16.04.2014 г.

БЪЛГАРИТЕ И TUTELA BOLGENS


Уинстън Чърчил има едно интересно изказване. То гласи – Ако сте си създали врагове не съжалявайте, това показва, че сте остоявали нещо (защитавали сте една идея).“ От опит разбрах, че британския политик е прав. Поради това, че безкомпромисно остоявам виждането си за тракийските корени на българите, аз си събрах доста противници. Знаех за съдбата на Ценов, знаех за това, че той е оплют поради защитата си на нашия местен произход. Не бях предполагал обаче, че бъда нападан със злоба и фанатизъм няколко години наред.

Критиката е нещо хубаво, тя помага на един автор да се развие. За жалост вместо градивна критика опонентите ми ползваха нападки, обиди, подигравки. С това разбира се показаха само едно – те не притежават аргументи, с които могат да ме оборят. 

Преди време пуснах статия за народа болги, който от родината си Тракия мигрира в Ирландия още през VI век преди Христа. Бях обвинен, че няма други извори за тези болги. Противниците ми ме укоряваха, че ползвам ирландски предания от XI век.

Тези хора си затвориха очите за това, че Михаил Сирийски, който споменава идването на Болгариос от Азиатския Имеон, е писал по-късно, през XII век. Защо тогава трябва да вярваме на този автор и да пренебрегваме по-ранните келтски хроники?

Не само в Leabhor Gabhala Eireann се говори за народ болги. В своята “Historia Britonorum” Нений описва същата миграция, но нарича народа с името Builc. Някои учени смятат, че болгите са същия народ, който Гай Юлий Цезар нарича белги и ги локализира в Галия. Те определено не са местен народ, халщатската култура на Галия е основана от трако-кимерийци, или както Ценов ги нарича северни траки.


За мен бе ясно, че при миграцията си от Тракия болгите да са спрели за известно време на няколко места преди да стигнат до Ирландия. Две места са Южна Британия (където е град Вента Булгарум) и Галия (чийто север е наречен Галия Белгика).

Има обаче и друго място, за което се знае малко. Става дума за Испания, или по-точно Иберийския полуостров. Винаги ми е било интересно защо имената на испанската река Ебро и тракийската Еброс си приличат? Случайна ли е приликата в планинските имена Пирин и Пиринеи? Ако нямахме други доказателства за връзка между Балканите и Иберийския полуостров, то можехме да говорим за съвпадение. За наше щастие доказателства има.

Преди известно време испански учени намериха древно посвещение към божеството Тутела Болгенс. Тутела означава защитник, защитница, Болгенс бива тълкувано като болги-етническа група, която е обитавала Северна Испания преди около 2200 години. 

Тук вече започва да става интересно – ирландските летописи говорят за идване на болги от Тракия, а в Испания има епиграфски паметник съобщаващ за народ болги. Поне за мен болги и българи са две имена на едни и същи хора, но в различни периоди.

Какъв е бил броят на болгите в Испания ние не знаем. За сметка на това намираме следи от тях в иберийския (келто-иберийския) език. Лингвистите са изолирали известно количество особени думи. П.Хаутен даже сравнява келтоиберийската сингието със слав. блг. сегати-досягам. На руети е даден паралел със слав. блг. рити-рия

За жалост Хаутен не е запознат добре с българския, иначе нямаше да пропусна връзката на келто-иберийските веда с блг. веда-водя, и теука с потекло, токъ. Други интересни думи от езика на иберийците са териус-три, триж, пентиус-пети, суес-шест, асекати-сека, кентис-чедо. В пентиус намираме интересен паралел със стблг. пентъ-пети, а при кентис паралела е с чендо-чедо.

Връзката на ибериската кентис с тракийската кенто-чедо е направо смайваща, а това, че тази връзка не е случайна доказват редица лични имена от иберийски надписи -Ава, Баба, Котизо, Сура, Сурос. Те без изключение принадлежат на траките. 

Ава е име на тракийска нимфа, Баба е документирано по фригийски надписи от VIII век преди Христа, Котизо е име на тракийски цар, на когото император Октавиан Август е възнамерявал да даде дъщеря си за жена. Сура и Сурос са регистрирани в древни епиграфски паментици от античния период. Елементът СУР се среща и в тракийския теоним Сурегет.

Тези данни показват, че ирландския летопис поставящ народ болги в Древна Тракия не е фантазия, а почива на реални факти. Благодарение на данните от старите хроники, а и на епиграфските паметници ние можем да установим къде е бил най-големия брой болги – в Ирландия, Галия, или Испания?

Докато в Ирландия тракийските болги са оставили лични имена като Умор, Дела и Гостен,  то в Галия количеството е значително: Авор (Явор), Аспериус, Балан, Балио, Бато, Белена, Белено, Бодило, Бойо, Бойкус, Боисил, Борилус, Борисус, Венда, Весулус, Ветер, Гарус, Гетиус, Дейка, Дейко, Девана, Елениус, Каран, Кобер, Корсиус, Котус, Лад, Любена, Любия, Любиамус, Каменус, Медикус, Медула, Медуна, Место, Миро, Персинус, Рума, Румо, Тате, Тато, Татуло, Токетус, Траюс, Ярила, Яровидус.

Всички тези имена са интeресни поради своя български характер. Сред имената има и такива, които спокойно могат да се нарекат сензационни. Става дума за Аспериус, Борисус, Борилус, Токетус, Кобер, Корсиус, Курмисиус и Персинус. Те отговарят на имената на старобългарските владетели  Аспарух, Борис, Борил, Токту, Кубер, Корсис, Кормисош и Персиян...Ако добавим документираните в Ирландия Умор и Гостен, то ще излезе, че в Западна Европа са регистрирани цели десет имена на старобългарски владетели. А някои хора все още имат наглостта да търсят корените на българите в Средна Азия. Защо не са проучени Leabhor Gabhala Eireannи Alt-keltischer Sprachschatz? Тези произведения са публикувани отдавна.

Да се върнен обаче към Испания и обитавалите я хора с име болги. Освен езкзотичните за иберийците имена Ава, Баба, Котизо, Сура, Сурос се срещат и други, които заслужават внимание. Това са личното име Любеус, а също и топонимите Амаиа, Дракина, Либа. Интересни са също река Халибес и планината Иду-беда.

Л.Чърчин смята, че Амаиа е свързано с дума за майка. Топонимът показва връзка с тракийското царско име Аматок – потомък на Ама, Ма – богинята-майка. За Либа Чърчин дава превод любима. Точна успоредица е българската дума либе-любимаДракина е свързана с някаква дума за трън, най-подходяща е българската драка- нисък, трънлив храст.

Чърчин не смее да тълкува елементът Иду в планинското название Иду-беда. Поне за мен то е свързано с трако-троянското планинско име Ида, а и с тракийския топоним Идак. За Халибес е предложена гръцката дума chalyps-стомана, но тя е заемка в гръцкия. Понеже траките-халиби дават знания на гърците, то последните наричат стоманата по името на своите тракийски учители.

В земите на Стара Испания Плиний Стари локализира хидроним Тамарики. Той е почти идентичен на Тамурака от територията на Стара Велика България. Испанското име Тамарики, а и Тамурака означават тъмна река, тъмна вода. Можду другото лингвистите сами свъзват елементът там от Тамарики с IE *tem(e)- “dark”. Най-подходящ кандидат за етимологията е българската диалектна дума тама-тъма.

За елементът вес в иберийския топоним Весеасвека се предлага сравнение с илирийското име Веселия, на което се дава значение весела. Името на иберийския град Мороека бива свързано с галската дума мори-море, която е почти идентична на стблг. морие-море.

