30.07.2013 г.

ТРАКИЙСКИЯТ ПРОИЗХОД НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК


Времето е в състояние да промени много неща. Без съмнение едно от тях е езика. Колкото и консервативна да е една реч тя не може да остане същата вечно. Това е невъзможно. Представителите на един народ общуват не само със сънародници, но и с чужденци. Посредством търговията, в дадена област проникват непознати продукти с екзотични имена. Налагането на нова религия също води до сериозни промени на словесното богатство.

За няколко века определен език може да претърпи сериозно развитие. А след едно, или две хилядолетия промените може да са така сериозни, че младото поколение да не е в състояние да разбере езика на прадедите си без специална подготовка. Като пример може да се посочи английския. За около 1000 години той е изгубил около 85% от изконните си думи (V.Stevenson).

Малцина са тези, които биха разпознали в староанглийската фраза Ik eom - I am- аз cъм, а в hie sindonthey are- те са. Дори родените и израснали в Лондон биха схванали само дума-две от следният израз: Þa læg þær an micel ea up in þæt landThen a great river extended there into that land- Toгава (по това време) голяма река се простираше (течеше) в тази земя.

Съвсем естествено е, че и езикът на нашите предци ще съдържа думи и изрази, които днес имат особено звучене. Старобългарските потьпѣга, тачай, нута, ныръ, бридъкъ ... отговарят на съвременните – разведена жена, по-лош, добитък, кула, остър. Старобългарският израз – О одежди чъто сен печете? се превежда като – Защо се грижите за облеклото? Колкото и странно да звучат тези думи и изрази, те са си наши.

Разбира се не всичко се променя. Запазват се не само основни думи, но и граматически особености. Лингвистите знаят това много добре. Дали е с умисъл, или не, не зная, но в сравнителните тракийски речници, някои изследователи често пропускат основни тракийски думи имащи перфектни български еквиваленти. Като пример могат да се дадат: вода-вода, бара-бара (рекичка), дебре-дебри, листе-листи, вир-вир, суу –сух, темен-тъмен, коза-коза, волинт-воленте (вол), зайкус-заек, орол-орел, елейн-елен, зелкия-зелка, вит-ведь (знание),  видето – видетъ  (видя, виждам) ...

Нито латински, нито гръцки, или който и да е било друг език  няма толкова много общи думи с тракийския както българския, но определени учени не акцентуват на тази изключително важна подробност.

Трябва да се отбележи също, че подробно, систематизирано  сравнение на особеностите на тракийския език с българския не е правено. Спорадично се споменава, че дадена тракийска наставка е идентична със старобългарска, че определенатракийска диалекна вариация е същата както и българската, но на читателите не е обяснено значението на тези граматически особености. Един народ може да наследи думи от друг, но не и диалектни особености, защото диалектът не е нищо друго освен по-слабо позната форма на официалния език.

Преди около столетие видният наш учен Цани  Гинчев представи теорията си за тракийският характер на българския език - “На българите - старите - язикът им се изгубил - на завоевателите езикът се изгубил! ? Дали си името пълно-запълно, като гронгерска търговия (трампа с храна), а взели язик за име! А това не е ли глупав или безбожен шовинизъм..." http://ziezi.net/ginchev.html

Гинчев обяснява процеса на изпадането на падежите в езика ни като тракийско наследство. Тук трябва да се спомене откритието на К. Влахов, който установи, че за времето си тракийският е бил изключително развит и е започнал да губи своят синтетичен характер още в Античността. Присъствието на седем падежа * в средновековния старобългарски се дължи на това, че тези, които освободиха своите събратя от римското подтисничество са били дълги векове в изолация в свободните земи на север от Дунав и тяхното наречие се е запазило в старият си вид (в древният тракийски е имало падежи, както и в древния арийски). Напълно естествено е, че официалният език на Тракия след VII-ми век ще е точно диалектът на освободителите, той е говорен от духовенство и благородническа класа, докато за останалото население е бил типичен губещият падежите вариант, т.е същинският тракийски...езикът, който говорим и днес в развита форма.#

Нека обърнем внимание на някои особености на езикът на Орфей:

I. ПАДЕЖИ.

1. Окончанието при звателен падеж в тракийския език е -Е ( В. Георгиев), както и в звателен падеж на български лични имена Стояне, Добре, Борисе, Милене

2. Окончание за дателен падеж ед. ч. в тракийския е -У, както е при български съществителни имена в дателен падеж – Богу, стопану.

