23.02.2015 г.

ТРАКИЙСКИЯТ ПАНТЕОН В КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРИТЕ


Духовният свят на дедите ни се е оформил на Балканите. Това е било дълъг процес, който е траял няколко хилядолетия. В далечното минало на почит са били слънцето, огъня, светлото небе. Уважение се е отдавало и на семейството, на смелият боец, пазителят на рода, който се превръща не само в пример за подражание, но дори изкристализира в образа на божество.

Древната религия на предците ни е възпитавала в честност, доброта, но също и в стремеж за придобиване на физическа и духовна сила. Първо в нашите земи хората осъзнават вредата от прекомерното богатство и обвързването с материалното. Първо в нашите земи се появява човеколюбива доктрина. Нейни проповедници са Залмоксис и Орфей. Техните най-предани последователи са споменатите от Страбон ктисти – хора, които се въздържат от ядене на месо и са се отдали на монашески начин на живот. Ктистите са от групата на мизите, които няколко века по-късно други автори наричат българи, а самото име ктисти бива тълкувано от някои езиковеди с българската дума чисти.

http://www.hermeticfellowship.org/Graphics/Images/Orpheus.jpg

Ако трябва да вярваме на официалните теории, с идването на християнството старата религия на траките изчезва за няколко века. За самите траки се твърди, че през VII век са романизирано/елинизирано малцинство. Някои автори смятат, че в определени региони малцинството траки са успели за запазят своята култура и език, а дори и да я предадат на новодошлите славяни и прабългари.

Подобни твърдения бяха приемани безкритично в миналото, но де факто те са безпочвени. Нека приемем за момент, че новодошлите славяни и прабългари нямат нищо общо като произход и култура с населението живеещо на юг от Дунава. Твърде несериозно е да се счита, че новодошлите не са държали на своята собствена религия и охотно са приемали божества от пантеона на едно незначително малцинство.

Поклонниците не теорията за оформянето на българския народ от три различни групи през Ранното Средновековие пропускат нещо, което е важно и срива твърденията им. Става дума за това, че в нашата именна система се срещат над дведесет имена на древни тракийски богове. Точният брой е двадесет и три, засега. Допълнителни проучвания могат да дадат още резултати.

                 http://www.kroraina.com/thracia/hb/thracian_hero2.jpg

Съвсем нормално е въпреки, че изповядвят християнството, различни народи да ползват имена на старите божества на дедите си. При гърците днес срещаме Афродити, Дионисос, Хераклес, Селени. Германските народи ползват имена като Торстеин, Фрея, които идват от Тор-богът на гръмотевицата и Фрея-богинята на любовта.

Ето как е положението при нас. В лявата колона са представени тракийските имена на древни богове, а в дясната са българските им съотвествия.

АЗДУЛ-         ЯЗДУЛ
АРЕЙ-            ЯРЕЙ
БАГАЙОС-   БОГОЙ
БАЛИС-         БАЛИШ
БАСАРЕЙ-    БАСАРИНА
БИСТИР-       БИСТРЬО
ВЕНДИС-      ВЕНДА
ВЕДЮ-          ВОДЮ
ВИТЮ-           ВИТЬО
ДАРЗАЛА-    ДЪРЖИЛ
ДЕН-               ДЕНЬО
ЗАЛТЕН-       ЗЛАТАН
КАРПЕЙ-      КРАПО
КЕРНЕН-      ЧЕРНИН
КОТЮС-        КОТЬО
МАГУТИС-   МАГУТ
МОЛОДАС-  МЛАД
ПЕРКОС-      ПЕРКО
САВАС-        САВА
СУРА-            СУРА
ТИТИС-         ТИТА
ТОТИС-         ТОТЕ
ТУРМА-         ТУРМАН


Не съм включил тракийското божествено име Мендис, макар да има българско име Менда. Причината за това е, че Мендис е вариант на Вендис – името отговорящо на Венда. Не е добавено тракийското божествено име Зелан, то показва прилика с българското Желан, но са нужни повече изследвания. Допълнителни проучвания са нужни и, за да разберем дали тракийското божествено име Сален отговаря на старобългарското Салан, или се касае само за случайност. Не по-малка прилика срещаме между името на тракийския бог Ринкалей и българското име Ренко, между тракийското Еисен и българското Асен, между тракийското Зуден и българското Чудин. Не бих се учудил, ако излезе, че божественото име Дабатопей е основата за българското лично име Дабе.  

http://www.geocities.ws/el_verbo_crea/dioses/dionisiocarro.jpg

След време може да се окаже, че тракийските теофорни имена в нашата именна система не са двадесет и три, а двадесет и девет, или дори повече. Във всеки случай говорим за сериозно количество. В Европа няма друг народ, който да е запазил толкова древни теоними в своята именна система както е при нас българите. Това е ясна индикация, че нито траките са били малцинство през VII век, нито пък са изгубвали изобщо старият си език и култура.

