22.02.2016 г.

РЕЛИГИЯТА НА ДРЕВНИТЕ МАКЕДОНЦИ

Историята на Стара Македония е добре документирана. От първото споменаване на името Македон от Хезиод – VIII в. пр. Христа, до разоряването на държавата от римляните през II век пр. Христа са запазени доста сведения. Невиждано бързия възход от времето на Филип II и неговия син Александър е последван от страшното падение няколко столетия по-късно - през 168 г.пр. Христа. Тогава пълководецът Емилий Павел продава жителите на седемдесет и два града в робство – Plin.IV.X.39.

В този период селското население се състои предимно от траки. Знаем за това от летописите на Тит Ливий, който разказва, че Филип V докарва в Македония огромен брой траки, понеже поради войните броя на поданиците му е сериозно намалял-  Liv. XXXIX. 24.  За установяването на траки в Македония споменава и Полибий – XXII.10.

Малко по късно македонския владетел докарва още повече траки в страната си защото разчита на тяхната подкрепа в борбата му срещу Рим – Liv.XL.3. Решението на Филип V да напълни страната си с траки, а не гърци подсказва, че траките са най-близките македонски роднини. Смесването на роднини е лесно и протича без проблеми поради приликите в език и култура.

Към културата спада и религията, а за изконната старомакедонската вяра Веселин Бешевлиев споменава, че тя има негръцки характер.  Това несъмнено е така защото в Стара Македония култа към Дионис е особено силен. Същото може да се каже и за почитта към Тракийския Конник, Орфей, Бендида

Паметник на тракийския конник от територията на Стара Македония https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Heros-from-Phillippi1.jpg/220px-Heros-from-Phillippi1.jpg

Диодор Сицилийски разказва как Александър Велики организира в град Диум празненства в чест на Зевс и музите. Веселията продължават девет дни, като всеки ден бива наречен на една от музите – Diod. XVII.16.3. Те разбира се са тракийски божества, все пак една от музите е майка на траките Орфей и Лин, а за Павзаний няма съмнение, че Орфей е тракиец-Paus. IX.30.4.


Разбира се има и други тракийски божества, които народа на Александър Велики е почитал. Става дума за Ведю – богът на течащата вода, чето име се обяснява с тракийската дума ведю-вода. Съществували са и култове към Великите богове – Кабирите, Кибела, Тотоес – бог на съня.


Веселин Бешевлиев намира връзка между името на македонското божество Зейрен и названието на тракийския град Зейрене. Всъщност по-ясен паралел се явава тракийската богиня Зеринтия, чието име се тълкува със стблг. звѣръ, звѣрѧте-звяр, т.е. касае се за господарката на зверовете.

Във връзка с нейния култ трябва да се спомене нещо доста интересно за нашата история. На остров Самотраке на тази богиня са принасяни в жертва кучета – Gimbutas c.197. Тит Ливий описва жертвоприношение на куче при старите македонци по време на очистителните ритуали на армията – Liv.XL.6.1. А за същия обред при старите българи говори Константин Иречек, уповавайки се на исторически извори – с.148.

Бешевлиев споменава и за македонското божество Дарон. Неговото име е сродно на това на тракийския Дарзала, а интересното е, че точно Бешевлиев, но в друга своя работа търси етимологията на Дарзала със стблг. дрьжати и превежда теонима като самодържец (властелин).

Същия автор посочва, че старомакедонските силени се наричали Савади или Сауди -имена, които стоят в тясна връзка с тракийския бог Сабазий. Теонимът Сабазий има вариант Сабадий, а Владимир Георгиев търси обяснение на името със стблг. свободъ-свободен. В това има логика понеже Дионис- Сабадий е познат на римляните като Liber, а на гърците като Ελευθέρος-свободен.

Паралелите могат да се продължат с името на нимфите Туриди, известно е, че в Тракия е на почит Реско Турме. Названията могат да се обяснят с блг. диал. турвам се, утурвам се – бягам, забързвам се, т.е. името на почитаните от траки и македонци божества притежава значение бързите, пъргавите.

Интересно е и старомакедонското название на Арес, то е Даулос. Веселин Бешевлиев смята, че то е сродно с нашия глагол давя (удушавам). Действително връката със стблг. давлѭ-давя, удушавам е повече от ясна.

Трябва да се кажат няколко думи и за значението на почитаните от старите македонци Кабири, Кибела, Бендида, а и Дионис. Димитър Дечев прави опит за тълкуване на името Кабири със стблг. кобъ-съдба, предопределение, участ. Нашите езиковеди смятат, че древната форма на кобъ е била кабъ, като значението е съдба, орис- БЕР, с.500.

В далечното минало името на Кибела е звучало като Кюбела, или Кубела. Названието е сродно на тракийския топоним Кюпсела, Купсела, което бива превеждано от Иван Дуриданов с лит. kupselis-купче, хълмче. Навярно Кибела, Кубела е означавало високата, или планинската.

Отново Иван Дуриданов тълкува сполучливо името на Бендида като съединителка, но пропуска важни подробности. Лингвистът посочва, че основата на името е ие. корен *bhend- връзвам, свързвам, добавя санскр. bhandana-връзка, въже, но не казва и дума, че съществува особен вариант на името Бендида и по-точно Вензис. Този вариант показва, че най-добрия кандидат за превода на теонима е стблг. вѧзати, вѧзаѭ – свързвам.

За Дионис се знае, че най-стария вариант на името му е Дивонусо. То може да се обясни добре със стблг. дивьнъ-чуден, удивляващ, дивен. Плутарх съобщава, че македонските жени следвали неотлонно орфическите и дионисиеви обреди, които били практикувани от тракийските жени край Хемус (Стара Планина) и едонките, а Олимпия – майката на Александър Велики била една от най-ревностните  поддръжница на култа към Дионис. Плутарх разказва и това, че названието на празненствата и обредите е  θρησκεύειν, което пък идва от Θρῇσσαι тракийски жени.
  
Важно място в религията е отделено и за Артемида. Въпреки общоприетите вярвания, Артемида не е гръцка богиня. Според Бедрих Хрозни, тя е позната на хетите като Артамуш, а Херодот свидетелства за нейния ранен култ при траките пеони, които увивали своите дарове към богинята в пшеничена слама. Тази практика има продължение в България сред селското население до началото на ХХ век.

За Пан повечето хора смятат, че е гръцки бог, но името му няма обясенние на гръцки защото е дадено от по-старото население на Балканите – траките и пеласгите. Пан е бог пастир, името му може да се обясни с вед.санскр. pati-пазя, пася, опазвам, лат.pa-sco-пася, лит. pe-mu-пазя. Сродни на името на почитания от македонците Пан са тракийските племенни названия панеи и пеони.

Подобно на Пан, Афродита, Атина и Аполон също принадлежат на предгръцкото население. Хетите наричат Аполон с името Апулунаш, а в микенските документи той е известен като Паяво. Името на бога известен като певец, музикант и лечител може да се обясни със стблг. пѣвати-пея. Не трябва да забравяме, че баенето е вид лечение, а е и припяване. Точно така според Платон тракийските лекари лекували душата на човека.

В Стара Македония, както и в Тракия са били почитани и определени реки. Като речни богове са известни Аксиос и Олган. За Аксиос знаем, че е име на тракийска река, а пък названието Олган е сродно на тракийския ороним Олгасос. За тълкуването на Олган Владимир Георгиев предлага българската дума влага. Тя от своя страна има диалектни варианти и производни като улага, олага, улажен.

За изконно свой бог старите македонци са считали Херакъл, когото дори са наричали праотец. Както е и в случая с Артемида, Пан и др., противно на установените вярвания Херакъл също не е гръцко божество. Неговото име е сродно на това на Хера, което пък от своя страна бива сравнено от Леонид Гиндин с това на Хероса – върховния бог на траките. Индикации за негръцкия произход на Херакъл получаваме и от Херодот, който твърди, че Херакъл е праотец на скитите –Her.IV.9-10.  Самите скити Стефан Византийски нарича съвсем уверено тракийски народ.

Характера на религията на старите македонци прозира и от имената на техни изконни празници и ритуали. Един от тях е празника на очищението Ξανθικός. Тук е мястото да се спомене, че има тракийско племенно име Ξανθοι. Значението на македонския празник, а и на тракийския етноним може да се разгадае с авест. spenta-свещен и стблг. свѧнтъ-свещен, свят.

Месецът с име Δαίσιος е бил от особено значение за старите македонци. Плутарх свидетелства, че по време на Δαίσιος не се водели бойни действия. Какви обреди са се извършвали не знаем, но поне името на месеца Δαίσιος може да се изтълкува със санскр. dahate–горя, разгарям и стблг. раздещи-разгарям, разжегвам. Понеже се касае за май-юни, то горя, разгарям е напълно логично.