Трябва да обърнем внимание и на други интересни данни. В древните писания се споменава, че испанското планийското име Пиринеи идва от Пиринея-дъщеря на цар Бебрик. Това е тракийско име споменато от Аполодор. Бебрик е цар на витините опитен в юмручен бой. Нужно е да се спомене и това, че съществува тракийско племе бебрики. То се обяснява с българската диалектна дума бебер-бобър.

Не разполагаме с предание за възникването на река Ебро, но названието е тракийско. То не само отговaря на тракийското Еброс (Марица), но в Тракия съществува и лично име Ебар, което е регистрирано на на Кьолменския надпис -VI век преди Христа. В България има реки Голям Ибър, Малък Ибър.

Да направим кратко обобщение. В земите на Стара Испания се срещат две тракийски планински имена – Пиринеите и Идубеда. В Испания срещаме и тракийските по характер хидроними Ебро, Халибс, Тамарики, а също така топонимите Амаиа, Либа, Дракина, Весеавека, Мороека. 

Документираните на иберийски, или келто-иберийски надписи имена Ава, Баба, Котизо, Сура, Сурос и др. са безспорно тракийски. Някои от тях са регистрирани в тракийски надписи от VIII век преди Христа.

Най-важното обаче е това, че езиковедите признават за присъствие на народ назован болги в Испания. Името на тези хора е документирано през II век преди Христа, но това не означава, че те не са пристигнали по-рано. Няма как да е иначе защото преди да бъдат асимилирани от местното население, болгите са оставили доста следи от присъствието си. Само силен и уважаван народ може да наложи две планински и три речни имена в чужда територия, да не говорим за селищните названия.


Следи от балкански преселници в Испания намираме не само в топонимите, хидронимите и епиграфските паметници, но и в материалната култура на иберийците. Типичният иберийски меч е наричен фалката. Той е неразличим от тракийския копис, който е намиран в различни локации в България, а и е изобразен върху една от каните от Панагюрското съкровище. Същият тип меч го има и в Тибет, там е познат под името кукри, но появата му в Азия е късна...                                                 http://historiadeluismi.files.wordpress.com/2010/12/azaila-106.jpg?w=750

тракийски меч
http://svejo.net/attachments/stories-photos/0218/5190/size_large/the-digital-rebel-orazhie-na-drevnite-traki-mahayra.jpg?1368510386

Иберийските върхове на копия са на практика също неразличими от тракийските. Да не забравяме и свидетелството на Страбон, че по начало иберийците са били пелтасти…Следите от балканско влияние върху иберийската керамика са слаби. Това показва, че дошлите от Източна Европа преселници не са били в порядъка на стотици хиляди, а сравнително малка група.

Както и да стоят нещата, ясно е следното:

1. Етноним болги е регистриран в Испания през II век преди Христа.

2. За болги в Тракия през VI век преди Христа се говори в ирландски летописи.

3. Болгите са споменати и от Нений в “Historia Britonorum”.

4. На местата където е  имало хора наречени болги се срещат лични имена, топоними и хидроними с българска етимология.

5. На местата където е  имало хора наречени болги се срещат артефакти от древен балкански произход.

Тези факти не могат да се пренебрегнат. Редно е учените ни да спрат да гледат втренчено в Азия и да я смятат за прародина на българите. Редно е да бъдат изследвани данните, които свързват дедите ни с Европа. Все пак както антропологични, така и генетични изследвания показаха, че ние сме европейски народ. Както езикът ни, така и нашата култура са свързани с най-старото цивилизовано население на Европа – траките. Да се търси насила произход в Памир, Тибет и Алтай е лудост. Лудост, която идните поколения няма да простят.

Дедите ни са били голям и могъщ народ, който се е разселил на много места и е посял там своята култура. Днес ние можем да извлечем девидент от деянията на своите предци. Да поискаме призннаие и уважение от потомците на тези, които нашите деди са просветили. Гърция бе поставена на пиедестал и бяха наляни десетки милиарди в икономиката й защото се вярваше, че гърците стоят в основата на европейската култура.

Това не е така разбира се. Не гърците създадоха азбуката, а трако-пелазгите. Те бяха и тези, които я занесоха в Лациум при римляните. За това свидетелства Плиний Стари. Дедите ни дадоха знанията за обработка на мед, бронз и желязо на останалите европейци. Без тези знания развитие би било невъзможно. Хилядолетия по-рано балкански преселници научиха много други народи на организирано земеделие и скотовъдство и така ги извадиха от мрака на Каменната ера.

За това, че дедите ни са дарители на култура знаем и от Луций Ариан, който определя тракиецът Дионис като създателят на индийската цивилицация. Хиполит е уверен, че не кой да е, а тракиецът Залмоксис дава на келтските друиди особената им религия. Алкидамант нарича Орфей създател на буквите и учител на хората.

Предците ни бяха първите, които сметнаха за грях убиването на живо същество за храна. Предците ни бяха първите, които откриха духовната чистота и стремежа към морално съвършенство. Поради това те бяха наречени най-праведния народ...но Европа не знае тези неща. Тя все още спи омаяна от лъжите изковани в миналото. Нашата задача е да я извадим от съня й, да покажем що за народ са били дедите ни и на кого западноевропейците дължат културата си.

Днес два милиона от нас са прокудени от Родината. Разпилени сме по цял свят, но всяко зло е за добро.Това, че много българи се намират в чужди държави е и нещо положително. Тези наши сънародници могат да се превърнат в посланици на България, в носители на истината за произхода на народа ни и неговите деяния. За това призовавам всички свои братя и сестри в чужбина – дръжте се като достойни българи, работете за Родината, нека нашето поколение се прослави с това, че при нас започна поредното Възраждане на България!

Благодаря на Стефани Соколова за ценната информация!


Използвана литература:
1.Paganismo y cristianismo en el occidente del Imperio Romano, Universidad de Oviedo;

2.Juan C. O.Pedreño,  Los dioses de la hispania céltica;

3.P.H.A.Houten, Celtiberian Cities and Roman Rule;
4.D.S. Wodtko, An outline of Celtiberian grammar;  
5.V. Blažek, CELTIBERIAN, SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS, N 12, 2007 ;
6.L.A. Curchin, PLACE-NAMES OF THE EBRO VALLEY:  THEIR LINGUISTIC ORIGINS
7.C.J.Cólera, CELTIBERIAN, Journal of Interdisciplinary Cletic Studies, University of Zaragoza, Spain;84 коментара:

 1. Иво Иванов. Павка, нещо да кажеш за град Бургос в северна Испания? Има данни, че района е бил населяван от каменната ера. Винаги съм се чудил за това съвпадение на имената, защото не ми бяха известни фактите, които ти така щедро споделяш с нас, слава Богу.
  И още нещо в добавка от моите скромни познания - почитта към бика при испанците не мислиш, ли че е останала от балканските колонизатори. Както знаем бика е почитан в Тракия мноооого преди да почнат да го почитат в Испания. Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм запознат с историята на испанския град Бургос. Възможно е да идва от тракийската дума пургос-праг, високо място, укрепление, но не е изключено името да е възникнало по римско време и да идва от бургос-малка крепост.

   Не мога да кажа и дали бикоборството има нещо общо с вярата на старите балканци. В работите на Страбон, Плиний и др. не съм срещал сведения за бикоборство при иберийците. Възможно е то да е възникнало в по-късен период.

   Поздрави!

   Изтриване
 2. Драги Павле !

