5.02.2016 г.

ИМЕТО БЪЛГАРИ В ТОПОНИМИЯТА НА ГЪРЦИЯ


Понеже имам приятели историци, зная отдавна за присъствието на градове с имена Габрово, Загора, Смоково, Извор, Борово и др. на територията на Гърция. До началото на ХХ век там са се срещали хиляди български топоними и хидроними. С умела политика и помоща на великите сили, южните ни съседи успяват да получат значителна част от земите ни.  

Истината обаче не може да бъде укрита. В стари карти, пътеводители, а и летописи са запазени важни данни за присъствието на българи по цялата територия на Гърция. На остров Тасос е регистрирано село наречено Βουλγάρο. Лингвистът Макс Фасмер го свързва с нашето народностно име - Der Name ist zweifellos mit dem Namen der Bulgaren *bъlgarinъ, abulg. *blъgarinъ zu verbinden.

Друг остров също е запазил спомени за населявалите го преди време хора. На  Крит е имало две селища назовавани Ἄνω Βούργαρο и Κάτω Βούργαρο. И в този случай според Фасмер няма съмнение, че имената са свързани етнонима българи - Zugrunde liegt der Name der Bulgaren.

И Тесалия е съхранила името на предците ни. Там е село Булгарине/Βουλγάρινη, а с името Булгар/Бургар е наречен един връх. Βουλγάρα /Булгара пък е име на връх край тесалийското село Смоково(н). Така е наречена и планина в Еолия - Βουλγάρα /Булгара.

В Перхабия тече река Булгарис, приток на Ксерия. Друг интересен хидроним е Λίμνη τοῦ Βούλγαρη - българско езеро. В областта Йоанина Макс Фасмер намира и други названия свързани с народностното ни име - Булгарико/Βουτγάρικο - eine Gegend bei Gannadió, Kr. Konitsa, s. HX IX 222. Vom Bulgarennamen.

Планинската област Епир също е била място, в което дедите ни са оставили свой отпечатък според Макс Фасмер -Βουλγαρέλι ON, Kr. Theodoría, (St. Ap.), Βουλγαρέλιον (Lex.), Βουργαρέλι (A.), Βουργαρέλιον (Nuchakis), Βουργαρέλι τῶν Τσουμέρκων nach Λαογραφία V 52. Eine griechische Weiterbildimg von βούλγαρος »Bulgare«.

В другия край на Гърция, по долното течение на Марица, недалеч от град Енос е регистрирано село Булгар кьой. Названието е хибридно, частицата кьой е турцизъм и означава село.

Списъкът с топоними свързани с народностното ни име не свършва с Булгар кьой. Веселин Трайков съобщава в свое изследване за Българска Блаца и Българска Сараджа.

Името българи е разпространено от най-северната до най-южната точка на Гърция. Смята се обаче, че топонимите и хидронимите имащи за основа народностното ни име са нови и напълно различни по характер от древните гръцки топоними и хидроними. За най-ранна дата на налагане на названията Βουλγάρα, Βουλγάρινη, Βουλγάρο и др. учените са готови да допуснат 527-610 година.http://luna.cas.usf.edu/~murray/images/Greece-map-fullsize.jpg

Cпоред Йордан, а и Прокопий Цезарийски, в началото на царуването на Юстиниан Велики започват непрестанните нападения на българи, анти и славяни. Малко по-късно, Изидор Севилски твърди, че по времето на император Ираклий, славяните (за които Симоката обяснава, че са старите гети) са отнели Гърция от ръцете на римляните - Heraclius dehinc quintum agit imperii annum. Cuius initio Sclavi Graeciam Romanis tulerunt.

В случай, че Гърция бе населена едва през VI-VII век с хора говорещи древен вариант на езика ни, то преди този период на територията на Гърция не би трябвало да има регистрирани топоними и хидроними показващи връзка с езика ни.

Парадоксалното в случая е това, че в Гърция названия на реки и градове обясними на български не само има, но те дори спадат към най-древните.

Река Пеней е спомената в Илиада, в която са описани събития от XIII век пр. Христа, т.е. преди около 3210-3250 години. Владимир Георгиев прави тълкуване на името Пеней с пѣна-пяна, същото виждане се поддържа и от Георги Сотиров, според когото Пеней означава пенлива река.

http://www.academyofbards.org/amazontrails/xena/greece%20map/greekmap.JPG

На тази карта могат да се видят две реки с име Пеней. Едната е на територията на Тесалия, а другата тече в земите на Северен Пелопонес.

Георги Сотиров обърна внимание и на това, че съществува алтернативно име за Флегра – област от Халкидическия полуостров. Става дума за името Палена, то бива обяснено от Сотиров с българското прилагателно палена-изгорена (земя). Точно такова е и значението на Флегра-палена, изгорена. Според легендите това е мястото на последната битка между гигантите и боговете, Зевс изгаря титаните със своята светкавица и така областта получила името си.

Името на Кносос е регистрирано в микенски документи от средата на второ хилядолетие преди Христа под формата Коносо. Това название не само е сродно на българския топоним Книшава, но и обяснение можем да получим с помоща на стблг. конобъ-котел, съд, друга сродна дума е санскр. кани-яма, изкоп. 

Благодарение на Плиний Стари знаем, че Кносос е разсечен на две от река Кайратус, т.е. Кносос Коносо означава ерозирано, изкопано място, котловина. В такъв случай стблг. конобъ-котел наистина е най-добрия кандидат за етимологията.

Нека обърнем  внимание на древните топоними Коринт, Закинт, а и на Саминт, Каминт. Те имат същата наставка както тракийския град Перинт и тракийската глоса волинт  вол. Според Владимир Георгиев тракийската   наставка инт е идентична на старобългарската умалителна наставка енте (намираме я в думи като воленте, осленте, жребенте). 

По време на Късната Античност тракийската наставка –инт вече се е развила в –ент както проличава от имена като Бурк-ент, Дорз-ент и т н.От това става ясно, че древните селища Коринт, Закинт, Саминт, Каминт, Провалинт, Тиринт, Препесинт, Трикоринт, Зеринт и много други са създадени от хора говорещи древен вариант на българския език.

Задължени сме на акад. Владимир Георгиев и по отношение на тъкуването на други древни имена от територията на Гърция. Названието на Копайското езеро е сродно на на девет реки с име Кафисос. При анализа нашия лингвист използва санскр.  капха-течност и блг. капя, капка.

Списъкът с имащи българска етимология древни топоними и хидроними от територията на Гърция може да се удължи значително, но дори и от представените до тук имена проличава, че няма как ние българите да сме се появили на Балканите едва през Късната Античност.

Друго доказателство за древните ни балкански корени идват от микенските документи от Бронзовата Епоха. Върху намерените в Пилос, Кносос и др. места плочици се срещат имена като Ерми, Вокил и Дуло, а това са названия на три старобългарски владетелски рода.

Обърнете внимание – тези български имена не са регистрирани най-рано в Памир и Тибет, или пък в Алтай, а тук на Балканите и то преди около 3500 години.

В микенските документи от Бронзовата епоха се срещат и древни варианти на старобългарски имена като Токеу-Токт, Крум, Винай-Винех, Кубир-Кубер, Кармесий-Кормесий, Cевер-Севар, Омер-Умар. Древни варианти на седем имена на наши владетели са регистрирани тук на Балканите около хилядолетие преди появата на гръцки имена като Аристид, Милтиад и др. Сам Джон Чаудик призна с неохота, че в микенските документи липсват напълно типичните гръцки имена с наставки –ides, -ades.

И това не е всичко, върху плочиците изписани с Линеар Б преди повече от три хилядолетия ние можем да намерим дори лични имена, които до ново време се ползват от българите. Става дума за: Бото, Ботийо, Борко, Видул, Дайко, Дуна, Дуто, Куйо, Куто, Мира, Пирин, Янил.

Тези данни променят историята, но уви никой не благоволява да извести на българския читател каква информация представят микенските документи PY Cn328, PY An 209, KN Dd 1193, 1197 Ea 302 lxxxi, 473 Rq 61 xcvii, 468 Xm11 lii и др.

