Eто къде християнството насажда страх, власт и подчинение. Genesis 9:1-3 / Genesis 22:11-13 / 4 Царе 17:38-40 / Матей 27:53-55

   Изтриване
  9. Разсъждавате много наивно. От възникването на една религия до налагането и минава дълго време. Римляните започват да се интересуват от християнството едва тогава когато то е набрало значителен брой последователи.

   Нали не сте забравил, че по времето на Ошо и Ганди има радио и телевизия, които могат да популяризират доста бързо. По времето на Христос такив медии не е имало.

   Ще Ви бъда много благодарен, ако споменете някой съвременен на Буда автор, който да е писал за него. Когато Буда се е родил азбуката деванагари още не е била изобретена, та ми е доста чудно кой и как е писал...Наистина съм заинтригуван.

   Нещо не сте наясно с християнството. Книгите Битие, което наричате Генезис принадлежи на Стария Завет. Царе също принадлежи на Стария Завет, който няма нищо общо с християнството, помолете някой да Ви го обясни това.

   Ето това е от Евангелие на Матей 27.53-55, къде е тук насаждането на страх, власт и подчинение

   53. и като излязоха из гробовете подир възкресението Му, влязоха в светия град и се явиха на мнозина.
   54. А стотникът и ония, които с него заедно пазеха Иисуса, като видяха земетресението и всичко станало, твърде много се уплашиха и думаха: наистина Божий Син е бил Тоя Човек!
   55. Там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Иисуса от Галилея и Му служеха;

   Могат да се страхуват само мошенеците от тези думи...Виж, в Стария Завет има неща за страх, там посланието убий се среща доста често.

   Изтриване
  10. Аха вие сте от християните отричащи стария завет, значи. Православна версия ли изповядвате? Отговорете ми като стария завет не е християство, защо го включвате в библията? Ей така за красота да дебели кориците? За ганди пишат доста хора защото е създавал яко проблеми на британската империя и лежи доста по затворите! Както в Южна Африка, така и в Индия, Ганди е арестуван многократно от британската колониална власт, като прекарва общо осем години в затвора. Исус май само веднъж според легендата е арестуван, замисли се ако е бил толкова проблемен с учението си за някой защо не е бил многократно арестуван. Замисли се и защо от раждането му до възмажала форма (99% от живота му) не се знае нищо, дори няма легенди за тая част от живота му, кък тъй? Замисли се що е тъй ;) Щото е измислен, и то недодялано измислен и изплагиатстван! Какво стана, погледна ли линковете с картинки и текст по тях които ти дадох? Сравненията са невероятни!

   Кой пишел за ганди приживе! Цялата британска империя , вестници, журналисти, историци! http://books.google.bg/books/about/A_Review_of_the_Gandhi_Movement_in_India.html?id=K2XGnQEACAAJ&redir_esc=y

   Изтриване
  11. Избегнахте да ми отговорите на въпроса - кой съвременник на Буда е писал за този велик човек? Нали не сте се опитал да излъжете мен и читателите правейки това твърдение...

   Изтриване
  12. Вие избегнахте да ми отговорите на редица въпроси, а когато аз не го направих на един и стана проблем, ХА! Нямах предвид конкретно някой от будите, говорих по принцип, а не конкретно за първия Сидхарта Гаутама.

   Изтриване
  13. Без номера моля! Вие избегнахте да отговорите за Буда като задодахте сума други въпроси, за да не давате отговор.

   Аз обясних следното
   - минава време докато една религия се наложи и хората започнат да говорят и да пишат за нея.
   - по времето на Ошо и Ганди има медии, които по времето на Христос не са съществували.
   - дадох точния цитат от Евангелието на Лука и показах, че в него няма нищо, което да насажда страх, власт и подчинение.

   На всеки въпрос е отговорено. Ще продължа да давам отговори, когато намерите смелост да кажете - опит за лъжа ли бе твърдението Ви, че съвременници на Буда са писали за него? Ще дадете ли най-сетне пример с такъв стар автор, или не?

   Изтриване
  14. От първия ми пост тук вие просто не желаете да ми отговаряте на въпросите, видно е.

   " Кажете ми, не е ли възможно успеха на българите да не се е дължал на никаква религия? "

   "знаете ли колко милиони са избити от Свещенната римска империя? ООт източната? ОТ светата инквизиция колко учени и неудобни е изгорила и обезглавила? ОТ говорете на тези въпроси и се замислете дали за няколко века свещенните кръстоносни походи и света инквизиция не са избили в пъти повече от всички комунистически изверги взети заедно?" Репликата за кръстоносците не изчерпва въпросите, тук ви питам ясно и точно няколко въпроса, на които вие очеваднои твърдо не искате да отговорите.

   "Да забравим всичко това за момент и да се замислим чисто исторически съществувал ли е ИСУС?! Въпреки, че знам Ви питам, документирал ли е някой историк съвременник съществуването на таз имагинерна личност - Исус?" Аз ви питам едно, вие ми гооорите за йосиф флавийй, дето изобщо не му е съвременник. Въпроса стои и чака ваш отговор уважаеми господине!

   "Що и 1 историк не пише по негово време за него как е проповядвал, как е вършил чудеса и колко е бил славен и тоя славен духовен водач как бива убит?" И вместо да ми отгооорите, Вие сменяте темата и отново бягате от отговорност, че нямало медии. Трябва д ави уверя, че и по времето на "древногръцките" философи и философските им школи също нее имало медии, но доказателствата за тях ,има защото съвременници са говорили за тях. За исусчо съвременници не са.


   "Православна версия ли изповядвате?" Отговор или реакция от вас никаква. Пълно пренебрегване, все едно не съм го0 задал.

   "Отговорете ми като стария завет не е християство, защо го включвате в библията? Ей така за красота да дебели кориците? " -Още 2 въпроса на които мн ви е неудобнода отговорите и затуй предпочитате за по-лесно просто да не го правите. Поведение на достоен българин, дамм.

   Изтриване
  15. Анонимни господине! Държанието Ви граничи с наглост и то от класа. Крадецът вика -дръжте крадеца!...

   Бях пределно ясен кога ще продължи дискусията ни, а именно тогава, когато представите име на автор писал за Буда и негов съвременник, или пък признаете, че сте направил опит за излъжете.

   Изпълнете това условие и спора продължава.

   Изтриване
  16. Прочее, да се занимаваш с наука, не означава непременно, че трябва да отричаш Бог.

