9.03.2016 г.

ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТОВЕ ЗАПАЗЕНИ ДО НОВО ВРЕМЕ


Преди да започна да се занимавам с история смятах, че тракийските лични имена са странни и са изчезнали отдавна. Все пак днес никой не кръщава детето си Ситалк, Терес, или Залмоксис. За това обаче си има логично обяснение. Задълбочавайки се в изследването на нашето минало разбрах, че определени тракийски имена са били предназначени само за благородническата прослойка. Простолюдието от друга страна е ползвало други имена за своите деца.*

Когато се запознах с работите на Кирил Влахов, Владимир Георгиев, Димитър Ангелов и др. разбрах с удивление, че доста от имената употребявани от тракийското селско население са оцелели. Точно обикновените хора са били тези, които са пазели старите традиции ревностно и не са се поддавали на латинизиране и гърцизиране. Бях смаян от твърдението на Недялка Иванова и Пенка Радева относно това, че над седемстотин тракийски имена присъстват в българската именна система.

Още по изненадан бях когато разбрах, че са оцелели и много теофорни имена. Касае се за имена, чиято основа е названието на определено тракийско божество.

Аздул е епитет на Хероса, тълкуване бива давано с българския глагол яздя (Вл. Георгиев), а при нас съществува и личното име Яздул. Иван Дуриданов смята, че значеието на теонима Бендида е съединителка, коренът е ие. *bhend-съединявам. Това е верно, но трябва да се добави, че Бендида е позната и като Вендис, Вензис, а точно последния вариант се обяснява перфектно със стблг. вѧзѫ-свързвам, съединявам. От варианта Вендис пък идва българското лично име Венда.


http://image.nauka.bg/history/arch/NAIM/08.jpg

На остров Самотраки е почитан богът на светлината Ден. Неговото име Владимир Георгиев тълкува със стблг. дьнъ-ден, т.е. светлина. Същият автор смята, че теонима Сабадий може да се свърже със стблг. свободъ-свободен. Димитър Дечев пък търси обяснение за названието на Кабирите със стблг. кобъ-съдба.

Като цяло, до този момент проучванията ми показват, че двадесет и пет названия на тракийски божества показват връзка с български лични имена. Ето и сравненията:

име на тракийски бог – българско име

1.АЗДУЛ-         ЯЗДУЛ
2.АРЕЙ-            ЯРЕЙ
3.БАГАЙОС-   БОГОЙ
4.БАЛИС-         БАЛИШ
5.БАСАРЕЙ-    БАСАРИНА
6.БИСТИР-       БИСТРЬО
7.ВЕНДИС-      ВЕНДА
8.ВЕДЮ-          ВОДЮ
9.ВИТЮ-           ВИТЬО
10.ДАРЗАЛА-  ДЪРЖИЛ
11.ДЕН-             ДЕНЬО
12.ЗЕЛАН-        ЖЕЛАН
13.ЗАЛТЕН-      ЗЛАТАН
14.КАРПЕЙ-      КРАПО
15.КЕРНЕН-      ЧЕРНИН
16.КОТЮС-        КОТЬО
17.МАГУТИС-   МАГУТ
18.МОЛОДАС-  МЛАД
19.ПЕРКОС-      ПЕРКО
20.САВАС-        САВА
21.САЛЕН-        САЛАН
22.СУРА-           СУРА
23.ТИТИС-        ТИТА
24.ТОТИС-        ТОТЕ
25.ТУРМА-        ТУРМАН


Такова голямо количество на тракийски теоними съхранени в българските лични имена е смайващо. Ако вярваме на официалните теории този списък изобщо не би трявало да съществува, но той е факт, за жалост един неудобен и неспоменаван факт.

Как да се каже, че траките са били гърцизирано и латинизирано малцинство при идването на Аспарух и същевременно да се признае, че в именната ни система  присъстват огромен брой тракийски теоними? Как това забравило езика си малцинство ще наложи уж изчезналата си култура си на своите покорители?

Забележително е и отсъствието на ирански и тюркски теоними при нас българите, но и на това определени учени не желаят да обърнат нужното внимание. Не се обръща и внимание на липсата на остатъци на тюркски, или ирански култове.   

За сметка на това, култовете на уж претопените шепа траки не само са оцелели до ново време, но се пазят ревностно от българския народ.

Едва ли има някой, който да може да оспори тракийския произход на Трифон Зарезан, Гергьовден, Еньовден, също така и особените ритуали по време на Сирни Заговезни и Коледа. Тракийските корени на кукерските и русалийските игри, нестинарството, Лазаруването, Ладуването, обреда Герман също не могат да бъдат отречени.

Култът към Дионис е оцелял в празнуването на Трифон Зарезан. Ето какво е виждането на проф. Иваничка Георгиева: “Според народна етиологична легенда заради своя присмех над Богородица, която на 40-ия ден след раждането отивала на черква, Трифон, който се смятал за неин брат, си отрязал носа. В тази легенда има отглас митът за тракийския цар Ликург, който изгонил от своята страна Дионис и неговата свита. Разгневеният  бог изпратил на Ликург безумие и в момент на умопомрачение, мислейки, че зарязва лоза, той убил своя син.

В Северна България на Трифоновден сред най-добрите лозари се избира цар на лозята. На него се слага венец от лозови пръчки, дават му букет босилек и на двуколка или на ръце го носят до селото. Шумното шествие спира пред всеки дом, където стопанинът угощава с вино. Накрая празненството завършва в дома на новоизбрания цар. Обичая цар на лозята М. Арнаудов разглежда като по-особена форма на предпролетните Дионисови празници. Корените на този обред, както на кукерите, той търси в празника на Дионис — антестериите, отбелязван в края на зимата...

 http://www.maicar.com/GML/000Iconography/MAENADS/slides/smi209.jpg

Почитта към древното божество на виното е жива и силна до ден днешен. Същото може да се каже и за продължението на култa към друг тракийски бог. Евгений Теодоров смята, че необикновено силната почит към Гергьовден от всички групи българи, включително мюсюлманите е ехо от култа към Хероса. Той е познат и като Тракийския Конник, наричан е неслучано Аздул-яздещия.

Архимандрит доц. д-р Павел Стефанов преставя много интересна работа, в която е разгледан един особен обичай в региона на Етрополе. Д-р Стефанов вижда в честването на празника на Св. Атанасий остатъци от култа към древния Сабазий. Дори и днес участващите в празника подвикват Сабой, Сабой, макар да са забравили какво означава това. Забравени са и подробности относно това защо след края на празненството, край огъня се оставя храна, но въпреки това древната традиция бива упорито следвана. Облечено в християнска дреха старото божество продължава да живее.

За древния произход на Коледа – Календите, а и за Сирни Заговезни е писал с доста подробности Иван Венедиков. Същият автор открива следи от култа към Залмоксис в Русалийските игри:

“Затова на преден план излезли другите функции на Залмоксис и празникът запазил съдържанието си като празник на лекуването. Всъщност летните Русалии, безразлично дали на тях се устройват игри ,или не, са известни с лекуването с билки на Спасовден в голямата част на страната. Покрай тази практика, в която самодивите заемат централно място, съществува и лекуването с русалийски танци през летните Русалии в Северна България и Румъния и в Южна Македония на Коледа. От сведенията на Платон за лекарите на Залмоксис се вижда, че лекуването, за което говори Сократ, става чрез билки и припяване. У Хезихий се споменава и танцът на Залмоксис. Следователно и като бог на лекуването Залмоксис се свързва с Русалиите.”

Проф. Венедиков дава и прекрасно обяснение за неотменимия атрибут на русалиите - оръжието:

“От друга страна, за танците с оръжие в ръка трябва да припомним, че те са били типични за древните траки в езическата епоха. При едно пиршество по време на преговори с траки гръцките пълководци задържали траките на гости. „След като извършили възлиянието и изпели пеана (религиозен химн), най-напред траките станали и започнали да играят танц заедно с оръжието си под звука на флейта, като подскачали леко и високо и размахвали мечовете си; най-после се удряли един друг, та всеки мислел, че те се убиват наистина, докато всъщност само падали някак си изкусно…

Привеждаме тези сравнения, защото те поразително напомняли това, което вършат и русалиите в Поганите дни, както ги намираме в описанието на Арнаудов по Шапкарев: „Съберат ли се всички при балтаджията, той прави преглед на застаналите прави в кръг, минавайки бързо със секирата си покрай нозете им. Заедно с него те извикват силно и високо „ехе” и после потеглят подир свирците. Когато ходят или играят, русалиите не се държат ръка за ръка. В дясната си ръка те носят голата сабя, която повдигат и снишават според музиката, а лявата е свободно провиснала или прибрана.” Вероятно и танцът в чест на Залмоксис, споменат у Хезихий, ще е бил нещо подобно.”