  Твоята нова статия възроди у мен вълнуващи спомени. Преди години гледахме с жена ми по чужда телевизионна програма концерт на младежка танцова група от Ирландия. Бяхме потресени. Имахме чувството, че, както що касае музиката така и стъпките, присъстваме на български концерт. Ако аз нещо съм се заблудил, жена ми е специалистка по народни танци. Чак сега мога да си обясня всичко.
  Друго, което страшно ме впечатли е името Тутела, което споменаваш. Предполагам, че си запознат с измислицата, че готите били скандинавски народ, понеже има много извори, които ги определят като отстъпили пред римляните до Балтийско море траки. Дуклянската летопис казва, че когато те се завърнали на Балканите били предвождани от ТОТИЛА и Остроило. Тотила се насочил после към Италия, а Остроило се заселил в Далмация. Името ТУТЕЛА (ТОТИЛА) е интересно и по своето значение – „защитник“. Значението на нашия КРОВАТ е също „защитник“. Нашите хърватски братя и досега ги пращат да търсят произхода си някъде в Иран, а техният покоен академик Л. Маргетич написа книга за хипотезата си, че са клон от нашия стар народ.
  Действително сме разнесени из целия свят. Под Неапол, северно от залива при Сапри се издига планината Булгерия, но много–много не пишат името ѝ. В Сардиния в Кала Калетта има улица Булгария, но никой не знае защо.
  Добре, че покрай цялата измет все още има хора като тебе !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С хърватите безспорно сме близки роднини, генетичните изследвания даже го доказаха. Хърватите също като нас не са идвали от никъде, те са потомци на споменатите от Плиний Стари арвиати. Значението на арвиати-хървати е бойци, тези, които воюват.

   Не зная дали има връзка между Тутела и Тотила, споменаването на Тутела е от 2 век преди Христа, а Тотила е живял през 6 век след Христа, ако не се лъжа.

   Интересно е, че има доста планини с име България - в Италия, Гърция, а и Стара Тракия - Балагрос е древното име на Беласица.

   Изтриване
 3. Да добавя само отдавна известните факти за фир Болг в Ирландия.
  - древен владетел с име Угаин
  http://kinsella.org/history/ugaine.htm

  - клан Болгер
  http://genforum.genealogy.com/bolger/

  - Ирландско име Boian = Боян
  - Ирландско име Муртаг
  http://www.oremus.org/liturgy/ireland/witness/q3.html#muredach

  Едно от тия да имаше за Памир, Алтай или Калмикия, щеше да се учи в учебниците и щяха да се правят скъпи док. филми

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че още доста интересни имена могат да се намерят в ирландските летописи и в галските епиграфски паметници.

   Изтриване
 4. Иво Иванов. Като говоря за бика като почитано животно в Тракия, и аналогията с тореадорите в Испания, имам предвид точно определена фреска от двореца на о-в Крит, на която е изобразен млад мъж с кика, доколкото си спомням, да прескача бик. Няма начин в древността да не е имало някакъв вид игри с бикове, имам предвид в Тракия, и в последствие да не са разпространени на Пиринеите, като са еволюирали, така да се каже, до днешните, съвременни бикоборства. Доказателство, според мене са многобройните изображения на бикове и бичи глави, навсякъде в древна Тракия по стени, фрески, апликации, съдове и пр.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Едно от най-интересните изображения от културата на Дуранкулак е бича глава. Това показва, че култът към бика в нашите земи е много древен. Страбон разказва за фригите, че имат питие от бича кръв, но с това подробностите свършват. За съжаление не разполагаме с данни за бикоборство при траките.

   Изтриване
  2. Павле, човека за втори път се опитва да ти каже/попита дали бикоборството, което е вид отношение към бика, няма своите корени от нашите земи. Не дали тук сме имали бикоборство, а дали почитта към бика в Иверия не идва от нас. :-)

   Жоро

   Изтриване
  3. Много е трудно да се определи къде точно са корените на бикоборството, а дори нашите предци да са били първите, то не можем да говорим за някаква общонационална традиция. По-скоро се касае за някакъв култ практикуван от ограничена група стари балканци.

   Изтриване
 5. Едно дребно, но важно уточнение: Вента Белгарум е късна транскрипция на автентичното Venta-Bulgarum, справка Rev. John Evans (1814). The Picture of Bristol - Objects of Curiosity and Interest. R. Rosser, Printer St. Maryport Chirchyard ( http://books.google.es/books?id=Ep9BAAAAYAAJ&pg=PA2&dq=Venta+Bulgarum&hl=es&sa=X&ei=h9WqUvWCHrGc0wXEvIGoAw&ved=0CE8Q6AEwAg#v=onepage&q=Venta Bulgarum ) и
  A.D.Bayne (1869). A Comprehensive History of Norlwich. Jarrold and Sons ( http://books.google.es/books?id=qrkjAAAAMAAJ&pg=PA155&dq=Venta+Bulgarum&hl=es&sa=X&ei=h9WqUvWCHrGc0wXEvIGoAw&ved=0CEAQ6AEwAA#v=onepage&q=Venta Bulgarum - вж. текста на края на страницата).

  ОтговорИзтриване
 6. Blagodaria Vi,G-n Serafimov!!!!!

  ОтговорИзтриване
 7. Рорик

  Ето тук
  https://www.facebook.com/VMBulgaria/photos/a.302222063264530.1073742030.179249492228455/302222086597861/?type=1&theater

  една склупторка на един безписмен ,наметнат с ямурлук, /опанджак/ с гугла,качулка , стиснал към сърцето си книга.
  Не разбрах от кога е датирана.
  Досущ като прадядо ми , заедно с навущата и опинците, само дето не си връзваше ризата.
  Не помня произхода на всичките тия думи.

  ОтговорИзтриване
 8. DarkBulgarianSubject:

  Брато, ето ти келтски ПАЛАШИ, които малко се различават тези от Средновековието:

  https://balkancelts.wordpress.com/2013/10/01/machaira/

  Официално такъв вид саби се предполага че са донесени в Европа чак от "прабългари" и авари, понеже било необходимо стреме да се използват от кон.

  В статията е дадена библиография, така че всеки може да провери всеки археологически обект отделно. въобще целия блог доста подробно описва присъствието на келтите на Балканите, от позицията на това че келтите са нещо различно от траките разбира се, автора е ирландец женен за българка. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, тези оръжия са трудно различими от българските използвани през Средновековието. Показаните артефакти съм ги виждал в Националния Музей в Любляна, а имам и по-голямата част от литературата, в която са описани.

   Забавното е това, че не ирландците са роднини на старите келти, а ние българите. Посочил съм достатъчно галски лични имена в работата си.

   Поздрави!

   Изтриване
 9. A be che nyama da mi pusnesh komentara sam siguren ama da ti kaja, che si golyam manupulator napravo purva klasa si, kak gi navarzvash neshtata, omotvash i zavoalirash she izlajesh baya hora.Ne vsichko, koeto zapochva s bulvata B se otnasya za bulgarite, a i sashtestvenoto e, che nashiya narod e nosel v drevnosta imeto kimerii i gimeri, tova e istinata, no na tebe ti plashtat makedoncite da mutish glavite na horata i da izkarvash bulgarite antichki lyuge.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не виждам причина да не допусна коментара ти. Не е особено учтив, но не е и прекалено обиден.

   Предполагам, че си фен на Кирил Милчев, той ме изкарва македонски агент, макар самия да носи македонска кръв :)

   Кимерийците са част от северните траки, не случайно е въведен термина трако-кимерийци.

