20.05.2017 г.

БЪЛГАРСКА, ИЛИ СЛАВЯНСКА ПИСМЕНОСТ, КОЕ Е ПРАВИЛНОТО?


От известно време се водят спорове относно названието на нашата писменост. Ние се разпознаваме като българи и за нас е съвсем естествено да я наречем българска. Това разбира се е правилна дефиниция, но не е единствената, която е правилна. Все пак, през IX век, азбуката ни е наречена τά Σθλοβενικά γράματα, това също е правилно название. Лошото е, че в по-късни времена етнонима славени/словени започва да се използва и за други хора, а това довежда до сериозни обърквания.

Понастоящем, доста сънародници водени от любов към България и искрено вярващи в правотата си, се изказват негативно против назването славянска писменост. Както отбелязах, основната причина са многото недоразумения, а и заблуди налагани дълго време.

Според официалната историография, славяните са дошъл от Припятските блата северен народ, който няма нищо общо със старите българи, и макар да стои на по-ниско културно ниво, им е дал езика си. Същия този език, който говорим днес, но в развит вид.

Това е невероятна глупост, нищо не може да ме накара да се съглася с нея. Именно несъгласието ми със старите теории ме накара да напиша тази работа. Исках точно и аргументирано да обясня как според мен стоят нещата. Аз не вярвам в така наречената славянска прародина в Припятските блата. Не вярвам в разпръскването на дедите на представителите на днешните славяноговорящи след смъртта на Атила.

Смятам, че както ние, така също поляци, словени, хървати и т.н. сме потомци на различни стари народи, които “науката” е обявила за “безследно изчезнали”. Всеки си обитава старите земи, като за жалост ние сме изгубили по-голямата част от владенията си.

Това мнение не е ново, в своя книга, Юлия Хаджи Димитрова цитира Виктор Обермюлер, който през далечната 1872 година казва следното: “Ония народи, които след края на т.н. “Велико Преселение на Народите” биват наречени “славяни”, са всъщност нищо друго освен остатъците от народите, населяващи преди това съответните земи и назовавани от гърци и римляни в дълги списъци траки, гети, мизи, даки, агатирси и т.н...“- Ю. Хаджи Димитрова, “Gotji qui et Getae” “Готи, сиреч Гети“, Перпериком, София, 2012, с.112.

Нека видим сега кой е народа, от чието име се заражда и налага над 300 000 000 души колективното име славяни. Ще започна с това, че точния термин е славѣни/славени. 

Това е добре обяснено преди доста време от един способен учен - Александър Теодоров Балан. Българският езиковед казва следното – “правилното е славенинъ понеже съвпада най-добре с варианта представенъ от добрите наши някогашни книжовнци.” - А.Теодоров-Балан, Кирилъ и Методи, свезка втора, Набоженъ Поменъ и исторични свидетелства за Кирила и Методия, 1934, с.3.

За да разберем кои са старите славѣни/славени, трябва спокойно да разгледаме фактите, да осмислим новата информация и всичко ще си дойде на мястото. Едно нещо трябва да се осъзнае добре – определени етнически названия от миналото, след време преминават у други хора, а това води до объркване, ако не познаваме подробностите.  

Не може да се оспори, че в края на VII век, земите на юг от Дунава са освободени от две големи групи, които в едни историческите извори са представени като българи и славени а в други като мизи и гети.

Реално, името българи принадлежи на хора спадащи към големия тракийски народ мизи, а славени е новото название на тракийския народ гети. Това е казано от ясно по-ясно от египетския летописец Теофилакт Симоката.

Не кой да е, а един от най-големите родолюбци – Ганчо Ценов цитира този стар автор обяснявайки, че хората познати като  славени, са северните траки гетите -“Sclavos sive Getas: hoc enim nomine antiquitus appellati sunt.” - Г.Ценов, “Праотечеството и Праезикът на Българите”, Хелиопол, София, 2005, с.14-15.

Ценов не само представя важната информация, но също така обяснява и нещо друго, което е в противовес с общоприетите теории. Той тръгва смело против установените догми и заявява, че по време на късната Античност името славeни  не е било название на цяла общност както твърдят представителите на различни школи, а е било отделно име на отделно племе -Г.Ценов, “Праотечеството и Праезикът на Българите”,  Хелиопол, София, 2005, с. 178.  

Същото виждане се поддържа от британския учен Пол Барфорд: The original term Sclaveni would seem to be a real tribal name (with a typical -eni plural ending).”  - P.M. Barford, The Early Slavs, Culture and Society in Early Medievial Europe, The British Museum Press, London, 2000,  c.29.

Чак след векове, въпросното алтернативно название на гетите славени, бива употребено, а и прието от други хора говорещи сродни езици. Въпросните хора говорещи сродни езици са дедите на руснаци, поляци, чехи и т.н.

Предците на чехи, поляци, руснаци, сорби и др. са били известни в миналото не като славени, а като венети. Знаехте ли това? Този факт не може да се оспори, нито е редно да се прескочи, но доста спекуланти го премълчават с цел да посеят объркване и за жалост успяват.

Въпросните венети спадат към илирите, които са съседи и роднини на траките според римския автор Апиан-.App. Bell.Ill. III.6.


Карта показваща местоживелищата на гетите-славени и техните съседи и роднини венетите, чийто балкански клон е познат в Античността под името илири

Започна ли да става ясно защо нашата реч позната в миналото като тракийска е сродна с тази на хърватите, които са потомци на илирийския народ арвиати? Съвсем нормално е, говорите на съседи и роднини да си приличат, а родството с хърватите вече е доказано дори с помоща на генетични проучвания.

Нека хвърлим поглед към данните, които спекулантите укриват. Птолемеевите τὰ Οὐενεδικὰ ὄρη -Венедски планини, са северните части на Карпатите  (територия на Полша и Словакия) -  Ptol. III.5.

Οὐενεδικὸς κόλπος -Венетския залив е на Балтийско море (Полша) - Ptol. III.5
На запад от град Вендум, Амиан Марцелин разполага Венетските Алпи – “Alpias Iuliarum quas Venetas apelabat antiquitas.” - Amm. XXXI.16.7. Тези Венетски Алпи са на територията на днешна Словения.

Трябва да се добави и това, че финландците все още казват на руснаците venäläinen-венетски народ, а за Русия ползват най-древното име Venäjä.

Тези подробности са от изключителна важност, но повечето от нас не ги знаят защото учените ни не са ни направили труда да дадат нужните обяснения. Как може някой да стигне до правилно заключение, ако е лишен от голямо количество данни? Невъзможно е! Изводи се правят въз основа на информация, която може да се провери, а не на твърденията на този и онзи.

Истината е проста, но не отърва на никоя историческа школа и доктрина, само ние имаме сметка защото гетите наречени славени са основен етнически елемент на Дунавска България, а по-късно тяхното име се използва за етническа група от 300 000 000 души.