   “A scientific discovery is also a religious discovery. There is no conflict between science and religion. Our knowledge of God is made larger with every discovery we make about the world.”

   –Joseph H. Taylor, Jr., who received the 1993 Nobel Prize in Physics for the discovery of the first known binary pulsar, and for his work which supported the Big Bang theory of the creation of the universe.


   “God [is] the author of the universe, and the free establisher of the laws of motion.”

   –Physicist and chemist Robert Boyle, who is considered to be the founder of modern chemistry.

   “I believe that the more thoroughly science is studied, the further does it take us from anything comparable to atheism.”

   “If you study science deep enough and long enough, it will force you to believe in God.”

   –Lord William Kelvin, who was noted for his theoretical work on thermodynamics, the concept of absolute zero and the Kelvin temperature scale based upon it.

   “Both religion and science require a belief in God. For believers, God is in the beginning, and for physicists He is at the end of all considerations… To the former He is the foundation, to the latter, the crown of the edifice of every generalized world view.”

   “There can never be any real opposition between religion and science; for the one is the complement of the other. Every serious and reflective person realizes, I think, that the religious element in his nature must be recognized and cultivated if all the powers of the human soul are to act together in perfect balance and harmony. And indeed it was not by accident that the greatest thinkers of all ages were deeply religious souls.”

   –Max Planck, the Nobel Prize winning physicist considered to be the founder of quantum theory, and one of the most important physicists of the 20th century, indeed of all time.

   Religion and Natural Science (Lecture Given 1937) Scientific Autobiography and Other Papers, trans. F. Gaynor (New York, 1949), pp. 184


   “I have looked into most philosophical systems and I have seen that none will work without God.”

   “Science is incompetent to reason upon the creation of matter itself out of nothing. We have reached the utmost limit of our thinking faculties when we have admitted that because matter cannot be eternal and self-existent it must have been created.”

   –Physicist and mathematician James Clerk Maxwell, who is credited with formulating classical electromagnetic theory and whose contributions to science are considered to be of the same magnitude to those of Einstein and Newton.

   “Little science takes you away from God but more of it takes you to Him.”

   –Louis Pasteur, the founder of microbiology and immunology.

   Изтриване
  17. Ама чакайте малко не можете да ме изнудвате и да ми поставяте условия, изобщо няма да го отчета. Нагъл съм и съм арогантен но ви пиша съвсем коректно и честно, без да съм ви излъгал за нищо. За Буда може би съм сгрешил(не е сигурно може и да не съм) защото живота и смърта му се оспорват с долу-горе около век което променя нещата. Главно се сещах за Jātakas, който явно също се оспорва кога е писан ( санскрит जातक) кхмерски : ជាតក[cietɑk] ; Lao : ຊາ ດົກ Sadok ; Thai : ชาดก chadok ). Допусках, че може да изберете опция да се измъкнете от неловкото и неудобно положение да отговорите на поставените от мен въпроси на база някакво основание което си харесате. Такаче, не смятам, че като признавам грешката си ще ми отговорите на въпросите. Вие не сте честен човек, видно е, че не отговаряхте на въпросите далеч преди да споменем буда. Иначе знам от дядото на учителя ми по винг чун, че в шаолин са се съхранявали книги писани от съвременници на Гаутама, за съжаление манастира е многократно опожаряван. В афганистан също до преди около век е имало такива книги - но засъжаление талибаните разрушиха не само книгите но дори и скалите. Не е задължително да отричаш бог ако си учен. Аз самия съм атеистичен агностик. Няма лошо да си учен и да допускаш, че може да има бог, но да си учен и да си фанатик непризнаващ възможността да няма бог. Това е лошото. Вижте аз не съм възмутен, че вярвате в бог като несъзнателен създател, като сила, като вселена, природа, това си е ваша работа. Аз съм възмутен, че вярвате в лъжливия изплагиатстван християнски "личен бог". Дадох ви линкове които показват ясно колко брутално е изплагиатстван от Хор, и как през хилядолетията само си е менил имената. Попитах ви и и дали сте видял снимките вие разбирасе не отговорихте.

   “I cannot conceive of a God who rewards and punishes his creatures, or has a will of the kind that we experience in ourselves. Neither can I nor would I want to conceive of an individual that survives his physical death; let feeble souls, from fear or absurd egoism, cherish such thoughts. I am satisfied with the mystery of the eternity of life and with the awareness and a glimpse of the marvelous structure of the existing world, together with the devoted striving to comprehend a portion, be it ever so tiny, of the Reason that manifests itself in nature.” Albert Einstein

   Изтриване
  18. Аха, значи не сте се опитал да излъжете, а само сте се заблудил...трогващо :)

   Намирам за странно да наричате вярващ човек фанатик...само защото не е като Вас. Бъдете си атеист, аз не съм се опитал да ви убеждавам, че трябва да се покръстите, докато Вашете поведение - опититие Ви на всяка цена да отречете Христос, виж това вече граничи с фанатизъм.

   Защо трябва да сте възмутен господине? Аз не съм Ви нарекъл глупав, или пък лош заради това, че не вярвате. Напротив, смятам, че си е Ваше право да не вярвате в Бога.

   Изяснете си понятието вяра...Не може едновременно да си вярващ и съмняващ се. Или си вярващ, или не, това е въпрос на личен избор. Нападките Ви относно моя избор в живота ме убеждават за пореден път, че съм избрал правилната позиция.

   Изтриване
  19. Прочетох с внимание и интерес спора Ви .Личното ми скромно мнение е следното , SPAROTOK е увлекателен , заинтригуващ разказвач с доказателства , вярващ в БОГ - това е прекрасно и ми допада .nicolan4 , е търсещ истината и казващ истината си - и това е прекрасно и ми допада . Споменавате ОШО , ..... просто ГО препрочетете и ще разберете , всичко за всички религии , за БОГ ,за владичеството и властването на едни хора над други , за истината и тн. или това което можете . Нормално е човек първо да лази и чак след време да проходи и тича , нали. Поздравявам Ви и двамата .