3. Окончание за дателен падеж мн.ч. в тракийския е -ИМ , срещаме го в Селим-брия, Селим означава– на селите. Селите са трако-пеласгийско племе обитаващо Беломорието и Тесалия – дом на мирмидоните, които според Йоан Малала са предци на българите.

4.Окончанието в родителен падеж е ОУ(У)  също както при старобългарски съществителни имена в родителен падеж – сыноу...


 II. МЕСТОИМЕНИЯ И ПРЕДЛОЗИ

1. Тракийското лично местоимение АЗ отговаря на българското АЗ

2. Тракийското лично местоимение МЕ отговаря на българското МЕ.

3. Тракийският предлог ДО отговаря на българският ДО.

4. Тракийското въпросително местоимение КОС отговаря на българското КОЙ*

5. Тракийското показателно местоимение ТА отговаря на старобългарското ТА-това.

6. Тракийското показателно местоимение СА отговаря на старобългарското СЬ-тази.

7. Тракийското показателно местоимение СИ отговаря на старобългарското СИ-това.

8. Тракийското показателно местоимение СЕМУН отговаря на старобългарското СЕМУ-този.


*Кос е древният вариант на кой, тъй както латинското quis -куис е древният вариант на италианското въпросително местоимение chi -ки-кой.III. УМАЛИТЕЛНИ ЧАСТИЦИ, НАСТАВКИ, ПРЕДСТАВКИ, ОКОНЧАНИЯ.

1.Тракийската умалителна наставка ИНТ ( волинт, перинт...) е определена от  В. Георгиев и И. Дуриданов като идентична на старобългарската ЕНТ. Тя се среща в старобългарски думи като воленте, осленте, козленте.

Интересно е, че тази частица се среща в предгръцки топоними като Коринт, Тиринт, Пробалинт, Олинт, Зеринт и много други, т.е. тези древни селища в земите на днешна Гърция са основани преди хилядолетия от нашите деди траките.

2. Тракийската умалителна наставка КА (в Донука, Бургарака) е типична за българския език, срещаме я в думи като белка, писалка, девойка.  

3. Тракийската умалителна наставка  Е (в Дорзе ) се среща в наши имена като Бане, Боре, Воле, Едре, Злате и т.н.  

4. Тракийската умалителна наставка ЕЦ ( в Кабец) е  типична за езика ни – творец, светец, певец...

5.Типичното за езика ни окончание -ЩА  ( в пътища, свлачища, селища ) се среща и в тракийския - Вρρατζιςτα -Врачища, Рουβύςτα-Ровища.

6. Българската умалителна частица ЦА ( в девица, столица, певица ) се среща в тракийския топоним Тζερζενουτςας – Чершница.

6. Тракийската наставка в лични имена ЗАР ( Етизар, Велизар) се среща в българските лични имена Светлозар, Златозар, Среброзар, Цветозар.

7. Наставка МЕР ( Пурмерул, Гугамер) - велик срещаме в Безмер, Владимер, Радомер.

8. Тракийските умалителни частици УЛ, УЛА, ИЛ, ЛО (в Пурмерул, гагула, Кетрил, Скорило ) са идентични с българските УЛ в Драгул, УЛА в Радула, ИЛ в Момчил, ЛО в Скорило.

9. Тракийската представка З/С отговаря на българската СЪ-от.

10. Окончанието за прилагателни от женски род - А , НА ( Бела, Циерна) е същата както и в българските прилагателни от женски род бела, черна ( църна).