Трябва да благодарим на проф. Венедиков и за друго негово откритие. Този български учен свързва почитаните от нас българите самодиви с божествата почитани на Балканите по време на Античността:

“Главната прилика на самодивата с Артемида се крие в останалите атрибути, които богинята, има. В ръката си носи типичното си оръжие — лък, също както Артемида. Когато народът не си я представя танцуваща по самодивските виролища и игралища, тя е ездачка на елен или сърна, също както Артемида. Но еленът на самодивата е доста различен от този на гръцката богиня...Понякога тази ездачка е представена в народните песни още по-красноречиво като покровителка на дивата природа, каквато е впрочем и Артемида, особено на изток, където тя се смята „господарка на зверовете” и въобще на дивите животни. “

Възможно е в облика на българската самодива да са преплетени култовете на две древни божества – нещо типично за Античността. Едното божество действително е Артемида, а другото е Зеринтия – господарката на зверовете. Нейното име се обяснява със стблг. звѣръ-звяр, диво животно. На Зеринтия са принасяни в жертва кучета, този обичай не само е описан като практикуван от старите българи, но ехо от него е оцеляло и в определени български поговорки. За това съобщава преди доста време Константин Иречек.

Всъщност за връзката на самодивата както с Артемида, така и с Хеката (гръцкото название на Зеринтия) говори и Венедиков: “Така самодивата, която събужда напролет растителността, излиза, че е господарка и на живота и смъртта. Това вече не са качества на гръцката Артемида, а на тракийското ѝ съответствие, на Бендида, с която се е сляла, и на богините на смъртта Персефона и Хеката, с които тракийската Бендида често се смесва”.

Самият култ към Бендида е ясно отразен в почитта на българите към Света Марина, която се явява като християнизиран образ на древното божество. По този въпрос интересни сведения получаваме от проучването на проф. Иваничка Георгиева:

“Без да се спираме по-подробно на приемстве­ ността на култа на Артемида-Бендида, ще отбележим само, че такава връзка се установява и за култа на св. Марина (17 юли). Почитана в цяла България за предпазване от пожар, в Странджа, Родопите и междуречието на Струма и Места, тя е почитана като господарка на змиите (висия на змиите в Странджа), лечителка от тяхното смъртоносно ухапване. И при Артемида, и при св. Марина змията не е атрибут, а опасно животно, което се подчинява на тяхната власт.

Древните автори описват празника на Бендида като нощен, с факелно шествие, музика и танци. Такъв е бил и почти доскоро запазеният празник в чест на св. Марина в Странджа. Пещерата до с. Сливарово била посещавана от цялата област, като празнен­ ството се състояло през нощта. Болни и здрави влизали в пещерата, от която капе вода, измивали се за здраве по древен обичай и оставяли някоя от своите дрехи. А това разкрива и връзката на Артемида-Бендида като лечителка, и св. Марина, която се почита за здраве.”

Особено интересна е легендата в с. Стоилово, според която св. Марина е лефтера (мома). На нейния ден всички неомъжени от близката околност посещават лефтерския панагир в пещерата до селото. Това също доказва приемствеността между девствената богиня Артемида, покровителка на брака, и св. Марина. Накрая не е без значение да се отбележи, че култът на св. Марина е разпространен в същия ареал, почитана според античните сведения Артемида—Бендида. Това говори за Силните антични традиции в областта, а също и за вероятното по-късно запазване на по- компактни маси тракийско население.”

Проф. Георгиева обръща внимание и на други оцелели тракийски култове. Върховният бог на дедитте ни е считан за господар на мълнията, гръмовержец съдейки по алтернативните му имена Перкон (от пера, перкам-удрям, бия) и Сбелтурт (от сбеля-правя бял, светъл, т.е. светкавица и търтя-удрям, хвърлям). Както е в случая с Бендида, Сабазий и други древни божества, гръмовержецът бива облечен в християнска дреха – тази на Св. Илия:

В християнската епоха езическият бог на гръмотевицата Зевс е заменен от св. Илия. В официалната християнска литература св. Илия е дъждоносец, а в народните представи е и гръмовник. Върху неговата иконография вероятно влияние е оказала тракийската представа за Зевс, който само в земите на траките се почитал на колесница ".

Фрагмент от възнесението на св. пророк Илия. Икона от с. Тешево край Банско, 1850 г. илюстрация на Vesti.bg

 http://m4.netinfo.bg/media/images/7291/7291536/655-402-fragment-ot-vyznesenieto-na-sv-prorok-iliia-ikona-ot-s.jpg


Далечните ни предци и най-вече тяхната  благородническата прослойка са отдавали особена почит на бог Хермес. Херодот дори твърди, че аристократите при траките считат Хермес за свой праотец – Her.V.7. Явно култът е бил особено популярен защото е приет и от простолюдието и така е оцелял до ново време. За това намираме ценни данни в работата на проф. Иваничка Георгиева:

“Успоредно със св. Влас в ареала на Странджа, Родопите, междуречието на Струма и Места и отделни места в Западна България като покровител на едрия и дребния рогат добитък е почитан св. Модест (18 декември). На неговия ден воловете не се впрягат; след богослужението се раздават нечетно число хлебчета заедно с варено жито, от които се слага и в кърмата. В църковната живопис св. Модест е изобразяван с два впрегнати вола или с овце. Този култ се среща и у гърци; макар и неотбелязан в календара, се почита и у румънци­ те. Почитането му у източните славяни има преди всичко официален, църковен характер.

Въз основа на някои данни се допуска, че св. Модест е наследил един аспект от култа на Хермес... Макар известен в класическата епоха като пратеник на боговете, водач на душите (психопомпос), покровител на богатството и търговията, то много по-първична е неговата функция на хтоничен бог на плодородието, на покровител на стадата, божество пастир…

Сведението на Херодот за траките, че „отделно от народа царете почитат Хермес повече от всички богове, кълнат се в неговото име и изкарват от него своя произход", отразява един по-късен етап в развитието на култа. Със засилване ролята на скотовъдството много­ бройните стада са икономическата база на обособилата се върхушка. От божество пастир Хермес се превръща в божество, покровител на аристокрацията, притежаваща големи стада. Функционално Хермес и Велес са твърде близки — свързани са с подземния свят, добитъка, музиката, магията”.

Проучването на проф. Георгиева не свърша в обяснението на продължението на култа към Хермес при нас българите. Според даровитата изследователка на нашата култура, в българския фолклор могат да се намерят следи и от почитта на Орфей. Не става дума за споменатия във Веда Словена Орфен, а за нещо друго, но пак от същия регион, в който са живели певците, от които Веркович чува Веда Словена:


 http://www.ancient-origins.net/sites/default/files/field/image/thracians-orpheus-myth.jpg

“Българският фолклор е запазил мотива за митичния певец Орфей, макар и в твърде променен вид… Д. Маринов предава легендата за Боен, която обяснява възникването на обичая Боенец. В образа на царския син Боен са оставили следи Боян и Орфей — славянският и тракийският певец. Според легендата Боен свирел толкова омайно, че „когато засвирел или запойвал, птиците, дивяча, дори листьето на гората спирали да го слушат". Разбирал езика на птиците и животните, който научил от змийския цар, а с пръстена на този цар правел магии. Самовилите залюбили Боен, отнесли го в своето царство, където го оженили за най- младата и хубавата самовила. Момите се разтъжили и за да не го забравят, почнали всяка година през пролетта, когато самовилите го отнесли, да играят Боенец. **

Според проф.Димитър Попов спомени за Орфей са оцелели в народната песен Марко Кралевити, Иве и дете Дукатинче.  В случая най-сладкогласния Иве отговаря смислово на Орфей.

Eхо от древните ритуали е запазено и в обредите по време на Еньовден. На това е обърнал внимание проф. Иван Венедиков: “Шествието на момите се завръща в къщата на булката. Още предишния ден момите са пуснали пръстените си в котела с мълчана вода по същия начин, както това става на Василовден. Прорицателката все още не е стъпила на земята и е в ръцете на една от четирите моми. Тя сега трябва да вади пръстените от котела по същия начин, както това се прави на Нова година, само че в припевите вместо „Ой Ладо” се пее „Ой Еньо”.

Не може да има никакво съмнение, че тук е запазен един чисто езически обичай на допитване до гадател, като се търси незаинтересуван в отговорите прорицател в лицето на малката булка. Самият обред напомня прорицанията на жрицата в Делфи, която гадаела над упойващите пари над цепнатината, в дъното на която течала реката Каситис. След очистението си във водите на реката допитващите се до Пития чакали бълнуванията ѝ и се опитвали в тях да видят и да открият определена мисъл, която боговете изразяват чрез нейните уста. Малката булка изпълнява същата роля. Тя се нарича булка, защото в качеството си на прорицателка носи червеното було, което носят и момите, когато се женят и което е било носено и от жриците и гадателките в езическо време.”

