1.04.2014 г.

ТАЙНИЯТ ТРАКИЙСКИ РЕЧНИК


Заглавието навярно ще събуди недоумение у някои хора. Със сигурност има такива, които ще се запитат за какъв таен речник става дума? Всъщност няма нищо мистериозно. Касае се за важни тракийски думи, които обаче не са известни на българския читател. Някои от тях са: вода-вода, бара-бара (рекичка), дебре-дебри, листе-листи, вир-вир, суу-сух, темен-тъмен, коза-коза, волинт-воленте (вол), зайкус-заек, орол-орел, елейн-елен, зелкия-зелка, вит-ведь (знание),  видето-видетъ (видя, виждам).

Пълният списък е значително по-дълъг. Тук ще бъдат представени само най-важните, а и най-интересните тракийски думи, които не са известни на широката публика. Така на всеки ще стане ясно, че приликата на езика ни с този на Орфей не е случайна, тя не се ограничава само с няколко общи неща от граматиката, но от лексиката също проличава, че езикът на героите възпети в древните поеми не е отмрял.

Първо трябва да бъде обяснено как се изгражда речник на “мъртъв” език. Понякога разполагаме с глоса-превод на тракийска дума. Хезихий споделя, че на фригийски ζέλκια/зелкия е зелка, според Страбон названието Ματόας/Матоас (алтернативно име на Дунава) означава  мътен, с мътни води. Благодарение на Аристотел научаваме за това, че траките наричат дивия бик с името волинт/βόλινθος. Тези данни са ценни, но лингвистите не са си направили труда да поставят интересните глоси в речник заедно с българските съоствествия.

Връзката на зелкия със зелка и на матоас с мътя, размътвам е ясна, но за волинт са нужни обяснения. Тази дума отговаря съвсем точно на старобългарската воленте-вол. Нека не забравяме, че волът е едро рогато животно както и дивия бик, чието тракийско име е волинт. По принцип всички домашни животни са били диви в дълбока древност. Няма причина след опитомяването им те да получат ново название. Учените ни знаят много добре, че наставката -инт във волинт отговаря на старобългарската -енте във воленте, знаят и, че коренът вол е идентичен, но не са си направили труда ясно и точно да обяснят значението на тези важни подробности.

Не само от глосите, но също от древни надписи могат да се извлекат други думи без да е даден директен превод за тях. Благодарение на различни посвещения ние знаем, че матеран е тракийска дума за майка, майчин. Тя е еквивалент на старобългарската матерьнъ-майчин. Тази подробност е доста важна, но за жалост не й е предадена известност. Не е предадена известност и на факта, че мизийската дума за брат е братер, а старобългарското й съотвествие е братръ-брат.

Ценна информация може да се извлече и от племенните названия. Споменатите от Плиний морисени са локализирани по бреговете на Черно море и от това може да се направи заключение, че тракийската дума за море е море, или морие. Гареските са обитавали планинско селище и от това става ясно, че гара е тракийска дума за планина, отговаряща на старобългарската гора-планина.

Не малко данни получаваме от топонимите и хидронимите – названията на селища, местности, реки, езера. Благодарение на това, че древното селище Дибалтум е локализирано край блато може лесно да се разбере, че балта е тракийската дума за блато. Тя отговаря на старобългарската балтина-блато, от която идва и названието на езерото Балатон в Унгария – територия владяна дълго време от дедите ни.

Личните имена са също един добър извор на данни за езика на Залмоксис и Орфей. Учените дават етимология на древното име Скорило със старобългарското прилагателно скоръ-бърз. За Меда може да се предложи тълкуване с думата мед. Балас/Βάλας отговаря на българските Балеш, Балоша, чиято основа е прилагателното бял, имащо диалектна форма бал.

В общи линии това са начините, по които е събиран материала за тракийските речници. За жалост доста често изследователите волно, или неволно са укрили смисъла на някои думи. Тълкувайки името на тракийската крепост Маска Владимир Георгиев го свързва със стблг. мъскъ-муле, като смята, че се касае за славянско название, т.е. ново, а не древно. Да обаче Маскиобрия е древен тракийски топоним, в който също намираме корена маска-мъскъ-муле. Георгиев сравнява тракийското крепостно име Καβετζος със славянската дума кавец-чавка, но забравя за древния тракийски град Καβεσσος. Споменатият от Прокопий топоним Баба също бива наречен нов, но се забравя фактът, че Бабуле е име на одриски град.

Някои представители на тоталитарната цензура навярно са се страхували от факта, че прекалено много тракийски думи имат ясни български съотвествия. Учените ни са били принудени да определят много древни селищни имена като нови, макар да не е имали никакви доказателства, или даже индикации за това...

Пропуски е направил не само Владимир Георгиев, но и Иван Дуриданов. Той извежда тракийската дума аиз-коза от топонима Аизика, но не обръща внимание на сродния фригийски топоним Азания, който е обясним със стчслав. азъно- козя кожа. Същият автор изолира тракийската дума рака(с) – изровено място, ровина благодарение на топонима Ракуле. Това тълкуване е вярно, но не е спомената изобщо старобългарската дума рака-гроб. Все пак гробът е изровено място.

Без да се дадат старобългарските съотвествия на тракийските думи, читателите няма как да разберат чий език е най-близък до речта на Залмоксис и Орфей. Освен това учените често дават произволен смисъл на дадени древни топоними. Дуриданов тълкува Palae/Пале като блато сравнявайки с лит. pālios- блато без да има ясни данни, че селището е било в блатиста област. Защо да не предположим, че Пале е древен вариант на поле? Градчето е разположено в поле, а не в планина, или блато.

От нас са скрити тракийски думи не само поради неправилното им тълкуване както е в случая с Пале, но и поради това, че доста древни топоними, от които могат да се извлекат думи изобщо не са споменати. От названията на градовете Коне, Кузик, Модра и др. ние можем да извлечем думите коне, коза, модръ-син, светъл.

В представеният тук списък са дадени  пропуснатите от учените ни тракийски думи. За по-голяма яснота е предложено систематизиране по категории – семейство, имена на животни, имена на растения, топонимия и т.н. Нека хвърлим поглед към непознатите фрагменти от езика на Орфей:


I. Имена на животни и птици

aва-овца
бик-бик
вол(инт)-вол
вонасос-вонящ (див бик)
гагула-гагула (вид патица)
дразд-дрозд
заик-заек
елеин-елен
кабец-кобец (вид сокол)
коза, куза-коза
кузил-козел
кон-кон
корубант-жреб(енте)- жребче
куна-белка
кур-коуръ (петел)
маска-мъскъ (муле)
орол-орел
укук (вълк диал.)


Към тези могат да се добавят споменатите от Георгиев, Дуриданов и Хаас аспа-кон (бърз кон, боен кон), брентас-елен, eлеин-елен, зобмр-зубър, зум-зъм (змия диал.),  кун-куче, марка (черен, или червен кон), удра-видра. Общо взето, тракийските думи за животни и птици са двадесет и шест, като само осем от тях присъстват в речниците, а осемнадесет за жалост са останали непознати на българския читател.
В интерес на истината някои езиковеди са представили и други тракийски думи за животни. Това са буза-козел, геса-щъркел-рибар, дренис-елен – Дуриданов, с. 74, 75, 76. Буза е извлечена от личното име Бузас, предложена е връзка с авестийската дума būza-козел, но тълкуването е произволно, изобщо не е потърсена връзка с българската дума буза-страна на човешко лице, т.е. нещо издуто, голямо. Бузя се означава надувам бузите си, правя страната на лицето си издута. Да не забравяме и важния факт, че Бузан е старобългарско име споменато от Павел Дякон.

Геса-щъркел-рибар е изведена от топонима Geisa, Дуриданов търси връзка с лит. dzēse-чапла, рибар. В този случай е пренебрегнат факта, че дифтонга ei в Geisa е служел за представяне на звука и, т.е. произношенето на  Geisa е по-скоро Гиза. Името Гиза и може да се свърже с българската дума гижа-новопосадена пръчка за лозе.

Дренис-елен е изведена от личното име Drenis, като се търси връзка с алб.гег. dre-елен. Напълно е пренебрегната връзката с българската дума дрен-дрян. В нашата топонимия се срещат места с названия Дрен, Дряново, а имаме и фамилно име Дренев.  

Странното е, че ясни и основни думи като коза, бик, заек са пропуснати от езиковедите изучавали езика на Орфей, но като че ли насила се търсят връзки с други езици като литовски, авестийски и албански. При условие, че имахме древни свидетелства за тракийските корени на литовци, албанци и др., то би имало логика да се прегледат речниците на тези народи с цел намирането на етимологията на тракийските думи. Такива извори обаче не съществуват изобщо. Напротив, ние българите сме тези, които в продължение на хиляда години са отъждествявани с траките. От това следва, че първо в българския речников запас трябва да се търси обяснение за дадена глоса, тракийско лично име, или топоним.

Дори представените от учените думи са дадени без нужните обяснения, а те са от огромна важност в някои случаи. Да вземем например думата аспас-кон. Тя се среща в тракийския теоним Ут-аспиос, но и в името на българския владетел Аспарух. Да не забравяме и военоначалника Аспар, който е определен като произлизащ от гетите.

Аспас е сродна на авестийската aspa-кон и на ведическата aşva, aşu -кон, бързина. Сродни са също старобългарските спехъ-бързина, спешити-устремявам се, а разбира се и днешните спешно, спешност...От пояснение се нуждае и брентас-елен. Тази дума е правилно изтълкувана, но не е показана връзката с българската дума брана-земеделски уред с остри шипове. В дълбока древност браните са се правели от еленов рог. Брентас означава просто рогат, имащ рога. Със същата семантика е почти забравената българска дума рогач-елен.

