4.02.2015 г.

РИМСКАТА ТЕЗА, ИЛИ ГАВРАТА С ИМЕТО НА БЪЛГАРИТЕ


Всеки има право на лично виждане по даден въпрос. Колкото по-сериозен е въпроса обаче, толкова по-голяма е нашата отговорност да представим истината. Едно е да си говорим на маса, или пък да обсъждаме картина от някаква изложба, а съвсем друго е да представяме на група читатели важна тема. Като една от най-важните теми считам тази за произхода и значението на народностното ни име.

В миналото бяха представени различни теории, коя от коя по-неиздържани, а и унижаващи ни. Какво ли не се твърдеше, убеждаваха ни, че българи идва от тюркски глагол буламак-смесвам, или пък от името на някакво животно живеещо в Монголия. Аз лично смятам, че името ни е древно и е било употребявано на Балканите още пред първото хилядолетие преди Христа.

В ирландски хроники се говори за идване на народ болги, чиято родна земя е Тракия. Това е станало по времето на Кир Велики –VI век пр. Христа. Като имена на благородниците на болгите са посочени имената Умор, Гостен, Телчиу, а те са идентични, или почти идентични на имената на нашите владетели Умор, Гостун, Телец. Освен това в Ирландия са немерени и артефакти, които не са от местен характер, а типични за Тракия и са се появили на Британските острови някъде към VI век пр. Христа, точно когато идват болгите.

Няма да се впускам в повече подробности, който желае да прочете работата ми за произхода и значението на името българи, може да направи това в блога ми.

КАКВО ОЗНАЧАВА ИМЕТО БЪЛГАРИ?

 


Тук ще спомена само, че в резултат на проучванията си съм стигнал до заключение, че българи означава светли, сияйни, благородни. Българи е сродно на думата благ, чието ранно значение е бял, светъл, сродни са и индоарийската balga/barga-сияние, лат. fulgor-сияние, лавт.balgans-светъл, φλεγρω-светя, горя, стирлbolg-s-cio-светлина, сияние.

Намирам тезата си за логична и издържана. Посочил съм кратко, точно и ясно своите аргументи. Сведенията, които съм представил могат да се проверят лесно. По принцип така трябва да се действа винаги – без излишни отклонения от темата и без безпочвени твърдения.

За жалост малко са тези, които избират този метод на работа. Появиха се индивиди, които затрупват своите читатели с планини от данни, за да прикрият несъстоятелността на тезите си. Човек не може да запази концентрацията си дълго време и след като съзнанието ни веднъж е изпълнено с нови данни, ние сме склонни да приемем дадено заключение дори то да е лишено от логика.

Като ярък пример може да се посочи творбата на Борислав Борисов (Боцмана) РИМСКА ТЕЗА ЗА БЪЛГАРСКОТО ИМЕ. Преди да премине към съществената част, г-н Борисов затрупва читателите си с незначителна информация нямаща никаква връзка с темата. Едва към третата страница Борисов представя виждането си, а то е, че:

“ИМЕТО BULGAROS (BULGARI, BULGARORUM И Т.Н. В РАЗЛИЧНИТЕ ПАДЕЖИ) ПРЕДИ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В НАРОДНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА НАС БЪЛГАРИТЕ И ЗА ОСТАНАЛИЯ СВЯТ С РЕПИТИТЕ СИ БОЛГАРИ, БЛЪГАРИ, БЪЛГАРИ И Т.Н. СЪЩЕСТВУВА  В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СТОТИЦИ ГОДИНИ  КАТО СЛУЖЕБНА, ТИТУЛНА ДУМА ВЪВ ВОЕННИТЕ СВОДКИ НА  РИМСКАТА ИМПЕРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПА.”

Пак напомням, че всеки има право на свое виждане, но е редно да се представят и доказателства за сериозните твърдения. Г-н Борисов обаче не е представил сводките, които уж са се употребявали векове наред. Как така българи ще е титулна дума в Римската Империя и няма да има дипломи, надгробни, или възпоменателни надписи където българин да е употребено като титулна дума?

Г-н Борисов прави и друго, не просто несериозно, но дори смехотворно твърдение.Съдейки по това, че съществуват разновидности на името българи, Борисов желае да ни внуши, че Името “българин” не е с точно установен изказ в продължение на стотици години от самите нас българите, което предполага името да не е народностна характеристига и „исконно българско”, а дума с “особен” характер, която по ред исторически причини се е превърнала впоследствие на етноним.  “Авторът представя  и примерите “Болгари, Болгарин,  блъгари, блъгаре.


На този бисер би се смял дори студент по лингвистика. Явно на Борисов не е известно това, че всеки език се развива, а това води до промяна на думите, включително и етнонимите – народностните названия. Днес англичаните наричат себе си Englishmen, но в миналото името е било Engle. Понастоящем немците наричат езика си Deutsch, но преди векове са се ползвали други варианти – Diutsch, Diutisc.

