17.09.2016 г.

ЗАБЛУДА ИЛИ ОРГАНИЗИРАНА ИЗМАМА Е ОФИЦИАЛНАТА ТЕОРИЯ ЗА ПРОИЗХОДА НА НАРОДА НИ?


Да се греши е човешко, в дълбока древност старите римляни са го осъзнали и един мъдър човек е казал: “Errare humanum est”. Не е по силите на никого да провери обстойно абсолютно всичко, няма как да се пресее цялата използвана информация. При условие, че не противоречат на здравия разум, доста неща се приемат с надеждата, че професионалистът, който ги представя, си е свършил работата добре. Непроверените данни се ползват, твърдения биват цитирани многократно и стават основа за определени теории. 

Как обаче стои въпроса с теорията за тюрския произход на старите българи? В интерес на истината, неин създател не е Васил Златарски, той само я популяризира и спомага за налагането й у нас. Още през XVIII век, малко след като Отец Паисий написва своята история и показва, че българите са били велик народ, редица чужди учени се втурват да съчиняват работи, в които като наша прародина са посочени земи далеч от Балканите. Август Шльоцер, Йохан Тунман, Йохан Енгел,  и др. техни съмишленици ни обявяват за ту за угро-фини, ту за татари, тюрки.

По-късно щафетата е поета от Вилхелм Томашек и Константин Иречек. Те са поддръжници на виждането, че старите българи са тюрки. Увличайки се, Иречек дори отваря дума за чалми при дедите ни. Вярването, че дедите ни идват от Сибир се затвърди също и благодарение на трудовете на Армин Вамбери и др.

Реално обаче няма нито един стар автор, който да е определил Аспарух, Тервел, или хората, които те предвождат като тюрки. Няма дори и бегло загатване за някакво родство с тюрките в летописите на Лъв Дякон, Йоан Малала, Йоан Цеца, Михаил Гавала, Никита Хониат, Йоан Зонара, Михаил Аталиат, Димитри Хоматиан, монахът Фулко, Лаоник Халкондил и тн.

Тези хроникьори отъждествяват старите българи с древните балкански народи. Дедите ни биват наричани траки, мирмидони (участници в Троянската Война), пеони, а и мизи. Последните са най-големия и най-разпространен тракийски народ, който е обитавал територии в Мала Азия, земите на север и юг от Дунава, а и други места.

Възможно е както Шльоцер, така също Томашек и Иречек да са познавали тези сведения  добре, но поради това, че данните противоречат на теориите им, то въпросните автори да се решили да пренебрегнат неудобните исторически извори. Работилите по-късно учени също са осъзнавали, че в никой стар летопис българите не са наричани тюрки и са потърсили начин да спасят теорията си.

Поради това, че Теофан Изповедник, Патриарх Никифор и др. отъждествяват дедите ни с хуните, то редица изследователи решават, че след като българите са наречени хуни, то те трябва да са и тюрки. Хубаво, но старите автори даващи най-подробните сведения за хуните на Атила изобщо не определят тези хора като тюрки, а по-скоро за древни жители на Източна Европа.

Най-компетентният по въпроса c хуните е Приск Панийски. Той прекарва известно време в двора на Атила и се запознава с езика, обичаите, жилищата и разбира се външния вид на хуните. Приск не обелва и дума за някакви хора със странна външност, той дори не е състояние да отличи един грък, който е избрал да живее сред хуните от останалите поданици на Атила.

Старият летописец разказва, че хуните живеят в къщи направени от дървени трупи и украсени майсторски с дърворезба. Благодарение на Приск научаваме и за две хунски глоси, това са медос-медовина и камос-комина. Както отбеляза проф. Ганчо Цетов, тези глоси  със сигурност не са тюрски. Не са тюрски и хунските думи предадени от Йордан, касае се за страва-страва, стръв, угощение и Уар/Вар-хунското име за Днепър. Трябва да се отбележи, че около eдно хилядолетие преди Йордан Херодот съобщава за течаща на север от Черно море скитска река наречена Оар -Her.IV.123.

Тук вече става интересно защото очевидецът Приск нарича хуните на Атила с името скити. Роденият в Паниум летописец използва изрази като скитски ботуши, скитски песни, скитски обичаи, скитски начин на живот, скитски благородници, царски скити.

Това разбира се не е случайност защото наистина хората на Атила са потомци на скитите населявали земите на Добруджа и други региони още преди възникването на град Рим. Хунските върхове на стрели, копия, ножове, а и особените им свещени котли се срещат в Източна Европа още през Желязната епоха, но този неудобен факт просто бива игнориран.


Скитска материална култура

Хунски свещени котли
http://www.f.waseda.jp/yukis/sougen/sougen13.mei.fig2.jpg
http://www.f.waseda.jp/yukis/sougen/sougen13.mei.html

Премълчава се и свидетелството на Стефан Византийски по отношение на това, че скитите са тракийски народ, т.е. скити и траки са хора от един произход, но обитават различни земи. Преди Стефан Византийски, един друг автор – Дион Касий споделя, че северните траки-даките са клон на скитите. Страбон определя племето саки като източни скити, а доста по-рано в работи на сънародници на Страбон намираме израза – саките са траки.

Агатий Миринейски, а и Прокопий Цезарийски разказват, че в по-стари времена хуните са били известни под името масагети. За масагетите пък Йордан твърди, че са клон на гетите – най-храбрия тракийски народ според Херодот. След войната с персийския владетел Кир, те се заселват в земите на Малка Скития – Добруджа където царицата им Томира основава град Томи.

Виждаме, че в продължение на около 1000 години не само имаме отъждествяване на скитите познати и като хуни с траките, но и скитската материална култура е като тази на хуните и присъства в Изочна Европа хилядолетие преди времето на Атила. Тези данни обаче остават за дълго време непознати на широката публика.

Осъзнавайки, че отъждествяването на хуни и българи не е достатъчно, за да могат хората на Аспарух да бъдат определени като тюрки, някои изследователи решават да заложат на “доказателствата” на езика. Било е повече от ясно, че в българската реч би трябвало да има остатъци от старотюрски елементи. Започва се усилено търсене на тюркски думи като в началото числото достига няколко десетки.

После става ясно, че много от набедените за тюркски думи изобщо не са такива. Още през 20-те години на ХХ век, Стефан Младенов свежда възможно тюркските елементи до един твърде ограничен брой: белег, белчуг, бисер, бъбрек, пашеног, тояга, чипаг, капише, кумир, сан и чертог. Като остатъци от прабългарския, Младенов добавя също болярин и сарактон.

След време, за кумир се появи виждането, че е от семитски, или фински произход, бъбрек пък се обяснява с митанската дума бабру-кафяв, тояга е сродна на ирландската туаг-оръжие, брадва. За бисер се твърдеше, че е от арабски произход и така е попаднала при тюрките, но арабското влияние над тюрките започва след прословутата 681 година, т.е. няма как арабска дума да е присъствала в речника на предците ни преди те да прогонят римляните от Тракия.

Реално остават по-малко от десет възможно тюрски думи в  българския език. Знаейки добре, че това количество е нищожно, определени учени решават да определят старобългарските титли като тюрски, но дори и в този случай се появават сериозни проблеми. Веселин Бешевлиев изрази менние, че титлите багаин, жупан и тикин са ирански. Други учени пък обявиха, че изконно тюрски титли са само eltäbär, erkin, tarqan, tegin, ögäдокато qaγan/xaγan, baγatur/baxadur, tudun и др. са от неясен произход.

Излиза че като българо-тюрски успоредици могат да бъдат приети само таркан и текин. Дори да добавим десетината възможно тюрски думи в езика ни, а и езкотичните термини от Именника – шегор, дилом, тутом, верени, алем, сомор, дилом, дохс и др. отново броят е нищожен.

Нека разгледаме нещата по-подробно. Ако следваме методиката на специалистите и ползваме старобългарските военните и административни титли, за да установим каква е етническата принадлежност на дедите ни, то въз основа на фактите,  трябва да дефинираме своите предци като римляни говорещи латински език.