11.Окончание за съществително от женски род – ИНА – Диелина – детелина.

12.Окончание  за прилагателни от мъжки род-ЕН (Залден) – червен, черен, златен.

13. Окончанието СК ( Дориск, Драбеск, Гареск) се среща и в старобългарски думи като бесовскъ, бытиискъ,  браньнскъ, женьскъ...


МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО

Установени са три форми на множествено число в тракийския език.

1.При първата окончанието е И - КТИСТИ – чисти.

2.Другата форма е с (Т)А, срещаме я в ДРУВЕ(Т)А – дървета.

3.В някои български диалекти се използва Е като окончанието за множествено число – люде хора), листье (листи), същата тази особеност срещаме и в тракийския топоним ЛИСТЕ листи.

Както виждаме и трите форми, без изключение са типични за българския език.


 ДИАЛЕКТНИ ОСОБЕНОСТИ

В тракийския се забелязват абсолютно същите диалектни особености както и в българския. Както отбеляза В. Георгиев ( Въпроси на българската етимология, стр.115) колебанието между а (я) от една страна и е ( ие) от друга е засвидетелствано не само в античността ( в езика на траките), но и в съвременния български език. Трябва да се отбележи, че разликата в нашите днеши названия Янтра и Етър се дължи на якане и екане... следователно откриваме в тракийския същото явление, което представлява една от най-характерните черти на нашия език.

Отново В. Георгиев отбеляза, че в късния тракийски гласни без ударение често се редуцират както в източнобългарските диалекти зилен -зелен ( Διντιπορις –Δεντουπορις )...

В тракийските диалекти забелязваме варианти КЕТРИ, КЕТРЕ отговарящи на старобългарските ЧЕТИРИ, ЧЕТЫРЕ.

Щом особеностите на тракийските диалекти са типични и за българския, това означава, че тракийския не е изчезвал изобщо, напротив – развил се е и днес е познат под името български.

Някои критици ще възразят, че частици като ЕЦ, ЦА, КА се срещат също в сръбски, хърватски, словенски. В това няма нищо чудно, траките не са падали от небето, имали са свои роднини – старите илири и скити. Към илирийските народи принадлежат сърби, хървати, словени, словаци...а  нашите близки роднини украинците са наследници на скитите. Поради това  името на тракйската ЕбросИбъра има успоредица в сръбския Ибар и украинския Ибр. Това е и причината името на тракийската Нестос има успоредица в полската и чешка Ниса, а и имената на тракийските селища Мидне и Курписос се тълкуват с хърватския глагол метнути – полагам (основи на селище) и украинския глагол корпати –копая...

От тези особености не можем да заключим, че хървати и украинци са траки. Родствеността на тракийския с илирийски и скитски е обяснението за приликите. В нашия език също сме имали тези думи, но те са излезли от употреба. Това е един напълно естествен, а и неизбежен процес. Важно е да се отбележи обаче, че винаги трябва да се прави разлика между роднинство и идентичност...

Ето, няма нищо сложно нали? Hие българите говорим развита форма на същият език, който е звучал между Карпатите и Бяло море още преди девет хиляди години. Не сме идвали от никъде, напротив, изпратили сме свои хора на три континента. Те от своя страна са повлияли десетки народи.                                   http://hellogiggles.com/wp-content/uploads/2011/10/orpheus.jpg

За някои това може да звучи като фантастика, но е самата истина, която бавно, но упорито си пробива път. Това, че повечето от нас не я знаят се дължи на редица причини. Водени от политически причини, векове наред безсъвестни личности са фалшифицирали историята в своя полза, за съжаление това продължава и днес.