За други остатъци от тракийските култове съобщава Ангел Сарандлиев в работата си Змията като древен култ в митологията на траките и остатъци в Родопите. Този автор свързва особеното наименования на змийската отрова пан захир с името на древния бог Пан, който първо е почитан в Аркадия. За него се знае, че е планинско божество свързано с животновъдството, известно е и неговото присъствие в свитата на тракийския бог Дионис.

Сарандлиев споделя, че култа към змията в Родопите се практикува както от християнското, така и от мюсюлманското население. Изследователят добавя и това, че се касае за една древна, местна традиция, а не за нещо привнесено от късни преселници.

Друга интересна традиция от далечното минало е запазена в разпространената в Странджанско легенда за елена, който се жертва доброволно. В деня на Св. Илия и Св. Константин, багородното животно слизало от планината и се предлагало на участниците в култа. За това предание разказва проф. Димитър Попов, който при своя анализ посочва връзката с митовете за тракийския цар Резос. Нашият учен цитира Филострат според когото животните в планините идвали сами при жертвеника на Резос.

Проф. Попов посочва и паралелите между народния герой Крали Марко и тракийската дума марка-кон. Под образа на една историческа личност е скрито древно езическо божество – Тракийския Конник. Такова е и виждането на проф. Георги Михайлов. Той също смята, че Тракийския Конник продължава да живее не само под образа на Св. Георги, но и в този на Крали Марко.

До този момент виждаме, че древната почит към Залмоксис, Орфей, Хермес, Бендида, Артемида, Зеринтия, Дионис, Сабазий, Пан, Херосът и т.н. не са изчезвали никога. В такъв случай не бива да се изненадваме и от това, че при нас българите е запазен и култа Земела (Семела) – майката на Дионис. Интересни данни можем да почерпим от работата на Борис Илиев Тракийската Богиня Семела в съзнанието на българите днес“.

Илиев представя свидетелствата на хора от различни села относно употребата на израза – Ууу, да опустее тая Самела, добавя важната подробност, че дори и в ново време с името Самела се кръщават деца, а обяснява и защо Самела е синоним на буйнстваща. Авторът се опира на древните легенди, в които се разказва за обезумяването на Семела и за преждувременното раждане на Дионис.

Почитта към древната богиня е оцелял в регион, в който най-малко бихме очаквали- Северна и Североизточна България. Става дума за селата Свещари, Михайлово, Койнаре, или както уточнява авторът – между Монтана и Плевен, Никопол и Ябланица.
Според официалната историография този регион е почти обезлюден по време на Късната Античност и там са се настанили първо дошлите от Припятските блата славяни, а по-късно и пристигналите от Азия българи.


България по времето на Аспарух и Тервел обваща точно региона, в който е запазен култа към тракийската богиня Земела Самела. Ако официалните теории бяха верни, то в Северна, Североизточна България трябваше да открием култове към Тангра и Умай, но такива няма. Няма и следи от почит към иранските Ахура Мазда, Арияман и т.н. Точно в сърцето на ранносредновековната Дунавска България се е запазил култа към майката на Дионис, а това показва красноречиво що за хора са били старите българи.  

Нека погледнем трезво на фактите – тракийската религия е пропита в нестинарството, кукерските и русалийски игри, Ладуването, Лазаруването, Еньовден, Гергьовден, Тодоровден, Сирни Заговезни, Коледа. Етнологът Николай Колев, а и други негови колеги определиха като тракийско наследство и жертването при строеж на нов мост и на къща, жертвоприношението при продължаване живота на възрастен човек, носенето на опинци и ямурлук от пастирите, трансхуматното (подвижно) животновъдство, вършитбата с диканя, определени видове земеделски сечива и т.н. Бръсненето на косата и оставянето на кика- обичай засвидетелстван от Плутарх при старите мизи се практикува в България до 30-те години на ХХ век. От тракийски произход е и мартеницата, както бе показано в предишната ми работа.

До ново време, макар и в променена форма са се запазили култовете към Залмоксис, Орфей, Хермес, Бендида, Артемида, Зеринтия, Дионис, Сабазий, Пан, Херосът, а и Земела. В българската именна система се срещат двадесет и пет тракийски теофорни имена. Нито германи, нито келти, нито пък гърци имат толкова много изконни теофорни имена.

Не означава ли това, че общоприетите теории трябва да се преразгледат. Не означава ли това, че Евгений Теодоров е напълно прав наричайки нас българите преки наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството.- Древнотракийското Наследство в Българския Фолклор, с. 271.***

Народът към който принадлежат Спартак, Залмоксис и Орфей не е изчезвал. Изчезнало е само името, с което дедите ни са били наричани в древността. Това обаче е едно напълно естествено явление. Старите ибери имат свои наследници – испанците, във вените на повечето италианци тече кръвта на римляните. При нас също е така, ние може да сме забравили как предците ни са били наричани преди две хиляди години, но не сме забравили, нито сме предали наследството им. Ние продължаваме предано до следваме традицията завещана ни от предците, а с това получаваме и тяхната духовна сила. Тя ще ни помогне за се възродим за пореден път, по същия начин както дедите ни са се издигали от пепелищата отново и отново.



 Използвана литература и пояснения:

1.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
2.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
3.Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, 1971;
4.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
5.И.Венедиков, Медното гумно на прабългарите, Митове на българската земя,
Издателство към Частен колеж „Тракия”, II.  прераб. изд., Стара Загора 1995;
6.И.Венедиков, Златният стожер на прабългарите, Издателство Наука и изкуство, София 1987;
7.Е.Тeодоров, Древнотракийско наследство в българския фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972;
8.Н.Иванова, П.Радева, Имената на Българите, домашни имена, заети имена, празничнокалендарен именник, Абагар, Велико Търново, 2005;
9.Г.Китов, Д.Агре, Въведение в Тракийската Археология, ИК Авалон, София, 2002
10.Н.Колев, Българска Етнография, Изд.Наука и Изкуство, София, 1987;
11.К.Иречек, История на българите с поправки и добавки от самия автор, ред. проф. П.Хр. Петров, Издателство Наука и изкуство, 1978;
12.М.Арнаудов, Очерци по Българския Фоклор, Изд. Български Писател, София, 1969;
13.М.Арнаудов, Очерци по Българския Фолклор, Изд. Марин Дринов, София, 1996;
14.И.Георгиева, Българска Митология, Изд. Наука и Изкуство, София, 1993;
15.Е.Теодоров, Древнотракийско Наследство в Българския Фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972;
16.Д.Попов, Тракийска Религия, Изд. Изток-Запад, София, 2014;
17.Д.Попов, Приказна Древна Тракия, Изд. Изток-Запад, София, 2012;
18.Д.Попов, Тракийска Религия, Лик, София, 2010;
19.Г.Михайлов, Траките, Нов Български Университет, София, 2015;
20.Б.Илиев, Тракийската Богиня Семела в съзнанието на българите днес, Хелис IV, Археологически Институт с Музей – БАН,  Изд. Марин Дринов, София, 2005;
21.W.G.Arkwright, Lycian and Phrygian names, The Journal of Hellenic Studies, Voll. XXXVIII, (1918), The Society for the Promotion of the Hellenic Studies, MACMILLAN AND CO., Ltd, St.Martin.s Street, London, MDCCCXVIII;
22.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
23.N.Kolev, Spuren aus der Kultur der Thraker in dem Tradizionellen Ackerbau und der Viehzucht der Bulgaren, Bulgarisches Forshungsinstitut in Österreich Verein “Freunde Des Hauses Witgenstein”, Institut für Thrakologie an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, Staatlischer Verlag Swjat, Sofia, 1984;
24.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
25. АРХИМ. ДОЦ. Д-Р ПАВЕЛ СТЕФАНОВ Един култ на 2000 години, 13/12/2010



* Въпреки, че повечето тракийски благороднически имена са изчезнали, има и такива, които са оцелели. В работите на У.Дж. Аркрайт, Д. Дечев и др. се натъкнах на тракийските имена Борис(кос), Войнес, Мостис, Бурилос, Тревелиус, Дуку, Прусий. Това де факто са по-старите варианти на имената на старобългарските благородници Борис, Войн, Мостич, Борил, Тервел, Докум, Прусиян.

**Сведенията на проф. Георгиева са ясни и изобилни, може само да се добави това, че според Юрий Венелин (цитиран от М.Арнаудов), родното място на героя Боян е България. От друга страна славяни е алтернативното име на гетите, чиито земи не са се простирали само на юг от Дунава, но също са обхващали значителна част от териториите на Румъния и Украйна.