Важни данни можем да извлечем и от името на намиращия се в Македония град Дин друме. Названието е тракийско, разказвайки за самотракийската религия, Владимир Георгиев съобщава, че Дин, Ден е самотракийското название за Зевс. Георгиев предлата тълкуване на Дин, Ден със стблг. дьнъ-ден (т.е. светлина).

Както си личи от фактите, Веселин Бешевлиев изобщо не е преувеличил със своето изказване, че както тълкуването на божеските имена, така и Дионисовият култ показват, че вярата на македонците е стояла много по-близо до тракийската, отколкото до гръцката”.

Разбира се след времето на Александър Велики в Македония проникват и чужди влияния. Съседите на траките започват да почитат египетските богове Амон, Серапис и Изида. Промъкват се и култовете към Селена, Персефона, Енодия, Евклея. Това обаче вече е във времето когато Стара Македония е под чужда власт, броя на гръцките колонисти е значителен, а благородническата прослойка е елиминирана отдавна.

Селското население е било предимно от тракийски произход и със сигурност е продължавало да пази своята стара вяра и традиции, както е правело и роднинското селско население на Тракия.

Това, че селското население на Стара Македония е неотделимо от това на Тракия разбираме от топонимите от Късната Античност. 

По-голямата част от тях са споменати от Прокопий Цезарийски в работата му Aedificus. Babas, Bazinus, Bogas, Gourasson могат да се обяснят лесно с българските думи баба, бъзина, бог, гура-гора диал. Дори доста по-древните Ilyon,  Stobi, Balla, Begorites могат да се изтълкуват със стблг. илъ-кал, глинастоборие-ограда, стобор, бѣлъ-бял, въ горице- в гората мест.пад.

Когато свободните траки познати в средновековните извори като българи прогонват римляните от Тракия и Македония, селското население посреща свои братя. Това е причината да няма бунтове против така наречените нашественици от север. Това е причината Равенския Космограф да каже, че Inter vero Thraciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant” - в Тракия, Македония и Долна Мизия  живеят само българи.  

През 30-те години на ХХ век бе проведено широкомащабно антропологично проучване, при което бе установено, че хората от Македония и България принадлежат на една общност. Неотдавна генетиците потвърдиха, че българи и македонци са носители на едни и същи гени.

Друго генетично проучване пък показа, че хаплогрупите типични за народа ни са уникални и не принадлежат на нашественици, дори напротив – значителна част от нас са потомци на хора обитавали Балканите още през Каменната Ера.

На всеки разумен човек е ясно, че историята ни трябва не просто да се коригира, а да се пренапише. Прекалено дълго сме живели замаяни от химери и заблуди, които от своя страна спомогнаха за отчуждаването на брат от брата и дори създадоха вражди. 

Днес времената са такива, че не можем да си позволим да се делим. Различните групи на един народ може да носят различни имена, но са обединени от една кръв, една култура и едно наследство. Или ще сме заедно като един стоманен юмрук, или ще ни пречупят и заличат от лицето на земята.

Грехота е да позволяваме силата ни да се използва срещу нас. Грехота е да позволяваме братската любов да бъде заместена с неприязън. Потомци сме на велики хора, които когато обединяваха усилията си извършваха подвизи, на които и боговете завиждаха.Благодаря на Андрей Киряков за интересната информация!

Използвана литература:

1. В.Бешевлиев, Към въпроса за народността на старите македонци. – Годишник на Софийския университет, историко-филологически факултет, 28, София, 1932;
2. Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
3. И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
4. Л.Гиндин, Древнейшая Ономастика Восточных Балкан, фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглосы, БАН, София, 1981;
5.К.Иречек   История на българите с поправки и добавки от самия автор, ред. проф. Петър Хр. Петров, Наука и изкуство, София, 1978;
6.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
7.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
8.B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, trans. J. Prohazka, Artia, Pragues, 1952; 
9.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
10.Pausanias’ Description of Greece, transl. A.R. Shilleto A.M. vol I, George Bell and Sons, London, 1900;
11.Livy, History of Rome from its Foundation, transl. H.Bettenson, Penguin Books, Harmondsworth, 1976;
12.Diodorus Siculus


13.I.Worthington, Ancient Macedonia14.Plutarch, The Parallel Lives


15.Македонски учени: С българите имаме еднакво ДНК


16.Г.Ценов, Българите са по-стари поселници на Тракия и Македония от славяните 

92 коментара:

 1. Атанас Лазаров22 февруари 2016 г., 19:35

  Павка,правилната теория че древното Македонско царство е от тракийски тип,като царствата на гети и одриси,а не от полисен гръко-елински тип,битува отдавна в българската историография!!!Подчертавайки трако-българският характер на старта македонска държава и етнос,Ганчо Ценов пише своята студия "Народността на старите македонци"под формата на лекция още 1938г!!!Обнадеждаващ е факта,че тези твърдения намират прием в писанията и теориите и на съвременни български историци-медиависти,като проф.Пламен Павлов,който от години доказва,че държавата,езика и културата на древна Македония НЕ Е от елинистичен,а от трако-пеласгийски характер!!!Дай Боже,тази добра тенденция в българската историография да продължи да се разраства,да се развива и да натрупва все повече доказателства в правилната посока!!!

  Поздрави и Успех!!!

  http://focus-news.net/opinion/0000/00/00/12220/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз не случайно считам проф. Пламен Павлов за най-добрия български медиевист! :)

   Изтриване
  2. Да обаче Пламен Павлов като цяло не споделя хипотезите на Ганчо Ценов. Ако попитате Павлов какво мисли за Ценов ще останете много разочаровани...

   Изтриване
  3. Добре известно ми е виждането на проф. Павлов относно произхода на старите българи. Този наш учен поддържа виждането, че старите българи са ирански народ. Това не означава, че проф. Павлов не е най-добрия български медиевист.

   Човек няма как да провери всичко, няма как да знае всичко, няма как да е прав за всичко. Различното виждане на проф. Павлов си е негово право, той си има свои причини да поддържа определено виждане.

   Изтриване
 2. Г-н Лазаров, от желание да избегна натоварване на материала, пропуснах нещо интересно. Както траките, така и старите македонци издигат могила над гроба на благородниците си. Това е важна подробност показваща общи виждания за отвъдния живот.

  ОтговорИзтриване
 3. Здравей Павле ! Искрени поздравления за статията - повече от великолепна, много добра библиография, изчерпателни данни !!! Благодаря за сведенията от старите летописци и точната демографска картина на областта: Тит Ливий, Полибий, Плутарх, Прокопий Цезарийски ( Топоними от Късната Античност ) ! Допадна ми информацията относно различните имена на някои божества , версиите , чиято етимология си извел от старобългарски - сродни названия на едни и същи култове, празници и ритуали. Мисля, че почитанията към Херакъл са дълбоко свързани, т.е. произлизат от почитанията към Хероса ( Тракийския конник ). Сведенията за речни богове - Аксиос, Олган са тотално нови за мен - винаги има какво да се научи при теб. Най - важното, което остава за мен е , че пантеонът от божества и вярвания и практики принадлежат по произход на едно пред-гръцко население - тракийско - пеласгийско, т.е. българско ! най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-ценното от тълкуването на теонимите е това, че ползвам работи на професионалисти. За това, че имената на Ден, Кабирите, Сабазий и др. се обясняват със стблг. дьнъ, кобъ, свободъ са писали хора, които са изградили добро име с трудовете си.

   Изтриване
  2. Попаднах на това изследване . Авторът споменава двуезичен надпис на тракийски и гръцки .Представлява ли интерес за българската история .
   http://www.persee.fr/docAsPDF/crai_0065-0536_2006_num_150_1_86917.pdf
   Поздрави Стоян Шопов

   Изтриване
  3. Благодаря ти Стояне!!! Тези надписи са известни отдавна, Вл. Георгиев има прави анализ, прочее името на бог Дин, Ден е точно от тези надписи :)

   Изтриване
 4. Г-н Серафимов, Херодот нарича траки огромния народ - автохтонното население на Балканския полуостров и причерноморския ареал - съседен на колонистите-елини в Европа, поради това, че не знае как те самите са се наричали. Написал е ясно, че те живеят в няколко десетки племенни общности, които имат сходен начин на живот и взаимнопонятни диалекти. Известни са ни около 80 тракийски племена: серди, одриси, дардани, едони, македони, трибали, даки, гети... При наличие на тези данни, не виждам защо някой, който не плаща дан на нечия пропаганда, ще говори за "религия на македоните" - да не би да очаквате тя да е различна от тази на другите тракийски племена? Препоръчвам Ви първо да прочетете главите в http://www.dukaty-books.com/DUKATY-BOOKS/Bulgaria,_terra_europeansis_incognita.html свързани с Македония, след което да прочетете главата свързана с Александър.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Даракчиев, надявам се да ми позволите няколко поправки:

   1. Броят на тракийските племена е около 140.

