13.01.2017 г.

ИМЕНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЖЕНИ


Древната ни история е много богата, но не е добре проучена, или поне не е добре популяризирана. Най-ощетени са тракийските жени, за тях не знаем почти нищо. Става дума за съпругите, дъщерите на различни царе, за майки на войници и т.н. От голям интерес са зас са също имената на тракийските нимфи и богини. Някои, като това на Кибела са коментирани по паметници от VIII век пр. Христа – MATAP KYBIΛEIA (надпис M-01 C4). Вензис (Бендида), а и Котита (Котито) се появават в исторически извори през VI в.пр. Христа.

По-късно, през IV пр. Христа, някой майстор е гравирал на съдовете от Дуванлий едно от имената на тракийската богиня-майка - ΔΑ. Благодарение на епиграфски паметници и сведения на стари летописци, ние знаем за нимфите Ава, Брюза, Траке, Менда, а и за богините Дула, Земела, Зеринтия, Мундрито.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Reproduction_of_Thracian_tomb_1.jpg/800px-Reproduction_of_Thracian_tomb_1.jpg

Омир разказва за Теана (Теано) дъщерята на цар Кисей. Нейното име е от голяма важност защото на надписа от Езерово срещаме фамилията Тилтеанис- потомък на Теано (частицата тил отговаря на стблг. тилище-човек, особа, Теанис = на Теана). Създателят на Илиада е споменал и Хекуба – съпруга на троянския владетел Приам и дъщеря на фригийския цар Димас. Във времето на Троянската Война е живяла и тракийската принцеса Харпалика. Тя е известна с необикновената си храброст, бързина и сила, благодарение, на които успява да накара да побягнат дори калени в битки мъже като Неоптолем и неговите бойци.

За богатия цар Мидас е писано много, но неговата съпруга Хермодика е почти пренебрегната. В нейното име намираме същия елемент -дика, както в Евридика- любимата на Орфей. Частица дик се среща и в тракийските мъжки имена Диком, Дикиней, а и в името на минойската, трако-пеласкийската богиня Диктуна. Частицата Ермо е същата както и тази от името на бог Ермес (Хермес), за когото Херодот твърди, че тракийските благородници го считат за свой праотец- Her.V.7. Не бива да забравяме и старобългарския род Ерми, към който принадлежи княз Гостун.

От работите на Тукидид научаваме за царицата на едоните Bраура (Брауро). Самият Тукидид е потомък на Хегесипила -дъщерята на одриския цар Орол. Пютодора е друга тракийска благородничка, която е живяла доста по-късно. Атеней, а по-късно и Йордан пишат за Меда – дъщерята на гетския владетел Котела. Гепепюра е съпруга на Аспург - владеля на Боспорското Царство. В творба на Теофраст намираме кратки сведения за знатна тракийка носеща името Кринокорака.

Херодот разказва за удивително красивата тракийка Родопа, от Плутарх научаваме, че във вените на Темистокъл - спасителят на Атина, тече тракийска кръв. Неговата майка е дошлата от нашите земи Абретена (Абротонo).


                                       портрет на тракийка, Оструша могила

По време на римското владичество в земите ни, на паметници от различни региони са документирани женските имена: Ада, Бригена, Бурена, Бурила, Була, Бутурма, Вастиа, Венда, Витюниа, Дада, Даробора, Деибора, Дита, Дула, Дута, Дутобора, Ептебора, Етасета, Зарка, Зайка, Зейла, Зерка, Зова, Ина, Кайноха, Керка, Котина, Котудара, Котурила, Куна, Лала, Маисира, Мата, Мая, Мела, Менда, Местула, Могита, Мома, Муза, Мукабора, Нона, Раиста, Румесука, Сета, Сетина, Сипа, Соя, Сура, Татина, Траса, Трата и още много други.

Някои са идентични, или почти идентични на български женски имена от ново време. Като пример могат да бъдат посочени: Бурена, Була, Бурила, Венда, Дада, Дита, Дута, Зарка, Ина, Кайноха, Керка, Котина, Куна, Лала, Мата, Мела, Менда, Мома, Нена, Сура, Татина.

Нека сега да обърнем внимание на значението на имената на тракийските богини, нимфи и жени. При анализа на названията Земела и Зеринтия, лингвистите  Владимир Георгиев и Иван Дуриданов предлагат стблг. землiа-земя, звѣрѧ-зверче, младо животно. За името на почитаната от едоните Котито, или по-точно Котита, Димитър Дечев предлага стблг. хотѣти-желая, похотѣти-пожелавам. Други учени търсят обяснение на името на древната богиня с гр. κότος-омраза, яд, гняв. Понеже Котита е богинята-майка, то версията на Дечев изглежда логична, Котита-хотѣти, т.е. желаната,  но съществува и друга възможност за обяснение.

Названието на древното божество може да се свърже с понятия за плодородие, раждане и в такъв случай, най-подходящи са стблг. скотъ-добитък, животни, а и котя се-раждам, котило-новородени. Котито, Котита означава раждащата, плодовитата. Котурила и Котина са тракийски женски имена, вдъхновени от названието на древното божество.

Вензис е по-малко известният вариант на теонима Бендида, който бива тълкуван като свързващата, обединяващата. Тази богиня е покровителна на семейството и поради това епитета Зюгия-свързваща, обединяваща е напълно справедлив. Странното обаче е това, че езиковедите ни сравяват името Бендида/Вензис с немския глагол binden-връзвам, но някак си “не са забелязали” съществуването на стблг. вѧзати, вѧзѫ-свързвам, връзвам, а също и обѧти-уловя.

Вендидора е гърцизирания вариант на Вендидара, други сродни тракийски женски имена са Вендина, Вендифана, Вендисета. Частицата сета е идентична на сета-посята, посадена диал.вар.

Името на тракийската богиня Дула е несъмнено свързано с родовото име Дуло, но в научните среди е все още кощунство да се прави отъждествяване на траки с българи и поради това специалистите предлагат гр. θύελλᾰ-буря, силен вятър. Аз лично смятам, че Дула трябва да се сравни със санскр. kula-род, семейство, група, хет. tuliya/duliya-събрание, група, а разбира се и със стблг. доилица-кърмачка, доити-кърмя, давам мляко. Стблг. доити притежава съвременен диал. вариант, това е дуя-доя, от която пък произлиза дуило-доило. Дула означава кърмилница, тази, която храни рода. Ямба-дула пък има значение извор на рода, като ямба е чуждото предаване на нашата дума въмбел-извор.

