17.05.2017 г.

ПО СЛЕДИТЕ НА ИЗЧЕЗНАЛИТЕ АЗБУКИ


Дължа голяма благодарност на хората от издателство “Златен Лъв”, Пловдив,  които първи намериха смелост да публикуват важната за историята ни работа на Ганчо Ценов. Става дума за книгата “Кроватова България и Покръстването на Българите”. 

Изледванията на прогресивния учен ми помогнаха да разбера доста неща. Бях запознат със сведенията от писмата на папа Николай, с които той заръчва на българите непременно да изгорят сарацинските си книги, какви обаче са въпросните сарацински книги, навремето никой не успя да ми обясни. Някои изказваха предположение, че се касае за писания на араби, които са се опитали да въведат старите българи в исляма.

Оказа се, че истината е съвсем различна. Ценов разказва с подробности за българското богомилство, за тракийските корени на богомилската вяра, а добавя и изключително ценни данни относно мистериозните сарацински книги. Те нямат нищо общо с корана, касае се всъщност за религиозна литература, която по време на Средновековието е считана за ерес.

Реално нашите деди са първите християни на Европа, Ганчо Ценов и Асен Чилингиров са представили солидни доказателсва по въпроса. В борбата за надмощие обаче, гърците успяват да наложат своето верую и същевременно да обявят, набедят дедите ни за еретици. Цялата ни раннохристиянска литература от началото на първото хилядолетие след  Христа е обявена за “еретическа и опасна”. Това обяснява и желанието на папа Николай въпросните стари книги да бъдат изгорени.

Нe e изключено дедите ни са послушали съвета на главата на католическата църква и са унищожили “еретическите” си писания. Възможно обаче определени фрагменти от старите книги да са били запазени, защото в едно от писмата си Георги Раковски споменава, че е “в Ямбол е успял да се сдобие с осем листа “на кожа писани” от “преди християнства еще”. За този интересен факт съобщава Александър Мошев в своя работа.

Не е ясно какво е имал предвид българския възрожденец под “преди християнства еще”. От преди времето на Борис I, или отпреди времето на Христос? Реално, първите християни на Европа са нашите деди, които римляните и гърците наричат траки. Владика на Филипополис-Пловдив е бил Св. Ерм, чието име показва силна близост със старобългарските родови имена Ерми и Ермиар.

Със сигурност ранните християни от нашите земи са имали свои писания. За пловдивския Св. Ерм се смята, че е създал книгата “Пастир” – края на I, или началото на II век? Няколко века по-късно, християните от нашите земи са обявени за еретици, отречена е и литературата им защото се е отклонявала от приетото от гърците верую. Именно това, че нашата ранна религиозна литература е отречена и забранена, би могло да накара Раковски употреби израза “преди християнства еще”, всъщност от преди времето, в което Борис е бил принуден да приеме веруюто на духовенството на Римската Империя (Византия).

Дали пък няма да се касае за доста по-древни писания – от времето на Орфей и Лин? Използването на древна азбука и споменаването на езически божества като Дионис веднага класифицира текста като предхристиянски. Раковски е бил достатъчно добре образован, знаел е няколко езика, бил е добре запознат с митологията, а и с нашия фолклор. За такъв човек не би било трудно да даде датировка на намерените писания въз основа на определени архаични белези на езика, използването на особени букви и споменаването на определени езически божества.

За жалост, съдбата на намерените от Раковски осем пергаментови страници е неизвестна. Няма как да проверим за какво точно става дума, нито пък можем да установив какъв е характера на буквите. Явно те са били познати на нашия възрожденец защото той употребява израза “стара българска писменост”.

Навярно за същата древна писменост говори и Черноризец Храбър споменавайки в работата си “чрьтами и рѣзами” - черти и резки? Дали това няма да са руните на дедите ни, или пък нещо съвсем различно? Възможно е също да се касае за част от библейския превод на владиката на гетите Урфил (Вулфила), който в края на IV век е набеден за еретик и поддръжник на Арий.   


                          Древна азбука наречена славянска писменост

За авторството на намерените от Раковски древни пергаментови страници има и друг кандидат. На посетилия през IV век нашите земи Св. Йероним се приписва създаването на глаголицата. Той е и човекът, който прави превод на библията на латински език, автор е и на много съчинения, а и на една важна за историята ни карта. На нея името България-Vulgaria се появава за първи път.Вариант на глаголицата, смятана за дело на Св.Йероним, дадено е и сравнение с кирилицата

Няма съмнение, че родения в Хърватско християнин е бил начетен човек с богати знания и големи възможности. Божидар Пейчев обаче уместно уточнява, че Св. Йероним е по-скоро разпространител, а не създател на древната азбука. Пейчев се уповава на сведението на средновековния автор Храбън Мавър, според когото Етикус Истер е изобретил букви, които се отличават от еврейските, гръцките и латинските, т.е. имат оригинален характер.

Благодарение на Храбан Мавър ние разполагаме с изображения на буквите създадени от Етикус. Явно писанията на родения в нашите земи философ са били добре познати на запад, защото и други автори освен Мавър публикуват изображения на азбуката създадена в Добруджа преди около 1700 години.


 Азбука, чийто автор е родения в Добруджа Етикус Истер

Наблюдават се определени отклонения във формите на буквите, а това е индикация, че писмеността изобретена от родения в Добружда философ е била доразвита и използвана за по-късни работи, до които обаче днес ние нямаме достъп. Те или са унищожени, или са попаднали в списък на забранени книги след времето на Храбан Мавър.


             Друг вариант на азбуката създадена от Етикус Истер

Макар приписаната на Етикус Истър азбука да има заоблени форми като глаголицата, само при няколко букви можем да говорим за близост. Съвсем е друго е положението с работата на друг автор – Климент Грубишич. Той е съвременник на Отец Паисий и притежава неговата любознателност. Грубишич изучава доста от познатите писмености и през 1766 г. публикува книга, в която прави сравнение на глаголицата със знаци, които нарича рунически. Въпросните руни показват смайваща прилика с буквите от глаголицата. Не е пресилено дори да се каже, че става дума за стар вариант на свещената ни азбука.Глаголически букви сравнени с гетски руни, намерени от Грубишич във френска книга

Относно руническите знаци Климент Грубишич обяснява, че се готски, или по-точно гетски. Те не приличат на буквите от Сребърния Кодекс  защото този ръкопис, набеден за готска библия е реално фалшификат базиран на писмеността и езика на старите лангобарди. По този въпрос убедителни доказателства са представили проф. Асен Чилингиров и Юлия Хаджи Димитрова.