Ето колко може да промени едно кратко разяснение. Оказа се, че на пръв поглед странните брентас и аспас имат българска етимология. Същото важи за още много случаи, които предстои да разгледаме.

Нека да се спрем на думите за различните членове на семейството. Те са специфични за всеки народ, дори в езиците на индо-европейците разликите са значителни. Уелсците са съседи на англичаните около хилядолетие и половина, но уелските tad-татко, баща, mam-майка, taid-дядо, nain-баба, се отличават доста от английските им съотвествия father-баща, mother-майка, grandfather-дядо, grandmother-баба. Да видим как стои въпроса с тракийските думи:

II.Семейство

атес-отьцъ, *атькъ (баща)
баба-баба
бато-бато, бате, батко
братер- братръ (брат)
да-дада (дойка, гледачка диал.)
дедас, дадас-дедо, дядо
дитас-дете
келас-челяд
лала-леля
лети-люде (хора)
ма-ма (майка диал.)
матер-матерь (майка)
момо-момък
син- син
тата, тате-тате
ток-ток, потекло, род

Макар тракийските думи да са регистрирани преди около 1500-2500 години, а и да са записани от чужденци, някои от тях са идентични на българските. Това са баба, бато, ма-майка, син, тате. Към списъка можем да добавим споменатите от Владимир Георгиев, Димитър Дечев и Ото Хаас кенто-чендо (чедо) гелава-зълва,  (с)увекро-свекър. С тях тракийските думи за членове на семейството имащи български съотвествия стават деветнадесет. Количеството е доста сериозно, то няма как да се обясни другояче освен с това, че българите са наследници на траките.

Най-важното разбира се е това, че древните думи имат българска етимология. Да вземем например кенто, тя отговаря на старобългарската чендо-чедо. Тя от своя страна идва от наченти, заченти-начевам, зачевам, слагам начало, сродни са и конь, *кань-начало. Дитас-дете се обяснява с глагола доити-суча, кърмя.

Характерът на езика на един народ може да се определи по топонимите и хидронимите. Немци и поляци са съседи, но немските Dorf-село, Stadt-град, Fluss-река, See-езеро, Erde-земя, Berg-планина са доста различни от полските sioƚo-село, miasto-град, rzeka-река, jezioro-езеро, ziemia-земя, gora-планина...Ето и тракийските думи засягащи топоними и хидроними:


III. Топоними и хидроними:

апа- бавно течаща водаапа-вода, блато)
балта, белте- балта, блато
бара-бара (малка река)
берг, брег-бряг
бурт- брод
вир-вир
вис(а)вьсъ (село)
вода- вода
гара-гора, планина
гордо-град
дама-домъ (дом)
дебре-дебри
друм- дръмъ (гора, храсталак)
дуор, дур-двор
езaр-езеро
земла-землиа (земя)
ил-илъ (глина)
кал-кал
карпа-карпа (скала)
линг-лонгъ (лъг, блатисто място)
морие-морие (море)
мук- мокрище (блато)
пале-поле
пана- пяна
полт-плотъ (ограда)
перг-праг
рака-рака (ров)
рит-рид
сад-садъ (градина)
сел-селище
стене-стена
стор-страна
тала-тило ( земя, повърхност)
тарп-трап ( изкоп)


Фактически всички основни термини от топонимията и хидронимията се срещат в българския език. Това означава, че е несериозно да се твърди, че през 681 година в Тракия е дошъл нов народ. Бешевлиев смята старите българи за тюрки, но самия той не може да си обясни следния феномен – През Късната Античност и Средновековието на територията на България не са споменати никакви тюркски топоними. Плиска, Преслав, Дръстър, Търново, Веригава, Златица, Перник не са нито тюрко-алтайски, нито ирански названия.

За да не остлабват е без това нестабилната си позиция, поддръжниците на старите догми скриха от българския читател факта за българската етимология на тракийските топоними и хидроними. От списъка с термини даден по-горе само белте, берг, виса, друме, гордо и земла бяха свързани с българските блато, бряг, вьсъ, дръмъ, градъ, землия, а де факто цели тридесет и четири (34) тракийски термина имат български успоредици.

Някои тракийски термини от топонимията са споменати, но българската успоредица е укрита. Пример е тракийската дума dama, тя бива сравнена със санскритската dhaman, на която се дава превод обиталище, жилище. Точно съответствие е старобългарската домъ, *дамъ-дом, обиталище, жилище, но кой да го каже...

Действията на чуждите врагове са разбираеми. Фанатизмът, с който са унищожавани нашите книги, църкви и образовани хора е ужасен, но от заклет противник това може да се очаква. Страшно и тъжно е когато бъдем предадени от сънародници. Страшно е и тъжно е кога хора носещи нашата кръв вземат страната на чужденците и им служат предано.

Чуждопоклонниците от края на XIX и началото на XX век, а по-късно и представителите на тоталитарната цензура нанесоха ужасни беди на историята ни, а и на името на българския народ. Дедите бяха представяни като кръвожадни варвари родени само да водят война. Укрито бе това, че Орфей, Тамир, Лин, Евмолп, Имарад и др. са тези, които са дали култура на гърците.

Укрито бе сведението на Алкидамант за това, че Орфей е създателят на древната азбука. Обречено бе на забвение твърдението на Платон за невероятните лечителски способности на Залмоксис, чиито знания превишават тези на гръцките лекари. Премълчано думите на Хиполит, според когото келтските друиди получават своето учение от гетът Залмоксис. Държани в тайна бяха данните от книгите на Ариан-човекът определил тракиецът Дионис като създател на индийската цивилизация. Само малцина знаеха за писанията на Плутарх определящи (трако)пеласгите като основатели на Рим.


Днес обаче прашната завеса на лъжите е разкъсана и зад нея заблестява истината за българите. Истина, която ще ни направи свободни и ще ни даде сили сами да изковем съдбата си. Ние можем това, както го можеха и нашите деди. Просто трябва да го поискаме.

134 коментара:

 1. Сега когато има Интернет криенето на източници атава невъзможна мисия.
  Не че е по силите на всеки да ги осмисли и да си изгради свое разбиране
  Но за всеки разумен човек, прочел критите до сега факти е ясно че това което учим в училище е близо до (не)научната фантастика
  Поздрави за упоритостта да се вадят нови и нови доказателства за скриваната истинска българска история.
  Образуването на имената е също такова доказателство.
  Например името на Атила се среща в тракия във формата Атилю ( Оброчна плочка от Никополското село Трънковица)
  и то записано по следния начина ATIЛЮ със буквата Ю, образувана от I O, свързани с тире. Докато я търсих в google написах само тилю, напишете и вие и ще видите че името е живо и днес!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Криенето на източници днес е действително трудно, но интернет бива използван и за пропаганда.

   Атила несъмнено е тракийско име, то се среща във форми Атий, Атес, Атюс и Атило. Последното е от микенски документи от 14 век преди Христа.

   Изтриване
 2. Думата „ДАМ „ в речниците а и в разговорния език е с значение стара постройка ,най често за животни и е дадена от турски произход . Вие я давате , че е тракийска –източник ? колко такива думи има в българския език ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тракийската дума дамА се среща в топонима Ускудама, той е сроден на илирийския Домавия.

   Дама се среща и в растителното име коа-дама, като частицата дама е обявена за имаща значение дом - Вл.Георгиев, Езикът на Траките, с.195. Според Георгиев обаче думата е дако-мизийска, а дако-мизийския е считан от същия автор за различен от тракийския. Въпреки това Георгиев не коментира присъствието на частицата -дама в тракийския топоним Уску-дама.

   Още подробности ?

   Изтриване
  2. Доста неподготвено изказване
   Дам на турски означава покрив.
   Това че във вашето село означава обор не ви дава право да му променяте значението
   Павел е цитирал друга дума - ДАМА
   Не съм забелязал да цитира неща на които не знае източника.

   Изтриване
 3. Укрито бе сведението на Алкидамант за това, че Орфей е създателят на древната азбука.........На коя азбука, бихте ли дали повече подробности?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На тракийската разбира се, гръцка азбука няма, има само няколко букви добавени от гърците.

   Неотдавна американски учени установиха, че траките имат писменост преди гърците, т.е. става ясно кой на кого е дал писменост - the graffiti from Gordion precede the oldest Greek inscriptions by more than a half-century.

   http://sites.museum.upenn.edu/gordion/articles/culture/24-artinscriptions

   Изтриване
 4. Ti li si naj-golemia uchen be, samo ti li gi chatkash neshtata drugite hora sa balaci taka li sparo?Sabral si 20 0fce da te hvalat i se mislish za goljama rabota ama kato te podbara specialist shte ti svie sarmite nabazo, za tva ne hodish v serjozni grupi.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не, не съм най-големия учен, считам себе си само за буден българин. Готов съм на публична дискусия със специалист, зрителите ще преценят кой колко струва.

   Изтриване
  2. Май анонимният господин не е чел статиите на Павел Серафимов, нито коментарите към тях, защото в противен случай щеше да знае, че тук всичко е аргументирано, за разлика от мнението на професионалните "историци", които твърдят по ТВ предавания пред цяла България, че не може да не вярват на "авторитетните" византийски източници, след като:

   1. имаме дори сведенията на живелия на границата на старата и новата ера елин (грък) Страбон, който ни разкрива как някои летописци преиначават историческите факти за народите и земите, които населяват;

   2. имаме сведението на Анастасий библиотекар, че византийците са си позволявали да променят дори протоколите от Вселенските събори според волята и желанието на Византийския император;

   3. и колко още лъжи и измислици се виждат при сравнението на писанията на враговете на българите и другите обективни източници;

   4. да не говорим за безбройните сведения, че българската книжнина и паметници на християнството са били унищожавани, българският елит избиван, за да се погребе с него и истината;

   5. колко много факти са били и продължават да бъдат укривани или преиначавани...