Друго название на богинята-майка е Да, то се среща на надписа от Дуванлий, където някой е гравирал ΔΑΔΑΛΕME, или както Вл.Георгиев превежда -“Земльо, пази ме!”
Думата ΔΑ е древен вариант на българската дада-бавачка на деца. За дада лингвистите смятат, че е възникнала в детския говор чред удвояване като ма-ма, ба-ба – БЕР, с.313.
Древното название на божество Да, притежава значение бавачка, гледачка, а това е напълно подходящ епитет за богинята-майка.

Кюбела, или както е по-известна Кибела е наричана и Μητηρ Ορειης-планинска майка. Коренът в названието на тракийското божество е куб-височина, куп, добро съотвествие е българската диалектна дума кубище-купище, купчина. Кюбела, Кибела означава голямата, голяма като планина, великата. Тази богиня е известна и под името Берекинтия, това обаче е по-скоро епитет, който е вдъхновен от названито на планината Берекинтия във Фригия. Явно планините са били важно, свещено място за дедите ни. Данни за това могат да намерят в работата на Никола Теодосиев “Mountain Goddesses in Ancient Thrace”. Този автор съобщава за богини почитани в планински региони, става дума за Ганея, Сипулена, Диндумена, (a и Кибела), наречени по названията на планините Ганос, Сипулос, Диндума, Рескинтия, Кибела. Не трябва да забраваме и свещената планина Ида, Кибела е известна и като Mater Idaea.

За тълкуване на името на богинята Мудрита (Мундрито), Владимир Георгиев предлага старобългарското прилагателно мѫдръ-мъдър, а мѫдра означава мъдра.  

Брюза, Бриза е тракийска нимфа, чието име определени изследователи са склонни да свържат с племенното название бризеи. Намирам сравнението за удачно, ще добавя само, че Брюза, Бриза отначава бърза, бързонога.

Ава е название на тракийска нимфа и колкото и странно да звучи, нейното име притежава значение овчица. Най-древния вариант на нашата дума овца е бил авика. Понястоящем е обидно, ако една жена бъде сравнена с овца, но в далечното минало мирогледа е бил различен. На животните, най-вече млекодайните, се е гледало като на нещо ценно и важно. Друго древно женско име е Зайка, то без съмнение е пожелателно – да е плодовита като заекиня. В този дух, трябва да се добавят и тракийските мъжки имена Козис, Козил, Зайкус, Ебро (козел за разплод).

С Ава приключваме с разглеждането на тракийските имена на божества и преминаваме към имената на обикновените жени. Такава е Абротона, или по-точно Абретена. Става дума за майката на спасителя на Атина – Темистокъл. Абретена е древния вариант на българското име Обретена, което пък идва от обрѣтити-намирам, то има същата семантика като Найден (от наидѫ-намирам).

Ада, Аида е име на тракийска жена, то обаче е различно по произход от германското Ада и евреийскaта Ада, в случая става дума за случайно съвпадение. Сродно обаче е старомакедонското име Адайос, чиято основа са старомакедонските думи ἀδῆ-светло небе, сияйно небе, ἄδις-огнище, жар. Тракийското женско име Ада, а и мъжкото Адамас притежават значение обичан(а), желан(а), горещ(а), глосата ἀδάμνα се превежда като обичан, желан. Сродни на ἀδάμνα са адъ-ад (жега, горещина) стблг., обѧтрити -разпаля стблг., обатрити сѧ-възпламенявам се струс.чсл., adianton-желая гал., aeduo-огнен гал., aed-огън ирл., aith-огнище ирл., ātar-огън авест., aidha-пламък, жар, красота санскр., eit-огън ствиснем.

Атиа е тракийско женско име засвидетелствано в надписи от Египет. То е сродни на мъжкото Атис, Атина, а и това на Атила. На това мнение е Иван Венедиков, но той смята, че коренът ати идва от гръцката атте (ἄττα) и латинската ата (atta) -баща. Те всъщност са пеласгийски заемки в гръцки и латински според фламандския лингвист Алберт Ван Виндекенс. Значението на Атиа и Атис е родител, роднина, като добър кандидат за тълкуването е стблг. отьцъ, чиято по-древна форма е attikъ. Сродни думи са atti-по-голяма сестра, майка санскр., aithe-възпитател ирл., аttаš-баща хет., heit-баща фриз.

Други тракийски женски имена започващи с буква А са Азбора, Аркиса, Арса, Атезиса, Афия. Те няма да бъдат подложени на анализ в тази работа, ще уточня само, че “странното” им звучене се дължи както на древния им произход, така и на чуждото предаване. Някои от тези имена се употребяват и днес, но в развита форма.

Басара несъмнено е свързано с едно от имената на Дионис – Басарей. Тракийското Басара отговоря на българското Басарина, споменато от Петър Голийски в работата му “Абхазо-български антропонимични паралели”.  Голийски сравнява Басарина с документираното в Керч име Басар и смята, че то е станало основа на абхазките родови имена Басар, Басария. На надписа от Керч обаче си вижда, че въпросния Басар е баща на човек с име Карп (Карпос), а това е тракийско име, сродно на оронима Карпати, хидронима Карпис, а и на етнонима карпи, карпо-даки. Басара, а и Басарей могат да бъдат обяснени със санскр. bhasa-сияние, vasara-зазоряване, утрин, а и блг. бъскам-светкам.

За Брюза вече бе обяснено, че означава бърза, бързонога, по-интересно обаче е името Була. То не само е идентично на българското Була, но обяснява и особените наши думи було, булка, булча (венчавам), за които линвистите все още се чудят откъде са дошли в речника ни. Всъщност, няма мистерия, но истината май е неудобна.

Бурила е женското съотвествие на тракийското име Бурил, което се явава вариант на името на българския цар Борил, властвал в периода 1207-1218 година – една доста неприятна подробност за привържениците на официалните тези за произхода на народа ни.

