23.09.2016 г.

СТО ДВАСЕСЕТ И ПЕТ ИНТЕРЕСНИ ИМЕНА ОТ ЗЕМИТЕ НА СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ


За държавата на дедите ни в Северното Черноморие и Приазовието знаем благодарение на летописците Теофан и Никифор. Сведенията не са особено ясни, но общо взето може да се каже, че въпросната територия се е простирала приблизително от Северна Добруджа до земите край Азовско Море. До голяма степен това е и региона, в който са властвали монарсите на Боспорското Царство.

Неговият изгрев е през V век преди Христа, точно тогава, когато на Балканите одрисите създават могъща държава предизвикваща страх, възхищение и завист у съседите. Първия господар на Боспорското Царство носи името Спараток, а така е назован и един одриски владетел от същия период– Спараток I. Цитираща Анохин, д-р Ружа Попова предава виждането на руския учен по отношение на това, че боспорския благородник Спараток I е де факто брат на одриския цар Ситалк, познат от разказа на Херодот.

Идентичните имена на одриския и боспорския владетел са нещо интересно, защото не се касае за изолирано явление. В земите, които Теофан и Никифор наричат Стара Велика България, са регистрирани между V в. пр. Христа и IV в.сл. Христа още четиринадесет тракийски царски имена. Става дума за: Адаиос, Бас, Берисад, Битюс, Гордис, Косина, Котис, Мидатос, Мостис, Реметалк, Рескупорис, Садала, Севт,  Спокос.

Значителното количество на тракийски царски имена в земите на Стара Велика България е един неудобен факт, за който доста изследователи не обичат да говорят. Не се отваря и дума за факта, че във въпросната територия, по време на Античността са почитани Тракийския Конник, Дионис, Сабазий, Кибела. Открити са доста оброчни плочки с изображение на Хероса, а имената на посветителите са безспорно тракийски – Сефт, Мокус и др.

Следи от култа към бог Дионис

По отношение на тракийските паметници от Северното Черноморие, д-р Ружа Попова споменава следното: “...в Северното Черноморие съществува значителен тракийски масив, който не е резултат от промените, настъпили през Римската епоха, а е трайно установен, но вероятно с променлив брой в различните епохи. Културата на това население успява да окаже достатъчно устойчиво влияние върху културата на местното население и оставя трайни следи.”


Улица от Олбия, изображение Малюнок Гореліка М.В. Надгробни паметници от Северното Черноморие (по О.Дашевская)

Несъмнено, броя на траките в земите на север от Дунава и Черно Море е бил значителен. Проучванията на учените В.Латищев, В.Струве, М.Тихомиров, Д.Калистова, С.Крыкин, О.Дашевская, К.Влахов и др. доказват това убедително. Керамиката от земите на Черняково и Сънтана-Муреш има прототип в земите на Южна Румъния и Северна България. Освен това, на писмени паметници от различни времена са документирани следните тракийски имена:

Аброзеос, Авлузелм, Авлузен, Адаиос, Ак, Акия, Алдиос, Апатуриа, Ардарос, Ата, Атес , Атас , Атюс, Баба, Багос, Багес, Багиос, Байо, Баламир, Банас, Бас, Басар, Баста, Битюс, Батак, Батас, Батий, Батон, Батул, Берисад, Бес, Бистус, Битюс, Боискос, Болас, Бостас, Ботис, Ботос, Ботул, Вастубалос, Великус, Вензис, Властос, Войдес, Гадеис, Гастий, Герман, Гоискос, Гордис, Гокон,  Гото, Дада, Дадас, Далазелмис, Даос, Деиос, Дизас, Дизазелмис, Дизурос, Дроболус, Дулас, Дула,  Дулон, Диюрпанаис , Ерак, Ерми, Ермос, Зазус, Зиа, Карпос, Кодрос, Коко, Косас, Косина, Котина, Котис, Котион, Котон,  Котутион, Кузос, Ма, Мазис, Масас, Мастун,  Менулос, Месес, Мидакос, Мидатос, Мирина, Мокос, Мокиос, Мокус, Мостис, Мукапор, Мукатралис, Муса, Нана, Нано, Олгасус, Папас,  Перисал, Пюрос, Реметалк, Рескупорис, Рома, Сагариос, Садала, Сатрабат, Севт, Сисул, Скозос,  Спароток, Спаробаис, Спартокион, Спокос, Стуран,  Сурос, Тамира, Тата, Татис, Тарула, Татус, Тракида, Трасулос, Тюнос.