***Държа да уточня, че въпреки богатите сведения за тракийския произход на много наши празници и традиции, както Теодоров, така също Колев, Георгиева, Ангелов и др. разглеждат траките като различен народ от старите славяни и старите българи. Дори и даровити учени могат да попаднат в капана на общоприетите теории. Всеки изследовател има своя зона на работа и няма как да провери напълно чуждите трудове които ползва. Веднъж наложен, един стереотип се загнездва упорито и премахването му е изключително трудно.

Ще дам пример със заблудата относно северния произход на старите славяни. Димитър Ангелов смята, че славяните взели участие във формирането на българската народност спадат към северен светло пигментиран тип. Това изобщо не отговаря на истината. Прокопий Цезарийски е дал доста добро описание на старите славяни. Той казва съвсем ясно, че тези хора са едри и изключително силни, телата им не са прекалено бели, нито пък косите светло руси. За цвета на косата е употребен епитета ксантизи, това означава кестеняви. Ксантизоо означава правя кафяв. Разбира се между траките е имало и руси, рижо руси хора, но болшинството е било с кестеняви, светлокестеняви коси, каквито сме и ние българите.

Проф. Ценов обясни отдавна, че първоначално славяни е име на северните траки-гетите, като в последствие това име бива използвано за всички други хора говорещи сродни езици.

По същия начин в древността името германи е важало само за тунгрите, но днес се използва за огромен брой хора, които реално не са потомци на тунгрите.



78 коментара:

 1. Поздрави за статията! Някои имена от Панагюрско: Кита Къна Дела Пенчо Нанко...

  ОтговорИзтриване
 2. Поздрави Павле, много силна статия! Успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! Дълга се получи статията, но какво да се прави - има много за казване.

   Изтриване
 3. Тъй като доста пъти се спомена имато Залмоксис искам да попитам нещо.Наскоро прочетох книгата на Юлия Хаджидимитрова " Готи, сиреч гети" и там тя споменава ,че във всички стари източници (гръцки текст) това име се изписва като Замолксис , като в по-късните преведени издания умишлено или не името е променено на Злмоксис.Срещали ли сте подобно изписване на името?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Херодот дава името като Залмоксис - Σάλμοξιν, почти пет века по-късно Страбон представя версията Σάμολξις.

   Изтриване
 4. Мдааа,и аз отдавна чакам някой да ми обясни,защо аджеба прабългарите,които уж почитали бог Тангра,носят тракийски имена а не тюркски.Това е все едно папата да се казва Мохамед,вселенския патриарх Хасан,а турския султан-Иван.Но никой не ми го обяснява.Отдавна чакам да ми обяснят и къде са ни дръпнатите очи и тюркските гени... и защо ги няма.Но и обяснение няма.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Логичен отговор за измислица не може да се даде. Понастоящем археолозите се чудят как да обяснят факта, че скелетните останки в хунските и аварските гробове принадлежат на хора с висок ръст и европеидни черти. Пласира се смехотворното твърдение, че това не били хуни и авари, а славяни, които са приели хунския, аварския начин на живот. Хубаво, може да е имало и такива случаи, но къде са се дянали истинските, десетки хиляди монголоидни хуни? Все още отговор няма.

   Изтриване
  2. В некропола в Девня, там са се дянали!
   Хаджията
   П.П. Ако имаш възражения, питай проф. Йорданов. Ако не ти е достатъчно - питай руските антроплози, които са изследвали черепите на волжките българи. И там има не малко монголоидни примеси.

   Изтриване
  3. До Тодор Тодоров,
   Бешевлиев, който твърде често е цитиран от Спароток разчете част от прабългарските руни на базата на древнотюркските руни от Сибир. Прабългарското име Баян, се среща и сред татарите и сред аварите. Орган, чичото на Кубрат, е извесетн в някои извори и като Орхана, а предполагам си чувал за тюркското име Орхан. Кубрат, твърде често е изписван в изворите и с името Курт, а курт на тюркски е вълк. Името на един от българските ханове или канове, както ти харесва, е Токту(766-767), а сред монголо-татарите има хан с такова име. Всичко това не означава, че българите са тюрки, понеже сред тях има и достатъчно ирански имена. Виж, обаче Терес, Ситалк, Орфей, Раскупор и Реметалк няма да намериш сред българите :)
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  4. хаджи иванчо, бъди така добър да обясниш един феномен. Казваш, че прабългарските руни са разчетени на базата на древнотюрските руни, но има един огромен проблем. Най-ранните орхоно-енисейските надписи са от 7-8 век, т.е. тогава започва тяхното изпозване в Сибир, но около половин хилядолетие по-рано анонимния римски космограф съобщава за българите. През 5 век има няколко битки между българи, лангобарди, римляни в Източна и Средна Европа.

   Та въпроса ми е - как старобългарските руни ще са създадени на основата на тюрските след като тюрските руни се появяват в Сибир половин хилядолетие след времето когато българите вече са познати на римляните?

   Относно липсата на тракийски имена при старите българи, трябва да почетеш повече. Имената Тревелий, Прусий, Мостис, Бурилос, Борискос са тракийски и се явяват ранни варианти на старобългарските Тервел, Прусиан, Мостич, Борил, Борис.

   Не Токту, а Токт е името на българския владетел, провери в работата на В.Бешевлиев, Първобългарски Надписи, 1992, с. 84. Токеус пък е тракийско име.

   Курт прочее е име, което се използва от англичани и немци, а името на Кубрат е представяно и като Кроватос.

   Изтриване
  5. хаджи иванчо, никой не е доказал, че масовия гроб в Девня е на българи. В нашите земи са си оставили костите както римляни, така също келти, германи, перси, узи, печенеги. Каква е гаранцията, че гробът от Девня не е на узи и печенеги?

   Та нима кръговите гробове са типична старобългарска традиция?

   От некропола при Нови Пазар и др. места може да се види, че старите българи жертват кон и куче в гроба на боец, а това е практика на траките още по времето преди някой да е чул за Рим.

   Изтриване
  6. В цитираните книги Спорчо, името е преведено и записано като Токту: Йордан Андреев, Българските ханове и царе VII-XIV век, С. 1988 г.;Гръцки извори за българската история (ГИБИ), III, изд на БАН; Патриарх Никифор Констатинополски, Кратка история след царуването на Маврикий, Варна 1997 г. В едно от новите издания на многотомник История на България, което е под редакцията на покойния Георги Бакалов, издадена през 2003, в първи том, на стр. 197, също е представен като кан Токту.
   Некрополът в Девня единодушно е приет сред археолози и историци като раннобългарски некропол с датировка VIII-ΙΧ в. Чети хубаво отчета на археолога, който го е копал Димитров, Д. Старобългарски некропол № 2 при Девня.-Известия на Нар. музей Варна, 1970. От там нататък няма нито едно възражение в научната литература, че това не е български некропол. Както е известно масовото заселване и по-трайно установяване на печенеги, узи и кумани е след 10 в. Разбира се печенегите са идвали и по-рано, но аз говоря за трайно усядане. А в некропола при Девня става въпрос за няколко генерации погребани. Има по-ранни погребения от VIII в. има и по-късни. За този ранен период, към който е датиран некрополът и при това на това място, съвсем близо до ядрото на Дунавска България, не може да има съмнения, че не е български. Съмненията са само при теб и всички автохонисти понеже просто не ви отърва. Но първо се запознай с отчета на археолога Димитров и тогава говори. Той има и още отчети не само този, който ти цитирах. Има и за некропол 3 при Девня. Има и обобщен отчет. Ама ти започни с това, което съм ти цитирал.
   За руните имах предвид по-горе точно орхоно-енисейските. Прабългарските руни се родеят най-вече с тях. Но датировката е спорна. Татарският езиковед Ахатов определя VI-ΧΙ в.И какво като се споменава за българи преди това. Тюрките макар и не с това название са съществували и преди VI в. Или си мислиш, че един народ се появява тогава, когато за пръв път го споменават някъде в някое писание. Това, че може да е имало българи в Европа от по-рано не означава, че всички българи са били в Европа. Много често един народ не се преселва заедно -изведнъж, а самото преселение обхваща няколко вълни, които могат да бъдат разтеглени в няколко века.
   Хаджията

   Изтриване
  7. хаджи иванчо, ето виж сам как се изписва името на Токт: "новоизбрания в 766 български владетел Токт, когото патриарх Никифор (70, 28 — 71, 1 = Извори VI 304) представя на читателите чрез брат му Боян"

   Това, че нещо е прието, не го прави автоматично верно. Съкровището от Бързица / Шеремет бе датирано първоначално 8 век след Христа. Днес датировката е 8 век преди Христа, някакви си 1500-1800 години разлика :)

   Изтриване
  8. хаджи иванчо, ти пак не схващаш. Да приемем, че българите са тюрки и, че са дошли от Азия. Факт е, че името българи е познато на римския космограф още през 4 век. Век по-късно българите се споменават често както на Балканите, така и в Средна Европа. Дори и дете може да разсъди, че ако старите българи са в Европа поне от 4 век, то няма как те да са донесли от Сибир нещо, което ще се появи там векове по-късно. Факт е, че орхоно-енисейските руни се появяват в Сибир, няколо хиляди километра на изток от Балканите, няколко века по-късно след времето когато българите се спомевават в Европа.