Още по-важно е това, че тракийските имена на божества имат обяснение на български език. Владимир Георгиев тълкува частицата азду от Аздул с българския глагол яздя. Същият автор сравнява името на почитаният на остров Самотраки бог Ден със стблг. дума дьнъ-ден. Пак този линвист посочи връзката между Савас/Сабадий и стблг. свободь-свободен, а също и връзката между тракийския теоним Залден/Залтен и българското лично име Златан.

Георгиев предложи тълкуване на тракийското име Мундрито със стблг. мѫдръ-мъдър и сравни името на тракийския бог Светулен с българското лично име Светлан. Друг наш езиковед, Веселин Бешевлиев смята, че името на Дарзала може да се обясни с глагола държа, т.е. Дарзала означава самодържец, господар. Иван Дуриданов потърси смисъл на името на Вендис с и.е. bhendсвързвам, но пропусна да добави, че Вендис има и разновидност Βενζις/Вензис, която пък се обяснява със стблг. вѧзати-свързвам, връзвам, обвързвам. За сметка на това Дуриданов не отрече връзката между Савадий и свободь, между Земела и землiа, между Зумудрен и змiа. Да не забравяме и важната подробност, че Димитър Дечев обясни името на великите богове Кабирите със стблг. кобъ-съдба, участ. Ото Хаас пък предложи тълкуване на името на боговете Корибанти с жребенте-жребче.

Тези важни неща не са представяни в систематизиран вид на широката публика и не е било обяснявано значението на това, че имената на тракийските богове могат да бъдат тълкувани с български думи. Щом древните теоними имат българска етимология, то е несъстоятелно да се твърди, че тракийския език е мъртъв, а българския е започнал да се налага едва след VII век.

Как да обясним обаче митът за новодошлите славяни и прабългари”? Той е любимото извинение  и измиване на ръце на историци и езиковеди. Все пак редица стари автори са писали за новодошлите славяни и прабългари. Това не може да се отрече, но нека да обърнем внимание от чия гледна точка са писали Теофан, Никифор и др. Тези хора са на служба на Римската Империя, която държи под своя власт Тракия и я счита за своя територия. За Теофан, Никифор и останалите хроникьори, всички, които не са римляни трябва да бъдат определени като варвари и чужденци.

Няма никакво значение, че тези варвари и чужденци са от същия произход както и подтиснатото население на Тракия. По същия начин, през XIX век, по време на Руско-Турската Освободителна Война, Османската Империя е гледала на българските опълченци не като на хора дошли да освободят братята си, а е считала опълченците за нашественици.

Колкото и странно да звучи, всеки тиран се смята за справедлив владетел и дефинира опитa за добиване на свобода на покореното население като нападение, агресия.
През VII век няма идване на чужди народи. Напротив, има заминаване на чужденци, които до този момент са паразитирали на гърба на тракийските селяни. Както по времето на Аврелиан римските колонисти бягат от Дакия, така по времето на Аспарух римските колонисти напускат презглава Тракия. Процесът е същия, освободителите са същите, бягащите са същите.

Хората наречени от Теофан и Никифор славяни са де факто старите гети. Това е обяснено в няколко книги от египтянина Теофилакт Симоката. Комес Марцелин също идентифицира славяни с гети. Псевдо Маврикий описва добре тракийските погребални обреди на старите славяни. За Прокопий Цезарийски старите славяни не са нов народ, Прокопий обяснява, че тези хора са носили друго име в древността, но анализ на тази информация не е представен на широката публика*

Фактът, че от IV до XV век старите българи са отъждествявани с тракийския народ мизи, бива обясняван от определени учени като грешка. Е, тази грешка трае повече от хиляда години, но някои хора не се притесняват от това. Нищо, че обичаите, бита, а и имената на мизите са като тези на старите българи. Когато общите неща са премълчани, лесно може да се твърди, че българите са наречени мизи само защото живеят в Мизия.