За жалост Грубишич не представя примери, откъси от книги с гетски руни, той ползва информация предоставена от други автори. Навярно преди 1766 г. гетските писания са били унищожени, или забранени, като само малка група хора е имала достъп до старите ръкописи. Това обяснява защо е допуснато е публикуване на изображения на гетските руни, но не и на текст.

По всяка вероятност са заличени или забранени и работите на Етикус Истер, а и други наши деди, но пък едно е ясно – на наша територия са изобретени няколко азбуки. Не е ли това ярко свидетелство за гениалостта на предците ни, за стремежа им към знания?

Ясно е и друго, а именно това, че враговете ни са осъзнавали добре нашия потенциал и са се опитвали да унищожат всяко свидетелтво за високата култура на предците ни. Не е никак случайно, че няма оцелели тракийски надписи на видно място, а латинските и гръцките надписи на видни места са много.

Епиграфските паментици от Езерово, Кьолмен, Браничево, Дуванлий са опазени поради това, че се намират в гробници. Надписите от Ситово, Буково, Драгойна и т.н. са в затънтени планински места, далеч от погледите на българомразците. Никой не прави надписи само, за да ги скрие. Имали сме много писмени паметници, имали сме и много книги с различни азбуки, но поради фанатичната омраза на враговете ни е оцеляло съвсем малко.

Имал съм много учители и от всеки съм научил нещо полезно. Когато запитах един от тях каква е причината да бъдат съчинени толкова лъжи за нас, да бъдем така грозно оплюти, а и ощетени от от противниците си и от “великите сили”, получих следния отговор: “Никой не хвърля камък по дърво, което няма плод, а България не е просто отрупано с плодове дърво, тя е райска градина!

Най-голямото богатство на България е нейния народ. Злато и сребро могат да бъдат отнесени надалеч, къщи и ниви могат да бъдат изгорени, но ако хората оцелеят, те ще възродят всичко наново, стига да се обединят и да следват старите идеали. Не само поради тази наша способност да излизаме от гроба другите се страхуват от нас. 

Ние сме трън в очите на тъмните сили защото сме вечните бунтари и будители на подтиснатите, пазители сме на светлината, а и дарители на знание. Просветеният човек не може да бъде окован, той винаги търси път към свободата си.Използвана литература:

1.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1999;
2.А.Мошев, В търсене на BIBLIA BESSICA – Съвременни аспекти на един стар проблем (цит. НБКМ, БИА, I Б 152 / 52; Срв. Архив на Г.С. Раковски. Т. 1. Писма и ръкописи на Раковски. С., БАН, 1952, 189–191);
3.Ю.Хаджи Димитрова, “Gothi qui et Getae” –“Готи сиреч Гети”, Перпериком, София, 2012;
4. C.Grubissihio, Inoriginem et Historiam Alphabeti Sclavonici Glagolitici Vulgo Hieronymiani Discutio Antiquitatis Populorum Septentrionalium Reique Literae Sclavonicice et Runice Sclavonicae, Jo. Baptistam Pasquali, Venetis 1766;
5.Cosmographiam Aethici Istria b Hieronymo ex Graeco in Latinum Breviarium Redactam, Secundum Codicem Lipsiensem, Primum Editit, Henricus Wutke, Lipsiae, Bibliopolio Dykiano, MDCCCLIII;
6.А.Чилингиров, Още веднъж за Филипи и Филипопол
7.А.Чилингиров, Филипи или Филипопол
8.А.Чилингиров, Готи и Гети74 коментара:

 1. ирена янчева17 май 2017 г., 19:48

  Здравей, Павел ! Благодаря за интересната тема и споделените база данни относно версиите на Глаголицата ! хърватите употребяват нашата Глаголица дълъг период от време - до 11 / 12 век, известни са Хърватските глаголически листове ( запазени ръкописни паметници ). Сега постепенно започва процес на дигитализация на библиотеката и архива на Синайския манастир " Св. Екатерина ", Египет, където има запазени кирилски и глаголически наши паметници - ще се радвам да дочакаме да ги видим качени някой ден on - line. Там е имало българско монашеско братство до края на 19 век. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дигитализирането на старите документи безспорно ще подпомогне много разкриването на истината, дано само това стане по-скоро!

   Изтриване
  2. Искам да поправя Ирена: не до 12 век, а до 15-ти век хърватите пишат на глаголица и след това направо на латиница. Това го казват хърватските екскурзоводи. В центъра на стария град Дубровник има запазена църква с надписи на глаголица. Хърватите никога не са писали на кирилица.

   Изтриване
  3. Атанас Димитров18 януари 2018 г., 17:12

   В Загреб, в основната им катедрала /може би на име "Св. Стефан"/ цяла стена стои изписана на глаголица с едри букви. Тази азбука е останала основна за църквата им до не много отдавна.

   Изтриване
  4. Да, хърватите дори са изобретили бързопис за глаголицата.

   Изтриване
  5. Хърватин ми каза , че хърватите за забравили за 150 години да пишат на тази азбука и сега отново се възражда. Питах наша българистка . Тя ни каза , че при нас тръдицията никога не е преставала .

   Изтриване
 2. Умолявам коментиращите в блога да се придържат към културен тон! Критиката е добре дошла, но нека бъде конструктивна! Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
 3. Българите сме славяни. От тази "статия" става още по-ясно, че никакви доказателства няма за тракийска азбука. Който не чете "За буквите" на Черноризец Храбър, става за посмешище.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никога не съм отричал, че сме славяни, но съм обяснявал, че правилното име е славени и, че славени е новото име на гетите, както го е обяснил Теофилакт Симоката - -“Sclavos sive Getas: hoc enim nomine antiquitus appellati sunt.”

   Старото име на словени, поляци, руснаци и др. е венети. Поради това, че гетите-славени са най-известни и говорят език близък до този на венетите, то и венетите получават името славени, словени.

   Има достатъчно информация, която потвърждава казанато от мен. Търсете, проверявайте и ще видите как стоян нещата.

   Изтриване
  2. Заглавието е "О писменехь чръноризца храбра", т.е. "За буквите на Черноризец Храбър", а не "За буквите" от Черноризец Храбър. Няма как Черноризец Храбър да е авторът му по всички правила на българския език.
   Беше разконспирирано от Божидар Пейчев, че всъщност трактатът е опровержение на книгата на Храбан Мавър „За произхода на буквите“. Т.е., че не е вярно, че българите са имали азбука доста преди Кирил и Методий, както излиза от книгата на Мавър. "О писменехь чръноризца храбра" е писано по време, когато са се гонили богомили, когато са се горили стари книги и са се събаряли стари църкви.
   Така че е добре анонимният да намери и прочете тази статия на Божидар Пейчев.