Както римляните са противопоставяли дедите ни срещу техните роднини, така и в ново време изкуствено се насажда вражда между близки хора. За да се измъкнем от порочния кръг е нужно да сме със спокойно и чисто съзнание, а това е възможно само, ако сърцата ни са свободни от негативни емоции. За това – нека обърнем гръб на злото и да се върнем при корените си. Да бъдем българи!Пояснения:

* В старобългарския език срещаме следните падежи:

1.Именителен
2.Дателен
3.Звателен
4.Винителен
5.Творителен
6.Родителен
7.Местен


** Дори и днес процесът на изпадане на падежите в езика ни не е завършил. Звателен падеж се употребява масово, а в родопските диалекти има останки на дателен и местен падеж ( С.Стойков, Българска Диалектология, стр.131-132, стр.135, )


Ето и свидетелството на К. Влахов за изпадането на падежите в тракийския език – “Засвидетелстваните у Аристофан тракийски фонетични и морфологични закономерности потвърждават по друг път и са безспорно доказателство за преминаването на имената от една в друга основа, че процесът на разпадане на тракийската склонителна система е бил в напреднал стадий...и, че характерното за тракийският език е било безпадежната флексия на тракийската лексика, или по-кратко казано - още по онова време тракийският език е бил в напреднал стадий на преминаване от синтетичен към аналитичен строй”.

44 коментара:

 1. НЕИСТОРИК Колкото повече чета - Вас и други историци и любители на историята,толкова повече напира в мен един въпрос - Населението в България един народ ли е?
  В тази Ваша публикация,както и в други намирам големи разлики,касаещи различните региони на България - диалектите!Интересувам се и от фолклор,който според мен е един от основните указателни фактори за световъзприятието на един народ и откривам ОГРОМНИТЕ РАЗЛИКИ в различните фолклорни области - имам предвид приоритетите на народа ,възпявани в песните,както и диаметрално противоположни народни умотворения в различни краища на България.
  Та,да се задам конкретно въпроса на който очаквам еднозначен отговор - Населението обитаващо територията на съвременна България,според Вас, един народ ли е?Защо ми се струва,че нещо много съществено,което умишлено се пропуска от всички,занимаващи се с история?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Естествено, че населението на България като цяло е един народ.

   Та в коя държава няма фолклорни разлики. Нека не забравяме, че сме потомци на най-големият европейски народ.

   Изтриване
  2. По повод тракийската дума темен-тъмен, бих искала да кажа, че има производни думи които и до днес се употребяват в с.Ребърково (близо до гр.Мездра) Вижте колко много са::
   Тéмно – тъмно
   Тéмно е. – Тъмно е.
   у тéмното – в тъмното
   Къде одиш по тéмното?! – Защо ходиш в тъмното!
   темн´ица – тъмно
   Оно а темница нав´анка. – Навън е тъмно.
   В´анка а темница. - Навън е тъмно.
   Къде одиш по темниците? – Къде ходиш по тъмното?

   Изтриване
  3. Мисля, че от думата "видето" производни са следните думи, които и сега се употребяват в българския език:
   - виделина
   - развиделявам се

   Изтриване
  4. Ето и една диалектна форма, характерна за Северна България, която е производна на тракийската "видето":
   - по в´идело = по светло (буквално, когато се вижда)

   Изтриване
  5. Да, така е, видето е сродна с видело, но и с видетъ-вижда.

   Изтриване
  6. Благодаря за информацията относно диалектните варианти на думата тъмен!

   Изтриване
  7. Вижте как се е запазила в диалекта на Северозападна България тракийската дума "ДРУВЕ(Т)А":
   - дръвéта = дървета (само за живи)
   - дръвéтата = дърветата (само за живи)
   - др‘ъвета = дървета (само за отсечени)
   - др‘ъвеа = дървета (само за отсечени)
   - др‘ъвеата = дървета (само за отсечени)