   Изтриване
  3. Не обръщайте внимание на г-н Анонимния, който е толкова безличен, че дори не си е направил труда да пише на кирилица, а е написал хейтърското си изказване на маймуница. Толкова е озлобен към всичко и всички заради жалкия си живот, че само търси с кого да се заяжда.

   Изтриване
  4. Какво да Ви кажа - свят голям, хора всякакви...Когато някой е озлобен, това най-често е признак, че не може да обори нещо с аргументи.

   Поздрави!

   Изтриване
 5. Много ви благодаря за интересния материал, всекипът научавам по нещо важно за нашата стара история и това ме изпълва с гордост.Продължавайте да пишете и да радвате българския народ, искам да знаете, че много хора са с вас и ви подкрепят.
  С.Т.Т.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Радвам се, че много хора са успели да разберат що за народ сме ние българите и са започнали да се гордеят със своите корени!

   Изтриване
 6. Кефиш ме Павка, супер си мой човек да знаеш! Евала ти правя за тва, че разказваш майсторски и увлекателно, а тя науката е суха материя, със сигурност не ти е лесно, но ти се справяш отлично.Какво да ти кажа оше освен едно голямо благодаря!

  ОтговорИзтриване
 7. Здравей, Павле!

  Статията ми напомни за посещенито ми в Шотландия преди време. Там ме заведоха до замъка "Дръм" (Drum Castle), намиращ се до Дръмоук (Drumoak). Още тогава се сетих за българското друм. В Шотландия обясняват drum, че идвало от gaelic - druim, което на английкси значи ridge (планински хребет, гребен). В областта обаче няма планини, тя е по-скоро равнина, равнинно-хълмиста. Намира се до Банкори, недалече от Абърдийн. Няма и логика Дръмоук да се преведе като "дъбов хребет", докато "дъбова гора" си е съвсем на място.
  Любопитно ми е какви са връзките на шотландците с нашите предци. В една книга от Асен Чилингиров, беше загатнато, че имаме общо корени. В Арбротксата Декларация от 1320 г. шотландците твърдят, че предците им идвали от Испания, като преди това се изселили от Скития (ако си спомням добре). Всъщност ето и точния цитат (официален английкси превод на латинския оригинал) :

  "Most Holy Father and Lord, we know and from the chronicles and books of the ancients we find that among other famous nations our own, the Scots, has been graced with widespread renown. They journeyed from Greater Scythia by way of the Tyrrhenian Sea and the Pillars of Hercules, and dwelt for a long course of time in Spain among the most savage tribes, but nowhere could they be subdued by any race, however barbarous. Thence they came, twelve hundred years after the people of Israel crossed the Red Sea, to their home in the west where they still live today. The Britons they first drove out, the Picts they utterly destroyed, and, even though very often assailed by the Norwegians, the Danes and the English, they took possession of that home with many victories and untold efforts; and, as the historians of old time bear witness, they have held it free of all bondage ever since."

  Правил ли си проучвания в тази посока?

  Поздрави,
  Петър Матеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Матеев, езиковедът Скоукс свъзва името скоти-шотландци с думата скот-говеда, като значението е - богати хора, скотовъдци, имащи много говеда.

   По принцип шотландците са част от ирланците, едва през 4-5 век се започва разделянето на двете групи. Според ирландските легенди предците на този народ идват от Тракия и Скития.

   Групата дошла от Тракия е наречене Фир Болг - буквално мъже болги. Като техни царе се посочени Умор и Гостен...а това са си старобългарски имена.

   Изтриване
  2. Fir Bolg имат благородници с имена Симеон, Боян, Муртаг и Угаин
   Влизат в бой с гайди.
   И днес има клан Болгер.
   Съвпадение? Болгери с тези имена..
   Няма начин да е съвпадение

   Изтриване
  3. Здравейте г-н Матеев,

   точно същият въпрос и мен ме интересува от около 3 години, когато посетих имението Дъмбъртън Оукс край Вашингтон. Там се пазят ценни византийски печати, и печата на Тервел е там. Има и богата византийска колекция от църковна утвар и други артефакти.
   Не ми беше трудно да разбера, че Дъмбъртън означава също дъб, както и Оукс. В околността има и досега дъбови гори. Така и не проучих въпроса до край но предположих, че първоначалния собственик е бил славянин, е дал това име - Домб - Дъб и на английски Оук - Дъб.
   Мисля че в Шотландия нещата стоят по същия начим - Дръм означава Дъб и Оук също.
   Има доста такива случаи когато една местност се нарича на два езика, като двете думи означават едно и също.
   Това е моето предположение по въпроса...
   Поздрави!

   Изтриване
  4. Андрей, аз ще допълня нещо интересно. На гаелски език врана е brann, но там думата няма етимология. Врана идва от вранъ-черен - типичния цвят на птицата. Черен, тъмен на ирландски са ciar, dubh.

   Brann-врана присъства не само в шотландския гаелски, но също така в ирландския и уелския, за корнуелския не съм сигурен. Фактът, че дума с българска етимология съществува в най-малко три келтски езика, означава, че върху келтите е имало влияние на хора говорещи древен вариант на българския език.

   Изтриване
  5. Определено има някакъв тукашен пласт там.

   А drum може да идва и от druman, което означава черен бъз. Има едно интересно място до есерото Нес, която се казва Drumnadrochit (Scottish Gaelic, Druim na Drochaid). За него пише:
   "The settlement grew up around a bridge over the River Enrick and the name Drumnadrochit derives from the Scottish Gaelic 'druim na drochaid' meaning the 'Ridge of the Bridge'". И тук обаче значението "хребет на моста" не е особено смислено.

   В шотландския гаелски има и други интересни неща. Например едно от думите за море е muir, а морски или от морето е na mara.

   Поздрави,
   Петър Матеев

   Изтриване
  6. Г-н Матеев, със сигурност е имало колонизация на Британските острови от стари балканци. Хвърлени са огромни усилия името на тези балканци да се укрие.

   Предлагам Ви 3 версии на Британска История на Нений. В първия вариант се говори за Буилk ( в ирландските легенди е Болг).

   В два други вари анта вместо Буилk, Болг е написано Буиле, Буилд.

   Ето, уверете се сам:

   14. Last of all came one Hoctor, 16 who continued there and whose descendants remained to this day. Istoreth, the son of Istorinus, with his followers, held Dalrieta; Builc had the island Eubonia, and other adjacent places.

   http://www.yorku.ca/inpar/nennius_giles.pdf


   14. Last of all came one Hoctor,(1) who continued there, and whose descendants remain there to this day. Istoreth, the son of Istorinus, with his followers, held Dalrieta; Buile had the island Eubonia, and other adjacent places.

   http://www.gutenberg.org/files/1972/1972-h/1972-h.htm

   14. Last of all came one Hoctor, who continued there, and whose descendants remain there to this day. Istoreth, the son of Istorinus, with his followers, held Dalrieta; Build had the island Eubonia, and other adjacent places.

   http://www.fordham.edu/halsall/basis/nennius-full.asp


   Изтриване
  7. Малко извън темата, но не съвсем: става въпрос за т.нар. жив огън, див огън, който не един път е бил коментиран и тук. Както пише в последния абзац на тази статия, при епидемии или болести по животните огънят се пали от двете страни на някоя тясна пътека или в тясна клисура, като между двата огъня се прекарват всички домашни животни.
   http://www.bulgaria-is-alive.com/obichai-novogan.html
   На техния празник Белтейн (1 май), с който са отбелязвали началото на лятото, келтите са палели огньове по същия начин, като хората и добитъкът са минавали между тях за здраве.

   Виктория Димитрова

   Изтриване
  8. Виктория, културата на старите келти е силно повлияна от тази на нашите деди траките. Хиполит твърди, че учението на Залмоксис е станало основа на келтската религия. Страбон описва култ към Дионис в Западна Галия. От епиграфски паметници става ясно, че старите келти са почитали тракийски божества като (С)белсурд и Кибела.

   Beltain означава буквално бял огън, ярка светлина. Коренът бел е доста необичаен в келтските езици, на ирландски бял е ban, а на уелски е gwyn. Частиците tain-огън ирл., tan-огън уелс. отговарят на нашата дума ден, чието най-древно значение е светлина.

   Изтриване
 8. Как ше коментирате тракийските думи шунка-сок на дърво, суле-гора и гири-планина? Те правилно ли са представени, или нещо е изкривено, пропуснато?Моля Ви да бъдете подробен в обясненията си защото този въпрос е важен за мен, обсъждам го заедно с група колеги и сме стигнали до едни изводи, но ни е интересно да чуем Вашето мнение.
  Стойан Велчев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако не се лъжа това са думи, които са изолирани от Дуриданов.

   - сунка е от епитета на Хера Сонкетене, аз лично смятам, че думата е сонка и не означава сок от дърво, а е точно съотвествие на стблг. сонкъ-клон на дърво.

   -суле е от топонима Скапте Суле - осечена гора. В този случай като гора се имат предвид стволове, пръти, колове. Подобна е връзката на герм. Baum-дърво с англ. beam-греда, прът. Суле отговаря на блг. сулица-копие, т.е. прът, кол.

   - гири е от топонима Гири Дава. Гири е преведено правилно като гора, но не е посочено, че в български диалекти се наблюдава замяна на О с И - имаме бизая и бизка вместо бозая и бозка. Предаването на гора, като гири е българкска диалектна особеност, която се среща и в титлата КАНАС У БИГИ...

   БИГИ е думата бог в склонена форма и деалектен вариант биг, вместо бог.