   Изтриване
  3. Анонимен18 май 2017 г., 0:52

   Павка, как ще коментираш това:
   http://www.dailymotion.com/video/x7o3ny_vts-01-1_shortfilms

   По скоро - няма инфо за слявяни от преди 6 век от н.е.?

   Изтриване
  4. Всеки има право на лично мнение, но е редно да се ползват всички исторически извори по темата. Пишейки за народа славени, Прокопий Цезарийски обяснява, че в миналото тези хора са били познати под друго име, а по-точно спори. Според някои автори, въпросните спори са сарматите назовани спали, а същите тези сармати Прокопий определя като част от семейството на гетите. Тук вече става интересно защото Теофилакт Симоката споменава в три свои книги, че славени е новото име на гетите.

   Реално, славени и гети са едни и същи хора. До края на Късната Античност, името славени важи само за противниците на Римската Империя обитващи долното течение на Дунава. По това време, дедите на поляци, чехи и др. носят различно име - ВЕНЕТИ.

   Поради това, че гетите-славени са най-известни на Византия, а и говорят език, който е близък до венетския, то и венетите биват наречени славени след няколко века. Ето каква е причината за възникването на колективното име славени.

   Не е това, което ни караха да учим, а именно, че до края на Късната Античност дедите на чехи, поляци, руснаци, а и част от дедите ни са били компактна общност с колективно име славени, незабелязана от старите автори и чак след 5-6 век са започнали да се разпръскват.

   Това е пълна глупост. Точно обратното е вярно - от незапомнени времена дедите на поляци, руснаци, чехи и др. са обитавали днешните си земи, но са били известни под различни имена, като колективното им име е било венети. Техни съседи и роднини са гетите, наречени славени. Тяхното име се налага над венетите поради езиковите прилики между венетския и тракийския.


   Изтриване
  5. До Doychin Doychev18 май 2017 г., 0:14

   Със сигурност, работата на Божидар Пейчев ще помогне на всеки да разбере определени моменти от далечното ни минало.   AETHICUS PHILOSOPHUS COSMOGRAPHUS* Божидар Пейчев

   http://doktora757.blog.bg/history/2015/06/25/bojidar-peichev-aethicus-philosophus-cosmographus.1371738

   Изтриване
  6. Във втората част на статията се дава и част от Космографа на Етикус. Прави се извод, че съдържанието на Космографа до известна степен има манихейска насоченост. Този извод има основание, поне що се отнася до частта за създаването на света. Може би това има предвид Папа Николай под "сарацински" книги. Може би и затова старата азбука им е била неудобна - първо, с нея са били написани "еретически" неща и второ, наша си е и не прилича на гръцката. А с Кириловата азбука са подменени както книгите, така и поповете.

   Изтриване
  7. Ще мине доста време преди да разберем цялята истина, дано да са оцелели някъде и стари книги. Щом Раковски е открил пергаментови листи, значи по негово време все някъде нещо се е пазело и едва ли е било единственото.

   Изтриване
 4. А, не ми одобрявате коментара, страх Ви е от истината.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная кой сте и какъв коментар сте пуснал. Разумно е да коментирате с името си, регистриран, или нерегистриран. Няма от какво да се страхувате, анонимност в интернет отдавна няма.

   Изтриване
 5. Тея таблици са твойо съчинение спароточко манипулатирков:) Ако беше нещо истинско те учените нямаше да чакат тебе ами да са ги казали тея работи преди бая време. Дишам ти във врата да знаеш :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дал съм заглавията на работите, в които таблиците могат да бъдат намерени. Защо нашите учени не са публикували тези особени азбуки не зная.

   Всъщност една таблица е публикувана от Божидар Пейчев през 1979 г. в списание Филисофска Мисъл, кн.2, с.72-85.

   Изтриване
  2. Защото едно е да Ореш една нива, друго е повече ниви, зор ама и имане има. Докато не се научат на истинска къртовска работа то така много неща ще остават извън отъпкания лесен път. Яви се обаче някой по всеобхватно работещ и всички се нахвърлят срещу му, като че не за българи се пише.

   Изтриване
  3. Знаете ли, някои от тези, които се нахвърлят срещу мен, не са българи изобщо. Някои от тях ги познавам от 2009 г. и те в изблик на гняв са ми казвали какви са по произход и защо мразят българите. За други зная от друго място каква кръв носят и ми става ясно защо се опитват да мътят водата.

   Изтриване
 6. Диана Фотева17 май 2017 г., 20:40

  Светлината ще се събере !

  ОтговорИзтриване
 7. Диана Фотева17 май 2017 г., 20:40

  Светлината ще се събере !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Както пееше Богдана Карадочева - Ако до всяко добро същество застане още едно...:)

   Изтриване
 8. Браво! Поздравления, Павко! Истината за България и българите излиза наяве! :)

  ОтговорИзтриване
 9. Време е да се узнае, какви са били "сарацинските" книги, известни от средновековни текстове, свързани с българската история. Изхождайки само от названието "сарацински", за тях днес е прието необоснованото твърдение, че са арабски книги. Но защо точно, остава известно?

  Истината, според мен, е следната. В названието "сарацински" има две закономерни граматически промени, които не ни дават възможност да "видим" тогавашното истинско название на книгите и неговия първичен смисъл.

  Първата граматическа промяна е закономерна и валидна от средновековието до днес в българския език. Дори само чрез нейното обяснение ще се промени основно същността на знанието ни за средновековната ни история. Тя е правилото за промяна и преминаване от един в друг на три звука, в думи, като ги променят само като части на речта, без да променят коренния им смисъл. Пример за това правило е думата: вълк > вълци > вълчи.

  Втората граматическа закономерност е хилядолетна и не съществува вече в съвременния ни език. Според нея, при употребата в различни езици назад във времето, звукосъчетанието КХ, се е променяло в С, а след това, понякога и в Ш.

  В нашият случай, става въпрос за древната българска дума и висша владетелска титла, равнозначна на император – КХАР. Пример за най-древната и употреба е българският владетел в древна Индия – Кхар Дам, описан в епоса Рамаяна. Като негово далечно ехо, в нашето средновековие имаме кан Кардам. Поради промяната на КХ в С, в някои езици Кхар става Сар. Най-древният пример е акадския владетел Сар Гон, известен като Саргон І, велики. Сар, се съдържа и в "името" на асирийския владетел Тиглатпаласар. Това дълго название трябва да се чете правилно Тиглат Бала Сар.