   Кажи ми сега кой е този, който си затваря очите за данни, които не му отърват :)

   Изтриване
  9. Първо не съм казал никъде, че българите са непременно тюрки. Моята хипотеза е, че малко или много са изпитали тюркско влияние. Въобще не вярвам на античните извори, така че спести си цитирането на римските извори и особено на космографите. Античните извори никога не достигат до нас директно от оригинала, освен ако не са надписи върху камък, а през стотици преписи и преиначавания. Със Средновековните извори не винаги е така, там вероятността да са от първоизточника е доста по-голяма. Още повече че имаме запазени средновековни ръкописи, грамоти и т. н. Оригиналните документи от Античността са една шепа. Някои извори трябва все пак да се четат критично! Преписвача почти винаги привнася нещо свое. Ами самият Именник на българските ханове/канове идва от късни славянски преписи, а според руският учен Андрей Попов, който ги е виждал с очите си, има доста различия в транскрипцията на имената, които са представени от средновековните преписвачи. Колко от имената в Именника са сбъркани не се знае?
   Сега, как се изписва Токту, очевидно е спорен въпрос, но не мога да разбера на какво основание игнорираш с лека ръка цялата литература, която ти цитирах горе и в която той е представен като Токту, още повече, че ГИБИ на БАН си е доста сериозно издание, преводите са правени от професионалисти и там си е Токту.
   За Девня тактично си пропуснал да кажеш нещо, щото очевидно много неприятно ти стана като ти цитирах, че в научната литература некрополът е опрeделен като раннобългарски :)
   Хаджията

   Изтриване
  10. "...Чичото на Кубрат, ОРГАН" <> НАГРО - НАГРО-ЧИ (диал.)= помрачи.
   Чет нямат подобни "съвпадения".

   ИМПЕРИАЛИСТ


   Изтриване
  11. И още нещо! Не знам какво цитираш, но аз ще ти цитирам ГИБИ, III, 1960 г., Патриарх Никифор стр 304, долу, последен абзац :"В третия индикт Константин нахлул в България, понеже българите свалили от властта поставения от Сабина техен вожд Умар, и провъзгласили за вожд Токту, мъж българин, брат на Баяна." На следващата 305 стр отново е изписано името Токту.
   ГИБИ III, издание 1960 е качена в нета и нека, всеки който се съмнява в цитата да прочете ясно.
   Хаджията

   Изтриване
  12. Да разбирам, че Токт в работите на Бешевлиев е погрешно ли?

   Изтриване
  13. хаджи иванчо, нещо съм объркан, ти защитаваш със зъби и нокти монголоидните черти на старите българи, но сега казваш, че старите българи може и да не са тюрки. Не усещаш ли, че ставаш смешен така :)

   За некропола от Девня, не аз, а ти пропускаш да обяниш нещо съществено, а именно това, че кръговия гроб е чужд на старобългарската погребална традиция.

   Има и друго, Йорданов сам признава, че в повечето случаи лицевите кости на черепите са силно разрушени. Много ми е интересно, как в такъв случай са проличали монголоидните белези, дали пък бог Тангра няма да е нашепвал за тях :)

   Изтриване
  14. Питай Йорданов! Иди в Музея по антропология, виж реконструкциите на черепите от Девня. От кога те пращам да идеш до там! Аз поне съм ходил и съм ги видял. А затова дали всички черепи били разбити и раздробени и има ли паралели кръговото погребение, чети хубаво отчетите на археолога Димитров, чиито заглавия ти цитирах по-горе.
   Хаджията

   Изтриване
  15. О, щях да забравя! За Бешевлиев: Имунизиран ли е дори и учен като Бешевлиев от грешки?
   Но иначе много приятно ми става, че Бешевлиев все повече присъства творенията ти! Нали ти казах и преди. Щом си решил да се върнеш към старата академична литература, мога да ти кажа само, браво :) С това само се доказва колко е безплодна вашата автохтонна псевдонаука
   Хаджията

   Изтриване
  16. Всеки прави грешки, това е нормално, но във всеки случай Бешевлиев е един от най-ерудираните ни учени. Жалко, че е работил предимно по времето на тоталитаризма, когато учените бяха принудени да следват строго определена визия.

   Прочее, пълното отричане на даден автор е типично точно за противниците на теорията за местния произход на българите.

   Ако теорията за местния произход на българския народ не бе истинна, ти нямаше да висиш постоянно тук с цел да ме дискредитираш. Никой нормален човек не си губи времето с глупости, от друга страна мошениците изпитват панически страх от изобличаване и правят всичко по силите им да очернят своите изобличители.

   Изтриване
  17. Що се отнася за това, че "вися" в блога ти, работата ми е такава, че понякога ми е много натоварено, а понякога, когато нямам конкретни задачи имам доста свободно време. И като ми стане скучно, отварям си биричка и влизам в блога ти да се позабавлявам
   Хаджията

   Изтриване
  18. Ами ти вече трябва да си се алкохолизирал щом при всяко влизане отваряш бира :)

   Изтриване
  19. Мохамед, не тюркско име, по принцип е мюсюлманско. Мохамед не тюрк, най-вероятно. А нашите имена по принцип са християнски - тоест наименуваме се на мъченици и светци от християнската вяра. Но нека някой да каже тюркско име от преди 2000 години. То и ислямът е продължение на християнството, и имената им са от Библията. Християнството е от първи век, а ислямът от седми век.

   Изтриване
 5. ирена янчева10 март 2016 г., 1:47

  Здравей, Павле ! Статията много ми допадна, това е една от моите любими теми, която бух поставила в графа любими ! Силно ме впечатли факта, че има съхранени и до днес 25 имена на тракийски божества, които носят директна връзка с български лични имена: особено Злата / Златан - Света Злата Мъгленска ( Българска светица от Македонския регион, 18 в.), Богой / Благой, Бистрьо / Бистра, Витьо, Венда, Млад / Младен, Сава - Свети Сава ( особено почитан от сърби ). Безспорно е, че напълно липсват ирански и тюркски теоними така, както и следи от иранци и тюрки в религиозно - обредната система или култовите практики - именно това е един от най - силните аргументи в полза на нашия местен произход като народ ! И не е случайно това, че всички застъпници на азиатските теории избягват да го коментират, те просто мълчат като риби, защото няма какво да кажат. Напълно споделям твоята научна теза, защото тя е истинска, видима и доказуема: Календарно - обредната българска система, ритуалните практики свързани с жизнения цикъл, инициациите, кръвното и безкръвно жертвоприношение, погребалните обреди и др. са пряко продължение на нашите древни тракийски културни ( и генетични ) непрекъсваеми традиции на Балканите. Защо няма нито едно съхранено почитание към бог Тангра - отговорът е ясен: защото ние сме наследници на трако - пеласгите !!! Бих искала да добавя някои сведения от архиви, които си спомням: Летните Русалии и лекуването с билки и мълчана вода е засвидетелствано в Пловдивски санджак през средата на 19 в. ( между Пловдив и Карлово ); култът към Св. Марина = Бендида е силен в Пловдив и региона ( средата на юли - отбелязват се дни Горещници ); Русалийските игри с оръжие в ръка / мъжки обреден танц се среща в региона на Македония; почитането на Св. Илия ( Зевс Гръмовержец )е много застъпено в Южна България; Евгений К. Теодоров доказва връзките на героя Крали Марко с Хероса, този образ е наследник на Тракийския Конник ( както и Св. Георги ); Самодивите в бяла премяна, леки и въздушни, бързо-подвижни същества с невероятна сила са медиатори между живите и мъртвите, между реалния свят и Света на Отвъдното, които могат да убиват и възкресяват човека и др. Най - сърдечни приятелски поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
 6. Май трябва да започнем да събираме и записваме наново старите български имена преди да измрат и последните българи, които ги носят и децата им спрат да ги слагат на възпоменанията. След 50 години ще излезе, че тук са живели Стивън, Есмералда, Изабела, Даная и Марая и други извращения на съвременните български майки и бащи.
  Ето ви няколко и от нашия край - Туша, Куна, Кунка, Койна, Пъда, Мара, Мано, Бона,Влайо, Вельо, Жельо...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубавите български имена са сравнително добре документирани. Важното е да се пробуди любовта към българщината, иначе и 1000 списъци да направим, заблудените хорица ще продължават да ахкат по чуждото.