Гетите познати в средновековните извори като  Sclaveni, Sclavos, Σκλάβοι, Σκλαβηνοι, Σθλαβηνοι, Σθλοβηνοι, причиняват най-много проблеми на Римската Империя (Византия).  В следствие на това, тяхното име става най-известно и постепенно, с течение на времето, се налага над всички останали хора говорещи сродни езици. Както отбелязах по-горе това са венетите – деди на поляци, чехи и др.

Точно по същия начин се налага и колективното име германи. Корнелий Тацит разказва, че поначало германи е важало само за тунгрите, т.е. не е принадлежало на цялата раса, а само на едно единствено племе, като след времето името било прието от всички роднини на тунгрите-германи - Tac.Germania, I.

Процесът на налагане на името славени, словени над венетите е дълъг. Началото е положено през VII век в земите на Словения позната тогава като Marca Venetorum. Фредегар разказва, че когато (през VII век) българинът Алцек бива предаден от баварците, нашият благородник намиря приют при венетите (дедите на словените). Алцек е приет от радушно от Валук известен в историческите извори като dux Venetorum (Winedorum) -господар на венетите.

Малко по-късно, в житието на Св. Колумба, за хората на Валук вече се говори като за  “Venetorum qui et Sclavi dicuntur” – “венети наричани и славени” – F.Curta, The Making of Slavs, History and Archaeology of the Lower Danube Region c. 500-700, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

Чак  през XII век територии от Полша са определени като Славиния и биват споменати славени там от Саксо Граматик - The First Nine Books of Danish History of Saxo Gramaticus, transl. O.Elton, David Nutt, London, 1894, c. 185, 301, 314.

Доста по-късно името славeни/словени започва да се налага и за хора като украинци и руснаци, но това става към XVIII век. До този период се е правило ярко разграничение между славенски и руски, украински.

През 1627 година украинецът Павмо Беринда създава работа със заглавие “Леξíконъ Славено-рωсскiи”. В творбата си Беринда посочва като славенски думите азъ, агньцъ, баснъ, бисеръ, докато техните староруски (украински) съответствия са: я, баранъ, казка, жемчугъ. Едва ли някой може да оспори, че думите азъ, агньцъ, баснъ, бисеръ принадлежат на старобългарския език.


 http://litopys.org.ua/berlex/image005.png 

Страница от Славено-роския лексикон на Беринда, не е трудно да се видят старобългарските думи азъ, агньцъ, багоръ...
Представенато до тук информация показва, че ѧзыкъ словѣньскъ важи първоначално само за нашата, българската реч, а под τά Σθλοβενικά γράματα се разбира само българската писменост от Ранното Средновековие.

Това е и причината в историческите извори да се прави отъждествяване на България и Славиния - Σκλαβινία Βουλγαρία, да се говори за славени-българи - Σκλαβων-Βουλγάρων, а и българи, които се наричали славени - Bulgari, qui Sclavi appellanturД.Ангелов, Образуване на българската народност, 1971, с.375-376. Жалко е само, че тази ценна информация се знае от твърде малко хора.

Учените ни трябваше да представят важните данни, а и да обяснят, че мизите, от които идва името българи и гетите отговорни за името славени, са хора, които са от един и същ произход, те спадат към северните траки. Родството им с подтиснатите от Рим траки на юг от Дунава е причината за съвместните българо-славенски нападения над римската войска.

Разбира се опититте на северните траки да освободят братята и сестрите си от римска власт са описани съвсем различно от римските летописци. Те говорят за “нашествия” на гладни за земя хора дошли от блатата на север, и за бягащи от врагове номади. Прочее,  освободителната война, се води не от 680 г., а от поне от 527 година, както знаем от сведенията на Йордан-Rom.388 и Прокопий Цезарийски- Hist.Arc.XVIII.20 .

Колко от нас обаче знаят, че съюза на гети и мизи, или както го предават някои автори – славени и българи, е от 527 година, а не от прословутата 680-681?

Доста сънародници гледат с неприязън на името славени и никой не може да ги вини за това, защото от една страна за гетите-славени са казани много лъжи, от друга, доста положителни неща са премълчани. На никого не би било приятно да чуе, че дедите му са били слаби и примитивни, а на нас дълго време бе хитро внушавано, че старите славени са били нещо като кротки, тъпи добичета с парцаливи дрехи.

Истината е съвсем различна. Прокопий Цезарийски е познавал тези хора и ги е описал добре - „Те не се различават помежду си и по външен вид: всички са снажни и извънредно силни”, Псевдомаврикий пък добавя, че „славините са издръжливи, понасят леко и жега, и студ, и дъжд, и телесна голота, и недостиг на храна  - П.Петров, Образуване на Българската Държава, 1981, c.73.

Йоан Ефески признава, че славените водят война по-добре от римляните -P.Barford, The Early Slavs, 2001,с.143. Арабинът Ал Атал изполва името славени като синоним на голяма опасност - F.Curta, The making of Slavs, 2001, c.111, бел.105. Старите славени-гетите са правели такива качествени оръжия, че дори римските легионери са ползвали славенски копияF.Curta,  с.314.

Неслучайно славенския владетел Добрита казва – “Още не се е родил и не е огрят от слънцето този, които може да устои на нашата сила, не други владеят нас, а ние завоюваме земите на другите и така ще бъде докато има войни и мечове!” - Menander Protector Hist. De legationibus Romanorum ad gentes / ed. C. de Boor, Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeniti confecta, vol. 1: excerpta de legationibus, pt. 1. Berlin: Weidmann, 1903, c.211.

Не кротки овчици и плахи орачи са били старите славени-гетите, а силни, смели, войнствени и горди хора, които впрочем са действали винаги заедно със своите роднини мизите известни и с името българи.


                  http://www.warlordgames.com/wp-content/uploads/2008/12/dacians_box_art.jpg 

Самото име славени е тракийско по произход. Коренът слав/слов присъства в тракийски епиграфски паметници от времето на Античността. Един от майсторите на Рогозенското съкровище V-IV в.пр. Христа, е Δισλοιας /Дислойас. Проф. Лариса Бонфанте смята, че името е теофорно и съотвества на славянското Богослав -L.Bonfante, The Barbarians of Ancient Europe: Realities and Interaction, Cambridge University Press, Cambridge, 2011; с.156-157.

Частицата σλοιας σλοβιας/словиас може да се обясни със стблг. славити, словѫ-славя, прославям. Това е мнение и на акад. Вл. Георгиев. Коренът слав/слов присъства и в други тракийски имена. В началото на II век в земите на гетите е документирано името Sclaietis. Надписът е регистринан от Ханс Крае като - C.I.L. III C VI.

Sclaietis не е нищо друго освен латинизираното предаване на Славетис/Славитис, а то от своя страна се явава форма на българското име Славит. За жалост, и този важен за нашата история надпис не е използван от изследователите на миналото ни. Задайте си въпроса - защо?

