9.05.2017 г.

ТАЙНИТЕ НА САМОТРАКИЙСКИТЕ НАДПИСИ


Самотраки привлича интереса на различни хора още в дълбока древност. Първият стар автор споменал това място е Омир. Той описва острова като покрит с гъсти гори и притежаващ висок връх, от който се вижда дори планината Ида, а и Троя. Поетът разказва, че от този връх бог Посейдон наблюдавал развитието на войната между ахейците и защитниците на града на цар Приам.


                                Самотраки - Samothrace, photo of Ggia

Красивият остров се намира в Бяло море, което в далечното минало е било познато и като Θρακικό Πέλαγος, Mare ThracicumТракийско море. Като най-древни обитатели Херодот  посочва старобалканския народ пеласги (принадлежащи на тракийското семейство). На тях той приписва въвеждането на мистериите на Великите богове -Кабирите [1] Her.II.51.

За посветените в този особен култ се казва, че ставали по-добри и по-справедливи,  поради това древните герои се стремели да станат част от малцината избрани. Успехът на Язон, Херакъл, Диоскурите, а и Орфей се дължал на това, че те всичките са били посветени в Самотракийските мистерии [2] Diod.Sic.V.49.



Диодор Сицилийски твърди, че по-старото име на острова е Саонесос, по името на митичен герой Саон – син на Зевс- [2] Diod.Sic.V.48. Страбон е на друго мнение, той смята, че названието идва от σάμοι/сами-височини [3] Strab.VII, fr.52a. Това виждане той повтаря и в друга своя книга, но добавя и за съществуване на вярването, че траките саи, обитаващи земите на север от острова, са отговорни за възникването на името Самотраки -[4] Strab.X.2.17. Освен Саонесос, Самос и Самотраки, мястото е известно и под други имена – Дардания, Електра, Левкозия, Милита.


 Храмът на Великите богове, By Ggia - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11410972
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/20020800_Sanctuary_of_the_Great_Gods_Palaiopolis_Samothrace_island_Thrace_Greece.jpg/1024px-20020800_Sanctuary_of_the_Great_Gods_Palaiopolis_Samothrace_island_Thrace_Greece.jpg

С важното в древността място е свързан митичния герой Дардан (оттам и името Дардания), който се явава праотец на тракийското племе дардани, той е и основателя на Троя. На Самотраки идва  Кадъм по време на търсенето си на своята сестра Европа [2] Diod.Sic.V.48. В исторически времена, македонския цар Персей търси убежище в самотракийски храм след поражението си при битката край Пидна [5] Liv.45.6. По-рано, Филип II и Олимпия – родителите на Александър Велики посещават острова, биват въведени в мистериите, а след това се влюбват един в друг -[6] Plut.Alex.I.2.2.

Танцуващи девойки - фриз от самотракийски храм (по Леман?)

Самотракийските храмове са се радвали на голяма почит и много посетители, така те събират огромни богаства. Твърди се, че при един набег, киликийските пирати са успели да отмъкнат повече от 1000 таланта (сребро) от главното светилище- [3] Strab.VII, fr.52a. Това се равнява на около 26 000 кг, ако разбира се количеството не е преувеличено.


Украса от стените на самотракийски храм (по Леман?), същите елементи се срещат в украсата на Казанлъшката гробница

Историята на острова е интересна, за нас обаче са по-важни надписите оставени на това място. Навремето те са били много, поставяни са както по каменни плочи, така и по различни керамични съдове, които са дарявани на храмовете. Въпреки, че никой стар автор не се изказва негативно за самотракийските светилища и религията на местните хора, писмените паметници на дедите ни са подложени на систематично унищожение. Дали това са гръцките колонисти, римляните, или религиозни фанатици от времето на Ранното Средновековие, на този момент нямак как да се определи.

Нищо важно обаче не си изгубва без следа. Колкото и силен да е бил фанатизма на индивидите опитали се за заличат древните послания, все пак няколко са останали. Те са фрагментарни и в лошо състояние, но дори и малкото останало, дава ценна информация относно езика на изконните обитатели на Самотраки.

За древните епиграфски паметници знаем благодарение на археолога Карл Леман. След Втората световна война, американския учен извършва разкопки на прочутия в далечното минало остров и освен забележителните останки от светилища, също така намира 40 надписа, които определя за тракийски.

Като цяло, Леман им дава датировка VI-V век преди Христа, а някои дефинира като по-късни. През 1955 година, американския учен представя работата си “Documents of the Samothracian Language”. По същото време излиза и статия на Джулиано Бонфанте “A note on the Samothracian Language”. – [7] с.27.

Две години по-късно, българския линвист Владимир Георгиев представя своето тълкуване на самотракийските епиграфски паметници. Нашият учен обръща внимание на това, че името на върховния самотракийски бог е представено в два варианта Διν/Дин и Δεν/Ден. Правейки опит да изтълкува значението на теонима, Георгиев предлага думата дьнъ-ден, а посочва и връзката с етруския бог Tin/Тин.

ΔΙΝ ΔΕΝ
Като се има предвид, че се касае за божеството на светлината, то думата дьнъ-ден е напълно логична, защото най-древния й смисъл е светлина, светло небе. Нашият лингвист прави и друго интересно откритие. Той смята, че името на самотракийския Дин се среща в старомакедонския/тракийския топоним Διν-δρύμη/Дин-друме, като елемента δρύμη/друме може да се обясни с думата дръмъ-горичка, давайки сравнение с българското селищно име Вълчедръм [7] с.31.

Георгиев се съгласява с Леман, според когото в самотракийския език един и същи звук е представян ту с Е, ту с I, двамата смятат, че се касае за контаминация на тракийските форми на звателен паде [7] с.33.