В речта на дедите ни срещаме типичните за Римската Империя титли и административни термини: доуксъ, дроунгаръ, дроунга, кенътоурионъ, кесаръ, магистрианъ, капикларий, коментарисии, комисъ, комитъ, коустодiа, ноунции, палатии, папежъ, патрикии, принкиψъ, спатаръ, спекоулаторъ.

Касае се за осемнадесет титли, т.е. доста повече от възможните тюрски титли. Странно как това не е направило впечатление на учените заели се с изследване на нашето минало? Трудно ми е да приема, че хората изследвали старобългарския търсейки тюрски елементи, не за забелязали значителния брой на латински думи.

Разбира се, фактът, че в речта на дедите ни има толкова много титли от времето на Римската Империя, не ни дава право да обявим старите българи за хора, чиято прародина е Апенинския полуостров. Големият брой римски титли е само индикация за това, че дедите ни са били народ, който е претърпял римско влияние и е взел участие в римската армия и администрация.

През III-VI век най-способните императори и военоначалници на Рим са от тракийски произход. Става дума за Максимин Тракиец, Галерий, Максимин Дакиец, Констанций Хлор, Константин I, Константин II, Констанций II, Констанс, Лициний, Юлиан, Йовиан, Маркиан, Лъв Бесът, Лъв II, Юстин I, Юстиниан I,  Юстин II, Тиберий II. Трябва да добавим генералите Аеций, Велизарий, Сита, Петър, Имерий, а също така и властвалия в началото на VII век император Фока, който преди да седне на трона е бил командващ на тракийската армия.

Не само титлите, но дори и собените календарни термини шегор, дилом, тутом, алтем, верени и т.н. не е редно да се ползват като белег за определяне на етническата принадлежност на дедите ни. Нека не забравяме, че имената на месеците от януари до декември са латински и присъстват в старобългарския речник. Това също не ни прави потоми на говорещи латински език хора.

Броят на латинските заемки в старобългарския е далеч по-голям от броя на всички възможно тюрски думи в речника ни. За да не съм голословен, ето списък с латинските думи в старобългарския език, те са над седемдесет.

АПРИЛЪ-април
АСАРИИ-вид монета
АУГУСТЪ-август
БАНΙА-баня
ГРЬКЪ-грък
ГРЬЧЬСКЪ-гръцки
ГРЬЧЬСКЫ-по-гръцки
ДЕKѦБРЪ-декември
ДИНАРЪ-вид монета
ДОУКСЪ-управител, предводител
ИЮЛЪ-юли
ИЮНИИ - юни
КАПОУСТА-зеле
КАНЪДИЛО-кандило
КАНЪДИЛЪНЪ-който се отнася до кандило 
КАПИКЛАРИИ-тъмничар
КЕНЪТОУРИОНЪ-центурион
КЕСАРЪ-цезар, император, владетел
КЕСАРОВЪ-принадлежащ на римския император
КИВОРИИ-ковчег, кивот ciborium
КИНЪСЪ-налог
КИНЪКЪНЪ-данъчен, свързан с данъци, налози
КОМЕНТАРИСИИ-надзирател
КОМИСЪ-управител
КОМИТЪ-висш сановник
КОМЪКАТИ-причестявам се
КОМЪКАНИЕ-причестяване
КОНДРАНТЪ-вид монета
КОТЕЛЪ-котел, съд
КОТЫГА-долна дреха
КРЪСТЪ-кръст
КРЪСТИЛО-кръщаване
КРЪСТИТИ- кръщавам
КРЪСТΙАНИНЪ-християнин
КОУКОУЛЪ- черна гугла, качулка, която се носи от монах с висок чин 
КОУСТОДИΙА-стража
КЪМОТРЪ-кум
КЪМОТРА-кума
КѪПЕТРА-етърва
ЛѪЩА-копие
МАГИСТРИΙАНЪ-държавен чиновник
МАИ-май
МАРЪТЪ-март
МИСА-блюдо, съд
МЪСТЪ-шира
МѦТА-мента
НОѨБРЪ-ноември
НОУМЫ-нумизма
НОУНЦИИ-пратеник
ОЛЪТАРЪ-олтар
ОЦЕТЪ-оцет
ОЦЬТЬНЪ-оцетен
ПАЛАТИИ-дворянин
ПАТРИКИИ-патриций, благородник
ПОГАНИИ-невеж, езичник
ПОГАНИК-езичкник
ПОГАНЪ-езичник
ПОГАНЬСКЪ-езически
ПОГАНЬСТВО-езичесво
ПОГАНЫИИ-езически
ПАПЕЖЪ-папа
ПОЛАТА-палат
ПОПОВЬСТВО-попство
ПѢНѦЅЬ-монета, пари   
РОУМСКЪ-римски
РОУМСКЫ-по римски
СЕПТѦБРЪ-септември
СПАТАРЪ-мечоносец
СПЕКОУЛАТОРЪ-палач
СТАТИРЪ-вид монета
ФЕВРАРЪ-февруари
ЦѦТА-монета, паричка
ЦѦТАВЪ-направен от жълтици


Сега възниква въпроса – Ако латинските заемки в старобългарския език са в пъти повече от възможно тюрските, защо изобщо на тюрските думи се гледа като на доказателство за тюрския език на старите българи

Защо е пренебрегната пълната липса на свидетелства на ранносредновековни автори за тюрския произход на дедите ни? Защо са пренебрегнати свидетелствата, че хуните са скити, а самите скити са същия произход като траките? Защо е пренебрегнат факта, че хунската материална култура е скитска по характер и присъства на Балканите от най-дълбока древност? Защо е пренебрегнато мащабното антропологично изследване на д-р Методи Попов, който доказва, че ние нямаме нищо общо с народите на Азия? Каква наука е това?

Държа да отбележа, че нямам нищо против старите тюрки. Те са били силни, волеви и изключително смели хора. Притежавали са чувства за чест и справедливост, оставили са доста забележителни паметници в Средна Азия. Работата е там, че те не са наши предци и всеки опит да бъдат изкарани такива е ощетяване на истината.

Старите тюрки са били в контакт с определени групи от дедите ни и то не кои да е, а масагетите познати и като хуни. Те са били северни съседи на персите, които днес познаваме като иранци, а роднините им саките са граничели с индийците. Траките сарапари пък са обитавали земи край Бактрия. Благодарение на контакта на старите балканци с тюрките, последните приемат в езика си думи като ата-баща, кара-черен, кория-гора и т.н.Изображение на воин от саките, или масагетите


Избражение на трако-троянец

Разбира се тези факти са пренебрегнати от хората създали остарялата, неиздържана, но и официална теория за произхода на старите българи. Какви са мотивите на изследователите  работили по утвърждаването на тази теория не зная. Поведението на чуждите учени е разбираемо, но това на нашите изследователи е странно.

Толкова наивни ли са били, та не са видели абсурдите? Толкова наплашени ли са били от някого, та не са посмели да възразят? Не са ли знаели, че историята не е просто сбор от документирани събития, но и средство за възпитание на младото поколение

Не са ли осъзнавали, че шизофреничната официална теория за произхода на народа ни ще донесе объркване, че се подтиска родолюбието по този начин?

Липсата на нациална гордост е нещо, което е много по-лошо от чумата. Страшната болест покосява мнозина, но оставя живи хора след себе си. От друга страна, нихилизмът, отвръщането от родното, чуждопоклоничеството – ето това може да заличи един народ напълно и то доста бързо.


Подобно нещо не бива да се допуска, не бива да се допуска и разединяването на народа ни. Деленето на православни и мюсюлмани, на вярващи и атеисти, на леви и на десни е пагубно за всички. На първо място е родството, общите корени. Hека не позволяваме на чужденци да използват нашата вяра, или политически убеждения, във вреда на тези, с които делим едни и същи предци.  

109 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
 2. За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  Нека уважаваме писмеността си!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ти какво бе, да не би да изкараш каган тракийска дума, или пък жупан е тракийска титла, някъде документирана, записана на камък сигурно, аха :)

   Изтриване
  2. Кага е регистрирана тракийска дума, както и Кагайон, Когайон. Ако не се лъжа Сорин Олтеану даде значение свещен.