   Изтриване
  20. Прекрасно е да научиш поне малко от нашата истинска история , така скривана толкова упорито и дълго.Да си си задавал въпроси без отговор - кой сме , защо сме ходили до Хиндокуш и Имеон , до Индия , до Шумер и тн. и после сме се върнали пак ТУКА ....А , истината се чувства само чрез усета на вярата .Едни прочели тук написаното се радват и гордеят истински .Други пак се радват и гордеят , но се заяждат и нападат , защото ги е страх от лъжа ... Братя , почуствайте прочетеното чрез вярата си и ще повярвате , поне аз така мисля . Има и други ... пишещи , но те просто не са Българи .Например аз много отдавна съм знаел че Акил е тракиец , разбира се чрез усета на вярата си .SPAROTOK , мога ли да те помоля , ако имаш някаква информация за Конника от Мадара да я споделиш .ps(Аз съм този който ти беше писал преди време , че превода на третото ми име на санскрит означава -Душа от Светлината ,може би Ария ....Не е толкова важно разбира се , но само ти споделям )Благодаря ти SPAROTOK до нови срещи и Вярата да бъде с всички НАС .

   Изтриване
  21. Аз лично смятам, че Мадарския Конник е изображение на върховното божество на дедите ни - Тракийския Конник.

   Ето и доводите ми:

   1. Мадара е свещено място за траките, там те са имали много светилища. По този въпрос е писал Баласчев.

   2. Името Мадара е сродно на тракийския топоним Модра, а и двете имена се обясняват с блг. модър-светъл. Мадара означава светло, свещено място.

   3. Иконографията на монумента е безспорно тракийска, същестувват над 2000 подобни изображения.

   4. Стремето не е проблем за това, че паметника е ваян по време на Античността. Стремето е било познато на скитите и на северните траки поне половин хилядолетие преди времето на Аспарух.

   5. Преди време се твърдеше, че траките нямат монументално изкуство, но това не е вярно. Има доста големи статуи на Тракийския конник, а и неотдавна бе намерена масивна каменна лъвска глава принадлежаща на тракийска статуя. За жалост това важно откритие не получи нужното внимание.

   Изтриване
  22. Да не забравяме и Алберт Айнщайн ,както и Стивън Хокинг ,които признават,че без да са религиозни,чисто по емпиричен ,математически начин стигат до заключението ,че Бог съществува.
   Камен.

   Изтриване
  23. Даже и Нилс Бор не отрича съществуването на Бога.

   Изтриване
  24. nikolan4@yahoo.com, в християнската вяра няма нищо лошо! Ако имаше лошо в заповедите и - не убивай, не кради, не лъжи, не прелюбодействай и пр. тази вяра нямаше да просъществува. Нищо, което не е свише не може да устои! Не вини християнската вярата заради делата на последователите и!!! Християнската вяра е чиста и свята, но делата на нейните последователи не винаги са такива! Човек може да се изцапа с кръв, с кал, с грехове, християнството ли е виновно! Християнството е вяра за победители! За хора надмогнали и победили себе си и низките си инстинкти! Ти на това лошо нещо ли му викаш? Християнството учи на благост, себеотрицание, саможертва, смирение, духовно пречистване и несломим дух! Ти на това лошо нещо ли му викаш?
   Хиляди и хиляди са гинали за това християнство! Ако то беше лошо и лъжовно, би ли си рискувал некой живота за него! Хайде бе, да не е ненормален! Хиляди учени, физици, химици, философи вярват в Христа! Нима те са малоумни или невежи? Ние с теб обаче знаем че християнството е заблуда, защото сме по умни от хилядите физици, химици, философи, поети и писатели, по начетени сме от тях, по сме арогантни и по можещи, а те нямайки акъл да осмислят тази велика манипулация и се подават! Или аз и ти сме безсмислени и смешни или тези учени, поети и философи малоумници!
   Ти кво ще кажеш, а?
   С уважение: Владимир

   Изтриване
 15. Здравейте. От известно време живея в Азия и ми се налага към момента да направя малко представяне на България. От многото ровене стигнах и до вашия блог. Всичко написано изглежда много логически свързано, но нима трябва да обясняваме изопачаването на историята ни с "великата конспирация", нима на всички български историци им се плаща от гърците да публикуват лъжи.....?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е залъжително да има тайна организация, която да плаща за налагането на лъжи. Достатъчно е да се създаде една тенденция, доктрина, която да превъзнася един народ и да се концентрира предимно върху негативните сведения за друг народ.

   Елиноцентризма процъфтя през 19 и 20 век, чак в последно време някои учени започнаха да се опитват да разчупят наложените догми. Разбира се ще мине доста време преди това да се получи.

   Изтриване
 16. Благодаря за коментара. Между другото съм напълно съгласна с идеята за възраждането на християнската вяра у българите. Аз не съм вярваща, но съм християнка. Всеки народ, всяка една цивилизация се базира на вяра, обединяваща хората, в нашия случай ни остана само християнството. Предполагам не е нужно да давам примери от световната история на далеч по-ерудирани от мен. Едно е ясно - липсата на вярата води до разпад - разпад на семейните ценности, разпад на личността като цяло, разпад на обществото и от там на държавата, ако я има такава.....Ние май сме свидетели на тези процеси?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никога през историята не е имало държава без религия и семейни ценности. Винаги когато един народ е оставял семейните и духовни ценности е последвала кончина...Примерът с аварите е достатъчно красноречив.

   Не е нужно да ставаме светци и мъченици, не е нужно да сме безгрешни, просто трябва да следваме доброто и почтеното.

   Изтриване
  2. Албания се провъзгласява за първата атеистична република в света по време на ходжата и заявява открити планове за превземането на света с помоща на Китай(имали са някакъв безумен план, все 1, това е факт). Какви са тези пропуски които имате? Сега да видим, ще признаете ли, че грешите, че е имало държава без религия в историята? Семейните ценности са едно, религията е друго, моля не ги смесвайте така некоректно. Швеция е най-атеистичната страна в света, и морала там е на мн високо ниво. Съвременна Япония също! Статистиката показва, че именно най-атеистичните страни са с най-високо развит морал у хората. Няма нужда да си религиозен за да си етичен, дори напротив, у религиозните хора не се наблюдава и грам етичност, а следване и фанатичност. Фанатичната вяра в христоянския бог е презумпция. Ако там бе написано да си колят децата и това щяха да правят, тъжно е.. Ганди не случайно изрича: Аз бих станал християнин, ако християните живееха по християнски! Колко % от християните не са лицемери? 1%? Вярвате в противоречия, библията е толкова зле компилирана. И дори не знаете и в кво вярвате, християните са най-невежите религиозни хора. 0,00001% да са чели библията. Християнството е гнусно..дори да оставим настрана невежеството, жестокостите през вековете, огромните геноциди и тормоз на населението, индулгенцията, самата философия на която учи християнството е двулична и отвратителна. Убиване на животни, дори самите животни пише, че са саздадени само за да ни служат. Егати егоцентризма и егоизма. Но най-гнусното е, че християската философия учи на СТРАХ! Насажда страх.. директно се казва, че трябва да се боиш от бога. Ето заради всичко това е тъй гнусна и мръсна.. Нз дали Епикур е бил трак или грък по произход в десето коляно , но по-добра от неговата философия не е измисляна. Без да гъделичка ЕГО-то и да му обещава милион девици в рая, или да му казва,че света е създаден зада му е в полза(както е в християството), просто реално и точно без заблуди си говори истината.
   http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