   Изтриване
 9. Поздравления за сериозния труд! Имам въпрос, какво е мнението Ви за топонимът "Асара"? Среща се като крепост край Хасково, но има и огромен скален масив край с. Подкова , също предполагаема крепост. Подобно име има и крепост край с. Джебел - Устра. Благодаря Ви предварително.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм проучвал този топоним. Ако действително е древен, то със сигурност край него тече голяма река, или има езеро. Асара може да се обясни със санскр. сарас-езеро...и разбира се българските думи яз, езер, езеро.

   Град Асара е имало и в Мигдония - днес на територията на Северна Гърция, с подобно име е намиращия се в Македония Азорос и фригийския Азареис, Езареис.

   Изтриване
  2. В една от вашите публикации твърдите ,че звуковата стойност на знака IYI е САА, възможно ли въпросния топоним да е свързан с въпросния знак или предположението ми "виси във въздуха" ?

   Изтриване
  3. Поне за мен топонимите Асара, Азорос, Азараеис нямат нищо общо със знака IYI ...Смятам, че е възможно този знак да изразява името на Загрей, Сагрей - бикът, силният, дали е така времето ще покаже.

   Изтриване
  4. Ооо, има много крепости с името Асар(а), нещо като широкоразпорстраненото "Кале".

   Относно Устра, тя си е до с.Устрен, гр.Джебел и силно я препоръчвам за посещение. Когато се качиш на нея, отсеща се вижда крепостта Мал Асар (доста по-ниска от Устра) до с.Воденичарско, гр.Джебел - около нея имаше пресъхнала река (може да е сезонно, не знам).

   На следните също сме били:
   крепост Асара над яз.Студен кладенец, с.Рабово;
   крепост на гр.Хисаря;
   Асар кая, с.Женда (там има и скална гъба с ниши).

   Други:
   крепост Асара, гр.Николаево;
   крепост Асар, гр.Панагюрище - тук има р.Асарел
   крепост Асара, с.Звездел, гр.Момчилград;
   крепост на хълма Хисарлъка, гр.Кюстендил;
   крепост Туида в местността Хисарлъка, гр.Сливен
   и т.н.

   В интернет пише, че асар или хисар е турска или арабска дума, значеща крепост.
   Също така излиза и като едно от произношенията на името на бог Озирис, който бил хвърлен в р.Нил, и оттук попаднах на това: http://www.voininatangra.org/modules/ipboard/index.php?showtopic=3771 - правят нещо като лингвистична аналогия между имената на египетските богове и Хеброс, Сакар, Хемус и т.н. - доколко това е реалистично, според теб?

   Поздрави!


   Изтриване
  5. Благодаря за даните! Не ми се вярва Асара да идва от турската дума хисар, хисарлък защото в древността са документирани топоними с подобно звучене.

   Прочетох материала в страницата на Войни на Тангра, но аргументите на тези момчета са меко казано несериозни. Те правят някакава странн мешавица между египетски, тракийски, гръцки и скандинавски богове. Това няма как да го приема на сериозно.

   Тълкуването на думата Хем е също смехотворно.Хемус, Химетус, Хематия от Балканите са сродни на Имеус, Хималая като значението е снежни, покрити със сняг. Хема, хима отговаря на санскр. хима и на авест. зима-зима, сняг. Старите арийци покорили Индия не са кои да е, а траките. Те са наложили своят език и култура на населението в Северна Индия.

   Докато в български и авестийски думата хема, хима-зима е еволюирала, то в санскрит тя се е запазила в древната си форма.

   Поздрави!

   Изтриване
 10. Здравейте г-н Серафимов,

  много съм благодарна за работата, която вършите. Аз наистина предполагах, че думата "дам", която се ползва много широко в Ивайловградския край за означаване на "дом за животни с покрив, основно ползван през зимата" е с турски произход. А какъв е произходът на "кошара" (само ограждение), "кабак"(овен без рога), "яр"(стръмен рид)?
  "Дрян" и "дрянки/дренки" е също много популярно - всеки ходи за дренки на боира, компота е много полезен :).

  В тази връзка имам една молба, да поместите една покана: в началото на месец май (заради почивните дни) ще се проведе среща-събор в с. Орешино, Ивайловградско - "100 години от завръщането на българите от Мала Азия по родните им места", още нар. малоазийски българи.

  Нека всички посетители на този блог, които се чувстват свързани със с. Орешино се обърнат към близките си за повече информация. Това е един идеален шанс хората да поддържат връзките си, да не се затрива миналото ни, да го знаят децата ни.
  Именно по такива места, човек все още може да се натъкне на стари думи, обичаи, традиции...

  Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кошара е много стара дума, значението й е плет, убежище направено от преплетени клони, пръти. Тя има връзка с котура и къща.

   Кабак е турцизъм...

   За събора в Орешино ще Ви помоля да ми напомните отново през май и да дадате повече подробности.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Отдалечени от големите български общности, малоазианци са лишени от достъп до съвременна българска книжнина и печат, липсват контактите с други българи, а това води до запазване на народния говор на дедите си. Така в началото на 20 век малоазийските българи говорят на един от най-старите български говори и с това привличат вниманието на научната общност, интересуваща се от етноложко-езиковото развитие на българския език през вековете. Заобиколени от множество гръцки и турски села, българите са принудени да се адаптират и да усвоят езиците на мнозинството. По спомени на по-възрастните потомци на малоазианци почти всички млади и стари преселници от Анадола си служели говоримо с гръцки и турски езици, макар много от тях да са неграмотни. Немалка част от тези, които умеят да пишат и четат на български са самоуки. Това са причините, поради които новите думи, навлизащи в малоазианския български език, са предимно с турски и гръцки произход. Българските училища в селата, в които ги има, съществуват от 1873 г. до 1906 г.

   Изтриване
  3. Кабак значи тиква. Използват я също за хора без коса или обръсната глава. Предполагам от там идва и за въпросното животно.

   Изтриване
  4. Кабак-тиква идва от турската каба-дебел, подпухнат, издут, т.е. описана е формата на тиквата.

   Изтриване
 11. "Котур" или "кочер" винаги е било "свинарника", поне дядо ми така го наричаше.

  Благодаря за публикуването на съобщението ми. Ще разбера подробности, това е най-малкото, с което мога да помогна, особено на хората, занимаващи се с етнология, лингвистика,...

  Благодаря и на читателя, споделил инфо за малоазийските българи. Ето нещо интересно и от мен:

  http://www.academia.edu/4092702/_-_
  http://orient.ottomanist.info/?x=cat:1

  http://at-attanasov.blogspot.sg/2009/04/blog-post_09.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Котура, кочина, кошара и къща са от един и същ произход. Най-древните жилища по нашите земи са били направени от преплетени колове и измазани с глина.

   Изтриване
 12. Здравейте господин Серафимов, бихте коментирали следната новина
  Уникален християнски некропол се нуждае от спешна консервация:http://news.ibox.bg/news/id_1118091313

  Дали наистина бесите са били диви и коварни и са били покръстени, или това просто е доказателство, че траките ние сме едни от първите християни, а не както ни учеха, че цар Борис ни е покръстил.

  С уважение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има много свидетелства за ранното християнство на бесите. Цар Борис не е покръствал никого, той само е бил принуден да приеме друго верую. Налагането на нова религия отнема векове, при римляните това са около 330 години, при германите не по-малко, а нас искат да ни убедят, че България е покръстена за няколко години...това е глупост.

   Изтриване
  2. 1. Прилагам цитати от кн. "Българската самостоятелна църква в Илирия" на архим. Кирил Рилски:

   "Когато е дошъл Св апостол Павел на Балканския п-в, заварил е древните илирийски българи , които населявали старата класическа България в Македония като свободни римски граждани, и от тях е основал първата християнска църква в Европа. Основаната древна българска апостолска църква от Св апостол Павел в Илирия в Македония от древните илирийски българи, първите векове на християнството е влизала в църковния диоцез на римската църква, до издаването от римския император Юстиниан Велики императорския закон в 535 г. с който се е основал самостоятелен архиепископат в Стара България в Македония, в отечеството на Юстиниан Велики...

   Цариградският патриарх Фотий, съвременник на българския цар Св Борис, в своя номоканон под тълкуването на 131-та новела на Юстиниан Велики... прави забележката отдолу за своите съвременници, като казва: "Разбирай от настоящата юстиниановска новела привилегиите на архиепископа на България, защото той е архиепископ на Първа Юстиниания, отечествето на Юстиниан. България затова се нарича Юстиниания, защото император Юстиниан присъединил тази страна под властта на римляните.

   Никому да не се стори чудно защо няма нашето древно българско племе, което е живяло от незапомнени доисторически времена в Илирия на Балканския п-в, за неговия минал исторически и църковен живот достатъчно веществени исторически паметници. Това се дължи на вековните врагове на нашето древно българско племе - гърците, които възползвани от неблагоприятните политически обстоятелства на българския народ, който е попаднал под двойно робство: политическо и духовно, систематически, в продължение на много векове, са унищожавали всички веществени исторически паметници, които са говорили за историческия и църковен живот на българите, безпощадно цели библиотеки, които са били препълнени с древни пергаментни ръкописи на латински, гръцки, глаголически и други езици, каквито е имало много в целия църковен обширен диоцез на древната апостолска българска или първо-юстиниановска църква в Илирия на Балканския п-в... Всичко това са правили гърците за да не остане никакъв спомен за миналия исторически и църковен живот на нашето древно племе... Древната апостолска българска или първо-юстиниановска църква в Илирия на Балканския п-в е играла голяма просветителна роля на Балканския п-в, като древна църква, която е имала в своите архиви всички исторически данни за всички изчезнали племена на Балканския п-в.."