Всъщност вариацията E-I може да се обясни съвсем различно. В своя по-късна работа, Владимир Георгиев съобщава, че в късния тракийски, гласни без ударение често се редуцират както в източнобългарските говори, като дава примери не с кои да е имена, а между другите и с Δεντουπορις/ Дентупорис – Διντιποριςинтопорис [8] c.166.

Действително, в източнобългарските говори неударено Е преминава в И, примери могат да се дадат с зелен-зилен, петел-пител и др., но същото това явление е познато и в Южна България. Трябва да се отбележи и това, че дори и днес, в българските диалекти все още се наблюдава вариацията ден-дин. Срещащите се на Самотраки разновидности Διν/Дин и Δεν/Ден не са контаминация, а манифестация на специфични особености на тракийския език, все още живи в речта на българите.

Разбира се, следвайки официалните теории, някои специалисти могат да определят тълкуването на името на върховния самотракийски бог Διν/Дин-Δεν/Ден със стблг. дьнъ-ден като случайност. Често приликата на български с тракийски думи се отдава на факта, че двата езика са индоевропейски и поради това определени думи са близки, или дори идентични. В случая обаче, името на върховното самотракийско божество, не просто е обяснимо на български език, но вариацията I-E в Διν/Дин-Δεν/Ден показва, че е налице диалектна особеност присъща за българските говори от цялата територия на страната ни, а това вече е нещо сериозно.

Задълбочим ли се в самотракийските надписи, ще открием още важни подробности. Вл. Георгиев отбелязва, че върху няколко съда открити от Леман се срещат изразите ΔIN TOΛE, ΔEN TOΛE. Елементът ΔIN, ΔЕN е ясен, касае се за името на върховното самотракийско божество. Относно елемента TOΛE, нашия лингвист смята, че тълкуване може да се даде с лат. tullo-нося, ирл. tellaim-вземам, отнемам, арм.tolum-оставям, търпя, понясям...като значението на думата в надписа е вземи (този дар) [7] Георг.с.34.
  
ΔΙΝ TOΛE
ΔΕΝ TOΛE
Смятам, че TOΛE може да се изтълкува по различен начин. Самотракийската дума е древен вариант на стбл. глагол у-толити-успокоя, облекча. Сродни са лит. tyla-спокойствие, štilis-спокоен, tylus-тих, латв. tilinȃt-бавя дете, грижа се за дете, ствиснем. stilli-тих, спокоен. Израза ΔEN TOΛE означава – Боже, успокой ме, Боже дай ми покой!

Върху друг фрагмент от самотракийска керамика, Вл. Георгиев вижда думата ΔEΛ и я свързва с присъстващата на тракийския надпис от Дувални ΔEΛЕ, която той тълкува като защити, закриляй, пази! [7] с.13. Логика има, но е възможно ΔEΛ да е част от друга дума със значение сътвори, направи. В този случай, обясение можем да получим със стблг. дѣло-произведение, дѣлати-върша, изработвам.

В древността, върху гръцки керамични съдове често се среща думата έποίσεν -направи, изработи:  Λύσιπποος έποίσεν- Лизип направи това, Δοῦρις έποίσεν- Дурис направи това. Ако гръцки занаятчии са оставяли такива надписи върху произведенията си, то защо самотракийските майстори да не са искали да отбележат, че са създали някакъв съд? За жалост, фрагментът, върху който се среща ΔEΛ е малък и няма как да разберем името на създаделя на плоската купа. 

На надпис върху каменна плоча, Леман и Бонфанте изолират думата ВЕКА, която Бонфанте сравнява с фригийската дума βέκος-хляб  [9] c.105. На фригийските надписи действително се среща израза βέκος ακκαλοςхляб и вода, но подобна формула не присъства сред самотракийските надписи. По-вероятно е ВЕКА да се свърже със вѣкъ-век, като се касае за някакво пожелание, нещо като: въ вѣкъ вѣкомъ -да векува?



В три надписа публикувани от Карл Леман и Клод Брикс се среща думата YNEΣO (унесо). Брикс е склонен да я изтълкува като лично име (Onasis?) [10] c. 133, но е напълно възможно  YNEΣO (унесо) да не е име, а да притежава смисъл- за полза на, за щастието на, като тълкуване може да се предложи със стблг. оуньшина-полза.

В един от надписите, след YNEΣO (унесо) се среща дума ПОРК, а в град Маронея, недалеч от Самотраки е регистрирано тракийското лично име Пόρκεης  [11] Дечев, с.375. YNEΣO ПОРК(EОY) може да се преведе като За полза на Поркес (Боркес).

На надпис № 35 Леман намира дума TΩMY/тому [12] c.99, според мен това е показателно местоимение в дателен падеж. То е идентично на старобългарското показателно местоимение томоу-на този (който). Показателни местоимения се срещат често в тракийските надписи. Във фригийските епиграфски паметници намираме ΣА/са, ΣΕΜΟΥN/семун [13] c.77  Те отговарят точно на старобългарските съ, семоу.

С помоща на българския език може да разберем смисъла на името на Кабири – Великите богове на остров Самотраки. В работата си “Die Thrakischen Sprachreste” Димитър Дечев споменава обгърнатите с мистерии божества и предлага свое тълкуване на теонима. Въпреки, че този учен не смята траките за предци на българите, той предлага българска дума за обяснение на името. Според Дечев името Кабири се изтълкува със стблг. дума кобъсъдба, участ - [11] Дечев, с. 220.Сродни са разбира се и думите кобение-пророкуване, гадаенекоба-орисия. Най-точната успоредица обаче е кобар-гадателчовек, който може да предсказва.