   2. По времето на Херодот не съществува общо име, с което хората наречени от Херодот траки са се назовавали по простата причина, че се касае за огромен етнос, чиято консолидация би била един дълъг процес, който е затрудняван неимоверно от тракийската жажда за независимост.

   3. Оставам с впечатление, че Вие отправяте упрек към мен без изобщо да сте прочел работата ми. Нейната цел бе да обясни тракийските корени на религията на старите македонци...Не ми се отдава да схвана смисъла на коментара ви в този случай.

   Изтриване
  2. Щом не Ви се удава да схванете, ще Ви поясня, въпреки че смисъла на коментара ми се вижда директно от написаното (това важи за нормално и логично мислещите): С писанието си тук Вие отделяте македонците от траките, господине, и това налива вода във воденицата на тези, които искат да си присвоят чужда история.

   Упрекът ми е един и същ към всички, които си драскат в нета, прочели-недопрочели, мислили-недомислили, и не съзнаващи какво точно правят (с единствената цел да демонстрират, че имат нещо да кажат на другите). Аз вече Ви казах преди време, по повод на наистина смислена Ваша работа, с очевиден принос, че това трябва да се изнесе от клюкарника, да се прехвърли на твърд носител, за да остане и да се ползва от много хора в бъдеще. Когато видя нещо заслужаващо похвала, го хваля; когато видя нещо заслужаващо укор, го укорявам - и не се считам абониран нито за едното, нито за другото.

   Вместо да ми се цупите и пишете безсмислени възражения (погледнете си т. 2, после края на моето първо изречение, и си задайте въпроса, какво ново/различно всъщност искате да ми кажете, от това, което съм Ви написал – или си играем тук на драскане напред-назад?). След което Ви предлагам да погледнете един от коментарите, който ми попадна под погледа (по принцип не чета докрай нещата, за които от първата третина прозира, че не са на достатъчно ниво, или пък уязвими от гледна точка на нечия пропаганда, така че това е съвсем random). Вие сте захапали, и така четящите тази Ви работа узнават, че... македонските династи били елини..., че унищожавали серди, одриси и други траки, ама не пипали гърците. Идете да го обясните на Плутарх, драги!

   Изтриване
  3. Г-н Даракчиев, това кой е нормално и логично мислещ е въпрос на гледна точка. Аз лично смятам за нелогично да наричам македонците траки. Те са от същия произход както и хората наричани траки, но обитават различна територия и имат своя отделна история.

   Същото е и положението с австрийците и немците. Те де факто са едни и същи хора, но ще е доста нелогично да кажем, че Берлин е столица на австрийците, нали? От друга страна не е грешно за се каже, че в Австрия се говори немски :)

   Напомням, че съм дал достатъчно данни, които не само показват старото родство на траки и македонци, но и това, че малко преди последната Римо-Македонска война, страната реално е тракизирана.

   Това, че определени индивиди не могат да осмислят данните и си правят свои изводи не е мой проблем. Не е редно да се премълчават сведения поради каквито и да е било причини. По Вашата логика трябва да отречем, че има родопчани и вместо това да ги наречем шопи и така да избегнем разцепничество понеже се знае, че в Родопите живеят доста мюсюлмани.

   Смятам, че вместо да се бяга и да се укриват данни е по-добре да се обяснява отново и отново докато всеки разбере.

   Първото право на история е - Не променяй истината! Запомнете това добре г-н Даракчиев!

   Изтриване
  4. Господин Даракчиев,
   Съвсем различни ми се струват действията на Александър и баща му на север и на юг. Александър винаги е казвал, че ще тръгна на поход срещу персите, само след като има ОБЕДИНЕНА ГЪРЦИЯ (а не обединена Тракия, Мизия напр.). В този смисъл конфликтите (Тива, Атина и пр.) са граждански, обединителни, потушаващи въстания. В Тракия и Мизия, бащата и синът грабят. За Филип дори се пише, че е прибягвал и до пиратство в проливите (170 ограбени кораба). Тракийските градове са разрушавани, като се плячкосва най-ценното - млади жени, деца и коне. Поканен от двама тракийски царе да реши спор, той отива с армия и ограбва и двамата...За един от походите на баща и син, се пише за 20,000 отведени жени и деца, както и за 20,000 коня. Александър е коронясан за цар в Коринт, от гърци. Той самият се смята за потомък на Ахил по майчина линия. Той нарича персите новата опасност за гърците, след Троя. И т.н. Те се считат за родствени на гърците и дали са такива или гъркомани, разликата според мен е никаква. А за македонците, елини или гръкомани, е писал още проф. Г.Ценов през 1938 г. Впрочем доста е любопитно как с Вашето високо ниво бихте обяснили на Александър, заблудата дошла в него, като гръкоман!?

   Ето как е описан Филип II от един не гръцки източник:

   "Едновременно ласкав и коварен в словата, ловък в сериозната реч и в шегата, повече обещавал, отколкото давал. Ценял приятелството според ползата, която му принасяло, а не според верността. Негова ежедневна привичка било да превръща благосклонността в омраза, да създава омраза между приятелите, да търси благодарността и на едните, и на другите. Притежавал красноречие, бил проницателен и остроумен, не му липсвало и умение да импровизира. . ."
   Сирмиус

   Изтриване
  5. Драги г-н Серафимов,

   Оказва се, че доста съм Ви надценявал. По Ваша молба аз Ви дефинирах проблема, който съм идентифицирал още в първия си пост – и като гледам сега пак, доста точно и ясно – и считах въпроса за приключен. Вие не сте длъжен да се съгласявате, щом това по принцип не Ви харесва, и щом не смятате, че внезапно възникнала критика по принципни въпроси изисква допълнително четене и осмисляне от Ваша страна. Вместо това ми пъхате под носа "паралел" на моята логика, който е повече от неудачен (на това му викаме да сравняваш ябълки с банани), както и безброй аргументи, които биха ми били интересни само ако не бях отдавна формулирал вече мнението си, публикувано в посочената книга (библиографията към която е окло 760 източника – отнасящи се към всички представени вътре проблеми, разбира се) и последващи статии.

   Аз нямам време да си разменям хиляди реплики по един и същи повод, още по-малко по глупостите в повечето коментари (вижте следващия, напр.). За съжаление огромното множество не се сеща, че трябва първо много да чете (и то не в Интернет, където преобладаващата част от представяната информация е пропагандна манипулация – а когато има някакво отношение към гърци или/и евреи това със сигурност е 100% – ами печатни издания, които също така внимателно да подбира), преди да седне да пише. Ако осмислите горното, може и да се досетите, защо си направих труда да Ви посоча неудачния избор на заглавие на темата.

   А сега – след като и тъй и тъй инвестирах време – ще опитам да Ви помогна да видите на практика какво горното означава:

   1) Вижте си, моля, изречението “Впрочем доста е любопитно как с Вашето високо ниво бихте обяснили на Александър, заблудата дошла в него, като гръкоман!?”. Отговор: “Нямаше да мога, г-н Серафимов, понеже думите “грък”, “Гърция” и техни производни не съществуваха, докато седяхме с Александър и си пиехме виното (неразредено, както само траките – в моята класификация – го пият, за разлика от елините)”.
   2) Ахил е любимият герой на партията нападаща Троя, но това не го прави елин (“грък”, според Вас, от когото извеждал потеклото си Александър). Ще уточня казаното по-горе: От Средновековието насам всичко написано за Александър е най-добре да приемате а приори за манипулация. Тоест, внимавайте в изворите, които ползвате (както впрочем и в преводачите им, интерпретаторите-преразказвачи, и т.н.). Специално за Ахил има интересни статии в някои от последните книжки на “Ави-Тохол” (напр. тази с автор В. Тракийски).
   3) Негръцкият източник за Филип трябваше да попитате – след като явно преразказва факти и събития, за които е чул от други – от кого знае разказваното...
   4) Александър, който преди да тръгне за Персия специално отива в Египетската пустиня (рискувайки армията си) до свещения град на жреците, за да го провъзгласят за Бог... бил “грък” ли казахте?

   Моля, не се считайте длъжен да ми “отговаряте” – аз нямам нужда от това; имам много по-интересни и по-важни неща, с които да се занимавам. Ако пък е за пред читателите Ви, Ваша воля.