При някои от нас настъпва объркване поради факта, че понастоящем ние се самоназоваваме българи, а не славѣни/славени, но в това няма нищо странно. Държавата Англия не е основана само от старите англи. Друг важен фактор са английските съседи и роднини саксите, чието име обаче след време изпада, тъй както при нас изпада името славени и се налага името българи. Ето, няма нищо сложно за разбиране, прецедента с англите и саксите е пределно ясен.

Тъй както англичаните са потомци не само на старите англи, но и на саксите, така и ние българите сме потомци на мизите наречени българи и гетите познати и като славени.
Това, че англичаните наричат себе си англичани, а не англо-сакси, няма да ги накара да отричат, че нямат нищо общо със старите сакси завоювали Британия. По същия начин, за нас е напълно ненужно да се отричаме старите славени, чието древно име е гети.

Славянска, или както е правилното - славенска / старославенска писменост и българска писменост са едно и също нещо. Това, че огромен брой недобросъвестни хора са укрили важни данни, а и това, че името славени/славяни е политизирано и не е използвано правилно, не е причина да се отричаме от него, не е в наш интерес.

Ако определено име е опорочено, ние не трябва да го избягваме и да се сърдим, ако то бъде използвано за нас, а трябва спокойно, културно да обясняваме истината представяйки факти, които могат да бъдат проверени. Разумно е да се прочетат от кора до кора (а не набързо) работите на истински родолюбци като Ганчо Ценов, Цани Гинчев, Георги Сотиров.

Тези хора обясняват на достъпен език това, че ние българите сме потомци на народа наричан в Античността траки, като добавят и важната подробност, че старите славени са тракийски народ, чието име се е наложило над съседите и роднините им познати в историческите извори като илири и венети.

Не е ли това повод за гордост! Колко xopa могат да се похвалят, че дедите им са отговорни за възникването на название на цяла езикова група от над 300 000 000 души!

Та нима изясняването на “мистерията” кои са старите славени не е в полза единствено и само на България? Не само че новото име на гетите-славени става основа за термин като славянска езикова група, но също две държави – Словения и Словакия са кръстени по името на гетите-славени, които са наши деди.

Иска се време новите факти да бъдат асимилирани. Иска се време да се изчисти съзнанието от лъжите трупани дълго време. Иска се време да се провери всичко казано тук, но пък си струва. Не ми вярвайте сляпо, търсете, сравнявайте проверявайте и мислете!

Когато човек желае да изчисти съзнанието си от догмите на официалната историография, когато загърби грешните теории и заложи на проверена от него информация, той ще стигне до истината. Да познаваш истината е равностойно да познаваш себе си, да знаеш на какво си способен, да престанеш да се кланяш ту на изток, ту на запад и вместо това да следваш само своя път на свободен и горд човек.
83 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ОФ мале, ще ни побъркаш бе пич със самочувствие на учен, но нямащ умствения багаж на учен. Българите са иранци, които са се смесили с турци, а после си взели славянски жени, те научили децата на славянски и за това го говорим славянския, не защото е бил език на прабългарите.

   Изтриване
  2. Да предположим, че си прав. Нека езика на старите българи да не е бил от славянската езикова група. Нека те да са си вземали славянки за жени, но каква е била съдбата на старобългарските жени, те монахини ли са ставали, или пък спонтанно са си забравяли езика?

   От факта, че българския спада към така наречената славянска езикова група, трябва да се направи заключение, че езика на траките е бил най-древния представител на езиците от славянската езикова група. Може дори да се каже, че траките са причината за възникването на така наречената славянска езикова група.

   Това би обяснило доста парадокси от старата ни история.

   Изтриване
  3. Живко Калайджиев23 май 2017 г., 20:46

   г-н Серафимов, има ли някакви доказателства получени въз основа на геномния проект за роднинството ни със словаци и словени? Знам, че с руснаците, турците и иранците нямаме много общи гени.

   Изтриване
  4. C руснаци, словаци и словени делим R1a, I2, които при нас са характерни за 18% и 20% от населението. Не зная как стои въпроса с митохондриалната ДНК, не съм имал възможност да сравня най-новите наши изследвания с тези на словаци и словени.

   Изтриване
  5. За тези, които нямат кирилица, нека уважаваме писмеността си! http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

   Изтриване
 2. За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  Нека уважаваме писмеността си!

  ОтговорИзтриване
 3. Ма точно чукундура Ценов ли ще цитираш бе спорчоооо самовлюбен :) Не мол обори официалната наука с патос щото за тея неща се иска дипломааа ;) Ти си манипулатор в служба на слопските историчари онова античките дето направиха Македония за резил.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С обиди и празни обвинения си служат хората, които не разполагат с аргументи. Няма значение какъв е Ценов, няма значение какъв съм аз, ти или можеш да ни обориш с факти, или не. До този момент си представил само грозни думи, което нито говори добре за теб като човек, нито пък показва, че разполагаш със знанията нужни за дискусия.

   Изтриване
 4. Симокатед пише за склави, не за славени.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Теофилакт Симоката няма как да напише славени защото ползва гръцка азбука и спазва гръцката ортография. В старогръцкия, а и в старолатинския няма звукова комбинация СЛ. За древните гърци и латини тя е била странна и трудно произносима. В такива случаи често се вмъква някакъв звук, който да улесни произношението.

   За да пригодят името слави, славени към речта си, римляни и гърци вмъкват К, или Т. Поради това освен SCLAVUS, срещаме още ΣΘΛΑΒΟΣ, ΣΘΛΑΗВΟІ.

   Не само името слави, славени е затруднавяло римляни и гърци, но и имената Висла, Преслав. В тях също се среща трудната за гърци и римляни комбинация СЛ. Поради тази причина Плиний, Птолемей и Йордан пишат VISCLA, VISTHULA, вместо Висла, а пък Г.Кодин пише ΠΕΡΕΣΘΛΑΒΑ вместо Преслав.

   Изтриване
 5. Точно и ясно казано и доказано и то без да се подкрепя истината с двете генетични изследвания, които пък няма как да се манипулират. Благодаря г-н Серафимов(никък не случайна фамилията) !
  А анонимните коментари много добре представят нивото и компетенциите на авторите си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип можеше да се спрат веднъж завинаги спекулациите относно произхода ни. Генетиците признаха, че при нас българите има само една единствена източна хаплогрупа -R1a. Тя се среща действително в Индия, но и в Европа, като най-голяма е концентрацията при сорбите и украинците.

   Хаплогрупата R1a си има вариации, ако генетиците ни бяха уточнили към коя вариация е най-близка българската R1a, към тези на пащуни и индийци, или тази на съседните ни, нямаше да има мърдане, но уви, уточнение няма. Защо???