   Изтриване
 10. Отговори
  1. Видях, че някой е въвел редакцията - Вента Булгарум и останах приятно изненадан.

   Вента наистина означава пазар, думата може да се обясни със стблг. венити-продавам, вено-откуп. Сродна е разбира се и латинската venum-продажба.

   Изтриване
 11. Mda, taka si i misleh, trakedonistite ne tarpyat kritika osobeno, ako e konstruktivna i kulturna:)
  Kade mi e komentara be sparo, hvanah te natyasno i ti pochna da cenzurirash kato star komunist.Strah te e nyakoi da ne razbere, che bulgarite proizlizat ot kimerite-gimeri i vsyako kasche info deto ne ti dopada ti go kriesh buzlivo, vednaga si lichi, che si guzen:):):)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смешно е да очаквате, че ще стоя до 2.23, за да одобрявам коментари. Имам си достатъчно работа, нужна ми е и почивка както на всеки нормален човек.

   Никога не съм отричал, че кимерийците са наши предци, но те са само една малка част от групата палеобалкански племена, от чиято амалгама е роден българския народ.

   Изтриване
 12. Kak mislite Serafimov, kakvo mu e nevazmojnoto prilikata mejdu 2-3 iberiiksi i trakiiski imena da pochiva na sluchainost? Ta nima angliiskoto ime Ben e ot sashtia koren i proizhod kakto arabskoto Ben Iusuf naprimer??? Vie uspiavate po niakakav mnogo hitar nachin da nasochite vnimanieto na talpata v jelanata ot Vas posoka i tova Vi pravi poveche politik otkolkoto istorik. Vprochem Vie niama kak da ste istorik zashtoto Vi lipsva nujnoto obrazovanie i podgotovka, ot vsiako darvo svirka ne stava, merak e edno, sposobnost e drugo gospodine Serafimov.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иронията в случая е в това, че английското име Бен идва от еврейското Бениамин, в което частицата Бен означава син. Англичаните не са евреи разбира се, но с приемането на християнството англичаните приемат доста имена от Стария Завет.

   Прочее, бройте по-внимателно, паралелите между иберийските и тракийските имена са повече - Ава, Баба, Котизо, Сура, Сурос, да не забравяме топонимите и хидронимите.

   Верно е, че нямам подготовката на университета, но не нося и бремето на българските студенти, които са принудени да учат лъжи и да ги повтарят.

   Изтриване
  2. Ха-ха-ха, как го закова с името Бен само. Пък и този като те критикува как можа баш този пример с Бен да даде?! Явно той, макар и с университет, не показва голямо ниво. Успех, Павле!

   Жоро

   Изтриване
  3. Жоро, човек може да завърши и три университета, но това не го прави автоматично знаещ. По принцип целта на всеки университет е да научи своите студенти да мислят самостоятелно, но реално се получава нещо съвсем различно - в университетите на студентите се казва как да мислят, т.е. касае се за индоктринация.

   Изтриване
 13. Здравей Спароток!

  Благодаря на господа, че има хора като тебе в България, иначе досега да са ни смазали напълно.Само те моля да се пазиш, че продажниците не спят, те ще те изяносат като нищо за шепа сребърници, нали знаеш за кой ти говоря?Оня тип Милчев те дебне и ще ти прави мърсотии, ако му се отдаде случай, не го подценявай това ченге, че ще сажаляваш много.Ние колкото можем ще помагаме и дупе да му е яко на тоя дето ти създаде проблеми, аз съм още на длъжност, имам стари вразки, но ти пак се пази!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не се притеснявайте изобщо! Милчев е просто едно завистливо човече, нищо повече. Методите му са непочтени, но това си е за негова сметка. Не се страхувам от него, имам подкрепа от влиятелни хора, на които Милчев би козирувал и правил теманета :)

   Изтриване
  2. Кирил Милчев: Къде ти е биографията нещастно човече, историк-чукундур, цървул? Органите на МВР отговарящи за "компютърно престъпление" вече се занимават с тебе, очаквай скоро да бъдеш осъден и примерно наказан за всичките глупости и простотии който пишеш!

   Изтриване
  3. Аз пък ти казвам, че този, който повдигне обвинение против мен ще сънува кошмари дълго време :) Подготвил съм се отдавна!!!

   Изтриване
  4. Псевдомакедонските номера на особените славяни не минават в България, можеш да ругаеш псевдомакедонците колкото си искаш но не и българската история, скоро ще си подгонен като бездомно куче!

   Изтриване
  5. Хубаво, подгони ме, това си е твое решение, което зависи само от тебе...Какво ще се случи обаче след като ме подгониш, вече няма да зависи от тебе :)

   Изтриване
  6. Христос воскресе!

   Интелигентните и влиятелни българи които ще се явят в защита на Павел Серафимов ако се наложи са повече и по-силни от служещите на лъжата и продажната политика, така че излишно е да си хабят силите всички, които се опълчват на истината.

   Изтриване
 14. Дай твоята визитка църковна мишка а после коментирай Кирил Милчев! Айде, излез на открито, на бял свят, за да стане ясно кой цървул се крие под името спароток!

  Кирил Милчев е роден през 1963 г. в Карлово. Завършил е българска филология в Пловдив. Защитил е докторат по философия на религията в БАН. Автор е на 13 книги. Пред издаване е 14-ата. Депутат от НДСВ. Председател на временната комисия по религиозните въпроси и зам.-председател на комисията по правата на човека.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каних Кирил Милчев три пъти на публична дискусия- два пъти в родния му град и един път в София. Милчев не намери смелост да дойде, смелост нямаш и ти...

   Поканил съм Милчев на среща в Карлово, на 3 май, до Куршум джамия, ела и ти, тъкмо ще видиш кой ме подкрепя и какъв е броят на хората готови да застанат зад мен :)

   Изтриване
  2. Кирил Милчев, не се занимава с психопати, не си ли го разбрал?

   Изтриване
  3. Титлите и дипломите не правят човека, а човешките ценности, които той отстоява.

   Не искам да кажа нищо за въпросния господин филолог, докторант, писател и депутат, когото възхвалят по-горе, и когото не познавам, но искам да дам само някои примери - Ирод е бил цар, Хитлер е бил владетел, Сталин - също. Всички те - изключително известни и силни, пред които лакеите им и заслепените от народа са прекланяли глави. И с какво са останали известни в историята?

   Изтриване
  4. Не прави ли човек добро, няма как да го запомнят с добро...

   Изтриване
 15. Успокоих се! :)

  Дълго време се чудех защо Милчев е посветил толкова много писаници на моя милост, сега вече зная, че не съм психопат :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като бездомно куче ще бъдеш наритан, ти не вярваш, но помни добре думите ми! Вече има започнала наказателна процедура, ще си изплюеш и майчиното мляко!

   Изтриване
  2. Без да ме ритат ще кажа всичко, което зная, нали за това направих два блога, нали за това публикувам в Блогър :)

   Ако ме премахне някой, то има кой да ме замести, но докато аз съм толерантен и умерен, не бих казал същото за тези, които ще дойдат след мен...

   Няма анонимност в интернет...а и в реалния свят :)

   Изтриване
  3. Г-н Анонимен:Кирил Милчев, САМО(,но не единствено) за тези думи( И ЗАПЛАХИ) , които използвате тук ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ СЪДЕН И ОСЪДЕН!

