3.02.2015 г.

КРАЯТ НА ЕДНА МИСТЕРИЯ


С каквото и да се захване човек, късмет е нужен. Не зная защо, но винаги ми е вървяло в търсенията. Съдбата ме срещна с хора, които ми помогнаха много. Ако бях сам, аз никога не бих се справил. В никакъв случай не бих постигнал нещо съществено, ако не бе подкрепата на различни приятели. Едни даваха съвети и напътствия, други ми набавиха книги. Достъпа то тези книги бе строго ограничен, а съдържащата се в тях информация бе безценна.

Стъпка по стъпка, парче по парче нареждах мозайката на миналото ни. Знаех, че принудени от тоталитарната цензура, учените ни не са имали възможност да кажат истината за съдбата на траките. Въпреки реалните заплахи от репресии обаче, някои изследователи са направили опит да дадат важни данни.

Владимир Георгиев свърза тракийската дума виса със стблг. вьсъ-село, селище, тракийската тарпо със стблг. трапъ-яма, тракийската друме с блг. дръма-горичка.
Георгиев направи тълкуване на тракийските бурдо, пара, полт с българските думи бродъ-брод, мост, бара-рекичка, плотъ-дъсчена ограда. Иван Дуриданов посочи връзката между тракийските думи линг, ила, кал със старобългарските лѫгъ-лъг, илъ-глина, тиня, калъ-кал. Ото Хаас съпостави тракийската дума гордо с градъ-град, градище.  

За жалост никой от тези учени не успя да събере всички тези термини от топонимията на едно място и не обясни тяхното значение, а то е огромно. Де факто основните тракийски термини от топонимията са и български, а това показва, че не може да се говори за идване на пришълци в земите на юг от Дунава след прословутата 681 година.Винаги, когато чужд народ нахлуе в дадена територия, той налага свои топоними, докато старите названия на населени места, реки и т.н. нямат смисъл на езика на нашественика. Преди англо-саксите да се заселят в Британия там няма  топоними с елементи ford-мост, брод (Bradford), ham-селище, място (Buckingham), field-поле (Lichfield). 

Имената на старите британски градове Cantium, Noviomagus, Durobriva, Dubris и др. не могат да се обяснят с помоща на английски. Елементите cantначало, mago-поле, duro-крепост, dubris-яма, падина имат смисъл на езиците на уелсци и ирландци, защото уелсците и ирландците са по-старите поселници на Британия.

Какво наблюдаваме в Тракия? При нас няма промяна каквато задължително трябва да настъпи при идване на нов народ. Това е някакво чудо невиждано, няма логика, неестествено е. Ако сравним изолираните от учените елементи на тракийската топонимия, ще установим, че те без изключение имат смисъл на български език:

Трак. – Блг.

виса-вьсъ-село
гордо-градъ-град*
полт-плотъ-ограда
бурдо-бродъ-брод, мост
друме-дръма-горичка
ила-илъ-тиня
кал-калъ-кал
бара-бара-рекичка
тарпо-трапъ-яма, трап
линг-лѫгъ-лъг

Как така ще дойде нашественик и няма да наложи свои топографски термини?
При идването в нашите земи римляните налагат имената на градовете Тrimontium, Montana, Viсаnovo, Templum Iovis. Те се обясняват с лат. mons, montis-планина, vicus-селище, templum-храм, Iovis-Юпитер. Известно време след като турците нахлуват на Балканите, на наша територия се появават нови местни названия с елементи – кьой-село, дере-река, гьол-езеро.

Къде обаче са новите елементи в след прословутата 681 година? Няма ги никакви. Преди време се спекулираше, че най-разпространеният тракийски топоним пара изчезва през Ранното Средновековие. Това е едно доста нелепо твърдение. Думата παρα е само гръцкото предаване на бара-рекичка. Варианти на παρα като бара срещаме в споменатите от Клавдий Птолемей и Прокопий Цезарийски Zyrobara, Tamonbari, Soubara. Днес на територията на България срещаме Крива бара, Голяма бара, Слана бара.

Натякваше се също, че ние българите нямаме имена на селища с наставка брия, както например Месембрия, Полтимбрия. Това е напълно нормално. До I век този тип селища са били де факто големи търговски центрове, локализацията им по морските крайбрежия е индикация за това. С идването си римляните елиминират не само тракийската жреческа прослойка и част от аристокрацията, но и тракийската икономика. Държава със силна търговия може да изправи силна армия, а това е кошмар за всеки завоевател.