Причината за разновидностите в народностното име не се крие в това, че то не е с ясно установен изказ, а поради това, че езикът се развива с течение на времето. Касае се за един съвсем естествен процес, образованите хора знаят това добре. Да не забравяме и факта, че дедите ни са били огромен народ. Различните групи са имали различни диалекти. Българското лично местоимение аз съществува и под вариантите азе, азека, азка, яз, язе, я, йе, ез. В това няма нищо чудно, нито ненормално, нито пък означава, че личното местоимение аз е възникнало под римско влияние.

Липсата на елементарни знания у г-н Борисов проличава и от друго място, където той прави поредното смехотворно твърдение: “Името „гърци” до ІV в. не съществува. Върху днешните гръцки територии има еллас, ахайяс, мирмидони, данайци и др., но гърци – не. Така, че тяхното име, не може да се роди от „нищото”. Може да е служебна дума според Римската теза ( и според арменският език ), може да е взета от топонима Magna Graecia, може да е някаква друга, но е сигурно, че преди ІV в. не съществува. “

Значи не само българи е служебна дума в Римската Империя, но това важи и за етнонима гърци??? Всеки човек притежаващ що годе прилични познания по история знае, че гърци - Graecos е име, което римляните ползват за южните ни съседи поне от II век преди Христа. На г-н Борсов не му се връзват доста векове в сметките.

През II век преди Христа  Марк Порций Катон Старши казва – Graecos omnia Romae corrupturos“.  Плиний Стари е пределно ясен казвайки, че римляните казват на Елада Гърция: “Ab Isthmi angustiis Hella incipit, nostris Graecia appellata” IV.23


Ювенал също познава името гърци: Graeculus esuriens: in caelum iusseris ibit. in summa non Maurus erat neque Sarmata nec Thrax qui sumpsit pinnas”, “et quoniam coepit Graecorum mentio “, “iamque vetus Graecos servabat “


Чудя се как може някой да пише за римска теза, да има претенции, че познава Рим и да не знае най-елементарни неща? Всеки автор може да затрупа читателите си с планини от несвързани данни, но не всеки е компетентен по въпросите, за които има претенции, че е компетентен.

Липсата на елементарни знания у г-н Борисов проличава и от други негови твърдения: След като почти цялата имперска армия е Балканска и повечето от тях са гранични стражи, те защо не са се наричали българи? Ами наричали са се - Козмографа от Равена (ІV в.) няма да си измисля – Мизия това е България! ”Bulgaria”- етимологически означава „Охраняема долина”. 

Първо, Мизия това е България не е споменато от Равенския Космограф, а от Св. Йероним, който живее през IV век. Равенският Космограф работи през VII век. Освен това Равенският Космограф пише не Mesia hec et Vulgaria”, a нещо доста по-различно -Inter  Thraciam  vel Macedoniam   et   Mysiam   Inferiorem modo Bulgari habitant.” – В Тракия, а също Македония и Долна Мизия  само българи живеят.*

Г-н Борисов явно е скаран жестоко не само с история и с математика, но и с лингвистиката. Да се твърди, че Bulgaria/България означава охраняема долина е повече от смешно. Авторът твърди следното: “ Ето това неказаното, което е индикирано със «само» остава неразбрано от историците, а то е закодирано в латинското имеbulgar”- страж на долините (или проходите, понеже “бул” има смисъл и на клисура).”

Няма латинска дума bulgar- страж на долините. Няма и латинска дума бул-клисура,  това е едно нелепо внушение, нагла лъжа. Който не вярва, нека провери в латински речник и ще се увери, че г-н Борислав Борисов заблуждава читателите си. Този човечец  е непоследователен в своите твърдения. Един път говори за бул-клисура, а после изведнъж променя бул на бал и я тълкува с испанската valle-долина:

По отношение на “бал” нещата изглеждат, като че ли по същия начин: (На исп. ез. прочита на “B” и “V” е един и същ, като се произнася нещо средно м/у двете): Valldemoro – мароканска долина, Valldemorillo – долината на мъртвите, Vallderossa - долината на розите,  

Следните твърдения са Борисов са умопомрачителни: “Какво означава bulgar? Bul – възвишение, издатина. Gar – страж, охранител.”

Обърнете внимание - на едно място Борисов твърди, че бул е клисура, а на друго място казва, че бул е възвишение, издатина. Това са две напълно различни неща. Всеки, който е запознат с основните понятия от географията знае, че възвишението е пълната противоположност на долината. Странното е, че това елементарно нещо не е известно на г-н Борислав Борисов, подобна информация се усвоява в основното училище.