   Впрочем, в последния брой на “Ави-Тохол” има малка статия за Александър (автор: Д. Димитров), а в един от следващите броеве същият автор ще публикува цялостното си изследване – опитайте да се поучите.

   Изтриване
 5. Траките са измислени от Александър Фол и дъщеря му, които са евреи и няма как да знаят по-добре от нас българската история. Македонците се появиха слез Втората световна война, както и украинците. Кой какви глупости е писал - все едно, но в Библията, която е писана в Първи век след Христа, не се споменава нито за македонци, нито за траки на Балканския полуостров. Вижте посланията на апостол Павел от последното издание на библията на Светия синод. Има две послания към Солунтяни и към Филипяни - и двата града са в област Македония, днешна Гърция. Обърнете внимание, че Солун се е казвал преди 2000 години Солун, а не Тесалоники.) В посланието към Солунтяни не се говори за друга нация, освен за солунтяни (местното население): нито за елини, нито за иудеи. Тогава Солун не е бил владян от елините. В посланието към Коринтяните (гр. Коринт - на остров Пелопонес, Южна Гърция) се говори само за три националности: коринтяни, елини и иудеи. Никъде не се споменава, че елините владеят града. Това косвено доказва, че микенската култура не е гръцка и Олимпийските богове - също. Подчертава се, че елините тогава не са изповядвали християнството. Библията на Светия синод е преведена от иврит, а не от руски както предишната.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мария, в Новия Завет се говори за македонци, скити, елини, юдеи. Коринтяни не е назионалност, става дума за жители на град Коринт.

   Да се говори, че Фол е измислил траките е несериозно. Вилхелм Томашек е писал за траките и техния език още през XIX век, а Джон Лемприе е писал дори век по-рано.

   Друг е въпроса, че дедите ни не са се разпознавали под името траки, тъй както и немците не се разпознават под името немци. Траки е екзоним, точко както и немци е екзоним.

   Изтриване
  2. И, Марийо, украинците не се появяват след Втората световна война - името Украйна се появява йощ през 12 век и значи в-своята-си-страна, тъй като краиина на старо-руски украински значи страна, а по късно влиза в употреба, за да се разграничат старите мало-руси (от Мала Русия, тоест Майка Русия по старо-гръчко разбиране), които са скито-траки, от москелите нови велико-руски (русифицирани по своеобразен начин угро-фини и татари). Руското окраина (покрайнина) е друго нещо. На средновековни карти от 17 век пишат както Украйна на мястото на Къив (Киев), така и Окраина на мястото на Воронеж!!!

   Изтриване
  3. Позволете ми една малка корекция. Мала Русия не означава Майка Русия, правилното е Малоросса, като малоросси означава благородни руси, тези хора са част от царските скити, които света познава най-вече под името хуни.

   Старото име на хората, които ние днес наричаме руснаци е москали, те са от групата на венетите, това е причината до ден днешен финландците да казват на руснаците венелайнен-венетски народ.

   Изтриване
  4. Оле какви бълнувания има Спароток! Къде отиде скити, руси, хуни... . Ти съвсем се оплете. Ей така се фалшифицира история! Сега малорусите и те били благородници. Проблемът ти е, че само благородници сънуваш Спаро. Аман от хора със синя кръв. Само да те питам всички ли българи са благородници или само някои от тях? Щото някой все пак трябва да оре земята... :)
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  5. Не хаджи иванчо, не всички Българи са благородници, ти си най-яркото доказателство за това :)

   Следващия път се опитай да спориш с представяне на аргументи, а не с прикрита истерия :)

   Изтриване
  6. Не съм Хаджи Иванчо!

   Правилно,не всички българи са благородници,защото тази нация е съставена от няколко народа,които са имали съвсем различен бит и култура!Прав е Милчев,че българите са хуни.Когато са нахлули на Балканите са проляли реки от кръвта на местните.Както е видно и днес тази нация не може да стане един народ,защото времето не може да скрие състоянието на духа,който е свидетел на истината.За него няма време и пространство.Серафимов,не влизай веднага в отбранителен режим,нито в нападателен.Приеми,че не си всезнаещ!

   Изтриване
  7. Не съм Павел Серафимов !

   Първо , хуните са по новото име на даки ,скити и на тези тракийските племена ,които напуснаха Тракия след 168 г.пр.Хр. и се преселиха отвъд Дунава при своите братя даките или скитите.
   Второ , при нахлуването им на юг от Дунава ,хуните са "проляли реки от кръвта на местните" римляни ,гърци и гръкомани в градовете .
   Трето , траките живеещи в селата на юг от Дунав добре са запазили своя език и култура и са говорили един език с хуните .
   Четвърто ,ние българите 500 години бяхме под турско робство и не само не забравихме но и се борихме .
   Пето , хуните не забравиха кой ги изпъди от бащините им земи и когато нахлуха в Римската империя , дойдоха да освободят своите поробени братя.
   Прати много поздрави на Милчев от Шопов

   Изтриване
  8. До Анонимен 9:16,
   идея си нямам кой е тоя Милчев дето го спрягате. Но мога да си направя извод, че е същият дилетант като Спаро. За мен нито Милчев, който и да е той, нито Спорчо са авторитети в областта на историята. Виж Иван Божилов, Васил Гюзелев, Георги Бакалов са друга бира. Това са учени!
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  9. хаджи иванчо ,питам аз , па питай се и ти , къде са тези авторитети ,да дойдат тука и да оправят "кашата", която е "забъркал" ,за тебе Спорчо за мене един достоен българин -Павел Серафимов-Спароток.
   Може ли истински българин , истински български историк да търпи , да гледа как някой си "самозван"любител на историята громи и прави на пух и прах официалната българска историография , съвсем безнаказано , че и с доказателства от всякъде погледнато.Изучаването на лъжлива история в национален мащаб е опасно за националната сигурност и има "непредвидими" последици за следващите поколения. От морална гледна точка , т.н.авторитети на официалната българска историческа наука ,трябваше отдавна да са тука с истинските си имена
   и да оборят аргументирано трудовете на Павел . хаджи иванчо ,твоите авторитети са мишки в дупки ,които си мислят ,че са пуяци и за това се надуват , като такива .Те се правят ,че не забелязват , но истината не може
   да се скрие и в близко бъдеще ,ще се стовари върху главите на тези ,които са я укривали и на тези които я укриват .

   Изтриване
  10. Така е, нищо не остава без последствия, на всекиму своето...

   Изтриване
  11. Спароток, бъди така добър да публикуваш коментара ми до Анонимен 21:42, който пуснах преди около два-три часа. Не бъди "разсеян", нито пък оръдие на цензурата! Още веднъж: бъди така добър да пуснеш коментара ми, тъй като не видях да си го качил. Още повече, че той не е до теб, а до анонимния!
   Хаджията

   Изтриване
  12. хаджи иванчо, пак напомням, че този номер с обвиняване в прилагане на цензура е стар и изтъркан, не върви вече. В крайна сметка можеш да се регистрираш и да си направиш свой блог, нали си сигурен в правотата си, от какво се страхуваш? В твоя случай страхът май е признак на нечиста съвест...

   Изтриване
  13. Ех, леле! Спаро е голям хитрец!
   Отново ще напиша коментар до Анонимен 21:42!
   Приятелю, Анонимен, никое от големите имена в българската историография не се вълнува от писанията на Спаро. Никое от големите имена в западноевропейската историография не се вълнува от Ганчо Ценов и последователите му. Направи справка в книгата на сър Стивън Рънсиман за Средновековна България. Никъде изследователят от Кеймбридж не е цитирал Ганчо! Не защото е имало някаква цензура над главата му, а просто защото веднага е преценил, че схващанията на Ценов са смехотворни. Големите академични средища в Европа и САЩ канят хора като Божилов, Гюзелев, Матанов на конференции, а не хора като Спароток! Спароток е едно явление каквото бе например Кръстю Мутафчиев, макар че не съм сигурен дали трябва да го приравнявам с Мутафчиев, понеже той по известност е далеч над Спаро! Но тези хора като Спаро и Мутафчиев и Ганчо не са направили някаква революция, така че се успокой, тяхната вълна няма да надскочи академичните среди!
   Хаджията

   Изтриване
  14. Нечиста съвест има само този, който се притеснява от критичните мнения и не допуска инакомислещите да се изказват!
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
 6. http://edge.org/conversation/david_reich-the-genomic-ancient-dna-revolution
  Много интересен генетичен подход за доказване на онова, което тук сме говрили за Индия.
  скит