Прочее, тълкуване на брия е правено от Вл. Георгиев с помоща на стблг. за-врьти, в смисъл затворено, оградено, защитено място. Аз лично смятам, че брия може да се обясни със стблг. брати-събирам, *берѥ-място за събиране, събор. Дори и днес съборите не са само за веселба, но и са тържища, места, на които хората се събират, за да продадат, или обменят стока.

След като тракийските термини брия, пара/бара, гордо/корта, бурд, кал, ила, друме, полт, линг, тарпо и т.н. намират продължение в българските топографски термини, то въз основа на какво може да се твърди, че българите са новодошъл народ?

Този въпрос го задавах на доста хора, които вярваха, че през 681 година в земите ни се заселили хора от азиатски произход. Никой не успя да отговори – къде са новите, азиатски топоними? След време се появи добре подготвен опонент. Той на свой ред ме попита какво е значението на елемента –дина, който се среща в тракийски топоними като Васидина, Висдина, Амлаидина, Беледина, Ресидина, Палаидина, Асболодина.

В началото се затрудних доста, не можах да дам отговор. Когато потърсих сведения за тези особени названия, се натъкнах на друг сериозен проблем. Анализирайки топонимите с елемент –дина, Веселин Бешевлиев се е опитал да ги представи като нетракийски, те.е. принадлежащи на по-стар от траките народ. Това бе доста обезпокоително понеже тези топоними са съсредоточени в една и съща област – Източна Мизия, днешната Добруджа. Подобно нещо е индикация, че може да става дума за анклав – територия на чужди по произход хора.

Още повече ме озадачи факта, че нямаше карти, на които Васидина, Висдина, Амлаидина, Беледина, Ресидина и т.н. са показани. Защо, ако именно те доказват присъствието на нетракийски етнос в земите ни, не са поставени в картите?  До неотдавна се твърдеше, че траките са пришълци на Балканите, а и, че са унищожители на блестящата халколитна цивилизация от земите ни.

След като поразнищих данните, се оказа, че твърдението на Бешевлиев е нелепо. Топонимите с елемент –дина не бяха изобщо най-старите в Тракия, както би трябвало да бъде в случай на субстрат – по-старо от траките население. Особените имена бяха документирани между IV и VI век. Понеже нямат смисъл на латински и гръцки, то тези топоними би трябвало да са тракийски. Какво бе обаче значението им? Защо са съсредоточени само в Източна Мизия- Добруджа?

Когато посъбрах достатъчно имена на тракийски селища и области ми направи впечатление, че както на север от Стара Планина има топоними завършващи на –дина, така на юг има други с окончание –дона, дония. Това са Румбодона, Мигдония, Македония. Те дори се намират в една и съща област – между реките Места и Бистрица.

За Мигдония Иван Дуриданов е дал интересно тълкуване. Този автор споделя, че областта се е простирала по средното и долно течение на река Ехеродорос чак до морето източно от Вардар. Дуриданов набляга на това, че се касае за област, която често е заливана от води и поради това са се образували много блата. http://darkwing.uoregon.edu/~klio/maps/gr/general/Macedonian_Kingdom.jpg

Като значение на Мигдония бива предложено блатиста страна. За елемента -дония, а (и дона от Румбодона) е предложено тълкуване ие. *ghdhomземя, почва, за сравнение са дадени ирл. du, don-местност, място и гр. chthon земя, почва.

С това съм съгласен, но недоумявам защо е пропусната българската дума доно-дъно, земна повърхност. Българската доно-дъно се среща точно в същия регион, в който са Румбодона, Мигдония и Македония.  

Когато разбрах смисъла на елемента дона-дъно, ми дойде на ум, че –дина може да е само древна диалектна особеност на думата доно-дъно, повърхност. В българските наречия има замяна на О с И. Срещаме го в бозая-бизая, бозка-бизка, кога-кига, извор-извир, следователно няма пречка да се предположи, че дина е вариант на дона-дъно.

Палаи дина е най-вероятно гръцкото представяне на Бяло дънобяла земя. Реси дина пък може да представя Речи дъно - речно дънo

Мистерията със странния, нетракийски топоним бе разрешена с помоща на българските диалекти.

Хубавата новина не свършва тук, има още интересни неща. Топонимите с елемент –дина са от областта Мизия, а от IV до  XV век българите са наричани мизи. Българският обичай на бръснене на коса и оставяне на кика е описан като практикуван от мизите. Това го прави Плутарх в работата си “Животът на Тезей”. В Мизия се срещат погребения с жертван кон – традиция, която старите българи пазят поне до IX век.
В мизийските топоними с елемент –дина срещаме диалектна особеност на българския език – замяна на О с И.