Да се твърди, че елементът Gar от България има значение е страж, охранител е несериозно. Нито в българския, нито в старолатинския има дума с корен гар и значение страж, охранител. Борисов си съчинява на воля и разчита навярно на това, че читателите му няма да направят проверка. Латинските думи за страж, охранител, стража, охрана, пазя са: custos, custodia, protego, praetego, saepio, defendo, munio, mоenio, contego, concustodio.

Няма нито една латинска дума с корен gar и смисъл охранявам, нито едничка, а според Борисов българин е римска титулна дума. Този човечец споменава, че думата гар присъства в романските езици, но не дава пример с латинския, а именно той ни интересува. 

Нека не забравяме, че римските легионери са говорили латински, а не испански, или френскитака наречената славянска подгрупа на протоиндоевропейския език, “гар” няма смисъл, докато в родствената романска, смисъла се е запазил: guarda – пазач, страж; garante – гаранция (gar – пазя, ante – предварително), guardarropa (исп) – гардероб (guardar – пазя, ropa – дреха); Garona (фр) – гранична река и др.”

В испански, италиански, френски наистина има думи с корен гар и значение пазя, но тези думи са от германски, а не от латински произход и са доста късни. Ако г-н Борисов имаше някаква подготовка той щеше да знае това. Тези думи са въведени в Испания, Франция и Италия от германските племена свеви, франки, лангобарди и др. Думите с корен гар обаче се появават векове по-късно след като е документиран етнонима българи, а и името България.

early 15c., "one who keeps watch," from Middle French garde "guardian, warden, keeper; watching, keeping, custody," from Old French garder "to keep, maintain, preserve, protect" (corresponding to Old North French warder, see gu-), from Frankish *wardon, from Proto-Germanic *wardo- "to guard" (see ward (v.)). Abstract or collective sense of "a keeping, a custody" (as in bodyguard) also is from early 15c.


Смешно е да се дава етимология на името България с думи, които през IV век не са съществували. Смешно и странно е и твърдението на г-н Борисов, че под българско множество, Касиодор е разбирал хора подвластни на Рим: “Cassiodor. Monun. Germ., стр. 252(. . Виждал те е досега отечествения Дунав да воюваш. Не те уплаши българското множество, което и от нашите е спирано в своите желания да се бие . . .) „Произхода... ”Г.Ценов, стр.125 Тъй като Касиодор е римлянин, то под “нашите” явно разбира Римските пълководци или политици, които “спират” българското множество” да не се бие. От това изявление се разбира, че „българското множество” е на римска служба. “

От какво личи, че българското множество е на римска служба? Нищо не показва това, напротив, в превода на Ценов срещаме следното не те уплаши българското пълчище, с което нашите са се боели да влязат в бой. Тези думи само показват, че българи и римляни са били във враждебни отношения в древността и римляните са се боели от българите.

Касиодор казва и следното за действията на Теодорих – той обрекъл на избиване страшните за цял свят българи. Става ясно, че българите няма как да са римски охранители, а силен народ, който е съперничел по военна мощ на Рим. В крайна сметка защо римляните ще тръгнат да избиват своите охранители на долини? Г-н Борисов е съчинил такива бисери, че скоро няма да се роди конкурент, който да го задмине.

Жалкото е, че се намират сънародници, които сляпо вярват на Борислав Борисов (Боцмана). Мнозина бяха впечатлени от неговото “разчитане” на плочите от Боторита, Испания. Да обаче г-н Борисов не е направил никакво разчитане

За да се преведе даден текст, първо трябва да се познава писмеността, с която той е документиран. В случая става дума за келтоиберийските руни. Борислав Борисов изяви претенции, че е разчел руните, но това не отговаря на истината. Келтоиберийските руни са разчетени успешно още през 20-те години на миналия век:

“The Celtiberian script was deciphered by Gómez-Moreno in 1922… Celtiberian is significant because, along with Gaulish, it is one of the best-attested ancient Celtic languages, and also because it furnishes us with the longest continuous specimen of ancient Celtic running text, on the bronze tablet known as ‘Botorrita I”


Информация за стойността на келтоиберийските руни може да се намери дори в интернет. Има също така достатъчно данни и за транскрипцията на текста.


Transcription of Botorrita I:


Това г-н Борисов не благоволи да извести на своите читатели. Човекът размести свoeволно думи от текста, добави и извади букви, и еврика – превод! С този метод може да се направи превод и на монголски, но тези действия нямат нищо общо с науката и не са нищо друго освен подигравка с читателите.

Подигравка от страна на Борисов са и предложените от него "преведени" български думи от плочите намерени в Боторита.
Ето пример: "Оуъ-сега, Оугъ-от, МОУЪ -обаче сега". Не само езиковедите, но всеки интелигентен човек би извикал - ужас и безумие! Това в никакъв случай не е български език!