Друго древно сродно на Бурила име е Бурена, то е по-стария вариант на Боряна.

Бутурма звучи доста странно, но има добро обяснение на български език. В своя работа, Кирил Влахов цитира Димитър Дечев, който подлагайки на анализ името Бутурма, споделя, че частицата Бу означава много. Не е трудно да се види, че бу може да си изтълкува с българския глагол буя-раста буйно, докато турма означава бърза и се обяснява с глагола втурвам се-разбървам се.

Витюна е женско име, което произлиза от племенното название витюни/витини – хора обитавали първоначално долината на Струма, но по-късно мигрирали за западна Мала Азия. Със същата семантика са тракийските женски имена Траса, Трата, тяхното значение е тракийка, принадлежаща на траките.

За името на едонската царица Враура (Брауро), Вилхелм Томашек предлага тълкуване с ие. berv, сравнявайки с нем. sprudeln, wallen-пръскам, вря. По необясними причини, иначе способния Томашек е пропуснал стблг. гл. вьрѣти-вря, извирам, а и същ. врело, което по мнение на Вл.Георгиев, е предадено в работите на Прокопий Цезарийски във формата Вριαρο. Враура (Брауро) е пожелателно име със значение да бъде като извор, да извират деца от нея.


Тракийското име Гиза, оцеляло в българските Гижо, Гижа, може да се обясни с рядката, почти непозната дума гижа-младо лозово растение. Понеже нито гърци, нито римляни имат звук Ж, те са го предали със З и така Гижа е превърнато в Гиза. Със същата семантика са българските лични имена Елица (от ела, елха), Върбана (от върба), Аблана (от аблан, чинар).

Дада съвпада напълно с нашето Дада, което може да се изтълкува с българската дума дада-бавачка на деца, сродни са и деда-по-голяма сестра, дода-кака, леля.

Даробура е най-вероятно представянето на Даробора, като Даро е название на тракийски бог – Дарон, Дарзала, а -бор е частица присъстваща и в български имена като Воибор, Ратбор и т.н.

Дута е идентично на българското Дута, което е пропуснато в повечето наши именно-честотни речници. Значението е или да стане едра, или да стане горда, като обяснение получаваме от стблг. надоути сѧ-надувам се, в смисъл възгордявам се.

Зарка е едно към едно с българското Зарка- гальовен вариант на Зара, която пък се тълкува с диал. дума зара-слънчеви лъчи, слънчева светлина, а и стблг. зарiа-зора, зарево.

Ина е интересно тракийско име, което също е название на извор. Ако приемем, че названието на извора и женското име са с едно и също значение, то най-логичното обяснение може да се даде с иней-скреж, чието по-старо значение е блясък, сияние, ср. санскр. ina-едно от имената на слънцето.

Керка отговаря на българското Керка, показва прилика и с името на Крека- съпругата на Атила. Обяснение на Керка, Крека, можем да получим с диал. гл.  крекам-смея се.

Керса означава черна, или пък червена, череша. В такъв случай, Керса отговаря на българското женско име Череша.

Кула и Куна са напълно идентични на ползваните дори в ново време български имена Кула и Куна, Кунка.

Тракийските Мама и Мата са просто думи за майка, имената са пожелателни – да порастне и да стане майка. Докато за Мама обяснения не са нужни, то за Мата трябва да се добави, че на старобългарски мати означава майка.

Мела е доста интересно тракийско лично име, което е идентично на българското Мела и обяснимо със стблг. мѣлъкъ-малък.

Меда е име на дъщерята на гетския цар Котела, тя става съпруга на Филип II Македонски.  Съотвествия на Меда са българските Медена, Медичка.

Менда е вариант на Венда, Вензис, в тракийския език, а и в по-късната му форма – българския, има замяна на звука в с м. Примери за това са вариациите племня-плевня, тъмно-тъвно и т.н.

Места и Местула идват от името на тракийската река Места. За нейното название специалистите предлагат всякакви определения и глаголи, но никога дори не изказват предположение, че Места може да означава движеща и да се обясни с глагола местя-придвижвам. По-старото име на реката е Неста, Нестос, запазилото се е под формата Нестеница в един от притоците на Места. Неста също означава движение и се тълкува със стблг. глагол нести-нося, отнасям, занасям.

Тракийските Нана, Нена, Нона се срещат и до ден днешен в България и то непроменени – Нана, Нена, Нона. Те могат да бъдат обяснени с думите нана, нена-майка, стрина, леля, гледачка на деца.

Ната едва ли е вариант на Нада, Надежка, тук по-скоро се касае за древна, вече забравена дума: натъ-фиданка, младо растение, кълн стчсл., тя е сродна на индо-арийската nata-растение. В този случай, най-подходящата успоредица е българското женско име Ната.

Сура идентично на българското Сура, което се обяснява с българското прилагателно сура-бяла, светла. Явно първоначално се е давало на деца със светла коса, или със особено бяла кожа.

Използваното преди повече от 2000 години Сета намира отражение в българското Сета, не е лесно обаче да се определи значението. Възможно е тракийското Сета, а сродното Сетина да са основани на глаг. прил. сета-посята, но не е изключено в основата да е стблг.прил. сетьнъ-последен, краен, в смисъл на последно дете.

Древните Тата и Татина са точно съотвествие на днешните Тата и Татина.

Тракийското Турма отговаря на българското Турмана, като значението е бърза.

Към списъка с тракийски женски имена трябва да се добави и Томира – царицата на масагетите, които Йордан смята за клон на гетите.  Томира е сродно на тракийското мъжко име Тамир, а и топонима Томар, елементът там/том се обяснява с тама-тъма диал.

Както виждаме, имената на тракийските жени не са се изгубили напълно, а тези, които вече са излезли от употреба, могат да бъдат обяснени на български език. Забравени са предимно теофорните имена, т.е. тези, които са вдъхновени от названието на божество. За това е е погрижило чуждото духовенство, което не само е издирвало и унищожавало книжнината ни, но и всеки спомен за древните ни балкански корени.