   Изтриване
 2. Анонимен31 юли 2013 г., 0:19

  Иво Иванов. Поздравления за материала, г-н Серафимов, според мен, един от най-неопровержимите Ви трудове. Бих искал да обърна внимание на един интересен факт, а именно, наличието на страшно много диалектни форми, на страшно малка като територия днешна България. Представете си само София и Перник, 30-тина километра разстояние, а разликата е на лице. Родопите, централно-балканските диалекти, Добруджа, северозападна България, тракийските говори, Банско, македонските диалекти, Трънско, а като добавим и говорите от окупираните от съседите ни територии в Беломорието, Егейска Македония, Косово, Поморавието, палитрата става смайваща. Според мен това не може да се обясни с друго, освен с наличието на многобройните тракийски племена в древността. Някой лингвист би трябвало да се наеме да каже, дали има друг език с толкова богато и пъстро разнообразие. Едва ли. Аз съм убеден, че дори да хванеш, примерно, един руснак от европейската част на Русия, и жител на Владивосток да речем, разлика почти няма да има в езиково отношение, а разстоянието е хиляди километри... А вижте ни нас... Хиляди поздравления още веднъж, страхотен материал.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, нормално е да имаме такова богатство на диалекти. Ние сме потомци на десетки тракийски племена.

   Поздрави!

   Изтриване
 3. Траки е прякор, даден от враговете на БЪЛГАРИТЕ. Целта е да се прекъсне Българската ни родова памет. Незнаейки древното си и славно минало, Българите нямаме опора против гръцките домогвания и преиначавания на нашата история, обичаи, религия, богове и т. н. Нямаме опора и против експанзията на разни мними доброжелатели, които ни натириха да търсим великите си предци в дън- горите тилилейски, пардон алтайски.
  Близко e до ума, че “Траките са изчезнали” от Българските земи, точно както са изчезнали и гяурите, 15 века по-късно. “Прабългари” е изкуствено създадено название, публикувано за първи път от българския «учен» Петър Мутафчиев през 1943 г. ...Нашите родни гъркомани, пишат за траките каквото им наредят, но ето какво пише в „Гръцко-БЪЛГАРСКИТЕ” речници:
  1. трак-уплах, стес,страшилищe, колики
  2. трака-трошачка;сблъсък,парзитизъм,прося,изпросвам
  3. тракадорос- просяк, курварин

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тези думи се пишат с гръцкото таф (τ), което се произнася като българското "т", докато името на траките се пише на гръцки с буквата thita (θ), и се чете като "thraki". Така че тези думи са с различни корени от думата за наименованието на траките.

   Изтриване
 4. Езикът според лингвистите се разделя на лексика(думи) и граматика(правила), като граматиката е чашата в която се налива лексиката. Дори думите да се променят, правилата са изключително косервативни. http://astrohoroscope.info/balgarite.htm За отпадането на един падеж са необходими 1500-1700 години! Отпадането и на 7-те падежа като време ни свързва директно с пелазгите(Г.С. Раковски)
  Езика ни е еволюирал тук на балканите.
  Бриг от търсачите на Истината.

  ОтговорИзтриване
 5. Поздрави! Дано не сме свидетели на превръщането на българския език в "мъртав" език.След 10-15 години тук няма да има кой да го говори.Повече българи трябва да четат тук и повече българи да потърсят българското в себе си, а не чуждите антибългарски внушения.

  ОтговорИзтриване
 6. Г-н Серафимов, според вас какво е значението на наставката "Зар", и въобще как бихте изтълкували етимологически името "Велизар" ?

  Преди години четох "Велизарий" от Робърт Грейвс, и си спомням, че неговата теория беше "бели(ят) цар".......... което малко ме съмнява - но пък от друга страна - пасва чудесно на вашата теория за бълг. език = трак. език!!

  Да не забравяме и факта, че Робърт Грейвс е един от най-големите изследователи и систематизатори на древногр. митове и легенди... дали е случайно това, че прави опит да извади етимологията на тракийско име чрез славянски думи ?

  С уважение - Иванов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Иванов, смятам, че частицата зар е свързана по-скоро със заря, зарево, жар.

   Колкото до Велизарий, смятам, че частицата вели отговаря на стблг. велий-голям, много.

   Велизар означава извънредно светъл, много светъл.