Тази древна особеност се среща не само в древните тракийски топоними, но и на друго място. Става дума за титлата на дедите ни - КАНАС У БИГИ. Тя е превеждана от гърците като ΕΚ ΘΕΟ ΑΡΧΟΝ – от бога владетел. ЕК означава отΘΕΟ е бог, а ΑΡΧΟΝ означава владетел. Думата КАНАС-княз отговаря на ΑΡΧΟΝ-владетел, У може да съпостави на гр. ЕК, а БИГИ е старобългарското съотвествие на гр. ΘΕΟ(Σ) -бог.

БИГИ е явно диалектен вариант на склонена форма на стблг. БОГЪ – БОГИ. На древен мизийски диалект вместо бог се е казвало биг и вместо доно се е казвало дино, дина.
Същата особеност, замяна на О с И срещаме в надписа на златния пръстен от Езерово. Изразът ПТА МИИ означава съпруже мой. ПТА се обяснява със елемента поть-мъж (от потьпѣга), а МИЙ означава МОЙ.

Всичко е навързано по забележителен начин. В търсене на значението на елемента –дина установих, че той е вариант на българската дума доно-дъно и, че вариацията може да се обясни със замяната на О с И в наши диалекти. Замяната на О с И трябва да е много древна понеже се среща не само в топоними от IV - VI век, но дори и повече от 1000 години по-рано, на надписа от златния пръстен от могилата край Езерово. Още по-интересно е, че тракийската диалектна особеност – замяната на О с И се среща и в титлата КАНАС У БИГИ – княз у бога, княз от бога.

Да не забравяме и това – името на древната Македония се тълкува на български език. Значението на Македония е подобно на това на Мигдония – мокра земя, заливана от води, земя богата на води. Частицата Мак се тълкува с блг. макати-мокря, а –дония се обяснява с доно-дъно, земна повърхност.

Как да не бъда признателен на своите опоненти! Благодарение на конструктивната и културна критика на един от тях успяхме да намерим още едно късче от мозайката на нашата история. Намерихме още едно доказателство, че отъждествяване на българи и мизи в продължение на 1100 години не е грешка, а истина. Тя е потвърдена и от няколко генетични проучвания, които показаха ясно, че във вените на българите тече кръвта на първия цивилизован народ на Европа, а и на света.

Могъщите държави на хети, митани и вавилонци са се срутили в праха. Езиците на старите господари на Близкия Изток отдавна са потънали в забрава и само шепа учени ги познават. Ние от друга страна сме оцелели. Минали сме през огън и бури, били сме съсичани, бесени, изтезавани и разселвани вече 2000 години, но ето, пак ни има на Балканите – нашата родна земя.

Тук всичко ни обича и ни пази защото земята е напоена с кръвта на предците ни, който без колебание даваха живота си за род и Родина. Благодарение на тези хора днес има българи и България. Единственият начин да се отблагодарим на героите от миналото е като бъдем техни достойни потомци – хора с чисто и смело сърце, хора обичащи своите братя и сестри, хора, който с гордост се назовават Българи.


27 коментара:

 1. Здравейте, г-н Серафимов! Мислите ли, че има нещо общо между написаното в "Именника на българските князе", от което излиза, че българите имат държавност от средата на 2-ри век сл. Хр., и казаното от Ганчо Ценов ('Произход на българите", дял 3 "България и Византия.), че около 180 г, сл. Хр. римският император Аврелиан изтеглил войските си от Дакия и определил р. Дунав за най-северна граница на римските владения на Балканите? Възможно ли е това "освобождаване" на даките да е счетено за начало на българската държавност?
  И друго, в Дакия не беше ли държавата на Буребиста, която след много усилия попада под римска власт? Димитрий Хоматиан какво казва за българите: " ...европейските мизи(тракийски народ, живял между р. Дунав и Стара планина- б.а), които народът обикновено знае и като българи. Те били изселени в старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия.“ Според Д. Хоматиан българите са старите мизи, които били изгонени от родните си земи от Александър. Интересното е, че според стария летописец, българите се върнали после и си взели обратно старите земи. Хоматиан не визира ли тук хунските нашествия и не ги ли припознава той като български?
  Аз лично оставам с впечатлението, че Аспарухова България се явява наследник на Атиловата държава, която се явява наследник на държавата на Буребиста, а в още по-старо време и на Одриската държава. Вие какво смятате?
  Поздрави, от Л. Лозанов!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Лозанов! Аврелиан евакуира римските колонисти от Дакия някъде към 271 година. Около сто години по-рано има едно друго, не по-малко интересно събитие, а именно първото мащабно антиримско въстание. Костобоките, а и други техни роднини не само помитат римските гранични гарнизони, но също побеждават всички войскови части и на юг от Балкана стигайки чак до Термополите.