Загубили са се и повечето от имената на жените от благородническата прослойка, като в този случай причините са няколко. Определени лични имена са били запазени предимно за аристокрацията и поради това употребата им е значително ограничена. От друга страна, част от аристокрацията ни е елиминирана по време на римската окупация. Богатите траки, които са минали на страната на чуждите подтисници, са били презирани от своите сънародници и всяка връзка с изменниците е била избягвана. Това включва и използването на имената им.

Във всеки случай, това, което е останало не е никак малко. Вече знаем, че живелите в древността красиви музи и нимфи, принцеси и обикновени жени, са носили имена, които се се ползват от българките, а и как иначе – все пак ние сме пълноправните наследници на народа, от чиито среди произлязоха Залмоксис, Спартак, Орфей и Евридика. Лъжите съчинени от враговете ни и поддържани от чуждопоклоници вече се срутват една след друга, истината за нас излиза, истина, която ще ни направи свободни и ще ни покаже чий пример трябва да се следва.


81 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Т. е. ако може някой да ви свърши работата?

   Изтриване
  2. Аз си върша работата сравнително добре, но и тези, които критикуват трябва да направят това, повечето обаче или не го могат, или не искат да го направят. Критиката трябва да е обоснована, иначе не е критика, а мрънкане, или злобно подмятане.

   Изтриване
  3. Поздравления за големия обем информация, който сте събрали. Някои от езиковедските предположения звучат интересно, научно обосновано и логично, други са съвсем произволни и абсурдни.
   Сред най-интересните е паралелът между името Бендида/Вензис с германски и праславянски корени. Нищо необичайно няма в подобни успоредици, тъй като е установено, че тракийският език е принадлежал към индоевропейските езици наред с прагерманския език и праславянския език, от който произлиза българският.
   Не са обосновани напр. тези паралели, обясняващи "котя се" като "раждам", и "котило" като "новородени". Тук очевидно коренът е "кот" (много древен, славянски и общоиндоевропейски), като в животното "котка" - "котя се" и "котило" са свързани единствено с поколението на котката.
   Една препоръка: като посочвате източниците си, добре е да го правите библиографски издържано, със заглавие на съотв. научен труд, година на издаване и точна страница (по възможност).

   Изтриване
  4. Благодаря Ви за препоръките, добри са!

   Относно корена кот, не мога да се съглася с Вас, че се отнасят само за поколението на котката. Нека обърнем внимание на лит. kudikis-малко дете, лат.catulus-сукалче, catellus-кученце, стисл.handa-коза, пол.kocic se- раждам (за крава).

   Днес, в нашия език, котя се не се използва за хора, но това не е нещо странно. С течение на времето, определени думи остаряват и започват да звучат странно. Дори основни думи като отроче са изпаднали от речника ни.

   Да добавя и това, коренът кот, *kat има първоначално значение хвърлям - БЕР, Т 2, БАН, София, 1979, с.680-681.

   Изтриване
 2. За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  Нека уважаваме писмеността си!

  ОтговорИзтриване
 3. Да бе да, ще ти повярвам на измислиците, сигурно :)

  Никой не е правил идентификация на траки с българи, в грешка си пич, да знаеш от мене професионалиста.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мисля, че се бъркам, ето: "Hinc iter aggressi per fines Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum" - Оттук те поели път през земите на българите, които назовават траки според предишните паметници - Recueil des historiens des Croissades. Histor. Occident., V, Paris, 1895, c. 707 сл. (Извори за бълг. история, XII, с. 111).

   http://www.promacedonia.org/da/da_5_3.htm

   Бретонецът Вилхелм, който разказва за гибелта на Балдуин Фландърски и споменава, че фламандския благородник е погубен от предводителят на траките - LIBI, IV, c.147. Това разбира се е цар Калоян.

   http://www.promacedonia.org/libi/4/gal/4_147.html

   Изтриване
  2. Ивайло Семов2 декември 2018 г., 11:26

   Господин анонимен "професионалист", лесно е да се оплюе нечие мнение, леко подигравателно, пренебрегвайки труда на човека, нали? Особено когато си удобно скрит зад анонимност..По изразяването ти, както по елементарния отказ смятам, че си просто необразована мижитурка.
   Относно това че никой не е идентифицирал траки и българи не съм съгласен, ВЕЧЕ се прави, крайно време беше да си върнем историческата памет. Явно не сме удобни на вече установения порядък в официалната европейска историческа наука..И определено тази нова информация им обърква сметките! Но има хора като Спароток, слава богу!

   Изтриване
 4. Теодор Казаков - Ваш почитател13 януари 2017 г., 20:42

  Поздравления за новия Ви пост.България трябва да се гордее с Вас,защото малко хора в днешно време се стремят да възродят българския дух и да оборят съвременната ни историография,която е пълна с недосмислици. Вие създавате нов начин на разглеждане на историята,който обяснява безумията. Аз следвам Вашия пример,защото Ви възприемам като съвременен будител.

  ОтговорИзтриване
 5. Теодор Казаков - Ваш почитател13 януари 2017 г., 20:44

  Поздравления за новия Ви пост.България трябва да се гордее с Вас,защото малко хора в днешно време се стремят да възродят българския дух и да оборят съвременната ни историография,която е пълна с недосмислици. Вие създавате нов начин на разглеждане на историята,който обяснява безумията. Аз следвам Вашия пример,защото Ви възприемам като съвременен будител.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за подкрепата г-н Казаков! Каквото и да правят поддържниците на догмите, усилията им са обречени на неуспех, истината си проправя път въпреки всичко.

   Изтриване
 6. Можеш ли да преведеш какво означава траки на български език?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам, че траки е гърцизираното представяне на дерзеи, дерзики, като значението на етнонима е дръзки, смели.