От този списък следните лични имена са базирани на племенни названия: Бес, Гето-миз, Тракида, Трасулос, Тюнос, идващи от беси, гети, мизи, траки, тюни. Към тях може да се добави наверно и Даос, като идващо от даи, даки.

Особен интерес представляват Дула, Дулас, Дулон. Най-често във времето на Античността те се срещат по надписи от долината на Струма, срещат се също по печати на тухли от IV-V век от областа Мизия, която по това време е наречена и България от Св. Йероним.   

Важно е да се знае, че Дула е име на тракийска богиня, а както почти на всеки българин е известно – Дуло е названието на рода на Аспарух, Тервел и др. наши владетели. Най-рано Дуло се среща в микенски документ на около3300 години – KNDd 1193. Подлагайки на анализ този документ, Юрий Откупщиков споменава за връзката на Дуло с тракийските имена Дулас, Дулес и т.н. За жалост, поне по мои сведения, нашите учени не подкрепят виждането на Откупщиков.

Ерми, Ермос са също интересни имена защото отговарят на старобългарското родово име Ерми. Паметниците, по които се срещат тези имена са датирани II-III век. Малко по-рано, във Филипополис (Пловдив) е живял Св. Ерм, който е ученик на Апостол Павел и е споменат от него в Новия Завет. Тук е мястото да се уточни, че Ерми, Ермос са вдъхновени от името на бог Хермес, а той е богът на тракийската аристокрация според Херодот.

Мостис предизвиква любопитството ни не само защото се среща в Боспорското Царство и в Тракия, като име на одриски владетел, но и поради силната си прилика със стблг. лично име Мостич (чъргубил по времено на Симеон Велики).

Като теофорни, т.е. вдъхновени от името на определено божество можем да определим Багиос, Вензис, Котутион, Масас, Месис, Рома

Багайос е фригийското название на бога на светлината, от Багайос идва и нашата дума бог. 

Вензис е богинята на брака, нейното име означава съединителка и се обяснява със стблг. вѧзати (вензати) – свързвам

Котито е друго име на богинята-майка и притежава значение раждащата, тълкуваме получаваме със стблг. котити сѧ-котя се, раждам

Мас, Мес е древното име на месеца, луната. Тук дори няма нужда от търсене на превод. 

За това, че Рома е древно тракийско божество е писал акад. Вл. Георгиев.

Към горния списък на документирани по време на Античността имена, трябва да добавим също Аспург, Бораспос, Байораспос. Те официално са ирански, но хората твърдящи това заобикалят две важни подробности. Първата е, че думата аспа-кон е заемка в староперсийския, а другата подробност е, че аспа, еспис е тракийска дума за кон. Срещаме я в епитетите на Хероса – Ут-аспиос и Вед-еспис.

Сега възникват няколко въпроса:

I.Aко в земите на Стара Велика България са живели значителен брой траки, къде са изчезнали те?

II.Защо тези иследователи на нашето минало, говорещи за българи в Приазовието пропускат силния тракийски елемент в този регион, та нима 1100 години отъждествяване на българи с мизи-най-големия тракийски народ е нещо маловажно

III. Защо след като характера на намиращата се в Черноморските степи Черняковска култура е тракийски и има обилни свидетелства за вековно присъствие на траки в региона между делтата на Дунава и АзовскоМоре, продължават спекулациите относно етническата принадлежност на хората, на които принадлежи Черняковската култура?

IV. Толкова ли е трудно да се приеме, че живеещите на север от Дунава гети, мизи и др. техни роднини са “варварите”, които неспирно са нападали Римската Империя с цел да прогонят окупаторите от родните си земи? 

При условие, че Теофилакт Симоката отъждествява в три свои книги “варварите славени” с гетите, а отъждествяване на мизи и българи има в продължение на повече от хилядолетие, не е трудно да се види, че през 680 година страната ни не е завзета от нови хора, а е освободена от представители на древно балканско население, което обитава земите на север от Дунава от незапомнени времена.

Военният съюз на “варварите славени” и "прабългарите" е поне от 527 година. Всеки историк би трябвало да знае това добре, защото този факт е документиран от ясно по-ясно. Този съюз е между родини, защото става дума за обединение на гети и мизи – хора говорещи същия език както и останалото коренно население живеещо на юг от Дунава.