  А сега да се върнем към "сарацинските" книги. Сар, си остава Сар и означава цар. Саракт, известна дума от средновековните ни писмени източници, означава царство, а книгите не са "сарацински, а са "саракински" – книгите на нашите царе, за нашите царства, за нашия мироглед!!!

  Борис Балкх

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Титлата сар, или по-точно шар е интересна, тя има паралели извън семитските езики какъвто е акадския. На лувийски sarri, sarra означава горе, над, на ирл. и шот.гаел. sar означава превъдходен, a санскритската sira, авестийската sarah означават глава.

   Саракт обаче има съвсем различен смисъл, подготвям тема по този въпрос.

   Изтриване
  2. Да, прав сте. САРАКИНСКИ. Това е вече достатъчно за да тръгнем по истинския път: "траки"=ЗРАКИ=З-Р-К. З-Р-К = С-Р-К. С думата саракински/заракински всъщност са посочени ТРАКИЙСКИ книги. "Гръцката" буква "тхета" е взета от глаголицата (кога!?) и нейната звукова стойност е "З". Затова е грешка когато гръцката дума "тхракои" се предава под формата траки, а не ЗРАКИ. Имайки пред вид Р/Л няма да е грешка и варианта: ЗЛАКИ.

   Изтриване
 10. Анонимен18 май 2017 г., 0:34

  Благодаря за поредната публикация г-н Серафимов.

  Наскоро попаднах на интригуващ разказ за рода Дуло от княгиня Олга - Лейлия Пугачова, по време на престоят й в Бургас.
  Показани са интересни артефакти, които ако се окажат автентични, предстоят интересни времена, особено за официалните историци :) :
  https://youtu.be/hzjpiPRato0

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, аз лично съм скептичен относно този разказ. Помисли малко, дамата дори не знае правилното име на Владимир Расате, а то е Владимир Хръс...

   Самата дама няма български черти, тя може даже да мине за дъщеря на г-жа Маделин Олбрайт...не че има нещо лошо, но ние търсим истината, нали?

   http://www.nndb.com/people/980/000023911/albright-sm.jpg

   https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/47/4d/2d/474d2dc8196455a7c1be4e9234f753be.jpg

   http://static.makers.com/Madeleine%20Albright%20Teacher.png

   Изтриване
  2. Все пак г-н Серафимов, предполагам и за Вас ще е интересно да научите какво пише на тези 200 сребърни пластини, ако въобще съществуват и са автентични, разбира се. :)
   Предполагам, че с времето всичко ще се изясни, няма да остане нито една неразкрита Истина, колкото и ослепяващо да е това за някои хора... :)

   Станимир. :)

   Изтриване
  3. Да, интересно ми е, но не храня особени надежди. Нека не забравяме, че най-ефикасната борба против неудобната информация не е преследването на хората, които я изнасят, а представането на големи количества дезинформация.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. На мен също ще ми е интересно да разбера какво пише на пластините и какъв е резултатът от изследванията им в наши лаборатории. Иначе гледах няколко интервюта с г-жа Пугачова по руски и украински телевизии. Местните журналисти хич не останаха очаровани от твърденията й, че великата княгиня Олга е българска принцеса от рода Дуло кръстена в Плиска лично от пра-дядо си Борис I. Не се зарадваха и на твърденията, че днешните славяни нямат общо с викингите или угро-фините, а са наследници на анти и скити :) Тоест, нейните думи не бяха твърде далеч от Вашите изследвания, г-н Серафимов. Възможно е цялата работа да е гигантска манипулация. Но да се гравира толкова дълъг глаголически текст върху сребърни пластини едва ли е проста работа. Най-малкото се изисква значим бюджет и труд от специалисти, за да изглежда фалшификацията правдоподобно. А доколкото разбрах, се оказало доста трудно да намерят специалисти по глаголица в Украйна и Русия за разчитането на текста. Изглежда тази азбука не е толкова популярна там. Колкото до името на Расате - не може да сме сигурни как точно е изписано в текстовете. Ако просто е изписано като "Владимир" да речем, това би обяснило защо дамата не е наясно. Така че мистерията остава :) Дано българската наука да се заеме по-сериозно с тези пластини.

   Изтриване
  5. Анонимен4 юни 2018 г., 15:09

   Изгледах още няколко интервюта на г-жа Пугачова по руски и украински телевизии. Според нея, написаното в златните таблици е следното: пълното име на Борис е “Богорис”. Или поне така е написано в таблиците. Владимир е имал дъщеря на име Алжена, която е дал за жена на Киевския княз Олег. Името на Олег е записано в таблиците като “Волга”. Тоест, едно към едно, както е името на реката. Алжена ражда дъщеря с българско име Прекраса (бъдещата велика княгиня Олга, което всъщност е тронно име). Според г-жа Пугачова не е вярно, че Владимир е бил противник на християнството и че е свален от трона, защото е искал да върне езичеството. Цялата работа за настройване на баща срещу син е била византийска интрига. Богорис сам е дал на Владимир гореспоменатите сандъци с древни познания за предците на българите. А самият Владимир не е бил против християнството, а по-точно против византийското влияние, което се е опитвало да унищожи българските познания и традиции. Скарването между баща и син настъпва, когато Владимир започва да събира войски за война срещу Византия. Според Богорис моментът не е бил подходящ и това е щяло да има тежки последствия за България – затова в крайна сметка Владимир е свален от трона и изпратен при дъщеря си Алжена. Според г-жа Пугачова той не е бил ослепен от баща си, а просто отлъчен. Изглежда версията с ослепяването е преувеличение в летописите. Цялата история е написана на плочите от малкия син на Владимир – Светозар, който също остава да живее при княз Олег. По-късно Светозар става черноризец и приема името Григорий. Тоест, всичко гореизложено е написано на глаголица лично от български черноризец от рода Дуло. По-късно княгиня Олга поддържа добри връзки с цар Симеон. Изглежда не са имали никакви родови търкания. Но поредната византийска интрига успява да настрои нейния син Светослав срещу България и той я напада, за да предяви претенциите си за владетел (като пряк наследник на Владимир). Иначе в таблиците се твърди, че предците ни стигали далеч назад през хилядолетията до изначалната Ария. И че дори една от короните е носена не само от много царици, но и от различни богини (включително от Ищар). Можете да вярвате в горенаписаното или да го смятате за гигантска фалшификация – всеки има право на избор. Аз си направих труда да го изложа само, защото дискусията за българските писмена стана интересна и защото много хора се интересуваха какво точно е написано върху тези златни плочи. Още веднъж благодарности на г-н Серафимов за чудесната статия!