Неотдавна стана ясно, че за нас българите са типични генетичните маркери J2, EV-13, I2, R1a1, R1b, G2. Носители на тези маркери са обитавали Балканите от Каменната епоха. Така наречения славянски ген  R1a1 не се е появил на наша територия едва по времето на Юстиниан Велики- 527 година, а няколко хилядолетия по-рано.

Учени от Мичигънския Университет установиха, че носители на R1a1 са обитавали Балканите преди 13 500-11 500 години, докато на територията на Русия се появават около седем хилядолетия по-късно. Установено бе и това, че R1a1 е и маркер типичен за старите арийци, а нека не забравяме, че най-древното име на Тракия е Ария.

В историята парадокси не се позволяват, нито пък е позволено да се премълчават и укриват важни данни. Непочтено е това, което противоречи на общоприетите теории да се игнорира. Здравият разум показва, че ние българите сме потомци на древен балкански народ. Този народ е наричат от гърци и римляни с името траки, а по-късно и с името българи.

От Страбон знаем, че в дълбока древност цяла Гърция е била населена с хора различни от гърците. Цяла Атика е обитавана от траките, във Фокида, Давлида е властвал цар Терей, а пък Пелопонес е населен от фригите на Пелопс – VII.7.1.

Обитавалите Южните Балкани траки са оставили огромен брой свои топоними и хидроними, а това, че тези древни названия на градове и реки са обясними на български език е просто поредното потвържение, че българи и траки са две названия за едни и същи хора. Всъщност това е казано директно от монаха Фулко – “…Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum…”

Съвсем нормално е един народ да бъде познат в различни епохи под различни имена. Испанците са потомци на старите турдетани, португалците са наследници на лузитаните, а иранците пък държат рекорда с най-много имена – иранци, перси, артеи, кефени, хорсари.  

Името българи не е ново за Балканите, не се е появило нито край Алтай, нито край Памир и Тибет. В ирландските хроники се говори за идването на народа болги от Тракия по времето на Кир Велики – VI век преди Христа.

Доста по-рано от ирландските монаси, уелския летописец Нений съобщава за изването на Булк/Булг. Едвин Гуест смята, че Булк/Булг са идентични на болгите заселили се в Ирландия “Origines Celticae” – c.420.

Ето, има предостатъчно доказателства за древното присъствие на българи на Балканите. Както исторически извори, така също документи от Бронзовата Епоха, а и топоними свидетелстват, че хора говорещи архаичен вариант на българския език са обитавали Югоизточна Европа дълги векове преди появата на Рим. Защо обаче почти всеки бяга от тези данни като дявол от тамян?

Учените от XIX и началото на XX век имат известно оправдание. По това време още не бяха проведени антропологичните изследвания на българския народ и не бе установено, че ние не само нямаме нищо общо с азиатските етноси, но и повечето от нас са наследници на древно балканско население. 

Микенските документи, в които се споменават Дуло, Вокил, Ерми, Крум, Кормесий и др. все още не бяха разчетени. Не се знаеше, че старобългарските погребения с жертван кон имат прототип на Балканите и то не само в Тракия, но и в Атика, Гърция. Не бяха известни и ирландските летописи, в които се говори за народа болги, част от който напуска Тракия през VI век преди Христа и заминава за Британските острови. Не се знаеше още нищо за балканските корени на старобългарската чернолъскава керамика.

Днес обаче тези неща се знаят. С появата на интернет работата на историци и археолози се облекчи неимоверно. Понастоящем е лесно да се провери даден труд и да се извлечат ценни данни.

Защо това не се прави? Защо упорито се игнорират изследванията на антрополози и генетици показващи, че народът наричан траки не е изчезвал?

Ние сме пълноправните наследници на Залмоксис и Орфей, на героите възпети от Омир в неговата Илиада. От средите на народа ни са излезли славни и способни хора станали дори императори на Рим.

Трябва ли да се срамуваме, че сме от същия произход както старите владетели Максимин Тракиец, Максимин Дакиец, Галерий, Лъв Бесът, Маркиан, Констанций I, Константин Велики, Констанций II, Констант I, Юстин I, Юстиниан Велики, Тиберий II, Фока и много други...

Трябва ли да се срамуваме, че най-великите пълководци на Рим – Велизарий и Аеций са от нашите земи? Лошо ли е, че траките са първите християни на Европа, че в нашите земи е имало най-много раннохристиянски църкви, че Свети Ерм -владиката на Филипопол-Пловдив, е бил ученик на Апостол Павел?

Безумие е това велико наследство да се захвърля. Безумие е да се пълнят учебниците с политически коректни дивотии и така българчетата да се превръщат в ренегати. Безумие е родолюбието да се идентифицира с екстремизъм. 

Отречеш ли корените си, вече си мъртъв. Всеки има право на собствено виждане и идеи, но не е редно, ако някой страда от чуждопоклонничество и нихилизъм да дърпа с фанатизъм и другите в ямата на унищожението на народността.

Можем да вземем пример от гърците, те знаят какво е национална политика. Знаят и как да я поддържат и защитават. Можем също така да потърсим приятелство с гърците, дори е наложително да го направим не просто защото сме техни съседи, но и защото повечето от тях носят същата кръв както и ние. Небето над Европа е черно, доста по-черно е отколкото в края на XIV век, а това е повод за търсене на приятелство и сътрудничество с хората около нас.

Не е нужно да забравяме миналото, не е нужно за забравяме престъпленията на политиците на съседите ни, но е грешно политиците да се отъждествяват с народа, а също така трябва и да се гледа напред. За този, който гледа само назад и търси мъст, бъдеще няма. Васил Левски е дал един прекрасен съветЗа отечеството работим байо, кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправим и все заедно да вървим, ако ще бъдем хора”. Използвана литература:

1.Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, 1971;
2.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
3.И.Венедиков, Златният стожер на прабългарите, Издателство Наука и изкуство, София 1987;
4.М.Москов, Именник на Българските Ханове, Д-р Петър Берон, София, 1988;
5.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
6.Гръцки Извори за Българската История, Т. VI, БАН, София, 1965;
7.M.Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Verlag der Akademie der Wissenschaften, Berlin 1941, Zentral Antiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig 1970;
8.A. Evans, SCRIPTA MINOA II, The written documents of Minoan Cretan with special reference to the archive of Knossos, Vol. II, Oxford, Clarendon Press, 1952, стр. 67;
9.A.J. Van Windekens, Le Pelasgique, Essai sur une langue indo-europeenne prehellenique, Publications Universitaires, Louvain, 1952;
10.The Illiad of Homer, transl.T.A.Buckley B.A., Henry.G.Bohn, London, MDCCCLI
11.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999
12.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
13.Tacitus, The Agricola and the Germania, transl. H.Mattingly, transl.rev.S.A.Handford, Penguin Books, Harmondsworth, 1970;
14.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
15.C.Dio, The Roman History, The Reign of Augustus, transl. I.Scott-Kilvert, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1987;
16. В.Н.ТРАЙКОВ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В Т РАКИ Я И МАКЕДОНИЯ ПОД ГРЪЦКА ВЛАСТ СТАРИ И НОВИ НАЗВАНИЯ  

115 коментара:

 1. Впечатляващо. Благодаря за информацията.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за оценката на труда ми!

   Изтриване
  2. БЛАГОДАРЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА ,ЗАЩОТО БАЩА МИ Е РОДЕН В ДНЕШНА ГЪРЦИЯ И ИМА КРЪЩЕЛНО НА ГРЪЦКИ?