   Изтриване
  2. Аз също мисля че ЗАР идва от ЗОРА, ЗАРЯ

   Изтриване
 7. От тези особености не можем да заключим, че хървати и украинци са траки. Родствеността на тракийския с илирийски и скитски е обяснението за приликите.

  Авторът не се ли позоваваше преди време на Стефан византийски, за да доказва, че траките са скити? Сега пък траките са родствени на скитите, но не са идентични с тях. Последно, кое е вярно? Или зависи от тезата, която се доказва в конкретната статия?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хората живеещи във Варна са от същия произход, както и тези от София, но това не ни позволява да кажем, че софиянци са варненци, или, че варненците са софиянци.

   Родство и идентичност са различни неща, може да се даде пример и с двама братя близнаци от едно семейство. Те може да носят едни и същи гени, но да живеят на различни места и да имат различен живот.

   Изтриване
  2. Прекалено наивно обяснение, г-н Серафимов. Вярно, обслужва настоящата ви статия, но прекалено често сте се позовавали на Ст.Византийски, за да доказвате, че траките са скити - не роднинство, а идентичност. И вие много добре го знаете, но сега просто не ви е удобно да го признаете. Надявам се, обаче, да не искате от мен да се ровя в из всичките ви писания за цитати, а ще имате доблестта поне пред себе си да го признаете.

   Изтриване
  3. Ще съм Ви благодарен, ако успеете да ме цитирате, че траките са ИДЕНТИЧНИ на скитите.

   Дерзайте!

   Успех!:)

   Изтриване
  4. Да се върнем сега на Буда и неговия тракийски произход. Бащата на великия мислител не е индиец, а е от племето на саките. Те са считани за потомци на кшатрия –воинската класа на древните арийци, чиято прародина е Тракия. Саките са източни скити, Страбон ни уверява, че те са същия народ, който обитава и Добруджа, а и обяснява, че в дълбока древност дори и траките били наричани скити. Стефан Византийски казва без увъртане за скитите, че са тракийски народ. Дион Касий също счита скити и траки са един народ, а в една от работите на Аристофан намираме следното – Неговото име е Сака, т.е. тракиец, защото саките са траки... Саките са известни като народ със светла кожа, а самия Буда е описан като синеок мъж в старите предания (S.Shaw, Buddhist Meditation: An Anthology of Texts from the Pali Canon).   След като имаме сведения, че скитите-саки са тракийски народ, а родът на Буда води началото си от саките, защо трябва да се чудим на твърдението, че създателят на една от най-разпространените религии носи тракийска кръв?

   http://sparotok.blog.bg/politika/2012/02/19/trakiiskite-koreni-na-buda-ne-e-shega.904779

   Изтриване
  5. Ще се наложи да се повторя - Родство и идентичност са различни неща, може да се даде пример и с двама братя близнаци от едно семейство. Те може да носят едни и същи гени, но да живеят на различни места и да имат различен живот.

   Траките, макар да имат същата кръв както скитите, си имат своя история. Това, че редица стари автори слагат тъждественост между траки и скити показва, че тези автори са знаели за общите неща между траки и скити, смятали са, че имат едни и същи корени.

   Въпреки това, въпреки родството, историята на траки и скити трябва да се разглежда поотделно.

   Изтриване
  6. Следователно - Буда не е трак, а скит ;) а заглавието на статията трябва да е "Скитските корени на Буда" :)
   Усещате ли, че започвате да си противоречите?

   Изтриване
  7. Пак се налага да обяснявам елементарни неща:)

   Ако двама братя се разделят и единият отиде да живее на друг континент, означава ли това, че той се е превърнал в друг човек и вече не носи гените на своя брат :)

   Всеки от двамата братя си има своя история, свой път, своя съдба, но произходът и на двамата е един и същ. Ето това е същественото, дано да успеете да го разберете...