   Изтриване
 11. Анонимен18 май 2017 г., 8:40

  Уважаеми господин Серафимов, според мен казвате точно това което е нужно днес: "стига да се обединят и да следват старите идеали". Това е истината но е трудно постижима в сегашната действителност. Ще цитирам края на разказа Джерман от Добри Жотев:"Дали баба Ката сътворява всичко това в момента, или го е поела от далечни баби и прабаби? Все едно — около високия огън вече не играе тяло, а самият човешки дух, изстрелян от дъната на хилядолетията, за да лети към неизвестното, силен в слабостта си, безсмъртен в смъртта."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубавите неща никога не се постигат бързо и лесно. Такове е естеството на живота, няма как да го променим. Можем да изберем - дали да се борим или да се предадем.

   Изтриване
 12. С цялото ми уважение към автора, но големи фантазии има в работата му!
  Първо: Ценов не е никакъв "прогресивен" учен, защото ако беше такъв щяха поне в някоя академия или университет, у нас или по света, да го вземат насериозно. Човекът е защитил докторат по нова история - Наполеоновите войни. Не е античник, нито медиевист. За началото на 19 век, може и да е компетентен, но няма ценз да се изказва за по-ранни епохи. Хайде в крайна сметка всеки да разбира от това, за което е учил. Не бих отишъл да си лекувам нервите при травматолог, нито пък бих отишъл на очен лекар за да си оправям счупената ръка!
  Второ: В християнския средновековен свят думата сарацини, означава едно - араби, или мюсюлмани. Няма друга трактовка на тази дума през средновековието. Богомили, павликяни, долчинити и всякаква подобна измет са наричани както в Западна Европа, така и в Източна Европа с термина - ерес.
  Какво искате да кажете г-н Серафимов, че папа Николай не прави разлика и всички ги поставя под общ знаменател? Моля, посочете ми един исторически извор, в който да се говори , че някой висш архиерей посочва с термина сарацини, нещо друго и различно от араби или други мюсюлмани. Това, че папа Николай като казал сарацински книги имал нещо друго предвид си е само Ваша трактовка и може би на неколцина други Ценовисти. То е същото, както Скопските "историчари" казват на своите студенти, че там където византийските хронисти пишели за българи, всъщност имали предвид "македонци."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кого да наречем прогресивен учен? Имаме цяла плеяда от "историци", които пренебрегнаха резултатите от две мащабни антропологични изследвания доказващи, че ние нямаме нищо общо с тюрките и другите народи на Азия. Според кой научен метод е редно да се премълчава неудобна информация?

   Същите тези "професионалисти" игнорираха факта, че в продължение на 1100 години старите българи са отъждествявани с мизите - най-големия тракийски народ.

   Пак "професионалисти" сториха неща, които са си направо престъпни - Късноантични и ранновизантийски археологически материали недобросъвестно се укриваха или унищожаваха при провежданите археологически разкопки в Плиска и Преслав…” – А. Милчев, сп. “Археология”, IV, 1991, c.49.

   Тези хора са уважавани и цитирани, признати са от западните учени...и какво от това???

   Изтриване
  2. Почвам отзад напред.
   Първо: Този цитат от сп. Археология не е нещо ново. Всеки един археолог подлива вода на своите колеги. Това го има навсякъде. А затова как "недобросъвестно" се провеждат едни или други разкопки има едно просто обяснение, защото самият аз, без да съм археолог, но като техническо лице, съм участвал в не една и две разкопки. Ако в някои разкопки се стигне до ...хайде да го наречем - грешки в разкопаването, то това настъпва тогава когато археологът, който е античник и търси антични артефакти не го е еня, кой знае колко за средновековния пласт. На праисторика пък му е през оная работа (с извинение), както за средновековния, така и за античния пласт. Грешките стават от това, че никой не уважава специалността на другия, но, когато имаш срок от високопоставени органи за еди какво си време да приключиш с обекта, просто нямаш време за прецизност. Още по-сериозен е проблемът при обекти на частни фирми когато частникът ти диша във врата и ти мрънка, че му бавиш строежа с твоето проучване. Не си мислете, че е лесна работата на разкопките.Който не е бил, той не знае...
   Второ: Замислете се! Мина кажи-речи, около 80-90 години от Ценовистките публикации за произхода на българите. Никой, не го подкрепи на сериозно научно ниво. Не само у нас, но и на международно ниво. Имам в личната си библиотека една френска история на България, издадена през 2007 г. Ами френските автори цитират отново познати работи на Гюзелев, Божилов, В. Тъпкова-Заимова, П. Ангелов. Разглеждат тюркската и иранската теории, но за Ценовистката хипотеза нито дума. Ако Ценов говореше истината все някой щеше да му даде едно рамо на високо ниво и щеше да има сериозни дискусии по неговите работи. Очевидно има нещо нездраво в неговите хипотези, понеже никак не го приемат насериозно и не говоря само за у нас...

   Изтриване
  3. Flavuis Ardaburius18 май 2017 г., 16:22

   Г-н Анонимен, вие демонстрирате типичния похват "аргумент спрямо човека". Ценов не бил "античник, нито медиевист"“... Как според вас се става такъв? С докторат? Ценов има докторат и след това можество книги, издадени от престижни за времето си (а и днес) западни издателства, напр. "Валтер Де Гройтер". Шлюмберже античник или медиевист е? Лекар по образование... Закос, авторът на най-авторитетното и до днес изследване за византийските печати e колекционер без специално образование. Никола Мушмов дори няма завършено висше... Теодор Момзен, единственият и до днес историк-нобелист (по литература) има диплома за юрист. Да продължавам ли? Демонстрирате типичното високомерие, но без сериозна аргументация. Не вие, а времето отсява "прогресивните и достойните". И признанието на търсещите истината читатели. А Ганчо Ценов го има, след като 100 години по-късно книгите му са изчерпани. За разлика от книгите на "признатите", които събират прах по лавиците на десетки книжарници и ги четат само техните близки и колеги (понякога).