   Изтриване
 17. Здравейте, SPAROTOK (абе защо не Спартак или Спаратак, или Аспарток например),
  аз отново съм тук и продължавам с въпросите си защото съм невеж:
  - Защо градовете в България се наричат на пример Търново, София, Пловдив, Кюстендил, Силистра, Тутракан и т.н. а не завършват на ИНТ като цитираните от Вас - Коринт, Закинт, а и на Саминт, Каминт;
  - Кои български градове, села, географски области, местности, махали и паланки завършват на "инт" при положение, че подобно окончание би било нормално според Вас за наши топоними;
  - Как е "езеро" на руски, а на украински, а на молдовски;
  - Англичаните, всъщност са французи, а французитв италианци така ли е;
  - Знаете ли кога се появява етноса населявал древните обиталища на мирмидоните по времето на Малала, а как бихте назовали Вие на мястото на същия сега американците (обитателите на САЩ) може би "като водил своя собствена войска от три хиляди души, наричани тогава апахи, а сега американци";
  - Знаете ли каква е разликата между - Ричард, Райнхард, Рихард, Родриго;
  - Каква е семантиката на личното име Кормисош.
  Олеле ще почина малко и пак ще задавам въпроси, но по други теми.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отговорът е елементарен, но разбира се би бил разбран от образован и непредубеден човек.

   Няма език, който да не се променя, ние сме загубили не само част от речника си, но са изчезнали и определени граматически правила. Наставката енте присъства в старобългарския, тя е форма на тракийската инт. В по-късни времена тя излиза от употреба - нещо, което е напълно в реда на нещата.

   Останалите въпроси са глупави...

   Изтриване
  2. Още едно подобно подмятане и може и да РАЗБЕРЕШ кой съм, не бъди горделив, не смей да наричаш другите необразовани А ИЗВИНЯВАЙ ТИ ДО КОЛКО СИ ОБРАЗОВАН. Нали това което казваш се помъчих да ти обясня но не се възприема - разбери - не си най - великия и никога няма да бъдеш . Пак ти заявявам - заповядай да отговориш на цялата държава на въпросите които ще ти задам ако можеш - отговори, но едва ли ще го направиш. Та Вие не сте сигурен за собствените си си отговори, да не говорим за въпроси поставени от друг.А .........и между друго - няма глупави въпроси - има глупави отговори.
   Поздрави

   Изтриване
  3. За да може някой да дискутира на дадена тема, той трябва да я познава. Това, че всеки език се развива го знаят дори хората със средно образование. За изпадането на граматически особености, а и думи от старобългарския знаят всички образовани хора.

   Фактът, че ти не знаеш това те слага в графата на необразованите. Не аз, а ти самия се сложи на това място.

   Разбира се съществува и друга възможност - понякога силно комплексирани хора задават въпроси, чиито отговори знаят, знаят и това, че събеседникът им също знае :)

   Изтриване
 18. Здравейте,
  отново съм аз, пак въпрос:
  - Знаете ли кой заличава държавното обединение на Фригите.
  тъп въпрос ама забравих да го задам, а не зная отговора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Фригийската държава е унищожена от асирийци и лидийци. Версията, че кимерийците са виновни за края на Фригия не е доказана.

   Прочее, това е един от малкото твои въпроси, които не бяха тъпи ....

   Изтриване
  2. Нихилизма е по-вреден от т-н луди автохтонци---гърците с писменност и повтаряне на лъжи са извели - истината - че всичко е гръцко в Региона

   Изтриване
 19. Само един въпрос за сега - Защо на картата липсва Мала Азия?
  Ваш симпатизант - Севт CXXI.
  Моля, приемете псевдонима не като шега, а като Сериозна шега!
  Причината за избора на този псевдоним е, че аз съм родом от Казанлък. Баща ми също. Също и неговия баща. Също и неговия дядо т.е. моя прадядо. За съжалени знам със съгурност прадедите си само 4 поколения назад. Не знам за българи, които да познават прадедите си повече от десетина поколения назад, както ги знаят някой стари аристократични родове в Европа, да не споменаваме Япония например. Но въпросът е за обективната оценка за произхода на населението в днешната държава с име България. Мисля, че постиженията на генетиката вече започнаха да дават отговор на този въпрос. В близко бъдеще се очакват още по-точни и категорични резултати. Поне за мене картината е следната - към автохтонното населени (да го наречем траки), което е от края на последния ледников период (за нашите земи някъде около 12-14 хил. години назад) с течение на времето са се добавяли гени от близо и далече. А, сетих се - заслужава да се проследи и от кога хората за започнали (придобили способост) да усвояват млякото от животните овце, кози, говеда и др. Нещо бях прочел, че това е започнало в областта на долното течение на река Дунав и то пак преди около 10-на хиляди години. Бъдете здрави и дерзайте.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо Мала Азия трябва да присъства на картата?

   Темата не е за всички тракийски земи, а само за тракийските владения на територията на държавата наречена днес Гърция.
   По този въпрос се знае малко и поради тази причина са засегнати само южните Балкани.

   Поздрави!