През VII век се обединяват гети, които са наречени още славяни и мизи, чието алтернативно име е българи. Няма смесване на дошли от Припятските блата пришълци с азиатски народ и тракийско малцинство. Гетите-славяни и мизите-българи са освободители на своите братя, които са подтиснати от Рим. Дунавска България не е амалгама от три различни етнически компонента, такива има само във фантазията на противниците на истината.

Самият факт, че днес се срещат над двадесет имена на тракийски божества в именната ни система е ярко доказателство за това, че тезата за смесване на три различни народа през VII век е погрешна и е време да се отхвърли

Кой нашественик би заел над двадесет имена на божества от пантеона на едно покорено малцинство? Та това е безумие.
В миналото всеки е държал на своята вяра и култура и ги е пазил ревниво. 

Различните имена на групите, които се консолидират през 681 година не е повод да им се даде различен произход. Ако родопчани, добруджани и шопи се обединят за някаква цел, това обединение не може да се нарече смесица на различни народи. По същата причина обединението на гетите-славяни, мизите-българи и тракийското население на юг от Дунава не може да се нарече смесица на различни хора.

Ето истината не е сложна, но в миналото определена група хора умишлено изкриви понятията и наложи догми. Днес имаме достъп до информация, можем да проверяваме и това води до разрушаването на догмите. От голяма помощ са и неотдавнашните генетични изследвания, които показаха, че значителна част от народа ни носи кръвта на население обитавало земите ни още през Каменната Епоха.

Резултатите от генетическите проучвания доказаха правотата на тезите на проф. Ценов, Цани Гинчев, Георги Сотиров, Никола Йонков-Владикин, Данаил Юруков и др. Тези родолюбци считаха нас българите за местен народ, който е сроден на украинци, хървати и др., но не и произлязъл от тях. По-скоро обратното е верно, древните балканци са станали основа на сродните езиково и културно народи.

Въпрос на време е и да бъде признато, че индо-европейските езици са възникнали благодарение на различните миграции на древните балканци. Защо, ако римляните могат да създадат посредством експанзията си романската езикова група, то да е невъзможно за по-многобройните в миналото наши деди да повлияят езиково други хора? Идват времена, в които ние българите не само ще си върнем старата слава, но и ще се сдобием с нова.


Използвана литература:

1.В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, Археологически Институт, Епиграфска поредица 8, БАН, София, 1965;
2.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
3.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
4.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
5.Н.Иванова, П.Радева, Имената на Българите, домашни имена, заети имена, празничнокалендарен именник, Абагар, Велико Търново, 2005;
6.Й. Заимов, Български Именник, БАН, второ изд. София, 1994;
7.D.Detschev, Die Thrakischen Sprachreste, Sofia, 1957;
8.O.Haas, Die Phrygischen Sprachdenkmaler, BAN, Sofia, 1966;

Пояснения относно погрешната употреба на името славяни:

*Не е обяснявано подобаващо, че дедите на словаци, словени и др. са носили името венети, венеди, виниди по времето на Прокопий, Марцелин и др. Когато българския княз Алцек бяга от баварците, той намира подслон в земите на днешна Словения, която в този период от време е наречена Marca Vinedorum. Там той е приет радушно от Валук, който е княз на венетите- dux Vinedorum.

Дедите на поляци и руснаци също са носили името венети. Клавдий Птолемей локализира в земите на Полша Венетския залив, а и големите венетски раси. До ден днешен финландците наричат Русия с името Веная, а на руснаците казват венелайнен-венетски народ.

Гетите- славяни са били най-силните от всички свои родственици и са причинили най-много проблеми на Рим, ставайки най-известни. Понеже техния език е родствен на венетския, то след време венетите биват също наречени славяни и езика им славянски.

Венети и траки говорят близки езици, но обитават различни територии и имат различна история. Това трябва да се осъзнае добре.

Налагане на едно племенно име на цяла общност се среща и при германските народи. Корнелий Тацит обяснява, че по начало името германи е важало само за едно племе. Чак след време всички други хора говорещи близки езици получават името германи. Днес шведите се считат за германи в езиково и културно отношение. Това обаче не означава, че Гай Юлий Цезар се е сражавал със викинги (дедите на шведите). Не бива да се сместват поняния от линвистиката с имена на исторически народ.49 коментара:

 1. Ние българите не само притежаваме над двадесет тракийски теонима в именната ни система, но и все още почитаме древните богове.

  Гергьовден е безспорно празник на Тракийския Конник, който е познат и като Аздул.