До кога ще си говорим за (пра)българи идващи от Азия и русокоси нашественици от Припятските блата? 

До кога на децата и младежите ще се внушава, че е едва ли не съдба, нещо съвсем нормално, земята ни да става плячка на различни народи и местното население да бъде прогонвано, или заличавано?

Истината е, че България е свещено място, което е бранено от дедите ни и, което е напоено с тяхната кръв. Нашия народ никога не се е примирявал с идването на окупатори. Въпреки сатанинската жестокост, с която са третирани предците ни от различни нашественици, стремежа на българина към свобода никога не е угасвал.

Не бива да угасва и сега, когато хищници са заръфали Родината ни, ламтящи за богатствата на нашата земя. Трябва да осъзнаем, че България не е просто дом, тя е нашия живот, нашето бъдеще и не можем да си позволим да я загубим. Борбата няма да е лека, но кога истинските българи са се плашили от трудностите? 

Познавайки корените си, ние познаваме и възможностите си, а те са огромни, просто трябва да ги използваме. Познавайки корените си, ние имаме здрава основа, стоим здраво на земята, която е родила първите царе, първите строители на Европа и вечните поддръжници на светлината.
63 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
 2. За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  Нека уважаваме писмеността си!

  ОтговорИзтриване
 3. Наскоро гледах снимка на един от правнуците на Мостич - генерал Колев мисля се казваше :) беше с леко дръпнати очи, но това не му пречи да има и българска кръв.

  Ерм-=Х-ерме-с , наскоро отново, че мисля в Анатолия нейде, бе намерено изгубеното евангелие на ЕРМ, който е бил ученик на Исус и се предполага, че не е влизало с догмите наложени едно време и е било унищожено/не включено при останалите... Мисля, че се говереше от Ерм, че Исус е просто човек и тн, и за това е било икзлючено, но не помня какво беше точно. А и Цицерон е засвидетелствал Хермес като Свещенния Тракиец от преди христа обучил египтените, на четмо писмо и закони (както и че имало още цели Двама Хермесовци и кой да почитали точно... :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Св. Ерм не е автор на евангелие, а на работата Пастирът.

   Ерм и неговият "Пастир" http://www.pravoslavieto.com/books/tsonevsky/18_Erm.htm

   Изтриване
  2. Имало е много Ермовци, в статията се казваше точно това, че хората бъркат нещата и този ЕРМ е ученик на Исус, а не по късния Свети ЕРМ.

   Изтриване
 4. Виж сега бе спароток ти си се зацепил в тракийските пияници и развратници дето всеки ги тъпче а се отвръщаш от нашата родна Бактрия , ами това не е ли безобразие? А?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бактрия е обитавана от наши деди, но те не са определени като местно население, а като стари балканци. Плиний Стари локализира траките сарапари като съседи на бактрийците - Pliny, Historia Natralis, VI.xviii-48.

   Англичаните, или по-точно част от англичаните са владели Индия, но в средата на ХХ век са принудени да напуснат страната и да се завърнат в Британия. Това завръщане не може да се тълкува като поява на английския народ в Европа. По същия начин, това, че определени наши предци са обитавали Азия, не означава, че народа ни се е оформил в Азия.

   Изтриване
  2. Анонимнико, само за тиквеници като теб, т. нар. "траки" бяха пияници, развратници и безписмени диваци - това, защото всъщност са най-древната и развита човешка цивилизация, автохтонно население, на което ние сме наследници и което не се казва "траки".

   Много точно ти е отговорил как стоят нещата с Бактрия.

   Изтриване
  3. В Бактрия в даден момент са се заселили българи, управлявани от българска династия. Микаил Бащу, автора на "Сказание за дъщерята на Шан" е от тази династия. Но да се говори, че това е "прародина" е неправилно. Има само 2-3 места, които могат да се определят като прародини. Първо във времето е територия на Балканите, някъде грубо-казано Македония. Второто е Поволжието (Идел). Третото е Прикавказието - Сънджак (Иске Булгар, т.е. Стара България). Има и още много места, но те са третични разселения, чак до Испания и Япония са стигали. Не е било проблем - рехаво населени от полу-диваци огромни пространства, а те са били на хубави коне. Иначе казано териториите нямат особено значение. Те са нещо временно. По-важна е информацията за прародителите. Древните българите изключително грижливо са пазили информация за родословието си, особено на владетелите!