За жалост ние българите сме чистосърдечни и доверчиви хора. Лесно вярваме когато някой ни говори убедително и рядко проверяваме. Слагам си ръка на сърцето и признавам, че аз също бях заблуден относно качествата на Борислав БорисовБоцмана. Нямах време да проверя работите му, това, че цитираше доста стари автори ме накара да мисля, че е запознат добре с историята. Уви, когато по-късно проверих написаното от Борисов ми се изправи косата.

Ужасих се и от метода на дискусия на този човек. Всеки, който не е съгласен с него бива нападан и наричан идиот, папагал, олигофрен. Борисал Борисов -Боцмана е щедър в употребата на обидни думи. Понякога дори е и твърде краен, eто няколко примера:

Borislav Georguiev Borisov--- Като им го начукаш в задника със неоспорими факти Жорка, папагалите почват да се плюнчат - ама ти си груб бе, защо си толкова завислив и др. подобни педерастизми.Borislav Georguiev Boriso
v
 
--- Що не покажеш разчетеното ОТ "НЯКОИ ХОРА" бе олигофренче, ами само се плюнчиш за кеф на сухите вагини на пенсионерките ? 


Това не е държание на културен човек, не е държание на българин. Щом си решил да работиш за България, дръж се като българин, а не като обхванат от бяс. Борислав Борисов - Боцмана има претенции, че познава Рим, а не е запознат с една от най-ценните латински сентенции – Qualis vir, talis et oratio” -Какъвто човека, такива и думите му.

Eдин индивид може да носи маска дълго време и да заблуди околните, но рано, или късно истинската същност излиза наяве. Когато почтен човек срещне критика, той отговаря почтено. Да, можеш да кажеш, че нещо е глупаво, но да употребяваш грозни, неприлични думи за опонента си и неговите читатели е недопустимо.

Пътищата към истината са наистина много, но никой от тях не минава през гора от простотия. Г-н Борисов дори се смята за богоизбран, чудя се само от кой бог?

Borislav Georguiev Borisov ---Павле, това не може да се проумее от малоумници. Това не става със знания, а с Божие разрешение . ..


Съдейки по държанието на Борислав Борисов и по думите, които ползва, едва ли ще се касае за бог, когото българите почитат. Верно е, иска се божия помощ за всичко, но се искат и знания, без тях не сe гради теза. С мания за величие и грозни нападки към опонентите не се доказва нищо освен това, че някой има ниска култура и липса на елементарно възпитание.

Налудничаво е да се твърди, че името на народа ни има значение охранители на клисури, охранители на височини. Още повече, че елементите бул-клисура и гар-пазя изобщо не присъстват в латинския речник. Налудничаво е да се твърди и, че етнонима гърци е служебна дума в Римската Империя, появила се едва през IV век. Налудничаво е да се тълкува страхът на римляните от българската военна мощ като доказателство за подчиненост на римляните.

Защо трябва да пренебрегваме ирландските летописи, които споменават за идване на болги от Тракия през VI век преди Христа? Защо трябва да бягаме от тълкуването на българи като светли, сияйни, благородни? Та нима дедите ни не са били винаги такива!

Ако някой може да предяви претенции за благородство това са предците ни. Ние трябва да ги уважаваме за това и да пазим името им чисто, да не позволяваме на спекуланти и лабилни индивиди да го мърсят.
*Забавното е, че по-късно, в друг текст Борисов използва сведението на Равенския Космограф с точната датировка, а после отново греши премествайги го век по-рано.


47 коментара:

 1. 'Petite, et dabitur vobis; quaerite, et invenietis pulsate, et aperietur vobis' Vangelo di Matteo

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз ви казвам: искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори :)

   Изтриване
 2. "Тук ще спомена само, че в резултат на проучванията си съм стигнал до заключение, че българи означава светли, сияйни, благородни. Българи е сродно на думата благ, чието ранно значение е бял, светъл..."

  Така е казал и Дънов:

  "Старите българи, които живели на Балканския полуостров, служили на благия Бог, затова се нарекли „българи“. Това е духовното тълкуване на думата „българин“. Някои казват, че българите носят името си от реката Волга, отдето дошли, преминали Дунава и се заселили на Балканския полуостров, дето имало вече българи. Старите българи се различавали от новите, които преминали Дунава. Първите са благи, служат на благия Бог, а вторите се отклонили малко от пътя си, заради което изгубили религиозното си чувство. Обаче и едните, и другите са на везните, взаимно си помагат."

  -Лекция от Учителя, държана на 22 януари 1928 г., София.


  "Защо трябва да бягаме от тълкуването на българи като светли, сияйни, благородни? Та нима дедите ни не са били винаги такива!"

  Не бива да бягаме от истината, но е важно и да я познаваме в нейната цялост. Нравът ни не винаги е отговарял на народностното ни име, и за това сме си патили. Така е и днес, и за това страдаме. Грозното поведение на "Боцмана" не е някакво уникално явление в българското общество. Една прекалено голяма част от българите са такива. Значението на латинската дума "vulgar" едва ли е възникнало случайно...