  Трифон Зарезан е продължението на култа към Дионис.

  Според И. Георгиева в образа на Св. Марина се крие древната Вендис, Бендида.

  И.Венедиков вижда в русалийските игри отражение на култа към Залмоксис.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Християн Даскалов26 октомври 2015 г., 10:58

   Има и още - например кукерските празници през февруари, нестинарските обреди, ритуалите против градушка ...

   просто трябва да се потърсят.

   Изтриване
  2. Да, всъщност за тези неща са писали И. Венедиков и И. Георгиева.

   Изтриване
 2. http://www.archaeology.org/news/3026-indo-european-english-language-history-steppe

  ОтговорИзтриване
 3. Здравейте, Спароток! Отскоро чета ваши публикации и съм силно заинтригува, но не мога да си обясня едно нещо. Как е възможно да сме наследници на траките, когато в същото време Петър Добрев доказа съществуването на цяла българска цивилизация в Централна Азия още преди Хр? Да не би да се окаже, че Раковски е бил прав? Аз съм по-склонен да бъда привърженик на иранската теория, но вашите аргументи ме заинтригуваха, а в същото време съм човек, готов във всеки един момент да промени възгледите си, ако попадна на убедителни доказателства. Поздрави! :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поне за мен Петър Добрев не само не е представил доказателства, но и не е представил важни факти:

   - Имеон е тракийско име, това е вариант на Ем, Хемус, Стара Планина;

   - скитите са определени като тракийски народ от Стефан Византийски;

   - Дион Касий също поставя тъждественост между траки и скити;

   - Страбон определя саките за източни скити, но доста по рано, по времето на Аристофан се знае, че саките са траки;

   - Страбо обяснява също, че скити и сармати са една общност, а Прокопий допълва, че сарматите спадат към семейството на гетите;

   - Добрев изобщо не е засегнал скитската ономастика в работите си и май даже не е запознат с нея. Скитската дума тем-тъма е коренно различна от староиранската акшаена-тъма, скитската дума мес-месечина е по-различна от староиранската маха-мечесина.

   - Добрев не е разказал и това, че скити и траки почитат Арес, Папайос, а на слънцето казват Гетосур, Серегет. Тези богове са непознати на персите.

   - Добрев не е уведомил читателите си, че траки и скити вдигат могила над гроба на благородник и жертват коне, докато при старите перси ритуала е съвсем различен.

   - Добрев твърди, че според някакви изследвания старите българи спадали предимно към памиро-ферганската раса, но не е благоволил да представи научната публикация.

   Прочее термина памиро-фергански антропологичен тип бе измислен и въведен от съветски учени:

   “С тех пор, как в начале 30-х годов Л.В. Ошанин (1931) и А.Ю. Ярхо (1933, 1936) выделили в составе современного населения Средней Азии расовую общность, которую первый исследователь назвал расой Среднеазиатского междуречья, а второй - памиро-ферганской”.

   http://www.kroraina.com/casia/jablonskij.html

   Съветските учени дават и следната характеристика - Памиро-Ферганская раса, раса среднеазиатского Междуречья, одна из малых рас, входящих в большую европеоидную расу. Отличается относительно тёмной пигментацией, узким, сильно выступающим носом, довольно сильным развитием третичного волосяного покрова, брахикефалией. К П.-ф. р. относятся в основном таджики (в особенности горные) и узбеки.

   http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0/

   Изтриване
  2. Тоест вие смятате, че въобще не е имало българи в Централна Азия, така ли?

   Изтриване
  3. Анонимни господине, присъствие на дадени хора в някаква област и произхода на тези хора са две различни неща. Англичаните владеят Индия дълго време, но това не означава, че прародината на старите англосакси е Индия.

   Изтриване
 4. Eто и повече възражения относно тезата на Петър Добрев

  ЛЪЖАТА ЗА ИРАНСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ У БЪЛГАРИТЕ

  http://sparotok.blogspot.nl/2014/02/blog-post_20.html


  ИРАНЦИ ЛИ СА БЪЛГАРИТЕ ?

  http://sparotok.blog.bg/politika/2011/02/03/iranci-li-sa-bylgarite.679221

  ГРЕШКИТЕ НА ПЕТЪР ДОБРЕВ, ИЛИ БОЖЕ, ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

  http://sparotok.blog.bg/politika/2010/10/17/greshkite-na-petyr-dobrev-ili-boje-pazi-bylgariia.621402

  ОтговорИзтриване
 5. а самото име ктисти бива тълкувано от някои езиковеди с българската дума чисти.....Егати вица, идиот!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е виц, а само неудобна истина, която плаши доста хора :)

   Κτισται – безбрачни тракийски монаси = стблг. чистъ – Вл.Георгиев, Траките и Техния Език, БАН, София, 1977, страница 103 : )

   Изтриване
  2. С една дума: „Идиотът вика: "Дръжте идиота!"“.

