23.04.2014 г.

ИМА ЛИ РАЗЛИКА МЕЖДУ ТРАКИ И СТАРИ БЪЛГАРИ?


Учените са хора с престиж и е съвсем нормално да им се доверяваме. Ние нямаме достъп до извори, материали, средства и не на последно място времето, с което разполагат професионалистите. Те от своя страна са длъжни да проявят обективност в своите оценки на събития и сведения от летописи. Изследователите на нашето минало са длъжни също да поддържат своето ниво. С развитието на науката се появяват все повече способи за намиране на истината.

Става дума за изследванията на антрополози и генетици. Благодарението на трудовете на д-р Методи Попов и на акад. Ангел Гълъбов ние разбрахме, че във вените ни тече кръв на европейци, а не на азиатци. Разбрахме и, че сме били лъгани относно това, че траките са се изпарили без следа. Все повече генетични проучвания показват, че ние българите имаме пълното право да се наречем наследници на Залмоксис и Орфей.

Макар доказателствата в полза на местният произход на българите да се трупат, някои от учените ни упорито отказват да променят остарелите теории. Такова държание е странно и недопустимо. Какво още е нужно, да да се разбере, че ние не идваме от никъде, а сме потомци на най-древното цивилизовано население на Балканите, а и на Европа. Това, че част от дедите ни са се заселили в Азия не прави произхода ни азиатски. Англичаните колонизират Австралия, но това не означава, че делят общ произход с аборигените, нали?

Нека видим как се определя етническата принадлежност на дадена група хора? За да разберем истината е нужно да се изследват историческите извори, но също така трябва да се анализират данни от археология, ономастика и антропология. Само чрез комбинирането на сведенията от различни области можем да получим реалистична представа за това от какъв произход са определени хора.

Историческите извори са важни, но те могат да послужат само като индикация, понеже в миналото доста често са се писали и лъжи. Да не забравяме, че сведенията за дедите ни идват от техните врагове – гърци и римляни. Наивно е да се очаква, че всеки чужд летописец е имал смелостта да рискува кариерата и живота си казвайки истината за нашите предци. Добри и съвестни хора обаче има навсякъде. Разбираме за това понеже цели 1000 години дедите ни са отъждествявани с траките от редица стари автори. Дори и сред противниците на старите българи е имало достойни хора.

Такъв е Деметри Хоматиан, който пояснява, че българите от негово време са наричани в миналото с името мизи. Това е и становището на Михаил Аталиат, Лъв Дякон, а и много други летописци. Йоан Цеца сравнява дедите ни с пеоните, за Йоан Малала българите не са никои други освен старите мирмидони – войниците на прочутия Ахил Пелеев.

Тези данни са известни на нашите историци, но те мигновено ги отхвърлят с оправданието, че става дума за грешка, за архаизиране. Да, такива грешки са се правили в миналото, унгарците са наричани панонци, макар да нямат нищо общо с панонците.

Има обаче една тънкост, която нашите учени премълчават. Докато с помощта на унгарския език е невъзможно да се обяснят панонските топоними, то българския е прекрасен кандидат за етимологията на тракийските селищни наименования. Точно анализа на древните топоними ни позволява за направим обстойна проверка на историческия извор.

Стоби и Стубера са имена на пеонски градове, те съотвестват на българското селищно име Стобъ, а обяснение получаваме от старобългарската дума стоборие-ограда.  Столицата на пеонското царство също носи название обяснимо на български език. Била Зора бива изтълкувано от някои езиковеди като Бела Зора. Може ли да наречем тези неща случайност? Разбира се, че не! Не е случайно е това, че името на пеонския цар Одолей се обяснява със стблг. одолевати-побеждавам, т.е. Одолей означава победител. Понеже както топоними, така и лични имена принадлежащи на пеоните имат българска етимология, то можем да заключим, че Йоан Цеца е бил прав като е отъждествил пеони и българи.

Понеже старите българи са наричани освен пеони също и мизи, да видим как стои въпроса с мизийските топоними. Етимология селищните имена Вода, Калатис, Зелея, Кузик получаваме с българските думи вода, кал, зелие-зелелина и куза-коза диал. Името на споменатия от Омир мизиец Хромий може да се обясни със стблг. хромъ-недъгав, крив. Телеф е име на мизийски цар, което е почти идентично на това на старобългарския владетел Телец. Както в случая с пеоните, така и при мизите намираме български названия на селища и български по характер лични имена.

Да обърнем внимание и на свидетелството на Йоан Цеца, който свърва българите с Тесалия – дом на ахиловите мирмидони. В Тесалия тече река Пеней, чието име Владимир Георгиев изтълкува с думата пена-пяна. В същата област е и планината Олимп (с най-древно име Олупийо), за нейното название Георгиев предлага тълкуване със санскр. lumpate-чупя, троша, т.е. място с отломки. Прекрасно обяснение дават и българските думи олупам, лумкам, олумвам, лумя-ломя, чупя диал. Те обаче изобщо не са споменати, все едно не съществуват...

Благодарение на проучванията на лингвиста Макс Фасмер узнаваме, че в същата тази Тесалия са локализирани планината Булгар (Вургар), хълм Булгара, а и речното име Булгарис (Вургарис). Подобна концентрация на народностното ни име няма дори на територията на страната ни! Това в никакъв случай не може да почива на случайност.

Виждаме, че Хоматиан, Цеца и Малала са казали истината определяйки старите българи като древно балканско население наричано пеони, мизи, мирмидони. Няма как иначе най-старите топоними и хидроними да са обясними на български език. Един народ е в състояние да наложи свои имена в дадена област само, ако я обитава дълго време. Всеки сериозен учен знае това.

Сериозните учени знаят също и, че обичаите на една група хора са важен признак за тяхната етническа принадлежност. Едва ли има някой, който да не е запознат с историята на Крум Страшни, който обезглавява Никифор Геник и прави от черепа му ритуална чаша. Кой не е чувал израза – Пийте дружина от никифорова кратуна! Повечето от изследователите на миналото ни търсят паралели на този жесток обичай в Средна Азия. За жалост бива премълчан факта, че траките също правят чаши от човешки черепи. Знаем за това от работите на римския летописец Луций Флор. В миналото никой от учените ни писали за бита и културата на старите българи не си е направил труда за цитира Флор, а и да коментира неговото сведение, което безспорно е от голяма важност за разбирането ни на старобългарската култура.