   Изтриване
 20. Отговор на въпроса на Спараток кой съвременник на Буда е говорил за него. Аз знам за пратеника на персийския цар в Индия Кир Спитама, който е бил и внук на Зороастър.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпросът бе - Кой съвременник на Буда е писал за него...писал, не говорил защото за говоренето знаем от по-нови писания :)

   Изтриване
 21. Здравейте и от мен-лаик по история.Но българин,обичащ рода си.Интересува ли ви как изглеждат разговорите Ви отстрани?Виждам един господин,който се опитва да повдигне в очите ни имиджа на България и да сподели вижданията си по въпроса.Отговарят му няколко господа,претендиращи че са силни историци,които се опитват да убедят и него и всички нас,че не е прав.Че нито народа ни нито религиозната ни ориентация са правилни.....Когато един човек се гордее със себе си и го споделя по някакъв начин,разбирам защо го прави,просто ми е понятно.Когато обаче някой няма самочувствие,и не позволява на никой да го убеди в обратното,аз такъв човек просто не мога да го разбера.И какво може да спечелиш,оплювайки произхода си?!Научните среди направиха историята възможно най-неточната наука и според мен тя вече се интерпретира на кой както му е удобно.Е-аз се чувствам българин и затова посещавам такива сайтове,защо го правят иначе мислещите за мен си остава въпрос!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте! Най-ценни за историята са лаиците защото те работят със сърце и ум, и не следват утъпкания път. Често общоприетото се оказва една голяма лъжа, ще бъде жалко да я приемаме за истина само защото излиза от устата на някой авторитет.

   Истината трябва да се търси постоянно!

   Изтриване
 22. Според мен каквато и да е историята всичко е много субективно. Ако имаше сега държава Тракия, както има Македония, нямаше да бърборим как цяла Гърция била "българска". По тая логика Турция може да изкара карта как цяла Юго-источна Европа трябжа да е тяхна. Хубаво че знаем историята, но е малко нелепо да изкарваме моментни снимки на границите в Балканския полуостров, защото за 1300 история България не е същестувала като адмистративна територия за период от 700 години. Разбира се ние си защитаваме нашата гледна точка, но за да осмислим правилно какво точно се е случвало е нужно да видим документи от държави които не са били на Балканите и са писали за това време.
  Идеята ми е, че си мислим че Македония е част от България защото е била под наша територия (някога), но под управлението на Александър Велики (за който никой не е споменавал че е българин) е владял територии включващи Индия, Китай, Персия, Близкия изток, Египет, а тогава Българите не са били повече от едно племе като татарите.
  Нека не ставаме като Македонците, които каквото и да видат казват че е македонско.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. 1300 години история ли имаме? Кой стар автор е казал, че България е основана през 681 година? В тази година Римската Империя е заставена да плаща данък на българите, но това не е началото на българската държавност.

   Колкото до субективното разглеждане на историята имате право. Съществуват староирландски извори, според които по времето на цар Кир в Ирландия е дошъл народ болги. На този народ се приписва създаването на закони и изгонването на измамата, т.е. болгите са имали опит в изграждането на държави още през 6 век преди Христа. За тези болги се казва, че идват от Тракия...но нашите учени даже не споменават този извор...

   Изтриване
 23. БЪДЕТЕ БЪЛГАРИ ПО ПРИЗВАНИЕ
  Българин не се раждаш! Българин ставаш! Българите не лъжат, не завиждат, не лицемерничат, не мразят другите. Българин означава осъзнат, светъл и духовно буден човек. Мнозина се наричат българи, но не са такива. Те са самодоволни хорица, които живеят само в материалния свят, за тях съществуването е издигнато в култ. Те живеят, за да задоволят своето его, интересува ги единствено храната, властта, славата, нагонът, парите. За тях най-важното нещо е оцеляването, а когато не са застрашени, те отчаяно се забавляват, опитвайки да забравят страха, самотата и слабостта си. Да си Българин е призвание до което всеки човек трябва да стигнеДумата Българин означава Божи хора , Благи хора. Всеки човек в света може да стане Българин, стига да го поиска. Иманата на днешните Държави България и Израел не са само имена на държави и нации. Израел са всички хора по земята днес .Това са хората които са Извън Рая, Из Рая, Израел, Българин е човек стъпил на последното стъпало в еволюцията чрез прераждания и инкарнация, преди да достигне до състоянието Рай. А Рай не е някъква митична земя, Рай е състояние на Духа. мисията на всеки човек е в един човешки живот от Израил да стане Българин. Просто Вярвайте, че Красива и Вълшебна приказка започна за България и Човечеството, още не го знаят хората и не разбират какво се случва , но всичко с времето си.http://acapt.blogspot.com/2012/02/blog-post_07.html

  ОтговорИзтриване
 24. БЪДЕТЕ БЪЛГАРИ ПО ПРИЗВАНИЕ
  Българин не се раждаш! Българин ставаш! Българите не лъжат, не завиждат, не лицемерничат, не мразят другите. Българин означава осъзнат, светъл и духовно буден човек. Мнозина се наричат българи, но не са такива. Те са самодоволни хорица, които живеят само в материалния свят, за тях съществуването е издигнато в култ. Те живеят, за да задоволят своето его, интересува ги единствено храната, властта, славата, нагонът, парите. За тях най-важното нещо е оцеляването, а когато не са застрашени, те отчаяно се забавляват, опитвайки да забравят страха, самотата и слабостта си. Да си Българин е призвание до което всеки човек трябва да стигнеДумата Българин означава Божи хора , Благи хора. Всеки човек в света може да стане Българин, стига да го поиска. Иманата на днешните Държави България и Израел не са само имена на държави и нации. Израел са всички хора по земята днес .Това са хората които са Извън Рая, Из Рая, Израел, Българин е човек стъпил на последното стъпало в еволюцията чрез прераждания и инкарнация, преди да достигне до състоянието Рай. А Рай не е някъква митична земя, Рай е състояние на Духа. мисията на всеки човек е в един човешки живот от Израил да стане Българин. Просто Вярвайте, че Красива и Вълшебна приказка започна за България и Човечеството, още не го знаят хората и не разбират какво се случва , но всичко с времето си.http://acapt.blogspot.com/2012/02/blog-post_07.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Eто с това съм съгласен - Българите не лъжат, не завиждат, не лицемерничат, не мразят другите. Българин означава осъзнат, светъл и духовно буден човек. Мнозина се наричат българи, но не са такива. Те са самодоволни хорица, които живеят само в материалния свят, за тях съществуването е издигнато в култ.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. абсолютно вярно !!