   Изтриване
 2. ирена янчева5 февруари 2016 г., 15:28

  Здравей Павле! Благодарности за добрата статия, подкрепена с много доказателства, изпълнена и с немалко емоции. Да, вярно е, че в древността Гърция е била населена от народ , който е различен от гръцкия - това са били нашите предци - топонимите и хидронимите по територията на цяла Гърция ясно говорят за това, данните от микенските документи са поразителни ( 2 хил. пр. Хр. ). Несъмнен факт е, че траки и българи са имена на един и същи народ на Балканите !Унищоженията и жестоката гръцка експанзия, протичала систематично с декади ( дори векове ) не са могли да изличат името " българи " от лицето на земята. Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Войната срещу бългащината е започнала отдавна, но се убеждавам все повече, че не толкова гърците са правили опити да ни заличат от лицето на земята, а други хора.

   Изтриване
  2. Мисля, че разбирам какво точно искаш да кажеш, защото и аз се опитвам да бъда мислещо същество, но не проумявам великата чест, която ни се оказва – да бъдем повече мразени от всички останали !!!

   Изтриване
 3. Честито!Днес Бойко Борисов обеща да не се правят нови учебници по история.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това добре, но трябва да бъдем осторожни, за да не се повтори музувирликът. Както е казано: „По плодовете ще ги познаете!“

   Изтриване
 4. Браво! Поздравления!
  Истината за България и българите излиза наяве! Слава Богу!

  ОтговорИзтриване
 5. Атанас Лазаров5 февруари 2016 г., 21:24

  Павка,в безспорно тежките за народа ни времена,тези които се опитваме да развяваме родния трибагреник,всеки по свой начин и според възможностите си,трябва да си признаваме и някои негативи,които за съжаление са неизбежни,като констатация!!!В мене от много време напира болезненият въпрос : Как за толкова хиляди години съжителство и преки взаимовръзки,НЕ УСПЯХМЕ ДА СЕ ПОУЧИМ НИ НА ЙОТА от умните,хитрите и даже-коварните си комшии!!??Наистина ли сме най-невъзприемчивият народ на земята???Четейки примерно Тукидид сърцето ми се изпълва с благородна завист и възхищение от речите,диалозите,споровете,как се излагат аргументите от противоположните страни,как се образуват и разтрогват съюзи и т. н.Изглежда няма грък,който забелязвайки 10-20% сходство м/у своите идеи и твърденията на своя опонент да не съумее да "издокара"спора поне 50 на 50%,така че да спечелят и двамата!!!При нас картината е точно обратната,не дай Боже,бългринът да установи 10-20% различие в идеите и твърденията,неминуемо следват псувни,разправии и скандали,от които губят и двамата спорещи!!!Затова харесвам твоя апел,който се прокрадва в статията: Независимо от отношенията ни,независимо какво са ни причинили през хилядолетията,ДА ВЗЕМЕМ ПОЛОЖИТЕЛЕН ПРИМЕР,ДА СЕ ПОУЧИМ ОТ КОМШИИТЕ СИ!!!

  http://balkansbg.eu/bg/content/b-identichnosti/287-elinizmat-i-sazdavaneto-na-savremenna-gartziya.html#_edn1

  Поздрави и Успех!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На този етап от развитие на човечеството е невъзможно да се въдвори раят на земята. Колкото и да се мъчим да имаме добри намерения не можем да постигнем хармония, защото както у нас самите така и в околните има невидими сили, които ни тласкат към зло.
   И в световната политика има само голи интереси, които най-често са маскирани зад добри намерения. Ние българите, колкото и да сме интелигентни, страдаме от генетично заложена наивност, обусловена от вродена доброта, за която често говори Павел. Оттук и сравнението – какви сме в битките, а какви на масата на преговорите...
   Доста е пресилено да се каже, че трябвало да се „учим от комшиите си“ с изключение на едно – да придобием тяхната хитрост. Защото това е решаващото и в международните отношения. Но много е трудно за един „силен и благороден“ човек, каквито иска от нас да бъдем Павел, да се научи да прилага и хитрост в живота си.
   Това, към което би трябвало да се стремим, е да придобием положителното от западноевропейското възпитание. И там има лицемерие, защото и те са човеци, но аз говоря за положителното. А на какво се дължи примерът за подражание от Западна Европа (който за съжаление и там вече се унищожава) всеки би трябвало сам да се сети, макар че ние българите много слабо реагираме на подобни теми ...

   Изтриване
  2. Нямах предвид хитрост казвайки, че можем да се учим от съседите. Това, на което исках да наблегна е, че трябва да си търсим интересите и да ги защитаваме.

   Изтриване
  3. До А. Лазаров

   Г-н Лазаров, всеки народ има своя психология. Нека не забравяме, че гърците оцеляват не просто по стечение на обстоятелствата, но и благодарение на нас.

   Император Ираклий е този, които въвежда гръцкия като официален език в Римската Империя. Ираклий обаче е подпомогнат не от кой да е, а от Кубрат, който дори след смърта на Ираклий се грижи за семейството на своя приятел и определя кой да седне на престола в Константинопол.

   Хубаво е тези неща да се знаят, да се кажат и да се подаде ръка на южните ни съседи.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Танасе, има много търсачи на истината днес, които са убедени че повечето от тези знаменити творби на "някогашните гърци" са писани във века на просвещението от монаси в няколко манастира в Зап. Европа.А ако има нещо наистина сътворено от древността - то със сигурност не е гръцко, а е тракийско. След това е откраднато, преработено е пробутано като гръцко. Паразитът е страшна работа!

   Изтриване
  5. Анонимен29 юни 2016 г., 8:54

   Не знам защо, но и аз мислех за "хитрост" още преди да прочета написаното от анонимен на 06.02. Това може би отличава гърците от нас особено много.В същност на какво наистина можем да се научим от тях? Работи малко, за това пък добре заплатено,стачкувай често, все ще изкопчиш нещо, може би на това. Поздрави за статията, много ми хареса.

   Изтриване
 6. Перфектно! Благодаря за труда и всичко, което научих. Загубеното време не е напразно.Всеки трабва да знае корените си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, трябва да си знаем корените, ако искаме да оцелеем и да разберем какво се случва с нас и кой го прави...

   Изтриване
 7. Пуснах в гугала Ἄνω Βούργαρο" и попаднах на един гръцка статия в която се тълкува топонима «Βούλγαρη». Не разбирам гръцки и затова я пуснах на преводачката, но не се разбира много добре. Авторът говори за някакво село Βούλγαρη и според него името идва от един богат българин, който се заселил там. Това звучи логично (например ул. Пиротска е кръсттена на пришълците от Македония). Според автора метафорично думата βούλγαρος означавало - варварин, груб, нецивилизован. Думата била също така с близко звучене до Burgus, Vourgos, което пък означавало - предградие, къщи не ограничени от стените и жител на предградие.
  Какво точно означава думата "България" и "българин"? Чела съм доста верссии, всяка от които ми звучи логично. Възможно ли е наистина "българи" да означава варвари от покрайнините на римската империя?
  Ето линк към статията. Ще бъде добре, ако някой може да я преведе.
  http://www.skamnosvoice.gr/index.php/svxorio/svhistory/709-peri-tou-toponymiou-voylgari-i-voyrgari

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Все пак Макс Фасмер е световно признат учен, да не забравяме и това, че освен селища с имена Булгаро, Булгарине има и други като Загора, Смоково, Слива, Балта, Терново...

   Изтриване
  2. Българите от Римските покрайнини са не кой да е а СВОБОДНИТЕ ТРАКИ, наричани и СКЛАВИ , Скити, Готи, Мизи и тн... Така, че от тук идват няколко тълкувания едно от които е свободен човек, а друго помня бяха дали едни малоумници като митничари, граничари и тн.. Най вероятно след като Траян завладява част от тях по некой време :) СВОБОДА И СИЛА е нашия вековен Лозунг, една от доктрините ни.

   Изтриване
  3. Да, точно това, че ценим свободата не се харесва на тези, които са опорочили историята ни.