Доста интересно е тълкуването на отделните имена на четирите бога познати като Кабири. За елемента –керс/κερσ, присъстващ в теонимите Άξιοκερσος, Άξιοκερσα, Владимир Георгиев смята, че основата е ие.*kerso-s, към която принадлежат стинд. krşna-h-черен, лит. keršasчерни и бели петна, а разбира се и българското прилагателно чер-черен [7] с.42. Най-древната форма на чер е била *керс/kerso.

Относно имената на другите две божества – Άξίερος, Κάσμιλος също могат да се кажат интересни неща. Подлагайки на анализ Άξίερος, Георгиев смята, че елемента Άξί притежава значение тъмен, а за елемента ερος предлага тълкуване с фригийската дума ειροι/ ери-деца, синове [7] с.41-42. Фригийската дума от своя страна е сродна на българската диалектна дума ери-яре, младо животно. Ери-яре не е обозначение за специфичен вид животно защото има и дума ярка-млада кокошка. Значението на ειροι/ ери, яре, ярка е млади същества.

За Κάσμιλος се казва, че това реално е алтернативното име на бог Ἐρμῆς/Хермес, а според Херодот тракийските благородници вярвали, че произхождат от Ἐρμῆς/Хермес и полагали клетва споменавайки името му [1] Her. V.7. Този теоним показва връзка с българските родови имена Ерми, Ермиар.

Освен названията на Кабирите, съществуват и други данни, които позволяват да обогатим знанията си относно самотракийския език. Владимир Георгиев обръща внимание на споменатата от Хезихий глоса παυρακίς-петък и отбелязва, че най-вероятно тя е записана погрешно и, че по-скоро се касае за παντακίς (пантакис), а тя от своя страна е съвсем близка до стблг. пѧтъкъ (пентъкъ)-петък [7] с.40.

Българският лингвист споменава и друга самотракийска глоса: κόες-жрец на Кабирите, като я сравнява с лидийската дума kaves-жрец, а и със староиндийскта kavi-h- мъдрец [7] с.40-41.

За жалост, в този случай най-важното е пропуснато. Става дума за връзката между самотракийската титла κόες, лидийска титла kaves и старобългарската титла кавкан/καυκάνος. По всяка вероятност кавканът е играл някаква важна роля по време на религиозните церемонии. Каква е причината нашия езиковед да не посочи сродните на кавкан думи е трудно да се каже. Дали е бил страха от цензурата, страх от нападки на чужди учени считащи старите българи за азиатски пришълци, или пък нещо друго, едва ли някога ще разберем.  

Благодарение на Свида и др. автори, ние знаем за това, че на Самотраки е почитана богинята  Ζερυνθία/Зеринтия, на която са принасяни в жертва кучета [14] Bennet, p.26. Ритуалът е доста особен, а интересното е това, че ехо от култа към древното тракийско божество намираме в описанието на религията на старите българи от Теофилакт Охридски, който говори за жертване на кучета [15] ГИБИ, IX, част 2, с.62. Самото име Ζερυνθία/Зеринтия, Владимир Георгиев тълкува с помощта на стблг. звѣръ-звяр [8] c.80.

Нека обобщим и да видим каква информация можем да получим от самотракийските надписи. Въпреки лошото им състояние, те предлагат немалко думи, които могат да бъдат обяснени с помощта на българския език. Важни данни получаваме също от самотракийските глоси, а и от имената на Великите богове – Кабирите.

ΔINEN -стблг. дьнъ-ден
TOΛE -стблг. у-толити-успокоя, облекча.
ΔEΛ - стблг. дѣло-произведение, дѣлати-върша, изработвам.
BEKA- стблг. вѣкъ-век.
YNEΣO - стблг. оуньшина-полза.
TΩMY - стблг. томоу-на този.
Κάβειροι - стблг. кобъсъдба, участ, кобар-гадател.
Ζερυνθία- стблг. звѣръ-звяр.
παντακίς - стблг. пѧтъкъ-петък
κόες- стблг. καυκάνος/кавкан
κερσ- чер-черен
ειροι- ери-яре, младо същество

Ето какво излиза – това, което Диодор Сицилийски нарича свещен език на Самотраки, е де факто древен вариант на българската реч. Не само оцелелите по чудо думи са ярко свидетелство за това, но и фонетичните особености, а това просто няма как да е случайност. Когато информацията се събере и данните се систематизират, мистерията изчезва. 

Красивите храмове може да са разрушени, надписите почти заличени, но това, което е оцеляло, свидетелства достатъчно красноречиво за характера на речта на изконните обитатели на остров Самотраки, които са били част от огромното семейство на хората наричани по време на Античността с името траки, а по-късно, в епохата на Средновековието са станали познати под името българи.

Има още едно свидетелство за това, че остров Самотраки е бил дом на нашите деди преди гръцката колонизация. В своя работа, Иван Шишманов споменава за карта на австрийския генерален щаб (от средата на XIX век), на която е отбелязано селище с име Tζελενίκα-Дзеленика/Зеленика и нос Zagorioti/Загориоти [16] c.26. Уповавайки се на сведения на Кунце, Шишманов споделя, че самотракийските овчари се смятали за единствените истински стари обитатели, като в речта на тези хора се срещала българската дума кратуна [16] c.26. Напълно е възможно забелязаните от Кунце и Шишманов самотракийски овчари действително да са потомци на най-старото население, което въпреки, че е подложено на асимилация продължила повече от 2500 години, все пак е успяло да запази определени думи от древната си реч.

Изпълнената с дива омраза пропаганда, бликаща от работите на византийските летописци не може да измести фактите. Повече от ясно е, ч дедите ни не само не са дошли на Балканите, едва през ранното Средновековие, а са населявали региона хилядолетия преди този период.