   Изтриване
  3. "ИЗРАИЛ И БЪЛГАРИН"-кига от Уч-теля Петър Дънов БЪЛГАРИН Е,КОЙТО ВЛИЗА В БОГА,А УЗРАИЛ Е,КОЙТО ИЗЛИЗА ОТ БОГА."БЪЛГАРИТЕ ГОЛЯМО БЪДЕЩЕ ГИ ОЧАКВА"

   Изтриване
 25. Ето какво казва древногръцкият географ Страбон, живял на границата между старата и новата ера, за своята родина Елада:
  "Хекатей Милетски казва, че Пелопонес преди елините е бил населен от варвари. Но може да се каже, че в древни времена цяла Елада е била поселище на варвари, ако човек разсъди от самите традиции: Пелопс довел хора от Фригия в Пелопонес, който получил името си от него; а Данай от Египет; а дриопите, кауконите, пеласгите, лелегите и други такива народи разделили помежду си частите, които са вътре в провлака – както и външните части, защото Атика някога се е владеела от траките, които дошли с Евмолп, Давлида във Фокида от Терей, Кадмея от финикийците, които дошли с Кадъм, а самата Беотия от еоните, темиките и хиантите. (Според Пиндар, някога беотийското племе се е наричало „сюес”). Варварският произход на някои проличава от имената им – Кекропс, Кодрос, Аикъл, Котос, Дрюмас и Кринакос. И дори до ден днешен траките, илирите и епиротите живеят по фланговете на елините, въпреки че това преди е било повече в сила, отколкото днес; всъщност повечето от страната, която днес е неоспоримо Елада, се владее от варварите – Македония и някои части от Тесалия от траките, а частите на Акарнания и Етолия от теспротите, касопеите, амфилохите, молосите и атаманите – епирски племена"

  ОтговорИзтриване
 26. отново древногръцкият географ Страбон:
  "Синтите, тракийско племе, обитават остров Лемнос; и поради това Омир ги нарича синтии, когато казва: „спасен от мъжете синтийски”
  "Тракийският остров според Географа се наричал Самос заради височината му; защото „самой” според него означава „височини”… А от Мюкале се заселил на острова, който бил изоставен заради недостига на зърно и така бил наречен Самос… И Географът също така съобщава, че в стари времена Самотраки се наричал Мелите, както и че бил богат; защото киликийските пирати, казва той, тайно проникнали в храма на Самотраки, ограбили го и отнесли над хиляда таланта"

  ОтговорИзтриване
 27. Страбон, "География" (за днешното Българско Черноморие на границата на старата и началото на новата ера):
  "Ето защо, ако човек започне при Свещеното устие на Истър и продължи покрай брега отдясно, стига, на разстояние от петстотин стадия, до малко градче, Истрия, основано от милетците; след това, на разстояние от двеста и петдесет стадия, до второ малко градче, Томи; после, на двеста и осемдесет стадия, до град Калатис, колония на хераклеотите; след това, на хиляда и триста стадия до Аполония, колония на милетците. По-голямата част от Аполония е била основана на един остров, където има храм на Аполон, от който Марк Лукул отнесъл колосалната статуя на Аполон, творба на Каламид, и я поставил в Капитолия. В участъка между Калатис и Аполония се намират също така Бизоне, от която значителна част е била унищожена от земетресение, Круни, Одесос, колония на милетците и Навлох, малко градче на месемврийците. След това идва планината Хемус, която тук стига до морето; после е Месемврия, колония на мегарците, наричана първоначално Менебрия, сиреч „града на Менас”, защото основателят й бил Менас, докато „брия” е думата за „град” на тракийски език. По същия начин градът на Селюс се нарича Селюбрия, а Енос се е наричал някога Полтюмбрия. След това идва Анхиале, малко градче на аполониатите и самата Аполония. На тази крайбрежна линия се намира нос Тиризис, укрепление, което някога Лизимах използвал за хазна. Отново, разстоянието от Аполония до Кианеите е около хиляди и петстотин стадия; а между тях са Тиния, територия на аполониатите, (Анхиале, която също е на аполониатите) , както и Финополис и Андриака, която граничи със Салмюдесос. Салмюдесос е пустинен и каменист бряг, непригоден за пристан и широко открит за северните ветрове, а на дължина достига чак до Кианеите, разстояние от около седемстотин стадия; и всички, които бъдат изхвърлени на този бряг ги ограбват астите, тракийско племе, разположено над него. Кианеите са две островчета близо до устието на Понта, едното близо до Европа, а другото – до Азия; разделя ги проток от около двадесет стадия и са на дванадест стадия разстояние от храма на византиите и от храма на халкедонците. И това е най-тясната част от устието на Евксин, защото като се продължи още на десет стадия, стига се до суша, която прави провлака широк едва пет стадия, а след това той се разширява повече и започва да оформя Пропонтида."

  ОтговорИзтриване
 28. За почнах с интерес да чета тази статия до момента в който не стигнах до ''нашите деди, траките''. Повече няма да прочета нищо ваше не за друго, а защото човек, който твърди, че траките са ни някакви деди, явно си няма грам понятие от история. Продължавайте да драскате и предайте много поздрави на нашите деди в древен Египет и Месопотамия.

  ОтговорИзтриване
 29. Глупаво е да търсим корените си в Египет и Месопотамия. Също толкова глупаво е да ги търсим и в Азия. Логично е да ги търсим там където живеем.

  ОтговорИзтриване
 30. EEE, доста време тук е тихо като в зимна гора.
  до всички писали коментари:
  Нечия академична длъжност ли потулихте,
  или народа български потурчихте?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За платформа като Блогър коментарите не са никак малко. Излизат нови теми, интересът на читателите преминава към тях.

   Изтриване
 31. Ще си ги върнем!

  ОтговорИзтриване
 32. Непримир:

  В статията е казано: "Европа ни дължи много и ние трябва да си го поискаме." Да, така е! Европа ни дължи много, но да си поискаме онова, което ни е ограбено, е точно токова безпредметно, колкото да настояваме пред гърци, сърби, румънци или турци, че обширни наши земи се намират в техни територии (а пък македонците да се опитаме да вразумим, че не са нещо друго, а са именно българи). Е, няма да се получи нищо! Който е стиснал със зъби кокъла - не го пуска. Единственият начин да постигнем справедливост, е ДА СИ ВЗЕМЕМ НАСИЛА това, което ни принадлежи. "На сила" обаче, значи, да разполагаме СИЛАТА, която е потребна и да умеем да я упражняваме.

  Следва, че трябва отначало да се постараем да понасъберем сили. Това естествено няма да стане като чакаме безволево силите да ни дойдат отнейде - отвън. Никой няма да се загрижи какво е това, което ние считаме, че е наше право. Никой няма ДА НИ СУБСИДИРА, за каквото вечно си мечтаем. Ако ни субсидира някой, то ще е за нещо друго, а съвсем не за осъществяване на НАШАТА ЦЯЛОСТ. На онези, които биха ни сторили "благороден жест", ще им е нужна нашата разпокъсаност и слабост, а не нашата цялост и силата, породена от нашето обединение. Трябва, значи, преди всичко да се научим да не си пилеем мощта по най-глупавия начин, опитвайки се да се харесаме на една или друга външна сила.