   Според Сорин Палига смята, че жупан е тракийска дума, той сравнява с документираното име Диупан. Напълно съм съгласен с Палига, аз съм стигнал до същото заключение.

   Изтриване
  3. Ето линк към работата на Палига https://www.scribd.com/document/25311795/Dacian-Thracian-Sacred-Names

   За Олтеану в момента не мога да намеря нищо.

   Изтриване
  4. За ЖУПАН не мога да твърдя със сигурност, но доскоро в източните Родопи, в район пълен с тракийски могили и светилища, се употребяваше думата ЖОПАН. Означава бут/бутче....особено пилешко.

   Изтриване
 3. Добра тема си отворил Павле!
  -За мен "котьлъ" не е от латински произход, а е от същия произход с "котьць" (котец, клетка, кочина), с значение на затворено място.
  -Доколкото знам, има мнение че думата "баня" е изконнославянска, а не латинска заемка.
  -Думата "палат" вероятно също не е латинска. Първичното значение може да е шатра, палатка, а по-късно вече думата да е придобила значение на чертог, дворец... Думата е сходна с "плета", и "плат"... Възможно е и "палат" да има общо по-скоро с плът, пълен...
  -За "пеняз" има различни мнения, но със сигурност не идва от латинското "pensio", защото думата е с типична славянска наставка "-ендзь" (както кънендзь, витендзь, кладендзь)получена от по старо "-енг" (което се вижда в формата "къненгын'и), не смея да правя сравнения с други думи, но най вероятно се касае за собствена дума, или за дума образувана от чужд корен със славянска наставка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За наставката в пенендзъ си прав, но дори и чуждица може да получи българска наставка. За котел, а и палат аз също смятам, че може да са презаети, все пак точно населението в Лациум е близко сродно до българското. В случая това е без значение, важни са паралелиите, те са свидетелството за дълготраен контакт.

   Изтриване
 4. À бе на тебе кой ти даде право да клеветиш българските учени и да им създаваш лошо име, Путин ли ти плаща с газорубли, или го правиш безплатно? Няма да ми пуснеш коментара , но да знаеш , че си наблюдаван и то отблизо?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз му дадох право, ясно ли ти е?

   Изтриване
  2. В какво по-точно се изразява моето клеветене? Клевета е оправяне на невярно твърдение, но такова не мисля, че съм изпратил. Колкото до рублите, с такава валута не ми е плащано никога, а що се касае до наблюдението - ако ме наблюдавате отблизо, значи знаете с какви хора общувам и, че не е разумно да се нарушава закона...

   Изтриване
  3. И все по-наблюдаван и четен става и ще става, само поради една причина - просто казва истината !

   Изтриване
  4. Аз също съм му дал право да изобличава псевдо учените-лъжци.. Кирчо, и ти си наблюдаван....веднага падат няколко кратуни...

   Изтриване
  5. А бе анонимен, намерих ти IP адреса. Усещаш ли колко съм близо?

   Изтриване
  6. Това с IP е голям смях!Ако сложа флашка всеки път изписва различно IP!Ако ползвам WIFI също е повеждащо.От един рутер може да черпят и- нет няколко различни компютъра.Как ще разбереш кой е?
   Заплахите са малоумие,което също може да бъде проследено от когото трябва.Аз пък може да поствам мнение на приятел,който ме е помолил да го направя.Е И?Спаро,много идиоти са те налазили.

   Изтриване
  7. Koi si ti be kaput nablydava6t

   Изтриване
  8. Хей, шамандурник, ако си толкова смел, защо си Анонимен. Престани да заплашваш човека, защото ще те намеря! Ако имаш някакви доводи поведи културен спор и не бъди педал!

   Изтриване
  9. Приятелю, аз този вече съм го намерил. Той явно е един от хорицата имали неблагоразумието да разбият вратата на работилницата ми и да ми вземат част от архива. Само където не са помислили, че някои хора имат по няколко камери, някои от които са добре скрити :) Всеки си плаща за дяволиите...

   Изтриване
  10. Господа, нека не позволяваме на един все още неосъзнат човек да внася дисхармония в умовете ни.
   Нека му пожелаем, ако изкарва пари от това, поне да стимулира с тях българската икономика :).
   Ако е заблуден, може да се образова или да си остане такъв - негова воля.

   "Кучетата си лаят, кервани си върви".

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
 5. „Не са ли знаели, че историята не е просто сбор от документирани събития, но и средство за възпитание на младото поколение?“
  А обезбългаряването на децата ни продължава с пълна сила и в наши дни! Вследствие на новата учебна програма хиляди българчета ще бъдат лишени от изучаване на средновековната ни история! Случайно ли се налага това?! На въпроса можем да си отговорим като видим кой седи на министерското кресло. Нищо чудно нейна роднина скоро да ръководи Обединените нации, а за да не се разваля идилията, ние пък ще си изберем за президент неин братовчед!
  Честито!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо трябва да разчитаме на системата да образова и възпитава децата ни? Знаем, че чужденци диктуват учебниците, знаем, че образованието е опорочено. Не е ли по-добре сами да научим децата си на Родолюбие?

   Изтриване
  2. Аз сам уча дъщеря си на историята ни, разбира се въвеждайки в нея любопитни подробности за да и държа вниманието! Преди 3 години при първия ми урок цялата работа завърши с крах! Беше учила за Крали Марко и ме попита дали е легенда или реален образ! Отворих и нета и казах да чете! Тя чете и се същиса! Разисквахме надълго и на широко! Доста неща и разказах! На другия ден се прибра унила и ми каза че са и лепнали двойка щото разказала че крал Марко не е това, което е, а е турски васал, загинал в бой срещу християнските сили!Малиии! Малиййййййй! Фекалийте ми кипнаха направо! Палнах и право в училището при директорката! Тая ферментирала мумия - учителка, на въпроса ми дали знае за васалството на Марко, отговори с - да, но видите ли, аз не съм разбирал че това го нямало в учебника! Ба маму, усетих че се задушавам от мъка и тъпотия и някаква злоба пролази нв мене! Директорката усети че може да стане нещо лошо и закроти работата. Поуспокоих се и си възвърнах дарсловото си, правейки дъртия птеродактил на 5 стотинки! На довода ми, защо щом като знае че щерката казва истината, вместо да поущри това че чете и странична литература по материала, тя и пише двойка, нищо не каза! Та от тогава дъщеря ми винаги чете странични мнения и статии, декларира ги като знания и си получава съответстващата оценка, а колчем се видим с дъртия птеродактил, толкова пъти тази достолепна госпожа сменя цвета си в доста широк спектър от бледо жълто през мораво, та до цвят бордо!
   Обаче другите деца...???? Тя е решила че пътя към сърцата на учениците е да разисква по някой път с тях турски сериали!!!! Наляга ме мъка и ми се реве!
   Владимир!

   Изтриване
  3. Прав си Владо! И аз се просълзих като четох коментара ти. Но колко са такива героични личности като тебе?! А останалите родители, които нямат нито възможност, нито желание да играят ролята на домашни учители? Не птеродактила в класната стая, а птеродактила на министерското кресло трябва да катурнем, както стана с предишния! Защото в духа на заглавието на статията можем да се запитаме:
   СЛУЧАЙНО ИЛИ ОРГАНИЗИРАНО Е УНИЩОЖАВАНО БЪЛГАРСКОТО САМОСЪЗНАНИЕ У НАШИТЕ ДЕЦА ???

   Изтриване
  4. Като се смачка съзнанието на децата, после лесно ще ги направят и еничари...