  ОтговорИзтриване
 7. Павка, привет! Всичко изглежда логично, с изключение на логиката на войната, в един важен исторически момент. Защото военните походи на пълководците логично са в земите на техните врагове, а не на техните роднини. Филип II (а после и Александър III) постъпват обратно на тази логика. Филип II в походите си в Мизия и Тракия (351-342 и 342-339 г.пр.н.е.) мачка одриси, гети, беси и пр, вместо например да тръгне на юг и подчини данайците. Става дума за общо 12 години походи и войни само за Филип! Филип II бива разбит от обединените Трибали, Дардани и Кробизи в 339 г.пр.н.е., предвождани от цар Сирм, като Филип II е ранен в битката и едва отървава кожата. Александър III Македон в 335 пр.н.е. също не тръгва на юг, да се бие с гърците, а отново тръгва на Север срещу Тракия и Мизия. Минавайки през Филипополис и Севтополис той директно се насочва срещу Трибалите. Двете войски се движат успоредно по бреговете на р. Ескус (Искър) от север на юг. Александър III говори за некаква мнима победа, но не посмява да влезе в земята на трибалите дори и на метър, което говори за по-скоро обратен изход на битката.
  Логиката на войната и кръвта е тотално преобърната, ако кажем, че тази династия са траки/троянци. Имаш ли некаква информация за този период? Предварително благодаря!
  Поздрави! Сирмиус.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Братоубийствените войни може да са нещо неприятно, но пък са често срещано явление. Никой не е клал гърците както те самите са се клали. Римския диктатор Сула пролива реки от римска кръв. За германите е чест да опустошат земите на своите съседи. Междуособици е имало при хети, египтяни и т.н.

   Изтриване
  2. Прав си, Павка, но тук става въпрос за самоопределението на една цела династия и произхождащата от това политика. Още Александър I се определя за ЕЛИН (искайки да участва в Олимпийските игри). И успява. Дали кръвта им е троянска или не, вече нема никакво значение... Те се чувстват елини, искат да са елини и това е техно право, което не подлежи на историческа корекция или дори най-слаб укор. Тези хора са гърци и не бива да бъдат слагани сред нашите герои.
   Поздрави! Сирмиус.

   Изтриване
  3. Александър I наистина е бил елин, но тук има една важна подробност. Елини, ели е гърцизираната форма на сели - трако-пеласгийски народ обитавал Епир и Тракия.

   Селите са пазители на светилището на Зевс в Додона, това е Зевс Пеласгийски към когото Ахил Пелеев се обръща. Понеже името на селите е престижно, то е прието от всичките им роднини и в последствие от населението на цяла Гърция, но това е станало доста след Троянската Война.

   Херодот свидетелства, че атиняните по начало са били пеласги, т.е. сели-елини, които с течение на времето са били гърцизирани. Именно трако-пеласгите поставят началото на Олимпийските игри. Първият човек спечелил игрите носи негръцкото име Кореб.

   По времето на Александър I траките и пеласгите все още са на почит в Атина, тях македонския владетел е считал за свои роднини. Нека не забравяме свидетелството на Помпей Трог относно това, че най-древното население на Македония се състои от пеласги. За тракийско присъствие в Македония преди Троянската Война, чак до река Пеней, споменава Херодот.

   Ето защо Александър I казва, че е елин, той има право да каже това. Проблемът се състои в манипулираното значение на етнонима сели-елини. Никой не си прави труда да обясни, че поначало селите-елини са местно, балканско население, което дошлите от Африка данайци асимилират и приемат името му.

   Изтриване
  4. Ето какво пише ГЦ по въпроса:
   "За народността на македонците е станало дума още в 5 в. пр. Хр. Херодот пише, че македонският княз Александър I се считал за елин. Добре, но гърците не са го считали за такъв, и, когато Александър поискал да вземе участие в Олимпийските игри, те му отказали, защото тия игри били само за елини, а не и варвари, какъвто бил Александър. Това го накарало да докаже, че е елин, и доказал, че е елин, защото е от аргийски произход. Но и с това той не доказа, че е принадлежал на елинската раса, защото аргийците не са били елини, а само спечелени за елинската култура. Още Изократ (Paneg. 50), който е живял в 5 в. пр. Хр., пише, че с името елини не се е означавал родът или родовият произход, а духът, убеждението и възпитанието. Поради това като елини са били означени и люде, които расово не са спадали към елините, но са държали за тях или, просто изразено, били са ГЪРКОМАНИ. Тук, обаче, става дума за расов произход. Старите гърци са считали Александъра за негрък от расово гледище, но, като видяли, че той изразява гръцки убеждения, приели го в игрите." Сирмиус.

   Изтриване
  5. Твърдението на Сирмиус, че днешните македонци се чувствали „елини“ е абсолютна спекулация. Вярно е, че любимата им мания е да се величаят като унуци на Александър, но това е единственото, за което могат да се хванат. С техния типичен македонски инат за самоопределение те се обричат на заличаване като изкуствено измислена нация.

   Изтриване
  6. Има недоразумение, приятелю. Навсекъде пиша за древните македонци, които от времето на Филип и Александър се определят като елини, гърци, данайци (като синоними на един етнос). И това си е техно право. Днешните македонци не ме занимават (ФИРОМ). Всъщност, като се замисли човек, може би имат право да се отъждествяват с древните македони, вместо с татаро-монголите, които официалната бг история ни докарва (буломач)... Сирмиус.

   Изтриване
  7. Никъде в Библията не е написано, че има Македонци. Има Македония, но не и македонци. Свети Павел проповядвал Светото писание на елините в синагогата. Елините са били евреи. Няма как гърците да са създали Олимпийските игри, защото по нашите земи е нямало гърци тогава. Планината Олимп е близо до България. Вижте картата. Не се говори за гърци и в посланието на Св. Павел към Солуняни.

   Изтриване
 8. Отново попадение в десятката, г-н Серафимов! Поздравления!
  Ако не се лъжа, Аксиос е днешното име на р.Вардар на гръцка територия. Що се отнася до името Сабазий ще си позволя от позицията на лаик една малка провокация: в тритомния си труд "Неизвестното в българската история" доц. Добрин Денев свързва това име с Черно море и най-древните топоними около Черноморския басейн, като напомня, че Паисий в своята "История" дори нарича цар Симеон Велики "Симеон Лабаз". Денев тълкува корена "абаз" като дълбоко място, зълбок водоем, т.е. езеро или море. Лично аз намирам това тълкуване за доста правдоподобно. Също там намира място и темата на една друга Ваша публикация - тази за титаните. Това, че едно време е имало хора-гиганти, вече не е съмнение за никого, който се интересува от истинската история, да не говорим, че youtube гъмжи от клипове за намерени скелети на великани. По-интересното е, че такива скелети са намирани на територията на България в района на Ямбол, с.Люлин където е имало гробове на хора, високи 4в. Тези гробове са заличени в най-ново време - през последните десетилетия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми е известно да има българска дума абаз-дълбоко място, дълбок водоем, езеро. Възможно е да е от някой непознат за мен диалект.

   За скелети на хора с височина 4 м. не съм чувал, но още по време на Бронзовата епоха по нашите земи са се срещали индивиди с ръст към 1.90 докато по това време предците на римляните са достигали едва 1.60. За Максимин Тракиец се знае, че е бил около 2.40, а това дори и за днес е огромен ръст.

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов,

   Древните ни предци, включително и Аспаруховите българи, ръстово са превъзхождали всички тогавашни европейци (средно с около 5 см), което е доказано от учени, направили съответни антропометрични изследвания.

   Необичайно висок ръст имал и царският скелет от Варненския некропол (1,90 м), и нашият цар Калоян, чийто останки бяха намерени през 1972г. в двора на църквата „Св. 40 Мъченици“ във В.Търново, както и два скелета с височина около 2м, открити през 1906г. в двора на великотърновската църква „Св. Димитър Солунски“, които вероятно са били братята на цар Калоян – Петър и Асен, само че не били разпознати като такива – та нали това противоречи на теорията за тюркския ни произход, т.е. че нашите царе били ниски, кривокраки с дръпнати очи?! Гробове с дължина 3-4 м на големи хора са намирани не само в с.Люлин, но и в Западните Родопи, а също са намерени и гробове на едри хора в Банско, в с.Тополница (Петричко), като такива хора са живели в района на Сакар планина до средата на ХХв., а техните кости били дори продавани в чужбина. Гробовете на хора с дължина дори 5м са намерени през 1970г. във въпросното ямболското село Люлин, в подножието на хълмовете „Бакаджиците“,които тогава били добре запазени. Откривателят дори извадил запазена подбедрена кост с дължина над 1м. Това означавало, че тя принадлежала на индивид с височина над 3м. Тези гробове били разположени на площ няколко декара, образувайки нещо като некропол и били наричани от местните „дългите гробове“. В същата местност имало много стар, до неотдавна използван златен рудник. Предполага се, че от този рудник е добивала злато т.нар. варненска цивилизация. В съседен на „Бакаджиците“ район край селата Могила, Дражево и Кабиле археологът Ст.Бакърджиев открил през 2004г. скелети на хора с височина до 2,5м. Г-н Серафимов, нали не очаквате да получите потвърждение от такива "светила на науката" като злополучният антрополог Й.Йорданов, станал известен с неговата "възстановка" на главата на чъргубиля Мостич и той да почне да ви изсипва тонове доказателства в подкрепа на горната информация? Сам знаете за скоростното унищожаване особено на палеоархеологическите артефакти по нашите земи. Свидетелите са заплашвани или подкупени, свидетелствата унищожени или продадени за солидни суми навън...