   Изтриване
 5. Защо ми се струва, че нито едно от интересните имена не е българско? Имам още една забележка - какво им е интересното на имената?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нормално е за период от 2500 години определени имена да излезат от употреба. В списъка, който съм представил са на лице имена, които се срещат и днес - Батон, Бото, Богой, Ботул, Велико, Косина, Котина, Мирена...

   Що се касае до това дали имената са интересни, за мен са, смятам ги за важни.

   Изтриване
  2. Ми то сега употребяваните имена не са точно български. Повечето са гръцки има и някои латински.
   Бриг.

   Изтриване
  3. Бъди конкретен и посочи кои са гръцки и кои са латински, ако разбира се си сигурен в твърдението си...

   Изтриване
 6. Здравей, Спароток ! Много ми допадна статията - особено връзките със старобългарския език( напр.: Багайос, Вензис Котито и др. ) Искрени благодарности за приложените имена, артефакти и данните за Черняковската култура. Тук възниква и един въпрос: Защо при наличието на почти пълна идентичност между Одриското царство и Боспорското, тези общности не са се обединили в една държавна формация ? Имаш ли информация в тази насока ? До скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Твърде малко информация има относно отношенията на одриския царски двор и благородниците от Боспорското царство. Просто няма как да се каже нещо със сигурност, без повече данни.

   Изтриване
 7. Красимир Иванов23 септември 2016 г., 21:58

  Драги Анонимко, тъпчи си в родната Бактрия, не ни пречиш! Безобразието може да ти е родина! ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Жалко е наистина, че няма културни опоненти. Няма нищо лошо човек да защитава своято виждане, но не го ли прави с открито лице и име, то това означава, че въпросното лице крие нещо. Да са живи и здрави тези хорица, но ако не могат да помогнат, поне да не пречат.

   Изтриване
  2. Има много информация, въпроса е, че робувате на заблуди и предразсъдъци и игнорирате изворите, защото били "монголо-татарски". Династиите на Боспорското и Одриското царство са роднини. Има описани в детайли династични връзки, описани са най-важните събития. Но нали трябва да сме взе в пъпа си загледани. Балканите, та Балканите!

   Изтриване
  3. Къде е тази много информация и къде точно са описани в детайли династичните връзки? Ще се радвам да получа тези данни, но наистина данни, а не съвременни предположения и спекулации.

   За Гепипюра, Гепипюрис сведенията са оскъдни, доста съм любопитен за други подробно описани връзки между одрискатата динаския и тази от Босфора.

   Изтриване
  4. Изворите са на разстояние едно търсене в Google. Но няма да ги намериш, докато не отхвърлиш рамката, в която си се поставил, игнорирайки всичко, което е неугодно за "политическите" ти цели. Колкото по-назад се връщаме, толкова Истината става невъзможна за ползване за политически дивиденти. И тук под политика не говоря за формална власт, а за влияние над емоциите на хората.

   Изтриване
  5. Това е несериозно, или можете да представите данни, или не. Това с - търси сам показва, че не разполагате с информацията, за която твърдите, че съществува. Спор не се води с фантазии и желания.

   Изтриване
 8. Добре се,анонимния,с Бактрията.Щом смяташ,че СПАРОТОК говори глупости,защо аджеба ровиш в неговия блог,че и пускаш малоумни коментари?!?Защо по дяволите не си направиш собствен блог и аргументирано(както СПАРОТОК)да обясняваш,че идваме от Бактрията,Иран или откъдето и да било там?Защото не можеш,Душо мерзка продажна.Защото нямаш доказателства за това.Нито пък тези,които ти плащат да говориш простотии,имат.Затова,скрий се в дупката си и остави знаещите и можещите на Мира.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Знаете ли, аз също не мога да разбера тези хора. Защо им е да се натрапват тук, ако смятат искрено, че представям неверни неща? Те започнаха дори да заплашват - следели ме отблизо, познавали ме. Хубаво, но нека дойдат за един културен разговор и ще се разберем.