   Изтриване
  8. Да приемем за момент вашето обяснение. Да наречем условно единия брат с името Трак, а другия Скит. Според вашето обяснение и дадения от мен цитат от ваша статия, то Буда трябва да е Буда Скитов, понеже произхожда от брата с името Скит. Но вие упорито го наричате Буда Траков, по името на другия брат.
   Чудя се дали наистина не виждате противоречията в собствените си твърдения?

   Изтриване
  9. Саките, от които произлиза Буда-Сакия Сину, са дефинирани като траки и като скити.

   Смятам, че прародината на скитите са Балканите, където са били една общност с траките през Каменната ера.През Медно-Каменната епоха в земите на Херодотова Скития се появяват култури, които са не само сродни, но и производни на тази от Тракия.

   Износът на култура, а и артефакти от Тракия към Черноморските степи продължава до доста по-късни времена.

   Тракия е коренът, поради това смятам, че най-правилно е саките да се определят като траки.

   Изтриване
  10. Хубаво, но по тази логика излиза, че украинците също са наследници на траките. Но вие категорично заявявате в публикацията, че техни прародители са скитите. Щом правите такова разграничение, то трябва и Буда да обявите за скит, но вие твърдите, че е трак. Или приемате, че и украинци, и Буда са с тракийски произход, или че са скити. Няма как едното твърдение да е украинците са скити, а другото - Буда е трак.
   Вместо това, обаче, вие правите една еквилибристика. Саките, които са част от скитите, ги обявявате за траки и от там и Буда - трак, а останалата част от скитите само за родствени на траките.
   Тук изобщо не се спирам доколкото двете твърдения - за Буда и украинци имат някаква научна стойност, а само на факта на взаимно изключващите ви се тези.

   Изтриване
  11. Не е моя вината, че не сте в състояние да разберете елементарни неща :)

   Изтриване
  12. И аз нямам вина, че обясненията ви са елементарни и неубедителни

   Изтриване
  13. Всеки има право на свое мнение, нали?

   Изтриване
  14. Аз не мисля че е поражение да се предположи че те са траки - въпреки че озъзнавам сложния политически проблем, но може би трябва да бъдем смели:)

   Изтриване
 8. Някои хора искат доказателство подпечатано от римския папа, всичките патриарси, монасито от шао Лин и т.н. за да признаят доказателството за "нелементарно" и "убедително"
  Мисля че изнесените от г-н Серафимов сравнителни анализи на езиците на траки и на българи са убедителни.
  Влизането в дискусии не по същество ( а например за Буда) изглежда като опит за разводняване на тезата.
  Ако действително така стои положението с двата езика очевдно е мнгото общомежду тех. Най-малко очеваден е въпросът за несъстоятелността на тезата за внезапно появилите се "славянски езици"
  Предлаганата теза е много по-достоверна от "внезапната " поява на милиони славяни

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за подкрепата! И аз като Вас не вярвам в чудеса, не вярвам във внезапно изчезване на големи народи и във внезапно появяване на големи народи.

   Жалко само, че понятието славяни е доста объркано...де факто старите славяни са траките, а дедите на руснаци, поляци, чехи и др. са старите венети. Извори за това има, но малко хора ги познават...

   Изтриване
 9. Анонимен4 май 2014 г., 1:52

  На подобни статии и клипове попадам все по-често:
  https://www.youtube.com/watch?v=mEffSYfS0TY

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господинът се е позаблудил. Първо, право над името руси имат украинците. Днешните руснаци са московити от групата на венетите.

   Второ, не ми е известно някой автор да е отъждествявал московитските венети със скитите.

   Трето, само име скити се обяснява със стблг. скытати сен- скитам, бродя.

   Изтриване
 10. Искам да попитам има ли тракийска успоредица с българските диалектни - Чуваш - Пазиш,пример - ДА ЧУВАШ КЪЩАТА! = ДА ПАЗИШ КЪЩАТА!
  И манара = брадва (към Михайловград)?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има прекрасен Български Етимологически Речник, потърсете отговора там.

   Изтриване