   "Гордият Орел, гони небеса, ЖАЛКАТА СВИНЯ ТИЧА ВЪВ КАЛТА! " по Иван Вазов стих. Сатани.

   https://www.youtube.com/watch?v=K9dGSq2Na78

   Изтриване
  4. Г-н Анонимен:Кирил Милчев, САМО(,но не единствено) за тези думи( И ЗАПЛАХИ) , които използвате тук ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ СЪДЕН И ОСЪДЕН!

   "Гордият Орел, гони небеса, ЖАЛКАТА СВИНЯ ТИЧА ВЪВ КАЛТА! " по Иван Вазов стих. Сатани.

   https://www.youtube.com/watch?v=K9dGSq2Na78

   Изтриване
  5. Г-н Неделчев, за Милчев е типично за заплашва и да клевети. Ето това са негови думи:


   Kiril Milchev
   Нурутдинки като Валентинчо, серафимки като Спароток, юнги като Боцман, всички сте ми лилипути...
   3 hours ago • Like


   https://www.facebook.com/groups/224724037596754/605526852849802/?notif_t=group_comment


   Kiril Milchev Всяка секта си има месия...Как беше написал...Не съм ам Месията...Серафимов, болен мозък си

   Kiril Milchev ЗНАМ, ЧЕ ЩЕ ТЕ ДОВЪРША, КАКТО ТИ ОБЕЩАХ ПРЕДИ ВРЕМЕ
   a few seconds ago • Like

   Kiril Milchev Всяка секта си има месия...Как беше написал...Не съм ам Месията...Серафимов, болен мозък си

   Kiril Milchev Македонисти и тракедонисти в един славянски юмрук...Кретени
   August 1 at 10:58am • Like • 1
   Kiril Milchev Според Маркс, опитът да се повтори историята е винаги фарс. Така и с тракедонизма, той е фарс на македонизма...
   August 1 at 11:49am • Like
   https://www.facebook.com/groups/423679457702369/516094921794155/?notif_t=group_comment


   Kiril Milchev

   Тъпата секта на тракедонистите е плъзнала навсякъде, с подкрепа на руснаци, украинци и македонци. Чак е гнусно, толкова са слузести, а вожда на сектата се изживява като прероденият Орфей...
   Like • • Share • 3 hours ago

   Kiril Milchev Разбирам, г-н Серафимов, че сте нещо като шеф на тракедониската секта и трябва да подкрепяте членовете й...Затова ще замълча, все пак Делова е дама...Как не се сетих, че като се изчерпят научните аргументи по темата, ще се появите Вие, за да раздадете оценки
   8 minutes ago • Like • 1
   https://www.facebook.com/groups/Bulgars/579223092169536/?notif_t=group_comment_reply


   Такова поведение не е нормално!


   Изтриване
  6. Нещо не разбирам - за каква наказателна процедура става въпрос? Ако трябва да започне такава, то е срещу анонимния, който заплашва Павел Серафимов и този, който сипе хули и обиди срещу него и търсещите истината негови сънародници - какъв народен представител е този, който заплашва и хули собствения си народ?

   Изтриване
  7. Заплахата с наказателната процедура е отправена от едно жалко човече...Той май си мисли, че е единствения познаващ влиятелни хора...

   Изтриване
 16. Иво Иванов. Прави ми впечтление, че 90% от тези, които не са съгласни с твоята теория, пишат на латиница. Изводите са два - или ги пишат едни и същи хора или са комплексирани от това, че не са се родили в западна Европа. Трети вариант няма.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Винаги ще има такива човечета, злобата не се лекува...

   Изтриване
  2. Тук срещу Павел пише само един, макар и много плодовит.
   казва се Кирил Милчев, бивш депутат от НДСВ. Изгонен от няколко сайта заради "заигравки" с непълнолетни
   Има мания че трябва да защитава общия "ирански" произход на турци и българи. Има си блог, но никой не го посещава и затова истерясва :)

   Изтриване
  3. Да пази Господ от бивш милиционер с амбиции!

   Милчев минава всякаква граница, но то си е за негова сметка...

   Изтриване
 17. Нека да се знае че името болгари, българи и т.н. е тук, в Европа от хилядолетия.
  Така, когато поредният национален предател тръгне да "чете" някоя рекичка в Афганистан 'палхдъря" като начало на име на народа ни, може да го хване срам поне малко

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Срам е непознато понятие за хората изкривяващи нашата история...

   Изтриване
 18. Привет и от мен!

  Имам важно предложение за теб. Погледни на имейла. Надявам се, че ще приемеш поканата...
  Поздрави и до скоро!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приемам поканата, дано даде Господ всичко да мине добре!

   Изтриване
 19. Въпростният господин Кирил Милчев трябва да е наясно с факта,че в този форум присъстват много хора с доста по сигурни връзки както на държавно ,така и на извън държавно ниво и риска да настъпи не когото трябва заплашвайки теб е огромен. Първо самият той с писанията си срещу теб в личната ти страница рискува собствената си сигурност/чисто законово има основане за самосезиране на прокуратурата най-малко/ .
  Господинчо , ако си мислиш че една шепа предатели с измислени научни титли ,взети по съмнителен начин ,може да заплашва нас българите затова ,че се опитваме да сглобим пъзела на собствената си история и ще останете безнаказани,дълбоко се лъжете.
  Хората ,които седим зад Павел сме повече отколкото си мислиш. Няма да ни спрете !Както Павел каза,дори и нещо да се случи има кой да продължи делото му.....и винаги ще има. От тук нататък борбата ще бъде истинска ,защото с просвещението което Павел прави за нас ,той вече е спечелил много повече в духовен план ,отколкото ти и цялата ти фамилия до девето коляно може да си мечтае. Има едни неписани вселенски закони,които поставят всеки на мястото му.
  Павка, помни че положителната енергия ,която се образува около теб е по силна от отрицателната с която те заливат. Твоята мисия тепърва започва,а обединението е нашата най-голяма сила в твоя защита.

  P.S И нека твоите противници не забравят ,че най-силното оръжие в днешно време е информацията. Ти вече си посял семето ,всичко останало е въпрос на време!
  Поздрави,
  Жени

  ОтговорИзтриване
 20. Здравей,

  Знаеш ли нещо за ирладските гробници Нюгрейндж, Ноут и Доут (признавам си, че преди малко разбрах за тях)?
  Намерих следните описания:
  http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%E2%80%93_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
  http://andrei.blog.bg/turizam/2010/05/23/drevnite-keltski-grobnici-v-irlandiia.550075
  Прави се сравнение с тракийските гробници.
  Тоя Камък на съдбата предполагам е менхир. Аз лично знам менхира при с.Овчарово, но има и други според сайта за мегалитите: http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com/Bulgaria/MegInBg.html

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 21. Приносът в разкриването на тайните на славянските езици имат:
  Платон Лукашевич - (около 1809 — 1887) — руски етнограф и лингвист-любител - виж http://ru.wikipedia.org/wiki/Лукашевич,_Платон_Акимович

  и

  Генна́дий Станисла́вович Грине́вич (роден през 1938 г.) — руски дешифровщик-любител.Той се е занимавал със систематизиране и дешифроване на рунически знаци и надписи на западните славяне, на етруските, на записи от о. Крит и от Древна Индия. Съставил е сводна таблица на знаците на праславянската писменост. Виж, например - ttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

  http://ustierechi.ucoz.ru/load/8 - от тук могат да се свалят книгите на Платон Лукашевич - една по една, а ако всички наведнъж, то от тук - http://narod.yandex.ru/disk/3633948001/Lukashevich.zip.

  glagoly_russkikh_mudrecov.rar - от тук може да бъде свалена книгата “ Глаголы русских мудрецов (учебник-хрестоматия)” (“Думите на руските мъдреци(учебник-христоматия)”). Тя е на руски език. Построена е на принципа на христоматия - в нея са приведени различни фрагменти от оригинални документи. Не всички тълкувания са верни. Има вече и други факти, които отчасти, а в някои случаи и изцяло променят тълкуванията дадени в книгата. Но в христоматията търсещият човек може да намери много документи, както и информация за тайните на Истотния език, за тайните на певците, които са се наричали с името БОЯН, за тайния смисъл на песента “Слово за полка на Игор” – там има следните открития:

  1.древно-руското (славянското) писмо е било сричково - СЪ-РИ-ЧЪ-КО-ВО (на руски сричково е "слогово", т.е. СЪ-ЛО-ГО-ВО).