   Изтриване
  3. Дедите ни действително са били с висок ръст навремето, доста по-висок от този на останалите европейци. Просто нашия климат, а и нашия начин на живот са допринесли за това. Богата на белтъчини храна и движение са факторите играещи най-важната роля за достигане на висок ръст и забележителна физическа сила.

   Изтриване
 9. Здравейте, г-н Серафимов! Все пак защо казвате древни македонци? Нали са едно от древните тракийски племена? Нали не казваме древни гети, древни одриси, древни серди и т.н.? Нали всички са древни тракопеласги, съответно древни българи? Това, че сега имат отделна държава с какво променя това, че са наследници на древните българи? Те са единствените хора, с които спокойно се разбираме без преводач и това още един път доказва, че наистина сме един народ.Желая Ви все така упорито да работите за разкриване на истината около нашата древна история. Успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пиша древни македонци защото тези хора са се разпознавали като такива. По същия начин одрисът се е считал за одрис, а гетът за гет. Мисля, че съм дал достатъчно сведения, от които става ясно, че още преди заселването на Македония с траки, населението там е било сродно на тракийското. Това е есенцията, това е и обяснението, че древните македонски топоними са обясними на български език.

   Изтриване
 10. Поредната добра статия, поздравления. Само, че аз имам една молба. Когато изписвате някое име на гръцки или с гръцки букви, много Ви моля напишете в скоби как се чете на български. Все пак не всички знаем гръцката азбука и на някой от нас ни е трудно да прочетем названието. Аз специално в тази област съм лаик. Благодаря за разбирането.

  ОтговорИзтриване
 11. Бих подкрепил отговора на г-н Серафимов до "Сирмиус" за братоубийствените войни с един малко известен и много неудобен факт, който десетилетия наред е премълчаван или споменаван с половин уста по чисто политически причини - агресията на киевския княз Светослав срещу България при управлението на цар Петър. Подкупен от византийците със злато и извършвайки безброй безчинства в окупираната източна част от Родината, той спомага изключително много за падането на България под византийско иго. (http://www.extremecentrepoint.com/archives/4878)
  Този факт беше бегло упоменат върху обяснителния надпис преди откриването на паметника на цар Самуил в София, но бе много скоро задраскан от ръката на някой бдителен "товарищ".
  Чел съм някъде, че майката на Светослав - Олга - била българка, а като чета дискусията за Киевска Рус и Украйна, май става въпрос за роднините скити, които се наричат днес украинци....

  ОтговорИзтриване
 12. Бих подкрепил отговора на г-н Серафимов до "Сирмиус" за братоубийствените войни с един малко известен и много неудобен факт, който десетилетия наред е премълчаван или споменаван с половин уста по чисто политически причини - агресията на киевския княз Светослав срещу България при управлението на цар Петър. Подкупен от византийците със злато и извършвайки безброй безчинства в окупираната източна част от Родината, той спомага изключително много за падането на България под византийско иго. (http://www.extremecentrepoint.com/archives/4878)
  Този факт беше бегло упоменат върху обяснителния надпис преди откриването на паметника на цар Самуил в София, но много скоро бе задраскан от ръката на някой бдителен "товарищ".
  Чел съм някъде, че майката на Светослав - Олга - била българка, а като чета дискусията за Киевска Рус и Украйна, май става въпрос за роднините скити, които се наричат днес украинци....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възходът на Имперска Русия започва с падението на Имперска България .Братоубийствения манталитет и липсата на чувство за родова общност е хилядолетната пречка за обединението на наследниците на тракийските племена във едно от най-мощното , политическо ,етническо и държавно обединение не само в Европа ,но и в света.
   Смятам ,че не е редно /меко казано/ роднини ,някои макар и далечни да се делят и колят като диваци , но въпреки това хилядолетната тракийска история , която продължава в днешната история на всички славянски държави е изпълнена с безброй примери . Няма отърване от тази болест ,сякаш е генно заложена . Осъзнаването на общия произход на държавно ниво ,беше началото и въпреки всичко болестта се развива . Въпреки това "боричканията" и противопоставянето продължава .Може би причините са прекалено сложни ,за това да бъдат осмислени.
   Стоян Шопов

   Изтриване
  2. Такава е историята. Но за мен е още по-неудобен фактът, че Петър посреща агресора като един "примерен християнин" - в църквата, пред олтара, на колене, в очакване на ЧУДОТО и с молитва (докато избиват народа му).... Отговорът на Павката не ми е сериозен, и прилича на онзи, дето обяснява защо Борис изкла 2/3 от родовете си... Разликата - и при Сула, и при споменатите народи, както и при украинците, тези кръвопролития не са тенденция. Те са породени от гражданска война, договор или дефект в морала на определено лице. При Филип и синът му Александър, те са ПРАВИЛО! Ми Филип II прекарва 12 години в битки с нашите Троянски народи! Александър III още 2 години. След това Александър разчиства с меч последните мизийски народи *** около Пропонтиса, Троада, за да даде нов импулс на гръцката колонизация към Проливите и Черно море. Да, Александър е велик, но той е велик за гърците, а не за нас - троянците!
   Тази "повеля на кръвта" продължават и наследниците на Александър. След него, те предизвикват 4 македоно-римски войни. Като Троянци, Дарданци, Мизи, Фриги, тракийци, пеласги, кикони, пеони, фриги, меони, карийци, ликийци, ализони и пр. ние сме Рим, а не данайци и гръкомани, още от Троя! Рим освобождава Троада за нас от гърците, това не е ли очевидно?!?
   Гърците (и гръкоманите) са агресорът, Павка, а не ние, защото ние създадохме Троя и владеехме проливите.
   Здраве на всички! Сирмиус.

   *** Впрочем, една от версиите е, че точно те тръгват на изток и след повече от 1000 г. се завръщат през Добруджа, като Аспарухови българи.

   Изтриване
  3. Гърците и сега са малцинство в държавата си. Цяла Северна Гърция е населена от българи. Ако ни бяха завладели гърците още по времето на Александър и помен нямаше да има от нас. А македонци и българи са с един и същи генетичен код. Вие евреите, които губите световната власт сега се чудите какво още да измислите срещу нас, но споко, пак ще ви вземем властта и Мала Азия няма да е гръцка, нито пък Македония.

   Изтриване
 13. Що се отнася до горещата тема за многобройните имена на нащите деди, коато също е предмет на тази дискусия, бих добавил едно немаловажно историческо обстоятелство:
  Когато на византийския престол се качва император Константин V (741-755г.), отстъпник от Христовата вяра и магесник и врач, и син на магесница и на тъмните сили велзевулови, България на княз Тервел е в апогея на държавната и военна си мощ. Уплашен от силата на трако-българите, императорът поискал съвет от своите сановници, как да се отърве Византия от тях, и тогава неговите висши съветници Зосим, Теофан и Теофилакт го посъветвали да разпореди ПОДМЯНАТА НА ИМЕТО НА БЪЛГАРИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ (вкл. вече написани, т.е. изготвянето на фалшиви преписи, както и създаване на нови фалшификати) НА ИМПЕРИЯТА – БЪЛГАРИТЕ В МИЗИЯ И ТРАКИЯ ДА НАРЕЧЕ „ВУЛГАРИ“, Т.Е. „МРЪСЕН И ВАРВАРСКИ НАРОД ОТ ПРИШЪЛЦИ ОТ ИЗТОК“, БЪЛГАРИТЕ В ИЛИРИЯ И МАКЕДОНИЯ ДА НАРЕЧЕ „СКЛАВЕНИ“, Т.Е. „РАЗБУНТУВАЛА СЕ СГАН ОТ СКВЕРНИ РОБИ, ПРИДОШЛИ ОТ СЕВЕР И ОТ ЗАПАД“, и всички българи и техните потомци, оттук насетне и во веки веков да четат тези лъжи отново и отново, докато забравят древния си произход и повярват на византийските ФАЛШИФИКАЦИИ И ЛЪЖИ, а българските писмени документи да унищожи.