   Изтриване
  4. Господине, каква е тази специалност в германските университети от 19 век, "античник" и "медиевист". Имало ли е изобщо такива специалности, има ли ги и днес? Да, вярно, дойчовската, семитска извратеност е позната с "големите си висоти", но поне запитайте писмено в университета, имало ли е такива специалности. Как ще се лекувате си е Ваш въпрос, не ни занимавайте с това. Когато пишете за "християнския средновековен свят" Вие неволно може би означавате с това само католиците и католическия папа. Но да не навлизаме в теологията. Само един пример свързан с близкото минало. Папата семит Карол Войтила- Йоан Павел "прости" на сарацина Агджа, но унищожи живота на православния Сергей Антонов. Нищо ново под слънцето. Така, че според интереса, ще ги нарече "сарацински", сарацините са окупирали "божи гроб". Трябва оправдание за "кръстоносните походи", а и най-прекия път е през България. България винаги е била пречка за семитите-католици. Днешните подходи са "цветни революции". Нищо не е от вчера. А най-малко доверие заслужава хомосексуалната гмеж във Ватикана.

   Изтриване
  5. До Flavuis Ardaburius18 май 2017 г., 16:22

   Благодаря за хубавия коментар!

   Изтриване
  6. Анонимен19 май 2017 г., 9:09

   Отговарям на горните коментари!
   Първо: правя уточнение, че "античник" е разговорен термин и имам предвид изследователи, които се занимават с антична история и археология. Медиевистиката обаче си е наука и това е дял от историята занимаваща се със средните векове.
   Второ: Образованието си има значение и също така има значение кой какво е завършил. Посочили сте ми разни примери, някои от които са несъстоятелни. Вярно е, че Мушмов не е историк, по образование, но Мушмов работи в музейните среди още от самото създаване на музейното дело в България. Освен това преди да му гласуват някакво доверие Мушмов минава дълъг стаж при Богдан Филов, а Филов е археолог, университетски и академичен човек. Теодор Момзен е най-неудачният пример, който ми давате. Той има специализация по римска епиграфика (отлично е владеел латински), освен това е специалист на академично ниво по римско право и ...в крайна сметка пише трудове по римска история, но съгласете се римската епиграфика и римското право не са толкова далеч от римската история. За Шлюмбереже информацията Ви е напълно погрешна. Ако става въпрос за Даниел Шлюмберже. Той учи и завършва в Страсбург история и археология. И накрая ще Ви дам един български пример от нашето недалечно минало. Академик Николай Димитров, който е един от най-добрите изследователи на новата история на Гърция, първоначално завършва медицина и става лекар. Обаче после му се приисква да се занимава с история. Започва да следва история и чак когато се дипломира, се отдава на академични изследвания в областта на историческата наука.
   Трето: пак повтарям - сарацини, означава само едно в средновековния свят - араби или мюсюлмани. Когато унгарският крал, подтикнат от папата, организира кръстоносни походи през 15 в. срещу боснеските богомили, той никога не ги нарича сарацини, а ги нарича еретици.

   Изтриване
  7. Споровете тук се пораждат от това, че се работи с различни критерии за истинност.

   За едни критерий за истина е това, което казват историци с дипломи и титли, които се цитират от техни западни колеги, тоест в този случай се интересуваме от авторитета представящ информацията. В миналото доста авторитети са допускали грешки, днес е много лесно да видим пропуските им, имаме информационни технологии, спътници, интернет, бързи търсачки на информация и т.н.

   За други - критерий за истина е това, което се потвърждава от археологията, ономастиката, антропологията, генетиката, лингвистиката, фолклора, историческите летописи от съответния период и т.н, тоест в този случай се работи с първични данни! Днес достъпът до тези данни е много улеснен и така много лесно лъсват пролуките в официално наложените теории.

   За търсачите на Истината, не е проблем да коригират теориите си!

   Официалната "история" на човечеството е политизирана, както и официално наложеното "християнство". За това и двете днес са далеч от истина! Интересът клати феса, а не Истината! :)

   Станимир.

   Изтриване
  8. Станко Йорданов20 май 2017 г., 12:04

   Господинът, който е прокламила тясната историческа специализация в антични, медиевисти и т.н. страда от канонично стеснен кръгозор на познанието, на което е жертва. Именно благодарение на интердисциплинарния поглед, описан и в предния коментар, истината за историята започва да изплува. Заклетите дипломирани историци, професори "коне с капаци", както и великите световни манипулатори въобще не са могли да прогнозират или допуснат, че един ден по генетичен път ще могат да се опровергават исторически манипулации. Вие "дипломираните" историци, "коне с капаци", жертва на собствената си тапия и ограничен кръгозор, трябва да си изядете дипломите и да започнете от ново, от нула, за да добиете истинска представа за историята, такава каквато е.

   Изтриване
  9. Г-н Йорданов, имате право, съгласен съм с почти всичко, което казвате, с изключение на на последната фраза. Вие призовавате дипломираните историци да започнат от ново, от нула...такова виждане имах и аз, но след време осъзнах, че в поведението на въпросните хора промяна не може да настъпи, няма надежда за това. Цял живот те са поддържали заблуди, как да тръгнат срещу колегите и срещу себе си...? Някои от тях разбират, че кораба им потъва, но остават упорито на палубата завличайки със себе си не само своите студенти, но и голяма част от българския народ.

   Изтриване
  10. Анонимен6 юни 2017 г., 17:29

   До Анонимен 18 май 2017 г., 13:44

   Какво значи "...но няма ценз да се изказва за по-ранни епохи...". Ценз означава да има бакалавърска, магистърска или докторска образователна степен. А как се получава тя - за бакалавър и дори за магистър е нужно да повториш казаното в лекциите на "учените", които са създали и поддържат сегашната измислена "история на България", а за д-р - да използваш научна или псевдонаучна методология, с която да "докажеш" или да потвърдиш хипотези и теории на същите тези "учени" чрез използване на известни или малко известни артефакти и извадки от текстове, като ги тълкуваш по съответен начин. Е как си представяте тези хора "с ценз" да се опитат да опровергаят това, което са написали в своите творби?! Как отведнъж да се отметнат?! Мислите ли, че това е възможно?!

   А един учен от рода на Ценов или на Чилингиров, които използват научната методология, попаднали на нови или премълчани артефакти и писмени материали, стигат до заключение, че "историята на България" в този й вид не може да бъде истина. Дори да не приемем напълно трактовката на д-р Ценов на източниците, които ползва, то никой не може да опровергае заключенията на проф. А. Чилингиров върху наличните и днес архитектурни, изкуствоведски и културни артефакти. Аз приемам написаното (е не съвсем на 100%) на двамата, защото никой от "учените с ценз", както вие казвате, не ги е опровергал с конкретни факти, а просто казва, че те пишат "глупости".