   Изтриване
  5. До Анонимен19 септември 2016 г., 16:54>. Хахах, леко съм минал покрай героичната личност! Не мога да съдя за другите родители! Всеки си знае дереджето а и времената са трудни и се борим за оцеляване! Аз обръщам внимание на детето си защото то е моята инвестиция във времето! Искам да учи и научава нещата такива, каквито са и да се гордее с произхода си а не да се срамува от него. На дядо курника има повече история от някой нации и народи, та те може и да имат основание за срам, не и ние и моята дъщеря трябва да знае това! С даскалицата просто бех подпалил и не ми дремеше от нищо в този момент! Не мисля че тя споделяйки с учениците впечатления от турски сериали умишлено прокарва вредни влияния, но да, като цяло според мен нашето образование унищожава българското самосъзнание! То бие по най милото ни - децата и затова в горния си пост писах че ми се реве и ме наляга мъка и безисходна ярост ли, гняв ли, незнам, но определено съм бесен, сам съм, оплел съм се като пиле в калчища и не виждам изход. Единственото, което усещам е че сме държава на издихания и по инерция, кораб без весла и платна, който се люшка насам натам от всяка вълничка и духне ли по силен вятър ще потъне! Да не дава Господ! За жалост не виждам и квалитетен корамчия Демокрацията може и да е била приложима някога в градове държави като Атина, но в този и вид и сега е дума, изпразнена от съдържание, знаме за заблуда на мен, теб, Колю, Петко и Иван! В частност аз ще се боря поне детето ми да знае истината за нашата история и да не е част от това изгубено поколение! Не виждам надежда а ми трябва само искрица! Поне една искрица от шибаната надежда за да букна! Квот е писано на глава, на камък няма да иде!
   Владимир

   Изтриване
 6. Г-н анонимен от 17 септември 2016 г., 21:34 изглежда, че пишете платени коментари под доста публикации в интернет и нямате време да ги четете! Надявам се, че поне си харчите парите предимно в България. Може и мен да започнете да наблюдавате, така само ще ме поласкаете със своето "специално" внимание.

  Ако т.нар. "български" учени си вършеха съвестно своята работа, нямаше дори и да знаем кой е Павел Серафимов, д-р Ганчо Ценов, проф. Асен Чилингиров и т.н.!

  Поздрави и най-добри пожелания,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
 7. Харесва ми начинът по който сте развили темата! По моето скромно мнение, проблемът относно нашия произход опира и до разбиранете на траките за държавата. Както е известно, тракийските племена се ръководят от цар, който съчетава и функцията на върховен жрец. Цярят е главата, а тялото е народа, племето, т.е. докъдето се простира племето до там е и държавата. - това е схващането на траките за държавата. В света се е наложила друга концепция - държавата има определени граници, така както е възприето за т.нар. древна Елада през късното средновековие от водещи университети във Великобритания, Франция и пр. Споменатите две концепции за държава са една от причините за грешното представяне от учените на тракийските държави и техните наследници. Тук само ще отбележа, че траките много добре са знаели кои са държавите на тракийските народи, племена, а и много по-късно, например във второто българско царство нашите царе са знаели кой кое! Калоян е знаел кой е Ахил, за него той е българин.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Калоян със сигурност е знаел важни неща за нашето минало. Той говори за книгите на своите предци, жалко е само, че никоя от тези книги не е оцеляла до днес.

   Изтриване
 8. Излязла е нова книга на проф. Чилингиров:

  Българската църква II - http://www.otizvora.com/2016/09/8259

  Изглежда, че освен историята ни е фалшифицирано и истинското християнството!

  Истината е като шило в торба, не може дълго време да стои скрита!

  Поздрави на всички,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каквото и да се прочете от проф. Чилингиров, си заслужава.

   Изтриване
  2. Към Станимир

   Не бих казал, че византийската и католическата църкви са фалшифицирали основни постулати в християнството. За жалост обаче и те са си въвели догми и практики, които явно противоречат на Евангелието. Предсказаното отстъпление от правата вяра още повече утежнява ситуацията.

   Изтриване
  3. По данни на проф. Чилингиров по нашите земи за унищожени 600 раннохристиянски църкви от индивиди, които са се определяли като "православни", изглежда са убити и доста различно мислещи хора. Лично аз приемам неговото мнение, а именно че "православното" християнство е една политическа доктрина създадена да обслужва интересите на малък кръг от хора преди около 1600 години.

   Според мен в т.нар. "православна" форма е отпаднала идеята за прераждането и е въведен т.нар. "страшен" съд - това едва ли е случайно! Предполагам сами може да се досетите защо това се е случило!

   Поздрави и най-добри пожелания,
   Станимир.

   Изтриване
  4. Страхът е бил чужд на ранното християнство, но ако народа не познава страха, то как ще търпи тирани?

   Изтриване
  5. Христос е дошъл на земята с Благата Вест, тоест да поучава хората! Поучавал е хората как да бъдат победители! Християнството е прошка и вяра за победители, хора надмогнали себе си и своите страсти, вяра не от страх а в любовта! В този ред на мисли едва ли думи като "страшен съд" биха звучали достовернов устата Христови! И аз мисля че са згодна заемка от друга религия! Може и да греша, разбира се! Християнството е "тънка" тема
   Владимир

   Изтриване
 9. "..Дедите ни биват наричани траки, мирмидони (участници в Троянската Война), пеони,А И МИЗИ."
  Правя паралел:В някои учебници за българските деца, се сочи,че тези земи, т.е днешна България е била населявана от евреи,цигани,гърци,турци,"И БЪЛГАРИ"! В материала-"А И МИЗИ"!
  сТИГА С ТАЗИ НЕСИГУРНОСТ!тА МИЗИТЕ,са основен участник в създаването на Дунавска България! Как така,"а и мизи?" Самият Симеон-цар е посочен от "бизанте.йците,като "Оня мизиец!" Мисля,че трябва повече размисъл при употребата на понятията и много повече смелост,при насаждането им,а благодарността на народа и Историята идва по-късно! Да се знае!

  ОтговорИзтриване
 10. Във връзка с християнството ми хрумна да ви споделя за един може би все още екзотичен исторически извор, който се е появил преди 50-60 години - това е т.нар хипнотична регресия, която е едно от приложенията на хипнозата ( https://bg.wikipedia.org/wiki/Хипноза ). Пионери в тази област са хипнотерапевтите Долорес Кенън, д-р Браян Уейс, д-р Майкъл Нютон (някои от книгите им ги има безплатно в spiralata.net).

  В какво се състои метода: След въвеждане в дълбока хипноза, хора възстановяват спомени от минали животи на земята, някои от тях травмиращи и така са излекувани от разл. фобии и др. психични проблеми.

  Интересни са спомените на хора, които са живяли по времето на Христос и лично са го познавали. На такъв човек попада Долорес Кенън и описва тези сеанси в своите книги: "Исус и есеите" и "Те вървяха с Исус". Според мен учението, което описват нейните клиенти е близко до това на богомилите и първите християни по нашите земи.

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип богомилството е християнството на старите балканци, точно за това е толкова фанатично преследвано.

   Изтриване
  2. Павка, казвам ти „много културно“, че тука грешиш. Богомилството е едно фалшифицирано християнство, примесено с примитивен комунизъм.

   Изтриване
  3. Станимире, в християнското Евангелие е казано, че човек веднъж се ражда и веднъж умира, а след това – съд. Поради това тази опитност, за която говориш, не е християнска.

   Изтриване
  4. Опитността си е опитност, без значение от наложените догми. Особено след като тя помога на хората да решат своите психически проблеми.

   Ако личния ми опит противоречи на догмата, аз лично избирам него и коригирам за себе си догмата.

   Между другото може да се окаже, че тази опитност е била част от автентичното християнство преди неговото изопачаване и систематично унищожаване на 600 раннохристиянски църкви по нашите земи (може да погледнете трудовете на проф. Чилингиров)!

   Все пак свободната воля е дадена на всички, така всеки може да преценява за себе си!

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
 11. Прочетено,харесано , защото е документално подплатено ..... а тези ,който знае по вече нека пише ,не да се заяждат .....много грозно! Успех Павел ,в същият дух напред ....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! Аз се радвам на културните опоненти, но такива се срещат рядко. Ако някой осъзнава, че не може да спечели с аргументи даден спор, е по-добре да не го започва...но какво да се прави, свят голям-хора всякакви.

   Изтриване
 12. Тюркската теория за произхода на древните българи не издържа проверката на времето,това е теория която трябва да битува само в историографията.Не че за етногенеза на балканските българи не са допринесли и тюркски племена ,но влиянието което те са оказали на материалната и духовна култура на българите,е нищожно,реципрочно на етническото такова.Българите и древните и днешните ,са неразривно свързани с индоевропейския свят,и с неговото развитие.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма съмнение, че дедите ни са били в контакт с тюрки, все пак имали сме тюрски съюзници. Въпросът е - защо е трябвало да се преиначават нещата и да се изкривява картината на реалността?