   Изтриване
 7. Помня като дете няколко лета поред ме "командироваха" с баба ми Велика при каракачаните в Рила м. Чакалица.Оттам всяко лято около 2 август(Илинден)минаваха мъже облечени в бели везани носии на които им казваха РУСАЛИЙ.Като пристигнеха някъде почваха да играят "РУСАЛИЙСКОТО"с часове!Няколко отделни групи се движеха и гледаха да не се срещнат някъде щото почваше ръкопашна "битка"!Описани са подробно в книгата "Литургия за Илинден",но там е пресъздадето "художествено"т.е. недопустимо изопачено,като е ИЗТРЪГНАТА "душата" на "русалийте"!Там съм гледал и КАРАКАЧАНСКА сватба!Сега от тези "неща" няма даже и "ЕХО"!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Направо ви завиждам за видяното! Аз съм бил свидетел на кукерски игри, на лазаруване, нестинарство, но уви, русалийско хоро не съм виждал никога.

   Изтриване
  2. А Виждали ли сте БЪЛГАРСКОТО женско хоро БУЕНЕК? Хороводката е в бяла отворена риза, препасана е през гърдите диагонално с два ремъка и размахва гола сабя. На кого Ви прилича водачката на хорото? Когато ги видях за първи път, не можех да повярвам на очите си, че е възможно традициите да са се запазили през хилядолетията.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Добруджа, Силистренско, но го има и при другите фолклорни области.
   Ето описание в Уикипедия на ЕДИН ОТ ВАРИАНТИТЕ!
   " Изпълнение на обичая в Добруджа. Източник: ДА „Архиви“
   Буенек или буенец е български народен обичай, извършван в Източна България. Изпълнява се за здраве и плодородие една седмица преди Великден. Името му идва от характера на танца, който изпълняват – буен танц, бързо трополящо хоро.
   Обичаят се изпълнява от моми, които избират помежду си водачка буенек. Тя е облечена с празничен костюм от ярки, свежи дрехи, състоящ се от мъжка риза и богато украсен с разноцветни панделки или парцалчета и синчани китки калпак, а косите ѝ са разпуснати. Върху гърдите ѝ са кръстосани два колана бозунци с големи пафти и нанизи от монети, а на кръста ѝ са накичени разноцветни кърпи. Полата е бяла и силно набрана в кръста, дълга е до коленете. Заедно с буенека върви и булка. Нейната роля се изпълнява от момиче на 8-10-годишна възраст, чийто родители трябва да са живи. Тя е облечена с булченски дрехи, а главата ѝ е забулена с червена кърпа. Заедно с цялата моминска група посещават всяка къща в селото. При изпълнение на ритуала буенека върти сабя, секира или пръчка над главата на булката в съпровод на момите песнопойки, които са разположени в две редици, една срещу друга. Булката............"

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  4. Благодаря за подробностите!!! Това май е ехо на така наречения Пирихов танц, той се изпълнява и от въоръжени момичета. Това е и танцът на Корибантите.

   Изтриване
  5. Пропуснах да спомена нещо важно. Името на Пириховия танц се извежда от имено на Пир - синът на Ахил, същия този Ахил, за когото Малала казва, че водил мирмидони, които в ново време са наречени българи.

   Изтриване
 8. Добра разработка, но ще я подкрепят ли професионалистите, вие нали не сте историк, как ви приемат учените, има ли поне един да се съгласи с вас?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам добри отзиви от проф. Чилингиров, дали той ще се съгласи с всичко представено в тази статия обаче не зная. По принцип и двамата отстояваме местния произход на българския народ. Също така и двамата сме на мнение, че дедите ни са били първите християни на Европа.

   Имам подкрепата и на други учени, но те желаят да останат анонимни. Ако следите блога ми, няма начин да не забелязвате, че нападките срещу новото виждане са редовни и злобни. Доста хора се страхуват за кариерата си, иначе биха ме подкрепили открито.

   Изтриване
  2. Преди няколко години Института по генетика към "Майчин дом"направиха изследване на мъжете в България по Y-хромозоми ,които се предават от бащоа на син.Резултатите бяха обявени,но най-важното в тях беше,че зсеки 5-ти мъж в България има Y-хромозоми стари над 5 800 години!Това разбира се е "средно статистическо"тъй като знаем какъв е сегашния състав на населението!Аз лично за себе си се потрудих да установя колко "стари" са Y-хромозомите по тая "родова" линия.Уви,дълко "копах"навсякъде но не можах да направя "физическо" установяване на истината.Рових в сайта на този Институт,но "ЧАСТНИ" изследвания не намерих да правят!За 105 евро в Швейцария в институт "Игенеа" правят такива частни изследвания,предимно ДНК-етнически,но тяхната методика е ТЕНДЕЦИОЗНА и според мен НЕПРАВИЛНА!Въпреки това не мирясах и се помъчих от тук оттам ЕЗОТЕРИЧЕСКИ да установя "нещо".В резултат на това разбрах,че моите Y-хромозоми са "стари" почти 15 000 години!Колко е вярно и дали може да се потвърди някога ,не знам но не се отказвам за "физическо" изследване на тоя проблем!Знам,че този Институт към "Майчин дом" в София МОГАТ да го направят ,но не знам как да разбера!Колкото до това,че сме ПЪРВИТЕ християни в Европа ,толкова съм изчел,че за мен няма НИКАКВО съмнение ,че сме "покръстени" още от времето на Светите Апостоли от Св.ап.Павел през 62 година!Хиротонисан е Първия епископ на Пловдив-Св.ап.Ерм!Оттам тръгва християнството на Балканите и основаването на отделни Епископий които са самостоятелни т.е. ОСЕМ века Българската Църква е ЕПИСКОПАЛНА!Някои от тях са били Ариани,но някои приемат Никейската догма ,като Протоген Сердиклийски,Ахилий Лариски и др.Някои като Никополския епископ Урфила отначало Арианин ,последствие признава Никейската догма,но въпреки това е ОТРОВЕН по времето на един от Цариградските събори!Отровен е и Арии в същия ден в който иска да говори пред Събора в Никеа!Впрочем преди Никейския събор е имало още един на който Невежия Консантин е направен на ПУХ и ПРАХ от отците на събора!И тоя Хитрец взема мерки,като не допуска НИКАКВИ "други" в Никеа!И така ПОСЛУШКОВЦИТЕ на Никейския събор "сътворяват" ДЪРЖАВНОТО "християнство" по "свирката" на Константин!Впрочем Илирийската епископия остава дъги години ИЗОЛИРАНА и често те са се обръщали към Епископ папа Римски!Когато Борис І се готви да "закачи" Българската Църква към Константинополския Диоцез папа Адриян ІІ умира и папа става Йоан VІІІ и той пише писмо до Борис в 5 точки като се позовава на книгана "Произход и деяния на гетите" от Йорданес Кротонензис,епископ на Кротона.Книгата е преведена на латински специално за папата и този екземпляр с бележки по полетата от ръката на папата се пази във Ватиканската библиотека.Папата пише,че Българите са християни от времето на Светите апостоли,че Българските Династии са се свързвали с тези от Европа, като много от европейските държави са основани от Българите,че Българите ВИНАГИ са имали епископи,които са взимали участие в Вселенските събори и че мястото на Българската Църква е в Европа към Римския Диоцез!Но Борис вече се е бил ПРЛЕДАЛ на Консантинопол и подписал Договор за това!Източната Римска Империя с войни ВЕКОВЕ това което не е могла да направи,сега Борис им е поднесъл на ЗЛАТЕН поднос!Въпроса е дълък за едно мнение,но за мен убедително е така!Проф.д-р Ганчо Ценов има статии,книга написана по въпроса за християнизирането на Българите!Сигурен съм ,че много от тук пишещите са имали късмета да ги прочетат!

   Изтриване
 9. Какви учени те подкрепят бе Спорчо :)
  Че чак някои се страхували за кариерата си! От теб ли се страхуват?
  Не се надценявай, моля ти се :)Големите учени просто не знаят кой си като име, да не говорим да са чели писанията ти...
  Хаджията
  П.П. И държа да подчертая, че това не е личностна нападка, а просто реално описвам състоянието на нещата. И ти си го знаеш!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Проф. Чилингиров е нива над определени специалисти от БАН.

   Голям учен не е този, който се надува и е изписал много, а този, който е намерил истината. Реално, повечето от истоириците ни са се провалили, теорията за азиатския произход на старите българи си изпя песента.

   Учените, които ме поддържат, но не смеят да го кажат открито не се страхуват от мен, а от старите сътрудници на тоталитарната ДС, които макар да нямат предишната си власт, все пак разполагат с влияние.