Изследванията на определени етнолози, антрополози, а и генетици доказаха убедително, но за жалост учените ни все още не могат да намерят смелост и желание да предизвикат промяна. Проблемът се състои в това, че новите данни променят изцяло не само картината на нашето минало, но разтърсват сериозно основите на историята на Античността като цяло

Признае ли се истината, дедите трябва да бъдат поставени на пиедестала, на който незаслужено, векове наред бяха поставени Гърция и Рим. Нека погледнем реално на нещата, така наречените велики стари цивилизации са били поддържани с реки от кръв и неимоверни страдания, причинили са огромни несправедливости, но въпреки това, дори и днес са старите римляни и гърци са боготворени.

Защо обаче? Нима е велик този, който може да кове интриги и заговори, който противопоставя братя един на друг, вкарва ги в омаломощаващи войни и после ги поробва? Нима е велик този, който съчинява лъжи, руши надписи, гори книги, преследва инакомислещите и ги подлага на сатанински мъчения?

Велики са хората, които въпреки, че им е направено зло могат да простят и да отвърнат с добро. Велики са тези, които вместо да мамят и грабят другите, им давят знания, палят факла, която огрява не само лицата, но и душите на нищите. Велики са тези, които не се страхуват да кажат истината, да защитят братята и сестрите си дори с голи ръце, да дадат дори живота си за другите.

Погледнем ли назад във времето, ще установим, че ние българите сме носители на една забележително дълга традиция – тази на великите хора. Тя започва в незапомнени времена, минава през епохи на изпитания, на падения и ужаси, но не изчезва. Докато сме верни на себе си, на истинската си същност, няма сила на този свят, която да ни затрие. Светлината може да се покрие със сянка само временно, после идва момент, в който тъмнината трябва да отстъпи защото не се гаси това, което не гасне.



Използвана литература:

1.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
2.Diodorus Siculus. Library of History, Books III – VIII, transl. C. H. Oldfather, Loeb Classical Library,  Volumes 303 and 340, Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1935;
3. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
4.Strabo, Geography, Books 10-12, transl. H.L.Jones, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
5.Livy, History of Rome, transl. Rev. Canon Roberts, New York. E. P. Dutton and Co. 1912;
6. Plutarch, Plutarch's Lives with an English Translation by B. Perrin, Cambridge, MA, Harvard University Press, London, William Heinemann Ltd. 1919;
7. Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Отделение за Езикознание, Етнография и Литература, София, 1957;
8. Вл.Георгиев, “Тракият език”, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
9.G.Bonfante, А Note on the Samothracian Language, Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies  at Athens, Vol. 24, № 2(Apr.-Jun.1955) pp.101-109;
10. C. Brixhe, Zônè et Samothrace : lueurs sur la langue thrace et nouveau chapitre de la grammaire comparée ? Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 150ᵉ année, N. 1, 2006. pp. 121-146;   
11. D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
12. Lehmann, Karl. “Documents of the Samothracian Language.” Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens, vol. 24, no. 2, 1955, pp. 93–100;
13.The Ancient Languages of Asia Minor, ed. Roger D. Woodard, Cambridge University Press, Cambridge, 2008;
14.F.M.Benet, Religious Cults Associated with the the Amazons submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philology in the Faculty of Philosophy, Columbia University, New York, 1912;
15. ГИБИ, IX, част 2, подг. И.Д.Илиев, БАН, София, 1994;
16.И.Д.Шишманов, Славянски Селища въ Критъ и на другите острови, София, Придворна печатница, 1897;


72 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каква критика бе приятел? Ти не приемаш критика.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  2. Приемам критика, не приемам мрънкане от страхливи многознайковци, на които липсва дори елементарна подготовка.

   Изтриване
 2. За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  Нека уважаваме писмеността си!

  ОтговорИзтриване
 3. Анонимен9 май 2017 г., 17:26

  Ami to na sanskritski dina oznacava den i kakvo pravim sega?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вярно е, dina означава ден на санскрит, а пък етруската tin също означава ден. Същественото е друго - ние българите сме отъждествявани с траките в продължение на повече от 1100 години, а не населението на Индия и Етрурия.

   От друга страна има достатъчно исторически извори, в които се говори за тракийски, пеласгийски заселвания на Апенините и Индия. Не е трудно човек да се досети как стоят нещата. Както римляните са разпространили своята реч посредством завоеванията си, така и дедите ни са повлияли езиково и културно други народи и то във времената когато Рим още не е съществувал.

   Изтриване
 4. Анонимен9 май 2017 г., 18:00

  Направено е да прилича на научна разработка, но не е, много не ти достига и не получиш ли нужното образование от хора с ерудиция, ще си буксуваш на едно място, без да направиш крачка напред. Не ти го казвам да те дразня, доброжелател съм ти и те виждам всяка сутрин ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Щом ме познаваш и живееш близо, защо не се регистрираш и да дискутираш открито. Можеш също да ми дойдеш на гости и да поговорим.

   Кажи какви точно са недостатъците, какво препоръчваш и нищо чудно да те послушам. Това с университета е вярно донякъде, подготовка е нужна, но университета е само сграда, а аз съм подготвен от професионалисти, които на всичко отгоре са прогресивни хора.

   Изтриване
  2. Обикновен завистник си, пич!

   Изтриване
 5. Благодаря ! Добре завърнал се !

  ОтговорИзтриване
 6. Благодаря Павел! Както винаги едно прекрасно четиво!

  ОтговорИзтриване
 7. Павел кажи моля те,колко са тракийските племена?7или повече?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Над 120 са, някои са големи, а някои са наброявали няколко хиляди човека.