   Изтриване
 7. траки са хората ,които са живели и живеят в областа Тракия,която обхваща съвремена североизточна Гървция, части от Северозападна Турция и Южна България.Това не са хора с едентична националност ,а с общи културни и религиозни трабиции в миналото,Това , наименование идва от географското половение на населениео по тези земи.Племената които обитават земите са разнородни /Името „траки“ е събирателно на множество племена, които обаче не се различават по своя етнос, а просто носят имена на царско-жречески династични фамилии: Одриси, Гети, Трибали, Едони, Беси. Значението на самото название „траки“ не е много ясно. Според едно тълкуване в йонийски и по-късно в атически език, то има смисъл на „смел, храбър“, което по-късно преминава в противоположно значение – остър, див, груб, суров, необуздан. Писмените извори за траките са много оскъдни и имат гръцки произход. Поради липсата на своя писменост и писмени извори можем да съдим, че траките не са имали нужда от записване, а когато това е било нужно са били използвани гръцки букви. Останки от тракийския език намираме единствено в топоними, хидроними, ороними, теоними, лични имена и малък брой думи, цитирани и преведени от антични писатели. Към сведенията, които получаваме от античните автори, следва да се борави с известно съмнение, като се има предвид, че за гърците траките са чужди и са представени на места в крайно негативна светлина. Въпреки това тези сведения са безценни, тъй като благодарение на тях през I в. пр. Хр. ние познаваме названията на 80 тракийски племена. Разбира се, това са племена от различно време, като Тукидид ни разяснява как се получава етноним – заради военно-политическа изява и т.н./
  ТРАКИТЕ НЕ СА БЪЛГАРИ
  !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е доста смешно, а и доста остаряло вярване. Хората наричани траки, не само имат писменост, но за Орфей се твърди, че е създал азбуката. Тези сведения са на Алкидамант.

   Еврипид също споменава за древна тракийска писменост: I have found nothing stronger than Necessity, nor is there any cure for it in the Thracian tablets set down by the voice of Orpheus nor in all the simples which Phoebus [970] harvested in aid of trouble-ridden mortals and gave to the sons of Asclepius

   -Eur. Alc. 962
   Euripides. Euripides, with an English translation by David Kovacs. Cambridge. Harvard University Press. 1994.
   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0006,002:962

   И на Диодор Сицилийски е известно, че траките имат писменост: Linus, they say, composed an account in the Pelasgic letters of the deeds of the first Dionysus and of the other mythical legends and left them among his memoirs. 5 And in the same manner use was made of these Pelasgic letters by Orpheus and Pronapides who was the teacher of Homer-Diod.Sic.III.67

   Изтриване
  2. Траките са създателите на цивилизацията в Южните Балкани. Гърците идват по-късно, внедряват се в тракийското общество и го докарват до провал.

   Атика, Пелопонес и т.н. са били тракийски територии и величествените градове там са градени от траки, поради тази причина имената Атина, Коринт, Микена, нямат смисъл на гръцки език. Това се признава от Джон Чадуик - The Mycenaean World, p.1.

   Ето какво казва Страбон за по-старото население на територията наричана Гърция : in the ancient times the whole of Greece was a settlement of barbarians, if one reasons from the traditions themselves: Pelops brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him;...for Attica was once held by the Thracians who came with Eumolpus, Daulis in Phocis by Tereus,

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/e/roman/texts/strabo/7g*.html

   Изтриване
 8. Чудя се дали някой е съставил списък на тракийските царе по области и години. За мене това е абсолютна мъгла.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Веселин Бешевлиев е направил нещо подобно, макар и в скромен мащаб:

   Веселин Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките

   http://www.promacedonia.org/vblit/vb_1.htm

   Преди няколко години аз представих списък с около 50 имена на митични тракийски царе:

   СПИСЪК C ИМЕНАТА НА НА МИТИЧНИТЕ ТРАКИЙСКИ ЦАРЕ

   1.Акамант
   2.Амик
   3.Аримий
   4.Азий син на Хиртак
   5.Азий син на Димас
   6.Астеропей
   7.Бистон
   8.Витин
   9.Даскил
   10.Диомед
   11.Долонк
   11.Дриант
   12.Дима
   13.Гордий
   14.Ейоней
   15.Ил син на Батея
   16.Ил син на Калироя
   17.Кизик
   18.Кисей
   19.Коребис
   20.Лик
   21.Ликург
   22.Мигдон на бебриките
   23.Мигдон на фригите
   24.Мейон
   25.Мопс
   26.Ойагър
   27.Орфей
   28.Отрей
   29.Пеирой
   30.Полимнестор
   31.Пелопс
   32.Пирейхъм
   33.Пириней
   34.Полтис
   35.Резос
   36.Ригмос
   37.Сарпедон
   38.Ситон
   39.Стримон
   40.Тантал
   41.Таропс
   42.Тегир
   43.Телеф
   44.Терей
   45.Тевтрас
   46.Трак
   47.Харнабон
   48.Хем
   48.Харпалик
   49.Харпалика
   50.Хипокоон
   51.Хиртак
   52.Финей

   Към този списък трябва да се добавят фригийския цар Мидас, владетеля на кробизите Исант, киконецът Евфем, да не забравяме и Евмолп.

   Изтриване
 9. На един приятел братовчедка му се казва Мата, а пък има доста странджански песни за Манда(може би идва от Менда).
  Т.е. старите имена не са съвсем забравени.
  За поста по-нагоре, че никой не бил идентифицирал траките с българите. Ами то българите се идентифицират сами, няма какво да чакат някой да им казва какви са. Достатъчно е да се погледнат имената, носиите, обичаите. Няма нужда от други доказателства.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно, носиите, обичаите, а и старите, традиционни имена са достатъчно доказателство.

   Изтриване
  2. Г-н Дойчев, къде сте виждали запазени оригинални тракийски носии, за да можем да ги сравним с българските?

   Изтриване
  3. Да, не съм чувал някой българин да си кръщава детето Тимур примерно или дъщеря си Улджай.

   Изтриване
  4. Аз също не съм, но се намират учени, които твърдят, че дедите ни са почитали тюркската богиня Умай. Няма извори подкрепящи това твърдение, няма и епиграафски паметници, няма топоними и антропоними също, но това не пречи на някои хора да си съчиняват на воля.

   Изтриване
  5. Прочее, оригинални тракийски носии има изобразени на Траяновата колона. В работа на Георги Китов и Даниела Агре се казва, че тракийската женска носия наподобява силно традиционната българска женска носия.

   Изтриване
  6. Ако може ямурлукът да се нарече носия, виждал съм го по разни керамични съдове. Господинът, който пита, също го е виждал, предполагам. :)

   Изтриване
  7. За ямурлука, а и цървулите Георги Михайлов се изказва, че са тракийско наследство. По отношение на това, че ямурлука и определени български носии са тракийско наследство е писал и Николай Колев.