   Изтриване
  2. Еее, стига се ядосва, да не вдигнеш кръвното! Определено те дразни много факта, че никой не те зачита в академичните среди :)
   Хаджията

   Изтриване
  3. Иване, Иванчо, аз пък да ти кажа, че спароток привлече вниманието на учените още през 2010 година, бях на лекции при Христо Матанов, а тоя се хвалеше, че влязъл в блога на спароток и го разсипал. Ама на бай Христо не му стискаше да влезе в блога на спароток с името си, що ли и ти правиш така?Божидар Димитров и Валерия Фол не са коментирали при спароток, но го знаят, иначе нямаше да го плюят.

   Изтриване
  4. За Матанов съм почти сигурен, че е коментирал при мен и то не веднъж. Няколко години съм водил дискусии с Манол Глишев, който е личен приятел на Матанов.

   Сигурен съм също, че г-н Димитров и г-жа Фол знаят за работите ми, но никога не съм ставал свидетел на отправяне на обиди по мой адрес от страна на тези хора.

   Определени индивиди от обркръжението на г-жа Фол сипят клевети срещу мен и коват интриги, но това не означава, че г-жа Фол е подстрекателката.

   Все пак - благодаря за подкрепта г-н Величков, ако съм разбрал добре - Вие сте този, който ме уведоми преди време за хвалбите на Матанов по време на лекции.

   Изтриване
 10. Усещаш ли Спорчо, как се дискредитираш сам! Говориш неща, които не можеш да докажеш. Мартинчо и той, по- горе се пеняви. Матанов кърти толкова много пари, от книги и учебници, ходи по конференции в чужбина, че последна грижа му е Спорчо. Бил влязъл, ама под друго име :) И как го разбрахте, че е той! И как си сигурен, че Божко знае за писанията ти! Да не би лично да те е похвалил:)Той изобщо не мисли като теб! Въобще недейте да говорите глупости! Ти Мартинчо да не си бил студент по история и Матанката да ти е писал 2 и сега да сипеш клевети?
  А логиката на Спорчо е велика! "Няколко години съм водил дискусии с Манол Глишев, който е личен приятел на Матанов." - казва Спорчо. Сиреч Манолчо вика Матанката да му подсказва, а как е разбрал Спорчо, че е така, може би с ясновидство... Сега ще ти кажа нещо много интересно, не ме интересува дали ми вярваш, с Божко се познавам много добре, и дъщеря му познавам и т. н. Не мога да кажа, че ми е приятел, но мога да кажа, че ми е добър познат.Откъде си сигурен, по аналогията Глишев - Матанов, че и Божко не влиза да коментира тук от време навреме под името Хаджи Иванчо! Явно имаш добро разузнаване, само не ми казвай, че МОСАД работят за теб. Щото на летището в Тел Авив, бая ми проверяваха багажа еврейските митничари! Е аз в Йерусалим ходих доста отдавна, ама де да знам, може с твоето разузнаване да си предполагал, че ще те критикувам и нарочно да си им казал да ми правят проблеми на летището:) Не се излагай Спорчо! Ти си никой за академичните среди! Ако някой изобщо влиза тук да коментира, то го прави от забавление, между две бирички :)
  Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
 11. Хаджи Порчо,нищо не каза за позицията на проф.Чилингиров!
  Смърдиш от безсилие и злоба! Д.Милев Гилотен.

  ОтговорИзтриване
 12. Слушай мене Павеле и не се занимавай с Иванчо, той е пълна шушумига да ти кажа откровено сигурно и ти си го усетил, но аз го познавам от едно време, говоря като свидетел. Иванчо е карикатура на мъж, за това си избива комплексите в твоя блог, събира точки заради една кака, тя не го бръсне за слива, но той се радва и на потупване по темето. Ако искаш мога да ти пратя снимка на тоя шебек, адрес, месторабота, каквото ти е кеф, казваш - пращам. Симо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Симеоне, благодаря ти за предложението, но ще откажа. За какво ми е да знам как изглежда хаджи иванчо, какво да правя и с адреса му? Няма да тръгна да се занимавам с някакво човече, което както твърдиш ти се опитва да спечели благоволението на някаква дама с истериите си по мой адрес. Съветвам те да избягваш контакт с хаджи иванчо и хората около него. Не е редно да се рита този, който е потънал до гуша в сътвореното от съмишлениците си блато.

   Въпреки, че се опитва да ме дискредитира, хаджи иванчо ми върши услуга. Със своето недостойно поведение той показва, че поддръжниците на старите теории са здраво изплашени.

   Изтриване
  2. Големи гадове са ти феновете бе Спорчо!Като не можеш да ми отговориш на въпросите викаш веднага талибаните си да ми вадят личния живот на показ и да си правят гаргара с мен.

   Жените не ме интересуват изобщо, защо съм често при една доцентка от НБУ си е моя работа и ваша излишна грижа, ясно ли е? Хаджията

   Изтриване
  3. хаджи иванчо, ти премина границата на приличието. Първо ми приписа приятелство с Мосад, сега ме свързваш с талибаните.

   Ти си никой, не ме интересува как изглеждаш, не ме интересува къде живееш. Коментарите ти са елементарни, а отклоняването ти от темата е постоянно.

   Или се дръж като културен човек и не предизвиквай негативни реакции, или не посещавай този блог.

   Изтриване
 13. Мммм дааа,
  Хаджиите пак са тук .
  Ами даайте, разпарчетосайте го Серафимов.
  Ред по ред име по име.
  Но първо ми кажете какъв е рода ми Гуно , Турман Що се пишат българи?
  Николай, Никола = Коьо, Димитър -Мито, Митре , Павел = Паьо, Младен , Бано, Пано, ...
  Тюркски ли са? Всички над 1,80 .Кои синеоки , кои кафенооки , кои зеленооки , чернокоси,белокоси , белолики , ...
  Що не сме с дръпнати очи? На имената на дядовците ли да вярвам или на учените, дето ми казват че ту сме иранци , ту тюрки.Това пък последното не може да ми се обърне езика да го кажа, ми навява мисълта че сте на една крачка да ни наречете и турци. Като гледам турците не са турци.
  Хайде учените да ми обяснят ако някой чужденец с дръпнати очи умре на наша земя , как ще го погребат. Ами по нашенски щот не знаем как се погребва у тях.И игла ще му сложим в петата да не вампиряса . Така както погребаха двама 18- годишни млади влюбени , които не искали да заминат за Турция и избягали от роднините си и се хвърлиха от 8-ия етаж,никой не се яви да ги погребе.И кръст им сложиха.
  А , да разбрахме.
  Серафимов не е учен , щото не го признават учените. Те учените захвърлиха костите на Левски по тавани и мазета .Иначе правят пари от конференции и доклади.
  Ами то истинските учени хора и за това плащат.Уважават написаното , каквото и да е. За да анализират , да приемат нещо , да отхвърлят друго.
  Обаче нашите учени се оплетоха като пиле в кълчища и за това всичко отхвърлят.
  Аз пък разбрах друго Серафимов е със завидна памет.
  Можете ли да посочите един учен с такава памет?
  В днешния век на развитието на техниката , един студент да въведе входни данни в една програма ще достигне до по точни заключения.

  Това разбрахме като влизаме тук от любознателност а не за забавление.
  Ми хайде пак ви приканвам . Разнищете име по име . Изречение по изречение . Или искате да ви платим , а?

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не се хаби, говориш на хора без съвест, срам и свян...Титлата не прави някого учен, това може да го направи само безспирното търсене на истината. Тя действително трябва да се търси постоянно защото е наивно да се мисли, че знаем всичко за миналото си.

   Изтриване
 14. Спарчо, този дето се е писал Анонимен 11 март 2016 г., 20:12 не е Хаджията! Представя се за мен само да всява провокация. Никога не бих употребил думата "гадове". Не го знам кой е? За първи път се представя с този коментар. Не бих употребил и думите "да ми вадят личния живот на показ", понеже нищо от това, което говори Симо за мен, не е вярно. Така че, имайте предвид, че някой очевидно от тук нататък ще се представя за мен. По-ранните коментари публикувани по-горе са си мои, но този който посочих не е. Затова временно излизам от играта и да знаете, че до края на месеца, ако някой влиза с името Хаджи Иванчо или Хаджията, това не съм аз.
  Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
 15. Абе Спорчо, Анонимен 11 март 2016 г., 20:12, не съм аз! Публикувай ми коментара та хората да знаят! Някой се представя за мен! Затова излизам за около месец от блога! Просто се е появил провокатор! Много гадно се е изразил! Думата гадове в моя речник отсъства.
  Хаджията

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз как да разбера кой кой е? Разбираш ли сега, че е добра идея да се регистрираш и да си имаш страница в Блогър?