  Огромна благодарност за това откритие поднасяме на Воин на Светлината - Геннадий Станиславович Гриневич.

  2.Вещият Боян е писал (слогал) песните си с помощта на чарната истот и те сe четат СРИЧКОВО от края на произведението към началото, нормално и наобратно, от корените към облаците, свиват се Думите на старото и новото време в единна Мисъл.

  Огромна благодарност за разгадаването на тази тайна поднасяме на Воин на Светлината - Платон Лукашевич.

  http://www.miroslavie.ru/library/glag/glag1.htm#1 На вашето внимание преставям един фрагмент от книгата “Думите на руските мъдреци(учебник-христоматия)”:

  ОтговорИзтриване
 22. “...Но в някои хора е започнала да расте старата ни приятелка сянка-мързел, която се е укривала зад завесата на гордост. Тези хора са искали власт, но не са искали да превземат три крепостни стени: да постигнат истината за Труда, да овладеят дълбините на Знанията, да опознаят Закона на Любовта, не са искали да живеят по законите на Рода. От време на време най-силният от тях е събирал група от възгордели се хора и те са заминавали зад Родната земя, в безкрайните полета, като са губили закрилата на Вещата Гора, но за сметка на това са получавали свобода на действията си.
  Тези хора се наричали ИЗГОИ - ИЗ (от – да откъснеш) + ГОЙ (ГЕЯ) - Земя. Доброволно откъснатите от Земя, изоставили Родината си.
  Мъдрите управители не са ги спирали. Изгоите се установявали на ново място и създавали свои племенни княжества, въвеждали нови закони и променяли родния Истотен език.
  А тъй като новият език е невъзможно да бъде измислен, то хората са вземали древния истотен език и в определена последователност са променяли местата на сричките или буквите и с течение на времето се е получавал нов чаромътен език или тарабарщина. В библията това е записано по следния начин, че Господ е смирил гордостта на Човека със разбъркването на езика им.

  Това разбъркване се нарича Чаромътие.
  Истотната Дума ЧАРА означава (РАЧА) РЕЧ, МЪТИШ - смесваш, разбъркваш (от преводача - а при разбъркването нещото, което разбъркваш, става мътно, непрозрачно). Следователно, ЧАРОМЪТ – означава речесмешение. ИСТОТ - изначален изток, извор.

  І. Съществуват следните видове на Чаромъта:

  1. ПРОСТА или СЪВЕРШЕННА: сонмъ = множъ; паутина = нитьваба.

  2. ОТСЕЧЕНА: ночь = чорнь; сор = прош; праш, т.е. в тези думи буквите п и р се отсичат (се изпускат).
  3. ПРЕМЕСТВАНА: когато една от гласните или съгласните букви се премества през другата, тогава тя трябва да бъде премествана по направление от дясната ръка към лявата или обратно:
  гроза = зрога; густый = стугий; густота = стугота.

  4. ПОЛУЧАРОМЪТ: в думите съвкупни или съюзни, когато една от тях се е произнасяла с чаромът, а другата със истот: перламуть=сребламуть, сребрамуть. Тя присъства повече в езиците на народите, които са се очаромътили.

  ОтговорИзтриване
 23. І. Съществуват следните видове на Чаромъта:

  1. ПРОСТА или СЪВЕРШЕННА: сонмъ = множъ; паутина = нитьваба.

  2. ОТСЕЧЕНА: ночь = чорнь; сор = прош; праш, т.е. в тези думи буквите п и р се отсичат (се изпускат).
  3. ПРЕМЕСТВАНА: когато една от гласните или съгласните букви се премества през другата, тогава тя трябва да бъде премествана по направление от дясната ръка към лявата или обратно:
  гроза = зрога; густый = стугий; густота = стугота.

  4. ПОЛУЧАРОМЪТ: в думите съвкупни или съюзни, когато една от тях се е произнасяла с чаромът, а другата със истот: перламуть=сребламуть, сребрамуть. Тя присъства повече в езиците на народите, които са се очаромътили.

  ІІ. Съществуват следните видове на Чарната истот:

  1. ПРОСТА или СЪВЪРШЕНА: конъ = гонъ, колокол (на бълг.-камбана) = гологол, глагол.
  2. ОТСЕЧЕНА: луна = лучна; котва = котхва; десница = держница; капля = крапля, т.е. в тези думи буквите ч, х , р – се отсичат (се изпускат).
  3. ПРЕМЕСТВАНА: когато една от гласните трябва да бъде премествана по направление от лявата ръка към дясната или от дясната към лявата: гривна = гирвна, гард = град; облый (бълг. - облия), огромен = болый (бълг. - голям).

  Ако отворим речника на който и да е от езиците, то ще можем да наблюдаваме, че в него присъстват чарната истот и чаромътьт, които все едно че са разбъркани: това свойство се нарича смесване.

  Но, ако в някой език има повече чаромът, отколкото чарна истот, тогава се казва, че езикът:
  истотно-чаромътно смесен; а ако е обратно - то чаромътно-истотно смесен.

  По-късно чаромътният език е загубвал част от полузвуците на Първобитния език, дори трета част от звуците му или просто ги е изопачавал. Загубите и изопачаванията са водили до "ЧАРНОТО ОНЕМЯВАНЕ" на езика и до това, че вече не са го чували Чистите Полета на Вселената ( а аз ще добавя – че нашата генетика и клетките ни вече не са могли да чуят "Чарно Онемелия" език и съзнанието на хората постепенно е заспивало). Така, например, звукът рж преминавал в ж, с, а р се е било отхвърляно; дьжь преминавал в ж, з или д; тьжь в ж, з или т, а нередко в д.

  Отделили се племена са се разраствали и отново са се разделяли, а хората още повече са променяли вече очаромътения език. Така чаромътните езици се делят на:

  ОтговорИзтриване
 24. 1. На главни или повсеместни – тези езици, които са произлезли направо от Първобитния език.

  2. На почаромътни – тези езици, които са произлезли от главни чаромътия.

  Първото вече е обяснено, а свойствата на почаромътността са следните:
  1. Когато с новоизмислените чари, напр. с чарите Таута, са искали главната чамът да превърнат в чаромът, тогава от нея се е образувала чарна поистот. Напр. хвала е главна Славянска чаромът на «слово» (бълг. – дума) (а първобитното - «слогва»), която съответства на Лат. fama, Греч. kleos, а алфа или алф е чарната й поистот (15). Пух е чаромът на хлуп, волос (бълг.-косъм), а шуба (бълг. – кожух –в смисъл нещото, което е направено от кожа) е чарна поистот от пух, (бълг. – пухкаво), пушной товар (бълг. – стока от кожи). (Искам да добавя или по-скоро да поясня българската дума – "дума". Ако я разчленим по следния начин: д-ум-а – ще можем да видим смисъла й, който е действащ ум, а когато ум действа, то той генерира образи и ги превръща в реч. Всеки образ се означава със знак, знаците се събират в думи – слагат се – от тук става ясна първобитната дума «слогва». Този процес го наричаме мислене, а в руски език - “думать”, което е същото по смисъла – ум в действие.)
  2. Когато с помощта на същите чари са искали чарната истот да превърнат в чаромът, тогава от нея са образували почаромът. Например: кус, кусок е чарна истот на собствената истот круш, крушок, от крушить, ломать (бълг. – круша, чупя), а сук, сучок е почаромът от куса, кусок (бълг. – парче).
  Почаромътността се намира несравнено по-далеч от първобитния език, отколкото чаромътие: защото тя е произлязла от две чарни азбуки, а чаромътие - от една..."