   Изтриване
 6. Склави значи роби бе Сера-фимов, защо ни изкарваш потомци на роби?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Писал съм по този въпрос.Някои хора смятат, че СЛАВЕНИ, СКЛАВИ означава роби, но това е една заблуда. Няма дума sclavus, σκλαβος със значение роб в работите на Херодот, Тукидит, Павзаний, Ариан, Мела, Ливий, Цезар, Светоний, Страбон, Прокопий. Който се съмнява нека да провери сам и ще се увери, че съм прав.
   За повечето от нас е трудно да си набавят работите на старите автори, поради това предлагам едно учебно помагало за студенти. Трите линка водят до всички старогръцки думи за роб. Проверете и вижте, че няма σκλαβος изобщо.
   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/definitionlookup…
   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/definitionlookup…
   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/definitionlookup…

   Чак в по-късни времен на sclavus, σκλαβος е придадено изкуствено значение роб. Това става едва през Средновековието, около 700 години след първото споменаване на племето славени. Целта е била да се омърси и очерни името на тези, които побеждават и унижават Римската Империя, като развалят и търговията на робовладелците.
   По същият начин, от омраза към мизите, наречени още българи, французите и англичаните предават различен смисъл на етнонима българин. Думата bugger, bougre – педераст, е отъждествена с нашето народностното име. Това е грозно, гадно, но е факт:
   – bugger (n.)
   "sodomite," 1550s, earlier "heretic" (mid-14c.), from Medieval Latin Bulgarus "a Bulgarian" (see Bulgaria), so called from bigoted notions of the sex lives of Eastern Orthodox Christians or of the sect of heretics that was prominent there 11c. Compare Old French bougre "Bulgarian," also "heretic; sodomite.
   http://www.etymonline.com/index.php…
   По принцип дори името траки е омърсено. Първоначално то е свързвано с понятия като дързост, храброст, после става синоним на роб:
   θράσος – courage, θρασύς – bold
   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/definitionlookup…
   Θρᾷσσα - Thracian slave-girl.
   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/definitionlookup…

   Изтриване
  2. Павле, по отношение омразата на французи и ингилизи към нас си абсолютно прав, понеже имам подобни опитности. Но ми е трудно да приема връзката илири - хървати - венети. Струва ми се, че разликата в народопсихологията между руснаци и хървати е доста осезателна. Хърватите са най-близо до нас и с респект мога да кажа, че войските на цар Симеон единствено от тях са претърпели поражение. Докато между останалите народи, наречени днес „славянски“ ми е трудно да направя разлика.

   Изтриване
  3. Ако не се лъжа, от народите спадащи към нашата езикова група, ние сме най-близки генетично до хърватите.

   Изтриване
 7. На господата Анонимни като не им е интересно и не смятат статиите в този блог за истинни, нека да не го следят! Езикът им е изключително груб, елементарен и със силно завистлив заряд, тук не е място за подобни коментари! Моля оставете линк към вашите блогове, посветени на нещо за което ви пука и обичате... Би било интересно да прочетем вашите проучвания и трудове, на които сте отделили ценно време и енергия! БЛАГОДАРЯ господин Серафимов за труда, страстта и устрема с които преследвате истината за нашата родина, гордея се че има БЪЛГАРИ като ВАС!!! Василена Неделчева

  ОтговорИзтриване
 8. Уважаеми г-н Серафимов,
  Нека започнем да пишем наша си история, ама такава че и другите да я уважават. А тази история дето я пишете Вие по-горе никой няма да я вземе насериозно. Никой по света няма да е съгласен! Братята македонци и те пишат история, ама никой не им я чете! Само те си я четат и си мислят, че светът почва с тях.

  ОтговорИзтриване
 9. ... напъплят те тролове. Това е добре - в правилната посока ... дори може да не им отговаряш - насъсват се, а и ако е вярно, че им плащат на коментар ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои наистина така си изкарват парите - на хранилка на чужди фондации.

   Изтриване
 10. Анонимните не си казват имената, защото се срамуват от глупостите, които пишат. Аз съм изненадана от сходството между чешкия и българския език. Чехите имат по-малка генетична прилика с нас. Говорът им не се разбира, но като четете - това направо си е български език. Украинците говорят на чист български без акцент, но малко по-меко от нас. Не е вярно, че се различават от нас. Те всичко разбират, когато говорим на български. В Украйна са премахнали руското окончание -ов от имената си. Узунов/а/ е станало - Узун, Мутафчиев/а/ - Мутафчи, Дерменджиев/а/ - Дерменджи и т.н. Българите в Турция говорят български език почти като нас, "ъ"- кат като нас, въпреки че никога не са живяли в България. Не ние сме тюрки, а тюрките са по-скоро българи. Генетичното изследване, което Ердоган забрани доказва, че към 70% от така наречените турци имат български гени. За българите в Мала Азия вече се публикуваха достатъчно сведения. Анонимните да ги прочетат преди да пишат простотии. И Свети Пайсий Хилендарски си признава, че е от малоазийските българи. Това, което Серафимов пише в тази статия доказва написатоно от Паисий, че българите са произлезли от кимерийците, които са населявали земите около Черно Море и Мала Азия. Той ги нарича кимерийци, а името траки е измислено по-късно. Много интересен факт е, че Светецът не говори за траки по нашите земи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чехите спадат към венетите, но на тяхна територия са живели и траки, Микола Душек има хубава книга по този въпрос. Аз лично намирам по-голямо езиково сходство със словаците, при тях по-голямата част от територията е била заета от траки, чиято реч по онова време не се е различавала много от венетската.

   Изтриване
 11. Анонимен21 май 2017 г., 3:10

  Гети=зети/зенти=синти. Нека си припомним тракийското племе СИНТИ в средното и долното течение на река Струма.Впрочем, до днес, сърбите на черногорците казват: "джетичи" (= "малки зети"). А за българския благородник Добромир Стрез в житието на св.Сава пише, че е родом ГОТ.

  ОтговорИзтриване
 12. ирена янчева21 май 2017 г., 12:15

  Благодаря, Павел, за ценните доказателства от древните летописци и каменни надписи, които си споделил ! Подкрепям употребата на названията от Ал. Теодоров - Балан ( 1934 г. ) и Ганчо Ценов: българи и славени са идентични на мизи и гети, най - древния балкански народ. Имам едно чисто граматическо запитване / като процес на развитие: как изчезва консонантата " в " при старите имена Дислойас ( 5 - 4 век пр. н. е. ) и Склайетис и се появяват названията Славетис / Славитис ? До скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, надписа с името Склайетис е обнародван през 1929 г. Как никой наш изследовател не се зае да напише поне ред, пак щеше да е от помощ...

   Изтриване
 13. Господин Серафимов,

  Вие, поради известни съображения сте против политически изказвания, но е неоспоримо, че истините в историята имат огромно влияние в политиката, и обратно. Не ни ли стана ясно досега, че Вашите пишман-опоненти не са никакви специалисти, а платени оплювачи! Академичните историци няма да се появят, защото те не са в състояние да Ви оборят и единствената възможна за тях реакция е високомерната незаинтересованост.
  Имам едно сериозно предложение: не реагирайте вече по никакъв начин на тия жалки ПОЛИТИЧЕСКИ наемници, защото се принизявате до тях и губите от собствения си авторитет. Друго нещо би било да се появи човек с име в тази област, но Ви изложих по какви причини това едва ли някога ще се случи.
  Надявам се да приемете съвета ми.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за съвета! Понякога обаче е трудно да се направи разлика между човек, който не знае добре нещата, съмнява се, чувства се объркан и индивидите, на които се плаща да внасят допълнително объркване.