   с.169 - В българското народно облекло се явяват елементи, които могат да се приемат като наследство от старите траки, дако-мизийци и др. Едни от тях са наследени по силата на местното производство на текстилни материали за облекло, други поради изискванията, на географската среда и климатичните условия в новите поселища, на българските славяни. Много от тях са съвпаднали по степен на развой с дрехите на славяните и като че ли са се разтворили в масовостта на последните. Подобно съвпадение и взаимодействие може да се предполага, че е осъществено във формите на някои основни и първични части от състава на българските носии, като например дългите широки женски туникообразни ризи, мъжките широки гащи, дрехите с цепки при полите, каквито са женските саи и връхните дрехи, и др. Трета група елементи от облеклото на предславянското население на Балканския полуостров като че ли са потънали в българските носии непроменени поради целесъобразната им пригоденост по материал и форма към местните условия на труд и бит — напр. българският ямурлук (Велева, 1965, 72).

   http://promacedonia.org/nk_etno/nk_5b.htm#9

   Изтриване
 10. Много е приятно да четеш смислени неща,подкрепени с документи и факти,и особено, когато човека си застава с името, зад написаното/споделеното/.Успех г–н Серафимов, както се казва,"стискам ви палци" и се гордея,че има такива Българи.

  ОтговорИзтриване
 11. Много е приятно когато четеш смислени,подкрепени с факти и документи неща.Още повече,когато заставаш с името си зад тях.Успех г–н Серафимов.

  ОтговорИзтриване
 12. Княз Войвода14 януари 2017 г., 14:57

  Имената Томира и Тамир са по скоро от стб. "томити" (измъчвам) от където идва и Томислав.
  Витюна показва голяма прилика със стб. "витендзь" (смел воин), което е от глагола "выти" (вея) от където произхожда и "венец"
  Дуло ми напомня доста на нашата дума "дуло" което значи цев, и произхожда от стб. "дути", "дунонти" (дуя, дувам), името дуло е със значение на "дебел", "едър", "голям", "широк".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За томити-измъчвам, като кандидат за името на Томира съм склонен да се съглася, но нека не забравяме санскритските tamasa, tamisra, timira-тъмнина.

   Изтриване
  2. Княз Войвода14 януари 2017 г., 18:18

   Обаче старобългарското "тьма" е с мека гласна, името Томира е с твърда съгласна... Не е изключена възможността да се касае за отглас (т.е. преход на "ь" в "о") но ми се струва по логично да идва от "томити"...

   Изтриване
  3. В такъв случай, сродни думи са санскр. támyati-удушавам, шот.гаел.tàimh-смърт, стирл.tám-чума, болест. Навярно се касае за предпазни имена.

   Изтриване
 13. ирена янчева14 януари 2017 г., 20:10

  Здравей, Павел ! Можем ли да направим взаимовръзка между името Томира - царица на масагетите с името на тракийския град Томи, който се намира в близост до Констанца ? Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Йордан твърди точно това - Томи е основан от Томира след битката с персийския цар Кир.

   (62) As Cyrus approached, fortune at first so favored the Parthians that they slew the son of Tomyris and most of the army. But when the battle was renewed, the Getae and their queen defeated, conquered and overwhelmed the Parthians and took rich plunder from them. There for the first time the race of the Goths saw silken tents. After achieving this victory and winning so much booty from her enemies, Queen Tomyris crossed over into that part of Moesia which is now called Lesser Scythia--a name borrowed from great Scythia,--and built on the Moesian shore of Pontus the city of Tomi, named after herself.

   http://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html

   Изтриване
 14. здравейте ! Поздравления за мащабно проучване. Имам въпрос - има ли тракийски имена, свързани с Келти ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои учени са склонни да изтълкуват тракийското лично име Beithyrigos като произлизащо от келтския етноним biturigi, но Beithyrigos е сложно тракийско име, чиито елементи намирами в тракийските лични имена Beitys и Rigmos.

   Може някои хора да са притеснени, че елемента -риг/rig се среща и в името на княз Телериг.

   От друга страна, Алфред Холдер публикува в книгата си "Келтски езикови остатъци" имена като Борисус, Борилус, Персинус, а те просто няма как да са келтски. По времето на Холдер все още не е било известно, че келтската халщатска култура е създадена от трако-кимерийци.

   Изтриване
 15. Поздравления за интересното проучване!
  Търсила съм произход единствено на личното си име и намирайки го сред цитираните имена ми беше много любопитно да го намеря, свързано с "извор" и "слънце" /ина/. Стигала съм до не по-малко любопитно заключение с "инки", обяснявано като синове на Слънцето. Мнозина категорично отхвърлят каквато и да е връзка с извъневроазиатски култури, но колкото повече ги опознавам, толкова повече намирам общи елементи в духовното и материално наследство.
  Интересно е да се прави паралел и с етруската култура, която в някои измерения е твърде близка до тракийската.
  Желая успех в задълбочаването на познанието и с интерес очаквам нови публикации!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! Подготвям интересни неща за самотракийския език, а и за връзката между траки и илири.

   Изтриване
 16. ирена янчева15 януари 2017 г., 22:02

  Благодаря за отговора, Павел - данните от летописеца Йордан за град Томи ! Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 17. След потопа ,синовете на Ной се разселват.Цар Тир е син на Сем и на неговите наследници започнали да им викат "Тираки", гърците го преиначават на" траки". Все още в България се срещат имена ,като" Тирка" и "Тир".Столицата на Албания -Тирана. Траки са ни наричали гърците, ние винаги сме се наричали българи.Така както ние наричаме "германци" ,французите ги наричат" алемани" а те се наричат" дойч".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо Херодот, Страбон пишат за мизи, гети и др., но не споменават българи? Изобщо, ние знаем за имената на тракийските племена от произведенията на чужди автори. В тях българи няма чак до 3-4 век.
   Херодот е ходил сред траките, общувал е с тях. Ако името българи е съществувало тогава сред тези хора, той е щял да го напише.