Да продължим с друг обичай на дедите ни. Някои автори смятат, че изкуствената черепна деформация е eдин от отличителните белези на старите българи. Едва в последно време бяха публикувани данни от Йордан Йорданов за това, че този особен обичай се практикува в нашата страна още от Каменната ера. Ценна информация има и в работите на Стефан Йорданов, който писа, че изкуствената черепна деформация е позната на различни тракийски  племена и е практикувана активно от тях почти до началото на елинистичната епоха...Други автори споделят, че във Фригия и Мизия дори може да се говори за масова практика.

За бръсненето на главата и за оставяне на кичур коса при старите българи споменава Геза Фехер. Различни краеведи твърдят, че този обичай е просъществувал у нас до началото на ХХ век. В Живота на Тезей Плутарх пише, че бръсненето на главата и оставяне на кичур коса се практикува от траките абанти и мизи. Ще напомня, че в продължение на 1000 години българите са наричани мизи.

Разказвайки за траките Херодот споменава, че техните жени увивали жертвените дарове в пшеничена слама и така ги поднасяли на боговете. Краеведът Енчо Донев споменава за абсолютно същият обичай практикуван в Пловдивска област поне до петдесетте години на двадесети век. Безспорно тракийската традиция е възникнала още във времето на Неолита, а продължението й при нас след 7000 години е ярко доказателство за нашия местен произход.

Отново бащата на историята ни дава сведения за друг тракийски обичай, а именно за това как гетите запращали стрели в небесатa. Запращане на огнени стрели в облаците се практикува и от нас българите по време на Сирни Заговезни. В този случай се наблюдава интересен синтез на езическия и християнски празник, което между другото не е изключение у нас.

Друг белег на етническа принадлежност са погребалните обреди. Едва ли има някой, който да не знае, че траките издигат могили над гробовете на своите благородници.
Това, което е почти неизвестно е фактът, че старите българи също са издигали могили над гроба на свой благородник. Пишейки за старобългарските могили Рашо Рашев подчертава, че те са в речна долина, докато това не е характерно за тракийските. Подобно изказване е доста странно като се има предвид, че една от най-големите концентрации на тракийски могили е в Розовата долина където текат реките Тунджа и Стряма. Трудно ми е да си представя, че Рашев не е бил запознат с географията на България, а и с тракийската археология.

Геза Фехер дава интересни данни за конско жертвоприношение в старобългарските гробове. Това отговаря на истината, в некропола край Нови Пазар са намерени конски скелети. Незнайно защо нито Фехер, нито изследователите след него не споменават, че абсолютно същият обред се среща и при траките още от Бронзовата епоха, т.е. не става дума за феномен появил се в страната ни след 681 година, а подобно на изкуствената черепна деформация е практикуван хилядолетия по-рано на наша територия. Съвсем естествено е, че по време на римската окупация обредът е могъл да са запази най-добре на север от Дунава – в земите на свободните траки.

Ксенофон е пряк свидетел на тракийските нрави. Той споделя за това как бойците на одрисите изливали вино на гробовете на своите загинали другари. Поливането на гроба с вино се е практикувало от българските хайдути. Този особен ритуал  е жив и днес във всички краища на България.

Смайващи прилики между траки и стари българи намираме също в материалната култура. В тракийски гробове са намирани особен вид украшения. Става дума за торквите – обръч от сребро, или злато, който се поставя около врата. Този тип украшение се ползва и от старите българи. Eто какво казва Станчо Ваклинов за находките то с. Бързица (Шеремет) - “Характерен за ранното средновековие накит, който представлява военно отличие, е торквата. Това е широка гривна, която се носи на шията и в различни епохи е различно оформена и украсена. В България са познати няколко екземпляра главно от по-късно време. Смята се обаче, че една група торкви, намерени при с. Шеремет, Провадийско,  принадлежат на старобългарската епоха.”

По времето на Ваклинов съкровището е определено ясно като старобългарско, макар да се признава, че има антични елементи, то е датирано IX век след Христа. Днес, за щастие археолозите са коригирали както периода, така и характера на находките. Торквите, обеците и т.н. са датирани VIII век преди Христа и са определени като тракийски...Объркването на учените от 70-те години на ХХ век показва колко близки по характер са тракийските и старобългарските украшения.

Поредната интересна подробност от бита на старите българи намираме в работите на Петър Добрев. Той разказва за житните ями на нашите предци. Дали от незнание, или поради друга причина, но този изследовател пропуска да спомене, че съхраняване на зърното в ями е метод, който е познат в Тракия от най-дълбока древност. Добрев споменава и за просото, което е използвано като храна при старите българи, но отново не отваря и дума, за това, че траките също се хранят с просо.

Според Димитър Овчаров най-разпространеният тип старобългарско жилище са землянката и полуземлянката. Това безспорно отговаря на истината. През Средновековието селското население е обитавало землянки и полуземлянки. Същото може да се каже и за тракийското селско население. Знаем за това от археологически проучвания и исторически извори. Този общ елемент от бита на траки и стари българи не е споменат от нашите изследователи.

Не е споменато и нещо друго. Автори като Йордан Йорданов са на мнение, че строежите с квадри на територията на страната ни са дело на старите българи.
Така е, но трябва да се добави и това, че траките строят с квадри около 1000 години преди така нареченото идване на Аспарух. Информация за това получаваме от   трудовете на Георги Китов и Даниела Агре.  

Нека обърнем внимание и на други аспекти от бита на дедите ни. Веселин Бешевлиев споменава в работите си за многоженството при старите българи, но за съжаление пропуска свидетелството на Страбон, който казва за траките, че при тях е нормално един мъж да има десет-дванадесет съпруги.... Това е било наложително защото поради войните мъжете са били много по-малко от жените и, за да не бъдат те изключени от обществото се е практикувала полигамия, чийто край идва след приемането на християнството.