   Изтриване
  2. Вероятно е трябволо да се докаже че сме дшли от голямата съвтска страна за да е по лесно да ни направят 13 република

   Изтриване
 13. Здравей, Павел ! Създал си отново блестяща статия - безспорно вярна и много добре защитена теза, благодаря за приложената база данни - положил си сериозен труд ! Споделям напълно, че българите = траки са " Древни жители на Източна Европа " и ние сме древен местен балкански народ. Намирам, че фалшификациите в българската история след 18 век и до днес - " спасяването на теориите " е късно и то поръчково явление, извършено от продажни и поръчкови учени. Но цялата тази зловредна тенденция съдържа дълбоко в себе си една значителна и видима празнота, която с нищо не може да бъде запълнена - тя се нарича Календарно - обредна система. Ето това е един от ключовите моменти - Българската Календарно - обредна система и свързаното с нея изкуство няма нищо общо с народите от Централна Азия ( тюрки и т. н. )- тя онаследява местната балканска традиция - живота и вярванията на нашите предци далеч назад във времето преди Христа. Основните характеристики на обреда изискват той да се извършва ежегодно или циклично в един непроменен вид, т. е. днес, посредством тези повторения с векове, ние можем да разберем какво точно е било в зората на нашата цивилизация и да разшифроваме истинския произход на нашата общност. Твърде показателен е факта, че няма налице никакви следи от почитания на бог Тангра например. Но ние имаме продължение на Дионисиевите чествания и до ден днешен - маркер за българската идентичност. В синхрон с Библейската максима, по делата ще разпознаем нашите предци, по действията ще разгадаем истинския произход на българите, успоредно с безценните Антични хроники ! Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И на мен ми е трудно да повярвам, че се касае за поредица от грешки, най-вече като имаме предвид и работите на проф. Ценов, Ц.Гинчев и др. Дори от любопитство да бяха проверили, казионните учени щяха да видят истината, но нещо ги е възпряло.

   Изтриване
 14. Атанас Лазаров18 септември 2016 г., 2:58 ч.

  Вероятно,Измамите в историята ни,са стартирали като заблуди,на определени,безотговорни автори!!!Доколкото аз знам,пръв се дъни по въпроса,иначе българолюбиво настроения Павел Шафарик,след него К.Иречек,който е в невъзможност да противоречи на по-възрастния си и уважаван роднина,повтаря и доразвива грешките му!!!Следват и още няколко чуждестранни "капацитети"по българска история и заблудите се увеличават и задълбочават!!!Когато на сцената се появяват българските професионални историци,нещата вземат определено ПРЕСТЪПЕН ХАРАКТЕР!!Иречек и Шафарик са чужденци,все пак,но за Златарски и компания,подобни оправдания няма!!!Още повече,че срещу налаганите Неистини,протестират именити български историци,като Цани Гинчев,Г.Ценов,Н.Владикин и редица други!!!Това вече си е организирана престъпна Измама!!!Четящите блога,могат да прочетат,как се прави това към днешна дата,нагло,отвратително и тъпанарски!!!В самата статия на Българска история се анализира оловния печат на Тервел и се цитира буквално надписа върху печата"Богородице,помагай на КЕСАРЯ ТЕРВЕЛ",като в същото време статията през цялото време нарича кесаря Тервел "ХАН"!!!!

  https://bghistory.wordpress.com/2007/07/22/%D0%A5%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това с хановете май няма да спре скоро, то няма и как, кой ще признае, че съзнателно заблуждава...

   Изтриване
 15. Въртим - сучем и пак до геополитика допираме.
  Иречек, откъде идва?
  От Австро-Унгария!
  И на Австро - Унгария и на Русия не им трябва древен народ с държавно устройство много преди тяхното.
  Ясно поради какви причини.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, така е, но е хубаво да се разбере и, че както Русия, така и Австро-Унгария са управлявани от едни и същи хора, принедлежащи към елита и на останалите части на Европа...още от XVIII век.

   Изтриване
  2. ... и че техните наследници и днес са в управлението на всички нови глобални структури на съвременния свят !

   Изтриване
 16. Споделям, но е редно да се отчита, че тюркската общност от 24 рода/племена е създадена/организирана от представител на български род с родов знак IYI, виж: 3.5.3.Турция - http://www.za-balgarite.com/3.5.3.Turkey.html и По следите на знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската
  държавност, София: Зимек-99, 2005

  ОтговорИзтриване
 17. Павел, предполагам че истинските заемки, които цитираш са взети от старобългарски текстове. Такива текстове за съжаление има малко. В разговорния български език със сигурност латински заемки има много повече. И не говоря за съвременни чуждици,а за думи в българския език от Възраждането. Например поп, манджа, порта.. Сигурно са стотици. Защо още никой не е изследвал латинския езиков пласт в нашия език, не ми е известно.
  Поздрави, Митко Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако се изследва латинския суперстрат, ще стане ясно, че ние имаме повече заемки от други хора, а това няма как да се обясни освен с това, че дълго време сме били под римска власт :)

   Изтриване
  2. Латинските думи не са десетки и стотици, а ХИЛЯДИ. Латинският пласт в езика ни е веднага след "слвянския". Повече от руски, турски, френски и английски взети заедно.
   Привет
   Бриг.

   Изтриване
 18. Павка,имам чувството,че вече съм коментирал,но не го намерих.Няма лошо,често бъркам. Но въпросът ми за сега е само един.
  Как може една най-стара цивилизация,като българската,да прави заемки от държавни образувания,създадени от нея! Цитирам Рим и Ирландия,от които сочиш,че имаме заемки.Витае ми се из главата още един важен въпрос и си мисля, че вече съм го задал,просто не си спомням къде? но все повече оставам с впечатление,от свои лични наблюдения,повърхностни и не особено сериозни,че западните езици са пълни с българизми! Невероятно,но са страшно много! Все пак те не са съществували,когато България е била Империя! Страшно ли е да се каже? Ами истината за египетските гърци? Че,кое е тяхно? Или ги споменаваме,за да не ни упрекнат? "Гръцка" цивилизация! Звучи,като цитанска и е по-вярво! Извинявай,ако съм те скандализирал. Ник.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди време генеткът Анатоли Клюсов направи изказване, че индоевропейските езици са разпространени от носителите на арийския вариант на хаплогрупата R1a1. Нашият вариант на R1a1 е на 13 500 години, т.е. най-стария в Европа. Поне за мен нещата са ясни.