   Изтриване
  2. По принцип нито Херодот, нито Страбон не дават пълния списък с тракийските племена. Плиний добавя такива, каквито Херодот и Страмон не споменават. Същото важи и за Стефан Византийски, в неговите работи откриваме имена на тракийски племена непознати на бащата на историята.

   Смятам, че белгиите на Плиний, белгите на Мела, а и омировите флегии/бльгии са имена яваващи се ранен вариант на името българи.

   Не можем да очакваме римските и гръцки летописци да кажат цялата истина за хората, които са смачкали римските легиони и са съборили в праха една порочна империя.

   Изтриване
  3. Може би заради това не споменават името българи:
   ДИМИТРИ ХОМАТИАН

   КРАТКО ЖИТИЕ
   НА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ   В СЪЩИЯ ДЕН, 27 ЮЛИ1, ПАМЕТ НА СВ. НАШ
   ОТЕЦ АРХИИЕРАРХ И ЧУДОТВОРЕЦ2 КЛИМЕНТ,
   ЕПИСКОП НА БЪЛГАРИЯ В ОХРИД


   1. Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи3, които народът обикновено знае и като българи. Те били изселени в старо време от военната сила4 на Александър от разположения край Бруса5 Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия.

   Изтриване
  4. Постът ми беше реплика на изказването, че "ние винаги сме се наричали българи". Някои може и винаги да са се наричали така, но други са били гети, беси, трибали, македонци и др. преди да се нарекат българи. Някои от тях (предимно неразумни юроди) се отказаха вече от това име.

   Изтриване
  5. Да, така е, за да се наложи колективно име е нужно време, много време.

   Изтриване
 18. Да добавя още няколко тракийски женски имена: Брезеида, Касандра, Пития (делфийската пророчица - може би има връзка с питай я), а и щях да забравя Лидия първата тракийска жена, която е приела христовата вяра от апостол Павел във Филипи.

  PS: Използвам анонимността, защото всеки път когато си напиша името ме нападат, а не ми е приятно някой да излива негативизма си върху ми.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В такъв случай, да добавя и аз още едно тракийско женско име - Хиона, тя е майката на Евмолп.

   Изтриване
 19. Къде са записани тези тракийски имена? Ако може, дай линк.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Die Alten Thraker https://de.scribd.com/doc/15914356/Die-alten-Thraker

   THRAkISCH-DАКISСНЕ STUDIEN http://www.promacedonia.org/en/iduridanov/duridanov_thrakisch-dakische_studien_1969.pdf

   Thrakische und dakische Namen https://de.scribd.com/doc/74618179/120-Thrakische-Und-Dakische-Namen


   Проучвания върху личните имена у траките http://www.promacedonia.org/vblit/index.htm

   Най-много имена се срещат в работите на Димитър Дечев, но те още не са дигитализирани.

   Изтриване
 20. Серафимов,много пъти съм те критикувал.В тази статия също можем да поспорим.Но,не това е целта ми.Този път искам да изкажа удоволствие от това,че не залитащ по конспиративни теории,като изключим позоваванията ти на "баба Ванга",де...!Вярно е,че сме изправени пред големи загадки относно миналото ни като народ.Вярно е също и това,че иманярите,подпомагани от официалната власт,чрез псевдоисториците направиха погром над миналото ни!Бог да ги съди!
  Не знам,дали ще пуснеш коментара,но това не е съществено.Днес научих за поредната далавера на Валерия Фол и ми иде да крещя...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Позоваванията ми на баба Ванга...?Сигурен ли си, че си на точния адрес? Никога не съм споменавал Ванга в работите си.

   Изтриване
 21. Абе човеко, глагола "обѧти" какво общо има с "вѧзати"? "обѧти" идва от "об-" + "ѧти" което значи "приЕМам". Изобщо какво общо има "вѧзати" с ИЕ корена "bhend-" свързвам, като ИЕ "bh" не може да даде стб. "в", нито пък ИЕ "d" може да даде стб. "з".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За "обѧти" наистина съм сбъркал, но не и за "вѧзати". За това какво може и какво не може, съветвам Ви да помислите хубаво дали нещо не и куца на теорията за така наречения индоевропейски...

   Изтриване
 22. „Според мене върху друг народ може да влияе само оня, който има по-високо развитие,...“
  „Ана Каренина“ – Четвърта част, Х глава(в началото)

  Становище, изказано и от Павел Серафимов в негови статии.

  ОтговорИзтриване
 23. Уважаеми господин Серафимов, в студията "НЕГРЕЧЕСКИЕ ЖЕНСКИЕ ИМЕНА АНТИЧНОГО БОСПОРА
  © 2010 г. Т.А. Кузьмина Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского" има интересни данни. Може би сте запознат с тях.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодря Ви за информацията! Не бях попадал на тази работа, имам Корпуса с боспорски надписи, а също така и работите на ОлегТрубачов, но за Кузмина даже не бях чувал.

   Изтриване
 24. БНТ не престава да се разкрива като поръчков манипулатор на общественото мнение. Едва дочака встъпителните речи на новите президенти, за да обяви, че „УОЛСТРИЙТ ДЖЕНЪРЪЛ“(!) изказал разочарованието си от речта на Тръмп, като много тъжна, а побърза и да организира среща на наша специалистка по ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО, която задълбочено анализира последното на ПРЕДИШНИТЕ ни четири президенти.
  Много сте прозрачни скъпи телевизионни труженици, за да мислите, че не е ясно кому служите!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги сънароднико, това обръщение към кого е насочено? Все пак тук е личния ми блог, а аз нямам нищо общо с БНТ.

   Изтриване
 25. Опс ! Учените цяла книга за 1000 г Преди Христа. 30 института на БАН работили.
  Ами сега?
  http://www.bas.bg/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/11876-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%22%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-i-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0,-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0,-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%22-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ясно е какво можем да очакваме от академичен труд, плод на ДС:
   "Том 21 на академичната поредица Thracia ..., финансирана от дарение на г-н Петър Манджуков"
   Кой е Манджуков, кратко четиво за неведущите:
   http://www.dnes.bg/blogini/2012/07/17/plovdivskite-donosnici-petyr-mandjukov-arhontyt-na-ludoto-kole.164134
   В сбит текст: Търговец на оръжие от ДС, първо като служител в КИНТЕКС през 80-те, както и чрез личното "машиностроително" дружество след 1990г.. Стана известен в пресата преди 12г, след като САЩ му отнеха визата и оповестиха, че е продавал оръжие на Саддам Хюсеин по време на ембаргото срещу Ирак.