  Ето още нещо от Дънов:

  "Когато встъпих да ви взема под своя охрана, Аз предвиждах всичките мъчнотии, които времето щеше да ми създаде до где ви изведа в безопасно място. Аз знаях колко препятствия, колко несполуки щяха да ме посрещнат с вас наедно в тая велика борба, но моят дух не отстъпи своето намерение. Моята любов за вас ми продиктува свято задължение и Аз встъпих напред да ви взема под моята върховна охрана. В това отдалечено минало вашият дух не притежаваше никаква красота, която да ме привлече да ви обичам. Вие бяхте отвратителни на глед и който ви погледнеше, се отвращаваше от грубото ви сърце. За тоя ви лош недостатък Аз не ви отхвърлих, нито ви презрях за грубата външност, с която беше облечена вашата душа, но ви възлюбих напълно с благия си дух, който се завзе да проникне и намери някоя Божествена добродетел, някоя благородна черта във вашата душа, та да може да я обработи и оплодотвори, за да принесе плод изобилно и да създаде у вас поведение чисто, свято и възвишено, за да ви удостои да влезнете в рода на първите народи, които Бог на Силите е избрал да извършат вечната Му и свята воля. Днес вече настава да се реши главната съдба на тоя покварен свят, в който Небето иде да извърши един коренен и велик преврат и то скоро, в Новия век, който приближава да отбележи нови страници по лицето на земята. За това желая да ви подготвя, защото сте останали надире поради вашите настоящи престъпления и минали народни грехове, за които безбройни жертви и страдания бяха нужни да пренесете до где се измие и очисти вашата отвратителна гнусота, с която раздразнихте Бога, та отвърна лицето Си от вас и ви остави под тежкия вековен изпит, за да познаете и се разкаете за греховете си, които разкъсаха святите връзки на Любовта Му."

  -Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да цитираш Дънов в историческа дискусия не е най-уместното нещо... Все едно да цитираш Шандор Ла Вей в православен форум... Някак не върви. :)

   Изтриване
  2. Всеки има право на лично мнение, а и г-н Драгиев е един от най-културните дискутиращи в този блог. Той дава мнението си по повод на статията ми, а аз смятам, че коментара му е добър. Какво смятат другите няма значение.

   Изтриване
  3. Г-н Драгиев, благодаря за цитата от Дънов! Мисля, че е бил прав относно двата вида българи...то май и днес е така.

   Изтриване
  4. Нямам честта да познавам Господин Йоан Драгиев и въпреки че се покорявам на един авторитет, стоящ несравнимо по-високо от авторитета на Дънов, всичките ми досегашни усилия са целели да насоча вниманието на нашия любим Павел малко повече в посоката, указана от невероятното съдържание на неговия коментар !

   Изтриване
  5. Примерът с Ла Вей в православен форум ме разсмя :)

   Е, това което направих не е чак толкова лошо. Просто исках да покажа че един духовно извисен българин от възрожденския период е казал това което Павел казва днес.

   Разбирам желанието ви в науката да не се ползват източници на информация различни от общо приетите, но според мен всичко в сътворението е приплетено на много дълбоко ниво, което ни позволява да черпим истинна информация за миналото от не-стандартни източници... но това вече е друга тема.

   Изтриване
 3. Чел съм работите на Боцмана, поне голямата част от тях. Съгласен съм че аргументацията на РТ не е убедителна, меко казано.
  Павел е изказал главните недостатъци, така че няма да ги коментирам.
  Ценното в подхода на Боцмана е разбирането че името "българи" се явява обединяващо за всички местни народи, наричани от чужденците с различни имена.
  Смятам че това е нормален процес, който се е случил на много други места в Римската империя. Стотиците години римска власт изглаждат различията между меди, беси гети и т.н. Отделно прогонените народи северно от Дунав се смесват. Няма как да се запази стародо деление на племена и народи. Винаги се явява някакъв групиращ, обединяващ фактор. Така се формират (доста по-късно) всички днешни европейски народи.
  От историята е ясно че този обединяващ фактор най-често е или езика или религията.
  Тезата на Боцмана за служебния обединяващ фактор е интересна, но неподкрепена с факти. Затова за мен е глуха улица .
  За съжаление дискусията в нета постоянно завива в посока личностно доказване и надприказване, вместо да се търси обединяващото и най-главно - разбиване на лъжите и търсене на истината. То е въпрос на характер, но може да се превъзмогне при добро желание. Не е задължително всички да са съгласни по даден въпрос. За мен например обединяващия фактор е религията.
  Боцмана за разлика от кухи парчета (като Милчевци, т.н.) има акъл и логика. Вместо да се заяжда със съмишленици, по-добре да се работи за истината. Умее да доказва фалшификациите и съм харесвал много негови спорове, особено с правоверния селски даскал от сектата на наука.бг .
  С две суми важното не е кой ще води бащина дружина, а пълното изясняване на истината за българската история. Колкото по-навреме се спре с дребнави личности нападки ( към Павел и др.) толкова по-полезно за идеята.
  М Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За един изследовател едно от най-важните качества е способността да осъзнае своя стара грешка и да я признае. Няма безгрешни хора, аз съм се заблуждавал по отношение на редица неща. За мен обаче не е било проблем да кажа, че не съм прав по даден въпрос.