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  11. Анонимен7 юни 2017 г., 16:11

   Здравейте,

   Искам да си допълня горната бележка и да коригирам г-н Анонимен 18 май 2017 г., 19:18.

   Искам да дам пример колко е трудно човек с голям авторитет в своята област да промени утвърждаваните от него тези. Вижте проф. Б. Димитров. Преди години той утвърждаваше произхода на "прабългарите" от централна Азия, а сега тихомълком говори за "стари" или "древни" българи като "приближава" произхода им към западна Азия - от иранските племена. Не го пише в творбите си, но в интервюта го прави.

   Г-не, правете разлика между народност и принадлежност към религиозна група. Екзоним на изповядващите юдаизма е "евреи". Не знам генеалогията на Карол Войтила, но дори прадядо му да е полски евреин, т.е. с хазарски народностен произход и изповядващ юдаизма, той не е семит, а смесен тюркославянин. Семити са юдеите и израилтяните (както и арабите). В момента преобладават северно европейските (полски, украински, руски, белоруски, унгарски и германски) и североамериканските евреи, които са от хазарски произход. От тях произлизат най-големите банкери, които се опитват да управляват света.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  12. Защо не питате господина защитаващ авторитетните историци, защо толкова години ни учеха че сме имали ханове, когато е било явно че сме имали князе.

   Изтриване
  13. Същите тези авторитетни историци-съчинители.

   Изтриване
  14. 1. Ценов завършва обща история в СУ и има достатъчно подготовка да работи върху и тълкува исторически теми от всякакво естество. Съвсем без значение е, върху какво си е писал докторската работа. Той познава достатъчно добре принципите и подхода на работа.
   2. Той има, за разлика от маса измислени професорчета и докторчета, които знаем как се сдобиват с титлите си, еле па у нас, има го и на запад, задълбочени езикови познания върху нужните за работа езици. Той ползва различни преписи на извори (за оригинали почти не се сещам) на техния оригинален език, а не в манипулиран баняджийски превод (последното мога да го докажа с десетки фрапиращи примери). Това е огромно предимство и не е лъжица за всяка уста. Така че, преди да осъдите Ценов, се хванете и добре изучете поне лат. и гр., та да имате право да оборвате работите му. Научете се и да сравнявате различни преписи на едни и същи документи, ще бъдете учуден, какви фундаментални разлики може да намерите вътре, така че е важна и историята на документите, с които боравим. Това колко от "профитата" го правят???
   3. За разлика от масата историчари Ценов дава изключително много препратки директно към изворите, от които цитира, дори копия на текстове. Беша и Златарски, за другите да не говорим, могат да му дишат прахТа в това отношение. При тях е пълно с манипулиран текст и насосванки. Т.е Ценов се отнася с изкл. уважение към читателите си, неподценявайки техния интелект и подготовка и давайки им възможност сами да се запознаят с изворовия материал, на базата на който да си правят съответните заключения.
   Могат да се споменат още много неща в защита на работите на Ценов, естествено че има и критични пунктове, но кой е безпогрешен??? Знанието се развива непрекъснато и фактологията се променя. Нови открития могат напълно да преобърнат каруцата. Едно може да се каже със сигурност. Ценов е задълбочен, искрен и качествен изследовател, който бърка дълбоко в нечии полит. заигравки и вади на бял свят неща, които напълно променят погледа ни към нашето минало, за което лично аз съм му безкрайно благодарна.
   Поздрав ДесиТо

   Изтриване
  15. Що се отнася до богомилската измет, ами това е изметта, без която на Запад щяха да видят Ренесанс през крив макарон. Информирайте се преди да давате такива категорични и емиционално оцветени мнения. Между другото се замислете все пак, за какво имате собствена глава на раменете. Със сигурност не е, за да повтаряте мантрите на спецЯлистите. Аз лично едно научих - всичко трябва да се подлага на съмнение и да се осмисля, с времето започват да се очертават и мотиви, тогава става по-лесно.
   И не забравяйте, че историята, особено общоналожената, която логически, изворово-документално, археологически, етнографски, филологически, а от скоро и генетически е стъпила на глинени крака, е преди всичко ПОЛИТИКА и се пише от силните на деня и техния местен слугинаж. Все си мисля, че това е очевадно.

   Изтриване
 13. Попадна ми една "карта на Tomasin", където също има стари азбуки /не зная колко е автентична/:
  http://imgur.com/a/HZZUD

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И аз не мога да кажа колко е автентична представената на картата информация, но пък изображението е интересно. Благодаря!

   Изтриване
 14. Господине Анонимен18 май 2017 г., 13:44, пишете "Богомили, павликяни, долчинити и всякаква подобна измет са наричани както в Западна Европа, така и в Източна Европа с термина - ерес." Видимо сте "правилно, демократично по европейски мислещ". Но измет са тези, които изопачават историята. Богомилите са наследници на арианите, които предателя Борис-Михаил унищожава, като разрушава и черквите им, една такава е тази зад Президентството в София, и на тяхно място изгражда други в друг архитектурен стил и други проповеди. А арианите са тези чиито учител е Урфил, а черквите ги създава апостол Павел. Не съм вярващ, атеист съм, но това е историята, неизопачена от "нашите западни приятели" които са католици и протестанти. Друг е въпроса, защо Павел е посетил североизточното Средиземноморие. Как цяла Западна Европа става семитско-католическа можете да откриете сам дори и в съвременни издания.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Такъв термин "семитско-католическа" за първи път чувам. От някаква нова наука ли сте извадил тази терминология? Между другото протестантите, например методистите, са големи поклонници на арианството, така че не се връзва нещо теорията Ви за конспирация, че "нашите западни приятели" ни мислят нашето историческо зло. Живял съм 3 г. в Щатите и съм общувал с протестантски пастори и мога да Ви кажа, че тяхното мнение за арианството не е толкова отрицателно колкото си мислите. Те са ми споделяли, дори че арианите били най-близо до първите християни. А да наречете Борис-Михаил "предател" говори за липса на прецизен исторически поглед.