   Изтриване
  3. Скит
   Изглежда профанизмът и обидите характеризират културното ниво на болшинството опоненти на автохтонната теория. А всъщност, за истината и за науката никак не е добре, че липсва компетентна дискусия. Дълг на учените историци е да заемат открито позиция и да я защитят със знанията и методите си. Ако са учени, а не идеолози.

   Изтриване
  4. Би трябвало да има дискусия, но дори в университета мнение, което се отклонява от официалните теории не се допуска. Това показва, че преподавателите не са учени, а идеолози.

   Изтриване
 6. I must admit that until a few years ago I was a firm believer in the Iranian theory of Bulgarian origin, I even bought some books on the subject written mainly by P.Dobrev. What really shook my confidence in him was the inclusion of a Wallachian cross in the book "Древнобългарска епиграфика-2001".
  In the middle of the cross is the old Wallachian eagle with a Christian cross in its beak. I recognized it instantly, yet he insists that it's some sort of unknown bird with wings spread. Never mind that it is flanked by the sun and the moon, exactly like the coat of arms of Wallachia which is found also on the modern coat of arms of Romania. The authors of the book deciphered words that sound like Old Bulgarian, of course they are, what they expected them to be .It is written in Cyrillic after all, or didn’t they know that the Vlachs used Old Bulgarian as a liturgical language until recently? Among these formulaic Christian phrases were inserted some words which they did not understand because they are Old Romanian, so they proceeded to decipher them...and made fools of themselves.
  Another thing that bothered me was the letter M, which the authors purport to be the famous ancient Bulgarian IYI sign. It probably stands for the monogram of the Virgin Mary or more likely that of voivode Mircea the Old, a name that everyone born in Romania would recognize. That by the way would explain the origin of the monument.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате право, на големия кръст от Добруджа не е гравиран знака, а нещо съвсем различно.

   Касае се за медалион с името на Богородица на гръцки - θ
   Μ

   Μαρια Θεοτοκου = ( Мария ) Богородица

   В текста на кръста няма памирски думи...

   Изтриване
 7. Като стана въпрос за скити, сармати, вероятно са тези на изток от Черно море и Приазовието, земите на Стара Велика България, която я споменават византийски хронисти, която е същесвувала векове преди Кубрат когато е в своя апогей по негово време с територии от Армения до Украйна. И там са тези племена, които ги свързват с българите котраги, уногури, кутригури и т.н. потомци на скити и сармати, мирмидони и кимерии. Фактически излиза, че българите произлизат от два клона от двете страни на Черно море. Едните граничат с Армения и Персия, другите са в Мизия, Тракия и Македония "граничещи" с източните римляни?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нормало е един голям народ да се простира на значителна територия.

   Изтриване
 8. Може ли "кобъ-съдба, участ" да се свърже с проКОБА?

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, коба, кобение, прокоба са от един корен. Колкото и странно да звучи, те са свързани и с английската дума happy, чието първоначално значение е - нещо предизвестено.

   Изтриване
  2. В такъв случай happen (случва се, става), happened от happy ли ще идват?

   ПОздрав!

   Изтриване
  3. Да, поне според мен е така.

   Поздрави!

   Изтриване
 9. http://interest.actualno.com/Indoevropejskite-ezici-vyzniknali-v-chernomorskite-stepi--news_458277.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично смятам, че не е имало никаква прародина на индо-европейците. По-скоро различни групи от древни балканци са отговорни за възникването на индо-европейските езики чрез своите миграции.

   Изтриване
 10. Преди време ми попадна инфо, което ясно определяше, че българския корен е тръгнал от територия обхващаща днешна Северозападна България покрай Балкана на север до Железни Врата в днешна Сърбия.
  По мое скромно мнение от тук тръгват Вироглавите Българи (наречени така от Петър Дънов) и посяват културата на Изток. Така ли е? Съдете сами: - Когато България чества 1300 г от създаването на Българската държава, Тодор Живков получава факс от японския император: - Честита 5500г. на вашата държава.
  Шока е огромен - как да отговорят?
  Ето така - Благодаря, но ние честваме 1300-та годишнина.
  Отговорът е - Ние поздравяваме онези, които преди 5500г. донесоха културата в Япония.
  Без коментар.