За друга подробност от бита на предците ни споменава Ксенофон. Той е бил добре запознат с обичаите на дедите ни защото прекарва извество време в резиденциите на тракийските владетели. Гръцкия автор прави интересно описание на банкета на Сефт. Царят е бил този, който разпределял храната, сам отделял за благородниците си хляб и месо... Явно този обичай е причина за термина хранени хора, който се споменава в старобългарските надписи. В пряк и преносен смисъл владетелят е хранел своите подчинени.

Описвайки бита на дедите ни автори като Геза Фехер и Веселин Бешевлиев споменават свидетелствата на старите автори, които твърдят, че старите българи вземали кобили по време на военните си походи и ползвали млякото им за храна. Това е помагало на предците ни да се придвижват бързо и да не са зависими от бавните обози. За жалост нито Фехер, нито Бешевлиев не съобщават, че пиенето на кобилешко мляко е типично и за траките. От преданието за благородната тракийка Харпалика научаваме, че тя била кърмена с кобилешко мляко, баща й я научил да пие направо от вимето на кобилата (Г.Батаклиев, Антична Митология-Харпалика).

Отново Фехер определя старите българи като конни стрелци. Не може да се отрече, че дедите ни са били конен народ. Не може да се отрече, че лъкът е тяхното основно оръжие, с което те са всявали ужас сред враговете. Конни стрелци обаче са и северните траки, това е засвидетелствано от Тукидид. Тракийските остриета на стрели с триъгълно сечение са на практика неразличими от тези на старите българи. Същото важи и за лъка, кривият, сложносъставен лък не е изобретен в Средна Азия, а в Европа. Познат е в Южните Балканите още от Бронзовата епоха. Да не забравяме и омировото свидетелство за пеоните с криви лъкове. Да не забравяме, че по-късно тези пеони са наречени от Цеца българи. Само наивен човек би приел това като случайност.

Важна част от бойната екипировка на старите българи е ризницата. Тя е или плетена, или люспеста, а в някои случаи покрива цялото тяло. Съдейки по археологически находки, а и по изображенията от Летношкото съкровище, разбираме, че траките също са ползвали плетена и люспеста ризница. При сарматите металната защита покрива цялото тяло. Днес сарматите са определени като иранци, това обаче не отговаря на истината. Прокопий Цезарийски предава мненията на различни автори относно това, че сарматите принадлежат към семейството на гетите.

Всеки сънародник знае, че знакът IYI e типичен за старите българи. Съвсем малко обаче са тези, които са запознати с изследванията на Ст.Михайлов, Дж.Бенсон, Я.Тодорович показващи, че този знак IYI е познат на древното балканско население от Бронзовата и от по-ранната Неолитна епоха. Пълна лудост е при наличие на тези данни, които са отпечатани в престижни издания, да се твърди, че знакът IYI е донесен в земите ни едва през Ранното Средновековие.

Не само IYI принадлежи на хералдиката и на дедите ни, но и лъва. В Notitia Dignitarum може да се види, че като символ на Тракия е представен лъв. Западноевропейски и арабски източници пък показват, че през Средновековието лъвът е присъствал на герба на България. По време на турската окупация българските четници поставят лъвчета на своите шапки. Не ми е известен друг народ, който да пази така силно своята хералдическа традиция както ние българите – от Античността до ново време.

Благодарение на епиграфски паметници, а и на арабски източници ние знаем, че старите българи са назовавали своите владетели с титлата КАНАС. В миналото тя бе обявена за равностойна на хан понеже се вярваше, че дедите ни са тюрки. Тази заблуда царстваше поради това, че учените ни отвърнаха очи от траките, в чиито надписи присъства титлата АКЕНАС (W-07). Тя идва от корен КАН, КЕН имащ значение – начало. Същият корен присъства в стблг. кань, конь-начало, а също в наченти, заченти- започвам, слагам начало.

Приликите между траки и българи не свършват тук. Етнологът Николай Колев дава голям принос в изучаването на старата ни култура, но навярно неволно е направил някои пропуски. Колев споменава за тотемизма при старите българи, т.е. даването на хора имена на животни. Да, възможно е, но това присъства и при траките, името на одриския цар Орол е свързано с птицата орел.  Езиковедите В. Георгиев и К.Влахов съобщават за тракийски имена като Зайкус (от заек) и Козис (от коза). Обърнете внимание на важната подробност, че орел, заек и коза принадлежат на българския основен речников запас, а произхода им е тракийски.

Нашия етнолог определя забраждането на омъжената жена като останка от прабългарското културно наследство. Отново трябва да се добави, че този обичай съществува и при траките, може да се види често на погребалните им паметници. Според Колев старите българи са почитали вълците ( явно са ги смятали за свещени животни). Знаем обаче за едно силно тракийско племе, чието название има значение вълци. Става дума за даките, езиковедите ( В. Георгиев и др.) смятат, че даки идва от давос, даос  вълк, а самата дума давос отговаря на нашата давя, душа (както правят вълците).

Като общ етнически белег между българи и чуваши Колев посочва престилките в женската носия. Тук е редно да се поясни, че престилки като българските са имали и пеласгийските жени, това може да се види от минойските фрески и статуетки. Самата българска женска носия не се е различава много от древната тракийска женска носия
(според Д.Агре и Г. Китов). Най-широко разространената българска мъжка носия пък е идентична с тази на даките и техните роднини гетите...