   Изтриване
  2. Мойто момче, не съм живял в САЩ, но това никак не ми пречи за намиране на необходимите сведения. Това, че чувате нещо за първи път е Ваш въпрос. Терминологията, не точно както аз съм я написал, но смислово разбираема може да видите и в съвременните книги. За какво са били нужни кръстоносните походи? Не зная доколко сте запознат с теологията за да смесвате протестанство с арианство. В конкретния случай пиша за църквата създадена от Павел и свещенослужител Урфил. Това няма нищо общо с някакво западно "арианство" каквото и да е то. И с пълна увереност наричам Борис-Михаил предател, защото унищожава тракийският дух. Той не въвежда християнството в България, защото то е съществувало с черквите на Урфил. Той разрушава тези черкви и на тяхно място построява нови в дуг архитектурен стил. Защо, няма да Ви кажат в САЩ. Още нещо, нарушава княжеското право, като ослепява първородния си син, престолонаследника Владимир, отстранява го и на негово място поставя пълномощния посланик на България във Византия, третият си син Симеон. Виждаме атака срещу тракийското наследство по няколко фронта. Това води и до загуби за България. Внукът на Владимир, княз Светослав Киевски претендира за това княжеско право, но византийските игрички успяват да го унищожат чрез ръцете на половците-кумани. И за да не се затормозявте да търсите "транслейтър" за превод на древни езици, ако имате желание прочете две съвременни книги, написани от писатели от САЩ с еврейски произход, това са "Светата кръв и свещеният Граал" и романа на Дан Браун и пояснителните книги към него "Шестото клеймо". Може би тогава ще Ви стане ясно защо "Европейският съюз" е наричан "Еврейския съюз". И тогава може би, ще разберете защо съм написал семитско-католическа или семитско-протестантска е все едно. Както е казал един техен "духовен водач" по време на 100 годишната война, убивайте наред господ горе ще познае кой какъв е, католик или протестант. Нещо да Ви напомня за съвременната действителност? Едва ли. Вие имате "мечта", "американска мечта". Мечтите са красиви но действителността е различна.

   Изтриване
 15. Българите сме словени, а не "славяни" и сме дали език и азбука на близо 200 мил. души.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че е по-точно да се каже, че ние сме потомци на старите славѣни, които са де факто гетите- съседи и роднини на мизите, познати също като българи.

   Кирилицата се ползва от 252 000 000 души.

   Изтриване
 16. Спорчо, в отпуск съм до 30 май, имам до себе си двайсетина бирички "Старопрамен" и съм пред компютъра. Усещаш ли колко свободно време имам в близките 10 дни и каква беседа ще си подхванем с теб, а майна? Е, умишлено се издадох. И аз съм майна като теб. Живея в Кършияка. На всичкото отгоре се познаваме, ама ти не можеш да включиш още :)
  Хаджи хаджи Иванчо (истинският)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трябва ли да включвам? Ти си безобиден трол, нищо повече, нищо по-малко...

   Изтриване
  2. Кой трол бе Спорчо? Аз си фиркам бирата и не ми пука от нищо, не ме бърка че друг оправя жена ми, не ме бъркат бъзиците на твоите клакьори, какво ще ми направиш бе пич?
   Хаджи хаджи Иванчо

   Изтриване
  3. Не искам да ти правя нищо. Ти така се орезили сам, че направо нямам думи. Показваш пълна липса на уважение към себе си, демонстрираш инфантилно поведение. Към такъв човек мога да изпитвам само съжаление.

   Изтриване
 17. В Кюстендил , пиеме по две бири сутрин , преди кафето .Майна , Ханджиев ,за ожалване си !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Милев, това момче наистина е за ожалване, но никой не може да му помогне. Ще мине доста време преди хаджи иванчо се превърне в мъж, ако изобщо дойде този момент разбира се.

   Изтриване
 18. Здравейте! Благодаря много за интересната статия и за линка към работата на Божидар Пейчев. Изключително ме грабна неговата версия за Черноризец Храбър като Hrabanus Maurus.
  Какво съвпадение, че в същия този ден, в който попаднах на тази работа, в предаването по БНТ1 История.bg темата беше за Черноризец Храбър. Защо от всички гости - професори, студенти, зрители - не се намери и един да вметне, спомене това име - Божидар Пейчев и неговата теория за Храбан Мавр. За мен тя звучи толкова логично....Озадачена съм и даже се чувствам леко обидена от нашите "изтъкнати" учени и начина, по който ни подвеждат. Защо?!

  Тони

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да беше само работата на Пейчев премълчана, това можеше да се изтълкува като пропуск. Реално са премълчани планини от данни, важни публикации на български изследователи, направо страх да го хване човек и да се запита - Наистина ли живеем в свободно и демократично общество?

   Утре ще пусна нова статия със свидетелствата на 12 различни стари автора, които свидетелстват за това, че траките имат писменост преди Троянската Война.

   Изтриване
 19. ирена янчева27 май 2017 г., 9:27

  Към Мария Иванова, 21 май / 2017 : Имах в предвид датировките на ръкописи, наречени Хърватски Глаголически Листове.

  ОтговорИзтриване
 20. Боян Рачев: в следната новина http://m.dir.bg/dnes/news/25844096/ пишат : "Надписите по олтара обаче тепърва ще се изследват, защото не са нито на старогръцки, нито на латински език....". Защо си го причиняваме сами на себе си ми е крайно непонятно :(. Само това ли са възможностите латински и гръцки. Докога се питам ще съществува такова себеотричане.

  ОтговорИзтриване
 21. Анонимен3 юни 2018 г., 21:17

  Т. нар. "илирийска славянска азбука" няма как да бъде славянска, защото не отговаря на нуждите на славянската реч, има само 24 букви, докато кирилицата и глаголицата са имали повече от 45 букви.
  Не видях нито една шипяща съгласна в тая азбука, следователно не ни остава нищо друго освен да я сметнем за късно изобретение, освен ако не може да се докаже обратното.

  ОтговорИзтриване
 22. здрасти, искам да попитам за троя, какво мислите, тракийци ли са троянците и намереното съкровище от Шлиман изглежда ли тракийско.

  ОтговорИзтриване
 23. За мен новото и наистина полезно сведение тук е тази сравнителна табела на Грубишич, която не съм срещала до този момент или съм подминала навремето в невежеството си. Искрено благодаря за споделянето на тази ценна находка, Павка!
  Весели празници! Топла и уютна коледа и здрава и спорна Нова година! Желая ти още много открития-свещички, които да осветят спуснатия над миналото и корените ни мрак!
  ДесиТо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Деси! :) Работата на Грубишич е малко известна, аз лично се натъкнах на нея по случайност. Забавното е, че недълго след като я намерих, в Македония тя бе преиздадена с превод на съвременен ...македонски :)

   На тебе желая здраве и щастие! Това като имаш, другото само се нарежда :)

   Изтриване