   Изтриване
 9. Допълнителна информация:
  ДА РЕШИМ ВЪПРОСА С ПРОИЗХОДА НА БЪЛГАРИТЕ
  881009068637067@groups.facebook.com

  ОтговорИзтриване
 10. Към темата:
  http://www.erlib.com/.../%D0%92%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0.../1/

  http://www.ivanstamenov.com/files2010/trakigs.pdf

  ОтговорИзтриване
 11. Защо трябва да се ограничава Стара Велика България само в посочения регион?
  Кубрат е наречен от Никифор "вожда на хуните", родът на Атила и на Кубрат е Дуло (според Именника). Не се ли опитват синовете на Кубрат да възстановят държавата на Атила?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наследник на Атила е Ернак, Ирник. След смърта на Атила, на Ернак, Емнезар и Улзиндур е позволено да се заселят в пределите на Римската Империя, в земите на Тракия, по-точно земите на Добружда.

   На север от Дунава остават други хуни - фосатите и сакромонтисите, те явно са поели задължение да пазят границата по това време. По-късно нещата разбира се се променят.

   Изтриване
  2. Хуните са от Хаония. На север от тази страна са Кера Унийските планини. А Северно от тези планини живеат Кимерите на Раковски. Понеже се говори за Велика България, някой ще се разочарова като му кажа,че това, всъщност, са два града крепости. Първия е Велика, днес Велча а втория е Поулхерия/Вулгария, който след време бива наричан Велеграда и, най-накрая, Берат. Там е и областа Моравия. Всичко това е в границите на днешна Албания, в Стария и Новия Епир (Epirus Vethus i Epirus Nova).

   Изтриване
 12. Спорчо, от всичкитие имена дето си изброил:"Аброзеос, Авлузелм, Авлузен, Адаиос, Ак, Акия, Алдиос, Апатуриа, Ардарос, Ата, Атес , Атас , Атюс, Баба, Багос, Багес, Багиос, Байо, Баламир, Банас, Бас, Басар, Баста, Битюс, Батак, Батас, Батий, Батон, Батул, Берисад, Бес, Бистус, Битюс, Боискос, Болас, Бостас, Ботис, Ботос, Ботул, Вастубалос, Великус, Вензис, Властос, Войдес, Гадеис, Гастий, Герман, Гоискос, Гордис, Гокон, Гото, Дада, Дадас, Далазелмис, Даос, Деиос, Дизас, Дизазелмис, Дизурос, Дроболус, Дулас, Дула, Дулон, Диюрпанаис , Ерак, Ерми, Ермос, Зазус, Зиа, Карпос, Кодрос, Коко, Косас, Косина, Котина, Котис, Котион, Котон, Котутион, Кузос, Ма, Мазис, Масас, Мастун, Менулос, Месес, Мидакос, Мидатос, Мирина, Мокос, Мокиос, Мокус, Мостис, Мукапор, Мукатралис, Муса, Нана, Нано, Олгасус, Папас, Перисал, Пюрос, Реметалк, Рескупорис, Рома, Сагариос, Садала, Сатрабат, Севт, Сисул, Скозос, Спароток, Спаробаис, Спартокион, Спокос, Стуран, Сурос, Тамира, Тата, Татис, Тарула, Татус, Тракида, Трасулос, Тюнос.", ни едно не се употребява днес в българския език. Що така? Щото май не сме много траки и тези имена ни звучат доста чуждо! Как па един българин не се намери да кръсти детето си Терес, Севт, Буребиста, Децебал, Раскупорис! Иначе Аспарух, Крум, Кубрат, Борис и т. н. има много, ама това е щото не са тракийски, а са си български! Ха сега да те видя :)
  Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако се позаинтересувал малко, щеше да разбереш, че в древността имената не са се ползвали безразборно. Определени имена са били предназначени за благородническата прослойка, а други за простолюдието.

   Прочее, Борис, Мостис, Телеф, Прусий са тракийски благороднически имена отговарящи на старобългарските Борис, Мостич, Телец, Прусиян.

   Крум е документирано в микенски документи от преди 3300 години, същото важи за Вокил, Ерми, Дуло.