   Изтриване
  2. С радост откривам, че следват няколко смислени, обосновани коментара, без непременно да изразяват съгласие във всичко с автора на блога. На такава база може да се дискутира за историческата истина. А коментарите на НАЕМНИЦИТЕ се отличават със злобна агресивност и отчайваща простотия!

   Изтриване
  3. Аз се радвам на културно поднесена критика и уважавам тези, които аргументирано посочат грешките ми, а такива със сигурност съм направил. Един културен и образован човек би могъл да ги намери, да ги посочи и после завързвайки спор, заедно с мен да стигне до консенсус.

   Жалко е, че сред наемниците няма такива хора...

   Изтриване
 14. Пламен Маринов21 май 2017 г., 13:04

  Хвала за усилията и за опитите да се будят четящите! 👍

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Искрено се надявам четящите да станат търсещи и проверяващи. На доверие не бива да се приема нищо, винаги трябва да се прави проверка.

   Поздрави!

   Изтриване
 15. "Колко от нас обаче знаят, че съюза на гети и мизи, или както го предават някои автори – славени и българи, е от 527 година, а не от прословутата 680-681?"
  Т.е. от възкачването на Юстиниан Велики?
  Нали в житието му пише, че около 20г. преди това убива братовчед си Речирад, който е станал съюзник с българите?
  Може ли малко повече разяснения защо точно от 527г. се смята, че мизи и гети са се съюзили?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Питате - защо можем да смятаме, че славено-българския съюз е от 527 година? Съдим за това по думите на Прокопий Цезарийски:

   "And Illyricum and Thrace in its entirety, comprising the whole expanse of country from the Ionian Gulf11 to the outskirts of Byzantium, including Greece and the Thracian Chersonese,12 was overrun practically every year by Huns, Sclaveni and Antae, from the time when Justinian took over the Roman Empire" - Целите Илирия и Тракия, пространството от Йонийския залив до предградията на Византион, включително Гърция и Тракийския Херсонес, бяха опустошавани всяка година от хуните (старите българи), славените и антите. Това се случваше от времето когато Юстиниан пое властта в Римската Империя (527 г.) - Historia Arcana, XVIII.20

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Procopius/Anecdota/18*.html

   Изтриване
  2. В 479 г. Сабиниан е назначен за военоначалник на българите, управител на Воден и областен началник - magister militum per Illyricum на Илирия и Македония. Тогава в 479 г.[1] император Зенон за да предотврати заплахата от готите, се объръща за помощ към тракийските хуни и българите, пише Йоан Антиохийски в своята хроника De insidiis [2], и назначава за пълководец на българскo-източноримската войска най-добрия си военноначалник магистър Сабиниан Велики, който маневрирайки с българските си и римски отряди успял да прогони готите на остготския крал Теодорих ....и т.н https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD
   А кой са тракийските хуни и българите в 479г?Къде са били локализирани? Воден(екс Едеса май беше) е на р.Вода към Солунско? И пак цитат : През 485 г. Теодорих разбива по нареждане на византийския император навлезлите на Долен Дунав българи.... Значи българи имаме в този период и по Долен Дунав,както и в Илирия и Македония?

   Изтриване
  3. А битката през 378г. срещу Валент при Одрин? В едни източници пишат за готи (т.е. гети), в други - за българи, а в Паисиевата история пише че в битката са участвали българи и готи.
   И изобщо защо ми се струва, че малко се пренебрегва Паисий като източник и то от всички, занимаващи се с история? А се търсят гръцки и латински източници. Бил бъркал царете и събитията. Защо да ги бърка? Защо ромеите да не ги бъркат? Те ли знаят по-добре нашата история и те ли биха я представили по-достоверно?

   Изтриване
  4. Готите бяха подарени на германските народи, нищо, че в нашите земи няма германски топоними и хидроними. Пустите номади печенеги да вземат да оставят свои топоними, а уседналите германи-готи да не оставят и един за дълговековно присъствие!Чудо невиждано!

   Изтриване
 16. Уважаеми господин Спароток, според мен във Вашата студия има, поне за мен противоречиви моменти. Имам предвид следното, Вие разграничавате словени и венди (венети), но смятате за идентични гети и мизи, въпреки показателите за сравнение които Вие прилагате в студията. В картата с местообитанията на двете общности, не зная защо е пропуснат Италийският полуостров и по-точно град Венеция който е създаден от венетите и носи тяхното име. Те са и "вандалите" които достигат до Атласките планини в Африка. В Югозападна България и до днес съществуват имената Вене и Венда. Във връзка с езиковите различия Вие цитирате "украински" автор от 1627 година, който нарича речника си , незнайно защо словено-руски!("През 1627 година украинецът Павмо Беринда създава работа със заглавие “Леξíконъ Славено-рωсскiи”. В творбата си Беринда посочва като славенски думите азъ, агньцъ, баснъ, бисеръ, докато техните староруски (украински) съответствия са: я, баранъ, казка, жемчугъ. Едва ли някой може да оспори, че думите азъ, агньцъ, баснъ, бисеръ принадлежат на старобългарския език.") И от това твърдение възниква въпроса, кой език е "старобългарски", този на гетите-словени или на мизите? Защото и до днес в мизийската част но България, а това е Западна България не се употребява личното местоимение "аз", а "я". Има падежни форми и много други думи, които са различни за източната и западната части на България, колкото и да се е смалила територията и. Значи ли това, че гети и миза са "близки роднини", но не са идентични? Много моменти не са ясни в българската история, днес се правят отново опити да се политизира. След като говорим, че кирилицата, създадена от принадлежащия към мизите Климент в Охрид, е българска азбука и ревниво говорим, че други народи казват, че е тяхна, защо поне на спортните екипи на българските спортисти надписите не са на кирилица? Или латинските букви са повече "наукообразни"? Не стига това, но и в книжовния език използван от средствата за осведомяване гъмжи от английски думи. Говори се за обединение на 7 тракийски общности, не само на гети и мизи. Но "траки" не е самоназвание на тези общности, а е свободно използвано с различна трактовка от различни автори, обикновено нямащи положително отношение към народа за който пишат. И ако приемем за вярно, че Кирил и Методи са съставители на глаголицата, то тя не е била предназначена за България, а за Моравия, без да се уточнява за Моравия или за Малка Морава става въпрос. Так, че от пъстрия калейдоскоп от полуистини и полулъжи достъпен за нас в съвременността не можем точно да кажем, какво е точно състоянието на нещата по онова време. И понеже, някои участници в блога пишат за близостта с хървати, то днешният град Дубровник, намиращ се сега в Хърватско е български град, основан от българи и на "съвременен" български би означавал Дъбровник, каквото е и названието на Дупница-Дубница. Та кои точно са уникалните, мизите или гетите-славени? Пиша това нарочно, противопоставяки гети и мизи, защото Вие противопоставяте "траки" и "венети" без да има подробни данни за тези "венети". Ако има данни, то те са отново от техни врагове, не от доброжелатели. Ако гетите и даките както пишат някои автори са един и същи народ, какви са днешните румънци? Да не би да са българи! Трудни въпроси, които в никакъв случай не трябва да се влияят от актуалната политическа обстановка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 21. май 21:26