   Изтриване
  2. Отново се получава същата работа! Забелязваш ли, Павле, че такива хаджииванчовци най-вероятно са провокатори,чиято цел е опошляване нивото на блога. Явно това е някаква тактика на велможите, които никога няма да дръзнат лично да започнат спор с тебе по същество. Предлагам, след като вече си отговорил веднаж на такива „иванчовци“, повече да не реагираш на техните заяждания, защото слизаме на нивото на женския пазар...

   Изтриване
  3. Това и мисля да направя. Опитвам се да бъда толерантен, но както казваше Хайтов - Толерантност в зверилник е равносилна на самоубийство. Ако опонентите не коментират по темата, нека си направят свой блог.

   Изтриване
  4. Точно така! Ти се изявяваш като човек от съвсем друго време и за нас това е полезно, за да се учим на благородство. Но ти си също и войн, който води битка за истината. Запомнил съм една мисъл на Чингиз Хан, когото познаваме предимно като боец:„Милосърдието е лош съветник!“. И така, на война – като на война!
   Казаното от Хайтов ме кара да се замисля за най-тежкия настоящ проблем, създаден от Меркел пред „обединена“ Европа!...

   Изтриване
  5. Предполагам, че всички тук познавате по-добре историята от мен.

   Бихте ли ми казали, дали има случай в световната история, когато даден конфликт е решен трайно със средствата на насилието?

   Също така, не смятате ли, че е крайно време тук да се въведат единни правила за всички коментиращи, които да изключат възможността за поява на коментари, които провокират саморазправа, намеса в личния живот, отклоняване от темата, неуважение към личността и т.н.

   Благодаря предварително.
   Станимир.

   Изтриване
  6. Наистина провокаторите се увеличиха, колкото и да ги търпи човек, те нямат ни срам, ни свян...

   Изтриване
 16. Вместо да спорите безидейно по - добре кажете мнението си за това,ако сте го чели - https://books.google.bg/books?id=EHxqxk8U-akC&redir_esc=y

  ОтговорИзтриване
 17. Цитат: Виж, обаче Терес, Ситалк, Орфей, Раскупор и Реметалк няма да намериш сред българите :)
  Хаджи Иванчо..
  А защо на сребърните монети сечени от Терес II през 351 -342 преди Христа името му е изписано като ТИРИО а не Терес? Раскупорис I или Раскупор III има брат Раскос,Раско а може и Резко или Рижко да е било , кои знае как са го изписвали на гръцки .. И досега се използва думата РЕЗ за остър ръб на режещ инструмент в моя регион , дори е далече от Одриското царство а РИЖ си е рижав,цвят на ръжда. И защо трябва да вярвам на съветски, татарски , монголски и прочие учени, те са локални патриоти първо а после глобални, нали ? Публична тайна е в нашия БАН има такива соц-светила дето на всички ни е писнало от глупостите им.

  ОтговорИзтриване
 18. Поздравления за статията!
  Съвпаденията на народните обичаи и вярвания с описаните преди хилядолетия такива на траките е безспорно и неопровержимо доказателство за произхода на нашия народ. Каквито и теории да се измислят, каквито и интерпретации да се съчинят, те всички вкупом са безсилни и безпочвени пред традициите на народа ни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, въпреки жестоките преследвания българския народ остава верен на традицията на предците си. Нея никой не е успял да изкорени, но май поради това определена група хора се е заела да ни заличи като народ. Това няма да го бъде разбира се, поредните гробокопачи ще си отминат по канала...

   Изтриване
  2. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС15 март 2016 г., 15:45

   ПАВКА, БЪДИ ПО-КОНКРЕТЕН . (ТОВА ЗНАЕШ ЛИ КАКВО ЗНАЧИ БУКВАЛНО )---
   ТАЗИ ДУМА КОНКРЕТ ??

   КЕФИШ МЕ--КАКВА ХУБАВА ТРАКИИСКА ДУМА..ОТ МАИКА ТУРАКИЯ.

   Изтриване
  3. Конкретен идва от лат. concrectus, concresco - затвърдявам се. БЕР, И-Крепя, БАН, София, 1979, с.591.

   Изтриване
 19. http://www.dnevnik.bg/live/galeriiotvas/2013/10/12/2159478_fotogaleriia_sirakuza/
  Сиракуза е разположена на брега на Сицилия, на 318 км южно от Палермо и на 248 км източно от Агридженто. От всички древногръцки градове на Магна Греция, които са процъфтявали по бреговете на Сицилия, Сиракуза е най-важният – тя е могъщ съперник на Атина (разгромява я през 415 г. пр.н.е.) и в разцвета си през ІV в. пр.н.е. се опълчва на Картаген и дори на Рим. В апогея на икономическата, политическата и военната си власт градът има население от 300 хиляди души и според Цицерон е "най-великият и най-красивият гръцки град".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според Хялмар Фриск името Сиракуза не е гръцко, то просто няма смисъл на гръцки. Фриск търси обяснение на Сира със сыръ-влажен, а куза с коуща-къща, т.е. Сиракуза означава - влажен дом. В действителност местността, в която Сиракуза е изградена, е блатиста, влажна.

   Изтриване
 20. Черни мисли на светлия празник

  Днес е „Сирни заговезни“ – ден, в който си искаме прошка един от друг за обидите и псувните през 364-те дни от годината. Но, ще кажете, по добре един ден, околкото нито един! Въпреки че по принцип всеки ден би трябвало да бъде за християнина повече или по-малко и „Прошка“, и Великден, и всеки останал църковен празник...
  Националните традиции и празници са хубаво нещо, защото те ни правят да се чувстваме българи и ни свързват с нашите предци. Те ни напомнят, че някога сме били езичници и че жертвените трапези, бялата халва вързана с червен вълнен конец и буйните огньове са били залог за материалното ни благополучие. После идва православната църква и под друга форма запазва всички тези неща. Така че на Великден например боядисаните яйца, козунаците и печеното агне почти напълно заличават смисъла на великия повод за този празник...
  Празниците са много хубаво нещо, но не изместват ли те значението на нещо друго, което би трябвало да бъде много по-важно?! И ако твърдим, че сме християни, не придаваме ли много по-голяма привързаност към старите ни езически вярвания?! В Откровение 3:15,16 Господ казва:„Зная делата ти, че не си нито студен, нито горещ. Де да беше ти студен или горещ! Така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те избълвам от устата Си.“ Не е лошо довечера като прескачаме запалените автомобилни гуми и други боклуци, защото вече е модерно огньовете да се палят с тези канцерогени, да се сетим за тези думи...
  И понеже днес е „Прошка“, моля всички, които по някакаъв начин са се почувствали засегнати от този коментар, да ми простят!
  Честит празник!

  ОтговорИзтриване
 21. До хаджиите
  Хаджии автентични или имитатори - Павел не ви нарича хаиванджии, амжии, жидии и други умалителни по ваш неуважителен способ- въпрос на интелект. Не знам защо се въртите в собствен омагьосан кръг? Тук ви се обеснява, че сведенията за тюрките се появяват най-малко 500г. след тези за българите. И какво - "Моята хипотеза е, че малко или много са изпитали тюркско влияние. Въобще не вярвам на античните извори, така че спести си цитирането на римските извори и особено на космографите. Античните извори никога не достигат до нас директно от оригинала, освен ако не са надписи върху камък, а през стотици преписи и преиначавания. Със Средновековните извори не винаги е така, там вероятността да са от първоизточника е доста по-голяма.". - Значи там не се изкривява според възгледите, така ли? Никой не може да ме убеди, че народ с градове и около хилядолетие история ще повлияе от друг по-малък и дори на 100 г. история и развитие. КАК ИЗОБЩО хаджиите НЕ ДОПУСКАТ ВЛИЯНИЕ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА - по-развитите да повлияят със знания, умения имена и т.н.. ЗАЩО? Защото не ви изнася на теориите?

  Със съжаление към хаджиите Иван Тодоров.

  Простете!
  И да ви е простено!

  ОтговорИзтриване
 22. Идва ми на ум че имената на владетелите на отделнитеплемена не са се запазили защото не са лични имена а са свързани с обща характеристика на племето, включително и свързани с вярата.
  Някъде прочетох че траките са имали единобожие , за товалесно са приели християнството.
  Владетелите сабили не само административни но и духовни водачи на племето и са се именували различно от обикновените хора.

  Както и днес се ражда Иван , но като се запопи , придобива друго име.
  Както и името - Борис- Михаил.
  Просветените в тайните на вярата са получавали името си навярно в зависимост от просвещението си.

  ???

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доста от владетелските имена са се запазили, просто не се дава информация за тях.

   Изтриване
 23. Не ми стана ясно, как може Гергьовден да е тракийски празник? ??

  ОтговорИзтриване
 24. Руснаците и сърбите ,албанците и те ли са тракийски племена.

  ОтговорИзтриване