   Важно е и уважението към опонентите, а също и към българския език. Боцмана и хората му могат да покажат по-културно поведение, а и да се придържат към употребата на правилен български, а не примитивен жаргон.

   Това би помогнало не само да се съберат повече поддръжници, но и за по-лесното приемане на дадена теза. Грозното поведение отблъсква, а и е лош пример за симпатизантите.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Точно така! Един народен будител не е достатъчно да бъде успешен изследовател на историческата истина, а трябва да бъде и пример за подражание в етичен аспект и добро възпитание.

   Изтриване
  3. Не случайно народът ни е казал - С какъвто се събереш, такъв ставаш.

   Изтриване
 4. Аз смятам, че трябва да се разглеждат заедно старите източници за събитията и църковната история.Когато се прочетат задълбочено източниците за църковните дела по нашите земи и се съпоставят с историческите събития много неща ще си дойдат на мястото, защото
  много конфликти са произлезли от църковни разногласия. А иначе изпадаме в недомислиците на казионната наука, за която много неща идват от нищото или от Памир и Алтай. Все пак ние сме първите покръстени в новата вяра (Христовата) и то лично от апостол Павел.
  Може и да няма връзка моят коментар с темата, за което моля за извинение.

  ОтговорИзтриване
 5. За, ,римската теза на Боцмана,,съм съгласен с теб,Павка,но.....но плочите от боторита...мисля,че си в грешка!!!Знаеш,лаик съм,но нещо не ми се връзва...келто иберийски руни разчетени отдавна,хм...а чисто визуално имаме кирилица...Обясни повече,по подробно,ако не те затруднява за плочите от боторита!
  Bgwest

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трябва да се внимава в детайлите, а те са важни. Разгледай внимателно сравненията на боцмана и ще видиш колко несъотвествия има http://liternet.bg/publish20/b_borisov/image/22.jpg

   Знакът, който боцмана сравнява с Б, няма нищо общо с формата на Б.

   Знакът, на който боцмана дава стойност Х има форма на квадрат, не ми е известно такова изписвене на Х.

   Знакът, на който боцмана дава стойност Г има формата на Х, провери и ще видиш, че е така.

   Знакът, който боцмана сравнява с Я де факто повече прилича на Ж.

   Знакът, който боцмана сравнява с В има форма на триъгълник, а ние не познаваме такова изписване на В.

   Знакът, който представлява ромб с точка в средата бива представен от боцмана като ОУ, навярно е имал предвид У. Да обаче в никой кирилически ръкопис няма буква У, която да е представена като ромб, или ромб с точка в центъра.

   Дори другите сравнения да са сполучливи, с толкова грешки, просто няма шанс за разчитане. Боцмана е оставил питомното и е тръгнал да гони дивото. Има други плочи от Боторита- Контребия Белаиска, които са на латински, там име доста по-интересни неща.

   Ето какво е публикувал П.Хаутен - In the Tabula Contrebiensis we can read the names and functions of the witnesses in lines 16 to 18: ud[ic]atas[t mag]is[t]ratus Contrebienses heisce fuerunt: Lubbus Urdinocum Letondonis f. praetor; Lesso Siriscum (17.) Lubbi f.
   [ma]gistratus; Babbus Bolgondiscum Ablonis f. magistratus; Segilus Annicum Lubi f.magistratus; (18.) [--]atu[----]ulovicum Uxenti f. magistratus; Ablo Tindilicum Lubbi f. magistratus.245 Face B of the first plaque supports a similar reading as we find several
   personal names separated by a repetitive word, similar to the repetitive usage of magistratus.
   246 In the case of the first Botorrita Bronze247 we see several people named with the addition bintis to their names.

   Споменати е човек от рода Болгондизи...ето на това е трябвало да обърне внимание боцмана защото на други епиграфски паментици от Стара Испания има споменаване на етноним Болгенс, но уви, боцмана не е видял и него.

   Изтриване
 6. Между другото и по коледа и по нова година опитах да се включа от профила си,не като анонимен. ...с пожелания разбира се...ама не стана.
  Успех!!!
  Bgwest

  ОтговорИзтриване
 7. Направи ми впечателние етимологията на думата "guard" - "from Proto-Germanic *wardo- "to guard"". Веднага се сетих за нашия глагол "вардя" - пазя. Дали той е заемка от старогермански или ще се окаже, че това е исконно българска дума?