   Уважаеми господине(госпожо),

   Възбудихте любопитството ми с твърдението Ви, че град Дубровник е основан от българи. Но все пак обяснението, че „Дубровник“ означава „Дъбровник“ не може да бъде доказателство за това твърдение. Старото име на града звучи по друг начин, което вярвам, че Ви е известно. Да не би да мислите за Драч, като имате пред вид, че „Трачча“ на италиански означава „Тракия“? А „драча“ на хърватски – „тръни“, както пък в Северозападна България на „тръни“ казват „драки“. Ето вероятно и пежоративното название на прадедите ни – „траки“ = „тръни“.
   С нетърпение очаквам Вашето достоверно доказателство за Дубровник!

   Изтриване
  2. Княз Войвода23 май 2017 г., 20:25

   Да, може да се каже че румънците са българи. Това го доказват както генетическите изследвания, така и общите културни елементи между румънци и българи... Румънците се различават от българите единствено по 50% от езика им, всичко останало у тях е чисто българско.

   Изтриване
  3. Само да се разкъса булото с лъжите и румънците ще изоставят веднага изкуствено наложеното си име, а и език.

   Изтриване
  4. Мисля, че зададеният въпрос се изясни. Все още чакаме отговора за Дубровник!

   Изтриване
  5. Княз Войвода23 май 2017 г., 23:17

   Само да не станем и ние като румънците, защото и нашия език го пълнят с чуждици, а нашите ираномани тичат да ги изкарват "прабългарски" думи... То така се е почнало с румънците, лека полика са ги научили на романски думи, насъскват ги с омраза към славянството, и им турят изкуствето прочистване на езика от славянобългарските думи, като ги заменят с френски и италиански.

   Изтриване
 17. Асен Чилингиров отдавна е писал по този въпрос - " - В заключение, до какви равносметки ни водят вашите изследвания?

  - Първо, трябва да знаем, че нашето население е коренно за района около Черно море, през Балкана и чак до северната част на Мала Азия. То е имало свой език и своя писменост още преди Христа, на тях стъпва българският език. Гърците са наричали тази народност Велика Скития. Това население е в основата на Българската държава. То получава християнството още в 1 век от н.е. и превежда Библията. Създава своя книжнина, свое изкуство. Всъщност, Кирил и Методий превеждат и транскрибират книгите, написани на предишната азбука - глаголица. И за Рим, и за Константинопол това е писменост на еретици, затова трябва да бъде легализирана. Борис не покръства българския народ, а именно легализира съществуващото християнство на българите. Синът му Симеон определя това християнство като единично, независимо, вътрешно неподвластно на чужди шапки.

  - Защо толкова важни тези за българската история изглеждат забравени?

  - Те не са се забравили. Навсякъде откриваме материални следи, водещи към тях. Но от първия училищен клас ни се натрапват едни и същи лъжи. Те трудно се преодоляват, защото много интереси се преплитат в тях. Интерес имат гърците, интерес имат руснаците заради ред вътрешно- политически и геополитически причини. Руската национална доктрина, която е имперска, се крепи на твърдението, че русите са приели християнството от Византия и то по времето на най-голямото й могъщество, когато тя обхващала цяла Мала Азия и целия Балкански полуостров. Мислите ли, че без съпротива ще бъде приет фактът, че християнската традиция на Русия е дошла от Симеонова България? Затова тези и други мои изследвания не са били приемани дружелюбно, особено от руски академични кръгове."

  http://www.radio999bg.com/?id=7160

  ОтговорИзтриване
 18. Якоб Фармерайер "За произхода на днешните гърци", 1835 (http://zamunda.net/banan?id=370554&hit=1&t=book)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каза той истината, но не можа да разруши митовете сътворени от шепа богати фантазьори...

   Изтриване
 19. Анонимен22 май 2017 г., 0:29

  Внимание: ако съдим от записаното "от Йонийския залив до предградията на Византион, включително Гърция и Тракийския Херсонес, бяха опустошавани всяка година от хуните" излиза, че направлението на тези нападки е от запад към изток! Хуните ("европейските уни" според Г.Ценов)са всъщност хората населяващи Хаония и Кера Уннийските планини на брега на днешна Албания. Затова Г.Ценов казва че "българското име се придвижва от запад към изток". Излиза, че уните са от "пространството на Йонийския залив", след като минават реката (дуная) на мястото Бъдън (днес Ботун), най-първо поемат "Долнея земя Охридская".

  ОтговорИзтриване
 20. Анонимен22 май 2017 г., 1:30

  Имам въпрос към г-н Серафимов и към цялата аудитория. Херодот казва, че траките са най-многобройния народ след индийците. Ако той включва към т. н. траки техните племената от Балканския полуостров, целия ареал на гетите и др. тракийски племена северно от Дунава и северното причерноморие и малазийските траки, мисля, че въпреки тази значителната територия със сравнително богати ресурси едва ли би могла да поддържа един народ, който по брой да отстъпва само на индйците. Та въпросът ми е: Възможно ли е близостта /езикова, културна и др./ на венетите и скитите с траките да е повлияла на Херодот и той да ги включил към траките без изрично да посочва това? Аз мисля, че заедно с тях е по-логично траките да бъдат определени като втория по численост народ.
  Петър Чарийски

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Херодот познава само адриатическите венети, а също така гледа на скитите като на отделен народ. Трябва да имаме предвид инещо друго, по времето на Херодот индийците са били 5-10 милиона души, не повече. Нас ни подлагат на геноцид няколко агресора, а през това време, благодарение на изолираността си, индийците растат.

   Изтриване
 21. Диян Янев22 май 2017 г., 2:35

  Всичко си идва на мястото,благодарение на хората като Павел Серафимов.Всички можем да си обесним защо Германците се опитаха да си присвоят историята на гетите като ги направят готи и отделен народ ,а руснаците искат историята на славените(гети) за тяхна.И двете държави са и са били с имперски амбиций ,но за целта имат нужда да стъпят на античната история и от там да изведат "правата" над централна и източна европа.И понеже такава история им липства решават да пренапишат нещата в тяхна полза , а за гърците оствят едно престижно място.Всичко създадено с лъжи е обречено да изчезне,няма как да трае вечно,гнусното в случея е ,че винаги са се намирали предатели сред Българския народ който са били готови да подпомагат и подържат лъжите.Но рано или късно всеки плаща за делата.