   Изтриване
  3. 2. Да видим сега кои са илирийците и каква религия изповядват. Прилагам цитати от кн. на д-р Ганчо Ценов "Народността на старите македонци":

   „Още Йероним (4 в.) пише, че хуните или гетите учили псалтира. (Hunni discunt Psalterium). Значи са били християни.

   А Созомен пише, че около 390 г. живеещите покрай Дунав хуни (ФАНАРИОТСКИ ТЕКСТ – 15 стр.) обожавали Теотим, владиката на Томи. Тези християнски хуни въстанали под водителството на Виталиан за освобождението на илирийските владици и успели, както Прокопий пише, да присъединят и Илирия (или земята от Йоническия залив до Византия) към останалата Скития.

   Посочваме всичко това, за да се обърне внимание, че през 870 г. вселенският събор е считал двата Епира, Дардания, Дакия, Тесалия и другите Илирийски провинции за населявани от българи. И че те от началото на 6 век (от създаването на архиепископията Първа Юстиниана) до 9 век, че и по-късно, са били независими от гърците и римляните. Не само в църковно, но и в политическо отношение.“

   „Хуните, или българите, които са били християни се вдигат на въстание по време на император Анастасий заради заточаването на илирийските владици и след дълги борби принуждават Юстиниан да създаде независима църква за българите в Македония и останалата Илирия. След това българите откъм Дунав се съединяват с българите в Македония и останалата Илирия“

   „И за да поясни по-добре къде са живели българите, Йордан казал на Равенския козмограф, че в Долна Мизия, Тракия или Македония само българи живеят.
   (Inter vero Thraciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant… ut testatur mihi multotiens dictus Iordanis cosmographus. – Ravennat. Cosmogr, IV, 6).“

   "...когато апостол Павел, заедно с ученика си Тимотей, се намирали в Троя, на азиатския бряг на Дарданелите, той имал видение: един македонец стоял пред него и го помолил да дойде в Македония. "

   3. Така била основана първата църква в Македония - друг е въпросът дали във Филипи или във Филипопол (Пловдив), на което прави обстоен анализ д-р Асен Чилингиров в книгата си "Българската църква".

   4. В книгата "Гети и готи" на д-р Асен Чилингиров и в кн. "Кроватова България" на д-р Ганчо Ценов също има много ценни сведения по въпросите с основаните от Св Апостоли първи християнски църкви / църковни общини на Балканския п-в.

   Изтриване
  4. Истината е че сме двойни българи, булгари по етнос и блъгари по вяра. Силно е българското в нас, затова сме се запазили, затова и ще пребъдем.

   След превземането чрез инфилтрация на римската църква следва отделянето на Илирик от Рим, и за да не бъде погълнат от Константинопол(каквито мераци е имало още тогава хе-хе) Юстиниан го отделя с цел да го защити го прави автономен и автокефален диоцез неподчинен НА НИКОЙ.
   След освобождението Сан Стефанска България е създадена точно по диоцеза на Първа Юстиниана изваден от османската архива. Това което ни се спестява на нас е, че Сан Стефанска България е само южно-дунавската част на този диоцез(това което е било в османско) той иначе включва и Румъния, Молдова, Бесарабия и Украйна до Киев и Новгород( че и по-нататък, Киприан е бил в Москва) но тук вече стъпва върху руските интереси и сфери на влияние хе-хе, затова не учим за това.
   Поздрави.
   Бриг, дефендър оф да фейт.

   Изтриване
  5. Грозната истина е, че дори духовниците ни учат в Духовните Семинарии, в Богословските факултети на Атинския и Софийския Университет, и в Московската Духовна Академия преиначената българска и църковна история и огромното мнозинство от тях май въобще не са наясно кои са българите и откога живеят по родните си земи, какво точно се е случило още при създаването на първите християнски общности и какви борби и войни са се водили за узурпиране на политическата и духовната власт. Затова нека всеки, който има познати духовници, да ги уведомява за излезлите напоследък нови факти. Като българи и духовни водачи на християните те преди всички трябва да са запознати с истината. В миналото духовниците и монасите са били сред първите народни будители...

   Изтриване
 13. Обвиненията към Вас, че не сте учен са просто смешни! Защото Обществото приема за учени хората, които се съобразяват със статуквото! Човек може да бъде учен само тогава, когато има свободата да казва онова, което мисли. И обратното - "официалните учени" винаги нагаждат изказванията си спрямо политиката на ведомството, което им плаща заплата. Един от най-големите физици на нашето време, в продължение на повече от 20 години бил принуден да се изхранва като превеждал литература, за да може да продължи да работи над Стринг Теорията, вместо да покрива нормите и изискванията на Университета, в който му се искало да преподава. Така успял да дочака времето, когато Обществото вече било готово да осмисли и приеме идеите му.

  ОтговорИзтриване
 14. Обвиненията към Вас, че не сте учен са просто смешни! Защото Обществото приема за учени хората, които се съобразяват със статуквото! Човек може да бъде учен само тогава, когато има свободата да казва онова, което мисли. И обратното - "официалните учени" винаги нагаждат изказванията си спрямо политиката на ведомството, което им плаща заплата. Един от най-големите физици на нашето време, в продължение на повече от 20 години бил принуден да се изхранва като превеждал литература, за да може да продължи да работи над Стринг Теорията, вместо да покрива нормите и изискванията на Университета, в който му се искало да преподава. Така успял да дочака времето, когато Обществото вече било готово да осмисли и приеме идеите му.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В България,в днешно време, "учен" означава чиновник, закачил се към някое проектче и списващ клиширани "публикации" за да нарави необходимата бройка.
   "Учен" в смисъл "търсещ истината за нещата" в България не може да вирее, защото ръководството на институти и др. научни звена се отнася с недоверие към всяка инициатива.
   За историята това важи с най-голяма сила. Пътят за научна кариера минава през папагалско повтаряне на прашясали тези и целуване ръка на конюктурата.
   Малкото умни млади историци, ако и да изказват някоя оригинална идея, то го правят с хиляда недомлъвки, защото зачеркването като "учени" е лесно и напълно вероятно.

   Изтриване
  2. Да, имате право. Младите учени биват спъвани от старите служители на тоталитарния апарат и тези, които са подготвени да ги заместят. Тези хорица обаче си правят сметката без кръчмаря.

   Изтриване
  3. Обвиненията и нападките на посредствени хора не ме интересуват. Учен е този, който ползва инструментите на науката, а не този, който поддържа с фанатизъм остарели догми.

   Аз ползвам специализирана литература, а и редовно се консултирам с историци, езиковеди, краеведи, нумизмати, а и генетици. Сигурен съм в своята правота, всяко ново откритие на науката показва, че съм прав.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Българската наука е болна от институционална криза. Това не значи, че няма български учени, а по-скоро - че качествените и работещите български учени посмели да останат тук работят въпреки институционалните пречки. В институциите вилнее диктатура на посредствеността. Няма съмнение, че тази тежка атмосфера поразява особено историята, където наука и идеология винаги се смесват и винаги в ущърб на науката. Аз, например, все още очаквам смислена критика на идеите ти, Павле, вместо "опорни точки". Мечтая да видя сравнителна таблица на източниците и доказателствата в полза на автохтонната теория и на казионната теза. Тази таблица да е съставена в открит дебат на защитници на двете теории. Надали..

   Изтриване
  5. Както е казал Данте - Надежда всяка тука оставете...

   В началото имах илюзии, че като представя данни в систематизиран вид аз ще срещна разбиране. Вместо градивна критика към мен се изсипаха обвинения, закани, подигравки. Оказва се, че признаването на грешка е нещо невъзможно и недостижимо за опонентите ми.

   Аз все още не спирам да се удивявам на наглостта на някои учени. С какви очи се опитват да ни убедят, че дедите ни не са местен народ, а азиатци, при условие, че имаме следното:

   I. Две мащабни антропологически проучвания (1938-Придворна Печатница и 1959 година - БАН) доказаха това, че ние сме потомци на европейци, като повечето от нас са от понтийски тип, т.е ние не просто сме европейци, а такива, които обитават Балканите от най-дълбока древност.

   II. Чужди и наши генетици доказаха, че българите не са носители на гени типични за азиатските народи.

   III. В продължение на 1000 години българите са отъждествявани с траките от редица стари автори.

   IV. Българската култура и фолклор са пропити с елементи от тракийския духовен свят. Сурва, Кукерските игри, Трифон-Зарезан, Гергьовден, Тодоровден, Лазаруването, ритуала Герман, Палиите, обичаите по Сирни Заговезни и т.н. са признати за имащи тракийски корени. Ако през 7 век траките бяха незначително романизирано малцинство забравило езика и културата си, как тогава 2000 години след римската агресия тракийската традиция е все още жива сред нас българите!

   V. Сред българските лични имена се срещат такива, които са изведени от тракийски теоними

   - Балей - от тракйския бог Балей

   - Бистрьо - от тракийския бог Бистирас

   - Венда - от богинята Вендис

   - Витьо - от бог Витю

   - Денко, Динко - от бог Ден, Дин

   - Златан е сродно на тракийското божествено име Залден

   - Млад е сродно на тракийското божествено име Молодас

   - Сава идва от Савазий - върховния тракийски бог

   - Ярей е само йотизирания вариант на тракийското божествено име Арей

   Фактите са ясни и достатъчно красноречиви, но неудобни за хората градили титли с представяне на лъжи и измислици. Наивно ще е да очакваме от такива хора, че ще се трогнат и помолят за прошка. Това би било благородно и достойно, но благороство и достойнство за качесва присъщи на малцина...

   Изтриване
  6. За съжаление... грозна и жалка картинка е всичко това, но това е навсякъде около нас - в Институциите, в Университетите, във властта, в България и извън нея... посредствеността е на власт и на почит! А и самата тя не съзнава, че е посредствена, а счита себе си за гениална.