  Ще загатна още следното:

  ОтговорИзтриване
 25. Текстът преди се е записвал слято, без да се разделя на думи. Четели са сричково, на отворени срички. Отворените срички са срички, завършващи с гласни, там където гласната е била неуместна се е пишел “Ъ”, защо???
  Защото когато са чели от ляво надясно са чели за някое събитие, а когато са чели от дясно на ляво са разбирали за скрития смисъл или скритото послание. За да може да се чете текстът с отворени срички от дясно на ляво са били необходими гласни там, където при прочита от ляво на дясно те изглеждат излишни. Например, царъ. Ако тази дума ще я прочетем от дясно на ляво, ще стане - ръце. Т.е. рече. Царят, който държи реч (говори) пред народа. Реформите на славянските езици в различните славянски държави не са били случайни, а са имали за цел не само разделянето на славянските народи, но и скриването от хората на дълбокия смисъл на този изначално един славянски език.

  Да вземем известното в руската литература "Слово за полка на Игор" и да видим, как преди са писали предците ни (предците на славянските народи).

  “ Екатерининският списък на "Словото" с превод под него на съвременен руски език (стр.369):

  “ НАМИ, А НЕЖИ: РУДА, ВАЛАС, МЕЗЕНЯК, КЫЛЪПЕ ЯНЫГА - ПОНАНЫ ЯТЬ, СРИХ ЗАЯРА,
  Нами, а нежи: Рада, Велес, Мезень, Въюга Яга поныне как, стражами за яром,
  БАПОНАЖИ РУДИ ЗИНЯК ВИРА. ДЪЗЪЧУ ВИ РЕГО ИР УМИ ДИЛАВ ДЪЛО ВОСЕ ВРУТУ.
  хранится красное знание веры. Далось от Раго им уметь делать дела все трудные.
  ЙБУ ЧЪЛИ ВЛАСТЪ ВЯС РЮГО, И ВАЛАС ТИПЪ МЕДЫ ЛОМОМЪТО. ПОАМЪ ЗЕНЯК МЪРЫ ТАС,
  Ибо дал власть вечную Раго, и Велес как мёдом делится. Пойми знаний меру тех,
  НЬ СПЪШЕВ, ПЪ ЛИСЕВЕ. ДИ РАГ ДИРА НЫРАТС. ЯЩЕ ГОРО ПИЦИДИ РОГО. БОЙТЪВЯС,
  не спеша, но мудро. То Раго дар глубок. Ещё горы послушны Раго. Болтают,
  КЪВУ ЧЕРИ БОПОТЪ ДЕЪ РЬГО, И ВАЕКИ ДОРЕМО ЗЪРЕЧ, СИЛОГО СЯТЮ. ВЬИНА
  кому чары понять даст Раго, и во веки дарит зоркому, силу свою. Воины
  ДУНАТЕ ЮПО ЦИВИ ДЪЛИМ. ЗЕЙКО СРУВЪ ЗЬНЯК РЬГО И СЪБЕ НЕНАСЯТ ТИ ВЪСЦЕН
  думайте, ибо основу делим. Зоркий сорвёт знания Раго и себя не насытит той вещей
  ЛЪСО. РЯГО ИЗБЕЛИМ ЗЕЙКО СРУ. ВЫЛОГОМЪ РОКЛУ, ТЪ ТИЛОЗ ЧЮЛЕП МЪРОК,
  мудростью. Раго избелит зоркий взор. Вылогом реку, наш сильно красив мир,
  ВЫЛО ГОТИКО. ЖТЯ ТИХО НЯ ГАКО.
  величественный. Читай тихо не быстро........”

  “ Текст "Слова", разбитый Слогами семь на семь, хоть это и кажется невероятным, читается и справа налево и слева направо, и снизу вверх, и сверху вниз, и по диагонали, и по вертикали, и по горизонтали. Можешь проверить.” (“Текстът на “Слово за полка на Игор” , разделен на срички седем по седем, макар и това да изглежда невероятно, се чете и отдясно на ляво и отляво на дясно, и от горе на долу, и от долу на горе, и по диагонала, и по вертикала, и по хоризонтала. Можеш да провериш.” ) Стр. 384 от "Глаголите..."

  Например:

  ОтговорИзтриване
 26. " С ЛО ВО О П ЛЪ КУ И ГО РЕ В& И ГО РЯ СЫ НА С ВЯ ТЬ С ЛА
  В ЛЯ В НУ КА О ЛЬ ГО ВА.НЕ Л& ПО ЛИ НЫ БЯ ШЕ ТЬ Б РА ТI Е
  НА ЧА ТИ С ТА РЫ МИ С ЛО ВЕ СЫ Т РУ Д НЫ ХЪ ПО В& С ТI Й
  О ПЪ Л КУ И ГО РЕ ВЪ И ГО РЯ С ВЯ ТЪ С ЛА В ЛИ ЧА НА ЧА
  ТИ ЖЕ СЯ ТЪ Й П& С НИ ПО БЫ ЛИ НА МЬ СЕ ГО В РЕ МЕ НИ А НЕ
  ПО ЗА МЫ Ш ЛЕ НI Ю БО Я НЮ БО Я НЪ БО В& ЩI Й А ЩЕ КО МУ
  ХО ТЯ ЩЕ П& С НЬ Т ВО РИ ТИ ТО РА С Т& КА ШЕ Т СЯ МЫ С ЛI
  Ю ПО Д РЕ ВУ С& РЫ МЪ ВЪ Л КО МЪ ПО ЗЕ М ЛИ ШИ ЗЫ МЪ О Р
  ЛО МЪ ПО ДЪ О Б ЛА КЫ ПО М НЯ ШЕ ТЬ БО РЕ ЧЬ ПЪ Р ВЫ ХЪ В
  РЕ МЕ НЪ У СО БI Ц&; ТО Г ДА ПУ ЩА ШЕ ТЬ I СО КО ЛО ВЪ НА С
  ТА ДО ЛЕ БЕ Д& Й КО ТО РЫ Й ДО ТЕ ЧА ШЕ, ТА П РЕ ДИ П& С НЬ
  ПО Я ШЕ,С ТА РО МУ Я РО С ЛА ВУ Х РА Б РО МУ М С ТИ С
  ЛА ВУ,И ЖЕ ЗА Р& ЗА РЕ ДЕ ДЮ П РЕ ДЪ ПЪ Л КЫ КО СО ЖЬ С КЫ
  МИ,К РА С НО МУ РО МА НО ВИ С ВЯ ТЪ С ЛА В ЛИ ЧЮ БО Я НЪ....."