  Преди около 5г. срещнах един младеж, който сподели с мен, че когато отишъл в Тибет там му заговорили на северозападен диалект. Аз останах втрещен - това НИКОГА И НИКЪДЕ НЕ СЕ СПОМЕНАВА. Питам защо?
  За себе си съм намерил доста отговори обясняващи премълчаването не само на този факт.
  Обяснява и защо от цяла България, в северозапада е същински погром. Но това е част от плана.

  Напълно съм наясно, че горните неща не могат да се приемат на юнашко доверие. Но след 30г. търсене на отговори (без събиране на фактология) има неща които, като стигнеш до тях, просто ги поставяш в пъзела и дават взаимовръзките.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това, за което разказвате е интересно, но както сам споменавате, то не може да се приеме на юнашко доверие. Аз лично се съмнявам, че в Тибет живеят хора, които говорят български северозападен диалект. Дедите ни, които са колонизирали Азия са потеглили преди повече от 4000 години. Тогава езикът ни е бил доста по-различен и не виждам как, в съвсем друга среда, сред съвсем различни съседи, този език ще претърпи същото развитие както и българския език на Балканите.

   Изтриване
 11. Здравейте,
  В архива на блога не открих като че ли информация за българите в централна и западна Европа.Беше ми попаднала ( от интернет) една интересна книжка за българите в средновековна Италия.Тя е италианска от 42-ра година и още ни водят монголци :)) .Оказва се ,че са били доста повече от 1000-та, които са дошли с Алцек.
  Друга интересна инфомация открих в една лекция ( в youtube) на професор Дамян Попхристов за богомилите.Преселение на българи заедно с баварците през 2 век пр.н.е. и от там към южна Франция където основават Тулуза ( за "бугри" там споменавал и Юлий Цезар).Интересно как по същия път ( Италия, южна Франция) преминават готите и после богомилите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето, това е информация за дедите ни в Западна Европа:

   ЧУДОТО С БЪЛГАРИНА – ЕДНА ИНТЕРЕСНА ИСТОРИЯ

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/06/blog-post_13.html

   БЪЛГАРСКИ НАДПИСИ ОТ VI-V ВЕК ПРЕДИ ХРИСТА

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/02/vi-v.html

   ТРАКИТЕ, КОИТО ОСНОВАХА РИМ

   http://sparotok.blogspot.nl/2013/09/blog-post_11.html

   ТРАКИ И ДРУИДИ

   http://sparotok.blog.bg/politika/2009/10/27/traki-i-druidi.423642

   ТРАКИТЕ В ГАЛИЯ, ИЛИ ПРОБУЖДАНЕТО НА ЗАПАДА

   http://sparotok.blog.bg/politika/2010/04/22/trakite-v-galiia-ili-probujdaneto-na-zapada.533247

   Изтриване
  2. Надявам се информацията да е достатъчна, но в случай, че не е така, уведомете ме и ще потърся още материали от архива си.

   Поздрави!

   Изтриване
  3. Благодаря :).Явно има и постове преди 2013 , но са на друго място.

   Изтриване
  4. В старият си блог имам интересни неща, но в този блог материалите са по-пълни.

   Изтриване
 12. Не знам за какво са всички тези препирни за нашия произход... Има ли значение? И без това, рано или късно, ще си отидем от тази земя, а след нас ще дойдат други. Има ли смисъл да знаем откъде идваме, когато не знаем накъде отиваме? Не знам дали сте гледал Интерстелар (филма на годината, според мен) на невероятния Кристофър Нолан, но този шедьовър ме накара да се замисля, че пред себе си тепърва имаме да открием една цяла непозната Вселена, а ние се караме още за собствения си произход. Истината не е ли, че ние всъщност не знаем със сигурност откъде идваме, къде се намираме и накъде сме насочили - не само като индивиди или дори като българи, а като хора, т.е че просто си се носим из Космоса "без цел и посока", както се пееше в една песен?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Без да знаем от къде идваме няма как да разберем накъде ни карат шепа бездушни хора.

   Един народ трябва да знае корените си, а и българите никога не са били без цел и посока. Били сме подтискани, били сме обърквани както е в момента, но винаги, след всяко падение сме намирали пътя си.