   Иска се четене, да се провикне от тъмните задни редове на залата може всеки :)

   Изтриване
  2. За разлика от Вас на мен лично доста от имената не ми звучат чуждо. Например:Батул , имаме река с това име Батулийска, село Батулия - кръстено на войводите Батул и Илия, познавам една баба с име Сура, дядо с име Герман ,Великус си е вероятно Велико,Вензис(може да е звучало Венцис, сега звучи като Венци ,Месес може да е звучало като Месец и т.н и т.н ,а цитираното име Нано може и да е по-популярно от Кубрат и Аспарух.Фамилии Нанови под път и над път

   Изтриване
 13. Недялко Неделчев24 септември 2016 г., 19:13

  Недялко Неделчев
  Павка,ако някой заплашва - дай го насам...
  Скоро не съм увивал човешки черва около врата си...:)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бай Недялко, тези, които заплашват не са страшни. Нали знаеш - куче, което лае не хапе... За другите съм се подготвил отдавна.

   Изтриване
 14. Добра работа г-н Серафимов!Според моите разбирания, Черно море се явява вътрешно за "тракийските" народи, може и да греша. Тоест, почти се затваря кръг около него! Казвам почти, защото не съм сигурен за арменците и кимерийците! Мога да добавя на по късен етап и грузинци, както и алани.
  Владимир

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дали Черно Море е било напълно заобиколено само с траки е трудно да се каже. Източните брегове са били обитавани и от други хора, но там присъствието на дедите ни е поне от времето на Бронзовата епоха.

   Изтриване
 15. Уважаеми господин Серафимов, дали само имената които цитирате, дават доказателство, че траките на които са принадлежали са и българи? Аз имам следното мнение: в биологията съществуват доминантни и рецесивни белази. При траките има два доминантни белега, това са сините очи и млечнобялата кожа. В тази връзка, дали са основателни твърденията, че съвременното население на България е наследник на траките? Да, при определено комбиниране на белезите в различни поколения може да се стигне и затвърди търсеният белег. Но това е при оглажданите породи животни. Това означава, че е имало и други хора, участници в новообразуваната група хора, които са имали белези, различни от тракийските. Кои са тези хора? Защо българите не са приятни на император Управда, Юстиниян, тракиец от Призрен? Кои са българите на Ахил? Но едно е сигурно, днешните българи не сме нито с бяла кожа нито със сини очи, а външният ни вид е по-скоро семитски, отколкото тракийски! Защо ли? Мисля, че публикуваните от Вас графики и фотос от украинската статия "Скити и гърци" за околностите на Олвия, около Одеса, не дават повече данни за връзката траки-българи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Анонимен26 септември 2016 г., 13:26 несъмнено в биологията съществуват доминантни и рецесивни белази! Въпроса ми е - от къде знаете 4е бялата кожа и сините о4и са доминантни белези на траките? Въз основа на какво? Предварително се извинявам за 4етворките вместо съответната буква, но ми отказа клавиша.
   С уважение: Владимир

   Изтриване
  2. И аз се чудя на анонимния от 26 септ. 13.26. Откъде е почерпил сведенията си? Доминантния тип при траките е този на хората с кестенява коса и лек тен на кожата. Епитетът ксантиси днес се превежда русокоси, но в древността значението е друго, ксантос е цвят на силно препечено месо, т.е. кафяв. А и ксантизоо означава правя кафяв.

   Да, имало е руси и рижи индивиди при траките, но те са били малцинство, тъй както русите и рижи индивиди са малцинство днес. Фреските от гробниците на Казанлък, Александрово и др. показват това съвсем ясно - доминантен е типа на хората с кестенява коса.

   Изтриване
  3. Уважаеми господин Серафимов, аз анонимния от 26 септ. 13.26, също се учудвам, че Вие приемате ксантиси за кафяв в древността. От къде разбрахте? Видимо, всеки иска да даде на предците си облика, който притежава. Това е забелязал и древногръцкият философ Ксенофан (580-485 година преди новата ера). Според него, образите на боговете са създадени от хората като тяхно подобие. И тъй като хората са измислили боговете по свое подобие, всеки народ дава на боговете си собствените си физически черти. Краят на студията му завършва така:
   ....Черни и чипоноси мислят боговете всички етиопци,
   Синеоки и руси ги мислят тракийците.....
   Какво е било значението на синеоки в древността? И ако забележите, никъде не съм споменал цвета на косите, а цвета на очите и кожата.

   Изтриване
  4. Не аз приемам определението ксантос за кафяв и глагола ксантизоо за - правя кафяв. Това си се знае доста отдавна, всеки запознат дори бегло със старогръцкия трябва да го знае.