Виждаме, че поради липсата на достатъчно информация Н.Колев, макар и да е работил съвестно е допуснал грешки. Твърде голяма част от така наречения прабългарски етнически субстрат се оказва тракийско наследство. Колев сам посочва редица тракийски елементи в нашата култура. Ето какво споделя нашия етнолог:

Като тракийско наследство могат да се възприемат следните елементи от традиционната материална и духовна култура на българите:

-        I, II и IV тип рала за обработка на земята.
-        вършитбата с диканя.
-        култивирането на лозята и направата на вино.
-        трансхуматното (подвижно) животновъдство.
-        носенето на опинци и ямурлук от пастирите.
-        грънчарското колело.
-        черти от образа на св. Георги са заимствувани от тракийския херос.
-        сходството на самодивите с тракийските нимфи.
-        русалските празници водят началото си от гръцко-тракийския и римския празник на розите (rosalia).
-        кукерските игри водят началото си от Дионисиевите празници.
-        нестинарството също е извеждано от някои автори като тракийско наследство.
-        За такова наследство се смятат и летният празник на Еньовден.
-        жертвоприношението при строеж на нов мост или къща.
-        жертвоприношението при продължаване живота на възрастен човек, означавано като «помана», и т. н.


http://files.abovetopsecret.com/files/img/ph4fe9035e.jpg


Oстана ли изобщо нещо, което да е характерно за траките и да е чуждо за българите? Всъщност може да се допълни още нещо интересно. Нещо, което учените ни не желаят да споменат. Официално дедите ни са тюрко-алтайци почитащи Тангра, други правят опити да ни изкарат иранци, но в именната ни система не присъстват антропоними като Тангра, Тенгри, Тенгърчо, или пък Ахура Мазда и Апам Натат. За сметка на това в българската именна система се срещат тракийски теоними.

- Българското име Балей е идентично на тракийския теоним Балей.

- Басарина е старо българско име съответстващо на тракийското Басарей.

- Бистрьо отговаря на тракийското божествено име Бистирас.

- Венда е изведено от тракийския теоним Вендис, позната и като Бендида.

- Витьо произлиза от древното божествено име Витю.

- Диньо, Деньо са вдъхновени от името на богът на светлината Дин/Ден.

- Според Вл.Георгиев тракийският теоним Залден съотвества на българското лично име Златан.

- Хубавото наше име Млад пък има успоредица в тракийския теоним Молодас.

- Сава идва от Савазий – едно от имената на Дионис.

- Ярей е по-новия вариант на Арей, Арес – богът на войната.

Въпреки преследванията на религиозни фанатици, ние сме успели да запазим в именната си система десет тракийски теонима...и после някой ще твърди, че през VI век траките са били незначително малцинство забравило езика и културата си. Ако това е верно как са оцелели до днес тракйските имена на богове. Кой ги е наложил, а и защо ние ще ги употребяваме? На този въпрос никой не желае да даде отговор.

http://www.haskovo.com/bg/resize_image_text/800/600/Novini/haskovo_trakite_4.jpg

Няма нито един древен исторически извор, от който да научим, че дедите ни почитат Тангра. За сметка на това Теофилакт Охридски пише, че старите българи се кланят на слънцето, луната и звездите, а някои принасяли жертва и на кучета. За траките се знае, че техният върховен бог е слънцето, а при култа на Зеринтия кучетата заемат важна част. Тези подробности не са известни на широката публика.

Това не е всичко, никой не желае да ни обясни, че старобългарските лични имена Аспарух, Борис, Борил, Бузан, Воин, Прусиан, Телец, Токт и много други не са се появили на Балканите след 681 година. Тези антропоними съотвестват на тракийските Аспар, Борискос, Бурил, Буза, Войнес, Прусий, Телеф, Токей...

Дали трябва да вярваме на официалните теории след като виждаме, че от нас са укрити планини от важна информация?

Защо за някои хора е трудно да се разбере, че ние сме местен народ? Има толкова доказателства, че ние  сме потомци на създателите на най-древната европейска цивилизация. Благодарение на труда и уменията си дедите ни са станали многобройни и са се разселили по различни места. За траки в Индия, Бактрия, Сицилия, Мала Азия и ред други земи разказват Ариан, Плиний, Павзаний, Страбон.

Когато преди около 2000 години римляните окупират земята ни, част от нашите деди се оттегля на север при своитe  братя. От този регион свободните траки непрекъснато атакуват Римската Империя. През 166-170 година освободителите прекосяват Дунава и се спират чак при Термопилите. По времето на Аврелиан от Дакия са изгонени всички легионери и колонисти. Няколко века по-късно е освободена и Тракия. Какво му е сложното да се разбере това?

Разбира се за римските летописци дедите ни са нашественици. В Ранното Средновековие Рим счита земята ни и нейното население за своя собственост. Дедите ни са намразени защото откъсват от имперската хазна богати територии. Също така предците ни слагат край на търговията с роби, която е източник на големи доходи... Тези деяния на предците ни предизвикват фанатичната омраза на редица летописци, които съчиняват безброй лъжи. Тези лъжи все още хвърлят сянка върху името на народа ни, но краят вече се вижда.

Историята на България ще се пренапише, това е неизбежно. Съпротивата на определена група личности ще е голяма, но рано, или късно ще стане невъзможно истината да се укрива. Истината, че ние сме потомци на древен народ, на когото Европа дължи много.
Не сладките приказки на Платон и статуите на Праксител доведоха до подем на цивилизацията, а тръгналите от нашите земи организирано земеделие, скотовъдство и не на последно място знания за обработка на металите, без които народите щяха да тънат хилядолетия в мрак.

В Тракия бе родена първата хуманна доктрина, разпространена от Орфей и Залмоксис. Дедите ни бяха първите, които бяха наречени най-праведен и справедлив народ...Ю.Венелин назова нас българите учители, образователи и наставници на Русия...Едва ли е знаел колко скромно се е изразил, деянията на дедите ни започват хилядолетия преди разпространяването на кирилическата писменост. 

Нищо не е в състояние да спре истината за нас. Въпрос на време е когато името българин отново ще се произнася с уважение и почит от чужденците. Докато този момент настъпи, нека се държим както подобава на истински българи-имайки вяра в себе си и обичайки своите братя и сестри.