  Мобилиизирани чрез собственото си единство, следващата ни стъпка трябва да бъде: да повишим собствения си морален потенциал - сиреч, всичко онова, което би карало наблюдаващите ни отстрани, да изпитат уважение към нас. А и ние самите да се опитаме да превъзмогнем натрупалия се през вековете нихилизъм в нашите гени и сами да започнем да уважаваме себе си. Трудно е, да! Но всички ние много добре знаем какво трябва да правим, за да извоюваме уважението и самоуважението си, сано дето не го правим. И не защото сме толкова безнадеждно обречени, а защото ни липсва воля.

  ОтговорИзтриване
 33. Много злоба прочетох в коментарите и се отвратих. Но нищо, и това ни е в кръвта. Опитват се да променят съвременната история, че е нямало османско робство, а присъствие, че клането в Батак е мит, а ние очакваме да излезе истината, от толкова далечни времена. И продължавайте да се чудите, защо историята се преиначава...О, и към г-н Атеиста, яростта е лош съветник.

  ОтговорИзтриване
 34. Благодаря за хубавата статия!

  ОтговорИзтриване
 35. Павле, здравей ! Искам да изкажа благодарности за великолепната карта, създадена от Ян Бест и С. фон Реден, както и за твоят блестящ анализ към нея, подкрепен с много силни аргументи от Джон Чадук, В. Георгиев, Йоан Малала ( древни хидроними и топонимии ), старите български имена от 14 в. пр. Хр. и др. За мен най - удивителни се оказват тракийските = българските поселения на юг от Халкидика, Епир и Тесалия. Естествено е да се приеме, че тези общности не са в състояние да изчезнат напълно след идването на данайците от Северна Африка - те оставят своя генетичен код така, както и своите културни влияния. Днес е необходимо Европа да признае тези факти. Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, казано е - няма нищо ново под слънцето. Преди няколко хилядолетия нашественици от Азия са изтласкали изконното население на Пеласгия...която днес познаваме като Гърция. Днес идват нови нашественици, дано да имаме сила да им устоим!

   Изтриване
 36. В българската история никъде не пише, че ние сме воювали или сме имали обща граница с гърците! Въпросните гърци къде са били преди падането на България под турско робство? На юг от България е била т.нар. Византия. Къде са били гърците, които са създали древната култура на Балканите. Защо нищо не пише за тях в нашата история. Те съществували по времето на Омир, после изчезват за десетки векове и чак след освобождението ни от турско робство се появава държавата Гърция. Преди това няма никаква такава държава на Балканския полуостров. Атина и другите градове са били градове-Държави, т.е. градски общества, но какъв народ ги е населявал - не се знае или поне аз не съм виждала такъв достоверен исторически източник. И изведнъж, цялата култура на Балканите се оказва гръцка, въпреки че те до преди 120 години никога не са имали държава тук!


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип за гърците са употребявани различни имена - данайци, елини, ромеи, християни. Гърция така и не стига до обединение, враждата между Атина и Спарта е твърде голяма, а после Рим смазва и двата града.

   Римската Империя позната като Византия не може да се счита за гръцка държава понеже гръцкия става официален език.

   Изтриване
 37. ирена янчева20 януари 2016 г., 0:35 ч.

  Павле. благодаря за отговора. Искрено се надявам да съумеем да устоим на новите нашественици и предизвикателства, които реалността ни поднася като сурово изпитание. До скоро !

  ОтговорИзтриване
 38. Ти си истински ТРАК! Баща ми обичаше историята и четеше всякакви източници. Преди повече от 30 години казваше: "Аз съм Трак!" ... Благодаря за хубавата статия!
  Преди сто години са се подигравали и оплювали др.Ганчо Ценов за неговите твърдения... и "войната му" със златарски! Е идва и видев ден,сега има нови технологии, ДНК, трудно е някой да прави внушения и подправяне на факти.Лошо е че с вековете са натрупани много гръцки лъжи и световните демагози ще е трудно да се преобърнат и обявят на света ,че са учили подправена история. Дерзай! Чета те редовно и стила и морала ти ми допадат :)

  ОтговорИзтриване
 39. Ти си истински ТРАК! Баща ми обичаше историята и четеше всякакви източници. Преди повече от 30 години казваше: "Аз съм Трак!" ... Благодаря за хубавата статия!
  Преди сто години са се подигравали и оплювали др.Ганчо Ценов за неговите твърдения... и "войната му" със златарски! Е идва и видев ден,сега има нови технологии, ДНК, трудно е някой да прави внушения и подправяне на факти.Лошо е че с вековете са натрупани много гръцки лъжи и световните демагози ще е трудно да се преобърнат и обявят на света ,че са учили подправена история. Дерзай! Чета те редовно и стила и морала ти ми допадат :)

  ОтговорИзтриване
 40. Здравейте,

  искам да внеса едно пояснение надявам се без да се задълбочава грешния коловоз за спора за вяра, Господ и религия., Става въпрос за нещо, което с догадки остава на заден план в дискусията тук, обаче се ползват цитати за аргументи. По отношение на изцяло научните доводите на физиката, често свеждани до доказване на Бог, самите физици често заключават за изключително интелигентно, не доразбран за нас, съществуващ механизъм със закони за проявление на материята и енергията и взаимстванията им с основните сили. Просто казано - конкретно от една страна става въпрос за функцията на вълната на елементарните частици, която ако колабира частиците имат материален характер и особености, ако не се държат като енергия /или вълна/. Колабиране на вълната има когато има наблюдател /тоест жив всеки субект, който носи душа/ или ако в бъдеще ще има такъв/за сведение експеримента със засилването на електрон през процеп/! По този повод се заключава, че има субект, който всичко наблюдава, защото материалния свят не спира да съществува. Така възниква и прословутия проблем с живата и едновременно мъртва котка на Шрьодингер. Не става въпрос за никаква РЕЛИГИЯ или жертвопринушения, подчинения, почит към Бога или какво ли не, което наблюдаващия хоби четец веднага бърза да заключава според собствените си възприятия. Уверявам всички съблогъри, че когато учените споменават думата Бог става най-често за съвсем различна концепция /както е при всеки човек, но тук е тенденциозно различна/ от тази придобила смисъл на употребата тук във форума например. Уверявам всички, че когато двете школи да кажем начело с Айнщайн и Хокинс спорят дали Господ хвърля зарове /дали има абсолютна случайност/ не става въпрос за Господ въобще. Вярно е, че голямо множество от учените са вярващи, но нека останем с едно малко предубеждение или резервираност, че по някакъв техен си начин обобщават тази концепция /най малкото поради допускането им, че коренно могат да грешат, което дава тласък на разсъждението и не е вяра а съмнение/. За разбиращите как се решава система от уравнения в която може да се сведе до извеждането на параметър, който впоследствие просто се съкращава и допринася за възможността от решение на уравнението - е те този параметър е най-често популистичното "Бог" на научните конференции. Никой не се интересува реално от характера на този параметър, защото каквито и промени да търпи се съкращава от двете страни на уравнението, докато при индивида е съвсем различно значението, дали вярва или не в Бог, както и отношението му към смъртта, защото това определя още на момента поведението му. Изключително подкрепям блога Ви, браво и само напред!