   Ксенофан не е видял всички траки, а само една малка част. Нека не забравяме и свидетелството на фреските от тракийските гробници. Там рижите и русите са малцинство, доминира типа на хората с кестенява и черна коса.

   Изтриване
 16. Спорчо, призовавам те да публикуваш коментара ми! Ако не го направиш ще отида пред министерството и ще крещя докато те арестуват! Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хаджи Иванчо, или коментирай като нормален човек, или изобщо не се вествай тук!

   Изтриване
 17. До Спароток! Някой дописва коментарите ми! Този, който се е представил под Анонимен 27 септември 2016 г., 13:31 не съм аз! Очевидно това се прави от някой или някои, а може би от самия Спароток, за да не влизам повече в този блог! Щом съм нежелан, тогава Ви казвам СБОГОМ ДИЛЕТАНТИ! Сляпо вярвайте на "мъдростите" на Павката!
  Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо не се регистрираш и не пишеш като регистриран потребител на Блогър? Аз как мога да отлича един анонимен от друг?

   Изтриване
  2. Павка, как ще коментираш днешното съобщение на БНТ:

   При разкопки в средновековна Плиска е открито жилище отпреди 3300 години. Намерени са големи речни камъни, които били загрявани в огнище, а после вероятно пускани в каца с вода за затопляне. Маститият археолог от БАН Янко Димитров, личен приятел на хаджи иванчо, разяснил, че това било ДРЕВЕН СЛАБЯНСКИ ОБИЧАЙ...

   Изтриване
  3. Индианците сиукси, по точно титон дакотите също нагряват камъни след което ги поливат с вода и цялата тази манипулация става в типи "шатра"! Тази олелия е с цел загряване, напарване и пр.! Дали титон дакотите, тоест сиуксите, имайки се в предвид великото преселение на народите и кохезно адхезните свойства на славянския океан, нямат далечна във времето допирателна със сиуксите, арапахите, черните ходила и лени-ленапе, внасяйки по този начин удобствата на цивилизацията в иначе първобитния бит на американската туземщина? Интересно ми е мнението на Чнко Димитров по този въпрос!
   Владимир

   Изтриване
  4. По принцип е твърде прибързано веднага след намирането на жилището от Бронзовата епоха да се дават аналози и крайни мнения.

   Мястото, в което е разположена Плиска принадлежи на гетите. В по-късни времена те са наречени славени и поради близоста на езика им с този на венетите - деди на поляци, чехи, словаци и др. то и венетите са наречени славени.

   В последствие, на Балканите името славени - новото название на гетите, отстъпва на името българи - новото име на мизите, точно както в Британия името сакси отстъпва на името англи.

   Този процес на изпадане на едно име в определено място и приемането на същото име на друго място е довел до много недоразумения, които за съжаление никой не желае да изясни.

   Изтриване
  5. Археологът е трябвало да даде по-добри и по-подробни обяснения. Защо не го е направил, не зная, но това е сериозен пропуск и така се продължава лутането.

   Изтриване
  6. Все пак, как по-точно гетите са станали мизи, а пък те от своя страна българи. Все едно днес сърбите и румънците да започнат да наричат себе си българи! Ако е имало такова сливане, как по-точно е станало това? Те и в Британия англите са дошли от ъгъла (онгъла) и са унищожили саските. И в историята на Британия и в историята на България се говори, че "основополагащият" народ е бил в някакъв "ъгъл", макар и малоброен и след това с цялата си мощ удря смъртоносно империята превъзхождаща го многократно по численост на войската, военни кораби и обучени моряци. И започват съмненията, че "строителите на новия световен ред" отдавна работят по подреждането на нещата.

   Изтриване
  7. По мъжка ДНК румънците са 92% българи, а сърбите 88, македонците 97, гърците 77-96, албанците 85, молдовани/ гагаузи 78, украинците (старите руси) - 60%, казански татари (уж волжски булгари) - 31, великие русские москали 30%. Гети/ готи/ готуни/ гуцули днес в Украйна от индо евро санскрит гаяте значи проСЛАВлявам. Ромейското сКЛАви (сКЛОнени, преКЛОнени), слава и слово идат от един индо евро корен КЛУ (klew) . Clue клу на англ значи представа, сведение, което идва със словото, което прави славата. Склави не значи нищо друго на гръцки и латиски освен роб, така че е заемка от нашия език, нарицателно. Интересно е, че в англ е SLAVE, тоест СЛАВ значи роб на англ, но няма друго значение за разлика от нашия език. Склави/ славени са били преклонените трако=слАв(е)ни на Ромейската империя. БЪЛгари - свободните. Много са били латинизирани (власи) и елинизирани (гъркомани). Толкоз е просто!!!