Използвана литература:

1.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
2.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;
3.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
4.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
5.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
6.Н.Иванова, П.Радева, Имената на Българите, домашни имена, заети имена, празничнокалендарен именник, Абагар, Велико Търново, 2005;
7.М.Москов, Именник на Българските Ханове, Д-р Петър Берон, София, 1988
8.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999
9.Pausanias’ Description of Greece, transl. A.R. Shilleto A.M. vol I, George Bell and Sons, London, 1900;
10.Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
11.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
12.Д.Овчаров, Въведение в Прабългарската Култура, Гутуранов и син, София, 2002
13.Й.Йорданов, Антропология на Древните Българи, Масовия Кръгов Гроб при Девня, Център за Изследване на Българите, Тангра ТанНакРа, София, 2008
14.Г.Китов, Д.Агре, Въведение в Тракийската Археология, ИК Авалон, София, 2002
15.N.Kolev, Spuren aus der Kultur der Thraker in dem Tradizionellen Ackerbau und der Viehzucht der Bulgaren, Bulgarisches Forshungsinstitut in Österreich Verein “Freunde Des Hauses Witgenstein”, Institut für Thrakologie an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, Staatlischer Verlag Swjat, Sofia, 1984.....)
16.А.Милев, Гръцките Жития на Климент Охридски, БАН, София, 1966;
17.Ст.Йорданов, Тракийският Войн, Faber, Велико Търново, 2000;
18.Н.Колев, Българска Етнография, Наука и Изкуство, София, 1977;
19.E. Теодоров, Древнотракийско наследство в българския фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972 ;
20.С. Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28), Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1987;
21.В. Бешевлиев, Първобългарите- История, Бит и Култура, Фондация Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008;
22.Xenophon, The Persian Expedition, transl. R.Warner, Penguin Books, Harmondworth, 1977;
23.Ст.Ваклинов, Формиране на старобългарската култура VI-XI век, Българско Историческо Дружество,  Наука и изкуство, София 1977;
24.П.Добрев, Непознатата Древна България, ИК Иван Вазов, София, 2001;
25.W.G.Arkwright, Lycian and Phrygian names, The Journal of Hellenic Studies, Voll. XXXVIII, (1918), The Society for the Promotion of the Hellenic Studies, MACMILLAN AND CO., Ltd, St.Martin.s Street, London, MDCCCXVIII;
26.Al.Fol, K.Jordanov, K.Porozhanov, V.Fol, Ancient Thrace, International Foundation Europa Antiqua, Institute of Thracology – Bulgarian Academy of Sciences, edited by International Foundation Europa Antiqua, Published by Europress, Printed by Balkan Press, Sofia, 2000;
27.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
28.V.Georgiev, La toponymie ancienne de la péninsule balkanique et la thèse mediterannée, Sixth International Onomastic Congrees, Florence-Pisa, April 1961 (Bulgarian Academy of Sciences), 1961 ;
29. A. LUBOTSKY, The Old Phrygian Areyastis-inscription“Съвременните българи са близки до средиземноморския генотип, като най-много се доближаваме до жителите на Северна Италия. “Това е свързано с общите ни тракийски корени, обяснява си го Гълъбов...” http://www.blitz.bg/news/article/117690

“Българите са силно славянска популация, но те са особен вид славянски генотип с наличие на силни тракийски елементи. Това става ясно от представеното в София изследване в рамките на проект „Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ“. Според авторите на изследването траките не са изчезнали по тези земи, както се твърди в учебниците... 


Половината от гените на българите идват от траките. Това научно твърдение е поместено в сръбското списание НИН, което се позовава на заключенията на швейцарския Институт по генетика “Игенеа”...За нас изконното население на българските земи са траки и в този смисъл ги приемаме за прабългари, вие като народ сте 49 на сто траки. Това заяви вчера за “Труд” от Цюрих новата директорка на “Игенеа” Аманда Фелбер ...http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=142530

Наблюдения на Петър Добрев върху ‘Пътувания...’ на Ибн Фадлан

П.Добрев, Сага за древните българи


55 коментара:

 1. русалските празници водят началото си от гръцко-тракийския и римския празник на розите (rosalia)..."
  Като знаем,че гърците са заимствали всичко от траките,че траките са основали Рим,не е ли логично да се приеме,че трако-гръцкият???празник,си е по-скоро тракийски и от там преминава у гърци римляни?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, разбира се, аз съм предал само мнението на Колев. Няма как да дам обяснение за всяка неточност. Даже съм пропуснал някои неща, като например Палелиите...

   Изтриване
  2. Тогава,направете така,че да си личи и Вашето мнение,иначе се получава непоследователност от внушението и изводите на материала,Вашите и това "мнение"! Има доста такива моменти и на други места,не трябва да се боите!

   Изтриване
 2. "Не е случайно е това, че името на пеонския цар Одолей се обяснява със стблг. одолевати-побеждавам, т.е. Одолей означава победител."

  Подобен е и глагола - преодолявам.

  "Етимология селищните имена Вода, Калатис, Зелея, Кузик получаваме с българските думи вода, кал, зелие-зелелина и куза-коза диал."

  Все още има доста местностти в цяла България с наименованието Козяк, което е почти същото като Кузик.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не се и съмнявам, че на територията на България има доста селищни имена със звучене подобно на Кузик.
   На Калатис съотвества Калище, на Зелея Зелениково и т.н.
   Нищо не се е променило съществено.

   Изтриване
 3. Не можах да си обясня защо държавата на Кубрат е толкова на североизток от земите, населени с траки и от къде идва Аспарух с многобройните си българи, защо не е местен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всъщност държавата на Кубрат не е била толкова далеч. По права линия няма и 1000 км. Което е направо нищо разстояние, особено за народ който използва коне.

   Изтриване
  2. Няма как сам да си обясните. нужно е да се запознаете с фактите, които посочват летописците.
   Първо точното положение на Кубратовата държава е спорно. Твърдението ви че Аспарух не е местен е недоказано. Българи в земите ни се споменават 3 века преди Аспарух, а името Аспар е широко известно векове преди нашия си Аспарух
   Ето например едно много добро обяснение от Хометиан, дадено в краткото житие на св Климент Охридски
   "Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били изселени в старо време от военната сила4 на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия."

   Изтриване
  3. В така наречената държава на Кубрат са живели траки от дълбока древност. На същата територия е и Боспорското Царство, чиито владетели носят тракийски имена като Спараток, Котис, Раскупорис, Реметалк. На епиграфски паментици от същия регион са документирани тракийски лични имена като Сефт, Мукос, Гастис.