   Изтриване
 19. Уважаеми господин Серафимов, завършвате статията си с думи, които са вероятностни и пожелателни. Много малко са хората, които милеят за българското, а и всекидневно ни залива мърсотията от чужди средства за осведомяване, наричани у нас "национални"???!!! Сигурно и Вие чувствате липсата на български дух, а и народността вече изчезва. Една част замина в чужбина и няма да се върне повече в България. Наследниците им няма да се наричат българи, а ще са граждани на света! Другите, в по-напреднала възраст си отиват вследствие естествените биологични процеси. Ето, че и Вие, имайки богата ерудиция и знания, не успявате да дадете точен отговор на въпроса, кой и защо изопачава българската история и кой и защо се намесва така грубо в държавността ни, а ние дори не знаем кой е. Мисля, че това става и с другите славянски държави. Примерно една Румъния, сега говореща лингва-романика, до края на 19 век е пишела на кирилица. У нас, в началото на "прехода в небитието" се намериха "българи" които искаха да се замени кирилицата с "прогресивната" латиница. Но, не Ви ли звучат познато думи, като прогресивни, общочовешки и много други, които се използваха от партийната пропаганда преди 1989 година? Има ли действително конспирация и тя само към българите ли се отнася. Много може да се говори по въпроса, само ще Ви попитам, знаете ли произхода, народността на споменатите в началото на статията Ви личности, даващи данни, не отговарящи на хроникьорите от древността? Позволявам си да ги изброя отново: Август Шльоцер, Йохан Тунман, Йохан Енгел, Вилхелм Томашек, Йосиф Иречек, Армин Вамбери Петер Будберг. Моето мнение е, че нито един от тях не е нито германец нито чех. Колкото Йохан Волфган Гьоте е германец, толкова и тези същества са германци и чехи. Мисля, че те имат народността на Гьоте. Още нещо, Турция, наследницата на Османската империя трябва да има население с повече монголоидни черти, каквито са тюркските народи? Но видимо, населението на Турция, състоящо се от 22 народности има повече семитски черти, но тюркски липсват. Същото важи и за Финландия и Унгария, и фините и угрите са с тюркско потекло! Значи, нещата не са от вчера, т.е. от 18 век, а много преди това. Някой се стреми, да наложи свой ред, свое властване над народите по света или да ги превърне в обща маса, граждани на света. През вековете не е успял, но се усеща, че е започнала финалната битка. Българите няма да участват в нея, нямат сили и дух за това. Но отново взимаме, както през вековете грешната страна което в случая вече е без значение. България я няма вече. Колкото и да не ни се иска, това са фактите. Всичко друго са спомени, древни, по-млади, а в последно време нищо. И отново подчертавам, това не важи само за България, а за всички славянски страни. Защото това е основният враг на "нищото което унищожава". Мога да го нарека в прав текст, но това може да доведе до психически разстройства у някои "граждани на света" прочели статията в блога Ви. Това изобщо не ме касае, там някакъв примитив видимо принадлежащ към "гражданите на света" по-горе търсеше IP адресите на пишещите в този блог. Дали ще получи някакви неприятни усещания си е за негова сметка. Мисля, че интелигентните хора вече разбраха, за кого пиша.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За много неща имате право, но нека да кажа и аз нещо. Дивата омраза към нас, сатанинското подтискане на народа ни и фанатичните опити да неговото обезличаване не са случайно нещо, такива неща се предприемат само срещу хора с огромен потенциал, а ние сме точно такива.

   Аз изобщо не чувствам липсата на българския дух. Не съм се затворил в малка стаичка, не се ограничавам в едно населено място, имам възможност да обикалям из България, а и по света и мога да Ви уверя, че Българщината е жива!

   Изтриване
  2. Господин Анонимен от 18.09 23:43

   Уповавайки на духа на Г-н Серафимов и други българи като него, не мога да Ви отдам право за пораженческите настроения, които ни споделяте. Конспирацията, за която споменавате не е от днес или вчера. Тя е в действие вероятно много преди историческите личности Сара или Лазар Коен. Доказателство за нея са изказванията на създателя на „научния“ комунизъм, че „тяхната революция няма да успее, докато едно цвете на балканите не бъде стъпкано“ и на неговия съратник, който дава писмен израз на омразата си „към южните славяни“, които пречели(?) на тяхното дело. Към тези „южни славяни“ биха могли да се причислят и българите, които са участвали в създаването на унгарската държава, предвождани от Арпад.
   Защо се е зародила тази конспирация, поради ревност вследствие разпространение на християнството ли, съперничество за по-древен народ ли или по-висша интелигентност – това е въпрос на бъдещо уточняване. Но ежедневните проявления на нейните манипулации достатъчно ясно говорят за нейното съществуване.

   Изтриване
  3. Уважаеми господине, не споделям "пораженчески настроения", а излагам факти. Демографски срив. Биологичният броен фактор водещ до невъзможност за възпроизводство в нужната степен и народността загива. Дегенерация. Огромна маса от цигани и наричащи себе си турци, чиято популация непрекъснато нараства. Не стига това, но и маса африканци , араби, белуджи и киргизи, които заливат страната. Ако визирате Мордехай Леви, като създател на "научният" комунизъм, не съм запознат с такива негови публикации, но зная, че "обнародва" правилото от Кабалата-Единство и борба на противоположностите. Вие, признавате за конспирация, но не се насочвате в правилната посока, според мен. Християнство, древност, интелигентност не са никакви причини. Самите те са пускани като димна завеса от конспираторите. Не зная в древността, кои са били управляващите конспирацията, но в днешни дни това е клана Ротшилд и неговата роля в изграждането на Новия световен ред. В течение на няколкодесетки години Майер Амшел Байер, приел по-късно името Ротшилд е превърнал своето дребно-буржоазно еврейско семейство във финансов картел с голямо участие в световното богатство и влияние върху световната политика. Като поставим в списъка и още няколко известни еврейски семейства, като Рокфелер, Морган, Дюпон, Вартбург, получаваме клуба Билденберг и....масонерията. И тук стигаме до конспирацията, пълно затъмнение.

   Изтриване
  4. Уважаеми господине,
   За всичко съм съгласен с Вас освен с виждането Ви за християнството, което е намразено и преследвано от конспирацията още в неговия зародиш. Не зная дали „българската народност ще загине“, но този свят – със сигурност и времето за това не е далече!

   Изтриване
 20. Привет, Павеле, твоята статия ме провокира да направя поне три коментара по три от темите, които засягаш.
  Първо поздравление за списъка с латински думи в старобългарския, които даваш! И аз, като Княз Войвода, мисля че някой от тях не са латински, а собствено славянски, но както и да е. Сега, много важно е да се отбележи следното. Този списък щеше да е десеторно по голям, ако старобългарската литература отразяваше изцяло езикът на населението живяло на юг от Дунав. Това балканско население за 6 века латинско присъствие е приело десетки и стотици латински думи в езика си. Само че старобългарския език отразява езикът на населението живяло на север от Дунав, което по слабо е било засегнато от римската култура. Тези българи, които идват в основната си маса тук през 7 век, а два века по късно започват да създават литература на собствения си език, говорят на език който е по слабо повлиян от латинския, отколкото езикът на местното население. Това е едното, което исках да отбележа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тук съм напълно съгласен с теб. Книжовният старобългарски език е де факто езика на предците ни обитаващи земи на север от Дунава. Това обяснява и наличието на падежи, според Кирил Влахов, тракийския език, или по-точно - езика на населението на юг от Дунава е започнал да губи падежите си. Населението на север от Дунава е консервирало своята реч. Цани Гинчев има прекрасно обяснение за това явление.

   Изтриване
  2. Павка, в духа на изложеното от теб мнение бих задал два въпроса:
   1. Случаен ли е фактът, че римляните предприемат преселения на народности със съмнителен характер тъкмо в „земите на север от Дунава“, където се е говорил „книжовният старобългарски език“?
   2. Как бихме могли да категоризираме съвременния хърватски език, който използва падежи и е запазил в употреба стари български думи, вече излезли от употреба в днешния български език?

   Изтриване
  3. При заселване на определени територии с чужденци за случайност и дума не може да става. Като се смесят те с коренното население, те го отслабват.

   Хърватския е сроден на българския защото хърватите са потомци на илирите, а пък илирите са роднини на траките.

   Изтриване
  4. Да допълня и още нещо. Линията, която ти изброяваш Енгел-Тунман-Иречек-Златарски отразява австро-унгарската научна школа. По същото време се ражда и реакцията на предположението, че бъларите са татари или фини. Юрий Венелин в началото на 19 век доказва че т.нар прабългари са славяни. Това прави и Дмитрий Иловайски и Александъл Чертков и много други. Това са все представители на руската школа. За съжаление по късно Русия променя отношението си и също приеме тезата че прабългарите са татари, тюрки, фини и т.н. Така днес звучи абсурдно като доказваме, че прабългарите всъщност са славяни (трако-славяни), а това е точно така...

   Изтриване
  5. Уважаеми Г–н Серафимов,

   Без да искате, Вие потвърдихте една голяма истина, в която не съм се съмнявал и която звучи така:
   ПРИ ПРИНУДИТЕЛНОТО ЗАСЕЛВАНЕ НА ЕВРОПА С МЮСЮЛМАНИ ЗА СЛУЧАЙНОСТ И ДУМА НЕ МОЖЕ ДА СТАВА!
   ЦЕЛТА СЪЩО МИ БЕШЕ ЯСНА!

   Изтриване
  6. Това, което е добре организирано и струва много пари, просто няма как да е случайно.