   Посредствеността обикновено осъжда всичко, което не може да разбере. Арош Фуко
   В безразсъдството има надежда, в посредствеността — никаква. Емерсон
   Посредствеността се влачи но пътеката на рутината. П . Буаст
   Страшна, непрестанна борба води посредствеността с онези, които я превъзхождат. О . Балзак

   Изтриване
 15. До анонимен предлагащ списък с диалектни думи от Врачанско.

  - Не съм публикувал коментара Ви понеже съдържа Вашия мейл. Пуснах Ви писмо, проверете пощата си.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 16. Спароток,преди 1-2 дни говорих с един мой познат - латвиец,учи археология.От време на време правим сравнения между Балтийската и нашата история и открихме нещо много странно.В Латвийски думата "Варна(с)" означава "Врана".Като човек изучаващ старобългарски знам,че в няколко падежа има премествания на букви.Трябва ли да асоциираме митологията с враните? Да не би да значи обратното,т.е. бяла врана (варосана)? Възможно ли е това да е отговора за значението на името на града? Нямам против имейла ми да бъде публикуван.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тихомире, имам цяла тема по този въпрос КОЙ ДАДЕ ИМЕНАТА НА ВАРНА ?

   http://sparotok.blog.bg/politika/2012/02/15/koi-dade-imenata-na-varna.902122

   Изтриване
 17. Във Варна, както и на много други места в България, има минерални извори. Днес те се намират в центъра на града, като има и добре запазени антични бани... Името Варна според мен е свързано с това и немското Warm - горещ и англ. warm - горещ, топъл. Българското Джерман или Герман, също означава топъл, горещ извор.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, възможно е наистина името на Варна да е свързано със стблг. варъ-горещина, в смисъл на гореща минерална вода. Да не забравяме обаче и скито-тракийската дума вар-вода, река.

   Изтриване
 18. Много добра статия. Много ми се иска да се пренапише историята, която се изучава в училищата. Нашите деца трябва да изучават и знаят истинската история.

  ОтговорИзтриване
 19. Добра статия. Много ми се иска българката ни история да бъде пренаписана и нашите деца в училищата да изучават истинската си история и да знаят корени.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще дойде и времето когато децата ни ще изучават в училище истинската ни история. Докато този момент дойде ние сами трябва да поемем задължението да отгледаме потомците си като осъзнати и горди хора.

   Изтриване
 20. Здравейте

  Намерих една доста интересна статия и понеже не съм сигурен дали сте писали нещо по този сюжет се чудя какво мислете по въпроса. Знам че е имало свидения за тракийски племена в Китай защо пък не и в Япония ?

  http://missionpossible.blog.bg/history/2010/10/27/iaponiia-i-bylgarite.625900

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този въпрос не съм го проучвал и не мога да дам коментар.

   Изтриване
 21. ето статията http://missionpossible.blog.bg/history/2010/10/27/iaponiia-i-bylgarite.625900

  не съм сигурен дали я изпратих и нея

  ОтговорИзтриване
 22. Драги Павле!
  Уверявам те, че съвсем случайно на днешна дата, 10 април, реших да те обезпокоя с едно запитване, възникнало при четене на книгите на Кръстю Мутафчиев. Упоменавам датата, понеже тя има важно значение в описаните събития в тези книги.
  Кръстю Мутафчиев пише, че вавилонският цар Набукодоносор бил българин. Може ли името му да се да се дешифрира така: Набу = Небо( вавилонски бог), ко(кон) = със, доно(?), сор = цар ? Много те моля за твоето мнение.
  От интернет научих и че евреинът Карл Маркс е казал: „Световната революция няма да успее, докато едно цвете на Балканите не бъде стъпкано“. Страшно ми е интересно как разбираш ти това изказване.
  Благодаря ти за времето, което ще загубиш поради моето любппитство !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми е известно това изказване на Маркс, но зная, че Енгелс е изпитвал дива ненавист към българи, сърби, хървати. Наричал е славяноезичните - контрареволюционни елементи.

   Dann Kampf, 'unerbittlicher Kampf auf Leben und Tod' mit dem revolutionsverraeterischen Slawentum; Vernichtungskampf und ruecksichtslosen Terrorismus - nicht im Interesse Deutschlands, sondern im Interesse der Revolution!"

   Such, in Austria, are the pan-Slavist Southern Slavs, who are nothing but the human trash of peoples, resulting from an extremely confused thousand years of development.

   Engels in Neue Rheinische Zeitung No. 222, February 1849: "We repeat: apart from the Poles, the Russians, and at most the Turkish Slavs, no Slav people has a future, for the simple reason that all the other Slavs lack the primary historical, geographical, political and industrial conditions for independence and viability.

   Engels to August Bebel, November 17, 1885. "These wretched, ruined fragments of one-time nations, the Serbs, Bulgars, Greeks, and other robber bands, or, behalf of which the liberal philistine waxes enthusiastic in the interests of Russia, are unwilling to grant each other the air they breathe, and feel obliged to cut each other's greedy throats... the lousy Balkan peoples . . . "


   http://jonjayray.tripod.com/engels.html

   Изтриване
 23. Здравейте,

  От известно време ме гложде един въпрос, касаещ езика говорен по времето на Константин (272-337). Като се има предвид факта, че Константин, основателя на Втората римска Империя, е роден в Моезия(Мизия); като се има предвид, че по тази причина той е бил толерантен към месното население, а официалния език на империята по негово време е бил все още латинския, можем ли да предполагаме, че неофициалният е бил всъщност езика на най-многобройното население в тази част на империята т.е. езика на траките? Можем ли да допуснем и има ли някакви доказателства, че в Константинопол се е говорело на някакво наречие, подобно на българския език? Как така се е променил толкова много този език, кокво или на кого е било толкова силно въздействието, та се стига да имаме един напълно неразбираем гръцки, на фона на що годе понятните сръбски, словенски, румънски(ако щете)?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приятелю,

   търсете информация в нета, преди да питате Спароток за това и онова... Езикът на който е говорил Константин Велики е много интересна тема и по нея има интересни книги и статии, онлайн, поне от десет години. Ето една от основните - http://www.ziezi.net/sotiroff.html
   По времето на Константин, а и доста време след това, в Константинопол се е говорило и на тракийски (трако-български) и на гръцки, както и на арменски, сирийски, латински и т.н. Не се е говорило само на един език, както и в нито един съвременен космополитен град не се говори само на един език...
   Дори и през 19 век, българите са били най голямото малцинство в Истанбул, около 40-50 хиляди човека... През 4 век траките (трако-българите или трако-славяните, както искате ги наречете) също са били най-голямото малцинство в Цариград. Дори е възможно да са били повече и от гърците...

   Изтриване
  2. Андрей, според Ганчо Ценов българите са били основния етнически елемент в Константинопол през 4-5 век. Въстанието, или по-точно опитът за метеж наречен Ника е бил против дедите ни. Гърците обаче са си направили сметката без кръчмаря.

   Поздрави!

   Изтриване
 24. Малко извън темата, но понеже дискусиите под статиите са почти толкова интересни колкото самата статия, помислете за един прозорец отстрани " последни коментари" , за да следим развитието и в някой от по-старите теми. Благодаря !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми е известно тази блогова платформа да дава такива възможности.

   Изтриване
 25. Как Аристотел Онасис описва гръцката култура в едно изречение?
  Легендарният гръцки корабен магнат и милиардер Аристотел Онасис описва преди доста време гръцката култура в едно единствено изречение. То е включено в книгата на Джейсън Манолопулос Greece's “Odious” Debt и гласи следното: За да успяваш поддържай тена си, живей в елегантна сграда (дори и ако си в мазето), посещавай шикозни ресторанти (дори и ако седиш на едно питие), а ако вземаш пари назаем, вземай по много.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С големеене можеш да заблудиш мнозина, но само временно. Ето за това Гърция има читири фалита...

   Изтриване
  2. Свърши се с Гърция бе хора, не разбрахте ли това нещо, кранчето с мангизите пресъхна, сега гърка требе да се учи да работи, ама нема да му е леко :)

   Изтриване
  3. Да, така е, кранчето пресъхна, жал ми е за обикновените хора, те винаги плащат сметката на тези, които са корумпирани и са укрили големи суми пари от данъчните.

   Изтриване
 26. Здравейте Спароток!Кога ще пуснете някакъв нов постинг, нали не сте приклчили с писането за нашата истинска история?Четем Ви много хора и ни липсват Вашите идеи за събитията от миналото, дано да продължите по пътя защото си струва да знаете, давате самочувствие на много българи.Бог да е с Вас и да ви пази от лоши хора!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съвсем скоро ще пусна нов материал.

   Изтриване
  2. И аз съм от тези, които с нетърпение очакват да прочетат статиите на Павел, но все пак да проявим повече толерантност и да не го притискаме - все пак Страстната седмица е! Желая на Павел и на всички православни християни успешен финал на Великите пости и благодатно посрещане на спасителното Христово Възкресение!

   Изтриване
  3. Dano da napishesh neshto novo, che mi se izchaka chakaneto be Pavle, momche mlado.Zaradvai ni s neshto hubavo kakto samo ti mojesh da go pravish, nali niama da ni razocharovash bulgarino?

   Изтриване
  4. Аз се радвам, че успях да устоя на изкушенията по време на постите. Остават само още няколко дни и идва Възкресение Христово. Преди да започнем да празнуваме ще пусна интересен материал за народа болги в Испания.