   Изтриване
 8. Седиме, Павка, оня ден на пристанището с други хъшове и четем. Интервю с поредният бг професор по история, който очертава "революционните" приоритети пред науката. Първо: Аспарух не е преминал Дунав през 681, а през 680 г.!! Второ: Основаването на бг държава от ранното средновековие (680), се префръля къде 500 г. назад в късната античност. Стара велика България. Триесе годишна старост и неясно величие. С какви вождове и история ще се запълнят тези 5 века не е ясно. Но акцентът е другаде. Освен, че имаме една Стара Велика България, имаме с нея и три- четири по- малки...Световен рекорд! Нищо не се е променило от времето на ГЦ. А как действат прозорливите вождове, които съзнават, че историята се пише за народа, а не за държавата. Рим. Един от най обичаните императори - Октавиан Август. Той спира в мизерията на Троя, предзидват последните незавлечени делани камънье в малък театър (да не ги окраднат) и произнася кратка реч: Римският народ произлиза оттук! Резултатът е виден и днес. Европа върху основите на Римската цивилизация, Вечният град, всеоцеляващата Ватикана. Гърците. От една спечелена с коварство война за Дарданелите и съпътстващите песни на Омир се отключва колонизация на седемте морета, като данайците заемат десетки от най- добрите заливи. Гарантирано е оцеляването на градът майка и народа. Ние. Вместо да вървим към Троя, откъдето идваме, вървим по следите на данайските "източници"...Сирмиус.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От всеки източник може да се извлече полезна информация, а данайците може да се окажат, не тези, за които си мислим...

   Изтриване
  2. Сигурно, но къде е логиката в онзи източник (данайски=гръцки), дето за да опише троянски народи около днешна Рила, я нарича Кавказ... Мисля ставаше дума за източник от V в. Защо този източник не ползва латинското име на тази планина, което е на картите повече от 500 години ( Dunax )!?! Резултат: маса историци хукват към Кавказ. Сирмиус

   Изтриване
  3. И това го има, но кой са всъщност данайците и кой гърците, и каква е врътката...

   Изтриване
  4. Да не се окажат данайците траки, а г-н Спаротоков? Вие няма ли да престанете с тези заблуди, че всичко на този свят почва и свършва с траките!
   Истински Българин

   Изтриване
  5. Истински българин е този, който се държи като такъв, а не този, който претендира, че е такъв. В твоето поведение няма абсолютно нищо българско.

   Изтриване
 9. Интересен доклад за кръглата църква в Преслав (може би най-ранната християнска църква в Европа):

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=j5qBhVK7zDA#t=3585

  Поздрави.
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, има и по-стари християнски църкви в България. Потърси работите на проф. Чилингиров по този въпрос.

   Поздрави!

   Изтриване
 10. Павел,
  Обединил си старата с новата си информация така, че лесно се възприема! НЕ им обръщай внимание на дрънчовците, те просто нямат друг избор!

  Но се заиграх с името "Фокида" ...
  По твои размишления - Токеу-Токт, поТЕКло ... (за мен изходна точка - Фракия, Фокида)!
  Там се намират светини, нали?
  Ясно е гърците как ги изписват, но е ясно и, че руснаците все "Ф"-кат, ако думата започва с "Т" при нас, пък и при Фриги не е хорошо ;)

  Иво

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Във Фокида са живели траки, това се споменава от Страбон. Ако не се лъжа Вл. Георгиев превежда етнонима фокейци като бойци.

   Изтриване
 11. Извинете ме, че пускам този линк тука (не е мястото за това) но просто не мога да понеса поредната подигравка с наш Български Цар, този път Иван Срацимир и пак същият автор, като че му се плаща специално за окарикатуряването на царете ни. На Срацимир не му светят очите, обаче има 3 лампички - така за повече кичозност .. Ах, ако можеше царят само за 5 минути да оживее и да ги замлати по главата ( автор и тези дето му плащат)с каквото му е под ръка - трите кръста стават - а после да му навре в носа 3-те лампички :-(
  http://offnews.bg/news/Kultura_33/Pametnik-na-tcar-Ivan-Sratcimir-delo-na-Hajtov-svetna-vav-Vidin_623685.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. и Какво като има лампички. Паметникът е хубав. Въпрос на вкус. Това ли епроблемът или оскотяването на нацията ни?

   Изтриване
  2. Светодиодите Хайтови, са последен проблем... Не виждате ли, че царете са представени като монголоиди, татари, чукчи! Това е реквием за нашите троянски народи... Срам! Сирмиус.

   Изтриване
 12. Атанас Лазаров6 февруари 2016 г., 13:39

  До Сирмиус!!!Абе от доста време се чудя ЗАЩО се пренебрегва Вергилий,Омир и "Илиада"се обсъждат и се имат предвид в полемиките,но съм забелязал,че от "Енеида"странят дори "римските специалисти",като боцман и компания!!??Та нали точно Вергилий дава ПРЯКАТА ВРЪЗКА,дарданецът Еней основава градът Рим!!!Верно,че това е литературно-поетична творба и не може да се счита за исторически доказ,но Вергилий Марон пише "Ененида" над 10г.,бил е нещо като перфектционист,обикалял е,събирал е сведения!!!Освен това,тезата му е приета за исторически вярна от самите римляни!!!И още,предвидил е победата на Християнството,едва ли случайно Данте Алигиери избира именно него за водач в "Божествената комедия"!!!Изобщо,интересна личност ми се струва Вергилий Марон,а още по-интересни са твърденията му!!

  Поздрави!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Абсолютно верно е! Вергилий има стипендията и опеката лично на Октавиан Август. Той има достъп до всички библиотеки на Рим и Атина. Изключително скромен и съвестен човек, той създава шедьовъра "Енеида". Омир също пише история. Дори цензуририна от Атина, творбата му има достатъчно истина, та Шлиман да намери Троя само по "Илиадата". Една единствена поправка има върху Омир (поне аз съм видел една засега). Това е съдбата на Приамовия син Полидор, най-малкият, след убийството на детето Троил. Вергилий описва злата участ на момчето изпратено при Ликург Безумни в Тракия с много злато и сребро да търси подкрепа във войната. Ликург, който е имал проблем с лошо пиянство, се напил вечерта и убива момчето и пратениците за да гепи златото. Това е в Абдера. Енео (аз си му викам Еньо) погребва Полидор и вдигат платната, въпреки че троянците са започнали да строят нов град - Енеада. Ако имаш път към Враца отбий се в РИМ и виж Рогозенското съкровище. То има две съставки - с произход от Абдера (най-вероятно донесено от похода на Халес) и другата от Одриското царство. Изглеждат еднакви. Единствената разлика дето това от Абдера е много по-старо. Стените на съдовете са излинеле на пергамент. И така... Омир "убива" Полидор с ръката на Ахил. "Енеида" има огромен ефект върху културата на Римската Цивилизация и Европа. Не случайно Константин непрекъснато изтъква, че е от Дардански род, т.е. има кръвта на Енео, Юл и Юлиите. Павката си е направо Капитан и има уникални работи в които доказва, че ние сме група Троянски народи, и споделя мнението дето Троя е прото - Рим на троянския/ тракийски свет. Засега той като че ли не признава Омир, Вергилий, Тит Ливий, Октавиан Август, които извеждат римският народ също от Троя. Не мога да съм сигурен дали това е ефектът Шлиман или нещо свързано с религията. Не се предаваме...;-))

   Поздрави!
   Сирмиус

   Изтриване
 13. ирена янчева6 февруари 2016 г., 15:32

  Здравей Павле! В синхрон с гореизложената тема, бих добавила - може би Пловдивските храмове да са едни от най - старите, поради факта, че тук много ранно - християнска Архиепископия, засвидетелстван е Епископ Ерм във Филипополис през 1 век сл. Хр. ( Свети Апостол Ерм ). Съхранена е неговата книга " Пастир " - 49 на брой глави, които са адаптирани на съвременен български език. Впечатлиха ме следните негови слова: " Дяволът може да се бори, но не може да победи ! Ако му се противопоставите, той ще избяга победен и посрамен.... ... ... Истинската любов учи на мъдрост. Любов към хората и странене от пороците. Да се усъвършенствате в доброто извън всяко безчестие и неправда ! Спасението на човешките души преминава през 1) Вяра, 2) Въздържание от безчестия, 3) Безкористност, 4)Знание, 5) Незлобливост, 6)Благочестия, 7)Любов ." Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кой знае, може някой ден в Пловдив да бъде намерен храма, в който Св. Ерм е проповядвал...