   Изтриване
  7. Кажете на кой от изброените народи е било добре да признае че има по древен народ от него : гърци, австроунгарци, руснаци и всички други европийски народи за турците да не говорим

   Изтриване
  8. Истината отърва само на нас българите, това е голям проблем, но разбира се не е непреодолим защото българите винаги са съумявали да потърсят своето...иначе отдавна да са ни заличили от лицето на земята. Днес може да са ни накацали разни паразити, може да се отровили съзнанието ни и дс всички сили да се опитват да ни набутат в ямата, но те просто не познават Българина - дори и погребан, той възкръсва и тежко му на гробокопача!

   Изтриване
 21. Второто е за календарните понятия от Именника. Преди две години написах няколко статии и постинги по въпросът. Намерих, че известите календарни понятия от именникът или поне половината от тях отразяват всъщност месеците от древномакедонския календар, разпространен в цяла Мала Азия, Египет, Сирия и Северното Черноморие след времето на Александър Македонски. Така например "шегор" вероятно е месец горпиеос, от македонския календар, т.е. месец август. Дилом е месец диос, октомври по съвремения календар. Верени е месец хиперверетеос или веретеос, т.е. месец септември и т.н. С две думи и тези календарни понятия от Именника най-вероятно отпадат като "тюркски" такива... :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наскоро си намерих Корпуса с Боспорски Надписи и там действително се употребяват старомакедонските имена на месеци...доста се зачудих.

   Аз лично съм готов да свържа шегор с трак. Загрей, гал.saсro лат.sacrum - свещен, силен.

   Изтриване
  2. Шегор означава по скоро горещ, както и самото древномакедонско название горпиеос... Месец август.

   Изтриване
  3. Дано след време да попаднем на повече стари писмени паметници, за да можем да правим по-сигурни предположения!

   Изтриване
 22. Третата ми забележка е една критика, която съм изразявал и друг път. Аз лично все пак смятам, че собствено т.нар. хуни са раннотюркски племена, както и това че те не са били особено многобройни. Основната маса от т.нар хуни обаче действително е била славянска (скитска) и германска. Но както отбеляза по този повод Александър Мошев, който разсъждава в твоята посока, не може всички да сме на едно мнение... :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мислещи и интелигентни хора няма как да са на едно мнение по всеки въпрос, иначе ще прилича на наговорено положение. Благодарение на различията, ние задълбочаваме проучванията си и така достигаме до детайли, които иначе нямаше да намерим.

   Изтриване
  2. Въпреки това голямото ми желание е нашите различни мнения да се слеят при намирането на абсолютната истина!

   Изтриване
  3. Това ще стане, убеден съм. Когато хората спорят културно и съвестно представят своята информация, то е само въпрос на време да се стигне до консенсус.

   Изтриване
 23. Много ми е странно, като прочета, че т.нар. "Болгарски" езици или "Огурски" езици включват хунски, прабългарски, хазарски, тюрко-аварски и чувашки езици, от които всички с изключение на последния се водят мъртви.
  Тссс! :)
  Хора, които векове наред владеят територии от Урал до Алпите и от Дунав до Балтийско море, си забравят собствения език и почват да говорят славянски езици. Тссс! :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иронията е, че чувашите са тюркизирани, от гледна точка на антропология и генетика те не са тюрки.

   Изтриване
  2. http://www.bashinform.ru/upload/img_res678/69b2216954cbcab9/yrov8276.jpg_thumbnail0_ejw_800_ejw_678.jpg

   Типично тюркски физиономии. За шевиците да не говорим. :)

   Изтриване
  3. Много народи са тюркизирани, не на последно място куманите и уйгурите. Куманите са били русо-рижи, а дори и днес при уйгурите има хора със светли очи и светла коса.

   Изтриване
 24. Здравей, Павел ! Бих искала да добавя някои размисли относно възникването и характеристиките на Старобългарския книжовен език. Считам, че неговото изграждане не бива да се обвързва само с българските живели на север от Дунава поради следните причини: Охридска книжовна школа, Атонска книжовна продукция, Българска книжнина от Синай, Преславска книжовна школа, Средновековни книжовни центрове около Пловдив, Дебърски, Рилски и Земенски манастири и др. До скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, във всеки период си има определена група хора, които успяват да наложат своя диалект като официален език. През Ранното средновековие това са дедите ни, които освобождават страната ни от римско подтисничество. Дедите на голяма част от тях са живели край Охрид, Пловдив и др. места, но римската агресия ги е принудила да търсят нов дом на север от дунава, при своите роднини.

   Изтриване
 25. Да, добре Спаро, благодаря ! До скоро !

  ОтговорИзтриване
 26. Здравейте! Кой какъв е интересен въпрос и както забелязвам пътят на автора е верен, но ако се върнем на заглабието на статията "ЗАБЛУДА ИЛИ ОРГАНИЗИРАНА ИЗМАМА Е ОФИЦИАЛНАТА ТЕОРИЯ ЗА ПРОИЗХОДА НА НАРОДА НИ?" мисля (или поне за мен съм убеден), че измамата е много добре организирана..., че най-голям интерес имат да изкарат старите българи тюрки създателите на великата славанска теория... въпросът е чисто политически и касае много елементи, като не на последно място величието на Руската Империя и нейното влияние върху така наречения "славянски свят" ... не случайно напоследък все по-малко се говори за славянство (поради несъстоятелноста) а все повече за православие... и тн. и тн.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В интерес на истината има руски учени твърдящи, че българите са тюрки, но пък такива като Иловайски, Венелин, Лесной, а и Державин в началото, са от хората, които се противопоставят на тюркската теза.

   Удивен съм как по времето на СССР, на лингвистът Макс Фасмер бе позволено да каже, че руския език е изграден върху основата на старобългарския. Разбира се хората от другия лагер, тези, които не ни обичат, са за жалост повече. Като пример можем да посочим Бернщайн, Мухина и Усикова - създателите на македонския език...

   Изтриване
 27. през 1765 г. императрица Екатерина Велика, вече като руска самодържица, сключва договор с германския историк Аугуст Лудвиг Шльоцер, който се задължава да изследва и публикува за първи път в Германия руските летописи. А една от най-важните точки в този договор, който е запазен в архива на Академията и по-късно неколкократно публикуван, гласи, че германският историк поема задължението да издаде летописите съобразно с желанията на Императорската Руска Академия, като преди това представи там ръкописите си за одобрение.
  Още първата публикация на Шльоцер, издадена след подписването на договора, „Обща история на северните народи“, в която той подкрепя датировката за пътуването на Олга от руските летописи, е посрещната с унищожителна критика от страна на едва 26-годишния по това време професор по риторика и философия в Хале Йохан Тунман. Независимо от възмущението на този и други историци по това време, Шльоцер спазва условията на договора си с Екатерина Велика и в продължение на 40 години той работи върху публикуването на руските извори, и в последния том на своето изследване, излязъл през 1809 г., Шльоцер пише във връзка с датирането на пътуването на Олга: „Въпросите на математиката и на календара не влизат в моята специалност.“

  ОтговорИзтриване
 28. По времето на Екатерина, на западни търговци се разрешава да разкопават древните скитски погребални могили и да изравят златото. Част отива в ръцете на императрицата, а друга част търговците отнасят в Западна Европа.

  Ако човек потърси връзката между Романови и династията Сакс Кобург и Гота, преименувана на Уиндзор, ще се натъкне на интересни, но и смразяващи кръвта неща...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Спаро, моята кръв се смразява от небивалиците, които продължаваш да ръсиш. И въобще има ли значение чак толкова дали сме потомци на тюрки, траки, славяни, монголци, африканци и т.н. Фините са потомци на прост селски народ съставен от еленовъди и ловци. В далечното минало никога не са имали империя или собствена държава. Владеели са ги шведи и руснаци. Нямат никакви държавни традиции. Те даже не са и европейски народ ако съдим по езика им. Финските поети и литератори са се срамували от езика си и до края на 19 век публикуват произведенията си на шведски. Чак след болшевишката революция фините правят собствена държава. А я ги виж сега? Незнам дали и след 200 години ще заприличаме поне малко на Финландия.
   Поздравления за неугасващия ти патриотизъм Спорчо,
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
 29. С много уважение!
  Поздравления за хубавата работа!
  Наскоро разбрах, че на латински "домо" означава същото като на български дом-дома.