   Изтриване
  2. Имам разработка на тази тема - СПИСЪК НА ИМЕНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ПЛЕМЕНА

   http://sparotok.blogspot.nl/2013/02/blog-post_24.html

   Изтриване
 8. Поздравления за хубавите думи. Постепенно и аз си запълвам пъзела на нашата история.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Българският народ заслужава да знае истината за миналото си, това е нужно и, за да си върнем самочувствието, което заслужаваме.

   Изтриване
 9. Анонимен9 май 2017 г., 20:15

  Благодаря за прекрасната статия и за вложеният труд!

  ОтговорИзтриване
 10. ирена янчева9 май 2017 г., 20:47

  Здравей, Павел ! Драго ми е отново да чета твои статии, да видя нови разработки и слабо познати терени. Надявам се все така да продължаваш старателно напред, да откриваш нова архивна информация. Много важен по принцип е и контекста на надписите във връзка с тяхното разчитане: произхода на тези фрагменти, средата на артефактите, къде са намерени, част от какво са и т. н. В тази насока, дали има някакви съхранено по - подробни описи от първоначалната експедиция ? Можем ли да бъдем сигурни, че имаме наистина употреба на повелително наклонение при " Боже, дай ми покой ! " ? Бихме ли могли да направим връзка между значенията на к а б и р и к о л о б ъ р ? Много благодаря за сведенията относно българските топоними на острова от средата на 19 век - ценни са ! Поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мисля, че има връзка между думите кабир и колобър, едва ли се касае за метатеза, т.е. кабир да е трансформирана в колобър. Последната може да е свързана с тракийския боен танц колаброс.

   Изтриване
 11. Анонимен9 май 2017 г., 21:00

  Скъпи Павле,

  Безкрайно се радвам, че се завърна дори по-рано от предвиденото!
  Намирам, че коментирането ти на надписите от о-в Самотраки е убедително професионално. От друга страна ме натъжават трактовките на имената на кабирите, които съдържат думите „черен“ и „тъмни синове“. Това за съжаление съвсем не отговаря за представата „синове на деня“ респ. „синове на светлината“. И аз се съмнявах, че се касае точно за обратното...
  О-в Самотраки е най-високият в Егейско море. Пристанището му се назовава нещо като „Камарица“ и е в близост до една „Камара“, която личи още отдалеч. Интересни дъбрави, но и отчасти непривлекателна крайбрежна ивица. Преди години обитателите се безпокояха, че водата от планината пресъхва. Отново се питам, случайно ли апостол Павел се е отбил на острова, преди да стъпи на европейска земя...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Едва ли култа към Кабирите е бил нещо мрачно, касае се за хтонически божества, свързани със земята. Следването на силите на мрака не може да доведе до просветление, а Орфей е бил посветен в самотракийските мистерии - култа към Кабирите.

   Изтриване
 12. Истината за България и българите излиза наяве!
  Браво! Поздравления, Павко! Продължавай все така напред да разкриваш истината!

  ОтговорИзтриване
 13. Княз Войвода9 май 2017 г., 22:35

  Поздравления за труда! Само да попитам, записването на един и същи тракийски звук като "и" и като "е" не се ли касае по-скоро за ер малък? Мисля че е напълно естествено, преходите ь-и и ь-е са доста често срещани старобългарски отгласи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Напълно е възможно защото в павликянските говори ден е с ер малък, а павликянските говори са едни от най-консервативните.

   Изтриване
 14. Иван Радев9 май 2017 г., 22:41

  Здравей Павел, завръщаш се със страшна сила. На сто процента вярвам в написаното по горе и ти благодаря, че показваш истинските факти! Продължавай има защо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за доверието, но ще съм благодарен и ако проверяваш твърденията ми. Когато сам се увериш в правотата на нещо, вече никой не може да те разубеди.

   Поздрави!

   Изтриване
 15. ирена янчева10 май 2017 г., 12:26

  Здравей, Павел ! Бих искала да споделя, че в момента попаднах на един древен надпис - Corinthian pottery, 7 - 6 c. BC, от колекцията на Лувъра. Негова снимка и повече данни могат да се видят тук: http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/aryballos
  Във връзка с търсенето на древните артефакти - надписи от о - в Тасос, изпратих писмо до Anne Coulie ( curator, Greek ceramics, part of the Collection managers ); ще видим какво ще отговори.
  Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Ирена! Изображение на съда с надпис не се вижда, не зная каква е причината.

   Изтриване
  2. Менюто в ляво,кликни Aryballos да видиш снимката

   Изтриване
 16. Само не можах да разбера как достигна до извода, че на Самотраки са живели българи. Само с натаманяване или имаш и "неопровержими" доказателства?
  Твой приятел,
  Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това, че не си в състояние да разбереш нещо не е моя вина.

   Изтриване
  2. Добре дошъл отново в блога, драги Хаджи Иванчо! Може би няма да повярваш, но много ти се зарадвах. Не мога да не си спомням твоите оригинални изхвърляния „на биричка“ в близкото минало, с които като някакъв нескопосан шут повишаваш още повече стойността на своя господар. Продължавай и занапред така
   – та нали сред сериозните въпроси, които разискваме, не е лошо и малко да се посмеем...

   Изтриване
 17. Незнаещ - възможно ли е да се направи категорична разлика между следните два израза "траките са българи" и "българите са И траки"? Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично предпочитам следния израз - Хората, които по време на Античността са наричани траки, в по-късни времена са познати под името българи.