   Изтриване
  2. И АКО СЕ СЛУЧИ ТОВА КАКВО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ ??? ДА НЕ БИ ДА СТАНЕМ ПО-РЕВНОСТНИ ХРИСТИЯНИ ??? ИЛИ ВЯРАТА В СВ. ЕРМ Е ЕДНО ПО-ВИСОКО НИВО ОТ ВЯРАТА В ХРИСТОС ???

   Изтриване
  3. До Анонимен6 февруари 2016 г., 21:36

   Това е блог, посветен на историята. Смятате ли, че като пишете само с главни букви ще привлечете повече привърженици за своята вяра? На доста места в Интернет писането само с главни букви се смята за викане и не се толерира, независимо от вярата на викащия!

   А Вие г-н Серафимов, смятате ли, че тази публикация отговаря на тематиката в блога, за да ни занимавате с нея?

   Поздрави.
   Станимир.

   Изтриване
  4. Г-н Станимир,

   Мисля, че преди да бъде „този блог посветен на историята“, той е посветен на търсенето на изход от окаяното положение, в което е изпаднала днес българската държава и българският народ както и разкриването на ИСТИНИ, от които зависи успехът на това начинание. Денонсирането на лъжите в официалната българска история е един от пътищата в това направление.
   Хилядолетното минало на нашия народ има не само материален, но и духовен аспект. Когато акад. Дмитрий Лихачов отправя суперлативи към нашата история, той набляга предимно на втотото, наричайки България „нация на духа“! Съжалявам, че начинът, по който Вие се разкривате чрез Вашия коментар, говори точно обратното ...
   В този смисъл моето скромно убеждение е, че ако искаме да помогнем на народа си, полезно е да го просвещаваме не само стриктно в иторически, а и в духовен план. За съжаление, очтчитам че числото на Вам-подобните атеисти в блога съвсем не е малко, но трябва ли да се съгласяваме с тяхното безверие ?!
   Вярата, която имам не е „моя“. Съществуват безброй свидетелства, че нашите деди са вярвали във вечния живот на човешката душа. Не е още напълно изяснено какви са били техните религиозни практики, но това е друга тема. Моето лично убеждение е, че отчаянието, в което е изпаднал днес народът ни, е плод на масовото безверие.
   Моят личен опит в живота свидетелствува за съвсем различни преживявания. Но понеже аз самият съм един „никой“, препоръчах преди време книгата на изтъкнат американски лекар, който е бил съвсем друг човек, преди постигналата го едноседмична клинична смърт. В нея на стр. 84-85 той пише: „Върнах се от онзи свят и нищо не може да разколебае вярата ми, че това е ЕДИНСТВЕНАТА НАЙ-ВАЖНА ЕМОЦИОНАЛНА ИСТИНА във Вселената, а и единствената най-важна НАУЧНА истина.“ (съжалявам, че отново ще се скандализирате от „главните букви“, които съм употребил).
   Колкото до произволния упрек към Г-н Серафимов – мисля, че е пределно ясно, че не Г-н Серафимов „ви занимава“ с тази тема. Той самият неколкократно е засвидетелствал, че темата не му е чужда, но ако предпочете богоборството пред вярата, той има пълното право да ми забрани занапред да пиша подобни коментари. Единствено, не съм убеден дали това ще бъде в полза на основната цел, която блогът си поставя.
   .

   Изтриване
  5. Уважаеми анонимен, Вие често съпровождате своите коментари с твърдението, че всичко е безсмислено, че няма да се случи, ако няма божията "подкрепа". Или както казват днес всички правоверни ислямски фундаменталисти, "Иншаллах", ако бог даде. Смятате ли, че това е религиозен блог? Моля, коментирайте без да укорявате, нас, невярващите атеисти в богоборство, точно така, както ние не ви укорявяме за това, че сте вярващ. Всеки е свободен да вярва в каквото си ще или да не вярва. Защо категоризирате нас атеистите като "богоборци", защо ни противопоставяте на другите хора? Държите се като фундаменталист. Между другото, именно войнстващата "православната" църква е навредила най-много на българите, разрушила е християнските ни храмове и тракийски светилища,Първа Юстиниана, изгорила е древните ни книги, променила е културната ни идентичност. Горила е даже хора! Точно това прави днес ИДИЛ, гори хора и книги, руши древни статуи и храмове, цели градове. С какво деянията на "православните" са различни от действията днес на ислямските фундаменталисти? С какво? Аз не виждам разлика, всички фундаменталисти са еднакви.
   Относно акад.Лихачов. Защо го "приватизирате" в угода на Вашите тези? Откъде сте сигурен, че пишейки за нашата "държава на духа", Лихачов пише като хегелианец, имам предвид "Феменологията на духа" на Хегел. Откъде сте сигурен какво има предвид Лихачов, говорейки за категорията "дух"? Моля, без манипулации.
   Господин Анонимен, Вие един път ме определихте като "религиозен скептик, агностик". Благодаря, но има малка неточност. Ако бях агностик, щях да твърдя, че независимо от факта, че всички известни досега реки на планетата Земя текат от планината към морето, може би има някъде по нея река, която тече от морето към планината. И понеже не вярвам в тази възможност, аз не съм агностик, а съм чист атеист. Дали трябва Вие, вярващите, да се примирявате с нашето "безверие", с нашия атеизъм? Да трябва да се примирите с нас, другомислещите! Защото сме свободни хора. Една алтернатива е да ни "изгорите" както богомилите. На мен не ми е известно някога в човешката история невярващите да са разрушавали храмове, горили книги и хора, защото са вярващи. Това винаги се прави от "православни" или "правоверни" вярващи. Всяко разделение между хората, независимо от критерия, неминуемо води до израждане на човещината, справка - нацизмът. Има само една причина, заради която аз ще тръгна на бой - ако се реши задължително въвеждане на религията в училище. Като порастнат, децата сами ще си решат. Между другото, отдавна има изследвания, че човешкият морал няма връзка с вярата или религията. Религиите просто са "приватизирали" общочовешките морални норми, възникнали много преди всички религии, използвайки ги като метод за въздействие върху хората, най-меко казано.
   Относно положението ни днес и "масовото безверие" съм съгласен, че се намираме в дълбока морална, нравствена криза, която е следствие на комунизма, един пагубен за всяка страна, където се е възцарил, една неестествена и затова винаги деспотична система, унищожила елита на обществото ни и създала класа от безкрупулни кариеристи и манипулатори,от чиято власт още не можем да се освободим.
   Димитър Димитров - Д3

   П.П. Искам да поздравя всички, които боготворят виното с наближаващия празник и да илюстрирам с това твърдението си за промяна на българската ни идентичност от "православието". Ясно е, че почитта към виното, започва много хиляди години преди Христос. Това е традиция минала и през мистериите на Дионисий. За да я изтрият от паметта ти, е измислена смехотворната история с горкия, доста несръчен Трифон Зарезан. Несръчна лъжа за възникването на почитта към виното. Ха наздраве на всички свободолюбиви родолюбци! Наздраве българи!

   Изтриване
  6. Г-н Димитров,
   Няма да ползвам правото си на реплика, за да изоблича неистините, които сте изложили. Просто не виждам смисъл, понеже не мога да се хвана за нищо положително в щедрото ви многословие. Имам чувството, че сме хора от различни планети, които никога няма да намерят общ език. Но естествено, всеки има право на свободен избор и след време ще бере собствените си плодове. Много ми се иска да се надявам, единомислещите с вас сред сънародниците ни да бъдат колкото може по-малко.