  А.С. Пушкин е разгадал тайната на словото. В това му е помогнала Арина Радионовна – детегледачката му. Тя е била влъхв. Пушкин много е пътувал из провинцията и е изучавал диалектите. Когато ръкописът за тайна на “Словото” е бил готов, тогава е бил предизвикан дуелът, на който А.С.Пушкин е бил убит, а ръкописът му - изгорен...

  А.С. Пушкин е написал поема “Руслан и Людмила” на същия принцип, на който е писал вещият Боян - на чарната истот. А ключът към тайната на това произведение е в следните редове:

  “У лукоморья дуб зеленый;
  Златая цепь на дубе том:
  И днем и ночью кот ученый
  Все ходит по цепи кругом;
  Идет направо - песнь заводит,
  Налево - сказку говорит.”

  Ще добавя още един линк за книгата на Геннадий Станиславович Гриневич - "ПРАСЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ (резултатите от дешифровката) - може да се свали от тук grinev.zip
  Александров

  ОтговорИзтриване
 27. Павле, как ти изглежда горната теория за модификацията на 'праславянския' език?


  Че езиците се променят, е видно. А кой е изходния .... може да се гадае.

  А че черковнославянския си е старобългарски, мисля спор няма.

  Живко

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Честно казано не съм имал време да разгледам горния текст...Моите извинения!

   Изтриване
 28. Здравей Павле, искам да изкажа поздравления за силно написаната статия !!! Лингвистиката е една от най - блестящите твои страни в изследователската ти работа. Идеята, която отстояваш за миграционните процеси на траките в Галия, Ирландия, Южна Британия и Испания е изключително добре аргументирана - стари хроники, топоними, хидроними, лични имена, епиграфски паметници, паралели с тракийско - пеласгийски и старобългарски думи / имена ! Използваш великолепни източници, паралелите, които защитаваш са уникални - успяваш да намериш близо 10 имена на старобългарски владетели в Западна Европа - това е поразително !!! Сведенията от материалната култура са сензационни: благодаря за снимките ( мечове, върхове на копия ) - исп. фалката = трак. копис ! Добре звучи факта, че испанските учени признават доказателствата за нашите древни предци и позитивното влияние, което сме оказали на тяхна територия . Народът БОЛГИ = БЪЛГАРИ ще пребъде във времето, аз вярвам в това ! Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, в Испания се срещат хаплогрупи, които са типични и за България - R1a, I, E, R1b, това няма как да е случайно.

   Изтриване
 29. Много пъти съм се питал,защо турците са прекръстили Константинопол на и СТАН БУЛ

  ОтговорИзтриване
 30. Re: SPAROTOK

  Много харесвам това, което правиш. Харесвам го, въпреки че не винаги съм съгласен с изводите ти. Определено смятам, че доказателствата за нещата, които твърдиш често са недостатъчни. Приеми го като критика - такова е. А ако приемеш и един съвет относно доказателствата ще съм много доволен:

  1. Не се бори сам със системата, събери съмишленици - така хем няма да нападат само теб, хем ще чуеш и вътрешна критика, от хора на които имаш доверие.
  2. Трупай фактите, които смяташ за доказателство за дадена твоя теза, помоли и други да поработят по въпроса. След като прецениш че си събрал достатъчно и можеш неоспоримо да докажеш тезата си - покани противниците на твърдението ти на диспут. Двама - трима сериозни противници срещу теб и двама - трима други поддръжници. Ако успеете да убедите поне един от противниците на твърдението, значи сте на прав път!!! Ако не - коригирайте си слабите страни и трупайте още доказателства.

  Съветите станаха два :)).. Надявам се, че ще ги разглеждаш като градивна критика. И не е лошо да приемеш, че някога просто няма да имаш достатъчно доказателства, а пък и не всичко което започва с "болг" или "бълг" има задължително връзка с българите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Културна критика и искрени съвети приемам винаги, те винаги са от полза.

   Изтриване
 31. ирена янчева28 януари 2016 г., 3:18

  Здравей Павле, поздравления още един път за добрия материал ! Препрочетох статията за втори път - хареса ми още повече, обърнах внимание на повече детайли. Днес само можем да бъдем горди от пътищата на културни влияния и от трайните следи, които нашите кръвно - родствени предци са оставили сред други европейски народи посредством своите позитивни миграции ( ирландци, французи, испанци, етруски и др. . Отваряш малко познати и твърде интересни теми. Вярвам в теб и те подкрепям напълно ! Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 32. Много интересно ми стана за племето бебрики , понеже знам за берберите в Африка , които живеят и на брега на Средиземно море , те са бели ,често срещани със сини очи и по принцип не се смесват с арабското население. Населявали са тези райони преди да дойдат арабските племена . Другото им име е кабиле или кабили , и в интернет пише , че в България има село Кабиле ,археологически резерват около Ямбол и също така Кабиленски манастир .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Северна Африка е обитавана от европеиди от най-дълбока древност. Там са живели колесничарите гараманти, а и гетулите, за които някои стари автори казват, че са клон на гетите. По време на Античността в Северна Африка се заселват също вандали, траки, римляни. Няма как всички те да са затрити от арабите, оцелелите са се смесили с по-старото население и са оставили следи в генетичния фонд на тези хора.

   Изтриване
 33. Bravo Pavka!!!Prodalzavai i ne obrashtai vnimanie na drebnite zavistlivi coveceta!Nie triabva da prodalzim nashata borba za istinata bez da ni puka ot podobni individi.Ako te mahnat teb,az shte doida,ako me mahnat i men,drug shte se nameri,zashtoto vinagi ima i shte ima istinski BULGARI!Izvini me ,ce e na latinica,no na tozi laptop e samo latinica.Pozdravi ot dalecna Canada!Christo

  ОтговорИзтриване
 34. Мисля ,че този г-н Милчев самичък си хвърля кал по името с подобни коментари и държание.Вярно всеки защитава вижданията си страстно,но според мен такова поведение не подхожда на образован и интелигентен човек.А иначе ,че бил в НДСВ не мисля че трябва да е някакъв престиж,даже според мен е направо срам.Издаването на книги също не е голямо постижение,всеки може да издаде книга.Интересното е че ако авторът изразява патриотични възгледи целящи да вдигне самочувствието на населението,то тогава се сблъсква с всевъзможни препятствия(имам познат писател и не веднъж сме дискутирали тази тема).
  Сега по постът,който отново е интересен.Обаче според мен е малко странно как от време на време споменавате за Ирландия.Може би искате да покажете ,че щом има сведения намекващи за присъствие на траки в земите на Испания,то то е възможно те да са стигнали и до Ирландия.Обаче това малко не беше обяснено.А и някои може да ви обвинят в спекулация,но не знам дали беше във вашия блог или в някое интервю на английски,което слушах.Но се споменаваше че генетично,днешните ирландци са най-близки с испанците.Което пък говори че е имало контакт и взаимодействие с земите на днешна Испания.Което пък води до заключението,че е напълно възможно да е имало траки по земите на Ирландия,щом островите са имали някакъв контакт с континента,че генетично да са близки с испанците.
  Надявам се ,че разбрахте какво исках да кажа.Просто мисля ,че щеше да е редно да споменете тази връзка на ирландците с испанците.Тогава епизодичното вметване на Ирландия и ирландските документи ще е по подходящо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма как всичко да се каже наведнъж. Най-сигурния начин да бъдат объркани хората е като се представи наведнъж голямо количество нова информация.

   Що се касе до това откъде са тръгнали определени предци на ирландците, има вече доказатества - Irish DNA originated in Middle East and eastern Europe

   https://www.theguardian.com/science/2015/dec/28/origins-of-the-irish-down-to-mass-migration-ancient-dna-confirms

   Изтриване