   Според мен на това антиримско въстание трябва да се гледа като началото на българската държавност според Именника. Разбира се става дума само за възраждане на българската държавност, дедите ни са имали царство и преди това.

   Хоматиан пише, че българите са прогонени към Северния Океан, това е скития. Хуните са де факто скити, така ги нарича Приск Панийски, а той е непосредствен свидетел.

   Заключенията Ви са напълно правилни.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. От Л.Лозанов - Извинявам се за сгрешеният век - прав сте, римляните се оттеглят от севера някъде около средата или края на 3-ти век, а не на втори. Благодаря, че ме поправихте! Все пак, обаче, годините в Именника са предимно символични(освен ако не приемем буквално, че Авитохол е властвал няколко столетия), така че грешката ми не е толкова фатална. Признавам, че не бях взел предвид въстанието на костобоките, но сега виждам, че то има огромна връзка. :)

   "дедите ни са имали царство и преди това." - и аз мисля така. Поздрави!

   П.С: http://www.vbox7.com/play:0e9c231e19 - предполагам, че знаете за този филм. Не е най-изчерпателният извор по темата, но все пак идва от самите Нешънъл Джиографик. :Д

   Изтриване
  3. Малко са знае за въстанието на костобоките, почти не се споменава за подкрепата на местното население. Днес дори някои се опитват да изкарат костобоките всичко друго, но не и траки.

   П.С. Благодаря за линка!

   Изтриване
  4. Само да отбележа, че тогава вече има определена династия. Това не значи, че България е създадена тогава.

   Изтриване
  5. Създаването на държавност е дълъг процес и би трябвало дори и най-ранните фази да бъдат включени.

   Изтриване
 2. Благодаря! Надявам се да се популяризира и полемизира с представители на официалната история. Според мен не е научен подход от страна на академичните историци да подминават аргументи, базирани на доказателствени факти, и ученият да се крие зад титли и безкритично преповтаряне на минали авторитети.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Повярвайте ми, има доста способни, а и съвестни български учени, но те се страхуват от хората над тях. Нека не забравяме, че бившите служители на тоталитарната ДС все още са си по работните места на отговорни постове. Тези човечета правят така, че истината да бъде забавяна колкото се може по-дълго.

   Изтриване
 3. Сега всички учени упорито мълчат и не дават обяснение на много съществени неща. Иначе няма начин да не знаят, и те са предизвиквани често, но увъртат и действат еднакво почти винаги като за капак сипят обиди на личностна основа. Една полемика, която ще загубят може да им оскверни титлата и кариерата и не се хващат. Ще се засили масово вълна на недоволство и неодобрение и към учените както сега е спрямо политиците. А гледам на горната карта, че пише "Одриси". Това ли е всъщност най-могъщата тракийска държава преди българската като разбира се не броим римляните?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Николов, сигурно ще прозвучи като преувеличение, но Одриско Царство има даже през 1400 преди Христа, т.е. преди 3400 години.

   На остров Крит и в Пилос са намерени надписи с текст - КАНА НА ОДРИСКИЯ ЦАР, или КАНА НА ЦАР ОДРИС.

   За да не съм голословен, ето линк към изображение на надписите

   http://sparotok.blog.bg/photos/83734/original/Vanakt%201.JPG

   Защо нашите учени не споменават за този надпис не зная. За първи път титлата ванакатело-цар е използвана за тракиец, но уви, вместо този важен факт да се попурялизира, той е сметен под килима.

   Изтриване
  2. Позволете да добавя една корекция, надписите са от Кносос, Крит и Тива.

   Изтриване
 4. Отговори
  1. Правилното име на едоните е ведони, а на Едеса е Ведеса.
   Ведони и Ведеса идват от древна дума за вода, а по-точно веду.
   Има дори речно божество Веду, Ведю.

   Изтриване
 5. Ето ви сега и още нещо инатересно: "ария" има само в "България", "Унгария", "Швейцария" и "Бавария", доколкото аз можах да ги измисля, и това е на български, а на английски и немски май сме само ние ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Николов, названието Унгария се ползва понастоящем от нас българите. В миналото дедите ни са казвали на Унгария Маджарско, страната е известна и като Hungary, а самите унгарци казват Magyar.