  ОтговорИзтриване
 22. Славѣни/славени е руска интерпретация на древното словени, приета по късно и в България.В Полша Чехия и Словакия се използва словени. И в древноруските извори е Словени - "Нестор, живший в XI столетии, сели суть Словени по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно обратното е, най-ранното споменаване на славѣни/славени е в земите на България. Несторовата хроника е хитра манипулация на фактите.

   Изтриване
  2. А в ръкописа на историята на Паисий, който преди години върнахме в Гърция, си пише съвсем точно: "История славеноболгарская". Защо да гледаме руснаците, като го имаме от наш човек? Все другите ли ще ни казват какви сме?
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Istoriya-slavyanobulgarska.jpg

   Изтриване
  3. Паисий е обяснил кои са старите славени, обяснил е и кои са русите, москалите, но кой чете??? Същото както и с работите на Ценов, много са тези, които го хвалят, но същевременно го предават четейки по диагонал и вместо да вникнат в смисъла на написаното, вярват на разни спекуланти платени от чужди фондации...

   Изтриване
  4. Varyagite sa vikingi kakao i rusnacite, te ne sa ungro fini.

   Изтриване
  5. Г-н Павлов, в първите коментари съм дал линк към страница за кирилизиране на текст. Нека уважим писмеността си, все пак 24 май е.

   Изтриване
  6. Всъщност Паисий е ползвал именно руски превод на Орбини и е първият, който говори за слАвени в България на български. Ще ми е интересно, ако Павката приведе доказателство за обратното, както твърди, защото ме са ми известни средновековни бг текстове, в които да имаме споменати славени или славяни. Масово и навсякъде се говори за слОвени и се слага знак за равенство с блъгари.
   Това е и моят въпрос. Как и защо се получава така, че повечето греко- и латиноезични текстове говорят за склави-склавини-стлави, а всички родни наши за слОвени? И кое точно ни кара да приемем чуждото за вярно? Аргументът с имената на слайс някак не ми е достатъчен.
   Все пак имаме и две различни думи слово и слава. Щеше да е някак по-лесно, ако не беше така.
   Иначе огромен респект пред труда и делото ти!
   Най-сърдечен поздрав
   ДесиТо

   Изтриване
  7. Здравей Деси!

   Нека не забравяме, че имаме както славити-славя, така и словѫ-славя. Вариацията О-А намираме и в рабъ-роб, робъ-роб.

   Тази особеност е много древна, защото в тракийската ономастика срещаме Скарис и Скорис, Золтес и залтас, Саленос и Соленос.

   Защо формите славенѣ и рабъ са изоставени в полза на словенѣ и робъ, не се наемам да кажа. Формата славенѣ явно е била по-стара защото първо срещаме Σκλαβηνοι, Σθλαβηνοι, Sclavos, Sclavi.

   Чак към Х-XI век срещаме Σθλοβηνοι, τὸ τῶν Σθλοβενῶν γένος εἴτ᾿οὖν Βουλγάρων, τά Σθλοβενικά γράματα, като това явно е отражение на нашето ѧзыкъ словѣньскь.

   Държа да отбележа и нещо друго. Формата славЯни е руско нововъведение (както и буквата Я), Александър Теодоров-Балан казва следното: “правилното е славенинъ понеже съвпада най-добре с варианта представенъ от добрите наши някогашни книжовнци.” - А.Теодоров-Балан, Кирилъ и Методи, свезка втора, Набоженъ Поменъ и исторични свидетелства за Кирила и Методия, 1934, с.3.

   Поради тази причина, аз предпочитам да ползвам варианта славени, а славЯни употребявам когато се касае за езиковата група, или езиково-културната общност.

   Самите думи слава и слово са свързани, бих казал дори, че идват от гл. слоути-слушам. Сравни санскр. sruti/sluti-слушам, srutas/slutas-слава, а също и санскр. sravas/slavas-слава и авест.sravah-слово.

   Прочее, в литовския срещаме šlóvė-слава, чест, šlãvė-слава, чест.

   Поне за мен, името славени се появава на Балканите и от тук се разпространява първо на запад, в посока земите на венетите известни днес като словени, после към земите на поляците, и чак накрая към земите на Русия.

   До XI век се е правела рязка разлика между руси и славени, като глобата за убийство на русин и глобата за убийство на славенин е била различна. Виж тук https://ksana-k.ru/dict/diach/0616.png

   Поздрави!

   Изтриване
 23. Europe was the birthplace of mankind, not Africa, scientists find

  But two fossils of an ape-like creature which had human-like teeth have been found in Bulgaria and Greece, dating to 7.2 million years ago.

  http://www.telegraph.co.uk/science/2017/05/22/europe-birthplace-mankind-not-africa-scientists-find/

  Честито!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубава е новината Пламене, наистина е хубава!

   Поздрави!

   Изтриване
 24. Анонимен23 май 2017 г., 2:05

  "езици слОвинские се рекше БЛЪгаре" в "Краткото житие на св.Кирил" на Д.Хоматиян

  ОтговорИзтриване
 25. Днес БНТ съобщи, че най-старият представител на човешкия род е открит на Балканите, въпреки че после може да е „еволюирал“ в Африка. Многозначително, нали?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Новината е добра! Малко по малко старите догми се сриват.

   Изтриване
 26. Интересно, че финландците казват на Русия Веная, те какво общо имат със славяните? Освен около Украйна другаде едва ли има там славяни.Руснаците са угро- фини, наричани също и варяги, по късно се смесват и с монголите. Имена на много от местностите и обичаи са от фински произход, да ги наричат Венаия е странно?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че е по-правилно да се каже, че в Русия има доста угро-фини, а що се касае до варягите, такъв народ няма. Варяги, или væringi си е просто група наемници като гаесатите в Галия, като разбира се варягите са от Швеция.

   Фактът, че финландците наричат руснаците вене, венелайнен, показва, че финландците смятат руснаците за сродни на съседите им поляци, които също са венети.
   Boris Abramovich Malyarchuk, Tomasz Grzybowski, Miroslava V. Derenko, Jakub Czarny, Marcin Woźniak, and Danuta Miścicka-Śliwka. "Mitochondrial DNA variability in Poles and Russians." Annals of Human Genetics 66 (2002): pages 261-283. (mirror) Excerpts from the summary:

   "Mitochondrial DNA (mtDNA) sequence variation was examined in Poles (from the Pomerania-Kujawy region; n = 436) and Russians (from three different regions of the European part of Russia; n = 201) [...] The classification of mitochondrial haplotypes revealed the presence of all major European haplogroups, which were characterized by similar patterns of distribution in Poles and Russians. An analysis of the distribution of the control region haplotypes did not reveal any specific combinations of unique mtDNA haplotypes and their subclusters that clearly distinguish both Poles and Russians from the neighbouring European populations. The only exception is a novel subcluster U4a within subhaplogroup U4, defined by a diagnostic mutation at nucleotide position 310 in HVS II. This subcluster was found in common predominantly between Poles and Russians (at a frequency of 2.3% and 2.0%, respectively) and may therefore have a central-eastern European origin."
   Excerpts from page 268:

   "The main mitochondrial haplogroup of the Polish and Russian sequences is group H, which is the most frequent haplogroup in Europe and also common in the Near East (Richards et al. 1998, 2000). Haplogroup H comprises the majority of the Russian (42.3%) and Polish (45.2%) samples. [...] The node designated as HV* (Richards et al. 1998, 2000) is highly important in mtDNA phylogeny because two of the most frequent haplogroups in Europe, H and pre-V, descend from it. The haplogroup HV*, rare in European populations, was identified in Polish and Russian samples with low frequency (1% and 2%, respectively). [...] Haplogroup pre-V sequences, defined by the CR motif 16298-72 (Torroni et al. 2001), were present in Poles and Russians at frequencies of 4.8% and 5.5%, respectively."