  ОтговорИзтриване
 14. Зейрен - По нашия край има дума зейре = зърно.-независимо какво,пшеница , царевица ,...

  Теонима Сабазий има вариант Сабадий, а Владимир Георгиев търси обяснение на името със стблг. свободъ-свободен.

  Нали имаше "Убий Сабазий ,убий бъргарина ..'Нещо такова или префразирано "Убий свободния ,убий българина .."- тогава за какви склавини роби става въпрос.Това не означава ли че българите са били с характеристика - свободен .
  блг. диал. турвам се, утурвам се – бягам, забързвам - утурвам се това го ползваме в смисъл че се утурваме се в някаква работа с инат, с постоянствои докато не се свърши няма да се откажем
  нимфите Туриди - звучи ми като последователки, съратнички на Тур , дето рогата са изобразени по тракийските строежи ,
  Дарон - по скоро ми звучи като дар , подарък , .
  Реско Турме - Рез-ко турме.Рез ,знаем какво е ,турме е малкото на биволицата -опърничаво мъниче
  селите научили да говорят гръцки станали елини.
  Кабирите - кобь - прокоба = съдба Бендида и по-точно Вензис. Този вариант показва, че най-добрия кандидат за превода на теонима е стблг. вѧзати, вѧзаѭ – свързвам. - бандаж , връзвам ,връзка ,има и фамилия Диванисовци И т.н....
  Не стига че думите са еднакви, ами и са преживели 2000 години.
  И тогава и сега си има едно общо Божество и си има и за всяка дейност покровител и за Земята и за Небето , и за гръмовете и за треите , и за животните , ...
  ..
  Няма начин да не сме родствени, няма начин да нямаме една ДНК , като ядем един и същи хляб ,като ни грее едно слънце , вали ни един дъжд.
  А иначе способи да се разделят родственици на една педя земя много.
  Език , кавги , злоба , ..Накарай родственици да говорят различен език , да почитат различни божества , и ето ти разруха . Роене на държави , роене на езици , ...
  Едно и също нещо казано с различни думи и имаме на Балканите Дядовите ръкавички с 10 пръстчета.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Рорик в Югоизточна България също се използва думата "Зейре" в диалектните говори ,лично съм я чувал от моята баба ,лека и пръст , в смисъла за "храна".Не ми е ясно от какъв произход е .
   Иначе да , "рънътъ прай борбъта" .
   Поздрави Стоян Шопов

   Изтриване
  2. Ако има диал. дума зейре, която бива използвана като алтернативна дума за храна, то нейна основа може да е стблг. жировати-ям, поглъщам.

   Изтриване
 15. Бих подкрепил изказването на Сирмиус за връзката на нашите деди с древния Изток и по-специално с Щумер с още информация:

  Сред учените съществува единодушното мнение, че шумерите са народ – пришълци (наричани още „черноглави“) , а „шумери“ не е автентично име на етнос, а име, дадено по предложение на френския археолог Ю.Оперт във връзка с намерените сведения върху техни стари клинописни текстове, че техните владетели се титулували като „царе на Щумер и Акад“), които антропологически са спадали към кавказко -черноморския тип, че с тяхното идване в Междуречието започва внезапният възход на древния свят (Междуречието или „Месопотамия“ на гръцки, Египет, Персия, Индия и т.н.) а полският астроном Л. Зайдлер твърди, че най-ранните астрономически сведения на шумерите за продължителността на най-дългия ден и най-краткия ден от годината се отнасят не за района между реките Тигър и Ефрат, а за .... района на Черноморието.

  Акадската дума УРО (град) е разчетена върху дъно на съд, намерен край с.Бреница по сведения на Йордан Детев.
  Древнотракийското пристанище на Черно море УРДОВИЗА също съдържа морфемата УР (град).
  Нашите владетели от рода ДУЛО – Кубрат, Баян, Аспарух, Тервел, Кърмезий (Комирсош), Севар и др. смятали самите себе си за асирийски царе. Защото от векове черно на бяло в прословутия ИМЕННИК НА БЪЛГАРСКИТЕ КАНОВЕ ОТ РОДА ДУЛО е написано, че

  „посочените асирийски царе (от същия род – Дуло ) е бил и Навуходоносор
  Когато през 811г. кан Крум се изправил пред стените на Константинопол, Теофан Изповедник го нарекъл „новият Синахерим“ (Синахериб). А Синахериб бил най-великият асирийски владетел, сринал до основи Вавилон през 700 г.пр.н.е. Само че между времената, през които са живели двете исторически личности, са изминали около ...15 века.
  Чакам с нетърпевие българомразците отново да почнат да тролят, да обиждат и да се подиграват, защото още не съм извадил тежката артилерия! Г-н Серафимов не е сам - да имат предвид!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Малка поправка: Никъде няма канове, ханове и прочие титлата е княз "Тези петима князе държаха князуването от другата страна на Дунава 515 години с остригани глави." Именника не е назован "ИМЕННИК НА БЪЛГАРСКИТЕ КАНОВЕ ОТ РОДА ДУЛО" а е:Именникът на българските владетели. Единствената по различна титла е "Канесувиги - велик княз ".
   Може би сте запознат с титлата Аканес?

   Изтриване
  2. Да, правилната титла е княз, а тя е имала по-стари форми акенас, аканас, те са засвидетелствани по различни епиграфски паметници от второ и първо хилядолетие преди Христа.

   Изтриване
  3. Във връзка с името Набукодоносор(италианско изписване) – може ли да се каже, че то е съставено от Небо – вероятно вавилонски бог, сор – цар, ко – със(напр. „копродукция“, итал.-„кон“)? И в Библията конницата на Набукодоносор е сравнена с вихрушка, а самият Бог го нарича „слугата Ми“.

   Изтриване
  4. Сий 5 Къназъ дръжеше кнажение - Московски (синодален) препис на именника.
   https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5#/media/File:NominaliaOfTheBulgarianKhansMoscowManuscript.jpg
   Човек не може да не си зададе въпроса дали това колебание между акенас,аканас и канас/каназ не е заради това че оригиналната дума е била АкЪнас/КЪназ. Това би обяснило защо в последствие буквата отпада и се налага формата Княз.
   В.Янков

   Изтриване
  5. Навуходоносор e вавилонско име, което вероятно се е произнасяло като Набукудуриусур. Набу е теоним, касае се за бога на мъдростта.

   Изтриване
 16. Относно: "отурвам се": във Видинско си използваме израза: "Като се е отурил..." или: "Кво си се отурил пъ ти толко..." - някой се е захванал с пълна сила, засилил се е много упорито в някакъв процес до заинатяване, безогледно, с намерението на всяка цена да се сдобие с каквото иска. В НЕМСКИЯ език (на немезите де): turnen [турнен] - гимнастика. Та в етимологичния речник на DUDEN са написали едно странно обяснение за произхода, не си струва задълбочаването. За всички практикуващи лингвисти кореновата връзка на немските думи с Българския е повече от очевидна. Тя може да се проследи и в конотацийте. Препоръчвам ви най-горещо да проучите тези факти!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип сродната на втурвам се, турвам се е немската drehen-въртя, завъртам. По същия начин стблг. коло-колело е свързана с лат. celer-бърз.

   Изтриване
 17. Павка, ето една Римска молитва от античността. Молитва на римляни, които наричат себе си траки/троянци! Преди битка, към Марс. Моля за твоя коментар, от гледна точка на "окупацията и владичеството".

  " Mavors, nubifeo seu tu procumbis in Haemo. Seu te Cana gelu Rhodope seu remige Medo Sollicitatus Athos seu caligantia nigris Ilicibus Pangaea tenent, accingere mecum ET THRACAS defende tuos. Si laetior adsit Gloria vestita spoliis donabere quercu.
  " Марсе, било че ти лежиш на облаконосния Хемус, или пък пребиваваш на побелялата от студ Родопа, или на обезпокоения от Мидийски гребец Атон, или на потъмнелия от черни дъбове Пантей, въоръжи се заедно с мен и ЗАЩИТИ СВОИТЕ ТРАКИ (ТРОЯНЦИ - моя бележка)! Ако славата ми се усмихне, ще бъдеш надарен с дъб, покрит с плячка" Сирмиус.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това не е молитва, а стих на Клавдий Клавдиан. Същият този автор възхвалява победата на римляните над гетите, възхвалява и римските легионери забили щандартите си край делтата на Дунав.