  Поздрави,
  Петър Матеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата вардя няма как да е германска заемка. Санскритсикте VAR, VARA означават покритие, пазене, предпазване.

   Изтриване
 8. На северозападен български диалект се казва: „варай го“ – в смисъл „запази го, остави го“. Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Същия глагол го има в сръбски и хърватски. Варен, варностен пък означава безопасен, обезопасен на словенски. Пак в словенски намираме варух-пазител, варушство-пазене, варствен-охранителен.

   Изтриване
 9. Първоначално ВАР е означавало обграждам, предпазвам с ограда, ср. санскр. ВАРТАТЕ-въртя, обикалям, обграждам. Въртя има и диал. форма ВАРтя. Сродна е и думата врата, имаща диал. форма варта.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. а има ли връзка с иранското ФарВархар FarVarhar ?

   Изтриване
  2. Не мога да дам отговор без да съм проучил въпроса.

   Изтриване
  3. Няма проблеми, когато имаш време и желание ще го проучиш. Някъде бях чел легенда, не помня за траки или за българи беше т.е споменаваше се само едно от тези ни имена, за Конник Родоначалник или за Митичен Бог или нещо подобно с Крила т.е Конник с Крила водещ армията ни. И по късно видях, че подобни неща има при старите народи в Мала Азия, митична фигура на някой цар с крила, или на кон, но с птица над главата му, а при други народи формата на крила е във формата на полумесец обърнат надолу или нагоре не помня, я на корона, шлем, или на копие ... Също така тотемът птица на иранците фарвърхара много прилича на българска дума.Както Фар в модерния българския, така и сменен Far в превод от английския Надалече, така и Вархар, Връх , Вархъ, ако приемем че старобългарската руна Ъ е ър ар ръ ра.. или Varhar ако Грък го напише, ще се получи, смяна при V-B i R-L ... ще имаме от сорта на Балхал, Балхар Балхъ- и тн.. разбира се не знам как се е писал ФарВархар едно време и какъв би бил превода, но все пак българския език и българите като цяло имат прекалено много заемки с иранците. Аз поне не вярвам това да се дължи на турско/османско влияние. Все пак и ДНК експертизи правиха. Аз и преди от родата ми съм чувал единствените красиви жени освен българките са иранките, това и във родата ми се говори от години, те са стар македонски т.е български род от Македонския край на България, хора който от край време там са живяли учители, попове, художници и тн. Горди Македонци т.е Българи, за тях двете думи означават едно и също. Та с други думи ще ми е интерестно надявам се и на други, какво ще откриеш по въпроса, ако виждаш смисъл в това и се хванеш. Също така хубави статий имаш, че писах няколко поста и един път не споменах, че статиийте са ти хубави и сбити и не се разклонявят от 1ва в 10та планина :) Много от нещата, който пишеш всъщност се знаят от години между другото, но от политическите сили, т.е министерсвото на образованието и неговите глави се забраняват, както в училищата така и в университетите, но само преподаватели знаят или знаеха това. Дори помня от приятели едно време, който завършиха още преди 15-30тина години история, им се даваха тайно скрити книги истина, която някой си сулю и пулю в министерството на образованието е решил да не се учи, защото е писал каквото той си иска или партията иска лъжи да се знаят т.е незнаещи поколение да се раждат от българи за да са по лесно контролирани.

   И между другото една огромна статия за културата ни , римската теза репи да яде :)

   http://www.directrss.co.il/TextPage_EN.aspx?ID=8590960

   Изтриване
  4. Благодаря за линка! Ще прегледам статията.

   Изтриване
 10. Не мога да се сдържа и да не напиша, че освен простак, този г-н Борисов е и неграмотен.....съдейки по писанията му.

  ОтговорИзтриване
 11. Всеки може да направи правописна грешка, но аз оставам с усещането, че г-н Борисов се стреми да прави грешки.

  ОтговорИзтриване
 12. Доста нелепа теза. Ако е титулна дума, защо не се е употребявала за групи от хора из цялата РИ, или поне по всичките и граници, а само на Балканите? Има ли друг пример в световната история даден народ да приеме за етноним чужда титулна дума? Има ли източници, в които за други групи население да се използва някаква титулна дума, а не народностното име на това население, или българите са изключение? Има ли причина в извори, различни от латински и гръцки, да се използва римска титулна дума за дадено население, а не етноним?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тезата е безумна даже. Г-н Борисов дори не е в състояние да обясни какво точно е българи, дали е охранители на долини, или на възвишения. И как така граничарите на империята се превръщат в нейния най-голям ужас?

   Изтриване
 13. Тия коментари внасят някаква яснота какво значи българин , и донякъде подкрепят римската теза
  Какво значи βουλγαρ?
  http://forum.abv.bg/index.php?showtopic=106114&st=0&p=2279396&#entry2279396

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тези коментари са ужас и безумие. Агора не означава наемам, а оградено място, пазар. Агора е средна на старомакедонските агерда, гортина - градина, т.е. оградено място.