   Изтриване
 14. Павка, абе по-долу стана дума за Dunax, античното име на Рила, но по името на Дунав си е съвсем Трояно-българско. Та ми се стори после нещо логично. Ти казваш доста хъшове четат Спароток, както сигурно имаш и доста другари и последователи във ФБ. Ми дай да направим една петиция да повърнем името на най-високия връх на Рила, Муссалах, който иде от средновековието, към една добра античност - Дунакс. Рила планина и върхът ù Дунакс. Имам оптимизъм, а като минимум ще има дискусия сред народните вождове и събуждане на задрямалите. Де да знаеш, след 5 века некой ще каже, ето това е наше, ми вижте името славно - Мусаллах! Знаеш ли, после може Пазарджик, Кърджали и пр. да открият своите стари имена. Давай смело да влезем в битка родуугодна.
  Поздрави!
  Сирмиус

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сакън ! Изобщо недейте и споменава за това ! Не чувствате ли, че по този начин може да засегнем нашите най- нови любвеобилни братя и съюзници и после съвсем няма да намерим кой да ни пази небето ! Че какво му е на сегашното име, дори малко удря и на „аллах“, което значи бог. Нали казват, че бог бил един и било хубаво да има една вяра. Толерантност е нужна !

   Изтриване
  2. "Дунакс" изписано с гръцко "кси" или гръко-латинско "хикс" трябва да се чете: Дунаш или Дунач.

   Изтриване
 15. Много сте смешен г-н Спаротоков!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смей се тогава, но аз лично имам усещането, че не ти е до смях :)

   Изтриване
  2. Вярно е, хич не ми е до смях като гледам как лъжепророци като Вас заблуждават хората!
   Тъкмо харесах как няколко души, които влизат във Вашия блог започнаха да Ви изобличават и взеха, че изчезнаха. Явно хората са заети с други по-важни дела, но аз искам да покажа истинското Ви лице и то да лъсне пред Вашите почитатели.
   Истински Българин

   Изтриване
  3. Ако беше истински българин нямаше да се криеш в сянката на анонимността. Нищо не ти пречи да си направиш блог, в който да ме критикуваш, покани и съмишлениците си там...Съмнявам се обаче, че ще го направиш, да обвинява може всеки, да се бори като мъж се отдава на малцина.

   Изтриване
  4. Точно защото съм истински българин, не мога да се стърпя да не те критикувам! Аман от лъжепророци!
   Скитите били траки, готите били траки, странно как в Германия има град с името Гота и поне 5-6 села с такова наименование и сега най-големият майтап - хората от меднокаменната епоха при Варненския некропол били траки? Как го разбра! ДНК тестове ли са взети от тях и са ги съпоставили с "тракийски кости"! Както казах мнооого си смешен! А още по-смешни са хората, които ти вярват!
   Истински Българин

   Изтриване
  5. За да критикуваш трябва да имаш подготовка, иначе не е критика, а изразяване на недоволство. Именно липсата ти на подготовка те прави неспособен да критикуваш. Ако си бе направил труда да прочетеш малко специализирана литература, щеше да знаеш за изследването на Петър Боев и Славчо Чолаков, които установиха, че траките спадат към същото това население, което е обитавало земите ни още от Каменната епоха.

   Помоли някой да ти преведе следното: "Zusammenfassed ist zu sagen, dass die Thraker nach anthropologischen Hinweisen hauptsachlich eine einheimische Bevolkerung darstellen, deren Wurzeln im Neolithicum stecken". - P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstamung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, 2-6 Juni, 1980, Wien, Staatlische Verlag Swjat, Sofia, 1984, z. 313-316.

   Изтриване
  6. Превод: „В заключение трябва да се каже, че траките, според антропологически изследвания, представляват в основата си едно местно население, чийто произход води началото си от неолита“.

   Изтриване
  7. Да, превода е добър! Трябва да добавя само още нещо, което не се нуждае от превод:

   “Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип” -М. Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959, с. 260.

   Димитър Ангелов е един от малкото, които ползват сведенията на д-р Попов, споделяйки в своя работа, че от гледна точка на антропологията, голяма част от днешните българи принадлежат на древния тракийски тип: “Доминантен е следователно не донесеният от славяните северен тип, а характерният и разпространен сред някогашния тракийски етнос средиземноморски тип. По такъв начин, погледнато от биологична гледна гочка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено.” – Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Изд. Наука и Изкуство, София, 1971

   Изтриване
 16. Българите страдат от дълбоки комплекси за малоценост а доказателство за това сте вие Г-н Серафимов, който търси чужда история за Българите който имат достойна история която няма нияо общо с глупостите дето вие разказвате... жалка и тъжна картина!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Агентите се активираха!

   Изтриване
  2. С нетърпение и надежда чакаме да ни открехнете коя е нашата „по-достойна“ история, за да се преборим с „комплекса си за малоценност“! И кому принадлежи „чуждата“ история, открадната от Г-н Серафимов, за да я върнем на истинския ѝ собственик. Благодаря Ви предварително, че по този начин справедливостта ще бъде възстановена!

   Изтриване
  3. Картината е жалка, но не за българите, а за тези, които са се кичили до скоро с чужда слава.

   Изтриване
  4. В хрониката на владиката Йоан от Никиу Мизия е наречена "провинция България". Там се казва, че роденият в Залдаба, днес Шумен, Виталиан се е бил надигнал (516 г.) против император Анастасий. Срещу него император Анастасий е изпратил по море към Варна военачалника Кирил. Сражението станало между Шумен и Варна, след което Кирил се оттеглил във Варна и спрял там, а Виталиан останал в провинцията България.
   …………………………………………………………………………………………………………
   Константин Порфирогенет пише, че император Константин Велики (306 до 337) поради партизанските нападки на скитите и на самите българи направил от Тракия особена тема (за защита на Цариград) І...І [3]
   На друго място, описвайки появяването на сърбите в историята, станало по времето на император Хераклий
   (610-641), когато те отнякъде си дошли при императора, Порфирогенет пише: "Когато България се намираше под римска власт, умря князът на сърбите, който бе избягал при императора."
   ……………………………………………………………………………………………………….
   Теофан, който нарича българи живеещите в Тракия и Илирия Прокопови хуни, отбелязвайки събитията в Източната Римска Империя под година 494, пише: "В тази година (494) и тъй наричаните българи, които живееха в Илирия и Тракия, нападаха и се отдръпваха, преди да ги забележи човек."………. Българите значи се били вдигнали от Азия и, без да ги забележи някой,
   преминали реките Волга, Дон, Днепър, Днестър и Дунав, прекосили Стара Планина и Родопите и "нахълтали в
   Илирия, т. е. Македония и Албания, без да ги забележи някой". Дяволи българи!

   Шестият вселенски събор е открит в Константинопол на 7 ноември 680 г.
   "Казвам се Константин. Презвитер съм на светата божия църква, която се намира в Апамея, провинция Сирия Секунда. Ръкоположен съм от Авраамий, епископ на Аретуса. Дойдох при вашия свети събор, за да ви поуча, че ако бях изслушан, нямаше да претърпим онова, което претърпяхме тази година, сиреч каквото претърпяхме във войната с България. Защото аз поисках още отначало да дойда на събора и да помоля да стане мир, така щото да се извърши нещо, което да обедини двете страни, та нито едните, нито другите да се измъчват, сиреч нито тия, които изповядват една воля, нито тия, които изповядват две воли. И аз отидох при стратега патриций Теодор и го помолих да говори за мене на събора, та да настане любов и мир, защото Бог от всичко най-много обича мира и любовта. И сега, ако заповядате, нека напиша онова, което Бог ми е внушил за вярата, по сирийски, и нека да се преведе на гръцки" (Протоколи на VІ Вселенски събор).

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  5. Българите страдат от дълбоки комплекси за малоценост а доказателство за това сте вие Г-н Анонимен 7 февруари 2016 г., 11:04, който търси чужда история за Българите който имат достойна история която няма нияо общо с глупостите дето вие вярвате г-н Анонимен7 февруари 2016 г., 11:04... жалка и тъжна картина!