   Изтриване
 18. Уважаеми господин Серафимов, абсолютно прав сте във всичко което пишете. Но колкото и да не се иска на някои съществува световна конспирация и геополитика. Колското и да отричате тя е свързана с една група същества, те не са човеци, толерирана от шумерския управител Адад. Говоря за семитите и по-точно евреите. Точно това използват, добротата и търпимостта на траките. Както гърците, така и римляните са със семитски, еврейски произход. Данни за това има много, а и техните организации в последно време ги разкриват, защото се чувстват неуязвими. На самотракийските мистерии са противопостави еврейските мистерии. Тяхната езотерика е пословична особено активна в днешни дни. За да се постигне успех в обявяването на истината трябва да се "удари" в точното място, а това са именно евреите и техните слуги шабес гои. Очаквам да изкажете мнение или противно на моето или някаква неопределена хуманност при положение, че народът ни и не само нашия е унищожаван систематично от векове. Дори днес може да се каже, че са постигнали пълен успех в унищожението ни. Благите думи за добро и на враговете са признак на слабост. На удара с удар. Както е казал князь Крун "щом не искаш мира ето ти секира". Тези същества не разбират от доброта, те имат друга психика. Те разбират само от сила и за да бъдем и в бъдеще трябва да приложим спрямо тях нашата сила. Стигнали сме предела и без решителни действия само ще си пишем красиви думи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какви действия имате предвид драги господине? Имаме ли армия, въоръжение, разузнавателни служби, имаме ли хранителни запаси за години, можем ли сами да се изхраним? При отсъствие на тези неща, да извадиш секира е безмислено, войните вече се водят по друг начин, който не е разбрал това е обречен да изчезне.

   Изтриване
  2. До анонимен 11 май 17:49

   Уважаеми господине,

   По принцип Ви отдавам право и разбирам Вашата разпаленост. Но когато искате да се противопоставите някому, не само силните думи помагат. Струва ми се, че допускате фактически грешки, които отслабват позицията Ви. За гърците съм съгласен, но римляните да са семити и същевременно да държат Юдея в подчинение, потушавайки въстанията им и през 70-та година разрушавайки Ерусалим – това ми се струва твърде нелогично.
   Отговорът на г-н Серафимов звучи съвсем реално. Как ще излезем срещу световната сила на парите, която в последно време унищожава успешно цяла Европа с амбицията да владее безконтролно целия свят?!
   Ако имате желание да разберете кой ще срази тази сила и какво следва после, четете – пише го в една книга, но въпросът е, че ние поставяме самите себе си по-високо от нея!

   Изтриване
  3. Анонимен12 май 2017 г., 1:02

   Уважаеми господа, ако не можем да изобретим средство, заместващо секирата, ще го отдадем на нашата мисловна ленност. Но, защо веднага визирахте България. Та траките не са само България. България е геостратегическо място и само случайността я е запязила макар и в жалък вид. И още, пишете, че римляните са "покорили" Юдея, а къде е Израил. Били са две еврейски образования, Израил и Юдея. Много може да се каже по темата, но ще Ви попитам само за логичното и нелогичното, за това, да имаш очи и да не виждаш. Близък пример, основните държави участнички във Втората световна война са били изцяло с еврейско управление. Германия, Шикългрубер-Хитлер е внук на клана Ротшилд. Всички в управлението без Гьоринг са били евреи, но съпругата на Гьоринг също е била еврейка. СССР, изцяло управляван от евреи. Великобритения, кралицата от еврейския хановерски клан Джордж, а министър-председателя Чърчил етнически евреин. САЩ, президента Рузвелт братовчед по майчина линия на Чърчил, също евреин.Та тези евреи са избили поне 25 милиона славяни-траки, а вменяват вина на някого с така наречения "холокост". Чрез това те разпространиха влиянието си или изцяло са обсебили много страни. Така, че за каква логика говорим? Бомбардировките над Югославия и днешните събития в Македония, също са случайност, нали! И господин Серафимов, на всеки е ясно, че България вече не е страна, а територия управлявана от Вицекрал, назначаван от вън. И след като е така, ние само констатираме явните неща, но не търсим съюз с братята си, а се поставяме в услуга на откровените ни врагове именно срещу нашите братя. Това е явление отдавна проявено в държавността на България, в противен случай нямаше нито ИРИ нито Османците да завладеят страната. И в подкрепа на това, вместо да вземем отношение към Македония и да помогнем на братята поне държавния апарат е на друго мнение. И какво прави този наш "горд" народ с хилядолетна история, напуска страната и се заселва на друго място, където след едно поколение ще са забравили, че са българи. И господин Серафимов, войните винаги са се водили по един и същи начин, само оръжията са различни. Истината е друга, народа е изроден, а какъвто народа такива и управниците. Нищо не може да ни помогне, след като сами не вярваме в себе си. Ние нямаме близко или сходно виждане за нещата поне в около 80% от българите. Можехме ли да премахнем управляващите, можехме, но нямаме единност. Няма и ярки личности ориентирани към народ и Родина. А можем да си пишем някави неща, в научните заведения им се зачитат за публикации за доцентура и професура. Е и? Според Вас, може ли поне от части да върнем уважението към нашата страна България, а не към нея да се отнасят като към квартална проститутка. Господин Серафимов, не виждате ли, че България вече е изчезнала етнически. Стана инкубатор за цигани и турци, а сега и за семити и негри. Така, че трябва да се покаже, че бойния дух не е загинал и при желание господа, да се образува отечествено движение за защита на българите именно с въоръжение и военно обучение. Гарант за съществуването на държавата е оръжието,без значени какво ще е то, въпроса е да е действено и да възпира желанията на враговете. А това, дали Дайчланда, УСА или ингилизите дават критерий за някакви псевдооценки за културна древност е без значение. Защо например в навечерието на 24 май не се публикуват данните, че Церко и Страхота-Кирил и Методи са агенти на влияние на Византия. Че е имало славянска, тракийска азбука преди тях и това е глаголицата, те не са я съчинили. Така ще се постави под съмнение автентичността на гръцката и латинка азбуки. Трябва да се казват и "неудобни" истини, а те най-много дразнят противниците ни. И тези истини трябва да се повтарят постоянно при съществуваща форумна възможност. Това също е едно от оръжията.