   Изтриване
 18. господин Серафимов,
  малко в страни от темата, но може да има нещо общо с нас, кой знае:
  http://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/V-IAponiia-sa-namereni-moneti-ot-Osmanskata-imperiia-i-Dreven-Rim_58715.html
  Поздрави

  ОтговорИзтриване
 19. http://history-of-macedonia.com/2008/12/27/makedonika-i-the-ancient-macedonian-testimonies-literary-source/

  ОтговорИзтриване
 20. Здравей Павле,
  Сигурно следиш тази история, но си мислех, че е редно да ти покажа долния текст.
  Знам, че имаме аргументи - просто трябва да сме в крак с откритията.

  https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-10/uoc-lot100316.php

  скит

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти за интересната информация! Не знаех нищо по този въпрос, а откритието е важно. За пореден път се уверявам, че или журналистите са изключително ограничени, или са на заплата при гръцкото лоби. Минойците и микенците нямат нищо общо с гърците и това се е знаело още по време на Античността.

   Ахейците Агамемнон и Менелай са потомци на фригиеца Пелопс, това обяснява паралелите между Лъвските порти в Микена и Лъвската скала във Фригия, а и това, че при фригите се срещат микенските титли лавагета, ванакт и т.н.

   Изтриване
 21. Всеки опит да се внесе яснота относно произхода на българите,заслужава адмирации.Безспорно днешните българи имат връзка с траките,и в етнически и в културен аспект.На тази връзка сме във дълг.Не бива обаче да се абсолютизира тракийското участие,имайки в предвид участието на други етнически групи в етногенезиса на днешните българи.Що се касае за древните българи-прабългари ,може да се приеме участие на траки в техният етногенезиса,и това е въпрос който тепърва ще се изяснява.Интересен въпрос е участието на армено-сирийски павликянски маси от население,взели участие във формирането на днешните българи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще ви кажа нещо интересно за армено-сирийските павликяни. С приятели от арменски и сирийски произход посетихме потомците на въпросните павликяни. Днес те живеят в Павликени, Дуванлий, Житница, Раковски, а има и група в Пловдив. Оказа се, че в речта на тези хора няма нито една арменска, или пък сирийска дума. Акцентът им е особен, а диалекта, който се говори в Раковски е трудно разбираем за хората от друг регион. Оказа се обаче, че въпросния павликянски диалект е реално родопски говор, който е все още жив сред българското население край Ксанти, Гърция.

   Богати хора от Раковски заплатиха за генетично изследване на 12 техни съграждани и излезе, че при тези хора , въпреки, че до към 60-те години на ХХ век са били затворена общност, все пак при тях се срещат абсолютно същите хаплогрупи както при останалите българи.

   Подготвям тема по този въпрос и поради това няма как тук да ви дам пълни обяснения.

   Изтриване
  2. До Анонимен5 септември 2017 г., 20:11 То е хубаво да се внася яснота при всеки опит, но при писаниците на Павел има огромна дупка. Дори и в този материал прави много посредствен опит да заблуди българите. Никъде не споменава, че Боспорското царство на скитите и сарматите е основано 150 г., т.е. 6 в. пр. Хр. от династията на Археанактидите преди преврата на Спартокидите.

   Изтриване
 22. Дула, Дулас, Дулон - а според мен това не са имена. От гръцки в превод значи робиня, роб и роби. Няма нищо общо с рода Дуло.

  ОтговорИзтриване
 23. ЗАШТО НИКОИ НЕ ГОВОРИ ЗА ТРИБАЛИТЕ .КОИТО СА ЖИВЯЛИ ОТ СОФИЯ ДО НИШ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Малко се знае за трибалите, явно са били доста силни щом на тях се е гледало като на сериозна заплаха за гърците, а и са били в състояние да се противопоставят на Одриското Царство и старите македонци.

   Трибали означава тройно силни, три=три, бали=болии-по-голям стблг. Явно са оправдавали името си напълно.

   Изтриване