   Изтриване
  6. Днес в супермаркет в Австрия: търся олио, в сектора с маслиново олио - луксозните опаковки "Илиада" и "Спартак" (естествено гръчки)! На тези, които се правят на пацифисти искам да пожелая да не им се налага да пробват да продадат нещо с Български етикет извън България!
   Драги ми Господин Спароток, в нета обикалят стряскащите обвинения към Вас, че сте ангажиран от кремъл (или , който там) за присвояване на Земите на България в полза на турчора. Че Тракийската тема трябва да е своего рода прелюдия към сливането с ония под Южната Ни Граница. Аз лично имам много сериозен лингвистичен опит и приемам изследванията Ви с доверие, НО: живеем в страшни времена, които опасявам се може да се окажат и последните за Българите.

   Изтриване
  7. А Вие, izvor kula, много ли се плашите ?! Струва ми се, че в момента „кремъл“ е повече ангажиран да „предаде“ земите на Северна Сирия „в полза на турчора“, но както се развиват събитията, май-май първо ще извие врата на последните! И още, Господин Спароток не е много от „стряскащите се“, така че погрижете се за себе си по възможност малко повече да заприличате на него самия!

   Изтриване
  8. До izvor kula: Само пълен идиот може да каже, че съм ангажиран от Кремъл в полза на Турция :) Истината винаги излиза на бял свят, включително и истината за клеветниците.

   Изтриване
 17. г-н Серафимов,къде изчезна Хаджи Иванчо? Да не сте го убили?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо трябва да убивам човек, който ми е от полза? С наглото си поведение той показва що за стока са противниците ми.

   Изтриване
  2. Като му спират парите, как да се яви!

   Изтриване
  3. "Изчезването" на хаджи иванчо може да не е просто липса на заплащане, а смяна на псевдонима. IP адреса на хаджи иванчо е идентичен на коментиращия назоваващ се истински българин :)

   Изтриване
 18. Само един въпрос имам, с който ви разбивам: Защо в Германия, където е творил Ганчо Ценов, днес германската историческа наука изобщо не се съобразява с хипотезите му? Никой немски историк, културолог или археолог не цитира Ганчо! Може би и там дългата ръка на ДС "пречи" да излезе Ганчоценовата "истина" наяве
  Истински Българин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Караш ме да се смея :) Как и защо политизираната германска наука ще се съобразява с теории, които я сриват. Херман Шрайбер и още няколко изследователя казаха, че готите не могат да бъдат причислявани към германската история и никой не цитира тези хора, та Ценов ще тръгнат да цитират :)

   Препоръчвам ти заключението на книгата на Шрайбер - Auf den Spuren der Goten.

   Изтриване
  2. Е, сега вече наистина си разбит !!!

   Изтриване
  3. Единственото, което се забелязва при Хаджи Иванчо са опитите му за отклоняване от темата, тъй като не може да "смели" аргументите и изворите предоставени от Спароток и Ганчо Ценов.

   Това, което трябва да разбиете г-н Иванчо са доводите представени тук, а не конкретната личност, която ги е изложила. Това, заедно с опитите за изграждане на психологически потрети са признаци за пълно безсилие пред реалността на фактите.

   Със здраве.
   Станимир.

   Изтриване
  4. Хо хо хо! Хи хи хи :) Трудно мога да бъда разбит от "аргументите" на един човек като Спаротоков, който е прочел 2-3 книжки по история и се смята за "експерт". Спаротоков, в германската историческа наука, а и в австрийската, изобщо в немскоезичната можеш да срещнеш безкрайни цитирания на трудовете на учени като Васил Гюзелев, Иван Божилов, Василка Заимова, но ваш Ганчо нигде го нема!
   Истински Българин

   Изтриване
  5. Ти се разбиваш сам с поведението си:)

   Изтриване
  6. Я, Хаджи Иванчо наистина се е прекръстил на "Истински българин" :).

   Поздрави,
   Станимир. :)

   Изтриване
  7. Продължавате с психологическите потрети г-н Иванчо, предполагам, че имате и нужната квалификация за това?! Не виждам и нищо конкретно в думите Ви, просто продължавате да "разтягате локуми". Да Ви е сладко :)...

   Изтриване
 19. Ако някой все още не си е набавил трудовете на Ганчо Ценов, те са качени и в Замунда:
  http://zamunda.net/banan?id=467887&hit=1&t=book

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, или моя интернет не е наред, или някой е атакувал страницата, линка не води до никъде.

   Изтриване
  2. Опитай от тук: http://mgnet.me/bsUjfm9 и след това кликни на магнитната връзка, която излиза (magnet: ...). Би следвало ако имаш инсталиран торент клиент той да се включи.

   Изтриване
 20. Ганчо Ценов 1875-1949, доктор на науките, професор по Стара история в Берлинския Университет. Неговата съдба е незавидна. Книгите му от библиотеките, след 1944г. са недостъпни за читателите, ПОЧИНАЛ Е И ПОГРЕБАН В БЕРЛИН, ГРОБЪТ МУ Е ЗАЛИЧЕН! Дори и мъртъв, проф. Ганчо Ценов е бил заплаха! А най-унизителното е отхвърлената молба за парична помощ от "българското" Народно Събрание на неговата вдовица останала без средства след смъртта му. Именно с похарчените милиони от германската зестра на жена си професорът съумява да проникне във ватиканската библиотека и да чете изворите в оригинал.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ценов е умрял огорчен, но ще бъде почитан от поколения българи, докато враговете на Ценов ги чака първо презрение, а после и забрава.

   Изтриване
  2. Там си иска регистрация за теглене, а иначе и една подробност: От чужбина не може да се влиза в този сайт. Има начини, но е допълнителна занимавка а като гледам тези книги и аз ги имам повечето, но тук са с по-добро качество, което ще рече снимки на страниците над 8М. Има я и неговата биография.

   Изтриване
 21. Враговете на Ганчо Ценов са врагове и на България. Разбра се, че и националсоциалистите са го приемали, въпреки че не всичко, което е писал, е било в интерес на Германия, но виждаме, че дори и посмъртно пречи някому и не го оставят на мира ! Оттук проличава каква важна роля има той в българската историография и каква ненавист изпитват критикарите му и към самата България ! Къде се крие нейният зародиш ???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ненавиждани са не тези, които пишат глупости, а тези, които са се осмелили да кажат неудобната истина.

   Изтриване
  2. Браво, Павел.От скоро чета трудовете ти и съм човек със силна интуиция. Смятам, че си на прав път.

   Изтриване
 22. Тракийската теза за произхода на българите повече от сто години не може да бъде оборена аргументирано. Затова се правят опити да се дискредитират поддържащите я.
  Привет
  Бриг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, така е, но времето на заблудите изтече. Днес всеки може да получи достъп до специализирана литература и да сравнява.

   Изтриване
 23. Значи от топонимите в Гърция излиза, че един мой приятел, живеещ от дълги години в Гърция е прав. казвайки, че самите гърци не признават за гърци тези живеещи от Солун нагоре, а българи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Селото на майка ми - Веселиново, Ямболско, преди 1878 не е заселено с българи. Не знам кога са го напуснали. Дали през 1829г с руската армия, дали по-рано. След Освобождението селото е заселено от преселници. Над 1/3, включително и рода на прабаба ми, идват от села в днешна Североизточна Гърция - Каяджик, Голям дервент, Малък дервент. Тогава те бягат от турците. През 20-ти век има нова вълна на преселение, но тогава бягат от гърците. Въпреки това огромен брой българи остават в Гърция - май около 500 000.
   Аз не съм чувал гърците официално да признават наличието на българско население в Гърция. Българският език май е забранен там или поне е бил в миналото. Нямаш право да носиш българска фамилия и т.н. ограничения.
   Не знам как можем да се преборим с това българите в Гърция да казват на глас, че са българи, а не шепнешком на ухото на някой свой сънародник, отишъл на почивка там.

   Изтриване
  2. Имаме нужна от Български политици, не хора, които се бутат сами във власта, а такива, които сме подтикнали да се занимават с политика. Тогава ще стане по-лесно на българите извън България да кажат, че са българи.