   Изтриване
 27. И гимназиалното юношество, и следването, и годините на гувернантстване, и академичната работа на Хегел са пропити от убеждението, изразено в речта, произнесена в Нюрнберг при избирането му за ректор на тамошния университет: “Тракийският свят е най-красивият, който някога е съществувал”. Според него е “разбираемо как няколко тракийски особняци са могли да задвижат преобразуване на цялото човешко съществуване и на цялостния му културен живот, първо в тяхната собствена нация и в най-близките съседи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да си призная това изказване на Хегел не ми е познато, а и ме учудва доста. По негово време се броят на пръсти хората знаящи, че траките са тези, които са дали култура и знания на гърците.

   Изтриване
 28. Ако е рекъл Господ, сряда привечер ще пусна нов материал :)

  ОтговорИзтриване
 29. Отче наш, който си на небесата, нека да се свети името Ти , да дойде царството Ти, да бъде волята Ти , както на небето , така и на земята.
  Дай ни ежедневният хляб, прости греховете ни , както и самите ние прощаваме на нашите длъжници и не въвеждай ни в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин.

  ОтговорИзтриване
 30. Аз чета Милчев!Чета и други,които пишат по исторически теми.За жалост,никъде не откривам безпристрастно отношение,а навсякъде - чужди интереси.Не зная ,дали е от страх или от комерсиалност.Истината си има едно име,което никой не смее да назове!
  Нямам намерение да споря,нито да доказвам и разказвам в интернет каквото и да е.Особено в българското виртуално пространство.Само да напомня библейските думи:Пред падение - гордост върви!
  По кротко я карайте,всички!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бихте ли уточнил - къде точно в моите работи прозират чужди интереси? Кой друг народ има сметка да се признае, че българите са наследници на траките-създатели на най-древната европейска цивилизация...?

   Милчев твърдеше, че траките нямали държавност, подобно изказване свидетелства или за силна предубеденост, или за липса на елементарни знания.

   Призовах Милчев да даде поне 10 имена на кимерийски царе споменати между 8 век преди Христа и 3 век след Христа. Милчев спомена 3...и започна да пелтечи, след което последва заяждане, отклоняване от темата...жал ми стана за това човече.

   Изтриване
 31. Знам,че няма да пуснеш този коментар.Знам и причините,поради ,които няма да го сториш.Въпросът" Бихте ли уточнил - къде точно в моите работи прозират чужди интереси? Кой друг народ има сметка да се признае, че българите са наследници на траките-създатели на най-древната европейска цивилизация...?" е отклоняване от същността.
  Ще спомена само едно нещо - колекционерите на антики.
  Приключвам разговора.Само исках да ти покажа,че има и хора,на които им е ясна тази игра!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно на търговците на антики ще им стане горещо под краката когато целият български народ разбере как престъпно се изнася и продава наследството оставено от дедите ни.

   Господине, реакцията Ви мога да характеризирам само с една поговорка - Крадецът вика -дръжте крадеца!

   Изтриване
 32. "Нека не забравяме, че волът е едро рогато животно както и дивия бик, чието тракийско име е волинт. По принцип всички домашни животни са били диви в дълбока древност. Няма причина след опитомяването им те да получат ново название".

  Странно, дали авторът е виждал див вол?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, но въпросът Ви е доста наивен. Опитомяването на овце, крави, кози и т.н. е започнало преди около 8000 години. Нали не очаквате да съм живял по отнова време, нали не мислите, че волът се е появил като питомно животно :)

   Изтриване
  2. Всъщност във въпроса има уловка.
   Вол е кастриран бик. Та нито преди 8000 години, нито сега можете да видите див, неопитомен вол.

   Изтриване
  3. Имате право, забележката Ви е съвсем основателна.

   Изтриване
  4. Добре е, че намирате забележката за уместна, но, в такъв случай, не ви ли се губи нещо от логиката?
   Поне на мен ми се губи.
   Вие твърдите, че тракийското наименование на дивия бик е "волинт". Не споря, сигурно е така. Но после казвате, че няма причина след опитомяването животното да получи друго название и думата "волинт" е станала наименование за вола, докато да бик, казвате, че на тракийски език също е бик.
   Да, но, съгласете се, че е изминал известен период между одомашняването на дивия бик и откриването на кастрацията. Според вашата конструкция излиза, че одомашнения див бик - волинт, е получил название "бик", а след неопределен период от време, когато траките са започнали да кастрират биковете, за вола е върнато старото название на дивия бик.
   Не знам за вас, но на мен такава постановка ми звучи абсурдно.

   Изтриване
  5. Интересно ми е да прочета вашата

   Изтриване
  6. Представил съм я, странно, че това Ви е убягнало...

   Изтриване
  7. Анонимен15 май 2014 г., 9:38

   Мисля, че съвсем коректно дадох цитата от статията ви и кое точно в него ми се струва нелогично. Затова и попитах каква е вашата логика и защо приемате, че наименованието на дивия бик е пренесено върху вола, който се е появил доста време след одомашняването.
   Вие твърдите, че това е станало с опитомявенето, което няма как да е вярно, защото е невъзможно да се одомашни кастрирано животно, което не съществува в диво състояние.
   Или да разбирам, че просто избягвате да отговорите

   Изтриване
  8. Прочетете отново въпроса си и помислете какво е нередното и нелогичното в него :)

   Изтриване
  9. Аз ви казах какво е нелогично. Явно почвате да увъртате.
   Но, все пак ще ви повторя.
   Волинт е тракийската дума за див бик, нали. Вие твърдите, че след одомашняването му, няма причина да се сменя наименованието. Дотук добре. Но след това твърдите, че това име е дадено на вола. Само че волът се е появил доста след като е извършено одомашняване на дивия бик, освен ако не приемем, че кастрацията е открита веднага, което, надявам се да се съгласите, е абсурдно. Значи е измидал известен период от време, през който не е имало волове, само домашни бикове, за които вие казвате, че траките са използвали думата бик, както е и днес. Но идва моментът, когато древните траки установяват, че като на бикът се резнат някои атрибути, той стана по-кротък и по-годен за работа - да оре, тегли каруци и т.н. Някои бикове започват да ги кастират, превръщат ги във волове и на тези животни им се връща старото наименование за див бик волинт.
   Продължавате ли да твърдите, че тази постановка е логична?

   Изтриване
  10. Помолете някой да Ви помогне да разберете колко абсурден е въпроса Ви :)

   Прочетете и обясненията ми по-горе.

   Изтриване
  11. Аз вас питам. Ще отговорите или не?
   Това ваши думи ли са ""Нека не забравяме, че волът е едро рогато животно както и дивия бик, чието тракийско име е волинт. По принцип всички домашни животни са били диви в дълбока древност. Няма причина след опитомяването им те да получат ново название"?

   Изтриване
  12. Цитирането е правилно и аз все още стоя зад думите си. Смятам, че волинт и воленте-вол са два варианта на една и съща дума, но регистрирана в две разделени повече от 1000 години епохи.

   Смятам, че вол и волинт означават едър, голям, силен, това е най-характеронто качество на вола. За тълкуването предлагам стблг. болии-по-голям, велии-голям.

   Какво точно не Ви е ясно?

   Изтриване
  13. Мисля, че доста подробно обясних къде виждам противоречие.
   А какво е значението на думата бик. Нима той не е голям едър и силен.
   Вие сам в поместения речник давате две различни думи за вол и бик. Не е ли по-логично след одомашняване на дивия бик волинт то домашния вол да продължи да носи същото име, докато за кастрираното животно да се измисли някакво ново название?

   Изтриване
  14. Траките имат и друга дума за бик - вонасос, има и още една - монапос.

   Първата е свързана с думата воня, Аристетол обясянва, че животното вонасос се защитава с изпражненията си.

   Монапос, ако не се лъжа бива тълкувано със санскр. manya - врат, т.е. имащ дебел врат.

   Бик има съвсем различно значение - бучащ, гръмогласен.

   Изтриване
  15. След като настоявате, че след удомашаването на дивия бик той трябва да получи ново и различно име, бихте ли дали няколко примера с животни, чиито имена са променени напълно след тяхното опитомяване :)

   Изтриване
  16. Анонимен16 май 2014 г., 9:08

   Кога съм настоявал за нещо такова? Всъщност вие твърдите, че бикът е получил ново име, докато на появилия се доста по късно вол, който е продукт на човешката дейност, му е върнато името на дивия бик.
   Интересно как точно бикът се защитава с изпражненията си и от кого, но нейсе...

   Изтриване
  17. Бихте ли ме цитирал, къде казвам това, което Вие твърдите, че казвам :)

   Изтриване
 33. Мисля, че съм ви цитирал. Нали вие казвате, че дивия бик волинт е дал названието си на вола?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да мислите, че сте цитирали някого и действително да го цитирате са две напълно различни неща :)

   Изтриване
 34. Почвате много да увъртате, май. Това безсилие ли е или що?
  Още колко пъти да ми дам цитата?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А къде съм ви цитирал некоректно?

   Изтриване
  2. Твърдите, че съм казал нещо без да посочите точно какви са думите ми. Това е опит за манипулация :)

   Изтриване
  3. Наистина ли не съм ги посочил?
   "Аз вас питам. Ще отговорите или не?
   Това ваши думи ли са ""Нека не забравяме, че волът е едро рогато животно както и дивия бик, чието тракийско име е волинт. По принцип всички домашни животни са били диви в дълбока древност. Няма причина след опитомяването им те да получат ново название"?


   ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK15 май 2014 г., 13:15
   Цитирането е правилно и аз все още стоя зад думите си. Смятам, че волинт и воленте-вол са два варианта на една и съща дума, но регистрирана в две разделени повече от 1000 години епохи."
   Тук не ги ли посочвам съвсем точно и вие се съгласявате с това?
   Не посочих ли съвсем точно, че давате за бик друга дума, към която вие прибавихте още две, но нито една от тях няма за основа волинт?
   Не се ли съгласихте, че волът е кастриран бик?
   Кое не съм посочил съвсем точно?