   “Nam tua cum Geticas stravisset dextra catervas ultra ducis socii letum parsque una maneter debilior facilisques capi”

   “ Quos tamen impavidus contra spumatis ad Hebri tendis aquas sic ante tubas ferrumque precatus”

   Изтриване
  2. Точно така, Павка. Клавдиан възхвалява победата на Флавий Стилихон в духа на една Омирова и Вергилиева традиция. Дали е стих за заклинание, молитва, обред или мистерия не е толкова важно. По-важно е, че Клавдиан нарича Римляните - Траки (Троянци) т.е. ТОЙ ИМА ПРЕДВИД ЕДИН ЕТНОС, ЗА ДВА БРАТСКИ ТРОЯНСКИ НАРОДИ. Поздрави. Сирмиус.

   Изтриване
  3. Ако Римляните изпървом са троянците, троянците са също така и траки, по късно при римляните се появават етруските, който пък са братски народ с финикийците, кой са латинците, откъде се пръкват и какво се случва с етруските, траките и финикийците накрая?

   Изтриване
  4. Моето знание е, че ние сме траките (троянците) и никъде не сме ходили. Еней, който се спаси от Троя с 20 кораба троянци, основа Рим чрез сина си Юл, и даде кръвта на Юлиевата династия. Етруските и латините са заварени от Еней, той там сменя троянския език с латински, но донася по-високата култура на Троя. Православието изтри тази кръвна връзка, и след средновековието създателите на Рим се оказаха ненужни, омаскарени, опозорени, с вид на татаро-монголи...

   Изтриване
  5. Римляните не са троянци. Малка група преселници от Троя се заселва в Лациум и се превръща в благородническата прослойка на местното население, но това не прави местното население троянско по произход. Фактът, че немецът Фердинанд Сакскобургготски властва над българи не ни позволява да кажем, че българите са немци.

   Изтриване
  6. Павка, "малката група" е 2000 човека... После, от Алба Лунга, поселниците заемат 2 хълма от Рим - Палатин и Целио. И по-важно е, че те носят висока култура, която оцелява и създава Римската Цивилизация! При целото ми уважение към теб, сметам мнението на Омир, Вергилий, Тит Ливий, Гай Цезар, Октавиан Август и мн.мн. други за меродавно...Сирмиус.

   Изтриване
  7. Дори троянските преселници да са били на брой 2000 души, населението на Лациум заедно с това на Апенините е било поне 1 000 000. Смятай какво е съотношението...

   Стари балканци наречени още арийци са властвали над Индия, но това не ни дава право да наречем индийците траки, или пък балканци.

   Изтриване
  8. Тит Ливий дава сходен брой на троянците и латините (като Татко Еней дава името латини и на рутулите) при основаването на град Лавиний в Лациум. За 30 години става "могъщ град" (Ливий). Тогава Юл основава нов град - Алба Лонга, който е населен само с троянци. След управление на 14-15 царе, наследници на Юл, когато е преселението на албалонгите в току що основания Рим, Ливий казва, че населението (на Рим) се е удвоило. Т.е. Етнически в този момент троянците са повече от всички други племена в Града. Ще минат много години, докато Рим започне да управлява Апенините. Все пак е редно да се каже, че Рим е основан от троянци и в първите векове от съществуването му, етнически е троянски град. От другата страна на ботуша пък, Антенор (Ливий пише, че води енети) основава нова Троя във Венетския залив на Адриатика. Сирмиус

   Изтриване
  9. Основаването на даден град от една етническа група и това каква е доминантната етническа група в региона са две различни неща, нека не ги смесваме.

   Изтриване
  10. Така се е изразил Ливий, Павка. Той пише, че младият Рим е населен с троянци и латини, а албалонгите са само троянци. Той казва "държавата на троянците расте много бързо", аз имам предвид само нея. И преди и особено след обединението, доминантната група е една. Преди обединението на двата града, когато близнаците решават къде да отиде триумфа, Ливий пише за двете войски, строени една срещу друга - поколения на един и същи народ (троянци).
   "И двете страни почнали най-трескаво да се готвят за война, която повече приличала на гражданска война, почти между бащи и деца, между две троянски поколения, понеже Лавиний произлизал от Троя, от Лавиний - Алба, а от потомците на албалонгските царе - римските. Но изходът от войната не бил тъй пагубен, понеже минало без сражение и след като били сринати само постройките на единия град, двата народа се слели в един народ. Албалонгите първи с грамадна войска нападнали римската земя; те се разположили на лагер на не повече от 5000 крачки от Рим"... Тит Ливий

   Изтриване
  11. Съгласен със Сирмиус.
   Езика ни е славяно(трако?) - латински, Румелия идва от рум милет, римски народ. Област рум има и в мала азия, там дето е Троя.
   Привет
   Бриг.

   Изтриване
 18. Трябва да се спомене, че македонците към определен момент се нагъзват и на юдейската религия. Необяснимо е иначе, откъде члена на синедриона Павел знае как изглежда "мъж македонец" и търси синагога за да се помоли в първия град на Македония - Филипопол.
  Привет
  Бриг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако искаш да продължаваш да коментираш тук, бъди така добър да ползваш по-културни изрази. Синагоги е имало и край Рим, също и в Гърция, да не забравяме и земите на Стара Велика България.

   Изтриване
  2. Бриго малко е посбъркал блога със словесното си богатство, но в замяна на това излага такива неочаквани бисери от идеи, които навярно и сам не може да разбере!

   Изтриване
  3. Аз не виждам проблем в поста на Бриг... Напротив, то донася ценна информация. Нали все пак, историята е критика! Поднесена с хумор? Ми още по-добре, тя ще стигне до повече ора.... Сирмиус.

   Изтриване
  4. Сирме, ако ми се налага да приема „бисерите“ на Бриго за нормални, стъпката, която следва е да призная, че ти си потомък на Юлиевата династия. Да не забравиш само черпньътъ!

   Изтриване
  5. Синагогата в Пловдив е датирана от първи век. Но както всички знаем датировките у нас са смешка. Дали не е от времето на Фильо таткото на Саше Големиот или по-стара? Кое изправя един срещу друг братя от една кръв, един език, еднакви традиции и обичаи?
   Бриг.

   Изтриване
 19. Серафимов,когато не пускаш коментари,които не съдържат обиди,а оборват неправилна логика ,демонстрираш превъзходство,ли?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този номер с обвинението, че не се допускат неудобни коментари вече се изтърка, измисли нещо ново. Най-добре ще е да се регистрираш и да направиш свой блог, там си пиши и изобличавай когото си поискаш.

   Изтриване
  2. Непочтен човек си!

   Изтриване
  3. Малко повече разяснения? Не мога да чета мисли и няма как да отговоря незнаейки защо някой, който се страхува да защити виждането си, смята мен за непочтен.

   Изтриване
 20. Абсолютно съм съгласен с Анонимен 12:12,
  преди време Спароток не допускаше редица мои коментари. Същевременно позволяваше на клакьорите си да ме обиждат и всякак да ме нападат. Цензурата, като похват никак не е чужда на Спароток, но все пак той има право, тъй като това си е негов блог.
  Хаджията

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. хаджи иванчо, какво те спира да си направиш свой блог? Един почтен човек не се страхува, не злобее и не злослови, толкова ли е трудно да покажеш малко почтеност?

   Изтриване
 21. А ти толкова ли се страхуваш от инакомислещите, че да не им допускаш коментарите? Принципно човек като си прави блог с право да се коментират писанията му, трябва да е наясно, че в коментарите няма да има само хвалебствия. Почтеният блогър допуска всякакви коментари. Този, който не харесва инакомислещите спуска сатъра на цензурата! И толкова ли е трудно да си признаеш, че някои коментари не ги допускаш. Не защото има обиди в тях, а просто защото са ти неудобни! Признай си го това за да са наясно хората, които влизат тук. Пределно ти е ясно, че Анонимен 12:12 не е Хаджи Иванчо, но ето че и той се оплаква от цензурата ти! Призовавам те да си признаеш, че нарочно не качваш някои коментари, понеже не ти отърват. Няма да е трудно ако си почтен, още повече, че самият ти ми говориш за почтеност. А това дали аз ще си направя блог си е моя лична работа!
  Хаджията

  ОтговорИзтриване
 22. Раковски казва, че столицата на македонците на гръцки език е записана - Пела, а на български език се произнася Бела. Какво означава думата Пела на гръцки език? И защо столицата на македонците ще се казва Пела?

  ОтговорИзтриване
 23. ирена янчева27 ноември 2017 г., 16:49

  Благодаря много, Павел, за добрия научно-изследователски материал !

  ОтговорИзтриване