   Изтриване
 14. Пффффф, този Борислав Георгиев Борисов такива глупости ги върти че човек направо може да се гръмне... веднъж се натиках на един негов пост, как "древните българи са имали връзка с цивилизацията на Марс" (!!!!!!), и то сериозен пост... Можеш да си представиш що за човек е... Па и крайно неграмотен, пише латинската цифра 4, като ІІІІ, вместо IV...
  Да попитам само, има ли някаква връзка според теб между "градя" и германското "гвард", защото и в германските езици има не-малко тракииски заемки?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Германското gard идва от по-старо ward, а то пък е сродно на нашето вардя и санскр. вара-покривам, защитавам.

   Изтриване
 15. Тази римска теза малко ми напомня на много популярното " който не е минал от тука,той не си е оставил гените" ...тоест,че българите не сме етническа общност а по-скоро хора от кол и от въже,обединени от идеята за обща държава.Много модерно звучи, ама според мен е поредната манипулация за да се прокара по-горния мироглед за липсата на всякаква етническа идентичност при българите.Като се посява това семе и сред родолюбците.Според мен за да може по-лесно да ни управлява този или онзи,или направо да ни насърчи да изчезнем от лицето на тази земя.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съвсем правилно г-н Невенов, точно така е! Когато един народ е унижен и смачкан, той бива управляван лесно, това е причината за съчиняването на лъжи целящи да убият самочувствието ни.

   Изтриване
 16. Преди дни излезе една книга която искам да ви я препоръчам, защото разглежда друга автохтонна теза за произхода на името "българи". Казва се "Произховът на името българи и върховните им богове".
  След като се прочете и се види огромния обем от артефакти и цитати такива тези като "римската" и други просто увисват във въздуха.
  Междудругото, Спароток, авторът на няколко пъти те е цитирал в своите разработки.
  За търсачите на българските корени тази книга е задължителна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За Константин Каменов ли става дума? Той е свестен човек, разговаряли сме.

   Изтриване
  2. Не, не става въпрос за него. Автора не го познавам но на корицата гледам пише Румен Чорбаджийски. Книгата определено срутва дебели стени и предполагам много ще те заинтересува. Има много артефакти в нея и много извори и много нови неща от тракийската и римската история. Тезата му за произхода на името българи е бетон но ми е трудно да пиша повече затова ,за да не объркам нещо. И после да не стане развален телефон :))

   Изтриване
  3. Ще потърся тази книга, дано я намеря.

   Изтриване
 17. Аз си я поръчах от този сайт: http://knigi.tisitova.com/
  Книгата е невероятна.
  Препоръчвам я на всички.
  Автора е представил много снимки и извори. На теб със сигурност ще ти бъде много интересно Спароток. Защото става ясно от книгата че Сабазий не е бил върховния бог на траки и българи нито пък Митра. А Фол го прави на дармадан :) и не само него.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така и не успях да намеря време за книгата. Доста ми бе натоварено.

   Изтриване
 18. Боцмана те прави на две стотинки, тигърче! Не можеш да му стъпиш на малкото пръстче. Колко си смешен само! Напиняш се като Балканче на баир, но не ти се получава. Виж си само поддръжниците във фейса – сто, двеста души ти "харесват" безумиците и това е. Тръгнал да променя историята неукия! Като казах, че си смешен, да те питам – усещаш ли колко много се излагаш с жалките си опити, да разбираш от всичко? В стремежа си някой да не те превари, пишеш по всяка тема, която можеш да свържеш с "прадедите" си. Лаик си ти и лаик ще си останеш.

  ОтговорИзтриване
 19. ох, Павле...харно, бре, ти изследваш през езика, не е лошо...Боцмана има друг поглед. Ама както казва един по-нагоре - мерите си ги. От това истината изобщо не печели. Може ти да си прав, може и Боцмана. Обаче точно твърдението ти за благи, светли, благородни българи, е дивотия. Такива не е имало, няма и сега. А няма и да има.Защото до 10 години такава нация няма да има. То и сега няма, ама докато се промени терминологията...Все повече се убеждавам, че ДЪРЖАВА България де факто И ДЕ ЮРЕ има едва след 12 ВЕК. Не се аби да ми отговаряш, защото съм те отрязал. Както и Боцмана, впрочем.

  ОтговорИзтриване
 20. Присмял се хърбел на щърбел, един шизофреник се присмива на глупостите на друг шизофреник! Боцманът е пълен тъпак, идиот, завършил военноморския ПУЦ във Варна на времето и сега е някакъв гастарбайтер в Испания, а наш Спараток си го знаем, дървар в Холнадия! За трепане сте и двамата, ако зависи от мен, по един куршум в тъпите тикви ви е достатъчен!

  ОтговорИзтриване