   Изтриване
  4. Най-после се научихте да цитирате правилно, сега остава да се научите да четете внимателно. Ето какви са моите думи - волът е едро рогато животно както и дивия бик...

   Кастрацията си е Ваша лична фантазия...

   Изтриване
  5. Анонимен21 май 2014 г., 9:19

   Винаги съм цитирал точно така.
   "Ето какви са моите думи - волът е едро рогато животно както и дивия бик..." По това няма спор.
   Но следващото ви изречение е "По принцип всички домашни животни са били диви в дълбока древност. Няма причина след опитомяването им те да получат ново название""
   И тук се появява кастрацията, която не е моя фантазия, а факт, който вие приехте - "Анонимен13 май 2014 г., 11:21
   Всъщност във въпроса има уловка.
   Вол е кастриран бик. Та нито преди 8000 години, нито сега можете да видите див, неопитомен вол.


   ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK13 май 2014 г., 14:36
   Имате право, забележката Ви е съвсем основателна."
   Т.е. Имаме съгласие, че волът е кастриран бик.
   В такъв случай не смятате ли, че не е логично животното вол, което е продукт на човешката дейност и се е появило доста след одомашняването на дивия бик да получи неговото наименование волинт, докато на домашния бик, да се измисля ново име? Нали вие сам твърдите, че няма причина след одомашняването животното да получи ново название?

   Изтриване
  6. Не се опитвайте да наложите Вашите фантазии, правите го хитро, но номера не минава :)

   Дайте няколко примера за животни с променени имена след тяхното опитомяване :)

   Щом промяната на името според Вас е нормално явление, то няма да Ви затрудни да дадете примери :)

   Изтриване
  7. Пак ви питам, аз къде твърдя, че след одомашняване животните си сменят името?
   Би следвало бикът да си е бик. Но вие твърдите, че дивия бик волинт е станал на бик, вонасос или монапос. Това са ваши твърдения, не ми ги приписвайте

   Изтриване
  8. Сериозно, къде съм казал, че името на волинта е променено на бик :)

   Вонасоса и монапоса са различни животни, от семейството на волинта са, но не и идентични на него :)

   Изтриване
  9. Анонимен22 май 2014 г., 9:56

   ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK15 май 2014 г., 14:10
   Траките имат и друга дума за бик - вонасос, има и още една - монапос.


   "Вонасоса и монапоса са различни животни, от семейството на волинта са, но не и идентични на него :)"

   Последно - различни имена на едно и също животно или имена на различни животни, макар и родствени?
   Всъщност колко вида домашни бикове сте виждали? Щото аз мога да ви изредя няколко десетки породи, но всички те са от един и същи вид.
   Ако приемем тезата ви, че волинт се е трансформирал във воленте-вол, то от къде идва думата бик, за която вие твърдите, че е тракийска и означава същото като и днес - бик? Ако този бик не е одомашнен волинт, то какво е тогава?

   Изтриване
  10. Какво му е чудното, че в Стара Тракия е имало няколко вида едри рогати животни :)

   Бик идва от буча, издавам силен звук.

   Волинт означава едър, силен, обясянва се с болий-по-голям, велий-голям.

   Вонасоса е отделна порода, за него е казано, че се защитава с изпражненията си. Поради това е съвсем логично да се потърси връзка с думата вонящ.

   Започна ли да Ви просветва :)

   Изтриване
  11. Анонимен23 май 2014 г., 9:57

   Всъщност е имало само един вид - дивия тур, от който произлиза днешното домашно говедо. Евентуално може да се е срещал и зубър, но той никога не е бил одомашняван.
   Така че, с думата волинт траките са наричали дивия тур. Значи това е животното, което е одомашнено и му е дадено името ... бик, монапос или вонасос? Не мога да разбера от обясненията ви кое
   "Вонасоса е отделна порода". Научете разликата между вид и порода.

   Изтриване
 35. Е, след вашето обяснение, не започна да ми "просветва". Поне докато не кажете освен дивия тур какви други едри рогати животни е имало в Стара Тракия, както и от кое диво животно произлиза бикът и от кое вонасос. Или, като се върнем на вола, как става така, че животното, което не съществува в диво състояние получава името на дивия бик, а опитомените бикове имат други наименования.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За да разберете някои неща Ви е нужно определено ниво на интелигентност...иначе и Господ не може да Ви помогне.

   Изтриване
  2. Колко удобно, а? Интелигентни са само тези, които ви хвалят, а другите не. Разбира се, само нивото ми интелигентност е причина вие да се оплитате в обяснения. А това че вие си нямате представа какво пишеше и до какви изводи може да се достигне от написаното не ваш проблем. Сигурно и за това че не правите разлика между вид и порода, пак моята интелигентност е причина, както и че сигурно не сте виждал бик през живота си. Вярвате на сто процента на някои фантазии на Херодот и после правите безумни изводи. Бик, който се защитава с изпражненията си... стига бе. Според вас от кога точно се защитава така, див или домашен ще да е този бик? Вие вонящ бик виждал ли сте? Изобщо има ли нужда едно огромно еднотонно животно с могъщи рога от такава защита? Това да не е скункс? Всъщност има едно сравнително едро, рогато животно, което има изключително силна миризма. Да не би Херодот него да е имал предвид?

   Изтриване
  3. Четете по-внимателно, не Херодот, а друг автор споменава вонасоса :)

   Изтриване
  4. ОК, Аристотел.
   Това променя ли нещо от мнението ми?
   Или от безсилие са хващате за дреболии, като сбъркано име на автор?

   Изтриване
  5. Аз не желая да променям мнението Ви, двама души или поддържат една идея, или не. Вие сте на позиция диаметрално противоположна на моята. Не съм си правил изобщо илюзии, че давайки ви определени данни Вие ще промените мнението си :)

   Изтриване
  6. Навлизате в подробности с които досаждате. В това прозира тежкото ви високомерие и желанието непременно да унизявате. Да не би вие да сте безгрешен? Не събуждате симпатии. Появявате се изведнъж като змия в тревата, сякаш сте дебнали от засада. Личи си, че имате задача. Отвратително!

   Изтриване
 36. Анонимен22 юли 2014 г., 0:41

  Здравейте всички! Дори и Вие с латиницата, 4-6-те. Позволявам си малка забележка към господина, който казва: „ Вие вонящ бик виждал ли сте? ". Отговор-НЕ ВОНЯЩ БИК да, на картинките! Искам да поясня. Господине в щата Тексас се отглеждат стотици хиляди говеда от стотици фермери. Ако пътувате през Тексас, неизбежно първо, ОТ НЯКОЛКО МИЛИ ще усетите вонята, после в далечината ще видите възвишения, които се движат.След като преближите достатъчо близко, ще видите морето от говежди глави.Отдалечавайки се, миризмата на крави ще ви преследва до банята, дори и малко след това.Повярвайте ми, изпитано! НЕ ИСКАМ ДА ОБИДЯ НИКОГО! ПАВЕЛЕ, ти и другите лястовици като тебе ще разчупите леда на вековната зима по българските земи и ще донесете пролетта за БЪЛГАТИТЕ! ( https://www.youtube.com/watch?v=Gn-QMz7dYu8 )

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лястовиците стават все повече и повече, на противниците на истината чак им става страшно.

   Изтриване
 37. Последния спор с поредния анонимен според мен беше малко малоумен.Започна добре от негова страна с доста интересен въпрос.Ама после прерасна в пълно безумие от негова страна.Няколкото пъти в които ме накара да прочета цитата на г-н Серафимов ме накара да разбера че автора ясно е обяснил какво има предвид.А критикът пък непрестанно проектира някакви агро разбирания от 20-21 век върху население от античността.Но иначе те и прасетата ги скопяват,ама прасето си се нарича пак прасе.Може да е имало друга дума която да обяснява точно тази физическа разлика,но просто тя да не се е запазила до днес.В този ред на мисли съм чувал и думата "малачка" за вол.

  Както и да е, но аз исках да спомена ,че буза-козел някак си ми се вързва повечко със споменатата по-горе бозка,като значение,чисто логически погледнато.Ако племето което е използвало думата буза за коза,и е било отглеждало само кози.Можем да по фантазираме че единствения добитък който ще се свързва с думата бозка,ще е козата. За мен така ми звучи по-логично,а и мисля споменахте за други думи за коза май.Тоест навярно местата където са отглеждали други добитъци освен кози,ще има нужда от дума която е точно само за коза.
  Също за думата Дренис-елен, малко ми се губи логиката.Какво общо има елена с дрян.В този ред на мисли мисля че втората дума за елен която представихте е обяснена много по-логично и човек не може да отрече,че има връзка.
  Впечатление ми направи и Дамъ.Коментарите по-горе споменаха за Дам като постройка за животни,други пък че означава покрив на турски.Направи ми впечатление понеже,бабата на жена ми така казва на постройката в която някога са гледали крави.Така че според мен думата дамъ може да се разглежда като дума за един вид дом(дори и за животни).Дори думата със турското значение за покрив един вид намеква за нещо като дом или подслон.Тоест,просто защото тази дума я има в турския ,не значи че така наречените "турци" не са я взели от местното население.Освен ако няма споменато че вариант на тази дума е използвана в земите от където идват османците,преди тракийската дума.Също ми дойде на ум,че може да става дума за някакъв специфичен по тип постройка.Гледайки постройката при бабата,тя е изцяло от камък,както и всички постройки за тази цел в селото.Докато къщата е от камък само долния етаж.Нещо което което гледам както в нашата така и в тези на по-северните народи къщи е стандартно.Почти във всички домове първия етаж,или част от него е каменен градеж а останалото е вече дърво,тухли,бяла пръст и тн.

  А иначе интересен пост както винаги.

  ОтговорИзтриване