   Изтриване
  4. Вие сте голям ентусиаст и песимист същевременно. Ако смятате България за безнадеждно пропаднала, не виждате ли накъде върви целият свят?! Но само да се вайкаме – не виждам какво ще ни помогне. Добре че има още българи като Павел Серафимов, които грижливо поливат с жива вода онова, което все още е останало от Родината. Темите, които засягате се дискутират приоритетно и от новият президент и правителство – трябва ли и те да приемат една пораженческа идеология?!
   Колкото до мургавите ни „сънародници“ също трябва да се поучим от по-изявените ни демократични съюзници САЩ и Израел, които отдавна интегрираха индианците в резервати, а палестинците в Газа.

   Изтриване
  5. Та накъде върви света, господине. Доколкото виждам, не следват действията на "по-изявените ни демократични съюзници САЩ и Израел". Смешно. Те и двете са еврейски държави, а населението на Палестина е семитско. Само "поливане" не помага на растежа. Света върви натам, накъдето трябва. Всички съблюдават собственият си интерес, ние нашите "по-изявени демократични съюзници САЩ и Израел". Не зная това особен род мазохизъм ли е или сте шабес-гой. Точно тези две държави и особено едната, Израел са причина за войните по света. А на военната сила се отвръща само с военна сила. Ще кажете, но как, ние нямаме нищо. А защо, защото следвахме съветите на нашите по изявени съюзници. И тук виждам решителността на Северна Корея. Не се стресна от "големите възможности на САЩ" и им обеща адекватен отговор. Пропагандните истерии на евреите са ясни. Но това оръжие, което има Северна Корея се прави с висока наука, високи технологии и силна промишленост. Ето какво ни е нужно, а не еврейски примери. И докато слугите на евреите не премахнем от обществения живот на страната, винаги ще сме най-бедни, най-необразовани и слугинаж, което предполага постепенно изчезване на народността. Каква е разликата между глобализъм и комунизъм. И двете еврейски категории. Господине, наясно съм с нещата по света, но ще ми е трудно да събудя българите от вековният им сън или поне това което е останало от тях.

   Изтриване
  6. Анонимен14 май 2017 г., 1:58

   Уважаеми господине,
   Най-трудно е да се спори с човек, който смесва истини със заблуди.
   Светът върви натам, че утре като гръмне, ако един от нас се отърве, няма вече да намери никого, с когото да спори. А Вашата Северна Корея първа ще се възнесе. И вместо да прокламирате лозунги, създайте партия или каквото щете и премахнете упоменатите „слуги“. А ако „ще Ви е трудно“, поне не ръчкайте само, други да направят това. Аз предпочитам „да поливам“ „цветето на Балканите“, което още дядо Маркс на времето се закани да стъпче.
   И още – съжалявам, че не сте усетили иронията ми.

   Изтриване
  7. Драги господа, налага се да обясня нещо - това е личен блог, а не форум, в който се бистри политика. Ако двама души решат да спорят по различна тема, нека се свържат един с друг чрез определена платформа даваща възможност за това и да водят спора си там.

   В личния си блог аз търся съмишленици, ако някой не се чувства уютно тук, значи трябва да потърси друго място за изява на вижданията си.

   Изтриване
  8. Уважаеми Г-н Серафимов,

   Позволете само това да Ви помоля:
   Основателно ли е да се твърди, че, както по-горе беше заявено, Кирил и Методи са били византийски шпиони. Това не го срещам за първи път и е от голямо значение какъв ще бъде Вашият компетентен отговор. Аз Ви вярвам повече, отколкото на академичните ни историци и ще приема Вашето становище.
   В Южна Моравия, Чехия, днес се честват двамата братя. В изказването си една българска учителка заяви, че в основата на всички славянски езици лежи старият български език, протобългарският, както тя се изрази и че понятието „славянски“ език като първоначален било безпочвено. Смело изказване, но истинно, точно в духа на Павел Серафимов!
   Май поливането на българската роза не е съвсем празна работа...

   Изтриване
 19. Анонимен12 май 2017 г., 2:52

  Във връзка с тълкуването на израза ΔEN TOΛE. Глаголът утолявам използваме и за насищане с храна,вода и т.н.Мисля си,че в онези далечни времена на един остров хората са се надявали вероятно бог Дин/Тин да ги нахрани първо,да ги у-ТОЛИ с вода ли,с вино ли :-) ,а по-късно да им даде и покой и спокойствие.Храната и водата ще ги съхранят физически. Мисля си,че израза може и да е звучал като:"Бoже съхрани ни/пази ни!"
  ЛК

  ОтговорИзтриване
 20. Ден/Дин->Пълдин/Плъдин->пълен ден?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои езиковеди смятат, че наставката -дин отговаря на трак.дин-селище, но според мен дин е вариант на дон, което от своя страна отговаря на блг.диал. доно-дъно, повърхност, земя, място.

   Пълдин би трябвало да идва от по-старо Плъпъ-дин, явно вариант на Плъпъ-дева.

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов,

   Не благоволихте да отговорите на молбата ми за това – как виждате ролята на Кирил и Методий в нашата история – може би си имате особени съображения.
   По повод на горния Ви коментар бих искал да запитам, не виждате ли значението на името Набукодоносор по следния начин: небу-ко-доно-сор – „небесният бог да бъде със земния цар“.
   Много се надявам да нямате причина да се въздържите от отговор.