   В същата територия са открити тракийски куполни гробници, тракийска керамика, тракийско въоръжение...

   Почти всички земи около Черно Море са принадлежали на дедите ни в древността. Докато не осъзнаем това, все ще си мислим, че Аспарух е дошъл от някъде...

   Изтриване
  4. На този въпрос отговорът е много лесен ето ти един цитат:
   "Тези петима князе държаха князуването от другата страна на Дунава 515 години с остригани глави. И след това дойде на страната на Дунава Исперих княз.Същото и досега."
   това е напълно достатъчно.

   Изтриване
  5. Петстотин и петнадесет години преди Аспарух, на север от Дунава са живели траки :)

   Изтриване
  6. Благодаря много, Павеле!

   Изобщо нямах идея, че в Боспорското царство владетелите (а може би и простолюдието) имали тракийски имена. Все ми е било набивано в главата, че това е било Гръцко царство, произлязло от Гръцки колонии, без никаква тракийска връзка, и аз го вярвах това. Но как да се усъмни човек, като тези имена не са споменавани от историците ни.

   Продължавай все така, за България!

   -Дунавлия

   Изтриване
  7. Ето това са имена на благородници, войници и обикновени хора живели преди около 2000 в земите на Крим и Северното Черноморие:Авлузен, Берисад, Беса, Битюс, Вистас, Дадас, Даос, Диза, Далас, Дизаземис, Дробол, Дюрпанайс, Дулон, Карсас, Камасариа, Котис, Мокус, Мукапорис, Мукатралис, Рескупорис, Реметалк, Спароток, Сефт, Сурос, Тюнос...

   В този регион са намерени и доста оброчни плочки на Тракийския конник, има и куполни гробници досущ като тези от земите ни, срещат се дори сходни топоними.

   Защо тази информация не се поднася на българския читател за мен е пълна загадка.

   Изтриване
 4. Pozdravlenia, strahotna statiata:)

  ОтговорИзтриване
 5. Iskam da predloja tema za razmisal. Kato stana vapros za svobodni Trakici i porobeni Trakici. Isledovatelite istorici na Rimskata imperia nemogat da si odgovoriat na vaprosat, zashto Spartak sled, kato razoriava na dlaj i shir celiat botush. Ne razpuska armiata i ne se pokriva? Tazi armia nesamneno e bila izcialo sastavena ot ne svobodni Trakici. Tvarde veroiatnoe toi samiat da e trakiski blagorodnik. Mojemli da tarsim priliki v buntat na Spartak i Vitalian?

  Blagodarivi za vnimanieto:)
  Izviniavam se za pravopisa

  Stefan Gulliksen

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е броят на траките в армията на Спартак да са били значително количество, но това няма как да се провери. Римляните са се опитали да заличат даже спомена за това въстание, няма как получим точни данни.

   Изтриване
 6. Когато фактите говорят и боговете мълчат! Поздравления г-н Серафимов!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "...с. Бързица (Шеремет) - “... военно отличие, е торквата. ...група торкви, намерени при с. Шеремет, Провадийско.."
   Не е ли доста интересен фактът, че международното летище на Москва носи името Шереметево?!

   Изтриване
  2. Шеремет не е българско име, предполагам, че названиито е наложено през 19 век.

   Изтриване
  3. A какъв е тогава случая със село Шереметя край Велико Търново ?

   Изтриване
 7. Sarmatite ne sa traki izobshto, zasho lujesh horata taka naglo be sparo, ne te li e sram pone malko, pravish se na svetes, a si edin hitar manipulator.Ami koj e kazal, che sarmatite sa traki, tova si e tvoja izmislica, edna ot mnogoto tvoi izpulnenija, na koito sme svideteli poveche ot 3 godini.Skoro shte budesh zakovan na stulba na pozora zaedno sus vsicki drugi trakedonisti, vidovden idva za vas, treperete dushici!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сарматите са определени като принадлежащи на семейството на гетите, а гетите са траки. Прочетете Прокопий, История на Войните, III.ii-3.

   На стълба на позора ще бъдат заковани само тези, които лъжат и мамят, аз няма от какво да се страхувам.

   Изтриване
  2. Сармати и кимерийци са траки, отдавна е доказано.

   Изтриване
  3. Доказано е за тези, които обичат истината :)

   Изтриване
 8. Po pamet ot trudovete na G. Cenov.
  Trakite kato nai goliamiat narod v imperita ne sa bili mnozinstvo samo v legionite. Trudno za proiznasiane no bi triabvalo i mnozinstvoto ot robi da sa bili traki.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Траки са били и управители на римски провинции, траки са ставали и императори - Максимин Тракиец, Максимин Дакиец, Константин Велики, Юлиан, Юстин, Юстиниан, Маркиан, Тиберий II, Фока...и още много други.

   Изтриване
 9. Неофит Бозвели описва така българите: "Те уста имат, език нямат, очи имат, но не виждат, уши имат, но не слушат, теглят повече от скотовете и защо - не смеят да питат, стоят просълзени горките, гледат нечувствени и умаени като гъски, ходят в темна мъгла..."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тези времена отминаха...днес българите се учат отново как да търсят своето, така както са правели дедите им!

   Изтриване
  2. Дядо Неофит описва обезверените след вековно робство българи.
   1200 години преди него Енодий пък описва българите в словото си до Теодорих Велики:
   "Сблъскваха се два народа, на които бягството никога не беше помагало по време на сражение. И готите, и Българите са учудени, че се намират люде, подобни на тях и че намират всред човешкия род противник равен на себе си...Те, Българите, които никога не се съмняваха в победата си и на които се очудваше светът...! Това е народът, който преди тебе имаше всичко, което е пожелавал - народ, придобиващ титли за благородство само чрез пролятата кръв на неприятеля. народ, в който бойното поле прославя рода, понеже у тях без колебание се смята за по-благороден оня, чието оръжие е било окървавено повече в сражение. Те са народ, комуто преди битката с тебе не се е случило да срещне противник, който да му устои, и народ, който дълго време е извършвал войните си само с набези...По-рано, те вярваха, че светът е открит за тях , сега смятат, че за тях е затворена само онази част от земята, която ти пазиш"

   Изтриване
  3. Възходът и падението са неизбежни за който и да е народ. Особеното при нас е това, че винаги, дори след най-черните моменти ние сме намирали сили да са изправим и да възродим държавата си.