   Изтриване
 26. „У нас в Русия не искат да разберат, че ние сме наследници на Византия – започна той едно дълго, пламенно обяснение.“
  „Ана Каренина“, Пета част, VII глава

  ОтговорИзтриване
 27. Дачиќ: Ако ви е навредливо БЈРМ, зошто седите во ОН, ЕУ, ОБСЕ
  http://www.libertas.mk/dachik-ako-vi-e-navredlivo-bjrm-zoshto-sedite-vo-on-eu-obse-i-vo-sovetot-na-evropa/

  ОтговорИзтриване
 28. Интересно. Множество от древните тракийски имена са завършвали на -ос -ес. В днешно време това се среща сред гръцките и, мисля, че и сред литовци и латвийци. Как се случва, че в днешната българска именна система това е отпаднало? Сред народите които изброих, съм чел във вашия блог, може би и другаде, че тракийските племена на практика са едни от основните компоненти, формиращи тези нации. И да допълня за имената, в една друга ваша публикация бях чел за цар Резос, като вземем предвид отпадането на -ос -ес от българската именна система, това много ми напомня за Ризо, име, разпространено предимно в македонския край. Възможно ли е и тези по-разпространените, с предполагаем гръцки произход имена(като Петър, Иван, Александър, Георги) разпространени из цял свят и те да са с тракийски произход? Може малко да излиза извън темата, но сред литовци и латвийци, както и скандинавци, за които четох във вашия блог, в техните земи се заселват траки, които ги научават на множество неща и т.н., техния облик не е много като този на българина - там русата коса и светлите очи са много разпрстранени, възможно ли е заради по-голяма многочисленост на местното население, те да не са повлияни много от траките, ГЕНЕТИЧНО, или за няколко хиляди години генетичната селекция е оказала действие върху облика им?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Изпадането на окончания като -ос, -ес се дължи на развитието на езика. Същото явление се наблюдава и на Апенинския полуостров, старолатинското Антониус става Антонио, Албинус става Албино и т.н.

   Александър е предгръцко име, Иван (ако идва от библейското Йоан) е арамейско-еврейскo, думата петра-скала е с неясен, най-вероятно предгръцки произход, а Георги е от гръцки произход.

   Точно до каква степен дедите ни са повлияли северните народи ще разберем след време, когато бъде изследвана ДНК принадлежаща на кости от погребения от различни епохи.

   Изтриване
  2. Да, така е, все мак си мисля, че в интернет пространството - wikipedia и др. сайтове има генетични профили на много от народите, или те са флашиви и манипулирани? А това за развитието на езика и именната система с вашите примери се наблюдава и при нашите северни съседи "римляни". И какво означава предгръцки? От истинските гърци, дошли от северна Африка ли?

   Изтриване
 29. Здравейте, виждате ли някаква връзка между:
  дула - жена, която съпровожда раждането
  дуло - цев; -> канал, родов канал, канал по който се издига енергията кундалини

  Това са моите асоцииация всеки път като чуя за Дуло.

  Поздрави,
  Мария

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Моето виждане е друго, аз свързвам дуло с хетската дума дулия-семейство, род, общност, а и със стблг. доити-кърмя, доя. Този глагол има диалектна форма дуя, имено тя обяснява както името Дула, така и родовото название Дуло. Дула означава хранеща, кърмеща, а Дуло означава просто род, храненици.

   Изтриване
  2. Този ви метод е намекът за Ванга, г-н Серафимов. Все гадаете и ако налучкате добре, ако ли не се оправдавате, че сте сгрешили от преумора. Не е сериозно това за човек с такива огромни претенции като верен източник. И в двата случая не е авторитетно някак си.

   Изтриване
 30. нана, нена-майка, стрина, леля, гледачка на деца.

  имаме л.име Нена и съществително Ненка<Бозка ?

  ОтговорИзтриване
 31. ИМАИКИ на ВпредВИД у Бългърско Има Доста БукВи... А Имена за 1/3 от Тех НемАааа... ЗаЩО е Така Бре Джанъм... Не Че Търся Вина.... Търся Отговори На Древно БългЪрски бре... Ние Ли Си НемамаМе Имена на Арни ДевоЙки ... Ние ЛИ.. :) Благо-дрявам ЗА ПИСНИЯТА вИ :) Но Искам Писние з Вси Убави МоМински Имена по-Наша АЗБУКЪ :)

  ОтговорИзтриване
 32. Интересни имена имат моите баби. Тази от Северна България се казва Параскева. А тази от Южна България се казва Виша.

  ОтговорИзтриване
 33. Много интересна и полезна статия, благодаря за което!
  Аз съм от Лом, там всички казвахме на лозата гижа/гижи. Мисля, че и в в другите селища на северозападна България се употребява тази дума.
  А името Менда/Менди го има и в Германия. Дали е случайно?
  Момичето, което се казва Менди, си беше чиста германка, поне тя не знаеше да има в родословието си български или други корени.

  ОтговорИзтриване
 34. Инфо за Дада

  В говора на с. Ново село, Видинско и днес се активно се използва думата ДАДА, а често и ДАЙКА със значение на по-голяма близка роднина, братовчедка, кака, понякога и просто съседка, която в детството помага за наглеждането на детето, а по-късно в младостта и зрелостта напътства по-младия и неопитен близък и всячески му помага. Звателните форми е "Дадо" и "Дайко".

  ОтговорИзтриване
 35. Абретена (Абротонo). Според едно старо езиково явление наречено акавизъм това име става... Обретена!!!

  ОтговорИзтриване
 36. Сура дали няма нещо общо и с индийското surai - слънце , ярка звезда ?

  ОтговорИзтриване
 37. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 38. Какво ще кажете за името Терез (Терес), Тереза?

  ОтговорИзтриване
 39. https://www.youtube.com/watch?v=sx83MjoANwM

  ОтговорИзтриване