   Изтриване
  2. От времето на Иван Асен Втори аз не знам да е имало друго време, в което българите да са били свободни и независими, така че не знам какъв е тоя път, за който говорите. Винаги е имало нужда някой да ни ръчка, за да предприемем нещо.

   Изтриване
  3. Г-н анонимен,подобен коментар в днешната ера на информацията показва че сте леко не на ясно с историята на този свят.Според вас ,нас българите все някой трябвало да ни ръчка че да направим нещо велико.Аз бих ви помолил да дадете един пример на народ които е нямал нужда да бъде ръчкан.Понеже явно прекарвате повече време да гледате филми, от колкото да се интересувате от историята на народите.То най-простичкия пример е със филма Смело Сърце.Когато шотландците се срещат със по-голямата английска(англо-саксонска може би) армия,реакцията на всичките "войни" може да се опише с "Ами ние такова...ще си ходим".И тук въпросния Уилиам се налага да ги ръчка и тях.Няма народ или група която да няма нужда от ръчкане.Природата така си е устроила нещата,че винаги има едно мнозинство с голям потенциал,което трябва да бъде водено насам или натам от лидерите.Точно тези лидери не могат да се появят без масата(от която те се генерират) да познава своята история.А като си познаваме историята имаме и причина да сме горди и да желаем да сътворим отново някогашното благоденствие.Обаче не я ли познаваме...или познаваме една измислена история в която ние сме оцветени само в черни тонове,то естествения механизъм за генерация на тези лидери,желаещи благото на народа, ще е разрушен.
   Що се отнася до въпросното "бъдеще" на цивилизацията и пътешествието ни до звездите.Според мен това няма как да стане като видите ли всички народи и етноси се смесят.Концепцията ,че като смесим всички подправки на едно място и ще получим една прекрасна гозба е повече от погрешна.Според мен,единствения начин човечеството да достигне до звездите е като се запазят етносите и расите възможно най-не-смесени.Поради простата причина че само тогава има свръх генерация на идеи и нови методи на мислене.Просто защото имаме различни култури и идеали,и цели,и морали,което пък води до едно богатство от гледни точки.Нещо което е изключително важно за откриването на нови технологии или методи на работа.

   Изтриване
 13. Здравей Павле, отново представяш интересни данни, поздравления ! Считам, че старата религия на трките не изчезва, а се трансформира, бавно и неотклонно - Тракийският конник = Свети Георги, Дионисий = Трифон Зарезан, Света Марина = Бендида, Залмоксис = Русалии. Впечатлителен е броят на имената на тракийски божества, съхранен до днес у нас и тяхната етимология, особено връзките, които си доказал през старобългарски и съвременен български език ! Напълно подкрепям идеята и аргументите към нея ! Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 14. Недялко Неделчев25 октомври 2015 г., 19:10

  И автохтонци и дошляци сме...
  МЕСТНИЯТ НИ,ИСТИНСКИ, ПРОИЗХОД
  https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4/619082278181458

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като народ сме се оформили на Балканите, а това, че част от дедите ни мигрира за Азия никога не съм го оспорвал.

   Изтриване
 15. Zdavei Pavka az lichno imam slednoto vijdane po tozi vapros.Aleksadar(Iskadar-iskan dar)zaslepen pohoda na agronavtite poema na pohot da zavladee zelia togavaschen sviat.Spiraiki v Baktria chast ot negovata voiska(60% traki-balgari) ostava tam.Sled vremena prirodni kataklizmi i napadenia na voinstveni plemena te reschavat da se zavarnat na balkanite i da osvobodiat svoite sabratia ot rimsko robstvo .S pozdravi ot Kaloian Gergiev-pischa na latiniza zaschtoto telefona mi ne poddarjaBG klaviatura

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, имало е траки в армията на Александър Велики. Да, една част от тях остава там и чак след време се отправя към балканската прародина. Нямаме данни обаче дали тези хора са разполагали с достатъчно голяма армия, за да се противопоставят на Римската Империя.

   По-логично е да се приеме, че свободните траки обитаващи земи на север от Дунава се съюзяват с дошли от Азия сънародници, а и с намиращите се под римска власт траки и така се оформя достатъчно голяма военна мощ, която да има възможност да победи римските легиони.