  ОтговорИзтриване
 30. Също и фамилия, каруца, лампа.
  Близост има с италианското лучати-светлина и нашето лъч, италианското манджаре-ям и манджа-ядене.
  По същата логика по която нашия език е причислен към славянската група(думите, а не граматиката) може да се причисли и към латинската :)
  Привет
  Бриг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лампа е от гръцки произход, фамилия е латинска дума, но за каруца не съм сигурен, ние си имаме обяснение за нея.

   Българският език спада към славянската езикова група. Това, че днес езика ни е аналитичен, не го отделя от групата, тъй както факта, че английския е аналитичен не го отделя от групата на германските езици.

   Изтриване
  2. Лампа и каруца съм ги видял в речника приложен към "Велизарий" на Робърт Грейвс. Там са посочени като латински. Цитирам по памет: карука-кола за превоз, лампада-осветление.
   Знаеш предполагам, че българо-латински речник няма издаден. Защо ли? Имам познати които го изучават, само по ЗАПИСКИ! И не е защото е мъртъв език, мъртав е говоримо, но писмено и четимо НЕ Е!
   Привет
   Бриг.

   Изтриване
  3. Има издаден българо-латински речник http://www.paradigma.bg/book/1147-bulgarolatinski-rechnik

   http://knigi-news.com/?in=knigipod&in2=5&stat=1085&cur=0&kniz=1
   http://www.bgbook.dir.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-_47076.html

   http://knigabg.com/index.php?page=book&id=30277

   https://www.helikon.bg/search/?qstr=%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sitemap=1

   Изтриване
 31. Чудя се, как може народ с толкова добро развито земеделие и богати традиции, да се набеждава че е номадско племе. Навсякъде в Европа българите се славят, като най-добри градинари. Всички стари цивилизации, започват с отглеждане на жито и пшеница, както и лозарство. Това са белези на стар автохтонен народ на Балканите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 19 септември 2018 г., 18:58 ч.
   А кой е доказал, че траките са автохтонен народ на Балканите?

   Изтриване
 32. Мисля че сериозните учени в България отдавна са игнорирали тюркската теория. Актуалното схващане е, че българите сме с алано-сарматски прозход. Допуска се минимално участие и на едно тюркско племе.
  По-интересно е защо смятат че сме тръгнали от XINJANG/Таримската котловина и как и кога сме се озовали там?! ... а може би това са били само част от българите

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво г-н Даскалов, имате право, всеки сериозен учен е отхвърлил тюрската теория. Уви, учени от БАН все още говорят за ханове, канове, Тангра, Умай, шатри.

   Има и друго - кой е успял да докаже убедително, че старите българи са с алано-саматски произход, като същевременно е споменал, че според Прокопий аланите и сарматите са роднини на гетите.

   Понастоящем осетинците биват считани за наследници на скити и алани, но генетиката показва нещо различно:

   ""Although Ossetian is a language closely related to Scytho-Sarmatian [...], speakers of this language have a very high frequency of [Y-DNA haplogroup] G2, not R1a. [...] Thus, the languages spoken by present-day Ossetians and Adygheans, who genetically descend from the glacialtime population (patrilineage G2) of the Caucasus, have probably been adopted from paternally unrelated populations of the Eastern Europe and the Middle East, respectively." - Human Biology 86:2 (May 2014): pages 113-130.

   Изтриване
  2. Съвременната теория за призхода на българите допуска минимален процент съучастие от тюркски елемент, доколкото си спомням чувашите, но може да греша. Обаче в езиково отношение нещата могат значително да се различават ....
   А дали е възможно потопът в Черно море да е разделил някога предците ни и доста по-късно част от тях да е решила да се върне в прародината ? след скитане сред Памир, Хиндокуш, Китай, Персия ....

   Изтриване
 33. Сериозни и несериозни учени, едно отхвърлили a кaквото нa вaс ви се хaресa приели?!
  A минaлото вече го редите по теории, историятa я нямa. Кaк ще я имa, когaто не сaмо вие, но и голямa чaст от учените ви не знaят кaкво прикaзвaт и зa кого. Имa подмянa нa понятиятa. Кaзвaте едно a говорите зa друго. Уж всички ползвaте източници, но сaмо дотaм, колкото дa подпрете уйдурмaтa си с някой цитaт от стaр aвтор, който нa прaктикa нямa връзкa с умозaключениятa и творческите ви пориви.
  Смешките щяхa дa сa зaбaвни, но тези теории повлияхa нa много недоучен и полуинтелигентен нaрод по време нa кризи кaто отдушник и aфродизияк. Хем зaпълвaщи някaкви духовни пустоти у тях, хем отвличaйки ги от нерaдостнaтa съвременнa действителност.
  Нямa знaчение, че нито в трaкийскaтa, нито в кимерийскaтa теории имa нещо сериозно и те не издържaт и елементaрнa критикa.
  Тюркскa теория нямa. Нея пaк вие я измислихте. Злaтaрски не е aвтор нa тюркскa теория. Хунобългaрите ги причислявaт тогaвa към тюрките по езиков и културен признaк - пaстирскa a не уседнaлa земеделскa културa. Този термин е приет зa общ зa нaродите от тaзи културa от нaукaтa. И товa е причинaтa. Тaм спaдaт всички европейци от тaзи културa - aлaни, сaрмaти, мaсaгети, кумaни-скити, печенези, узи, хaзaри все тюрки и все европейци. Нa всички тези нaроди от древнобългaрски произход по време нa липсaтa нa бългaрскa държaвност и нa нaличието мa тюркскa империя им е пришито общото нaзвaние - тюрки. От историческaтa нaукa.
  Вие обaче говорите зa кaзaхи и монолци.
  Нa прaктикa от трите етносa влезли в нaчaлния етногенезис нa днешния бългaрски нaрод: бългaри, слaвяни и трaки, сaмо трaките имaт прякa връзкa с древните тюрки от Зaпaднa Мaлa Aзия. Зa което говори и общото име мa тези бaлкaнски племенa - турaки, трaки. Имaт общо с троянците дa...
  Друг никой не се е нaричaл тaкa.
  Но учaстието нa трaките във формирaнето нa бългaрскaтa нaродност е нищожно и незaбележимо по обем. Тaкa че не сме тюрки, aко товa ви е проблемa.

  ОтговорИзтриване
 34. След приемането на християнството в Римската империя, плебеите стават римски граждани - ромеи. В това число и местното население на Балканите. Освен това древните българи на едно място са уседнало население, например в Ранния Шумер. На друго са с пастирска култура - Евразийската степ.
  В Евразия на север от Дунава, древните бългaри зa пръв път зaпочвaт мaсов уседнaл живот през 7 век в рaмките нa Стaрa Великa Бългaрия под управлението на Куртбат Кюнграт("Кубрат")! Нa скотовъдците били определени рaйони с зимни пaсищa или зимовищa с фурaж.
  Били построени много нови грaдове и името "бългaрин" зaпочнaло дa се осмисля по светa кaто "грaдски грaждaнин". Товa нaмерило отрaжение в скaндинaвскоро нaзвaние нa Бългaрия - Гaрдикa - Стрaнaтa нa грaдовете.

  Лично aз съм горд с древнaтa и сaмобитнa, високa скотовъдно-пaстирскa културa нa моите бългaрски предци! При товa те първи сa зaпочнaли дa строят грaдове - селищa с крепост, и тaкa дa зaщитaвaт и уседнaлото си свое или пък друго, подчинено земеделско нaселение...!
  Противопоставянето на скотовъдната и земеделската култура до 7-10 век е глупаво и несъстоятелно, тъй като чест опъти скотовъдната е с по-високи достижения, особено в държавнта и обществено-културната си организация.
  https://boianimen.blogspot.com/2018/07/blog-post_84.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

   Изтриване
 35. Господин Серафимов защо изтрихте коментара ми, нещо неправилно ли имаше.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Виждам, че има изтрит коментар, но това не е мое дело. Въпреки това поднасям извиненията си!

   Изтриване