   Изтриване
 21. Добре дошли отново г-н Серафимов.
  Ще си призная обаче,че колкото и интересен да е поредния ви пост.На мен ми се струва малко изсмукан от пръсти.Не че,няма интересни трошички.Но думите са малко за да направим каквато и да е теория.Като някой ми се сториха почти "нагласени".
  Иначе ми е интересно...защо им е на византийците да променят историята или да разрушават храмове на даден народ.Нали са римска империя.А не гръцка.
  А иначе единствените с полза от това изглежда са гърците.Техните храмове и постройки,са (до колкото знам) в много добро състояние почти до 18-ти век ако не се лъжа.Но пък от ваша статия разбрах ,че гърците стъпват на престола на византия,едва в края й.Или не съм разбрал правилно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Народ византийци няма, Византия, или както е правилно Римската Империя е конгломерат от много народи, дори името елини е считано за срамно за тях. Тези хора са се самонаричали ромеи, т.е. римляни, отказали са се от своята национална идентичност в полза на принадлежността си към нещо голямо - империята.

   Хора от гръцки произход сядат на престола векове след тракиеца Константин Велики.

   Изтриване
  2. Този Константин ли е тракиец, дето баба му е племенница на Клавдий II Готски, а дядо му е с благозвучното "тракийско" име Еутропиус?

   Изтриване
  3. Гай Юлий Цезар е считан за най-великият, най-известният римлянин, но името Гай не е латинско, а етруско. Това разбира се не пречи въпросния човек да е римлянин, тъй както римското име Константин не е гаранция, че носителя е римлянин.

   Име и произход на даден индивид са две различни неща.

   Изтриване
  4. Правилно,има много Асеновци сред циганите.Това не означава че те са етнически българи по произход.Както и има идиоти(българи) които кръщават децата си на някой световно извстен футболист или пък певица или актриса за момиче.Това не означава обаче ,че детето е англичанин например.

   Изтриване
  5. Анонимен18 май 2017 г., 9:46

   То е същото и с "генетичните изследвания", които публикувате. Индивид, от който е взета пробата не може да се твърди, че е тракиец, защото Херодот е дал обобщителен термин за всички варварски племена и народи с идентичен бит и култура, което не означава народност. Много си противоречите и сам се оплитате в собственото си невежество. Поздрави.

   Изтриване
  6. Хора от определен регион, имащи идентичен бит и култура, това е точното определение за народ.

   Изтриване
  7. До Nikola Nevenov18 май 2017 г., 4:16

   Заемането на римски имена от траките е обяснено прекрасно от Веселин Бешевлиев. С тази си книга той почти изкупва вината си за старите си твърдения относно тюрския произход на старите българи -

   ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ГРЪЦКИ И РИМСКИ ИМЕНА ОТ ТРАКИТЕ

   http://www.promacedonia.org/vblit/vb_6.htm

   Изтриване
  8. Анонимен19 май 2017 г., 8:46

   Серафимов, хора заемащи една и съща територия имащи идентичен бит и култура не е определение за народ - българи, сърби, албанци, румънци са потвърждение за това и днес. Невежеството те прави агресивен в новите материали в опитите да докажеш недоказуемото.

   Изтриване
  9. Хубаво, дай точно опреление за народ, ако можеш разбира се :)

   Изтриване
  10. Аз мога, но ти имаш много бели петна, и докато стигнеш до народ вземи тръгни от разпада на родово-племенната общност. Ако искаш по конкретен автор ще ти препоръчам на български изследовател Хр. Гандев. Успех в ограмотяването си.

   Изтриване
  11. Той, „вежият“ и „ограмотеният“ МОЖЕ, но НЕ ДАВА! Вероятно е от ТИЯ, чиято цел е не само да омешват народ с народ, но и европейци с африканци и азиатци, както се цели напоследък. А скромният Спароток дава едно определение, което най-много се доближава до друго скромно определение, но никак не се нрави на ТИЯ:
   „Направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена И ПРЕДЕЛИТЕ НА ЗАСЕЛИЩАТА ИМ.“ Деяния 17:26

   В днешно време ТИЯ правят всичко възможно, за да обърнат казаното от Горния Автор наопаки!

   Изтриване
  12. Така е, светлината не може да се събере с тъмнината, а тъмнината винаги преследва светлината...

   Изтриване
 22. Г-н Серафимов, грешите в случая вмъквайки в публикацията си снимките на букраниите от Самотраки и Казанлък. Подобни малки странични детайли, чрез които се опитвате да подкрепяте хипотезите си, показват много ясно това, че се отклонявате много от научния метод, и че Ви липсват фундаментални познания по история, археология и архитектура.

  Букраниите или бичите глави във фризовете на античните сгради не са тракийско изобретение. Фризовете от Самотраки и Казанлък не доказват тракийският им произход. Това е нелепо. И в Самотраки и в Казанлъжката гробница изображенията са създадени в един доста късен период след 4 в. пр.Хр. по време на македонската държава. Повечето богати тракийски гробници в това число Казанлъжката, Свещарската, Староселската и почти всички останали са създадени след завладяването на Тракия от македонците, като всички те са част от елинистичната култура. Същото е и със светилището на остров Самотраки. То е съществувало и преди македонците, но именно по времето на Филип, Александър и Птолемеите там са построени знаковите храмове и сгради.

  Фактите са, че в класическата антична епоха, през която са създадени монуменалните сгради в гръцките полиси, в сърцето на Тракия подобни строежи няма.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
 23. Възможно ли е Άξίερος да се разгледа като Άξ-ίερος, където ίερος да се тълкува като светлина-лъчистост-яркост?

  ОтговорИзтриване
 24. Дали е възможно пан-ракис да означава на-ръка, тоест една ръка дни?

  ОтговорИзтриване