   Името на Швейцария е фактически Switzerland, а баварците казват на Бавария Bayern.

   Ария е най-старото име на Тракия, но то едва ли е компонент на днешното България.

   Поздрави!

   Изтриване
 6. Здравейте г-н Серафимов ,
  има ли някакви данни за възрастта на ""Именника на българските князе" ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако не се лъжа последният споменат в списъка е княз Умор, а той властва през 8 век, следователно съставителят на Именника е живял през 8 век. След това са правени преписи разбира се, това важи за почти всеки стар документ.

   Изтриване
 7. Родена съм в Горна Тракия,точно където тя започва.В землището на селото ни има могили.Имаме местност,,Иловиците",изключително от глинести почви.А от детството си съм запомнила изразите-,,Хващай
  дръмете",или,,Хвана си дърмите",които съм възприемала като,,Махай се, изчезвай,хващай гората"!  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Старите извори могат да се фалшифицират, но езика не. Ето за това трябва да пазим и уважаваме диалектите си.

   Изтриване
  2. е, ние имаме същия израз "Хращай си дърмите" като гоним някого:)) в Сливенския край

   Изтриване
  3. Aз пък помня израз като Хващай си ДАръмите и НАръмите особенно Д-Н разлика, а за дърмите има израз "Прибирай си сърмите". А колко често преди години по различни крайща на България съм имал конфликти с деца и възрастни за определени думи и спорене, не само кое е правилно, но и че не съм говорил на български.. Аз естествено им опонирам, да си купят някой и друга книга и да видят как се пише и чете/произнася дадена българска дума, а като не може да са сигурни, че дадено написано нещо се произнасяло, както аз им казвам, да си пуснат новините по националната телевизия. :) Естествено в селата ми опонират, че телевизия не се хващала или само еди кой си имал тази привилегия или нямали такова животно в тях.... А и помня в един край, някой от възрастните споменаха на децата, че еди си коя дума в съседното село е еди си как, а в другото от другата страна еди си как и навъртяха едно 5-6 различни думи за едно нещо.

   Изтриване
 8. http://interest.actualno.com/-800-mln-jiteli-na-Zemjata-proizhojdat-ot-11-bashti-news_454769.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Dia, DIna Dio D..n idva ot imeto na Diite. Te sa krashtavali vsichko na svoeto ime vkluchitelno gradove i reki. Ot gracki Deus oznachava bojestven. Reka Dunav, Sardinia, Denmark, Sweden, Don, Dneper i t.n. Plemenata otdelili se ot Diite no tehni potomci sashto nosiat sashtia koren na D N v imeto si. Ima interesna legenda v Wikipidia za Diite koiato vsashtnost e fact. Ne sa napusnali Balkanite ot strah a poradi drugi prichini. Ohraniavali sa Satrae koito sa bili sashto Dii no blagorodnici. Te sa tragnali da razprostraniavat filosofsko ichenie i sa nosili kato simvol pentagram koito savremennite istorici svarzvat s kult kam demoni, a v sashtnost ne e bilo taka. Tova e bil simvol na nai staroto filosofsko uchenie na sveta lisheno ot religia. Da napomnia che predi bogotvoreneto na bojestva, Diite i ne sa viarvali v nishto no sa imali respect kam jivota i smartta. Pochitali sa silata na prirodata. S techenie na vremeto drugi trakiiski plemena obrashtat vsichko tova v religia. Kato stana duma za filosofskoto uchenie na Diite, ot tam tragva i Taoizma (Tao oznachava Pat).

   Изтриване
 9. Иван Бурдин7 август 2015 г., 9:49

  Казвам се Бурдин, и винаги съм се чудил,какво означава,и от къде се е появило това име.Сега,като прочетох,,бурдо-брод,мост",си мисля че може да има нещо общо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. всички сте бижута!!! безкрайно ме радват всички разговори, свързани с българската ни история! радвам се, че българинът се докосва до все повече крити и преиначени исторически факти!!! в началото на 70-те години на миналия век имаше един журналист - Димитър Поломски, колега на моя съпруг - който отвори съзнането ми за неизвестното в българската история! и оттогава попълвам пъзела, а той е огромен!!!

   Изтриване
  2. Наистина мозайката на историята ни е огромна! Всеки си казвам - вече няма какво да се открива и не след дълго се уверявам, че не съм бил прав :)

   Изтриване