   Изтриване
 16. Павка , най-после да прочета мислите си , логично е човек четейки и интересувайки се от Правдата да стигне до същото. Просто за разлика от теб нямам толкова задълбочено изучена информация. Пък и за да достигна твоята ще ми се наложи да се захвана с древни езици и одобено латински и гръцки. Ама никога не е късно де, той и Архимед почнал да го учи древния италиански на враговете на зивилизацията тогава на 70 години, та имам време :D Това, което е прекрасно е, че информацията, преминала през осъзнаване и навързване на различните клони от едно Дърво на познанието е водеща до Правдата. А тя води след себе си Осъзнаването. И наистина всички се вълнуваме от истинската си История не просто така. А защото като завъртим машината на Времето назад виждаме все по-ясно, че носим и пазим едно хилядолетно Знание за Света, което ни е предадено с мисия. Защото съм сигурна ,че не сме се пръкнали сами, малко са ни дооформили. И е станало доста отдавна. Те археолозите неслучайно си траят, особено за намерените нещица в една Пещера край Враца. Защото намереното там е творение на абсолютно развита цивилизация, но като разбрах на каква възраст - онемях. Защото ние сме следствието на едно развитие, което все още мъждука. И има смисъл ако имаме бъдеще като цивилизация в смисъл на биологична материя, осъзнаваща и променящата средата си - да разберем най-древното си минало. Прекрасно е , че вече знаем, възникването на Държавата, истинския смисъл на голяма част от обичаите, надявам се скоро да си върнем знанието да разчитаме разказите на предците ни по орнаментиката на носиите, също така се надявам все повече хора интуитиввно да разгадават смисъла на имената и названията, защото наистина езикът крие не просто начин на изразяване, а е една неповторима библиотека. Но се надявам и да се върнем още по-назад. За мен нещата са интересни не само за античността, траките са доста висок етаж от Историята. Както навремето откривателят на Троя намери поне 7 различни епохи на едно и също място - коренно различни, но носещи едно и също име - така и аз ти отправям предизвикателство. Като ти остане време, опитай да надникнеш назад и да кажеш какво се е случило тук във Варна. Аз лично имам обяснение, но то е 10% вероятно от истината, останалото не ми е по силите. Но съм сигурна, че точно това е мястото , дало началото на Народа в този период от последните 15-20 000 години. Явно нещо преломно е станало, за да може да има такава рязка граница в културите. Въобще - хаотичното ми изложение целеше само да споделя, че с общата логика се постигат невероятни резултати. За ОБЩОТО БЪДЕЩЕ е от значение. А сигурно така и БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ няма да изчезнат
  С поздрави и благодарности Иванка Казакова

  ОтговорИзтриване
 17. Благодаря за вдъхновението, което донесохте за всички в обезнаследената ни и поругана България!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. България пак ще се съвземе защото най-типичното качество на българския народ е способността му да се възражда отново и отново!

   Изтриване
 18. الكبير -Кабир- от арабски,египетски търси отговори, Great, Large,Big
  ( мисля го използват като смисъл за стая)
  имам една програма с стари езици кажи къде да ти я пратя или на FB

  ОтговорИзтриване
 19. Здравейте,

  Работя по проект, свързан с българската история. Вашите проучвания и трудове представляват голям интерес за мен. Бих искал да се опра на някои обяснения и фактология от проучванията Ви за нашата история в моя проект.


  Аз съм роднина на художника Емануил Ракаров. Неговата цел в живота беше да нарисува и разкаже историята наI и II Българско царство в цикъл от 100 картини. Създаден през средата на 30те години, той е излаган два пъти, една авторска изложба през 1940 г. и една посмъртна 1971 г. Имам одобрението на Националната художествена галерия за изложба на цикъла към края на тази 2020 г.


  Търся сътрудничество, тъй като моята цел е издаването на албум с тези картини и текстовете към тях, който да съпътства изложбата. Албумът ще бъде издаден от частен издател и в текстовете ще могат да бъдат допълнени с най-новите проучвания и концепции. Бих искал да направя всичко възможно да корегираме с Ваша помощ грешните концепции и политически влияния, което както разбирам е и Ваше виждане. Надявам се този албум да достигне до учениците в страната, заобикаляйки всички препятствия.


  Ще се радвам да получа отговор от Вас за възможност да се арещнем или да се чуем по телефона в най-скоро време. Албумът трябва да е в завършен вид до предпечат до края на май 2020 г., затова се работи с бързи темпове.

  Аз живея в Калифорния и ще съм в София до 25ти февруари 2020 г.

  Повече информация може да видите в www.100kartini.com

  Емануил T.

  ОтговорИзтриване