  ОтговорИзтриване
 41. Сигурен съм в тези факти. Вече е доказано, че гърците са пришълци на Балканите. В една статия ти беше обърнал внимание, че на древни гръцки, а и други рисунки, древните гърци са изобразени като по-мургави от траките и често с къдрава коса, а траките са представени като по-светли, и твърденията, че са пристигнали от Северна Африка или Близкия Изток, което навежда на мисълта, логично, че са близки с древните египтяни, може би, също и араби и бербери. Сред тези хора и в миналото, и днес са разпространени гореописаните, характерни за древните гърци расови белези. Дали в езиците на древните гърци и народите, които може да са им близки, има някакви прилики? Предполагам, че си разучавал древногръцки и древноегипетски, но разучавал ли си арабски и берберски? Възможно е да изскочат известни прилики. С присъединяването към римската империя, гръцкия бил ли е повлиян от латинския? Чувал съм, че между древногръцки и латински има прилики. Възможно ли е древните гърци и италийските племена, дали началото на римската империя и латински език да имат общ произход? Древногръцкия, доколкото знам има малко прилики с днешния гръцки. Това дали се дължи на развитието на езика или е имало сериозни други влияния(тракийски, латински, илирски, например веверицъ означава катерица на албански, новогръцки и румънски, вероятно от илирските и дакийско-тракийските езици)? А и действително има хиляди доказателства, че днешните гърци имат малко или никакви прилики с древните гърци. Мисля си, че е възможно миграцията на древните гърци да не се е осъществила от териториите на днешна Гърция към Мала Азия, ами обратно? Впрочем, имаше една статия, в която се твърдеше, че с размяната на населението между Османската Империя и Гърция е възможно там да са прехвърлени и българскоговорящи, гърцизирани хора, които успяват да контактуват на един език със местното население на Западна Тракия и Егейска Македония, ето , статията, може да откриеш в нея и друга ценна информация: http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot%20drugi%20avtori/Rumen%20Ivanov%20-%20Varna/B7lgarite%20izv7n%20B7lgariya.htm
  Статията е дългичка, но дава информация за други групи в Европа и Азия, които може да са от български произход, препоръчвам да я изчетеш внимателно цялата, това за гърците е от средата надолу, приблизително. Има доста ценна и рядка информация, плод на внимателни проучвания. Има безброй доказателства, че гърците са откраднали доста неща от история до фолклор до кухня от други народи. Ето малко информация по въпроса: http://kostadin.eu/2017/02/25/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1/
  И в нея има ценна информация. Какво е станало с древните гърци? Изчезнали ли са или са били генетично претопени от многобройни заселници от север? Вярно, те и днес са леко мургавки, но нямат много общо със древните, както доказват генетични изследвания и прочит на историята. Всичко около и северно от Солун е било населено компактно с българи. По-на юг и на запад са били албанците. Имало е и многобройни влашки анклави из северна и централна гърция(тези власи потомци на римляни ли са били, или на романизирано местно население, или всичките са били куцовласи, т.е. от български произход?) Когато Гърция е била освободена, Атина е било албанско село с около 2000 жители. И до днес има много православни албанци, които са в процес на асимилация, в Пелопонес, мисля че, докарани като войници преди векове от византийските императори, + голяма имигрантска албанска общност.

  ОтговорИзтриване
 42. С размяната на населението с Турция, в Гърция са докарани и 300000 караманлий, православни оригинални турци, а не езиково турцизирани гърци, за което има и доказателства, мисля. Те, както и другите турци първоначално били докарани в района от византийците за наемници, но тези приели праволсавието, преди исляма да се разпространи сред тях, и живеели в един етнически остров във централния Анадол. Хитрите гърци ги пръснали по малко навсякъде из страната, за да предотвратят образуването на тяхно малцинство. С годините те се омешали с малкото гърци и многото албанци, българи, власи, напълно са претопени, единственото наследство, което са оставили е, че днес много гърца са с фамилни имена от рода на "Караманлидис" и завършващи на -оглу. Това навежда на мисълта, че сред гърците, вече има и централноазиатски гени, иронично, значително повече отколкото нас, "азиатските нашественици" се опитват да ни изкарат. Гледах една карта на разпространението на динаридния подрасов тип на бялата раса, в егейска македония, та чак до Пелопонес е разпространен сред около 30-40% от населението, предполагаемо, значително из цяла Гърция. В самата Албания е разпространен сред 40-60% от населението и, приблизително до Ятовата граница в България, с честота около 20%. Предполагам е бил разпространен сред Илирите, населяващи района на Динарските планини, албанците са техни директни наследници, нали? Сред древните египтяни и други близкоизточни популации(с изключение на днешна Турция, където са асимилирани огромен брой бошнаци, албанци, българи и други динариди), както и сред древните гърци, динаридния тип е непредставен сред тях. Единственото, което 1:1 са наследили от древните елини е това че са изключително мазни, лъжливи и хитри. И днес средностатистическия западноевропеец, а и хора от други части на света, си мисли, че древните гърци са изобретили, едва ли не всичко, култура, цивилизяция, политически доктрини. Затова и през вековете се опитват да фалшифицират историята на народите, от които са я откраднали, както и присвоявайки си я и раздувайки я. Затова славянско-тюрко-алтайските измишльотини добре пасват и техните тези, че ние сме нашественици на тяхна земя, и те са най-древния народ на света, явно и иранската теория обслужва добре техните фалшификации и измеслици. Добра статия!

  ОтговорИзтриване