   Изтриване
 27. Анонимен24 май 2017 г., 0:39

  За гнилостта в официалната "историография":

  Асен Чилингиров: Бележки за изданието „Български исторически извори“
  http://www.otizvora.com/2017/05/8859

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
 28. Днес празнуваме Деня на българската просвета и славянската писменост

  https://trud.bg/%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF/

  ОтговорИзтриване
 29. ирена янчева27 май 2017 г., 11:01

  Здравей, Павел ! Във връзка с употребата на старите названия склавени / склавини /славени / словени на наши общности от Балканите си спомних старото лично мъжко име Слав ( или Свето - слав ), което е било популярно през Средновековието и вероятно е наследено от вековете на Античността. Например, негов носител е деспот Алекси Слав - второто име тук постъпва по бащина линия; живял през 12 - 13 век, управлявал Родопско - Пиринската област / деспотство от 1207 до 1230 г. Интересна е употребата и трансформацията на името. Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-ранно документираното име с компонент -слав е споменато в Махабхарата. Това भूरिश्रवस् -Бурисравас /Буриславас, то съотвества на нашето Борислав.

   Изтриване
 30. ирена янчева27 май 2017 г., 18:00

  Благодаря, Спароток ! Уникално е колко дълго във времето, родовата памет съхранява наследеното от своите предци, почти непроменено ! Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип, особените епитети на Брама и Шива също съдържат частица шравас / славас :)

   Изтриване
 31. Във връзка с произношението на думата славѣни откога буквата ѣ се произнася по различен начин? Винаги ли е съществувала ятовата граница? Ако да, то това не означава ли, че славени е толкова правилно, колкото и славяни?
  Като хляб и хлеб.

  ОтговорИзтриване
 32. Нека се доверим на най-авторитетния в момента източник:
  https://www.britannica.com/topic/Bulgar
  Предполагам в "Британика" знаят всички хипотези и внимателно са ги анализирали.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приятна изненада! Има голяма напредък в сравнение с това, което беше представено в миналото. Да се надяваме, че след време ще бъдат направени още корекции, тогава когато стане ясно, че старите българи, старите славени от земите край Дунава и хората наричани от римляните траки, са от един и същ произход.

   Изтриване
 33. На този въпрос не мога да отговоря, но по принцип, славени, словени, славяни, са с една основа, те идват от славити, словѫ-славя, прославям и разбира се слоути-прочувам се.

  Има и друг въпрос, на който се затруднявам да отговоря. Клавдий Птолемей разполага в близост до Карпатите племето ставани. Ставана означава славене на арийски, а на старобългари ставити означава ликувам, тържествам. Дали ставаните са също клон на гетите, или са техни роднини е важен, но труден за тълкуване въпрос.

  Още по-трудно става когато сравним имената венети, виниди, венди с арийския глагол вандаяте-прославям. Дали е случайност, дали тези хора са се опитали още преди Средновековието да наподобят името на предците ни, или пък част от предците ни са се заселили при венетите и, за да се отличат от другите си роднини са приели различно по звучене, но еднакво по смисъл име, все още не мога да отговоря.

  ОтговорИзтриване
 34. ирена янчева30 май 2017 г., 11:11

  Може би коренът е с л а в , който в последствие участва като сърцевина в множество версии.
  До скоро !

  ОтговорИзтриване
 35. Привет на всички,

  ето още една версия за спекулацията с името българи и славяни:
  Когато на византийския престол се качва император Константин V (741-755г.), „отстъпник от Христовата вяра и магесник и врач, и син на магесница и на тъмните сили велзевулови“ България на кан Тервел е в апогея на държавната и военна си мощ. Уплашен от силата на трако-българите, императорът поискал съвет от своите сановници, как да се отърве Византия от тях, тогава неговите висши съветници Зосим, Теофан и Теофилакт го посъветвали да разпореди ПОДМЯНАТА НА ИМЕТО НА БЪЛГАРИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ (вкл. вече написани, т.е. изготвянето на фалшиви преписи, както и създаване на нови фалшификати) НА ИМПЕРИЯТА – БЪЛГАРИТЕ В МИЗИЯ И ТРАКИЯ ДА НАРЕЧЕ „ВУЛГАРИ“, Т.Е. „МРЪСЕН И ВАРВАРСКИ НАРОД ОТ ПРИШЪЛЦИ ОТ ИЗТОК“, БЪЛГАРИТЕ В ИЛИРИЯ И МАКЕДОНИЯ ДА НАРЕЧЕ „СКЛАВЕНИ“, Т.Е. „РАЗБУНТУВАЛА СЕ СГАН ОТ СКВЕРНИ РОБИ, ПРИДОШЛИ ОТ СЕВЕР И ОТ ЗАПАД“, и всички българи и техните потомци, оттук насетне и во веки веков да четат тези лъжи отново и отново, докато забравят древния си произход и повярват на византийските ФАЛШИФИКАЦИИ И ЛЪЖИ, а българските писмени документи да унищожи.

  поздрави
  Драгомир

  ОтговорИзтриване
 36. Благодаря ти, Спароток за статията. Доста неяснотии "пооправя" и доста недообяснени неща изяснява. Поздрави и успешна работа и за в бъдеще!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! Точно това бе целта ми - да се изяснят някои неща, които учените ни са пропуснали да обяснят добре.

   Изтриване
 37. Здравейте, г-н Серафимов!

  Имате ли публикуван труд относно Алцековите българи с повече детайли? https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%B4%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F

  А къде мога да намеря информация относно генетични проучвания свързващи ни с италианците? Някъде бяхте споменал, че генетичното проучване правено до сега е доста базово, може би трябва да си спретнем групичка и да си организираме сами едно такова с повече хора и региони...Наскоро брат ми си прави тест чрез https://www.ancestry.co.uk/ ,но не съм сигурна дали резултатите биха били вярни. Например, те посочват на картата на Европа откъде са предците вместо това плюс генетичните маркери и детайлно инфо, както вие пишете.

  Благодаря,
  К. Томрушка

  ОтговорИзтриване