   Изтриване
 24. Това се казва честни хора! Но в интерес на истината има и мешавица – преселници от турското крайбрежие, а и Солун, казват, е тъпкан с евреи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, албанци и турци има доста. А Солун още преди Руско-турската война е пълен с българи и еврей.

   Изтриване
  2. Солун е еврейски град, но селата на север от него на 20 български я има 1 гръцко, я не.
   Бриг.

   Изтриване
  3. Солун е български град, еврейте са дошли малко преди турците и са им помагали със завладяването на българските земи, чрез списъци и записи, кой кой е, къде се ркие къде ходи, колко хора има и тн.

   Изтриване
 25. Ха-ха, баси логиката, почва се с названията "булгар-незнамквоси" дето са след идването на българите на Балканите(след 4 - 5-ти в.) и след това се търси няква връзка с други думи дето я са български, я не, но вече връзката "булгар" е направена! Не споря, че днешното население не е тракийско, писателю, то просто НЕ Е българско, от онова дето идва да им направи на гърчавите траки държавата. Заеми се със Средновековието и с българите и зарежи тия траки, ако ще търсиш истината за българите и държавата им.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Акъл – море, глава – кофа! Можеш ли да изясниш, приятелю „Атеас“, тънките ходове на мисълта си?! ...

   Изтриване
  2. Това ми се иска и на мен - Атеас да изясни тънките ходове на мисълта си...надали ще стане обаче.

   Изтриване
 26. Кой разбрал - разбрал. На останалите не може да ви се помогне. Сигурно е от тракедонския ген. :)))

  ОтговорИзтриване
 27. Ateas12 февруари 2016 г., 22:27

  Кой разбрал - разбрал. На останалите не може да ви се помогне. Сигурно е от тракедонския ген. :)))

  Ateas,
  Картата дето е дал Серафимов ще ти извади очите и пак не виждаш.
  Има Тракия и Мизия в Мала Азия.Та въпросите са, не са ли хората едни и същи, щом като са кръстили областите по един и същи начин? За да се различават обаче в северните области са се нарекли българи. Дават се български топоними в Гърция.Ох , пиша Гърция и се ядосвам щото такова име няма на тия карти.
  Нещо става та северните траки и мизийци стават българи и отиват в Гърция и там се появяват наименования с булгар. .Не зная дали заключението ми е правилно. Прави ми впечатление обаче че половината от наименованията окончават на "иа".Тесалиа, Лакония, Месения, Като прибавиш и КРЕТА , има такова село в България и до днес , Крета.Има и такъв глагол. Кретам - едва вървя като се клатя.Тоя остров да не се движи, люлее, крета? Като прибавиш и такива които изобщо не звучат на гръцки ,т.е коренът на думите не е гръцки ,като Карпатос, Кучера от островите , ... топонимите май изобщо не са болшинство гръцки.Той Солун е еврейски град , но местното население е болшинството българско.
  Та защо да махаме тракедонския ген , като тези карти ще ти извадят очите че има области на тези карти Фракия и Тракия.Даже си имат цяло тракийско море.
  Имаше едни карти в които бяха нагъчкани родове , поне в нея имаше една долина на река Граеция , а тази карта изобщо я няма . Сложили едно ос, ес и станало гръцко, щото явно грък е правил картата.
  На другата карта има Тракиен,Мизиен , Кариен , да не би да е немско или са гетски изворите.
  Спароток,
  Много са интересни тия наставки , какво ли означават,от кой език водят началото си.Гледам наименованията на реките, островите и населените места около вода са с наставки ос, ес.
  Големите обласи са с наставки иа, населените места във вътрешността с наставки он, ен ,моретата с принадлежност ум тракикум, йониум, други без наставки
  От езика ли е, от произхода на автора съставил картите,от езика на който са изворите за съставянето на картите?

  Рорик

  ОтговорИзтриване
 28. Самото име Атеас не беше ли трако-гръцко? май означаваше от сорта на бунтар , предател, такъв дето се мъчи да се опълчва срешу дадени норми и догми. :) това му е работата на човека явно, по имената се познават.

  ОтговорИзтриване
 29. В Италия има област наречена Campi flegrei в близост до Неапол където и сега има вулканична дейност.

  ОтговорИзтриване
 30. Истината за България и българите излиза наяве! Поздравления, Павко! :)

  ОтговорИзтриване
 31. Благодаря за истинският урок по история ! Жив и здрав бъди !

  ОтговорИзтриване
 32. Прах да не пада в/у името и делото на проф.Ценов,що за хора имало и те претендират да са българи.....Нищо от писаното от проф.Ценов, не е оспорено от българистите да кажем например от тия в Русия.Те също акцентират в/у факта ,че прародината на всички българи по света-и волжски,северо-кавказски и дунавски е ФРАКИЯ/Тракия/.Цитират Херодот,които посочва 1512г преди Хр.за начало на Стара Велика България с цар Тангит.Херодот не си е позволил да нарече Стара никоя друга държава,по постата причина,щото по времето,когато е живял едно явление,събитие или държава да ги наречеш ,,стари'' е трябвало да са били преди 13век пр.хр./преди Троянската воина/.Вече не можем да обвиняваме г-н Серафимов в пристрастие нали?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кан не хан. Кой цитира отдавна непризнатия Г. Ценов? Никога Херодот не е споменавал "Стара" за държава а това го правят Тиофан Изповедник и Патриарх Никифор. Дори все още не е доказано дали Троянската война е действителност или художествено произведение.

   Изтриване
 33. Кир Велики - идва от думата Кирос, на запад я четат като Курос , а гърците като Ципрос @
  това си е български цар дошъл от Бактрия на коне народ с лъкове и копия
  и е описан идеално в библията както и описан сюжета в Естир с Мардохей и племенницата му където спасяват целия еврейски народ от гибел. Същото е потвърдено и описано подробно за случката на клиновидния цилиндър разчетен вече от Вавилон - наскоро открит. Там именно е описан цар Кирос 2 и сина му Камбриз 2- които превзимат и Египет и Киренайка( Либия) и Етиопия, вкл. остров Кипрос/Кипър/
  - Та ето от къде се пръкват и дорийците -етиопци=ГЪРЦИ в Европа вещи вече и в занаята -религия и пренаписали Новия Завет на ГРЪЦКИ език 1-4 век! Затова баба казваше: "грък- магаре ли е , не го взимай"@@@

  ОтговорИзтриване
 34. И сега в Гърция навсякъде има българи, но гърците ги заплашват и не им разрешават да говорят на български. Северна гърция няма да я коментирам. Само до преди пет години 65% от населението се е самоопределяло като българско. Следствие заплахи и политика, при последното преброяване всички се оказали гърци. На български ме разбараха като говорих и на остров Левкада и на остров Закинтос. Те не са близо до България.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Действията на гръцкото правителство са равностойни на геноцид, но като си нямаме достойни политици, няма кой да повдигне въпроса и да изиска справедливост.

   Изтриване
  2. Много съм щастлива с подема на българското самосъзнание. Горда съм с всички, които горят с българското и са активни. Чрез коментарите получихме допир до много интелигентни и духовно развити българи. Това са точно тези, от които бъдещето се нуждае-носещите огън, характер, сила, воля и светлина.
   В историята съм "консуматор", но ако е вярно това, че гърците са се преселили в тракийските земи-земите на днешнна Гръцки полуостров и острови-издвайки от района на Египет-то тогава корените на българското влияние върху тяхната история и еволюция е още по-дълбоко.

   Изтриване
 35. Г-н Павел Серафимов,благодаря ви за целия труд, който полагате, за ентусиазма и времето, което отделяте за истинско образоване на обществото ни! Да живее голямото ви българско сърце! Вие сте будител! Продължавам да се моля за събуждането!

  ОтговорИзтриване
 36. Защо да търсим древни източници, като знаем, че дедите ни, които лично познаваме са преселници, изгонени от там. А по време на преселването пресрещани и ограбвани от разбойници, защото са знаели че носят със себе си всичко ценно, което имат.

  ОтговорИзтриване