   Изтриване
 10. Павле, имаш страхотен съюзник в лицето на покойния академик Дмитрий Лихачов, който на времето е бил обяснимо заточен в Гулаг. Защо не споменаваш името му?!

  ОтговорИзтриване 11. Нужно е да се даде точното значение на прякора ТРАК.
  Вбесените римски сенатори наричат своя император Гай Юлий Вер "ТРАК" и след смърта му го осъждат на "заличаване от историята"

  ИМПЕРИАЛИСТ
  в


  ОтговорИзтриване
 12. В материала това мисля е много интересно. Пасажа започваш с
  " Отново Фехер определя старите българи като конни стрелци .....
  кривият, сложносъставен лък не е изобретен в Средна Азия, а в Европа.
  Познат е в Южните Балканите още от Бронзовата епоха.
  Да не забравяме и омировото свидетелство за пеоните с криви лъкове ...."

  Съществува мнение, че тези атрибути - силна конница и сложносъставен лък са атрибут на Хуните.
  Хуни казано за краткост атрибути на народите от Хунския съюз.
  Легендата е че никой народ не можел да устои на силата на измисления от Хуните сложносъставен лък.
  Разбира се и на страховитата Хунска конница.
  Нищо чудно да се окаже, че в Хунския съюз има значително тракийско участие.
  Описанието на "Хуни" в http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B8
  завършва така :
  "
  Разпадане на хунската държава
  След смъртта на Атила, хунската държава се разпада, като подчинените племена се отделят и съюзяват срещу хуните.
  Синовете на Атила Денгизик и Ернак влизат в конфликт с посочения за наследник техен брат Елак и,
  разделени, са разгромени в битката при Недао през 454 от обединените войски на остготи, гепиди и херули.
  След тези събития основната част от хуните се изтегля от Централна Европа в Боспор и Черноморските степи,
  които през този период стават известни като родина на ПРАБЪЛГАРИТЕ.
  "

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хуните са древен европейски народ, който е познат в Античността под името скити. Приск Панийски - човекът, който се среща лично с Атила пише за скити, скитски обичаи, скитски дрехи, не отваря и дума за монголоиди.

   Скитите от своя страна са роднини на траките. Стефан Византийски казва - скитите са тракийски народ. Преди това Дион Касий споделя, че тракийското племе даки е клон на скитите...

   Изтриване
 13. Даниил Юруков (възрожденец и общественик след Освобождението) в книжката си "Размишления върху произхода на българите" подкрепя още през 1926г. в разгара на утвърждаване на татарската теория виждането на Ганчо Ценов и възрожденците (Раковски, Цани Гинчев, Динката, Стефан Веркович и много други) за автохтонния произход на българския народ като го обосновава по пътя на логиката- чрез анализ на наречията българския език в Македония и Тракия и историческите извори, с които той се запознава. Той пише: "Аз изказвах своя възглед, че живущите днес българи на Балканския полуостров са били тук и в праисторическите времена..." Брошурата е интересна и заради това, че може да се разбере как един непредубеден човек, който макар и не историк, може да стигне по пътя на разсъжденията, познаване на езика и прочит на книги до правилни изводи и то още преди 90 години. Тази истина за произхода ни изглежда е била известна изглежда на всичките ни възрожденци (вижте писмото на Динката до С. Веркович), но е била умишлено и насилствено скрита и изкривена.
  "Размишления върху произхода на българите" може да се прочете тук:
  http://www.scribd.com/doc/219128832/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
  Писмо на Динката (Георги Константинов (Динков) Държилов) до Стефан Веркович:
  http://www.scribd.com/doc/219136816/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви много за ценните материали! Даниил Юруков е показал на нашите академици как трябва да разсъждава всеки прогресивен човек. Макар да не е разполагал с ресурсите, с които разполагат историците, Юруков и стигнал до правилно заключение. Същото, което е направил и Динков.   Поздрави!

   Изтриване
 14. Поздравления за госпожа Юрукова!
  Редко,много редко чета в блога на Спароток смислени,точни,логични,непредубедени коментари.

  ОтговорИзтриване
 15. Поздравления за госпожа Юрукова!
  Редко,много редко чета в блога на Спароток смислени,точни,логични,непредубедени коментари.

  ОтговорИзтриване
 16. Павка, като стана въпрос за могилите, то доказателството за връзката е пред очите ни:

  Кан сюбиги Омуртаг, обитавайки в стария си дом, направи преславен дом на Дунав и по средата на двата всеславни дома, като измерих (разстоянието), направих на средата могила и от самата среда на могилата до стария ми дворец има 20 000 разтега и до Дунав има 20 000 разтега. Самата могила е всеславна и след като измериха земята, направих този надпис.

  Всъщност Омуртаг пише точно за могила в прочутият си надпис и я нарича ВСЕСЛАВНА. За съжаление, нашите историци, много хитро пренебрегват първата и съществена част от посланието и вкарват и популяризират втората:

  Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил.

  Което е много мъдро, но то е просто заключение, а не изложение :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, истината е от ясна по-ясна, но само за тези, които искат да я видят :)

   Изтриване
 17. Траките са второто по големина племе след Индусите !!! Траките са Яфетово коляно ! Яфет е син на Ной !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според проф. Хрозни библейският Яфет е титана Япет, а титаните са траки, които са смаяли древните гърци с огромния си ръст.

   Изтриване
 18. Поздрави г-н Серафимов за чудесната информация,продължавайте все така!Примерите за приликите между българи и траки ме подсетиха за един обичай,който според мен е свързан с тракийската култура.Става въпрос за телосването.Той е свадбен обичай,боядисва се и се украсява лицето на булката,сигурно сте чували за него.И до днес се практикува, но само в някои села в Западните Родопи,а до преди 60-70 г. в Средните Родопи,в Македония, в Турция е практикуван от помаци изселници там,и в др. части на Балканите.Бих искала да чуя и вашето мнение.Благодаря Ви,бъдете жив и здрав! П.Ивананова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Предполгам, че имате предвид обичая тельосване. Ако е той, да, навярно се касае за тракийско наследство. Няма изрични сведения за такава украса по лицето на булка, но по лицата на женски идоли от древността се вижда украса. Най-вероятно тези идоли представляват жената от свещената сватба.

   Поздрави!

   Изтриване
 19. Да точно него имах в предвит.Благодаря, хубав ден! :)

  ОтговорИзтриване
 20. Здравей Павле ако разрешиш да те нарека така .От известно време ти следя някой публикации ,относно кой сме ние Българите и ако смея щете опровергая с няколко факта че не сме наследници на Траките който уважавам като народ и се гордея че сме се сродили с тях Първо религията и обичайте на Прабългарите са различни от тези на траките ,второ вземи фолклора нито един народ няма равноделният такт както при Прабългарите , трето антропологически не си съпадаме с тях ,вземи опашката на темето - или чембаса на тила на нашите прадеди също е съществена разлика .И ако прибавим и езика то разликата става съвсем очевидна ,има и други факти който мога да ти дам ,но темата е много обширна и спорна затова ,ще спра до тук ,ако все пак искаш можем да установим връзка във феисбука и там можем да уточняваме свойте познания по древната история на България ,с поздрав Красимирвм

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Красимире, хората, които опонират по културен начин ме радват. Аз не желая да ми се вярва сляпо, за мен е по-добре, ако твърденията ми биват оспорвани и проверявани.

   Нека да погледнем твоите твърдния. Ти казваш, че религията и обичаите на прабългарите са различни от тези на траките. Аз лично не притежавам сведения за това.

   Теофилакт Охридски казва за старите българи, че почитат слънцето, луната и звездите. Софокъл твърди, че слънцето е върховното божество на конелюбивите траки. Траките, по-точно фригите почитат и луната, почитани са и звездите както личи по името на бог Естракенос.

   Теофилакт Охридски говори и за разсичане на кучета при старите българи, т.е. принасяне на кучето в жертва на някакво божество. Същият култ, но доста по-рано е засвидетестван при траките, на богинята Зеринтия са се принасяли в жертва кучета.

   Да видим как стои въпроса и с антропологията. Според изследванията на д-р Попов ние българите нямаме нищо общо с народите на Азия, но за сметка на това повечето от нас принадлежат на така наречения понтийски тип, т.е. стари европейци.

   Преди малко повече от четиридесет години Димитър Ангелов публикува една стойностна книга. В “Образуване на Българската Народност”, c. 44, 189-190, този автор представи не само ценни данни за нашето минало, но дори посмя да даде място на траките в историята ни. Eто и думите на Ангелов:

   “…значението на траките във формирането на българската народност се признава....Доминантен е следователно не донесеният от славяните северен тип, а характерният и разпространен сред някогашния тракийски етнос средиземноморски тип. По такъв начин, погледнато от биологична гледна гочка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено.”

   Изтриване
  2. Красимире, да продъжим сега и с така наречения чембас, или кика. Тя е типичен атрибут за тракийските племена абанти и мизи, които в по-късни времена са наречени българи.

   2 Now the Abantes were the first to cut their hair in this manner, not under instruction from the Arabians, as some suppose, nor yet in emulation of the Mysians, but because they were war-like men and close fighters, who had learned beyond all other men to force their way into close quarters with their enemies.

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Theseus*.html


   Ще ти дам и още един повод за размисъл. В нашата именна система не се срещат нито имена на тюрски божества, нито пък на ирански. За сметка на това тракийските имена на богове се срещат все още в българската именна система

   В лявата колона са представени тракийските имена на древни богове, а в дясната са българските им съотвествия.

   АЗДУЛ- ЯЗДУЛ
   АРЕЙ- ЯРЕЙ
   БАГАЙОС- БОГОЙ
   БАЛИС- БАЛИШ
   БАСАРЕЙ- БАСАРИНА
   БИСТИР- БИСТРЬО
   ВЕНДИС- ВЕНДА
   ВЕДЮ- ВОДЮ
   ВИТЮ- ВИТЬО
   ДАРЗАЛА- ДЪРЖИЛ
   ДЕН- ДЕНЬО
   ЗАЛТЕН- ЗЛАТАН
   КАРПЕЙ- КРАПО
   КЕРНЕН- ЧЕРНИН
   КОТЮС- КОТЬО
   МАГУТИС- МАГУТ
   МОЛОДАС- МЛАД
   ПЕРКОС- ПЕРКО
   САВАС- САВА
   СУРА- СУРА
   ТИТИС- ТИТА
   ТОТИС- ТОТЕ
   ТУРМА- ТУРМАН


   Не съм включил тракийското божествено име Мендис, макар да има българско име Менда. Причината за това е, че Мендис е вариант на Вендис – името отговорящо на Венда. Не е добавено тракийското божествено име Зелан, то показва прилика с българското Желан, но са нужни повече изследвания. Допълнителни проучвания са нужни и, за да разберем дали тракийското божествено име Сален отговаря на старобългарското Салан, или се касае само за случайност. Не по-малка прилика срещаме между името на тракийския бог Ринкалей и българското име Ренко, между тракийското Еисен и българското Асен, между тракийското Зуден и българското Чудин. Не бих се учудил, ако излезе, че божественото име Дабатопей е основата за българското лично име Дабе.

   Изтриване
 21. Здравей,
  следя тезата ти от години и в значителна част приемам че траките са съществена и много значима съставка при оформянето на българската народност. Смятам също че оформянето на българите отвъд дунав е неарзделно свързано със част от свободолюбивите траки, неприели правилата на империята. Намерих нещо интересно, свързано със темата в мрежата и давам връзка тук http://chavdarbonev.zvezdi.org/download/Proto-Slavs-02.pdf
  Поздрави и успехи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Познавам работите на Чавдар Бонев, общувал съм с него, много добър беше, светла му памет!

   Изтриване